PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
PRÁVNE NOVINKY
OBCHODNÉ
PRÁVO
NEHNUTEĽNOSTI
A STAVEBNÍCTVO
DECEMBER 2012
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
OBSAH
LENIENCY PROGRAM ALEBO CESTA,
AKO SA VYHNÚŤ POKUTÁM
Z KARTELOVEJ DOHODY
| 2 |
NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM
OBSTARÁVANÍ
| 5 |
SÚKROMNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
ŠTATUTÁROV PRI ONESKORENOM PODANÍ
NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONKURZU
|7|
OBNOVENIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
K NEHNUTEĽNOSTI PO ODSTÚPENÍ
OD ZMLUVY
|9|
KONTAKTY
Najväčšia právnická firma
v Českej republike
Klientmi najlepšie hodnotená
právnická firma
v Českej republike
Právnická firma roku
v Českej republike
(2012)
1. miesto v počte realizovaných
fúzií a akvizícií v Českej republike
a východnej Európe
(2011)
1. miesto medzi domácimi
právnickými firmami
(2012)
LENIENCY PROGRAM ALEBO CESTA AKO,
SA VYHNÚŤ POKUTÁM Z KARTELOVEJ DOHODY
OBCHODNÉ
PRÁVO
NEHNUTEĽNOSTI
A STAVEBNÍCTVO
Dohody obmedzujúce hospodársku sú-
ako na komunitárnej1, tak aj na vnútroštát-
vaní dohody. Riziko, že niektorý z členov
ťaž známe aj ako kartelové dohody alebo
nej úrovni jednotlivých členských štátov
kartelu „zradí“ a navyše unikne sankciám,
kartely patria k základným a najnebez-
Európskej únie. V Slovenskej republike
zatiaľ čo ostatní členovia sú vystavení ri-
pečnejším formám protisúťažného kona-
je Leniency program upravený priamo
ziku vysokých pokút, nepochybne pôsobí
nia, ktoré sú v prípade odhalenia prísne
v zákone č. 136/2001 Z.z. o ochrane
odradzujúco už pri samotnom formovaní
postihované. Kartelisti vedomí si ilegál-
hospodárskej súťaže a o zmene a dopl-
kartelu.
nosti svojho konania a vysokých finanč-
není zákona Slovenskej národnej rady č.
ných či v niektorých prípadoch trestných
347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
Ak už aj dôjde k vytvoreniu kartelu, verej-
sankcií, neschopní však odolať možnému
a ostatných ústredných orgánov štátnej
ný záujem na odhalení dohody obmedzu-
prospechu z takýchto dohôd, vyvíjajú ne-
správy Slovenskej republiky v znení ne-
júcej hospodársku súťaž prevažuje nad
malé úsilie, aby ich konanie zostalo uta-
skorších predpisov (ďalej len „ZOHS“),
záujmom potrestania všetkých kartelistov.
jené, resp. jeho odhalenie bolo výrazne
konkrétne v ustanoveniach § 38 ods. 10
Z bodu 3 Oznámenia Komisie o imunite
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
sťažené. Obsolentné písomné formy kar-
a ods. 11 a v tzv. „usmerneniach“2 Proti-
vyplýva: „Komisia je preto toho názoru, že
telových dohôd boli postupne nahradené
monopolného úradu Slovenskej republiky
je v záujme Spoločenstva odmeniť pod-
kartelmi založenými výlučne na ústnej či
(ďalej len „PMÚ SR“).
niky zapojené do takéhoto nezákonného
konania, ktoré sa rozhodli ukončiť svoju
telefonickej komunikácii bez zanechávania evidencie, ktorá by mohla byť použitá
Podstata Leniency programu
účasť na karteli a spolupracovať pri vyšetrovaní Komisie, nezávisle od ostatných
ako dôkaz. V takýchto situáciách stojí pred
súťažnými autoritami nesmierne ťažká,
Hlavným cieľom Leniency programu je
členov tohto kartelu. Záujem spotrebiteľov
niekedy až nemožná úloha preukázať po-
motivácia jednotlivých účastníkov kartelu
a občanov o to, aby sa odhalili a potres-
rušenie predpisov na ochranu hospodár-
k spolupráci so súťažnými autoritami pri
tali tajné kartely, prevažuje nad záujmom
skej súťaže účastníkom kartelovej dohody
odhaľovaní protisúťažného konania, a to
pokutovať podniky, ktoré Komisii umožnia
bez ich priamej spolupráce.
výmenou za úplnú imunitu, prípadne za
odhaliť a potrestať uvedené praktiky.“
redukciu pokút, ktoré by inak kartelistovi
Leniency program známy tiež pod sloven-
hrozili.
Základné obmedzenia Leniency programu v Slovenskej republike
ským označením program zhovievavosti
(ďalej len „Leniency program“), je po-
Nevyhnutnou súčasťou každej kartelo-
važovaný za jeden z najvýznamnejších
vej dohody je existencia vzájomnej dô-
Leniency program nie je aplikovateľný na
prostriedkov boja na odhaľovanie kartelov.
very účastníkov, že predmetná dohoda
všetky typy kartelových dohôd. V zmysle
Rovnako z pohľadu podnikateľov - karte-
bude všetkými stranami bez pochybností
ZOHS sa možnosť imunity, resp. zníženia
listov ide o prelomový inštitút umožňujú-
a výhrad dodržiavaná. Prostredníctvom
pokút vzťahuje iba na tzv. horizontálne
ci ukončiť nelegálne konanie a zároveň
inštitútu Leniency programu sa však vnie-
dohody, t.j. na podniky aktívne na rovna-
sa vyhnúť prísnym sankciám (rovnako aj
sol medzi (potenciálnych) kartelistov vý-
kej úrovni výrobného reťazca alebo distri-
trestným sankciám, prípadne diskvalifiká-
znamný destabilizačný prvok, ktorým je
bučného systému. Rovnako je aplikácia
cii vo vzťahu k verejnému obstarávaniu),
pochybnosť, že v určitom štádiu, nech už
Leniency programu obmedzená iba na
prípadne ich výrazne zmierniť. Inšpirova-
je pohnútka akákoľvek, bude pre kartelistu
typy dohôd obsahujúce: (i) priame alebo
ný americkou úpravou súťažného práva
výhodnejšie spolupracovať so súťažným
nepriame určenie cien tovaru alebo iných
bol Leniency program implementovaný
orgánom ako ďalej pokračovať v dodržia-
obchodných podmienok; (ii) záväzok ob-
1
2
Oznámením Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v kartelových prípadoch, ÚV (2006) C 298/11 (ďalej len „Oznámenie Komisie o imunite“)
Neuloženie alebo zníženie pokuty pri niektorých typoch dohôd obmedzujúcich súťaž podľa § 38 ods. 10 a 11 Zákona (Leniency program), http://www.antimon.gov.sk/401/
leniency-program.axd
PRÁVNE NOVINKY
2
medzenia alebo kontroly výroby, odbytu,
Príkladom úspešnej aplikácie Leniency
právne
vymáhanie
súťažného
práva
technického rozvoja alebo investícií, (iii)
programu je medializovaný prípad výrob-
môže pôsobiť v neprospech širšiemu
rozdelenie trhu alebo zdrojov zásobo-
cov pracích prostriedkov, ktorí sa dohodli
uplatňovaniu Leniency programu. Jednou
vania; (iv) znaky koluzívneho správania,
na cenách a obmedzení rozsahu reklamy
zo zásadných otázok ostáva, či sú súťaž-
v dôsledku ktorého podnikatelia koordinu-
pracích práškov a predmetné rozhodnutie
né autority povinné alebo oprávnené
jú svoje správanie, najmä v procese verej-
implementovali na území Slovenskej re-
poskytnúť súdom pre účely konania
ného obstarávania.
