Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
Fax:
Internetová adresa:
E-mailová adresa:
Zriaďovateľ:
Stredná odborná škola
Farského 9, 851 01 Bratislava
02/62243626, 02/62243610
02/62243638
www.soupotr.sk
[email protected]
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava 25
Vedúci zamestnanci školy
Funkcia
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre TV
zástupca riaditeľa školy pre PV
vedúca ŠJ
Meno a priezvisko
Jozef Horák, PaedDr.
Jozef Lipták, Mgr.
Danica Daubnerová, Ing.
Rada školy
Rada školy pri SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava bola ustanovená v zmysle § 24 zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa 25.10.2012.
Funkčné obdobie začalo dňom 25.10.2012 na obdobie 4 rokov.
Členovia rady školy
P.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Meno a priezvisko
Peter Ferenčík
Ing. Alena Štrauchová
Ladislav Simon
Ing. Ján Kotuľa
PhDr. František Šebej, CSc.
PhDr. Mgr. Monika
Flašíková - Beňová
Ing. Viera Kimerlingová
Jozef Szabo
Mgr. Dáša Deáková
Bc. Inka Demovičová
Ľubica Kralovičová
Funkcia
predseda
člen
člen
člen
člen
člen
Zvolený (delegovaný) za
nepedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
pedagogických zamestnancov
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
za zriaďovateľa
člen
člen
člen
člen
člen
za zriaďovateľa
rodičov
za Rodičovskú radu
rodičov
žiakov
Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2012/2013
Rada školy sa v školskom roku 2012/2013 stretla na dvoch zasadnutiach:
25.10.2012 – ustanovujúce zasadanie Rady školy
Program:
1. Privítanie a predstavenie nových členov Rady školy
2. Informácia o priebehu a výsledkoch volieb do Rady školy
3. Voľba predsedu a podpredsedu Rady školy
4. Rôzne
5. Uznesenie a záver
4.7.2013 – riadne zasadnutie Rady školy
Program:
1. Otvorenie
2. Zhodnotenie výsledkov v oblasti výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok
2012/2013
3. Zhodnotenie výsledkov maturitných a záverečných skúšok v študijných a učebných
odboroch školského roku 2012/2013
4. Príprava na školský rok 2013/2014 – naplnenosť prijatia žiakov do prvých ročníkov,
vytváranie tried a plán výkonov na školský rok 2014/2015
5. Súčasná situácia v oblasti zriadenia Centra odborného vzdelávania pre odbory 29 –
potravinárstvo
6. Aktuálne problémy školy
7. Rôzne
8. Uznesenie a záver
Poradné orgány riaditeľa školy – predmetové komisie a metodické združenia
. Na škole pracovali nasledovné metodické orgány:
A. predmetové komisie (PK)
- PK spoločensko-vedná – predseda Mgr. Marta Palkovičová
V tejto PK pracujú sekcie:
 SJL – vedúca Mgr. Marta Palkovičová
 DEJ, ONA, EKL, ETV – vedúca Mgr. Dana Dzurillová
 cudzie jazyky – vedúca Mgr. Viera Baloghová, pre nemecký jazyk
a Mgr. Zuzana Kocková, pre anglický jazyk
- PK odborných predmetov – predseda Ing. Alena Brandšteterová
V tejto PK pracujú sekcie:
 výroba potravín - vedúca Ing. Alena Štrauchová
 gastronomické služby - vedúca Ing. Alena Brandšteterová
 ekonomické predmety a marketing - vedúca Ing. Andrea Marešová
- PK CHEMIT – predseda Mgr. Alena Kovačovská
V tejto PK pracujú sekcie:
 matematika – vedúca Mgr. Alena Kovačovská
 chémia – vedúca Mgr. Anna Gallová
 ekológia – vedúca Ing. Brigita Šuhajdová
 TEV – vedúci Mgr. Ivan Ďuriš
 informatiky – vedúca Ing. Elena Trnková
B. metodické združenia (MZ)
- MZ potravinárstvo (cukrár, cukrár pekár, mäsiar – lahôdkar, cukrár kuchár) –
predseda Ing. Emília Bačová
- MZ gastronómia (kuchár, čašník, servírka, spoločné stravovanie) – predseda
Ing. Janka Krošláková
- MZ pracovník marketingu, výroba potravín – predseda Ing. Danica Šidlíková
Predmetové komisie (PK) a metodické združenia (MZ) zasadali 4-krát ročne
a pracovali v súlade s vypracovanými a schválenými plánmi PK, MZ pre školský rok
2012/2013.
Vypracované učebné osnovy pre učebné a študijné odbory boli schválené na
úvodnom zasadaní PK a MZ v septembri 2012. Následne boli schválené riaditeľom
školy a takto schválený ŠKVP bol prerokovaný a schválený v Rade školy. Hlavným
cieľom PK a MZ v školskom roku 2012/2013 bolo uplatňovanie pedagogickoorganizačných pokynov MŠVVaŠ SR a usmerňovanie výchovno-vzdelávacích aktivít
na školský rok, zabezpečenie ich rozpracovania do konkrétnych úloh v rámci
jednotlivých predmetov príslušnej PK. PK zabezpečovali kontrolu plnenia učebných
osnov a tematických plánov v jednotlivých ročníkoch a odboroch.
2. Rozhodujúcu úlohu v systéme riadenia, ako poradný orgán riaditeľa školy mala pedagogická
rada, ktorá riešila kľúčové pedagogické otázky – hodnotila výsledky prospechu, správania
a dochádzky žiakov v štvrťročných intervaloch. V školskom roku 2012/2013 PR zasadala
12x. V medziobdobí plnila úlohu poradného orgánu riaditeľa gremiálna rada riaditeľa školy.
Prenos informácií bol zabezpečovaný z jednotlivých pracovných porád úsekov teoretického
a praktického vyučovania. Pracovné porady úsekov TV a PV sa konali podľa schváleného
časovo-obsahového plánu TV a PV 1x mesačne.
Počet žiakov a tried školy za školský rok 2012/2013
Študijný odbor 6405 4 K pracovník marketingu
Stav k 15.09.2012
Ročník
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
1.
0
0
0
2.
0,5
15
2
3.
2
41
2
4.
1
24
0
Spolu:
3,5
80
4
Stav k 31.08.2013
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
0
0
0
0,5
13
2
2
38
2
1
23
0
3,5
74
4
Študijný odbor 6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu - experiment
Stav k 15.09.2012
Stav k 31.08.2013
Ročník
Počet
Počet
z toho
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
tried
žiakov
integrovaní
1.
1
22
0
1
27
0
Spolu:
1
22
0
1
27
0
Študijný odbor 6445 4 K kuchár, 6444 4 K čašník, servírka
Stav k 15.09.2012
Stav k 31.08.2013
Ročník
Počet
Počet
z toho
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
tried
žiakov
integrovaní
1.
1
28
1
0,5
25
1
2.
0,5
14
3
1
12
3
3.
1
26
4
1
25
4
4.
1
25
1
1
24
1
Spolu:
3,5
93
9
3,5
86
9
Študijný odbor, nadstavbové štúdium – denná forma
2952 4 L výroba potravín, 6421 4 L spoločné stravovanie
Stav k 15.09.2012
Stav k 31.08.2013
Ročník
Počet
Počet
z toho
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
tried
žiakov
integrovaní
1.
1
31
0
1
21
0
2.
1
19
0
1
18
0
Spolu:
2
50
0
2
39
0
Učebný odbor: 2955 2 H mäsiar, lahôdkar
Stav k 15.09.2012
Ročník
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
1.
0,5
5
0
2.
0,5
7
0
3.
0
0
0
Spolu:
1
12
0
Počet
tried
0,5
0,5
0
1
Stav k 31.08.2013
Počet
z toho
žiakov
integrovaní
5
0
5
0
0
0
10
0
Učebný odbor: 2964 2 H cukrár
Stav k 15.09.2012
Ročník
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
1.
0,5
18
0
2.
0,5
18
1
3.
0
0
0
Spolu:
1
36
1
Stav k 31.08.2013
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
0,5
16
0
0,5
18
1
0
0
0
1
34
1
Učebné odbory: 2977 2 cukrár kuchár – experiment
2978 2 cukrár pekár - experiment
Stav k 15.09.2012
Stav k 31.08.2013
Ročník
Počet
Počet
z toho
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
tried
žiakov
integrovaní
3.
1
18
1
1
17
1
Spolu:
1
18
1
1
17
1
Učebné odbory: 6445 2,H kuchár, 6444 2,H čašník, servírka
Stav k 15.09.2012
Stav k 31.08.2013
Ročník
Počet
Počet
z toho
Počet
Počet
z toho
tried
žiakov
integrovaní
tried
žiakov
integrovaní
1.
1
23
0
1
28
0
2.
1
36
0
1
34
0
3.
