Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní
Škroupova 4, Plzeň
Sp. zn.:
Č. j.:
Vyřizuje:
Telefon:
Fax:
E-mail:
IDDS:
SZ MMP/150469/12/ŠOR
MMP/214931/13
Ing. Ludmila Šormová
378 034 133
378 034 102
[email protected]
6iybfxn
Plzeň, dne: 23. 10. 2013
Vypraveno dne:
ROZHODNUTÍ
VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
Magistrát města Plzně, odbor stavebně správní, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
podle ustanovení § 104 odst. 2 písm.c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o
změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 11 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako speciální stavební úřad podle
ustanovení §15 odst. 4 vodního zákona a 15 odst.1 písm.d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
vydává k žádosti:
Obce Nezvěstice, IČO 00257028, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice,
kterou zastupuje VPÚ Plzeň s.r.o., IČO 49194160, Koterovská č. p. 462/162, Koterov, 326 00
Plzeň 26
I. dle ust. § 8 odst. 1 písm. c) citovaného vodního zákona a v souladu s nařízením vlády č. 61/2003
Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech,
ve znění pozdějších předpisů
povolení
Obci Nezvěstice, IČO 00257028, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice,
k vypouštění odpadních vod z mechanicko-biologické ČOV Nezvěstice s kapacitou 1067 EO
na pozemku p. č. 664/1 (PK 664) v k. ú. Nezvěstice do vod povrchových - významného vodního toku
Úslavy, číslo hydrologického pořadí 1-10-05-051, ř. km 25,03, vodní útvar: 13368000 - Úslava po ústí
do toku Berounka, poloha místa orientačně dle souřadnic X - 1082786, Y - 821879 v tomto rozsahu:
limity množství:
Qprům.
Qmax.
Qměs.
Qrok
=
=
=
=
1,85
2,82
5 952
58 400
limity jakosti:
CHSKCr :
BSK5:
NL :
N-NH4+ :
Pcelk.:
4,38
1,28
1,46
0,70
0,08
l.s-1
l.s-1
m3.měs-1
m3.rok-1
t.rok-1
t.rok-1
t.rok-1
t.rok-1
t.rok-1
p - 75
p - 22
p - 25
prům. - 12
prům. - 1,5
1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
m - 140
m - 30
m - 30
m - 20
m - 4,5
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
mg.l-1
Povolení je vázáno na splnění těchto podmínek a povinností:
Platnost povolení se stanovuje na dobu do 31. 10. 2023.
Kontrolní profil pro odběr vzorků vypouštěných odpadních vod se stanovuje v profilu měrného
objektu na odtokovém potrubí z ČOV (před smísením s jinými odpadními či srážkovými
vodami).
3. Množství (objem) vypouštěných odpadních vod bude znečišťovatel sledovat pomocí
kontinuálního měřícího zařízení s možností zjištění okamžitého průtoku v l.s-1 (indukční
průtokoměr). Měřící zařízení musí mít platné ověření pro stanovení měřidla nebo platnou
kalibraci pro pracovní měřidla. Údaje o objemu vypouštěných odpadních vod za kalendářní rok
(Qroční) budou zaznamenávány do provozní dokumentace (provozní deník ČOV).
4. Jakost vypouštěných odpadních vod v ukazatelích dle rozhodnutí (pro posouzení souladu
s hodnotami “p”) bude znečišťovatel sledovat dvouhodinovým směsným vzorkem (získaným
sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut) s minimální četností 12 x
ročně (v přibližném intervalu 1 x za měsíc) v profilu ve smyslu podmínky č. 2.
5. Odběry a rozbory vypouštěných odpadních vod budou prováděny odborným pracovištěm
vlastnícím potřebná oprávnění pro vykonávání těchto činností.
6. Dodržení stanovených limitů vypouštěného znečištění bude ověřeno zkušebním provozem
v délce trvání 1 roku před uvedením do trvalého provozu. Vyhodnocení zkušebního provozu
zpracované odborným pracovištěm bude bezodkladně předloženo zdejšímu vodoprávnímu úřadu.
7. ČOV bude provozována dle schváleného provozního řádu. Provozní řád pro zkušební provoz
bude předložen příslušnému vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Plzně, odbor stavebně
správní, Škroupova 4, Plzeň) ke schválení do doby uvedení ČOV do provozu. Ke kolaudaci ČOV
(uvedení ČOV do trvalého provozu) bude provozní řád pro zkušební provoz upraven
na podmínky provozu trvalého.
8. Způsob zneškodňování odpadů z provozu ČOV bude řešen v provozním řádu ČOV, a to
v souladu s předpisy na úseku odpadového hospodářství.
9. Ve smyslu tohoto povolení bude aktualizován kanalizační řád obce, upravený dokument bude
předložen ke schválení zdejšímu správnímu orgánu před uvedením ČOV do zkušebního provozu.
10. Roční výsledky rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod budou předávány příslušnému
vodoprávnímu úřadu (Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně, Kopeckého sady 11,
306 32 Plzeň) a správci povodí (Povodí Vltavy, s. p.) do konce února následujícího
kalendářního roku.
1.
2.
Účastníkem řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního úřadu ve smyslu § 27 odst. 1
správního řádu je obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IČ: 002 57 028.
II. podle ustanovení § 15 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona
stavební povolení k provedení stavby vodního díla a změny dokončeného vodního díla:
Nezvěstice - kanalizace a ČOV
na pozemcích: parc. č. 28/4, 33/1, 33/19, 59/4, 59/17, 59/18, 113/20, 113/87, 113/89, 113/92, 113/95,
113/96, 113/98, 113/100, 113/101, 113/102, 114, 119/10, 123/9, 123/10, 148/6, 149, 152/48, 152/50,
152/78, 152/79, 154/1, 202/1, 222, 273/7, 278/1, 278/56, 278/81, 278/89, 278/140, 278/211, 278/214,
278/215, 289/2, 290/4, 538/54, 538/73, 610/1, 611/1, 611/2, 613/4, 623, 625/1, 626/1, 626/3, 628/1,
628/4, 634/1, 634/4, 635/1, 636/1, 636/3, 641/2, 641/10, 641/13, 659/1, 659/3, 664/1, 666/1, 669/1,
674/1, 712, p. p. k. 114, 123/1, 149, 184/3, 184/4, 184/5, 184/6, 184/7, 197, 201, 202, 203, 204/2,
205/1, 205/2, 207/1, 207/2, 208, 214, 269, 623, 625, 626, 628, 634/1, 635/1, 636/1, 664, 666/1 v
katastrálním území Nezvěstice, parc. č. 35/1, 36/1, 41/4, 278/22, 286/1, 286/4, 290/5, 315/3, 315/4,
2
315/6, 337/3, 347/14, 347/17, 347/19 v katastrálním území Olešná u Nezvěstic, na pozemcích p. č.
999/6 a 999/11 v katastrálním území Žákava.
Účel stavby:
Stavby pro odvádění a čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do vod
povrchových
Stavba pro vedení pitné vody
Předložená dokumentace řeší:
• SO 01 Stoková síť v celkové délce 7538 m z toho tlaková kanalizace DN 100 v délce 582 m,
gravitační kanalizace DN 250 v délce 6467,6 m, DN 500 v délce 488 m
• SO 02 Čistírna odpadních vod s kapacitou pro 1067 EO, s nízkozatěžovanou aktivací a stabilní
nitrifikací. Tvoří ji provozní soubor PS 01 – ČOV – technologická část, SO 02.1 Provozní
budova, SO 02.2 Nádrže, SO 02.3 Propojovací potrubí, SO 02.4 Vodovodní přípojka
• SO 03 až 6 Čerpací stanice ČS 1 až 4
• SO 07.3 Přeložka vodovodu – z profilu 110x10 v délce 54 m, z profilu 160x14,6 v délce 65,5
m, z profilu 225x20,5 v délce 80,5 m
Orientační určení polohy vodního díla souřadnicemi X, Y:
Kanalizace
začátek: X = 1082907,1116
Y =814537,0042
konec: X = 1082767,6658
Y =812962,7188
Přeložka vodovodu
začátek: X = 1082939,5116
konec: X = 1082956,0759
Y =813744,3416
Y =813795,1704
Čistírna odpadních vod:
X =1082740,7924
Y =812944,8092
Čerpací stanice 1
X = 1083246,5014
Y =813448,5389
Čerpací stanice 2
X =1083061,3039
Y =813723,7400
Čerpací stanice 3
X = 1083128,9558
Y =814047,7216
Čerpací stanice 4
X = 1082618,6294
Y =813770,5855
Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení
§ 115 odst. 1 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem
ve vodoprávním (stavebním) řízení, kterou zpracovali Ing. Zdeněk Černý, ČKAIT 0200054, IČ
49194160 v 07/2011 a Ing. Milan Uher, ČKAIT 1005145 v 07/2011. Případné změny oproti
předložené projektové dokumentaci nesmí být provedeny bez předchozího projednání
s vodoprávním úřadem a výše uvedeným projektantem.
2. Před zahájením stavby si stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilými
osobami.
3. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických
zařízení, zejména vyhlášky č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky
nebo do hloubky.
3
4. Stavba bude dokončena nejpozději do 11/2015.
5. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích
pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, ustanovení vyhlášky č.428/2001 Sb., kterou se
provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a příslušné
technické normy, zejména platné normy pro tento druh stavby.
6. Před zahájením prací je nutno si zajistit vytýčení průběhu podzemních vedení (od jejich vlastníků),
popřípadě postupovat dle jejich požadavků.
7. Po dobu stavby nutno zajistit bezpečný přístup k přilehlým nemovitostem. Musí být zajištěna
možnost příjezdu zejména vozidel lékařské pomoci, hasičským sborům a nutné dopravní obsluze.
Případné omezení bude pouze na nezbytně nutnou dobu.
8. Z vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň ze dne 28. 5. 2012 pod zn. 2390/1233200/19-578/Či vyplývá:
- ŘSD ČR nesouhlasí s ukládáním kanalizačního řadu do vozovky do 31. 3. 2015. Důvodem
nesouhlasu je skutečnost, že v dotčeném místě byla provedena pokládka nové obrusné vrstvy
vozovky se zárukou do 31. 3. 2015
- Po vydání stavebního povolení a před zahájením stavebních prací zhotovitel stavby požádá
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání Rozhodnutí o
povolení zvláštního užívání silnice I/19 za účelem provádění stavebních prací (dle § 25 odst. 6
písm. c) bod 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích). ŘSD ČR, Správa Plzeň na
základě výzvy od Krajského úřadu, odboru dopravy a silničního hospodářství vydá souhlas
potřebný pro vydání uvedeného Rozhodnutí
- Po vydání tohoto Rozhodnutí a před zahájením stavebních prací bude mezi ŘSD ČR, Správou
Plzeň a stavebníkem uzavřena smlouva o pronájmu stavby silnice I. třídy
- Stavba bude prováděna dle příslušných ČSN, TP a TKP
- Podélné uložení kanalizačního řadu o profilu 250 mm a délce 360 bm bude provedeno
otevřeným výkopem v ose jízdního pruhu vozovky tak, aby kanálové poklopy nebyly
pojížděny motorovými vozidly
- Příčné uložení kanalizačního řadu bude provedeno formou řízeného protlaku pod
konstrukčními vrstvami silnice I/19 v délce cca 8 bm, průměr chráničky 400 mm
- Montážní jámy pro provedení protlaku budou umístěny mimo silniční pozemek
- Zahájení a ukončení stavby bude nahlášeno na ŘSD ČR, Správu Plzeň (p. Křovák, tel.
725032108)
- Stavební práce mohou být zahájeny až po předání staveniště, o kterém bude mezi ŘSD ČR,
Správou Plzeň a stavebníkem sepsán předávací protokol. Při předání bude dále doložen
harmonogram, kontrolní a zkušební plán a technologický postup prací.
- Vykopaná zemina nebude použita pro nový zásyp a bude nahrazena štěrkodrtí frakce 0-22 mm
a hutněna po vrstvách max. 25 cm (v souladu s TP 146)
- Obnova konstrukčních vrstev bude provedena dle katalogového listu DO-N TDZ-2, P 3,
přičemž ložná a obrusná vrstva bude provedena z modifikovaných asfaltů
- Nové konstrukční vrstvy budou provedeny odstupňovaně (zámek min. 30 cm) do původní
konstrukce tak, aby podélná spára neprocházela více než 1 konstrukční vrstvou
- Obrusná vrstva bude provedena celoplošně v rozsahu jedné poloviny vozovky, v níž bude
uložen kanalizační řad
- Vodorovné dopravní značení bude provedeno ze strukturálního plastu
- Kanalizační šachty budou opatřeny samonivelačními poklopy
- V případě použití potrubí z PVC je požadováno, aby jeho kruhová tuhost byla minimálně SN
16 kN/m2
- Výkopové práce budou provedeny tak, aby byl minimalizován zásah do stavby silnice I/19 a
silničního pozemku
- Veškeré pracovní spáry obrusné vrstvy budou proříznuty a zality trvale plastickou
modifikovanou zálivkou (dle TP 115)
- Při pokládce nové obrusné vrstvy budou stávající kanalizační šachty, krycí hrnce inženýrských
sítí a rámy vpustí výškově upraveny do nivelety nové vozovky
4
-
Stavebník bezodkladně zajistí odstranění všech škod způsobených na součástech silnice I. třídy
č. I/19, pokud k nim dojde vlivem provádění stavebních prací z důvodu realizace stavby
- Stavebním provozem nebude docházet ke znečišťování silnice I/19. Vozidla stavby budou před
vyjetím ze staveniště řádně očištěna. Silniční vpusti a kanalizační řad dotčený splachem
nečistot ze stavby bude ze strany stavebníka po dokončení prací vyčištěn a protokolárně předán
pracovníkovi ŘSD ČR, Správy Plzeň, kde mu bude předán i protokol o vyčištění od odborné
firmy, nejpozději však do závěrečné kontrolní prohlídky
- ŘSD ČR, Správa Plzeň si vyhrazuje právo dozoru za účelem kvality a způsobu provádění
stavebních prací. Stavebník je povinen zajistit přístup do všech míst na staveništi, poskytovat
informace o postupu prací a předkládat průběžně výsledky kontrolních zkoušek. Dále je
povinen zvát zástupce ŘSD ČR, Správy Plzeň na předání staveniště, na kontrolu prací před
jejich zakrytím, na veškerá jednání o problematice stavby, na předání a kolaudaci stavby, na
řízení o vadách a jejich odstranění. Zástupci ŘSD ČR, Správa Plzeň bude umožněno zapisovat
do stavebního deníku, schvalovat možnost případné změny technického řešení oproti PD a
navrhovat zastavení stavebních prací v případě nedodržení v případě nedodržení kvality nebo
podmínek stavebního povolení
- Po skončení stavebních prací (termín dle uzavřené smlouvy o pronájmu silnice I. třídy)
stavebník vyzve pracovníka provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (Ing. Čihák)
k protokolárnímu předání pronajaté části silnice I. třídy. K fyzickému předání tohoto úseku
dojde technikem provozního úseku ŘSD ČR, Správy Plzeň (p. Křovák) na místě samém.