publiky.6
o náhrade škody dobrovoľne poskytnuté
Imunita vs. zníženie pokuty podľa
„Nedostatky“ Leniency programu
informácie, ako aj prípadnú celú žiadosť
ZOHS
o imunitu alebo zníženie pokuty. Táto
otázka ostáva nejasná aj po zverejnení
Je nepochybné, že Leniency program sa
rozsudku Súdneho dvora EÚ vo veci
„Zhovievavosť“ Leniency programu je
stal jedným z fundamentálnych inštrumen-
Pfleiderer7. V predmetnom rozhodnutí
možné vidieť v dvoch podobách, konkrét-
tov v boji proti kartelom. Rovnako je však
Súdny dvor EÚ na jednej strane uznáva
ne v poskytnutí úplnej imunity kartelistovi
potrebné pripomenúť aj „nedostatky“ tohto
inštitút súkromnoprávneho presadzovania
voči pokute alebo v redukcii výšky pokuty.
inštitútu, ktoré sú predmetom rozsiahlych
súťažného
debát právnickej obce.
poskytnutia
práva,
pripúšťa
informácií
možnosť
poskytnutých
v rámci Leniency programu, ktorého
Neuložiť pokutu je možné iba jednému,
a to prvému podnikateľovi, ktorý z vlast-
Každý
kartelovou
podmienky majú byť upravené príslušným
ného podnetu, bez ohľadu na fázu pre-
dohodou, či už ide o spotrebiteľov, zákaz-
subjekt
poškodený
vnútroštátnym právom, no na strane
šetrovania alebo konania, poskytne PMÚ
níkov alebo konkurentov, má možnosť
druhej zdôrazňuje nutnosť zvážiť záujmy
SR rozhodujúci dôkaz3 alebo predloží in-
domáhať sa náhrady škody na súdoch.
chránené
komunitárnym
formácie a dôkazy rozhodujúce pre vyko-
Súkromnoprávne vymáhanie súťažného
ktorému
ciele
práva sa však dostáva do určitého
nepochybne patria. Bude teda zaujímavé
ukončil účasť v karteli, nebol iniciátorom
konfliktu s Leniency programom. Podaním
sledovať prípadnú aplikáciu uvedeného
dohody a ani nenútil iného podnikateľa
žiadosti o Leniency program de facto
rozsudku zo strany PMÚ SR. Čiastočným
k účasti na dohode.
a de iure dochádza k priznaniu sa
riešením
k účasti na protiprávnom konaní, ktoré
inštitútov sa javí taktiež právna úprava,
Pre účely zníženia pokuty kartelistovi nie
s veľkou pravdepodobnosťou bolo na
podľa ktorej by došlo k uspokojeniu
sú podmienky nastavené tak prísne, ako je
škodu určitým subjektom, a zároveň
nárokov na náhradu škody primárne od
tomu pri žiadosti o imunitu, keďže v tomto
k poskytnutiu dôkazov, na základe ktorých
ostatných členov kartelu, t.j. tých, ktorí
prípade môže byť žiadateľom ako vedúci,
je alebo by aspoň malo byť možné zistiť
neboli žiadateľmi o imunitu či zníženie
tak aj „nútiaci“ člen kartelu. Podľa ZOHS
výšku spôsobenej škody. Každý žiadateľ
pokuty. V uvedenom prípade by bol
je zníženie pokuty možné až do výšky
o imunitu alebo redukciu pokuty sa teda
úspešný žiadateľ o Leniency program
50% pre podnikateľa, ktorý z vlastného
zároveň vystavuje významnému riziku,
zodpovedný iba do takej výšky, v akej by
že naňho budú podané súkromnoprávne
predmetný nárok ostal neuspokojený.
nanie cielenej inšpekcie4, a ktorý zároveň
podnetu poskytne významný dôkaz5 o do-
kolízie
Leniency
právom,
ku
programu
predmetných
dvoch
hode a zároveň ukončí svoju účasť na kar-
žaloby. Potenciálnemu žiadateľovi sa tak
teli. Pri hodnotení výšky zníženia pokuty,
núka dilema, či je pre neho výhodnejšie
Napriek ťažkostiam s preukazovaním
PMÚ SR posudzuje najmä prínos toho
sa vyhnúť verejnej pokute a zároveň čeliť
úmyslu uzatvorenia kartelovej dohody
ktorého dôkazu a čas, kedy bol takýto
súkromným žalobám o náhradu škody
za účelom podania následnej žiadosti
dôkaz poskytnutý. Žiadosti sa samozrejme
alebo radšej naďalej presadzovať kartelovú
o imunitu a spôsobenia finančných strát
posudzujú v poradí, v akom boli doručené.
dohodu. Je teda zrejmé, že súkromno
konkurenčnému podniku prostredníctvom
3
4
5
6
7
Rozhodujúci dôkaz musí byť dostatočný na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž, musí byť konkrétny (pričom preferované sú priame dôkazy) a súťažný orgán ho v čase
predloženia nemôže už mať k dispozícii.
Cielená inšpekcia je inšpekcia, ktorou sa má získať rozhodujúci dôkaz na preukázanie dohody obmedzujúcej súťaž.
Významný dôkaz sám osebe nemusí byť dostatočný na dokázanie kartelu, ale v spojení s inými informáciami, ktoré má PMÚ k dispozícii umožní, aby kartel PMÚ preukázal.