1
26
2
1
26
2
Spolu:
3
85
2
3
88
2
Spolu všetkých žiakov:
k 15.09.2012: 396
k 31.08.2013: 375
Počet prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy, údaje o počtoch
a úspešnosti uchádzačov o prijatie
Prijímacie konanie do prvého ročníka strednej školy:
Do ročníka
6432 K pracovník
v hotelierstve
a cestovnom ruchu
6323
K hotelová
akadémia
6445 K kuchár
6444 K čašník,
servírka
2955 H mäsiar,
lahôdkar
2964 H cukrár
2962 H pekár
6445 H kuchár
6444 H
servírka
čašník,
Počet
prihlásených
žiakov
Počet žiakov,
ktorí konali
prijímaciu
skúšku
Počet žiakov
úspešných
v prijímacom
konaní
Počet prijatých
žiakov
Z toho bez
prijímacej
skúšky
41
37
37
29
0
37
51
18
7
27
7
51
25
29
35
14
0
0
0
0
0
24
17
14
0
0
0
0
0
24
15
8
7
18
7
17
9
0
0
0
7
18
7
17
9
Žiaci prijatí do vyšších ročníkov:
Ročník
Počet prijatých
žiakov
2.
4
3.
4.
Sekunda
Tercia
Kvarta
Kvinta
Sexta
Septima
oktáva
1
1
Z ktorej školy
Stredná odborná škola obchodu a služieb Samuela Jurkoviča, Bratislava
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Prievidza
SSOŠ GASMO Gogoľova, Bratislava
SSOŠ Trhovisko, Dunajská Streda
SSOŠ Trhovisko, Dunajská Streda
SOŠ Zvolenská cesta, Lučenec
Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Tabuľky č. 1
Učebné odbory
ročník
priemer na
teoretickom
vyučovaní
2,64
2,75
2,64
2,67
priemer
odborných
predmetov
2,47
2,66
2,60
2,58
priemer na
praktickom
vyučovaní
2,14
1,89
1,59
1,87
Študijný odbor pracovník marketingu
ročník
prospechový
priemer na
priemer tried
teoretickom
vyučovaní
II.
2,57
2,63
III.
2,60
2,60
IV.
2,28
2,34
spolu:
2,51
2,54
priemer
odborných
predmetov
2,76
2,62
2,73
2,68
priemer na
praktickom
vyučovaní
1,56
2,52
1,50
2,02
priemer
odborných
predmetov
2,62
2,53
2,21
2,80
2,54
priemer na
praktickom
vyučovaní
1,53
1,67
1,59
1,35
1,52
Študijný odbor pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu
ročník
prospechový
priemer na
priemer
priemer tried
teoretickom
odborných
vyučovaní
predmetov
I.
2,26
2,33
2,20
spolu:
2,26
2,33
2,20
priemer na
praktickom
vyučovaní
1,40
1,40
I.
II.
III.
spolu:
prospechový
priemer tried
2,58
2,68
2,56
2,61
Študijný odbor kuchár, čašník
ročník
prospechový
priemer tried
I.
II.
III.
IV.
spolu:
2,70
2,55
2,57
2,70
2,64
priemer na
teoretickom
vyučovaní
2,71
2,61
2,75
2,79
2,73
Nadstavbové štúdium
ročník
prospechový
priemer tried
I.
II.
spolu:
2,84
2,98
2,91
priemer na
teoretickom
vyučovaní
3,10
3,31
3,20
priemer
odborných
predmetov
2,73
2,94
2,83
priemer na
praktickom
vyučovaní
1,38
1,34
1,36
Tabuľka č.2
učebné odbory
Hodnotenie a klasifikácia žiakov
Roč- Počet prospelo %
z toho vy- z
z toho
Neprospelo NeklasifikoNík
žiakov
znamena- toho prospelo
vaní
ných
PVD
1.
48
40
83,3
2
6
32
1
7
2.
57
36
63,2
3
2
31
7
14
3.
42
36
85,7
1
4
31
0
6
spolu: 147
112
76,2
6
12
94
8
27
Tabuľka č. 3
Hodnotenie a klasifikácia žiakov podľa učebných odborov
Ročník
Počet prospelo %
z toho vy- z
z toho
Neprospelo
žiakov
znamena- toho prospelo
ných
PVD
mäsiar,lahôd.
10
8
80,0
0
1
7
2
cukrár
33
28
84,5
2
4
22
2
cukrár kuch.
7
5
71,4
0
2
3
0
cukrár pekár
10
10
100
1
2
7
0
kuchár
46
34
73,9
2
2
30
1
čašník, serv.
41
27
65,8
1
1
25
3
Neklasifikovaní
Študijné odbory
Tabuľka č. 4
Študijný odbor: pracovník marketingu
Roč- Počet prospelo %
z toho vy- z
z toho
Neprospelo Neklasifikoník
žiakov
znamena- toho prospelo
vaní
ných
PVD
2.
13
9
69,2
0
2
7
0
4
3.
38
32
84,2
2
5
25
5
1
4.
22
14
63,6
1
3
10
0
8
spolu:
73
55
75,3
3
10
42
5
13
Tabuľka č. 5
Študijný odbor: kuchár, čašník, servírka
Roč- Počet
prospelo %
z toho
z toho z toho
Neprospelo Neklasifikoník
žiakov
vyPVD prospelo
vaní
znamenaných
1.
25
22
88,0
2
1
19
1
2
2.
12
9
75,0
0
1
8
0
3
3.
25
19
76,0
1
1
17
1
5
4.
23
19
82,6
0
0
19
1
3
spolu:
85
69
81,2
3
3
63
3
13
0
3
2
0
11
11
Tabuľka č. 6
Študijný odbor: pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu
Roč- Počet
prospelo %
z toho
z toho z toho
Neprospelo Neklasifikoník
žiakov
vyPVD prospelo
vaní
znamenaných
1.
28
20
71,4
2
3
15
0
8
spolu:
28
20
71,4
2
3
15
0
8
Tabuľka č. 7
Nadstavbové štúdium: výroba potravín, spoločné stravovanie
Roč- Počet prospelo %
z toho vy- z
z toho
Neprospelo Neklasifikoník
žiakov
znamena- toho prospelo
vaní
ných
PVD
1.
22
10
45,4
0
0
10
6
6
2.
18
6
33,3
0
0
6
3
9
spolu:
40
16
40,0
0
0
16
9
15
Dobré študijné výsledky v triedach učebných odborov dosiahli rovnako ako po minulé
školské roky hlavne cukrári a kombinácia cukrár - pekár, slabšie študijné výsledky
zaznamenali v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi prekvapujúco čašníci, servírky.
Tieto skutočnosti preukazuje tabuľka č.3. V študijných odboroch dosiahli uspokojivé
výsledky žiaci odboru kuchár, čašník, servírka, naopak zatiaľ prospechovo zaostávajú
žiaci nového študijného odborov pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu. Na
nadstavbovom štúdiu dlhodobo pretrváva trend slabších študijných výsledkov, žiaci
často nezvládajú prechod z učebných odborov do študijných. Dôkazom toho je
každoročné nízky počet žiakov týchto tried pripustených k maturitným skúškam
v riadnom májovom termíne.
Z tabuliek ďalej vyplýva, že prospechový priemer v jednotlivých ročníkoch sa výrazne
nelíši. Znovu možno konštatovať, že lepšie vzdelávacie výsledky tradične dosahujú
žiaci na praktickom vyučovaní (PV), ako na teoretickom vyučovaní (TV). Z toho
vyplýva, že žiaci v učebných odboroch majú podstatne lepšie zručnosti, ako teoretické
vedomosti. Dôkazom toho sú aj záverečné skúšky, kde prezentujú každoročne veľmi
dobré praktické schopnosti.
V porovnaní so školským rokom 2011/2012 boli výchovno-vzdelávacie výsledky
v školskom roku 2012/2013 slabšie ako v učebných tak v študijných odboroch. Toto
konštatovanie nie je potešujúce, naďalej je veľa žiakov neklasifikovaných na konci
obidvoch klasifikačných období. Prevláda pasívny prístup a ľahostajnosť k plneniu si
základných povinnosti žiaka strednej školy.
Problémom je naďalej vlažný prístup žiakov k výučbe cudzích jazykov. Osobitne je
tento problém akútny v triedach študijných odborov. Dôkazom sú neutešené výsledky
na PFIČ a EČ MS. Dotácia hodín je dostačujúca, nasadenie učiteľov primerané, ale
celkové výsledky neadekvátne vynaloženému úsiliu. Možné riešenie ponúka rozšírená
krúžková činnosť v oblasti cudzích jazykov, hoci všetko sa odvíja od snahy žiakov
vzdelávať sa a následne úspešne zmaturovať.