Předávací protokol bude sloužit jako podklad pro závěrečnou kontrolní prohlídku.
- Před závěrečnou kontrolní prohlídkou bude uzavřena smlouva o náhradě za omezení
nemovitosti. Návrh smlouvy bude zpracován na základě předložených 5-ti originálů
geometrického zaměření, ve kterých bude vyznačena v pozemku ve vlastnictví ČR, příslušnost
hospodařit ŘSD ČR délka uložené inženýrské sítě
- Zástupce ŘSD ČR bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby od příslušného
vodoprávního úřadu. Před touto prohlídkou bude na ŘSD ČR, Správu Plzeň doručena souhrnná
zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník a geodetické
zaměření stavby včetně uložených inženýrských sítí. Dále bude provedeno fyzické předání
stavby a sepsán protokol o odevzdání a převzetí stavby, který bude sloužit pro závěrečnou
kontrolní prohlídku
- Vyjádření správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 9. 11. 2012 pod zn.
58417/2012-343/Šn SP-2012/9816
9. Z vyjádření správce povodí – Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 30. 9. 2011 pod zn. 51559/2011343/Šn, SP-2011/14432 a ze dne 9. 11.2012 pod zn. 58417/2012-343/Šn SP-2012/9816 plyne:
- Při realizaci překopů Úslavy a Olešenského potoka bude tato skutečnost v předstihu nahlášena
zaměstnanci Povodí Vltavy, státní podnik – úsekovému technikovi p. Pacoltovi – mob.
724 212 367
- Správce toku bude přizván k předkolaudační prohlídce přechodů kanalizace a výustního
objektu
10. Ze souhlasu Drážního úřadu, sekce stavební ke zřízení stavby ze dne 22. 8. 2012 pod zn. MLSOL0544/12-2/Vd DUCR-45041/12/Vd vyplývá:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, předloženému Drážnímu úřadu.
Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem
- Stavba musí být ochráněna před nepříznivými účinky vibrací
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení
- Na stavbě nesmí být umístěny taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést
k záměně s drážními znaky nebo by mohly jinak ohrozit provoz dráhy
- Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná
bezpečnostní opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně projednat s vlastníkem a
provozovatelem dráhy
- Všechny kovové části stavby je nutné chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky
bludných proudů vzniklých při provozování dráhy
5
-
Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby a
to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy
- Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní
úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona
11. Ze souhlasu s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF – Magistrát města Plzně, odbor životního
prostředí ze dne 6. 8. 2010 pod č. j.: MMP/125805/10-Ing.Gl. plyne:
- Před započetím prací provést na vlastní náklady skrývku kulturní vrstvy ornice z celé plochy
dotčeného pozemku do hloubky min. 20 cm. Tato ornice bude deponována na stavebním
pozemku a využita při ozeleňovacích prací okolo stavby ČOV. Případný přebytek cca 200 m 3
ornice bude využit na obnovu stávajících zelených ploch v intravilánu obce Nezvěstice. O
činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením
a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy vést protokol (pracovní deník), v němž se
budou uvádět všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti
využívání těchto zemin.
- Zabezpečí vytýčení hranic budoucího staveniště, resp. jeho jednotlivých částí v terénu a s jejich
průběhem seznámí vlastníky i uživatele zemědělské půdy
- Ostatní výkopové zeminy, pokud nebudou využity pro terénní úpravy v prostoru budoucího
staveniště, umístit výhradně na vymezených skládkách, situovaných na nezemědělské půdy
- Po dobu výstavby zajistit nepřerušovaný, provozně vyhovující přístup na okolní zemědělskou
půdu.
- Budou-li při výstavbě porušeny zemědělské účelové komunikace nebo jinak znepřístupněny
zemědělsky využívané pozemky, zajistit neprodleně nápravu a umožnit provoz na
komunikacích, případně zajistit jejich opravu a zpřístupnit příslušné pozemky
- Škody způsobené na okolních pozemcích a kulturách na nich pěstovaných, jakož i škody na
kulturách na odnímaných pozemcích, je investor povinen uhradit podle zvláštních předpisů
- Při výstavbě činit taková opatření, aby nedošlo k úniku pevných, kapalných a plynných látek
poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační půdní kryt
- Po nabytí právní moc rozhodnutí vydaného podle zvláštních předpisů (stavební řízení) nebude
předepsán odvod finančních prostředků, protože tato investiční akce je osvobozena od
předepsání finančních odvodů do fondu ŽP v souladu s § 11 odst. 3 písm. b) zákona č. 334/92
Sb.
12. Ze závazného stanoviska – souhlasu Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 12.
7. 2010 pod č. j.: MMP/103185/10 k zásahu do VKP plyne:
- Při realizaci stavby budou respektovány stávající dřeviny a stavebník bude postupovat
v souladu s normou ČSN 839061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů,
porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech, zejména s kapitolou 3.5. Ochrana
stromů před mechanickým poškozením a 3.9. Ochrana kořenového prostoru při hloubení
stavebních jam a jiných výkopů
- Mechanizmy používané při realizaci akce budou udržovány v dobrém technickém stavu tak,
aby se snížilo riziko možných havárií (kontaminace půdy, znečištění vod ropnými látkami
apod.)
- Při realizaci křížení s vodním tokem nesmí docházet k jeho trvalému zakalování
- Na plochách zeleně v údolní nivě řeky nebude umístěno zařízení staveniště, sklad nářadí a
materiálu
- Po dokončení prací bude okolní území uvedeno do původního stavu
- Bude provedeno ozelenění stavby dřevinami tak, aby zakrývalo objekt ČOV z pohledově
exponovaných směrů (především ze severu)
- Dřeviny k ozelenění stavby budou voleny z vhodných domácích druhů a bude zajištěna
povýsadbová a rozvojová péče na dobu (u stromů) min. 5 let.
13. Ze závazného stanoviska – souhlasu Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 2.
7. 2010 pod sp. zn.: MMP/103182/10 s umístěním stavby v pásmu do 50 m od okraje lesních
pozemků plyne:
- Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění
funkce lesa (§ 13 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích)
6
-
O rozhodnutí o trvalém odnětí stavbou dotčeného pozemku požádá investor po dokončení
stavby a jejím konečném zaměření
14. Z vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 24. 5. 2010 pod zn.
MMP/81566/10-Th plyne:
- Realizací stavby dojde ke kácení dřevin rostoucích mimo les. K takovému zásahu je nutné
povolení Obecního úřadu Nezvěstice. K žádosti je třeba doložit: výpis z katastru nemovitostí,
situační zákres do mapy, popis dřeviny (např. druh, stáří), obvod kmene v 1,3 m nad zemí,
odůvodnění žádosti, údaje o žadateli (r. č., výpis z obchodního rejstříku atd.)
- Území stavby ČOV je součástí systému ekologické stability, z tohoto důvodu budou
k výsadbám použity pouze stanovištně odpovídající domácí druhy dřevin
15. Ze souhrnného stanoviska Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 24. 10. 2011
pod zn. 1257/11-SDC PLZ-350/Kov plyne:
- Požadujeme respektovat uvažované výhledové zdvoukolejnění trati Nepomuk – Plzeň podle
studie „Modernizace traťového úseku České Budějovice - Plzeň“. V místě křížení je druhá
kolej navržena vpravo od koleje stávající v osové vzdálenosti do 5 m. To vyvolá mj. i rozšíření
sousedního mostu a posunutí paty drážního tělesa. Z tohoto důvodu je požadováno prodloužení
chráničky směr vpravo trati v místě křížení (žkm 332,268 trati České Budějovice – Plzeň) o cca
5m
- Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy)
oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dní před zahájením – SŽDC, s. o.,
Správa železniční dopravní cesty Plzeň, Sušická 23, 326 00 Plzeň, OPS p. Kovandová e-mail:
[email protected]
- V místě a v jejím nejbližším okolí se nacházejí podzemní vedení a zařízení ve správě SŽDC, s.
o., SDC (správy sdělovací a zabezpečující techniky – SSZT, správy elektrotechniky a
energetiky – SEE)
- Stavebník požádá při předání staveniště, nejpozději 15 dnů před zahájením prací, o vytýčení
těchto zařízení a zajištění odborného dohledu při provádění prací. Prokazatelně seznámí
všechny zaměstnance provádějící zemní práce s polohou vedení
- Žádost o vytýčení zařízení a o dohled při provádění výkopových prací adresujte objednávkou: SŽDC, s. o., SDC Plzeň, Správa sdělovací a zabezpečující techniky (SSZT) p. Štván, tel. č.
972 523 490, mobil 724 932 741, SŽDC, s. o., SDC Plzeň, Správa elektrotechniky a energetiky
(SEE), p. Špeta, tel. č. 972 523 444, mobil 724 843 850
- Podmínky SSZT a SEE k ochraně kabelů při provádění prací v blízkosti kabelových tras a
zařízení SSZT a SEE – Kabelové trasy a zařízení SSZT a SEE nesmí být uvedenou stavbou
dotčeny, ani poškozeny. Zemní práce musí být prováděny min. 1,5 m od zařízení a kabelů
SSZT a SEE ručně a opatrně. Pevné stavby a úpravy terénu musí být svým okrajem min. 1,0 m
od kabelů a zařízení SSZT a SEE. Zemními pracemi nesmí dojít ke změně hloubky uložení
kabelů a zařízení SSZT a SEE. Stavbou nesmí dojít k omezení přístupu ke kabelovým trasám a
zařízení SSZT a SEE (oplocení). V případě dotčení, souběhu nebo křížení zařízení a kabelů
SSZT anebo SEE stavbou, musí tato odpovídat platným normám. V případě obnažení kabelů
SSZT nebo SEE nutno zajistit jejich mechanickou ochranu během stavby (vyvěšení). V případě
zřízení komunikace přes trasu kabelů, je nutné zajistit odpovídající definitivní nebo dočasnou
(příjezd na staveniště) úpravu uložení kabelů (hloubka, chránička). V případě nemožnosti
jiného řešení ochrany kabelů SSZT a SEE musí investor v rámci stavby zajistit odpovídající
přeložku kabelových tras nebo zařízení SSZT a SEE. Řešení přeložky a zpracovaná projektová
dokumentace přeložky musí být předem projednána na SSZT nebo SEE. Po ukončení zemních
prací je třeba zhutnit zeminu pod zařízením dráhy a obnovit jeho krytí včetně položení
výstražné fólie (ČSN 736006 Označování podzemních vedení výstražnými fóliemi). Před
provedením záhozu obnažených kabelů je dodavatel zemních prací povinen přizvat zástupce
SŽDC, s. o., SDC Plzeň – SEE, SSZT ke kontrole jejich celistvosti a způsobu uložení. Teprve
po provedení této kontroly může být provedena definitivní úprava terénu v místě stavby
- Případné protlakové jámy musí být min. 1,0 m za úrovní krajních kabelových tras vně (při
hluboké protlakové jámě je nutno provést zapažení)
7
-
-
-
-
-
-
-
Na kabelových trasách nesmí být zřizováno zařízení staveniště, umístěno složiště materiálu a
odstavována těžká stavební technika. Zemní práce nesmí měnit výšku krytí stávajících
kabelových tras a tyto nesmí být zakryty nerozebíratelným krytem
Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování
dráhy). Dojde-li k takovému stavu, SDC Plzeň zavede ihned po tomto zjištění opatření
k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude SDC Plzeň na CPS vymáhat úhradu nákladů
vzniklých v souvislosti s opatřením pro zajištění bezpečnosti provozu a náhradu škody dle
platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona
za prováděnou stavbu nebo dílo.
Upozorňujeme, že v případě omezení rychlostí v traťových i staničních kolejích, které vzniklo
v souvislosti s touto stavbou (stavbou v ochranném pásmu a na dráze) nad rámec stanovený
projektem, je cizí právní subjekt (CPS) povinen zaplatit SŽDC náhradu škody ve výši 1 500, Kč za každou i jen započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za jakékoliv snížení rychlosti
o každých započatých 10 km/hod a to až do doby, kdy tyto okolnosti pominou. CPS se rozumí
fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo
dílo. O omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele
dráhy
Stavebník oznámí zahájení prací v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) při předání staveniště,
nejpozději 15 dnů před vlastním zahájením prací, aby mohla být sjednána smlouva
(objednávka) o placeném výkonu dohledu při provádění prací. Objednávku předejte vrchnímu
mistrovi traťového úseku Nezvěstice – p. Jedlička Vladimír, č. tel. 606 611 081
Dále je požadováno, aby po skončení dohledu objednatel zástupci Správy tratí potvrdil
razítkem a podpisem „Potvrzení o provedení objednaných pracích“
Pracovník, který vykonává dohled, má právo při ohrožení bezpečnosti provozu okamžitě
přerušit stavební práce zápisem do stavebního deníku
Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy
Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy. Stavebník musí
nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil.
Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 vyhlášky
MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 246/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MD
(Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o
volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta
v oblouku) od krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné
práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní
pomůcky, nářadí, stroje apod.
Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené
žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené Drážním úřadem. Při provádění prací
nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel
povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit SDC Plzeň. Prováděné zemní práce
musí obecně odpovídat ČSN 733050 Zemní práce.
Realizací stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa, případně musí
být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.
Veškeré inženýrské a datové sítě legalizované v rámci této stavby v obvodu dráhy musí být
provedeny v souladu s platnou legislativou, zvláště požadujeme dodržení ustanovení platného
předpisu SŽDC S4 kapitola V. a ostatních souvisejících předpisů a norem
Podchod pod tratí musí být proveden kolmo na osu koleje. Protlak musí být uložen v chráničce.
Při protlačování musí být krytí chráničky nejméně 1,5 m od pláně tělesa železničního spodku.
Chránička musí být vybudována v celé délce křížení, nejméně do vzdálenosti 2,00 m od paty
svahu náspu nebo 0,60 m od vnější hrany příkopu, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší
než 4,0 m od krajní osy koleje.
