VOJENSKÉ
LESY A MAJETKY SR, štátny podnik Pliešovce
Č. j. 05 -OLV/01204/2011
dňa 6. mája 2011
Generálne riaditeľstvo VLM SR, š.p. Pliešovce
(poľovný revír : Javorie, Rovná Dolina, zverník Podjavorie)
Vojenské lesy a majetky SR š.p. Pliešovce
Lesnícka 23
962 63 Pliešovce
Tel.:
Fax:
045 5306 101
045 5306 102
E-mail: [email protected]
[email protected]
Správa lesov Pliešovce, Stredisko poľovníctva
Tel .:
047 4308 555
Fax :
047 4308 556
E – mail : [email protected]
Ing. Ján Jurica
generálny riaditeľ
VLM SR š.p. Pliešovce
Všeobecné podmienky a ustanovenia
2. Paušálny poplatok pre jedného poľovníka
815,00 €
Paušálny poplatok obsahuje : stanovištný poplatok, 2 poľovné dni s kompletným
stravovaním, večeru v deň príchodu,ubytovanie počas 2 nocí, odstrelový poplatok za
ulovenú diviačiu zver, dopravu v revíri, poľovný lístok a poistenie
Minimálny počet poľovníkov v skupine je 14 platiacich lovcov !
Pri ulovení celou skupinou lovcov, ďalej uvedeného počtu diviačej zveri, bez ohľadu
na jej vek a pohlavie, sa paušálny poplatok pre jedného poľovníka mení nasledovne :
12
7
0
15
21
a
14 kusov diviačej zveri
11 kusov diviačej zveri
6 kusov diviačej zveri
20 kusov diviačej zveri
viac kusov diviačej zveri
100 %
- 20 %
- 50 %
+10 %
+20 %
paušálneho poplatku
paušálneho poplatku
paušálneho poplatku
paušálneho poplatku
paušálneho poplatku
t.j.
t.j.
t.j.
t.j.
t.j.
815,00 €
652,00 €
407,50 €
896,50 €
978,00 €
ŠELMY - DRAVÁ ZVER
Druh zveri
Jazvec
Líška
Doba lovu
01. 09. - 30. 11.
po celý rok.
Odstrelový poplatok
(€)
80,00
15,00
Postrieľanie
(€)
30,00
5,00
Cenník je platný od 15. 05. 2011. Týmto dňom sa ruší Cenník pre lov zveri
poľovnými hosťami s trvalým bydliskom v Slovenskej republike, platný od 15. 05.
2010Č.j. 05-OLV/00913/2010 zo dňa 04.05.2010.
1. Záujemcovia o poplatkový odstrel zveri si podajú žiadosť na generálnom riaditeľstve
VLM SR, š.p. alebo na Správe lesov Pliešovce, Stredisko poľovníctva, pre poľovný
revír Javorie, Rovná Dolina a zverník Podjavorie
2. Po obdržaní pozvánky na poľovačku sa poľovný hosť prihlási pri poľovnom revíri
Javorie, Rovná Dolina a zverník Podjavorie, na generálnom riaditeľstve VLM SR,
š.p, alebo na Správe lesov Pliešovce, Stredisko poľovníctva, za účelom dohodnutia
podmienok a presného termínu poľovačky. Súčasne si poľovný hosť vybaví povolenie
vstupu na územie vojenského obvodu, ktoré vydáva vedúci obvodného úradu
vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach, za správny poplatok 4,50 €, v kolkových
známkach, na základe autorizovanej žiadosti.
3. V dohodnutom termíne sa poľovný hosť dostaví ( pri poľovnom revíri Javorie,Rovná
Dolina a zverníku Podjavorie) na Správu lesov Pliešovce, Stredisko poľovníctva , kde
predloží pozvánku na poľovačku, poľovný lístok a zbrojný preukaz. Poľovný hosť na
generálnom riaditeľstve VLM SR, š.p., Správa lesov Pliešovce, Stredisko poľovníctva,
uzavrie písomnú “Dohodu o poplatkovom odstrele poľovnej zveri“. Poverený
pracovník, vypíše povolenku na lov.
4. Organizátor poľovníckej akcie (VLM SR š.p.), môže pri uzavretí “Dohody
o poplatkovom odstrele poľovnej zveri“ požadovať od objednávateľa zálohovú platbu.