V školskom roku 2012/2013 sme konštatovali mierny nárast záujmu rodičov
o výchovno-vzdelávacie výsledky svojich potomkov. Táto skutočnosť je dôležitá
predovšetkým v nižších ročníkoch a vo veľkej miere uľahčuje výchovne – vzdelávacie
pôsobenie pedagogických pracovníkov. Dôkazom toho bola vyššia účasť rodičov na
plánovaných triednych aktívoch ZRP, ktorá mala dlhodobo klesajúcu tendenciu
Maturitné skúšky
Maturitné skúšky (MS) v školskom roku 2012/2013 sa konali v súlade s vyhláškou MŠ SR č.
318/2008 Z.z. o ukončovaní štúdia na SŠ. MS v riadnom termíne prebiehali v študijnom
odbore:
6405 4 pracovník marketingu
2952 4 výroba potravín
6421 4 spoločné stravovanie
6445 4 kuchár
6444 4 čašník, servírka
Celkovo bolo na maturitnú skúšku v školskom roku 2012/2013 prihlásených 69 žiakov troch
maturitných tried: IV.MA – 6405 4 pracovník marketingu
IV.KČ - 6445 4 kuchár,
- 6444 4 čašník, servírka
II.PA – 2952 4 výroba potravín,
- 6421 4 spoločné stravovanie
Termín konania jednotlivých častí MS v školskom roku 2012/2013
Externá časť MS sa konala:
slovenský jazyk a literatúra 12. marca 2013
anglický jazyk
13. marca 2013
nemecký jazyk
13. marca 2013
Písomná forma internej časti MS (PFIČ) sa konala:
slovenský jazyk a literatúra 12. marca 2013
anglický jazyk
13. marca 2013
nemecký jazyk
13. marca 2013
Ústna forma internej časti MS sa konala od 20. mája do 23. mája 2013 vrátane. Praktická
časť odbornej zložky MS sa konala v dňoch od 15. apríla 2013 do 18. apríla 2013.
Prehľad o klasifikácii ústnej formy internej časti MS a praktickej časti odbornej zložky
MS
Známky
Predmet
Počet
Priemer
žiakov 1
predmetu
2
3
4
5
slovenský jazyk
39
2
6
18
13
0
3,08
a literatúra
anglický jazyk – B1
27
3
8
10
5
1
2,74
nemecký jazyk – B1
12
2
3
4
2
1
2,75
teoretická časť
odbornej zložky
praktická časť
odbornej zložky
39
6
9
18
5
1
2,64
63
27
18
12
3
3
2,00
Ako vyplýva z hodnotenia predsedníčky školskej maturitnej komisie Mgr. Magdalény
Frankovej maturitné skúšky na SOŠ, Farského 9 v Bratislave boli veľmi dobre pripravené
ako po organizačnej, tak po personálnej stránke. Počas priebehu všetkých foriem MS sa
nevyskytli žiadne rušivé vplyvy. Vo všetkých predmetových komisiách vládla tvorivá,
príjemná atmosféra, preverovanie vedomostí prebiehalo formou dialógov skúšajúcich
a žiaka. Úspešní absolventi sú dôkazom, že škola ich vybavila dostatočným znalostným
potenciálom a sú schopní aktívne sa zapojiť do existujúceho trhu práce.
Predmetové komisie pracovali zodpovedne, k žiakom pristupovali citlivo, hodnotenie
zodpovedalo preukázaným vedomostiam a zručnostiam žiakov. Podmienky pre žiakov so
zdravotným znevýhodnením boli upravené v zmysle Vyhlášky 318/2008 Z.z. o ukončovaní
štúdia na stredných školách.
Počas ústnej formy internej časti MS v dňoch 21 – 22.5.2013 vykonala tematickú inšpekciu
školská inšpektorka RNDr. Zdenka Tamášová. V záveroch inšpekčnej správy pozitívne
zhodnotila priebeh, pripravenosť, organizačné zabezpečenie a celkovú úroveň maturitných
skúšok
Veľký počet žiakov nepristúpil k ústnej forme maturitnej skúšky. Ide o žiakov s vysokou
absenciou, ktorí pre krátkosť času nestihli dobehnúť zameškané na teoretickom a praktickom
vyučovaní. Žiaci často podcenili prípravu na PFIČ a EČ MS, na základe čoho mali vážne
problémy s úspešným absolvovaním ústnej časti maturitnej skúšky, nakoľko tento rok
vstúpili sprísňujúce pravidlá ohľadom maturitných písomiek zo slovenského a cudzích
jazykov.
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v školskom roku 2012/2013
UČEBNÉ ODBORY
I.A
I.B
II.A
II.B
III.A
III.B
I.PH
II.MK
III.MA
III.MB
IV.MA
I.KČ
III.KČ
IV.KČ
I.PA
II.PA
2964 H cukrár
2955 H mäsiar, lahôdkar
6445 H kuchár
6444 H čašník, servírka
2964 2 cukrár
2955 2 mäsiar, lahôdkar
6445 2 kuchár
6444 2 čašník, servírka
2977 2 cukrár kuchár
2978 2 cukrár pekár
6445 2 kuchár
6444 2 čašník, servírka
ŠTUDIJNÉ ODBORY
6432 K pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu, experiment do 2016
6405 4 pracovník marketingu
6445 4 kuchár
6405 4 pracovník marketingu
6405 4 pracovník marketingu
6405 4 pracovník marketingu
6445 K kuchár
6444 K čašník, servírka
6445 4 kuchár
6444 4 čašník, servírka
6445 4 kuchár
6444 4 čašník, servírka
2952 L výroba potravín
6421 L spoločné stravovanie
2952 4 výroba potravín
6421 4 spoločné stravovanie
Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
( Údaje ku dňu koncoročnej klasifikácie)
Zamestnanci školy spolu
Počet pedagogických
Z toho:
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Počet nepedagogických
Z toho:
- školský psychológ
- špeciálny pedagóg*
- upratovačky, vrátnik
- škol. kuchyňa a jedáleň
- administratívni pracovníci
54
41
39
2
2
13
0
0
2
0
11
54
Spolu počet zamestnancov SŠ
41
Z toho pedagogických
(*ak je platený podľa osobitnej tabuľky, nie pedagogickej)
Zoznam učiteľov a ich aprobácia:
P. č. Meno a priezvisko, titul
Vzdelanie/Aprobácia
Poznámka
riaditeľ SOŠ
ZR SOŠ
učiteľ
vedúca sekcie NEJ
triedny učiteľ
predseda PK OP
triedny učiteľ
triedny učiteľ
vedúci sekcie TV
koordinátor pre
drogové závislosti
triedny učiteľ
vedúca sekcie CHE
učiteľ
vedúca sekcie ANJ
učiteľ
vedúca sekcie MAT
učiteľ
Vedúca sekcie EKO
učiteľ
predseda PK VŠP
učiteľ
učiteľ
metodik SOČ,tr.učiteľ
vedúca sekcie VP
výchovný poradca
triedny učiteľ
vedúca sekcie INF
učiteľ
učiteľ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Jozef Horák, PaedDr.
Jozef Lipták, Mgr.
Helena Babiarová, Mgr.
Viera Baloghová, Mgr.
Marta Baranová, Ing.
Alena Brandšteterová, Ing.
Edita Brunclíková, Ing.
Gabriela Dubová, Ing.
Ivan Ďuriš, Mgr.
Dana Dzurillová, Mgr.
FTVŠ-UK TV - ZEM.
FiFUK – FIL. - DEJ
FiFUK - SJL
FTVŠ-UK, NJ-TV
SVŠT – Informatika
STU-CHTF odborné predmety
SVŠT-CHTF potrav. techn.
SVŠT-CHTF odborné predmety
FTVŠ-UK TV-BV
FFUK DEJ, ONA
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Viera Faltusová, Mgr.
Anna Gallová, Mgr.
Renáta Karbanová, Mgr.
Zuzana Kocková, Mgr.
Marta Kohoutová, Ing.
Alena Kovačovská, Mgr.
Ferdinand Krátky, Ing.
Andrea Marešová, Ing.
Peter Matúš
Marta Palkovičová, Mgr.
Jarmila Pavlíková, Ing.
Soňa Ružičková, PhDr.
Gabriela Sládečková, Ing.
Alena Štrauchová, Ing.
Brigita Šuhajdová, Ing.
Jozef Šujanec, Mgr.
Elena Trnková, Ing.
Milica Weissensteinerová,Ing.
Miroslav Žbodák, Mgr.
FTVŠ-UK TEV
PF UK MAT-CHE
FiFUK – ANJ - SPJ
PFUK - ANJ
EU – účt. - NEJ
PF BB MAT - BRV
SVŠT odb. predmety
EU – NH fakulta, odb.predm.
Odborné predmety
Pd FUK SJL - ONA
EU - fakulta riadenia,odb.pred.
FFUK - RUJ, ANJ
SVŠT – CHT, odb.predmety
SVŠT - CHTF potrav. techn.