Nejméně na jedné straně železničního spodku musí být na konci chráničky vybudována revizní
šachta (u plynovodu čichačka), jejíž rub musí být nejméně ve vzdálenosti podle předchozího
bodu. V případě, že chránička nekončí revizní šachtou, nutno osadit značkovací tyč dle ČSN 34
78 51
8
-
SŽDC Plzeň požaduje předložit příčný řez protlaku v žkm 332,268 trati České BudějovicePlzeň
- Před provedením záhozu výkopů pro veškeré inženýrské sítě a protlakové jámy požádá
stavebník SŽDC, s. o., SDC Plzeň – ST o provedení kontroly provedených prací, dodržení
stanovených podmínek a schváleného projektu. Teprve po provedení této kontroly je možno
provést finální úpravu terénu v místě stavby. Potvrzení o dodržení stanovených podmínek a
schváleného projektu bude předloženo při závěrečné prohlídce stavby. Součástí kontroly bude
sledování kvality použitých materiálů, dodržování technologických postupů a úpravy
dotčeného území stavby
- Bude umožněno napojení objektů ve správě Správy budov a bytového hospodářství Nezvěstice
365 – ATÚ budova (1 b.j.) v žkm 332,589 a sociální zařízení TO v žkm 332,885 na splaškovou
kanalizaci
- Upozorňuje se, že železniční trať je elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o
napětí 25 kV 50 Hz. Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je nutné dodržet
veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 341500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení
a TNŽ 343109 Práce na elektrických zařízeních a vedení. Mechanizmy ani jejich pohyblivé
části se nesmí přiblížit k trakčnímu vedení na vzdálenost menší než 2 metry.
- Po ukončení prací předá stavebník zástupci SDC Plzeň dokumentaci skutečného provedení
stavby a přizve SDC Plzeň ke kolaudačnímu řízení (závěrečné prohlídce stavby)
- Všechny případné změny stavby musí být předem projednány
16. Ze stanoviska Českých drah, a.s. ze dne 8. 4. 2010 pod č. j.: 52/2010/RSM/Ku plyne:
- Všechny případné změny návrhu stavby musí být předem projednány
17. Z vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 20. 9. 2011 pod č. j.: 011020002647 plyne:
- Před zahájením zemních prací bude na místě provedeno vytýčení vodovodu pro veřejnou
potřebu v majetku společnosti Vodovod Radyně a.s., který provozuje společnost ČEVAK a.s.,
Vytýčení vodovodu pro veřejnou potřebu provede ČEVAK a.s. – Janča Michal, tel.
602274088, [email protected] (vytýčení je potřeba objednat nejméně 10 dní předem)
- Pro konečné řešení trasy navržených kanalizačních stok požadujeme min. boční odstup od
vodovodního řadu ve správě ČEVAK a.s. 1,5 m. V případech, kdy dojde k zásahu do
ochranných pásem, je potřeba před uložením plánované kanalizační stoky předložit podrobné
řešení k odsouhlasení oprávněnému pracovníkovi ČEVAK a.s. a před dokončením akce musí
být vydán písemný souhlas se záhozem (ČEVAK a.s. – provoz Přešticko, Pavel Fořt tel.
602 763 997)
- Křížení vodovodu pro veřejnou potřebu a přípojek se zásahem do jejich konstrukce nebo
profilu je nepřípustné. Pokud dojde při realizaci k poškození vodovodu pro veřejnou potřebu,
bude konečná úprava provedena pouze s vědomím vedoucího provozu nebo pracovníka jím
pověřeného a podle jeho pokynů
- K předání stavby doloží dodavatel investorovi potvrzení ČEVAK a.s. o splnění podmínek
tohoto vyjádření
- Požadujeme předložit geodetické zaměření skutečného provedení přeložky vodovodu Radyně,
které bude provedeno před záhozem podle technických podmínek pro geodetické zaměření
vodohospodářských sítí provozovaných společností ČEVAK a.s., Dále požadujeme předat
projektovou dokumentaci, která bude obsahovat tyto požadované náležitosti – technickou
zprávu, seznam souřadnic a výšek s kódováním, popisem bodů, situaci se zákresem sítí na
papíru a v digitální podobě a výkresy ve formátu DGN
18. Ze stanoviska správce povodí a vyjádření účastníků řízení – Povodí Vltavy, státního podniku ze
dne 30. 9. 2011 pod zn. 51559/2011-343/Šn SP – 2011/14 432 a vyjádření správce povodí –
Povodí Vltavy, státní podnik ze dne 9. 11. 2012 pod zn. 58417/2012-343/Šn SP-2012/9816 plyne:
- Při realizaci překopů Úslavy a Olešenského potoka bude tato skutečnost v předstihu nahlášena
zaměstnanci Povodí Vltavy, státního podniku – úsekovému technikovi p. Pacoltovi – mob.
724212367
- Místa podchodů kanalizace budou označena na obou březích uvedených vodních toků
- Břehy v místě překopů budou opevněny strojovou rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti
nad 80 kg
9
-
Výustní objekt z ČOV nebude zasahovat do současného průtočného profilu Úslavy v místě
zaústění
- Správce toku bude přizván k předkolaudační prohlídce přechodů kanalizace a výustního
objektu
19. Ze závazného stanoviska Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství ze
dne 11. 8. 2011 pod č. j. HSPM-3918-6/2010 ÚPP plyne:
- Splnit podmínky požárně bezpečnostního řešení stavby vypracovaného panem Jiřím Kupilíkem
dne 24. 7. 2011 a splnit veškeré požadavky na zajištění požární bezpečnosti vyplývající
z norem a technických předpisů
- Při řízení k užívání stavby doložit kopie dokladů o splnění požadavků ustanovení § 7, § 9
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního
bezpečnosti státního požárního dozoru
- Instalace tepelných zařízení musí být provedena dle ustanovení ČSN 061008 a návodu výrobce
20. Ze závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 9.
9. 2011 pod zn.: 16591-24/11 plyne:
- Nejpozději ke kolaudačnímu řízení je nutno orgánu ochrany veřejného zdraví doložit doklad o
nezávadnosti pitné vody ze studny dle přílohy č. 1 vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví
hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění
pozdějších předpisů
21. Z vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru dopravy ze dne 3. 11. 2011 pod č. j.: MMP/190375/11
DOP To-330 plyne:
- V souvislosti s prováděním stavebních prací, kdy budou nutné přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích, stanoví tyto úpravy pro jednotlivé etapy výstavby v souladu s § 77
zákona č. 13/1997 Sb., o silničním provozu na pozemních komunikacích a silnicích III. třídy č.
1774 a 11731 Magistrát města Plzně, odbor dopravy po předchozím písemném vyjádření
orgánu Policie ČR. Předložené návrhy úprav budou minimálně 30 dní před zahájením prací
upřesněny, popř. aktualizovány a na základě žádosti zhotovitele budou úpravy pro jednotlivé
etapy výstavby stanoveny. K žádosti je nutné předložit zákres stávajících úprav
- Zhotovitel zajistí dopravní obslužnost dotčených nemovitostí s tím, že s případným
krátkodobým omezením budou seznámeni jejich vlastníci.
- Před vlastním zahájením stavebních prací (nejpozději do 30 dní před jejich zahájením podle §
39 odst. 3 vyhlášky č. 104/1997 Sb.) požádá zhotovitel příslušný silniční správní úřad (na
silnicích III. třídy Magistrát města Plzně, na silnici I. třídy č. 19 Krajský úřad Plzeňského kraje
a na místních komunikacích MěÚ ve Starém Plzenci) o povolení zvláštního užívání dle § 25
odst. 6 c) zákona tj. provádění stavebních prací a dále, bude-li to nutné v souvislosti
s prováděním prací, požádá i o uzavírku podle § 24 zákona
- Během stavby budou přijata taková opatření, aby nedocházelo ke znečištění okolních
komunikací staveništní dopravou včetně poškození silničního tělesa stavebními stroji
22. Stavebník je povinen oznámit vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo
stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
23. Kontrolní prohlídky stavby budou prováděny v souladu s předloženým plánem kontrolních
prohlídek. Stavebník má povinnost oznámit vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu
kontrolních prohlídek stavby.
24. Stavebník splní povinnosti vyplývající z ustanovení § 22 – 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, v platném znění.
25. Písemně oznámit HZS Plzeňského kraje, Krajskému operačnímu a informačnímu středisku,
Kaplířova 9, Plzeň v předstihu termín uzavírky vozovek - i částečné (jmenovitě) a dobu trvání
uzavírky
26. Po dokončení stavby požádá stavebník o povolení zkušebního provozu s ohledem na skutečnost, že
je nutné prověřit účinnost ČOV. Po jeho ukončení bude na základě žádosti stavebníka vydán
kolaudační souhlas dle § 122 stavebního zákona.
Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, IČO 00257028
10
Odůvodnění
Magistrát města Plzně obdržel dne 25. 6. 2012 žádost Obce Nezvěstice, IČO 257028,
Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice, zastoupené VPÚ Plzeň s.r.o., IČO 49194160, Koterovská č. p.
462/162, Koterov, 326 00 Plzeň o povolení k nakládání s vodami a o stavební povolení k provedení
stavby vodního díla, včetně změny dokončené stavby. Vzhledem k tomu, že žádost nebyla úplná, bylo
vodoprávní řízení přerušeno a po kompletním doložení dokladů dne 26. 8. 2013 se v řízení
pokračovalo.
Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb.,
o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření
vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími doklady, a to:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Projektová dokumentace, vypracovaná firmou VPÚ Plzeň s.r.o., Koterovská 462/162, 326 00
Plzeň (Ing. Zdeněk Černý) a firmou ASIO, spol. s r.o., Jiříkovice 83, 664 51 Jiříkovice (Ing.
Milan Uher). Obě dokumentace byly vypracovány v 07/2011
Plná moc k zastupování Obce Nezvěstice firmou VPÚ Plzeň s.r.o.
Kopie katastrální mapy
Srovnávací snímky dle PK
Výpisy z KN
Výpisy z obchodního rejstříku pro VPÚ Plzeň s.r.o.
Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku pro VPÚ Plzeň s.r.o.
Územní rozhodnutí, vydané Městským úřadem Starý Plzenec, odboru výstavby ze dne
24.11.2010 pod č.j.: Výst/2164/10/Pri
Rozhodnutí - oprava zřejmých nesprávností, vydané Městským úřadem Starý Plzenec,
odborem výstavby dne 26.6.2013 pod č.j.: 1558/2013/MěÚSP-3-ZN, které se týkalo opravy
územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne
24.11.2010 pod č.j. Výst/2164/10/Pri
Souhlas dle ust. § 15 stavebního zákona, vydaný Městským úřadem Starý Plzenec, odborem
výstavby ze dne 26.6.2013 pod č.j.: 1158/2013/MěÚSP-5-Vyj
Stavební povolení vydané Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 23.5.2012
pod č.j.: 903/2012/MěÚSP-4
Doklad o zaplacení správního poplatku ve výši 3000,- Kč ze dne 1. 10. 2013
Vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ze dne 5. 6. 2013 pod č. j.
UZSVMP/15375/2013-HMSU
Sdělení – dopis Obce Nezvěstice ze dne 21. 2. 2013 – účastníci stavebního řízení na ČOV
v Nezvěsticích
Plán kontrolních prohlídek
Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 15. 2. 2012 pod č. j.:
MMP/35942/12, kterým se povoluje nakládání s vodami spočívající v odběru podzemních vod
z vrtané studny p. č. 202/ (PK 197) v k. ú. Nezvěstice
Vyjádření Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 28. 5. 2012 pod č. j.: 2390/12-33200/19-578/Či
Srovnávací sestavení parcel
Sdělení o změnách čísel pozemků
Sdělení o jakosti vody ve významném vodním toku Úslavě – Povodí Vltavy, státní podnik ze
dne 30. 7. 2012 pod zn. 40 948/2012/341/Šn SP-2012/9816
Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 28. 11. 2011 pod sp.
zn. MMP/1865951/11-Ks o dočasném omezení části pozemku určeného k plnění funkce lesa
Souhlas vlastníka dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích – Obec Nezvěstice ze dne 13. 5. 2010
pod č. j.: 255/2010
Rozhodnutí Obecního úřadu Nezvěstice ze dne 23. 6. 2010 pod č. j.: OÚ/07545/10 – povolení
zvláštního užívání místních komunikací
11
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru památkové péče ze dne 19. 5. 2010 pod zn.
MMP/082405/10
Sdělení k záměru Nezvěstice – kanalizace a ČOV dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivu na životní prostředí – Krajský úřad Plzeňského kraje, odboru životního prostředí ze dne
8. 6. 2010 pod spis. zn. ZN/2463/ŽP/10
Vyjádření Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostředí ze dne 25. 5. 2010
pod Sp. zn. ZN/32/ŽP/10
Souhlas s trvalým odnětím zemědělské půdy ze ZPF – Magistrát města Plzně, odbor životního
prostředí ze dne 6. 8. 2010 pod č. j. : MMP/125805/10-Ing.Gl.
Závazné stanovisko – souhlas Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 12.
7. 2010 pod č. j.: MMP/103185/10 k zásahu do VKP
Závazné stanovisko – souhlas Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 2. 7.
2010 pod sp. zn.: MMP/103182/10 s umístěním stavby v pásmu do 50 m od okraje lesních
pozemků
Vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru životního prostředí ze dne 24. 5. 2010 pod zn.
MMP/81566/10-Th
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství ze
dne 30. 6. 2010 pod č. j.: DSH/7979/10 a ze dne 18. 6. 2010 pod č. j.: SZ MMP/100948/10 o
povolení zvláštního užívání silnice I/19 za účelem umístění kanalizace do silničního pozemku
Rozhodnutí Magistrátu města Plzně, odboru dopravy ze dne 18. 6. 2010 pod č. j.:
MMP/100958/10 – povolení zvláštního užívání silnic III. třídy č. 1774 a 11731 za účelem
umístění kanalizace do silničního pozemku
Rozhodnutí Městského úřadu Starý Plzenec, odboru výstavby ze dne 23. 5. 2012 pod sp. zn.