Rozhodnutie PMÚ SR č. 2011/KH/1/1/055 zo dňa 22. 12. 2011 vo veci Procter & Gamble, Henkel a Reckitt Benckiser
Rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-360/09 zo dňa 14. 7. 2011 vo veci Pfleiderer AG v Bundeskartellamt
PRÁVNE NOVINKY
3
uložených sankcií nie je možné takúto
žiadosti o imunitu motivovaná, výsled-
nako však aj poskytujúci členovi kartelu
pohnútku (zneužitie Leniency programu)
kom nesprávneho posúdenia skutkového
možnosť priznať sa k nelegálnemu kona-
apriori vylúčiť. Zo ZOHS vyplýva, že imu-
a právneho stavu toho ktorého prípadu sú,
niu bez hrozby postihu, prípadne za mier-
nitu nie je možné poskytnúť vedúcemu
okrem iného, zbytočne utratené nemalé
nejšieho postihu. Vyššie spomínané nedo-
alebo „nútiacemu“ členovi kartelovej do-
finančné prostriedky na právne poraden-
statky by preto nemali pôsobiť ako dôvod
hody. Väčšina kartelových dohôd funguje
stvo v prípadoch, keď nedošlo k poruše-
na odsúdenie tohto inštitútu, ale ako moti-
na dobrovoľnej báze a zväčša je veľmi
niu súťažných predpisov, prípadne k po-
vácia rozvíjať ho do dokonalosti.
ťažké určiť, ktorému členovi je možné pri-
skytnutiu prima facie dôkazov PMÚ SR
súdiť vedúcu funkciu. Podnik uvedomujúci
o existencii kartelovej dohody bez mož-
si podmienky žiadosti o imunitu a majúci
nosti získania imunity, prípadne zníženia
pohnútku významne poškodiť konkurenč-
pokuty. Rovnako sa stáva, že podniky,
ný podnik sa bude vždy správať tak, aby
prípadne ich právni poradcovia v prílišnej
sa nediskvalifikoval vo vzťahu k žiadosti
snahe o získanie imunity poskytujú skres-
o imunitu.
lené informácie či „polopravdy“, ktoré neodrážajú skutočnosť. Riziko poskytnutia
Ďalším „nedostatkom“ Leniency progra-
skreslených informácií spočíva v tom, že
mu, spôsobeným najmä samotnou atrak-
dohoda, ktorá z pohľadu súťažného práva
tívnosťou tohto inštitútu, je prípadné ne-
nemusí byť zakázaná, je posúdená súťaž-
správne posúdenie situácie a podanie
nou autoritou ako nedovolená, prípadne je
žiadosti o imunitu v prípadoch, kedy imu-
imunita poskytnutá neoprávnenému karte-
nitu nie je možné poskytnúť či už z dôvo-
listovi, t.j. vedúcemu či „nútiacemu“ členo-
du, že ide o vedúceho alebo „nútiaceho“
vi dohody.8
člena kartelovej dohody, alebo že pre
daný typ dohody sa imunita neposkytuje,
Leniency program aj napriek svojim ne-
alebo v uvedenom prípade vôbec nedošlo
dostatkom predstavuje prelomový prvok
k porušeniu predpisov týkajúcich sa hos-
v súťažnom práve, uľahčujúci súťažným
podárskej súťaže. Čímkoľvek je pohnútka
autoritám odhaliť kartelové dohody, rov-
8
Ivan Gašperec,
Advokátsky koncipient
Bližšie pozri: Cartel leniency programs: Some caveats; Concurrences, N° 3-2011, n°37333; Mark Leddy
PRÁVNE NOVINKY
4
NOVELA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
OBCHODNÉ
PRÁVO
NEHNUTEĽNOSTI
A STAVEBNÍCTVO
Dňa 29.2.2012 schválila Národná rada
ré sú charakteristické pre oblasť obrany
Novela zladila výšky prahových hodnôt pre
Slovenskej republiky v poradí už osem-
a bezpečnosti, ako aj dve nové legálne de-
zadávanie nadlimitných zákaziek s praho-
nástu novelu zákona č. 25/2006 Z.z.
finície zákaziek - civilná zákazka a zákaz-
vými hodnotami stanovenými nariadením
o verejnom obstarávaní a o zmene a dopl-
ka v oblasti obrany a bezpečnosti.
Komisie (EÚ) č. 1251/2011 účinným odo
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
dňa 1.1.2012. Vôbec prvýkrát sa prahové
není niektorých zákonov (ďalej len „Zákon
hodnoty neznížili, ale zvýšili.1
o verejnom obstarávaní“) uverejnenú
Civilnou zákazkou je zákazka na doda-
v Zbierke zákonov pod číslom 91/2012
nie tovaru, uskutočnenie stavebných prác
(ďalej len „novela“), ktorá nadobudla
alebo na poskytnutie služieb, ktorá nie je
Zákazky v oblasti obrany a bezpečnosti
účinnosť dňa 9.3.2012.
zákazkou v oblasti obrany a bezpečnosti.
sa musia zadávať verejným obstarávaním
Zákazka v oblasti obrany a bezpečnosti sa
iba v prípade nadlimitných a podlimitných
Novela predstavuje transpozíciu smer-
definuje ako zákazka na dodanie tovaru,
zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota
nice Európskeho Parlamentu a Rady
na uskutočnenie stavebných prác alebo
je (i) rovnaká alebo vyššia ako 200.000,-
2009/81/ES o koordinácii postupov pre
na poskytnutie služby, ktorej predmetom
Eur bez DPH pri zákazkách na uskutočne-
zadávanie určitých zákaziek na práce,
je (i) dodanie vojenského vybavenia vrá-
nie stavebných prác, a (ii) rovnaká alebo
zákaziek na dodávku tovaru a zákaziek
tane jeho častí, zložiek alebo montážnych
vyššia ako 40.000,- Eur bez DPH pri zá-
na služby verejnými obstarávateľmi ale-
celkov, (ii) dodanie citlivého vybavenia
kazkách na dodanie tovaru alebo poskyt-
bo obstarávateľmi v oblastiach obrany
vrátane jeho častí, zložiek alebo montáž-
nutie služieb. Zadávanie podprahových
a bezpečnosti a o zmene a doplnení
nych celkov, (iii) uskutočnenie stavebných
zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou
smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES. Pr-
prác, dodanie tovaru alebo poskytnutie
v oblasti obrany a bezpečnosti sa usku-
vým pokusom na transpozíciu smernice
služieb, ktoré priamo súvisia s dodávkou
točňuje mimo pravidiel a postupov Zákona
2009/81/ES bol návrh úplne nového záko-
vojenského alebo citlivého vybavenia pre
o verejnom obstarávaní.
na o verejnom obstarávaní, ktorý sa však
akúkoľvek fázu jeho životného cyklu, (iv)
nedostal ani do prvého čítania v Národnej
uskutočnenie stavebných prác alebo po-
Kľúčové pravidlá pre Zadávanie zákaziek
rade Slovenskej republiky. Nakoľko lehota
skytnutie služieb na osobitné vojenské
v oblasti obrany a bezpečnosti sú uprave-
na transpozíciu uvedenej smernice Slo-
účely, alebo (v) uskutočnenie stavebných
né v novej, piatej časti Zákona o verejnom
venskej republike uplynula dňa 21.8.2011,
prác alebo poskytnutie služieb, ktoré majú
obstarávaní s rovnakým názvom.
prijala Národná rada Slovenskej republiky,
citlivý charakter.