SVŠT-CHTF potrav. techn.
Pd F. - Ústí n/Labem, NEJ
SVŠT - Stroj. fak., INF
EU Bratislava, ANJ
PdF – odborné predmety
Odbornosť vyučovania v školskom roku 2012/2013
Predmet
Odborný výcvik - MOV
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet
2
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy za školský rok
2012/2013
Forma
vzdelávania
aktualizačné
špecializačné
inovačné
kvalifikačné
Počet
vzdelávaných
22
3
1
3
ukončilo
7
3
0
1
Priebeh vzdelávania /počet
pokračuje
15
0
1
1
začalo
0
0
0
0
Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
(Uvádzať aktivity realizované z iniciatívy školy – Deň otvorených dverí, Deň chleba apod.,
resp. aktivity, do ktorých sa škola zapojila – Deň narcisov, Deň jablka a pod. Tu neuvádzať
projekty!)
Aktivity organizované školou
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Deň drogovej prevencie
Ekotopfilm 2012
Mikulášske športové dopoludnie
Klimatické zmeny – Slovenska katol. charita
Deň otvorených dverí
Študentská kvapka krvi
Lyžiarsky výcvikový kurz
Valentínska kvapka krvi
Fašiangová zabíjačka
Židovské kultúrne dedičstvo v Bratislave
Prednášky na tému holokaust
Cyklistické preteky Bratislava - Jahodník
Súťaž vo výrobe tlačenky
Deň narcisov 2013
Prednášky z oblasti primárnej prevencie
Medzinárodná výstava JUVYR 2012
Exkurzia – Chatam Sofer
Medzinárodný veľtrh cvičných firiem
Historicko – poznávací zájazd do Osvienčimu Obvodné kolá – futbal, florbal,atletika,cez.beh
Exkurzia vo vínnom parku Elesko v Modre
Deň župných škôl
Súťaž Majster kávy
Gurmánfestival v Kolíne (ČR)
Varenie s indonézskym veľvyslancom
Dni zelá v Stupave
Exkurzie pre učebný odbor mäsiar, lahôdkar
Modrá nezábudka
Prednášky pracovníkov Ústavu pamäti národa Danubius Gastro 2013
Kurz carvingu
Moravský pohár 2013 Bzenec (ČR)
Barmanský kurz
Župná zabíjačka
Cassovia Cup 2013 Košice
Svetový deň darcov krvi
Medz.súťaž gastronómie Európa 2012
St. Nicolaus Cup 2013
Gastro Cup kuchár junior
Poézia v gastronómii
Súťaž zručnosti o najlepší bratislavský rožok
a pletený výrobok
Majster kávy junior na HA Mikovíniho
Súťaž zručnosti o najlepšie lístkové
a pľundrové výrobky Banská Bystrica
Poznámka: (uviesť prípadne dopad týchto aktivít na život školy, odozvu u žiakov, rodičov,
pedagógov, širokej verejnosti)
Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach
Názov súťaže,
olympiády
Umiestnenie
Regionál Krajské
-ne kolo
kolo
St. Nicolaus Cup 2013
Medzinárodné súťaže
Celoslovenské
kolo
2.miesto
Umiestnenie
Európa 2012 –
miešaný nápoj
Moravský pohár
2013
Gastro Cup kuchár
2.miesto
junior
Cassovia Cup 2013
3.miesto
Súťaž zručnosti
1.miesto
o najlepšie lístkové
2x2.miesto
a pľundrové výrobky
2.miesto
Olympiáda
z nemeckého jazyka
1.miesto 1. miesto
Stredoškolská odborná
2.miesto 3. miesto
činnosť
Celoslovenský turnaj
v malom futbale
Turnaj BA škôl
v malom futbale
Názov súťaže
2.miesto
2.miesto
EXPO
SCIENCE
INTERNATIONAL
Celosvetové
vedecké
fórum mladých.v Abu –
Dhabi (SAE)
Zlatá medaila
v tímovej
súťaži
1.miesto
2.miesto
2.miesto
Krajské kolo v atletike,
beh na 100 m
Turnaj vo futbale
3.miesto
(Umiestnenia v jednotlivých kolách postupových súťaží uvádzať len pri dosiahnutí 1.,2.,3.
miesta. Výsledky v medzinárodných súťažiach uvádzať všetky)
STREDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ
V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnil 35. ročník SOČ, ktorá bola prehliadkou tvorivého
myslenia, skúseností, vedomostí a talentu žiakov, ktorí pracovali pod odborným vedením
konzultantov – skúsených pedagogických zamestnancov. V školskom roku 2012/2013 sa do SOČ
aktívne zapojilo 7 žiakov. Školské kolo SOČ sa uskutočnilo 18. marca 2013 a žiaci súťažili s týmito
prácami:
Meno a priezvisko
Dominika Matejovičová
Daniel Jurík
Patrik Kuruc
Trieda
IV.MA
II.A
Názov práce
Odbor
Konzultant
Renesancia
jačmeňa
07pôdohospodárstvo
Ing. Gabriela
Sládečková
Kvalita mäkkých
mäsových
výrobkov s
mäsovou zložkou a
nemäsovými
náhradami
03 - Chémia a
potravinárstvo
Ing.Ferdinand
Krátky
Dana Simonová
Lucia Petrášová
IV.MA
Diétne stravovanie
bez lepku
08 - Hotelierstvo,
gastronómia a
cestovný ruch
Ing. Brigita
Šuhajdová
Nikola Gromová
Beáta Foldiová
III.MB
Prídavné látky v
potravinárstve
03 - Chémia a
potravinárstvo
Ing. Gabriela
Dubová
Na krajskom kole SOČ sme boli aj tento školský rok veľmi úspešní. Práca „Renesancia
jačmeňa“ obsadila 1. miesto vo svojom odbore, práca„Diétne stravovanie bez lepku“ obsadila 2.
postupové miesto. Práca
„Kvalita
mäkkých mäsových výrobkov s mäsovou
zložkou a nemäsovými náhradami“ získala
mimoriadne ocenenie. Umiestnené práce
SOČ nás následne reprezentovali v
celoslovenskej prehliadke SOČ, ktorá sa
konala v dňoch 25. až 27. mája 2013 v
Nových Zámkoch. Tento rok sme boli
mimoriadne úspešní. V odbore 08 -
Hotelierstvo, gastronómia a cestovný
ruch naše študentky obsadili 1. miesto a
získali mimoriadnu cenu - medzinárodný
pobyt v ABU Dhabi 13. – 19. Septembra
2013, kde bola práca prezentovaná na
EXPO - SCIENCE INTERNATIONAL Celosvetovom vedeckom fóre mladých a
získala Zlatú medailu v tímovej súťaži.
Práca „Renesancia jačmeňa“ obsadila na
celoslovenskej prehliadke 3. miesto.
Príprava cateringov:






Petržalské súzvuky – mestská knižnica
Petržalka
Otvorenie cyklomosta v Devínskej
Novej Vsi
Dni zelá v Stupave
Otvorenie predajne Freshlandia v OC
Centrál
Vernisáž pre SOŠ úžitkového
výtvarníctva v budove Slovenského
rozhlasu
Recepcia pre Medzinárodný veľtrh
cvičných firiem počas výstavy JUVYR
2012







Župná zabíjačka v Starej tržnici
Catering pre firmu Unilever
Obsluha pri slávnostnom
odovzdávaní ocenenia Samuela
Zocha v divadle Aréna
 Slávnostný obed pre eurokomisára
p.Tótha
 Organizácia Fašiangovej
zabíjačky
 Catering – Aplimat –
medzinárodná konferencia
aplikovanej matematiky na STU
v Bratislave
Catering pri príležitosti vyhodnotenia strojárskej olympiády na STU v Bratislave
Catering – zastupiteľstvo BSK 6x
Catering pre Univerzitnú knižnicu pri príležitosti prednášky na tému „Patológia
spoločnosti“
Catering pri príležitosti behu za záchranu kaštieľa v Rusovciach
Projekty, do ktorých je škola zapojená
Názov projektu
Termín začatia
realizácie projektu
Termín ukončenia
realizácie projektu
Výsledky
Cezhraničná spolupráca
SOŠ gastronómie,
služieb a lesníctva
Bzenec - ČR
Zespól szkol Wadovice
- PR
Projekt mimovyučovacích pohybových aktivít
škôl a škol. zariadení
BSK
Švajčiarsko-slovenský
projekt – OVP pre trh
práce
2009/2010
priebežne sa plní
2008/2009
priebežne sa plní
2011
priebežne sa plní –
návrat športu do škôl
Modernizácia obsahu
vzdelávania SŠ
Projekt Ekoprofit
Bratislava (partner pre
SOPK)
2009
2012
2013
2016
posilniť a rozvinúť
spoluprácu medzi
zamestnávateľmi a SOŠ
k podpore remesiel –
duálny systém
priebežne sa plní
2014
priebežne sa plní –
zameraný na šetrenie
surovín a energií
Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole
Komplexná inšpekcia vykonaná ŠSI bola uskutočnená v roku 2004. V jej záveroch sa
konštatovalo, že kvalita vyučovania z hľadiska činnosti pedagógov je priemerná až dobrá,
z hľadiska činnosti žiakov je priemerná. Efektivita činnosti pedagógov na odborných
predmetoch (okrem obchodnej prevádzky) a na odbornom výcviku má dobrú úroveň,
efektivita učenia žiakov má na odborných predmetoch priemernú a na odbornom výcviku
dobrú úroveň. Činnosti preventívneho a multidisciplinárneho charakteru majú dobrú úroveň.