903/2012/MěÚSP/OV/Pri – stavební povolení
Vyjádření o existenci podzemních sítí jednotlivých správců sítí
Vyjádření Vojenské ubytovací a stavební správy Praha ze dne 31. 8. 2012 pod č. j.:
9688/61493-ÚP/2012-7103/44
Souhlas Obce Nezvěstice ze dne 13. 11. 2012 s přeložkami vodovodu v jejím vlastnictví
Souhlas ke zřízení stavby – Drážní úřad, sekce stavební ze dne 22. 8. 2012 pod zn. MLSOL0544/12-2/Vd DUCR-45041/12/Vd
Vyjádření Policie České republiky, územního odboru Plzeň-jih, Dopravního inspektorátu ze
dne 23. 8. 2011 pod č. j.: KRPP-340-907/ČJ-2011-030606
Vyjádření Policie České republiky, Odboru služeb dopravní policie ze dne 7. 11. 2011 pod č.
j.: KRPP-320-205/ČJ-2011-0300DP
Souhrnné stanovisko Správy železniční dopravní cesty, státní organizace ze dne 24. 10.2011
pod zn. 1257/11-SDC PLZ-350/Kov
Stanovisko Českých drah, a.s. ze dne 8. 4. 2010 pod č. j.: 52/2010/RSM/Ku
Vyjádření Českých drah, a.s., odboru správy nemovitostí ze dne 28. 5. 2010 pod č. j.:
7027/2010/031
Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 23. 6. 2010 pod zn. 10004873
Vyjádření ČEVAK a.s. ze dne 20. 9. 2011 pod č. j.: 011020002647
Vyjádření KANALIZACÍ A VODOVODŮ Starý Plzenec, a.s. ze dne 18. 5. 2010 pod zn.
116/2010 a ze dne 31. 8. 2011 pod zn. 173/2011
Stanovisko správce povodí a vyjádření účastníků řízení – Povodí Vltavy, státního podniku ze
dne 30. 9. 2011 pod zn. 51559/2011-343/Šn SP – 2011/14 432 a vyjádření ze dne 11. 9. 2012
pod zn.: 58417/2012/343/Šn SP – 2012/9816
Vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace
České republiky, o. s. ze dne 9. 9. 2011 pod zn. K-24/297
Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, krajské ředitelství ze
dne 11. 8. 2011 pod č. j. HSPM-3918-6/2010 ÚPP
Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni ze dne 9. 9.
2011 pod zn.: 16591-24/11
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vyjádření Magistrátu města Plzně, odboru dopravy ze dne 3. 11. 2011 pod č. j.:
MMP/190375/11 DOP To-330
Smlouva o provedení stavby na pozemku p. č. 999/11 v k. ú. Žákava dle § 110 stavebního
zákona mezi Obcí Nezvěstice a Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Ing. Václavem
Valentou a Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Ing. Václavem Valentou a Obcí
Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Josefem Šlezingrem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Josefem Šlezingrem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Růženou Matouškovou
a Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Růženou Matouškovou a Obcí
Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Miroslavem Krňoulem
a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkem Krňoulem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Věrou Krňoulovou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Mgr. Martou
Hruškovou a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Štěpánkou Trnkovou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Stanislavem Vorlem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkem Trojanem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Janem Šlezingrem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Janem Šlezingrem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Miroslavem Krňoulem,
Janou Krňoulovou a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Václavem
Rosmüllerem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Libuší Bláhovou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Václavem Švecem,
Janou Švecovou a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlem Fišerem,
Radkem Fišerem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Josefem Tomáškem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkem Krňoulem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jaroslavou Benešovou
a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Josefem Červeným a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Josefem Červeným a Obcí Nezvěstice
13
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Růženou Hachovou,
Ladislavem Hachem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Růženou Hachovou,
Ladislavem Hachem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi MUDr. Jiřím Blažkem
a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Martinem Špačkem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jiřím Šplíchalem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Radkou Švagrovou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Václavem Hachem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Eliškou Kolářovou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Zdeňkem Trojanem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Ing. Janem Loudou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Josefem Krňoulem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Josefem Krňoulem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Josefem Loudou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Evou Loudovou a Obcí
Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlem Jedličkou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Libuší Jíšovou a Obcí
Nezvěstice
Darovací smlouva mezi Libuší Jíšovou a Štěpánkou Trnkovou
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jiřím Palátem, RNDr.
Ivanou Palátovou a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Ing. Václavem
Rosmüllerem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Janou Koutskou a Obcí
Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Josefem Matasem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Bohumilem Finkem a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Bohumilem Finkem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Janou Hanzalovou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Janou Hanzalovou a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Marií
Harasimovičovou a Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Marií Harasimovičovou a Obcí
Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Josefem Uchytilem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí na koupi pozemku mezi Josefem Uchytilem a Obcí Nezvěstice
14
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Vladimírem Fremrem,
Radkou Fremrovou a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Karlem Fišerem a Obcí
Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Josefem Tomáškem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jaroslavou Benešovou
a Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Libuší Bláhovou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Václavem Švecem a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Vladimírem Píšou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Jaroslavou Píšovou a
Obcí Nezvěstice
Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi Martou Poduškovou a
Obcí Nezvěstice
Dopis ke smlouvám o smlouvě budoucí na uložení kanalizace do pozemku p. č. 284/2 a 284/7
v k. ú. Nezvěstice ze dne 1. 2. 2012
Smlouva o podmínkách zřízení inženýrské sítě a budoucí smlouvě o náhradě za omezené
užívání nemovitosti č.: 2655/19-581/33200/2012 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a Obcí
Nezvěstice
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Českými dráhami, a.s. a Obcí
Nezvěstice
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. UZSVM/P/7044/20HMSU a č. UZSVM/P/7047/2012-HMSU mezi Úřadem pro zastupování stát ve věcech
majetkových a Obcí Nezvěstice
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1003 C 12/74 mezi Pozemkovým
fondem České republiky a Obcí Nezvěstice
Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 226/2012_SML mezi Povodím
Vltavy, státním podnikem a Obcí Nezvěstice
Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi ALIMEX
NEZVĚSTICE a.s. a Obcí Nezvěstice
Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje
Vyjádření správců inženýrských sítí
Podle § 115 vodního zákona, příslušných ustanovení stavebního zákona a správního řádu
oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i
dotčeným orgánům opatřením č. j.: MMP/168578/13 ze dne 27. 8. 2013, kterým bylo stanoveno i ústní
jednání na den 1. 10. 2013 s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním
jednání a které mohly být nebo měly být uplatněny v územním řízení, nebude možno, podle § 115
odst. 8 vodního zákona a § 112 stavebního zákona, brát zřetel.
Při ústním jednání i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:
a)Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou Ing. Zdeňkem Černým,
autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 0200054.
b)K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své stanovisko tyto dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje
Drážní úřad, sekce stavební
Magistrát města Plzně, odbor životního prostředí
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy
15
Magistrát města Plzně, odbor dopravy
c)K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby
územní rozhodnutí pod č. j.: Výst/2164/10/Pri ze dne 24. 11. 2010. Rozhodnutí, týkající se opravy
zřejmých nesprávnosti bylo vydáno Městským úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 26. 6.
2013 pod č. j.: 1558/2013/MěÚSP-3-ZN
Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán Městským
úřadem Starý Plzenec, odborem výstavby dne 26. 6. 2013 pod č.j. : 1558/2013/MěÚSP-5-Vyj
d)Jednotlivá stanoviska byla zkoordinována a zahrnuta do podmínek tohoto rozhodnutí. Připomínky,
které jsou řešeny projektem stavby, nejsou stanoveny jako podmínky tohoto rozhodnutí.
e)Posouzení vodoprávního úřadu:
V průběhu vodoprávního řízení bylo zjištěno, že projektová dokumentace splňuje technické
požadavky na vodní díla a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně
ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.
Protože speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení vodního díla,
rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.
Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla
zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.
Účastníci řízení podle vodního a stavebního zákona v souladu s § 69 odst. 2 správního řádu:
Obec Nezvěstice, Nezvěstice 277, 332 04 Nezvěstice
Účastníci řízení - další dotčené osoby:
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice č. p. 9, Nezvěstice; Arzberger Jiří, Arzbergerová Jaroslava,
Bajerová Světlana MUDr., Ballý Zbyněk, Balogh Dezider, Baloghová Věra, Bartásková Lenka, Bauerová
Marta, Beber Stanislav, Beberová Daniela, Bendová Jaroslava, Benedikt Karel, Benešová Jaroslava, Beran Jiří
Mgr., Beran Miloslav, Beran Miloslav, Berk Miloslav, Berková Marie, Bláha Milan, Bláha Vladimír, Bláhová
Jana, Bláhová Kristýna, Bláhová Libuše, Bláhová Marcela, Bláhová Zemanová Jana, Blažek Jiří MUDr., Blažek
Jiří, Blažková Anna, Boček Vlastislav JUDr., Bočková Blanka, Boukal Pavel Ing., Boukalová Soňa, Brabcová
Pavlína, Brabec Luboš, Brom Martin, Brožíková Renáta, Brudna Jaroslav, Bruml Petr, Brumlová Irena,
Brunclíková Markéta, Brýdová Václava Mgr., Cibulka Jan, Cvoreňová Eva, Čechura Tomáš, Čelikovská Eva,
Černá Radmila MUDr., Černý Václav, Černý Zdeněk Ing., Červený Josef, ČD-Telematika a.s., Pernerova
