APLIKÁCIE ZDROJVODA
Nová
príležitosť v
Čoraz viac rastú požiadavky od majiteľov domov na výmenu vykurovacích systémov, najmä
plynových kotlov, za účinnejšie a úspornejšie systémy, ktoré šetria životné prostredie
znižovaním emisií CO2 a znižujú spotrebu energie, čím im prinášajú úspory.
idná
Hybhrnológia
tec
Riešením je hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma.
Pri vykurovaní priestoru kombinuje
hybridné tepelné čerpadlo Daikin
Altherma technológiu tepelného čerpadla vzduch-voda
s technológiou plynového kondenzačného kotla vyhodnocovaním
optimálnych podmienok pre svoju hospodárnu prevádzku. Kombinuje parametre
energetických nákladov (elektrická energia, plyn), energetickej účinnosti a požiadavky
tepelnej záťaže na dodanie o 35% vyššej účinnosti vykurovania a značných úspor nákladov.
Pri príprave teplej pitnej vody hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma optimalizuje
prevádzku najúčinnejšieho kondenzačného kotla.
Výhody pre vás
9 Nízke prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pri porovnaní
s bežnými kotlami
9 Nízke investičné náklady
9 Poskytuje dostatočné teplo aj pre rekonštrukcie
9 Jednoduchá a rýchla inštalácia
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid
11
rezidenčnom vykurovaní!
Čo je
tepelné čerpadlo
vzduch-voda?
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma vzduch-voda využíva
trvalo udržateľný zdroj energie: získava teplo z vonkajšieho
vzduchu. V uzatvorenom okruhu obsahujúcom chladivo
sa vytvára termodynamický cyklus prostredníctvom
vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie. Ten
„prečerpáva“ teplo z nižšej na vyššiu úroveň teploty.
Takto získané teplo sa prenáša do systému centrálneho
vykurovania cez výmenník tepla.
4/5
vonkajšie teplo
1/5
elektrickej
energie
V závislosti od modelu
a podmienok dodáva tepelné
čerpadlo Daikin Altherma
približne 5 kWh využiteľného
tepla na každú kWh elektrickej
energie, ktorú spotrebuje. To
znamená, že približne
4/5 tepla sú zadarmo!
To je veľmi dobrá investícia!
100%
energie
Čo je plynový kondenzačný kotol?
Technológia plynového kondenzačného kotla mení použité fosílne palivo na využiteľné teplo a to v podstate bez straty.
Je to dobré ako pre životné prostredie tak aj vašu peňaženku, pretože nižšia spotreba energie znamená nižšie náklady na
vykurovanie, menšie využívanie zdrojov energie a zníženie emisií CO2. Počas tohto procesu sa spaliny schladia natoľko, že
para, ktorú obsahujú skondenzuje. Takto získaná dodatočná energia sa použije pri vykurovaní.
4
12
APLIKÁCIE ZDROJVODA
Nízke prevádzkové náklady na
vykurovanie a prípravu teplej pitnej
vody pri porovnaní s bežnými kotlami
A. VYKUROVANIE PRIESTORU
CENY ZA
ENERGIU
ÚČINNOSŤ
NAJHOSPODÁRNEJŠÍ
REŽIM
– len tepelné čerpadlo
– hybridný režim
– len plyn
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid si inteligentne vyberá medzi režimom tepelného čerpadla alebo kondenzačného
kotla, s možnosťou spoločnej prevádzky, a vyberie pre prevádzku vždy ten najúspornejší režim v závislosti od vonkajšej
teploty, cien za energiu a vnútorného tepelného zaťaženia.
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid
13
Ak si zoberieme priemernú európsku klímu, najväčšiu časť požadovaného tepelného výkonu pokrýva hybridná prevádzka
a prevádzka tepelného čerpadla. Výsledkom toho je až o 35% vyššia účinnosť vykurovania.