Aktivity s významnými vplyvmi na výchovno-vzdelávaciu činnosť školy sú veľmi dobré. Vo
všetkých ukazovateľoch výchovno-vzdelávacej práce dosahuje sledovaná škola lepšie
výsledky ako sú výsledky za Slovensko.
Personálne podmienky majú priemernú úroveň. Priestorové a materiálno-technické
podmienky sú z hľadiska potrieb učiteľov a žiakov veľmi dobré. Celková úroveň podmienok
výchovy a vzdelávania je dobrá, vo všetkých ukazovateľoch je porovnateľná, alebo lepšia
ako výsledky za Slovensko.
Hlavné ciele výchovy a vzdelávania sú na veľmi dobrej úrovni, jasne stanovené a zamerané
na skvalitňovanie výchovy a vzdelávania a na uplatňovanie absolventov na trhu práce.
Plánovanie a realizácia koncepčných zámerov je veľmi dobrá. Odborné a pedagogické
riadenie, kontrolná a hospitačná činnosť majú dobrú úroveň. Prenos informácií vo vnútri
školy a k verejnosti je veľmi dobre zabezpečený. Realizácia výchovno-vzdelávacieho
programu je na dobrej až veľmi dobrej úrovni. Pedagogická dokumentácia je vedená v súlade
s platnou legislatívou a jej kvalita je veľmi dobrá. Vo všetkých ukazovateľoch sú výsledky
školy lepšie ako sú výsledky za Slovensko.
Školská inšpekcia hodnotí na:
veľmi dobrej úrovni:
 vedenie pedagogickej dokumentácie
 rozpracovanosť krátkodobých úloh
 ponuku záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít žiakov
 strojové a prístrojové vybavenie pracovísk na odborný výcvik
 odbornú a technickú prípravu praktického vyučovania
 vedenie dokumentácie BOZP
dobrej úrovni:
 interakciu učiteľ - žiak
 výkon štátnej správy v 1. stupni
 prezentáciu školy v odborných súťažiach
 vybavenie učebnicami a učebnými pomôckami
 ponuka nepovinných a voliteľných predmetov
priemernej úrovni:
 vzdelávacie výsledky žiakov
 kontrolnú činnosť predmetových komisií
Kľúčové pozitívne stránky školy:
 vytváranie tradície školy
 estetický vzhľad interiéru tried a školy
Kľúčové negatívne stránky školy: 0
Školská inšpekcia odporúča:
 obsadiť miesto zástupcu pre praktické vyučovanie
 vypracovať preraďovací plán žiakov na odbornom výcviku
 sledovať plnenie cieľov vyučovania nemeckého jazyka určených učebnými osnovami
Dňa 12.09.2011 bola vykonaná ŠŠI – IČ Bratislava pod vedením Ing. Slotovej následná
inšpekcia k plneniu opatrení k stavu a úrovni školských vzdelávacích programov v kontexte
so ŠVP SOŠ, Farského 9. Bolo skonštatované, že všetky prijaté opatrenia boli splnené.
Závery:
Akceptácia odporúčaní ŠŠI prispela k vyššej úrovni a prehľadnosti spracovaných ŠkVP.
Splnením opatrení prijatých riaditeľom školy sa vytvorili predpoklady pre plnenie učebných
osnov v predmete dejepis v študijnom odbore 6421 4 spoločné stravovanie a zvýšila sa
účinnosť školského poriadku.
ŠŠI, Školské inšpekčné centrum Bratislava, Žehrianska 9, Bratislava dňa 19.03.2013
prešetrovala sťažnosť Romany Klosovej, žiačky študijného odboru 2952 4 výroba potravín
pre neakceptovanie lekárskych potvrdení o zdravotnom stave žiačky a vyžadovanie
nahradenia absencie na odbornej praxi. Sťažovateľka sa podaním sťažnosti domáhala
odpustenia neúčasti na odbornej praxi zo zdravotných dôvodov. Sťažnosť prešetrovali RNDr.
Zdenka Tamášová, školská inšpektorka, ŠIC Bratislava a PhDr. Teodora Spodniaková,
školská inšpektorka, ÚŠI Bratislava.
Záver:
Štátna školská inšpekcia pri prešetrovaní sťažnosti nezistila porušenie právnych predpisov.
V dňoch 21.05. – 22.05.2013 RNDr. Zdenka Tamášová, školská inšpektorka zo ŠŠI, Školské
inšpekčné centrum Bratislava, Žehrianska 9, Bratislava vykonala v našej škole inšpekciu
zameranú na realizáciu ústnej formy internej časti maturitnej skúšky.
Záver:
V sledovaných PMK sa ÚFIČ MS realizovala v súlade s platnými právnymi predpismi.
Členovia PMK a predsedníčka ŠMK boli menovaní v určených termínoch a spĺňali
podmienky na menovanie. Maturitné témy TČOZ a PČOZ boli schválené v požadovanom
počte a termíne. K obsahu uvedených tém sa kladne vyjadrila Živnostenská komora,
stavovské organizácie svojho zástupcu do PMK pre TČOZ nedelegovali, ale do praktickej
časti odbornej zložky dolegovali zástupcu Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov p.
Antovszkého. Pri realizácii ÚFIČ MS boli splnené podmienky pre žiaka so ŠVVP.
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami a závermi
oboznámení.
Priestorové a materiálno – technické podmienky školy
SOŠ, Farského 9 v Bratislave má v správe tri objekty. Budovu na Farského 9, Harmincovej 1
a Na pántoch 20. V budove na Farského 9, kde
je sídlo školy a zároveň sa tu zabezpečuje
teoretické vyučovanie je k dispozícii spolu 30
učební, vrátane odborných učební informatiky,
techniky administratívy, cvičnej firmy,
cudzích jazykov, matematiky, učebne
techniky obsluhy (stolovania) a odbornej
učebne technológie. Všetky uvedené učebne
sú vybavené najmodernejšími IKT, vrátane
dataprojektorov a interaktívnych tabúľ. Táto
skutočnosť významne prispieva k celkovému
rozvoju vedomostí a zručností žiakov.
V telocvični a posilňovni sa zabezpečovalo
vyučovanie telesnej výchovy a mimoškolských
telovýchovných aktivít. Vybavenie klasických
učební je štandardné.
V hodnotiacej správe za školský rok
2011/2012 sme uviedli, že v spolupráci so
zriaďovateľom sa pripravuje realizačná fáza
rozšírenia učebne stolovania, čím sa mali
výrazne zlepšiť podmienky pre prípravu
žiakov v učebných a študijných odboroch
čašník, servírka, pracovník v hotelierstve a cestovnom ruchu a v neposlednom rade pre
novozaradený študijný odbor hotelová akadémia. Aj napriek mimoriadnemu úsiliu tento
záver zostáva stále len vo fáze projektovej
dokumentácie. Osobitným problémom v tomto
prípade je otázka verejného obstarávania
dodávateľa rozšírenia učebne stolovania.
Očakávaným prínosom tohto diela by bolo
rozšírenie
ponuky
na
organizovanie
spoločensko-kultúrnych podujatí (reštauračné
služby, workshopy, odborné semináre a iné)
s previazanosťou ekonomických benefitov pre
SOŠ.
Aj v školskom roku 2011/2012 sme vďaka ojedinelej spolupráci s firmou Rational opätovne
dostali úplne nový špičkový konvektomat. Zároveň sme pokračovali v dovybavovaní
príslušným inventárom. Okrem toho sme
k stolovému výrobníku ľadu obstarali nový
výkonnejší výrobník, čo zlepšilo podmienky
pre prípravu miešaných nápojov.
Aj vďaka žiakom študijného odboru pracovník
marketingu v úzkej súčinnosti s odbornými
učiteľmi sa akceptovali niektoré ich návrhy na
zlepšenie ponuky v školskom bufete, ktorý
prevádzkuje absolvent našej školy. Rozšírila sa
ponuka
v sortimente
pizzí,
bagiet,
nealkoholických nápojov a minerálnych vôd.