Pri zadávaní zákaziek v oblasti obrany
pod hrozbou sankcií za jej neskoré prebratie zo strany Európskej komisie, v skráte-
Špecifiká zadávania zákaziek v oblas-
a bezpečnosti by sa mal využívať postup
nom legislatívnom konaní ďalšiu novelu
ti obrany a bezpečnosti sú zohľadnené
užšej súťaže, rokovacieho konania so zve-
Zákona o verejnom obstarávaní, ktorou do
taktiež pri určovaní podmienok účasti vo
rejnením, súťažného dialógu alebo roko-
slovenského právneho poriadku prebrala
verejnom
vyhodnocovaní
vacieho konania bez zverejnenia (v minu-
smernicu 2009/81/ES.
splnenia podmienok účasti, súťažných
losti označovaného ako priame zadanie),
obstarávaní,
podkladoch či vyhodnocovaní ponúk, pri-
pričom sa nebudú aplikovať ustanovenia
Novela prináša vymedzenie niekoľkých
čom novela nanovo zadefinovala všetky
Zákona o verejnom obstarávaní týkajúce
nových pojmov životný cyklus, výskum
výnimky ohľadom aplikácie Zákona o ve-
sa použitia postupu verejnej súťaže, dy-
a vývoj, kríza, vojenské vybavenie, kto-
rejnom obstarávaní.
namického nákupného systému, koncesií
1
Pôvodné prahové hodnoty pre zadávanie nadlimitných zákaziek 125.000,- Eur, 193.000,- Eur a 387.000,- Eur pri zákazkách na dodanie tovaru a zákazkách na poskytnutie
služieb, ako aj 4.845.000,- Eur pri zákazkách na uskutočnenie stavebných prác sa zmenili na 130.000,- Eur, 200.000,- Eur, 400.000,- Eur a 5. 000.000,- Eur.
PRÁVNE NOVINKY
5
alebo súťaže návrhov. Pri zadávaní záka-
obrany a bezpečnosti uvedený ako exem-
zákazky je pre určenie, či sa aplikuje nové
ziek v oblasti obrany a bezpečnosti je však
plifikatívny.
odlišnosť
znenie Zákona o verejnom obstarávaní
aj naďalej potrebné uplatňovať základné
v porovnaní s civilnými zákazkami tkvie
rozhodujúce, kedy bolo oznámenie o vy-
princípy vo verejnom obstarávaní, najmä
v širšom okruhu príkladne uvedených pod-
hlásení verejného obstarávania, ozná-
transparentnosť, rovnaké zaobchádzanie
mienok účasti na preukázanie technickej
menie použité ako výzva na súťaž alebo
a zákaz diskriminácie.
alebo odbornej spôsobilosti.
výzva na predkladanie ponúk, odoslané
Ďalšia
zásadná
na uverejnenie v príslušnom vestníku. Pri
Pri zákazkách v oblasti obrany a bezpeč-
Rámcovú dohodu pri zadávaní zákaziek
rokovacom konaní bez zverejnenia je roz-
nosti existuje reálny predpoklad vzniku
v oblasti obrany a bezpečnosti možno
hodujúce, kedy sa tento postup preukáza-
alebo postupovania utajovanej skutočnos-
uzavrieť najviac na sedem rokov (nie na
teľne začal.
ti. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ má
štyri, ako je tomu pri civilných zákazkách)
preto právo určiť požiadavky a opatrenia
okrem výnimočných prípadov odôvodne-
V praxi sa zmeny Zákona o verejnom ob-
na ochranu utajovaných skutočností, ktoré
ných predpokladanou životnosťou dodá-
starávaní vyplývajúce z novely budú týkať
je uchádzač alebo záujemca povinný za-
vaného tovaru, inštalácií, systémov alebo
iba veľmi úzkeho okruhu verejných obsta-
bezpečiť a dodržiavať. Predloženie dôka-
technickými problémami, ktoré by zmena
rávateľov (napr. Ministerstvo obrany SR,
zu na preukázanie splnenia požiadaviek
dodávateľa spôsobila. Uzavretie rámcovej
Ministerstvo vnútra SR a pod.).
a opatrení určených na ochranu utajo-
dohody ale nesmie brániť čestnej hospo-
vaných skutočností možno požadovať
dárskej súťaži.
v každej etape procesu verejného obstarávania. Verejný obstarávateľ a obsta-
Úspešný uchádzač môže zadať časť ale-
rávateľ môže určiť, aby uchádzač alebo
bo časti zákazky v oblasti obrany a bez-
záujemca zabezpečil ochranu utajovaných
pečnosti ním zvoleným subdodávateľom,
skutočností aj zo strany svojho subdo-
pričom verejný obstarávateľ a obstaráva-
dávateľa. Uvedeným systémom opatrení
teľ môžu vyžadovať, aby uchádzači uviedli
verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže
vo svojich ponukách percentuálny podiel
pri zadávaní zákazky vytvoriť priestor
z celkovej hodnoty zákazky v oblasti obra-
pre hospodársku súťaž medzi overenými
ny a bezpečnosti, ktorý plánujú zadať
a bezpečnostne spoľahlivými súťažiteľmi.
tretím osobám, časť alebo časti zákazky,
ktoré plánujú zadať tretím osobám a navr-
Nanovo sa pri zadávaní zákaziek v oblasti
hovaných subdodávateľov na časť alebo
obrany a bezpečnosti zadefinovalo aj pre-
časti zákazky, ktoré plánujú zadať tretím
ukazovanie technickej a odbornej spôso-
osobám. Maximálny percentuálny podiel
bilosti uchádzača, ktorú možno preukázať
nesmie presiahnuť 30% hodnoty zákazky.
podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo
využitia dodávky tovaru, stavebných prác
Novela obsahuje dôležité prechodné usta-
alebo služieb v oblasti obrany a bezpeč-
novenia. Pri verejnej súťaži, užšej súťaži,
nosti. Zásadná odlišnosť tkvie v tom, že
rokovacom konaní so zverejnením, sú-
na rozdiel od civilných zákaziek je okruh
ťažnom dialógu, koncesii, súťaži návrhov
podmienok účasti pri zákazkách v oblasti
alebo pri postupe zadávania podprahovej
Ján Kapec,
Advokátsky koncipient
PRÁVNE NOVINKY
6
SÚKROMNO-PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ
ŠTATUTÁROV PRI ONESKORENOM PODANÍ
NÁVRHU NA VYHLÁSENIE KONKURZU
OBCHODNÉ
PRÁVO
NEHNUTEĽNOSTI
A STAVEBNÍCTVO
Dlhodobým a často diskutovaným prob-
zachovaní odbornej starostlivosti mohol
smerujúce k udržaniu základného imania
lémom spojeným s konkurzným právom
dozvedieť o svojom predlžení. Túto po-
kapitálových spoločností (kapitálová pri-
obchodných spoločností je zachovanie
vinnosť v mene dlžníka má rovnako šta-
meranosť). Povinnosť udržiavať základné
základného imania obchodných spoloč-
tutárny orgán alebo člen štatutárneho or-
imanie je súčasťou tzv. „duty of care“ pod-
ností a zodpovednosť štatutárnych orgá-
gánu dlžníka, likvidátor dlžníka a zákonný
ľa § 135a a § 194 Obchodného zákonní-
nov za absenciu základného imania v prí-
zástupca dlžníka“. Následkom porušenia
ka. Odbornú starostlivosť štatutárov popri
pade vyhlásenia konkurzu na spoločnosť.
