Milé čitateľky, milí čitatelia,
stretávame sa na stránkach jedenásteho ročníka časopisu NOTES. Každoročne sa snažíme prinášať vám nové a nové informácie, nápady a skúsenosti vašich kolegov učiteľov. Tento rok sme
museli pristúpiť k zefektívneniu našich zdrojov,
a tak sme sa rozhodli vydať iba dve čísla NOTESu
– Jar a Jeseň. Budeme sa snažiť zachovať kvalitu
a zhustiť obsah príspevkov do dvoch čísel. Predpokladáme, že ide len o dočasné riešenie a chceme veriť, že v roku 2011 nám už situácia dovolí
vrátiť sa k pôvodnej periodicite. Ďakujeme za
pochopenie a dúfame, že nám zachováte svoju
priazeň aj naďalej.
V tomto čísle vám predstavíme už ôsmy ročník Týždňa hlasného čítania. Tento rok sme pre
žiakov pripravili putovanie po slovenských hradoch a zámkoch. Ďalšou nosnou témou tohto
čísla je téma občianstva. Nie je to len kvôli tomu,
že nás čoskoro čakajú parlamentné voľby, ale je
to aj preto, že o náuke o občianstve sa síce hovorí veľa, ale robí sa málo. Podarí sa nám to zmeniť? Sme radi, že vám môžeme predstaviť publikáciu Základy demokracie, ktorú adaptovalo a vydalo Združenie Orava v minulom roku, a ktorá
sa už používa ako doplnková učebnica na niekoľkých slovenských základných školách.
Jarné ovzdušie vonia sviežou budiacou sa prírodou, pomaly zabúdame na spomalené zimné stereotypy a rozmýšľame nad novými nápadmi, plánmi a rozhodnutiami. Ráno nás budí štebot vtákov
a slnko už začína svojimi lúčmi príjemne hriať.
Jar nás inšpiruje k novým začiatkom, nechajme sa teda aj my inšpirovať jarným vydaním
NOTESu a určite to bude stáť za to.
Prajeme vám príjemné prežitie Dňa učiteľov,
istotne si ho pripomeniete medzi svojimi žiakmi,
ktorí sú vaším hnacím motorom, vašou motiváciou k tomu, čo robíte ... a čo robíte tak dobre....
Krásne veľkonočné sviatky želá,
OBSAH
SPÝTALI SME SA… ......................................................... 2
Mária Bezáková, Erika Muchová
Pavol Pánik, Alica Petrasová
KONTR
OVERZNÉ TÉMY V
O VYUČ
OVANÍ
KONTRO
VO
VYUČO
SPOLOČENSKÝCH VIED
ANIA
AK
O PR
OS
TRIEDOK R
OZVÍJ
AKO
PROS
OSTRIEDOK
RO
ZVÍJANIA
KRITICKÉHO MYSLENIA ........................... 3
MÁME SA ČO UČIŤ ...................................... 7
Ivana Klinovská
ŠK
OLA
TOREJ TO MYSLÍ... V PRAXI ...... 9
ŠKOLA
OLA,, K
KTOREJ
Jaroslava Koníčková
CES
TA ŽIAK
OV DO KRA
JINY POÉZIE .... 1
1
CEST
ŽIAKO
KRAJINY
11
TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍTANIA ............... 15
S KNIHOU PO HRADOCH
A ZÁMK
OCH! ................................................ 20
ZÁMKOCH!
Mária Jašová
MOTIV
AČNÉ AK
TIVIT
Y S
TIMUL
UJÚCE
MOTIVAČNÉ
AKTIVIT
TIVITY
STIMUL
TIMULUJÚCE
ROZV
OJ OSOBNOS
TI DIEŤ
AŤ A
ZVO
OSOBNOSTI
DIEŤA
MLADŠIEHO ŠK
OLSKÉHO VEKU
ŠKOLSKÉHO
V 1
OČNÍKU ZŠ VO VYUČ
OVANÍ
1.. a 2. R
ROČNÍKU
VYUČO
SLOVENSKÉHO JAZYKA ........................... 22
Jana Straková
VYUČ
OVACIE HODINY CHÉMIE
VYUČO
V 6. ROČNÍKU ZŠ ........................................ 28
Jana Palenčárová
Redakcia
AK
O PÍS
AŤ... (REPETITÓRIUM)
AKO
PÍSA
3. časť ............................................................. 33
NOTES
1 SPÝT
ALI SME S
A…
SPÝTALI
SA…
Kt
or
á oblasť občians
keho vzdeláv
ania na Slo
vens
k u po
tr
ebu
je podľ
a V
ás zlepšenie?
Ktor
orá
občiansk
vzdelávania
Slov
ensk
potr
trebu
ebuje
podľa
Vás
Práva občanov – ľudia o mnohých nemajú ani
tušenia a zoznámia sa s nimi až v hraničných situáciách.
Eva Javorská, ZŠ, Budimír
Rozvíjať právne vedomie občanov a ich sebavedomie. Zvyšovať národné povedomie.
Zuzana Tkáčová, Gymnázium, Michalovce
Poznanie práv občanov, na ktoré inštitúcie sa
mám obrátiť, keď mám problém. Je potrebné zlepšiť
právne povedomie občanov a taktiež rozvíjať komunikatívne zručnosti, aby sme sa nebáli ozvať.
Lucia Smolejová, SŠ, Spišská Nová Ves
Multikultúrna výchova, teda spoznávanie a rešpektovanie iného národa alebo etnika a taktiež výchova k aktívnemu občianstvu. Lepšie poznať práva
a povinnosti občana. Nielen teoreticky, ale hlavne
prakticky ich vedieť uplatňovať v reálnom živote. Je
potrebné to mladých ľudí učiť, aj ich k tomu viesť,
aby to neskôr dokázali uplatňovať.
Slávka Džačovská, ZSŠ, Spišská Nová Ves
Zvyšovanie právneho povedomia občanov, rozvíjanie pocitu zodpovednosti a vedomia príslušnosti
k Slovensku. Viesť mladých ľudí k aktívnemu riešeniu problémov.
Zuzana Šandorová, Gymnázium Michalovce
Záujem o verejnú politiku a prekonávanie pasivity v tejto oblasti. Najmä diskutovať na aktuálne témy,
napr. v súčasnosti téma hrania hymny v školách: Je
to ten správny nástroj na zvýšenie vlasteneckého
cítenia?
učiteľka ZŠ
2
Výchova k uvedomelému vlastenectvu a následne k prejavom primeraného správania sa a konania.
Poznať princípy fungovania miestnej samosprávy.
Zdôrazňovať hlavne ľudskú a morálnu kvalitu zástupcov parlamentu, ktorí uprednostňujú záujmy
verejnosti pred vlastnými, čo je čoraz vzácnejší jav.
Pestovať u žiakov presvedčenie, že svojím aktívnym
prístupom k voľbám ovplyvnia svoj život a kvalitu
spoločnosti, v ktorej budú žiť.
Erika Muchová, ZŠ, Topoľčany
Ekoobčianstvo, virtuálne občianstvo, právne občianstvo, ekonomické občianstvo a euroobčianstvo.
Pavol Pánik, Ped. fakulta UK, Bratislava
Občianske vzdelávanie by zlepšila napríklad priama komunikácia a styk poslancov so žiakmi, spoločné diskusie a besedy. Mali by viac prezentovať
svoju prácu.
učiteľka ZŠ
Výchova k manželstvu a rodičovstvu a taktiež starostlivosť o starých a chorých spoluobčanov.
Renata Mitruková, ZŠ, Dolný Kubín
Žiaci veľmi málo poznajú históriu a kultúru svojho blízkeho regiónu. Rozvíjať a upevňovať vedomosti
o samospráve, o jej fungovaní, právomociach, obvodoch, kto je za čo zodpovedný a pod.
Mária Bezáková, ZŠ, Topoľčany
Rozvíjať občianske povedomie, pocit spolupatričnosti žiakov, ale aj učiteľov (nie však hraním hymny
a vešaním štátnych symbolov). Učiť sa prekonávať
vlastnú apatiu a pasivitu voči verejným veciam.
učiteľka ZŠ
NOTES
Mária Bezáková, Erika Muchová
Pavol Pánik, Alica Petrasová
6. februára 2010. V príspevku predstavíme teoretické východiská pracovnej dielne v Dolnom Kubíne, jej procesuálnu
stránku a niektoré výsledky aktivít samotných účastníčok.
KONTR
OVERZNÉ TÉMY
KONTRO
VO VYUČ
OVANÍ
VYUČO
SPOLOČENSKÝCH VIED
TRIEDOK
AK
O PR
OS
OSTRIEDOK
AKO
PROS
ANIA
ROZVÍJ
ZVÍJANIA
KRITICKÉHO MYSLENIA
1. TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ A ZDÔVODNENIE OBSAHOVEJ
„Najväčšou chybou pri hľadaní faktickej pravdy
alebo múdrej politiky je odmietanie diskusie.“
(Sidney Hook, Etika polemiky, 1980)
ÚVOD
Jedným z hlavných výstupov školského vzdelávania je
dosiahnuť, aby sa žiaci stali mysliacimi indivíduami, ktoré
budú prispievať k riešeniu problémov spoločnosti a vytvárať
hodnoty. Myslenie je najvyššou formou poznávania a je zložené z množstva myšlienkových operácií, je podmienené sociálne a kultúrne, úzko súvisí s jazykom a rečou. Z pedagogického hľadiska sa rozvoj myslenia, hlavne kritického, považuje
za prioritu školskej edukácie. Spoločnosť by teda mala prostredníctvom školy, ako spoločenskej inštitúcie, posilňovať mieru
tejto zodpovednosti. Škola si nemôže dovoliť zaujať pozíciu
„mŕtveho chrobáka“ a vytvárať len ilúziu uskutočňovania
reformy. Práve naopak, má prijať ponúkané výzvy a prispievať k zmenám, ktoré sú s reformou školy spojené.
Ako má učiteľ zabezpečiť, aby kolektivizačne orientovaná výučba po obsahovej aj procesuálnej stránke kvalitnejšie
prispievala k vývinu jedincov a rešpektovala ich individuálne rozdiely? Ako plánovať učebné aktivity žiakov, berúc do
úvahy skutočnosť, že nielen učebný obsah, ale aj samotná
podoba sprostredkovania poznania zohráva rovnakú úlohu
pri vývine psychických funkcií jedinca, jeho vzťahu k realite
a plánovaniu vlastných aktivít? Ako dosiahnuť, aby sa vytváralo učebné prostredie, ktoré podporuje individuálne
myslenie a tvorbu osobnej filozofie sveta a zároveň aj vzájomnú diskusiu, výmenu názorov a presvedčení? Inými slovami, čo môžu učitelia urobiť, aby sa triedy stali intelektuálnymi centrami stimulujúcimi myslenie žiakov a miestom
ich serióznej prípravy na budúci samostatný život v demokratickej spoločnosti? Aj na takéto otázky hľadali lektori a učiteľky odpovede na seminári v Dolnom Kubíne, ktorý v dňoch
4. – 5. marca 2010 na tému: Akého občana chceme vychovávať? zorganizovalo Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní. Pracovné stretnutie bolo zamerané na profesijný rozvoj učiteľov spoločenských vied základných škôl druhého
stupňa (počet účastníčok: 15), stredných škôl (počet účastníčok: 2) a gymnázií (počet účastníčok: 2). Súčasťou stretnutia bol aj trojhodinový vzdelávací blok (pracovná dielňa) vedený autormi článku. Podnetom na jeho prípravu a realizáciu bola účasť lektorov na seminári (v Prahe) organizovanom občianskym združením CIVITAS – CZ v Prahe dňa
NOTES
OCESUÁLNEJ STRÁNKY VZDELÁV
ACIEHO BL
OKU
A PR
PROCESUÁLNEJ
VZDELÁVA
BLOKU
Dobrý učiteľ napomáha žiakov uvedomovať si, že používanie jazyka je významnou súčasťou každodenného života a predpokladom zvládania mnohých životných situácií.
Verbálne vyjadrovanie je nástroj, ktorý máme k dispozícii,
aby sme mohli vzájomne komunikovať, ale neobsiahne všetko a taktiež nie je jediný. V slovách je nesmierna moc a krása.
Sú reprezentáciou skutočnosti, no nie skutočnosťou samou.
Vypovedané alebo vytlačené ešte nemusia byť pravdivými.
Deti a mládež potrebujú pomoc, aby dokázali poznať zneužívanie reči ľuďmi v zodpovedných pozíciách a rozpoznať
význam – alebo jeho neprítomnosť – v prejavoch tých druhých. A naopak, dávať im príležitosti, aby pochopili, že ak
niečo nie je možné slovami vyjadriť, to ešte neznamená, že je
to bez významu. Je potrebné, aby si mladí ľudia uvedomili
dôležitosť kultúrnej pamäti a historickej kontinuity, čo bolo
a je správne a čo bolo a je nesprávne, kto hovorí pravdu a kto
s ňou manipuluje, čo je kvalita a čo brak, s akými ideami sa
stotožňovať a proti akým sa vzoprieť, na čo byť hrdí a za čo sa
hanbiť, o čo sa usilovať a ako k tomu dospieť.
Pri porovnaní výsledkov národných a medzinárodných
meraní (pozri napríklad štúdie OECD PISA 2003 a 2006;
výskumná správa merania matematickej a čitateľskej gramotnosti Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania v roku 2009) našich pätnásťročných žiakov s výsledkami
žiakov z členských štátov Európskej únie musíme konštatovať, že naši žiaci sú (oproti rovesníkom z iných krajín) veľmi
znevýhodnení a nedostatočne pripravení na život a prácu
v nových spoločenských podmienkach. Naši žiaci nepreukázali v dostatočnej miere schopnosť vyjadriť vlastný názor
a uvedomiť si hodnotu textu ako odkazu pre život. „Od najútlejšieho veku je dôležité naučiť žiakov, ako čítať ten-ktorý
text, ak hľadáme informácie, ako postupovať, ak chceme
posúdiť text ako celok a ako dospieť ku kritickému čítaniu
textov vôbec. Výsledky prinášajú do určitej miery pohľad aj
na to, ako sú žiaci pri výstupe zo ZŠ schopní uvažovať o tom,
čo prečítali v súvislých a nesúvislých textoch. Preto je dôležité klásť dôraz na praktické osvojovanie jazykov a nielen na
teoretické znalosti a uprednostňovanie klasického modelu
vyučovania. “ (NÚCEM, 2009, s. 34).
Schopnosť kriticky myslieť sa vo všeobecnosti považuje
za jeden z cieľov výchovy a vzdelávania. Americkí bádatelia
M. Scriven a R. Paul (1993) konštatujú, že kritické myslenie
či uvažovanie je intelektuálny proces, ktorého základom je
pojmové uchopenie (konceptualizácia), analýza, syntéza
a vyhodnotenie informácií. Spomínaní autori vytvorili v Kalifornii (USA) inštitút, ktorý sa venuje popisu a výučbe rozličných aspektov kritického myslenia. Ponúkame ich prehľad s cieľom vytvorenia si lepšej predstavy o komplexnosti
operácií kritického myslenia. Uvažovanie (usudzovanie)
zahŕňa štyri aspekty: prvky, rysy, štandardy a schopnosti. Podľa
autorov, každé kritické myslenie alebo uvažovanie zahŕňa
určitý počet týchto prvkov: cieľ, problém, referenčný rámec
alebo hľadisko, informácie, kľúčové pojmy, premisy, inferencie vyvodenia a dôsledky. Hlavnými rysmi kritického myslenia sú: pokora, statočnosť, zodpovednosť, disciplína, vcítenie sa, zvedavosť, vytrvalosť, integrita a nezávislosť ducha
(jedinec neuznáva žiadnu vyššiu autoritu než samého seba
3 a nestavia žiadnu hodnotu vyššie než svoj vlastný úsudok).
Kvalitu úsudku spoznáme, ak je logický, úplný, jasný, presný,
špecifický, plauzibilný (pravdepodobný, prijateľný), konzistentný, hlboký, široký, adekvátny, správny, vhodný a signifikantný.
V prezentovanom vzdelávacom bloku sme sa zamerali
na učiteľky spoločenských predmetov druhého stupňa ZŠ,
stredných škôl a gymnázií. Naším zámerom bolo predstaviť
vyučovacie postupy, prostredníctvom ktorých je možné rozvíjať kritické myslenie a prinášať tak do vyučovacieho procesu kvalitatívnu zmenu. Aplikovali sme interakčne orientovanú stratégiu EUR, v ktorej sme kládli dôraz tak na obsah
interakcií, ako aj na ich formu a funkcie. Očakávali sme
prínos v dvoch rovinách: učenie účastníčok (ako individuálna nepretržitá mentálna aktivita) pod vedením certifikovaných lektorov Združenia Orava a kooperáciu medzi účastníčkami ako tímom, ktorý sa učí v spolupráci a prostredníctvom spolupráce pri riešení konkrétnych úloh. Modelovali
sme také výchovno-vzdelávacie prostredie, v ktorom sa komunikačné zručnosti: čítanie, rozprávanie, písanie a počúvanie stali prostriedkami na kladenie otázok, vyjadrovanie,
konfrontovanie, diskutovanie, sumarizovanie, hodnotenie
faktov, postojov a názorov.
Význam formovania vyšších myšlienových operácií nespočíva v rozširovaní informácií o okolitom svete, ale v premene vzťahu jedinca k realite. Z toho dôvodu sme sa v použitej stratégii EUR snažili prepojiť obsahovú stránku poznania (vychádzajúc z presvedčenia, že kontroverzné témy sú
dôležitou súčasťou vzdelávania a svojou aktuálnosťou vzbudia u učiteľov záujem) s postupmi (individuálnymi a skupinovými), ktoré umožnia porozumieť procesom získavania,
overovania, obhajovania a využitia tohto poznania pri riešení špecifických i nešpecifických problémov.
2. OPIS A METODICKÝ ROZBOR
Prvá fáza – Evokácia
Cieľ
Cieľ::
Vybaviť si vedomosti o téme.
Uvedomiť si úroveň poznania o predloženej téme. Uvedomovať si nejasnosti, nedorozumenia, prípadne opraviť
chybné vedomosti a názory.
Prijímať a chápať nové informácie v kontexte, nie náhodne. Vytvárať predpoklad na ich hlbšie pochopenie,
zvnútornenie a dlhodobé, trvalé uchovanie.
Vedieť urobiť porovnanie alebo spojenie medzi názormi
a širšími vedomosťami alebo vysvetliť názory účastníčok
s využitím osobnej skúsenosti a postojov.
Vedieť využiť formálne alebo všeobecné vedomosti
na vyslovenie hypotézy a kritické zhodnotenie názorov.
Vedieť analyzovať a interpretovať odlišné pohľady
na svet.
Zaujímať sa o danú tému, o riešenie predloženého
problému, o učenie sa.
Realizované vyučovacie metódy:
Obohatená prednáška.
Skupinový a písaný brainstorming.
Podrobný opis prvej etapy EUR a výstupy úloh:
Lektorka: „V úvodnom vstupe sa zamyslíme nad otázkou, kedy sa téma stáva kontroverznou a prečo je potrebné
takéto témy učiť. Skôr než začneme, poprosím vás, aby ste si
premysleli odpoveď na otázku: Ktoré témy považujete za
kontroverzné? Vytvorte ich zoznam.“
4
Každá účastníčka vytvorila v priebehu 4 minút zoznam
všetkých tém, o ktorých si myslela, že sú kontroverzné. Po
uplynutí stanoveného času sa informácie prediskutovali vo
dvojiciach pred celou skupinou a zapísali na tabuľu.
Kontroverzné témy (skupinový brainstorming)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Fenomén migrácie a utečenci
Extrémizmus a terorizmus
Komunizmus
Stret civilizácií
Svet po 11. septembri
Závislosti a patologické javy
Diverzita a spoločnosť (menšiny, xenofóbia, rasizmus)
Domáce násilie
Trest smrti
Eutanázia (staroba, smrť), interrupcia
Feminizmus
Európska integrácia
Globálne problémy
Reklama, masmédiá
Mediálna manipulácia
Homosexualita, registrované partnerstvo
Tehotenstvo neplnoletých
Názorová rozdielnosť
Lektorka: „Teraz nasleduje prednáška. Počas nej budeme
sledovať zoznam kontroverzných tém, ktorý sme zostavili
a porovnávať s informáciami v prednáške.“
Obsah prednášky (prostredníctvom power pointu) bol
takýto:
Čo je kontroverzia.
Kedy sa téma stáva kontroverznou?
Kritériá, podľa ktorých môžeme poznať, či sú témy kontroverzné.
Dôvody, prečo sa zaoberať kontroverznými témami.
K akým výstupom môže práca s kontroverznými
témami smerovať.
Lektorka: „Bližšie sa budeme zaoberať témou: Ako a prečo učiť o totalitarizme. Skúste charakterizovať znaky totalitarizmu“.
Účastníčky si v rámci „búrky mozgu“ vybavujú čo najviac informácií, ktoré o téme majú. Lektorka všetky informácie zapisuje na tabuľu.