Inštalovanie LCD televízora s veľkoplošnou
obrazovkou vo vstupnej hale významne
prispieva
k informovanosti
žiakov,
pedagogických
a nepedagogických
zamestnancov, rodičov a návštevníkov školy
o aktivitách
školy,
o programoch
a podujatiach, na ktorých sa škola zúčastňuje,
prípadne ich sama organizuje. Je tu aj
možnosť
sledovať
live
zasadnutia
Zastupiteľstva samosprávneho kraja, ako aj
iné spravodajské, publicistické a kultúrno-náučné programy.
Aj využívanie ASC agendy sa stalo
neodmysliteľným pojítkom
na pravidelné
informovanie rodičov nielen o výsledkoch vo
vzdelávaní a výchove, ale súčasne aj
o dochádzke
žiakov.
Pokračujeme
aj
v zabezpečovaní čipových kariet ISIC pre
všetkých
pedagogických
zamestnancov
a žiakov, čo ešte viac spriehľadňuje evidenciu
dochádzky žiakov ako triednym učiteľom, tak
aj zákonným zástupcom.
V budove na Farského 9 sme v prázdninovom
období vďaka mimoriadnej obetavosti Ing.
Krošlákovej, p. Petra Matúša a p. Pavla Dušeka
vybudovali učebňu stolovania (pre techniku
obsluhy). Priebežne ju budeme modernizovať, aby
spĺňala najnáročnejšie kritériá pre kvalitnú odbornú
prípravu žiakov.
Postupne sa pripravuje aj adaptácia priestoru
bývalej učebne na cvičnú kuchyňu – odbornú
učebňu technológie prípravy pokrmov. Je
pripravený ideový zámer, ktorý chceme realizovať v priebehu šk. roku 2013/2014. Uvedením
vyššie spomenutých kapacít zabezpečí SOŠ veľmi kvalitné a komplexné podmienky pre
žiakov pripravujúcich sa pre oblasť gastronómie a služieb v gastronómii.
Prípravu žiakov v učebných odboroch cukrár, pekár realizujeme v dielenských priestoroch
v budove na Farského 9 a v budove na Harmincovej 1, ktoré sa ťažiskovo orientuje na odbor
pekár. Po viac ako 5-ročnom neefektívnom využívaní budovy na Harmincovej 1, ktorá bola
rozhodnutí Zastupiteľstva VÚC ešte v roku 2008 určená ako prebytočný majetok na odpredaj
a vzhľadom k tomu, že ani po viacerých vyhlásených verejno-obchodných súťažiach nedošlo
k jeho odpredaju, riaditeľ SOŠ sa obrátil so žiadosť o schválenie elokovaného pracoviska na
Harmincovej 1 pri SOŠ, Farského 9 počnúc 1.09.2013. Žiadosti bolo MŠVaV SR vyhovené
a následne potvrdené aj schvaľovacou doložkou BSK, podpísanou županom p. Frešom. Už
v prázdninovom období sme vlastnými kapacitami sfunkčnili sociálne zariadenia
a vymaľovali, vystierkovali celé prvé poschodie, ktoré by malo opätovne, vzhľadom
k zvyšujúcemu sa počtu žiakov SOŠ slúžiť teoreticko-odbornej príprave žiakov učebného
odboru pekár, cukrár. Týmto rozhodnutím plánujeme etapovite skvalitňovať technologické
vybavenie pracoviska odborného výcviku, ale aj ubytovaciu časť tohto objektu.
Objekt Na pántoch 20 v Rači je tiež súčasťou
SOŠ a slúži na praktické vyučovanie učebného
odboru mäsiar, lahôdkar a realizáciu odbornej
praxe žiakov študijného odboru pracovník
marketingu. Zároveň plní aj úlohu pre potreby
učebného odboru kuchár, s cieľom naučiť
žiakov základom rozrábky mäsa a mäsovej
výroby. V tejto oblasti sme zistili totiž vážne
nedostatky. Toto odborné pracovisko má
všetky predpoklady po technologickom
dovybavení byť najmodernejším pracoviskom
pre prípravu mäsiar v rámci SR a snáď
i v strednej Európe. V školskom roku
2012/2013 sa konečne po dlhých rokoch
devastácie značne poškodenej fasády
a strešného plášťa pristúpilo k oprave
a zatepleniu,
ktoré
bolo
ukončené
v novembri 2012.
V apríli 2013 došlo
k rokovaniu župana BSK s vedúcim
oddelenia pre SR pri európskej komisii p.
Toddom s cieľom hľadania podpory pre
získanie finančných prostriedkov na
modernizáciu Centra odborného vzdelávania
a prípravy pre oblasť potravinárstva. Po
rokovaní a obhliadke COVaP za účasti
vicežupanky a riaditeľa odboru školstva, mládeže a športu bol daný prísľub k riešeniu
požiadavky nielen pre COVaP pri SOŠ, Farského 9, ale aj pre ďalšie centrá v pôsobnosti
BSK, keďže Bratislavský kraj nemá možnosť čerpať prostriedky z eurofondov. V apríli 2013
Zastupiteľstvo BSK jednomyseľne schválilo projekt COVaP pre potravinárstvo, ktorý
predkladal riaditeľ, pričom v uznesení je zakotvená aj úloha zabezpečiť v rozpočte pre
budúci rok financovanie Centra, aby mohlo napĺňať svoje ciele, osobitne v oblasti
celoživotného vzdelávania, inováciu v obsahu v odboroch v úzkej súčinnosti s vedeckovýskumnou bázou koncentrovanou hlavne na Fakulte chemickej a potravinárskej
technológie. V tomto smere už boli nadviazané prvé kontakty a predbežne vytvorené
spoločné lektorské zbory.
Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Tak ako uvádzame vo všetkých správach v posledných piatich rokoch, tak aj v tejto
zdôrazňujeme negatívny ekonomický dopad na hospodárenie SOŠ prevádzkovaním budovy
na Harmincovej 1. Tak ako uvádzame aj v inej časti správy, budova bola vyhlásená ako
prebytočný majetok VÚC a schválená Zastupiteľstvom na odpredaj cez VOS. Žiaľ od roku
2008 sa tento zámer nepodarilo naplniť a SOŠ, ako správca tohto majetku mal náklady, ktoré
by bol investoval do ďalšieho nevyhnutného skvalitňovania podmienok. Významným
medzníkom je rozhodnutie MŠVaV SR schváliť žiadosť o vytvorenie elokovaného
pracoviska SOŠ Farského 9 na Harmincovej 1 s účinnosťou od 1.09.2013. Túto skutočnosť
potvrdil svojim kladným rozhodnutím aj župan VÚC v schválení dodatku k Zriaďovacej
listine. Opätovné oživenie elokovaného pracoviska reaguje okrem už uvedeného aj na
zvýšený záujem o štúdium na SOŠ, čo potvrdzuje nárast počtu žiakov do prvého ročníka pre
školský rok 2013/2014, ako jedinej SOŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
Vďaka manažérskemu prístupu vedenia školy a uzavretia výhodných zmluvných podmienok
pre produktívne práce žiakov bolo možné pokračovať v trende zlepšujúcich sa podmienok
pre výchovno-vzdelávací proces. V tejto súvislosti však s ohľadom na pretrvávajúce
problémy s uhrádzaním faktúr za produktívne práce žiakov od niektorých zmluvných
pracovísk sme pokračovali vo využívaní týchto prostriedkov na zlepšovanie materiálnych
podmienok (budovanie odborných pracovísk, technológie ...) a zabezpečením pracovného
oblečenia bezplatne pre všetkých žiakov školy. Okrem rozpočtovaných finančných
prostriedkov SOŠ prispievali zvlášť na mimoškolské aktivity rodičia našich žiakov cez Fond
rodičov. Tieto prostriedky boli použité napríklad LVVK, odborné semináre, Deň prevencie
drogových závislostí, Dni otvorených dverí, JUVYR, Medzinárodný veľtrh cvičných firiem,
súťaže odborných zručností, olympiády z cudzích jazykov, SOČ, Gastro-Danubius-Slovakia
tour, KNOŽAZ, Gurman fest Kolín – ČR, Prezentačná výstava v Avione a iné.
Finančné prostriedky vyčlenené na vzdelávacie poukazy boli výlučne použité na
odmeňovanie vedúcich krúžkov.
Bližšie informácie k tejto časti sú uvedené v samostatnej prílohe (v Správe o hospodárení za
rok 2012).
Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný
školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia
SOŠ, Farského 9 patrí medzi významné SOŠ vo svojom regióne, ale má
ambíciu nadregionálnu pôsobnosť. Modernizácia školstva je nevyhnutná a v súlade
s prebiehajúcimi spoločenskými zmenami v celej Európe aj nezastaviteľná. Naším cieľom je
skvalitňovať maximálne edukáciu, aby zodpovedala príprave žiakov na ďalšiu etapu života
v pracovnom procese. Škola, trieda, katedra, učiteľ, majster sú pojmy, ktoré sprevádzajú
človeka po celý život.