2819/2a, 130 00 Praha; České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11015 Praha 1;
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice; ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín;
Čimera Tomáš, ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové; ČR - Povodí
Vltavy, státní podnik Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha; ČR - Státní pozemkový úřad Husinecká
1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3; ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží
390/42, Nové Město, 12800 Praha 2; Čubr Jozef, Davídek Josef, Dědek Jan, Dolák Lukáš, Doláková Jana,
Doležal Rostislav Ing., Doležalová Alena, Drahoš Pavel MUDr., Dvořák Richard Ing., Eret Martin, Eretová
Jana, Ešnerová Věroslava, Fajmon Vladimír, Fajmonová Monika, Fiala Jaroslav, Fialová Marie, Fiala Josef,
Fiala Josef, Fialová Milena, Fink Bohumil, Finková Milena, Fišer Karel, Fišer Radek, Florian Tomáš, Florian
Václav, Florianová Věra, Formánek Josef Doc. Ing., Ph.D., Formánková Kristina Mgr., Fremr Jan, Fremr
Vladimír, Fremrová Radka, Fremund Milan, Fremundová Irena, Frolík Jiří PaedDr., Fučík Jiří, Fučíková
Drahomíra, Giebelová Jaroslava, Hach Jaroslav, Hach Jindřich, Hach Václav, Hach Václav, Hach Vlastimil,
Hamplová Martina, Hanzal Jan, Hanzalová Jana, Hanzlíková Jana, Hanzlíková Kristina, Harasimovič Jindřich,
Harasimovičová Marie, Havel Jan, Havel Jan PaedDr., Havel Jiří, Havlíček Daniel Ing., Havlíček Marcel Ing.,
Havlíček Miroslav, Havlíčková Ivana, Havlíček Václav, Havlíčková Bohuslava, Havlíčková Jaroslava,
Havlíčková Monika, Havlová Michaela, Havlová Věra, Hejl Libor, Hejl Václav, Hejlová Miroslava, Herejk
Miroslav, Herejková Věroslava, Heřman Zdeněk, Hladíková Julie, Hlůžek Oldřich, Hlůžková Marie, Hoblová
Lenka, Hodek Jiří, Hodková Dagmar, Hofman David, Hofman Josef Mgr., Hofmanová Jana, Hofman Luboš,
Hofman Milan, Hofman Vladimír, Hofmanová Etela, Hofmanová Lenka, Hofrajtr Bohumil, Holeček Jiří, Holub
Roman, Holubová Jana, Holušová Jaroslava, Holá Iveta, Holá Marie, Holý Jan, Holý Jan, Honzová Věra,
Horáček Václav, Horáčková Věra, Horák Josef, Horáková Pavla, Horová Helena, Hrádková Jarmila, Hradský
Václav, Hradská Ivana Mgr., Hrdina Lubomír Ing., Hrdina Pavel, Hrubá Jiřina, Hrubá Jitka, Hrubá Marie, Hrubý
Miloslav, Hrubý Václav, Hrubý Vladimír, Hrubý Zdeněk, Hruška Martin Ing, Hrušková Marta, Hruštinec
16
Jindřich Ing., Hyneš Zdeněk, Hyspecký Jiří Mgr., Chaloupková Pavla, Chladová Miloslava, Jakša Zdeněk,
Jakšová Miroslava, Janda Jan, Jandurová Milada, Jedlička Karel, Jehlíková Eva, Jindrová Jana, Jiskra Jaromír,
Jiskrová Jaroslava, Jůda Ladislav, Jůdová Milena, Jůzl Bohumil, Jůzlová Hana, KANALIZACE A
VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec; Karkoš Lukáš, Karkošová Jaroslava, Kasal
Josef, Nezvěstice, Kasalová Jana, Kasten Pavel, Kastenová Bohumíra, Kašpar Jaroslav, Kašpar Jiří, Kašpar
Pavel, Kašpar Petr, Kašparová Irena, Kaufmanová Jana, Kdýrová Jiřina Mgr., Kejmar Jan, Kejmarová Miluše,
Kilberger Zdeněk, Kilbergerová Jaroslava, Knoblochová Marta MUDr., Kolář Václav, Kolářová Eliška,
Komorous Emil, Konášová Vlastislava, Kopalová Renata, Kopecký Rostislav Ing., Korda Jaroslav, Kordová
Stanislava, Korotvičková Marie, Kosnar Tomáš, Kosnarová Martina, Kosnarová Pavlína Ing., Kotlan Václav
Ing., Ph.D., Kotlanová Lada Mgr., Kotora Jan, Kotora Zdeněk, Kotorová Zdeňka, Kouklová Anna, Koukolíková
Jaroslava, Koutská Jana, Koutská Marta, Koutský Luděk, Koutský Luděk Ing., Kozáková Věroslava, Král
Zdeněk, Králová Danuše, Kranátová Anna, Krásná Františka, Krásná Zdeňka, Krásný Karel, Krásný Milan,
Krásný Tomáš, Krásný Zdeněk, Krátký Jiří, Krejčí Bohumil, Krejčí Václav, Krejčová Anna, Krejčová Kamila,
Krejčová Veronika, Krhounek Václav, Kriegerová Jarmila Ing., Kristlová Daniela, Krňoul Josef, Krňoul
Miroslav, Krňoul Pavel, Krňoul Zdeněk, Krňoulová Jana, Krňoulová Radka, Krňoulová Věra, Kroc Daniel
MUDr., Kronusová Marie, Křížek Daniel, Křížková Lenka, Kubík Jiří, Kubíková Božena, Kučerová Ludmila
Mgr., Kumpera Kryštof, Kvapilová Dagmar, Kvídera Lukáš, Kyzivát Eduard, Kyzivátová Sylva, Lakatoš Josef,
Láska Jiří, Lásková Vendula, Lávičková Hana, Levá Věra, Lindauerová Marie, Lindauerová Markéta Ing., Lipert
Jan MUDr., Lipertová Jarmila, Lopata Jiří Ing., Losert Michal, Losertová Miluše, Louda Jan Ing., Louda Josef,
Loudová Eva, Loukota Jaroslav, Loukotová Věra, Loukota Jiří, Loukotová Bohumila, Loukota Petr, Loukotová
Eva, Ludvík Karel, Ludvíková Jaroslava, Ludvíková Martina, Lžičařová Anna, Maďar Pavel, Magenheimová
Aneta Ing., Machulka Jiří, Malhaus Milan, Malý Václav, Man Josef, Manová Růžena, Marešová Věra, Mašek
Miroslav, Mašek Petr, Matas Josef, Matas Zdeněk, Matasová Kateřina, Matasová Marie, Matějka Luděk,
Matějková Marie, Matoušek Jaroslav, Matoušková Hana, Matoušková Růžena, Matušová Pavla, Maxa Josef,
Mecová Anna, Mencl Miroslav, Millerová Zuzana, Mošna Jiří, Mošnová Jaroslava, Mošnová Jaroslava, Moulis
Jaroslav, Moulisová Martina, Moulisová Václava, Mourková Naděžda, Murko Alois, Murko Pavel, Naar Ivan,
Naarová Jana, Nekola František, Nekola Miloslav, Nekola Radek, Nekolová Jarmila, Nekolová Miluše,
Němcová Jana, Němcová Milena, Němcová Miloslava, Němcová Miloslava, Němec Jaroslav, Němec Miloslav,
Nesnídal Karel Ing., Nolč Karel, Nolčová Otilie, Novák Vratislav, Nováková Jitka, Nováková Zdeňka,
Nováková Zdeňka, Obec Žákava, Žákava č. p. 76, 332 04 Nezvěstice; Oliverius Josef, Oliveriusová Jana, Opl
Pavel Ing., Oplová Renáta, Palát Jiří, Palátová Ivana RNDr., Palivoda Jan, Pavlas František Ing., Pavlasová
Petra, Petrová Eva Mgr., Pfauser Jaromír, Pfauserová Ľudmila, Písařík Ivan, Písařík Vojtěch, Písařík Zdeněk
Ing., Píša Vlastimil, Píšová Jaroslava, Placata Petr, Plachá Marie, Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň, Jižní
Předměstí, 301 00, Poduška Jan, Pokorná Herciková Ivana, Polák Milan, Polák Pavel, Poláková Zdeňka, Pracna
Tomáš, Pravdová Květoslava, Pyšná Ivana, Pyšný Miroslav, Pyšný Radek, Racek Václav, Racková Hana,
Racková Marcela, Racková Vlasta, Rajchl David, Rajchl Jaroslav, Rajchl Pavel, Rajchl Radek, Rajchlová Eva
Mgr., Rajchlová Jitka, Rajchlová Marie, Rédlová Alžběta, Reitšpies Jan, Rosműller Václav Ing., Roud Roman,
Rous Petr, Rousová Jana, Runtová Zdeňka, RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno;
Rybář Luboš, Řádová Vilma, Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4;
Římskokatolická farnost Starý Plzenec, Třebízského náměstí 1, 33202 Starý Plzenec; Sekyrková Pavla, Silovský
Jaroslav, Sitter Josef, Sitterová Stanislava, Skala Václav, Skalická Růžena, Skalický Bohumil, Skalová Libuše,
Skalová Monika, Sladká Stanislava, Sláma Zdeněk, Slámová Hana, Slavíková Martina Mgr., Sloupová Alena
Ing., Sobota Josef, Sobotová Bohumíra, Soubusta Bohumil Ing., Soubustová Marie, Soukup Jiří, Soukup Martin,
Soukup Oldřich, Soukup Pavel, Soukup Václav, Soukupová Marie, Soukupová Marie, Soukupová Miluše,
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30613
Plzeň; Stavební bytové družstvo Plzeň - jih se sídlem v Přešticích Hlávkova 23, 33401 Přeštice; Straka Václav,
Strejc Miroslav, Strejcová Jana, Strejc Miroslav, Strnadová Markéta, Sýkora Zdeněk Ing., Sýkorová Hana,
Sýkorová Marie, Syrová Jaroslava, Syrová Markéta, Syrový Václav, Syrový Václav, Szakošová Naděžda, Šeba
Petr Ing., Šebek Václav Ing., Šebová Jana, Šelmátová Vendula, Šilhánek Emil, Šilhánek Josef, Šilhánek Karel,
Šilhánek Václav, Šilhánková Anna, Šilhánková Ilona, Šilhánková Marie, Šimáková Pavla, Šimánek Václav,
Šimánek Václav MUDr., Šimánková Vladislava, Šimanová Zdeňka, Šimek Jan, Šimek Josef Ing., Šimek Karel,
Šimek Milan, Šimek Miloslav, Šimková Petra, Šimková Věra, Šlais Jiří, Šlaisová Jaroslava, Šlauf Jiří, Šlauf
Josef, Nezvěstice, Šlaufová Miluše, Šlezingr Josef, Šlouf Pavel, Šloufová Růžena, Šmolík František, Šmolíková
Marie, Šnajdr Václav Ing., Šnajdrová Zdeňka, Šneberk Václav, Šneberková Marie, Šoffr Jiří, Šourek Miloslav,
Šourková Jitka, Špaček Martin, Špelina Martin Bc., Špelinová Eva Ing. Arch., Šperl Václav, Šperlová Marie,
Šplíchal Jiří, Šrámek Karel, Šrubařová Daniela Mgr, Štědronská Vendula, Štědronská Věroslava, Štěch Roman,
Štěchová Štěpánka, Štecherová Daniela, Štengl Stanislav Ing., Štenglová Jana, Štěpán Jiří, Štěpánová Jitka, Štika
Václav, Štiková Marie, Štincíková Jitka, Štolbová Michala, Šujancová Kateřina, Šujanec Milan Ing., Švagrová
Radka, Švec Pavel, Švec Václav, Švecová Jana, Švecová Jitka, Teutscher Vladimír, Teutscherová Drahuše,
Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 148 00 Praha; T-Mobile Czech Republic a.s., Za
17
Brumlovkou 266/2, 148 00 Praha; Tobrman Stanislav, Nezvěstice č.p. 339, 33204 Nezvěstice; Tolar Michal,
Tolar Václav, Tolarová Ivana, Tomášek Josef, Toušek David, Trhlík Jiří, Trhlíková Pavlína, Trnková Štěpánka,
Trojan Zdeněk, Trykar Václav, Tupá Eva, Tupá Petra Mgr. Dis., Udvaros Klára Mgr., Uchytil Josef, Vagner
Zdeněk Ing., Vagnerová Jana, Vágnerová Zdeňka, Vainfurt Jiří, Valenta Jaroslav Ing., Valenta Václav Ing.,
Valentová Eva MUDr., Vaneš Petr, Vanešová Dana, Vanešová Helena, Vaníková Lenka, Vasová Miroslava,
Vejskal Zdeněk, Veverová Dana, Viktora Aleš, Vilt Václav, Viltová Libuše, Vimmerová Miroslava, Vlas
Zdeněk, Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha; Vodička Stanislav, Vodovod
Radyně a.s., Domažlická 1067/168 a, 318 00 Plzeň; Vojířová Zdeňka, Vokoun Jiří, Vokounová Jana, Vorel
Stanislav, Vorlová Libuše, Vokurková Jaroslava, Voříšková Miroslava, Vostrá Ilona, Votlučka Jaroslav,
Votlučková Eva, Vrátníková Ilona, Vyleta Jaroslav, Vyleta Vladimír, Vyletová Libuše, Vyletová Marcela,
Winkelhöfer Jiří Ing., Winkelhöferová Miroslava, Zachariášová Hana, Záleská Jitka, Západočeské konzumní
družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň; Zdrha Milan, Zelenka Karel, Zelenková
Pavla, ZETEN spol. s r.o. Husova 276, Blovice, 336 01; Zídek Václav Mgr., Zídková Štěpánka Mgr., Zíková
Eva, Zíková Ilona, Zittová Jana Ing., Žáková Drahomíra, Žůrková Edita.
Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako zvlášť rozsáhlou (liniovou), s
velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňovalo oznámení vodoprávního řízení formou veřejné
vyhlášky (§ 144 odst. 1 správního řádu).
Poučení účastníků
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 až 86 správního
řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje,
Škroupova 18, Plzeň podáním učiněným u správního orgánu, který toto rozhodnutí vydal.
V souladu s § 40 odst. 1 správního řádu se do běhu lhůty pro odvolání nezapočítává den
doručení rozhodnutí. Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty
nejbližší příští pracovní den.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na
staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu;
rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
Ing. Ludmila Šormová
referent odboru stavebně správního
Magistrátu města Plzně
"otisk úředního razítka"
Tato písemnost musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úředních a elektronických deskách Magistrátu
města Plzně, Obecního úřadu Nezvěstice a Obecního úřadu Žákava.