Zoznam znakov totalitarizmu (skupinový brainstorming)
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Centralizmus, koncentrácia moci v rukách štátu,
popieranie ľudských práv a občianskych slobôd,
vojenská sila ako nástroj moci,
rodinkárstvo, klientelizmus,
násilné presadzovanie jednej ideológie,
cenzúra, mediálna manipulácia,
nezákonnosť,
obavy z konfrontácie so svetom,
monopol moci,
posilňovanie zložiek Ministerstva vnútra,
prenasledovanie odporcov režimu,
obmedzovanie práva ľudí vyjadrovať a uplatňovať svoje
diferencované záujmy, uchádzať sa o participáciu na procesoch
spätých s nadobúdaním, distribúciou, výkonom a společenskou
kontrolou moci,
zbavovanie ľudí slobody a zodpovednosti paternalistickým
prístupom štátu,
nevyužívanie, zneužívanie či devastácia ľudského potenciálu,
strach, obavy, prenasledovanie,
plánované hospodárstvo,
školstvo: predĺžená ruka vládnucej strany,
obmedzovaná sloboda pohybu.
NOTES
Lektorka: „Na samostatný papier vyjadrite svoj názor, čo
si myslíte o možnosti návratu totality v našej spoločnosti.“
Účastníčky v priebehu troch minút napísali svoje vyjadrenia a hárok s textom položili na stôl. Z kôpky si potom
každá vybrala jeden papier.
Lektorka: „Prečítajte si text a napíšte, či s názorom súhlasíte alebo nesúhlasíte. Vysvetlite svoju odpoveď vlastnými
slovami, aby ste sa odvolali na to, čo napísala pisateľka.“
Účastníčky v priebehu piatich minút napísali svoje vyjadrenia a hárok papiera položili na stôl. Z kôpky si potom
každá vybrala jeden papier.
Lektorka: „Prečítajte si prvý aj druhý názor a bez ohľadu
na to, s ktorým súhlasíte, napíšte, ktorý je podľa vás lepší.
Zdôvodnite.
Účastníčky v priebehu desiatich minút napísali svoje
vyjadrenia a hárok papiera položili na stôl. Z kôpky si potom
každá vybrala svoj pôvodný papier. Nasledovala diskusia
o význame úloh, ktoré boli zamerané na uvažovanie a hodnotenie. Účastníčky uvažovali o aktivite vo všeobecnosti, ako
aj o symbióze jednotlivých úloh (hlavne o možnosti usmerňovania, kontroly a korekcií konania a o kvalite samotného
výkonu). Na záver sa prečítali niektoré zaujímavé myšlienky
a zhodnotili vypracované úlohy.
Myšlienka jednej z účastníčok pracovnej dielne:
„Je lepšie o totalite sa učiť, ako ju znova prežívať!“
Druhá fáza – Uvedomenie si významu
Cieľ
Cieľ::
Vedieť rozlišovať medzi argumentmi, ktoré sú vzhľadom
na daný problém silné a podstatné a argumentmi
slabými, nepodstatnými.
Vedieť podložiť svoje tvrdenia premyslenými dôvodmi,
dôkazmi či príkladmi.
Vyhýbať sa pri hodnotení predsudkom a stereotypom.
Vedieť zhrnúť informácie, zachytiť myšlienky, pocity
a presvedčenia do niekoľkých slov.
Uvedomovať si možné dopady svojich verbálnych a neverbálnych prejavov a byť zodpovedný za svoje správanie.
Osvojiť si všeobecné princípy diskusie: interaktívny
prístup, neutralita facilitátora, znalosť problematiky,
reakcie na predkladané názory a argumenty.
Realizované vyučovacie postupy a techniky:
T-schéma: grafická schéma so širokým použitím. Slúži na
zaznamenávanie reakcií na diskutované otázky, ktoré sú
binárne: áno – nie, za – proti, súhlasím – nesúhlasím
alebo, pri ktorých sa porovnáva, kontrastuje.
Kúty: kooperatívny učebný postup, ktorý je zameraný na
vyvolanie diskusie na aktuálnu, no kontroverznú tému.
Cibrí argumentačné schopnosti účastníkov a rozvíja pocit zodpovednosti za názor, nech je akýkoľvek. Cieľom je,
aby účastníci zaujali stanovisko, vedeli ho obhajovať
a v prípade, ak sú argumenty druhých dostatočne presvedčivé, aj dokázať zmeniť názor.
Realizovaný postup a výstup diskusie:
a) Individuálna T-schéma. Po spoločnom výbere kontroverznej témy (Vlastenecký zákon) lektorka požiadala účastníčky o individuálne vytvorenie T-schémy zaznamenaním
argumentov na otázku: „Zvýši hranie/spievanie štátnej hymny každý pondelok ráno vlastenecké cítenie žiakov?“ Pri
NOTES
určovaní argumentov sa účastníčky mali riadiť faktami, bez
ohľadu na akékoľvek dôsledky, ktoré takýto prístup môže
vyvolať vo vedomí iných, bez ohľadu na to, či s ich tvrdeniami ostatní súhlasia alebo nie, bez ohľadu na to, či ich závery
iných potešia a naplnia ich priania alebo nie. Argumenty,
ktoré predložia, by mali prepájať s realitou, podložiť dôvodmi, dôkazmi či príkladmi.
b) Diskusia. Účastníčky boli náhodným výberom rozdelené do dvoch skupín. Ich úlohou bolo na základe silných
argumentov obhajovať dve rôzne stanoviská (prvá skupina
obhajovala kladné stanovisko k hraniu štátnej hymny, druhá opačné). Pred začatím diskusie lektorka predniesla princípy, podľa ktorých sa diskusia bude riadiť. Prezentáciu
spoločných argumentov o správnosti predkladaných tvrdení v úvode prezentovali hovorkyne, neskôr sa do diskusie
mohli zapájať aj ostatné účastníčky (pred vyjadrením svojich
argumentov museli reagovať a interpretovať argumenty
predrečníčky).
c) Hodnotenie uvádzaných argumentov po stránke kvalitatívnej i kvantitatívnej. Vytvorenie záveru a zovšeobecnenia. Zhrnutie podstaty princípov diskusie.
Pr
ez
ent
o v ané ar
gument
y (s
k upino
vá T
-schéma)
Prez
ezent
ento
argument
gumenty
(sk
upinov
T-schéma)
Otázka: „Zvýši hranie/spievanie štátnej hymny každý pondelok ráno
vlastenecké cítenie žiakov?“
ÁNO
NIE
– asi tomu časom uveríme…,
pretože, ak budete opakovať
lož dosť často, stane sa pravdou
(výrok pripisovaný V. I. Leninovi,
poznámka A. P.)
– dodnes nám v ušiach znejú
pesničky oslavujúce socialistické
vlastenectvo
– cez deti a mládež zasiahne
vlastenectvo aj všetkých občanov
krajiny
– a najmä u tých, ktorých
rodičia budú mať firmy
na výrobu a distribúciu štátnych
zástav, preambúl, rozhlasovej
techniky
– získajú sociálne cítenie, pocit
spolupatričnosti…počúvame,
spievame všetci spolu, tu a teraz
– vštepovanie lásky k vlasti
od najútlejšieho veku (navrhujeme
už aj pri narodení dieťaťa v štátnej
nemocnici).
– automatický návyk bez obsahu
– dosiahne sa opačný efekt: čo je
nanútené, neprejde srdcom
– zvýši sa akurát ich pasivita (bude
to pre nich najkrajšia časť
vyučovania, nikto od nich nič
nebude chcieť)
– stratí sa dôstojnosť celého aktu
(posmech, vtipy)
– vlastenectvo je o činoch, nie
o slovách, musí vychádzať
z presvedčenia
– len totalitný štát považuje
svojich občanov za nesvojprávnych
a neschopných vytvoriť si svoju
identitu sám v interakcii s inými ľuďmi
– kosák a kladivo vymeníme za
zástavu a preambulu
– vlastenecké cítenie sa nedá dosiahnuť
zákonom…je to spiatočnícke,
vynútené, kontraproduktívne
a nátlakové
– snaha vnútiť svoje videnie sveta
ostatným
– vynútené rituály nezmenia postoj
– príklady a nie príkazy inšpirujú
– dobrí učitelia nepotrebujú
vlastenecký zákon, dobrí učitelia
sú svojou prácou vzorom
k vytváraniu si pocitu vlastenectva.
Tretia ffáza
áza – R
ef
le
xia
Ref
efle
lexia
Cieľ
Cieľ::
Vedieť používať spätnú väzbu od kolegov s cieľom
skvalitňovať svoje vyučovanie.
Vedieť porovnať podobnosti a rozdiely medzi dvoma
alebo viacerými ľuďmi, myšlienkami alebo situáciami.
Vnímať výchovu a vzdelávanie ako verejný problém
so širšími sociálnymi dôsledkami.
5 Opis a rozbor 3. etapy stratégie EUR:
Účastníčky dostali 7 minút na to, aby si pre seba
prostredníctvom metódy voľného písania vyhodnotili všetko, čo v procese tejto dielne robili (napr.: ako pri tom postupovali, čo si pri tom potvrdili, čo vyvrátili a najmä, čo získali
a pod.). Svoje myšlienky zaznamenávali formou podvojného
zápisu. Papier si rozdelili na dve rovnocenné časti. Do jednej časti zapisovali všetko, čo vnímali a uvedomovali si (pocitovo aj racionálne) z hľadiska účastníčky (žiačky) pracovnej dielne. Do druhej časti si (tým istým princípom) robili
zápisky z hľadiska pedagogického, čiže z pozície učiteľky.
V dvojiciach prediskutovali svoje myšlienky.
Po skončení diskusie v pároch nasledovalo losovanie
prezentácie dvojíc v pléne. Či bude dvojica prezentovať výsledky písania a diskusie z hľadiska účastníckeho alebo pedagogického. Kritériá boli takéto: voliť bude jedna z dvojice,
a to formou výberu jednej zo zavretých rúk otočených dlaňou dole. V jednej zavretej ruke bol minerál vltavín (moldavit) a druhá zavretá ruka bola prázdna. Ak vybrala ruku,
ktorá bola prázdna, tak dvojica prezentovala účastnícku reflexiu dielne. Ak vybrala ruku, v ktorej bol Vltavín, tak dvojica prezentovala pedagogickú reflexiu dielne. Po skončení
výberu sa vždy museli otvoriť obidve ruky pre kontrolu.
Účastníčky s kritériami súhlasili, a tak nasledoval výber podľa týchto kritérií.
Po skončení výberu nasledovali prezentácie jednotlivých
dvojíc v poradí usporiadania stolov. Podľa výberu 1. stola sa
najskôr prezentovali pedagogické reflexie, ktorých bola polovica a po ich skončení prezentovali účastnícke reflexie.
Záverom sa lektor opýtal na to, či má niekto ešte otázky
k realizovanej pracovnej skelni, a keď sa ukázalo, že všetko je
jasné, ukončil pracovnú dielňu.
V pedagogických reflexiách účastníčky oceňovali inštruktážny postup, stanovenie kritérií, stanovenie poradia, vynaliezavosť a zaujímavosť pri vedení aktivít. Oceňovali učiteľovo využitie príležitosti a voľbu spôsobu, ako si ujasniť najskôr vlastný názor vhodnou metódou a potom tento názor
prerokovať s partnerkou v diskusii. Vyzdvihli význam využitia jednej z funkcií diskusie – úsilie o dosahovanie konsenzu. Dosiahnutie dohody, obzvlášť pri kontroverzných témach, je veľmi ťažké, ako sa to ukázalo aj v aktivite Kúty
(tvorba argumentov k problematike hymny v školách). Jedna z dvojíc zdôraznila, že často je efektivita diskusií práve na
kontroverzné témy nízka z dôvodu vnášania emócií. Oceňovali, že pri uskutočnení dielne neboli „hluché miesta“
a podarilo sa udržať motivovaných všetkých účastníkov
a názornosť i prehľadnosť prezentácií v evokačnej časti dielne. Prezentujúce dvojice vyjadrili spokojnosť s pedagogickým vedením dielne vo všetkých jej troch fázach.
V účastníckych reflexiách dvojice hodnotili a ocenili
skutočnosť, že si hlbšie uvedomili a precítili ťažkosť i zodpovednosť pri výbere kontroverzných tém. Formulovali, že boli
aj prekvapené výberom kontroverznej témy v druhej etape
EUR. Páčilo sa im striedanie individuálnej činnosti a práce
v pároch a tiež vo väčších skupinách. Páčili sa im použité
metódy. Uvedomili si, do akej miery im pomohli pri práci
prijaté kritériá, podľa ktorých potom postupovali. Niektoré
vyjadrili svoje odhodlanie, že už vedia, ako to budú používať
samy vo svojej práci.
Napokon sa dostali k spoločným záverom, že v rôznych
častiach pracovnej dielne si postupne uvedomili a precítili,
aké je dôležité nepresadzovať iba vlastný názor, ale počúvať
pozorne a rešpektovať aj názory iných, vedieť ich spracovať,
zopakovať a nadviazať na ne. Zdôraznili náročnosť zvláda-
6
nia emócií, ktoré sú pri premýšľaní prítomné. Účastníčky
skonštatovali, že kvalitná diskusia, najmä na kontroverzné
témy, testuje našu schopnosť rozumieť si navzájom, vedieť sa
presviedčať pádnymi, relevantnými argumentmi a v závislosti na nich zodpovedne a uvážlivo aj svoje názory meniť.
3. ZÁVER
Dôkladné analytické myslenie je súčasťou väčšiny úloh
pri riadení a ako je známe, je dôležitým predpokladom a nevyhnutnosťou v mnohých profesiách. V školskom prostredí sa
od vedúcich riadiacich pracovníkov, ľudí zodpovedných za
rozhodnutia a ich bezprostredných podriadených vyžaduje
rozvinuté analytické myslenie a príslušné kompetencie. To
preto, že pomocou nich sú schopní primerane zhodnotiť
alternatívne hľadiská a možnosti i presvedčivo zargumentované názory.
Predkladané úlohy vyvolávali u účastničok reakcie na
dva rozličné druhy obsahov. Niektoré z aktivít požadovali
od učiteliek kritické hodnotenie výrokov s neutrálnou tematikou a témami, ktoré vo všeobecnosti nevyvolávajú v ľuďoch silné emócie alebo predsudky (napríklad zdôvodňovanie realizácie kontroverzných tém v školskej praxi a pod.).
Iné cvičenia sa zas týkali politických, ekonomických či sociálnych otázok, ktoré v mnohých vzbudzovali silné emócie a predpojatosti (napríklad vlastenecký zákon a pod.). Zámerne boli použité kontroverzné materiály a témy s tým úmyslom, aby účastníčky získali čiastkový obraz o ich schopnosti
kriticky posudzovať otázky, názory a situácie, ktoré môžu
vyvolávať silné pocity alebo predsudky.
Zrealizovanou pracovnou dielňou sme chceli prezentovať možnosti vytvárania rôznych vzťahov vo výučbe a upriamiť pozornosť na skutočnosť, že cieľom výučby nie je prezentovať schopnosť jedinca vykonávať činnosť, ale vedieť ju
vykonávať, hodnotiť a regulovať čo najkvalitnejšie. Záverečná diskusia účastníčok ukázala, že sa nám podarilo vytvoriť
podmienky na rozvíjanie ich osobnosti vo viacerých oblastiach: kognitívnej, sociálnej i emocionálnej. POUŽITÁ LITERATÚRA
HOOK, S.: The Ethics of Controversy. In: Philosophy and Public Policy.
Illinois, Southern Illinois University Press, 1980.
KORŠŇÁKOVÁ, P. a kol.: PISA SK 2006. Národná správa. Bratislava, ŠPÚ,
2008.
SCRIVEN, M. – PAUL, R.: Defining Critical Thinking. Boston, 1993.
Výskumná správa. Matematická a čitateľská gramotnosť žiakov 9. ročníka
základných škôl v školskom roku 2008/2009. Bratislava, NÚCEM,
2009.
Mgr
ov a, Mgr
a Mucho
vá
Mgr.. Mária Bezák
Bezáko
Mgr.. Erik
Erika
Muchov
ZŠ, Škultétyho, Topoľčany
PhDr
avol Pánik
,CSc.
PhDr.. P
Pa
Pánik,CSc.
PdF UK, Bratislava; Združenie Orava
Doc. P
aedDr
aedDr.. Alica P
Pe
traso
asov
PaedDr
etr
aso
v á, PhD.
PdF PU, Prešov; Združenie Orava
NOTES
MÁME SA ČO UČIŤ
V októbri 2009 navštívili zástupcovia Združenia Orava
spolu s partnerskými organizáciami programu Civitas z Českej republiky a Dominikánskej republiky Spojené štáty americké. Slovenskú delegáciu reprezentovali Mária Bezáková,
riaditeľka ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch, Daniela Facunová, zástupkyňa riaditeľky zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne a riaditeľka Združenia Orava Marcela Maslová. Bohatý
program návštevy zahŕňal predovšetkým účasť na celoštátnej konferencii Projektu Občan s medzinárodnými hosťami
v Miami, návštevy škôl, stretnutia s poslancami Kongresu
a Senátu vo Washingtone, ako aj stretnutia s predstaviteľmi
Ministerstva školstva USA. Spoločná prezentácia delegácie
na konferencii bola zameraná na kontroverzné témy v škole.
O svoje skúsenosti a postrehy sa v nasledujúcich riadkoch podelia slovenské účastníčky pobytu Daniela Facunová a Mária Bezáková.
Zástupcovia USA považovali za najväčší problém zavádzanie zdravotnej reformy, poistenie ľudí, ekonomickú a finančnú krízu. V krajine realizovali „šrotovné“ podobne ako
u nás. Časté riešenia prichádzajú zdola, z miestnej regionálnej úrovne až po národnú úroveň. Mnohé problémy sa snažia riešiť cez Projekt Občan.
Na stretnutiach sa zúčastnili aj zástupcovia z Ghany. Štátna tajomníčka MŠ informovala, že v krajine platí zákon, podľa ktorého každé dieťa musí ísť do školy. Predtým to bolo
umožnené len bohatým a hlavne chlapcom. Chcú zaviesť aj
predškolskú výchovu, aby podchytili mladšie deti a na výučbu chcú mať kvalifikovaných učiteľov. Robia pre to všetko,
aby rodičia posielali deti do škôl (uniformy, učebnice aj zošity zadarmo). (MB)
Stratégie a programy rozvoja občianskej výchovy
Neviem posúdiť, ako je to inde, ale z otvorenej hodiny,
ktorej sme sa zúčastnili na Floride, bolo zrejmé, že učiteľka
učí žiakov uvažovať, kriticky myslieť, necháva ich robiť rozhodnutia nie na základe emócií a subjektívnych úsudkov,
ale na základe hlbokého zamýšľania sa, hľadania argumentov a objektívneho rozhodovania. Na hodine občianskej
náuky sa žiaci neučili memorovať teoretické vedomosti, ale
sa učili prostredníctvom historického poznania a skúseností z minulosti. (DF)
Slovenské delegátky na stretnutí s kongresmanom za Kaliforniu
Adamom Schiffom
Prípr
av a mladých ľľudí
udí na občians
tv
o
Prípra
občianstv
tvo
v demokratickej spoločnosti
Na stretnutí s partnermi programu Civitas sme sa dozvedeli, že do tohto programu sa ako prvá krajina zapojila
v roku 1995 Bosna a Hercegovina. Z východnej Európy bolo
pôvodne zapojených 6 krajín. V súčasnosti sú v rámci
programu Civitas vytvorené partnerstvá. Naše partnerstvo,
okrem Slovenskej republiky, zahrňuje Českú republiku,
Dominikánsku republiku a tri štáty USA: Michigan, Colorado a Oklahomu.
Na spoločných stretnutiach poukázali jednotliví partneri na svoje najväčšie problémy. Pre Dominikánsku republiku je to predovšetkým násilie v školách a násilie v spoločnosti. Žiaci majú veľmi vážne problémy s násilím. Nerešpektuje
sa u nich autorita ani vládna, ani podnikateľská. Spoločenské inštitúcie, ktoré majú prijímať zákony a hodnoty v skutočnom občianskom živote, sú ohrozené. V podstate neexistujú spoločné občianske hodnoty, ktoré by sa rešpektovali.
Českí partneri označili za aktuálny problém politickú
krízu v krajine. Realizuje sa školská reforma, ktorú začali na
národnej úrovni. Tvorba ŠVP je zavedená do praxe. Veľa aspektov však zlyhalo, napr. kreditný systém vzdelávania učiteľov. Sú členmi EÚ, ale prezident je euroskeptik, nedostatočne funguje verejná politika, európska identita a diverzia,
nevyhnutné je vytvoriť nový pohľad na multikultúru na základe európskeho pohľadu.