Naša škola si uvedomuje nutnosť transformácie na modernú školu. Mení sa klíma školy,
metódy a formy práce pedagóga, jeho postavenie a funkcia. Mení sa spôsob výučby od
encyklopedických vedomostí k rozvíjaniu zručností a kompetencií u pedagógov a žiakov
k flexibilnému spracovávaniu vedomostí a informácií. Nevyhnutnosťou je úspešné uplatnenie
sa žiakov na trhu práce v oblasti potravinárstva, obchodu, gastronómie a služieb
v gastronómii. Za tým účelom sme prehĺbili súčinnosť so Slovenskou živnostenskou
komorou, SPPK, SOPK, ale aj zahraničnými partnermi a implementujeme pripomienky
zástupcov odbornej sféry v ŠkVP.
Žiaľ nenaplnili sa očakávania so zaradením nového štvorročného učebného odboru mäsiar,
kuchár a tým zastaviť dlhodobý útlm v príprave odborníkov pre mäsospracujúci priemysel
a živnostníkov. Naopak, úspešne sa etabloval novozaradený študijný odbor pracovník
v hotelierstve a cestovnom ruchu, ktorý experimentálne overujeme na našej škole.
Vedenie školy oceňuje prístup riaditeľa Úradu BSK Ing. Bystríka Žáka, ktorý
s mimoriadnym pochopením prijal žiadosť SOŠ o rozšírenie ponuky vzdelávania o zaradenie
študijného odboru Hotelová akadémia do siete, počnúc šk. rokom 2013/2014. Snaha riaditeľa
školy v úzkej spolupráci s predsedkyňou PK odborných predmetov, úseku praktického
vyučovania a účinnej propagácii väčšej časti pedagogických zamestnancov bola korunovaná
úspešným otvorením 1. ročníka už od šk. roku 2013/2014.
Stále zostáva v platnosti konštatovanie v minuloročnej hodnotiacej správe, že najväčší
záujem žiakov ZŠ je o študijný odbor kuchár, paradoxne viac o učebný odbor ako o študijný.
Z hľadiska dopytu zamestnávateľskej sféry a to nielen v SR, ale zvlášť v krajinách EU
pretrváva nedostatočný o štúdium v učebných odboroch mäsiar, lahôdkar, cukrár, pekár. Aj
napriek vykonaným inováciám v obsahu vzdelávania v učebnom odbore mäsiar rozšírením o
lahôdkarskú výrobu a zmenou názvu sa nedarí zvýšiť záujem žiakov ZŠ o tento odbor.
Príčiny vidíme v podcenení profesijnej orientácie žiakov v ZŠ, absenciou regionálnych
rozvojových trendov a koordinácii medzi trhom práce a systémom odborného vzdelávania
a prípravy. Celkove máme záujem stabilizovať prípravu v súčasných pripravovaných
učebných a študijných odboroch, rozšírených o spomínané novozaradené učebné a študijné
odbory. Škola svojimi aktivitami dokázala aj školám s dlhoročnou tradíciou v príprave
žiakov v uvedených odboroch byť dôstojným konkurentom. Toto všetko školu predurčilo,
aby pokračovala ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre potravinárstvo, tak ako
to bolo schválené v koncepcii rozvoja školstva v podmienkach BSK schválenej
Zastupiteľstvom. Úroveň záverečných skúšok a osobitne pripravenosť žiakov v praktickej
časti v šk. roku 2012/2013 jednoznačne ukázala dobre nastúpenú cestu, v ktorej chceme
pokračovať a v niektorých smeroch by sme privítali spoločný postup voči súkromným
školám tohto zamerania. V súčasnosti je aktuálna snaha konateľa Súkromnej SOŠ GASMO
a Súkromnej hotelovej akadémie na Gogoľovej (predtým Žehrianska) o zlúčenie so SOŠ
Farského 9 najneskôr k 1.09.2014. Veríme, že táto snaha nájde pochopenie u nášho
zriaďovateľa. Škola i naďalej poskytuje rekvalifikačné kurzy pre odbory cukrár, pekár, ktoré
máme schválené akreditačnou komisiou MŠ. Pre mliekarenský podnik Rajo a.s. každoročne
zabezpečujeme „Kurz mliekarenských odborníkov“, ktorým prispievame k zvýšeniu
odbornosti pracovníkov – špecialistov Raja a.s.
Dlhodobý strategický cieľ:










pokračovať v budovaní komplexného výchovno-vzdelávacieho zariadenia a v príprave
kvalitných odborníkov vo všetkých oblastiach potravinárstva, gastronómie, obchodu
a služieb s ponukou flexibilného využitia rôznych stupňov vzdelávania vrátane
celoživotného, a tak zapájať školu do Európskej siete vzdelávacích inštitúcií,
profilovať odborné zameranie školy v oblasti potravinárstva, gastronómie, obchodu
a služieb a pripravovať absolventov pre potreby trhu práce a pre ďalšie štúdium,
uplatňovať tvorivý prístup k vzdelávaniu s využitím najnovších technologických
postupov a metód vo všetkých vyučovaných odboroch,
tvorivo pristupovať ku koncipovaniu ŠkVP,
naďalej spolupracovať s podnikateľskou sférou a nové návrhy vnášať do edukácie,
eliminovať memorovanie, ale podporovať viac tvorivosti, kreativity a fantázie,
výchovno-vzdel. proces organizovať tak, aby sa rozvíjali kľúčové kompetencie žiaka,
v edukácii využívať projektové vyučovanie, ktorým sa rozvíja tvorivosť žiakov a pri
prezentácii pred triedou aj ich verbálne schopnosti,
predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu
a ostatným prejavom intolerancie. Upevňovať fyzické a duševné zdravie žiakov, vytvárať
primeraný hodnotový systém, etické normy, sociálne cítenie a dôsledne potierať šírenie
legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí,
sledovať problematiku environmentalistiky, výchovy k manželstvu a rodičovstvu
a ochrany človeka a prírody.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých sú
nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť
SWOT analýza
SILNÉ STRÁNKY
SLABÉ STRÁNKY
 vysoká odborná úroveň vyučovania
 nedostatočná kapacita pre teoretické
väčšej časti pedagógov a ich
vyučovanie – málo učební
flexibilita
 nízka úroveň dosiahnutého
 dobrá vybavenosť učebnými
teoretického vyučovania žiakov zo
pomôckami vrátane IKT
ZŠ, problémoví – integrovaní žiaci
 inovácia a zavádzanie nových
 vyhorenosť časti pedagogických
zamestnancov podmienená
učebných a študijných odborov
spoločenským nedocenením tohto
 úspešné overovanie nových uč.