uvedenej povinnosti pred prijatím Novely
týchto ustanoveniach Obchodného zákon-
V súvislosti s neustálym nárastom počtu
mohlo byť iba vyvodenie zodpovednosti
níka vymedzuje aj § 7 Zákona o konkur-
vyhlásených konkurzov považujeme za
za škodu voči štatutárovi. Výška takejto
ze; napriek tomu sa však súčasná úprava
potrebné poukázať na novozavedenú zod-
škody predstavovala sumu pohľadávok,
zodpovednosti za škodu pri porušení od-
povednosť štatutárnych orgánov v prípade
ktoré po zrušení konkurzu alebo zastavení
bornej starostlivosti značne komplikova-
neskorého podania návrhu na vyhlásenie
konkurzného konania pre nedostatok ma-
ne presadzuje. Podľa ustanovení Novely,
konkurzu.
jetku zostali veriteľom ako neuspokojené.
v situácii kedy zachovanie základného
V prípade preukázania inej výšky škody
imania obchodnej spoločnosti nie je mož-
vznikla zodpovednosť v takto zistenej výš-
né a dlžník sa stane predĺženým, Zákon
ke.
o konkurze nezakladá automaticky zod-
Jedným
z
cieľov
rozsiahlej
novely
č. 348/2011 Z.z. (ďalej len „Novela“),
ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2005
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
povednosť štatutárov, ale vyžaduje, aby
Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (ďalej
Prijatím Novely sa však zodpovednosť
štatutár podnikol kroky, ktoré mu vyplýva-
len „Zákon o konkurze“), bolo zvýšenie
štatutára, ktorý nepodá návrh na vyhláse-
jú z jeho funkcie, teda, aby sa (i) pokúsil
štandardov
zachovania
nie konkurzu v súlade s ustanovením § 11
o neformálnu reštrukturalizáciu, (ii) formál-
základného imania v obchodných spoloč-
zabezpečenia
ods. 2 Zákona o konkurze objektivizuje,
nu reštrukturalizáciu alebo (iii) podal návrh
nostiach a zavedenie povinnosti štatutá-
a to povinnosťou zaplatiť sumu vo výške
na vyhlásenie konkurzu. Ak by štatutár
rov zaplatiť do konkurznej podstaty sumu
dlžníkovho základného imania zapísa-
uskutočnil včas niektoré z uvedených opat-
vo výške základného imania v prípadoch,
ného v obchodnom registri. Podľa usta-
rení, zodpovednosť by mu nevznikla. V prí-
ak dôjde k neskorému podaniu návrhu na
novenia § 11 ods. 4 Zákona o konkurze
pade štatutárov, ktorí sú oprávnení konať
vyhlásenie konkurzu, alebo ak nedôjde
„osobe, ktorá počas štyroch rokov pred
iba spoločne, Novela zavádza spoločnú
k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu
začatím konkurzného konania vo funkcii
a nerozdielnu zodpovednosť za onesko-
vôbec. Novela okrem vymedzenia rozsa-
štatutárneho orgánu alebo jeho člena, lik-
rené podanie návrhu na vyhlásenie kon-
hu samotnej zodpovednosti štatutárov za-
vidátora alebo zákonného zástupcu dlžní-
kurzu.
vádza aj mechanizmus na rýchle a efektív-
ka porušila povinnosť včas podať návrh na
ne vymáhanie nárokov voči jej štatutárom.
vyhlásenie konkurzu, vzniká vyhlásením
Predmetné ustanovenia Zákona o konkur-
konkurzu povinnosť zaplatiť v prospech
ze nadobudnú účinnosť dňom 1.1.2013.
všeobecnej podstaty sumu vo výške dlž-
Štatutár má možnosť zbaviť sa zodpoved-
Zbavenie sa zodpovednosti
níkovho základného imania zapísaného
nosti za prípadný záväzok zaplatiť sumu
návrh
v príslušnom registri v čase, keď porušila
vo výške základného imania do konkurz-
na vyhlásenie konkurzu a ich zodpo-
povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie
nej podstaty, ak preukáže, že „neporušil
vednosť
konkurzu (...)“. Uvedený model zodpo-
povinnosť včas podať návrh na vyhlásenie
Povinnosť
štatutárov
podať
vednosti štatutárov vychádza z princípov
konkurzu alebo, že konal s odbornou sta-
Podľa nového znenia § 11 ods. 2 Zákona
upravených v predpisoch obchodného
rostlivosťou“. Podľa § 7 Zákona o konkur-
o konkurze je „dlžník v predlžení povinný
práva a v druhej kapitálovej smernici Rady
ze sa za konanie s odbornou starostlivos-
podať návrh na vyhlásenie konkurzu do
77/91/EHS, v zmysle ktorej štatutári majú
ťou považuje „konanie so starostlivosťou
30 dní, odkedy sa dozvedel alebo sa pri
povinnosť robiť všetky potrebné opatrenia
primeranou funkcii alebo postaveniu koPRÁVNE NOVINKY
7
najúcej osoby po zohľadnení všetkých do-
nosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie
tlak na zodpovedný prístup štatutárov
stupných informácií, ktoré sa týkajú alebo
konkurzu) preniesol na samotných štatutá-
k nakladaniu s majetkom spoločnosti
môžu mať vplyv na jej konanie“. Aby moh-
rov. Podľa § 74a ods. 1 Zákona o konkur-
a k zabráneniu odlivu kapitálu zo spoloč-
la byť splnená podmienka konania s od-
ze „správca vyzve osoby, pri ktorých má
nosti v čase, keď je spoločnosť v ekono-
bornou starostlivosťou, štatutár je povinný
za to, že porušili povinnosť včas podať ná-
micky zlej situácii a čelí hrozbe, že bude
minimálne zaobstarať si pri svojom rozho-
vrh na vyhlásenie konkurzu, vrátane osôb
musieť podať návrh na vyhlásenie konkur-
dovaní všetky dostupné informácie týkajú-
určených veriteľským výborom, aby mu
zu. Novela vyžaduje, aby štatutári začali
ce sa rozhodnutia; a rovnako tak je povin-
v určenej lehote preukázali či túto povin-
dôsledne sledovať hospodárenie spoloč-
ný tieto informácie pri svojom rozhodovaní
nosť riadne a včas splnili“.
