Obsah
Vedenie spoločnosti
02
Prílohy
Divízni riaditelia spoločnosti
03
História spoločnosti
04
Správa nezávislého audítora
34
k účtovnej závierke
Stratégia spoločnosti
06
Predmet podnikania spoločnosti
Významné projekty
Organizačná štruktúra Účasť v iných spoločnostiach
07
Starostlivosť o zamestnancov
12
Verejné pôsobenie spoločnosti
16
Kvalita a environment Vývoj podnikateľskej činnosti Výskum a vývoj 18
ýznamní odberatelia a dodávatelia
V
Finačná situácia Majetok a záväzky
Výnosy a náklady
Návrh na rozdelenie zisku
Predpoklad budúceho vývoja
24
08
09
10
Finančné výkazy
Poznámky k účtovnej závierke
36
Prehľad penažných tokov
Správa nezávislého audítora o overení súladu
70
46
75
Certifikáty systému
manažérstva kvality
78
Potvrdenie o priemyselnej
bezpečnosti podnikateľa
80
20
21
26
27
28
30
32
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 1
Vedenie spoločnosti
Ing. Zoltán Harsányi, PhD.
Divízni riaditelia spoločnosti
Ing. Matej Korec, MSc.,PhD.
predseda predstavenstva
generálny riaditeľ, člen predstavenstva
Ing. Peter Líška
Ing. Roman Gulaš
podpredseda predstavenstva,
riaditeľ divízie jadrovej bezpečnosti
2 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
divízia podpory
riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy
Ing. Miroslava Lipárová
oddelenie ľudských zdrojov
Ing. Marián Štubňa CsC.
divízia radiačnej bezp. likvidácie
JEZ a spracov. RAO
Ing. Peter Pilát
Ing. Karol Rovný, MBA
Ing. Ján Mitošinka
Ing. Branislav Mesík
divízia diagnostiky jadrovoenergetických zariadení
divízia informačných technológií
divízia prípravy prevádzky JE
Ing. Štefan Nižňanský
divízia školiace a výcvikové
stredisko personálu JE
divízia pre ekonomiku
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 3
História spoločnosti
...dokázala svojou účasťou
v projektoch, že je schopným
organizátorom...
Vznik VÚJE je úzko zviazaný
s Atómovými elektrárňami
Bohunice. Kolektív výskumnovývojových pracovníkov v
Atómových elektrárňach
Bohunice bol základom pre
vznik Výskumného ústavu
jadrových elektrární, ktorý
začal svoju činnosť
1. januára 1977 ako koncernová organizácia Slovenských
energetických podnikov.
Po roku sa z VÚJE stala
samostatná organizácia riadená
priamo ministerstvom. Výborné
výsledky boli podnetom na to,
že v roku 1983 predsedníctvo
federálnej vlády poverilo VÚJE
vedeckým vedením spúšťania
všetkých československých
jadrových elektrární.
V roku 1983 začalo v ústave
pracovať rezortné školiace
a výcvikové stredisko, ktoré bolo
v nasledujúcom roku vybavené
plnorozsahovým trenažérom
reaktorových blokov VVER
440/213 a postupne dosiahlo
medzinárodnú úroveň (výcvikové
kurzy tu uskutočňovala aj
Medzinárodná agentúra pre
atómovú energiu).
V roku 1985 sa sídlom VÚJE
stala Trnava, pričom viaceré
experimentálne pracoviská,
vývojové dielne i niektoré
laboratóriá zostali v priestoroch
jadrových elektrární
v neďalekých Jaslovských
Bohuniciach.
Koncom osemdesiatych rokov
mal ústav 759 pracovníkov
a nadobudol mimoriadne
významné postavenie nielen
v československej jadrovej
energetike, ale i v zahraničí.
Významné spoločenské zmeny
v roku 1989 ovplyvnili ďalšie
smerovanie ústavu. Vznikol
nový organizačný model VÚJE
a postupne sa vykryštalizovala
stratégia a predmet činnosti.
Výskumný ústav jadrových
elektrární si zachoval odborné
zameranie a transformoval sa
na štátny podnik. V následnom
procese privatizácie odkúpila
štátny výskumný ústav
akciová spoločnosť založená
zamestnancami ústavu. V
novembri 1994 sa výskumný
ústav transformoval na
súkromnú akciovú spoločnosť
Výskumný ústav jadrových
elektrární Trnava, a.s..
Prvým predsedom
predstavenstva a generálnym
riaditeľom sa stal Ing. Ján
Korec, CSc. Pod jeho vedením
získala spoločnosť projekty,
04 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
ktoré umožnili jej ďalší
rozvoj. Firma sa postupne
preorientovala z výskumnej
organizácie na inžiniersku
a projektovú spoločnosť, ktorá
realizovala významné projekty
v jadrovej energetike a v ďalšom
období rozšírila svoju činnosť
aj do oblasti rozvodných sietí,
klasickej energetiky a využitia
obnoviteľných zdrojov energie.
V júli 2004 bol názov spoločnosti
zmenený z VÚJE Trnava
a.s. - inžinierska, projektová
a výskumná organizácia na
VUJE, a.s. (ďalej len VUJE, resp.
spoločnosť). VUJE je naďalej
akciovou spoločnosťou, ktorej
akcionármi sú výhradne súčasní
a bývalí zamestnanci, resp.
dedičia vlastníckych podielov.
Firma dokázala svojou účasťou
v mnohých významných
projektoch, že je schopným
organizátorom spolupráce
medzi zahraničnými
a slovenskými dodávateľmi prác,
technológií a komponentov
v takej špecializovanej oblasti,
akou je modernizácia a dostavba
jadrových elektrární a tiež
v ďalších sektoroch energetiky.
Dosiahnutými výsledkami sa
VUJE zaradilo medzi významné
európske výskumno-vývojové
a inžiniersko-projektové firmy.
...kolektív výskumnovývojových pracovníkov v Atómových
elektrárňach Bohunice
bol základom pre vznik
Výskumného ústavu
jadrových elektrární...
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 05
...presadzovať
sa v sektore jadrovej
energetiky, teda v oblasti,
s ktorou je spätý zrod VUJE
a v ktorej pôsobí viac ako
tri desaťročia...
Stratégia spoločnosti
Snahou VUJE je presadzovať
sa v sektore jadrovej
energetiky, teda v oblasti,
s ktorou je spätý zrod VUJE
a v ktorej pôsobí viac ako tri
desaťročia. Bohaté skúsenosti
v oblasti inžinierskych
a projektových činnosti pre
tento sektor nám dávajú
záruku presadenia sa i v časoch
rastúcej konkurencie.
Oblasťou, pre ktorú spoločnosť
realizuje čoraz viac dodávok,
je oblasť prenosovej sústavy
a rozvodných sietí. Tento
trend nastúpilo VUJE na
prelome tisícročia a bude
v ňom neustále pokračovať
a vytvárať realizačným
útvarom podmienky, aby
obstáli v konkurenčnom boji,
nakoľko považuje túto oblasť za
perspektívny zdroj svojho rastu.
...zvýšiť svoj trhový podiel
v segmente inžinierskoprojektových činností...
Spoločnosť formuluje svoje
ciele tak, aby plne obstála
v konkurenčnom prostredí
a uspokojila potreby svojich
zákazníkov, očakávania
akcionárov i zamestnancov.
Strategické priority spoločnosti
možno definovať nasledovne:
•skvalitnením a zvýšenou
komplexnosťou poskyto vaných riešení a dodávok
posilniť svoje postavenie vedúcej inžiniersko projektovej organizácie
v segmente slovenskej
jadrovej energetiky,
•zvýšiť svoj trhový podiel
v segmente inžiniersko projektových činností pre
jadrovú energetiku v stredo európskom priestore
a tak naďalej pokračovať
v teritoriálnej diverzifikácii,
06 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
•premietnuť do realizácie
činností sprísnené požiadavky z pohľadu vyšších nárokov
na bezpečné prevádzkovanie
jadrových zariadení,
•zvýšiť svoj podiel v trhovom
segmente inžiniersko-
projektových a dodávateľských
činností pre klasickú
energetiku, prenosovú
sústavu a rozvodné siete
v súlade diverzifikáciou
služieb,
•zamerať sa na nové
technológie a prípravu
nových zdrojov.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 07
Predmet podnikania spoločnosti
...projektové,
realizačné, inžinierske
a školiace činnosti
pre jadrové a klasické
elektrárne a pre
spracovateľský
priemysel...
•činnosti súvisiace
s prevádzkou a údržbou jadrových elektrární (jadrová bezpečnosť, diagnostika jadrových a energetických zariadení, radiačná kontrola JE, spracovanie bezpečnostnej
dokumentácie, hodnotenie bezpečnosti blokov),
Všeobecne v rámci služieb pre
energetiku vykonáva:
•modernizácia jadrových elektrární, zvyšovanie výkonu a predlžovanie životnosti,
•výstavba a rekonštrukcia
energetických zariadení,
•projektovanie nových
jadrových elektrární,
•vyraďovanie a likvidácia
jadrových elektrární,
nakladanie s rádioaktívnymi
odpadmi,
•analýzy technických,
ekonomických a
environmentálnych aspektov
výroby, rozvodu a spotreby
energií,
•spúšťanie nových
jadrových elektrární,
•školenie personálu
jadrových elektrární.
•obsluhu rozvodní.
Predmetom podnikania VUJE
sú projektové, realizačné,
inžinierske a školiace činnosti
pre jadrové a klasické
elektrárne a pre spracovateľský
priemysel.
VUJE poskytuje komplexné
riešenia pre jadrovú
energetiku, a to najmä v
nasledovných oblastiach:
•projektovanie energetických
stavieb a technológií a
zabezpečenie ich realizácie,
...projektovanie
nových jadrových
elektrární...
08 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
Organizačná štruktúra spoločnosti
9900
Predstavenstvo
Kancelária predstavenstva
0100
Generálny riaditeľ
Útvary generálneho riaditeľa
0200
Divízia jadrovej bezpečnosti
0300
Divízia diagnostiky jadrovo-energetických zariadení
0400
Divízia prípravy prevádzky JE
0500
Divízia podpory prevádzky JE
0600
0700
Divízia školiace a výcvikové stredisko personálu JE
Divízia radiačnej bezp. likvidácie JEZ a spracov. RAO
0800
Divízia informačných technológií
0900
Divízia obchodu, inžinierskych činností a služieb
1000
Divízia pre ekonomiku
1200
Divízia podpory riadenia a prevádzky elektr. sústavy
10 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
Významé projekty
Medzi najvýznamnejšie
projekty, ktoré VUJE počas
svojej existencie realizovalo,
patria:
• postupná rekonštrukcia JE
V-1 v Jaslovských Bohuniciach
(v konzorciu s firmou Siemens),
• modernizácia blokov jadrovej
elektrárne V-2 v Jaslovských
Bohuniciach,
• spúšťanie jadrových elektrární
Jaslovské Bohunice, Mochovce,
Dukovany a Temelín,
•vývoj a prevádzka simulátorov
pre jadrové reaktory typu VVER
V-230 a V-213 a simulátorov pre
rozvodné podniky,
• seizmické zodolnenie a
rozšírenie skladovacej kapacity
medziskladu vyhoreného paliva
v Jaslovských Bohuniciach,
•vyraďovanie jadrovej
elektrárne A-1 v Jaslovských
Bohuniciach,
•dokončenie republikového
úložiska rádioaktívnych odpadov
v Mochovciach,
•komplexné hodnotenie
životného prostredia v
lokalitách, kde sa nachádzajú
energetické zariadenia
Slovenských elektrární, a.s.,
•účasť na projekte dostavby
1. a 2. bloku Atómových
elektrární Mochovce,
• integrovaný informačný
systém Slovenských
elektrární, a.s.,
•výstavba vysokonapäťovej linky
Varín – Sučany,
•výstavba a kompletácia
technologického vybavenia
budovy Slovenského
energetického dispečingu v
Žiline,
•rekonštrukcia energetického
hospodárstva v Smrečine
Holding I, a.s.,
•rekonštrukcia 400 kV rozvodne
v Križovanoch
•štátne programy výskumu
a vývoja.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 11
Účasť v iných spoločnostiach
Snahou VUJE bolo a je
posilnenie pozície spoločnosti
na slovenskom energetickom
trhu a z toho dôvodu
malo záujem o kapitálový
vstup do spoločností so
súvisiacim predmetom
Vklad VUJE do
základného imania
(EUR)
podnikania. K 31.12. 2010
malo VUJE kapitálovú účasť v
nasledovných spoločnostiach:
Podiel VUJE na zákl. Výsledok hospodáreimaní, resp. hlasonia k 31.12. 2010
vacích právach (%)*
(EUR)
Účtovná hodnota
k 31.12. 2010
(EUR)
Dcérske podniky
DECOM, a.s.
172 640
100.0
45 117
373 531
DECONTA, a.s.
100 000
100.0
5 326
110 000
EGP s.r.o.
6 639
100.0
0
88 561
VÚJEST s.r.o.
6 639
100.0
-7 322
6 971
1 380 000
93.2
7 943
52 129
3 386
51.0
-82
3 386
67 716
51.0
273 957
1 991 635
200 000
100.0
84 218
785 794
21 905
66.0
115 077
68 189
3 320
50.0
229
99 582
225 719
34.0
159 570
1 120 361
ENERGOPROJEKTY a.s.
33 864
34.0
161 989
37 244
Nuclear Safety&Technology Centre s.r.o.
40 000
20.0
47
1 511
VÚJE Česká republika s.r.o.
Atoming, spol. s r.o., v likvidácii
ENERGOMONT s.r.o.
AITEN, a.s.
ENERGOPROJEKT SLOVAKIA a.s.
Pridružené podniky
ENERGOPROJEKT, spol. s r.o., Košice
ELCON BRATISLAVA, a.s.
DECOM, a.s. vypracováva
koncepčné plány vyraďovania
jadrových elektrární a
bezpečnostné analýzy.
DECONTA, a.s. vykonáva
poradenskú a konzultačnú
činnosť v oblasti vyraďovania
jadrovo-energetických
zariadení a nakladania
s rádioaktívnym odpadom
a vyhoreným jadrovým
palivom.
VUJEST, s.r.o. realizuje
kooperácie menšieho rozsahu
pre materskú spoločnosť.
VÚJE Česká republika
s.r.o. vyvíja výhradne aktivity
zamerané do oblasti energetiky
a prevažne určené podnikovej
sfére. Realizuje projekty pre
energetické podniky v Českej
republike, resp. pre dodávateľa
technológií do energetiky.
Predmetom činnosti spoločnosti
ENERGOMONT s.r.o. je montáž
technologických zariadení
v energetike a strojárstve,
oprava a údržba elektrických
zariadení, výroba oceľových
konštrukcií a oceľových nádrží
a ďalšie činnosti.
AITEN, a.s. sa zaoberá
systémovou integráciou v oblasti
informačných technológií, ďalej
riadením projektov týkajúcich
sa informačných technológií
a konzultačnou činnosťou v
oblasti zavádzania informačných
systémov.
ENERGOPROJEKT Slovakia,
a.s. vykonáva architektonické a
inžinierske služby a s tým
12 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
súvisiace technické oradenstvo.
ENERGOPROJEKT, spoločnosť
s ručením obmedzeným,
Košice vykonáva projektovú
činnosť v oblasti elektrických
staníc, automatizovaných
systémov dispečerských
zariadení a priemyselných
rozvodov.
ELCON BRATISLAVA, a.s.
realizuje stavby inžinierskych a
energetických sietí nn, vn, vvn
a zvn a projektuje elektrické
zariadenia bez obmedzenia
napätia v objektoch triedy A.
ENERGOPROJEKTY a.s.
podnikajú v oblasti projektovania
stavieb, vypracúvajú štúdie,
realizujú odbornú poradenskú
činnosť, statické výpočty a
rozpočtové práce.
...posilnenie
pozície spoločnosti
na slovenskom
energetickom
trhu...
Starostlivosť o zamestnancov
...pripraviť a udržiavať
vysoko kvalifikovaných
a odborne spôsobilých
zamestnancov potrebných
pre realizáciu náročných
projektov...
Vývoj počtu zamestnancov
K 31.12.2010 bolo vo VUJE
zamestnaných 801 ľudí, čo
predstavuje nárast oproti koncu
roka 2009 len o 7 zamestnancov. V porovnaní
s predchádzajúcimi rokmi,
kedy mal počet zamestnancov
výraznejšiu rastúcu tendenciu,
sa v roku 2010 podarilo počet
zamestnancov stabilizovať.
Z celkového počtu
zamestnancov bolo v roku 2010,
tak ako aj v roku 2009, 234 žien,
ich podiel tak tvoril 29,2 %.
Z hľadiska kvalifikačnej
štruktúry malo koncom
roka 2010 41 zamestnancov
vysokoškolské vzdelanie
III. stupňa (5,1 %), 414 zamestnancov malo vysokoškolské
vzdelanie I a II. stupňa
(51,7 %) a 346 zamestnancov
stredoškolské vzdelanie
(43,2 %).
Z hľadiska vekovej štruktúry boli
jednotlivé kategórie zastúpené
nasledovne: v kategórii do 30
rokov bolo zaradených
82 zamestnancov (10,2 %),
v kategórii od 30 rokov do
40 rokov bolo 171 zamestnancov
(21,3 %), v kategórii od
40 rokov do 50 rokov bolo
179 zamestnancov (22,4 %),
v kategórii od 50 rokov do
60 rokov bolo 273 zamestnancov
(34,1 %) a v kategórii nad 60
rokov bolo 96 zamestnancov
(12 %).
Vzdelávanie zamestnancov
Cieľom vzdelávania
zamestnancov VUJE, a.s. je
pripraviť a udržiavať vysoko
kvalifikovaných a odborne
spôsobilých zamestnancov
potrebných pre realizáciu
náročných projektov a úloh
našej spoločnosti.
V oblasti vzdelávania sa kladie
dôraz najmä na prípravu
odborne a osobitne odborne
spôsobilých zamestnancov
(v súlade so Zákonom č.
541/2004 Z.z. - Atómový zákon
a Vyhláškou č. 52/2006 Z.z.).
Jedná sa o školiaci personál
na ŠVS (lektori teoretickej
prípravy vybraných a odborne
spôsobilých zamestnancov
a lektori výcviku na
reprezentatívnom
plnorozsahovom simulátore)
a odborne spôsobilých
14 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
...počet
certifikovaných
projektových
manažérov
stúpol na 45...
zamestnancov pre vyraďovanie
JZ z prevádzky.
Zvyšovanie a prehlbovanie
kvalifikácie je zabezpečované
rôznymi formami - povinnými
opakovanými školeniami,
odbornými seminármi
a kurzami, domácimi i
zahraničnými konferenciami,
workshopmi, tréningami
pracovných zručností, štúdiom
popri zamestnaní a inými.
V roku 2010 pokračovala
aj príprava certifikovaných
projektových manažérov s
medzinárodne uznávaným
certifikátom IPMA, v rámci
ktorej nám počet certifikovaných
projektových manažérov stúpol
na 45. Zamestnanci mali naďalej
možnosť rozvíjať svoje jazykové
znalosti v rámci podpory
jazykového vzdelávania.
Systém prípravy zamestnancov
bol v roku 2010 hodnotený
jedným interným auditom,
inšpekciou UJD SR, kontrolným
auditom LRQA a v rámci auditu
ČEZ, a.s. Výsledky auditov
preukázali funkčnosť a zhodu s
požiadavkami noriem ISO 9001.
výročná správa 2009 | vúje a.s. | 15
Starostlivosť o zamestnancov
Starostlivosť o zamestnancov
Starostlivosť o zamestnancov
je súčasťou riadenia ľudských
zdrojov vo VUJE. Vedľa
finančných prvkov odmeňovania
ako sú kolektívne, cieľové, či
mimoriadne odmeny poskytuje
VUJE aj rôzne zamestnanecké
výhody. Tieto sú ustanovené
nielen v interných predpisoch
VUJE, ale aj v kolektívnej zmluve
vyššieho stupňa a podnikovej
kolektívnej zmluve, ktorá bola
uzatvorená na obdobie rokov
2007 až 2010.
Medzi zamestnanecké výhody
poskytované vo VUJE patria:
•stravovanie zamestnancov
•komplexné preventívne lekárske prehliadky
•príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
•príspevky pri narodení dieťaťa a pri životných jubileách
•príspevok na odber elektrickej energie
•príspevok na cestovné
•zvýhodnené pobyty v rekreačných zariadeniach
VUJE
•podpora jazykového vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie
•dodatočné voľné dni pre matky a osamelých otcov
•rekondičné pobyty
poskytované nad rámec ustanovení zákona a iné.
Spolupráca s univerzitami
a podpora talentovaných
študentov
Spolupráca s univerzitami
prebieha najmä formou
poskytovania odborných
konzultácií študentom pri
vypracovávaní bakalárskych,
diplomových a dizertačných
prác, ako aj v úlohe oponentov.
VUJE poskytuje študentom
aj možnosť absolvovať prax
alebo stáž.
Prostredníctvom Nadácie Jána
Korca, ktorá funguje pri VUJE
odmeňujeme talentovaných
študentov technických
odborov v projekte s názvom
Cena Nadácie Jána Korca,
ktorá v roku 2010 ocenila
práce 21 študentov Fakulty
elektrotechniky a informatiky
STU v Bratislave a Fakulty
elektrotechniky a informatiky
TU v Košiciach.
Vďaka Nadácii Jána Korca
môžeme podporovať aj štúdium
talentovaných študentov
zo sociálne slabého a
znevýhodneného prostredia.
Verejné pôsobenie spoločnosti
VUJE je aktívnym členom
nasledovných organizácií:
•Zväz zamestnávateľov energetiky Slovenska
•Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií
•Centrum pre rozvoj energetiky
•Slovenské jadrové fórum
•Republiková únia zamestnávateľov
•Slovenská nukleárna spoločnosť
•Slovenská obchodná a priemyselná komora a jej sekcia energetiky
talentovaných študentov a
sociálne slabších študentov,
ale podporuje aj rozvoj detí
a mládeže, prispieva na
rozvoj a ochranu duchovných
a kultúrnych hodnôt a na
humanitnú pomoc.
•Halden Reactor Project
Ako bolo uvedené v
predchádzajúcej časti, VUJE
prostredníctvom Nadácie
Jána Korca, podporuje nielen
16 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
...podporuje
nielen talentovaných
a sociálne slabších
študentov, ale aj rozvoj
detí a mládeže...
...prostredníctvom
Nadácie Jána
Korca odmeňujeme
talentovaných
študentov technických
odborov...
výročná správa 2009 | vúje a.s. | 17
Kvalita a environment
- integrovaný systém manažérstva
...jednotlivé zložky boli
certifikované spoločnosťou
Lloyd’s Register
Quality Assurance...
VUJE, a.s., má vybudovaný
integrovaný systém manažérstva pozostávajúci
z troch zložiek:
•systém manažérstva kvality,
•systém environmentálneho
manažérstva,
•systém manažérstva bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci,
na základe medzinárodných
noriem ISO 9001, ISO 14001,
OHSAS 18001 a súvisiacich
právnych predpisov zameraných
na zvyšovanie bezpečnosti
prevádzky jadrových zariadení,
na ochranu životného prostredia
a na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci. Zohľadňuje
tiež odporúčania IAEA.
Jednotlivé zložky
integrovaného systému
manažérstva VUJE, a.s., boli
certifikované spoločnosťou
Lloyd’s Register Quality
Assurance postupne
v rokoch:
Vývoj podnikateľskej činnosti
VUJE, a.s., má v súlade s normou STN EN ISO/IEC
17025:2005 akreditované
pracoviská:
•Kalibračné laboratórium teploty;
•Kalibračné laboratórium
laboratórium vibračnej
diagnostiky;
• Skúšobné laboratórium – oddelenie kontroly jadrových energetických zariadení;
•Skúšobné laboratórium
oddelenie štrukturálnych analýz;
•Skúšobné laboratórium chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz;
•Skúšobné laboratórium elektromagnetických polí;
•1999 (systém manažér-
stva kvality),
•Skúšobné laboratórium laboratorium kvalifikácie zariadení;
•2003 (systém environ-
mentálneho manažérstva),
•Skúšobné laboratórium dozimetrie žiarenia;
•2009 (systém manažérstva bezpečnosti a ochrana zdravia pri práci).
•Skúšobné laboratórium – oddelenie meraní výkonových transformátorov.
18 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
VUJE má vybudovaný
Certifikačný orgán certifikujúci
produkty – vybrané zariadenia
pre jadrové elektrárne v súlade
s STN EN 45011:2000.
Vo VUJE pracuje autorizované
pracovisko (autorizovaná osoba)
podľa zákona č. 142/2000 Z.z.
o metrológii v znení zákona
č. 431/2004 Z.z. na výkon
overovania určených meradiel
– kombinované snímače teploty
určené pre jadrové elektrárne
typu VVER 440. Autorizácia je
platná do roku 2013.
VUJE, a. s. má tiež autorizované
pracovisko (autorizovaná osoba)
podľa zákona č. 142/2000 Z.z.
o metrológii v znení zákona
č. 431/2004 Z.z. na výkon
overovania určených meradiel
- meracie transformátory
prúdu, meracie transformátory
napätia, kombinované meracie
transformátory prúdu a
napätia používaných v spojení s
elektromermi. Autorizácia platí
do roku 2012.
VUJE je od roku 2005 držiteľom
bezpečnostného certifikátu
Národného bezpečnostného
úradu SR.
...ťažiskom
činnosti VUJE aj
v roku 2010 bola
realizácia projektov
v energetike...
VUJE je spoločnosťou, ktorá
v rámci svojho podnikania
uplatňuje dlhoročné skúsenosti
v oblasti výskumu, vývoja,
inžinierskych a realizačných
činnosti v oblasti energetiky.
Ťažiskom činnosti VUJE aj
v roku 2010 bola realizácia
projektov v energetike,
z ktorých najvýznamnejšie
boli tieto:
•dostavba MO 34
•vyraďovanie jadrovej elektrárne A-1 v Jaslovských Bohuniciach – II. Etapa
•dispečerský tréningový simulátor - II. etapa
•rekonštrukcia rozvodne 220 kV na 400 kV v Medzibrode
•dodávka kompaktných zásobníkov pre sklad vyhoreného paliva
•projekt BIDSF B6.3- plán vyraďovania V1 z prevádzky - 1. stupeň
•školenie personálu jadrových elektrární
•DTS- dispečerský tréningový simulátor
•pokračovanie v 4. stavbe rekonštrukcie 400 kV rozvodne v Križovanoch a 5. Stavba
•rekonštrukcia 400 kV vedenia Sučany - Hubová
•rekonštrukcia rozvodne Bošáca
Okrem uvedených projektov
realizovalo VUJE v roku 2010
aj ďalšie projekty pre
energetické a iné spoločnosti
na Slovensku a v zahraničí
a zabezpečovalo obsluhu
piatich elektrických staníc.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 19
Výskum a vývoj
...udelené osvedčenie
o spôsobilosti vykonávať
činnosti v oblasti
výskumu a vývoja...
Aktivity v rámci výskumu,
vývoja a inovácií v tuzemsku
VUJE v zmysle § 26a
o hodnotení spôsobilosti na
vykonávanie výskumu a vývoja
zákona č. 172/2005 Z. z.
o organizácii štátnej podpory
výskumu a vývoja a o doplnení
zákona č. 575/2001 Z. z.
o organizácii ústrednej štátnej
správy v znení neskorších
predpisov, bolo Ministerstvom
školstva SR dňa 12. októbra
2009 udelené osvedčenie
o spôsobilosti vykonávať činnosti
v oblasti výskumu a vývoja.
Ukazovatele pre hodnotenie
spôsobilosti stanovujú účasť
na riešení projektov výskumu
a vývoja, ktorých výsledky súi
uplatnené v hospodárskej
alebo spoločenskej praxi, tiež
účasť na riešení projektov v
medzinárodných programoch
výskumu a vývoja alebo
komunitárnych programov
Európskej únie v oblasti
výskumu a vývoja alebo
projektov v rámci iniciatív
Európskej únie v oblasti
výskumu a vývoja.
Na základe uzatvorených
zmlúv pokračovalo v roku 2010
riešenie úloh:
ÚJD SR: Úloha č.1100:
Jadrová bezpečnosť - výskumno
- vývojová podpora rozhodovania
pri výkone dozoru nad jadrovou
bezpečnosťou – II. stupeň
V decembri 2010 sa uskutočnili
jednotlivé kontrolné dni
čiastkových úloh s cieľom
zhodnotenia riešenia stavu za
rok 2010. Na kontrolných dňoch
ÚJD SR potvrdil výsledky.
MŠVVŠ SR - Agentúra
Ministerstva školstva SR pre
štrukturálne fondy EÚ
Operačný program - Výskum a
vývoj (Ministerstvo školstva SR)
Prioritná os č. 2 - podpora
výskumu a vývoja, 2.2 Prenos
poznatkov a technológií
získaných výskumom a vývojom
do praxe Výzva MŠ SR OPVaV2009/2.2/03-SORO
Zvyšovanie energetickej
bezpečnosti SR
Ministerstvo školstva, vedy
výskumu a športu SR ( ďalej
len Ministerstvo školstva SR) v
súlade so zákonom č. 185/2009
Z. z. o stimuloch pre výskum
a vývoja, vypísalo výberové
konanie:
Stimuly pre výskum a vývoj
(Ministerstvo školstva SR)
Číslo projektu: MŠ SR 3807/2010-11
Názov žiadosti:
Rozšírenie a stabilizácia
pracoviska pre výpočtové
modelovanie priestorových
javov a procesov v materiáloch
a tekutinách
20 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
...v roku 2010
získalo VUJE v rámci
medzinárodného
veľtrhu ELOSYS 2010
cenu „Konštruktér
roka“...
Názov projektu:
Výpočtové modelovanie
priestorových javov a procesov
v materiáloch a tekutinách
V zmysle pokynov Ministerstva
školstva SR, VUJE, a. s.
vypracovala „Zmluvu o uzavretí
budúcej zmluvy o poskytnutí
stimulov pre výskum a vývoj“
pre uvedený projekt, ktorý bol
predložený na ministerstvo dňa
7.9.2010. Predmetom zmluvy
je záväzok zmluvných strán
uzatvoriť v lehote do 1.7.2011
Zmluvu o poskytnutí stimulu
prijímateľovi - VUJE, a. s. vo
forme dotácie z prostriedkov
štátneho rozpočtu podľa §
3 ods. 1 písm. a) zákona na
podporu aplikovaného výskumu
formou projektu „„Výpočtové
modelovanie priestorových
javov a procesov v materiáloch
a tekutinách“ v odbore 020425
- jadrová technika a energetika,
ak to bude vzhľadom na
možnosti schváleného rozpočtu
kapitoly Ministerstva školstva
SR v roku 2011 možné.
V roku 2010 získalo VUJE v
rámci medzinárodného veľtrhu
ELOSYS 2010 cenu „Konštruktér
roka“ za výrobok „Manipulátor
na diaľkové meranie tvrdosti a
nepriamu vizuálnu prehliadku
vložených tyčí reaktora VVER440 (METT-02)“ zhotoviteľov
Ing. Peter Piláta, ml.
a kolektívov odd. 0380 a 0370.
výročná správa 2009 | vúje a.s. | 21
Výskum a vývoj
Významní odberatelia a dodávatelia
Zahraničné projekty
V roku 2010 pokračovala účasť
VUJE v 7. Rámcovom programe
EÚ participáciou na piatich
projektoch:
Akronym
Odberatelia
Názov projektu
SARNET 2 Severe Accident Research Network of Excellence3
Riešiteľ
Začiatok
Ukončenie
Ing. Juraj Jančovič
2009
2012
NUCL-EU
Reinforcing the Network of FP7 National Contact
Points and country contactsin the Euratom
Ing. Alena Brežná
2009
2012
DETECT
Design of optimised systems for monitoring of
radiation and radioactivity in case of a nuclear or
radiological emergency in Europe
Mgr. Tatiana Ďúranová
2009
2011
Man-Machine-Organisation Through Innovative
MMOTION
Orientations for Nuclear
Advanced Reactor Initiative and Network
ADRIANA
Arrangement
VUJE v zastúpení podpredsedu
predstavenstva Ing. Líšku sa
pravidelne zúčastňuje rokovaní
o projekte Allegro, kde okrem
slovenskej strany
•Slovenské elektrárne, a.s.
•Slovenská elektrizačná
a prenosová sústava, a.s.
•Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
•ŠKODA Slovakia
•Úrad jadrového dozoru SR
•Inžinierske stavby, a.s.
Ing. Adam Gieci
Ing. Adrian Kovalyk
Ing. Ján Bahna, CSc.
sú zainteresované ešte česká
a maďarská strana. Cieľom
projektu, ktorý koordinujú
zástupcovia Francúzska, je
výstavba nového jadrového
experimentálneho zariadenia
2007
2010
•LiV EPI, s.r.o.
•ČEZ, a.s.
•Škoda JS a.s.
•Ústav jaderného
výzkumu Řež a.s.
Najvýznamnejšími zahraničnými
odberateľmi okrem Českej
republiky v roku 2010 boli:
•OAO TVEL Moskva
•Paksi Atomerőmű ZRt
•Mitsubishi Heavy
Industries Ltd.
•ŠKODA JS, a.s.- org.zložka
2010
2011
na území niektorej z uvedených
troch stredoeurópskych krajín,
spolufinancovaného
zo štrukturálnych fondov
Európskej únie.
Publikačná a propagačná činnosť – zhodnotenie aktivít spoločnosti
Štatistika publikačnej činnosti
Odborné práce v nekarentovaných zahraničných časopisoch
5
Odborné práce v nekarentovaných domácich časopisoch
2
Odborné práce v nerecenzovaných zahraničných zborníkoch
8
Odborné práce v nerecenzovaných domácich zborníkoch
4
Práce zverejnené na internete
1
Rôzne
3
Spolu
23
22 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
Najvýznamnejšími
tuzemskými odberateľmi
VUJE boli v roku 2010:
Najvýznamnejšími odberateľmi
VUJE v Českej republike v roku
2010 boli:
•Národný jadrový fond na vyraďovanie
V roku 2010 dosiahol celkový
vývoz 6.262 tis. EUR, čo
predstavuje oproti roku 2009
nárast o 37 %. Vývoz do Českej
republiky dosiahol 4.451 tis.
EUR oproti 967 tis. EUR v roku
2009, čo predstavuje 71 %
z celkového vývozu a medziročný
nárast o 362 % oproti roku 2009.
Export do ostatného zahraničia
predstavoval iba 1.811 tis. EUR
a oproti roku 2009 výrazne
poklesol ( 3.586 tis. EUR).
Časť dodávok v zahraničí bola
realizovaná prostredníctvom
stálych prevádzkarní na území
Českej republiky a Maďarska.
Celkový dovoz VUJE dosiahol
v roku 2010 15.105 tis. EUR
oproti 5.895 tis. EUR v roku
2009. Dovoz zo zahraničia
mimo Českej republiky
predstavoval 7.694 tis. EUR
oproti 3.179 tis. EUR v roku
2009 a tvoril 51 % celkového
importu. Najvýznamnejším
zahraničným dodávateľom VUJE
bola v roku 2010 firma MIRION
TECHNOLOGIES a ďalej sa na
dovoze hlavne podieľali:
•ALSTOM Grid GmbH
•Westinghouse Electric Belgium
Dodávatelia
•Babcock Nucleat Ltd
Najvýznamnejšími tuzemskými
dodávateľmi VUJE (zoradení
zostupne podľa výšky obratu) v
roku 2010 boli:
•Canberra Packard s.r.o.
•ENERGODATA s.r.o.
•ENERGOMONT s.r.o.
•ELCON Bratislava, a.s.
•ZTS VVÚ KOŠICE a.s.
•TECHNOS, a.s.
•ALSTOM Grid s.r.o.
•SAG ELV Slovensko, a.s.
•SIEMENS AG ŐSTERREICH
•TECNATOM S.A..
•VT NUCLEAR SERVICES
•OAO POZIT
Dovoz z Českej republiky
dosiahol v roku 2010 7.411 tis.
EUR oproti 2.716 tis. EUR v
roku 2009. Najvýznamnejšími
českým dodávateľmi boli v roku
2010 nasledovné firmy:
•ZVVZ Enven Ingineering, a.s.
•EZ-ELEKTROMONT, a.s.
•Ústav jaderního výskumu Řež a.s.
•UniNet-CsI, a.s.
•DEL, a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 23
Finančná situácia
Finančné účty spoločnosti
dosiahli k 31.12. 2010 výšku
8.546.145 EUR, čo predstavuje
zvýšenie o 1.830 tis. EUR oproti
stavu k 31.12.2009.
Spoločnosť k 31.12. 2010
nečerpala bankové úvery.
V súčasnosti prebieha výber
dodávateľov pre väčšie projekty
v sektore energetiky väčšinou
formou verejnej súťaže.
Podmienkou účasti vo väčšine
verejných súťaží je predloženie
kaučných bankových záruk. V
prípade úspechu vo verejnej
súťaži musí vybraný dodávateľ
obvykle predložiť ďalšie záruky
(výkonové, akontačné, záruky za
zádržné a pod.).
Prehľad stavu záruk k 31.12.
2010 vystavených bankami
a poisťovacími spoločnosťami
na žiadosť VUJE, je uvedený
v poznámkach k účtovnej
závierke.
...čo predstavuje zvýšenie
o 1.830 tis. EUR oproti
stavu k 31.12.2009...
Celkový stav záruk vystavených
bankami a poisťovňami na
žiadosť VUJE, a.s. bol k
31.12. 2010 44 126 843 EUR.
K 31.12. 2010 bol v platnosti
jeden stand-by akreditív č.
IM001811 vo výške 930 000 EUR
v prospech Allianz - Slovenská
poisťovňa, a.s., platný do 18.02.
2011, ktorý vystavila UniCredit
Bank Slovakia a.s.
VUJE a.s. registrovalo k 31.12.
2010 dve bankové záruky
v celkovej výške 720 000 EUR
v jeho prospech, ktoré vystavila
Komerční banka Bratislava, a.s.
na žiadosť firmy AREVA T&D
spol. s r.o.
Jedná sa bankové záruky:
360 000 EUR - záruka č. 35/09/
BA v prospech VUJE, a.s platná
do 10.06.2012
360 000 EUR - záruka č. 02/10/
BA v prospech VUJE, a.s
platná do 31.05. 2012
Majetok a záväzky
Majetok spoločnosti
Majetok spoločnosti dosiahol
k 31.12.2010 hodnotu 83.436 tis.
EUR, čo predstavovalo nárast
oproti predchádzajúcemu roku
o 40,1 %.
Štruktúra základných kategórií
majetku spoločnosti doznala
určitých zmien.
Zatiaľ čo v roku 2009
predstavoval neobežný majetok
28,5%, k 31.12.2010 iba cca 19
%, čo vo finančnom vyjadrení
predstavuje 15.807 tis. EUR.
Významne sa zvýšil podiel
obežného majetku zo 67,8% v
roku 2009 na 80 % k 31.12.2010,
čo vo finančnom vyjadrení
predstavuje hodnotu 66.871 tis.
EUR. Podiel aktívneho časového
rozlíšenia je necelé percento 757 tis. EUR.
Na poklese hodnoty neobežného
majetku sa rovnakou mierou
podpísal pokles hodnoty
dlhodobého hmotného i
nehmotného majetku.
EUR, rast zásob o 5.432 tis. EUR
a vzrástol aj stav na finančných
účtoch o 1.831 tis. EUR.
Vlastné imanie a záväzky
Dlhodobý finančný majetok
zostal oproti roku 2009 prakticky
v rovnakej výške.
Na nárast výšky vlastného
imania a záväzkov na úroveň
83.436 tis. EUR mal najväčší
vplyv nárast záväzkov o bezmála
20.000 tis. EUR, pričom rezervy
vzrástli o cca 1.080 tis. EUR,
dlhodobé záväzky o cca 5.184
tis. EUR a krátkodobé záväzky o
13.634 tis. EUR.
Na raste obežného majetku sa
hlavnou mierou podieľal rast
krátkodobých pohľadávok z
obchodného styku o 18.375 tis.
Pasívne časové rozlíšenie
nevýznamne pokleslo
a bankové úvery a výpomoci boli
na nulovej úrovni.
24 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
...majetok spoločnosti
dosiahol k 31.12.2010
hodnotu 83.436 tis. EUR,
čo predstavovalo nárast
oproti predchádzajúcemu roku o 40,1 %...
Výnosy a náklady
Výnosy
Hlavný podiel na dosiahnutej
výške výnosov z prevádzkovej
činnosti mal nárast tržieb z
predaja vlastných výrobkov,
služieb, ktoré oproti roku 2009
vzrástli o 36.921 tis. EUR
(61 %), pričom dosiahli výšku
97.384 tis. EUR.
V roku 2010 vykázala
spoločnosť výnosy v celkovej
výške 103.393 tis. EUR, čo
predstavuje nárast oproti roku
2009 o 52 %.
Štruktúra výnosov bola
nasledovná:
•výnosy z prevádzkovej činnosti
103.186 tis. EUR
•výnosy z finančnej činnosti
207 tis. EUR
projekty a zákazky
ostatné služby
výrobky a tovar
Výnosy z finančnej činnosti
vzrástli v roku 2010 o 87 tis.
EUR a dosiahli výšku 207
Rozhodujúca časť tržieb
pochádza zo služieb, ktoré
predstavuje realizácia
strednodobých projektov
(zákaziek), hlavne vplyvom
opravy a údržba
režijný materiál a tovar
Tržby za predaj ostatných
služieb klesli o 104 tis. EUR,
predstavovali však iba malý
podiel z celkových výnosov,
naproti tomu oproti roku 2009
desaťnásobne vzrástli tržby za
predaj výrobkov a tovaru.
Tržby z predaja vlastných
výrobkov a služieb a tržby
z predaja tovaru mali
nasledovnú štruktúru:
89.275 tis. EUR
oproti 59.044 tis. EUR v roku 2009
590 tis. EUR
oproti 693 tis. EUR v roku 2009
7.519 tis. EUR
oproti 724 tis. EUR v roku 2009
tis. EUR. Príčinou nárastu
finančných výnosov bol najmä
nárast kurzových ziskov. V roku
Náklady
Celkové náklady dosiahli v
roku 2010 výšku 100.261 tis.
EUR, čo predstavuje nárast
o 34.209 tis. EUR (cca 52 %),
čo korešponduje s nárastom
výnosov. Nárast nákladov
bol v hlavnej miere vyvolaný
nárastom priamej výrobnej
spotreby o 31.440 tis. EUR.
zintenzívnenia prác na projekte
Dostavba MO 34.
na priamy materiál a tovar
klesli o 3.594 tis. EUR (42,2 %)
a dosiahli 4.913 tis. EUR.
Osobné náklady vzrástli oproti
roku 2009 o 2.179 tis. EUR a
dosiahli výšku 23.298 tis. EUR.
Osobné náklady tvorili v roku
2010 cca 23 % z celkových
nákladov spoločnosti (v roku
2010 nemala spoločnosť žiadne
mimoriadne výnosy.
2009 to bolo až 32 %). Odpisy
dlhodobého hmotného
a nehmotného majetku vzrástli
o 65 tis. EUR (2,1 %). Dane
a poplatky sa zvýšili medziročne
o 5 tis. EUR.
Nižšie sú uvedené vybrané
nákladové položky za rok 2010
neuvedené vo výkaze ziskov
a strát:
455 tis. EUR
oproti 664 tis. EUR v roku 2009
1.125 tis. EUR
oproti 2.949 tis. EUR v roku 2009
spotreba energie
425 tis. EUR oproti 601 tis. EUR v roku 2009
náklady na cestovné
541 tis. EUR
oproti 473 tis. EUR v roku 2009
školenia a kurzy
246 tis. EUR
oproti 231 tis. EUR v roku 2009
náklady na reprezentáciu
125 tis. EUR oproti 238 tis. EUR v roku 2009
Finančné náklady spoločnosti
dosiahli v roku 2010 výšku 555
tis. EUR a oproti roku 2009
vzrástli o 129 tis. EUR (nárast
o 30,28 %). V roku 2010
26 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
nemala spoločnosť žiadne
mimoriadne náklady.
Návrh na rozdelenie zisku
Hospodársky výsledok
V roku 2010 vykázala spoločnosť
výsledok hospodárenia za
účtovné obdobie vo výške
3.131.890 EUR, čo predstavuje
nárast oproti roku 2009
o 94 %. Výsledok hospodárenia
z hospodárskej činnosti vzrástol
z 2.293 tis. EUR v roku 2009 na
4.502 tis. EUR v roku 2010.
Strata vo výsledku hospodárenia
z finančnej činnosti, ktorá bola
v roku 2009 vo výške 306 tis.
EUR sa prehĺbila v roku 2010 na
348 tis. EUR. Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti bol
nulový. Výpočet hospodárskeho
výsledku po zdanení:
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
4.501.868 EUR
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
-348.170 EUR
Hospodársky výsledok pred zdanením
4.153.698 EUR
Daň z príjmov z bežnej činnosti 1.021.808 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení
3.131.890 EUR
Vývoj výsledku z hospodárskej a finančnej činnosti
v rokoch 2005 - 2010 je ilustrovaný v nasledovnom grafe.
Výsledok z hospodárskej činnosti
Výsledok z finančnej činosti
5
4
3
2
1
0
-1
2005
2006
2007
2008
2009
2010
O naložení s výsledkom
hospodárenia za účtovné
obdobie 2010 rozhodlo valné
zhromaždenie.
Návrh štatutárneho orgánu
valnému zhromaždeniu
bol nasledovný:
Hospodársky výsledok po zdanení
Nerozdelený zisk
2.604.699,99 EUR
Valné zhromaždenie akciovej
spoločnosti konané dňa 6.5.2011
v sídle spoločnosti so začiatkom
o 14.00 hod.:
Hospodársky výsledok po zdanení
3.131.889,99 EUR
Prídel do zamestnaneckého fondu
Dividendy akcionárom
Tantiemy - predstavenstvo
- dozorná rada
Prídel do zamestnaneckého fondu
Dividendy akcionárom
Tantiemy - predstavenstvo
•schválilo riadnu individuálnu účtovnú závierku za rok 2010
•prijalo pozmeňujúci návrh na rozdelenie zisku za rok 2010
a schválilo ho nasledovne:
28 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
- dozorná rada
Nerozdelený zisk
3.131.889,99 EUR
250.000 EUR
18.270 EUR
219.080 EUR
39.840 EUR
300.000 EUR
18.270 EUR
219.080 EUR
39.840 EUR
2.554.699,99 EUR
Predpoklad budúceho vývoja spoločnosti
Slovensku a v zahraničí. V roku 2011 bude VUJE realizovať
nasledujúce ťažiskové projekty:
Hospodárska oblasť
Ťažiskom činnosti spoločnosti
v roku 2011 i v ďalšom období
bude inžinierska a projekčná
činnosť v oblasti energetiky
spojená s realizačnou dodávateľskou činnosťou. VUJE
sa aj naďalej sústredí najmä na
oblasť jadrovej energetiky.
Druhým najdôležitejším
segmentom je oblasť
rekonštrukcií a dodávok pre
slovenskú prenosovú sústavu
a pre rozvodné siete. Okrem
týchto rozhodujúcich oblastí
bude spoločnosť poskytovať
služby a zabezpečovať dodávky
aj pre energetické firmy a
spoločností v iných sektoroch na
Stav kontraktácie k 31.3.2011
dáva záruku pre splnenie úloh
hospodárskeho plánu VUJE
v roku 2011.
•inžinierske, projektové a dodávateľské činnosti súvisiace s dostavbou 3. a 4. bloku EMO
Výskum a vývoj
• likvidácia jadrovej elekrárne A-1 (II. etapa)
•diaľkové riadenie ES Veľký Ďur a pripojenie EMO 3,4
•rekonštrukcia rozvodne v Medzibrode z 220kv/400 kV
•projekt BIDSF C7-C Úprava
a spracovanie historických odpadov
•rozšírenie rozvodne Medzibrod
•rozšírenie rozvodne Bošáca
•školenie personálu pre SE a JAVYS
VUJE bude v roku 2011
pokračovať v riešení úlohy
výskumu a vývoja „Jadrová
bezpečnosť - výskumno vývojová podpora rozhodovania
pri výkone dozoru nad jadrovou
bezpečnosťou – II. stupeň.“
Ukončenie tejto úlohy je
naplánované na november 2011.
Od roku 2011 sa VUJE začne
podieľať na riešení ďalšieho
medzinárodného projektu
v 7. Rámcovom programe EÚ,
a v príprave sú ďalšie tri
projekty (viď tabuľka):
Akronym
Názov projektu
Riešiteľ
Začiatok
Ukončenie
NERIS - TP
Towards a seft sustaining European
Technology Platform (NERIS-TP) on
Preparedness for Nuclear and Radiological
Emergency Response and Recovery.
Mgr. Tatiana Ďúranová
2011
2014
CATO
CBRN crisis mana-gement: Architec-ture,
Technologies and Operational procedures
RNDr. Juraj Ďúran, CSc.
Návrh v
štádiu
rokovania
SARGEN IV
(5. výzva 7 RP)
Proposal for a harmonized European
metho-dology for the safety assessment of
innovative reactors with fast neutron spectrum planned to be built in Europe
Ing. Branislav Hatala,PhD.
návrh v
príprave
ALLIANCE
(5. výzva 7 RP)
Preparation of ALLegro – Implementing
Advanced Nuclear in Central Europe
Ing. Petr Dařílek, CSc.
návrh v
príprave
30 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
...ťažiskom činnosti
i v ďalšom období bude
inžinierska a projekčná
činnosť v oblasti
energetiky...
Správa nezávislého audítora
32 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 33
Súvaha k 31.12.2010
34 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 35
Súvaha k 31.12.2010
36 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 37
Súvaha k 31.12.2010
38 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 39
Súvaha k 31.12.2010
40 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 41
Výkaz ziskov a strát k 31.12.2010
42 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 43
44 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 45
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
hlasovacie práva
A.
INFORMÁCIE O ÚČTOVNEJ
JEDNOTKE
1.
Obchodné meno a sídlo
spoločnosti:
VUJE, a.s.
Okružná 5
918 64 Trnava
Spoločnosť VUJE, a.s. (ďalej len
Spoločnosť) bola založená dňa
11.10.1993 a do obchodného
registra bola zapísaná
21.04.1994 (Obchodný register
Okresného súdu Trnava, oddiel
Sa, vložka číslo 164/T).
2.
Hlavnými činnosťami
Spoločnosti sú:
•výskumná a vývojová činnosť
v oblasti jadrovej energetiky,
•inžinierska činnosť v oblasti
hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky,
•vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných, systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora
•školiteľská činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky
•projektovanie elektrických zariadení,
•montáž a opravy meracej a regulačnej techniky,
•prevádzkovanie stredísk kalibračnej služby,
•vykonávanie revízií a skúšok kotlov a tlakových nádob,
•činnosť stavebného dozoru: technologické zariadenia
stavieb - zariadenia
strojárskej výroby
a strojárenské technológie,
technologické zariadenie
stavieb - energetické zariadenia a siete.
Účtovná závierka Spoločnosti
k 31. decembru 2009, za
predchádzajúce účtovné
obdobie, bola schválená valným
zhromaždením Spoločnosti
dňa 11.06.2010.
3.
Údaje o neobmedzenom ručení
Predstavenstvo
Spoločnosť nie je neobmedzene
ručiacim spoločníkom v iných
spoločnostiach podľa § 56 ods.5
Obchodného zákonníka.
4.
Priemerný počet zamestnancov
Priemerný počet zamestnancov
Spoločnosti v roku 2010
bol 793, z toho 12 vedúcich
zamestnancov (v roku 2009
bol 776, z toho 12 vedúcich
zamestnancov).
5.
Právny dôvod na zostavenie
účtovnej závierky
Účtovná závierka Spoločnosti
k 31. decembru 2010 je
zostavená ako riadna účtovná
závierka podľa § 17 ods.
6 zákona NR SR č. 431/2002
Z. z. o účtovníctve, za účtovné
obdobie od 1. januára 2010
do 31. decembra 2010.
6.
Dátum schválenia účtovnej
závierky za predchádzajúce
účtovné obdobie
46 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
B.
INFORMÁCIE O ORGÁNOCH
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Ing. Zoltán Harsányi, PhD.,
- predseda
Ing. Peter Líška,
- podpredseda
Ing. Oto Schultz (do 12.7.2010)
Ing. Roman Gulaš (od 13.7.2010)
Ing. Milan Ferenc
Ing. Matej Korec, MSc., PhD.
Dozorná rada
Ing. Oto Schultz (od 13.7.2010)
Ing. Peter Beňo (do 12.7.2010)
Ing. Ján Mitošinka (do 12.7.2010)
Ing. Peter Pilát
RNDr. Anton Szaló, CSc.(do 12.7.2010)
Ing. Jana Juríková (do 12.7.2010)
Ing. Ľubomír Kmeťko (do 12.7.2010)
Ing. Michaela Svitoková.(od 13.7.2010)
Ing. Ján Šovčík
Ing. Peter Martinkovič (od 13.7.2010)
Katarína Palkovičová (od 13.7.2010)
Ing. Milan Mikuš
C.
INFORMÁCIE O SPOLOČNÍKOCH ÚČTOVNEJ JEDNOTKY
Štruktúra spoločníkov
Spoločnosti k 31.12. 2010 bola
takáto:
manažment
2 568 684 Eur
84,70 %
84,70 %
zamestnanci - akcionári
334 822 Eur
11,04 %
11,04 %
ostatní akcionári
129 314 Eur
4,26 %
4,26 %
3 032 820 Eur
100.00 %
100.00 %
Spolu
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 25. 03.2009 rozhodlo
o zvýšení základného imania
spoločnosti formou peňažných
vkladov súčasných akcionárov
a o poverení predstavenstva
zvýšiť základné imanie
spoločnosti na dobu piatich
rokov. Vydaných bolo 9 135 ks
nových kmeňových akcií
v menovitej hodnote jednej akcie
166,-Eur, v listinnej podobe na
meno s emisným kurzom
166,- Eur. Celková výška
zvýšenia základného imania
predstavuje 1 516 410,- Eur.
Celková výška základného
imania je 3 032 820,- Eur.
konsolidovanej účtovnej závierky
inej spoločnosti, ale spoločnosť
zostavuje konsolidovanú
účtovnú závierku za ovládané
osoby a podniky s podstatným
vplyvom.
E.
INFORMÁCIE O ÚČTOVNÝCH
ZÁSADÁCH A ÚČTOVNÝCH
METÓDACH
Východiská pre zostavenie
účtovnej závierky
cudzích zdrojov ani realizované
kurzové rozdiely, ktoré vznikli do
momentu uvedenia dlhodobého
majetku do používania.
Dlhodobý majetok vytvorený
vlastnou činnosťou sa oceňuje
vlastnými nákladmi. Vlastnými
nákladmi sú všetky priame
náklady vynaložené na výrobu
alebo inú činnosť a nepriame
náklady, ktoré sa vzťahujú na
výrobu alebo inú činnosť.
451 ks listinných akcií
v menovitej hodnote 1.660,- EUR
Účtovná závierka bola zostavená
za predpokladu nepretržitého
trvania Spoločnosti.
Účtovné metódy a všeobecné
účtovné zásady boli účtovnou
jednotkou konzistentne
aplikované.
467 ks listinných akcií v
menovitej hodnote 830,- EUR
Dlhodobý nehmotný a dlhodobý
hmotný majetok
11.425 ks listinných akcií v
menovitej hodnote 166,- EUR
Dlhodobý majetok nakupovaný
sa oceňuje obstarávacou
cenou, ktorá zahrnuje cenu
obstarania a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu,
montáž, poistné a pod.).
Náklady na výskum sa
neaktivujú, účtujú sa do
nákladov účtovného obdobia,
v ktorom vznikli. Náklady na
vývoj sa účtujú do obdobia,
v ktorom vznikli, ale tie
náklady na vývoj, ktoré sa
vzťahujú na jasne definovaný
výrobok alebo proces, pri
ktorých je možné preukázať
technickú realizovateľnosť a
možnosť predaja a spoločnosť
má dostatočné zdroje na
dokončenie projektu, jeho
predaj alebo na vnútorné
využitie jeho výsledkov, sa
aktivujú, a to vo výške, ktorá
je pravdepodobná, že sa získa
späť z budúcich ekonomických
úžitkov.
Súčasťou obstarávacej ceny
dlhodobého majetku od
1.januára 2003 nie sú úroky z
Aktivované náklady na vývoj
sa odpisujú počas maximálne
5 rokov, a to v tých účtovných
Základné imanie k 31.12.2010
tvorí:
D.
INFORMÁCIE O
KONSOLIDOVANOM CELKU
Spoločnosť nie je zahrňovaná do
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 47
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
obdobiach, v ktorých sa
očakáva predaj produktu alebo
využívanie procesu. Ak sa zníži
ich hodnota, odpisujú sa na
sumu, ktorá je pravdepodobná,
že sa získa späť z budúcich
ekonomických úžitkov.
Odpisy dlhodobého
nehmotného majetku sú
stanovené vychádzajúc
z predpokladanej doby jeho
používania a predpokladaného
priebehu jeho opotrebenia.
Odpisovať sa začína prvým
dňom v mesiaci uvedenia
dlhodobého majetku do
používania. Drobný nehmotný
majetok, ktorého obstarávacia
cena (resp. vlastné náklady)
je 2 400 Eur a nižšia, sa
účtuje do nákladov.
Predpokladaná doba používania,
metóda odpisovania a odpisová
sadzba sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
predpokladaná doba používania
metóda odpisovania
ročná odpisová sadzba v %
aktivované náklady na vývoj
5
lineárna
20
softvér
4
lineárna
25
oceniteľné práva (licencia)
4
lineárna
25
drobný dlhodobý nehmotný
majetok
rôzne
jednorázový odpis
100
Odpisy dlhodobého hmotného
majetku sú stanovené
vychádzajúc z predpokladanej
doby jeho používania
a predpokladaného priebehu
jeho opotrebovania. Odpisovať
sa začína prvým dňom v mesiaci
uvedenia dlhodobého majetku
do používania. Drobný hmotný
majetok, ktorého obstarávacia
cena (resp. vlastné náklady) je
1 700 Eur a nižšia, sa účtuje do
predpokladaná doba používania
metóda odpisovania
ročná odpisová sadzba v %
30
lineárna
3,4
4 až 12
lineárna
25 až 8,4
4
lineárna
25
rôzne
jednorázový odpis
100
stavby
stroje, prístroje a zariadenia
dopravné prostriedky
drobný dlhodobý hmotný
majetok
Cenné papiere a podiely
Cenné papiere a podiely
sa oceňujú obstarávacími
cenami, vrátane nákladov
súvisiacich s obstaraním.
Od obstarávacej ceny je
zásob a následne do spotreby.
Pozemky sa neodpisujú.
Predpokladaná doba používania,
metóda odpisovania
a odpisová sadzba sú uvedené
v nasledujúcej tabuľke:
odpočítané zníženie hodnoty
cenných papierov a podielov
vytvorením opravnej položky.
Podiely v spoločnostiach pre
ktoré je naša spoločnosť
materskou spoločnosťou,
alebo v ktorých má podstatný
48 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
vplyv neoceňujeme metódou
vlastného imania.
Zásoby
Zásoby sa oceňujú nižšou
z nasledujúcich hodnôt:
obstarávacou cenou (nakupované zásoby) alebo vlastnými
nákladmi (zásoby vytvorené
vlastnou činnosťou) alebo čistou
realizačnou hodnotou.
Obstarávacia cena zahŕňa cenu
zásob a náklady súvisiace
s obstaraním (clo, prepravu,
poistné, provízie, skonto
a pod.). Úroky z cudzích
zdrojov nie sú súčasťou
obstarávacej ceny. Nakupované
zásoby sa oceňujú váženým
aritmetickým priemerom
z obstarávacích cien.
Vlastné náklady zahŕňajú
priame náklady (priamy
materiál, priame mzdy
a ostatné priame náklady)
a časť nepriamych nákladov
bezprostredne súvisiacich
s vytvorením zásob vlastnou
činnosťou (výrobná réžia).
Výrobná réžia sa do vlastných
nákladov zahŕňa v závislosti od
stupňa rozpracovanosti týchto
zásob. Správna réžia nie je
súčasťou vlastných nákladov.
Súčasťou vlastných nákladov nie
sú úroky z cudzích zdrojov.
Čistá realizačná hodnota je
predpokladaná predajná cena
znížená o predpokladané
náklady na ich dokončenie
a o predpokladané náklady
súvisiace s ich predajom.
Zníženie hodnoty zásob sa
upravuje vytvorením opravnej
položky.
Zákazková výroba
Zákazková výroba sa vykazuje
použitím metódy percenta
dokončenia. Výnosy zo zákazky
sa účtujú v závislosti od stupňa
dokončenia zákazky bez ohľadu
na to, či doteraz uskutočnené
práce boli už fakturované
a v akej výške. Očakávaná strata
sa vykazuje hneď ako náklad.
výškou; tvoria sa na krytie
známych rizík alebo strát z
podnikania. Oceňujú sa
v očakávanej výške záväzku.
Na účely účtovania o zákazke
sa zostavuje rozpočet. Na účely
vykazovania nákladov sa vedie
analytická evidencia
v kalkulačnom členení zákazky.
Do vlastných nákladov sa
zahrňuje výrobná réžia. Správna
réžia nie je súčasťou vlastných
nákladov zákazky.
Záväzky
Pohľadávky
Pohľadávky pri ich vzniku
sa oceňujú ich menovitou
hodnotou; postúpené
pohľadávky a pohľadávky
nadobudnuté vkladom do
základného imania sa oceňujú
obstarávacou cenou, vrátane
nákladov súvisiacich s
obstaraním. Toto ocenenie sa
znižuje o pochybné
a nevymožiteľné pohľadávky.
Záväzky pri ich vzniku sa
oceňujú menovitou hodnotou.
Záväzky pri ich prevzatí sa
oceňujú obstarávacou cenou.
Ak sa pri inventarizácii zistí, že
suma záväzkov je iná ako ich
výška v účtovníctve, uvedú sa
záväzky v účtovníctve
a v účtovnej závierke v tomto
zistenom ocenení.
Odložené dane
Odložené dane (odložená
daňová pohľadávka a odložený
daňový záväzok) sa vzťahujú na:
a) dočasné rozdiely medzi
účtovnou hodnotou majetku a
účtovnou hodnotou záväzkov
vykázanou v súvahe a ich
daňovou základňou,
Peňažné prostriedky a ceniny
Peňažné prostriedky a ceniny
sa oceňujú ich menovitou
hodnotou. Zníženie ich hodnoty
sa vyjadruje opravnou položkou.
Náklady budúcich období
a príjmy budúcich období
Náklady budúcich období
a príjmy budúcich období sa
vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti
s účtovným obdobím.
Rezervy
Rezervy sú záväzky s neurčitým
časovým vymedzením alebo
b) možnosti umorovať daňovú
stratu v budúcnosti, pod ktorou
sa rozumie možnosť odpočítať
daňovú stratu od základu dane v
budúcnosti,
c)možnosti previesť nevyužité
daňové odpočty a iné daňové
nároky do budúcich období.
Výdavky budúcich období
a výnosy budúcich období
Výdavky budúcich období a
výnosy budúcich období sa
vykazujú vo výške, ktorá je
potrebná na dodržanie zásady
vecnej a časovej súvislosti s
účtovným obdobím.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 49
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
Dotácie zo štátneho rozpočtu
O nároku na dotácie zo štátneho
rozpočtu sa účtuje, ak je takmer
isté, že na základe splnených
podmienok na poskytnutie
dotácie sa spoločnosti daná
dotácia poskytne.
Dotácie na hospodársku
činnosť Spoločnosti sa najskôr
vykazujú ako výnosy budúcich
období a do výkazu ziskov
a strát sa rozpúšťajú ako
výnosy z hospodárskej činnosti
v časovej a vecnej súvislosti
s vynaložením nákladov na
príslušný účel.
na výsledok hospodárenia,
priamo do vlastného imania.
Zmeny reálnych hodnôt
derivátov určených na
obchodovanie na tuzemskej
burze, zahraničnej burze
alebo inom verejnom trhu sa
účtujú s vplyvom na výsledok
hospodárenia.
Zmeny reálnych hodnôt
derivátov určených na
obchodovanie na neverejnom
trhu sa účtujú bez vplyvu na
výsledok hospodárenia, priamo
do vlastného imania.
Majetok a záväzky
zabezpečené derivátmi
Prenájom (lízing)
Operatívny prenájom.
majetok prenajatý na základe
operatívneho prenájmu vykazuje
ako svoj majetok jeho vlastník,
nie nájomca.
Finančný prenájom (s kúpnou
opciou , bez kúpnej opcie
je považovaný za operatívny
prenájom).
Majetok prenajatý na základe
zmluvy uzatvorenej do
31.decembra 2003 vykazuje ako
svoj majetok jeho vlastník, nie
nájomca.
Majetok prenajatý na základe
zmluvy uzatvorenej 1.januára
2004 a neskôr vykazuje ako
svoj majetok jeho nájomca,
nie vlastník.
Deriváty
Deriváty sa oceňujú reálnou
hodnotou. Zmeny reálnych
hodnôt zabezpečovacích
derivátov sa účtujú bez vplyvu
Majetok a záväzky zabezpečené
derivátmi sa oceňujú reálnou
hodnotou. Zmeny reálnych
hodnôt majetku a záväzkov
zabezpečených derivátmi sa
účtujú bez vplyvu na výsledok
hospodárenia, priamo do
vlastného imania.
Cudzia mena
Majetok a záväzky vyjadrené
v cudzej mene sa ku dňu
uskutočnenia účtovného
prípadu prepočítavajú na
menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci
dňu uskutočnenia
účtovného prípadu.
Majetok a záväzky vyjadrené
v cudzej mene (okrem prijatých
a poskytnutých preddavkov) sa
ku dňu, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, prepočítavajú
na menu euro referenčným
50 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska
v deň, ku ktorému sa zostavuje
účtovná závierka, a účtujú
sa s vplyvom na výsledok
hospodárenia.
Prijaté a poskytnuté preddavky
v cudzej mene sa prepočítavajú
na menu euro referenčným
výmenným kurzom určeným
a vyhláseným Európskou
centrálnou bankou alebo
Národnou bankou Slovenska
v deň predchádzajúci dňu
uskutočnenia účtovného
prípadu. Ku dňu, ku ktorému sa
zostavuje účtovná závierka, sa
na menu euro neprepočítavajú.
Zriaďov. náklady
Výskum a vývoj
Oceniteľné práva
Goodwill
Ostatný majetok
Nedok. inv.,
preddavky
Spolu
Obstarávacia cena
k 1.1.
66 388
3 238 757
250 143
206 280
131 106
3 892 674
Prírastky
203 829
8 239
Úbytky
327 610
80 962
293 030
4 332
83 363
212 068
627 373
66 388
3 114 976
254 050
122 917
3 558 331
k 1.1.
Prírastky
26 555
2 679 968
224 920
206 280
3 137 723
13 279
247 816
8 241
320 282
4 331
83 363
407 976
39 834
2 607 502
228 830
122 917
2 999 083
k 1.1.
39 833
558 789
25 223
k 31.12.
26 554
507 474
25 220
Presuny
k 31.12.
Oprávky
Úbytky
269 336
Presuny
k 31.12.
Zostatková cena
Pozemky
Stavby
Hnuteľné veci
Iné
131 106
754 951
559 248
Nedokonč.
investície
Zálohové platby
Opravná položka
Spolu
Obstarávacia cena
9 999 531
23 141 037
2 987 293
628 211
32 200
901 289
10 267
903 591
896
8 191
1 032 935
36 178
943 482
609 979
10 023 540
23 009 391
2 961 382
588 320
3 690 268
19 074 543
2 637 091
380 674
1 931 358
29 660
2 341 692
5 114
1 019 457
35 905
1 060 476
Presuny
-200
200
k 31.12.
4 065 628
19 986 644
2 630 846
26 683 118
k 1.1.
610 875
Prírastky
Výnosy
Software
Úbytky
3 750
37 370 697
3 750
2 025 432
1 847 347
Presuny
Tržby za vlastné výkony a tovar
neobsahujú daň z pridanej
hodnoty. Sú tiež znížené o zľavy
a zrážky (rabaty, bonusy, skontá,
dobropisy a pod.) bez ohľadu
na to, či mal zákazník vopred
nárok, alebo či ide o dodatočne
uznanú zľavu.
F.
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA
STRANE AKTÍV SÚVAHY
Dlhodobý nehmotný majetok
a dlhodobý hmotný majetok
Prehľad o pohybe dlhodobého
nehmotného a dlhodobého
hmotného majetku
od 1. januára 2010 do
31. decembra 2010 je
uvedený v tabuľke:
k 31.12.
37 192 612
Oprávky
k 1.1.
Prírastky
Úbytky
25 401 902
Zostatková cena
k 1.1.
610 875
6 309 263
4 066 494
350 202
628 211
k 31.12.
609 979
5 957 912
3 022 747
330 536
588 320
Dlhodobý hmotný majetok
je poistený pre prípad škôd
spôsobených krádežou
a živelnou pohromou, poistné je
vo výške 58.751,83 Eur
(2009 60.862 Eur). Celý majetok
Spoločnosti je poistený až do
výšky 40.989.098,37 Eur.
náklady na výskum
Záložné právo máme zriadené
na náš majetok v čiastke
49.027,42 Eur, v prospech
Slovenskej energetickej
agentúry. Obmedzené právo
na nakladanie s majetkom
nemáme. Majetok na základe
zmluvy o výpožičke neužívame.
3 750
11 968 795
10 509 494
K 31.12.2010 neužívame
majetok, pri ktorom nebolo
zapísané vlastnícke právo do
katastra nehnuteľností.
Prehľad o nákladoch na výskum
a vývoj je uvedený v nasledujúcej
tabuľke:
2010
2009
1 154 265
952 696
26 554
39 833
1 180 819
992 529
náklady na vývoj, neaktivované
náklady na vývoj, aktivované
spolu
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 51
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
7.
Dlhodobý finančný majetok
Výška vlastného imania k 31.
decembru 2010 a výsledku
hospodárenia za účtovné
obdobie 2010 týchto podnikov
spolu s porovnaním týchto
Základné
imanie
údajov s predchádzajúcim
účtovným obdobím je uvedená
v nasledujúcej tabuľke
Podiel VÚJE
na ZI
Podieľ na hlas.
právach
%
%
Mena
Výsledok hospodárenia
2010
2010
KČ
EUR
2009
KČ
Účtovná hodnota
vykázaná v súvahe
Vlastné imanie
2010
EUR
KČ
2009
EUR
KČ
2010
2009
EUR
EUR
EUR
a/ Dcérske podniky
Decom, a.s.
172 640 EUR
100
100
EUR
23 974
45 117
462 040
470 565
373 531
373 531
Deconta, a.s.
100 000 EUR
100
100
EUR
5 723
5 326
114 591
111 367
110 000
110 000
Aiten, a.s.
200 000 EUR
100
100
EUR
1 362
84 218
1 088 291
1 136 930
785 794
785 794
EGP, s.r.o.
6 639 EUR
100
100
EUR
0
0
439
439
88 561
88 561
VÚJEST s.r.o.
6 639 EUR
100
100
EUR
7 114
-7 333
9 350
2 235
6 971
6 971
VÚJE Česká republika s.r.o.
1 480 000 CZK
93,2
93,2
KČ/EUR
166 632
52 129
51 808
Energoprojekt Slovakia, a.s.
33 190 EUR
66
66
EUR
142 218
115 077
282 319
151 801
68 189
68 189
6 639 EUR
51
51
EUR
-109
-82
8 930
9 039
3 386
3 386
132 777 EUR
51
51
EUR
-543 960
273 957
1 327 934
1 832 315
1 991 635
1 991 635
6 639 EUR
50
50
EUR
8 689
239
17 154
8 466
99 582
99 582
Elcon Bratislava a.s.
663 878 EUR
34
34
EUR
1 060 378
1 120 361
1 120 361
Energoprojekty, a.s.
99 600 EUR
34
34
EUR
248 233
37 244
37 244
200 000 CZK
20
20
KČ/EUR
12 321
1 596
1 596
4 741 916
4 738 894
Atoming s.r.o. v likvidácii
Energomont, s.r.o.
51 716
2 064
176 581
6 670
4 456 557
177 828
4 411 257
b/ Spoločné podniky
Nemáme
c/ Pridružené podniky
ENERGOPROJEKT s.r.o., Košice
Nuclear Safety & Technology Centre s.r.o.
159 570
35 338
3 448
Spolu / Total
Pohyby
dlhodobého
finančného
majetku
138
161 989
1 249
-317 450
Štruktúra finančného
majetku
Podielové CP a podiely
Podielové CP a podiely
Ostatné dlhodobé CP a
v podnikoch s podstatným
v ovládanej osobe
podiely
vplyvom
Pôžičky účtovnej jednotke
v konsolid.celku
47
844 785
Ostatný dlhodobý
finančný majetok
259 572
329 634
13 153
3 761 602
Pôžičky s dobou
splatnosti najviac
jeden rok
326 185
5 210 722
Obstarávaný
majetok a poskytnuté
preddavky
Spolu
Obstarávacia cena
k 1.1.
Prírastky
3 480 196
1 258 698
4 738 894
2 937
85
3 022
3 483 133
1 258 783
4 741 916
Úbytky, prec.
k 31.12.
Opravná položka
k 1.1.
3 386
3 386
3 386
3 386
Prírastky
Úbytky, prec.
k 31.12.
Zostatková cena
k 1.1.
3 476 810
1 258 698
4 735 508
k 31.12.
3 479 747
1 258 783
4 738 530
52 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 53
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
8.
Zásoby
a živelnou pohromou do výšky
130.986,02 Eur.
k celkovým nákladom na
zákazku podľa rozpočtu.
Na zásoby nie je zriadené
záložné právo. Opravnú položku
k zásobám nevykazujeme.
Zásoby sú poistené pre prípad
škôd spôsobených krádežou
Údaje o zákazkovej výrobe
Dodatočné informácie o
zákazkovej výrobe sú zobrazené
v nasledujúcej tabuľke:
Stupeň dokončenia zákazky
sa určuje pomerom skutočne
vynaložených nákladov
Veková štruktúra pohľadávok
z obchodného styku je uvedená
v nasledujúcej tabuľke:
k 31. 12. 2010 /EUR/
k 31. 12. 2009 /EUR/
41 099 093
21 399 498
pohľadávky po lehote splatnosti
2 086 903
3 238 196
spolu
43 185 996
24 637 694
pohľadávky v lehote splatnosti
EUR
výnosy zo zákazkovej výroby v bežnom účtovnom období
29 298 933
(pred zaúčtovaním časového rozlíšenia)
celková suma vynaložených nákladov k 31. decembru 2010
18 373 166
zisk vykázaný k 31. decembru 2010
4 700 359
suma prijatých preddavkov
1 861 624
suma zadržiavanej platby
Odložená daňová pohľadávka
Výpočet odloženej daňovej
pohľadávky je uvedený
v nasledujúcom prehľade:
247 339
saldo zákazkovej výroby vykázané ako časové rozlíšenie
-6 225 408
9.
Pohľadávky
k 31. 12. 2010 /EUR/
k 31. 12. 2009 /EUR/
Dočasné rozdiely medzi súčastnou hodnotou majetku
a účtovnou hodnotou záväzkov a ich základ
- odpočítateľné
- zdaniteľné
2 622 831
2 184 259
-1 370 353
-1 573 827
19
19
237 971
115 982
?
Vývoj opravnej položky
v priebehu účtovného obdobia
je zobrazený v nasledujúcej
tabuľke:
Sadzba danr z príjmov (v%)
Odložená daňová pohľadávka
stav k 31. 12. 2009
EUR
tvorba (zvýšenie)
EUR
zrušenie (rozpustenie)
EUR
stav k 31. 12. 2010
EUR
Zákonné opravné položky
pohľadávky z obch. styku
18 267
ocenenie
0
ostatné pohľadávky
0
spolu
2 159
365
?
0
0
0
18 267
2 159
365
?
88 435
21
43
?
0
0
Ostatné opravné položky
pohľadávky z obch. styku
k zásobám
ocenenie
0
-8 303
4 382
Opravné položky spolu
okrem: 33.194 Eur vo VÚB - TV
na colnú zábezpeku.
12.
Časové rozlíšenie
Ako finančné účty sú vykázané
peniaze v pokladnici, účty
v bankách a cenné papiere.
Účtami v bankách môže
Spoločnosť voľne disponovať,
11.
Krátkodobý finančný majetok
Ide o tieto položky:
?
ostatné pohľadávky
spolu
10.
Finančné účty
31. 12. 2010 /EUR/
0
náklady budúcich období - leasing
ostatné náklady budúcich období
80 132
4 403
43
?
98 399
6 562
408
?
príjmy budúcich období
spolu
54 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
Krátkodobý finančný majetok
Spoločnosť nevykazuje.
31. 12. 2009 /EUR/
313
746 601
1 565 638
10 896
698 190
757 497
2 264 141
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 55
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
G.
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA
STRANE PASÍV SÚVAHY
1.
Vlastné imanie
2.
Rezervy
3.
Záväzky
Informácie o vlastnom imaní sú
uvedené v časti C a P.
Prehľad o rezervách je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
Štruktúra záväzkov z obchodného styku podľa zostatkovej
doby splatnosti je uvedená
v nasledujúcej tabuľke:
stav
k 31. 12. 2009
/EUR/
Zákonné rezervy
mzdy za dovolenku, vrátane
sociálneho zabezpečenia
nevyfaktúrované dodávky
účtovná závierka
zákonné rezervy spolu
tvorba
/EUR/
použitie
/EUR/
zrušenie
/EUR/
stav
k 31. 12. 2010
/EUR/
362 997
551 707
362 997
?
1 496
1 480
1 496
?
61 219
33 919
42 091
19 128
?
425 712
587 106
406 584
19 128
?
k 31. 12. 2010
/EUR/
k 31. 12. 2009
/EUR/
záväzky po lehote splatnosti
4 671 657
1 677 320
záväzky do lehoty splatnosti
29 076 154
21 152 150
spolu krátkodobé záväzky
33 747 811
22 829 470
5 306 534
87 582
5 306 534
87 582
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti 1 až 5 rokov
Ostatné rezervy
záručné opravy
1 390 284
440 120
204 578
441 996
?
záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov
14 577
15 650
7 325
7 252
?
spolu dlhodobé záväzky
615 698
209 952
261 046
354 652
?
2 020 559
665 722
472 949
803 900
?
117 987
250 218
69 230
48 757
?
odmeny pracovníkom a osvody
1 793
2 061 802
2 660 743
ročné zúčtovanie zdravotného
43 690
17 930
32 712
životné a pracovné jubileá
odchodné do dôchodku
rezervy dlhodobé spolu
vernostné
odvody z DSS
?
10 978
15 931
?
?
iné riziká a straty
0
pokuty a penále
0
0
iné
0
0
Ostatné rezervy spolu
2 184 029
3 011 603
1 235 634
863 635
?
Rezervy spolu
2 609 741
3 598 709
1 642 218
882 763
?
Zákonné a ostatné rezervy
Rezerva na odchodné, odstupné
a na životné a pracovné jubileá
bola vytvorená v súvislosti
s platnosťou kolektívnej zmluvy
na obdobie rokov 2011 až 2013.
Rezerva na záručné opravy
vo výške 1.183.830 Eur bola
vytvorená na predpokladané
náklady na záručné opravy
výkonov, ktoré boli predané
pred 31. decembrom 2010.
Bola vypočítaná vo výške
56 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
predpokladaných nákladov na
záručné opravy, táto rezerva
bola tvorená individuálnym
spôsobom, podľa odhadu
resp. ako percentuálny podiel
z obratu. Predpokladá sa, že
väčšia časť tejto rezervy bude
použitá počas rokov 2011- 2013.
4.
Majetok prenajatý formou
finančného prenájmu
V rámci krátkodobých a dlhodobých záväzkov Spoločnosť
eviduje aj záväzky z finančného
prenájmu výpočtovej techniky
a klimatizačného zariadenia
(zmluvy boli uzavreté po
1. januári 2004). Výška budúcich
platieb rozdelená na istinu
a finančný náklad podľa doby
splatnosti je uvedená
v nasledujúcom prehľade:
k 31. 12. 2010
/EUR/
k 31. 12. 2009
/EUR/
istina
EUR
finačný náklad
EUR
istina
EUR
finačný náklad
EUR
záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti do 1 roka
7 849
736
11 081
1 365
záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti 1 až 5 rokov
6 309
125
14 191
855
0
0
25 272
2 220
záväzky so zostatkovou dobou
splatnosti dlhšou ako 5 rokov
spolu
14 158
861
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 57
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
Záruky, ktoré vystavila Tatra banka, akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave
5.
Sociálny fond
308 940 EUR
602 350 EUR
370 000 EUR
200 000 EUR Tvorba a čerpanie sociálneho
fondu v priebehu účtovného
obdobia sú znázornené
v nasledujúcej tabuľke:
- záruka č. 612.029 v prospech JAVYS, a.s.
- záruka č. 612.051 v prospech JAVYS, a.s.
- záruka č. 612.052 v prospech JAVYS, a.s.
- záruka č. 608.391 v prospech OVIT Maďarsko
platná do 29. 05. 2014
platná do 20. 11. 2014
platná do 20. 12. 2012
platná do 30. 06. 2011
Záruky, ktoré vystavila Dexia banka Slovensko a.s.
k 31. 12. 2010
/EUR/
k 31. 12. 2009
/EUR/
90 597
104 079
189 523
199 816
217 184
213 298
62 936
90 597
stav k 1. januáru
tvorba na ťarchu nákladov
311 122 EUR
100 000 EUR
30 000 EUR
20 000 EUR
- záruka č. TNA 075280507ZV
- záruka č. TNA 162140710ZV
- záruka č. TNA 211291010ZV
- záruka č. TNA 212291010ZV
v prospech SE, a.s
v prospech SEPS, a.s
v prospech SEPS, a.s
v prospech SEPS, a.s
platná do 31. 12. 2010
platná do 31. 01. 2011
platná do 31. 03. 2011
platná do 31. 03. 2011
tvorba zo zisku, prevod zo zamestnaneckého fondu
čerpanie
stav k 31. decembru
Časť sociálneho fondu sa podľa
zákona o sociálnom fonde tvorí
povinne na ťarchu nákladov
a časť sa môže vytvárať zo zisku.
V roku 2010 bol prídel do
zamestnaneckého fondu vo
výške 500.000 €. Sociálny fond
sa podľa zákona o sociálnom
fonde čerpá na sociálne,
zdravotné, rekreačné a pod.
potreby zamestnancov.
Stav záruk vystavených
finančnými inštitúciami na
žiadosť VUJE, a.s. bol
k 31.12. 2010 nasledovný:
6.
Bankové záruky, záruky
vystavené poisťovňami,
bankové akreditívy
2 489 197 EUR
727 650 EUR 121 275 EUR 824 463 EUR 824 463 EUR 894 095 EUR 894 095 EUR 353 000 EUR - záruka č. GN 147443 v prospech SEPS a.s. - záruka č. GN 147742 v prospech Európskej komisie - záruka č. GN 147743 v prospech Európskej komisie - záruka č. GN 147833 v prospech SEPS a.s. - záruka č. GN 147868 v prospech SEPS a.s. - záruka č. GN 148111 v prospech SEPS a.s. - záruka č. GN 148127 v prospech SEPS a.s. - záruka č. GN 148372 v prospech SEPS a.s. platná do 15. 11. 2011
platná do 24. 12. 2011
platná do 24. 12. 2011
platná do 18. 02. 2014
platná do 31. 05. 2011
platná do 31. 05. 2015
platná do 08. 02. 2012
platná do 31. 03. 2011
Záruky, ktoré vystavila Komerční banka, a.s. so sídlom v Prahe
11 008 218 EUR
418 961 EUR
10 066 EUR
- záruka č. 6902420029 v prospech SE, a.s. - záruka č. 1000637029 v prospech SE, a.s. - záruka č. 1004709029 v prospech SE, a.s. 58 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
15 488 317 EUR
8 011 686 EUR
- záruka č. 856.811 v prospech SE, a.s
- záruka č. 856.812 v prospech SE, a.s
platná do 30.11. 2012
platná do 31.03. 2013
platná do 02.12. 2013
platná do 31. 03. 2013
platná do 02. 12. 2013
Záruky, ktoré vystavila VÚB, a.s. so sídlom v Bratislave
118 945 EUR
- záruka č. 9020071968 v prospech Inžinierske stavby, a.s.
Celkový stav záruk vystavených
bankami a poisťovňami na
žiadosť VUJE, a.s. bol k 31.12.
2010 44 126 843 EUR.
Záruky, ktoré vystavila UniCredit Bank Slovakia a.s. so sídlom v Bratislave:
Záruky, ktoré vystavil EULER HERMES Kreditversicherung so sídlom v Hamburgu
K 31.12. 2010 bol v platnosti
jeden stand-by akreditív
360 000 EUR
360 000 EUR
č. IM001811 vo výške 930
000 EUR v prospech Allianz Slovenská poisťovňa, a.s., platný
do 18.02. 2011, ktorý vystavila
UniCredit Bank Slovakia a.s.
VUJE a.s. registrovalo k 31.12.
platná do 31.12. 2016
2010 dve bankové záruky
v celkovej výške 720 000 EUR v
jeho prospech, ktoré vystavila
Komerční banka Bratislava, a.s.
na žiadosť firmy AREVA T&D
spol. s r.o. Jedná sa bankové
záruky:
- záruka č. 35/09/BA v prospech VUJE, a.s
- záruka č. 02/10/BA v prospech VUJE, a.s
platná do 10. 06. 2012
platná do 31. 05. 2012
Z grafických dôvodov boli použité v predchádzajúcom texte nasledovné skratky názvov spoločností:
SE, a.s.- Slovenské elektrárne, a.s.
SEPS, a.s. - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
JAVYS, a.s. - Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
Canberra Packard - Canberra Packard Central Europe GmbH
China Zhong- China Zhong Yuan Engineering Corporation Beijing
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 59
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
Bankové úvery
2.
Zmena stavu zásob vlastnej
výroby
VUJE, a.s. nečerpalo k 31.12.
2010 žiadne bankové úvery
ročný úrok
%
mena
splatnosť
stav
31.12.2010
EUR
stav
31.12.2009
EUR
Tatra banka
Eur
IMEURIBOR + 1,6
30.11.2011
0
0
UCB
Eur
IMEURIBOR + 1,6
30.4.2011
0
0
ČSOB kontokorent
EUR
(EONa+1,4)
29. 11. 2010
0
2 239
krátkodobé úvery spolu
0
2 239
dlhodobé úvery spolu
0
0
spolu
0
2 239
Zmena stavu zásob vlastnej
výroby vykázaná vo výkaze ziskov
a strát je zvýšenie 4.683.806
Eur. Vychádzajúc zo súvahových
položiek predstavuje zvýšenie
zásob vlastnej výroby zvýšenie
4.683.806 Eur.
stav k
/EUR/
nedokončená výroba služieb
zmena stavu
/EUR/
31. 12. 2010
31. 12. 2009
31. 12. 2008
2010
2009
13 483 751
8 799 945
3 069 017
4 683 806
6 276 263
13 483 751
8 799 945
3 069 017
4 683 806
6 276 263
0
545 335
87 901
4 683 806
6 276 263
-1 554 805
4 683 806
6 276 263
hotové výrobky
spolu
tvorba opravnej položky
zníženie opravnej položky
zmena metódy oceňovania
7.
Časové rozlíšenie
manká a škody
reprezentačné, dary
Štruktúra časového rozlíšenia je
uvedená v nasledujúcej tabuľke:
zmena stavu vo výkaze ZaS
31. 12. 2010
/EUR/
5 293
6 697
6 343 356
6 549 259
815
1 622
106 236
87 230
6 236 305
6 460 407
6 348 649
6 555 956
výdavky budúcich období
výnosy budúcich období
nájomné, iné
darovaný dlhodobý majetok
pasívne saldo zo zákazkovej výroby
spolu
H.
INFORMÁCIE O VÝNOSOCH
1.
Tržby za vlastné výkony a tovar
31. 12. 2009
/EUR/
2010
2009
2009
/EUR/
ostatná aktivácia
70 491
85 335
spolu
70 491
85 335
2010
/EUR/
2009
/EUR/
dlhodobý hmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou
spolu
/EUR/
2009
2010
2009
Slovenská republika
3 998 590
482 704
87 316 036
55 564 073
91 314 626
56 046 777
zahraničie
3 520 376
241 482
2 548 815
4 173 970
6 069 191
4 415 452
spolu
7 518 966
724 186
89 864 851
59 738 043
97 383 817
60 462 229
60 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
2010
/EUR/
Prehľad o kurzových ziskoch je
uvedený v nasledujúcej tabuľke:
služby
/EUR/
2010
Prehľad o aktivácii je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
4.
Kurzové zisky
Tržby za vlastné výkony a tovar
podľa jednotlivých segmentov
a podľa hlavných teritórií, sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
výrobky a tovar
/EUR/
3.
Aktivácia
realizované kurzové zisky
54 303
101 852
nerealizované kurzové zisky
11 859
4 852
spolu
66 162
106 704
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 61
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
5.
Ostatné výnosy
z hospodárskej činnosti
2.
Kurzové straty
Štruktúra ostatných výnosov
z hospodárskej činnosti je
uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Prehľad o kurzových stratách je
uvedený v nasledujúcej tabuľke:
2010
/EUR/
2010
/EUR/
2009
/EUR/
dotácie na hospodársku činnosť
653 609
301 295
prijaté dary
43 539
44 039
iné
219 700
45 587
spolu
916 848
390 921
I.
INFORMÁCIE O NÁKLADOCH
1.
Náklady na poskytnuté služby
a na spotrebu materiálu
realizované kurzové straty
nerealizované kurzové straty
spolu
2009
/EUR/
56 547
221 671
9 950
3 707
66 497
225 378
3.
Ostatné výnosy
z hospodárskej činnosti
Štruktúra ostatných výnosov
z hospodárskej činnosti je
uvedená v nasledujúcej tabuľke:
Prehľad o nákladoch na
poskytnuté ostatné služby
(účet 518) a na spotrebu
materiálu je znázornený
v nasledujúcej tabuľke:
dary
zmluvné pokuty a penále
poistenie
rezerva na záručné opravy - saldo tvorby a čerpania
2010
/EUR/
2009
/EUR/
30 013 001
23 933 675
náklady na výcvik ŠVS
171 497
328 313
nákup licencií
130 063
116 403
nájomné
668 251
499 280
právne, ekonomické a iné poradenstvo
573 221
358 534
náklady na inzerciu, reklamu
3 179 864
2 657 620
preklady, analýzy
3 010 821
1 374 241
údržba programov
1 441 952
656 346
školenie
264 050
231 176
poplatky v telekomunikačom styku
139 061
125 418
upratovacie služby
195 995
128 007
iné
1 060 718
806 738
spolu služby
40 848 494
31 233 751
spotreba materiálu na zákazky
22 452 112
4 904 615
kooperácie
62 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
iné
spolu
2010
/EUR/
2009
/EUR/
34 846
23 347
374
694 980
508 264
360 471
1 772
-1 137 925
85 892
33 447
631 148
-25 680
4.
Náklady za overenie
individuálnej účtovnej závierky
a iné súvisiace služby
Prehľad nákladov je to
znázornený v nasledujúcej
tabuľke:
náklady na overenie individ. účtovnej závierky
2010
/EUR/
2009
/EUR/
10 423
10 423
7 967
7 967
18 390
18 390
iné uisťovacie služby
daňové poradenstvo poskytnuté inou osobou ako audítorom
iné súvisiace služby
spolu
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 63
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
Prevod od teoretickej dane
z príjmov k vykázanej dani
z príjmov je uvedený v
nasledujúcej tabuľke:
J.
INFORMÁCIE O DANIACH
Z PRÍJMOV
K.
INFORMÁCIE O ÚDAJOCH NA
PODSÚVAHOVÝCH ÚČTOCH
2010
základ dane
EUR
výsledok hospodárenia
pred zdanením
daň
EUR
4 153 698
z toho teoretická daň v %
1.
Najatý majetok
2009
daň
%
100.00 %
789 203
19.00 %
3 396 288
645 295
15.54 %
-1 490 294
-283 156
6 059 692
6 059 692
základ dane
EUR
daň
EUR
daň
%
1 987 296
100.00 %
377 586
19.00 %
1 850 374
351 571
17.69 %
-6.82 %
-2 931 001
-556 890
-28.02 %
1 151 341
27.72 %
906 669
172 267
8.67 %
1 151 341
27.72 %
906 669
172 267
8.67 %
splatná daň
1 151 341
27.72 %
172 267
8.67 %
odložená daň
-121 989
-2.94 %
203 509
10.24 %
-7 544
-0.18 %
100
0.01 %
1 021 808
24.60 %
375 876
18.91 %
daňovo neuznané náklady
výnosy nepodliehajúce dani
odpočítataľné položky
(napr.dary)
znížený základ dane
dodatočné odvody dane
celková vykázaná daň
Prehľad položiek tvoriacich
odloženú daň je uvedený
v nasledujúcej tabuľke:
2010
/EUR/
2009
/EUR/
suma odložených daní z príjmov účtovaných v bežnom účtovnom
období ako náklad alebo výnos, vyplývajúca zo zmeny sadzby dane
z príjmov
suma odloženého daňového záväzku
498 338
415 009
suma neuplatneného umorenia daňovej straty, nevyužitých daňových
odpočtov a iných nárokov a odpočítateľných dočasných rozdielov,
ku ktorým nebola účtovaná odložená daňová pohľadávka
260 367
299 027
64 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
Spoločnosť nemá v nájme vo
forme finančného leasingu
automobily, má na lízing
klimatizačné zariadenie
v obstarávacej cene približne
44.745 Eur (v roku 2009
70.623 Eur).
2.
Prenajatý majetok
Spoločnosť prenajíma priestory.
Ročné výnosy z nájomného
sú 174.909 Eur (v roku 2009:
172.602 Eur).
L.
INFORMÁCIE O INÝCH
AKTÍVACH A INÝCH PASÍVACH
1.
Podmienené záväzky
a podmienené aktívum
suma odloženej daňovej pohľadávky
odložená daň z príjmov, ktorá sa vzťahuje na položky účtované priamo
na účty vlastného imania bez účtovania na účty nákladov a výnosov
Spoločnosť má v nájme
priestory, za ktoré platí
ročne 543.588 Eur (v r. 2009
430.030 Eur) a stroje, zariadenia
a výpočtovú techniku za ročné
nájomné 105.541 Eur (v roku
2009 47.134 Eur).
Na súde prebieha konanie
vedené na Okresnom súde
Bratislava III od roku 2007,
žaloba na návrh Šimunkovcov
o náhradu škody uvedením
do pôvodného stavu opravou.
Pri rekonštrukcii rekreačného
zariadenia VUJE, a.s. malo
údajne dôjsť k poškodeniu
majetku navrhovateľa.
Spoločnosti za ich činnosť
pre Spoločnosť v sledovanom
účtovnom období boli vo výške
274.880 Eur, z toho tantiémy
219.080 Eur (v predchádzajúcom
účtovnom období 274.880 Eur,
z toho tantiémy 219.080 Eur).
Škoda nie je zatiaľ vyčíslená,
predpokladajú sa minimálne
straty. V prípade neúspechu
v súdnom konaní sa však dajú
limitovať absolútnou hornou
hranicou 16.600 Eur.
V trestnoprávnom súdnom
konaní vedenom proti
obžalovaným Khansa - Polách
(podvodný prevod pohľadávok)
boli páchatelia Krajským
súdom v Trnave odsúdení na
podmienečný výkon trestu,
pričom súd nepriznal VUJE,
a.s. náhradu škody v trestnom
konaní uplatnenú vo výške
141.996 Eur. Rozsudkom zo
dňa 1.2.2010 nás Krajský súd
odkazuje s nárokom na civilné
konanie. V danej veci sme podali
odvolanie voči výroku
o škode. Čo sa týka majetkových
možností Khansu a Polácha
uspokojiť našu pohľadávku
- nemáme o nich bližšie
vedomosti. Uvedenú pohľadávku
sme k 31.12.2008 odpísali
a vedieme ju v podsúvahovej
evidencii.
2.
Ostatné finančné povinnosti
Ostatné finančné povinnosti,
ktoré sa nesledujú v bežnom
účtovníctve a neuvádzajú
v súvahe: - neevidujeme.
M.
INFORMÁCIE O PRÍJMOCH
A VÝHODÁCH ČLENOV
ŠTATUTÁRNYCH ORGÁNOV,
DOZORNÝCH ORGÁNOV A
INÝCH ORGÁNOV ÚČTOVNEJ
JEDNOTKY
Hrubé príjmy členov
štatutárnych orgánov
Hrubé príjmy dozorných
orgánov Spoločnosti vo výške
71.040 Eur, z toho tantiémy
39.840 Eur (v predchádzajúcom
účtovnom období 71.040 Eur,
z toho tantiémy 39.840 Eur).
Nepeňažný príjem členov
štatutárnych orgánov bol vo
výške 11 684 Eur (v predchádzajúcom účtovnom období
10.596 Eur), z toho za poistenie
zodpovednosti za škodu
631 Eur a 6 639 Eur životné
poistenie (v predchádzajúcom
účtovnom období 550 Eur
a 1.660 Eur životné poistenie).
Členovia dozorného orgánu
mali nepeňažný príjem vo výške
1 736 Eur (v predchádzajúcom
účtovnom období 916
Eur), z toho za poistenie
zodpovednosti za škodu 548 Eur
(v predchádzajúcom účtovnom
období 770 Eur).
N.
INFORMÁCIE O
EKONOMICKÝCH VZŤAHOCH
ÚČTOVNEJ JEDNOTKY A
SPRIAZNENÝCH OSÔB
Spoločnosť uskutočnila v
priebehu účtovného obdobia
nasledujúce transakcie
so spriaznenými osobami
(významné transakcie sa
uskutočnili hlavne v oblasti
nákupu služieb na zákazky):
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 65
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
saldo obchodných transakcií ( pohľadávky +, záväzky -)
2010
/EUR/
2009
/EUR/
a) transakcie s dcérskymi podnikmi - stav k 31.12
+61 665
-102 556
+72
+72
VUPEX, a.s.
0
0
Grisag, s.r.o.
0
0
Deconta, a.s.
0
-40 079
Decom, a.s.
-451 839
-134 944
Energomont, s.r.o.
+109 977
-168 223
EGP, s.r.o.
0
0
Atoming., s.r.o. v likvidácii / in liquidation
0
0
+36 717
-114 507
0
0
+89 004
+19 538
0
0
VÚJE ČR Dukovany s.r.o.
VÚJEST s.r.o.
Aiten, a.s.
b) transakcie s pridruženými podnikmi
Energoprojekty, a.s.
ELCON Bratislava, a.s.
NSTC, s.r.o.
Vybrané aktíva a pasíva
vyplývajúce z transakcií so
spriaznenými osobami sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke:
ELCOM BRATISLAVA, a.s.
51 416
123 262
ENERGOPROJEKT Košice
7 697
49 564
40 079
DECONTA, a.s.
spolu pasíva
O.
INFORMÁCIE O
SKUTOČNOSTIACH, KTORÉ
NASTALI PO DNI, KU
KTORÉMU SA ZOSTAVUJE
ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA, DO
DŇA ZOSTAVENIA ÚČTOVNEJ
ZÁVIERKY
Po 31. decembri 2010 nenastali
také udalosti, ktoré by mali
významný vplyv na verné
zobrazenie skutočnosti.
618 093
1 031 287
618 093
1 031 287
P.
INFORMÁCIE
O VLASTNOM IMANÍ
Prehľad o pohybe vlastného
imania v priebehu účtovného
obdobia je uvedený v
nasledujúcej tabuľke:
stav
31. 12. 2009
/EUR/
prírastky
/EUR/
úbytky
/EUR/
stav
31. 12. 2010
/EUR/
presuny
/EUR/
Základné imanie
Základné imanie
3 032 820
3 032 820
6 065
6 065
616 272
616 272
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
2009
/EUR/
2008
/EUR/
Pohľadávky z obchodného styku
Zmena základného imania
Kapitálové fondy
Emisné ážio
8 099
8 398
31 059
14 640
5 343
7 123
140 420
142 800
72
72
184 993
173 033
ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
krátkodobá úročená pôžička Energomontu
268 000
268 000
Zákonný rezervný fond
spolu aktíva
452 993
441 033
Nedeliteľný fond
ENERGOMONT s.r.o.
AITEN, a.s.
DECOM, a.s.
ELCOM BRATISLAVA, a.s.
VÚJEST, s.r.o.
Ostatné kapitálové fondy
Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
0
Oceň. rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0
Oceň. rozdiely z kapitálových účastín
Fondy zo zisku
Výsledok hospodárenia minulého roka
VUJE ČR, spol. s r.o.
-61 665
102 545
Nerozdelený zisk minulých rokov
DECOM, a.s.
457 182
142 067
Neuhradená strata minulých rokov
-5 656
129 148
Výsledok hospodárenia za bežné účt. obdobie
169 122
444 621
AITEN, a.s.
ENERGOMONT s.r.o.
66 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
34 563
Oceň. rozdiely z precen. pri splynutí a rozdelení
Štatutárne fondy a ostatné fondy
záväzky z obchodného styku:
34 563
Spolu
0
0
0
606 509
55
5 955
500 000
606 564
442 592
63 363
0
0
21 015 319
834 175
21 849 494
1 611420
3 131 890
777 245
-834 175
3 131 890
26 928 923
3 631 946
1 219 837
0
29 341 031
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 67
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
ocenením a účtovným ocenením
nepeňažného vkladu do
spoločnosti VUJE ČR, s.r.o.
Dukovany ( 6.348 Eur)
a navýšenie imania v spoločnosti
Aiten, a.s.( 28.215 Eur).
Ako ostatné kapitálové fondy
vo výške 616.272 Eur sú
vykázané dary do roku 2005.
Oceňovacie rozdiely
z kapitálových účastín tvorí
rozdiel medzi uznaným
Účtovný zisk za rok 2009
vo výške 1.611.420 Eur bol
rozdelený takto:
Podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena
štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
Podpisový záznam osoby zodpovednej za
zostavenie účtovnej závierky
Podpisový záznam osoby zodpovednej za
vedenie účtovníctva
Ing. Branislav Mesík
Ing. Viera Krajčovičová
Ing. Matej Korec, MSc. PhD.
generálny riaditeľ
EUR
výplata dividend
18 270
Ing. Peter Liška
prídel do sociálneho fondu
podpredseda predstavenstva
prídel do štatutárnych a ostatných fondov - zamestnanecký fond
500 000
odmeny predstavenstvu a dozornej rade
258 920
doplnenie rezervného fondu
55
prevod zisku na nerozdelený zisk
riaditeľ divízie pre ekonomiku
vedúca oddelenia IS
Zostavené dňa 29. 03. 2011
Schválené dňa....................
834 175
spolu
1 611 420
valné zhromaždenie. Návrh
štatutárneho orgánu valnému
zhromaždeniu je takýto:
O naložení s výsledkom
hospodárenia za účtovné
obdobie 2010 vo výške
3.131.890 Eur rozhodne
–prídel do zamestnaneckého fondu
–dividendy akcionárom
–tantiémy predstavenstvu a dozornej rade
–prevod tohto zisku na nerozdelený zisk minulých rokov
R.
PREHĽAD PEŇAŽNÝCH TOKOV
K 31. DECEMBRU 2010
Prehľad peňažných tokov je
zostavený nepriamou metódou.
zostatku účtu Peniaze na ceste,
ktorý sa viaže na prevod medzi
bežným účtom a pokladnicou
alebo medzi dvoma bankovými
účtami.
Peňažné ekvivalenty
Peňažné prostriedky
Peňažnými prostriedkami (angl.
cash) sa rozumejú peňažné
hotovosti, ekvivalenty peňažných
hotovostí, peňažné prostriedky
na bežných účtoch v bankách,
kontokorentný účet a časť
Peňažnými ekvivalentmi (angl.
cash equivalents) sa rozumie
krátkodobý finančný majetok,
ktorý je zameniteľný za vopred
známu sumu peňažných
prostriedkov, pri ktorom nie
je riziko výraznej zmeny jeho
68 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
250.000,- Eur
18.270,- Eur
258.920,- Eur
2.604.700,- Eur
hodnoty v najbližších troch
mesiacoch ku dňu, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka,
napríklad termínované vklady
na bankových účtoch, ktoré sú
uložené najviac na trojmesačnú
výpovednú lehotu, likvidné
cenné papiere určené na
obchodovanie, prioritné akcie
obstarané účtovnou jednotkou,
ktoré sú splatné do troch
mesiacov odo dňa, ku ktorému
sa zostavuje účtovná závierka.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 69
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
Názov
účtovnej jednotky
IČO:
VUJE, a.s.
31450474
7
Odložená daňová pohľadávka
8
Iné pohľadávky
2010
2009
A3
-121 989
203 509
-81 480
-25 618
Zmena stavu záväzkov
19 896 714
3 530 603
16 137 293
10 641 357
0
0
368 924
-2 246 732
29 391
-167 708
VH
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
3 131 890
1 611 420
1
Záväzky z obchodného styku
O
Odpisy dlhodobého majetku
2 621 607
2 617 584
2
Záväzky v rámci konsolidovaného celku
3
Záväzky voči zamestnancom
4
Záväzky zo sociálneho zabezpečenia
5
Daňové záväzky a dotácie
2 310 801
-1 590 512
0
0
-37
52
6 514
2 756
-2 239
-1 657 457
1 073 728
-1 437 671
0
0
-27 661
-13 482
1 506 644
-2 038 444
A
A1
Zmeny stavu pracovného kapitálu
Zmena stavu zásob
1
Materiál
2
Nedokončená výroba a polotovary
3
Výrobky
4
Tovar
5
Poskytnuté preddavky na zásoby
A2
Zmena stavu pohľadávok
-3 524 726
-1 254 801
-5 433 131
-6 324 510
6
Odložený daňový záväzok
71 296
-8 883
7
Záväzky voči spoločníkom, členom a združeniu
-4 683 806
-6 276 264
8
Ostatné záväzky
0
0
9
Bežné bankové úvery
781
101
10
Rezervy
-821 402
-39 464
11
Nevyfakturované dodávky
12
Sociálny fond
A4
Časové rozlíšenie nákladov, príjmov
-17 988 309
1 539 106
-167 251
0
0
6 090
1
Náklady budúcich období
819 350
-1 383 125
-18 374 897
1 917 121
2
Príjmy budúcich období
687 294
-655 319
-207 307
2 347 544
-1 404
-7 510
1
Pohľadávky z obchodného styku dlhodobé
2
Iné pohľadávky dlhodobé
3
Pohľadávky z obchodného styku
4
Pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0
229 909
5
Sociálne zabezpečenie
0
0
6
Daňové pohľadávky
757 308
-933 367
70 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
A5
1
Časové rozlíšenie výdavkov, výnosov
Výdavky budúcich období
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 71
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
2
A***
B1
Výnosy budúcich období
-205 903
2 355 054
19
Ostatný dlhodobý finančný majetok
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností
3 528 108
3 283 303
O
Odpisy dlhodobého majetku
Zmena stavu investičného majetku
1 651 982
682 990
B***
0
0
-2 621 607
-2 617 584
Peňažný tok z investičných činností
-969 625
-1 934 594
Zmena stavu kapitálu
-719 782
377 623
1
Aktivované náklady na vývoj
13 279
13 277
2
Softvér
51 315
-387 597
D1
3
Oceniteľné práva
3
-24 642
1
Základné imanie + zmena základného imania
0
1 516 688
4
Ostatný nehmotný majetok
0
0
2
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0
0
5
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
131 106
925
3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
0
0
6
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0
0
4
Emisné ážio
0
0
7
Pozemky
896
2 321
5
Ostatné kapitálové fondy
0
0
8
Stavby
351 351
413 281
6
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0
0
9
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 043 747
584 510
7
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0
0
10
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
19 666
-56 246
8
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri splynutí alebo rozdelení
0
0
11
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
39 891
148 206
9
Zákonný rezervný fond
55
303 283
12
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 750
-3 750
10
Štatutárne a ostatné fondy
57 408
-31 748
13
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0
-6 965
11
Nerozdelený zisk minulých rokov
834 175
1 071 829
14
Podielové CP a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
-2 937
-320
12
Neuhradená strata minulých rokov
0
0
15
Podielové CP a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
-85
-99 592
13
Výsledok hospodárenia predchádzajúceho účtovného obdobia
-1 611 420
-2 482 430
16
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0
0
17
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok, poskytnuté preddavky
0
99 582
D2
Zmena stavu úverov a výpomocí
-7 849
-11 120
18
Pôžičky účtovným jednotkám v konsolidovanom celku
0
0
0
0
72 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
1
Záväzky v rámci konsolidovaného celku
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 73
Poznámky k účtovnej závierke k 31.12.2011
Správa o overení súladu
2
Dlhodobé prijaté preddavky
0
0
3
Emitované dlhopisy
0
0
4
Dlhodobé zmenky na úhradu
0
0
5
Ostatné dlhodobé záväzky
-7 849
-11 120
6
Dlhodobé bankové úvery
0
0
-727 631
366 502
3 528 108
3 283 303
D***
Peňažný tok z finančných činností
I.
Peňažný tok zo základných podnikateľských činností
II.
Peňažný tok z investičných činností
-969 625
-1 934 594
III.
Peňažný tok z finančných činností
-727 631
366 502
F.
Zmena stavu peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
1 830 852
1 715 211
G.
Stav peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na začiatku účtovného obdobia
6 715 293
5 000 082
H.
Zostatok peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov
na konci účtovného obdobia
8 546 145
6 715 293
74 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 75
Správa o overení súladu
76 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
Správa o overení súladu
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 77
Certifikát systému manažérstva kvality
78 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
Certifikát systému manažérstva kvality
výročná správa 2010 | vúje a.s. | 79
Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti podnikateľa
80 | výročná správa 2010 | vúje a.s.
Download

Vedenie spoločnosti 02 Divízni riaditelia spoločnosti 03