5. Ubytovanie poľovného hosťa bude zabezpečené podľa dohody v zariadeniach odov
VLM SR š.p. Správa lesov Pliešovce. Poplatky za ubytovanie sa účtujú podľa
osobitného cenníka.
6. Ceny za odstrel zveri sú určené podľa váhy a rozmerov (dĺžky) trofeje, meranej
v čerstvom stave do 24 hodín po vyvarení. Hodnotenie trofeje (meranie, prípadne
váženie a vyplnenie bodovacej tabuľky podľa metódy CIC pre poľovnícku štatistiku)
bude vykonané v prítomnosti poľovného hosťa. Prípadné reklamácie musia byť
uplatnené pri vypísaní zápisu o love – v poľovníckom protokole.
7.. V prípade úspešného lovu má poľovný hosť nárok na trofej. V prípade požiadavky
hosťa na zakúpenie len časti kože z ulovenej zveri, cena bude len 50 % z ceny celej
kože.
8. Ak poľovný hosť odstrelí alebo postrieľa zver, ktorú nemal poľovníckym
sprievodcom určenú k odstrelu, bude mu účtovaná 100 % prirážka k cene odstrelu,
alebo cene postrelenia.
9. Poplatok za postrieľanie sa účtuje, ak sa na nástrele nájde farba postrelenej zveri a š.p.
VLM SR zabezpečí jej dohľadávanie poľovne upotrebiteľným psom . Dohľadanie
postrelenej zveri, pokiaľ je to uvedené v zápise o love, môže pokračovať aj po
odchode poľovného hosťa. V prípade neskoršieho dohľadania trofejovej zveri bude
trofej obodovaná a po uhradení rozdielu medzi cenou za postrelenie a cenou za
odstrel, bude lovcovi vydaná. Chybný výstrel sa neúčtuje.
10. Poplatky za ostatné služby (telefón, doprava, stravovanie, ubytovanie, odpredaná
zverina), sa účtujú podľa osobitných cenníkov, platných v dobe ulovenia zveri.
DIVIAČIA ZVER
11. Po ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník o.z. VLM SR, Správy lesov alebo
riaditeľstva š.p. VLM SR, vyhotoví zápis o love - poľovný protokol, ktorý slúži ako
podklad pre zúčtovanie akcie a zabezpečí zúčtovanie poľovníckej akcie. Zápis o love
podpisuje poľovný hosť, poľovnícky sprievodca a poverený pracovník Správy lesov
alebo generálneho riaditeľstva š.p. VLM SR. Poľovný hosť, vyčíslenú sumu, uhradí v
hotovosti do pokladne Správy lesov Pliešovce alebo do pokladne generálneho
riaditeľstva VLM SR, š.p. Vo výnimočných prípadoch je úhrada možná i poštovou
poukážkou alebo prevodom z účtu.
12. Poľovníckemu hosťovi je v zmysle Smernice č.11/2008 o výkone práva poľovníctva
v revíroch VLM SR š.p., účtovaný samostatne, organizačný poplatok, pri každom
druhu zveri a kuse poľovnej zveri. Ak je poľovný hosť úspešný, zver uloví, účtuje sa
organizačný poplatok a tiež odstrelový poplatok, prípadne postrelenie. Organizačný
poplatok je účtovaný aj pri neúspešnom love, keď poľovný hosť neuloví alebo
nepostrelí zver. Po skončení platnosti doby povolenky, v prípade jej predĺženia, bude
účtovaný nový organizačný poplatok.
Druh zveri
Organizačný poplatok
Jeleň 3roky. a viac
166,00 €
Jeleň 1rok a 2 roky
50,00 €
Jelenica
35,00 €
Jelienča
35,00 €
Srnec
66,00 €
Ihličiak do 50 mm
40,00 €
Srna, srnča
17,00 €
Daniel 2 roky a viac
80,00 €
Ihličiak
40,00 €
Danielka, Danielča
20,00 €
Muflon
70,00 €
Muflónka, muflónča
20,00 €
Diviak
80,00 €
Diviačica
40,00 €
Diviača
30,00 €
Lanštiak
40,00 €
Iná dravá zver, uvedená v cenníku
13,00 €
13. Trofej z ulovenej zveri bude poľovnému hosťovi vydaná po uhradení ceny celej
poľovníckej akcie.