Zobrazenie priemernej európskej klímy
Požadovaný
vykurovací výkon
kWh/°C
1 800
1 600
1 400
Hybridná
prevádzka
Prevádzka
plynového
kondenzačného
kotla
Prevádzka tepelného
čerpadla
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-7
0
15
Vonk. teplota °C
účinnosť + 35%
(vykurovanie priestoru) v porovnaní s plynovým kondenzačným kotlom
• Tepelná záťaž: 14 kW
• 70% výkon tepelného čerpadla
• 30% výkon plynového kondenzačného kotla
Tepelná záťaž = vykurovací výkon systému, ktorý je potrebný na udržiavanie komfortných vnútorných teplôt.
Požadovaný vykurovací výkon = tepelná záťaž x n° vyskytnutých hodín za rok.
Prevádzka tepelného čerpadla
Tepelné čerpadlo, ktoré je súčasťou systému tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid je najlepšia dostupná technológia na
optimalizovanie prevádzkových nákladov pri priemerných vonkajších teplotách s koeficientom výkonu 5,041 !
(1) vykurovanie Ta DB/WB 7°C/6°C – LWC 35°C (DT = 5°C)
Hybridná prevádzka
Ak je väčšia tepelná strata alebo sa vyžaduje dosiahnutie najvyšších účinností pri aktuálnych podmienkach, plynový kondenzačný
kotol aj tepelné čerpadlo fungujú súčasne a tým najhospodárnejším spôsobom.
Prietok vody sa automaticky reguluje, aby bolo možné znížiť teplotu vody tečúcej z radiátorov do tepelného čerpadla a tým
maximalizovať účinnosť tepelného čerpadla.
Presná doba prepnutia prevádzky tepelného čerpadla na hybridnú prevádzku závisí od vlastností domu, cien energií a požadovaného
nastavenia vnútornej teploty.
Prevádzka plynového kondenzačného kotla
Keď vonkajšia teplota výrazne klesne, prevádzka hybridného režimu už viac nie je účinná. V takomto prípade sa automaticky
prepne len na prevádzku plynového kotla.
APLIKÁCIE ZDROJVODA
B. TEPLÁ PITNÁ VODA
Teplá pitná voda sa pripravuje technológiou plynového kondenzačného kotla:
studená voda tečie priamo do špeciálneho dvojitého tepelného výmenníka, ktorý
umožňuje počas prípravy teplej pitnej vody okamžitú a nepretržitú kondenzáciu
plynových spalín. Výsledkom
toho je zvýšenie účinnosti o 10
až 15% v porovnaní s bežnými kondenzačnými kotlami.
Okrem toho, vďaka hybridnému princípu, keď tepelné čerpadlo vykuruje priestor,
môže prípravu teplej pitnej vody súčasne zabezpečovať technológia plynového
kondenzačného kotla, čoho výsledkom je optimálny komfort.
Nízke investičné náklady
Nie je potrebné vymieňať existujúce radiátory (až do 80°C) a potrubie, keďže naše hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa
pripája priamo k existujúcemu systému vykurovania, čím znižuje náklady a nekomplikuje inštaláciu. Priestor potrebný pre nový
systém je veľmi podobný existujúcemu systému vďaka kompaktnému dizajnu. Nedochádza tak k strate priestoru a nie sú potrebné
ani žiadne stavebné úpravy.
450 mm
400
mm
890 mm
Hybridné
tepelné čerpadlo
Daikin Altherma
450 mm
35
0m
m
890 mm
14
Existujúci
plynový kotol
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid
15
Poskytnutie dostatočného tepla aj
pri rekonštrukciách
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid je vhodné pre väčšinu aplikácií, keďže tepelné záťaže sú najčastejšie do 27 kW.
Plynový kotol je možné v počiatočných fázach namontovať aj bez tepelného čerpadla, a to ak je potrebné rýchle obnovenie
vykurovania kvôli poruche existujúceho plynového kotla.