Vyvěšeno dne: ..............................
Sejmuto dne: ....................................
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti.
18
Doručí se:
Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:
Obec Nezvěstice, zastoupená:
VPÚ Plzeň s.r.o., IDDS: vfatahu
Další účastníci řízení:
dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu veřejnou vyhláškou
ALIMEX NEZVĚSTICE a.s., Nezvěstice č. p. 9, 33204 Nezvěstice
Andrýsková Helena, Foltýnova 1028/18, Bystrc, 63500 Brno
Arzberger Jiří, Nezvěstice č .p. 270, 33204 Nezvěstice
Arzbergerová Jaroslava, Nezvěstice č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Bajerová Světlana, MUDr., Stromořadí 1258, 33441 Dobřany
Ballý Zbyněk, Nezvěstice 278, 332 04 Nezvěstice
Balogh Dezider, Nezvěstice č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Baloghová Věra, Nezvěstice č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Bartásková Lenka, Olešná 2, 33204 Nezvěstice
Bauerová Marta, Lísková 1433/12, Plzeň, Doubravka, 312 00 Plzeň
Beber Stanislav, Nezvěstice č. p. 17, 33204 Nezvěstice
Beberová Daniela, Nezvěstice č. p. 17, 33204 Nezvěstice
Bendová Jaroslava, Boženy Němcové 1512, Sokolov, 356 01
Benedikt Karel , Žákava č. p. 143, 33204 Žákava
Benešová Jaroslava, Nezvěstice č.p. 256, 33204 Nezvěstice
Beran Jiří Mgr., Všeruby. č.p. 31, 34507 Všeruby
Beran Miloslav, Nezvěstice č. p. 128, 33204 Nezvěstice
Beran Miloslav, Nezvěstice 128, 332 04 Nezvěstice
Berk Miloslav, Lužická 2242/34, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Berková Marie, Lužická 2242/34, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Bláha Milan, Nezvěstice č.p. 259, 33204 Nezvěstice
Bláha Vladimír, Nezvěstice č.p. 245, 33204 Nezvěstice
Bláhová Jana, Nezvěstice č.p. 245, 33204 Nezvěstice
Bláhová Kristýna, Nezvěstice č.p. 259, 33204 Nezvěstice
Bláhová Libuše, Nezvěstice č. p. 259, 33204 Nezvěstice
Bláhová Marcela, Nezvěstice č.p. 259, 33204 Nezvěstice
Bláhová Zemanová Jana, Hornická 514, 33022 Zbůch
Blažek Jiří MUDr., Nerudova 819, 34901 Stříbro
Blažek Jiří , Nezvěstice č. p. 305, 33204 Nezvěstice
Blažková Anna , Nezvěstice č. p. 305, 33204 Nezvěstice
Boček Vlastislav JUDr., Nezvěstice 180, 332 04 Nezvěstice
Bočková Blanka, Nezvěstice 180, 332 04 Nezvěstice
Boukal Pavel Ing., Nezvěstice č.p. 337, 33204 Nezvěstice
Boukalová Soňa, Nezvěstice 337, 332 04 Nezvěstice
Brabcová Pavlína, Mánesova 2150/81, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Brabec Luboš, Chválenice 101, 332 05 Chválenice
Brom Martin, Polní 1667/70, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Brožíková Renáta, Nezvěstice 27, 332 04 Nezvěstice
Brudna Jaroslav, Olešná 43, 33204 Nezvěstice
Bruml Petr, Nezvěstice 117, 332 04 Nezvěstice
Brumlová Irena, Nezvěstice 117, 332 04 Nezvěstice
Brunclíková Markéta, Komenského 600, 33012 Horní Bříza
Brýdová Václava Mgr., Nezvěstice č. p. 349, 33204 Nezvěstice
Cibulka Jan, Nezvěstice č.p. 292, 33204 Nezvěstice
Cvoreňová Eva , Křimická 774/46, Skvrňany, 31800 Plzeň
Čechura Tomáš, Nezvěstice č. p. 157, 33204 Nezvěstice
Čelikovská Eva, Nezvěstice č. p. 303, 33204 Nezvěstice
Černá Radmila MUDr., Letohradská 761/62, Holešovice, 17000 Praha 7
Černý Václav, Olešná 48, 33204 Nezvěstice 7718/92669
Černý Zdeněk Ing., Chlum č. p. 29, 33204 Chlum
Červený Josef, Nezvěstice č. p. 307, 33204 Nezvěstice
ČD-Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
19
České dráhy, a.s. nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 11015 Praha 1
ČEVAK a.s., Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
Čimera Tomáš, Vlčice 32, 33601 Blovice
ČR - Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
ČR - Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 106/8, Smíchov, 15000 Praha
ČR - Státní pozemkový úřad Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2
Čubr Jozef , Nezvěstice č. p. 22, 33204 Nezvěstice
Davídek Josef , Nezvěstice 202, 332 04 Nezvěstice
Dědek Jan, Habrmanova 507, 33203 Šťáhlavy
Dolák Lukáš, Nezvěstice č.p. 248, 33204 Nezvěstice
Doláková Jana , Nezvěstice č. p. 248, 33204 Nezvěstice
Doležal Rostislav Ing., Květnového vítězství 496/82, Háje, 14900 Praha 11
Doležalová Alena, Květnového vítězství 496/82, Háje, 14900 Praha 11
Drahoš Pavel MUDr., Klášterní 2174/17, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Dvořák Richard Ing., Nezvěstice č.p. 381, 33204 Nezvěstice
Eret Martin, Nezvěstice č.p. 232, 33204 Nezvěstice
Eretová Jana, Máchova 956, 33202 Starý Plzenec
Ešnerová Věroslava, Mešno 50, 338 43
Fajmon Vladimír, Vejprnická č.ev. 122, Křimice, 31800 Plzeň
Fajmonová Monika, Žlutická 1613/12, Bolevec, 32300 Plzeň
Fiala Jaroslav, Žákava č. p. 113, 33204 Žákava
Fialová Marie, Žákava č. p. 113, 33204 Žákava
Fiala Josef, Žákava č. p. 114, 33204 Žákava
Fiala Josef, Nezvěstice č.p. 331, 33204 Nezvěstice
Fialová Milena, Nezvěstice č.p. 331, 33204 Nezvěstice
Fink Bohumil, Nezvěstice č.p. 330, 33204 Nezvěstice
Finková Milena, Nezvěstice 330, 332 04 Nezvěstice
Fišer Karel, Nezvěstice č.p. 240, 33204 Nezvěstice
Fišer Radek, Šťáhlavy č.ev. 740, 33203 Šťáhlavy
Florian Tomáš, Nezvěstice 136, 332 04 Nezvěstice
Florian Václav, Nezvěstice 136, 332 04 Nezvěstice
Florianová Věra, Nezvěstice č. p. 303, 33204 Nezvěstice
Formánek Josef Doc. Ing., Ph.D., Nezvěstice 318, 332 04 Nezvěstice
Formánková Kristina Mgr., Nezvěstice č.p. 318, 33204 Nezvěstice
Fremr Jan, Habrmanova 1310, 33202 Starý Plzenec
Fremr Vladimír, Nezvěstice č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Fremrová Radka, Nezvěstice č.p. 270, 33204 Nezvěstice
Fremund Milan, Nezvěstice 111, 332 04 Nezvěstice
Fremundová Irena, Nezvěstice 111, 332 04 Nezvěstice
Frolík Jiří PaedDr., Žlutická 1649/44, Plzeň, Bolevec, 323 00
Fučík Jiří, Nezvěstice 196, 332 04 Nezvěstice
Fučíková Drahomíra, Nezvěstice 196, 332 04 Nezvěstice
Giebelová Jaroslava, Slovanská alej 1844/8, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Hach Jaroslav, č. p. 290, 33204 Nezvěstice
Hach Jindřich, Nezvěstice 364, 332 04 Nezvěstice
Hach Václav, Nezvěstice 104, 332 04 Nezvěstice
Hach Václav, Nezvěstice 310, 332 04 Nezvěstice
Hach Vlastimil, Nezvěstice 191, 332 04 Nezvěstice
Hamplová Martina, Nezvěstice č.p. 197, Nezvěstice
Hanzal Jan, Woodcrest Road, CR8 4JD 45, Purley, Surrey, Spojené království
Hanzalová Jana, Karlovo náměstí 558/29, Nové Město, 12000 Praha 2
Hanzlíková Jana, U Řezné 376, Železná Ruda, 340 04
Hanzlíková Kristina, Na Mezi 765/14a, Černice, 32600 Plzeň
Harasimovič Jindřich, Nezvěstice 87, 332 04 Nezvěstice
Harasimovičová Marie, Nezvěstice č.p. 87, 33204 Nezvěstice
Havel Jan, Nezvěstice č. p. 205, 33204 Nezvěstice
Havel Jan PaedDr., Hornická 2450/29, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, 400 11
Havel Jiří, Nezvěstice 142, 332 04
20
Havlíček Daniel Ing., Nezvěstice č.p. 377, 33204 Nezvěstice
Havlíček Marcel Ing., Nezvěstice č. p. 278, 33204 Nezvěstice
Havlíček Miroslav, Nezvěstice č. p. 155, 33204 Nezvěstice
Havlíčková Ivana, Nezvěstice č.p. 155, 33204 Nezvěstice
Havlíček Václav, Nezvěstice č. p. 282, 33204 Nezvěstice
Havlíčková Bohuslava, Havlíčkova 4158, Chomutov, 430 03
Havlíčková Jaroslava, Nezvěstice č. p. 282, 33204 Nezvěstice
Havlíčková Monika, Nezvěstice č.p. 377, 33204 Nezvěstice
Havlová Michaela, Nezvěstice č. p. 205, 33204 Nezvěstice
Havlová Věra, Nezvěstice 286, 332 04 Nezvěstice
Hejl Libor, Nezvěstice č. p. 353, 33204 Nezvěstice
Hejl Václav, Nezvěstice č. p. 291, 33204 Nezvěstice
Hejlová Miroslava, Nezvěstice č. p. 291, 33204 Nezvěstice
Herejk Miroslav, Nezvěstice 173, 332 04 Nezvěstice
Herejková Věroslava, Nezvěstice č.p. 224, 33204 Nezvěstice
Heřman Zdeněk, Nezvěstice 175, 332 04 Nezvěstice
Hladíková Julie, Nezvěstice č.p. 48, 33204 Nezvěstice
Hlůžek Oldřich, Nezvěstice č.p. 325, 33204 Nezvěstice
Hlůžková Marie, Nezvěstice č.p. 325, 33204 Nezvěstice
Hoblová Lenka, Nezvěstice č. p. 212, 33204 Nezvěstice
Hodek Jiří, Nezvěstice č. p. 335, 33204 Nezvěstice
Hodková Dagmar, Nezvěstice č. p. 335, 33204 Nezvěstice
Hofman David, Olešná 47, 33204 Nezvěstice
Hofman Josef Mgr., 17. Listopadu 2561/8, Jižní Předměstí, 32001 Plzeň 3
Hofmanová Jana 17. Listopadu 2561/8, Jižní Předměstí, 32001 Plzeň 3
Hofman Luboš Milínov 4, 332 04 Nezvěstice
Hofman Milan, Nezvěstice č. p. 165, 33204 Nezvěstice
Hofman Vladimír Mgr., Nezvěstice č. p. 282, 33204 Nezvěstice
Hofmanová Etela č. p. 282, 33204 Nezvěstice
Hofmanová Lenka, Nezvěstice 345, 332 04 Nezvěstice
Hofrajtr Bohumil, Nezvěstice 221, 332 04 Nezvěstice
Holeček Jiří, Nezvěstice 147, 332 04 Nezvěstice
Holub Roman, Hřímalého 1031/33, 301 00 Plzeň
Holubová Jana, Hřímavého 1031/33, 301 00 Plzeň
Holušová Jaroslava, Sokolovská 1139/139, Bolevec, 32300 Plzeň
Holá Iveta, Nezvěstice č. p. 358, 33204 Nezvěstice
Holá Marie, Mohylová 1049/97, Doubravka, 31200 Plzeň
Holý Jan, Nezvěstice č. p. 358, 33204 Nezvěstice
Holý Jan, Mohylová 1049/97, Doubravka, 31200 Plzeň
Honzová Věra č. p. 269, 33204 Nezvěstice
Horáček Václav, Nezvěstice č.p. 247, 33204 Nezvěstice
Horáčková Věra, Nezvěstice č.p. 247, 33204 Nezvěstice
Horák Josef, Olešná 61, 33204 Nezvěstice
Horáková Pavla, Olešná 61, 33204 Nezvěstice
Horová Helena, Nezvěstice č. p. 159, 33204 Nezvěstice
Hrádková Jarmila, Pražská 1000, Nové Město, 33701 Rokycany
Hradský Václav, Nezvěstice. č.p. 227, 33204 Nezvěstice
Hradská Ivana Mgr., Nezvěstice č.p. 227, 33204 Nezvěstice
Hrdina Lubomír Ing. č. p. 135, 33204 Nezvěstice
Hrdina Pavel Nezvěstice 319, 332 04 Nezvěstice
Hrubá Jiřina Nezvěstice 357, 332 04 Nezvěstice
Hrubá Jitka č. p. 235, 33204 Nezvěstice
Hrubá Marie, Nezvěstice č.p. 278, 33204 Nezvěstice
Hrubý Miloslav, Nezvěstice č. p. 229, 33204 Nezvěstice
Hrubý Václav, Nezvěstice č. p. 235, 33204 Nezvěstice
Hrubý Vladimír, Nezvěstice 269, 332 04 Nezvěstice
Hrubý Zdeněk, Nezvěstice č. p. 357, 33204 Nezvěstice
Hruška Martin Ing, Žákava č. p. 151, 33204 Žákava
Hrušková Marta, Mgr. Lipová 855, 33202 Starý Plzenec
Hruštinec Jindřich Ing., Křimická 732/20, Skvrňany, 318 00 Plzeň
21
Hyneš Zdeněk, Koryta č. p. 5, 33151 Koryta
Hyspecký Jiří Mgr., Nezvěstice č.p. 225, 33204 Nezvěstice
Chaloupková Pavla, Rozšířená 2047/20, Libeň, 18200 Praha 8
Chladová Miloslava, U Jam 1390/19, Bolevec, 32300 Plzeň
Jakša Zdeněk, Nezvěstice č. p. 268, 33204 Nezvěstice
Jakšová Miroslava, Nezvěstice č. p. 268, 33204 Nezvěstice
Janda Jan, Nezvěstice 172, 332 04 Nezvěstice
Jandurová Milada, Pod Záhorskem 677/26, Severní Předměstí, 30100 Plzeň
Jedlička Karel, Ejpovická 540/10a, Plzeň - Újezd, 312 00 Plzeň
Jehlíková Eva, Kaznějovská 1219/27, Plzeň, Bolevec, 323 00 Plzeň
Jindrová Jana, Zdemyslice č. p. 36, 33601 Zdemyslice
Jiskra Jaromír, Olešná 50, 33204 Nezvěstice
Jiskrová Jaroslava, Olešná 50, 33204 Nezvěstice
Jůda Ladislav, Heyrovského 481/33, Doudlevce 301 00 Plzeň
Jůdová Milena, Heyrovského 481/33, Doudlevce, 301 00Plzeň
Jůzl Bohumil, Nezvěstice č. p. 304, 33204 Nezvěstice
Jůzlová Hana, Nezvěstice č. p. 304, 33204 Nezvěstice
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a.s., Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec
Karkoš Lukáš, Nezvěstice č. p. 332, 33204 Nezvěstice
Karkošová Jaroslava, Nezvěstice č. p. 332, 33204 Nezvěstice