nosti, tak aby vedeli včas reagovať na
aj zohľadniť. Pre naplnenie podmienky ko-
negatívne výsledky hospodárenia spoloč-
nania s odbornou starostlivosťou štatutár
Následne, ak v správcom určenej leho-
nosti a s tým spojenú prípadnú povinnosť
taktiež nesmie uprednostňovať svoje zá-
te osoba, u ktorej mal správca za to, že
podať návrh na vyhlásenie konkurzu.
ujmy, záujmy len niektorých spoločníkov
porušila svoju povinnosť „nepreukáže,
alebo záujmy tretích osôb pred záujmami
že povinnosť podať návrh na vyhláse-
V závere upozorňujeme, že štatutári by
spoločnosti.
nie konkurzu neporušila, alebo že konala
mali myslieť taktiež na spätnú účinnosť
s odbornou starostlivosťou, alebo že je
Novely vzťahujúcu sa na prípady, kedy
Novela upravuje aj možnosť zbavenia sa
tu iný dôvod vylučujúci jej zodpovednosť,
spoločnosti spĺňali podmienky predlženia
zodpovednosti za škodu zo strany člena
správca podá návrh, aby súd uznesením
podľa Novely aj pred jej účinnosťou, t.j.
štatutárneho orgánu, ktorý nie je oprávne-
uložil vyzvanej osobe zaplatiť do všeobec-
pred 1.1.2013 a podmienky predlženia
ný konať v mene spoločnosti samostatne,
nej podstaty sumu vo výške dlžníkovho
trvajú aj po 1.1.2013. V takomto prípade
v dôsledku čoho nemohol sám podať ná-
zapísaného základného imania v čase,
štatutári, ktorí vykonávali svoje funkcie aj
vrh na vyhlásenie konkurzu. Takýto štatu-
keď porušila povinnosti včas podať návrh
pred 1.1.2013 aj po 1.1.2013, zodpoveda-
tár sa podľa § 11 ods. 4 Zákona o konkur-
na vyhlásenie konkurzu, najviac vo výške
jú za záväzok zaplatiť v prospech konkurz-
ze zbaví zodpovednosti „ak preukáže, že
dvojnásobku minimálnej výšky základné-
nej podstaty sumu vo výške zapísaného
pre nedostatok súčinnosti tých, s ktorými
ho imania obchodnej spoločnosti ustano-
základného imania, ak nepodajú v prípa-
koná spoločne, nemohol túto povinnosť
venej zákonom“. V prípade, ak štatutár
de spoločností, ktoré boli a ešte stále sú
splniť, a že bez zbytočného odkladu, ako
nepreukáže ani v tomto súdnom konaní,
v predlžení, návrh na vyhlásenie konkurzu
sa dozvedel alebo mohol dozvedieť o po-
že povinnosť podať návrh na vyhlásenie
do 31.3.2013.
rušení tejto povinnosti, uložil do zbierky
konkurzu neporušil, alebo že konal s od-
listín oznámenie, že dlžník je v predlžení“.
bornou starostlivosťou, alebo že je tu iný
dôvod vylučujúci jeho zodpovednosť, súd
Mechanizmus
nostných
uplatnenia
nárokov
voči
zodpoved-
uznesením zaviaže štatutára zaplatiť do
štatutárom
všeobecnej podstaty sumu vo výške dlž-
a ich limitácia
níkovho zapísaného základného imania
v čase, keď porušil povinnosti včas podať
Napriek tomu, že pôvodná právna úprava
návrh na vyhlásenie konkurzu. Výška zod-
konkurzného práva obsahovala mecha-
povednosti, na ktorú môže súd štatutárov
nizmy na určenie zodpovednosti štatutá-
zaviazať, je limitovaná, a to pri spoločnos-
rov, v praxi tieto mechanizmy fungovali
tiach s ručením obmedzeným do maximál-
len minimálne. Zákonodarca preto Nove-
nej výšky 10 000 eur a pri akciových spo-
lou zaviedol do Zákona o konkurze úplne
ločnostiach do výšky 50 000 eur.
nový § 74a, ktorým dôkazné bremeno preukazovania konania s odbornou starost-
Záver
livosťou alebo preukazovania včasnosti
podania návrhu na vyhlásenie konkurzu
Zavedenie osobitnej súkromno-právnej
(a teda možnosti zbavenia sa zodpoved-
zodpovednosti štatutárov môže posilniť
Kamila Turčanová,
Advokátka
PRÁVNE NOVINKY
8
OBNOVENIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA
K NEHNUTEĽNOSTI PO ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY
NEHNUTEĽNOSTI
A STAVEBNÍCTVO
PRACOVNÉ
PRÁVO
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
V tomto článku by sme chceli poukázať
vodcu akoby jeho prevod nikdy nenastal.
Platné odstúpenie od zmluvy totiž za-
na rozhodnutie Najvyššieho súdu Slo-
Vlastnícke právo prevodcu sa automaticky
väzuje zmluvné strany vrátiť si naspäť
venskej republiky zo dňa 20.7.2011 pod
obnovuje, pričom správa katastra by mala
všetko, čo si podľa zrušenej zmluvy odo-
spisovou značkou 6 Sžo 229/2010, kto-
zmenu zapísať do katastra nehnuteľností
vzdali. Prevodca je teda povinný vydať
ré sa týka posúdenia dlhodobo sporných
formou záznamu. Uvedený názor vychá-
nadobúdateľovi zaplatenú kúpnu cenu a
názorov na účinky odstúpenia od zmluvy
dza zo zásady, že bez platnej a účinnej
nadobúdateľ prevodcovi vlastnícke právo
o prevode vlastníckeho práva k nehnu-
zmluvy o prevode nehnuteľnosti nemôže
k nehnuteľnosti, a to vo forme vkladu do
teľnosti, ktoré sa vytvárali v rozhodovacej
dôjsť ani k zápisu vlastníckeho práva do
katastra nehnuteľností. V prípade nespl-
praxi slovenských a českých súdov. Cie-
katastra nehnuteľností.
nenia týchto povinností je možné domáhať
sa ochrany na súde prostredníctvom tzv.
