Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Vytvorené cez katastrálny portál
Okres: Snina
Obec: UBĽA
Katastrálne územie: Ubľa
Dátum vyhotovenia 27.12.2013
Čas vyhotovenia:
15:53:23
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 1186
Spoločná nehnuteľnosť podľa zákona č. 97/2013 Z. z.
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
Výmera v m2
Druh pozemku
237563
273313
234991
Lesné pozemky
Lesné pozemky
Lesné pozemky
606
610
611
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
0
0
0
Umiest
pozemku
2
2
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Hlivka Ján, 07101 Petrovce č.27
18.09.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25 / 14040
D 890/73-17/77
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Sirka Ondrej (m Štecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.693/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
3 Ďak Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 756
Č.d.4263/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
4 Ďaková Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
Vlastník
1 / 756
Č.d.4263/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Pristaš Michal, Kukučínová č.2041/2, 06901 Snina
Dátum narodenia :
02.09.1949
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 37/91-32/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
6 Ďaková Júlia (mal)
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 1440
Vlastník
1 / 756
1/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.4263/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
7 Ďaková Ilona
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 756
Č.d.4263/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
9 Ďak Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 756
Č.d.3839/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
10 Ďaková Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
12 Ďaková Ilona
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
14 Ďaková Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 756
Č.d.3839/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
11 Ďaková Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 756
Č.d.3839/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 756
Č.d.3839/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 756
Č.d.313/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 Ďaková Anna (rod Blizcová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 2835
Č.d.3804/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 Sirková Anna (rod Šokyrová), 06773 Ubľa č.80
07.03.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 756
D 628/51-11/68
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 Blizco Jozef, 06773 Ubľa č.30
13.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 756
D 595/92-7/93
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
2/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
13.09.1952
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 Štecová Mária (rod Blizcová), Mierová č.1908, 06601 Humenné
26.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
21 Hlivková Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
22 Kruľ Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 595/92-7/93
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1170
Č.d.5349/1899
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1170
Č.d.791/1908
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Štecová Ilona (rod Hlivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
24 Hlivka Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 18720
Č.d.3185/1908
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
29 / 18720
Č.d.872/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 Čokinová Anna (mal Darjaninová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
Č.d.441/1962
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Geletičová Helena (rod Lesová), 06773 Ubľa č.85
11.11.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
28 Hlivková Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1170
D 683/82
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1170
Č.d.7578/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Leso Vasiľ (m Rošková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 756
1 / 1170
Č.d.3317/1922
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
3/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
29 / 18720
30 Hlivka Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3228/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
31 Hlivka Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 4320
Č.d.7195/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
32 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 4320
Č.d.463/1957
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Štefanová Júlia (rod Kohutová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4320
Č.d.1740/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Remáčová Anna (rod Kohutová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4320
Č.d.1740/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Hamzáková Mária (rod Kohutová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4320
Č.d.1740/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Gubanecová Mária (rod Kohutová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4320
Č.d.1740/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Kohut Vasiľ (vzdialený)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
38 Kohútová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
39 Kohút Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 4320
Č.d.1740/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 4320
Č.d.1740/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 4320
Č.d.1740/1931
4/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Kucin Mikuláš (m Kohutová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 11/99-45/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
41 Hlivka Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4320
Vlastník
29 / 18720
Č.d.244/1963
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 Darjaninová Mária (rod Pristašová), Jiráskova č.565, 36251 Jáchymov
05.08.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 979/95-31/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Nagyová Mária (rod Kučerová), Bukovecká č.1369, 04001 Košice
03.04.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
5 / 2160
Č.d.325/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
46 Peštik Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
5 / 2160
Č.d.5353/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
47 Hlivka Guzej Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
5 / 2160
Č.d.6888/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Pestiková Júlia (rod Hlivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
5 / 2160
Č.d.4639/1936
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
49 Hlivka Guzej Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 2160
14D 979/95-31/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
45 Guzej Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
20 / 2160
Vlastník
5 / 2160
Č.d.461/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
5/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Guzejová Mária (rod Havriláková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 2160
D 92/65
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Sirková Anna (rod Guzejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 2160
D 92/65
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Kučmašová Mária (rod Guzejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 2160
D 92/65
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Hlivka Vasiľ, 06773 Ubľa č.276
Dátum narodenia :
20.08.1927
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 2160
D 92/65
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Dubová Anna (rod Guzejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 2160
D 92/65
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Guzej Ján (bytom Prešov)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
5 / 2160
D 92/65
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Danková Mária (rod Guzejová) (Dátum úmrtia: 28.06.1968), 06773 Ubľa
č.67
Dátum narodenia :
19.03.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 92/65
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Palivodová Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
Č.d.7002/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
58 Palivoda Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2520
Č.d.7002/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Palivodová Júlia (mal)
Informatívny výpis
5 / 2160
1 / 2520
6/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.7002/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
60 Hochla Eliaš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2520
Č.d.7002/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
61 Hochla Mikloš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2520
Č.d.7002/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
62 Hochlová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2520
Č.d.3512/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Kič Vasiľ (m Janočková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
Č.d.5/1956
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Kičová Anna r. Janočková, ((Ubľa 286, dát. úmrtia: 21.2.1989))
04.02.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.5/1956
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Chochľa Juraj (vdovec)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2520
Č.d.1985/1926
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
67 Dutko Michal (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Vlastník
11 / 10080
Č.d.637/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
68 Dutko Vasiľ (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
D 320/66-12/66
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
66 Dutko Jozef
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
Vlastník
11 / 10080
Č.d.637/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
7/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
69 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
47 / 1080
Č.d.637/1963
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Dzobová Júlia (rod Štecová), 06773 Ubľa č.158
23.07.1900
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
24 / 2160
5C 549/79-20/80
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Štecová Júlia (rod Žotiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2428/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
72 Fuzerová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1170
Č.d.3311/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
73 Fuzerová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1170
Č.d.3311/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
74 Žotik Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1170
Č.d.2428/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
75 Žotik Vasiľ (vzd)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
Vlastník
1 / 1170
Č.d.2428/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Štecová Anna (rod Žotiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2428/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
77 Hariš Andrej (vzd)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1170
Vlastník
1 / 1170
Č.d.5024/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
8/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 1170
78 Harišová Júlia (vzd)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
79 Žotik Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.5024/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1170
Č.d.2656/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Sirková Júlia (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
Č.d.3875/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Babejová Anna (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
Č.d.990/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Kohutová Helena (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 2475
Č.d.990/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 Klimik Andrej (m Geletičová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 19800
Č.d.2153/1943
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Klimiková Anna (rod Geletičová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 19800
Č.d.2153/1943
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Chochlová Mária (rod Janočková), 06773 Ubľa č.37
17.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 322/95-50/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Geletič Jaroslav, Kukoreliho č.1497/6, 06601 Humenné
21.01.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
43 / 19800
14D 1190/95-63/96
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Geletičová Ivana, Šefčenková č.1664/26, 06601 Humenné
09.04.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
43 / 19800
43 / 19800
14D 1190/95-63/96
9/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
09.04.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 Farkašová Eva (rod Slivlová), Slovenskej jednoty č.36, 04001 Košice
20.05.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 1304/94-27/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
91 Klimik Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1980
Č.d.959/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
92 Klimik Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1980
Č.d.990/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
93 Klimiková Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1980
Č.d.959/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
94 Peštik Juraj (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
95 Peštik Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1980
Č.d.959/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1980
Č.d.959/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Giričová Júlia (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1980
Č.d.3940/1929
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Klimik Juraj (m Slivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1980
Č.d.596/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Klimiková Durová Rebej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 900
1 / 1980
Č.d.990/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
10/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
99 Klimiková Borka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1980
Č.d.990/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Giričová Júlia (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
101 Klimik Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
102 Klimiková Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
103 Klimiková Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
104 Klimik Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1980
Č.d.3774/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1980
Č.d.3183/1903
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1980
Č.d.3183/1903
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1980
Č.d.3183/1903
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1980
Č.d.3183/1903
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 Ivanegová Anna (rod Horvátová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Č.d.5362/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 Apjárová Anna (rod Ivanegová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 11475
Č.d.1316/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Ivanegová Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
108 Ivanega Juraj
Identifikátor :
Informatívny výpis
16 / 11475
Č.d.1316/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1350
11/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.733/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 Ivanega Ján, 06773 Ubľa č.306
Dátum narodenia :
19.06.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1350
RI 137/72-1/76
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 Lukšová Anna (rod Ivanegová), 06761 Stakčín č.413
Dátum narodenia :
19.04.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 11475
13D 429/95-45/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Martiníková Mária (rod Ivanegová), Čajkovského č.28/6541, 08001
Prešov
Dátum narodenia :
12.02.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 429/95-45/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 Kučmašová Júlia (rod Ivanegová), Pod Novým lesem č.170/74, 16000
Praha 6
Dátum narodenia :
05.12.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 1350
Vlastník
1 / 1350
D 397/49
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
117 Slovenská republika
Identifikátor :
Informatívny výpis
Vlastník
Č.d.1404/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
116 Ivanegová Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
33 / 24300
D 756/91-3/92
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
115 Ivanega Andrej (vzd)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 11475
13D 849/99-61/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Ivanegová Mária, 35301 Mariánské Lázne č.415/2
Dátum narodenia :
31.05.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 11475
13D 429/95-45/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Čokinová Anna (rod Klimiková), Laborecká č.6, 04001 Košice
Dátum narodenia :
20.11.1940
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
16 / 11475
Vlastník
1 / 1530
12/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.455/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 Klimiková Anna (rod Ivanegová vdova)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1530
Č.d.807/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 Bakošová Mária (rod Ivanegová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1530
Č.d.807/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 Palivoda Olena (rod Ivanegová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1530
Č.d.807/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 Ivanegová Anna (rod Čopová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3569/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
122 Ivanega Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
7 / 5508
Č.d.281/1926
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
123 Ivanega Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
277 / 137700
Č.d.281/1926
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
124 Ivanega Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
277 / 137700
Č.d.281/1926
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
125 Ivanega Andrej (vzd)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1530
Vlastník
53 / 27540
Č.d.281/1926
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Kočanová Anna (rod Ivanegová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2880
D 397/49
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
13/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
127 Olšovská Rozália
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 4860
Č.d.1374/1926
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Kamenickyová Paulína
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4860
Č.d.1144/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Bulovčáková Pavlína (rod Demjanová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.377/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
130 Demjan Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 4860
Č.d.377/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
131 Demjan Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4860
Vlastník
1 / 4860
Č.d.377/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 Čopová Anna (rod Demjanová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.377/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
133 Matis Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4860
Vlastník
1 / 4860
Č.d.4606/1895
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Demjan Jozef, Febr.víťazstva č.1628, 06901 Snina
07.07.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1580/87-138/89
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
135 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 4860
Vlastník
1 / 4860
Č.d.2603/1948
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
14/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 11340
136 Ďak Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3690/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
137 Mittelman Adolf
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 11340
Č.d.6217/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
138 Potucký Michal, 06773 Ubľa č.314
02.10.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 29/78
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
139 Potucká Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 11340
Č.d.4123/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
140 Ďak Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 11340
Č.d.3964/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
141 Ďaková Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 11340
Vlastník
1 / 11340
Č.d.3964/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