NOTES
Počas spoločnej prezentácie na tému: Kontroverzné témy a Projekt
Občan
Výsledky výskumov hovoria, že deti sa lepšie učia, keď
rozumejú a keď sú texty zaujímavé a bavia ich. Na tieto
a podobné výsledky reagujú školy rozvojom a zlepšovaním
svojich programov. Robia si plány zlepšenia školy a v jednotlivých oblastiach si stanovujú stratégie a ciele. Na väčšine
škôl USA majú prisťahovalcov, ktorí neovládajú angličtinu,
preto musia s nimi dôslednejšie pracovať práve v tejto oblasti. Čo sa týka výchovy k občianstvu, na školách sa snažia, aby
bola čo najbližšie chápaniu žiakov. Často napríklad využívajú detskú literatúru a príbehy, ktoré sa v nej nachádzajú,
pomáhajú žiakom uvažovať o rôznych spoločenských problémoch, pričom sa snažia nachádzať a navrhovať možné riešenia. (MB)
Projekt Občan
V USA je schválený zákon pod názvom „Vzdelávanie pre
demokraciu“, pričom Projekt Občan má v ňom špeciálne
vymedzené miesto a tvorí prierezovú tému vo vzdelávaní na
školách. Implementátori projektu okrem iného tvoria a vy-
7 dávajú učebnice, ktoré sú distribuované do škôl. Aj Združenie Orava, podobne ako ďalšie organizácie z iných krajín,
prevzalo niektoré z nich. Vydali sme učebnice schválené MŠ
SR ako doplnkové učebnice: Projekt Občan a Základy demokracie – ZODPOVEDNOSŤ. Projekt Občan inšpiruje deti
k činnostiam, ktoré ich vedú k tomu, že môžu byť súčasťou
vlády, učí ich, ako ovplyvniť vládu, aby robila to, čo chce
a potrebuje občan. Žiaci sa dozvedia, že je jedno, koľko majú
rokov, no predsa sa môžu zapojiť do verejnej politiky. Činnosťami v projekte môže učiteľ u žiakov rozvíjať rozmanité
hodnoty, akými je spolupráca, tvorivosť, jazykové kompetencie (čítanie s porozumením, písanie, rétorika...), matematické kompetencie (spracovávanie údajov rôznych
prieskumov – názorov občanov...), zručnosti práce s informačno – komunikačnou technikou a mnoho ďalších. Čo je
nadpredmetové? Žiaci sa praktickými činnosťami učia demokracii. Žiaci majú možnosť uvedomiť si, že nie všetci dokážeme byť dobrí napríklad v matematike, ale že sa všetci
môžeme stať dobrými občanmi. (DF)
ľudí. Aj keď v Projekte Občan hneď všetko nedocielia, môžu
sa stretnúť s ľuďmi, ktorí to môžu ovplyvniť. Prvá téma, ktorú si v roku 1995 vybrali na riešenie žiaci v Miami, bola téma
žralokov, ktorí napádali ľudí na plážach. V USA žiaci na federálnej úrovni portfóliá Projektu Občan neprezentujú osobne,
ale ich posielajú poštou a tieto potom hodnotí komisia.
V závere konferencie v Miami bola vyslovená myšlienka,
že napriek kríze a problémom treba demokraciu neustále
rozvíjať. Mne sa najviac páčilo heslo „Pracuj múdrejšie, nie
ťažšie“ (Work smarter, not harder). (MB)
Zľava: Vlastimil Zela, Zdenka Lajdová a Ivana Havlínová z Českej
republiky, Michelle Costa z Centra pre občianske vzdelávanie v USA,
Frankely Martinez z Dominikánskej republiky, Linda Start z Centra
pre občianske vzdelávanie v štáte Michigan, Nerys Garcia z Dominikánskej republiky a slovenské delegátky Marcela Maslová, Daniela
Facunová a Mária Bezáková
Spoločenský a politický život v USA
Delegáti Slovenska, Českej republiky a Dominikánskej republiky
spolu s americkými kolegami pred Kongresom USA
Projekt Občan sa realizuje vo všetkých štátoch USA. Centrum pre občianske vzdelávanie so sídlom v Kalifornii každoročne usporadúva konferenciu pre koordinátorov projektu, ktorá je vždy na inom mieste USA. Väčšinou vyberajú
atraktívnejšie miesta, aby okrem hlavného programu konferencie mali účastníci možnosť zažiť aj ďalšie sprievodné podujatia a navštíviť iné zaujímavé miesta. V roku 2009 bola
konferencia v Miami na Floride. V októbri 2010 bude v San
Antoniu v Texase a v roku 2011 v Kansas City v Missouri.
Koordinátori sú srdcom i dušou projektu. Napríklad v štáte
Tennessee sa vlani projektu zúčastnilo 100 tried. V Chicagu
bol Projekt Občan programom pre letnú školu. Na strednej
škole v Michigane robili projekt zameraný na sociológiu, na
prehliadku prišli aj z rádia. Spracovali tému zameranú na
zmenu pravidiel a podmienok na školskom internáte. Žiaci
a študenti chápu, že ich trieda môže niečo zmeniť. Môžu
veci ovplyvňovať a zmeny môžu byť prospešné pre všetkých
8
Pre nás je zaujímavé a často až nepochopiteľné pozorovať
národné povedomie a prejavy vlastenectva Američanov. Hrdosť
na svoju vlasť prezentujú aj tým, že si zavesia štátnu vlajku
v záhrade nielen počas štátnych sviatkov a z povinnosti. Zrejme je to dané ich históriou, tradíciami a určite aj výchovou.
Opíšem môj síce prozaický, ale silný zážitok. Boli sme na
otvorenej hodine žiakov základnej školy. Prvé, čo ma upútalo, bola nesmierna čistota v triedach. Na podlahe nebola
žiadna špinka ani papierik, a to sa žiaci v škole neprezúvali.
Po hodine, v družnom rozhovore so žiakmi, kolegyni spadol
kúsok koláča, ktorým nás hostitelia ponúkli, na zem. Žiak,
s ktorým sme sa rozprávali, sa v tom momente zohol, zdvihol
odpadnutý kúsok a išiel ho hodiť do odpadkového koša.
Poviem pravdu, že som ostala v nemom úžase, lebo som si
v tom momente spomenula na niektorých našich žiakov.
Keď v triede poprosím niekoho, aby zdvihol odhodený papier alebo inú smietku, vypočujem si najskôr kopec výhovoriek:„To nie je moje, načo máme upratovačku ...“ Vtedy som
si uvedomila, MÁME SA ČO UČIŤ! (DF)
Život v krajine je pulzujúci a dynamický, avšak poznačený finančnou a ekonomickou krízou. Ľudia pociťujú, že
počet chudobných a bezdomovcov, ktorí sú odkázaní na
pomoc, narastá. Mnohí volajú po radikálnejšej zmene systému sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Ekonomika je poznačená nižšou hodnotou dolára, avšak na druhej strane,
nižšie ceny umožňujú realizovať výhodné nákupy. (MB) Spracovala: Marcela Maslová, Združenie Orava
NOTES
Ivana Klinovská
,,Škola nesmie byť miestom sĺz, bludišťom
a robotárňou, ale hrou, hostinou a radosťou.“
J. A. Komenský
V tomto školskom roku sa pedagógovia našej Základnej
školy na Vančurovej ulici v Trnave rozhodli získať pre svoju
školu titul „Škola, ktorej to myslí“
myslí“.
Jednou z podmienok Združenia Orava pre demokraciu
vo vzdelávaní sú i otvorené hodiny v našej škole. Dve z nich
sa uskutočnili 16. 2. 2010. Na prvom stupni to bola hodina
slohu v 3. C triede.
V závere hodiny žiaci utvorili na tabuľu pojmovú mapu,
kde zhrnuli a roztriedili všetky informácie o rozprávke.
V reflexii sa potom vyjadrili k svojej práci. A tu je zopár postrehov:
Cieľom takejto hodiny je ukážka modelovej aplikácie zručností v praxi. Záujem kolegov a kolegýň bol veľký. K malým
tretiakom prišli učitelia matematiky či fyziky z druhého stupňa, pani riaditeľka s pani zástupkyňou a hostia zo Združenia Orava. Deti cítili veľkú zodpovednosť za svoju prácu
a prístup k nej. Pracovali v skupinách, pretože kooperatívne
vyučovanie má oproti súťaživému a individualizovanému
vyučovaniu pozitívny efekt vo vyššej motivácii dosiahnuť
vysoký učebný výkon. A medzi žiakmi je veľmi obľúbené.
S takouto hodinou som nemala problém. Bolo nás v triede síce viac, no prítomnosť učiteľov mi neprekážala. Tešilo
ma, že sa im páčila naša práca. Kľudne sa môžu prísť pozrieť
i druhý raz. My sa totiž takýmito metódami učíme veľmi
často.
Natálka K.
Rozprávky mám rada, tak téma bola zaujímavá. Správali
sme sa slušne. Ja chcem byť herečkou, nuž som musela prekonať menšiu trému z cudzích ľudí. Prácu v skupine mám
rada. Na konci hodiny som bola rada, lebo sme boli tvoriví
a pani učiteľka bola na nás pyšná.
Timka R.
Pred hodinou som pociťoval strach. Nie je to príjemný
pocit, keď je niekto na vás zvedavý. No čoskoro som pochopil, že nás neprišli kontrolovať a hodnotiť. Chceli jednoducho vidieť, ako sa učíme. Čo robíme, a či nás práca teší.
Nakoniec som sa dobre bavil, pretože sa nám darilo a ja som
prekonal svoj strach. Teší ma, keď nás niekto pochváli.
Slávko D.
Ukážka z tvorby (čas cca 15 minút):
O íčkovej opičke
Bola jedna opička, volala sa Škorička. Pracovala ako
školníčka . Nebola to len taká obyčajná opička z íčkového
lesíčka. Les bol jedna školička, viedla doňho cestička. Vždy,
keď žiačka Evička nevedela písať diktát, prišla táto opička
a poučila ju o chybách. Aby potom mamička, keď sa vráti
Evička, videla , že v žiackej knižke svieti zase jednička.
Emmka Š. a Ferko B.
NOTES
9 Škola, ktorej to myslí
ŠK
OLA
TOREJ T
O MY
SLÍ...
ŠKOLA
OLA,, K
KT
TO
MYSLÍ...
V PRAXI
Témou slohovej výchovy bola ROZPRÁVKA. Žiaci nemali trému a smelo sa vžili do hrania rolí v ukážke z dramatickej hry. Neskôr dokázali, že brainstorming je obľúbenou
metódou, s ktorou sa často stretávajú vo vyučovacom procese. Podporuje nielen nové a netradičné nápady, ale zároveň
rozvíja komunikačné zručnosti žiakov. Jadrom hodiny bola
vlastná tvorba rozprávky. V pomerne krátkom čase dokázali
žiaci utvoriť zaujímavé rozprávočky. Niektorí sa pustili i do
písania poézie. V kresle pre hosťa potom autori svoje dielka
prečítali. Veľkým potleskom a pochvalou sa veru mohol popýšiť každý z malých rozprávkarov.
Rozprávka o myškách
Kde bolo, tam bolo, bola jedna trieda, 3.C.Tú triedu navštívili raz sivé myšky. Tiež sa chceli učiť so žiakmi, no nikto
nevedel, že sú tu. Hoci boli malé, boli veľmi neposedné.
Jedného dňa vyliezli zo svojej skrýše. Boli hladné, lebo nemali žiadne zásoby jedla. Z toho vyvádzania vyhladli. O malú
chvíľu zjedli všetkým žiakom desiatu. To bola pohroma! Deti
kričali, lebo chceli svoju desiatu späť. Myšky to zamrzelo.
Tak sa rozhodli, že prinesú deťom nové dobré jedlo. Ako povedali, tak urobili. Žiaci sa najedli a mohli pokračovať v učení.
A na myšky sa už nehnevali. Tak sa myši stali novými žiakmi v triede 3. C.
Vikinka K. a Laurika Ď.
„Možno áno, ale kto vie?“
Skôr, ako sa začnú hádať,
kto je väčší kúzelník,
hračky treba upratovať,
to nespraví za nich nik.
A keď prácu dokončia,
od radosti poskočia.
Idú autom do Trnavy,
zistiť, kto z nich pravdu vraví.
V škole kúziel sa im páči,
čarujú a triky robia,
čo im hrdlo ráči.
Pikachu a Mickey
Pikachu sa pýta Mickey:
„Dokážeš už nové triky?“
Mickey Mouse len krátko povie:
Timka R. a Sandrik V.
ana Klino
v ská
Spracovala: Mgr
Mgr.. Iv
Ivana
Klinov
ZŠ, Vančurova, Trnava
Týždeň hlasného čítania
apríl 2010
Z dlhodobého hľadiska jedinou trvalou hodnotou,
ktorú môžeme deťom dať, je čas a spomienky na chvíle strávené spolu.
Čítajme deťom!
S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy.
Bez kníh nebýva učený nikto ani v škole.
J. A. Komenský
Viac inf
or
mácii o pripr
av
ovanej hr
ámci T
ýždňa hlasného čít
ania nájde
Týždňa
čítania
nájdette aj na
infor
ormácii
priprav
avo
hree v rrámci
www
.zdr
uz
enieor
av a.s
k
www.zdr
.zdruz
uzenieor
enieora
a.sk
10
NOTES
Jaroslava Koníčková
CES
TA ŽIAK
OV
CEST
ŽIAKO
DO KRAJINY POÉZIE
Ročník: ôsmy
Tematický celok – lit
er
atúr
a: Populárna pieseň
liter
eratúr
atúra:
Téma: Miroslav Válek – Jesenná láska
Tematický celok – slo
vens
ký jazyk: Slovná zásoba
slov
enský
(priame a nepriame pomenovania)
Tematický celok – sloh: V rámci opakovania – statický
opis, oznam, správa, rozprávanie
Časová dotácia: 3 vyučovacie hodiny
Cieľ
Cieľ::
Poznávací:
žiak pozná podstatu populárnej piesne,
vie ju definovať,
pozná znaky lyrickej poézie,
pozná a vie charakterizovať nepriame
pomenovania – metaforu, metonymiu,
personifikáciu,
vie rozlíšiť umelecké prostriedky v texte,
uvádza vlastné príklady.
Komunikačný:
žiak pozná podstatu aktívneho počúvania,
rozvíja svoje verbálne písomné zručnosti,
aplikuje zručnosť kooperácie,
žiak dokáže prezentovať vlastný text.
1. Umelecký prostriedok, v ktorom jednu vec prirovnávame k druhej
(prirovnanie)
2. Druh rýmu ABBA (obkročný)
3. Básnický prívlastok (epiteton)
4. Druh rýmu AABB (združený)
5. Skrytý zmysel v bájkach (inotaj)
6. Opakovanie tých istých slov na začiatku verša (anafora)
Potom učiteľ povie názov básne, ktorú budú žiaci čítať.
Za tri minúty majú napísať, o čom asi báseň bude. Po napísaní si spoločne svoje názory prečítajú.
2. Hlavná časť
Uvedomenie si významu
V ďalšej časti hodiny učiteľ rozdá žiakom vopred pripravenú časť básne. V texte však chýbajú niektoré slová, ktoré
žiaci musia doplniť. K dispozícii majú rod, číslo, pád, vzor
chýbajúceho podstatného mena.
Láska je strašne bohatá, láska, tá všetko sľúbi,
no ten, čo ľúbil, sklamal sa a ten, čo sklamal, ľúbi.
Prach dlhých, smutných letných ............................
(mužský rod,akuzatív,plurál,stroj) na staré lístie padá,
poznala príliš neskoro, ako ho mala rada.
KOMPETENČNÉ ZRUČNOSTI
žiak vie napísať kratší umelecký útvar,
dokáže hodnotiť texty,
je schopný získať informácie z viacerých zdrojov,
dokáže verejne vystupovať a prezentovať sa,
pri ústnom prejave primerane uplatňuje
paralingvistické javy.
Medzipredmetové vzťahy: hudobná výchova, výtvarná
výchova, informatika
Pomôcky: Literárna výchova pre 8. ročník, dataprojektor
alebo interaktívna tabuľa, internet, PC, CD prehrávač, portréty autorov, Orffove hudobné nástroje, výkresy, farbičky,
kartičky s otázkami, obrázok jesene, obrázok chlapca a dievčaťa, pracovný list
METODICKÝ POSTUP
Prvá vyučovacia hodina
1. Úvodná časť
Evokácia
Učiteľ so žiakmi vylúšti tajničku, ktorá pozostáva z literárnych pojmov. Spoločne si zopakujú, čo si zapamätali
o poézii.
NOTES
Tak každoročne v jeseni .............................................
(stredný rod, nominatív, plurál, mesto)
sa tratia z ....................... (ženský rod, genitív,singulár,ulica)
a človek, koník túlavý, od srdca k srdcu kluše
a pre každé chce zomierať , žiť nechce pre nijaké,
chcel by mať jedno pre seba; je mu jedno aké.
Možno, že iba .................................................
(mužský rod,akuzatív,dub,singulár) a možno tôňu iba.
No pred ..................... (mužský rod,inštrumentál,singulár,stroj)
sa zastaví:
Komu zas srdce chýba?
Zo všetkých mojich obrázkov mámivý ošiaľ stúpa;
bola to ...................... (ženský rod, nominatív, singulár, žena)?
Sklamanie?
Aj láska bola hlúpa, veď chcela všetko naraz mať a všetko
naraz stráca.
(úloha je spracovaná podľa aktivity Marcely Šimkovej,
ktorá je uvedená v príručke tvorivého písania Na stope slovám, strane 18 – 19).
Keď žiaci doplnia slová, prečítajú, čo napísali. Potom
učiteľ pustí nahrávku piesne a žiaci porovnávajú svoje znenie textu s pôvodným autorovým spracovaním. Tiež majú
zistiť, ktorý slovenský spevák pieseň spieva.
V ďalšej časti hodiny nasleduje rozbor básne. Žiakov
rozdelíme do skupín. Každá skupina dostane na kartičke
napísanú úlohu.
11 Úlohy pre skupiny:
1. Vyhľadajte umelecké prostriedky (5) a pomenujte ich (porozumenie).
2. Urobte formálny rozbor básne (určte rým, počet strof,
počet veršov v strofe), určte typ lyrickej poézie (porozumenie, analýza, syntéza).
3. Aké pocity ste mali pri čítaní básne a akou farbou by ste
ich zakreslili a prečo? (analýza, hodnotenie, argumentácia).
4. Hľadajte porovnania medzi ročným obdobím a láskou
(porovnanie, analýza, syntéza, hodnotenie, argumentácia).
5. Pokúste sa sformulovať hlavnú myšlienku básne (analýza, syntéza, hodnotenie).
6. Báseň je lyrická alebo epická? Správne znenie zakrúžkuj.
(porozumenie). Áno – Nie.
7. Aké pocity mal pravdepodobne básnik, keď báseň písal?
(analýza, hodnotenie, argumentácia).
Po vyriešení úloh hovorcovia skupín čítajú, porovnávajú a dopĺňajú svoje zistenia.
4. Pokúste sa vymyslieť cinquain o láske.
5. Vymyslite krátke zamyslenie o láske( podčiarknite aspoň
tri umelecké prostriedky).
6. Podľa obrázka, na ktorom je vyobrazená jeseň, napíšte
statický opis (podčiarknite prídavné mená).
7. Pripravte plagát na koncert M. Žbirku. Plagát môžu žiaci
robiť vo Worde alebo na výkres (podčiarknite slovesá).
8. Napíšte krátku správu o koncerte M. Žbirku (podčiarknite slovesá).
9. Napíšte krátke rozprávanie o tom, čo sa mohlo stať v jeseni (použite v rozprávaní 3 slová z básne a určte ich gramatické kategórie).
10. Vymyslite reklamu na báseň (rozhlas, televízia, internet,
billboard, tlač ...).
V ďalšej časti hodiny sa jednotlivé skupiny prezentujú,
navzájom hodnotia a vyjadrujú svoje pocity, ktoré mali pri
práci. Zároveň si zopakujú základné poznatky o opise, správe a oznámení. Sústredia sa nielen na základné znaky, ale aj
na slovné druhy, ktoré sa v textoch vyskytujú.
Tretia vyuč
ovacia hodina
vyučo
3. Záverečná časť
Reflexia
Zhrnutie
V poslednej časti hodiny žiaci spolu s učiteľom zhrnú
všetky poznatky, ktoré sa dozvedeli o básni Jesenná láska,
ešte raz sa zamyslia nad jej témou, obsahom, formou. Diskutujú vzájomne. Učiteľ napíše poznámky na tabuľu a žiaci do
zošitov. Žiaci zhodnotia svoju prácu na hodine, v skupinách
a porozprávajú o svojich pocitoch.
Domácu úlohu si žiaci môžu vybraťz nasledujúcich možností.
1. Pokúste sa vymyslieť vlastnú báseň o láske (napísať vo
Worde).
2. Nájdite na internete základné údaje o autorovi básne
Miroslavovi Válkovi (môžu urobiť aj prezentáciu v PowerPointe).
3. Nájdite na internete základné údaje o spevákovi Miroslavovi Žbirkovi, ktorý báseň zhudobnil a zaspieval ( môžu
urobiť aj prezentáciu v PowerPointe).
V úvode učiteľ so žiakmi zopakuje učivo o priamom
a nepriamom pomenovaní a rozdá pracovný list (pozri str. 14)
súvisiaci s týmto učivom, ktorý však zároveň nadväzuje na
literárne učivo z predchádzajúcej hodiny.
V ďalšej časti hodiny po prekontrolovaní pracovného listu,
učiteľ vyvesí na tabuľu obrázok, na ktorom je sú dve postavy
– chlapec a dievča. Najprv žiaci v priebehu 3 minút voľne
vyjadrujú myšlienky súvisiace s obrázkom. Potom im učiteľ
zadá konkrétnu úlohu. Žiaci voľne dopisujú svoje názory
a pocity do viet.
Vidím ................................................................................................
(dve podstatné mená v ľubovoľnom páde)
Cítim ...............................................................................................
(podst. meno v nominatíve a podst.meno v genitíve)
Počujem ............................................................................................