14. Za použitie dopravného prostriedku VLM SR š.p. , poľovným hosťom , počas
individuálnej polovačky na všetky druhy poľovnej zveri, okrem spoločnej polovačky
na diviačiu zver, budú sa účtovať nasledovné poplatky : osobné auto = 0,53 € za 1 km,
terénne osobné auto = 0,66 € za 1 km.
15. Všetky poplatky za lov zveri (organizačný poplatok, odstrelový poplatok, postrelenie,
iné) sú stanovené vrátane dane z pridanej hodnoty.
16. Zmena cien je vyhradená.
Bronzová medaila
Strieborná medaila
Zlatá medaila
110,00 - 114,99 CIC
115,00 - 119,99 CIC
120,00 CIC a viac
Zákonná doba lovu: Diviak, diviačica 16. 07. - 31. 12.,lanštiak,diviača 16.07. – 31.01.
Doba platnosti povolenky: maximálne 2 týždne
Postriežka a posliedka
Odstrelové poplatky:
EUR
Diviača
40,00
Lanštiak do 50 kg
100,00
Diviačica
250,00
Dĺžka klov
Diviak
do 11,99 cm
300,00
12,00 - 13,99 cm
400,00
14,00 - 15,99 cm
660,00
EUR /1 mm
od 16,00 cm
660,00
+ 10,00
18,00 cm
860,00
+ 24,50
20,00 cm
1350,00
+ 27,50
22,00 cm
1900,00
+ 30,00
Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom obvode klov.
EUR
Postrelenie: Diviača
20,00
Lanštiak do 50 kg
25,00
Diviačica
150,00
Diviak
300,00
Iné:Koža z diviačej zveri -diviača,lanštiak,diviačica 23,00 EUR, diviak - kanec 50,00
EUR
Spoločná poľovačka na diviaky
1. Denný poplatok pre jedného poľovníka (vrátane dopravy a občerstvenia v revíri)
- skupina 8 – 10 poľovníkov
130,00 €
- skupina 11 a viac poľovníkov
100,00 €
Odstrelové poplatky
EUR
Diviača
50,00
Lanštiak do 50 kg
110,00
Diviačica
250,00
Diviak
Dĺžka klov
do 11,99 cm
290,00
12,00 -14,99 cm
380,00
15,00 - 17,99 cm
500,00
18,00 - 20,99 cm
720,00
od 21,00 cm
990,00
Dĺžka klov = priemernej dĺžke na vonkajšom obvode klov. Postrieľanie sa neúčtuje. Koža
sa účtuje ako pri postriežke a posliedke.
SRNČIA ZVER
Bronzová medaila
Strieborná medaila
Zlatá medaila
Zákonná doba lovu:
JELENIA ZVER
105,00 - 114,99 CIC
115,00 - 129,99 CIC
130,00 CIC a viac
Bronzová medaila
Strieborná
Zákonná
dobamedaila
lovu:
Zlatá medaila
Srnec
16. 05. - 30. 09.
Srna, srnča 01. 09. - 31. 12.
Zákonná doba lovu : jeleň,jelienča
jelenica
Doba platnosti povolenky: maximálne 2 týždne
Čas ruje:
Odstrelové poplatky
Odstrelové poplatky
Jelienča
Jelenica
Ihličiak
EUR
20,00
30,00
50,00
Jeleň
Hmotnosť parožia
do 249 g
od 250 g
300 g
350 g
ca 115,00 CIC
400 g
450 g
ca 130,00 CIC
500 g
Srnec
ca 60,00 CIC
ca 90,00CIC
EUR
170,00
170,00
275,00
505,00
970,00
1790,00
2960,00
16.08. - 15.01.
16.08. - 30.11.
Doba platnosti povolenky: maximálne 2 týždne, jeleň v čase ruje 7 dní,
5 dní pobytu v revíri (10 poľovníckych vychádzok)
Čas ruje:
približne od 10. 09. - 15. 10.
približne od 15. 07. - 10. 08.
Srnča
Srna
Ihličiak
170,00 - 189,99 CIC
190,00 - 01.
209,99
Jeleň
09. -CIC
31. 12.