142 Hačková Anna (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3964/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
143 Ďaková Helena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11340
Vlastník
1 / 11340
Č.d.3964/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
144 Hričková Mária (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3964/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
145 Dzuro Vasiľ (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 11340
Vlastník
1 / 11340
Č.d.163/1936
15/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
146 Dzurová Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 11340
Č.d.163/1936
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
148 Ďak Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11340
Č.d.163/1936
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
147 Dzuro Juraj (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 11340
Č.d.6892/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
149 Aftanasová Mária (rod Darjaninová), J.Bottu č.165, 06901 Snina
19.02.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 2653/93-28/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
150 Darjanin Vasiľ, Práčská č.2675, 10000 Praha 10
28.10.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11340
13D 2653/93-28/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
151 Darjanin Juraj, 06773 Ubľa č.268
07.02.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11340
13D 2653/93-28/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
152 Darjanin Vladimír, Valdštejská č.4, 11000 Praha 1
11.07.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
154 Gonda Hugo
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 11340
13D 2653/93-28/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
153 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 11340
Vlastník
1 / 11340
D 807/72-2/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1260
Č.d.3095/1908,Č.d.3065/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
16/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
155 Kučera Ján (m Slivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.286/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
156 Mermelstein Aron
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1260
Vlastník
1 / 1260
Č.d.869/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
157 Kučmašová Anna (rod Slivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.870/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
158 Gonda Hugo
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1260
Č.d.6844/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
159 Mermelstein Aron
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1260
Vlastník
1 / 1260
Č.d.2358/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
160 Kočan Juraj, 06773 Ubľa č.52
28.04.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 423225
N 194/98-29/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
161 Savková Mária (rod Giričová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 990
Č.d.4511/1903
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
162 Kučerová Júlia (rod Vasková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
163 Savko Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 990
Č.d.1518/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
13 / 9240
Č.d.4947/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
164 Pidová Júlia (rod Savková)
Identifikátor :
Informatívny výpis
13 / 9240
17/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.4947/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
165 Savko Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 990
Č.d.4947/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
166 Beňatínska Olena (rod Savková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 9240
Č.d.4947/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
167 Kohutaničová Anna (rod Savková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.4947/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
168 Savka Mikuláš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
13 / 9240
Č.d.4947/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
170 Mermelstein Aron
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
8 / 2160
Č.d.760/1914
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
171 Guzej Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 9240
Vlastník
3 / 2160
Č.d.4134/1906
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
172 Pida Michal, (nar.1875, zomr.24.1.1934, manž.Mária r. Slivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.7422/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
173 Hlivková Guzej Mária (rod Mazuhová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 2160
Č.d.461/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
174 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
Vlastník
79 / 90720
Č.d.471/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
18/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
175 Pidová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 5670
Č.d.8042/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
177 Pidová Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
178 Pida Elek
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5670
Č.d.8042/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
176 Pidová Ilona
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 5670
Č.d.8042/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 5670
Č.d.4991/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
179 Bogová Elena (rod Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
180 Pida Alexin
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5670
Č.d.918/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 5670
Č.d.918/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
181 Sivčáková Júlia (rod. Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
182 Pida Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5670
Č.d.2574/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 5670
Č.d.8042/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
183 Bogová Elena (rod Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
149 / 130410
Č.d.2574/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
19/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 5670
184 Pida Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.918/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
185 Sivčáková Júlia (rod. Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5670
Č.d.919/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
187 Hrečková Mária, ((rod Pidová, Ubľa 271, zomr. 17.5.1973))
26.12.1904
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
188 Pida Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9180
Č.d.5641/1935
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 9180
Č.d.539/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
189 Tatičová Mária (rod Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
191 Pida Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9180
Č.d.539/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
3 / 2160
Č.d.5641/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
192 Sirková Anna (rod Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
193 Pida Juraj (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
Č.d.5641/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
2 / 9180
Č.d.720/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
196 Žotiková Mária (rod Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9180
Č.d.6897/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
197 Bendová Anna (rod Geletičová), Za Chlumem č.6/7, 41801 Bilina
03.07.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 9180
D 514/85-13/86
20/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
03.07.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
198 Geletič Ján, Konevová, 41002 Lovosice
24.06.1924
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9180
D 514/85-13/86
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
199 Babinová Mária (rod Geletičová), 94144 Hul č.189
08.03.1927
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 514/85-13/86
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
200 Geletič Juraj, 06773 Ubľa č.7
20.05.1928
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1620
Č.d.5580/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
202 Petruň Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9180
D 514/85-13/86
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
201 Petruň Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1620
Č.d.5580/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
203 Petruňová Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
Č.d.5580/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
204 Petruň Vasiľ (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1620
Č.d.5580/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
205 Petruňová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
Č.d.5580/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
206 Petruňová Ilona (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 9180
1 / 1620
Č.d.5580/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
21/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
207 Demský František, Ukrajinska č.B7/C, 07101 Michalovce
24.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 562/85-19/85
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
208 Janočko Juraj, 06773 Ubľa č.213
11.01.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
14D 1634/96-35/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
209 Janočko Jaroslav, 067 73, Ubľa, č. 213, SR
25.02.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
210 Girič Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
211 Girič Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 22680
14D 612/95-29/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2520
Č.d.397/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2520
Č.d.397/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
212 Giričová Júlia (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
Č.d.495/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
213 Savková Ilona (rod Koková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
214 Geletič Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
215 Geletič Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
216 Geletič Juraj
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 1620
1 / 2520
Č.d.3309/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2520
Č.d.5410/1906
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2520
Č.d.212/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2520
22/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.212/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
217 Savka Vasiľ, 06773 Ubľa č.229
03.01.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
D 568/85-25/90
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
218 Pidaničová Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
219 Semivan Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
29 / 28080
Č.d.2436/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
2 / 2160
Č.d.3099/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
220 Vasiľová Emília (rod Popelášová), 06773 Ubľa č.41
06.10.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 636/73-3/76
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
221 Vasiľová Emília (rod Popelášová), 06773 Ubľa č.41
06.10.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 252
D 974/89-2/90
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
223 Mrázková Anna (rod Popelášová), 06773 Ubľa č.41
31.03.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 252
D 974/89-2/90
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
225 Vargulič Michal (m Popelášová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 252
D 974/89-2/90
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
224 Kudrnová Božena (rod Popelášová), 06773 Ubľa č.41
03.10.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 252
D 974/89-2/90
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
222 Popeláš Michal, 06773 Ubľa č.41
24.09.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 252
1 / 252
Č.d.523/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
23/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
226 Palivodová Mária (rod Popelašová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.5239/1936
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
227 Sirka Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5903/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
228 Sirka Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 252
Vlastník
1 / 9360
Č.d.6901/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
229 Vašková Júlia (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.6902/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
230 Hojdrová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
232 Bodová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
233 Bodová Ilona
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
234 Bodová Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5903/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
231 Hojdra Juraj (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9360
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5903/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5903/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5903/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5903/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
24/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 9360
236 Čavargová Mária (rod Pidaničová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.701/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
237 Sirka Ján (m Bilčáková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3064/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
238 Derjaninová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 9360
Č.d.3064/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
239 Derjaninová Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9360
Vlastník
1 / 9360
Č.d.1490/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
240 Derjaninová Anastázia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1490/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
241 Derjanin Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 9360
Č.d.1490/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
242 Derjaninová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Vlastník
1 / 9360
Vlastník
1 / 9360
Č.d.2626/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
245 Derjaninová Olena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
1 / 9360
Č.d.1490/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
244 Sirka Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Č.d.1490/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
243 Derjaninová Mašeka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9360
Vlastník
1 / 9360
Č.d.472/1935
25/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
246 Palivodová Mária (rod Popelašová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
247 Popeláš Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4680
Č.d.1105/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
7 / 4680
Č.d.1105/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
248 Nagyová Mária (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9360
Č.d.80/1956
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
249 Holubková Mária (rod Sirková), 06773 Ubľa č.104
02.08.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 655/86-32/88
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
250 Kočanová Anna (rod Veselá), 06773 Ubľa č.226
14.04.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
251 Sirka Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
252 Sirka Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
381 / 322920
D 62/89-19/89
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5903/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5393/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
253 Sirka Ján, 06773 Ubľa č.322
21.03.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 53040
D 340/92-11/93
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
254 Sirka Juraj, 06773 Ubľa č.247
10.04.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 9360
23 / 53040
D 340/92-11/93
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
26/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
255 Sirka Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 9360
Č.d.2626/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
256 Sirková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 9360
Č.d.2626/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
257 Sirka Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 9360
Č.d.80/1956
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
258 Sirka Fedor (m Pristašová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.80/1956
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
259 Boda Andrej (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 9360
Vlastník
1 / 9360
Č.d.5903/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
260 Darjanin Ján, 06773 Ubľa č.13
03.09.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 9360
D 4/83-22/83
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
261 Sušková Mária (rod Palivodová), 06773 Ubľa č.354
04.02.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 53040
14D 2016/92-64/96
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
262 Ižolová Tatiana (rod Palivodová), Žiškova č.2339/23, 04001 Košice
15.04.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 2016/92-64/96
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
263 Jurašková Anna (rod Palivodová), Mierova č.131/13, 04015 Košice-Šaca
15.07.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 53040
14D 2016/92-64/96
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
265 Volčková Tatiana, Boženy Nemcovej č.2, 04001 Košice
06.07.1957
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
23 / 53040
27/96
418091 / 150368400
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
06.07.1957
N 59/97-37/98
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
266 Sirka Andrej, 06761 Stakčínská Roztoka č.47
14.10.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
418091 / 150368400
N 59/97-37/98
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
267 Ivanecká Eva, Húskova č.57, 04001 Košice
27.10.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
418091 / 150368400
N 59/97-37/98
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
268 Bačinská Alena (rod Popelášová), Nešporova č.20, 04001 Košice
25.02.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 825/97-28/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
269 Kočanová Iveta (rod Kočanová), 06773 Ubľa č.226
15.07.1974
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
77 / 71760
14D 608/95-34/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
270 Kočanová Mária (rod Kočanová), Havanská č.14, 04001 Košice
25.01.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
271 Sirková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 9360
Č.d.2831/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
239 / 252720
13D 1501/99-16/01
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
274 Sirka Michal, 06773 Ubľa č.57
08.08.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
239 / 252720
13D 1501/99-16/01
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
275 Sirka Michal (m Homolová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
77 / 71760
14D 608/95-34/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
272 Sirka Vasiľ, Třebíčska č.14, 06601 Humenné
18.11.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
7 / 4680
1 / 1440
Č.d.841/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
28/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
276 Sirka Michal (m Homolová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Č.d.2481/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
278 Sirka Michal, Leninova č.1884, 07101 Michalovce
Dátum narodenia :
30.07.1934
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 993/91-32/92
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
279 Repová Alžbeta (rod Sirková), Komenského č.26, 04001 Košice
Dátum narodenia :
03.02.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 993/91-32/92
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
280 Sirková Júlia, 06773 Ubľa č.111
Dátum narodenia :
17.06.1942
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 993/91-32/92
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
281 Liška Ivan, Hapy Malkovej č.14, 82001 Bratislava
Dátum narodenia :
27.09.1962
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 993/91-32/92
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
282 Sukubová Edita (rod Lišková), Komenského č.489, 03301 Liptovský
Hrádok
Dátum narodenia :
18.02.1965
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