(prídavné meno a podstatné meno)
Dotýkam sa ................................................................... (otázka)
Druhá vyučovacia hodina
Chápem ........................................................................... (otázka)
V úvode žiaci čítajú domáce úlohy. Básne učiteľ zozbiera a vystaví na nástenke, poprípade veľmi pekné básne uverejní v školskom časopise. Potom žiaci prečítajú informácie,
ktoré našli na internete o Miroslavovi Válkovi a o Miroslavovi Žbirkovi. (Žiakov vedieme k tomu, aby súčasťou ich vystúpení s referátmi boli i obrázky, fotografie, knihy, nahrávky z tvorby jednotlivých umelcov). Ak žiaci pripravili aj prezentácie v PowerPointe, vystúpia aj s nimi.
V ďalšej časti rozdelíme žiakov do skupín. Každá skupina dostane samostatnú úlohu.
Úlohy pre skupiny:
1. Vymyslite novú melódiu k textu Miroslava Válka a zaspievajte ju.
2. Nakreslite ilustráciu k básni.
3. Pomocou Orffových hudobných nástrojov sa pokúste
dotvoriť recitáciu básne.
12
Skúšam .........................................................................................
(podstatné mená v ľubovoľnom páde alebo neurčitok a podstatné meno)
Cítim ...................................................................................................
(spojenie spojené spojkou ako)
Žiaci takto vytvoria svoje básnické pokusy, v ktorých nevtieravo použijú rôzne umelecké prostriedky, a teda aj takouto formou si zopakujú nepriame pomenovania. Pojmy, ktorým žiaci nerozumejú, učiteľ vysvetlí ešte raz. Po prečítaní
básní si žiaci vytvoria nadpis k básni.
NOTES
ANAL
ÝZA HODINY
ALÝZA
V tomto námete na vyučovanie som sa sústredila predovšetkým na prepojenie tvorivého písania a výučby slovenského jazyka a literatúry. Predstavila som tri vyučovacie hodiny, na ktorých som aktivizovala žiakov a viedla ich k tvorivej práci so slovom. Takmer každá jedna spomínaná aktivita
sa dá modifikovať podľa aktuálnosti učiva, ktoré práve učiteľ
so žiakmi preberá.
V rámci aktivity tvorivého písania žiaci dopĺňali slová do
textu na základe stanovených gramatických kategórií. Je to
opačný postup pri určovaní gramatických kategórií, na aký
sú žiaci bežne zvyknutí. Je to pre žiakov zaujímavé, lebo
nepremýšľajú len nad slovom, ktoré majú doplniť, ale zároveň aj nad celým textom a sú aj v istom napätí, keď v závere
zisťujú, či sa trafili správne pri svojom určovaní.
Ďalšia aktivita bola zameraná na doplňovanie slov podľa
stanoveného slovného druhu, pričom sa žiak nenápadným
spôsobom dopracoval k napísaniu umeleckých prostriedkov.
Väčšinou sa gramatické kategórie určujú priamo v básni od
básnika. Tu žiaci tiež zažívajú opačný postup, lebo podľa
návodu musia vymyslieť niečo vlastné, a keď sa potom vzápätí pozrú na použité slovné druhy, zistia, že vlastne napísali určitý umelecký prostriedok. Tieto metódy nesú v sebe aj
prvok prekvapenia, a to robí vyučovanie viac zaujímavým.
Prostredníctvom týchto aktivít som chcela ukázať na veľmi silnú prepojenosť tvorivého písania, slovenského jazyka
a literatúry. Zároveň by som chcela upozorniť na príručku
v ám
tvorivého písania – Na ssttope slo
slov
ám, ktorá ponúka veľa
tvorivých námetov, ktoré si učitelia podľa vlastnej fantázie
môžu prispôsobovať na témy, ktoré vyučujú.
Keď žiaci pracujú takýmto spôsobom prvýkrát, mnohým
veciam často nerozumejú, veľa sa pýtajú. Niektoré úlohy sa
im zdajú na prvý pohľad nezrozumiteľné. Ale nenechajte sa
odradiť. Bojujte proti stereotypným zadaniam, buďte prekvapiví a nápadití a postupne sa takými stanú aj niektorí vaši
žiaci. Keď učiteľ volí najprv jednoduchšie zadania, neskôr
môže prejsť aj k tým zložitejším a žiaci budú bez problémov
tvoriť a premýšľať. Z vlastných skúseností môžem povedať,
že opakovaním činností si žiaci postupne zvyknú na rôzne
zadania úloh a obľúbia si práve nevšedné a prekvapivé úlohy. Zároveň sa po určitej dobe stávajú aj také situácie, že žiak
príde sám za učiteľom a navrhne vlastnú tvorivú úlohu pre
triedu.
Moje návrhy na vyučovanie som koncipovala tak, aby
som zachovala aj medzipredmetové vzťahy. V tomto prípade
s výtvarnou výchovou (ilustrácia k básni), s hudobnou výchovou (zhudobnenie textu) a s informatickou výchovou
(práca s internetom, Wordom, PowerPointom). Žiaci tieto
činnosti vykonávajú radi. Vždy sa snažím pre jednotlivé typy
úloh vybrať žiakov tak, aby sa rozvíjali v tej oblasti, pre ktorú
majú nadanie. Mojím cieľom je to, aby aktivitu prežívali
s pocitom úspechu a radosti, s pocitom, že ich práca baví,
pretože si myslím, že práve cez takto prežitú hodinu dochádza ku kvalitnejšej fixáxii učiva.
NOTES
Tiež som chcela ukázať, ako sa dá lyrický text prepojiť so
slohom. Použila som na to tvorbu plagátu, správy, rozprávania a opisu. Pred zadávaním jednotlivých úloh skupinám,
by mal učiteľ vždy jednotlivé pojmy alebo útvary zopakovať.
Takto sú žiaci na ktorejkoľvek hodine v neustálom styku
s veľkým množstvom pojmov aj zo slohu, dochádza k permanentnému opakovaniu a zároveň k lepšiemu zapamätávaniu.
V rámci motivácie aj na druhom stupni žiaci obľubujú
tajničky alebo osemsmerovky. Pri tvorbe tajničiek (osemsmeroviek, doplňovačiek) je ideálne postupovať vždy tak, že
jednotlivé dopĺňané pojmy sú z oblasti slovenského jazyka
a literatúry. Aj tu vidíme, že žiak je v kontakte už s preberanými javmi. Len zase na iný spôsob. A aj o to na vyučovaní
ide. Pozerať sa na tie isté veci aj viackrát, ale vždy z iného
pohľadu.
V rámci samostatnej práce mám veľmi dobré skúsenosti
s pracovnými listami. Tie sa snažím koncipovať tak, aby obsahovali otázky, ktoré sú zamerané jednak na oblasť poznávania, ale zároveň sa snažím rozvíjať aj emocionalitu a originalitu. V pracovnom liste mali žiaci úlohy jednak na preopakovanie umeleckých prostriedkov, tvorivé námety na vlastnú tvorbu, úlohy z gramatiky (gramatické kategórie ohybných slovných druhov) a tiež úlohu zo slohu (opis). Pri obrázku namiesto opisu môžeme použiť aj rozprávanie.
Ani na druhom stupni nezabúdame na hravosť v pracovných listoch (doplňovačky, tajničky, osemsmerovky, maľované čítanie a pod.), na prácu s obrázkami a predovšetkým
vedieme žiakov k vyjadrovaniu vlastných názorov. Keď je
pracovný list dobre zostavený, je to jeden z ďalších prostriedkov, ako prepojiť tri zložky materinského jazyka.
V námete na vyučovanie som sa snažila navrhnúť viacej
možností, ako sa priblížiť k splneniu stanovených cieľov.
Skutočne záleží len na učiteľovi a na žiakoch, ktorú cestu si
zvolí. Dnes je možností naozaj veľa. Ja za seba môžem povedať, že hodiny odučené takýmto spôsobom sú pre žiakov
vždy zaujímavé, podnetné a prichádzajú na ne s radosťou.
Ďalšie námety na vyučovanie nájdete aj na mojich webových stránkach:
www.konickova.szm.com
www.literarnavychova.napady.net
www.slovencina-napady.jex.cz POUŽITÁ LITERATÚRA
1. PROJEKT ORAVA V PRAXI. 2001. Občianske združenie pre demokraciu
vo vzdelávaní. ISBN 80-968664-0-0.
2. GAVORA, P. 2008. Ako rozvíjať porozumenie textu u žiaka. Nitra:
Enigma. ISBN 978-80-89132-57-7.
3. ELIÁŠOVÁ, V. 2007. Aké sú hlavné potencionality tvorivého písania.
In Na stope slovám. Bratislava: ŠPÚ. ISBN 978-80-89225-35-4.
PaedDr
osla
va K
oníčk
ov á
aedDr.. Jar
Jarosla
oslav
Koníčk
oníčko
ZŠ s MŠ, Liptovská Osada
[email protected]
13 PRA
C OVNÝ LIS
T
PRAC
LIST
1. Spo
jenie – lás
ka, tá vše
tk
o sľ
úbi – je:
Spojenie
lásk
všetk
tko
sľúbi
A. prirovnanie
B. personifikácia
C. epiteton (zakrúžkuj)
alšie sspo
po
jenia, čo môž
k a rrobiť:
obiť:
2. V
ym
ysli eš
pojenia,
môžee lás
lásk
Vym
ymysli
eštt e 2 ď
ďalšie
Láska......................................................................................................................................................................................................................
Láska..........................................................................................................................................................................................................................
Aký umelecký prostriedok si vytvoril(a)?........................................................................................................................................................
3. V
ypíš z básne Jesenná lás
ka ď
alšie dve per
sonif
ikácie:
Vypíš
lásk
ďalšie
personif
sonifikácie:
..................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
4. Aká je láska v básni? Odpoveď nájdeš, keď správne usporiadaš jednotlivé políčka:
H
O
A
B
Á
T
Aký umelecký prostriedok vznikne, keď spojíš prídavné meno s podstatným menom?
.....................................................................................................................................................................................................................................
5. Vymysli prirovnanie, metaforu, epiteton tak, aby v ňom bolo slovo láska. Aké slovné druhy si vytvoril a použil?
Prirovnanie..............................................................................................................................................................................................................
Metafora.......................................................................................................................................................................................................................
Epiteton.....................................................................................................................................................................................................................
6.V
ym
ysli podľ
a obr
ázk
a šštv
tv
or
veršo
vú báseň so sstriedavým
triedavým rrýmom:
ýmom:
6.Vym
ymysli
podľa
obrázk
ázka
tvor
orveršo
veršovú
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
7. Doplň na pr
ázdne mies
vá ttak
ak
ýmo
vali:
prázdne
miestt a slo
slov
ak,, ab
abyy sa rrýmo
ýmovali:
Deň s tebou je plný nápadov, mám pocit, že .............................................................................................................................................. .
Keď zatvorím oči, plávam ku tebe, čo bude s nami ................................................................................................................................. .
8. Vypíš z básne ohybné slovné druhy , urči ich gramatické katégórie a vzor:
.................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
.9.
9. Napíš stručný opis obrázka (píš na druhú stranu pracovného listu):
14
NOTES
TÝŽDEŇ HLASNÉHO ČÍT
ANIA
ČÍTANIA
Milé učit
eľky
elia,
učiteľky
eľky,, milí učit
učitelia,
Týždeň hlasného čítania je opäť tu! Združenie Orava si vás už po deviatykrát dovoľuje pozvať na dobrodružnú cestu do
10 . Na škole si môžete ľubo
voľne zvoliť jeden týždeň v mesiaci apríl,
sveta fantázie, ktorá prebehne v mesiaci apríl 20
201
ubov
ktorý budete venovať Týždňu hlasného čítania. Myšlienkou tohto týždňa je zblížiť svet dospelých so svetom detí prostredníctvom príbehov a rozprávok. Pozývame všetkých rodičov, učiteľov, starých rodičov, súrodencov a ostatných dospelých, aby sa zapojili a pomohli deťom objaviť svet rozprávok a príbehov plných múdrosti, zábavy i poučenia.
Vyfarbené hracie plániky, ktoré vám na konci týždňa žiaci odovzdajú, im môžete nechať, nech sa môžu pochváliť doma
rodičom či kamarátom, taktiež si ich budú môcť uchovať ako milú spomienku na túto akciu. Od vás, učiteľov, budeme
potrebovať len písomný doklad o tom, že akcia S knihou po hradoch a zámkoch alebo Mozaikový príbeh na vašej škole či
v triede prebehla a koľko detí sa jej zúčastnilo. Samozrejme, že sa potešíme, ak nám pošlete na ukážku jeden vyfarbený hrací
plánik či príbeh. Všetky informácie, ako aj hrací plánik a certifikát môžete nájsť aj na našej webovej stránke
www
.zdr
uz
enieor
av a.s
k.
www.zdr
.zdruz
uzenieor
enieora
a.sk
Svet rýchlych informácií internetu pomaly zabíja v deťoch túžbu a chuť snívať. Množstvo dát, ktorými sú dennodenne
zaplavované nahrádza svet fantázie, svet vytvárania si vlastných predstáv, ilúzií a príbehov. Sme však radi, že sa nám každoročne potvrdzuje, že deti na knihy a literatúru nezanevreli úplne a sme presvedčení, že aj tento rok Týždeň hlasného čítania
prispeje k zvýšeniu záujmu detí o literatúru. Možno tento ich dotyk s literatúrou bude spočiatku trošku opatrný, ale sme
presvedčení, že nakoniec rady siahnu aj samy po knižke a vrhnú sa do neprebádaného sveta príbehov a fantázie. Jar býva
zrodom niečoho nového a chceme veriť, že túto jar sa zrodí veľa nových mladých čitateľov.
V spolupráci s pani učiteľkou Dankou Facunovou zo ZŠ P. Škrabáka v Dolnom Kubíne sme pre mladšie deti a žiakov
tento rok vybrali dobrodružnú cestu, ktorú sme nazvali – S knihou po hradoch a zámkoch
zámkoch. Rozhodli sme sa deti zobrať
na cestu po Slovensku. Vybrali sme sedem známych slovenských hradov a zámkov a aj takouto formou ich žiakom trošku
viacej priblížiť.
S KNIHOU PO HRADOCH A ZÁMK
OCH
ZÁMKOCH
Pokyny
Na nasledujúcej strane nájdete hrací plán, ktorý predstavuje prechádzku po slovenských hradoch a zámkoch. Namnožte
ho na potrebný počet a dajte ho každému dieťaťu domov, aby ho odovzdalo svojim rodičom alebo iným dospelým, ktorí
mu budú čítať. Deti postupne navštívia sedem hradov a zámkov, na ktorých získajú sedem indícií – pomocných slov, ktoré
im pomôžu rozlúštiť záverečnú otázku. Za každú zodpovedanú úlohu si vyfarbia jeden hrad/zámok a do vyznačeného
riadku na hracom plániku si zapíšu jednu indíciu, ktorú im prezradíte vy. Každý deň jedna indícia. Herný plán je
rozvrhnutý do siedmich úsekov, ktoré predstavujú sedem dní. Každý deň počas jedného týždňa môže dieťa, ktorému rodič
poň 1
0–1
5 minút čít
al
alebo iný dospelý as
aspoň
10
15
čítal
al, vyfarbiť jeden úsek dobrodružnej cesty a splniť jednu úlohu. Cieľom hry
je, že na konci týždňa budú mať deti zodpovedaných všetkých sedem otázok, navštívia všetky hrady a zámky na hracom
o sa vvolá
olá najcenne
jší
plániku a získajú sedem indícií/pomocných slov, ktoré im pomôžu odpovedať na otázku – Ak
Ako
najcennejší
slovenský poklad
poklad?
Indície
1. deň – KNIHA
2. deň – ROZPRÁVKY
3. deň – DIEŤA
4. deň – ČÍTACÍ KÚTIK
5. deň – DETSKÁ LITERATÚRA
6. deň – FANTÁZIA
7. deň – ČÍTANIE
Ako sa volá najcennejší slovenský poklad?
(DETSKÝ ČITATEĽ)
NOTES
15 e sstt arších žiak
ov
V spolupráci s pani učiteľkou Danielou Vystrčilovou zo ZŠ, Škultétyho v Topoľčanoch sme pr
pre
žiako
pripravili aktivitu nazvanú Mozaikový príbeh
príbeh.
MO
ZAIK
OVÝ PRÍBEH
MOZAIK
ZAIKO
Cieľ
Rozvíjaním tvorivého prístupu k textu, spoluúčasti na vytváraní a rozvíjaní príbehu posilňovať vzťah detí k čítaniu
s porozumením.
Postup
Tento rok pri práci so staršími žiakmi vychádzame zo skutočnosti, že učitelia slovenského jazyka majú možnosť priamo
pracovať s deťmi len jednu vyučovaciu hodinu cez deň, čo je často málo na to, aby sa mohli podrobnejšie venovať rozboru
prečítaných textov. Pripravili sme preto pre žiakov druhého stupňa v prvom rade tvorenie textu a až potom jeho čítanie.
Slovo je základným nositeľom informácií, ktoré sa navzájom splietajú, vytvárajú zápletky a postupne sa rozuzľujú k šťastnému koncu. Ostávame verní myšlienke čítania, okrem toho sa zameriame na rozvíjanie vlastného tvorivého prístupu žiakov
ový príbeh
k textu ako zdroju poznania. Tohtoročnú aktivitu sme nazvali Mozaik
Mozaiko
príbeh, lebo jej výsledkom bude mozaika slov a príbehov
žiakov z jednotlivých tried. Nakoľko je Týždeň hlasného čítania spojený s osobnosťou, akou je rozprávkar Hans Christian Andersen, vytvárané príbehy by mali mať rozprávkové črty. Môžu to byť klasické, ale aj moderné rozprávky. Veríme, že
táto aktivita sa stretne s kladným ohlasom a že sa bude tešiť rovnakej obľube ako Nakresli svoj príbeh, Urob si svoju záložku,
Tajomstvo skryté v povestiach či Knihy nositeľmi informácií. Bolo by vítané, aby sa do podujatia zapojilo čo najviac tried,
ktoré budú spolupracovať na tvorbe spoločného príbehu. Pokiaľ je v škole na druhom stupni menej tried, môžu sa žiaci
jednej triedy rozdeliť do skupín a vypracovať viac textov.
Pokyny
1. deň
V triedach na hodine slovenského jazyka, slohu alebo literatúry oboznámime žiakov s témou tohtoročného Týždňa
hlasného čítania. Vyzveme žiakov, aby si každý napísal na svoj lístok dve slová. Upozorníme ich, aby volili plnovýznamové
slová, ojedinele môžu byť aj citoslovcia. Potom postupne napíšu všetky svoje slová na tabuľu a spoločnými silami sa snažia
z nich vytvoriť súvislý text. Samozrejme, že môžu prispôsobovať gramatické tvary slov, vsúvať podľa potreby nové slová. V každom
prípade treba použiť všetky napísané slová. Deťom dáme úlohu vyhľadať doma alebo v knižnici v knihách rozprávkové
príbehy podobné tomu nášmu a doniesť ich do školy.
2. deň
Zástupcovia tried odovzdajú svoj napísaný text školskému knihovníkovi, učiteľovi slovenského jazyka alebo žiakovi
navštevujúcemu krúžok informatiky. Ten prepíše každý text samostatne do počítačovej podoby a rozmnoží pre všetky zapojené triedy. Pokiaľ sú texty napísané čitateľne, stačí ich okopírovať. So žiakmi na hodine prečítame rozprávové príbehy, ktoré
našli na domácu úlohu, hľadáme podobné znaky s naším príbehom.
3. deň
Na hodine sa žiaci v každej triede oboznámia s rozmnoženými textami a ich úlohou bude spojiť všetky doterajšie výtvory
do jedného súvislého celku. Dbáme na to, aby sa čo najviac zachovala pôvodná podoba ukážok a doplnilo sa čo najmenej
nových slov, ale môžeme jednotlivé vety kombinovať, spájať, aby text pôsobil ucelene. Vytvárame priestor na tvorivú diskusiu
a uvažovanie o texte, jeho obsahu, náväznosti a zmysle.
4. deň
Žiaci odovzdajú všetky svoje výtvory za jednotlivé triedy. Buď ich sami spracujú v rámci informatiky, výtvarnej, technickej výchovy a podobne, na počítači, alebo im opäť pomôže učiteľ.
5. deň
Zástupcovia tried, učitelia slovenského jazyka a školský knihovník, resp. zástupca rodičov či vedenia školy čítajú príbehy
a vyberú najlepší, ktorý bude prečítaný v školskom rozhlase a uverejnený v školskom časopise, resp. umiestnený na nástenke.
16
NOTES
Na záver týždňa vyzvite žiakov, aby priniesli vyfarbené plániky alebo príbehy späť do školy, za ktoré im, prosím, odovzdajte vami podpísaný certifikát o účasti na Týždni hlasného čítania. Predlohu certifikátu, ktorý si môžete namnožiť napríklad
na farebný papier, nájdete na nasledujúcich stranách našej prílohy. V prípade, že sa vaša trieda chce zapojiť do zlosovania o pekné knižné ceny, stačí, ak vyberiete iba jeden plánik za celú triedu či školu či jeden príbeh
príbeh, vyplníte prihlášku do
zlosovania a pošlete nám to spolu
do 7
10
7.. mája 20
201
na adresu
Združenia Orava
Hálo
va 1
6
Hálov
16
85
10
1 Br
atisla
va
851
01
Bratisla
atislav
.zdr
uz
enieor
ava.s
k v mesiaci jún 2010.
Zoznam výhercov bude zverejnený na www
www.zdr
.zdruz
uzenieor
enieora
a.sk
Taktiež nás veľmi poteší, ak k tomu pripojíte aj svoje postrehy, odozvy a reakcie detí a ich rodičov. Ak máte svoju
predstavu, ako sa chcete zapojiť do Týždňa hlasného čítania, neváhajte a pošlite nám svoje nápady a skúsenosti. Vaša škola
alebo trieda bude aj takýmto spôsobom zapojená do žrebovania o knižné ceny. Budeme radi, ak sa s nami podelíte aj o ďalšie
akcie, ktoré ste v tomto týždni zorganizovali. Môžete k nim pridať aj reakcie detí, prípadne fotografie, kresby a pod.
Prajeme vám veľa zaujímavých príbehov!
$
$
A DO ZL
OSO
VANIA
Týždeň hlasného čítania – PRIHLÁŠK
PRIHLÁŠKA
ZLOSO
OSOV
Názov a adresa školy: .....................................................................................................................................
Trieda: ..................... Meno učiteľa/ky: .............................................................................................................
Kontakt/mail učiteľa/ky: .........................................................................................................................................
Do Týždňa hlasného čítania sme sa v školskom roku 2009/2010 zapojili prostredníctvom aktivít:
S knihou po hradoch a zámkoch
Počet žiakov: ...................................................
Mozaikový príbeh
Počet žiakov: ...................................................
Iné (uveďte)
Počet žiakov: ...................................................
Z každej aktivity pripájame jeden exemplár.
V ....................................................... dňa .....................................
..........................................................
Podpis učiteľa/ky
$
$
NOTES
17 S KNIHOU PO HRADOCH A ZÁMK
OCH!
ZÁMKOCH!
Milý čitateľ, milá čitateľka,
vitaj po roku opäť medzi nami horlivými čitateľmi, ktorí sa už nevieme dočkať, aby sme odhalili nové príbehy a tajomstvá. Tento rok patrí svetu hradov a zámkov. Vyberieš sa po potulkách Slovenskom a navštíviš sedem hradov a zámkov.
Budeš riešiť rôzne úlohy a zadania, aby si nakoniec zistil/la odpoveď na otázku: Ako sa volá najcennejší slovenský
poklad?
Veríme, že ti aj tento rok pri rozlúštení našej otázky pomôžu tvoji učitelia, rodičia, súrodenci, starí rodičia, kamaráti či iní
dospelí. Práve vďaka nim môžeš navštíviť všetkých sedem hradov a zámkov a získať indície. Stačí, ak ti každý deň prečítajú
poň 1
0–1
5 minút denne počas
kúsok z knižky, ktorú ste si vopred spolu vybrali. Ich hlavnou úlohou bude čítať ti as
aspoň
10
15
siedmich dní. Ty si každý deň vyfarbíš jeden hrad, jeden úsek cestičky z hracieho plánika a odpovieš na jednu otázku. Každý
hrad či zámok v sebe skrýva jednu indíciu – slovo, ktoré po splnení úlohy nájdeš v hradnej veži. Každý deň po splnení úlohy
získaš od pani učiteľky jednu indíciu – pomocné slovo, ktoré si zapíš do herného plánika. Na konci Týždňa hlasného
čítania, keď budeš mať vyfarbený celý plánik a navštíviš všetkých sedem hradov a zámkov, budeš mať sedem indícií, ktoré
ti pomôžu odpovedať na našu otázku – Ako sa volá najcennejší slovenský poklad?
Pomôžeme ti ešte, keď ti prezradíme, že to nie je ani zlato ani peniaze. Tento poklad je tak veľký, že ho môžeš nájsť skoro
v každej rodine, v každom meste či dedinke na Slovensku. Môžeš ho vidieť každý deň a dokonca kúsok z neho máš aj ty
doma.
Po siedmich dňoch čítania, po splnení všetkých úloh a po uhádnutí odpovede na otázku, odovzdaj hrací plánik svojej
tif
ikát
pani učiteľke/svojmu pánovi učiteľovi, ktorá/ý ti odovzdá Cer
Certif
tifikát
ikát.
Poďme na to! Vitaj v krajine hradov a zámkov! Rytieri obliekajú svoje brnenia, králi sa prechádzajú po nádvoriach
a princezné vykúkajú z okien hradných veží. Nech sa páči, vstúp dnu! Náš príbeh potulného rytiera sa môže začať. Na
začiatku svojej cesty musíš zdolať menší kopec a vystúpiť k prvej hradnej bráne. Poriadne na ňu zabúchaj a vstúp do hradu
Krásna Hôrka.
1.PRVÝ DEŇ
ásna Hôr
k a . Všade je veľký rozruch, pretože sa chystá veľká kráľovská svadba.
Ocitol/la si sa na nádvorí hradu Kr
Krásna
Hôrk
Z hradnej veže sa ozývajú slávnostné fanfáry, ktoré ohlasujú prvú indíciu. Aby si porozumel/la zvukom fanfár, stačí, ak
napíšeš meno autora a názov knihy, ktorú si si vybral/la, aby ti ju počas Týždňa hlasného čítania čítali.
............................................................................................................... ...............................................................................................................
meno autora
názov knihy
1. indícia ...................................................................................
2. DR
UHÝ DEŇ
DRUHÝ
Je čas, aby si pomaly svadobnú hostinu opustil/la. Svadobčania ti na znak priateľstva darujú krásneho čierneho koňa,
s ktorým poputuješ na svojej ceste za dobrodružstvom. Vysadni a vyraz na cestu k Spišskému hradu
hradu, kde ťa čaká rytiersky
turnaj. Víťaz turnaja získa druhú indíciu. K víťazstvu ti stačí odpovedať na otázku:
Ulicami, ktorého spišského mesta sa prechádzala Biela pani?....................................................................................................................
2. indícia ...................................................................................
3. TRETÍ DEŇ
olens
kému zámk
u . Na nádvorí zámku
Už máš dve indície, ale si iba na začiatku a koník ťa nesie na ďalekú cestu k Zv
Zvolens
olenskému
zámku
práve pripravujú divadelné predstavenie pri príležitosti narodenia malej princeznej. Herci ti zahrajú tretiu indíciu, ak im
nakreslíš na čistý papier svoj vysnívaný hrad alebo zámok.
3. indícia ...................................................................................
20
NOTES
4. ŠTVRTÝ DEŇ
Ešte v noci po divadle opúšťaš Zvolenský zámok a vydáš sa na dlhú cestu na sever k Oravskému hradu
hradu. Celú noc si
precválal/la na koni a skoro ráno už pomaly stúpaš k hradnej bráne. Koňa treba podkuť, dať mu vody a ovsa, tak ho odvedieš
do koniarne a ku kováčovi. Sám/sama by si si dal/la zatiaľ dačo pod zub, tak zablúdiš do hradnej kuchyne, kde to krásne
rozvoniava. A práve tam sa skrýva tvoja štvrtá indícia. Kuchári ti ju vylovia z hrnca, ak im odpovieš na otázku:
Skús porozmýšľať, aký je rozdiel medzi povesťou a rozprávkou? ...........................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
4. indícia ...................................................................................
5. PIATY DEŇ
Nasýtení a oddýchnutí sa vydávate spolu ďalej na cestu. Opúšťaš Oravu a cválaš dolu Váhom. Tentokrát ťa tvoj vraník
prinesie až k zrúcanine jedného starého hradu. Kedysi to bola stredoveká pevnosť, ktorá slúžila najmä na obranu pred
ečno
nepriateľmi. Tento hrad sa vypína na skalnom brale a volá sa Str
trečno
ečno. V kaplnke hradu nájdeš piatu indíciu. Najprv, ale
odpovedz na otázku:
Ako sa volá slovenský hrdina, ktorý bohatým bral a chudobným dával? ...................................................................................................
5. indícia ...................................................................................
6. ŠIESTY DEŇ
Tvoja cesta sa pomaly chýli ku koncu. Blížiš sa k predposlednej indícii. Zo Strečna sa vydáš cestami-necestami a putuješ
so svojim kamarátom ďalej a ďalej až sa ocitneš pred krásnym rozprávkovým zámkom s mohutnými vežami a vežičkami, ktorý
sa volá Bojnicky zámok
zámok. Pri zámku sa rozprestiera krásny zámocký park, kde rastie obrovská stará lipa a práve v korune tohto
stromu nájdeš, čo hľadáš. Ak správne odpovieš na otázku, vetrík ti pomôže sfúknuť lipový lístok so šiestou indíciou.
Vymenuj aspoň tri slovenské hrady alebo zámky, ktoré si nenašiel na hracom plániku:
1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
6. indícia ...................................................................................
7. SIEDMY DEŇ
Tvoja cesta sa končí! So svojím tátošíkom si vstúpil/la do mesta Prešporok, ktoré sa dnes volá Bratislava. Nad týmto
mestom sa týči hrad. Pomaly sa budeš musieť rozlúčiť so svojím verným druhom, ktorý ťa sprevádzal na tvojej dobrodružnej
ceste krížom cez celé Slovensko. Zosadni z koňa, sadni si na hradný múrik s pekným výhľadom na rieku Dunaj a skús
porozmýšľať, či už poznáš správnu odpoveď. Už máš skoro všetky indície. Ak ešte nevieš, nevadí, máš pred sebou poslednú
atislavs
kom hr
ade
úlohu a poslednú siedmu indíciu. Tá je práve na Br
Bratislavs
atislavsk
hrade
ade. Tento hrad má štyri veže a v jednej z nich sa ukrýva
tvoja indícia. Keď správne odpovieš na otázku, z veže, v ktorej je ukrytá indícia, vyletí biely holub.
Napíš meno autorky, ktorá napísala knihu Bratislavské povesti: ............................................................................................................
7. indícia ...................................................................................
Tak, malí rytieri, podarilo sa vám dobyť všetkých sedem hradov a zámkov. Cieľ je na dosah! Ak si správne odpovedal/la
na všetkých sedem otázok a úloh, máš sedem slov – indícií, ktoré ti určite pomôžu vylúštiť odpoveď na otázku.
Ak
o sa vvolá
olá najcenne
jší slo
vens
ký poklad? ......................................................................................
Ako
najcennejší
slov
enský
NOTES
21 Mária Jašová
MO
TIV
AČNÉ AK
TIVIT
Y
MOTIV
TIVAČNÉ
AKTIVIT
TIVITY
STIMUL
UJÚCE R
OZV
OJ
TIMULUJÚCE
RO
ZVO
OSOBNOS
TI DIEŤ
AŤA
OSOBNOSTI
DIEŤA
MLADŠIEHO ŠK
OLSKÉHO
ŠKOLSKÉHO
VEKU V 1
OČNÍKU ZŠ
1.. a 2. R
ROČNÍKU
VO VYUČ
OVANÍ
VYUČO
SL
OVENSKÉHO JJAZYKA
AZYKA
SLO
Každodenný stereotyp, jednotvárnosť a jednosmerné odovzdávanie informácií spôsobujú, že žiak sa pri nadobúdaní
poznatkov stáva pasívnym a vyučovací proces je tak neefektívnym, málo príťažlivým. Práve preto sme sa v našej práci
usilovali vyzdvihnúť motiváciu ako jeden z najdôležitejších
faktorov edukačného procesu. Myslím, že jej opodstatnenosť
a dôležitosť je treba neustále zdôrazňovať – je potrebné o nej
hovoriť, písať a najmä ju uplatňovať.
Zo skúseností vieme, že edukačný proces je spojený
s problémami, ako je nepozornosť žiakov, nechuť k učeniu,
nezáujem o učivo. Z toho vyplýva, ako veľmi je dôležité žiakov motivovať využívaním motivačných metód, a tak žiakom
podať učivo v príťažlivejšej a zaujímavejšej forme.
Žiaci potrebujú učiteľov, ktorí ich vedú ku kreatívnej práci, podporujú spontánnosť, vytvárajú priestor pre ich aktivitu,
sebarealizáciu, motivujú žiaka zaujať pozitívnejší postoj k danej práci. Mojím cieľom je prezentovať aktivity využívajúce
motivačné metódy a stimulujúce žiakov k vytváraniu si pozitívnejšieho vzťahu k učeniu, v našom prípade k slovenskému
jazyku v 1. a 2. ročníku ZŠ. Aktivity, v ktorých môžu žiaci
zažívať úspech, ocenenie, ktoré sú podstatné pre zvyšovanie
motivácie a získanie dôvery vo vlastné schopnosti. Preto zaradenie správne zacielených aktivít by malo prispieť k zlepšeniu postoja žiaka k materinskému jazyku a k intenzívnejšej
práci na vyučovacích hodinách slovenského jazyka.
Dostatočne silnou motiváciou, ktorú dosiahneme využívaním rôznych motivačných a netradičných metód vo vyučovaní slovenského jazyka, utvárame priestor na vytváranie
priateľských vzťahov, príjemnej a radostnej atmosféry. A to je
dostatočne podnetné prostredie, ktoré by mala vytvárať každá škola, kde sa žiak ako osobnosť môže tvorivo rozvíjať.
1. aktivita: Balónikové hádanky
Ročník: 1.
Cieľ
Cieľ:: Uplatňovať analyticko-syntetickú činnosť so slovami.
Pomôcky: llístky s číslami, papierové balóny so slabikami,
zošity, balóniky.
Postup: Žiaci si vytiahnu lístok s číslom, a tak nenásilnou
formou vytvoria 4 skupiny. Každá skupinka má pripravenú
úlohu – hádanku na riešenie. Na papierovom balóniku majú
žiaci napísané rôzne slabiky (v tlačenej alebo písanej podobe).
Úlohou žiakov je poskladať zo slabík čo najviac slov a zapísať
ich do zošita. Učiteľ žiakom vysvetlí, že jedna slabika sa môže
opakovať vo viacerých slovách, napr.: vo – volá, vozí.
22
Po ukončení práce sa žiaci prezentujú, učiteľ spočíta slová a vyhlási skupinu s najväčším počtom slov. Ocení aktivitu
a snahu všetkých žiakov. Ako odmenu môžeme využiť nafukovacie balóniky. Na nafúkané balóny žiaci môžu napísať
svoj ročník, názov školy alebo svoje mená, vypustiť ich počas
prestávky a sledovať, ako letia.
2. aktivita: Čarovná kocka
Ročník: 1.
Cieľ
Cieľ:: Správne prečítať slová, rozdeliť slová na slabiky.
Pomôcky: papierová kocka so slovami, maňuška chlapca.
Postup: Žiaci sedia v kruhu na koberci. Učiteľ zaujme žiakov rozprávaním o kocke, ktorá bola odlišná od ostaných
kociek tým, že nemala na svojich „šatách“ čísla alebo krúžky, ale slová. Bola na ne veľmi pyšná, pretože jej ich vyrobil chlapec menom Petrík, ktorý bol tiež prváčikom a rád
si s takouto kockou vymýšľal hry.
Učiteľ: „Takúto kocku s „písmenkovými šatami“ máme aj
my v našej triede.“ Učiteľ vyzve žiakov k hre, ktorú ho naučil
Petrík. Každý žiak si hodí kockou po koberci, prečíta slovo,
rozdelí ho na slabiky a určí počet slabík v slove. Týmto spôsobom sa vystriedajú všetci žiaci.
Obmena: Žiaci môžu po hodení kocky na určené slová
tvoriť krátke vety, čím rozvíjame slovnú zásobu a schopnosť
tvoriť zmysluplné vety.
3. aktivita: Košík uja Kleofáša
Ročník: 1.
Cieľ
Cieľ:: Rozvíjať schopnosť analyticko-syntetickej činnosti –
vedieť vyhláskovať slovo a určiť počet hlások v slove.
Pomôcky: košík s ovocím, zeleninou (čerstvé alebo makety)
Postup:
Učiteľ: „Žiaci, záhradka uja Kleofáša bola bohatá na úrodu.
Pozrite, čo všetko vo svojej záhradke dopestoval.“ Každý žiak
si vyberie z košíka jedno ovocie alebo zeleninu, pomenuje,
čo Kleofáš dopestoval. Úlohou je vyhláskovať názov príslušného ovocia alebo zeleniny a určiť počet hlások v slove, napr.
orechy = o-r-e-ch-y = 5 hlások. Poukážeme na rozdiel v počte
písmen v tomto slove = o-r-e-c-h-y = 6 písmen.
Aktivitu obohatíme rozhovorom o tom, čo musel ujo
Kleofáš urobiť, aby mal takú dobrú úrodu vo svojej záhrade.
Je ideálne, ak túto aktivitu realizujeme v polkruhu na
stoličkách alebo v sede na koberci. Na motiváciu môžeme
využiť príbeh v prílohe G.
Príloha G – Upravený príbeh
Záhrada uja Kleofáša
Bol raz jeden záhradník, ktorý sa volal Kleofáš. Mal malú záhradku,
v ktorej všeličo pestoval. O semienka sa vedel vždy dobre postarať
a tak aj úroda bola vždy bohatá. Darilo sa mu dopestovať rôznu
zeleninu aj ovocie.
Na jednej strane záhrady pestoval Kleofáš ovocné stromy: jabloň,
slivku, hrušku, čerešne i marhuľu. Jablká a hrušky pooberal a uložil
niektoré do debničiek a uskladnil do pivnice. Niektoré zavaril do
pohárov alebo predal na tržnici.
Na druhej strane záhrady sa pri plote ťahala fazuľa, ktorá prebývala
v strukoch. Neďaleko od nej rástol hrášok. Vedľa hrachu mrkva
a petržlen.
Mrkva sa často chválila: „Som pekná červená, zdravá na oči!“ A mala
pravdu. Aj Kleofáš ju mal veľmi rád.
NOTES
Tu sa ozval kaleráb: „Aj mňa majú ľudia radi, mám veľa vitamínov.
Som chutný a zdravý.“
Kapuste sa tiež v Kleofášovej záhrade vždy darilo. Vždy, keď sa
niekto pohádal, kapusta to vyriešila. Bola najmúdrejšia.
Cvikla bola zasa veselá a tešila sa, keď do záhrady zavítal Kleofáš.
Uhorka, tak trošku pyšná, sa často chválila: „Také pekné zelené
šaty ako mám ja, nemá žiadna zelenina v tejto záhrade!“
Takto si tu všetci pekne nažívali, lebo záhradník Kleofáš sa vždy
vedel o ne veľmi dobre postarať.
Otázky:
1. Čo často hovorievala mrkva? (Som pekná červená a zdravá na oči).
2. Kto mal veľa vitamínov a bol chutný a zdravý? (kaleráb)
3. Kto z nich bol najmúdrejší? (kapusta)
4. Aká bola cvikla? (veselá)
5. Aká bola uhorka? (pyšná)
6. Čím sa často chválila? (Také pekné a zelené šaty...)
Vypracovala: Mgr. Mária Jašová,
uč. ZŠ s MŠ Kľačany,
a zhodujú sa so začiatočným písmenom žiaka, zapisujeme
na tabuľu, napr.: Katka – košík, čím majú možnosť vizuálne
vnímať vyhovujúce slová.
6. aktivit
a: Na sstt avit
eľ
ov
aktivita:
aviteľ
eľo
Ročník: 1.
Cieľ
Cieľ:: Vedieť zo slabík utvoriť slová.
Pomôcky
omôcky:: kocky so slabikami, papier, ceruzky.
P os
tup: Učiteľ zaujme žiakov rozhovorom o staviteľoch,
ostup:
o stavbách, ktoré môžu postaviť. Žiaci rozprávajú, čo by najradšej postavili a na čo by tieto stavby slúžili. Učiteľ ich vyzve ku hre na staviteľov. Žiaci sedia v laviciach alebo na
koberci so súborom kociek so slabikami. Môžu pracovať individuálne i vo dvojiciach. Úlohou je, aby z pripravených
slabík utvorili čo najviac slov a zapísali ich na papier. Žiaci
pracujú v určitom časovom limite. Po skončení sa prezentujú čítaním utvorených slov. Môžeme určiť i počet slov a vyhlásiť víťaza, pričom oceníme prácu a snahu všetkých žiakov. Odmeníme obrázkom, sladkosťou alebo nálepkou. Nezabudneme na využitie pochvaly, povzbudenia.
4. aktivita: Strašidielka
7. aktivit
a: Na kúz
elník
ov
aktivita:
kúzelník
elníko
Ročník: 1.
Cieľ
Cieľ:: Schopnosť rozpoznať písmená abecedy a spájať ich do
slabík.
Pomôcky: papierový duch-strašidielko, vystrihnuté písmená abecedy, tabuľa, baliaci papier, lep, zošity, písacie potreby
Postup: Učiteľ prekvapí žiakov pripraveným papierovým
strašidielkom, ktoré pôsobí veľmi nafučane a nešťastne. Vyzve žiakov, aby mu pomohli vymyslieť meno, a tým ho rozveseliť. Nápady žiakov učiteľka zapisuje na tabuľu či baliaci
papier. Spoločne vyberú pre neho najoriginálnejšie a najkrajšie meno. Aby strašidielko nebolo také smutné, rozhodnú sa mu predstaviť niektoré písmenká. Písmená ťahajú
z košíka, komentujú svoj výber a prilepujú alebo magnetkami pripevnia na šaty strašidielka. Zo smutného strašidielka
sa po tejto činnosti stane veselé, usmiate strašidielko, ktoré-mu žiaci zaspievajú obľúbenú pieseň či riekanku.
V druhej časti žiaci z písmen, ktoré pripevnili strašidielku na šaty, vytvárajú slabiky a zapisujú do zošita, napr.
z hlások l-a vytvoria slabiku la, z m-i mi a podobne. K napísaným slabikám si môžu nakresliť obrázok strašidielka.
Žiakov vedieme k písaniu správnych tvarov písmen.
5. aktivita: Na hájnika
Ročník: 1.
Cieľ
Cieľ:: Rozlíšiť hlásku na začiatku slova.
Pomôcky
omôcky:: klobúk, košík, tabuľa
Pos
tup: Učiteľ vyzve žiakov, aby s ním išli do lesa a pomohli
ostup:
mu zbierať huby či lesné plody. Zaradíme riekanku s pohybovým vyjadrením V lese: „Už sme v lese, tu sú stromy. Jeden
tu a tu druhý. Vetrík kýva vetvami, vtáčik lieta nad nami.
Skáče malý zajko v lese, veverka si orech nesie. Medvedík sa
prevaľuje, ku spánku sa pripravuje.“
Hájnik – učiteľ položí každému žiakovi otázku: „Čo si so
sebou do lesa zoberieš?“ Úlohou žiaka je povedať slovo, ktoré sa začína takou hláskou, ako jeho krstné meno. Žiaci však
túto podmienku nepoznajú. Hájnik – učiteľ odpoveď žiaka
schváli alebo nie. Žiaci by mali tento princíp odhaliť. Ak sa
im to nepodarí, pomôžeme im. Slová, ktoré boli správne
NOTES
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Rozvíjať slovnú zásobu. Schopnosť tvoriť n-slabičné
slová.
Pomôcky: zhotovené kocky z kartónu s číslicami od 1 do 6,
kúzelnícka palička.
Postup: Učiteľ v úlohe kúzelníka s kúzelníckou paličkou
začaruje žiakov na svojich pomocníkov. Úlohou každého
„kúzelníka“ je hodiť kockou, povedať číslo na kocke a vykúzliť – vymyslieť slovo s takým počtom slabík, aké číslo sa
objavilo na kocke. Týmto spôsobom sa vystriedajú všetky deti.
Ak by žiakovi spôsobovalo problém vytvoriť 5 – 6 slabičné
slovo, individuálne pristupujeme, vyzveme na pomoc ostatných žiakov a dáme mu možnosť hádzať kockou ešte raz.
Využijeme metódu pochvaly, povzbudenia.
8. aktivit
a: Hľ
adaj sv
oj domč
ek
aktivita:
Hľadaj
svo
domček
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Vedieť vymenovať a určiť počet samohlások v slovách.
Pomôcky: papierové domčeky s 1 oknom, 2, 3, 4 oknami,
kocky alebo kartičky so slovom označujúce domáce zvieratá, čarovný prútik, tamburína.
Postup: Na začiatku aktivity si každý žiak vylosuje 1 kocku
alebo kartičku so slovom označujúcim domáce zviera. Pomocou čarovného prútika sa žiaci zmenia na tie zvieratká,
ktoré sú na kockách. Učiteľ – ako gazda (gazdiná) oboznámi
žiakov – zvieratká s ich príbytkami. Potom zavolá zvieratká
na dvor, kde sa spoločne prechádzajú. Žiaci majú možnosť si
slovo dostatočne prečítať a preskúmať ho. Na slovný i zvukový podnet učiteľa „prší“ sa žiaci rozdelia do domčekov podľa
toho, aký majú počet samohlások v danom slove na kocke.
„Zvieratká“ sa v jednotlivých domčekoch prezentujú, napr.:
„Ja som mačička a v slove mám 3 samohlásky, a, i, a.“ Týmto
spôsobom spoločne skontrolujeme správnosť začlenenia sa
žiakov do príslušných domčekov.
Obmena: Žiaci môžu predstavovať rôzne druhy ovocia
a zeleniny (na kockách budú uvedené názvy ovocia a zeleniny).
23 9. aktivita: Cestovanie do Slabikova
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Rozdeliť slovo na slabiky. Vedieť určiť krátku a dlhú
slabiku v slovách.
Pomôcky: kartičky so slovami v tlačenej alebo písanej podobe, 2 stoličky, 2 farebné stužky na označenie stoličiek (napr.
červená a zelená).
Postup: Učiteľ pozve žiakov do mestečka Slabikova. Zoznámi ich s autobusovými zastávkami – sú to stoličky farebne
odlíšené stužkou. Červená zastávka je pre cestujúcich s dlhou slabikou a zelená zastávka pre cestujúcich s krátkou
slabikou. Žiaci si so sebou môžu zobrať hračku. Názvy týchto hračiek sú napísané na kartičkách tlačeným písmom.
Učiteľ rozdá žiakom kartičky s nápismi. Žiaci sa za sprievodu piesne „Po mestách i po dedinách vozí ľudí autobus“
pohybujú po triede. Úlohou žiakov je na slovný pokyn uč.
„nastupovať“ – rozdeliť sa k autobusovým zastávkam podľa
toho, či v slove je dlhá alebo krátka slabika. Žiaci sa prezentujú a odôvodňujú, prečo si vybrali zastávku príslušnej farby. Využitie pochvaly, povzbudenia.
10. aktivit
a: Na čar
odejník
ov
aktivita:
čarodejník
odejníko
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Schopnosť rozlišovať samohlásky, spoluhlásky a dvojhlásky.
Pomôcky: prúžky krepového papiera 4 farieb, hádanky
v obálkach, poklad, kľúč, makety klobúkov, ceruzky, indície
v nádobke od kinder vajíčka.
Postup: Učiteľ žiakov začaruje na čarodejníkov – pomocníkov, ktorí slúžia veľkému čarodejovi Alfonzovi. Veľký čarodej ukryl kľúč od skrinky, kde schováva sladký poklad. Malí
čarodejníci musia vyriešiť pripravené úlohy, aby kľúč od
pokladu našli. Na koberci sú rozmiestnené prúžky 4 farieb.
Každý žiak – malý čarodej – si vyberie jeden prúžok papiera.
Týmto spôsobom sa rozdelia do skupín bez zásahu učiteľa.
Hľadajú miesto v triede, kde sa nachádza obálka takej farby,
akej je ich stužka. V obálke je ukrytá hádanka. Jej vyriešením
ešte nič nekončí. Iba po jej správnom vylúštení čaká na skupinu ďalšia úloha od čarodejníka Alfonza. Tieto úlohy sú pripravené na papierových klobúkoch, ktoré patria čarodejovi.
Úlohou žiakov je zakrúžkovať z rozsypaných hlások na papierovom klobúku tie, ktoré tam nepatria a sú nadbytočné. Skupinu písmen, ktorá zostala neoznačená, pomenujú: 1. skupina má zameranie na krátke samohlásky, 2. skupina má zameranie na dlhé samohlásky, 3. skupina na mäkké
spoluhlásky, 4. skupina na tvrdé spoluhlásky, 5. skupina na
dvojhlásky). Ak správne vypracujú tieto klobúky čarodeja
Alfonza, učiteľ jednotlivým skupinám pridelí indíciu – jedno písmeno, slabiku alebo slovo. Po prečítaní každej indície
(uč. ich napíše i na tabuľu) by mali žiaci uhádnuť miesto,
kde je ukrytý kľúč od pokladu. Po otvorení pokladu sa rozdelia so sladkou odmenou.
né meno. Učiteľ postupne vyberá žiakov, ktorí sa po splnení
danej podmienky zaradia za učiteľa, čím vytvárajú zástup –
vlak. Za sprievodu piesne „Zo stanice do stanice“ sa pohybujú po triede. Po skončení piesne vytvoria kruh (na koberci), kde ich uč. privíta v krajinke podstatných mien. Na koberci ich čaká nádoba s kartičkami, z ktorej si vyberú 1 kartičku. Ich úlohou je presvedčiť sa, či každá kartička patrí do
krajiny podstatných mien (žiak musí vedieť určiť, či je na
kartičke napísané podstatné meno). Zároveň sa oboznámia
so stanicami v tejto krajine pod názvom osoby, zvieratá, veci
(označené miesta v triede). Rozdelia sa podľa toho, čo ich slovo označuje. Jednotlivé skupiny sa navzájom skontrolujú, či
ich rozdelenie bolo správne. Zároveň môžu žiaci poukázať na
podstatné mená ukazovacími zámenami ten, tá, to, tí, tie.
12. aktivita: Motýle a kvety
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Vedieť správne doplniť i/í, y/ý po mäkkých a tvrdých
spoluhláskach.
Pomôcky: farebné papierové motýle, na ktorých je vytlačené i/í, y/ý a kvety obsahujúce slová s chýbajúcim i/í, y/ý
Postup: Na koberec, ktorý predstavuje lúku, rozmiestnime
kvety i motýle. Každý žiak si za sprievodu hudby zoberie 1
motýľa a „poletuje“ po určenom priestore, pričom si všíma
slová napísané na kvetoch. Na signál „motýľ, hľadaj si kvet!“ je
úlohou žiaka „sadnúť“ si na 1 kvet, a tak správne dosadiť i, í, y,
ý do slova. Žiakov pri prezentácii vedieme aj k zdôvodňovaniu.
Prostredníctvom tejto aktivity vediem žiakov k rozlíšeniu mäkkých a tvrdých spoluhlások, k osvojeniu si písania
i/í a y/ý po mäkkých a tvrdých spoluhláskach.
13. aktivita: Čarovné kamene
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Rozpoznať podstatné a prídavné mená pomocou opytovacích otázok.
Pomôcky
omôcky:: kamene, lístočky, tabuľa.
Pos
tup: Žiaci sedia v polkruhu na stoličkách pred tabuľou.
ostup:
Učiteľ rozmiestni kamene v priestore. Uvedie žiakov do ríše
tajomstiev, ktoré kamene ukrývajú. Žiaci sa presvedčia tým,
že nahliadnu pod kamene, kde sú ukryté zložené lístočky
s podstatnými menami. Žiaci jednotlivo prichádzajú ku kameňom, spod ktorých si vyberú lístok. Úlohou žiaka je slovo
prečítať, opýtať sa správnou otázkou: Kto je to? Čo je to?,
pomenovať tento slovný druh a vymyslieť k nemu prídavné
meno, napr. tráva: aká je? – pokosená, zelená, vysoká.
V 2. časti aktivity má učiteľ napísané niektoré slová, ktoré sa ukrývali pod kameňmi na tabuli. Učiteľ vyzve žiakov,
aby sa pokúsili vylúštiť hádanky, ktoré sa vytratili z čarovných kameňov, a tak prinavrátiť kameňom stratenú moc.
Úlohou je hľadať prídavné mená začínajúce sa na príslušné
písmeno uplatnením metódy akrostich (Príloha A).
14. aktivit
a: Malí de
vi
aktivita:
dett ektí
ektívi
11. aktivit
a: Na vlak
aktivita:
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Vedieť vymenovať všeobecné podstatné mená.
Pomôcky: plagátiky s označením – osoba, zviera, vec, kartička so slovami.
Postup: Učiteľ vyzve žiakov do krajiny Podstatných mien,
do ktorej budú cestovať vláčikom. Podmienkou, aby žiak
mohol nastúpiť do vlaku je, aby povedal všeobecné podstat-
24
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Určiť podstatné mená a deliť ich na všeobecné a vlastné. Čítať s porozumením.
Pomôcky: obrazový materiál, písmená z abecedy (papierové
alebo polystyrénové), pracovný list.
Postup: Žiakov zaujmeme krátkym rozprávaním o detektívoch, ktorých úlohou je rozlúštiť isté záhady a vypátrať, kto
niečo nesprávne a možno aj nevedomky urobil, jednoducho
povedané: „Kto to bol?“
NOTES
Úlohou žiakov je vybrať si z postrihaných písmen a povedať podstatné meno začínajúce sa na určené písmenko, vyhľadať túto vec, zviera alebo osobu na ilustráciách a pripnúť
písmeno k obrázku. Žiaci vymenujú, ktoré podstatné mená
sú vlastné a všeobecné.
Za šikovnosť žiakov odmeníme hrou na detektívov – každý
žiak sa stane detektívom a snaží sa riešiť detektívnu úlohu Kto
zjedol hráškovú polievku? (Príloha B), ktorú poslal detektív
Baltazár (učiteľ prinesie veľkú obálku s listom od Baltazára,
ktorý ich žiada o pomoc). Každý žiak pracuje samostatne.
15. aktivita
aktivita:: Nový kamarát(ka)
kamarát(ka)::
Príloha A – Ukážka žiackej práce – akrostich
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Rozlišovať slovné druhy. Rozvíjať slovnú zásobu.
Pomôcky
omôcky:: baliaci papier podľa počtu skupín formátu A1,
fixky, pastelky.
Postup: V úvodnej časti žiaci rozprávajú o svojich kamarátoch – ako sa volajú, opisujú ich vzhľad, spoločné zážitky
a pod. Učiteľ navrhne žiakom, aby si nových kamarátov spoločne vyrobili.
Na rozdelenie do skupín využijeme čísla, ktoré si žiaci
budú ťahať z klobúka. Týmto spôsobom sa rozdelia do skupín – prvú skupinu budú tvoriť žiaci s číslom 1, druhú skupinu žiaci s číslom 2 a pod. Každá skupina sa premiestni k
baliacemu papieru označenému číslom 1 až 5 (podľa počtu
skupín). Na baliaci papier nakreslia ľudskú postavu – nového kamaráta. Ďalšie úlohy majú žiaci uvedené na tabuli:
1. úloha: pomenujte základné časti tela
2. úloha: napíšte pod postavičkou, aký slovný druh tieto
slová označujú
3. úloha: vymysli meno pre nového kamaráta a napíš ho na
papier
4. úloha: obleč postavu na papieri podľa fantázie
V ďalšej časti môžeme využiť metódu akrostich. Vymýšľajú vlastnosti, ktoré by ich nový kamarát mohol mať. Pracujú s písmenami zvoleného mena, napr.:
J – jemný
A – aktívny
R – rozumný
O – okatý
16. aktivit
a: Meno, mes
a, vec
aktivita:
mestto, zvier
zviera,
Príloha B – Pracovný list – Kto zjedol hráškovú polievku?
Pripomenieme si známu rozprávku Máša a medveď, pri
ktorej využijeme obrazový materiál. Žiaci spoločne text reprodukujú a navzájom sa dopĺňajú. I v tejto rozprávke
medvedíci hľadali niekoho, kto im zjedol kašičku, kto
polámal stoličku, kto sa pováľal v postieľke... až nakoniec
celú záhadu vylúštili a našli dievčatko Mášu, ktorá to všetko spôsobila.
NOTES
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Správne napísať vlastné a všeobecné podstatné mená.
Pomôcky
omôcky:: kancelársky papier formátu A4 (podľa počtu detí),
písacie potreby.
Postup: Žiaci pracujú individuálne v laviciach (ak chceme
zistiť úroveň osvojenia si daného javu) alebo vo dvojiciach.
Každý žiak má hárok papiera, ktorý je rozdelený alebo preložený na štyri časti. Do hornej časti si napíšu meno, mesto,
zviera, vec. Učiteľ diktuje žiakom slová z týchto oblastí. Úlohou žiakov je nadiktované slovo správne zaradiť a napísať do
príslušného stĺpčeka na papieri. Žiak by si mal uvedomiť, že
vlastné podstatné mená píšeme veľkými písmenami a všeobecné malými písmenami a zároveň by mal byť schopný
triediť podstatné mená na osoby, zvieratá a veci. Po skončení
práce žiaci zdôvodňujú zaradenie jednotlivých slov do stĺpčekov. Obmena: Žiak určí alebo vylosuje písmeno z abecedy,
ktoré oznámi všetkým spolužiakom. Ich úlohou je napísať
slová označujúce meno, mesto, zviera, vec začínajúce sa na
vylosované písmenko.
25 17. aktivit
a: Rozsypané písmenká
aktivita:
Ročník: 1.a 2.
Cieľ
Cieľ:: Schopnosť tvoriť vety. Rozvíjať slovnú zásobu.
Pomôcky
omôcky:: maňuška dievčatka, obrázky, písmenká.
Postup: Učiteľ rozpovie príbeh o dievčatku Elmíre, ktorá
už bola školáčkou. Nerada si ukladala učebnice do školskej
tašky, a tak, keď nechala čítanku len pohodenú na koberci
v izbe, silný vietor, ktorý vnikol cez okno, rozfúkal písmená
a dobre ich zamiešal. Elmíra zostala smutná. Sľúbila, že sa to
už nebude opakovať a prosila vietor, aby jej pomohol. „Deti,
pomôžeme aj my Elmíre?“
Žiaci môžu pracovať v dvojiciach. Každá dvojica má pripravené rozsypané písmená, s ktorými bude pracovať (8 –
10 písmen). Úlohou žiakov je utvoriť vetu tak, aby sa každé slovo v nej začínalo na písmená, ktoré majú k dispozícii. V závere aktivity každá dvojica prečíta svoj výsledok.
Podmienka pre žiakov 2. ročníka: Veta sa musí skladať
aspoň z 5 slov, má mať prirodzený slovosled a zmysel.
Podmienka pre žiakov 1. ročníka: Prváci majú k dispozícii najviac 5 písmen. Ich veta môže obsahovať 2, 3 – 5 slov.
18. aktivit
a: Na sspiso
piso
vat
eľ
ov
aktivita:
pisovat
vateľ
eľo
Ročník: 1. a 2.
Cieľ
Cieľ:: Rozvíjať slovnú zásobu.
Pomôcky
omôcky:: baliace papiere - strom, fixky, fotografie spisovateľov.
Pos
tup: Žiaci sedia v laviciach. Na stenu alebo tabuľu priostup:
pevníme baliaci papier, na ktorom je nakreslený listnatý
strom – kmeň a koruna. Učiteľ žiakom predstaví fotografie
známych spisovateľov a porozprávajú sa o práci spisovateľov.
Vyzve ich k hre na spisovateľov. Žiakom zadá nejakú tému –
podnetové slovo, napr.: jeseň, príroda, choroba, les, rastlina,
dážď... a zadá otázku: „Čo ti napadne, keď poviem príroda?“ alebo „Čo si predstavíš, keď poviem slovo rastlina?“
Ide o asociácie na jednotlivé pojmy. Úlohou žiakov 1. ročníka je vymenovať všetko to, čo ich napadne a čo si pod tým
pojmom predstavujú. Učiteľ ich zapisuje do pripraveného
stromu.
Pre žiakov 2. ročníka: Žiakov učiteľ rozdelí do skupín.
Tieto asociácie vpisujú do pripravených stromov (Príloha C)
alebo iných obrysov na papieri (môžu pracovať aj individuálne). Po ukončení sa každá skupina (jednotlivec) prezentuje. Môžeme určiť víťazný strom – v ktorom je vpísaných najviac asociácií.
Ďalšou úlohou žiakov môže byť tvorba viet zo slov, ktoré
vpisovali do stromov alebo i vytvorenie krátkeho príbehu s použitím týchto slov na danú tému.
Vhodné je využiť metódu cinquain na niektoré slová,
napr.: jeseň, breza ako uvádzame v prílohe D, E. Žiaci
môžu svoj pracovný list spestriť kresbou.
Príloha C – Ukážka žiackej práce – asociácie na slovo: Príroda
19. aktivita: Keby som bol vtáčikom
Ročník: 2.
Cieľ:: Rozvíjať slovnú zásobu. Schopnosť tvoriť zmysluplné
Cieľ
vety.
Pomôcky
omôcky:: CD prehrávač, papier, písacie potreby, fotografie
vtákov.
Pos
tup: Učiteľ vyzve žiakov, aby si zatvorili oči a predstavili
ostup:
si , že sú v lese.
Učiteľ rozpráva monotónne, využije nahrávku – ezoterickú hudbu.
26
Príloha D – Ukážka žiackej práce – cinguain na slovo: Jeseň
„V lese šumia listy. Vydávajú jemný zvuk. Vánok hladí
našu tvár. Tu sa zjaví veverička, ktorá preskakuje z jedného
stromu na druhý. Slnečné lúče ľahučko prenikajú cez koruny stromov. A vtáčiky? Tie sa ozývajú celým lesom. Je nám tu
príjemne. Jeden z vtáčikov si nám sadne na plece a my poma-
NOTES
Príloha F – Ukážka žiackej práce – kaligram
Príloha E – Ukážka žiackej práce – cinguain na slovo: Breza
ly otvoríme oči – prebudíme sa.“ Po ukončení žiaci vyjadrujú, čo vplyvom rozprávania v lese cítili, čo všetko tam videli.
Učiteľ: „Predstav si, že si vtáčikom. Porozprávaj, čo by si
chcel vidieť, kam by si chcel zaletieť, akým vtáčikom by si
chcel byť a prečo?“ Zároveň využívame obrazový materiál
známych druhov vtákov. V druhej časti vytvoríme skupiny
2 – 3-členné a zahráme sa so slovami. Žiak si vytiahne lístoček so slovom a spoločne v skupine pracujú využitím metódy cinquain.
20. aktivita: Písmenko ako obrázok (kaligram)
Ročník: 2.
Cieľ
Cieľ:: Vedieť vyjadriť myšlienku vetou. Určiť, koľko slov má
veta. Vedieť, že každá veta sa začína veľkým písmenom.