210,00 CIC a viac
EUR /1 g
+ 2,10
+ 4,60
+ 9,30
+ 16,40
+ 23,40
+ 36,50
ca 150,00 CIC
ca 160,00 CIC
ca 175,00 CIC
ca 185,00 CIC
ca 200,00 CIC
ca 215,00 CIC
Hmotnosť parožia
do 2,49 kg
2,50 – 2,99 kg
3,00 – 3,49 kg
3,50 – 3,99 kg
4,00 – 4,49 kg
4,50 – 4,99 kg
od 5,00 kg
6,00 kg
7,00 kg
8,00 kg
9,00 kg
10,00 kg
EUR
35,00
40,00
85,00
EUR
350,00
490,00
640,00
800,00
1010,00
1200,00
1200,00
1680,00
2455,00
3420,00
4570,00
6020,00
EUR /10 g
+ 4,80
+ 7,75
+ 9,65
+ 11,50
+ 14,50
+ 18,50
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím, bez spodnej čeľuste, so zrážkou 90 g.
Postrelenie: Srnec
Ihličiak
Srna, srnča
Iné:
Koža srnec, srna, srnča
EUR
130,00
25,00
15,00
10,00
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím, bez spodnej čeľuste, bez zrážky.
EUR
Postrelenie: Jeleň (vo veku 2 – 6 rokov)
300,00
(vo veku 7 a viac rokov)
600,00
Jelenica, ihličiak
25,00
Jelienča
20,00
Iné:
Koža z jeleňa
60,00
Koža jelenica, jelienča
15,00
DANIELIA ZVER
MUFLÓNIA ZVER
Bronzová medaila
Strieborná medaila
Zlatá medaila
160,00 - 169,99 CIC
170,00 - 179,99 CIC
180,00 CIC a viac
Bronzová medaila
Strieborná medaila
Zlatá medaila
185,00 - 194,99 CIC
195,00 - 204,99 CIC
205,00 CIC a viac
Zákonná doba lovu: Daniel
01.09. - 31.12.
vo zverníku 01.09. - 31.01.
Danielka,danielča 16.08. - 31.12.
Zákonná doba lovu: Muflón
01. 08. - 31.12.
vo zverníku 01. 08. - 31.01.
Muflónka,muflónča 01. 08. - 31.12.
Doba platnosti povolenky : maximálne 2 týždne
Doba platnosti povolenky : maximálne 2 týždne
Čas ruje :
.
.
približne od 15.10. - 15.11.
Čas ruje :
približne od
1.11. - 30.11.
Odstrelové poplatky
EUR
45,00
35,00
70,00
Danielka
Danielča
Ihličiak
Hmotnosť parožia
do 1,49 kg
1,50 – 1,99 kg
ca 130,00 CIC
2,00 – 2,49 kg
ca 150,00 CIC
od
2,50 kg
ca 160,00 CIC
3,00 kg
ca 170,00 CIC
3,50 kg
ca 180,00 CIC
4,00 kg
Daniel
EUR
250,00
430,00
720,00
720,00
1160,00
1880,00
3275,00
Odstrelové poplatky
EUR
25,00
35,00
Muflónča
Muflónka
EUR /10 g
+ 8,80
+ 14,40
+ 27,90
+ 41,00
Muflón
Muflón
ca 185,00 CIC
ca 195,00 CIC
ca 205,00 CIC
ca 215,00 CIC
Dĺžka rohov
EUR
do 39,99 cm
40,00 – 49,99 cm
50,00 – 59,99 cm
od
60,00 cm
70,00 cm
80,00 cm
90,00 cm
200,00
380,00
530,00
670,00
1100,00
2000,00
3200,00
EUR / 1cm
+ 43,00
+ 90,00
+ 120,00
+ 155,00
Hmotnosť parožia = celá lebka s parožím, bez spodnej čeľuste, bez zrážky.
Postrelenie:
Daniel
Ihličiak
Danielka,danielča
EUR
400,00
30,00
30,00
Koža z daniela
35,00
Postrelenie:
Iné:
Muflón
Muflónka
Muflónča
EUR
300,00
20,00
15,00
Iné:
Koža z muflóna
Koža muflónka,muflónča
35,00
10,00
Download

VOJENSKÉ LESY A MAJETKY SR, štátny podnik Pliešovce