284 Sirka Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
285 Sirková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1440
D 993/91-32/92
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
283 Pristaš Michal (m Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
1 / 2520
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
19 / 12600
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1440
Č.d.1535/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
29/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
286 Sirka Ladislav (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
287 Sirka Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 3060
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2520
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
288 Janočko Juraj, 06773 Ubľa č.213
11.01.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
14D 612/95-29/99,35/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
289 Demský František, Ukrajinska č.B7/C, 07101 Michalovce
24.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
290 Sirka Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
14D 612/95-29/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2520
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
291 Demský František (č.214), 06773 Ubľa č.214
24.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
D 562/85-19/85
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
292 Bodová Anna (rod Potucká)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
293 Sirka Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
294 Potucký Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
Č.d.5153/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 650
Č.d.268/1954,Č.d.4436/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 900
Č.d.1852/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
300 Gábriková Anna (rod Sirková), Partizánska č.1834, 06901 Snina
26.05.1939
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
30/96
154 / 78975
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
26.05.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 123/93-23/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
301 Sirka Jozef, Šidlovská č.5425, 08001 Prešov
29.10.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
154 / 78975
13D 123/93-23/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
302 Sirková Anna (rod Piptová), 06773 Ubľa č.278
24.04.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 123/93-23/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
303 Darjanin Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1440
Č.d.459/1929
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
305 Boda Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1035
Č.d.6906/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
306 Boda Andrej (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
307 Bodová Helena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
308 Pida Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
154 / 78975
Vlastník
1 / 1035
Č.d.4646/1906
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1035
Č.d.6906/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
149 / 130410
Č.d.2574/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
309 Sivčáková Júlia (rod Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1035
Č.d.2574/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
310 Ehrenreichová Gizela
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1800
Č.d.456/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
31/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
311 Darjaninová Anna (rod Puzjaková), 06773 Ubľa č.287
03.12.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 278/00-90/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
312 Hrubošová Mária (rod Puzjaková), 06773 Ubľa č.346
28.04.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1035
Č.d.3792/1935
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
315 Vašková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2340
Č.d.2121/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
317 Ďaková Anna (mal.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
319 Sirka Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2250
Č.d.4263/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
318 Ďaková Júlia (mal.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1035
Č.d.2203/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
314 Dzoba Stanko
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
11 / 10530
Č.d.5686/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3060
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
320 Kuciková Mária (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1035
14D 278/00-90/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
313 Dzobová Anna (rod Pidová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1035
1 / 1326
Č.d.132/1957
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
32/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 2340
321 Tatičová Helena (rod Ďaková), 06773 Ubľa č.d.298
06.06.1914
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2091/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
322 Kucik Juraj (m Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1326
Č.d.132/1957
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
323 Sirka Andrej, 06773 Ubľa č.257
24.09.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 529/98-46/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
324 Sirka Vasiľ (č.263)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
53 / 63180
Vlastník
53 / 63180
D 260/73-5/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
325 Blizco Ján, 06773 Ubľa č.256
20.09.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
53 / 63180
D 1269/87-9/88
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
326 Meščanová Anna (rod Blizcová), 06773 Ubľa č.256
11.02.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
53 / 63180
D 1269/87-9/88
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
327 Labová Alžbeta (rod Sirková), Puškinová č.1713, 06601 Humenné
14.11.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 529/98-46/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
328 Sirková Anna (č.278), 06773 Ubľa č.278
24.04.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
53 / 63180
D 260/73-5/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
329 Žovtiková Júlia (rod Giričová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D 183/67-16/83,Č.d.134/1957
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
330 Štecová Mária (rod Giričová), 06773 Ubľa č.208
10.01.1913
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
53 / 63180
1 / 3600
D 183/67-16/83
33/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
10.01.1913
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
331 Skalková Júlia (rod Žovtíková), 06773 Ubľa č.173
15.03.1926
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 960/77-16/77
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
332 Štec Michal, Hlavateho č.618/1, 14000 Praha4
16.02.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D 936/86-9/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
333 Sirka Michal (Ing), Višňova č.9, 08001 Prešov
09.12.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
D 936/86-9/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
334 Sirková Mária (Ing), Dargov.hrdinov č.7, 06601 Humenné
28.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 3600
Č.d.134/1957
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
336 Štec Michal, Hlavateho č.618/1, 14000 Praha4
16.02.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
1D 413/97-57/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
337 Sirka Michal (Ing), Višňova č.9, 08001 Prešov
09.12.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
1D 413/97-57/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
338 Sirková Mária (Ing), Dargov.hrdinov č.7, 06601 Humenné
28.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
339 Potucká Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3600
D 936/86-9/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
335 Girič Ján (vzdialený)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
1 / 3600
1D 413/97-57/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
8 / 2160
Č.d.2907/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
34/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
340 Sirka Vasiľ (ml)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2430
Č.d.268/1954
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
341 Ďáková Júlia (rod Kučmášová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.5907/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
342 Kučmaš Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
Vlastník
1 / 1800
Č.d.5907/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
343 Dzobová Mária (rod Kučmášová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.5907/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
344 Kučmaš Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1800
Č.d.3867/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
346 Kučmaš Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1800
Č.d.4265/1937
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
347 Kučmaš Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1800
Č.d.1522/1943
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
348 Seman Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
4 / 2160
Č.d.1557/1915
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
349 Seman Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
4 / 2160
Č.d.6913/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
350 Seman Leco Ján
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 1800
Vlastník
4 / 2160
35/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1557/1915
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
351 Kučera Ján (m Slivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 2160
Č.d.3551/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
352 Dub Ján, Perečínska č.29, 06601 Humenné
22.04.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
353 Seman Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 2160
D 1011/87-1/88
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
4 / 2160
Č.d.6914/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
354 Peštiková Mária (rod Pristašová), 06773 Ubľa č.77
26.02.1912
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 108/74-10/75
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
355 Peštiková Mária (rod Pristašová), 06773 Ubľa č.77
26.02.1912
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 587/63-32/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
356 Pristaš Michal, 06901 Snina
24.05.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 587/63-32/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
357 Pristaš Boris, Ňaďažovská č.338, 14000 Praha 4
07.10.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 37/91-32/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
358 Mihaliková Mária (rod Pristašová), Kukučinová č.2044, 06901 Snina
09.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 37/91-32/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
359 Obšatniková Darina (rod Pristašová), Kyjevska č.3, 07101 Michalovce
23.08.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1440
1 / 1440
D 37/91-32/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
36/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
23.08.1956
Dátum narodenia :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
360 Peštiková Jana (rod Pristášová), 06773 Ubľa č.355
21.03.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 321/00-88/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
361 Hlivka Ján (m Kohútová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 2160
Č.d.1872/1914
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
362 Hlivková Júlia (rod Kohútová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 2160
Č.d.1872/1914
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
363 Pristaš Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1260
Č.d.8516/1900
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
364 Žotiková Anna (rod Pidaničová vdova)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1260
Č.d.6142/1908
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
366 Sirková Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
367 Sirková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
368 Sirka Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1260
Č.d.4047/1927,Č.d.5116/1908
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
365 Gonda Hugo
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Vlastník
1 / 1440
Č.d.1535/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3060
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1440
Č.d.1535/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
37/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 1440
369 Sirková Anna (rod Štecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1535/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
370 Sirková Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
19 / 12600
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
372 Sirka Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
43 / 33120
Č.d.4193/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
373 Štecová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 33120
Č.d.4193/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
371 Sirková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 1440
Č.d.4193/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
374 Žotiková Anna (rod Fuzerová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.4193/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
375 Džupina Fuzer Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Vlastník
43 / 33120
Č.d.6393/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
376 Klimik Vasiľ (m Čopová), 06773 Ubľa č.14
22.04.1896
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 33120
Č.d.1809/1922
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
377 Klimiková Mária (rod Čopová), 06773 Ubľa č.123
15.09.1895
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1809/1922
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
378 Fuzerová Anna (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
43 / 33120
1 / 1440
Č.d.1803/1924
38/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
379 Fuzerová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1440
Č.d.1803/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
380 Caríková Mária (rod Fuzerová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Č.d.3037/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
381 Hajdanková Anna (rod Fuzerová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 33120
Č.d.3037/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
382 Slezáková Anna (rod Štecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 33120
Č.d.4185/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
383 Popelášová Mária (rod Štecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
384 Štec Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
385 Štec Juraj (nezl)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
386 Štec Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
387 Žotik Vasiľ (vzd)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
43 / 33120
Č.d.4185/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2250
Č.d.7264/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
43 / 33120
Č.d.1096/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2250
Č.d.7264/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
43 / 33120
Č.d.2609/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
39/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
388 Štecová Júlia (rod Žotiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 33120
Č.d.2609/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
389 Štecová Anna (rod Žotiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 33120
Č.d.2609/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
390 Bartošíková Anna (rod Čopová), 06773 Ubľa č.136
10.04.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
D 943/82-13/83
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
391 Končeková Anna (rod Geletičová), Stalicova č.16, 04001 Košice
18.07.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 662/90-27/90
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
392 Geletič Ján, 06773 Ubľa č.328
07.04.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
159 / 90720
D 662/90-27/90
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
393 Čop Vasiľ (m Baulovičová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2880
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
394 Čopová Mária, ((mal), otec Michal Čop, matka Júlia r.Chauturová)
13.06.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2880
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
396 Roman Ladislav (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
397 Čop Michal (m Slivková)
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 1170
Č.d.829/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
395 Ihnatko Andrej (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
159 / 90720
1 / 2880
40/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
398 Čop Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
2 / 2880
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
399 Čop Michal (m Čavargovvá), 06773 Ubľa č.214
15.06.1880
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
400 Čop Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2880
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 832
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
401 Gudzanová Mária (rod Čopová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
402 Mitrič Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
87 / 56160
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
2 / 2880
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
403 Sirka Ondrej (m Štecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3060
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
404 Sirková Anna (rod Štecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
405 Bandurič Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
407 Čop Ján (ml)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1440
Č.d.693/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
2 / 2880
Č.d.1734/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2880
Č.d.591/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
41/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
408 Čop Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
409 Čop Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 2880
Č.d.591/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 832
Č.d.4056/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
410 Čop Michal (m Čavargovvá), 06773 Ubľa č.214
15.06.1880
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2880
Č.d.591/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
411 Jakabovičová Mária, 06773 Ubľa č.138
06.05.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
412 Luptačiková Anna, 06773 Ubľa č.138
01.09.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
413 Čopová Helena, 06773 Ubľa č.138
21.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
414 Čop Peter
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
Č.d.829/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2880
Č.d.591/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
415 Čop Ivan, 06773 Ubľa č.138
20.12.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
416 Čop Vasiľ, 06773 Ubľa č.138
20.06.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
42/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
2 / 2880
417 Čopová Anna, 06773 Ubľa č.138
15.09.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
418 Štiglicová Mária, 06773 Ubľa č.138
06.06.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
419 Fedorová Nataša, 06773 Ubľa č.138
13.01.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
420 Čop Juraj, 06773 Ubľa č.138
15.08.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
421 Kurtíková Anna (rod Pestíková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.8330/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
422 Pestiková Olena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 7920
Č.d.8330/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
423 Peštik Juraj (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 7920
Č.d.4347/1912
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Informatívny výpis
Vlastník
2 / 7920
Č.d.1298/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
426 Grunstein Markus
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
2 / 7920
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
425 Grunstein Zesen
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Č.d.4347/1912
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
424 Peštik Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 7920
Vlastník
2 / 7920
Č.d.1298/1916
43/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