povolania
a štud. odborov
 nedostatočná motivácia prevažnej
 úspešné realizovanie medzinárodných
časti populácie o zamestnanie
projektov
v tradičných remeslách
 kredit školy v odborných kruhoch
 slabá propagácia výchovnými
a v širokej verejnosti
poradcami na ZŠ
 uvádzanie a využívanie ŠkVP
 prevádzka budovy zrušenej SOŠ,
 tvorba nových ŠkVP
Harmincova 1 – zbytočné náklady
 dominantné postavenie v územnej
 nedostatočná komunikácia niektorých
pôsobnosti BSK pre prípravu
pedagógov s rodičmi
odborníkov pre sektor potravinárstvo
 nezáujem značnej časti rodičov
- COVaP
o študijné výsledky a správanie
 relatívne priaznivý demografický
žiakov
vývoj v MČ Petržalka
 slabé sociálne zázemie rodičov našich
 realizácia odborných stáží žiakov
žiakov
v zahraničí – ČR, Rakúsko, Cyprus,
 zlá dochádzka žiakov na vyučovanie
Grécko, a tým aj získavanie
 nedostatok aktívneho učenia sa
skúseností a kontaktov pre budúce
žiakov
pracovné príležitosti
 nedostatočná modernizácia
 vlastné zariadenia školy pre praktické
vyučovanie
(technologická) podmienok PV
 vysoká miera zamestnateľnosti
a vybavenia odborných učební
absolventov
 záujem väčšej časti pedagógov
o celoživotné vzdelávanie, inováciu
a modernizáciu vyuč. procesu
(kredity)
 organizovanie spoločenskogastronomických podujatí pre
obyvateľov (Župná zabíjačka,
Školská live zabíjačka, Dni zelá),
firmy a inštitúcie mesta
 obetavý, ľudský až rodičovský
prístup pedagógov k žiakom
PRÍLEŽITOSTI
RIZIKÁ
 širšie využitie know-how
 nízka vedomostná úroveň
z partnerstva s podobnými školami
a zhoršujúce sa správanie stále
doma a v zahraničí
väčšieho počtu žiakov
 umožniť permanentné celoživotné
prichádzajúcich zo ZŠ
vzdelávanie ped. zamestnancov
 nízky spoločenský status povolania
v oblastiach: tvorba ŠkVP,
učiteľ, majster, nepedagogickí
využívanie moderných foriem
zamestnanci
a metód vzdelávania, skvalitňovania
 nepriaznivý demografický vývoj











a rozširovania kompetencií
moderného učiteľa
širšie zosúladenie odborného
vzdelávania žiakov s požiadavkami
trhu práce na základe analýz
spolupráce s podnikateľskými
subjektmi a ich požiadaviek na
kompetencie absolventa
posilnenie zamestnateľnosti našich
absolventov v európskom trhu práce
využitím kontaktov a pozitívnych
skúseností z odborných domácich
a zahraničných stáží
súťaže v odborných zručnostiach
pestrá krúžková a záujmová činnosť
možnosť osobného rastu
široký výber možnosti štúdia
atraktívnosť študijných a učebných
odborov
rozšíriť spoluprácu s potenciálnymi
zamestnávateľmi absolventov
a stavovskými organizáciami
(cechmi, zväzmi, komorami,
združeniami)
budovanie Centra odborného
vzdelávania a prípravy
dobudovanie priestorov školy a POV
možnosť zapojenia sa do európskych
projektov
 pokračovanie v bezbrehom
zriaďovaní súkromných škôl pri
zachovaní súčasného modelu
financovania
 ľahký prístup žiakov k alkoholu
a cigaretám mimo školy a veľká
benevolencia spoločnosti k týmto
negatívnym javom
 zvyšovanie byrokracie
 riziko zániku niektorých učebných
a študijných odborov pre
nedostatočný záujem zo strany
rodičov a žiakov
 vysoká miera absencie, problémy
s motiváciou žiakov pre dosiahnutie
lepších študijných výsledkov
 zvyšovanie agresivity a nátlaku zo
strany rodičov a žiakov voči
pedagógom
 do školy prichádza populácia
s negatívnymi prejavmi správania
a vzdelania. Nutnosť viac vychovávať
ako vzdelávať
Prijaté opatrenia na eliminovanie slabých stránok a odstránenie rizík
1. Úspešne pracovať v projektoch – Švajčiarsko-slovenský projekt s cieľom zlepšenia
prepojenia vzdelávania na prax a trh práce.
2. Prezentácia školy v širšej verejnosti formou atraktívnych prezentácií, súťaží a úzkej
spolupráci s výchovnými poradcami základných škôl nielen v Bratislavskom kraji, ale aj
v okresoch Trnava, Dunajská Streda, Senica.
3. Kvalitným a systematickým náborom žiakov získať väčší záujem do prvých ročníkov.
4. Prehlbovať spoluprácu so zamestnávateľmi, profesnými a stavovskými združeniami
(SPPK, SOPK, Cech pekárov a cukrárov regiónu Západného Slovenska, Slovenský zväz
kuchárov a cukrárov, Slovenský podnikateľský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov,
Zväz hotelov a reštauračných zariadení).
5. Zapájať sa do súťaží a aktivít mimo vyučovania, ponúknuť záujmové krúžky žiakom
školy (ale i ZŠ), reprezentovať školu na rôznych odborných súťažiach.
6. Aktívne sa zapájať do akcií v rámci ochrany a tvorby životného prostredia.
7. Organizovaním exkurzií cielene umožniť žiakom kontakt s najmodernejšími trendami
v pripravovaných odboroch.
8. Zaradením nových študijných a učebných odborov zvýšiť záujem o štúdium na SOŠ.
9. Pripraviť podmienky pre akreditované kurzy v odboroch cukrár, pekár, mäsiar v rámci
celoživotného vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie pre záujemcov.
10. Zavádzať nové formy vzdelávania vo vyučovaní, ktoré budú viesť k nadobudnutiu
kľúčových kompetencií žiakov.
11. Diferencovaný prístup k žiakom, do úvahy brať ich rozumové schopnosti a psychické
odlišnosti pri osvojovaní a precvičovaní učiva.
12. Využívanie IKT vo vyučovaní, posilňovanie jazykových spôsobilostí.
13. Zabezpečiť neustále obnovu PC vybavenia.
14. Hospodárne využívať všetky druhy energií a majetku v správe školy.
Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie
štúdium
Donedávna sme vychádzali aj z údajov ÚPSVaR, ktorý v súčasnosti vedie iba evidenciu
dôvodu vyradenia občanov z trhu práce a neeviduje zamestnávateľa. Z tohto dôvodu sme
vypracovali dotazník pre zamestnávateľov a ďalší dotazník pre našich absolventov, ktoré si
sami vyhodnocujeme. Dotazník pre žiakov obsahuje položky či a kam boli žiaci prijatí na
vysokoškolské štúdium, či nastupujú do zamestnania a v akej pozícii, alebo sú zaevidovaní
na ÚPSVaR ako nezamestnaní. Dotazník pamätá aj na absolventov, ktorí sa zamestnajú
v zahraničí. Slabou stránkou týchto dotazníkov je ich návratnosť, ktorá závisí od ochoty
absolventov podeliť sa so svojimi plánmi do budúcnosti. Ďalšou nevýhodou pri zisťovaní
údajov o uplatnení absolventov na trhu práce, alebo ich úspešnosti v štúdiu je rýchlosť s akou
sa zistené údaje menia. Potvrdzujú nám to osobné stretnutia a rozhovory so žiakmi, ktorí
pôvodne uviedli, napr. že si hľadajú prácu a o pár dní úspešne absolvovali prijímací pohovor
na miesto vo svojom odbore a súčasne aj na miesto mimo svojho odboru. Záleží potom na
dobrých vzťahoch so žiakmi, či nás o svojej meniacej sa situácii oboznamujú. V tomto
kontexte je pre nás dôležitá spätná väzba od zamestnávateľov v otázkach odborných
vedomostí, zručností a postojov žiakov. Názory a pripomienky zamestnávateľov a zástupcov
zamestnávateľských zväzov transformujeme do prípravy našich žiakov na povolanie.
O kvalite prípravy svedčí umiestnenie našich žiakov v absolvovaných súťažiach a ich
aktivity na akciách podčiarkujúcich vysokú odbornú úroveň.
V posledných rokoch sa pri náborových a propagačných akciách stretávame s nízkym
záujmom o potravinárske odbory, ktorých absolventi sú na trhu práce veľmi žiadaní.
Trend nedostatočného záujmu o tradičné a v minulosti vyhľadávané učebné odbory mäsiar,
predavač potravinárskeho tovaru, cukrovinkár, pekár, ale už i cukrár sa už veľmi negatívne
odráža na trhu práce, kde je absolútny nedostatok absolventov tejto skupiny učebných
odborov. V tejto súvislosti je jednoznačne mimoriadny dopyt zamestnávateľskej sféry.
V šk. roku 2012/2013 zmaturovala 56 študentov, z toho sa hlásilo na VŠ 7 študentov, čo je
12,5%. Väčšina absolventov nastupuje do prvých zamestnaní a veľká časť odchádza za
prácou do krajín Západnej Európy – Rakúsko, SRN, Veľká Británia, Írsko, Taliansko, ČR, aj
keď už nie v takých rozmeroch ako pred nástupom hospodárskej a finančnej krízy.
Ďalšie informácie o škole:
Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania
SOŠ, Farského 9 dôsledne napĺňa kritériá psychohygieny žiakov v týchto zásadných bodoch:
 realizácia pitného režimu žiakov počas celého dňa
 možnosť pohybu žiakov počas prestávok v parkovej časti školy
 dodržiavanie stravovacieho režimu počas vyučovacieho dňa
 zabezpečenie denného osvetlenia, pravidelného vetrania učební a odborných učební
 stravovanie žiakov je zabezpečené na ZS, Vlastenecké nám. 1, Bratislava a v bufete školy
Voľnočasové aktivity školy
Prehľad krúžkov pôsobiacich na škole, ktoré sa snažili kopírovať záujem voľnočasových
aktivít žiakov:
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy vypracovali:
PaedDr. Jozef Horák – riaditeľ školy
Mgr. Jozef Lipták – zástupca riaditeľa pre teoretické vyučovanie
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti,
jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
2. Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006
3. Koncepcie školy na roky 2009-2014
4. Plánu práce školy SOŠ, Farského 9 v Bratislave na školský rok 2012/2013
5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových
komisií
6. Informácie o činnosti Rady školy pri SOŠ, Farského 9 v Bratislave
7. Zápisníc z pedagogických rád a úsekových porád teoretického a praktického vyučovania
a zápisnice Rady školy pri SOŠ, Farského 9 v Bratislave
Download

Untitled - Stredná odborná škola