Kasal Josef, Nezvěstice č. p. 281, 33204 Nezvěstice
Kasalová Jana, Nezvěstice č. p. 281, 33204 Nezvěstice
Kasten Pavel, Nezvěstice 141, 332 04 Nezvěstice
Kastenová Bohumíra, Nezvěstice 141, 332 04 Nezvěstice
Kašpar Jaroslav, Nezvěstice č.p. 86, 33204 Nezvěstice
Kašpar Jiří, Nezvěstice č. p. 119, 33204 Nezvěstice
Kašpar Pavel, Dukelská 372, 33027 Vejprnice
Kašpar Petr, Nezvěstice č.p. 113, 33204 Nezvěstice
Kašparová Irena, Nezvěstice 148, 332 04 Nezvěstice
Kaufmanová Jana, Tř. Kosmonautů 1022/14, Hodolany, 77200 Olomouc
Kdýrová Jiřina Mgr., Rabštejnská 1639/22, Bolevec, 32300 Plzeň
Kejmar Jan, Terezie Brzkové 765/56, Skvrňany, 31800 Plzeň
Kejmarová Miluše, Terezie Brzkové 765/56, Skvrňany, 31800 Plzeň
Kilberger Zdeněk, Nezvěstice č. p. 281, 33204 Nezvěstice
Kilbergerová Jaroslava, Nezvěstice č. p. 281, 33204 Nezvěstice
Knoblochová Marta MUDr., Karlovo Náměstí 558/29, Nové Město, 12000 Praha 2
Kolář Václav, Jirotova 297, Blovice, 336 01
Kolářová Eliška, Jirotova 297, Blovice, 336 01
Komorous Emil, č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Konášová Vlastislava, č. p. 280, 33204 Nezvěstice
Kopalová Renata, Břeclavská 993/10, Plzeň, Severní Předměstí, 323 00
Kopecký Rostislav Ing., Na kopci 163/8, Ďáblice, 18200 Praha-Ďáblice
Korda Jaroslav, Nezvěstice č. p. 144, 33204 Nezvěstice
Kordová Stanislava, č.p. 144, 33204 Nezvěstice
Korotvičková Marie, pobyt neznámý
Kosnar Tomáš, Nezvěstice č. p. 289, 33204 Nezvěstice
Kosnarová Martina, Nezvěstice č. p. 289, 33204 Nezvěstice
Kosnarová Pavlína Ing., Nezvěstice 107, 332 04 Nezvěstice
Kotlan Václav Ing., Ph.D., Nezvěstice č. p. 368, 33204 Nezvěstice
Kotlanová Lada Mgr., Nezvěstice č. p. 368, 33204 Nezvěstice
Kotora Jan, Nezvěstice č.p. 177, 33204 Nezvěstice
Kotora Zdeněk, Nezvěstice č.p. 177, 33204 Nezvěstice
Kotorová Zdeňka, Nezvěstice č. p. 177, 33204 Nezvěstice
Kouklová Anna, Ovocná 113/7, Plzeň 3, Doudlevce, 301 34 Plzeň
Koukolíková Jaroslava, Nezvěstice č.p. 265, 33204 Nezvěstice
Koutská Jana, Nezvěstice č. p. 297, 33204 Nezvěstice
Koutská Marta, Nezvěstice č.p. 340, 33204 Nezvěstice
Koutský Luděk, Nezvěstice č.p. 340, 33204 Nezvěstice
Koutský Luděk Ing., Nezvěstice 297, 332 04
Kozáková Věroslava, Tyršova 674/24, Vyškov
22
Král Zdeněk, Olešná 48, 33204 Nezvěstice
Králová Danuše, Olešná 48, 33204 Nezvěstice
Kranátová Anna, Nezvěstice č. p. 279, 33204 Nezvěstice
Krásná Františka – pobyt neznámý
Krásná Zdeňka, Nezvěstice č. p. 281, 33204 Nezvěstice
Krásný Karel – pobyt neznámý
Krásný Milan, Nezvěstice č. p. 169, 33204 Nezvěstice
Krásný Tomáš, Nezvěstice 102, 332 04 Nezvěstice
Krásný Zdeněk, Nezvěstice č. p. 281, 33204 Nezvěstice
Krátký Jiří, Šikmá 213/6, Nová Hospoda, 31800 Plzeň
Krejčí Bohumil, Nezvěstice č. p. 294, 33204 Nezvěstice
Krejčí Václav-pobyt neznámý
Krejčová Anna- pobyt neznámý
Krejčová Kamila, Nezvěstice č.p. 207, 33204 Nezvěstice
Krejčová Veronika, Nezvěstice č. p. 294, 33204 Nezvěstice
Krhounek Václav, Nezvěstice č. p. 214, 33204 Nezvěstice
Kriegerová Jarmila Ing., Sokolovská 1113/110, Bolevec, 32315 Plzeň 1
Kristlová Daniela, Nezvěstice č. p. 216, 33204 Nezvěstice
Krňoul Josef, Nezvěstice č. p. 306, 33204 Nezvěstice
Krňoul Miroslav, Olešná 8, 33204 Nezvěstice
Krňoul Pavel, Nezvěstice č.p. 306, 33204 Nezvěstice
Krňoul Zdeněk, Nezvěstice č. p. 254, 33204 Nezvěstice
Krňoulová Jana, Olešná 8, 33204 Nezvěstice
Krňoulová Radka, Olešná 8, 33204 Nezvěstice
Krňoulová Věra., Nezvěstice č.p. 254, 33204 Nezvěstice
Kroc Daniel MUDr., Nezvěstice č. p. 279, 33204 Nezvěstice
Kronusová Marie, Nezvěstice č. p. 247, 33204 Nezvěstice
Křížek Daniel, U Nemocnice 898, 36301 Ostrov
Křížková Lenka, č.p. 60, 38601 Drachkov
Kubík Jiří, Nezvěstice 237, 332 04 Nezvěstice
Kubíková Božena, Nezvěstice 116, 332 04 Nezvěstice
Kučerová Ludmila Mgr., Na Vlčovce 2040/2b, Dejvice, 16000 Praha 6
Kumpera Kryštof, Olešná 69, 33204 Nezvěstice
Kvapilová Dagmar, Nezvěstice 174, 332 04 Nezvěstice
Kvídera Lukáš, Nezvěstice č. p. 328, 33204 Nezvěstice
Kyzivát Eduard, Nezvěstice č. p. 267, 33204 Nezvěstice
Kyzivátová Sylva, Nezvěstice č. p. 267, 33204 Nezvěstice
Lakatoš Josef, Elišky Krásnohorské 716/23, Severní Předměstí, 32300 Plzeň
Láska Jiří, Nezvěstice č. p. 5, 33204 Nezvěstice
Lásková Vendula, Nezvěstice 5, 332 04 Nezvěstice
Lávičková Hana, Nezvěstice č.ev. 92, 33204 Nezvěstice
Levá Věra, Nezvěstice č.p. 224, 33204 Nezvěstice
Lindauerová Marie, Nezvěstice č. p. 98, 33204 Nezvěstice
Lindauerová Markéta Ing., Křenova 254/2, Veleslavín, 16200 Praha 6
Lipert Jan MUDr., Nezvěstice 279, 332 04 Nezvěstice
Lipertová Jarmila, Nezvěstice 279, 332 04 Nezvěstice
Lopata Jiří Ing., Zikmunda Wintra 1799/14, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Losert Michal, Nezvěstice č.p. 146, 33204 Nezvěstice
Losertová Miluše, Nezvěstice č. p. 146, 33204 Nezvěstice
Louda Jan Ing., Olešná 50, Nezvěstice, 332 04 Nezvěstice
Louda Josef, Zámecká 309, Spálené Poříčí, 335 61
Loudová Eva, Olešná 50, Nezvěstice, 332 04 Nezvěstice
Loukota Jaroslav, Nezvěstice č. p. 303, 33204 Nezvěstice
Loukotová Věra, Nezvěstice č.p. 246, 33204 Nezvěstice
Loukota Jiří, Tymákov č.p. 253, 33201 Tymákov
Loukotová Bohumila, Tymákov č. p. 253, 33201 Tymákov
Loukota Petr, Nezvěstice č.p. 246, 33204 Nezvěstice
Loukotová Eva, Nezvěstice č. p. 303, 33204 Nezvěstice
Ludvík Karel, Nezvěstice 278, 332 04 Nezvěstice
Ludvíková Jaroslava, Nezvěstice 278, 332 04 Nezvěstice
23
Ludvíková Martina, Dlouhá 148, 33021 Líně
Lžičařová Anna, Nezvěstice 300, 332 04 Nezvěstice
Maďar Pavel, č. p. 146, 33023 Vochov
Magenheimová Aneta Ing., Nezvěstice č. p. 214, 33204 Nezvěstice
Machulka Jiří, Olešná č.ev. 3, 33204 Nezvěstice
Malhaus Milan, Nezvěstice č.p. 208, 33204 Nezvěstice
Malý Václav, Dr. Holuba 599, 33203 Šťáhlavy
Man Josef, Nezvěstice 96, 332 04 Nezvěstice
Manová Růžena, Nezvěstice 96, 332 04 Nezvěstice
Marešová Věra, Nezvěstice 176, 332 04 Nezvěstice
Mašek Miroslav, č. p. 17, 33016 Kunějovice
Mašek Petr, Sladkovského 676/72, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň
Matas Josef, Nezvěstice č. p. 129, 33204 Nezvěstice
Matas Zdeněk, Nezvěstice 129, 332 04 Nezvěstice
Matasová Kateřina, Nezvěstice č. p. 266, 33204 Nezvěstice
Matasová Marie, Nezvěstice 129, 332 04 Nezvěstice
Matějka Luděk, Nezvěstice č. p. 279, 33204 Nezvěstice
Matějková Marie, Nezvěstice č. p. 279, 33204 Nezvěstice
Matoušek Jaroslav, Olešná 61, 33204 Nezvěstice
Matoušková Hana, Olešná 61, 33204 Nezvěstice
Matoušková Růžena, č. p. 110, 33204 Nezvěstice
Matušová Pavla, Nezvěstice č.p. 241, 33204 Nezvěstice
Maxa Josef, U Lípy 344, 33601 Blovice
Mecová Anna, Nezvěstice č. p. 290, 33204 Nezvěstice
Mencl Miroslav, Družby 978/3, Doubravka, 31200 Plzeň
Millerová Zuzana, Nezvěstice č.p. 225, 33204 Nezvěstice
Mošna Jiří, Nezvěstice č. p. 267, 33204 Nezvěstice
Mošnová Jaroslava, Nezvěstice č. p. 267, Nezvěstice
Mošnová Jaroslava, Nezvěstice č.p. 378, 33204 Nezvěstice
Moulis Jaroslav, Lipnice 133, 33561 Spálené Poříčí
Moulisová Martina, Nezvěstice č.p. 226, 33204 Nezvěstice
Moulisová Václava, Nezvěstice č.p. 288, 33204 Nezvěstice
Mourková Naděžda, Nezvěstice č.p. 249, 33204 Nezvěstice
Murko Alois, Nezvěstice č. p. 277, 33204 Nezvěstice
Murko Pavel, Nezvěstice č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Naar Ivan, Nezvěstice č.p. 109, 33204 Nezvěstice
Naarová Jana, Nezvěstice č.p. 109, 33204 Nezvěstice
Nekola František, Nezvěstice č. p. 266, 33204 Nezvěstice
Nekola Miloslav, Nezvěstice č.p. 26, 33204 Nezvěstice
Nekola Radek, č. p. 279, 33204 Nezvěstice
Nekolová Jarmila, Nezvěstice č. p. 266, 33204 Nezvěstice
Nekolová Miluše, Nezvěstice č. p. 26, 33204 Nezvěstice
Němcová Jana, Nezvěstice č.p. 79, 33204 Nezvěstice
Němcová Milena, Nezvěstice č.p. 323, 33204 Nezvěstice
Němcová Miloslava, Sladkovského 377, 26242 Rožmitál pod Třemšínem
Němcová Miloslava, Nezvěstice č. p. 303, 33204 Nezvěstice
Němec Jaroslav, Nezvěstice č.p. 303, 33204 Nezvěstice
Němec Miloslav, Nezvěstice č.p. 323, 33204 Nezvěstice
Nesnídal Karel Ing., Turistická 1785/12, Bolevec, 32300 Plzeň
Nolč Karel, Nezvěstice č. p. 283, 33204 Nezvěstice
Nolčová Otilie, Nezvěstice č. p. 283, 33204 Nezvěstice
Novák Vratislav, Rožmitálská 107, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram
Nováková Jitka, Rožmitálská 107, Příbram VI-Březové Hory, 26101 Příbram
Nováková Zdeňka, Ledecká 1200/22, Bolevec, 32300 Plzeň
Nováková Zdeňka, č. p. 279, 33204 Nezvěstice
Obec Žákava, Žákava č. p. 76, 332 04 Nezvěstice
Oliverius Josef, Čechova 2453/43, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Oliveriusová Jana, Čechova 2453/43, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Opl Pavel Ing., Nezvěstice č. p. 108, 33204 Nezvěstice
Oplová Renáta, Sokolovská 1130/124, Bolevec, 32300 Plzeň
24
Palát Jiří, Krašovská 1722/2, Bolevec, 32300 Plzeň
Palátová Ivana RNDr., Krašovská 1722/2, Bolevec, 32300 Plzeň
Palivoda Jan, Mohylová 1061/107, Doubravka, 31200 Plzeň
Pavlas František Ing., Olešná 68, 33204 Nezvěstice
Pavlasová Petra, Olešná 68, 33204 Nezvěstice
Petrová Eva Mgr., Zubrnice 28, 400 02
Pfauser Jaromír, Nezvěstice č. p. 370, 33204 Nezvěstice
Pfauserová Ľudmila, Nezvěstice č. p. 370, 33204 Nezvěstice
Písařík Ivan, Šťáhlavy č. p. 68, 33203 Šťáhlavy
Písařík Vojtěch, Karpatská 1164/14, Vršovice, 10000 Praha 10
Písařík Zdeněk Ing., Brožíkova 2478/1, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Píša Vlastimil, Rokycanská 769/38, Lobzy, 31200 Plzeň
Píšová Jaroslava, Rokycanská 769/38, Lobzy, 31200 Plzeň
Placata Petr, Nezvěstice č. p. 269, 33204 Nezvěstice
Plachá Marie, Nezvěstice č. p. 320, 33204 Nezvěstice
Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň, Jižní Předměstí, 301 00
Poduška Jan, Pod strání 100, Hradiště, 33601 Blovice
Pokorná Herciková Ivana, Goldscheiderova 2882/9, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Polák Milan, Kostincova 82/46, Hradiště, 32600 Plzeň
Polák Pavel, Nezvěstice č.p. 277, 33204 Nezvěstice
Poláková Zdeňka, Nezvěstice č. p. 277, 33204 Nezvěstice
Pracna Tomáš, Nechanice 23, 33563 Nové Mitrovice
Pravdová Květoslava, Sokolovská 758/1, Severní Předměstí, 32300 Plzeň
Pyšná Ivana, Nezvěstice č. p. 341, 33204 Nezvěstice
Pyšný Miroslav, Nezvěstice č. p. 341, 33204 Nezvěstice
Pyšný Radek, Nezvěstice č. p. 341, 33204 Nezvěstice
Racek Václav, Nezvěstice č. p. 304, 33204 Nezvěstice
Racková Hana, Nezvěstice č. p. 304, 33204 Nezvěstice
Racková Marcela, Nezvěstice č. p. 268, 33204 Nezvěstice
Racková Vlasta, Nezvěstice 72, 332 04 Nezvěstice
Rajchl David, Vojanova 741/11, Skvrňany, 31800 Plzeň
Rajchl Jaroslav, Olešná 41, 33204 Nezvěstice
Rajchl Pavel, Nezvěstice č. p. 82, 33204 Nezvěstice
Rajchl Radek, Olešná 45, 33204 Nezvěstice
Rajchlová Eva Mgr., Vojanova 741/11, Skvrňany, 31800 Plzeň
Rajchlová Jitka, Olešná 45, 33204 Nezvěstice
Rajchlová Marie, Olešná 41, 33204 Nezvěstice
Rédlová Alžběta, Nezvěstice č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Reitšpies Jan, Nezvěstice 371, 332 04Nezvěstice
Rosműller Václav Ing., Na Zbořenci 274/8, Nové Město, 120 00 Praha
Roud Roman, Nezvěstice 315, 332 04Nezvěstice
Rous Petr, Nezvěstice 37, 332 04 Nezvěstice
Rousová Jana, Nezvěstice č. p. 269, 33204 Nezvěstice
Runtová Zdeňka, Nezvěstice č. p. 274, 33204 Nezvěstice
