49
Ako sa menia veličiny pri zohrievaní vzduchu v balóne?
Téma
Izotermický, izochorický a izobarický dej
Cieľ
Charakterizovať a porovnať deje s ideálnym plynom
Stavová rovnica:
p.V
= konšt .
T
Izotermický dej – dej, pri ktorom je teplota plynu konštantná – T = konšt.
p . V = konšt.
Boylov-Mariottov zákon: Pri izotermickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou je súčin
tlaku a objemu plynu konštantný
p-V diagram
p
T3
T1 < T2 < T3
T2
izotermy
T1
V
Izochorický dej – dej. pri ktorom je objem plynu konštantný – V = konšt.
p
= konšt .
T
Charlov zákon:
p-V diagram
p
Pri izochorickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou je tlak
plynu priamoúmerný termodynamickej teplote
p-T diagram
p
B
p-t diagram
p
B
B
izochora
A
izochora
A
izochora
T
V
t
-273,15°C
Izobarický dej – dej, pri ktorom je tlak plynu konštantný – p = konšt.
V
= konšt .
T
Gay-Lussacov zákon:
p-V diagram
Pri izobarickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou je objem
plynu priamoúmerný termodynamickej teplote
V-T diagram
p
izobara
A
V
B
B
izobara
V
A
T
Príklad:
Ako sa zmení objem plynu pri konštantnej teplote, ak tlak plynu vzrastie trojnásobne?
p´ = 3 . p
V´ = ?
p . V = konšt.
p´ . V´ = konšt.
p´ . V´ = p . V
V′ =
p.V p.V V
=
=
p′
3. p
3
Objem plynu sa zmenší na tretinu.
Oporné inštrukcie:
Boylov-Mariottov zákon:
Pri izotermickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou je
.......................... tlaku a ......................... plynu konštantný. Charlov zákon: Pri izochorickom deji
s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou je ............ plynu priamoúmerný termodynamickej teplote.
Gay-Lussacov zákon: Pri izobarickom deji s ideálnym plynom so stálou hmotnosťou je objem plynu
................................... termodynamickej teplote.
Test:
1. Izoterma je znázornená na obrázku:
a)
b)
p
p
T
c)
p
T
d)
p
T
2. Rovnica p1 . T1 = p2 . T2 je rovnica pre stavovú zmenu:
a) ani jednu
b) izotermickú
c) izobarickú
T
d) izochorickú
3. Ak pri izobarickej stavovej zmene plynu stáleho množstva sa objem 2-krát zväčší, potom sa 2-krát:
a) zvýši tlak p
b) zníži tlak p
c) zvýši teplota T
d) zníži teplota T
4. Ktorá z kriviek je izoterma?
a)
b)
p
p
V
c)
p
V
d)
p
V
V
5. Ak pri izochorickej stavovej zmene plynu stáleho množstva sa tlak 2-krát zmenší, potom sa 2-krát:
a) zvýši tlak p
b) zníži tlak p
c) zvýši teplota T
d) zníži teplota T
Download

Téma Izotermický, izochorický a izobarický dej Cieľ