Pomôcky: kancelárske papiere A4 s písmenami veľkej tlačenej abecedy, písacie potreby, obrazový materiál k jednotlivým písmenám, kniha Heviho ABC od Daniela Heviera.
Postup: Učiteľ zaujme žiakov recitáciou básní na jednotlivé písmená abecedy s využitím obrazového materiálu. Predstaví autora knihy a zoznámi žiakov s pripravenou aktivitou
– „Každé písmenko v sebe niečo ukrýva. Skrývajú mnoho
tajomstiev. Niektoré sa podarilo odhaliť aj ujovi spisovateľovi. My mu pomôžeme a pokúsime sa nájsť ďalšie písmenkové
tajomstvá.“ Žiaci pracujú v laviciach a rešpektujú pokyny
učiteľa:
1. „Vyber si jedno písmeno abecedy, ktoré sa ti páči, je pre
teba zaujímavé, alebo ti podľa tvojho názoru pripomína
nejaký predmet.“
NOTES
2. „Do vybraného písmena napíš text – vytváraj vety, ktorými
vyjadríš, prečo si si vybral dané písmeno, prečo sa ti páči,
čo ti pripomína.“
3. „Zaplň textom celé písmeno.“
4. Po napísaní môžeme písmená vystrihnúť.
5. Nasleduje prezentácia žiackych textov.
Po prečítaní pozitívne zhodnotíme všetky práce žiakov,
ich úsilie a tvorivosť. V tejto časti sa zameriame na zopakovanie informácií: veta sa skladá zo slov, slová zo slabík a slabiky
z písmen, vetou vyjadrujeme myšlienky. Poukážeme na nimi
vytvorené obrázkové kaligramy, na ktorých si zopakujeme
počet slov vo vete, ktorú si majú možnosť vybrať a zároveň sa
presvedčíme, či rešpektovali písanie veľkého písmena na
začiatku vety a písanie znamienka na konci vety (Príloha F).
Prácu žiakov slovne ohodnotíme, využijeme metódu pochvaly, povzbudenia. V závere tejto aktivity si obrázkové písmená
– kaligramy vystavíme na nástenku. Poznámka
V aktivitách č.11, č.13, č.14, č.15, č.16 je cieľ zameraný na
slovné druhy, ktoré boli obsahom učiva v 2. ročníku. V súčasnosti podľa novej školskej reformy sú slovné druhy zaradené až v 3. ročníku.
POUŽITÁ LITERATÚRA
Jašová, M.: Motivačné metódy vo vyučovaní SJ na 1. stupni ZŠ, 1.
kvalifikačná skúška, UKF Nitra, 2009
Mgr
vá
Mgr.. Mária Jašo
Jašov
ZŠ s MŠ, Kľačany
[email protected]
27 Škola, ktorej to myslí
Jana Straková
VYUČ
OVACIE HODINY CHÉMIE
VYUČO
V 6. R
OČNÍKU ZŠ
ROČNÍKU
PRVÁ VYUČ
OVACIA HODIN
A
VYUČO
HODINA
Ročník: 6. ročník
Tematický celok: Látky nevyhnutné pre náš život: voda
a vzduch
Téma: Voda I. časť – význam vody, kolobeh vody v prírode,
delenie vody podľa pôvodu
Forma práce: individuálna práca, práca v dvojici, skupinová práca, hľadanie informácií z odborného textu
Metódy: questionstorming, pojmová mapa, päťzmyslová
básnička, práca s interaktívnou tabuľou
Pomôcky
omôcky:: interaktívna tabuľa, učebnica, encyklopédia chémie, prezentácia v programe PowerPoint, pracovné listy
Rozvíjané kompetencie:
a) komunikačné:
naučiť sa klásť „ dobré“ otázky,
vyhľadávať, triediť a spracovať informácie,
prezentovať nadobudnuté znalosti písomnou
aj verbálnou formou,
b) sociálne:
učiť sa pracovať v dvojici a skupine.
METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Zápis do triednej knihy , oboznámenie žiakov s cieľmi
vyučovacej hodiny a ostatné náležitosti z úvodu vyučovacej
hodiny
2. Hlavná časť
EVOKÁCIA – Individuálny questionstorming
1. úloha pre žiakov – V časovom limite 3 minúty napíšte
na papier všetky otázky súvisiace s témami Voda a je
jejj
význam pre život, Kolobeh vody v prírode, Delenie
vody podľ
a pôv
odu
podľa
pôvodu
odu, na ktoré by ste chceli poznať odpoveď
(témy sú napísané na tabuli, interaktívnej tabuli). Píšte všetky otázky, ktoré vám napadnú, v tejto fáze nemusíte dbať na
pravopis, ani dodržiavať diakritické znamienka, nedvíhajte
pero z papiera, ak vám nič nenapadá, čmárajte po papieri.
Žiaci z predchádzajúcich hodín vedia, aký je rozdiel medzi
dobrou a zlou otázkou. Zlá otázka je taká, na ktorú je odpoveď iba áno alebo nie. Dobrá otázka by sa nemala začínať
opytovacími zámenami Čo? Ako? Odporúčame žiakom začínať otázku slovami: Prečo? Načo? Čo si myslíš?
2. úloha pre žiakov – Vo dvojici (slabší a lepší žiak) diskutujte o napísaných otázkach a vyberte jednu najzaujímavejšiu.
3. úloha pre žiakov – Spoločný zápis najzaujímavejších
otázok vybraných dvojicami na tabuľu (bez komentára sa-
28
motných žiakov aj učiteľa). Žiaci si otázky zapisujú priebežne do zošita s upozornením, aby si hneď vynechali miesto
na odpovede.
UVEDOMENIE SI VÝZNAMU
Triedu necháme rozdelenú na pôvodné dvojice. Každá
dvojica hľadá odpoveď na otázku, ktorú sama zadala pomocou textov v učebnici alebo pripravených encyklopédií chémie a spracuje ju pre ostatných žiakov. Koordinujeme prácu
v dvojiciach, pomáhame tým dvojiciam, ktoré majú problém
s hľadaním odpovede (žiaci pracujú v dopredu vymedzenom
čase 5 minút). Po uplynutí vymedzeného času žiaci svoje
odpovede prezentujú pred triedou. Ich odpovede usmerňujeme a upresňujeme, ostatní žiaci si ich dopisujú do poznámok k otázkam.
REFLEXIA
Po ukončení prezentácií odpovedí, rozdelíme triedu do
troch skupín, rozdáme skupinám pripravené pojmové mapy
na spoločné zhrnutie témy a žiaci budú mať v skupinách čas
na ich vypísanie. Kontrola správnosti sa uskutoční podľa
pripravenej pojmovej mapy na interaktívnej tabuli alebo na
zadnej strane tabule. Objasnime princíp kolobehu vody
v prírode pomocou prezentácie v programe PowerPoint. Pochopenie overíme spoločným spracovaním pracovného liskolobeh vvody
ody v prír
ode – pozri str. 31).
tu (k
prírode
3. Záverečná časť
Zadanie domácej úlohy a jej vysvetlenie - Úlohou žiakov
je vymyslieť a zapísať päťzmyslovú básničku na tému voda,
opísať vlastnosti vody podľa piatich zmyslov – zrak, sluch,
hmat, čuch, chuť. Báseň sa nemusí rýmovať, každý žiak má
využiť vlastnú fantáziu, báseň žiaci píšu do pripraveného
päť
zm
yslo
vá báseň V
oda – pozri str. 31).
pracovného listu (päť
päťzm
zmy
slov
Voda
Postrehy z vyučovacej hodiny
Hodinu podľa tohto metodického postupu sme zatiaľ
vyučovali len v 8. ročníku. Kladenie otázok nie je pre žiakov
najjednoduchšia úloha, sú väčšinou naučení pýtať sa len
otázkami, ktoré si vyžadujú jednoznačnú odpoveď, a to ich
potrebujeme odučiť, ak chceme, aby sa ich zmýšľanie zmenilo na tvorivé a kritické. Hľadať odpovede na otázky, vedieť sa
orientovať v učebnici či encyklopédiách, už bol menší problém. Spracovanie pojmovej mapy v skupine, ak sú zadané
pojmy, nie je náročné, no niektoré skupiny pri kontrole
správnosti uloženia pojmov našli chyby. Tvorivé domáce úlohy
sú u žiakov vo väčšej obľube ako klasické. Je to dobré aj preto, že
každý musí vytvoriť vlastnú verziu, nedáme šancu opisovaniu.
DRUHÁ VYUČ
OVACIA HODIN
A
VYUČO
HODINA
Ročník: 6. ročník
Tematický celok: Látky nevyhnutné pre náš život: voda
a vzduch
Téma: V
oda II. časť – delenie vody podľa použitia
Voda
Forma práce: individuálna a skupinová práca
Me
ódy:: kooperatívne vyučovanie, cinquain , hľadanie inMettódy
formácií z odborného textu, verbálna prezentácia nájdených
informácií
Pomôcky: učebnica, veľké hárky papiera, farebné ceruzky
NOTES
Rozvíjané kompetencie:
a) komunikačné
vyhľadávať a triediť informácie z odborného
textu,
spracovať a prezentovať jednoduchý projekt,
naučiť sa graficky znázorniť získané
informácie,
b) sociálne
plánovať a organizovať si prácu v skupine,
učiť sa hodnotiť vlastný výkon, ale aj výkon
iných,
učiť sa prijímať kritiku,
c) spôsobilosť riešiť problémy
učiť sa kreativite pri tvorbe výstupu.
METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Zápis do triednej knihy, oboznámenie žiakov s cieľmi vyučovacej hodiny a ostatné náležitosti z úvodu vyučovacej hodiny
2. Hlavná časť:
EVOKÁCIA
Prečítanie niekoľkých päťzmyslových básničiek na tému
Voda, daných ako zadanie domácej úlohy z predchádzajúcej
hodiny. Porota vybraná z 3 žiakov hodnotí jednotlivé práce
a vyberie tri najlepšie, ktoré budú ohodnotené. Nasleduje
krátke frontálne zopakovanie základných informácií o vode,
získaných na predchádzajúcej hodine.
nálnych odpovedí ich na základe dobrovoľného prihlásenia
prečítajú pred triedou.
3. Záverečná časť
Zadanie domácej úlohy a jej vysvetlenie – úlohou žiakov
je zistiť spotrebu vody v ich domácnosti za minulý rok, vypočítať priemernú spotrebu na jedného člena rodiny za jeden
mesiac a navrhnúť, ako by sa konkrétne v ich domácnosti
dala reálne znížiť spotreba vody.
Postrehy z vyučovacej hodiny
Žiaci 8. ročníka zvládli takto pripravenú hodinu veľmi
dobre. Pracovať s krátkym odborným textom a vedieť ho písomne, graficky aj verbálne zreprodukovať je pre žiakov výzva, pri ktorej sa naozaj ozve tvorivosť. Spracovanie plagátov
aj ich verbálna prezentácia boli na dobrej úrovni. Pri voľnom písaní niektorí žiaci len skonštatovali možné príčiny
zániku vody, ale tvorivejší stihli zapísať dlhšie úvahy na danú
tému, niektorí dokonca vo veršovanej forme. Myslíme si, že
opísaný metodický postup by mali zvládnuť aj šiestaci.
TRETIA VYUČ
OVACIA HODIN
A
VYUČO
HODINA
Ročník: 6. ročník
Tematický celok: Látky nevyhnutné pre náš život: voda
a vzduch
Téma: Vzduch
Forma práce: individuálna práca, skupinová práca
Metódy: sprievodca predpovedí, práca s odborným textom,
hľadanie faktov v texte, práca s interaktívnou tabuľou, demonštračný pokus
Pomôcky: učebnica, pracovné listy
Rozvíjané kompetencie:
UVEDOMENIE SI VÝZNAMU
Triedu rozdelíme náhodným výberom, rozpočítaním od 1 do
4, do štyroch skupín. Každá skupina bude mať za úlohu naštudovať časť textu o delení vody podľa použitia podľa učebnice:
1. skupina – destilovaná voda
2. skupina – pitná voda
3. skupina – úžitková voda
4. skupina – odpadová voda
Skupiny po prečítaní pripraveného textu a jeho prediskutovaní pripravia na pripravené papiere veľkosti A2 plagáty, na ktorých pomocou krátkych textov, piktogramov a obrázkov predstavia ostatným skupinám naštudovanú časť textu. Všetci členovia skupiny musia dodržať pravidlá kooperatívneho vyučovania, musia sa zapojiť do prípravy plagátu aj
jeho verbálnej prezentácie pred triedou. Žiaci si samostatne
do zošitov robia poznámky z prezentovanej časti textu.
REFLEXIA
Po ukončení prezentácie pripravených plagátov pracujú
žiaci individuálne pomocou metodického postupu pre „voľné písanie“ na krátkej písomnej odpovedi na otázku: „Čo
môže byť príčinou úplnej straty vody na Zemi a ako by to
ovplyvnilo život človeka?“ Napísanie stručnej odpovede limitujeme časovým ohraničením 5 minút. Tvorcovia origi-
NOTES
a) komunikačné
dokázať vyjadriť vlastný názor,
vyhľadávať, triediť a spracovať informácie,
tvorivo prezentovať nadobudnuté vedomosti,
b) sociálne
dokázať spolupracovať v skupine a prebrať
zodpovednosť za prácu,
c) riešenie problémov
dokázať sa poučiť z vlastných chýb,
dokázať zhodnotiť úspešnosť riešenia
problémovej úlohy za seba a za skupinu,
d) manuálne
používať správne postupy a techniky
pri praktickej činnosti.
METODICKÝ POSTUP
1. Úvodná časť
Zápis do triednej knihy, oboznámenie žiakov s cieľmi
vyučovacej hodiny a ostatné náležitosti z úvodu vyučovacej
hodiny
29 2. Hlavná časť
EVOKÁCIA
Individuálna práca žiakov s pracovným listom Sprievodca
predpovedí (pozri str. 32), v ktorom sú vo forme tabuľky spracované najdôležitejšie tvrdenia z učebnicového textu o vzduchu. Žiaci do pripravenej tabuľky ešte pred prácou s textom
vpisujú svoje názory na dané výroky, podľa vlastného odhadu a vedomostí, ktoré už o danej téme majú osvojené, len
odpoveďami áno a nie v stĺpci Odhad. Žiaci si tak zhodnotia
svoje vedomosti o téme a zároveň to bude stimulovať ich
záujem o tému.
Postrehy z vyučovacej hodiny
Metóda Sprievodca predpovedí žiakov oslovila, lebo o téme
vzduch už majú veľa informácií a dokázali posúdiť správnosť a nesprávnosť tvrdení v tabuľke. Po prečítaní textu si
uvedomili, v čom sa mýlili a určite si tieto mylné informácie
opravia v hlavách a správne uložia do pamäti. Našli sa žiaci,
ktorí mali všetky odpovede správne. Záver pokusu bol interpretovaný rôzne, ale v podstate všetci chápali, že sviečky dohoreli pre vyčerpanie kyslíka z nádoby. Dôvod, prečo vyššia
horela dlhšie, im musel byť vysvetlený. Podľa odpovedí
z kartičiek ich práve nová informácia o oxide uhličitom,
ktorý vzniká pri horení, zaujala najviac.
Postrehy z vyučovacej hodiny
Hodinu podľa tohto metodického postupu sme zatiaľ vyučovali len v 8. ročníku. Kladenie otázok nie je pre žiakov
najjednoduchšia úloha, sú väčšinou naučení pýtať sa len otázkami, ktoré si vyžadujú jednoznačnú odpoveď, a to ich potrebujeme odučiť, ak chceme, aby sa ich zmýšľanie zmenilo na
tvorivé a kritické. Hľadať odpovede na otázky, vedieť sa orientovať v učebnici či encyklopédiách už bol menší problém.
Spracovanie pojmovej mapy v skupine, ak sú zadané pojmy,
nie je náročné, no niektoré skupiny pri kontrole správnosti
uloženia pojmov našli chyby. Tvorivé domáce úlohy sú u žiakov vo väčšej obľube ako klasické. Je to dobré aj preto, že každý musí vytvoriť vlastnú verziu, nedáme šancu opisovaniu.
Cinquain
Pokyny
Do jednotlivých riadkov napíš:
1. riadok: jednoslovné pomenovanie témy (zvyčajne podstatné meno)
2. riadok: dvojslovný opis témy (dve prídavné mená)
3. riadok: trojslovné vyjadrenie deja, činnosti (tri slovesá)
4. riadok: štvorslovné vyjadrenie pocitu, emocionálneho
vzťahu k téme
5. riadok: jednoslovné synonymum vyjadrujúce podstatu Vzduch
.......................................
UVEDOMENIE SI VÝZNAMU
.............................................................
Následne žiaci individuálne pracujú s učebnicovým textom o vzduchu. Hľadajú v ňom dôkazy pre svoje tvrdenia,
overia si svoj odhad, alebo ho čítaním textu vyvrátia a opravia si zápisy v tabuľke v pracovnom liste v stĺpci Text a tým aj
vo svojej pamäti. Takto získaná informácia sa dlhšie uchová
a táto technika je užitočná pri identifikácii miskonceptov
(chybných vedomostí) žiakov. Prácu s tabuľkou ukončíme
skupinovou diskusiou o jednotlivých tvrdeniach, komentovanú výkladom učiteľa pomocou pripravenej prezentácie v programe PowerPoint O zložení vzduchu a jednotlivých zložkách vzduchu pomocou interaktívnej tabule. Pracovný list slúži ako náhrada poznámok v zošite. Následne
ukážeme žiakom demonštračný pokus o nevyhnutnosti prítomnosti kyslíka pri horení a jeho premene na oxid uhličitý.
Použijeme dve sviečky, ktoré majú rôznu dĺžku. Obidve sviečky zapálime a položíme na ne vysoké kadičky otočené hore
dnom. Po chvíli zhasne kratšia, neskôr aj dlhšia. Žiakov necháme vysloviť svoje nápady a myšlienky na objasnenie tohto
pokusu, až potom im vysvetlíme princíp.
REFLEXIA
Poprosíme žiakov, aby napísali na rozdané kartičky, ktorá informácia z dnešnej témy ich zaujala najviac. Kartičky
pozbierame a na nasledujúcej hodine zrekapitulujeme v evokácii, ktoré najdôležitejšie pojmy a informácie utkveli po
prvom počutí o téme vzduch najvyššiemu počtu žiakov.
3. Záverečná časť
Zadanie domácej úlohy a jej vysvetlenie – Úlohou žiakov
bude napísať krátky cinquain (päťveršovú básničku), ktorá
reflektuje pochopenie učiva a jeho stručné zhrnutie pomocou pripraveného pracovného listu
30
................................................................................
...............................................................................................................
...................................................
POUŽITÁ LITERATÚRA
ADAMKOVIČ, E. – RUŽIČKOVÁ, M. – ŠRAMKO, T. 2000. Základy
chémie. Prvé vydanie. Bratislava: SPN, 2000.
ADAMKOVIČ, E. – ŠIMEKOVÁ, J. 2003. Chémia 8. Deviate upravené
vydanie učebnice chémie pre 8. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2003.
ISBN 80-10-00179-1
ADAMKOVIČ, E. – ŠIMEKOVÁ, J. 2001. Chémia 9. Šieste prepracované
vydanie učebnice chémie pre 9. ročník ZŠ. Bratislava: SPN, 2001.
ISBN 80-08-03094-1
GAVORA, P. 1998. Žiak a porozumenie textu. In: Komunikácia písanou
rečou. Bratislava: PFUK, 1998.
HLAVSA, J. a kol. 1986. Psychologické metody výchovy k tvořivosti.
Praha: SPN 1986. 192 s.
LEVI, P. 1981. Prvky života. Praha: Odeon, 1981.
PETRASOVÁ, A. 2008. Kriticky mysliaci učiteľ – tvorca kvality školy.
Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava, alokované
pracovisko Prešov, 2008. ISBN 978-80-8045-517-0
PIETRASINSKY, Z. 1972. Tvorivé myslenie. Bratislava: Obzor, 1972.
PORTÍK, M. 2001. Od vnímania k tvorivému mysleniu. Prešov: PFPU, 2001.
PUPALA, B. – OSUSKÁ, Ľ. 1998. Pojmové mapovanie. In: Komunikácia
písaná rečou. Bratislava: PF UK, 1998.
STEELE, J. L. – MEREDITH, K. S. – TEMPLE, Ch. 1999. Kooperatívne
učenie. Príručka V. Bratislava: Združenie Orava Pre demokraciu vo
vzdelávaní, 1999. 46 s.
NOTES
STEELE, J. L. – MEREDITH, K. S. – TEMPLE, Ch. 1999. Metódy na
podporu kritického myslenia. Príručka II. Bratislava: Združenie Orava
Pre demokraciu vo vzdelávaní, 1999. 52 s.
STEELE, J. L. – MEREDITH, K. S. – TEMPLE, Ch. 1998. Rámec pre
kritické myslenie vo vyučovaní. Príručka I. Bratislava: Združenie Orava
Pre demokraciu vo vzdelávaní, 1998. 29 s.
ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 2. STUPEŇ ZÁKLADNEJ
ŠKOLY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE (ISCED 2) 2008. [cit.2008-0816]. Dostupné na internete: <http://www.statpedu.sk/buxus/
generate_page.php?page_id=1221>
ZELINA, M. – ZELINOVÁ, M. 1990. Rozvoj tvorivosti detí a mládeže.