ľom tohto článku je poukázať na účinky
platného odstúpenia od zmluvy o prevode
Uvedená teória však nerieši situáciu, keď
nehnuteľnosti, s prihliadnutím na spôsob
prevodca úspešne odstúpil od zmluvy,
„spätného“
avšak nehnuteľnosť bola medzičasom
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Sloven-
prevedená na tretiu osobu. V súdnej praxi
skej republiky zo dňa 20. júla 2011 pod
sa preto vytvorila doktrína ochrany práv
spisovou značkou 6 Sžo 229/2010 pred-
Právny základ odstúpenia od zmluvy tvo-
tretích osôb založená na podmienke dob-
stavuje jedno z najdôkladnejšie odôvod-
ria ustanovenia § 48 ods. 1 a 2 v spojení
romyseľnosti pri kúpe nehnuteľnosti. Ak
nených
s § 457 Občianskeho zákonníka. V práv-
teda bola tretia osoba dobromyseľná pri
účinkov odstúpenia od zmluvy o prevode
nej teórii a judikatúre však existujú dva
nadobudnutí nehnuteľnosti, neobnovuje
nehnuteľnosti. Najvyšší súd sa ním priklonil
protichodné názory v chápaní následkov
sa vlastnícke právo prvého prevodcu. Túto
k prvému názoru, pričom zdôraznil potre-
odstúpenia od zmluvy o prevode nehnu-
významnú korekciu prvého vyššie uvede-
bu ochrany dobromyseľnosti ďalšieho na-
teľnosti. Kľúčovou otázkou je, či sa v dô-
ného názoru viackrát aplikovali vo svojich
dobúdateľa nehnuteľnosti, ktorého vlast-
sledku odstúpenia od zmluvy vlastnícke
rozhodnutiach ústavné súdy Slovenskej a
nícke právo by malo zostať nedotknuté.
nadobudnutia
vlastníckeho
práva prevodcu.
1
2
vindikačnej žaloby.
súdnych
rozhodnutí
ohľadom
právo prevodcu obnovuje priamo zo záko-
Českej republiky, ktoré tým povýšili dob-
na, alebo či je potrebné k spätnému nado-
romyseľnosť a vlastnícke právo ďalšieho
V citovanom prípade bola medzi účastník-
budnutiu vlastníckeho práva vykonať jeho
nadobúdateľa nehnuteľnosti nad vlastníc-
mi uzatvorená kúpna zmluva o prevode
vklad do katastra nehnuteľností.
ke právo prvého prevodcu.
vlastníctva k nehnuteľnosti, ktoré bolo vo
Podľa prvého názoru dochádza na zákla-
Podľa druhého názoru je následkom od-
nehnuteľností. Následne sa strany roz-
de odstúpenia od zmluvy k zániku zmluvy
stúpenia od zmluvy iba zánik vzťahu zo
hodli zmluvu ukončiť dohodou o odstúpe-
od počiatku, v dôsledku čoho sa na zmlu-
zmluvy bez automatického obnovenia
ní, podľa ktorej sa malo vlastnícke právo
vu hľadí akoby k jej uzatvoreniu nikdy ne-
vlastníckeho práva prevodcu, ktoré sa
k nehnuteľnosti vrátiť v prospech predáva-
došlo, a zároveň na vlastnícke právo pre-
prinavracia až následným vydaním veci.
júceho. S týmto cieľom bol podaný návrh
forme vkladu riadne zapísané do katastra
1
2
Podľa ustanovenia § 48 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka „od zmluvy môže účastník odstúpiť, len ak je to v tomto alebo v inom zákone ustanovené alebo účastníkmi
dohodnuté. Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje, ak nie je právnym predpisom ustanovené alebo účastníkmi dohodnuté inak.“ Podľa ustanovenia § 457
Občianskeho zákonníka, „ak je zmluva neplatná, alebo ak bola zrušená, je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému všetko, čo podľa nej dostal.“
Nález Ústavného súdu SR zo dňa 30. septembra 2010 pod spisovou značkou I. ÚS 350/08 a nález Ústavného súdu SR zo dňa 10. februára 2010 pod spisovou značkou I.
ÚS 50/2010.
PRÁVNE NOVINKY
9
na vklad vlastníckeho práva do katastra
o odstúpení (aj bez porušenia zmluvných
Súd zároveň uviedol, že dohoda o odstú-
nehnuteľností. Správa katastra zamietla
podmienok), keďže takouto dohodou jas-
pení nemá povahu zmluvy, ktorá by mohla
vykonanie takéhoto vkladu s odôvodne-
ne prejavili svoju slobodnú vôľu ukončiť
slúžiť ako podklad pre vykonanie vkla-
ním, že účinnosť dohody o odstúpení na-
vzájomný právny vzťah.
du do katastra nehnuteľností tak, ako sa
stala dňom jej podpisu oboma stranami, a
účastníci kúpnej zmluvy domáhali.
že rozhodnutie správy katastra o povolení
Najvyšší súd Slovenskej republiky do-
vkladu vlastníckeho práva sa nevyžaduje.
spel k záveru, že odstúpenie od zmluvy je
Na základe vyššie uvedeného Najvyšší
Proti zamietavému rozhodnutiu správy
právny prostriedok, v dôsledku ktorého sa
súd Slovenskej republiky potvrdil rozhod-
katastra bola podaná žaloba o preskúma-
zmluva zrušuje od počiatku a zaniká tak
nutie správy katastra a rozhodol, že pri od-
nie zákonnosti napadnutého rozhodnutia.
titul, na základe ktorého bolo vlastnícke
stúpení od zmluvy sa obnovuje vlastnícke
Krajský súd vyhodnotil dohodu o odstú-
právo zapísané do katastra nehnuteľnos-
právo prevodcu priamo zo zákona (teda
pení ako nepomenovanú zmluvu podľa
tí v prospech nadobúdateľa. Právny stav
že, odstúpenie od zmluvy má vecnopráv-
Občianskeho zákonníka, ktorou sa kúpna
medzi účastníkmi kúpnej zmluvy je po jej
ne účinky), pričom táto zmena sa zapisu-
zmluva zrušuje od počiatku. Podľa názoru
zrušení taký, aký bol pred jej uzatvorením,
je do katastra nehnuteľností záznamom,
súdu mala správa katastra vykonať zápis
teda ako keby k uzatvoreniu zmluvy vô-
ktorého podkladom je buď (i) odstúpenie
vlastníckeho práva pôvodného vlastníka,
bec nedošlo. Odstúpením od zmluvy sa
od zmluvy, alebo (ii) rozhodnutie súdu (v
a to vo forme vkladu do katastra nehnu-
teda obnovuje pôvodný stav vlastníckych
prípade vzniku sporu medzi účastníkmi
teľností. Krajský súd preto vyhovel ža-
pomerov, avšak len za predpokladu, že
o platnosť odstúpenia). Spätné účinky
lobnému návrhu, napadnuté rozhodnutie
vlastníctvo nehnuteľnosti nebolo medzi-
odstúpenia od zmluvy však nenastávajú
správy katastra zrušil a vrátil jej ho na ďal-
časom dobromyseľne nadobudnuté treťou
v prípade, ak vlastnícke právo k nehnuteľ-
šie konanie. Správa katastra podala proti
osobou.