427 Grunstein Samuel (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1298/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
428 Grunstein Henrich
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 75240
Vlastník
2 / 7920
Č.d.1298/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
429 Grunstein Salamon (vzdialený)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 7920
Č.d.1298/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
430 Grunsteinová Ester (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 75240
Č.d.1298/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
431 Grunsteinová Regina
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 7920
Č.d.1298/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
432 Blus Lena (m Pravniková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.392/1917
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
433 Pravnik Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 7920
Vlastník
2 / 7920
Č.d.392/1917
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
435 Pravnik Rezsi (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Č.d.392/1917
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
434 Pravnik Zseni (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 7920
Vlastník
2 / 7920
Č.d.392/1917
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
44/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
436 Pravnik Mendel (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.392/1917
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
437 Pravnik Maloin
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 7920
Č.d.392/1917
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
438 Pravnik Zoltán
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 7920
Č.d.392/1917
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
439 Pravnik Markus
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 7920
Č.d.392/1917
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
440 Kurtík Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
5 / 2376
Č.d.1854/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
441 Sidivárová Olena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
5 / 2376
Č.d.1854/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
442 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 7920
Vlastník
1 / 450
Č.d.222/1959
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
443 Slivkaničová Mária (rod Babejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
444 Babej Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
Č.d.4009/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 450
Č.d.4009/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
445 Sotáková Mária (rod Geletičová)
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 450
45/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.681/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
446 Čop Michal (m Čavargovvá), 06773 Ubľa č.214
15.06.1880
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2286/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
447 Čop Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 2880
Č.d.591/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
448 Čop Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2880
Č.d.591/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
449 Čop Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 832
Vlastník
1 / 1170
Č.d.133/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
450 Čopová Alžbeta (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.829/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
451 Čopová Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
Vlastník
2 / 2880
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
452 Čopová Helena, 06773 Ubľa č.138
21.02.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
453 Čopová Verona, ((mal), otec Michal Čop, matka Júlia r.Chauturová)
14.11.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.829/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
454 Čopová Anna, ((mal), otec Michal Čop, matka Júlia r.Chauturová)
27.07.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 832
2 / 1170
Č.d.829/1951,Č.d.133/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
46/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
27.07.1938
Dátum narodenia :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
457 Ihnatko Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2880
Č.d.540/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
458 Čop Peter
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 2880
D 559/86-24/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
459 Gyak Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2250
Č.d.3690/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
460 Štec Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
43 / 33120
Č.d.4185/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
461 Štecová Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 4500
Č.d.1096/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
463 Štec Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1260
Č.d.973/1915
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
464 Gyak Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2250
Č.d.4263/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
466 Ďak Juraj (vlož 148)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
2 / 2250
Č.d.1080/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
462 Štec Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 2250
Č.d.4263/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
47/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 2250
467 Ďaková Anna (mal.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3839/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
468 Apjár Juraj (m Ivanegová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Č.d.3498/1922
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
469 Dzobová Júlia (rod Štecová), 06773 Ubľa č.158
23.07.1900
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1920/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
470 Peštik Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 6000
Vlastník
1 / 2250
Č.d.958/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
471 Darjaninová Júlia (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.266/1954
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
472 Gyak Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2250
Č.d.3839/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
473 Ďaková Anna (mal.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
11 / 10530
Vlastník
1 / 2250
Č.d.3839/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
476 Gyaková Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Č.d.5686/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
475 Ďak Juraj (vlož 148)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Vlastník
1 / 2250
Č.d.313/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
477 Oleárová Mária (rod Peštíková), Fandlyho č.13, 01001 Žilina
29.04.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2250
14D 1170/94-31/98
48/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
29.04.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
478 Čorňák Adrian, Pri Kríži č.36, 84102 Bratislava
23.02.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
14D 1170/94-31/98
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
479 Holubová Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3293/1912,Č.d.8035/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
480 Holubová Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 2160
Vlastník
4 / 2160
Č.d.3293/1912
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
481 Holubová Júlia (rod Jašková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
482 Sidivár Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 2160
Č.d.3293/1912
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
4 / 2160
Č.d.5595/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
483 Pestik Michal (m Štecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 495
Č.d.1883/1906
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
484 Kučmašová Mária (rod Židziková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 495
Č.d.2901/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
485 Kučmašová Helena, 06773 Ubľa č.164
20.01.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
486 Tatič Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 495
Č.d.1131/1937
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 495
Č.d.778/1950
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
49/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
487 Tatič Mikuláš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 495
Č.d.778/1950
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
489 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 495
Č.d.467/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
490 Tatič Ján, 1.mája 1452/2, 06601 Humenné
21.06.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
61 / 24750
D 281/60-21/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
491 Tatičová Miluša (rod Tatičová), Magurska č.1203, 04001 Košice
26.06.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 1555/94-24/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
492 Solomon Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 495
Č.d.1131/1937
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
493 Dobronicki Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 432
Č.d.8604/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
494 Giričová Anna (rod Dubová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 432
Č.d.323/1937
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
495 Čokinová Helena (rod Dubová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 6480
Č.d.323/1937
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
496 Kapitaniková Mária (rod Dubová), 06773 Ubľa č.29
29.06.1922
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 432
Č.d.323/1937
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
497 Kiriková Júlia (rod Dubová)
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 495
1 / 432
50/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.323/1937
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
498 Dub Vasiľ (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 432
Č.d.323/1937
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
499 Maťovka Juraj (vz)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 936
Č.d.4782/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
500 Dub Michal (Ubľa č 282)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 936
Č.d.1396/1914
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
501 Dubová Anna (rod Halovková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 936
Č.d.1396/1914
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
502 Toroľová Olena (rod Maťovková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 936
Č.d.1638/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
503 Toroľ Vasiľ (m Maťovková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
504 Andráško Iľko
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 11700
Č.d.71/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 936
Č.d.624/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
505 Potucká Mária (rod Maťoková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 11700
Č.d.3334/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
506 Geletičová Mária (rod Maťovková), Kukoreliho č.6, 06601 Humenné
26.12.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4597 / 1790100
D 825/86-2/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
51/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
26.12.1953
Dátum narodenia :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
507 Dub Michal (Ubľa č 282)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 936
Č.d.1397/1914
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
508 Dubová Anna (rod Halovková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 936
Č.d.1397/1914
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
509 Dub Michal (Ubľa č 282)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 936
Č.d.744/1922
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
510 Toroľová Olena (rod Maťovková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 936
Č.d.71/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
511 Toroľová Olena (rod Maťovková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3334/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
512 Maťovka Juraj (vz)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 11700
Vlastník
1 / 2160
Č.d.4533/1896
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
513 Čokina Ján, 06773 Ubľa č.254
22.10.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2025
D 1026/82-11/85
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
514 Čokina Ján, 06773 Ubľa č.254
22.10.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2025
D 1223/90-20/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
515 Čokina Michal, 06773 Ubľa č.216
19.11.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
2 / 2025
D 1026/82-11/85
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
52/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
2 / 2025
516 Čokina Michal, 06773 Ubľa č.216
19.11.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1223/90-20/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
517 Ščuroková Anna (rod Čokinová), 06773 Ubľa č.2
08.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2025
D 1026/82-11/85
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
518 Ščuroková Anna (rod Čokinová), 06773 Ubľa č.2
08.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2025
D 1223/90-20/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
519 Čopáková Verona (rod Čokynová), 06773 Ubľa č.231
28.06.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2025
D 1026/82-11/85
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
520 Čopáková Verona (rod Čokynová), 06773 Ubľa č.231
28.06.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2025
D 1223/90-20/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
521 Cinkaničová Marcela (rod Bilčáková), Tyršová č.2, 07301 Sobrance
29.12.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1026/82-11/85
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
522 Cinkaničová Marcela (rod Bilčáková), Tyršová č.2, 07301 Sobrance
29.12.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
524 Janočko Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
Č.d.2115/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
54 / 54675
Č.d.5205/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
525 Holubíková Mária (rod Megeričová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 2025
D 1223/90-20/91
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
523 Janočko Vasiľ (m Junová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2025
54 / 54675
Č.d.5205/1913
53/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
526 Železníková Anna (rod Janočková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
54 / 54675
Č.d.5205/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
527 Janočková Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.5205/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
528 Janočko Juraj (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
531 Janočko Olexa
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
54 / 54675
Vlastník
1 / 1620
Č.d.1027/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
530 Maťovka Juraj (vz)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Č.d.5205/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
529 Potucká Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
54 / 54675
Vlastník
3 / 3400
Č.d.787/1962
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2160
Č.d.6456/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
532 Janočková Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
533 Janočko Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2160
Č.d.6456/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2160
Č.d.6456/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
534 Čopová Anna (rod Janočková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2160
Č.d.601/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
54/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
535 Derjaninová Anna (rod Pristašová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
536 Janočko Olexa
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
537 Janočko Olexa
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2160
Č.d.2878/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2160
Č.d.1191/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2160
Č.d.2936/1914
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
538 Geletičová Mária r. Janočková, Ševčenkova 1664/26, Humenné, PSČ
066 01, SR
03.10.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 793/87-58/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
539 Janočko Ján, 06773 Ubľa č.324
06.07.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2160
D 793/87-58/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
540 Janočko Juraj, 06773 Ubľa č.324
02.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2160
D 793/87-58/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
541 Klapková Anna r. Janočková, Heyrovského 422/37, Olomouc, PSČ 779
00, ČR
18.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
Č.d.5498/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
543 Hlivková Helena (rod Olšavská), 06773 Ubľa č.276
26.10.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
1 / 2160
D 793/87-58/87
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
542 Sirková Júlia (rod Bilčáková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
23 / 15120
1 / 450
Č.d.241/1955
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Bilčák Michal
Informatívny výpis
55/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 450
544 Bilčák Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
545 Kahanec Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.234/1956
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 450
D 707/72-4/74
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
546 Homolová Mária (rod Kahancová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
D 707/72-4/74
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
547 Balogová Alžbeta (rod Kahancová), Rožňavská č.3, 04001 Košice
Dátum narodenia :
01.01.1944
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
548 Kahanec Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 707/72-4/74
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 450
D 707/72-4/74
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
549 Malenčáková Anna (rod Kahancová), Šimunkova č.1609/21, 18000
Praha 8 Kobylisy
Dátum narodenia :
08.04.1937
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
550 Kičová Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
551 Kičová Olena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
552 Kič Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
D 707/72-4/74
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1620
Č.d.1078/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1620
Č.d.1078/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1620
Č.d.1078/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
553 Strapinová Mária (rod Ivanegová), 25751 Bystrica pod Lopenikom329
Dátum narodenia :
25.02.1936
Informatívny výpis
1 / 450
56/96
1 / 1620
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
25.02.1936
D 397/49
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
554 Ivanegová Anna (rod Junová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
Č.d.6615/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
555 Babejová Anna (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 2/57
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
556 Peštiková Olena (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 2/57
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
558 Klimiková Barbora (slob)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 2/57
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
559 Klimik Juraj (m Slivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
Č.d.7116/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
560 Pidová Mária (rod Hlivková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
Č.d.9104/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
561 Hrečko Ján, (Ubľa 133, d.úmr.13.7.1988, manž. Alžbeta r. Čopová)
19.07.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 578/73-13/80
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
562 Hrečko Michal, B.Nemcovej č.16, 04001 Košice
30.08.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
D 578/73-13/80
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
563 Hrečko Vasiľ, 067 73, 273, č. Ubľa, SR
28.12.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
3 / 2160
3 / 2160
D 578/73-13/80
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
57/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