Bratislava: SPN, 1990. ISBN 80-08-02846-7
Mgr
tr
ak
ov á
Mgr.. Jana S
Str
trak
ako
ZŠ, Lipany
Ukážky pr
aco
vných lis
praco
acovných
listtov
Pracovný list k téme V
oda
Voda
Kolobeh vody v prírode
Preštuduj nasledujúci obrázok a doplň správne pojmy k číslam. Vyber z nasledujúcej ponuky: vodné toky, slnečné
žiarenie, gravitácia, podzemná voda, vyparovanie.
1. .........................................................................................................
2. .........................................................................................................
3. .........................................................................................................
4. .........................................................................................................
5. .........................................................................................................
Čo obrázok znázorňuje? ...................................................................
...............................................................................................................
..................................................................................................................
Popíš daný jav svojimi slovami: ......................................................
............................................................................................................
.............................................................................................................
Pracovný list k téme V
oda
Voda
5 zmyslová báseň V
oda
Voda
Ako vnímaš vodu jednotlivými zmyslami? Vyjadri vhodnými slovami do príslušného rámčeka!
Použi slová z diagramu:
Voda je ako: .........................................................................................
..............................................................................................................
Voda znie ako: ..................................................................................
...............................................................................................................
Voda vonia ako: ....................................................................................
..................................................................................................................
Voda chutí ako: ................................................................................
..............................................................................................................
Vody sa dotkneš ako: .....................................................................
..............................................................................................................
NOTES
31 Pracovný list k téme V
oda
Voda
Doplň správne chýbajúce pojmy:
slnečné žiarenie,
pre človeka,
ropné škvrny,
destilovaná,
pevné,
gravitácia,
podzemná,
pre živočíchy,
divoké skládky,
kvapalné,
pre rastliny,
povrchová,
Pracovný list k téme Vzduch
Sprievodca predpovedí
JA
1. Vzduch je chemicky čistá
látka.
2. Vzdušný obal Zeme sa volá
hydrosféra.
3. Človek vydrží bez vzduchu
niekoľko hodín.
4. Vzduch obsahuje 21 % dusíka,
78 % ky
slík
a a 1% iných plyno
v.
kyslík
slíka
plynov
5. Kyslík je nevyhnutný pre život
vše
tkých živých or
ganizmo
v.
všetkých
organizmo
ganizmov
6. Rastliny pri fotosyntéze
spotrebúvajú kyslík a tvoria
oxid uhličitý
uhličitý..
7. Dusík je horľ
avý plyn.
horľa
8. Kyslík sa prepravuje
v tlakových nádobách
so zeleným pruhom.
9. Ozónová vrstva patrí do časti
atmosf
ér
y, kt
or
á sa vvolá
olá eex
xosf
ér
a.
atmosfér
éry
ktor
orá
osfér
éra.
32
TEXT
OPRA
VY
OPRAV
Pokyny:
Čítaj postupne vety.
V stĺpci Ja napíš áno, ak súhlasíš s tvrdením, a nie,
ak s tvrdením nesúhlasíš.
Prečítaj si text v učebnici o téme Vzduch.
Porovnaj svoje tvrdenia s informáciami v texte
a vyplň stĺpec Text.
Nesprávne tvrdenia oprav v časti Opravy.
NOTES
Jana Palenčárová
AK
O PÍS
AŤ... (REPETIT
ÓRIUM)
AKO
PÍSA
(REPETITÓRIUM)
3. časť
Bibliografické záznamy
V praxi sa často možno stretnúť s rozličnými typmi uvádzania bibliografických údajov, ktorých autori sa usilovali
skĺbiť viacero typov citovania, nehľadiac pritom na normu
spisovnej slovenčiny. Pokúsime sa čo najprehľadnejšie pripomenúť si najčastejšie prípady uvádzania bibliografických údajo
v podľa Slovenskej technickej normy ISO 690
údajov
o bibliografických odkazoch a citáciách (1998) a Pravidiel
slovenského pravopisu (2000).
Bibliografický záznam (uvádzaný na konci odbornej štúdie, kvalifikačnej práce a pod.) pozostáva z týchto údajov:
1. Autor/autori: meno autora píšeme verzálkou (veľkými písmenami), v poradí: priezvisko, čiarka, medzera, prvé
písmeno mena, bodka (prípadne aj celé meno autora, ale
malými písmenami, samozrejme, okrem začiatočného písmena), napr.: HORECKÝ, J. alebo HORECKÝ, Ján. <= tento
zápis používame len v prípade monografií.
Ak sú autori viacerí (najviac však traja), píšeme ich
v poradí, ako sú uvádzaní v monografii a medzi menami sa nachádza pomlčk
a , napr. LUTTERER, I. – MAJTÁN,
pomlčka
M. – ŠRÁMEK, R. Ak je autorov viac, napíšeme len meno
prvého autora (alebo toho, ktorý je vyznačený ako hlavný
autor), napr. SÝKORA, F. et al. (et al. značí a iní).
Ak publikáciu napísal kolektív autorov (niektoré kodifikačné príručky, zborníky atď.), v bibliografickom údaji sa
uvádza iba editor (zostavovateľ, hlavný redaktor), a to za názvom publikácie (pozri v príklade 1. d), a nie verzálkou, napr.:
Ed. J. Horecký.
Ak kniha pôvodne vyšla v zahraničnom vydavateľstve,
uvádza sa prekladateľ aj názov originálu (pozri príklady).
a dvojbodka (medzera a až potom dvojbodka preto, že nejde o vymenúvanie, ale o bližšie určenie miesta vydania (rovnakú funkciu by tu mala pomlčka). Po dvojbodke nasledu
je medz
er
a a vyda
v at
eľ
o alebo mies
duje
medzer
era
vydav
ateľ
eľss tv
tvo
miestt o vydania
vinnými sú počet strán pri
(napr. fakulta), bodka; => nepo
nepovinnými
monografiách, bodka, ISBN (číslo sa uvádza so spojovníkom a za ISBN nenasleduje bodka).
Poznámka: táto najpoužívanejšia metóda spracovania literatúry sa nazýva metóda údaj – dátum (zväčša ide o meno
citovaného autora s uvedením roku a abecedným radením
v zozname použitej literatúry = tzv. Harvardský systém).
PRÍKLADY BIBLIOGRAFICKÝCH ZÁZNAMOV
A. knižná publikácia:
a) jeden autor:
HLADKÝ, J. (2004). Hydronymia povodia Nitry. Trnava :
Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity. 294 s. ISBN 808082-008-2
PAVLOVIČ, Jozef. (2004). Slovo a ikona. Bratislava :
Pont. 115 + 12 s. obrazovej prílohy. ISBN 80-969184-0-0
MISTRÍK, Ján. (1997). Štylistika. 3. vyd. Bratislava : SPN.
598 s. ISBN 80-08-02529-8
KASTOVÁ, V. (2000). Dynamika symbolů. Prel. J. Vašková. Praha : Portál. 208 s. Prekl. z nem. orig. Die Dynamik
der Symbole. ISBN 80-7178-371-4
b) viac autorov:
PALENČÁROVÁ, J. – KESSELOVÁ, J. – KUPCOVÁ, J.
(2003). Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 222 s.
c) kolektív autorov:
PISÁRČIKOVÁ, M. et al. (1988). Jazyková poradňa odpovedá. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 286 s.
d) encyklopédia:
Encyklopédia jazykovedy. (1993). Ed. J. Mistrík. Bratislava : Obzor. 515 s.
2. Názov publikácie alebo zdrojového dokumentu:
uvádza sa kurzívou, na konci názvu sa píše bodka, prípadne
čiarka (ak v poznámke pod čiarou citujeme z rovnakého prameňa opakovane, uvedieme už iba stranu alebo strany, z ktorej alebo z ktorých sme citovali). Ak publikácia má aj sekundárny názov, uvádzame aj ten (medzi názvami je dvojbodka
ohraničená medzerami), napr. Empatia : Psychológia vcítenia a vžitia sa do druhého.
zí
vou píšeme vždy len náz
ov tzv
Upozornenie: Kur
urzí
zív
názo
tzv..
zdrojového dokumentu. Je ním názov monografie, zborníka (nie konkrétnej štúdie) alebo časopisu (nie konkrétneho článku) a pod.
LOBOVÁ, Andrea. (2001). Obraz ženy v predprevratovej
tvorbe Hany Gregorovej. In: Acta Facultatis Paedagogicae
Universitatis Tyrnaviensis. Séria A – Philologica. Zv. 5. Ed. J.
Pavlovič. Trnava : Pedagogická fakulta TU, s. 83 – 87.
BAYEROVÁ, N. (1987). Postavení vlastního jména ve frazeologizmech. In: Frazeológia v teórii a praxi. Zborník Pedagogickej fakulty v Nitre. Ed. F. Miko. Nitra : Pedagogická
fakulta, s. 97 – 103.
3. Vydanie: v prípade, že publikácia má viacero vydaní, uvápísma.
dza sa dané vydanie za jej názov obyčajným typom písma
Uvádzať prvé vydanie nie je potrebné. Za názvom seriálovej publikácie (napr. zborníka) sa uvádza jeho číslo (napr. Zv. 3.).
PAVLOVIČ, J. (2002). Jazyk je kultúrna hodnota. In:
Kultúra slova, roč. 36, č. 2, s. 125 – 128.
KAČALA, J. (2005). Živé zrkadlo kultúry. In: Literárny
dvojtýždenník, roč. 17, č. 17 – 18, s. 4.
4. Mies
Miestto vydania, vyda
vydav
ateľ
eľsstv
tvo,
v at
eľ
o, rrok
ok vydania: uvedené údaje píšeme obyčajným typom písma. Rok uvádzame
hneď za autorom, v okrúhlej zátvorke, za zátvorkou dávame
bodku. Za miestom vydania sa najnovšie dáva medzera
NOTES
B. štúdia v zborníku:
C . článok v seriálo
vej publikácii (časopisy
vin
y):
seriálov
(časopisy,, no
novin
viny):
D. elektronické dokumenty:
HLEBA, B. (1999). O ordinariáte. http://www.muosr.sk/
index.php?page=27 (2005-02-23).
33 Referencie
Zoznam citovaných prameňov
Zoznam citovaných dokumentov
Bibliografia citovanej literatúry
Zoznam bibliografických odkazov
Cloze Procedure. http://www.kanlrn.k12.ks.us/Harmony/breighm/cloze1.html (2007-04-21).
MARGERUM – LEYS, J. (2007). Concept Mapping as a Prewriting Activity. A Presentation for MACUL 99. http://wwwpersonaly.umi.edu/~jmargeru/conceptmap/ (2005-12-02).
Poznámka
Rôzne dodatky či doplnky ako online v hranatých zátvorkách za názvom; cit. pri dátume, kedy bola daná štúdia citovaná; dostupné na: pred uvedením internetového odkazu
nie sú potrebné a účelné... ich používanie nie je ani „prečinom“ voči norme; je to vec pisateľa a jeho cítenia či zvyku.
Potrebné je zachovať jednotnosť (rovnako to platí o uvádzaní ISBN <= buď všade, alebo nikde <= jednotnosť textu).
Internetový zápis končíme bodkou za dátumom, ktorý je v medzinárodnom formáte (rok-mesiac-den <= jednociferné číslo predchádza nula) a zachytáva deň, kedy pisateľ s textom pracoval.
Nesmie sa NIKDY stať
stať, že v texte citovaná a parafrázovaná literatúra nebude v zozname použitej literatúry (v akejkoľvek práci). A naopak: čo je vzadu, v zozname použitej
literatúry, musí čitateľ nájsť v texte.
Zoznam bibliografických odkazov za textom sa môže
nazvať aj synonymami:
Citovaná literatúra
Zoznam citovanej literatúry
Zoznam požitej literatúry
Odkazy na literatúru
Použitá literatúra
Literatúra
V tomto zozname sa MUSIA zaznamenať všetky citované
či parafrázované dokumenty, ktoré autor v texte/v práci použil.
K termínu: BIBLIOGRAFIA
Pomenovanie zoznamu citovaných zdrojov termínom
Bibliografia ( vyššie aj zvýraznené) v prácach väčšieho rozsahu nie je vhodné, nemalo by sa používať. Nebolo by to v súlade s normou ISO 5966 a ISO 7144.
Toto označenie sa však môže štandardne používať v štúdiách a článkoch do časopisov, zborníkov a pod. Norma ISO
215 to pripúšťa.
Zväčša, sa termínom Bibliografia (v prácach väčšieho
rozsahu) pomenúva súpis záznamov o dokumentoch, ktoré neboli citované, ale sú odporúčané k téme
téme, poskytujú
ďalšie doplňujúce informácie o danej téme; môžu byť pre
čitateľa zaujímavé.
Normy „normujúce“ bibliografiu sú tieto:
– STN ISO 690:1998, Dokumentácia – Bibliografické odkazy – Obsah, forma a štruktúra.
– ČSN ISO 690-2:2000, Informace a dokumentace – Bibliografické citace – Část 2: Elektronické dokumenty. PaedDr
alenčár
ov á, PhD.
aedDr.. Jana P
Palenčár
alenčáro
VSM, Trenčín; City university of Seattle
[email protected]
Združenie ORAVA v januári tohto roku vstúpilo do nového projektu Cr
CreMoLe
eMoLe
je multilaterálny projekt financovaný Európskou úniou v rámci programu
GRUNDTVIG. Hlavným cieľom projektu je určiť kľúčové faktory, ktoré súvisia
s motiváciou zúčastňovania sa a zotrvávania v procese celoživotného učenia
v rámci vzdelávania dospelých.
V rámci projektu bude uskutočnený prieskum medzi pedagógmi dospelých
a učiacimi sa a bude vytvorená zbierka vhodných metód pre vzdelávanie dospelých. Ďalej je naplánované vytvoriť nové, inovatívne prístupy, ako učiť dospelých, ktoré by mali byť založené na konštruktívnom rámci učenia sa. Tieto prístupy/metódy budú pilotne vyskúšané v jednotlivých partnerských krajinách. Hlavnými výstupmi tohto
projektu budú:
Príručka obsahujúca inovatívne prístupy (metódy)
Zbierka metód (good practices),
Vytvorenie vzdelávacieho kurzu Grundtvig.
Medzinárodné konzorcium tohto projektu je zložené z 9 partnerov z 8 rôznych európskych krajín
(Rumunsko, Nemecko, Španielsko, Litva, Lotyšsko, Rakúsko, Taliansko a Slovensko).
Dĺžka trvania projektu je 24 mesiacov.
Projekt začal 1. januára 2010.
Číslo projektu: 502374-LLP-1-2009-1-RO-GRUNDTVIG-GMP.
Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej komisie.
Táto publikácia (dokument) reprezentuje výlučne názor autora a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii (dokumente).
34
NOTES
Základy demokr
acie – ZODPO
VEDNOSŤ
demokracie
ODPOVEDNOSŤ
Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní preložilo a adaptovalo učebnicu Základy demokracie – Zodpovednosť
Zodpovednosť. Učebnica
bola testovaná na slovenských školách. Originálnu verziu rukopisu
pripravil tím spolupracovníkov v rámci Centra pre výchovu k občianstvu – Center for Civic Education, Calabasas, USA.
Cieľ
om uč
ebnice Zodpo
vednosť je najmä
Cieľom
učebnice
Zodpov
podporiť lepšie pochopenie a poznanie základných demokratických princípov a hodnôt,
rozvinúť zručnosti mladých ľudí potrebných k tomu, aby sa z nich stali múdri a zodpovední občania;
zvýšiť porozumenie a vôľu k tomu, aby sa demokratické procesy využívali pri rozhodovaní a pri riešení
konfliktov, tak v súkromnej, ako aj vo verejnej sfére.
V jednotlivých cvičeniach žiaci pri rozoberaní hypotetických problémov súvisiacich so školou alebo
spoločnosťou použijú to, čo sa naučili pri práci vo dvojiciach alebo v malých skupinkách. Kapitola sa
zväčša končí aktivitou pre celú triedu, ako napr. zasadanie mestskej/obecnej rady alebo súdne pojednávanie, v ktorej žiaci určujú, zaujímajú a obhajujú svoje stanovisko k riešeniu problémov verejnosti.
Lekcia začína časťou „O čom je táto hodina…“ Táto časť v krátkosti stanoví ciele, ktoré by žiaci mali
počas vyučovania dosiahnuť. Nové slová predstavujú slovíčka súvisiace s hlavnými myšlienkami, ktoré sa
prediskutujú v texte. Tieto slovíčka sú v texte zvýraznené, sú tam ich definície a všetky sú uverejnené
vzadu v učebnici v Slovníku.
Ilustrácie vystupujú ako pomocný prvok, ktorý vizuálne priblíži daný problém. Väčšinou sú na nich mladí
ľudia v situáciách z každodenného života. Taktiež by mali nabádať k diskusii o preberanej téme.
Učebnicu je vhodné používať na hodinách občianskej a etickej výchovy, čítania, triednických hodín a pod.
Je určená najmä pre 4.-5. ročník ZŠ, ale naše skúsenosti hovoria, že sa dá využívať aj v nižších i vyšších
ročníkoch ZŠ.
K uč
ebnici je preložená aj prír
učk
a pr
e učit
eľ
a , ktorá je výbornou didaktickou pomôckou pre učiteľov,
učebnici
príručk
učka
pre
učiteľ
eľa
ako postupovať pri príprave jednotlivých hodín tejto učebnice.
Publikáciu odporučilo Ministerstvo školstva SR ako doplnkovú učebnicu.
Cena 1ks výtlačku je 8,00 EUR (+poštovné)
V prípade záujmu alebo ďalších informácií nás kontaktujte na:
[email protected] alebo [email protected]
NOTES
35 Zborník z konferencie INOVÁCIE V ŠKOLE 2006 – 2007 – 2008 – špeciálne vydanie časopisu NOTES
Zborník obsahuje príspevky, ktoré boli prezentované na konferencii Inovácie v škole 2006, 2007 a 2008 vo forme plenárnych
vystúpení, pracovných dielní a okrúhlych stolov.
3,00 Eur (+ poštovné) pre členov Združenia Orava
3,70 Eur (+ poštovné) pre nečlenov Združenia Orava
Zborník z konferencie INOVÁCIE V ŠKOLE 2004 a 2005
Zborníky z konferencie Inovácie v škole 2003 a 2004 ponúka príspevky slovenských a zahraničných autorov, ktorí prezentujú
inovačné postupy a metódy efektívne rozvíjajúce myslenie a učenie sa žiakov, ďalej sa zaoberajú témami hodnotenia žiakov,
rozvíjaním tvorivosti učiteľa, didaktickou hrou, dramatickou výchovou, príbehmi ústneho podania a pod.
2004
3,40 Eur (+ poštovné) pre členov
Združenia Orava
4,00 Eur (+ poštovné pre nečlenov
2005
3,70 Eur (+ poštovné) pre členov
Združenia Orava
4,40 Eur (+ poštovné) pre nečlenov Združenia Orava
Kol.: Projekt Orava v praxi
V metodickej príručke ponúka kolektív autoriek – učiteliek ZŠ a lektoriek Združenia Orava svoje praktické skúsenosti, rady a príklady
s využívaním inovačných metód vyučovania a učenia v rôznych predmetoch, ktorých cieľom je podpora efektívneho učenia
žiakov a ich samostatného uvažovania, schopnosti riešenia konfliktov, rozvoja spolupráce medzi žiakmi navzájom, medzi
žiakmi a učiteľmi i medzi školou a rodinou. Formát A4, 116 strán.
5,30 Eur (+ poštovné) pre členov Združenia Orava
6,70 Eur (+ poštovné) pre nečlenov Združenia Orava
Jana Palenčárová, Vladimíra Bajzíková: Rozcvičme si jazýčky…
Cieľom autoriek je v knihe nahliadnuť do problematiky ústnych prejavov a prípravných cvičení zameraných na ich nácvik a ponúknuť
učiteľom niekoľko praktických námetov na rozvíjanie činností, ktoré, hoci sú iba prípravou na vlastný rečový prejav, môžu
výrazne prispieť k jeho skvalitneniu a tým zvýšiť sebavedomie detí. Formát: A5, 78 strán.
3,70 Eur (+ poštovné) pre členov Združenia Orava
5,00 Eur (+ poštovné) pre nečlenov Združenia Orava
$
$
OB
JEDNÁVKA
OBJEDNÁVKA
Mám záujem o ďalšie informácie a prihlášku za člena Združenia Orava.
Objednávam si ..... ks zborníka Inovácie v škole 2004 ..... ks 2005 .... ks 2006 .... ks 2007 .... ks 2008
..... ks metodickej príručky Projekt Orava v praxi
..... ks publikácie Rozcvičme si jazýčky
Dobierkovú zásielku prosím zaslať na adresu:
Meno a priezvisko:.............................................................................................................................................
Ulica:.......................................................Mesto:.....................................................PSČ:...................................
Dátum:........................................
Podpis: ..................................................
Svoje objednávky zasielajte na adresu: Združenie Orava, Hálova 16, 851 01 Bratislava 5,
76, prípadne emailom: [email protected]
o ject
or
a v a.s
k
alebo ffax
ax
om na ttel.
el. č.: 02/62
41 06
axom
02/624
067
[email protected]
jector
ora
a.sk
36
NOTES
Download

vo formáte pdf