CENNÍK
pre poplatkový lov zveri poľovnými hosťami
platný od 01.03.2014
Kontaktná adresa:
Ramonet s.r.o
Hunkovce č. 8
090 03 Ladomírova
Tel.: +421 903 753 637
e-mail: [email protected]
Všeobecné podmienky a ceny platné
od 1.3.2014 do 28.2.2015
Zmena cien vyhradená
A: Pri využití individuálnych cien (odstrelových poplatkov )
1. Záujemcovia o lov zveri si podajú objednávku na adresu (Ramonet s.r.o., Hunkovce 8, 090
03) alebo na mail ([email protected]).
2. Ramonet s.r.o. potvrdí akceptovanie žiadosti poľovníckeho hosťa zaslaním pozvánky na
poľovačku .
3. Po obdržaní pozvánky sa hosť prihlási zodp. osobe ( Ing. Dušan Vatraľ) , za účelom
dohodnutia podmienok a organizačného zabezpečenia poľovačky . V dohodnutom termíne
sa hosť dostaví na adresu spoločnosti Lesprodukt s.r.o. , kde predloží pozvánku na
poľovačku , platný poľovný lístok a zbrojný preukaz. Ing. Klouček Tomáš , alebo ním
poverená zodpovedná osoba vydá povolenku na poľovačku a určí poľovníckeho
sprievodcu .
4. Slovenský poľovný lístok a zákonné poistenie pre zahraničných poľovníkov vybavuje
Ramonet s.r.o. .
Poplatky za poľovný lístok a poistenie :
Týždenný poľovný lístok :
15,00 Eur
Mesačný poľovný lístok :
50,00 Eur
Ročný poľovný lístok :
150,00 Eur
5. Denný organizačný poplatok vo výške 25 Eur sa účtuje každému poľovníckemu hosťovi
za každý deň individuálnej poľovačky . V poplatku je zahrnutý poľovný doprovod a ďalšie
organizačné náklady . Pri spoločných poľovačkách na diviaky sú denné poplatky v inej
výške a sú uvedené v cenníku pre lov diviačej zveri.
6. Ramonet s.r.o.(ďalej len organizátor) môže pri objednávaní poľovníckej akcie požadovať
od objednávateľa zálohovú platbu.
7. Vyvarenie a vybielenie trofeje je zahrnuté v odstrelovom poplatku.
8. Poskytovanie stravovania a ubytovania si poľovníci dohodnú so zodp. osobou . Poplatok za
stravovanie , ubytovanie , prípadne za ďalšie služby bude účtovaný osobitne.
9. Za použitie dopravných prostriedkov počas poľovačiek sa budú účtovať nasledovné
sadzby: terénne auto : 0,65 Eur/km , osobné auto :0,55 Eur/km . Počas spoločných
poľovačiek je cena za dopravu terénnym autom už zahrnutá v dennom organizačnom
poplatku a neúčtuje sa osobitne .
B: PODMIENKY
1. Za ulovenie alebo postrelenie zveri, ktorej lov nebol sprievodcom dovolený , bude
účtovaná 100% prirážka z poplatku za lov.
2. Poľovačka sa ukončí predčasne v prípade , ak poľovnícky hosť odmietne vystreliť na
objednaný druh zveri.
3. Poplatok za postrelenie sa účtuje v prípade , ak sa nájde na nástrele farba postrelenej zveri
a organizátor zabezpečí jej dohľadávanie poľovne upotrebiteľným psom. V prípade
dohľadania postrelenej zveri po odchode poľovníckeho hosťa , bude trofej ohodnotená
(vážením, príp. meraním ) a po uhradení rozdielu medzi poplatkom za postrelenie a za lov
bude lovcovi trofej vydaná.
4. P ukončení poľovníckej akcie poverený pracovník organizátora vyhotoví zápis o love ,
ktorý slúži ako podklad pre zúčtovanie akcie. Zápis o love podpisuje aj poľovnícky hosť.
Na základe zápisu o love poverený pracovník organizátora vykoná zúčtovanie celej
poľovníckej akcie .
5. Hodnotenie (váženie , meranie) trofeje bude vykonané za prítomnosti poľovníckeho hosťa
v čerstvom stave do 24 hod. po vyvarení . Prípadné reklamácie musia byť uplatnené pri
vystavení zápisu o love. Len reklamácie uvedené v zápise o love môžu byť riešené.
6. Pri love trofejovej zveri bude poplatkovému hosťovi vydaná trofej až po uhradení
zúčtovanej ceny poľovníckej akcie.
7. Pri spoločných poľovačkách a prípadne aj pri poľovačkách na viac druhov zveri je možné
prostredníctvom organizátora poskytnúť zľavu za limitovaný objem lovu až do výšky 18%.