nosti medzičasom dobromyseľne nadobu-
zrušujúcemu rozhodnutiu krajského súdu
odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej re-
Súd ďalej argumentoval, že odstúpenie
publiky, v ktorom poukázala na absenciu
je jednostranný právny úkon, pri ktorom
zákonnej úpravy odstúpenia na základe
sa uplatňuje právo (a nie povinnosť) na
vzájomnej dohody strán. Rovnako ani
zrušenie zmluvy, a to za splnenia zmluv-
z obsahu kúpnej zmluvy nevyplývala mož-
ných alebo zákonných dôvodov. Občians-
nosť ukončenia zmluvy vo forme dohody o
ky zákonník pritom umožňuje odstúpiť od
odstúpení. Podľa názoru správy katastra
zmluvy, ak „je to účastníkmi dohodnuté“,
je takúto dohodu potrebné považovať iba
pričom z tohto ustanovenia nevyplýva
za následnú snahu účastníkov deklarovať
možnosť účastníkov uzatvoriť novú doho-
svoju vôľu, že odstúpenie od zmluvy bolo
du o odstúpení, ale iba odstúpiť od zmlu-
doručené druhému účastníkovi a tento ne-
vy, ak sa na tom účastníci dohodnú.
dla tretia osoba.3
namieta neplatnosť odstúpenia.
Súd pri výklade právneho úkonu „dohody
Účastníci kúpnej zmluvy sa dovolávali
o odstúpení“ uprednostnil vôľu konajúcej
základných zásad súkromného práva, a
osoby pred jeho pomenovaním, a preto
to autonómie vôle a zmluvnej slobody. Ar-
považoval dohodu o odstúpení za jed-
gumentovali, že Občiansky zákonník ne-
nostranný právny úkon. Označenie „do-
zakazuje právny úkon, na základe ktorého
hoda“ malo len vyjadrovať skutočnosť, že
dôjde k zrušeniu zmluvy vo forme dohody
druhá strana odstúpenie nerozporovala.
3
Ján Falath,
Advokát
Zuzana Malacká,
Advokátska koncipientka
Správa katastra nie je oprávnená skúmať hmotnoprávnu stránku platnosti odstúpenia od zmluvy, ale je povinná skúmať a mať za preukázané, že platnosť odstúpenia
od zmluvy nie je medzi jej účastníkmi sporná.
PRÁVNE NOVINKY
10
PRAHA | BRNO | OSTRAVA | BRATISLAVA
Česko-slovenská advokátska kancelária
s medzinárodným dosahom
PRÁVNE NOVINKY
OBCHODNÉ
PRÁVO
NEHNUTEĽNOSTI
A STAVEBNÍCTVO
DECEMBER 2012
VEREJNÝ SEKTOR
A REGULÁCIA
Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners so sídlom v Prahe a s pobočkami v Brne, Ostrave a Bratislave je
s tímom viac ako 140 právnikov, z toho 21 partnerov, niekoľkými desiatkami študentov právnických fakúlt a viac ako
400 spolupracovníkov, vrátane 130 zamestnancov spolupracujúcej inkasnej agentúry Cash Collectors, najväčšou
česko-slovenskou právnickou firmou. Kancelária v súčasnej dobe poskytuje služby zhruba 1000 klientom, z toho viac
než 35 spoločnostiam patriacim do Czech TOP 100 a cca 80 spoločnostiam patriacim do Fortune 500. Advokátska
kancelária Havel, Holásek & Partners je podľa výsledkov oficiálnej súťaže Právnická firma roku v posledných štyroch
rokoch najúspešnejšou českou advokátskou kanceláriou, a to na základe počtu titulov, ale aj na základe počtu
nominácií. Kancelária tiež získala prestížne ocenenie Who´s Who Legal Award, je vyhodnotená ako najlepšia advokátska kancelária roka 2011 v Českej republike a v celkovom hodnotení publikácie Practical Law Company za
všetky hodnotené právne odbory získala 1. miesto medzi domácimi advokátskymi kanceláriami. Kancelária ďalej
získala ocenenie ILO Client Choise Awards 2010 udeľované medzinárodnou ratingovou agentúrou International Law
Office (ILO), čím sa stala klientmi najlepšie hodnotenou právnickou firmou v Českej republike. Právnici kancelárie
sú pravidelne uvádzaní medzi vedúcimi či doporučovanými špecialistami renomovanými ratingovými publikáciami
ako sú PLC Cross-border, European Legal 500, Chambers Global Guide, European Legal Experts a IFLR 1000;
tieto publikácie uvádzajú kanceláriu ako jednu z najlepších právnických firiem pre transakcie realizované v Českej
republike v oblasti fúzií a akvizícií, obchodného práva a práva obchodných spoločností, bankového a finančného
práva, práva kapitálových trhov, konkurzu a reštrukturalizácií, stavebného práva, práva nehnuteľností, pracovného
práva a riešenia sporov. Advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners má najkomplexnejšiu medzinárodnú
podporu dostupnú pre české a slovenské advokátske kancelárie
Týn 1049/3,
110 00 Praha 1
Česká republika
Tel.: +420 224 895 950
Fax: +420 224 895 980
Poděbradova 2738/16
702 00 Ostrava
Česká republika
Tel.: +420 596 110 300
Fax: +420 596 110 420
Hilleho 1843/6
602 00 Brno
Česká republika
Tel.: +420 545 423 420
Fax: +420 545 423 421
Apollo Business Center II, blok H
Mlynské Nivy 49
821 09 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 232 113 900
Fax: +421 232 113 901
www.havelholasek.cz
Pokiaľ máte záujem o viacej informácií k tejto téme, obráťte sa prosím priamo na Petra Šubu, [email protected]
Právne novinky pripravuje advokátska kancelária Havel, Holásek & Partners nepravidelne podľa aktuálnej situácie.
Právne novinky prináša najaktuálnejšie informácie z oblasti korporátneho práva v Slovenskej republike, Čechách
a v Európskej únii. Cieľom Právne novinky je poskytnúť čo najrýchlejšiu, avšak i napriek tomu fundovanú analýzu významných zmien legislatívy alebo akýchkoľvek iných udalostí, ktoré majú bezprostredný význam pre slovenské i zahraničné subjekty podnikajúce v na Slovensku ako aj pre partnerov v zahraničí. Napriek tomu, že príprave
tohto dokumentu bola venovaná maximálna pozornosť a starostlivosť, advokátska kancelária odporúča si pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí na základe informácií v tomto dokumente vyžiadať detailnejšiu právnu konzultáciu alebo
vyčerpávajúci právny rozbor.
© 2012 Havel, Holásek & Partners s.r.o.
Všetky práva vyhradené.
Download

PRÁVNE NOVINKY - Havel, Holásek & Partners