28.12.1936
Dátum narodenia :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
564 Kaduková Mária (rod Pidová), Čingovská č.1380, 04001 Košice
09.01.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 415/93-22/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
565 Minčaková Helena (rod Pidová), 04419 Ruskov č.394
25.09.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1260
Č.d.1383/1898
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
567 Kučera Polanin Ladislav
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1260
Č.d.4786/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
568 Kučerová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1260
Č.d.7218/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
569 Kučera Polanin Iľko
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1260
Č.d.3752/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
570 Kučera Polanin Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
571 Funy Terézia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 11970
Č.d.429/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1260
Č.d.735/1915
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
572 Kučera Polanin Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
3 / 2160
13D 415/93-22/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
566 Kučera Iľko
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
1 / 1260
Č.d.1320/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
58/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
43 / 33120
573 Štec Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1096/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
574 Štecová Anna (rod Volochová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1260
Č.d.3157/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
575 Kičová Mária (rod Volochová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1479/1928
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
576 Mermelstein Aron
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1260
Vlastník
1 / 1260
Č.d.681/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
577 Pristášová Anna (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
578 Sirka Ladislav (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
579 Sirka Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3060
Vlastník
19 / 12600
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3060
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
580 Fuzerová Anna (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3060
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
581 Hlivková Mária (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
582 Sirková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3060
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
43 / 33120
Č.d.4193/1905
59/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
583 Neugrosehlová Regina (rod Ehreureichová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
Č.d.1738/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
584 Kallašová Gizela (rod Ehreureichová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1738/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
585 Šimčová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1800
Č.d.5631/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
586 Šimčo Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
Vlastník
1 / 1800
Č.d.5631/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
587 Ehrenreichová Gizela
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.457/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
588 Lieber Samuel
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1800
Č.d.242/1956
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
589 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
Vlastník
1 / 1800
Č.d.441/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
590 Ehrenreichová Gizela
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
Č.d.458/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
591 Ehrenreichová Gizela
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
241 / 82800
Č.d.455/1951
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
60/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
592 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1800
Č.d.463/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
594 Chochlová Anna (rod Simčová), 06773 Ubľa č.101
29.09.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 820/93-11/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
595 Benešová Veronia (rod Simčová), Cejpova č.247, 50009 Hradec Králové
9
02.04.1951
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 820/93-11/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
596 Simčo Ján, 54474 Horní Brusnice č.61
25.09.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 820/93-11/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
597 Bundžová Melánia (rod Simčová), 06773 Ubľa č.166
02.07.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 820/93-11/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
598 Sirková Anna (rod Simčová), 06773 Ubľa č.61
22.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 820/93-11/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
599 Leščišinová Mária (rod Simčová), Gen.Svobodu č.130/17, 06801
Medzilaborce
Dátum narodenia :
02.04.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 820/93-11/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
601 Gomba Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
D 820/93-11/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
600 Simčo Ján, 06773 Ubľa č.26
22.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
Vlastník
1 / 3060
Č.d.5340/1860
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
Ďaková Anna (mal)
Informatívny výpis
61/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 3060
603 Ďaková Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
604 Ďaková Ilona
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
605 Ďak Mikuláš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.5686/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3060
Č.d.5686/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3060
Č.d.2340/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
606 Slezáková Júlia (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
607 Ďaková Helena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
351 / 306180
Č.d.2340/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3060
Č.d.2340/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
608 Kuciková Mária (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
Č.d.2091/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
609 Ďak Mikuláš (vzdialený)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 13770
Č.d.2887/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
610 Bliščová Júlia (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 13770
Č.d.2887/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
611 Chomčová Olena (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13 / 13770
Č.d.2887/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
612 Ďak Mikuláš (vlož 148)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1620
Č.d.2340/1921
62/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
613 Pisa Mária (rod Ďaková m Jan)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2340/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
614 Ďaková Eelena (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
Vlastník
1 / 1620
Č.d.2340/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
615 Hamráková Mária (rod Ďaková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
Č.d.2091/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
617 Janočko Pavel, ((Ubľa 326, dát. úmrtia 28.3.1976))
11.07.1888
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2887/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
618 Tatič Michal (nezletilý)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 945
Č.d.565/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
620 Tatičová Zuzana
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 945
Č.d.7247/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
621 Tatičová Anna (mal.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
622 Geletičová Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 945
Č.d.7247/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
619 Tatič Štefan
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 945
Vlastník
1 / 945
Č.d.7247/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 945
Č.d.6597/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
63/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
623 Geletičová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 945
Č.d.822/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
624 Geletič Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 945
Č.d.822/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
625 Derjanin Ján (m Hamaričová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 945
Č.d.863/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
626 Derjaninová Mária (m Hamaričová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.863/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
627 Darjanin Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 945
Č.d.2227/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
628 Janočko Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 945
Č.d.2887/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
629 Janočková Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 945
Vlastník
1 / 945
Č.d.2887/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
630 Darjanin Michal, 06773 Ubľa č.299
18.10.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
631 Peštik Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 945
D 912/78-10/79
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 945
Č.d.7247/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
632 Darjanin Juraj, 06773 Ubľa č.287
02.05.1965
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1 / 945
64/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
02.05.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 854/02-47/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
633 Peštiková Anna (rod Darjaninová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 414/71-9/72
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
634 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 945
Vlastník
89 / 22800
Č.d.450/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
635 Mordovanecová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
Č.d.3699/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
636 Popelášová Mária (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
Č.d.5693/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
638 Andrášková Anna (rod Riganová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
Č.d.3870/1936
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
639 Bilčák Ján, 06773 Ubľa č.224
11.11.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
D 209/92-1/93
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
640 Gičová Alena (rod Bilčáková), Čsl. armády, 06801 Medzilaborce
24.05.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 209/92-1/93
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
641 Ivanega Juraj, 06773 Ubľa č.305
15.06.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
642 Popeláš Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 720
1 / 720
V 366/93-20/93
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 720
Č.d.1105/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
65/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
643 Pestiková Mária (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.513/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
644 Andráško Iľko
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2160
Vlastník
2 / 2160
Č.d.1096/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
645 Andrášková Anna (rod Riganová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2160
Č.d.1096/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
646 Hota Michal, 06773 Ubľa č.335
29.10.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2160
D 307/69-45/92
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
647 Šuličová Anna (rod Jašková), 06773 Ubľa č.33
24.04.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 425/95-3/96
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
650 Rigan Pešta Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 720
Č.d.7297/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
651 Rigan Pešta Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2160
Vlastník
1 / 720
Č.d.7297/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
652 Remáčová Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
653 Rigan Ladislav
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 720
Č.d.7297/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 720
Č.d.6332/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
66/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 720
654 Remáčová Anna (rod Kohutová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
655 Rigan Vasiľ (st)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.5071/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 720
Č.d.40/1957
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
656 Ninčáková Anna (rod Hamraková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
657 Hričina Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
658 Hričina Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
659 Hričinová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Č.d.7270/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3420
Č.d.7991/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3420
Č.d.7991/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3420
Č.d.7991/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
660 Holovková Mária (rod Hričinová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Č.d.8141/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
661 Kičová Júlia (rod Hričinová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Č.d.8141/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
662 Pidaničová Anna (rod Hamraková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Č.d.8141/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
663 Bilčáková Júlia (rod Hamraková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3420
Č.d.8141/1904
67/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
664 Harišová Júlia (rod Žotiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Č.d.8141/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
665 Hamráková Anna (rod Bubanec Pidaničová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Č.d.4771/1906
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
666 Kučerová Júlia (rod Vasková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Č.d.675/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
667 Grunsteinová Šarlota (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Č.d.1298/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
668 Grunstein Lipoš (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
41 / 75240
Č.d.1298/1916
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
669 Jašková Babič Olena (rod Hamráková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1782/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
670 Hamrák Vasiľ (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
671 Žotik Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
672 Žotik Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3420
Vlastník
1 / 3420
Č.d.1782/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
151 / 77805
Č.d.4047/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
151 / 77805
Č.d.4047/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
68/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
673 Žotik Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
151 / 77805
Č.d.4047/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
674 Žotiková Anna (nezl)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
151 / 77805
Č.d.4047/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
675 Vuleková Júlia (rod Hričinová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.711/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
676 Kič Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 3420
Č.d.711/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
677 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
678 Hričina Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
679 Hričina Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
Vlastník
1 / 3420
Č.d.4537/1957
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3420
Č.d.8141/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 3420
Č.d.8141/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
680 Mihalyová Alžbeta (rod Kostelejová), Ševčenková č.1663/14, 06601
Humenné
Dátum narodenia :
16.12.1947
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 900/81 D 1010/81-5/82
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
681 Hamrák Ján, 06773 Ubľa č.122
Dátum narodenia :
25.08.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
D 1141/85-12/86
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
682 Hamrák Jozef, 06773 Ubľa č.123
Informatívny výpis
1 / 3420
1 / 3420
69/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
16.07.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1141/85-12/86
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
683 Žovtik Ján, Mierova č.77, 06601 Humenné
15.08.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
13D 2259/93-34/97
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
684 Žovtik Michal, Študenská č.1458, 06901 Snina
27.11.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3420
13D 2259/93-34/97
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
685 Kubaliaková Margita (rod Žovtíková), Kukučínova č.2044, 06901 Snina
28.10.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 2259/93-34/97
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
687 Obec Ubľa, 06773 Ubľa
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
6 / 2160
Č.d.1391/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
689 Leszo Vasiľ (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 2160
Č.j.494/94-45/94
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
688 Leszo Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
6 / 2160
Č.d.3434/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
690 Darjanin Vasiľ, 06773 Dúbrava č.15
05.10.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 2160
D 684/87-5/88
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
691 Darjanin Ján, 06773 Ubľa č.8
06.01.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
6 / 2160
D 684/87-5/88
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
692 Pristášová Anna (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 3420
1 / 900
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
70/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
693 Sirka Ondrej (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
694 Sirka Michal (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 900
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
695 Maurinc Jozef (m Piptová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
Č.d.189/1952
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
696 Maurincová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
Č.d.189/1952
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
697 Vuľchová Božena (rod Štecová), 04001 Buzica č.314
12.03.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 1040/88-10/89
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
698 Bilčák Michal, Kráľovohoľská č.16, 97401 B.Bystrica
11.05.1939
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Č.d.7293/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
700 Fedičová Júlia (rod Hamráková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Č.d.6328/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
701 Riganová Ilona (rod Ihnatková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
13 / 6750
D 558/92-25/92
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
699 Hačková Kožuškanič Mária (rod Dzobová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
1 / 2250
Č.d.1119/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
71/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 2250
702 Bilčáková Júlia (rod Ihnatová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1119/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
703 Fedurčáková Anna (rod Romanová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1119/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
704 Roman Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2250
Č.d.1119/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
705 Romanová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
706 Maťoka Olena
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
707 Ihnátová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Vlastník
1 / 2250
Č.d.1119/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2250
Č.d.2748/1922
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2250
Č.d.5135/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
708 Kohutaničová Mária (rod Dzobová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Č.d.5448/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
709 Popelášová Júlia (rod Dzobová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Č.d.5448/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
710 Čopová Anna (rod Dzobová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Č.d.5448/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
711 Ivanega Juraj (syn Andreja)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2250
Č.d.3693/1936
72/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
712 Tatič Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2250
Č.d.303/1939
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
713 Tatič Mikuláš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2250
Č.d.303/1939
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
714 Tatič Ján (nezletilý)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 2250
D 47/72-12/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
718 Tatičová Anna (3)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Č.d.303/1939
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
715 Krivjaniková Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 2250
D 47/72-12/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
719 Peštiková Anna (rod Tatičová), 06773 Ubľa č.292
12.07.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
720 Dzoba Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
721 Dzoba Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
722 Kič Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2250
13D 313/97-37/99
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2250
Č.d.5448/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 2250
Č.d.5448/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
19 / 7020
Č.d.3462/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
73/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
723 Kič Michal, ((mal))
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
19 / 7020
06.08.1922
Č.d.3462/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
724 Kičová Mária (slabomyseľná)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
725 Kičová Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 7020
Č.d.3462/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1170
Č.d.2437/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
726 Kičová Anna (rod Kičová), SNP č.301/6, 08901 Svidník
20.11.1911
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2437/1921
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
727 Ivanega Juraj (m Kičová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
Č.d.3178/1926
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
728 Ivanegová Júlia (rod Kičová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
Č.d.3178/1926
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
729 Franduličová Júlia (rod Janočková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
17 / 14820
Č.d.1426/1943
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
730 Ihnát Michal, 06773 Ubľa č.279
14.11.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
D 743/81-2/82
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
731 Ihnát Michal, 06773 Ubľa č.279
14.11.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
D 225/86-24/86
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
732 Ihnát Ivan, Zmrhalová č.727, 14100 Praha 4
11.09.1965
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
1 / 1170
1 / 1170
74/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
11.09.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 796/82-21/82
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
733 Ihnát Ivan, Zmrhalová č.727, 14100 Praha 4
11.09.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
D 225/86-24/86
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
734 Ihnát Miroslav, Komenského č.2655/5, 06901 Snina
10.02.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1170
13D 1121/99-68/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
735 Greckokatolícka cirkev na Slovensku farnosť Ubľa, 06773 Ubľa
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
V 273/96-22/96
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
736 Čopová Popeluš Mária (rod Riganová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 675
Č.d.1735/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
738 Ihnátová Mária
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 675
Č.d.3419/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
739 Geletič Vasiľ (ml)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 675
Č.d.7274/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
737 Geletič Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 675
Č.d.2578/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
740 Sirková Mária (rod Horvátová), 06773 Ubľa č.d.259
17.11.1920
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 675
Č.d.15/1953
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
741 Semivanová Mária (rod Ihnátová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 2160
1 / 675
Č.d.274/1953
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
75/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
742 Dická Helena r. Vasilegová, Jesenského 2372/172, Snina, PSČ 069 01,
SR
Dátum narodenia :
06.03.1959
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 554/86-31/86
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
743 Horváth Vasiľ, Študenská č.1459/22, 06901 Snina
Dátum narodenia :
12.12.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 675
14D 1934/93-46/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
746 Budaiová Magdaléna, Prostejovská č.4843/48, 08001 Prešov
Dátum narodenia :
22.04.1953
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 792
Č.d.2315/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
751 Rigan Andrej (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
752 Riganová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 675
D 406/85-21/85
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
750 Rigan Ladislav
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 675
14D 1934/93-46/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
747 Borinský Michal, 06773 Ubľa č.145
Dátum narodenia :
20.07.1935
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 675
14D 1934/93-46/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
745 Kičová Júlia, Hanojská č.2543/1, 04001 Košice
Dátum narodenia :
07.03.1946
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 675
14D 1934/93-46/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
744 Pidová Anna, Čapajevova č.167/7, 04001 Košice
Dátum narodenia :
04.05.1943
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 675
Vlastník
1 / 792
Č.d.2315/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 792
Č.d.2928/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
76/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
753 Riganová Júlia
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 792
Č.d.2928/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
754 Rigan Michal (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 792
Č.d.2928/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
756 Rigan Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 792
Č.d.2315/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
755 Rigan Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Vlastník
1 / 792
Č.d.2928/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
757 Pidová Mária (rod Turbáková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 775/72-3/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
758 Turbák Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
759 Turbák Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
760 Turbák Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 792
Vlastník
1 / 792
D 775/72-3/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 792
D 775/72-3/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 792
D 775/72-3/73
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
761 Fuzerová Anna (rod Sirková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
762 Fuzerová Anna
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 1656
Č.d.1805/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1656
77/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1805/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
763 Ciniková Mária (rod Fuzerová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3037/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
764 Žotik Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
43 / 33120
Č.d.2609/1933
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
765 Hojdrová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1656
Vlastník
1 / 1440
Č.d.5558/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
766 Seman Vasiľ (m Ihnatková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Č.d.497/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
767 Husárová Anna (rod Semanová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
768 Seman Vasiľ
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
769 Gruber Tomáš
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Č.d.3842/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1440
Č.d.3842/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1440
Č.d.805/1961
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
770 Holubíková Júlia (rod Holubíková), 06773 Ubľa č.d.134
10.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
13D 517/98-37/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
771 Boušková Anna (rod Semanová), Vysoká pec č.184, 26101 Přibram
27.11.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1440
13D 517/98-37/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
78/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
27.11.1938
Dátum narodenia :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
772 Holubíková Júlia (rod Holubíková), 06773 Ubľa č.d.134
10.06.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 970/92-37/94
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
773 Holubík Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 288
Č.d.7242/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
774 Holubíková Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
775 Dutko Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 288
Vlastník
1 / 288
Č.d.7242/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
11 / 10080
Č.d.637/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
776 Ďaková Anna (rod Blizcová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
Č.d.3845/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
777 Čavargová Anna, Levočská č.65, 08001 Prešov
24.01.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14 / 2160
D 1129/76-10/77
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
778 Ušiaková Helena (rod Dzobová), Športová č.1548/3, 03401 Ružomberok
10.12.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
781 Holubík Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
13D 522/05-4/07
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 288
Č.d.7242/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
782 Holiganová Mária (rod Popelášová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 7245
1 / 432
Č.d.1853/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
79/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 432
783 Popeláš Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1853/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
784 Tatič Ján, 1.mája 1452/2, 06601 Humenné
Dátum narodenia :
21.06.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1620
13D 349/03-52/06
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
785 Sirka Vasiľ, Třebíčska č.14, 06601 Humenné
Dátum narodenia :
18.11.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2D 956/01-48/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
786 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
787 Kresila Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
39 / 8500
Vlastník
15 / 2160
Č.d.465/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
2 / 2160
Č.d.173/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
788 Martiníková Mária (rod Ivanegová), Čajkovského č.28/6541, 08001
Prešov
Dátum narodenia :
12.02.1939
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 1129/02-33/05
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
789 Kučmašová Júlia (rod Ivanegová), Pod Novým lesem č.170/74, 16000
Praha 6
Dátum narodenia :
05.12.1941
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
791 Popeláš Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
792 Popeláš Ján
Identifikátor :
Informatívny výpis
53 / 189540
14D 1129/02-33/05
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
790 Lukšová Anna (rod Ivanegová), 06761 Stakčín č.413
Dátum narodenia :
19.04.1936
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
53 / 189540
53 / 189540
14D 1129/02-33/05
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
2 / 2160
Č.d.1853/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
2 / 2160
80/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1853/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
793 Palivoda Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
2 / 2160
Č.d.487/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
794 Palivodová Júlia (rod Giričová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.487/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
795 Ďaková Júlia (mal.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2160
Vlastník
2 / 2250
Č.d.4263/1910
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
796 Girič Juraj (m Dubová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.862/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
797 Ďaková Júlia (mal.)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2160
Vlastník
2 / 2250
Č.d.3839/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
798 Giričová Anna (rod Dubová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.862/1930
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
799 Sirková Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 2160
Vlastník
2 / 2160
Č.d.150/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
802 Semivan Peter (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Č.d.1718/1936
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
800 Semivan Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2160
Vlastník
2 / 2160
Č.d.150/1938
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
81/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
804 Sirka Ján, 06773 Ubľa č.259
24.06.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
2 / 2160
N 365/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
805 Železniková Mária (rod Sirková), 06773 Ubľa č.28
22.04.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
N 365/00-75/00
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
806 Janočko Vasiľ (m Junová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
15 / 2160
Č.d.401/1922
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
8 / 2160
Č.d.5031/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
810 Banduričová Anna
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
809 Petruň Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
Č.d.456/1958
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
808 Lieber Markus
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12 / 2160
Č.d.7212/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
807 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
3 / 2160
Č.d.1661/1920
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
811 Seman Ján (m Gyáková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
Č.d.2272/1924
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
813 Mitrák Juraj (m Vasková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
2 / 2160
1 / 180
Č.d.1969/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
82/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 180
814 Mitráková Mária (rod Vasková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.1969/1925
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
815 Semivanová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.2213/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
816 Semivan Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1680
Č.d.2213/1902
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
817 Semivan Juraj
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
Vlastník
1 / 1680
Č.d.5420/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
818 Semivanová Anna (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
Č.d.2606/1931
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
820 Kičová Olena r. Blizcová, ((Ubľa 179, dát. úmrtia 23.5.1967))
01.01.1898
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3845/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
821 Blizcová Júlia (I)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1680
Č.d.3845/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
822 Blizcová Júlia (II)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
824 Blizco Ján
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
Vlastník
1 / 1680
Č.d.3845/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
823 Blizcová Mária (II)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1680
Vlastník
1 / 1680
Č.d.3845/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
1 / 1680
Č.d.3845/1927
83/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
825 Blizco Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1680
Č.d.3845/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
826 Blizco Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1680
Č.d.3845/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
827 Weichpart Jozef (m Palivodová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.391/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
828 Palivoda Andrej
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1440
Č.d.391/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
829 Palivoda Michal
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1440
Č.d.4876/1927
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
830 Palivoda Ján (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Vlastník
1 / 1440
Č.d.2097/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
831 Palivodová Júlia (mal)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Č.d.2097/1934
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
832 Weichpart Jozef, Pracháreň, 47114 Kamenický Šenov
02.07.1921
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 663/68
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
833 Weichpart Ernest
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1440
Vlastník
1 / 1440
D 663/68
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
84/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
834 Weichpart Július
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 1440
D 663/68
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
835 Kolbová Zdena (rod Borinská), Nám.Jozefa Štetky č.16, 36001 Karlove
Vary
Dátum narodenia :
09.08.1960
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 83/91-19/91 184
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
836 Banduričová Viera (rod Borinská), 06773 Ubľa č.147
Dátum narodenia :
30.09.1961
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Poznámka
Poznámka
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 1340/82-7/86 184
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
842 Boudová Anna (m Vuľchová), 06773 Ubľa č.216
Dátum narodenia :
01.09.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
D 453/70
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
843 Vuľcha Ján, Belehradská č.3, 04001 Košice
Informatívny výpis
1 / 1440
Pod P1-36/10 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením
exekučného záložného práva na nehnuteľností v časti A-LV na podiel pod B-838 vo
veľkosti 1/1440 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803,
Údernícka 5, 851 01 Bratislava na základe EX 1017/09 zo dňa 2.2.1010 Exekútorského
úradu Mgr. Juraja Galla, súdneho exekútora so sídlom Jilemnického 12, 036 01 Martin.
Pod P1-37/10 poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom
spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach v časti A-LV, podiel pod B-838 vo
veľkosti 1/1440 v prospech oprávneného EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35724803,
Údernícka 5, 851 01 Bratislava na základe EX 1017/09 zo dňa 2.2.1010 Exekútorského
úradu Mgr. Juraja Galla, súdneho exekútora so sídlom Jilemnického 12, 036 01 Martin.
Pod P-158/10 poznamenáva sa Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie, ktorá sa vykoná
predajom spoluvlastníc. podielu pod B-838 Kaliská Mária, vo veľkosti 1/1440 k
nehnuteľnostiam zapísaným v časti A-LV. EX 1017/09 zo dňa 7.5.1010 Exekútorského
úradu Martin, súdneho exekútora Mgr. Juraja Galla, so sídlom Jilemnického 12, 036 01
Martin.
D 1425/90-25/95
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
839 Dzoba Ján, SNP č.2652, 43401 Most
Dátum narodenia :
28.06.1924
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
D 83/91-19/91 184
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
838 Kaliská Mária (rod Sirková), Maurerova č.9, 04001 Košice
Dátum narodenia :
03.06.1945
Poznámka
1 / 1440
D 83/91-19/91 184
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
837 Borinský Miroslav, Gercenová č.1, 85000 Bratislava
Dátum narodenia :
28.04.1964
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
1 / 900
85/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
12.06.1954
D 453/70
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
844 Vuľcha Michal, Čordadová č.39, 04001 Košice
26.10.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 900
D 453/70
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
845 Greckokatolícka cirkev na Slovensku farnosť Ubľa, 06773 Ubľa
IČO :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.6882/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
848 Štefancová Anna (rod Kučmašová), Pokroku č.186, 04001 Košice
01.10.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
2 / 9000
14D 177/02-40/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
854 Chochlová Anna (rod Simčová), 06773 Ubľa č.101
29.09.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
13D 731/98-45/03 826
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
853 Bundžová Melánia (rod Simčová), 06773 Ubľa č.166
02.07.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3600
13D 731/98-45/03 826
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
852 Kučmaš Michal, Na Rozdílu č.718/28, 16000 Praha 6
11.11.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5400
13D 731/98-45/03 826
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
851 Kučmaš Juraj, Pod Novým Lesem č.170/74, 16000 Praha 6
22.09.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5400
13D 731/98-45/03 826
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
850 Sirková Mária (rod Kučmašová), Sokolovská č.174, 04001 Košice
15.07.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5400
13D 731/98-45/03 826
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
849 Vaszilyová Melánia (rod Kučmašová), Matuškova č.469, 04001 Košice
09.06.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
48 / 2160
1 / 9000
14D 177/02-40/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
86/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
29.09.1946
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
856 Štecová Mária (rod Blizcová), Mierová č.1908, 06601 Humenné
26.11.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 894/01-35/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
857 Blizco Patrik, Strojárska č.1830, 06901 Snina
18.01.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 10080
14D 894/01-35/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
858 Blizcová Martina (rod Blizcová), Strojárska č.1830, 06901 Snina
02.02.1978
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5040
14D 894/01-35/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
860 Štec Ján, 06773 Ubľa č.78
04.07.1934
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
10 / 2880
č.j.OPPaLH-2003/37578-Ro
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
862 Bilčák Ján, 06773 Ubľa č.224
11.11.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
13D244/2003-20/04
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
864 Rusnák Erik, 04461 Zlatá Idka č.242
02.05.1986
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 4320
14D 1048/05-34/06
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
865 Ďak Ján, 06773 Ubľa č.129
09.08.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1021 / 433600
14D 139/05-36/06
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
866 Kič Ján, Krosnianska č.49, 04001 Košice
04.06.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 10080
14D 894/01-35/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
859 Blizco Jozef, 06773 Ubľa č.30
13.09.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 5040
1 / 3420
5D 30/06-39/06
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Vlastník
87/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
867 Havriľák Ján, Komenského č.2659/9, 06901 Snina
27.12.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 999/05-46/06
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
868 Pažoutová Viera (rod Vernerová,ul Vrálová 2340/6,ČR)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14490
13D 522/05-4/07
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
871 Koroľ Pavel (Ing.), Gen. Svobodu č.2489/43, 06901 Snina
28.08.1960
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
10 / 2880
č.j.OPPaLH-2003/37580-Ro
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
877 Sirka Juraj (man Anna rod Bobejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
1021 / 433600
14D 234/06-69/07
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
876 Hlivková Anna (MUDr.), U Mrázovky č.2663, 15125 Praha 5
01.02.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14490
13D 522/05-4/07
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
875 Riganová Valéria (rod Rošková), 06773 Ubľa č.121
30.01.1968
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14490
13D 522/05-4/07
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
874 Bereš Milan, Jungmanova č.1256/12, 36301 Ostrov
19.05.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14490
13D 522/05-4/07
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
873 Bereš Jozef, S.K.Neumanna č.984/14, 36301 Ostrov
20.01.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 14490
13D 522/05-4/07
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
872 Švábová Viera (rod Koroľová), 1.mája č.2055/7, 06901 Snina
11.01.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3060
13D 349/03-52/06
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
869 Seman Milan, 1.mája č.2058/10, 06901 Snina
09.05.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 180
1 / 9360
Č.d.4436/1911,Č.d.268/1954
88/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
878 Sirka Juraj (man Anna rod Bobejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 3060
Č.d.2112/1923
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
879 Sirka Juraj (man Anna rod Bobejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
53 / 63180
Č.d.4436/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
880 Sirka Juraj (man Anna rod Bobejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
19 / 12600
Č.d.4450/1911
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
881 Sirka Juraj (man Anna rod Bobejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1440
Č.d.1535/1904
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
882 Sirka Juraj (man Anna rod Bobejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
43 / 33120
Č.d.4193/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
883 Sirka Juraj (man Anna rod Bobejová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
Č.d.3938/1929
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
886 Blizco Patrik, Strojárska č.1830, 06901 Snina
18.01.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1512
14D 1213/01-38/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
887 Blizcová Martina (rod Blizcová), Strojárska č.1830, 06901 Snina
02.02.1978
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
14D 1213/01-38/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
888 Čopová Anna (rod Biláková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 1512
2 / 2880
Č.d.5104/1909
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
89/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
889 Darjaninová Anna (rod Littová), 06773 Ubľa č.300
25.07.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
D 111/03-80/03
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
890 Guzej Juraj (m Makuchová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
3 / 2160
Č.d.1816/1912
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
891 Kučerová Júlia (rod Vasková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1260
Č.d.675/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
892 Kučerová Ilona (rod Ďáková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1260
Č.d.7384/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
893 Geletičová Júlia (rod Rigan Pešta)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 720
Č.d.7297/1901
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
894 Semanová Anna (rod Mordovanecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 495
Č.d.769/1913
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
895 Sirková Júlia (rod Klimiková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 1800
Č.d.3875/1907
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
896 Sirková Anna (rod Štecová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Vlastník
1 / 3060
Č.d.5641/1935
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
898 Slovenská republika
Identifikátor :
Informatívny výpis
1 / 1656
Č.d.4193/1905
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
897 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 945
Vlastník
1 / 1440
90/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3185/1908
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
899 Patarčáková Mária (rod Chochlová)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Č.d.3512/1932
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
900 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 2520
Vlastník
155983 / 37592100
doplnok k podielu
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
901 Kamenská Júlia (rod Bilčáková)
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
1 / 450
Č.d.1103/1944
Rozhodnutie OPÚ Humenné Č. 2007/00428 - ŠJ zo dňa 16. 10. 2007, právoplatné dňa
16.11.2007, Z - 1008/2007
Účastník právneho vzťahu:
Správca
902 Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11
IČO :
/
K vlastníkovi por. č. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 196, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212,
213, 214, 215, 216, 218, 219, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 271, 275, 276, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 292, 293, 294, 303, 305,
306, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 329, 335, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 353, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383,
384, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 407, 408, 409, 414, 421, 422, 423,
424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449,
450, 451, 453, 454, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466, 467, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 486, 487, 489, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 523,
524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 542, 544, 545, 546, 548, 550, 551, 552, 554, 555, 556,
558, 559, 560, 561, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 591, 592, 601, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621,
622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 631, 633, 634, 635, 636, 638, 642, 643, 644, 645, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656,
657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 688, 689,
692, 693, 694, 695, 696, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 718, 720, 721,
722, 723, 724, 725, 727, 728, 729, 736, 737, 738, 739, 741, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762,
763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 773, 774, 775, 776, 781, 782, 783, 786, 787, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799,
800, 801, 802, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
830, 831, 833, 834, 840, 868, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900,
901 je pod por. č. 902 správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
903 BLIZCO Ján, Maurerova 747/11, Košice - Dargovských Hrdinov, SR
Dátum narodenia :
20.09.1947
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 15D 419/06, Dnot. 134/06 zo dňa 18.9.2007, Z-894/07.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
904 SEMAN Milan, 1. mája 2058/10, Snina, PSČ 069 01, SR
Dátum narodenia :
09.05.1961
Titul nadobudnutia
1 / 14490
Osvedčenie o dedičstve 11D 289/07, Dnot. 106/07 zo dňa 3.10.2007, Z-1123/07.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
905 POTUCKÁ Mária r. Savková, 067 73, Ubľa, č. 130, SR
Dátum narodenia :
30.10.1947
Informatívny výpis
1 / 1680
91/96
1 / 9360
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30.10.1947
Osvedčenie o dedičstve 12D 125/04, Dnot. 312/04 zo dňa 28.1.2008, Z-154/08.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
906 ČOP Ján, Sofijská 2443/10, Košice, PSČ 040 01, SR
01.09.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 8320
Osvedčenie o dedičstve 11D 102/07, Dnot. 64/07 zo dňa 28.6.2007, Z-845/07.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
907 Čop Peter, Ing., Pollova 1303/63, Košice - Krásna, PSČ 040 01, SR
01.12.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 11D 102/07, Dnot. 64/07 zo dňa 28.6.2007, Z-845/07.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
908 REMAČOVÁ Anna r. Remačová, 067 73, Ubľa, č. 355, SR
03.02.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 720
Osvedčenie o dedičstve 11D 134/08, Dnot. 54/08 zo dňa 30.6.2008, Z-706/08.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
909 ČOPOVÁ Mária, Mgr., Palárikova 1503/1, Košice - Juh, PSČ 040 01, SR
23.05.1976
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 180
Osvedčenie o vydržaní N 11/2009, Nz 3185/2009 zo dňa 4.2.2009, Z-89/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
914 DVOŘÁKOVÁ Anna r. Pristašová, Tesaříkova 1022/5, Praha 10 Hostivař, ČR
11.02.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 720
Osvedčenie o vydržaní N 30/2009, Nz 8891/2009 zo dňa 20.3.2009, Z-264/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
917 ĎAK Marián, 067 73, Ubľa, č. 128, SR
28.02.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10 / 2160
Osvedčenie o dedičstve 11 D 534/08, Dnot. 184/08 zo dňa 30.1.2009, Z-254/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
916 IVANEGA Juraj r. Ivanega, 067 73, Ubľa, č. 305, SR
15.06.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10 / 2160
Osvedčenie o dedičstve 11 D 534/08, Dnot. 184/08 zo dňa 30.1.2009, Z-254/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
915 PRISTAŠ Vasil r. Pristaš, Cihelní 576, Frýdek - Místek, ČR
28.07.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 2475
Osvedčenie o dedičstve 14 D 170/08, Dnot. 74/08 zo dňa 24.11.2008, Z-61/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
913 Hrečko Vasiľ r. Hrečko, 067 73, 273, č. Ubľa, SR
28.12.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 9360
Osvedčenie o dedičstve 11 D 410/08, Dnot. 180/08 zo dňa 18.11.2008, Z-8/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
912 KLIMIKOVÁ Helena r. Rusinková, SNP 2512/36, Humenné, PSČ 066 01,
SR
06.02.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 1980
Osvedčenie o dedičstve 11D 217/08, Dnot. 85/08 zo dňa 17.6.2008, Z-765/08.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
911 ONDERKOVÁ Anna r. Čopová, Turgenevova 2241/31, Košice, PSČ 040
01, SR
29.01.1929
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 1980
Osvedčenie o dedičstve 11D 217/08, Dnot. 85/08 zo dňa 17.6.2008, Z-765/08.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
910 Furčáková Michaela r. Čopová, Národná Trieda 207/81, Košice, PSČ 040
01, SR
22.02.1980
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
7 / 8320
4 / 2835
Osvedčenie o dedičstve 11 D 599/08, Dnot. 209/08 zo dňa 26.1.2009, Z-334/09.
92/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
918 Čopáková Erika r. Jašková, 067 73, Ubľa, č. 14, SR
26.04.1975
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 2160
Osvedčenie o dedičstve 11 D 597/08, Dnot. 207/08 zo dňa 20.1.2009, Z-337/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
919 GROCKÁ Mária r. Tilňaková, Mukačevská 4809/57, Prešov, PSČ 080 01,
SR
15.03.1946
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o vydržaní N 40/2009, Nz 12291/2009 zo dňa 20.4.2009, Z-351/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
920 SIRKA Ján r. Sirka, 067 73, Ubľa, č. 289, SR
01.12.1959
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
239 / 252720
Uznesenie Okresného súdu vo Vranove n.T. 4D 38/2007, Dnot. 28/2007 zo dňa 17.6.2009, Z608/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
921 Miková Mária r. Gebrianová, 067 73, Ubľa, č. 350, SR
15.10.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1021 / 433600
Osvedčenie o dedičstve 14D 21/2009, Dnot. 43/2009 zo dňa 27.4.2009, Z-655/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
922 Comová Gabriela r. Gerlašinská, 067 73, Ubľa, č. 149, SR
22.10.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 900
Osvedčenie o dedičstve 13D 6/2009, Dnot. 36/2009 zo dňa 1.6.2009, Z-676/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
923 Kučmašová Mária r. Kučmašová, Machovcova 1275/16, Praha 4 Braník, ČR
11.03.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
29 / 34200
Osvedčenie o dedičstve 11D 267/10, Dnot. 124/10 zo dňa 24.9.2010, Z-1164/10.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
927 Mackaničová Květa r. Curková, Vihorlatská 1414/2, Snina, PSČ 069 01,
SR
05.08.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 1440
Osvedčenie o dedičstve 13D 161/10, Dnot. 92/10 zo dňa 25.10.2010, Z-1339/10.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
929 Chochlová Mária r. Janočková, 067 73, Ubľa, č. 37, SR
17.01.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2250
Osvedčenie o dedičstve 11D 345/10, Dnot. 148/10 zo dňa 05.10.2010, Z-1219/10.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
928 Hajdanka Michal, Kukučínova 2043/4, Snina, PSČ 069 01, SR
20.11.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 675
Osvedčenie o vydržaní N 82/2010, Nz 10239/2010 zo dňa 24.03.2010, Z-335/10.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
926 Kučmaš Jozef, 1. mája 2050/2, Snina, PSČ 069 01, SR
01.08.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
13 / 9240
Osvedčenie o dedičstve 13D 144/09, Dnot. 128/09 zo dňa 03.12.2009, Z-151/2010.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
925 Tatičová Miluša r. Tatičová, Považská 464/30, Košice - Západ, PSČ 040
01, SR
26.06.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 2160
Osvedčenie o dedičstve 13D 83/08, Dnot. 21/09 zo dňa 4.8.2009, Z-858/09.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
924 Boga Ján r. Boga, Laborecká 1853/9, Humenné, PSČ 066 01, SR
10.08.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
149 / 18720
7 / 6600
Osvedčenie o dedičstve 11D 560/10, Dnot. 210/10 zo dňa 27.12.2010, Z-103/11.
Vlastník
93/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
1 / 7245
930 Rigan Michal r. Rigan, 067 73, Ubľa, č. 355, SR
11.02.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 13D 230/10, Dnot. 217/10 zo dňa 17.1.2011, Z-231/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
931 Hrečko Slavko r. Hrečko, Sládkovičova 2510/116, Snina, PSČ 069 01,
SR
27.12.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o vydržaní N 86/2011, Nz 17048/2011 zo dňa 11.05.2011, Z-530/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
932 Hrečko Ľubomír r. Hrečko, Čergovská 22, Prešov, PSČ 080 01, SR
08.09.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2160
Osvedčenie o dedičstve 11D320/2011, Dnot. 102/2011 zo dňa 30.6.2011, Z-886/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
936 Holubová Anna r. Janočková, 067 73, Ubľa, č. 69, SR
15.10.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 2160
Osvedčenie o dedičstve 11D320/2011, Dnot. 102/2011 zo dňa 30.6.2011, Z-886/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
937 Rigan Miroslav r. Rigan, Strojárska 1830/91, Snina, PSČ 069 01, SR
26.04.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1 / 2250
Osvedčenie o dedičstve 14D 127/2011, Dnot. 176/2011 zo dňa 10.02.2012, Z-453/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
943 Hrehovčiková Renáta r. Železníková, 067 73, Ubľa, č. 121, SR
01.10.1969
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
33 / 22032
Osvedčenie o vydržaní N 332/2011, Nz 3806/2011 zo dňa 2.2.2012, Z-170/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
942 Maliničová Irena r. Šipošová, Vihorlatská 1412/42, Snina, PSČ 069 01,
SR
10.09.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
26 / 27540
Osvedčenie o vydržaní N 332/2011, Nz 3806/2011 zo dňa 2.2.2012, Z-170/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
940 Pida Michal r. Pida, Ing., Zábiedovská 41, Brezovica, PSČ 028 01, SR
28.12.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
11 / 10530
Osvedčenie o vydržaní N 332/2011, Nz 3806/2011 zo dňa 2.2.2012, Z-170/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
939 Pida Michal r. Pida, Ing., Zábiedovská 41, Brezovica, PSČ 028 01, SR
Dátum narodenia :
28.12.1957
Titul nadobudnutia
7 / 9000
Osvedčenie o dedičstve 11D317/2010, Dnot. 118/2010 zo dňa 19.09.2011, Z-1334/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
938 Pida Michal r. Pida, Ing., Zábiedovská 41, Brezovica, PSČ 028 01, SR
Dátum narodenia :
28.12.1957
Titul nadobudnutia
13 / 13770
Osvedčenie o vydržaní N 201/2011, Nz 23101/2011 zo dňa 23.06.2011, Z-701/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
935 Janočko Juraj, 067 73, Ubľa, č. 193, SR
21.04.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1503 / 425250
Osvedčenie o vydržaní N 201/2011, Nz 23101/2011 zo dňa 23.06.2011, Z-701/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
934 Ščurok Rastislav r. Ščurok, Švábska 6726/45, Prešov, PSČ 080 01, SR
29.12.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 9180
Osvedčenie o vydržaní N 86/2011, Nz 17048/2011 zo dňa 11.05.2011, Z-530/11.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
933 Ščurok Rastislav r. Ščurok, Švábska 6726/45, Prešov, PSČ 080 01, SR
29.12.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 9180
1 / 900
Osvedčenie o dedičstve 39D/526/2011, Dnot. 174/2011 zo dňa 20.04.2012, Z-557/12.
94/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
944 Pida Michal r. Pida, Ing., Zábiedovská 41, Brezovica, PSČ 028 01, SR
28.12.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Darovacia zmluva zo dňa 30.10.2012, V-779/12 zo dňa 30.11.2012.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
945 Vozňaková Viera r. Čopová, Dobrianskeho 513/9, Stakčín, PSČ 067 61,
SR
23.02.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 1800
Uznesenie Okresného súdu v Humennom 13D/170/2011 zo dňa 26.09.2012, Z-40/13.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
947 Kresila Miroslav r. Kresila, 067 73, Ubľa, č. 205, SR
25.03.1962
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 495
Osvedčenie o dedičstve 13D 96/2013, Dnot. 74/2013 zo dňa 28.5.2013, Z-994/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
948 Pidová Anna r. Dzobová, 067 73, Ubľa, č. 197, SR
03.03.1935
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3576 / 782460
Osvedčenie o dedičstve 13D 453/2012, Dnot. 93/2013 zo dňa 21.6.2013, Z-978/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
949 Švabová Viera r. Koroľová, 1.mája 2055/7, Snina, PSČ 069 01, SR
11.01.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
1192 / 782460
Osvedčenie o dedičstve 13D 453/2012, Dnot. 93/2013 zo dňa 21.6.2013, Z-978/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
951 Rigan Michal r. Rigan, 067 73, Ubľa, č. 355, SR
11.02.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1192 / 782460
Osvedčenie o dedičstve 13D 453/2012, Dnot. 93/2013 zo dňa 21.6.2013, Z-978/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
950 Seman Milan r. Seman, 1. mája 2058/10, Snina, PSČ 069 01, SR
09.05.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 1170
Uznesenie Okresného súdu v Humennom 11D302/2012 Dnot.144/2012 zo dňa 01.10.2012,
Z-1178/12.
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
946 Kučmaš Ján r. Kučmaš, Čelina 59, Borotice, ČR
25.09.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
569 / 1477980
1192 / 782460
Osvedčenie o dedičstve 13D 453/2012, Dnot. 93/2013 zo dňa 21.6.2013, Z-978/13
95/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
ČASŤ C: ŤARCHY
Por.č.:
Pod V-421/09 zo dňa 21.07.2009 sa zriaďuje záložné právo zo Zmluvy o zriadení záložného práva č.307/2009-PTR
zo dňa 28.5.2009 na základe Zmluvy o úvere č.8192072 zo dňa 23.9.2008 na nehnuteľností zapísané v časti ALV
na podiel B889- 1/945-ina, Anna Darjaninová r. Littová, nar.25.07.1947, v prospech záložného veriteľa
POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava, IČO:35807598.
Pod č.V-821/09 zo dňa 02.12.2009 zriaďuje sa záložné právo na nehnuteľností zapísané v časti A-LV na podiel
pod B889 v 1/945-ine v prospech záložného veriteľa, POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, 811 09 Bratislava,
IČO: 35 807 598 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva č. 735/2009-PTR zo dňa 12.10.2009.
Pod Z-214/10 zo dňa 19.2.2010 zriaďuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v časti A-LV v
podiele 1/4320-ina pod B 864 na základe Exekučného príkazu EX 51/2009 zo dňa 3.2.2010. Oprávnený: Savková
Andrea, Čínska 7, Košice, nar. 09.03.1988. Exekútorský úrad , Južná trieda 93, 040 01 Košice, JUDr. Ladislav
Kováč, PhD. - súdny exekútor.
Pod Z-515/2010 zo dňa 12.05.2010 zriaďuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v časti ALV na podiel pod B 838 - Mária Kaliská r. Sirková vo veľkosti 1/1440-ina na základe Exekučného príkazu Ex
658/2009 zo dňa 05.05.2010. Oprávnený: EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava. Exekútorský
úrad, Vazovova 9, 811 07 Bratislava, Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor.
Na základe Exekučného príkazu EX 1017/2009 zo dňa 7.5.2010 vedeného v registri Z pod číslom 534/10, zriaďuje
sa exekučné záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v časti A-LV vo veľkosti spoluvlastnického podielu
1/1440 pod B-838 Kaliská Mária, vydaného Exekútorským úradom Martin, súdným exekútorom Mgr. Juraja
Gallom, so sídlom Jilemnického 12, 036 01 Martin. Oprávneným vo veci - EOS KSI Slovensko, s.r.o., Údernícka
5, Bratislava, IČO. 35 724 803.
Pod Z-117/11 zo dňa 31.1.2011 zriaďuje sa exekučné záložné právo k nehnuteľnostiam zapísaným v časti A-LV v
podiele 1/4320-ina pod B 864 na základe Exekučného príkazu EX 3974/2010 zo dňa 27.1.2011. Oprávnený:
OLOSA, spol. s r.o., Mánesova 1620/1, 352 01 Aš, Česká republika. Exekútorský úrad Košice, Štefánikova č.6,
040 01 Košice, JUDr. Zora Ferdinandy r. Gáfriková - súdny exekútor.
Iné údaje:
PKV 153 pre parcely reg. E KN 606 610 611
902
K vlastníkovi por. č. 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 115, 116,
117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 145, 146, 147, 148, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 170, 171, 172,
173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 196, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238,
239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 271, 275, 276, 283, 284, 285, 286,
287, 290, 292, 293, 294, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 322, 324, 329, 335, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 353, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 400, 401, 402,
403, 404, 405, 407, 408, 409, 414, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 453, 454, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 466,
467, 468, 470, 471, 472, 473, 475, 476, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 486, 487, 489, 492, 493, 494, 495, 497, 498, 499,
500, 501, 502, 503, 504, 505, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534,
535, 536, 537, 542, 544, 545, 546, 548, 550, 551, 552, 554, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 566, 567, 568, 569, 570, 571,
572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 601, 603, 604,
605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629,
631, 633, 634, 635, 636, 638, 642, 643, 644, 645, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663,
664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 688, 689, 692, 693, 694, 695, 696, 699,
700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 718, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 727,
728, 729, 736, 737, 738, 739, 741, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766,
767, 768, 769, 773, 774, 775, 776, 781, 782, 783, 786, 787, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831,
833, 834, 840, 868, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 888, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901
je pod por. č. 902 správa na všetky parcely tohoto listu vlastníctva
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
96/96
Aktualizácia katastrálneho portálu:
26.12.2013
Download

LV1188 - ubla.ocu.sk