8. Pri spoločných poľovačkách na diviačiu zver bude poplatok za poľovačku dohodnutý
osobitne a počet ulovenej zveri záväzne odsúhlasený s určeným pracovníkom organizátora
na každom stanovišti zvlášť !
9. Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené vrátane DPH.
10. Porovnanie bodov CIC s hmotnosťou (dĺžkou) je len orientačné.
11. Na požiadanie organizátora musí hosť predložiť trofej na chovateľskú prehliadku .
12. Cena odpredanej diviny sa bude účtovať podľa osobitného cenníka .
13. Záväzne objednaná a potvrdená poľovačka môže byť odrieknutá najneskôr 14 dní pred
dohodnutým termínom poľovnej akcie. Keď sa zrušenie akcie uskutoční v kratšom čase ,
bude sa účtovať stornopoplatok .
RAMONET s.r.o.
Ing. Klouček Tomáš
Srnčia zver :
16.5. – 30.9.2010
1.9. – 31.12.2010
Doba lovu : srnec
srna , srnča
Ruja : približne od 15.7. do 10.8.
Odstrelový poplatok :
Hmot.parožia
srna , srnča
ihličiak (vo veku 1r.)
srnec do
od
249g
250g
300g
350g
400g
450g
500g
EUR
38,00
60,00
175,00
175,00
390,00
530,00
990,00
1750,00
2995,00
EUR/g
+2,20
+5,10
+10,50
+18,20
+25,90
+54,50
-hmotnosť parožia tvorí celá lebka s parožím bez spodnej čeluste so zrážkou 90g
Postrelenie : Srnec
ihličiak , srna , srnča
Koža :
Stornopoplatok :
160,00€
32,00€
14,00€
90,00€
Bodové hodnoty – porovnanie s hmotnosťou (orientačné!) :
bronz od:
striebro od :
zlato od :
75CIC
95CIC
240-340g
330-420g
105 CIC
115 CIC
130 CIC
370-450g
390-510g
430-570g
Jelenia zver :
Doba lovu : jeleň , jelienča 1.8.-15.1.
jelenica
1.8.-31.12.
Ruja : približne od 30.8. do 30.9.
Odstrelový poplatok :
Hmot. parožia
jelenica , jelienča
ihličiak (vo veku 1roka)
jeleň do
2,49kg
2,50-2,99kg
3,00-3,49kg
3,50-3,99kg
4,00-4,49kg
4,50-4,99kg
5,00 kg
6,00kg
7,00kg
8,00kg
9,00kg
10,00kg
Eur
Eur/10g
80,00
110,00
420,00
530,00
700,00
800,00
1 050,00
1 210,00
1 290,00
1650,00
2 650,00
3 550,00
4 850,00
6 390,00
+5,30
+8,60
+10,70
+12,80
+16,10
+21,70
Ako hmotnosť parožia sa počíta – celá lebka s parožím bez spodnej čeluste bez zrážky.
Postrelenie :
jeleň (vek 2-6r)
jeleň(7 a viac r. )
jelenica, jelienča
koža z jeleňa
stornopoplatok(zrušenie objednávky)
300,00€
670,00€
50,00€
105,00€
350,00€
Porovnanie váhy parožia a bod. hodnoty CIC (informatívne!)
bronz
striebro od
zlato od
150CIC
160CIC
170CIC
180CIC
190CIC
210CIC
3,4-4,7kg
3,6-5,4kg
4,5-6,5kg
5,4-7,0kg
6,1-8,5kg
7,9-10,0kg
Diviačia zver :
Doba lovu : diviak, diviačica 1.7.- 15.01.
diviača, lanštiak – po celý rok
Porovnanie bodovej hodnoty CIC a dĺžky „zbraní“
bronz od
striebro od
zlato od
100CIC
110CIC
115CIC
120CIC
11-20cm
15-22cm
18-23cm
21-24cm
Odstrelové poplatky za diviačiu zver :
diviača
lanštiak do 50kg
Diviačica
Diviak (dĺžka klov) do 11,99cm
12,00-14,99 cm
15,00-17,99 cm
18,00-19,99 cm
20,00-21,99 cm
od 22,00 cm
50€
120€
300€
280€
300,00€
500,00€
950,00€
1 400,00€
1 850,00€
Postrelenie
20€
Dĺžka klov – priemerná dĺžka na vonkajšom oblúku dolných klov
Hmotnosť do 50kg- hmotnosť po vyvrhnutí s hlavou
Koža z :diviaka
diviačaťa , lanštiaka , diviačice
100€
25€
Stornopoplatok záväznej objednávky
60€
Download

Zobraziť cenník - LESPRODUKT sro