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
Rybář Luboš, Nezvěstice č. p. 296, 33204 Nezvěstice
Řádová Vilma, Luční 46, Plzeň
Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000 Praha 4
Římskokatolická farnost Starý Plzenec, Třebízského náměstí 1, 33202 Starý Plzenec
Sekyrková Pavla, Nezvěstice 122, 332 04 Nezvěstice
Silovský Jaroslav, Nezvěstice č. p. 304, 33204 Nezvěstice
Sitter Josef, Nezvěstice č. p. 123, 33204 Nezvěstice
Sitterová Stanislava, č. p. 123, 33204 Nezvěstice
Skala Václav, č.p. 276, 33204 Nezvěstice
Skalická Růžena, č. p. 278, 33204 Nezvěstice
Skalický Bohumil, třída Edvarda Beneše 1532/66, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové
Skalová Libuše, Nezvěstice č. p. 276, 33204 Nezvěstice
Skalová Monika, Nezvěstice č. p. 192, 33204 Nezvěstice
Sladká Iveta, Nezvěstice 218, 332 04 Nezvěstice
Sladká Stanislava, Nezvěstice 218, 332 04 Nezvěstice
25
Sláma Zdeněk, Olešná 51, 33204 Nezvěstice
Slámová Hana, Olešná 51, 33204 Nezvěstice
Slavíková Martina Mgr., Nezvěstice č.p. 330, 33204 Nezvěstice
Sloupová Alena, Ing., Lublinská 575/9, Praha 8, Troja, 181 00
Sobota Josef, č. p. 4, 33204 Milínov
Sobotová Bohumíra, č. p. 4, 33204 Milínov
Soubusta Bohumil Ing., Nezvěstice č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Soubustová Marie, Nezvěstice č. p. 270, 33204 Nezvěstice
Soukup Jiří, Nezvěstice 138, 332 04 Nezvěstice
Soukup Martin, Nezvěstice 126, 332 04 Nezvěstice
Soukup Oldřich, Nezvěstice č.p. 334, 33204 Nezvěstice
Soukup Pavel, Nezvěstice č. p. 281, 33204 Nezvěstice
Soukup Václav, Nezvěstice 151, 332 04 Nezvěstice
Soukupová Marie, Nezvěstice 138, 332 04 Nezvěstice
Soukupová Marie, Nezvěstice 151, 332 04 Nezvěstice
Soukupová Miluše, Nezvěstice č. p. 281, 33204 Nezvěstice
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 1760/18, Jižní Předměstí, 30613
Plzeň
Stavební bytové družstvo Plzeň - jih se sídlem v Přešticích, Hlávkova 23, 33401 Přeštice
Straka Václav, Republikánská 241, 33561 Spálené Poříčí
Strejc Miroslav, Nezvěstice č. p. 121, 33204 Nezvěstice
Strejcová Jana, Nezvěstice č. p. 121, 33204 Nezvěstice
Strejc Miroslav, Nezvěstice č. p. 367, 33204 Nezvěstice
Strnadová Markéta, Nezvěstice č. p. 251, 33204 Nezvěstice
Sýkora Zdeněk Ing., Olešná 62, 33204 Nezvěstice
Sýkorová Hana, Nezvěstice č. p. 18, 33204 Nezvěstice
Sýkorová Marie, Nezvěstice 271, 332 04 Nezvěstice
Syrová Markéta, Nezvěstice č.p. 31, 33204 Nezvěstice
Syrový Václav, Nezvěstice č. p. 31, 33204 Nezvěstice
Syrová Jaroslava, Nezvěstice č. p. 290, 33204 Nezvěstice
Syrový Václav, Nezvěstice č. p. 290, 33204 Nezvěstice
Szakošová Naděžda, č.p. 114, 33204 Žákava
Šeba Petr Ing., Manětínská 1540/63, Bolevec, 32300 Plzeň
Šebek Václav Ing., Prouzova 792/6, Praha 9, Vysočany, 190 00
Šebová Jana, č.p. 70, 33601 Letiny
Šelmátová Vendula, Nezvěstice č. p. 234, 33204 Nezvěstice
Šilhánek Emil, Nezvěstice č. p. 355, 33204 Nezvěstice
Šilhánek Josef, Nezvěstice 139, 332 04 Nezvěstice
Šilhánek Karel, Nezvěstice č. p. 153, 33204 Nezvěstice
Šilhánek Václav, č. p. 268, 33204 Nezvěstice
Šilhánková Anna, Nezvěstice č. p. 261, 33204 Nezvěstice
Šilhánková Ilona, Nezvěstice 153, 332 04 Nezvěstice
Šilhánková Marie, 5. Května 661, 33601 Blovice
Šimáková Pavla, Nezvěstice 363, 332 04 Nezvěstice
Šimánek Václav, Nezvěstice č. p. 251, 33204 Nezvěstice
Šimánek Václav MUDr., Nezvěstice 354, 332 04 Nezvěstice
Šimánková Vladislava, Nezvěstice č. p. 251, 33204 Nezvěstice
Šimanová Zdeňka, Nezvěstice 271, 332 04 Nezvěstice
Šimek Jan, Lipnice 93, 33561 Spálené Poříčí
Šimek Josef Ing., Nezvěstice č. p. 347, 33204 Nezvěstice
Šimek Karel, Nezvěstice č. p. 290, 33204 Nezvěstice
Šimek Milan, Švehlova 293, 33203 Šťáhlavy
Šimek Miloslav, Nezvěstice č.p. 185, 33204 Nezvěstice
Šimková Petra, Nezvěstice č.p. 185, 33204 Nezvěstice
Šimková Věra, Nezvěstice č. p. 290, 33204 Nezvěstice
Šlais Jiří, Olešná 48, 33204 Nezvěstice
Šlaisová Jaroslava, Olešná 48, 33204 Nezvěstice
Šlauf Jiří, Nezvěstice č. p. 231, 33204 Nezvěstice
Šlauf Josef, Nezvěstice č. p. 231, 33204 Nezvěstice
Šlaufová Miluše, Nezvěstice č. p. 231, 33204 Nezvěstice
26
Šlezingr Josef, Nezvěstice č. p. 1, 33204 Nezvěstice
Šlouf Pavel, Nezvěstice č.p. 255, 33204 Nezvěstice
Šloufová Růžena, Nezvěstice č.p. 255, 33204 Nezvěstice
Šmolík František, Nezvěstice č. p. 291, 33204 Nezvěstice
Šmolíková Marie, č. p. 291, 33204 Nezvěstice
Šnajdr Václav Ing., Nezvěstice 278, 332 04 Nezvěstice
Šnajdrová Zdeňka, Nezvěstice 278, 332 04 Nezvěstice
Šneberk Václav, Nezvěstice č. p. 267, 33204 Nezvěstice
Šneberková Marie, Nezvěstice č. p. 267, 33204 Nezvěstice
Šoffr Jiří, Olešná 48, 33204 Nezvěstice
Šourek Miloslav, Olešná 41, 33204 Nezvěstice
Šourková Jitka, Olešná 70, 33204 Nezvěstice
Špaček Martin, Hroznatova 489/19, Úšovice, 35301 Mariánské Lázně
Špelina Martin Bc., Nezvěstice 127, 332 04 Nezvěstice
Špelinová Eva Ing. Arch., Nezvěstice 127, 332 04 Nezvěstice
Šperl Václav, Nezvěstice č. p. 291, 33204 Nezvěstice
Šperlová Marie, Nezvěstice č. p. 291, 33204 Nezvěstice
Šplíchal Jiří, Klatovská třída 1567/88, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Šrámek Kare l, č.p. 125, 33204 Žákava
Šrubařová Daniela Mgr, Krašovská 1727/12, Bolevec, 32300 Plzeň
Štědronská Vendula, Nezvěstice 244, 332 04 Nezvěstice
Štědronská Věroslava, Sokolovská 1135/145, Plzeň, Bolevec, 323 00 Plzeň
Štěch Roman, Nezvěstice č.p. 206, 33204 Nezvěstice
Štěchová Štěpánka, Nezvěstice č.p. 206, 33204 Nezvěstice
Štecherová Daniela, č. p. 54, 33601 Zdemyslice
Štengl Stanislav Ing., Nezvěstice č. p. 297, 33204 Nezvěstice
Štenglová Jana, Nezvěstice č. p. 297, 33204 Nezvěstice
Štěpán Jiří, Nezvěstice č. p. 170, 33204 Nezvěstice
Štěpánová Jitka, Nezvěstice č. p. 170, 33204 Nezvěstice
Štika Václav, Nezvěstice č.p. 220, 33204 Nezvěstice
Štiková Marie, Nezvěstice č. p. 220, 33204 Nezvěstice
Štincíková Jitka, Raková 63, 337 01
Štolbová Michala, Nezvěstice 128, 332 04 Nezvěstice
Šujancová Kateřina, Nezvěstice 161, 332 04 Nezvěstice
Šujanec Milan Ing., Nezvěstice 161, 332 04 Nezvěstice
Švagrová Radka, Gagarinova 825, 34901 Stříbro
Švec Pavel, Nezvěstice č. p. 213, 33204 Nezvěstice
Švec Václav, Nezvěstice č.p. 250, 33204 Nezvěstice
Švecová Jana, č.p. 250, 33204 Nezvěstice
Švecová Jitka, č. p. 213, 33204 Nezvěstice
Teutscher Vladimír, Nezvěstice č. p. 327, 33204 Nezvěstice
Teutscherová Drahuše, Nezvěstice č. p. 327, 33204 Nezvěstice
Telefónica Czech Republic, a. s., Za Brumlovkou 266/2, 148 00 Praha
T-Mobile Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 148 00 Praha
Tobrman Stanislav, Nezvěstice č.p. 339, 33204 Nezvěstice
Tolar Michal, Františka Diviše 1321/54a, Uhříněves, 10400 Praha 22
Tolar Václav, Nezvěstice č. p. 39, 33204 Nezvěstice
Tolarová Ivana, Nezvěstice 278, 332 04 Nezvěstice
Tomášek Josef, Nezvěstice č. p. 284, 33204 Nezvěstice
Toušek David, Rabasova 2364, Rakovník, Rakovník II, 269 01
Trhlík Jiří, 5. Května 616, 33601 Blovice
Trhlíková Pavlína, Nezvěstice č. p. 162, 33204 Nezvěstice
Trnková Štěpánka, Habrmanova 847, 33202 Starý Plzenec
Trojan Zdeněk, Nezvěstice č.p. 252, 33204 Nezvěstice
Trykar Václav, Milínov 79, 332 04 Nezvěstice
Tupá Eva, Nezvěstice č. p. 219, 33204 Nezvěstice
Tupá Petra Mgr. Dis., Nezvěstice č. p. 268, 33204 Nezvěstice
Udvaros Klára Mgr., Vejvanovského 1619/14, Chodov, 14900 Praha 11
Uchytil Josef, Pod strání 83, Hradiště, 33601 Blovice
Vagner Zdeněk Ing., Nezvěstice č. p. 329, 33204 Nezvěstice
27
Vagnerová Jana, Nezvěstice č. p. 329, 33204 Nezvěstice
Vágnerová Zdeňka, Nezvěstice č. p. 164, 33204 Nezvěstice
Vainfurt Jiří, Nezvěstice č.p. 134, 33204 Nezvěstice
Valenta Jaroslav Ing., Nezvěstice č.p. 313, 33204 Nezvěstice
Valenta Václav Ing., Nezvěstice č. p. 238, 33204 Nezvěstice
Valentová Eva MUDr., Nezvěstice č.p. 313, 33204 Nezvěstice
Vaneš Petr, Nezvěstice č. p. 273, 33204 Nezvěstice
Vanešová Dana, Nezvěstice č. p. 273, 33204 Nezvěstice
Vanešová Helena, č. p. 178, 34521 Meclov
Vaníková Lenka, Nezvěstice č. p. 315, 33204 Nezvěstice
Vasová Miroslava, Nezvěstice č.p. 287, 33204 Nezvěstice
Vejskal Zdeněk, Nezvěstice č. p. 268, 33204 Nezvěstice
Veverová Dana, Sídliště 875, 33011 Třemošná
Viktora Aleš, Nezvěstice č. p. 304, 33204 Nezvěstice
Vilt Václav, Nezvěstice č.p. 302, 33204 Nezvěstice
Viltová Libuše, Nezvěstice č.p. 302, 33204 Nezvěstice
Vimmerová Miroslava, Nezvěstice č. p. 78, 33204 Nezvěstice
Vlas Zdeněk, Nezvěstice č.p. 91, 33204 Nezvěstice
Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha
Vodička Stanislav, Kasejovice 248, 335 44
Vodovod Radyně a.s., Domažlická 1067/168 a, 318 00 Plzeň
Vojířová Zdeňka, Anglické Nábřeží 2310/11, Východní Předměstí, 30100 Plzeň
Vokoun Jiří, Nezvěstice č. p. 210, 33204 Nezvěstice
Vokounová Jana, Nezvěstice č. p. 210, 33204 Nezvěstice
Vorel Stanislav, Olešná 20, 33204 Nezvěstice
Vorlová Libuše, Nezvěstice č. p. 350, 33204 Nezvěstice
Vokurková Jaroslava, Nezvěstice č. p. 269, 33204 Nezvěstice
Voříšková Miroslava, Nezvěstice č. p. 351, 33204 Nezvěstice
Vostrá Ilona, Popelnicová 651/25, Plzeň, Doubravka, 312 00
Votlučka Jaroslav, Kralovická 1451/43, Bolevec, 32300 Plzeň
Votlučková Eva, Kralovická 1451/43, Bolevec, 32300 Plzeň
Vrátníková Ilona, Francouzská Třída 2021/13, Východní Předměstí, 32600 Plzeň
Vyleta Jaroslav, č. p. 140, 33204 Žákava
Vyleta Vladimír, Olešná 18, 33204 Nezvěstice
Vyletová Libuše, Nezvěstice č. p. 278, 33204 Nezvěstice
Vyletová Marcela, Veselská 301, Nové Město, 33701 Rokycany
Winkelhöfer Jiří Ing., Nezvěstice č. p. 317, 33204 Nezvěstice
Winkelhöferová Miroslava, Nezvěstice 317, 332 04 Nezvěstice
Zachariášová Hana, Nezvěstice č. p. 209, 33204 Nezvěstice
Záleská Jitka, Nezvěstice 136, 332 04 Nezvěstice
Západočeské konzumní družstvo Plzeň, Poděbradova 1389/31, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň
Zdrha Milan, Nezvěstice č. p. 324, 33204 Nezvěstice
Zelenka Karel, Nezvěstice 322, 332 04 Nezvěstice
Zelenková Pavla, Nezvěstice 322, 332 04
ZETEN spol. s r.o., Husova 276, Blovice, 336 01
Zídek Václav Mgr., Kaznějovská 1214/17, Bolevec, 32300 Plzeň
Zídková Štěpánka Mgr., Kaznějovská 1214/17, Bolevec, 32300 Plzeň
Zíková Eva, Lábkova 922/18, Skvrňany, 31800 Plzeň
Zíková Ilona, č.p. 26, 33501 Mladý Smolivec
Zittová Jana Ing., Nezvěstice č. p. 319, 33204 Nezvěstice
Žáková Drahomíra, Nezvěstice č. p. 251, 33204 Nezvěstice
Žůrková Edita, Nezvěstice č.p. 373, 33204 Nezvěstice
Dotčené orgány:
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
MMP, Odbor památkové péče, Kopeckého sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň 3
MMP, Odbor životního prostředí, Kopeckého sady č. p. 97/11, Jižní Předměstí, 306 32 Plzeň
Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: zzjbr3p
28
MMP, Odbor dopravy, Škroupova č. p. 1900/5, Vnitřní město, 306 32 Plzeň
Žádáme o vyvěšení, sejmutí a zaslání potvrzené písemnosti zpět:
MMP, Odbor správních činností, nám. Republiky č. p. 1/1, 306 32 Plzeň 1
Obecní úřad Žákava, IDDS: gj3bv3h
Obecní úřad Nezvěstice, IDDS: pfcbr83
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve
výši 3000 Kč byl zaplacen 1. 10. 2013.
Příloha pro stavebníka (zmocněného zástupce):
- 1x ověřená projektová dokumentace, 1x štítek – bude zaslána (předána) po nabytí právní moci.
29
Download

Rozhodnutí