Jednoduchá a rýchla inštalácia
Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa dodáva vo forme troch komponentov
•
•
•
vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom
vnútorná jednotka
plynový kondenzačný kotol
Vonkajšia jednotka
s tepelným čerpadlom
307 m
m
735 mm
832 mm
Kondenzačný kotol
Vnútorná jednotka
Vnútorná jednotka aj plynový kondenzačný kotol sa dodávajú ako samostatné jednotky, preto je manipulácia s nimi a aj ich
inštalácia jednoduchšia.
Vnútornú jednotku je možné jednoducho namontovať na stenu pomocou štandardnej zadnej dosky. Kondenzačný kotol sa
rýchlymi prepojeniami prepojí s vnútornou jednotkou, čím vznikne veľmi kompaktná jednotka.
Podobne ako pri nástenných plynových kotloch sú všetky pripojenia v spodnej časti a k všetkým komponentom je prístup
z prednej časti, čo umožňuje vykonávať údržbu na jednotke veľmi jednoducho.
APLIKÁCIE ZDROJVODA
>
Pri výmene plynového kotla za tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid
šetríte prevádzkové náklady za vykurovanie priestoru
aj za prípravu teplej pitnej vody
Príklad
Porovnanie prevádzkových nákladov s novým plynovým kondenzačným kotlom
Bežný príklad z Belgicka
Bez ohľadu na vonkajšiu teplotu sa použije najúspornejšia kombinovaná prevádzka nášho tepelného čerpadla Daikin Altherma
Hybrid.
Spotreba pri vykurovaní počas bežnej belgickej zimy
A
B
C
2 000
1 800
A
Nízke vonkajšie teploty
100% využitie plynového
kotla
B
Stredné vonkajšie teploty
Tepelné čerpadlo +
plynový kotol
C
Vysoké vonkajšie teploty
100% využitie tepelného
čerpadla
1 600
Spotreba pri vykurovaní (kWh /°C)
16
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
-7
0
15
účinnosť +35% (vykurovanie priestoru) v porovnaní
s existujúcim plynovým kondenzačným kotlom
°C
Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid
TEPELNÉ ČERPADLO
DAIKIN ALTHERMA HYBRID
NOVÝ PLYNOVÝ
KONDENZAČNÝ KOTOL
17
EXISTUJÚCI PLYNOVÝ
KONDENZAČNÝ KOTOL
VYKUROVANIE PRIESTORU
Energia dodávaná TČ
Účinnosť TČ
Energia dodávaná plynovým kotlom
Účinnosť vykurovania priestoru
Prevádzkové náklady
12 800 kWh
3,64 SCOP
6 700 kWh
90%
1 220 Euro
Energia dodávaná plynovým kotlom*
Účinnosť ohrevu TPV*
Prevádzkové náklady*
3 000 kWh
90%
230 Euro
Prevádzkové náklady spolu
1 450 Euro
19 500 kWh
90%
1 520 Euro
19 500 kWh
75%
1 820 Euro
OHREV TPV
3 000 kWh
80%
260 Euro
CELKOM
1 780 Euro
3 000 kWh
65 %
320 Euro
2 140 Euro
* pre kombinovaný kotol, nie je potrebný žiadny samostatný zásobník na teplú pitnú vodu
Uvedené prevádzkové náklady sú vypočítané na základe cien energií platných v Belgicku
>
Ročné úspory: pri vykurovaní priestoru
a príprave teplej pitnej vody
vs. nový plynový kondenzačný kotol
vs. existujúci plynový kondenzačný kotol
330 Euro/rok
690 Euro/rok
Tepelná záťaž
-19%
-32%
16 kW
Teplota
-8°C
Koniec vykurovacej sezóny
16°C
Maximálna teplota vody
60°C
Minimálna teplota vody
38°C
Cena za plyn
0,070 Euro/kWh
Cena za el. energiu (deň)
0,237 Euro/kWh
Cena za el. energiu (noc)
0,152 Euro/kWh
Požiadavka na celkové vykurovanie priestoru
19 500 kWh
Požiadavka na celkový ohrev TPV (4 osoby)
3 000 kWh
Uvedené prevádzkové náklady sú vypočítané na základe cien energií platných v Belgicku
Download

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid