2011/2012
Informácie o štúdiu
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
www.ff.ku.sk
E-mailové schránky pracovníkov FF KU sú vo formáte meno.priezvisko@ff.ku.sk.
DEKANÁT
dekanat@ff.ku.sk
tel.: 044/43 22 708 – spojovateľka
tel.: 044/43 32 444 – sekretariát dekana
fax: 044/43 32 443
Informácie o štúdiu 2011/2012
vydala Filozofická fakulta KU v Ružomberku
ISBN 978-80-8084-738-8
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Informácie o štúdiu
2011/2012
Ružomberok
2011
Osobné údaje
Meno a priezvisko
Osobný kód študenta/učiteľa
Dátum narodenia
Adresa
Telefón
Email
ICQ
PhDr. DANA BALÁKOVÁ, PhD.
dekanka fakulty
Vážená akademická obec,
„Facta loquuntur.“ Predsa len, niekoľkými slovami je potrebné činy, majúce výraznú výpovednú hodnotu, si
aj pripomenúť. Aspoň tie najzávažnejšie – vzťahujúce sa zároveň na cyklicky sa opakujúci začiatok, nový akademický rok.
Konštatácia, že dielo chváli svojho majstra, zostáva aj naďalej v súvislosti s našou fakultou platná a nemenná – svedčia o tom vyjadrenia ARRA , Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry (http://www.arra.sk/
4. Výsledky hodnotenia. 4.1 Univerzity, vysoké školy a fakulty skupiny FILOZOF), a nasledujúce citácie z jej
dokumentu:
„Filozofická fakulta Katolíckej univerzity je naopak potvrdením faktu, že aj mladšie fakulty sa môžu dostať v hodnotení vyššie, keď na tom systematicky pracujú – ešte pred štyrmi rokmi bola na tom porovnateľne s (...), dnes je s hodnotením takmer na dvojnásobku a je veľmi blízko prvej trojici fakúlt v skupine.“
„Vyvážený priemer indikátorov (pozn.: hodnotenie kvality vzdelávania i vedy) prezentujú Filozofická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej FiF KU)...
„Celkovo vývoj indikátorov v skupine fakúlt FILOZOF, do ktorých patria, prispel k celkovému vývoju vysokých škôl
len veľmi málo. Výnimku tvorí FiF KU, ktorá veľmi výrazným spôsobom prispela k celkovému pozitívnemu rastu indikátorov Katolíckej univerzity v Ružomberku za minulý rok (príspevok FiF KU + 6,6 bodu).“
Spoločným úsilím teda naša inštitúcia definitívne zavŕšila komplexnú akreditáciu so statusom univerzitnej
vysokej školy, čo vyhlásila na svojom zasadnutí Akreditačná komisia a potvrdil minister školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Eugen Jurzyca.
Vážení a milí študenti, kolegovia,
je evidentné, že snaženie nachádza svoj reflex – dokumentuje to aj sedemnásťpercentný medziročný nárast
záujemcov o štúdium na našej – filozofickej fakulte. Vďaka zaň, za prejavenú dôveru s ktorou nemienime hazardovať – naopak, ktorú máme neustále na pamäti, o čom svedčia aj vyššie uvedené skutočnosti.
Vážení priatelia, milí študenti,
tak ako sa nemenia naše priority katolíckej akademickej identity – poznanie a hľadanie pravdy vrátane akademickej čestnosti, rovnako nemenné zostávajú v nastávajúcom akademickom roku i želania:
aby sa pre Vás, milí prváci – bakalári, nový začiatok stal trojročným bezproblémovým kontinuom na fakulte,
ktorú ste si v rámci svojej profesionálnej profilácie zvolili; navyše, nech je prostredím maximálne sa približujúcim pozitívnym očakávaniam, s ktorými prichádzate;
aby Vám, milí študenti, s ktorými sme si viac-menej už známi, sa darilo – štandardne pokiaľ ide o dĺžku štúdia, nadštandardne vo výkonoch (čím sa v podstate naplní prvá časť želania) – teda, nech si končiace ročníky na záver akademického roka spolu s rodičmi a blízkymi vypočujú to známe očakávané Gaudeamus igitur...
– a ostatní sa k nemu zas o k/rok priblížia.
Všetkým zároveň prajem, nech je profesionálne v harmonickom celku s osobným, individuálne so spoločným...
Dana Baláková
dekanka
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 7
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
http://www.ku.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Slovenská republika
tel.: +421 44 430 46 93
fax: +421 44 430 46 93
e-mail: info@ku.sk
web: www.ku.sk
E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte Meno.Priezvisko@ku.sk (bez diakritiky)
IČO Katolícka univerzita v Ružomberku: 37 80 12 79
DIČ Katolícka univerzita v Ružomberku: 20 21 51 24 27
Bankové spojenie KU: Štátna pokladnica
7 000 085 923/8180 Bežný účet (v EUR)
Dary a sponzorské príspevky
7 000 347 735/8180 Dary na výstavbu Univerzitnej knižnice KU
2 623 138 646/1100 Katolícka univerzita v Ružomberku, n. f.
HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ KU
Katolícka univerzita v Ružomberku (KU) je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade SR. Svoju činnosť od roku 2000,
kedy vznikla, uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Na štyroch fakultách Katolíckej univerzity v Ružomberku (filozofickej, pedagogickej, teologickej a fakulte zdravotníctva) v
akademickom roku 2010/2011 študovalo 7 700 študentov, 4 100 v dennej a 3 600 v externej forme štúdia, vrátane 430 doktorandov.
Univerzita je od roku 2004 asociovaným a od roku 2010 riadnym členom International Federation of Catholic Universities, od roku 2007 riadnym členom Fédération des Universités Catholiques Européennes. Podľa
rankingu Kybernetics Lab španielskeho Institute of Documentary Studies on Science and Technology (Spanish National Research Council) je KU 13 najvyhľadávanejšia univerzita na Slovensku, podľa rankingu 4 International Colleges & Universities je ôsma najvyhľadávanejšia slovenská univerzita. Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) konštatovala, že KU v roku 2010 prekonala viac ako štvornásobne celoslovenský priemer rastu
indikátorov kvality slovenských univerzít. Dosiahla hodnotenie 41,5 bodu, čo je zlepšenie o 5,3 bodu oproti minulému roku. Porovnateľné kontinuálne zvyšovanie indikátorov kvality v medziročnom porovnaní
nedosiahla žiadna z hodnotených slovenských vysokých škôl.
Spokojnosť absolventov Katolíckej univerzity v Ružomberku s výberom študijného odboru je nad
celoslovenským priemerom (80,9 %). Vyplýva to zo správy o prieskume uplatnenia absolventov vysokých
škôl v praxi, ktorý zverejnil Ústav informácií a prognóz školstva a realizoval v priebehu roka 2008. Spokojnosť s
výberom študijného odboru na KU vyjadrilo 83,8 % jej absolventov, nespokojných je 16,2 % (celoslovenský priemer 19,1 %). Vedomosti, ktoré absolventi počas štúdia získali, hodnotí vo vzťahu k uplatneniu na trhu
práce ako príliš teoretické 57,2 % absolventov, naopak, 32,9 % si myslí, že príprava do praxe bola na univerzite
vyvážená. V indexe spokojnosti dosahuje univerzita hodnotenie 62,9, najlepšie študenti hodnotia pra8 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
videlnosť a presnosť príchodov učiteľov na prednášky a semináre a dodržiavanie konzultačných hodín,
vyššia miera spokojnosti je medzi absolventmi aj s informačnou hodnotou prednášok a seminárov. Vyplýva to z prieskumu hodnotenia kvality slovenských vysokých škôl poslucháčmi a študentmi, ktorý realizovala
zverejnila ARRA a renomovaná agentúra GfK v októbri a novembri 2009 na vzorke 3 929 respondentov – absolventov vysokých škôl prvého, druhého alebo tretia stupňa z rokov 2006 -2009 a na vzorke 2 454 respondentov – pedagógov univerzít.
Aj pedagógovia sa v prieskume vyjadrovali ku kvalite niektorých faktorov, ktoré bezprostredne vplývajú na
ich prácu na univerzite, napríklad na finančné ohodnotenie vedeckú činnosť, materiálne vybavenie katedry, pracovnú atmosféru, organizáciu doktorandského štúdia a pod. KU dosiahla v hodnotených oblastiach priemer
54,0 – teda ako najlepšie hodnotená vlastnými pedagógmi. Najspokojnejší sú pedagógovia KU s pracovnou atmosférou (67,7), materiálnym vybavením (58,7) a kvalitou infraštruktúry laboratórií (55,3).
HISTÓRIA
Na Slovensku boli vytvorené podmienky pre vznik KU až po nežnej revolúcii v roku 1989, kedy sa slovenskí biskupi usilovali vytvoriť pedagogickú fakultu, ktorá by pripravovala katolíckych učiteľov. Zakladacia listina
Pedagogického inštitútu sv. Ondreja v Ružomberku bola podpísaná 29. júna 1995 v Dolnej Krupej, ktorého riaditeľom sa stal prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc.
V roku 1996 Akademický senát Trnavskej univerzity kreoval Katecheticko-pedagogickú fakultu sv. Ondreja TU (KPF) transformáciou z Pedagogického inštitútu sv. Ondreja. V roku 1997 bola KPF začlenená do
Žilinskej univerzity a jej štatút, s právami cirkevného dohľadu rovnakými ako platia pre teologické fakulty, bol
zaregistrovaný na MŠ SR. Dekanmi KPF boli prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (1996-1998) a prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc. (1999-2000).
Neskôr na základe KPF vznikla KU. Zákon NR SR 167/2000 zo dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej
univerzity v Ružomberku (tak znie úplný názov) určil vznik KU k 1. júlu 2000 s dvoma fakultami: Pedagogickou fakultou KU a Filozofickou fakultou KU. Teologická fakulta KU so sídlom v Košiciach bola zriadená v
roku 2003, štvrtá fakulta KU – Fakulta zdravotníctva KU začala svoju činnosť v roku 2005. Zákon 167/2000
síce zriadil KU ako neštátnu vysokú školu, ale Zákonom NR SR 131/2002 o vysokých školách sa KU stala verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom od 1. apríla 2002.
Prvým rektorom Katolíckej univerzity v Ružomberku bol matematik prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.
(7/2000 – 10/2001), jeho nástupcom fyzik prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (11/2001 – 6/2004), tretím rektorom bol hudobný vedec prof. PhDr. Boris Banáry, CSc. (7/2004 – 6/2008) a terajším rektorom je teológ a
žurnalista prof. Tadeusz Zasępa, PhD. (7/2008 – ).
Prehlásenie o poslaní
Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej
spoločnosti.
KONTEXT
Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych
univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na
problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formuINFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 9
jú život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od
Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými.
Poslanie
Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy.
Podľa Ex corde Ecclesiae: „Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam
pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka
univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu.“ (Čl. 4) V
záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života,
predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti.
Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou
prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá
o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum.
Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy
ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. Poslaním univerzity je taktiež
podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď
sa učenie stane službou spravodlivosti.
Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu
spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste,
ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa
usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v
budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti.
Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je
podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie
a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva.
ZÁKLADNÉ HODNOTY
Pravda: Hľadať pravdu a mať ochotu podeliť sa s ňou.
Profesionalita: Kvalitným vzdelávaním, vedou a výskumom slúžiť rozvoju človeka.
Jednota: Pracovať pre spoločný cieľ a uplatňovať princíp subsidiarity.
Zodpovednosť: Konať dobro s najlepším úmyslom a ctiť princíp solidarity.
10 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
VÍZIA (AKÍ CHCEME BYŤ V ROKU 2015)
Katolícka univerzita v Ružomberku je univerzita s kvalitnou vedou, výskumom a vzdelávaním v duchu najlepších kresťanských a akademických tradícií.
VEĽKÝ KANCELÁR KU
Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup – metropolita
AKADEMICKÝ SENÁT KU
Predseda AS KU
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
Podpredseda AS KU – zamestnanecká časť
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU
Tajomník AS KU
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Členovia za Pedagogickú fakultu
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (predseda legislatívnej komisie AS KU)
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc.
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (predseda ekonomickej komisie AS KU)
Mgr. Adriána Strachoňová
Tomáš Samec
Členovia za Filozofickú fakultu
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Ján Baňas, PhD.
Mgr. Eugen Zeleňák, PhD.
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Mgr. Stanislav Rusnák
Mgr. Gabriela Martišková
Členovia za Teologickú fakultu
prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD.
PhDr. Imrich Degro, PhD.
PhDr. Ján Pramuka, PhD.
ICLic. Dušan Škrabek
Ladislav Varga
František Barna
Členovia za Fakultu zdravotníctva
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH
doc. MUDr. Ľubomír Javorka, PhD.
PhDr. Katarína Zrubáková, PhD.
PhDr. Eva Moraučíková, PhD.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 11
VEDENIE KU
Rektor
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
tel.: +421 44 43 04 693
fax: +421 44 43 04 694
rektor@ku.sk
Prorektor pre rozvoj a vzťahy s verejnosťou – prvý prorektor
prof. Peter Olekšák, PhD.
Peter.Oleksak@ku.sk
Prorektor pre vzdelávanie
prof. Jana Moricová, PhD.
Jana.Moricova@ku.sk
Prorektor pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč PhD.
Stanislav.Kosc@ku.sk
Prorektor pre výchovu a mobility
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
Robert.Lapko@ku.sk
Kvestorka
Ing. Anna Jurčová
Anna.Jurcova@ku.sk
SPRÁVNA RADA KU
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich, predseda
Ing. Michal Slašťan, podpredseda
Členovia:
Ing. Igor Vida
J.E. Mons. doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
Ing. Juraj Blanár
J.E. Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
J.E. Mons. ThDr. Ján Babjak, PhD.
Ing. Andrej Sočuvka
Ing. Miloslav Čurilla
Mgr. Art. Andrej Hrnčiar
Ing. Peter Jakubík
Ing. Ľubomír Sidor
ICLic. Dušan Škrábek (zamestnanecká časť Akademického senátu KU)
Mgr. Stanislav Rusnák (študentská časť Akademického senátu KU)
12 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
VEDECKÁ RADA KU
Interní členovia
prof. Tadeusz Zasepa, PhD., predseda VR KU (KU FF) – žurnalistika
prof. Peter Olekšák, PhD. podpredseda VR KU (KU FF) – teória a dejiny žurnalistiky
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc. (KU FF) – slovenský jazyk, žurnalistika
prof. PhDr. Peter Volek, PhD. (KU FF) – filozofia
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Dr. (KU FF) – história
prof. RNDr. ThDr. Jana Moricová, PhD. (KU PF) – teória náboženskej výchovy
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (KU PF) – sakrálna hudba
doc. RNDr. Roman Frič, DrSc., m. prof. KU (KU PF) – matematika
doc. RNDr. Nadežda Stollárová, CSc., m. prof. KU (KU PF) – biológia
doc. RNDr. Marián Trenkler, CSc., m. prof. KU (KU PF) – matematika
prof. ThDr. Ľubomír Pekarčík, PhD. (KU PF) – sociálna práca
prof. ICDr. ThDr. Ján Duda, PhD. (KU PF) – kanonické právo
doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD. (KU PF) – pedagogika
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD. (KU PF) – sociálna práca
prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (KU TF) – katolícka teológia
prof. MUDr. Anton Lacko, CSc. (KU FZ) – ošetrovateľstvo
doc. MUDr. PhDr. Peter Kalanin, PhD. (KU FZ) – ošetrovateľstvo
doc. MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH (KU FZ) – verejné zdravotníctvo
Externí členovia
J.E. Mons. prof. ThDr. František Tondra (spišský diecézny biskup) – katolícka teológia prof. RNDr. Jozef Ďurček, CSc. (emeritný rektor a profesor KU) – fyzika
prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., Dr.h.c, predseda SAV (SAV Bratislava) – technika
prof. Stanisław Wilk, rektor KUL (Lublin) – katolícka teológia
prof. RNDr. René Matlovič, PhD., rektor Prešovskej univerzity (PU Prešov) – geografia
prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (UK Bratislava) – história
prof. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD. (TU Trnava) – dejiny umenia a kultúry
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc. (UK Bratislava) – teória a dejiny žurnalistiky
Čestní členovia
PhDr. Dana Baláková, PhD. (dekanka KU FF) – slovenský jazyk
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 13
PRACOVISKÁ A PRACOVNÍCI REKTORÁTU KU
Riaditeľ kancelárie rektora
Mgr. Albert Kulla, PhD.
+421 918 722 022
Albert.Kulla@ku.sk
Asistentka rektora
Jana Pudišová
+421 918 722 014
rektorat@ku.sk
Jana.Pudisova@ku.sk
Hovorca univerzity
Mgr. Vladimír Buzna
+421 918 337 402
hovorca@ku.sk
Referent pre vzťahy s inštitúciami
Ing. Radislav Kendera, PhD.
+421 918 337 403
Radislav.Kendera@ku.sk
Projektový manažér pre rozvoj a štrukturálne fondy EÚ
Adriana Weidlichová, MBA
+421 918 722 012
Adriana.Weidlichova@ku.sk
Odborný pracovník útvaru kontroly
Mgr. Daniela Vrabková
+421 918 337 426
Daniela.Vrabkova@ku.sk
Personálny manažér
Mgr. Marta Ondrejková
+421 918 337 423
Marta.Ondrejkova@ku.sk
Samostatný referent pre vzdelávanie (Bc., Mgr.)
Ing. Oľga Patoprstá
+421 918 337 416
Olga.Patoprsta@ku.sk
Samostatný referent pre vzdelávanie (PhD.)
Soňa Hamzová
+421 918 722 010
Sona.Hamzova@ku.sk
14 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Samostatný referent pre sociálne štipendiá
Bc. Jarmila Bellová
+421 907 840 972
Jarmila.Bellova@ku.sk
Samostatný referent pre sociálne štipendiá
Mária Mojšová
+421 918 722 011
Maria.Mojsova@ku.sk
Referent pre kariérne poradenstvo
Mgr. Katarína Markovičová
+421 918 337 410
vzdelavanie@ku.sk
Katarina.Markovicova@ku.sk
Kontakt s absolventmi
Mgr. Vladimír Buzna
+421 918 337 402
absolventi@ku.sk
Vladimir.Buzna@ku.sk
Samostatný referent pre koordinovanie vedeckej činnosti a zahraničné vzťahy
Dominika Surová
+421 918 337 409
Dominika.Surova@ku.sk
Univerzitná koordinátorka pre mobility
Mgr. Michaela Chovancová
Michaela.Chovancova@ku.sk
Samostatný odborný referent pre mobility
Mgr. Lucia Sabadínová
Lucia.Sabadinova@ku.sk
Asistentka kvestora
Mgr. Janka Hofmanová
+421 918 337 413
Janka.Hofmanova@ku.sk
Referent pre verejné obstarávanie
Ing. Jaromír Bíroš
+421 915 934 145
Jaromir.Biros@ku.sk
Ing. Katarína Slašťanová
+421 918 337 424
Katarina.Slastanova@ku.sk
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 15
Ekonomické oddelenie
Bc. Františka Hlinová
+421 918 337 419
Frantiska.Hlinova@ku.sk
Bc. Monika Hatalová
+421 918 337 417
Monika.Hatalova@ku.sk
PhDr. Mária Migrová
+421 918 337 418
Maria.Migrova@ku.sk
Bc. Ema Mojšová
+421 918 337 415
Ema.Mojsova@ku.sk
Mgr. Iveta Bajčiová
+421 918 337 422
Iveta.Bajciova@ku.sk
Oddelenie správy registratúry
Mgr. Veronika Baloghová
+421 918 337 450
Veronika.Balogova@ku.sk
Referent BP a PO
Peter Kubačka
Peter.Kubacka@ku.sk
16 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
FAKULTY KU
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 22 708
fax: +421 44 43 32 443
www.ff.ku.sk
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
PEDAGOGICKÁ FAKULTA
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 26 844 (842, 850)
fax.: +421 44 43 04 787
www.pf.ku.sk
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
TEOLOGICKÁ FAKULTA
Hlavná 89
041 21 Košice
tel.: +421 55 6836 111
fax: +421 55 6227 134
www.tf.ku.sk
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA
Námestie A. Hlinku 48
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 04 317
fax: +421 44 43 04 316
www.fz.ku.sk
Poznámka: E-mailové adresy pracovníkov KU sú vo formáte Meno.Priezvisko@ku.sk (bez diakritiky)
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 17
ĎALŠIE PRACOVISKÁ KU
VERBUM – VYDAVATEĽSTVO KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: verbum@ku.sk
http://uv.ku.sk
Riaditeľ
prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD.
+421 905 494 370
Amantius.Akimjak@ku.sk
Tajomník
Ing. Martin Kuniak
+421 918 337 452
Martin.Kuniak@ku.sk
FAKULTNÍ KOORDINÁTORI
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD. (Pedagogická fakulta KU)
Stefan.Tkacik@ku.sk
Ján Hrkút, PhD. (Filozofická fakulta KU)
Jan.Hrkut@ku.sk
doc. PhDr., Mgr. Vladimír Littva, PhD., MPH (Fakulta zdravotníctva KU)
Vladimir.Littva@ku.sk
ThDr. Vladimír Juhás, ThD. (Teologická fakulta KU)
Vladimir.Juhas@ku.sk
doc. ThDr. František Trstenský, PhD. (TI TF KU)
Frantisek.Trstensky@ku.sk
18 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
UNIVERZITNÁ KNIŽNICA KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 43 25 211
e-mail: kniznica@ku.sk
http://uk.ku.sk
Pracovníci
Mgr. Anna Chlebničanová, zástupca riaditeľa
Ing. Ján Culka
Mgr. Dana Kočibálová
Ing. Anna Koišová
Mgr. Mária Labašková
PhDr. Hana Mačalová
Mgr. Anna Nemešová, PhD.
Mgr. Anna Parigalová
Jarmila Rybárová
Mgr. Peter Servanský
Iveta Zverecová
Božena Kubalová
Mgr. Stanislava Mičudová
Mgr. Oliver Hvizd (pracovisko TF KU)
Ing. Daša Fedorková (pracovisko TF KU)
Mgr. Daša Kovaľanová (pracovisko TI TF KU)
Mgr. Zdenka Paločková (pracovisko TI TF KU)
ÚSTAV INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: uikt@ku.sk
http://uikt.ku.sk
Riaditeľ
Ing. Emil Jamrich
+421 918 337 427
Emil.Jamrich@ku.sk
Pracovníci
Ing. Karol Vorek (vedúci prevádzkového oddelenia)
+421 918 337 428
Karol.Vorek@ku.sk
Ing. Roman Krakovský (vedúci aplikačného oddelenia)
+421 905 731 593
Roman. Krakovsky@ku.sk
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 19
Ing. Róbert Lukáč (multifunkčné preukazy – ISIC, ITIC)
+421 918 337 430
preukazy@ku.sk
Robert.Lukac@ku.sk
Mgr. Vincent Bocko
Ing. Peter Debnár
Ing. Rudolf Kollár
Ing. Milan Široň
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Mgr. Valihora Peter
Mgr. Milan Krivda
UBYTOVACIE A STRAVOVACIE ZARIADENIA KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: usz@ku.sk
http://usz.ku.sk
Riaditeľ
Mgr. Renáta Šrámeková
+421 918 337 414
Renata.Sramekova@ku.sk
Samostatný referent
Ing. Ľubomír Kostroš
lubomir.kostros@ku.sk
Prevádzkoví pracovníci
Iveta Drobulová
Margita Gejdošová
Alena Chamajová
Alena Máliková
Anna Serafínová
Bc. Viera Tranová
SPRÁVA BUDOV KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
tel.: +421 44 430 46 93
e-mail: sb@ku.sk
http://sb.ku.sk
20 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Riaditeľka:
Ing. Danka Žakarovská
+421 918 337 420
Danka.Zakarovska@ku.sk
Mgr. Mária Betíková
+421 918 337 421
Maria.Betikova@ku.sk
Prevádzkoví pracovníci
Anna Gejdošová
Peter Kubačka
Anna Lenártová
Rastislav Málik
Peter Málik
Ján Ondrík
Katarína Vavreková
PORADENSKÉ CENTRUM KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Koordinátor
Mgr. Katarína Markovičová
+421 918 337 410
Katarina.Markovicova@ku.sk
Pracovníci
Mgr. Margaréta Domiterová
Margareta.Domiterova@ku.sk
Služby:
1. Sociálno-právne poradenstvo
2. Kariérové poradenstvo
3. Psychologická poradňa (Psychológovia: Róbert Ďurka, PhD. (Robert.Durka@ku.sk), Juraj Holdoš, PhD.
( Juraj.Holdos@ku.sk), Dr. Petra Lajčiaková, PhD. (Petra.Lajciakova@ku.sk))
4. Poradenstvo a centrum pomoci pre študentov so zdravotným znevýhodnením (Fakultní koordinátori
pre prácu so zdravotne znevýhodnenými študentmi: Mgr. Juraj Holdoš, PhD. (Filozofická fakulta KU)
+421 918 722 051, Juraj.Holdos@ku.sk, doc. PhDr. PaedDr. Miroslav Gejdoš, PhD. (Pedagogická fakulta KU), +421 905 206 337, Miroslav.Gejdos@ku.sk, ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (Teologická fakulta KU,
Teologický inštitút Spišské Podhradie), Ondrej.Borsik@ku.sk)
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 21
UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM JÁNA VOJTAŠŠÁKA
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
E-mail: upac.rk@gmail.com,
www.upac.sk
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, duchovný správca UPaC
+421 918 722 142
jozefzvanda@gmail.com
PaedDr. Róbert Slotka
+421 907 259 306
robertslotka@gmail.com
Mgr. Dušan Galica
+421 905 593 160
dusangalica@gmail.com
ThDr. Igor Suchý PhD. (externý kňaz pre gréckokatolíkov)
+421 911 812 422
Koordinátori
Mgr. Otília Kočalková (administratíva a formačná činnosť)
+421 908 640 500
Mgr. Miroslov Balšínek (koordinátor pre šport)
+421 918 337 458
Miroslav.Balsinek@ku.sk
22 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
FILOZOFICKÁ FAKULTA KU V RUŽOMBERKU
www.ff.ku.sk
Filozofická fakulta KU v Ružomberku
Dekanát
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: 044/43 22 708 spojovateľka
tel.: 044/43 32 444 sekretariát dekana
fax.: 044/43 32 443
VEDENIE FAKULTY
Dekanka
PhDr. Dana Baláková, PhD.
Prodekanka pre vzdelávanie a výchovu
Prodekan pre financie a rozvoj
Prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
Prodekanka pre zahraničné vzťahy a mobility
Tajomníčka
Predseda AS FF KU
PhDr. Viera Kováčová, PhD.
Ján Hrkút, PhD.
Pavol Labuda, PhD.
Janka Kaščáková, PhD.
Mária Debnárová
Ján Baňas, PhD.
AKADEMICKÝ SENÁT FILOZOFICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU
Predseda
Podpredseda za zamestnaneckú časť
Podpredseda za študentskú časť
Tajomník
Členovia
Ján Baňas, PhD.
Mgr. Marek Babic, PhD.
Mgr. Gabriela Martišková
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
Mgr. Bojana Ladrová
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Mgr. Ivan Koniar, PhD.
doc. Marian Kuna, MA, MPhil., PhD.
VEDECKÁ RADA FILOZOFICKEJ FAKULTY KU
Predseda
Podpredseda
Členovia
PhDr. Dana Baláková, PhD.
Pavol Labuda, PhD.
doc. PhDr. Katarína Bednárová, CSc.
doc. Mgr. Adam Bžoch, CSc., m. prof. KU
doc. PhDr. Jiří Dan, CSc., m. prof. KU
prof. Kathleen E. Dubs, PhD.
prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc.
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 23
Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
Mons. prof. ThDr.Viliam Judák, PhD.
PhDr. Viera Kováčová, PhD.
prof. RNDr. Ladislav Kvasz, PhD.
doc. Marián Kuna, MA, MPhil., PhD.
doc. PhDr. Jaroslav Kušnír, PhD. doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., m prof. KU
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.
doc. PhDr. Vincent Múcska, PhD.
doc. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.
prof. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
doc. Ludmila Stěpanova, CSc.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
prof. Dr. hab. Tadeusz Zasepa, PhD
OSTATNÉ ODDELENIA DEKANÁTU
Vedúca študijného oddelenia
Pracovníci študijného oddelenia
Oddelenie pre vedu, umenie
a doktorandské štúdium
Oddelenie pre financie, rozvoj
Personálne oddelenie
Ekonomické oddelenie
Helpdesk pre IKT
Prevádzkové oddelenie
Lotta Mižíková
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Hana Grellnethová
Mgr. Slavka Palkovičová
Alena Chylová
Zuzana Mikulášová
Bc. Jana Kubačková
Alena Chebenová
Ing. Michal Hrkút
Igor Kontúr
Elena Lacová
Ľudmila Lauková
Anna Malá
Pavol Ondrejovič
Alžbeta Ondrisová
Jana Široňová
VEDECKÝ ÚSTAV LADISLAVA HANUSA
CENTRUM AKADEMICKEJ PRÍPRAVY
Odborný asistent
Asistent
Koordinátor pedagogickej praxe
Carlos Alonso Hidalgo, PhD.
PhDr. Gabriela Boldizsárová
PaedDr. Eva Orthová
CENTRUM PRE INTERDISCIPLINÁRNE ŠTÚDIÁ
Mgr. Martin Furman, PhD.
24 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2011/2012 FF KU
tematické usporiadanie
Výučbové a skúškové obdobie v zimnom a letnom semestri akademického roka 2011/2012
výučbové obdobie v zimnom semestri
19. 9. 2011 – 16. 12. 2011
skúškové obdobie v zimnom semestri
19. 12. 2011 – 3. 2. 2012
skúškové obdobie v zimnom semestri pre prihlásených
na štátnu skúšku
19. 12. 2011 – 27. 1. 2012
výučbové obdobie v letnom semestri
13. 2. 2012 – 11. 5. 2012
skúškové obdobie v letnom semestri
14. 5. 2012 – 22. 6. 2012
Akademické slávnosti
slávnostné otvorenie akademického roka
28. 9. 2011
stretnutie študentov prvého ročníka bakalárskych a magisterských
študijných programov s členmi katedier
27. 9. 2011
slávnostné zakončenie akademického roka
9. 5. 2012
promócie pre absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
z akademického roku 2010/2011
11. 10. 2011
promócie pre absolventov v akademickom roku 2011/2012
11. 6. 2012 – 15. 6. 2012
(13. 6. magisterské promócie)
promócie absolventov rigorózneho konania
13. 10. 2011
promócie absolventov doktorandského štúdia
5. 10. 2011
Pedagogické praxe
zimný semester
PP2 – výstupová (1. roč. mgr.)
23. 9. 2011 – 28. 10. 2011 – jeden deň v týždni –
piatok (prvý predmet)
4. 11. 2011 – 9. 12. 2011 – jeden deň v týždni – piatok
(druhý predmet)
inštruktáž k praxi
19. 9. 2011 – 22. 9. 2011
školenie BOZP PO k praxi
apríl 2011
PP4 – súvislá (2. roč. mgr.)
12. 9. 2011 – 25. 11. 2011
inštruktáž k praxi a BOZP
apríl 2011
letný semester
PP1 – hospitačná (3. roč. bc.)
13. 2. 2012 – 16. 2. 2012 (prvý predmet)
20. 2. 2012 – 23. 2. 2012 (druhý predmet)
školenie BOZP PO
apríl 2011
inštruktáž k praxi
november/december 2011
PP3 – výstupová (1. roč. mgr.)
17. 2. 2012 – 23. 3. 2012 – jeden deň v týždni – piatok
(prvý predmet)
30. 3. 2012 – 11. 5. 2012 – jeden deň v týždni – piatok
(druhý predmet)
inštruktáž k praxi
13. 2. 2012 – 16. 2. 2012
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 25
Záverečné práce (bakalárske, diplomové), rigorózne práce
zverejnenie tém záverečných (bakalárskych, diplomových) prác
do 31.10. 2012
vyhotovenie protokolu o zadaní záverečnej (bakalárskej, diplomovej)
práce
do 31. 1. 2012
odovzdanie protokolu o zadaní záverečnej (bakalárskej, diplomovej)
práce na študijné oddelenie
do 11. 2. 2012
odovzdanie záverečných prác (bakalárskych a diplomových) prác –
zimný termín štátnych skúšok
do 15. 11. 2012 (bakalárske, diplomové práce)
odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác
do 31. 3. 2012 bakalárske práce
do 3. 4. 2012 diplomové práce
odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác pre
augustový termín štátnych skúšok
do 19. 6. 2012 (bakalárske, diplomové)
odovzdanie rigoróznych prác pre februárový termín obhajoby
do 4. novembra 2011
odovzdanie rigoróznych prác pre augustový termín obhajoby
do 15. mája 2012
Štátne skúšky
zverejnenie formy štátnej skúšky
do 19. 9. 2011
zverejnenie téz na internete
do 19. 9. 2011
prihlásenie sa na štátnu skúšku prostredníctvom AIS Abakus
21 dní pred termínom skúšok
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku vo februári
30. 1. 2012 – 3. 2. 2012
štátne a rigorózne skúšky – február
6. 2. 2012 – 10. 2. 2012
štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie (3. roč. bc.)
18. 4. 2012
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku v máji
7. 5. 2012 – 11. 5. 2012
štátne skúšky – máj
14. 5. 2012 – 25. 5. 2012
štátne a rigorózne skúšky – august
20. 8. 2012 – 31. 8. 2012
Kontrola študijných výsledkov
kontrola študijných výsledkov študentov 1. ročníka
6. 2. 2012 – 10. 2. 2012
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku vo februári
30. 1. 2012 – 3. 2. 2012
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku v máji
30. 4. 2012 – 11. 5. 2012
kontrola študijných výsledkov študentov všetkých ročníkov
od 2. 7. 2012
Podujatia odborného a informatívneho charakteru
Deň otvorených dverí KU
15. 2. 2012
Školenie o bezpečnosti pri práci pre študentov
27. 9. 2011
Plánované dekanské a rektorské voľná
dekanské voľno
31. 10. 2011, 2. 11. 2011
rektorské voľno
5. 4. 2012, 10. 4. 2012
Zápis na akademický rok 2012/2013 a začiatok zimného semestra v akademickom roku 2012/2013
zápis študentov (1. ročník bc.)
3. – 4. 9. 2012
zápis študentov (1. ročník mgr.)
5. 9. 2012
zápis študentov (2. ročník bc.)
6. 9. 2012
zápis študentov (3. ročník bc.)
7. 9. 2012
zápis študentov (2. ročník mgr.)
10. 9. 2012
začiatok zimného semestra v akademickom roku 2012/2013
17. 9. 2012
26 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Termíny podávania žiadostí:
žiadosť o prerušenie štúdia
3 týždne pred začatím semestra
žiadosť o zmenu študijného programu
do konca júla
žiadosť o prestup z inej vysokej školy
do konca júla
žiadosť o dištančnú, príp. kombinovanú metódu
do zápisu (na akademický rok)
3 týždne pred začatím letného semestra (na letný
semester)
žiadosť o zanechanie štúdia
priebežne
žiadosť o vykonanie štátnej skúšky
21 dní pred termínom skúšok
žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov
do 14. 9. 2011
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 27
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
NA FILOZOFICKEJ FAKULTE KU V RUŽOMBERKU
Zdroj informácií: zákon o vysokých školách, vyhláška MŠ SR o kreditovom štúdiu, Študijný poriadok
FF KU a Študijný poriadok KU
Študijný odbor – oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom
z jeho troch stupňov. Sústavu študijných odborov vydáva a spravuje MŠ SR.
Študijný program – súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná práca, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu), a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventi magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventi doktorandského študijného programu získajú vzdelanie tretieho stupňa.
Študijný predmet – študijný program sa člení na študijné predmety. Predmet je tvorený jednotkou študijného programu alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti (napríklad prednáška a k nej zodpovedajúce cvičenie). Predmety zaradené do študijného
programu sa členia na povinné (ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia
alebo celého študijného programu), povinne voliteľné (podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom) a výberové (ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť
zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia). Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov (zápis takéhoto predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu – podmieňujúci predmet – alebo iných predmetov) a na predmety bez nadväznosti (zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu).
Študijný plán – určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade so študijným poriadkom fakulty študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.
Akademický rok – začína sa 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom
roku sa na FF KU člení na zimný a letný semester. Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov, skúškové obdobie
semestra trvá 6 týždňov. Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie
a kurzy, nemôžu sa v zásade konať v skúškovom období.
Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže vyučujúci umožniť študentovi vykonať skúšku pred ukončením výučbového obdobia (tzv. predtermín). Výlučne v prípade študentov v poslednom roku štúdia príslušného študijného programu s písomným súhlasom vedúceho katedry
je možné poskytnúť opravný termín skúšky i vo výučbovom období posledného semestra štúdia, a to najneskôr týždeň pred termínom kontroly študijných výsledkov študijným oddelením, oprávňujúcej študenta pristúpiť k štátnej skúške.
Štandardná dĺžka štúdia na FF KU je pre bakalársky študijný program tri roky, pre magisterský študijný
program 2 roky. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva
roky.
Základné podmienky prijatia na štúdium sú stanovené zákonom o vysokých školách (§ 56 – úplné stredné
alebo úplné stredné odborné vzdelanie pre bakalárske študijné programy; absolvovanie študijného programu
prvého stupňa pre magisterské študijné programy). Fakulta v zmysle zákona môže určiť ďalšie podmienky prijatia na štúdium s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi Ďalšie podmienky prijatia na štúdium schvaľuje akademický senát fakulty.
28 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium.
Zápis na FF KU sa koná v termínoch určených fakultou. Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia
môže zapísať zástupca na základe plnej moci. Pri zápise si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom chce absolvovať v danom akademickom roku.
Každoročne musí študent získať predpísaný počet kreditov (počty kreditov definuje študijný poriadok fakulty a univerzity). Ak študent predpísaný počet kreditov nezíska, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty a univerzity.
Vysokoškolské štúdium sa skončí:
a) riadnym skončením štúdia (absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu);
b) zanechaním štúdia;
c) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách;
d) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty;
e) vylúčením zo štúdia ako disciplinárne opatrenie za disciplinárny priestupok;
f) zrušením študijného programu podľa § 72 ods. 2, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať
v štúdiu iného študijného programu;
g) smrťou študenta.
Podrobnosti o štúdiu na FF KU sú definované v Študijnom poriadku FF KU, ktorý je zverejnený na internetovej stránke a aj v tejto publikácii.
Postup pri vybavovaní žiadostí
Študent svoju žiadosť odovzdáva na študijnom oddelení. Žiadosť musí vždy obsahovať dôkladné odôvodnenie. Termíny podávania žiadostí nájdete v harmonograme akademického roka 2011/2012.
VYUČOVACIE HODINY
1.
8:00 – 8:45
7.
13:50 – 14:35
2.
8:50 – 9:35
8.
14:40 – 15:25
3.
9:40 – 10:25
9.
15:30 – 16:15
4.
10:30 – 11:15
10.
16:20 – 17:05
5.
11:20 – 12:05
11.
17:10 – 17:55
6.
13:00 – 13:45
12.
18:00 – 18:45
13.
18 :50 – 19:35
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 29
UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM JÁNA VOJTAŠŠÁKA
V RUŽOMBERKU (UPAC)
Hrabovská cesta 1,
034 01 Ružomberok,
Tel: +421918 337449,
E-mail: upac.rk@gmail.com ,
www.upac.sk
Bankové spojenie: 4320030506/3100Ľudová banka, Ružomberok
Sme spoločenstvom univerzitných kňazov a študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej univerzity
v Ružomberku. Navzájom sa usilujeme byť otvoreným spoločenstvom tým, že žijeme svoju vieru a zároveň
rešpektujeme duchovnú orientáciu každého. Záleží nám na formácii mysle a ľudského srdca. Prostredníctvom
duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít ponúkame kvalitnú alternatívu ku komerčným
ponukám. Radi privítame medzi sebou každého, kto chce zmysluplne prežiť čas štúdia na Katolíckej univerzite.
1. Kňazi UPaC:
ThLic. Ing. Jozef Žvanda
Duchovný správca UPaC
E-mail: jozef.zvanda@ku.sk
Tel.: +421918722142
ThDr. Ondrej Šmidriak, PhD.
Tel.: +421918 722146
E-mail: ondrej.smidriak@ku.sk
Mgr. Dušan Galica
Tel.: +421918 905 593 160
E-mail: dusan.galica@ ku.sk
PaedDr. Róbert Slotka
tel.: +421918 907 259 306
E-mail: robert.slotka@ku.sk
2. Koordinátori UPaC:
Mgr. Otília Kočálková
Tel.: +421908 640500
E-mail: otka42@azet.sk
Dobrovoľník:
Ján Bodor
30 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Mgr. Miroslav Balšínek (koordinátor pre šport)
Tel: +421918 337458
E-mail: miroslav.balsinek@ku.sk
4. Liturgický program – rozpis svätých omší
Kaplnka
FF KU
Pondelok
Utorok
07.15
12.15
15.15
07.15
12.15
15.15
18.00-gr.
kat.lit
Sttreda
07.15
12.15
15.15
Štvrtok
07.15
12.15
15.1
Piatok
7.15
12.15
Sobota
Nedeľa
Kostol sv.
Rodiny –
Rybárpole
Kostol SJ
ŠD IKAR
ŠD RUŽA
21.00
21.00
Texicom
TRIO
NOVA
19.30
Mládežnícka
–
18.00
21.00
21.30
–
–
–
18.00
len na prvý
piatok
–
–
08.00
–
–
–
21.30
8.00
–
–
20.30
Miesta a časy sv. omší sa vzhľadom na akad. rok a liturgické obdobie menia. Je potrebné sledovať aktuálne
informácie na nástenkách a na www.upac.sk
4. Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory
Spovedná miestnosť v UPAC
Pondelok
Utorok – Štvrtok
Piatok
Sobota – nedeľa
Fakulta Zdravotníctva –
Sakrestia Kaplnky sv. Alberta na KU
Kostol sv. Rodiny – Rybárpole
14:00 – 17:00, 19:00-21:00 Mládežnícka sv. omša, Kostol SJ
10:00 – 11.30
14:00 – 17:00
10:00 – 11.30
po sv. omši
Pondelok 12:00-13:00
(v prípade, že je spovedná miestnosť obsadená)
½ hodiny pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni
1 hodinu pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
Internáty KU
½ hodiny pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
Sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor je možné prijať aj v iných časoch po osobnom dohovore
s kaplánom.
5. Konzultačné hodiny pre VKT a SZS
Kancelária UPaC
Po 14:00 – 17.00, Ut – Štv 10:00 – 11.30, 14:00 – 17:00, Pia 10:00 – 11.30
6. Najdôležitejšie termíny duchovných akcií:
AKADEM – stretnutie kresťanskej akademickej mládeže Slovenska v Ružomberku
Historický bál v dobových kostýmoch – Katarínska zábava
Duchovná obnova pred Vianocami
Trojdňová adorácia
Duchovná obnova pred Veľkou nocou
11. – 13. 11. 2011
24. 11. 2011
14.12.2011
05. –07. 12. 2011
21.04.2012
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 31
Púť študentov, pedagógov a zamestnancov
KU do veľkonočného Ríma
Sedliacka veselica
Púť do Santiago de Compostella
03. 04. – 09. 04. 2012
26. 04. 2012
August 2012
7. Program týždňa v UPaC počas akademického roka 2011/12
Pondelok
10:00 Porada kaplánov a koordinátorov UPaC, 17:00 Stretnutie s tímom UPaC, 19.30 Mládežnícka svätá omša
v Kostole Povýšenia sv. Kríža – Kostol SJ, po skončení sv. omše adorácia, modlitba sv. ruženca, Agapé v pastoračných priestoroch SJ, diskusie
Utorok
Škola rodiny, Škola duchovného života, sväté omše, stretnutia malých spoločenstiev a iné aktivity na internátoch, príprava k sviatostiam, Taizé adorácia, Modlitba chvál, športový večer v telocvični, koncerty, filmový večer, návšteva iných UPC, začiatok Sústrední zo spirituality na PF a ZF
Streda
Diskusné kluby, divadlo, koncerty, diskotéky, plesy, sväté omše na internátoch, stretnutia malých spoločenstiev,
filmový večer, športový večer v telocvični, Alfa – kurz, Beta –kurz
Štvrtok
Upratovanie UPaC, biblické stretko, turistika, plesy, športový večer v telocvični, začiatok Sústrední zo spirituality na FF
Piatok – Nedeľa
Púte, turistické víkendy, návšteva UPC v iných univerzitných mestách, Sústredenie zo spirituality, filmové večery
8. Priestory UPaC
Nachádzajú sa v suteréne PF KU na Hrabovskej ceste a sú tu:
Malá spovedná miestnosť
Čajka – čajovňa s možnosť vypiť kávu, čaj, prihriať si obed a oddýchnuť si
Kalčetovňa – so stolovým futbalom, biliardom, mini posilňovacie zariadenia
UPAB – veľká multifunkčná spoločenská miestnosť s plazmou, audio a video technikou
Počítačová miestnosť
Kancelária
9. Vaše možnosti
Milí študenti! Aj vy môžete byť živou súčasťou UPAC, môžete krásne a zmysluplne prežiť svoje vysokoškolské štúdium v Ružomberku. V UPaC môžete naplno rozvíjať svoje dary a talenty, môžete rásť a pomáhať rásť
aj iným. Veľmi radi Vás medzi nami uvítame, radi Vám ponúkneme aj službu. Príďte medzi nás. Budeme jednou rodinou.
Požičiavanie bicyklov: V UPaC máme päť kusov trakingových bicyklov, ktoré môžu poslúžiť aj Vám pri spoznávaní krás prírody v okolí nášho mesta.
Požičiavanie lyžiarskej výstroje pre zjazdové a bežecké lyžovanie, požičiavanie saní: Pre zimné športy
máme k dispozícii zjazdové a bežecké lyže s plným výstrojom, rovnako aj sane. Radi Vám ich požičiame.
32 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
SÚSTREDENIE ZO SPIRITUALITY V AKADEMICKOM
ROKU 2011/2012
Sústredenia zo spirituality (SZS) sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite a ich cieľom je
ľudská, duchovná, spoločenská i kultúrna formácia poslucháčov KU
Na SZS je potrebné si zobrať:
Sv. Písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie do každého počasia, spacák!!! (Kežmarok)
Doprava:
Spišské Podhradie
Kežmarok
– vlak: RBK – SNV, autobus: SNV – Spišské Podhradie
– cieľ cesty – Kňazský seminár – blok „C“
– vlak: RBK – Kežmarok
– cieľ cesty – Rehoľný dom sestier Redemptoristiek
* Autobusové a vlakové spojenia, ceny a zľavy si môžete vyhľadať na stránkach www.cp.sk, www.zoznam.sk
a v sieti Orange 999
Príchod – v prvý deň sústredenia podľa harmonogramu do 16:30 hod.
Program – určuje vedúci sústredenia
Náklady – 25 eur + náklady na cestovné
Strava – je zabezpečená (raňajky, obed, večera)
Upozornenie:
• nebrať si so sebou alkoholické nápoje, skriptá, notebook, magnetofón, či iné rušivé elementy a veci
• zmenu termínu sústredení, príp. uvoľnenie z časti pobytu je potrebné dohodnúť jeden týždeň pred odchodom s univerzitným kaplánom, musí byť na to vážny dôvod
• koncom septembra si pozri prípadné zmeny ohľadom SZS na web stránke fakulty alebo Univerzitného pastoračného centra biskupa Jána Vojtaššáka
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 33
ROZPIS TERMÍNOV:
SPIŠSKÉ PODHRADIE – SPIŠSKÁ KAPITULA
ročník
skupiny
dátum
2. Bc
2. Bc
Psychológia, NjLAjL
Žurnalistika
29. 9. – 2. 10. 2011
6. – 9. 10. 2011
1. Mgr.
Psychológia
13. – 16. 10. 2011
1. Mgr
História, AjLHi, NjLHi, HiFi, HiSjL
21. – 23. 10. 2011
1. Mgr
AjLSjL, AjLNjL, AjLFi, NjLSjL, SjLFi
28. – 30. 10. 2011
1. Bc
Aj – Komerčná prax- 1. sk
3. – 6. 11. 2011
2. Bc
1. Bc
2. Bc
1. Bc
Politológia
Psychológia
Jazyk a kultúra SK, História, Filozofia
Politológia
17. – 20. 11. 2011
24. – 27. 11. 2011
1. – 4. 12. 2011
9. – 12. 2. 2012
2. Bc
2. Bc
2. Bc
Religionistika, NjLSjL, Aj – Komerčná prax
Nj a kultúra, AjLFi, AjLHi
HiFi, HiSjL, SjLFi, NjLFi, AjLSjL
16. – 19. 2. 2012
23. – 26. 2. 2012
1. – 4. 3. 2012
1. Bc
1. Bc
1. Bc
1. Bc
AjLNv, NjLNv, HiNv, SjLNv, Fi Nv
HiFi, HiSjL, SjLFi, NjLFi, NjLHi
Nj a kultúra, ALjFi, AjHi
Žurnalistika
8. – 11. 3. 2012
15. – 18. 3. 2012
22. – 25. 3. 2012
29. 3. – 1. 4. 2012
1. Bc
NjLSjL, AjLSjL, Filozofia, NjLAjL
12. – 15. 4. 2012
1.Mgr
Žurnalistika, Filozofia
19. – 22. 4. 2012
1. Bc
Jazyk a kultúra SK, Aj – Komerčná prax- 2. sk
26. – 29. 4. 2012
1. Bc
História, Religionistika
3. – 6. 5. 2012
ROZPIS TERMÍNOV: KEŽMAROK
ročník
skupiny
dátum
1. Mgr
NjLNv, SjLNv, AjLNv, HiNv, FiNv
21. – 23.10. 2011
2. Bc
AjLNv, HiNv, SjLNv, FiNv
15. – 18.3. 2012
34 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
PRIESTORY FILOZOFICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU
Budova FF KU, Hrabovská cesta 1 – blok „F“
4. poschodie
Dekanát fakulty
Konferenčné miestnosti F 403, F 404
Masmediálne laboratóriá F 412, F 413, F 414
Vedecký ústav Ladislava Hanusa
3. poschodie
Katedra anglického jazyka a literatúry
Katedra filozofie
Katedra germanistiky
Katedra histórie
Katedra slovenského jazyka a literatúry
Katedra žurnalistiky
Konferenčná miestnosť F 307
2. poschodie
Centrum akademickej prípravy
Katedra psychológie
posluchárne F 201, F 208, F 209, F 210, F 212
Psychologické laboratórium F 211
1. poschodie
Katedra politológie
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy
posluchárne F 101, F 108, F 109, F 110, F 111
prízemie
študijné oddelenie
posluchárne F 007, F 008, F 010, F 013
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 35
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BAKALÁRSKYCH
A MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV POSKYTOVANÝCH
FF KU
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Vysvetlenie základných termínov:
Študijný odbor – oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom
z jeho troch stupňov. Sústavu študijných odborov vydáva a spravuje MŠ SR.
Študijný program – súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná práca, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu), a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventi magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
FF KU uskutočňuje v rámci jednotlivých študijných odborov nasledujúce bakalárske (trojročné) a magisterské (dvojročné) študijné programy:
Študijný odbor: 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii (bc., mgr.)
učiteľstvo histórie v kombinácii (bc., mgr.)
učiteľstvo filozofie v kombinácii (bc., mgr.)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (bc., mgr.)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (bc., mgr.)
Študijný odbor: 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (bc., mgr.)
Študijný odbor: 2.1.1 filozofia
Študijný program: filozofia (bc., mgr.)
Študijný odbor: 2.1.7 história
Študijný program: história (bc., mgr.)
Študijný odbor: 2.1.16 religionistika
Študijný program: religionistika (bc.)
Študijný odbor: 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: jazyk a kultúra Slovenska (bc.)
Študijný odbor: 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry
Študijný program: anglický jazyk pre komerčnú prax (bc.)
Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry
Študijný program: nemecký jazyk a kultúra (bc.)
36 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Študijný odbor: 3.1.6 politológia
Študijný program: politológia
Študijný odbor: 3.2.1 žurnalistika
Študijný program: žurnalistika (bc., mgr.)
Stupeň vysokoškolského štúdia a udeľovaný akademický titul:
prvý stupeň – bakalársky (titul Bc.), druhý stupeň – magisterský (titul Mgr.)
Forma štúdia: denná
Profil absolventa bakalárskych študijných programov:
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Všeobecná charakteristika
Absolvent študijného programu ovláda jednotlivé roviny jazykového systému anglického jazyka (fonetickú
a fonologickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) a funkčné štýly anglického jazyka v konfrontácii so slovenským
jazykom. Ovláda základy literárnovedných a literárnohistorických disciplín anglickej literatúry. Absolvent je
schopný ústne a písomne komunikovať v anglickom jazyku, a to nielen na úrovni všeobecnej, ale aj špecializovanej. Získava základné vedomosti z ekonomických disciplín a ich najnovších trendov v anglicky hovoriacich
krajinách. Táto – t. j. odborná – časť programu ponúka tak základné ekonomické predmety v anglickom jazyku, akými sú napr. rôzne druhy manažmentu, ekonomika, právnická angličtina, obchodná korešpondencia či
marketing, ako aj výber z ponuky povinne voliteľných predmetov, ktoré vhodne dopĺňajú spektrum vedomostí a poskytujú mnohé praktické zručnosti, nevyhnutné pre prácu v odbore.
Uplatnenie absolventa
Absolventi študijného anglický jazyk pre komerčnú prax podľa dosiahnutého stupňa profesie sú spôsobilí
vykonávať funkciu asistenta, personalistu, manažéra ľudských zdrojov, pracovníka verejnej správy, projektového manažéra, konzultanta, marketingového asistenta, administratívneho pracovníka, osvetového pracovníka,
pracovníka pre styk s verejnosťou, pracovníka v neziskových organizáciách.
Filozofia
Všeobecná charakteristika
Absolvent študijného programu získava najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre samostatné uvažovanie a hodnotenie. Ovláda odborný obsah predmetov jednotlivých častí filozofie ako špecifickú oblasť ľudského poznania, s týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Má primerané
poznatky z metód argumentácie, ako aj metód najvýznamnejších filozofických škôl a smerov (fenomenológia,
analytická filozofia, pragmatizmus). Získava vedomosti z praktických disciplín etiky, estetiky, filozofie práva,
politickej filozofie, bioetiky, ktoré rozširujú jeho oblasť poznania z teoretickej filozofie, a prehľad o súčasných
trendoch a smeroch v oblasti filozofie.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 37
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Študijný odbor: 3.1.9 psychológia
Študijný program: psychológia (bc., mgr.)
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Uplatnenie absolventa
Absolvent je spôsobilý vykonávať zodpovedajúce činnosti tímového, príp. samostatného tvorivého pracovníka v inštitúciách a zariadeniach, ako sú vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, organizácie a inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti (napr. výskumom verejnej mienky), kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, redakcie odborných a spoločenských časopisov, štátna a verejná správa (oblasť „ľudských zdrojov“), masmédiá,
manažment.
História
Všeobecná charakteristika
Absolvovaním študijného programu študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách
a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a pomocných vied
historických. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce.
Účelom je vychovať pracovníkov schopných osvojiť si základné pracovné postupy a dokumentačné činnosti
v povolaniach: múzejný a galerijný pracovník, pracovník historických knižníc a pamiatkových ústavov,
rozličných redakcií a kultúrno-spoločenských inštitúcií.
Uplatnenie absolventa
Absolvent má možnosť uplatniť sa v múzeách, archívoch, knižniciach, mimovládnych organizáciách či ďalších kultúrno-spoločenských zariadeniach a vedeckých inštitúciách na úrovni svojej kvalifikácie.
Jazyk a kultúra Slovenska
Všeobecná charakteristika
Absolventi študijného programu získajú sústavu vedomostí v jazykovej, literárnej a kultúrnodejinnej zložke.
V jazykovej zložke sa študenti oboznámujú s vonkajšími a vnútornými dejinami slovenského jazyka, so zákonitosťami súčasnej slovenčiny, so vzťahmi slovenčiny k slovanským aj neslovanským jazykom. Program zahŕňa
aj poznatky z hraničných lingvistických disciplín (sociolingvistika, psycholingvistika, pragmatika). V literárnej
zložke študenti získavajú vedomosti z teórie literatúry a z dejín slovenskej literatúry v kontexte národnej a európskej literatúry. V kulturologickej zložke sa oboznamujú so základnými kulturologickými kategóriami, ktoré využívajú pri štúdiu dejín slovenskej kultúry. Študijný program oboznamuje študentov s kľúčovými etapami
dejín Slovenska, ktoré sú dôležité z hľadiska tvorby národnej identity.
Uplatnenie absolventa
Študijný program pripravuje absolventa tak, aby mohol nájsť uplatnenie v slovakistických vzdelávacích inštitúciách, v kultúrno-osvetových zariadeniach, vydavateľstvách, v prostredí vyžadujúcom adekvátne a efektívne
komunikačné zručnosti (v písanej i hovorenej podobe) v slovenskom kontexte i v európskom priestore, v oblasti cestovného ruchu, práce s verejnosťou (public relations), vo verejnej správe, neziskových organizáciách,
štátnej správe, tlačových úradoch a v orgánoch európskych štruktúr.
Nemecký jazyk a kultúra
Všeobecná charakteristika
Absolvent získava základné poznatky z oblasti literárnej teórie, dejín germanistiky a literatúry, dejín kultúry
nemecky hovoriacich krajín, textovej analýzy, teórie reči, všeobecnej jazykovedy i špeciálnej jazykovedy s ťažiskom na fonetiku, morfológiu a syntax nemeckého jazyka, ďalej porovnávacej literárnej vedy a porovnávacích
vied o kultúre, elektronického spracovania dát. Je schopný ústne i písomne komunikovať v nemeckom jazyku,
získava kompetenciu samostatne pracovať a koordinovať kultúrne aktivity v niektorej inštitúcií, získava zručnosti, potrebné na prácu s novými médiami.
38 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Politológia
Všeobecná charakteristika
Absolvovaním študijného programu študent získava ucelený pohľad na predmet a základné metódy politológie, je zorientovaný vo viacerých významných politologických disciplínach, ako aj o vybraných problémoch
a dejinách politického myslenia. V súvislosti s konkrétnymi problémami je schopný identifikovať im zodpovedajúcu špecifickú oblasť; uviesť a objasniť použité alebo štandardne používané spôsoby ich riešenia; adaptovať a aplikovať ich v konkrétnych praktických podmienkach problému. Absolvent si osvojí základný kategoriálny aparát politológie a medzinárodných vzťahov a je schopný samostatne formulovať a analyzovať problémy v tejto oblasti, ako aj kriticky zhodnotiť ich možné riešenia. Má prehľad v hlavných tematických oblastiach
politológie, ako sú politické systémy, teória demokracie, politická moc, politické procesy, integračné procesy a
zoskupenia, ľudské práva, menšiny v politike, verejná správa, politická geografia. V rámci príbuzných odborov
získal základné poznatky z oblasti medzinárodných vzťahov, filozofie sociológie, histórie a teórie štátu a práva.
Uplatnenie absolventa
Absolvent je pripravený vstúpiť do prostredia orgánov štátnej správy, verejnej správy a samosprávy, inštitúcii
zameraných na medzinárodnú spoluprácu a diplomaciu, pôsobiť ako odborník v politických stranách a organizáciách tretieho sektora, masovokomunikačných prostriedkoch, vládnych a mimovládnych organizáciách, nadáciách, občianskych združeniach, a nájsť uplatnenie v redakciách odborných časopisov a vydavateľstiev spoločenskovednej literatúry.
Psychológia
Všeobecná charakteristika
Bakalárske štúdium psychológie je zamerané prevažne na všeobecné psychologické disciplíny a základy podporných odborov. Štúdium sa koncentruje na získanie elementárnych psychologických poznatkov a spôsobilostí. Absolvent bakalárskeho štúdia získa ucelený súhrn vedomostí zodpovedajúcich súčasným poznatkom
psychologických vied, stavu psychologickej praxe; nadobudne schopnosť a kompetencie používať vhodné základné psychologické postupy a metódy vo všetkých oblastiach rezortného uplatnenia psychologických služieb.
Uplatnenie absolventa
Hlavná oblasť uplatnenia absolventa je v pozícii asistenta psychológie na pracovno-funkčných miestach
s aplikačným využitím v oblastiach hospodársko-spoločenského života. Rovnako nachádza obdobné uplatnenie v rámci pracovno-funkčných miest v organizáciách technického, hospodárskeho, ekonomického, inžinierskeho a obchodného zamerania, ako i vo sférach nevýrobného charakteru (veda a výskum, zdravotníctvo, kultúra, sociálna práca a i.). Vo vymedzených oblastiach môže pracovať samostatne, v ostatných pracuje ako organická súčasť pracovného tímu.
Religionistika
Všeobecná charakteristika
Bakalárske štúdium religionistiky je zamerané na teoretické základy religionistiky, jej histórie, metodológie,
získanie prehľadu o dejinách náboženstiev, mytológiách, svetových náboženských systémoch, ako aj na súčasné náboženské trendy.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 39
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Uplatnenie absolventa
Absolvent je spôsobilý pôsobiť v nasledujúcich profesných oblastiach a pracovných prostrediach: médiá, vydavateľstvá, kultúrne inštitúcie, funkcie v práci s verejnosťou (public relations), knižnice, kultúrne oddelenia
obcí a vyšších územných celkov (verejná správa), neziskové organizácie, štátna správa, zahraničná zastupiteľská služba, tlačové úrady atď.
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Uplatnenie absolventa
Hlavná oblasť uplatnenia absolventa je v redakčnej a vydavateľskej činnosti z oblasti religionistiky, v kultúrnych a vzdelávacích inštitúciách, v masmediálnej oblasti a v štátnej správe ako poradcovia pre náboženskú
problematiku.
Učiteľstvo predmetov v kombináciách
Všeobecná charakteristika
Absolvent študijného programu je pripravovaný tak, aby mohol pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania. Je zorientovaný v odbore svojej predmetovej špecializácie, v jeho výstavbe, má vhľad
do širších súvislostí výchovy a vzdelávania a osvojenú informačnú gramotnosť. Je schopný orientovať sa v organizačných podmienkach inštitucionálneho vzdelávania.
Uplatnenie absolventa
Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu pomocného učiteľa, resp. asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské záujmové činnosti detí, pracovníka štátnej a verejnej správy pre príslušnú oblasť,
školského administratívno-metodického pracovníka (podľa predmetovej špecializácie).
Žurnalistika
Všeobecná charakteristika
Študijný program poskytuje teoretické základy pre žurnalistické aktivity v tlači, v rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach. Študent získava poznatky o vývoji a spôsobe činnosti domácich i svetových masmédií v širších historických i politických súvislostiach. Priebežne nadobúda praktické technické zručnosti a skúsenosti pre autorskú a redaktorskú prax vo všetkých typoch médií. Je schopný kultivovaného prejavu v materinskom i zvolenom cudzom jazyku ústnou i písomnou formou.
Uplatnenie absolventa
Absolvent je spôsobilý pracovať ako textový a obrazový redaktor/editor v redakciách periodickej i neperiodickej tlače a vo vydavateľstvách, v televízii a v rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach a v nových
médiách, ako moderátor, tlačový hovorca a spravodajca.
Profil absolventa magisterských študijných programov:
Filozofia
Všeobecná charakteristika
Absolvovaním študijného programu študent nadobúda znalosti hlbšej problematiky pokrývajúcej jednotlivé oblasti filozofického myslenia, ako aj špecializované znalosti niektorej z oblastí filozofie. Získava vedomosti z aplikovaných disciplín etiky, estetiky, filozofie práva, politickej filozofie. Má hlbšie zvládnutý pojmový a kategoriálny aparát filozofie a iných spoločenských vied; má detailnejšie znalosti o hlavných smeroch, postavách
a problémoch v dejinách filozofie, ktoré nadobúda prostredníctvom kritickej analýzy a porovnania koncepcií
jednotlivých systémov, postáv a škôl; má hlbšie poznatky z jednotlivých oblastí súčasnej filozofie, ako aj prehľad
o postupoch riešenia teoretických problémov v oblastiach predmetov filozofie; vie samostatne pracovať s prameňmi a analyzovať a interpretovať filozofické, právnické, psychologické texty, sociologické analýzy, ekonomické trendy. Vie samostatne odborne a vedecky pracovať v oblasti filozofie a spoločenských vied, vie identifikovať
a kriticky reflektovať aktuálne spoločensko-praktické problémy a hľadať možnosti ich riešenia.
Uplatnenie absolventa
Absolvent je spôsobilý vykonávať zodpovedajúce činnosti tímového, príp. samostatného tvorivého (koncepčného) pracovníka v nasledovných inštitúciách a zariadeniach: spoločenskovedne orientované výskumné
organizácie a inštitúcie, vzdelávacie inštitúcie nevysokoškolského typu, vzdelávacie inštitúcie vysokoškolské40 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
História
Všeobecná charakteristika
Absolvovaním študijného programu študent získava ucelený prehľad o všeobecných (svetových) dejinách
a národných (slovenských) dejinách, o základných metódach a metodológii štúdia dejín a pomocných vied
historických. Jednou z kľúčových čŕt absolventa je jeho adaptabilita s ohľadom na meniace sa kontexty práce
a schopnosť rýchlo si osvojiť nové poznatky a zručnosti. Účelom je vychovať samostatných a rozhľadených
historikov pripravených pôsobiť vo sfére vedy i výskumu, ako aj vo vedecko-pedagogických inštitúciách (SAV,
univerzity), kultúrno-spoločenských zariadeniach zameraných na organizačnú, propagačnú a osvetovú činnosť
(vydavateľstvá, agentúry, spolky) a tiež v špecializovaných orgánoch štátnej správy (ochrana kultúrneho
dedičstva).
Uplatnenie absolventa
Absolvent je pripravený pracovať ako kvalifikovaný odborník (historik) vo vedecko-výskumných a vedecko-pedagogických inštitúciách, múzeách, archívoch, mimovládnych organizáciách či ďalších kultúrnospoločenských zariadeniach a vedeckých inštitúciách pri rozvíjaní odbornej a vedeckej práce.
Psychológia
Všeobecná charakteristika
Cieľom štúdia v odbore psychológia je pripraviť študentov tak, aby z hľadiska odborných vedomostí,
zručností, ale i z hľadiska ich vlastných osobnostných kvalít dokázali na dobrej profesionálnej úrovni pôsobiť
ako psychológovia v rôznych odvetviach spoločenskej praxe a vedecko-výskumnej činnosti. Absolvent magisterského štúdia psychológie ovláda poznatky, metódy a profesionálne spôsobilosti potrebné pri odbornej
psychologickej činnosti vyplývajúce zo zákona o psychologickej činnosti v školskej praxi, priemysle, službách
a vo vedecko-výskumnej oblasti. Medzi rozhodujúce charakteristiky absolventa patrí jeho adaptabilita a flexibilita na rýchlo meniace sa kontexty psychologickej práce a schopnosť pružne si osvojiť nové psychologické
poznatky a zručnosti. Magisterské štúdium psychológie vychádza z tradície zdôrazňovania teoretických a metodologických princípov psychológie ako modernej vedy, vedie študentov k postupnej identifikácii s poslaním
psychológa ako predstaviteľa ľuďom pomáhajúcej profesie.
Uplatnenie absolventa
Charakteristiky absolventa ho predurčujú stať sa kvalitným psychológom v rôznych odvetviach spoločenskej
praxe a vedecko-výskumnej činnosti. Vzhľadom na získané odborné spôsobilosti a zručnosti, ale aj z hľadiska
vlastných osobnostných kvalít dokáže profesionálne pôsobiť ako psychológ v školskej praxi, priemysle
a službách; vo všetkých predmetných oblastiach výrobného i nevýrobného charakteru vie aplikovať svoje
poznatky a sociálne kompetencie na úrovniach manažmentu a rovnako i v oblasti poradenskej, konzultačnej
činnosti a vedeckého výskumu. Absolvent psychológie dokáže pracovať samostatne a efektívne ako jednotlivec, ako člen kolektívu, je schopný kontinuálneho odborného vývinu vo svojej špecializácii, pracuje v súlade
s právnymi a etickými normami práce psychológa. Vyznačuje sa spôsobilosťou spolupracovať a kooperovať
aj s inými pracovníkmi, ktorí získali 2. stupeň vysokoškolského štúdia v inom študijnom odbore, preukazuje
schopnosť získavať a transformovať poznatky zo zahraničia. Absolvent môže tiež pokračovať vo vysokoškolskom
štúdiu odboru na jeho treťom (doktorandskom) stupni.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 41
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
ho typu – vysokoškolský učiteľ, vládne a mimovládne humanitne orientované inštitúcie a organizácie, organizácie a inštitúcie tretieho sektora, inštitúcie zaoberajúce sa empirickou identifikáciou stavu spoločnosti, kultúrno-spoločenské inštitúcie, nadácie, občianske združenia, redakcie odborných a spoločenských časopisov, vydavateľstvá odbornej (spoločenskovednej) literatúry, politické inštitúcie, štátna správa (oblasť „ľudských zdrojov“), masmédiá, manažment.
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Učiteľstvo predmetov v kombináciách
Všeobecná charakteristika
Absolvent je spôsobilý byť učiteľom predmetov prislúchajúcim jeho špecializácii na úrovni druhého stupňa
základnej školy a strednej školy. Ovláda základný obsah disciplín svojej špecializácie, princípy jeho štruktúry,
je oboznámený s metodológiou produkcie obsahu odboru a jeho širšími súvislosťami. S týmto obsahom dokáže narábať ako s produktom vedeckej činnosti a dokáže ho projektovať pre didaktické zámery a účely. Okrem
zvládnutia učiteľskej spôsobilosti je schopný participovať na vývoji metodických materiálov pre výučbu. Má
taktiež primerané poznatky z metód výskumu a vývoja v didaktike svojich odborov.
Uplatnenie absolventa
Absolvent je spôsobilý vykonávať profesiu učiteľa príslušných predmetov na úrovni druhého stupňa základnej školy a strednej školy, metodika pre výučbu konkrétnych predmetov a predmetových skupín, špecializovaného pracovníka štátnej a verejnej správy pre oblasť výchovy a vzdelávania regionálneho školstva.
Žurnalistika
Všeobecná charakteristika
Študijný program poskytuje teoretické základy pre žurnalistické aktivity v tlači, v rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach. Študent získava poznatky o vývoji a spôsobe činnosti domácich i svetových masmédií v širších historických i politických súvislostiach. Priebežne nadobúda praktické technické zručnosti a skúsenosti pre autorskú a redaktorskú prax vo všetkých typoch médií. Je schopný kultivovaného prejavu v materinskom i zvolenom cudzom jazyku ústnou i písomnou formou.
Uplatnenie absolventa
Absolvent je spôsobilý pracovať ako textový a obrazový redaktor/editor v redakciách periodickej i neperiodickej tlače a vo vydavateľstvách, v televízii a v rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach a v nových
médiách, ako moderátor, tlačový hovorca a spravodajca.
Charakteristika jednotiek študijného programu:
Pozri tabuľky jednotlivých kurzov (tabuľky sú zaradené pri katedrách, ktoré príslušné študijné programy
uskutočňujú) a informačné listy predmetov (ILP sú zverejnené v AIS Abakus).
Štandardná dĺžka štúdia:
3 roky bakalársky študijný program, 2 roky magisterský študijný program
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov:
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov.
Študijný predmet je tvorený jednotkou študijného programu alebo skupinou jednotiek (napr. prednáška
a seminár/cvičenie). Predmety sú podľa nadväznosti diferencované: a) na predmety podmienené úspešným
absolvovaním iného predmetu/iných predmetov (podmieňujúci predmet – prerekvizita), b) predmety bez
nadväznosti (zápis predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu).
Kredity za úspešné absolvovanie jednotlivých jednotiek sú vopred definované a publikované. Pri získavaní
kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety:
Povinné predmety – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu.
42 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch a podmienky na postup
do ďalšej časti štúdia:
Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie po skončení skúškového obdobia letného semestra. V prvom
ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra. Do ďalšieho roka štúdia sa môže riadne zapísať iba študent, ktorý splnil všetky študijné povinnosti určené študijným programom.
Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri
minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený
pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty. Ak za prvý rok štúdia študent získa menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek
vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného
poriadku univerzity a fakulty.
Dekan fakulty vylúči pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty študenta po nesplnení podmienok na postup do ďalšieho ročníka (nedostatočný počet kreditov) a po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie predmetu.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:
Na absolvovanie trojročného bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v
predpísanom zložení. V dvojročnom magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení.
Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu
a na jeho riadne skončenie vrátane štátnych skúšok:
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu (úspešné absolvovanie povinných predmetov študijného programu a úspešné absolvovanie určeného počtu povinne voliteľných predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom) a získal aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení v rámci bakalárskeho štúdia a aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení v rámci magisterského štúdia,
b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej práce.
Podmienkou účasti na štátnych skúškach je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných povinností daného študijného programu. V prípade učiteľských študijných programov štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie sa môže konať po splnení všetkých študijných povinností v tejto časti štúdia (kurz pedagogiky a psychológie).
Štúdium podľa študijného programu nesmie prekročiť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 43
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného
programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom.
Výberové predmety – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na
získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Všeobecný základ
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Y1000W Sústredenie zo spirituality 1*
1
0/1
1
Galica Dušan
✓
01Y1002W Vybrané kapitoly z teológie 1**
1
1/0
1
Caban Peter
✓
01Y1003W Vybrané kapitoly z teológie 2**
2
1/0
1
Caban Peter
✓
01Y1015Y Dejiny filozofie 1***
3
1/0
1
Haluška Ján
✓
01Y1001W Sústredenie zo spirituality 2*
3
0/1
1
Galica Dušan
✓
01Y1004W Vybrané kapitoly z teológie 3**
3
1/0
1
Moďoroši Ivan
✓
01Y1016W Dejiny filozofie 2***
4
1/0
1
Ladrová Bojana
✓
01Y1005W Vybrané kapitoly z teológie 4**
4
1/0
1
Moďoroši Ivan
✓
01Y1017W Záverečný seminár 1
4
0/2
2
školiteľ ff
✓
01Y1020W Záverečný seminár 2
5
0/2
3
školiteľ ff
✓
01Y1021W Vypracovanie bakalárskej práce
6
0/10
10
školiteľ ff
*Uskutočňuje sa v termínoch podľa rozpisu Univerzitného pastoračného centra v termíne troch dní.
**Nezapisujú si študenti religionistiky, náboženskej výchovy a žurnalistiky.
***Nezapisujú si študenti filozofie a učiteľstva filozofie.
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Všeobecný základ
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Y1009Y Cudzí jazyk - anglický 1*
1
0/1
1
lektor aj
✓
01Y1012Y Cudzí jazyk - španielsky 1
1
0/1
1
Hidalgo Carlos
Alonso
✓
01Y1006Y Informačno-komunikačné technológie
vo vzdelávaní 1
1
0/2
2
informatik ff
✓
01Y1010Y Cudzí jazyk - anglický 2*
2
0/1
1
lektor aj
✓
01Y1013Y Cudzí jazyk - španielsky 2
2
0/1
1
Hidalgo Carlos
Alonso
✓
01Y1007Y Informačno-komunikačné technológie
vo vzdelávaní 2
2
0/2
2
informatik ff
✓
01Y1011Y Cudzí jazyk - anglický 3*
3
0/1
1
lektor aj
✓
01Y1014Y Cudzí jazyk - španielsky 3
3
0/1
1
Hidalgo Carlos
Alonso
44 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Y1008Y Informačno-komunikačné technológie
vo vzdelávaní 3
3
0/2
2
informatik ff
✓
01Y1018Y Cudzí jazyk - anglický 4*
4
0/1
1
lektor aj
✓
01Y1019Y Cudzí jazyk - španielsky 4
4
0/1
1
Hidalgo Carlos
Alonso
✓
01Y1022W Sakrálne umenie
5
1/0
1
Zentko Jozef
*Nezapisujú si študenti študijných programov politológia, anglický jazyk pre komerčnú prax a učiteľstvo anglického
jazyka a literatúry v kombinácii.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 45
Magisterský študijný program - povinné predmety
Všeobecný základ
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Y1025W Sústredenie zo spirituality 3*
1
0/1
1
✓
01Y1023W Vybrané kapitoly z teológie 5**
1
1/0
1
Trstenský Jozef
✓
01Y1028W Diplomový seminár 1
2
0/2
2
školiteľ ff
✓
01Y1024W Vybrané kapitoly z teológie 6**
2
1/0
1
Trstenský Jozef
✓
01Y1029W Diplomový seminár 2
3
0/2
3
školiteľ ff
✓
01Y1030W Vypracovanie diplomovej práce
4
0/14
20
školiteľ ff
Galica Dušan
*Uskutočňuje sa v termínoch podľa rozpisu Univerzitného pastoračného centra v termíne troch dní.
**Nezapisujú si študenti religionistiky, náboženskej výchovy a žurnalistiky.
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Všeobecný základ
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Y1026Y Filozofia kultúry
1
1/0
1
Odorčák Juraj
✕
01Y1027Y Informačno-komunikačné technológie
vo vzdelávaní 4
3
0/1
1
informatik ff
46 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01E1000W Základy pedagogiky
1
3/1
8
✓
01E1003W Teórie výchovy a vzdelávania
2
2/0
4
Gejdoš Miroslav
✓
01E1002W Základy psychológie
2
2/0
4
Holdoš Juraj
✓
01E1006W Bio-psycho-sociálno-morálny vývin
detí a mládeže
3
3/1
8
Batunová
Stanislava
✓
01E1009W Biológia dieťaťa a dorastu
4
1/0
1
Stollárová Nadežda
✓
01E1011W Pedagogická komunikácia
4
2/2
5
Gejdoš Miroslav
✓
01E1007W Špeciálna pedagogika
4
2/0
4
Račková Oľga
✓
01E1012W Teória a prax primárneho a
sekundárneho vzdelávania
5
2/2
4
Jablonský Tomáš
Gejdoš Miroslav
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01E1004Y Filozofia výchovy
1
1/0
2
Gejdoš Miroslav
✓
01E1005Y Prosociálna výchova
2
0/1
2
Hollá Zuzana
✓
01E1010Y Organizácia a riadenie školstva
4
2/0
2
Trubíniová
Valentína
✓
01E1013Y Alternatívne školstvo
5
0/1
1
Tišťanová Katarína
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 47
Magisterský študijný program - povinné predmety
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Povinné predmety pedagogicko-psychologického základu sú zakomponované v ponuke
povinných predmetov jednotlivých predmetových špecializácií.
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
✓
01E1019Y Metodológia pedagogického výskumu
a pedagogická diagnostika
✓
01E1014Y Pedagogická psychológia
✓
01E1015Y Pedagogická antropológia
✕
01E1018Y Poruchy psychického vývinu detí a
mládeže
✕
01E1017Y Sociológia detstva a mládeže
48 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Seme
-ster
1
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
2/2
2
Jablonský Tomáš
1
1/1
2
Holdoš Juraj
2
1/0
1
Gejdoš Miroslav
3
1/0
1
Lajčiaková Petra
3
1/0
1
Kolibová Daniela
INFORMÁCIE O KATEDRÁCH
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Profesori:
prof. Kathleen Dubs, PhD.
Docenti:
doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
doc. Nóra Séllei, PhD.
Odborní asistenti:
Janka Kaščáková, PhD.
PhDr. Danica Maleková, PhD.
Gabriela Matulová, PhD.
David Levente Palatinus, PhD.
Asistenti:
Mgr. Jela Kehoe
Mgr. Tatiana Kurišová
PaedDr. Katarína Labudová
Mgr. Dagmar Sageder
Lektor:
John Martin Kehoe
Externí spolupracovníci:
PaedDr. Alexandra Bagiová
Ing. Rastislav Galan, PhD.
doc. PhDr. Ján Puci, CSc.
Ing. Harald Sageder
Vedúca katedry:
Zástupca vedúcej katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
Janka Kaščáková, PhD.
PaedDr. Katarína Labudová
PaedDr. Alexandra Bagiová
Anna Bohúňová
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 49
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01A2000W Praktické cvičenia 1
1
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2003W Súčasný anglický jazyk 1 - morfológia
1
1
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2004W Súčasný anglický jazyk 2 - fonetika a
fonológia 1
1
1/1
3
Kehoe Jela
✓
01A2001W Úvod do štúdia anglistiky
1
1/0
2
Kehoe Jela
✓
01A2009W Akademické písanie 1
2
1/1
3
Dubs Kathleen
✓
01A2006W Anglofónne literatúry 1
2
1/0
2
Dubs Kathleen
✓
01A2002W Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 1
2
2/0
3
Kaščáková Janka
✓
01A2005W Praktické cvičenia 2
2
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2007W Súčasný anglický jazyk 3 - morfológia
2
2
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2008W Súčasný anglický jazyk 4 - fonetika a
fonológia 2
2
1/1
3
Kehoe Jela
✓
01A2013W Akademické písanie 2
3
1/1
3
Dubs Kathleen
✓
01A2011W Anglofónne literatúry 2
3
1/1
3
Séllei Nóra
✓
01A2010W Praktické cvičenia 3
3
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2012W Súčasný anglický jazyk 5 - syntax 1
3
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2016W Anglofónne literatúry 3
4
1/1
3
Séllei Nóra
✓
01A2015W Praktické cvičenia 4
4
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2017W Súčasný anglický jazyk 6 - syntax 2
4
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2022W Anglofónne literatúry 4
5
1/1
3
Dubs Kathleen
✓
01A2021W Praktické cvičenia 5
5
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2023W Súčasný anglický jazyk 7
5
2/0
3
Kehoe Jela
✓
01A2024W Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
0/1
1
Bagiová Alexandra
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01A2014Y Obchodná angličtina 1
3
1/0
2
Kehoe John Martin
✕
01A2019Y Anglická a americká literatúra pre deti
4
1/0
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2018W Obchodná angličtina 2
4
1/0
2
Kehoe John Martin
50 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✕
01A2020Y Projektové vyučovanie
4
1/0
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2096Y BodyScape - Kultúrne reprezentácie
ľudského tela
5
0/1
2
Palatinus David
Levente
✓
01A2025W Vývoj divadla a drámy
5
1/0
1
Labudová Katarína
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 51
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01A2029W Anglofónne literatúry 5
1
1/1
3
Séllei Nóra
✓
01A2030W Didaktika anglického jazyka 1
1
1/1
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2026W Lexikológia
1
2/0
3
Kehoe Jela
✓
01A2031W Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Bagiová Alexandra
✓
01A2028W Praktické cvičenia 6
1
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2036W Anglofónne literatúry 6
2
1/1
3
Dubs Kathleen
✓
01A2037W Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 2
2
2/0
3
Palatinus David
Levente
✓
01A2038W Didaktika anglického jazyka 2
2
1/1
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2039W Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Bagiová Alexandra
✓
01A2035W Praktické cvičenia 7
2
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2027W Štylistika
2
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2034W Vývin anglického jazyka
2
2/0
3
Dubs Kathleen
✓
01A2044W Anglofónne literatúry 7
3
1/1
2
Séllei Nóra
✓
01A2042W Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 3
3
2/0
3
Palatinus David
Levente
✓
01A2045W Didaktika anglického jazyka 3
3
1/1
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2046W Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Bagiová Alexandra
✓
01A2043W Praktické cvičenia 8
3
0/1
2
Kehoe John Martin
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01A2032Y Alternatívne formy vyučovania cudzích
jazykov 1
✕
01A2089Y Film, literatúra, adaptácie
1
0/1
2
Séllei Nóra
✓
01A2099Y Katherine Mansfield
1
0/2
3
Kaščáková Janka
✓
01A2033Y Literárna teória a kritika
1
1/0
2
Séllei Nóra
✓
01A2084Y Poviedka v anglickej literatúre 19.
storočia
1
1/0
2
Séllei Nóra
✕
01A2090Y Virginia Woolf
1
0/1
2
Séllei Nóra
52 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
1
0/1
2
Pokrivčáková Silvia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01A2083Y Alternatívne formy vyučovania cudzích
jazykov 2
2
1/0
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2097Y Dekonštrukcia a dielo Jaquesa Derridu
v kontexte
2
0/1
2
Palatinus David
Levente
✕
01A2091Y Film and gender
2
0/1
2
Séllei Nóra
✓
01A2098Y Forenzná kriminálna literatúra
2
0/1
2
Palatinus David
Levente
✓
01A2085Y Poviedka v anglickej literatúre 20.
storočia
2
1/0
2
Séllei Nóra
✓
01A2040Y Prekladový seminár
2
1/0
2
Kehoe Jela
✕
01A2092Y Sestry Bronteové
2
0/1
2
Séllei Nóra
✓
01A2041Y Ženy v literatúre 19. storočia
2
1/0
2
Séllei Nóra
✕
01A2049Y Gotika v literatúre
3
1/0
2
Bagiová Alexandra
✓
01A2048Y Postmodernizmus v kanadskej
literatúre
3
1/0
2
Labudová Katarína
✕
01A2086Y Vybrané kapitoly z didaktiky AJ
3
1/0
2
Pokrivčáková Silvia
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 53
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✕
01A2052W Anglický jazyk v operačných
systémoch
✓
01A2051W Obchodná korešpondencia 1
1
0/2
4
Sageder Dagmar
✓
01A2000W Praktické cvičenia 1
1
0/1
2
lektor aj
✓
01A2003W Súčasný anglický jazyk 1 - morfológia
1
1
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2004W Súčasný anglický jazyk 2 - fonetika a
fonológia 1
1
1/1
3
Kehoe Jela
✓
01A2001W Úvod do štúdia anglistiky
1
1/0
2
Kehoe Jela
✓
01A2050W Všeobecná obchodná angličtina 1
1
0/2
4
Sageder Dagmar
✓
01A2009W Akademické písanie 1
2
1/1
3
Dubs Kathleen
✓
01A2058W Anglický jazyk v manažmente 1
2
1/1
5
Sageder Dagmar
✓
01A2002W Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 1
2
2/0
3
Kaščáková Janka
✓
01A2059W Obchodná korešpondencia 2
2
0/2
4
Sageder Dagmar
✓
01A2005W Praktické cvičenia 2
2
0/1
2
lektor aj
✓
01A2060W Semestrálne kolokvium 1
2
0/3
5
všetci KA
✓
01A2007W Súčasný anglický jazyk 3 - morfológia
2
2
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2008W Súčasný anglický jazyk 4 - fonetika a
fonológia 2
2
1/1
3
Kehoe Jela
✓
01A2056W Teória a dejiny anglofónnych literatúr 1
2
1/0
2
Séllei Nóra
✓
01A2057W Všeobecná obchodná angličtina 2
2
0/2
4
Sageder Dagmar
✓
01A2013W Akademické písanie 2
3
1/1
3
Dubs Kathleen
✓
01A2065W Anglický jazyk v manažmente 2
3
1/2
5
Sageder Dagmar
✓
01A2064W Marketingový anglický jazyk
3
1/2
5
Sageder Dagmar
✓
01A2010W Praktické cvičenia 3
3
0/1
2
lektor aj
✓
01A2066W Semestrálne kolokvium 2
3
0/3
5
všetci KA
✓
01A2012W Súčasný anglický jazyk 5 - syntax 1
3
1/1
3
Matulová Gabriela
1
1/1
4
Galan Rastislav
✓
01A2063Y Teória a dejiny anglofónnych literatúr 2
3
1/0
2
Séllei Nóra
✓
01A2069W Anglický jazyk v ekonomike
4
1/2
5
Sageder Dagmar
✓
01A2071W Anglický jazyk v IT a e-biznise
4
1/1
4
Sageder Dagmar
✓
01A2070W Anglický jazyk v manažmente 3
4
1/2
5
Sageder Harald
✓
01A2037W Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 2
4
2/0
3
Dubs Kathleen
✓
01A2015W Praktické cvičenia 4
4
0/1
2
lektor aj
✓
01A2072W Semestrálne kolokvium 3
4
0/3
5
všetci KA
✓
01A2017W Súčasný anglický jazyk 6 - syntax 2
4
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2076W Anglický jazyk v manažmente 4
5
1/2
5
Sageder Dagmar
✓
01A2077W Anglický jazyk v manažmente 5
5
1/2
5
Sageder Harald
✓
01A2042W Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 3
5
2/0
3
Dubs Kathleen
✓
01A2021W Praktické cvičenia 5
5
0/1
2
lektor aj
✓
01A2075Y Právnická angličtina
5
0/2
4
Sageder Dagmar
✓
01A2078W Semestrálne kolokvium 4
5
0/3
5
všetci KA
54 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Otvorenie
✓
Kód
Študijný predmet
01A2023W Súčasný anglický jazyk 7
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
5
2/0
3
Vyučujúci
Kehoe Jela
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01A2088Y Efektívne prezentácie*
1
0/2
5
✓
01A2100Y Komunikácia v biznise 1
1
0/2
3
Sageder Dagmar
✕
01A2055Y Počítačová angličtina 1
1
1/0
2
Galan Rastislav
✓
01A2053Y Základy španielskeho jazyka 1**
1
0/2
4
Hidalgo Carlos
Alonso
✕
01A2054Y Základy štatistiky v anglickom jazyku
1
1/1
4
Galan Rastislav
✓
01A2101Y Komunikácia v biznise 2
2
0/2
3
Sageder Dagmar
✕
01A2062Y Počítačová angličtina 2
2
1/0
2
Galan Rastislav
✓
01A2061Y Základy španielskeho jazyka 2**
2
0/2
4
Hidalgo Carlos
Alonso
✓
01A2068Y Časový manažment
3
1/0
2
Kaščáková Janka
✓
01A2102Y Komunikácia v biznise 3
3
0/2
3
Sageder Dagmar
✕
01A2067Y Počítačová angličtina 3
3
1/0
2
Galan Rastislav
✕
01A136Y
3
1/0
2
všetci KA
✓
01A2074Y Efektívne obchodné stretnutia
4
1/0
2
Sageder Dagmar
✓
01A2103Y Komunikácia v biznise 4
4
0/2
3
Sageder Dagmar
✕
01A2073Y Počítačová angličtina 4
4
1/0
2
Galan Rastislav
Výberový seminár podľa aktuálnej
ponuky
Sageder Dagmar
✓
01A2081Y Exkurzia***
5
0/3
5
všetci KA
✕
01A2079Y Počítačová angličtina 5
5
1/0
2
Galan Rastislav
✓
01A2080Y Tímová práca
5
1/0
2
Sageder Dagmar
*Predmet odporúčame zapísať všetkým študentom prvého ročníka.
**Predmet základy španielskeho jazyka a predmet cudzí jazyk španielsky (predmet všeobecného základu) sú navzájom
sa vylučujúce predmety (študent, ktorý si zapíše predmet základy španielskeho jazyka, si nemôže zapísať predmet
cudzí jazyk španielsky, a naopak).
***Len pre študentov AJKP. Študent musí povinne absolvovať predmet v priebehu bakalárskeho štúdia.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 55
KATEDRA FILOZOFIE
Profesori:
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Docenti:
doc. Mgr. Michal Chabada, PhD.
doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
Odborní asistenti:
Ján Baňas, PhD.
Matej Ferjanc, PhD.
Ján Hrkút, PhD.
Pavol Labuda, PhD.
Eugen Zeleňák, PhD.
Externí spolupracovníci:
PhLic. Mgr. Branislav Koppal, MA
Jozef Matula, PhD.
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Eugen Zeleňák, PhD.
Mgr. Gabriela Martišková
Adriana Burošová
56 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Filozofia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2001W Filozofia náboženstva
1
4/0
8
Hrkút Ján
✓
01F2005W Filozofická angličtina 1
1
0/2
8
Baňas Ján
✓
01F2003W Filozofická antropológia 1
1
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01F2004W Latinský jazyk 1
1
0/2
8
Caban Peter
✓
01F2002W Logika a metodológia vedy 1
1
2/2
6
Zeleňák Eugen
✓
01F2006W Úvod do filozofie - akademické písanie
1
1/0
2
Baňas Ján
✓
01F2000W Antická filozofia
2
2/0
2
Koppal Branislav
✓
01F2026W Etika 1
2
2/1
4
Kuna Marián
✓
01F2012W Filozofia práva
2
2/0
2
Kuna Marián
✓
01F2013W Filozofická angličtina 2
2
0/2
8
Baňas Ján
✓
01F2011W Latinský jazyk 2
2
0/2
8
Caban Peter
✓
01F2010W Teória poznania
2
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01F2018W Estetika 1
3
2/0
2
Hrkút Ján
✓
01F2019W Grécky jazyk 1
3
0/2
8
Kľuska Branislav
✓
01F2017W Metafyzika 1
3
2/1
4
Volek Peter
✓
01F2020W Semestrálne kolokvium 1
3
0/2
6
Haluška Ján
✓
01F2009W Stredoveká filozofia
3
2/1
4
Chabada Michal
✓
01F2027W Grécky jazyk 2
4
0/2
8
Kľuska Branislav
✓
01F2016W Novoveká filozofia 1
4
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01F2032W Politická filozofia 1
4
2/1
4
Baňas Ján
✓
01F2028W Semestrálne kolokvium 2
4
0/2
6
Kováč Peter
✓
01F2035W Bakalárske kolokvium*
5
0/1
2
školiteľ KF
✓
01F2033W Etika života
5
2/1
4
Volek Peter
✓
01F2025W Novoveká filozofia 2
5
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01F2034W Semestrálne kolokvium 3
5
0/2
6
Makúchová Eva
*Predmet si zapíšu študenti, ktorí si vybrali záverečnú prácu na katedre filozofie (poznámka platí pre učiteľstvo filozofie).
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Filozofia
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 57
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Filozofia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2024Y Filozofia prírody
2
0/2
6
Koppal Branislav
✓
01F2015Y Rahner: Poslucháč slova
2
0/1
2
Kováč Peter
✓
01F2072Y Aristoteles - vybrané texty
3
0/1
2
Haluška Ján
✓
01F2023Y Dejiny politickej filozofie
3
0/2
6
Michalík Peter
Horváthová Adela
✓
01F2021Y CH. Taylor: Etika autenticity
3
0/1
2
✕
01F2073Y I. Kant - kritika súdnosti
3
0/1
2
Hrkút Ján
✕
01F2022Y Latinský jazyk 3
3
0/2
8
Korineková Dana
✓
01F2079Y Vybrané kapitoly z medicínskej etiky
3
0/1
2
Přikryl Miroslav
✓
01F2014Y Fides et ratio
4
0/1
2
Kováč Peter
✓
01F2074Y Filozofia človeka podľa E. Fromma
4
0/2
4
Ferjanc Matej
✓
01F2029Y Filozofia histórie
4
0/1
2
Zeleňák Eugen
✕
01F2030Y Latinský jazyk 4
4
0/2
8
Korineková Dana
✓
01F2065Y Vybrané problémy analytickej filozofie
4
0/1
2
doktorand KF
✓
01F2067Y A. MacIntyre - vybrané texty
5
0/1
2
Michalík Peter
✓
01F2075Y Argumentácia
5
0/1
2
Károly Tomáš
✓
01F2078Y A. Schweitzer: Kultúra a etika
5
0/1
2
Lakoštík Matúš
✓
01F2076Y Človek a postmoderná spoločnosť
5
0/1
2
Ferjanc Matej
✓
01F2037Y Dejiny filozofie jazyka
5
0/1
2
doktorand KF
✓
01F2084Y Etika Nikomachova
5
0/1
2
Horváthová Adela
✓
01F2083Y Vybrané kapitoly z ekofilozofie
5
0/1
2
Lakoštík Matúš
✓
01F2077Y Vybrané problémy filozofie mysle
5
0/1
2
Károly Tomáš
58 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Magisterský študijný program - povinné predmety
Filozofia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2046W Etika 2
1
2/1
6
Kuna Marián
✓
01F2045W Logika a metodológia vedy 2
1
2/2
12
Zeleňák Eugen
✓
01F2047W Wittgenstein: Filozofické skúmania
1
2/0
4
Volek Peter
✓
01F2052W Estetika 2
2
2/1
6
Hrkút Ján
✓
01F2053W Filozofická antropológia 2 (filozofia
mysle)
2
2/1
6
Volek Peter
✓
01F2051W Metafyzika 2
2
2/1
9
Volek Peter
✓
01F2057W Filozofia jazyka
3
2/1
6
Labuda Pavol
✓
01F2060W Magisterské kolokvium*
3
0/1
5
školiteľ KF
✓
01F2058W Politická filozofia 2
3
2/1
9
Baňas Ján
✓
01F2059W Základy hermeneutiky
3
2/0
4
Hroch Jaroslav
*Predmet si zapíšu študenti, ktorí si vybrali diplomovú prácu na katedre filozofie (poznámka platí pre učiteľstvo filozofie).
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Filozofia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2049Y MacIntyre`s Philosophical Project
1
0/2
10
Kuna Marián
✕
01F2068Y Premeny hermeneutického myslenia
1
0/2
5
Hroch Jaroslav
✓
01F2080Y Vybrané problémy postmodernej
filozofie
1
0/2
5
Odorčák Juraj
Labuda Pavol
✓
01F2048Y Wittgenstein: Tractatus
1
0/2
5
✕
01F2050Y Základy medzináboženského dialógu
1
0/2
5
Volek Peter
✓
01F2054Y Critical Rationalism
2
0/2
10
Wójcik Bogusław
Henryk
✕
01F2069Y Filozofické problémy sebapoznania
2
0/2
5
Hrkút Ján
✓
01F2085Y Goodman: Jazyky umenia
2
0/2
5
Hrkút Ján
✓
01F2070Y M. Heidegger - vybrané texty
2
0/2
5
Labuda Pavol
✓
01F2031Y Univerzálie
2
0/2
5
Labuda Pavol
✓
01F2082Y Common Sense Philosophy
3
0/2
10
Wójcik Bogusław
Henryk
✓
01F2063Y Etika cnosti
3
0/2
5
Kuna Marián
✓
01F2071Y Rawls on Political Neutrality
3
0/2
10
Baňas Ján
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 59
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2061Y Vybrané problémy teórie vedy
3
0/2
5
Zeleňák Eugen
✕
01F137Y
3
1/0
7
Volek Peter
Research Methods
60 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2003W Filozofická antropológia 1
1
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01F2002W Logika a metodológia vedy 1
1
2/2
6
Zeleňák Eugen
✓
01F2006W Úvod do filozofie - akademické písanie
1
1/0
2
Baňas Ján
✓
01F2000W Antická filozofia
2
2/0
2
Koppal Branislav
✓
01F2026W Etika 1
2
2/1
4
Kuna Marián
✓
01F2012W Filozofia práva
2
2/0
2
Kuna Marián
✓
01F2010W Teória poznania
2
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01F2018W Estetika 1
3
2/0
2
Hrkút Ján
✓
01F2017W Metafyzika 1
3
2/1
4
Volek Peter
✓
01F2009W Stredoveká filozofia
3
2/1
4
Chabada Michal
✓
01F2016W Novoveká filozofia 1
4
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01F2032W Politická filozofia 1
4
2/1
4
Baňas Ján
✓
01F2035W Bakalárske kolokvium*
5
0/1
2
školiteľ KF
✓
01F2033W Etika života
5
2/1
4
Volek Peter
✓
01F2025W Novoveká filozofia 2
5
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01F2036W Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
0/1
1
Martišková Gabriela
*Predmet si zapíšu študenti, ktorí si vybrali záverečnú prácu na katedre filozofie (poznámka platí pre učiteľstvo filozofie).
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2015Y Rahner: Poslucháč slova
2
0/1
2
✓
01F2072Y Aristoteles - vybrané texty
3
0/1
2
Haluška Ján
✓
01F2023Y Dejiny politickej filozofie
3
0/2
6
Michalík Peter
Kováč Peter
✓
01F2021Y CH. Taylor: Etika autenticity
3
0/1
2
Horváthová Adela
✕
01F2073Y I. Kant - kritika súdnosti
3
0/1
2
Hrkút Ján
✓
01F2079Y Vybrané kapitoly z medicínskej etiky
3
0/1
2
Přikryl Miroslav
✓
01F2014Y Fides et ratio
4
0/1
2
Kováč Peter
✓
01F2074Y Filozofia človeka podľa E. Fromma
4
0/2
4
Ferjanc Matej
✓
01F2029Y Filozofia histórie
4
0/1
2
Zeleňák Eugen
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 61
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2065Y Vybrané problémy analytickej filozofie
4
0/1
2
doktorand KF
✓
01F2067Y A. MacIntyre - vybrané texty
5
0/1
2
Michalík Peter
✓
01F2075Y Argumentácia
5
0/1
2
Károly Tomáš
✓
01F2078Y A. Schweitzer: Kultúra a etika
5
0/1
2
Lakoštík Matúš
✓
01F2076Y Človek a postmoderná spoločnosť
5
0/1
2
Ferjanc Matej
✓
01F2037Y Dejiny filozofie jazyka
5
0/1
2
doktorand KF
✓
01F2084Y Etika Nikomachova
5
0/1
2
Horváthová Adela
✓
01F2083Y Vybrané kapitoly z ekofilozofie
5
0/1
2
Lakoštík Matúš
✓
01F2077Y Vybrané problémy filozofie mysle
5
0/1
2
Károly Tomáš
62 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2039W Didaktika náuky o spoločnosti 1
1
1/1
2
Kirňaková
Alexandra
✓
01F2046W Etika 2
1
2/1
6
Kuna Marián
✓
01F2040W Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Martišková Gabriela
✓
01F2047W Wittgenstein: Filozofické skúmania
1
2/0
4
Volek Peter
✓
01F2043W Didaktika náuky o spoločnosti 2
2
1/1
2
Kirňaková
Alexandra
✓
01F2052W Estetika 2
2
2/1
6
Hrkút Ján
✓
01F2053W Filozofická antropológia 2 (filozofia
mysle)
2
2/1
6
Volek Peter
✓
01F2041W Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Martišková Gabriela
✓
01F2044W Didaktika náuky o spoločnosti 3
3
1/1
2
Kirňaková
Alexandra
✓
01F2057W Filozofia jazyka
3
2/1
6
Labuda Pavol
✓
01F2060W Magisterské kolokvium*
3
0/1
5
školiteľ KF
✓
01F2042W Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Martišková Gabriela
✓
01F2059W Základy hermeneutiky
3
2/0
4
Hroch Jaroslav
*Predmet si zapíšu študenti, ktorí si vybrali diplomovú prácu na katedre filozofie (poznámka platí pre učiteľstvo filozofie).
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2049Y MacIntyre`s Philosophical Project
1
0/2
10
Kuna Marián
✕
01F2068Y Premeny hermeneutického myslenia
1
0/2
5
Hroch Jaroslav
✓
01F2080Y Vybrané problémy postmodernej
filozofie
1
0/2
5
Odorčák Juraj
Labuda Pavol
✓
01F2048Y Wittgenstein: Tractatus
1
0/2
5
✕
01F2050Y Základy medzináboženského dialógu
1
0/2
5
Volek Peter
✓
01F2054Y Critical Rationalism
2
0/2
10
Wójcik Bogusław
Henryk
✕
01F2069Y Filozofické problémy sebapoznania
2
0/2
5
Hrkút Ján
✓
01F2085Y Goodman: Jazyky umenia
2
0/2
5
Hrkút Ján
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 63
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01F2070Y M. Heidegger - vybrané texty
2
0/2
5
Labuda Pavol
✓
01F2031Y Univerzálie
2
0/2
5
Labuda Pavol
✓
01F2082Y Common Sense Philosophy
3
0/2
10
Wójcik Bogusław
Henryk
✓
01F2063Y Etika cnosti
3
0/2
5
Kuna Marián
✓
01F2071Y Rawls on Political Neutrality
3
0/2
10
Baňas Ján
✓
01F2061Y Vybrané problémy teórie vedy
3
0/2
5
Zeleňák Eugen
64 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
KATEDRA GERMANISTIKY
Profesori:
doc. Mgr. Adam Bžoch, CSc., m. prof. KU
Odborní asistenti:
Mgr. Peter Bereta, PhD.
Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
Jana Juhásová, PhD.
Asistenti:
Mgr. Paulína Šedíková Čuhová
Externí spolupracovníci:
Mgr. Tomáš Godiš
Dr. rer. pol. Michaela Kováčová
Mgr. William Peynsaert
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
Mgr. Peter Bereta, PhD.
Jana Juhásová, PhD.
Anna Bohúňová
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 65
Bakalársky študijný program - povinné predmety
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01G2011W Dejiny nemeckej literatúry - úvod
1
2/0
4
✓
01G2000W Nemecká jazykoveda - úvod
1
1/0
2
Bereta Peter
✓
01G2006W Praktické cvičenia a reálie 1
1
0/3
2
Kováčová Michaela
✓
01G2012W Dejiny nemeckej literatúry - 18. a 19.
storočia 1
2
2/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2001W Nemecká jazykoveda - fonetika a
fonológia
2
1/1
4
Juhásová Jana
✓
01G2002W Nemecká jazykoveda - morfológia 1
2
1/1
4
Bereta Peter
✓
01G2007W Praktické cvičenia a reálie 2
2
0/2
2
Kováčová Michaela
✓
01G2013W Dejiny nemeckej literatúry - 18. a 19.
storočie 2
3
0/1
2
Bžoch Adam
✓
01G2003W Nemecká jazykoveda - morfológia 2
3
1/1
4
Bereta Peter
✓
01G2008W Praktické cvičenia a reálie 3
3
0/2
2
Bereta Peter
✓
01G2014W Dejiny nemeckej literatúry - 20.
storočia 1
4
1/1
3
Dvorský Juraj
✓
01G2004W Nemecká jazykoveda - syntax 1
4
1/1
4
Bereta Peter
✓
01G2009W Praktické cvičenia a reálie 4
4
0/2
2
Bereta Peter
✓
01G2015W Dejiny nemeckej literatúry - 20.
storočia 2
5
1/1
3
Dvorský Juraj
✓
01G2005W Nemecká jazykoveda - syntax 2
5
1/1
4
Bereta Peter
✓
01G2010W Praktické cvičenia a reálie 5
5
0/2
2
Šedíková Čuhová
Paulína
✓
01G2016W Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
0/1
1
Juhásová Jana
Dvorský Juraj
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01G2018Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 1
1
0/4
8
Peynsaert William
✕
01G2083Y Základy holandského jazyka literatúra 1
1
1/0
3
Bžoch Adam
✕
01G2086Y Holandská jazykoveda
2
0/2
4
Klučková Erika
✓
01G2019Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 2
2
0/4
8
Peynsaert William
66 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✕
01G2084Y Základy holandského jazyka literatúra 2
2
1/0
3
Bžoch Adam
✕
01G2017Y Dejiny nemeckej literatúry Goetheovský seminár
3
0/1
2
Bžoch Adam
✓
01G2102Y Dejiny nemeckej literatúry (od
romantizmu po naturalizmus)
3
1/0
2
Bžoch Adam
✓
01G2098Y Holandská próza 20. storočia 1
3
1/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2025Y Praktické cvičenia a reálie interkultúrna komunikácia 1
3
0/1
3
Kováčová Michaela
✓
01G2020Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 3
3
0/4
8
Peynsaert William
✓
01G2099Y Holandská próza 20. storočia 2
4
1/0
2
Bžoch Adam
✓
01G2021Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 4
4
0/4
8
Peynsaert William
✕
01G2026Y Vybrané kapitoly z naratológie
5
2/0
3
Dvorský Juraj
✓
01G2022Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 5
5
0/4
8
Peynsaert William
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 67
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01G2036W Dejiny a kultúra germanofónnych
krajín 1
✓
01G2033W Dejiny nemeckej literatúry 1
1
2/0
3
Dvorský Juraj
✓
01G2038W Didaktika nemeckého jazyka a
literatúry 1
1
1/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2027W Nemecká jazykoveda - historický vývin
nem. jazyka
1
1/1
3
Juhásová Jana
✓
01G2041W Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Juhásová Jana
✓
01G2066W Praktické cvičenia a reálie 1 (Mgr.)
1
0/1
2
Dvorský Juraj
✓
01G2037W Dejiny a kultúra germanofónnych
krajín 2
2
1/0
2
Šedíková Čuhová
Paulína
✓
01G2034W Dejiny nemeckej literatúry 2
2
1/1
3
Šedíková Čuhová
Paulína
✓
01G2039W Didaktika nemeckého jazyka a
literatúry 2
2
1/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2028W Nemecká jazykoveda - lexikológia
2
1/1
3
Kováčová Michaela
✓
01G2043W Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Juhásová Jana
✓
01G2067W Praktické cvičenia a reálie 2 (Mgr.)
2
0/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2035W Dejiny nemeckej literatúry 3
3
1/1
3
Šedíková Čuhová
Paulína
✓
01G2040W Didaktika nemeckého jazyka a
literatúry 3
3
1/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2029W Nemecká jazykoveda - textová
lingvistika
3
1/1
3
Kováčová Michaela
✓
01G2044W Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Juhásová Jana
✓
01G2068W Praktické cvičenia a reálie 3 (Mgr.)
3
0/2
3
Juhásová Jana
1
1/0
2
Kováčová Michaela
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01G2100Y Praktické cvičenia a reálie interkultúrna komunikácia 1 (Mgr.)
1
0/1
2
Kováčová Michaela
✓
01G2101Y Praktické cvičenia a reálie interkultúrna komunikácia 2 (Mgr.)
2
0/1
2
Kováčová Michaela
68 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01G2092Y Úvod do naratológie
2
0/1
2
Dvorský Juraj
✓
01G2091Y Vybrané problémy didaktiky nemčiny
2
0/1
2
Juhásová Jana
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 69
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Nemecký jazyk a kultúra
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01G2057W Dejiny kultúry - úvod
1
1/0
5
Bžoch Adam
✓
01G2011W Dejiny nemeckej literatúry - úvod
1
2/0
3
Dvorský Juraj
✓
01G2049W Nemecká jazykoveda - úvod (NJKU3)
1
1/1
4
Bereta Peter
✓
01G2062W Praktické cvičenia a reálie translatológia 1
1
2/0
3
Bereta Peter
✓
01G2052W Praktické cvičenia a reálie 1 (NJKU3)
1
0/4
5
Kováčová Michaela
✓
01G2058W Dejiny kultúry 1 (divadlo)
2
1/1
5
Bžoch Adam
✓
01G2012W Dejiny nemeckej literatúry - 18. a 19.
storočia 1
2
2/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2001W Nemecká jazykoveda - fonetika a
fonológia
2
1/1
4
Juhásová Jana
✓
01G2050W Nemecká jazykoveda - morfológia 1
(NJKU3)
2
1/2
4
Bereta Peter
✓
01G2063W Praktické cvičenia a reálie translatológia 2
2
0/2
3
Bereta Peter
✓
01G2053W Praktické cvičenia a reálie 2 (NJKU3)
2
0/4
5
Kováčová Michaela
✓
01G2059W Dejiny kultúry 2 (architektúra)
3
1/1
6
Dvorský Juraj
✓
01G2013W Dejiny nemeckej literatúry - 18. a 19.
storočie 2
3
0/1
2
Bžoch Adam
✓
01G2054W Praktické cvičenia a reálie 3 (NJKU3)
3
0/4
5
Bereta Peter
✓
01G2060W Dejiny kultúry 3 (film)
4
1/1
6
Kováčová Michaela
✓
01G2014W Dejiny nemeckej literatúry - 20.
storočia 1
4
1/1
3
Dvorský Juraj
✓
01G2004W Nemecká jazykoveda - syntax 1
4
1/1
4
Bereta Peter
✓
01G2055W Praktické cvičenia a reálie 4 (NJKU3)
4
0/4
5
Šedíková Čuhová
Paulína
✓
01G2061W Dejiny kultúry 4 (migrantská literatúra)
5
1/1
6
Šedíková Čuhová
Paulína
✓
01G2015W Dejiny nemeckej literatúry - 20.
storočia 2
5
1/1
3
Dvorský Juraj
✓
01G2005W Nemecká jazykoveda - syntax 2
5
1/1
4
Bereta Peter
✓
01G2056W Praktické cvičenia a reálie 5 (NJKU3)
5
0/4
5
Šedíková Čuhová
Paulína
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Nemecký jazyk a kultúra
70 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Nemecký jazyk a kultúra
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✕
01G2071Y Nemecká jazykoveda - vybrané
kapitoly 1
1
0/2
2
Bereta Peter
✓
01G2018Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 1
1
0/4
8
Peynsaert William
✕
01G2083Y Základy holandského jazyka literatúra 1
1
1/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2019Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 2
2
0/4
8
Peynsaert William
✕
01G2084Y Základy holandského jazyka literatúra 2
2
1/0
3
Bžoch Adam
✕
01G2087Y CNaVT 1
3
0/2
4
Maňáková Marta
✕
01G2017Y Dejiny nemeckej literatúry Goetheovský seminár
3
0/1
2
Bžoch Adam
✓
01G2102Y Dejiny nemeckej literatúry (od
romantizmu po naturalizmus)
3
1/0
2
Bžoch Adam
✓
01G2098Y Holandská próza 20. storočia 1
3
1/0
3
Bžoch Adam
✕
01G2089Y Nizozemská krajinoveda 1
3
0/2
4
Maňáková Marta
✓
01G2025Y Praktické cvičenia a reálie interkultúrna komunikácia 1
3
0/1
3
Kováčová Michaela
✕
01G2026Y Vybrané kapitoly z naratológie
3
2/0
3
Dvorský Juraj
✓
01G2020Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 3
3
0/4
8
Peynsaert William
✕
01G2088Y CNaVT 2
4
0/2
4
Maňáková Marta
✓
01G2099Y Holandská próza 20. storočia 2
4
1/0
2
Bžoch Adam
✕
01G2090Y Nizozemská krajinoveda 2
4
0/2
4
Maňáková Marta
✓
01G2074Y Praktické cvičenia a reálie interkultúrna komunikácia 2
4
0/1
3
Kováčová Michaela
✓
01G2075Y Praktické cvičenia a reálie - internet,
médium pre interkultúrne vzdelávanie
4
0/1
3
Bereta Peter
✓
01G2021Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 4
4
0/4
8
Peynsaert William
✓
01G2022Y Základy holandského jazyka a
literatúry - jazyk 5
5
0/4
8
Peynsaert William
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 71
KATEDRA HISTÓRIE
Profesori:
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
Docenti:
doc. PhDr. David Papajík, PhD.
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Odborní asistenti:
Mgr. Marek Babic, PhD.
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
HEDr. Peter Olexák, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
Externí spolupracovníci:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
PhDr. Víťazoslav Struhár
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
Ing. Zuzana Benczová
72 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinné predmety
História
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3006W Dejiny staroveku
1
2/2
5
✓
01H3004W Historický proseminár 1
1
0/2
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3007W Jazyk prameňov 1 - latinský jazyk 1
1
0/2
5
Babic Marek
✓
01H3002W Pomocné vedy historické 1 paleografia
1
1/1
4
Olexák Peter
✓
01H3000W Pravek Európy
1
2/1
3
Furman Martin
✓
01H3001W Úvod do štúdia dejepisu
1
2/1
4
Nemeš Jaroslav
✓
01H3009W Historická geografia pre historikov
2
2/0
4
Huťka Miroslav
✓
01H3005W Historický proseminár 2
2
0/2
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3008W Jazyk prameňov 2 -latinský jazyk 2
2
0/1
5
Babic Marek
✓
01H3003W Pomocné vedy historické - klasické
PVH
2
2/0
4
Olexák Peter
✓
01H3020W Semestrálna práca 1
2
0/3
8
Nemeš Jaroslav
✓
01H3015W Slovenské dejiny 1 (do roku 1222)
2
2/1
4
Huťka Miroslav
✓
01H3010W Všeobecné dejiny 1 (476 - 1000)
2
2/1
4
Papajík David
✓
01H3073W Dejiny európskeho umenia
3
2/0
3
Zentko Jozef
✓
01H3021W Semestrálna práca 2
3
0/3
8
Huťka Miroslav
✓
01H3016W Slovenské dejiny 2 (1222 - 1526)
3
2/2
5
Huťka Miroslav
✓
01H3011W Všeobecné dejiny 2 (1000 - 1492)
3
2/2
5
Papajík David
✓
01H3022W Semestrálna práca 3
4
0/3
8
Olexák Peter
✓
01H3017W Slovenské dejiny 3 (1526 - 1848)
4
2/2
5
Šoltés Peter
✓
01H3012W Všeobecné dejiny 3 (1492 - 1789)
4
2/2
5
Nemeš Jaroslav
✓
01H3024W Dejiny správy pre historikov
5
1/1
4
Nemeš Jaroslav
✓
01H3023W Semestrálna práca 4
5
0/3
8
Šoltés Peter
✓
01H3018W Slovenské dejiny 4 (1848 - 1918)
5
1/1
4
Šoltés Peter
✓
01H3019W Slovenské dejiny 5 (po roku 1918)
5
1/1
5
Zmátlo Peter
✓
01H3013W Všeobecné dejiny 4 (1789 - 1918)
5
1/1
4
Vlček Radomír
✓
01H3014W Všeobecné dejiny 5 (po roku 1918)
5
1/1
5
Zmátlo Peter
Babic Marek
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
História
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 73
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
História
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3027Y Klasické polyteistické náboženstvo v
starovekom Ríme
1
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3025Y Odborná jazyková príprava 1*
1
1/1
3
Kucík Štefan
✓
01H3028Y Vybrané kapitoly z praveku 1
1
2/0
3
Furman Martin
✓
01H3026Y Odborná jazyková príprava 2*
2
1/1
3
Kucík Štefan
✓
01H3030Y Úvod do štúdia všeobecného
stredoveku
2
2/0
3
Huťka Miroslav
✓
01H3029Y Vybrané kapitoly z dejín Slovanov 1
2
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3035Y Dejiny a kultúra neskorej antiky
3
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3036Y Exkurzia 1 (pre študentov histórie a
učiteľstva histórie)**
3
0/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3040Y Fenomén ženy v dejinách, alebo
ženská tvár dejín
3
1/1
3
Olexák Peter
✓
01H3031Y Náboženské problémy Uhorska v 16.
stor. 1
3
2/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3034Y Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR
3
2/0
3
Zmátlo Peter
✓
01H3032Y Náboženské problémy Uhorska v 16.
stor. 2
4
2/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3037Y Politické strany na Slovensku v rokoch
1870 - 1948
4
2/0
3
Marťák Michal
✓
01H3038Y Vybrané kapitoly zo všeobecných dejín
medzivojnového obdobia
4
2/0
3
Zmátlo Peter
✓
01H3039Y Konfesionalizmus v slovenských
dejinách
5
1/1
3
Šoltés Peter
✕
01H3033Y Problematika antisemitizmu v
cirkevných dejinách
5
2/0
3
Olexák Peter
✓
01H3041Y Základy archívnictva
5
2/0
3
Nemeš Jaroslav
*Špecifický predmet, iba pre študentov histórie
**Študent počas svojho bakalárskeho štúdia povinne absolvuje jednu exkurziu.
74 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3088W Historická propedeutika 1 (úvod do
štúdia dejepisu)
1
2/1
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3089W Historická propedeutika 2 (historický
proseminár 1)
1
0/2
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3090W Pomocné vedy historické 1
1
1/0
3
Olexák Peter
✓
01H3087W Pravek Európy
1
2/0
3
Furman Martin
✓
01H3100W Dejiny staroveku (pre učiteľov
dejepisu)
2
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3102W Dejiny stredoveku (do roku 1492)
2
2/0
3
Huťka Miroslav
✓
01H3092W Historická propedeutika 3 (historický
proseminár 2)
2
0/1
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3091W Pomocné vedy historické 2
2
1/0
1
Olexák Peter
✓
01H3101W Slovenské dejiny 1 (do roku 1526)
2
1/1
3
Huťka Miroslav
✓
01H3073W Dejiny európskeho umenia
3
2/0
3
Zentko Jozef
✓
01H3103W Slovenské dejiny 2 (1526 - 1848)
3
2/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3097W Všeobecné dejiny novoveku 1 (1492 1789)
3
2/1
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3104W Slovenské dejiny 3 (1848 - 1918)
4
2/1
4
Šoltés Peter
✓
01H3098W Všeobecné dejiny novoveku 2 (1789 1918)
4
2/1
3
Vlček Radomír
✓
01H3105W Slovenské dejiny 4 (po roku 1918)
5
2/1
7
Zmátlo Peter
✓
01H3099W Všeobecné dejiny novoveku 3 (po roku
1918)
5
2/1
4
Zmátlo Peter
✓
01H3106W Pedagogická prax 1 (náčuvová)
6
0/1
1
Marťák Michal
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3036Y Exkurzia 1 (pre študentov histórie a
učiteľstva histórie)*
1
0/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3116Y Každodenný život človeka v 19. storočí
2
1/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3087Y Osídlenie Slovenska v stredoveku
2
2/0
3
Huťka Miroslav
✓
01H3030Y Úvod do štúdia všeobecného
stredoveku
2
2/0
3
Huťka Miroslav
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 75
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3035Y Dejiny a kultúra neskorej antiky
3
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3031Y Náboženské problémy Uhorska v 16.
stor. 1
3
2/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3034Y Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR
3
2/0
3
Zmátlo Peter
✓
01H3032Y Náboženské problémy Uhorska v 16.
stor. 2
4
2/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3037Y Politické strany na Slovensku v rokoch
1870 - 1948
4
2/0
3
Marťák Michal
✓
01H3038Y Vybrané kapitoly zo všeobecných dejín
medzivojnového obdobia
4
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01H3040Y Fenomén ženy v dejinách, alebo
ženská tvár dejín
5
1/1
3
Olexák Peter
✓
01H3039Y Konfesionalizmus v slovenských
dejinách
5
1/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3041Y Základy archívnictva
5
2/0
3
Nemeš Jaroslav
*Študent počas svojho bakalárskeho štúdia absolvuje povinne jednu exkurziu.
76 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Magisterský študijný program - povinné predmety
História
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3043W Cirkevné dejiny 1
1
2/0
3
Olexák Peter
✓
01H3042W Dejepisectvo strednej Európy
1
1/1
5
Nemeš Jaroslav
✓
01H3045W Jazyk prameňov 3 - latinský jazyk
1
0/1
3
Babic Marek
✓
01H3047W Jazyk prameňov 5 - maďarčina pre
historikov
1
0/2
3
Palágyiová Erika
✓
01H3048W Jazyk prameňov 6 - nemčina pre
historikov
1
0/2
3
Godiš Tomáš
✓
01H3072W Praveké osídlenie Slovenska
1
2/0
5
Furman Martin
✓
01H3049W Semestrálna práca 5
1
0/3
9
Zmátlo Peter
✓
01H3044W Cirkevné dejiny 2
2
2/1
3
Olexák Peter
✓
01H3052W Dejepisectvo strednej Európy 2
2
2/2
5
Zmátlo Peter
✓
01H3046W Jazyk prameňov 4 - stredoveká
latinčina
2
0/1
4
Babic Marek
✓
01H3050W Semestrálna práca 6
2
0/3
9
Babic Marek
✓
01H3053W Teória dejín
2
2/0
4
Zeleňák Eugen
✓
01H3056W Dejiny kultúry
3
2/0
2
Zentko Jozef
✓
01H3054W Historická demografia
3
1/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3058W Kapitoly z európskych dejín po roku
1945
3
2/0
3
Marek Pavel
✓
01H3057W Metodológia dejín
3
1/1
2
Marťák Michal
✓
01H3055W Osídlenie Slovenska v stredoveku
3
2/0
3
Huťka Miroslav
✓
01H3059W Semestrálna práca 7
3
0/3
13
všetci KH
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
História
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3064Y Dejiny a kultúra neskorej antiky 2
1
2/0
2
✓
01H3063Y Monasteriológia
1
2/0
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3060Y Odborná jazyková príprava 3*
1
1/1
2
Kucík Štefan
✓
01H3062Y Vybrané kapitoly zo stredovekých
dejín Slovenska
1
2/0
2
Huťka Miroslav
✓
01H3061Y Odborná jazyková príprava 4*
2
1/1
2
Kucík Štefan
Babic Marek
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 77
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3067Y Vybrané kapitoly z dejín
Československa po roku 1945
2
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01H3066Y Vybrané kapitoly z dejín Slovanov 2
2
2/0
2
Furman Martin
✓
01H3065Y Vybrané kapitoly z praveku 2
2
2/0
2
Furman Martin
✓
01H3070Y Exkurzia 2 (pre študentov histórie a
učiteľstva histórie)**
3
0/0
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3115Y Regionálne dejiny
3
2/0
2
Marťák Michal
3
2/0
2
Šoltés Peter
✓
01D92Y
Vybrané problémy slovenského
národného hnutia
*Špecifický predmet, iba pre študentov histórie
**Študent počas svojho magisterského štúdia povinne absolvuje jednu exkurziu.
78 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3043W Cirkevné dejiny 1
1
2/0
3
Olexák Peter
✓
01H3076W Didaktika dejepisu 1
1
1/1
2
Marťák Michal
✓
01H3077W Historická propedeutika 5
(metodológia dejín)
1
2/0
2
Marťák Michal
✓
01H3107W Jazyk prameňov 1
1
0/1
2
Babic Marek
✓
01H3108W Odborná jazyková príprava 1 (pre
učiteľstvo histórie)
1
0/1
2
Kucík Štefan
✓
01H3109W Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Marťák Michal
✓
01H3110W Cirkevné dejiny 2 (pre učiteľstvo
dejepisu)
2
2/0
3
Olexák Peter
✓
01H3079W Didaktika dejepisu 2
2
1/1
3
Marťák Michal
✓
01H3074W Historická propedeutika 4 (filozofia
dejín)
2
1/1
4
Zeleňák Eugen
✓
01H3111W Jazyk prameňov 2
2
0/1
2
Babic Marek
✓
01H3112W Odborná jazyková príprava 2 (pre
učiteľov histórie)
2
0/1
2
Kucík Štefan
✓
01H3113W Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Marťák Michal
✓
01H3056W Dejiny kultúry
3
2/0
2
Zentko Jozef
✓
01H3114W Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Marťák Michal
✓
01H3080W Pomocné vedy historické 3
3
1/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3081W Pomocné vedy historické 4
3
2/0
3
Huťka Miroslav
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3064Y Dejiny a kultúra neskorej antiky 2
1
2/0
2
Babic Marek
✓
01H3063Y Monasteriológia
1
2/0
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3088Y Vybrané kapitoly zo stredovekých
dejín Slovenska 1
1
2/0
2
Huťka Miroslav
✓
01H3084Y Dejiny administratívy
2
2/0
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3070Y Exkurzia 2 (pre študentov histórie a
učiteľstva histórie)*
2
0/0
2
Nemeš Jaroslav
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 79
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01H3067Y Vybrané kapitoly z dejín
Československa po roku 1945
✓
01H3066Y Vybrané kapitoly z dejín Slovanov 2
2
2/0
2
Furman Martin
✓
01H3065Y Vybrané kapitoly z praveku 2
2
2/0
2
Furman Martin
✓
01H3115Y Regionálne dejiny
3
2/0
2
Marťák Michal
✓
01H3085Y Vybrané kapitoly zo stredovekých
dejín Slovenska 2
3
2/0
2
Huťka Miroslav
✓
01H3086Y Vybrané problémy didaktiky dejepisu
3
2/0
2
Marťák Michal
2
2/0
*Študent počas svojho magisterského štúdia absolvuje povinne jednu exkurziu.
80 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
2
Zmátlo Peter
KATEDRA POLITOLÓGIE
Profesori:
doc. Gaudenz Brunello Assenza, D. Phil., M.P.A., m. prof. KU
Odborní asistenti:
PhDr. Martin Horemuž, PhD.
Ivan Koniar, PhD.
Asistenti:
PhDr. Andrea Fecková, SSLic., PhD.
Externí spolupracovníci:
Ján Baňas, PhD.
Bc. Michal Bodorík
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.
doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
Peter Šoltés, PhD.
Sekretariát:
Katarína Kudličková
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 81
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Politológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01L2024W Anglický jazyk 1
1
0/3
3
lektor aj
✓
01L2022W Dejiny politického myslenia 1
1
2/1
6
Koniar Ivan
✓
01L2000W Politická geografia
1
1/1
4
Horemuž Martin
✓
01L2005W Úvod do politológie
1
2/0
4
Horemuž Martin
✓
01L2023W Úvod do štúdia (blok)
1
2/0
4
Assenza Gaudenz
✓
01H3099W Všeobecné dejiny novoveku 3 (po roku
1918)
1
1/1
5
Zmátlo Peter
✓
01L2027W Anglický jazyk 2
2
0/3
3
lektor aj
✓
01L2026W Dejiny politického myslenia 2
2
2/1
6
Koniar Ivan
✓
01L2007W Ľudské a občianske práva
2
2/0
4
Koniar Ivan
✓
01L2006W Teórie politických systémov a
politických strán 1
2
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2038W Anglický jazyk 3
3
0/2
3
lektor aj
✓
01L2029W Dejiny politického myslenia 3
3
2/1
6
Koniar Ivan
✓
01L2012W Medzinárodné vzťahy 1 / International
relations 1
3
2/1
6
Horemuž Martin
✕
01L2001W Politická sociológia
3
2/0
4
vsetci KPOL
✓
01H3105W Slovenské dejiny 4 (po roku 1918)
3
2/1
7
Zmátlo Peter
✓
01L2011W Teórie politických systémov a
politických strán 2
3
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2039W Anglický jazyk 4
4
0/2
3
lektor aj
✓
01F2012W Filozofia práva
4
2/0
2
Kuna Marián
✓
01L2016W Komparatívna politológia
4
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2017W Medzinárodné vzťahy 2 / International
relations 2
4
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2040W Politická filozofia
4
2/1
6
Baňas Ján
✓
01H3104W Slovenské dejiny 3 (1848 - 1918)
4
2/1
4
Šoltés Peter
✕
01L2035W Anglický jazyk 5
5
0/2
3
lektor aj
✕
01R2003W Geografia náboženstva
5
2/2
6
Trstenský Jozef
✕
01R2052W Katolícka sociálna náuka
5
2/1
6
Košč Stanislav
✕
01P3012W Sociálna psychológia
5
2/0
3
Čermák Ivo
✕
01L2019W Verejná správa
5
2/1
6
Assenza Gaudenz
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Politológia
82 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Politológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01L2021Y Akademické písanie
1
1/0
2
Baňas Ján
✓
01L2038Y Základy sociológie 1*
1
2/0
4
vsetci KPOL
✓
01L2040Y Academic writing
2
0/2
4
Assenza Gaudenz
✓
01L2008Y Integračné procesy v Európe a
Európska únia
2
2/0
4
Horemuž Martin
✓
01H3038Y Vybrané kapitoly zo všeobecných dejín
medzivojnového obdobia
2
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01L2039Y Základy sociológie 2*
2
2/0
4
vsetci KPOL
✕
01L2032Y Foundation of Scientific and Social
Innovation 1
3
2/0
4
Assenza Gaudenz
✓
01L2003Y Politické ideológie
3
2/0
4
Koniar Ivan
✓
01H3034Y Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR
3
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01L2041Y Work- life balance
3
2/0
2
Assenza Gaudenz
✕
01L2036Y Foundation of Scientific and Social
Innovation 2
4
2/0
4
Assenza Gaudenz
✕
01L2037Y Odborná angličtina 1
4
0/2
8
Baňas Ján
✓
01H3037Y Politické strany na Slovensku v rokoch
1870 - 1948
4
2/0
2
Marek Pavel
vsetci KPOL
✓
01L2042Y Súčasné trendy v sociologickej teórii
4
2/0
4
✕
01L2014Y Teórie konfliktov
4
1/0
2
Koniar Ivan
✓
01H3067Y Vybrané kapitoly z dejín
Československa po roku 1945
4
2/0
2
Marek Pavel
✕
01L2025Y Medzinárodná politická ekonómia
(Ekonomické politiky)
5
2/0
4
Assenza Gaudenz
✕
01L2013Y Metódy sociálneho výskumu
5
1/1
2
Assenza Gaudenz
✕
01L2028Y Odborná angličtina 2
5
0/2
8
Baňas Ján
✕
01H3033Y Problematika antisemitizmu v
cirkevných dejinách
5
2/0
2
Olexák Peter
✕
01L2020Y Teória demokracie
5
2/0
4
Koniar Ivan
*Katedra odporúča študentom si predmet zapísať, jeho obsahová náplň je súčasťou štátnej skúšky.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 83
KATEDRA PSYCHOLÓGIE
Profesori:
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Docenti:
doc. Jiří Dan, CSc., m. prof. KU
Odborní asistenti:
Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
PaedDr. Klaudia Tabačková, PhD.
Externí spolupracovníci:
Dr. rer. nat. Peter Gröpel, PhD.
MUDr. Mgr. Vladimír Vršanský
Vedúca katedry:
Sekretariát:
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Katarína Kudličková
84 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Psychológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01P3001W Úvod do štúdia psychológie
1
2/1
6
Lajčiaková Petra
✓
01P3002W Všeobecná psychológia 1
1
2/2
8
Dan Jiří
✓
01P3045W Základy anatómie a fyziológie nervovej
sústavy
1
2/0
4
Vršanský Vladislav
✓
01P3007W Metodologické základy psychológie 1
2
2/2
8
Dan Jiří
✓
01P3009W Ontogenetická psychológia
2
2/2
8
Lajčiaková Petra
✓
01P3010W Psychológia osobnosti
2
2/2
8
Holdoš Juraj
✓
01P3008W Všeobecná psychológia 2
2
2/2
8
Dan Jiří
✓
01P3013W Metodologické základy psychológie 2
3
2/2
8
Ďurka Róbert
✓
01P3012W Sociálna psychológia
3
2/2
8
Holdoš Juraj
✓
01P3019W Edukačná a školská psychológia
4
2/2
8
Lajčiaková Petra
✓
01P3018W Metodologické základy psychológie 3
4
2/2
8
Ďurka Róbert
✓
01P3017W Základy psychodiagnostiky
4
2/2
8
Dan Jiří
✓
01P3022W Úvod do klinickej psychológie
5
2/2
8
Ďurka Róbert
✓
01P3026W Úvod do práce s klientom
5
2/2
8
Lajčiaková Petra
✓
01P3023W Úvod do psychológie práce a riadenia
5
2/2
8
Holdoš Juraj
✓
01P3027W Psychologická odborná prax
6
0/2
20
Lajčiaková Petra
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Psychológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01P3003Y Dejiny psychológie*
1
2/0
4
Holdoš Juraj
✓
01P3004Y Psychologická terminológia v angl.
jazyku 1*
1
0/2
2
Ďurka Róbert
✓
01P3011Y Psychologická terminológia v angl.
jazyku 2*
2
0/2
2
Ďurka Róbert
✓
01P3014Y Psychické poruchy detí a mládeže*
3
2/0
4
Ďurka Róbert
✓
01P3016Y Psychológia morálneho vývinu*
3
2/0
4
Lajčiaková Petra
✓
01P3015Y Psychologická terminológia v angl.
jazyku 3*
3
0/2
2
Ďurka Róbert
✓
01P3020Y Psychologická terminológia v angl.
jazyku 4*
4
0/2
2
Ďurka Róbert
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 85
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01P3021Y Sociálno-psychologický výcvik 1*
4
0/4
4
Škodová Zuzana
✓
01P3024W Psychologická terminológia v angl.
jazyku 5*
5
0/2
2
Ďurka Róbert
✓
01P3025Y Sociálno-psychologický výcvik 2*
5
0/4
4
Škodová Zuzana
*Študent je povinný počas celého bakalárskeho štúdia psychológie absolvovať 10 PVP študijného programu
psychológia.
86 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Magisterský študijný program - povinné predmety
Psychológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01P3047W Aktuálne trendy vývinovej psychológie
1
2/1
6
Lajčiaková Petra
✓
01P3046W Kognitívna psychológia
1
2/1
6
Holdoš Juraj
✓
01P3028W Poradenský proces
1
2/1
6
Dan Jiří
✓
01P3029W Psychodiagnostika detí a mládeže
1
2/1
6
Čermák Ivo
✓
01P3048W Aktuálne trendy psychológie osobnosti
2
2/1
6
Holdoš Juraj
✓
01P3052W Kvalitatívna metodológia
2
1/2
6
Čermák Ivo
✓
01P3034W Psychodiagnostika dospelých
2
2/1
6
Dan Jiří
✓
01P3036W Školské poradenstvo
2
2/1
6
Lajčiaková Petra
✕
01P3049W Aktuálne trendy sociálnej psychológie
3
2/1
6
školiteľ KPS
✕
01P3030W Klinická psychológia
3
2/1
6
školiteľ KPS
✕
01P3040W Manažérska psychológia
3
2/1
6
školiteľ KPS
✕
01P3050W Stáž na psychologickom pracovisku
3
0/1
7
odborný poradca
KPS
✕
01P3044W Psychologická odborná prax
4
0/2
20
odborný poradca
KPS
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Psychológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✕
01P3033Y Psychológia rodiny
1
2/0
2
školiteľ KPS
✓
01P3032Y Semestrálne kolokvium 1
1
2/0
2
školiteľ KPS
✓
01P3037Y Semestrálne kolokvium 2
2
2/0
2
školiteľ KPS
✓
01P3044Y Vybrané otázky zo psychoterapie
2
2/0
2
školiteľ KPS
✕
01P3046Y Semestrálne kolokvium 3
3
2/0
2
školiteľ KPS
✕
01P3045Y Základy psychiatrie
3
2/0
2
školiteľ KPS
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 87
KATEDRA RELIGIONISTIKY A NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
Profesori:
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
Docenti:
doc. ThDr. Peter Caban, PhD.
doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.
Odborní asistenti:
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.
Externí spolupracovníci:
prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
Imrich Gazda, PhD.
Mgr. Štefan Hodža
PhLic. Ing. Branislav Koppal
ThDr. Mária Nagranová, PhD.
doc. ThDr. Róbert Sarka, PhD.
ThLic. Roman Seko
Mgr. Anna Vaľková
Vedúca katedry:
Zástupca vedúcej katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.
ThDr. Mária Nagranová, PhD.
Katarína Kudličková
88 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01R2035W Biblická teológia 1
1
2/0
4
Iskrová Daniela
✓
01R2037W Dejiny Cirkvi 1
1
2/0
2
Olexák Peter
✓
01R2036W Systematická teológia 1
1
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2039W Biblická teológia 2
2
2/0
4
Iskrová Daniela
✓
01R2041W Dejiny Cirkvi 2
2
2/0
2
Olexák Peter
✓
01R2042W Filozofia 1
2
2/0
2
Koppal Branislav
✓
01R2040W Systematická teológia 2
2
2/0
4
Sarka Róbert
✓
01R2043W Biblická teológia 3
3
2/0
3
Iskrová Daniela
✓
01R2045W Filozofia 2
3
2/0
2
Koppal Branislav
✓
01R2046W Praktická teológia 1
3
2/0
3
Trstenský Jozef
✓
01R2044W Systematická teológia 3
3
2/0
4
Sarka Róbert
✓
01R2047W Systematická teológia 4
3
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2048W Filozofia 3
4
2/0
2
Koppal Branislav
✓
01R2049W Praktická teológia 2
4
2/0
4
Trstenský Jozef
✓
01R2052W Katolícka sociálna náuka
5
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2053W Praktická teológia 3
5
2/0
3
Trstenský Jozef
✓
01R2054W Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
0/1
1
Nagranová Mária
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
✕
01T74Y
Biblická gréčtina*
1
1/0
2
✓
01T55Y
Biblická hebrejčina*
1
1/0
2
Iskrová Daniela
2
1/0
2
Iskrová Daniela
✕
✓
Študijný predmet
01R2076Y Judaizmus*
01T42Y
Seminár z fundamentálnej teológie*
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
Iskrová Daniela
2
0/1
2
Sarka Róbert
✓
01R2050Y Seminár z praktickej teológie 1*
4
0/2
2
Trstenský Jozef
✓
01T1024Y Seminár z praktickej teológie 3*
5
0/2
2
Trstenský Jozef
*Študent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy si môže zapísať predmety študijného
programu religionistika a naopak. (Platí pre PVP)
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 89
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01R2058W Didaktika náboženskej výchovy 1
1
1/1
2
✓
01R2057W Kánonické právo 1
1
2/0
2
Duda Ján
✓
01R2059W Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Nagranová Mária
✓
01R2056W Praktická teológia 4
1
2/0
3
Seko Roman
✓
01R2055W Systematická teológia 6
1
2/0
3
Moricová Jana
✓
01R2063W Biblická teológia 4
2
2/0
3
Iskrová Daniela
✓
01R2064W Didaktika náboženskej výchovy 2
2
1/1
2
Nagranová Mária
✓
01R2065W Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Nagranová Mária
✓
01R2062W Praktická teológia 5
2
2/0
4
Seko Roman
✓
01R2061W Systematická teológia 7
2
2/0
4
Moricová Jana
✓
01R2070W Biblická teológia 5
3
2/0
3
Iskrová Daniela
✓
01R2071W Didaktika náboženskej výchovy 3
3
1/1
2
Nagranová Mária
✓
01R2072W Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Nagranová Mária
✓
01R2069W Praktická teológia 6
3
2/0
4
Seko Roman
✓
01R2068W Systematická teológia 8
3
2/0
4
Moricová Jana
Nagranová Mária
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✕
01R2077Y Apokalypsa
2
1/0
2
Iskrová Daniela
✓
01R2067Y Kánonické právo 2
2
2/0
2
Duda Ján
✕
01R2079Y Múdroslovná literatúra
2
1/0
2
Iskrová Daniela
✓
01R2066Y Seminár z katechetiky 2
2
0/2
2
Nagranová Mária
✓
01T118W
3
0/2
2
Moricová Jana
Seminár zo systematickej teológie
90 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Religionistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01R2009W Dejiny a teória religionistiky 1
1
2/2
7
✓
01R2003W Geografia náboženstva
1
2/2
6
Trstenský Jozef
✓
01R2012W Prvotné a staroveké náboženské
systémy 1
1
2/2
7
Trstenský Jozef
✓
01R2001W Svetové a európske mytológie 1
1
2/2
7
Moďoroši Ivan
✓
01R2010W Dejiny a teória religionistiky 2
2
2/2
7
Moricová Jana
✓
01R2015W Kresťanstvo 1
2
2/1
4
Vaľková Anna
✓
01R2014W Náboženstvá Ázie a Ameriky 1
2
2/2
6
Moďoroši Ivan
✓
01R2013W Prvotné a staroveké náboženské
systémy 2
2
2/2
7
Hodža Štefan
✓
01R2011W Svetové a európske mytológie 2
2
2/2
7
Moďoroši Ivan
✓
01R2019W Islam 1
3
3/0
4
Kollár Pavol
✓
01R2020W Judaizmus 1
3
3/0
4
Iskrová Daniela
✓
01R2022W Kresťanstvo 2
3
2/1
4
Vaľková Anna
✓
01R2018W Náboženstvá Ázie a Ameriky 2
3
2/2
7
Moďoroši Ivan
✓
01R2021W Nové náboženské smery a hnutia 1
3
2/0
3
Moďoroši Ivan
✓
01R2017W Prvotné a staroveké náboženské
systémy 3
3
2/2
6
Vaľková Anna
✓
01R2025W Islam 2
4
2/2
7
Kollár Pavol
✓
01R2026W Judaizmus 2
4
2/2
7
Iskrová Daniela
✓
01R2027W Kresťanstvo 3
4
2/2
6
Caban Peter
✓
01R2024W Náboženstvá Ázie a Ameriky 3
4
2/2
7
Moďoroši Ivan
✓
01R2028W Nové náboženské smery a hnutia 2
4
2/0
3
Moďoroši Ivan
✓
01R2033W Islam 3
5
2/2
7
Kollár Pavol
✓
01R2034W Judaizmus 3
5
2/2
7
Iskrová Daniela
✓
01R2031W Kresťanstvo 4
5
2/2
7
Vaľková Anna
✓
01R2032W Nové náboženské smery a hnutia 3
5
2/2
7
Moďoroši Ivan
Vaľková Anna
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Religionistika
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 91
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Religionistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✕
01T74Y
Biblická gréčtina*
1
1/0
2
Iskrová Daniela
✓
01T55Y
Biblická hebrejčina*
1
1/0
2
Iskrová Daniela
✓
01R2036W Systematická teológia 1*
1
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2040W Systematická teológia 2*
2
2/0
4
Sarka Róbert
✓
01R2046W Praktická teológia 1*
3
2/0
3
Trstenský Jozef
✓
01R2044W Systematická teológia 3*
3
2/0
4
Sarka Róbert
✓
01R2047W Systematická teológia 4*
3
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2049W Praktická teológia 2*
4
2/0
4
Trstenský Jozef
✓
01R2052W Katolícka sociálna náuka*
5
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2053W Praktická teológia 3*
5
2/0
3
Trstenský Jozef
*Študent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy si môže zapísať predmety študijného
programu religionistika a naopak. (Platí pre PVP)
92 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Profesori:
doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., m. prof. KU
Emeritný profesor:
prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc.
Docenti:
doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.
Odborní asistenti:
PhDr. Dana Baláková, PhD.
Mgr. Jana Juhásová, PhD.
PhDr. Viera Kováčová, PhD.
PaedDr. Edita Príhodová, PhD.
Asistenti:
PaedDr. Katarína Vilčeková
Externí spolupracovníci:
Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Mgr. Renáta Gregová, PhD.
Mgr. Carlos Alonso Hidalgo, PhD.
Mgr. Pavel Izrael, PhD.
Mgr. Jana Kišová, PhD.
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.
Mgr. Ľubica Somolayová, PhD.
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Vedúca katedry:
Zástupca vedúcej katedry:
Metodička praxe:
Sekretariát:
PaedDr. Edita Príhodová, PhD.
doc. PaedDr. Milan Ligoš, CSc., m. prof. KU
PaedDr. Katarína Vilčeková
Ing. Zuzana Benczová
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 93
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01S8003W Dejiny slovenskej literatúry 1 (staršia
slovenská literatúra)
1
1/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S8001W Súčasný slovenský spisovný jazyk 1
(fonetika a fonológia)
1
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8002W Teória literatúry 1
1
2/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S2000W Úvod do štúdia jazyka
1
1/0
3
Baláková Dana
✓
01S8007W Dejiny slovenskej literatúry 2 (literatúra
národného obrodenia 1)
2
1/1
3
Príhodová Edita
✓
01S8004W Súčasný slovenský spisovný jazyk 2
(lexikológia)
2
1/1
3
Mlacek Jozef
✓
01S8005W Súčasný slovenský spisovný jazyk 3
(morfológia 1)
2
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8006W Teória literatúry 2
2
0/1
3
Juhásová Jana
✓
01S8015W Dejiny slovenskej literatúry 3 (literatúra
národného obrodenia 2)
3
1/1
3
Príhodová Edita
✓
01S8013W Súčasný slovenský spisovný jazyk 4
(morfológia 2)
3
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8014W Súčasný slovenský spisovný jazyk 5
(syntax 1)
3
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8021W Dejiny slovenskej literatúry 4
(slovenský realizmus)
4
1/1
3
Lauček Anton
✓
01S8019W Súčasný slovenský spisovný jazyk 6
(syntax 2)
4
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8020W Teória literatúry 3 (interpretácia
umeleckého textu)
4
0/2
3
Príhodová Edita
✓
01S8027W Dejiny slovenskej literatúry 5
(slovenská medzivojnová literatúra)
5
1/2
4
Príhodová Edita
✓
01S8026W Súčasný slovenský spisovný jazyk 7
(štylistika)
5
2/1
3
Kišová Jana
✓
01S8028W Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
1/0
1
Vilčeková Katarína
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
94 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
✓
01S116Y
✓
01S8097Y Metodologický proseminár*
✕
01S88Y
Študijný predmet
Kapitoly z ortografie
Lexikálna interpretácia textu
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
1
0/1
2
Markovičová
Katarína
1
0/1
1
Vilčeková Katarína
2
0/1
2
Baláková Dana
2
1/0
2
Lauček Anton
✓
01S8008Y Svetová literatúra 1
✕
01S8017Y Jazyková politika a jazyková kultúra
3
1/0
1
Baláková Dana
✓
01S122Y
3
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S8010Y Morfematika
3
1/0
1
Baláková Dana
✓
01S8100Y Počítačová lingvistika 1
3
1/0
1
Hidalgo Carlos
Alonso
✕
01S8018Y Slovenská romantická poézia a Karel
Hynek Mácha
3
1/0
1
Gombala Eduard
Literárna exkurzia 1
✓
01S8011Y Frazeológia
4
1/0
1
Baláková Dana
✕
01S8024Y Odborná komunikácia v cudzom
jazyku 1
4
0/2
1
doktorand KSJL
✓
01S8106Y Počítačová lingvistika 2
4
1/0
1
Hidalgo Carlos
Alonso
✓
01S8022Y Svetová literatúra 2
4
1/0
2
Lauček Anton
✓
01S8023Y Úvod do didaktiky slov. jazyka a
literatúry 1
4
1/0
1
Ligoš Milan
✕
4
0/1
2
Juhásová Jana
✓
01S8029Y Poetika prozaických textov
medzivojnového obdobia**
01S89Y
Základy tvorivého písania
5
1/0
1
Príhodová Edita
✕
01S8034Y Prejavy kresťanského myslenia v slov.
literatúre
5
1/0
1
Gombala Eduard
✕
01S8032Y Sociolingvistika
5
1/0
1
Stěpanova Ludmila
✓
01S8043Y Svetová literatúra 3
5
1/0
2
Lauček Anton
✓
01S8033Y Úvod do didaktiky slov. jazyka a
literatúry 2
5
1/0
2
Ligoš Milan
*KSJL odporúča, aby si predmet zapísali všetci študenti prvého ročníka
**KSJL odporúča všetkým študentom, aby si zapísali tento predmet
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 95
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
✓
01S361W
Dejiny slovenskej literatúry 6 (súčasná
slovenská literatúra-próza)
1
1/2
4
Barborík Vladimír
✓
01S8035W Diachrónia jazyka 1 (slavistika a
staroslovienčina)
1
1/1
3
Krško Jaromír
✓
01S8039W Didaktika slovenského jazyka a
literatúry 1 (didaktika jazyka)
1
1/1
2
Ligoš Milan
✓
01S8057W Didaktika slovenského jazyka a
literatúry 3 (didaktika literatúry)*
1
1/1
2
Vilčeková Katarína
✓
01S8038W Literatúra pre deti a mládež
1
1/1
3
Lauček Anton
✓
01S8040W Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S362W
2
1/1
3
Juhásová Jana
✓
01S8046W Diachrónia jazyka 2 (vývin
slovenského jazyka)
2
1/1
4
Kováčová Viera
✓
01S8050W Didaktika slovenského jazyka a
literatúry 2 (didaktika slohu a
komunikácie)
2
1/1
2
Ligoš Milan
✓
01S8049W Literárna kritika 1
2
1/1
3
Lauček Anton
✓
01S8051W Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S8047W Súčasný slovenský spisovný jazyk 8
(rétorika a rečová kultúra)
2
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8055W Česká literatúra
3
1/1
3
Barborík Vladimír
✓
01S8054W Diachrónia jazyka 3 (dialektológia)
3
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8056W Diachrónia jazyka 4 (dejiny spisovnej
slovenčiny)
3
1/1
3
Krško Jaromír
✓
01S8058W Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Vilčeková Katarína
✓
01S363W
3
1/1
3
Juhásová Jana
Dejiny slovenskej literatúry 7 (súčasná
slovenská literatúra-poézia)
Poézia po roku 1989
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
*Tento predmet si zapisujú v zimnom semestri aj študenti druhého ročníka magisterského štúdia.
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
96 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01S124Y
Interpretácia vybraných diel povojnovej
literatúry
1
0/1
1
Barborík Vladimír
✓
01S123Y
Literárna exkurzia 2
1
0/1
1
Vilčeková Katarína
✕
01S8045Y Odborná komunikácia v cudzom
jazyku 2
1
0/2
1
doktorand KSJL
Lauček Anton
✓
01S8042Y Schématická literatúra 50. rokov
1
1/0
1
✕
01S8041Y Štylistická interpretácia textu
1
1/0
1
Baláková Dana
✕
01S8044Y Teória textu
1
1/0
1
Baláková Dana
✕
01S8053Y Odborná komunikácia v cudzom
jazyku 3
2
0/2
1
doktorand KSJL
✓
01S8096Y Regionálna literatúra
2
1/0
1
Lauček Anton
2
1/0
2
Šindelářová
Jaromíra
✓
01S37Y
Slovanský jazyk (český)*
✓
01S8052Y Vybrané kapitoly z didaktiky
materinského jazyka
2
0/1
1
Ligoš Milan
✕
01S8064Y Filozofia literatúry
3
1/0
1
Juhásová Jana
✕
01S8102Y Frazeológia biblického pôvodu
3
1/0
1
Stěpanova Ludmila
✓
00S1362Y Motivačné a duchovné rozmery
vyučovania slov.jaz.
3
0/1
1
Ligoš Milan
✕
01S8059Y Semiotika literatúry
3
1/0
1
Príhodová Edita
✓
01S8092Y Slovenčina pre cudzincov
3
0/1
1
Hidalgo Carlos
Alonso
✕
01S8101Y Slovenská literatúra vo filmovom a
dramatickom umení
3
1/0
1
Barborík Vladimír
✕
01S8060Y Text a štýl
3
1/0
1
Baláková Dana
*Povinnosť absolvovať predmet v priebehu mgr. štúdia.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 97
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Jazyk a kultúra Slovenska
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01S8027W Dejiny slovenskej literatúry 5
(slovenská medzivojnová literatúra)
✓
01S8072W Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 1
1
1/1
6
Vilčeková Katarína
✓
01S8076W Kultúrno-literárna exkurzia 1
1
1/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S8066W Medziľudská komunikácia 1 (základy
medziľudskej komunikácie)
1
2/0
6
Ligoš Milan
✓
01S8065W Súčasný slovenský spisovný jazyk 1
(JKUS3) (ortoepia a ortografia)
1
1/2
6
Gregová Renáta
✓
01S8002W Teória literatúry 1
1
2/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S8000W Úvod do štúdia jazyka
1
1/0
3
Baláková Dana
✓
01S8073W Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 2
2
2/1
6
Príhodová Edita
✓
01S8067W Medziľudská komunikácia 2 (úvod do
lingvistickej antropológie)
2
1/1
6
Ligoš Milan
✓
4
Príhodová Edita
2
0/2
8
všetci KSJL
01S8004W Súčasný slovenský spisovný jazyk 2
(lexikológia)
2
1/1
3
Mlacek Jozef
✓
01S8005W Súčasný slovenský spisovný jazyk 3
(morfológia 1)
2
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8006W Teória literatúry 2
2
0/1
3
Juhásová Jana
✓
01S8099W Dejiny slovenskej literatúry 6 JKS
(súčasná slovenská literatúra - próza)
3
1/2
4
Barborík Vladimír
✓
01S8081W Dejiny spisovnej slovenčiny (JKUS3)
3
1/1
3
Krško Jaromír
✓
01S8068W Medziľudská komunikácia 3
3
1/2
6
Považan Juraj
✓
01S8083W Slovenčina ako cudzí jazyk
3
2/1
6
Hidalgo Carlos
Alonso
✕
01S8102W Slovenská literatúra vo filmovom a
dramatickom umení (JKS2)
3
1/1
6
Barborík Vladimír
✓
01S8013W Súčasný slovenský spisovný jazyk 4
(morfológia 2)
3
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8014W Súčasný slovenský spisovný jazyk 5
(syntax 1)
3
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8101W Základy manažmentu kultúry (JKS2)
3
1/1
3
Kociská Helena
✓
01S8100W Dejiny slovenskej literatúry 7 JKS
(súčasná slovenská literatúra - poézia)
4
1/1
3
Juhásová Jana
✓
01S8049W Literárna kritika 1
4
1/1
3
Lauček Anton
✓
01S8069W Medziľudská komunikácia 4
4
1/1
6
Šindelářová
Jaromíra
všetci KSJL
01S85W
Ročníková práca 1*
1/2
✓
✓
01S84W
1
4
0/2
8
✓
01S8088W Slovenské dejiny 3
Ročníková práca 2**
4
2/1
4
Šoltés Peter
✓
01S8019W Súčasný slovenský spisovný jazyk 6
(syntax 2)
4
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8047W Súčasný slovenský spisovný jazyk 8
(rétorika a rečová kultúra)
4
1/0
3
Baláková Dana
✓
01S8077W Kultúrno-literárna exkurzia 2
5
1/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S8070W Medziľudská komunikácia 5
5
1/0
5
Kišová Jana
✓
01S8071W Medziľudská komunikácia 6
5
1/1
6
Ligoš Milan
98 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01S8089W Slovenské dejiny 4
5
2/1
4
Zmátlo Peter
✓
01S8026W Súčasný slovenský spisovný jazyk 7
(štylistika)
5
2/1
3
Kišová Jana
✓
01S8087W Základy manažmentu kultúry
5
1/1
3
Gurbaľová Mária
*Študent vypracúva ročníkovú prácu počas celého akademického roka. Rešpektuje pokyny školiteľa, ktorého si hľadá
spomedzi pedagógov KSJL.
**Študent vypracúva ročníkovú prácu počas celého akademického roka.
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Jazyk a kultúra Slovenska
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01S8097Y Metodologický proseminár*
1
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S8029Y Poetika prozaických textov
medzivojnového obdobia
1
1/0
1
Príhodová Edita
✕
01S8034Y Prejavy kresťanského myslenia v slov.
literatúre
1
1/0
1
Gombala Eduard
Lauček Anton
✓
01S114Y
Regionálna literatúra
1
1/0
1
✕
01S120Y
Slovenská ľudová kultúra 1 jks
1
1/0
1
Zentko Jozef
✕
01S88Y
Lexikálna interpretácia textu
2
0/1
2
Baláková Dana
2
0/2
1
doktorand KSJL
✕
01S8024Y Odborná komunikácia v cudzom
jazyku 1
✓
01S121Y
2
1/0
1
Zentko Jozef
✓
01S8008Y Svetová literatúra 1
2
1/0
2
Lauček Anton
✕
01S8084Y Bilingvizmus
3
1/0
2
Stěpanova Ludmila
✓
01S8104Y Česká literatúra 20. storočia
3
1/0
1
Barborík Vladimír
✕
01S112Y
3
0/1
1
Baláková Dana
✓
01S8010Y Morfematika
3
1/0
1
Baláková Dana
✓
01S8100Y Počítačová lingvistika 1
3
1/0
1
Hidalgo Carlos
Alonso
✕
01S8085Y Psycholingvistika
3
0/1
1
Ligoš Milan
✕
01S120Y
3
1/0
1
Zentko Jozef
✕
01S8086Y Dynamické tendencie v jazyku na
prelome tisícročí
4
1/0
1
Kováčová Viera
✕
01S8064Y Filozofia literatúry
4
1/0
1
Juhásová Jana
✓
01S8011Y Frazeológia
4
1/0
1
Baláková Dana
✓
01S8106Y Počítačová lingvistika 2
4
1/0
1
Hidalgo Carlos
Alonso
✓
01S8031Y Slovanský jazyk (český)
4
0/1
2
Šindelářová
Jaromíra
✕
01S8090Y Slovenčina a slovanské jazyky
4
1/0
1
Stěpanova Ludmila
Slovenská ľudová kultúra 2 jks
Frazeológia biblického pôvodu
Slovenská ľudová kultúra 1 jks
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 99
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01S121Y
4
1/0
1
Zentko Jozef
✓
01S8022Y Svetová literatúra 2
4
1/0
2
Lauček Anton
✕
01S8025Y Základy tvorivého písania
4
0/1
2
Juhásová Jana
✕
01S8017Y Jazyková politika a jazyková kultúra
5
1/0
1
Baláková Dana
Slovenská ľudová kultúra 2 jks
✓
01S8042Y Schématická literatúra 50. rokov
5
1/0
1
Lauček Anton
✕
01S8032Y Sociolingvistika
5
1/0
1
Stěpanova Ludmila
✓
01S8043Y Svetová literatúra 3
5
1/0
2
Lauček Anton
*KSJL odporúča, aby si predmet zapísali všetci študenti prvého ročníka
100 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
KATEDRA ŽURNALISTIKY
Profesori:
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.
prof. Tadeusz Zasepa, PhD.
prof. ThDr. Peter Olekšák, PhD.
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.
Odborní asistenti:
Mgr. Imrich Gazda, PhD.
Mgr. Pavel Izrael, PhD.
Mgr. Peter Kravčák, PhD.
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.
Mgr. Terézia Rončáková, PhD.
Odborný pracovník:
Mgr. Marek Hasák
Externí spolupracovníci:
Mgr. Vladimír Buzna
Mgr. Miroslav Debnár
ThLic. Marián Gavenda
Mgr. Tomáš Godiš
PhDr. Peter Grečo, PhD.
PhDr. Renáta Gregová, PhD.
Mgr. Marek Hasák
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
Ing. Štefan Hríb
Mgr. Jana Juhásová, PhD.
PhDr. Branislav Koppal, MA
doc. PhDr. ThDr. Stanislav Košč, PhD.
Mgr. Albert Kulla, PhD.
doc. Marian Kuna, PhD., MA, MPhil
PaedDr. Anton Lauček, PhD.
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
Mgr. Barbora Mráziková
František Múčka
Mgr. Viera Nagyová
HEDr. Peter Olexák, PhD.
David Reichard, PhD.
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Mgr. art. Helena Šišková
PhDr. Ondrej Štefaňák, PhD.
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Mgr. Matúš Zajac
PhD. PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Sekretariát:
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.
Mgr. Imrich Gazda, PhD.
Adriana Burošová
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 101
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Žurnalistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Z8012W Dejiny Cirkvi 1
1
2/0
3
Olexák Peter
✓
01Z8016W Kresťanstvo 1
1
3/0
4
Dluhý Rastislav
✓
01Z8010W Odborné čítanie 1
1
0/1
1
Mačala Ján
✓
01Z8159W Ročníková práca 1 (zimný semester)
1
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8015W Slovenské dejiny 4 (od roku 1918)
1
2/1
4
Grečo Peter
✓
01Z8005W Súčasný slovenský spisovný jazyk 1
(ortoepia - ZU3B)
1
1/2
3
Gregová Renáta
✓
01Z8000W Teória médií 1 (úvod do štúdia
žunalistiky)
1
1/1
2
Zasepa Tadeusz
✓
01Z8081W Úvod do filozofie - akademické písanie
1
1/0
2
Petáková Miroslava
✓
01Z8014W Všeobecné dejiny novoveku 3 (od roku
1918)
1
2/1
4
Zmátlo Peter
✓
01Z8017W Žurnalistické žánre VK
1
2/1
3
Izrael Pavel
✓
01Z8013W Dejiny Cirkvi 2
2
2/1
4
Olexák Peter
✓
01Z8037W Filozofická antropológia 3
2
2/0
2
Koppal Branislav
✓
01Z8022W Kresťanstvo 2
2
3/0
4
Gazda Imrich
✓
01Z8082W Literárna kritika 1
2
1/1
3
Lauček Anton
✓
01Z8011W Odborné čítanie 2
2
0/1
1
Špatinová Gabriela
✓
01Z8023W Ročníková práca 1 (letný semester)
2
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8006W Súčasný slovenský spisovný jazyk 3
(lexikológia - ZU3B)
2
1/1
3
Mlacek Jozef
✓
01Z8001W Teória médií 2 (manipulácia)
2
1/0
2
Zasepa Tadeusz
✓
01Z8018W Základy politológie 1 VK
2
2/1
3
Grečo Peter
✓
01Z8026W Žurnalistická prax 1
2
0/2
6
Gazda Imrich
✓
01Z8029W Dejiny žurnalistiky 1 (dejiny svetovej
žurnalistiky)
3
2/0
2
Serafínová Danuša
✓
01Z8031W Etika žurnalistiky VK
3
1/1
2
Kravčák Peter
✓
01Z8032W Katolícke médiá 1 (kat. tlačové
agentúry, internet ako nástroj
evanjelizácie)
3
0/2
3
Kováčik Jozef
✓
01Z8083W Literárna kritika 2
3
0/1
3
Lauček Anton
✓
01Z8160W Ročníková práca 2 (zimný semester)
3
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8033W Sociálna náuka Cirkvi
3
1/0
2
Gazda Imrich
✓
01Z8007W Súčasný slovenský spisovný jazyk 5
(morfológia - ZU3B)
3
1/1
3
Mlacek Jozef
✓
01Z8002W Teória médií 3 (rozhlas)
3
2/0
3
Spuchľák Juraj
✓
01Z8019W Základy politológie 2 VK (Európska
únia)
3
1/0
2
Grečo Peter
✓
01Z8030W Dejiny žurnalistiky 2 (dejiny slovenskej
žurnalistiky)
4
2/0
2
Serafínová Danuša
✓
01Z8084W Literárna kritika 3
4
0/1
3
Lauček Anton
✓
01Z8034W Nové médiá 1 VK (internet a nové
médiá)
4
1/0
2
Považan Juraj
✓
01Z8024W Ročníková práca 2 (letný semester)
4
0/2
3
všetci KZ
102 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Z8008W Súčasný slovenský spisovný jazyk 7
(syntax - ZU3B)
4
1/1
3
Mlacek Jozef
✓
01Z8035W Teoretické základy psychológie 3
(základy psychológie pre žurnalistov)
4
2/0
2
Holdoš Juraj
✓
01Z8003W Teória médií 4 (metodiky žurnalistiky)
4
3/0
3
Olekšák Peter
✓
01Z8020W Základy politológie 3 VK (vzťah politiky
a médií, aktuálne spoločenské
problémy na Slovensku)
4
2/2
4
Grečo Peter
✓
01Z8027W Žurnalistická prax 2
4
0/2
6
Gazda Imrich
✓
01Z8009W Súčasný slovenský spisovný jazyk 8
(štylistika - ZU3B)
5
2/1
3
Mlacek Jozef
✓
01Z8004W Teória médií 5 (televízia)
5
1/1
3
Kravčák Peter
✓
01Z8036W Všeobecná sociológia VK
5
2/0
2
Štefaňák Ondrej
✓
01Z8021W Základy politológie 4 VK (politická
geografia)
5
1/2
4
Grečo Peter
✓
01Z8025W Ročníková práca 3
6
0/2
6
všetci KZ
✓
01Z8028W Žurnalistická prax 3
6
0/2
6
Gazda Imrich
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Žurnalistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Z8091Y Anglický jazyk pre študentov
žurnalistiky 1*
1
0/2
4
Izrael Pavel
✓
01Z8116Y Ortografia 1**
1
0/1
3
Izrael Pavel
✓
01Z8145Y Základy televíznej tvorby 1
1
0/2
6
Kravčák Peter
✓
01Z8092Y Anglický jazyk pre študentov
žurnalistiky 2*
2
0/2
4
Izrael Pavel
✓
01Z8117Y Ortografia 2**
2
0/1
3
Izrael Pavel
✓
01Z8147Y Politicko-spoločenské súvislosti po
roku 1989
2
2/1
4
Grečo Peter
✓
01Z8146Y Základy televíznej tvorby 2
2
0/2
6
Kravčák Peter
✓
01Z8048Y Žurnalistické žánre 1 spravodajstvo***
2
0/1
3
Demko Matúš
✓
01Z8093Y Anglický jazyk pre študentov
žurnalistiky 3*
3
0/2
4
Kulla Albert
✕
01Z8148Y Hlasové cvičenia 1
3
0/2
2
Hacek Ján
✓
01Z8098Y Nemecký jazyk pre študentov
žurnalistiky 3****
3
0/2
4
Godiš Tomáš
✓
01Z8044Y Nové médiá 2 (práca s digitálnymi
médiami)
3
1/2
4
Považan Juraj
✓
01Z8150Y Polemika a argumentácia v médiách 1
3
0/2
3
Grečo Peter
✓
01Z8046Y Redaktor pred mikrofónom 1
3
0/2
5
Debnár Miroslav
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 103
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Z8049Y Žurnalistické žánre 2 - publicistika
racionálneho typu*****
3
0/1
3
Gazda Imrich
✓
01Z8094Y Anglický jazyk pre študentov
žurnalistiky 4*
4
0/2
4
Kulla Albert
✕
01Z8149Y Hlasové cvičenia 2
4
0/2
2
Hacek Ján
✓
01Z8099Y Nemecký jazyk pre študentov
žurnalistiky 4****
4
0/2
4
Godiš Tomáš
✓
01Z8045Y Nové médiá 3 (práca s digitálnymi
médiami)
4
0/2
4
Považan Juraj
✓
4
1/1
2
Považan Juraj
✓
01Z8151Y Polemika a argumentácia v médiách 2
01Z51Y
Počítačová typografia
4
0/2
2
Grečo Peter
✓
01Z8074Y Redaktor pred kamerou 1
4
0/3
5
Kravčák Peter
✓
01Z8047Y Redaktor pred mikrofónom 2
4
0/2
5
Debnár Miroslav
✕
01Z8152Y Sexualita a násilie v médiách
4
0/1
2
Gazda Imrich
✓
01Z8050Y Žurnalistické žánre 3 - publicistika
emocionálneho typu******
4
0/1
4
Demko Matúš
✓
01Z8095Y Anglický jazyk pre študentov
žurnalistiky 5*
5
0/2
4
Kulla Albert
✓
01Z8051Y Exkurzia
5
0/1
2
Gazda Imrich
✓
01Z8100Y Nemecký jazyk pre študentov
žurnalistiky 5****
5
0/2
4
Godiš Tomáš
✓
01Z8075Y Redaktor pred kamerou 2
5
0/3
5
Kravčák Peter
✕
01Z8052Y Sociálno-psychologický výcvik 3
5
0/2
1
Holdoš Juraj
*Každý študent je povinný zapísať si anglický jazyk pre študentov žurnalistiky. Nemecký jazyk pre študentov žurnalistiky
si ako povinný zapíšu študenti, ktorí ho absolvovali aj v minulom akademickom roku.
**Študent prvého ročníka je povinný absolvovať predmet ortografia 1 a ortografia 2.
***Študent prvého ročníka je povinný absolvovať predmet žurnalistické žánre 1 (spravodajstvo)
****Každý študent je povinný zapísať si Anglický jazyk pre študentov žurnalistiky. Nemecký jazyk pre študentov
žurnalistiky si ako povinný zapíšu študenti, ktorí ho absolvovali aj v minulom akademickom roku.
*****Študent druhého ročníka je povinný absolvovať predmet žurnalistické žánre 2 (publicistika racionálneho typu)
******Študent tretieho ročníka je povinný absolvovať predmet žurnalistické žánre 3 (publicistika emocionáneho typu)
104 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Magisterský študijný program - povinné predmety
Žurnalistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Z8055W Dejiny žurnalistiky 4 (krajanské médiá
v zahraničí)
3
2/0
3
Holeštiak Pavol
✓
01Z8064W Katolícke médiá 3 (katolícka
publicistika)
3
1/1
3
Gazda Imrich
✓
01Z8072W Liturgia v médiách
3
2/0
3
Gavenda Marián
✓
01Z8071W Odborné čítanie 3
3
0/2
5
Izrael Pavel
✓
01Z8070W Ročníková práca 2 (Mgr.)
3
0/2
6
všetci KZ
✓
01Z8057W Teória médií 8 (film)
3
1/1
5
Zasepa Tadeusz
✓
01Z8073W Základy politológie 5
3
1/1
3
Grečo Peter
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Žurnalistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Z8153Y Anglický jazyk pre študentov
žurnalistiky 8*
✓
01Z8172W Kultúra v médiách
3
0/2
4
Frank Michal
✓
01Z8158Y Politika a náboženstvo
3
1/0
3
Gazda Imrich
✓
01Z8066Y Textológia (editorstvo) 2 (inerpretačný
jazykový seminár)
3
0/2
4
Mlacek Jozef
✕
01Z8080Y Úvod do typografie VK
3
1/2
6
Považan Juraj
3
0/2
4
Kulla Albert
*Študent magisterského študijného programu je povinný zapísať si anglický jazyk pre študentov žurnalistiky.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 105
Magisterský študijný program - povinné predmety
Žurnalistika
Študijný plán pre študentov prijatých na štúdium od akademického roka 2011/2012.
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Z8054W Dejiny žurnalistiky 3 (dejiny katolíckej
žurnalistiky)
1
2/0
3
Serafínová Danuša
✓
01Z8063W Katolícke médiá 2 (práca v kat.
periodikách, spriritualita kat.
žurnalistiky)
1
1/1
3
Gavenda Marián
✓
01Z8060W Mediálna výchova 1
1
2/0
3
Izrael Pavel
✓
01Z8058W Mediálne právo a diplomacia 1
(mediálne právo)
1
1/1
2
Považan Juraj
✓
01Z8164W Odborné čítanie 1 (v anglickom jazyku)
1
0/2
4
Izrael Pavel
✓
01Z8161W Ročníková práca 1 (Mgr. - zimný
semester)
1
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8162W Teória médií 6 (metodológia výskumu
médií)
1
2/1
5
Považan Juraj
✓
01Z8163W Základy politológie 5 (politika a
náboženstvo)
1
1/0
2
Gazda Imrich
✓
01Z8165W Dejiny žurnalistiky 4 (masmédiá na
Slovensku v súčasnosti)
2
2/0
3
Gazda Imrich
✓
01Z8166W Mediálna výchova 2
2
1/1
3
Olekšák Peter
✓
01Z8059W Mediálne právo a diplomacia 2
(diplomacia)
2
2/0
2
Považan Juraj
✓
01Z8167W Odborné čítanie 2 (v anglickom jazyku)
2
0/2
4
Izrael Pavel
✓
01Z8069W Ročníková práca 1 (Mgr. - letný
semester)
2
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8067W Súčasný slovenský spisovný jazyk 9
(rétorika - žurnalistika)
2
1/1
3
Gregová Renáta
✓
01Z8056W Teória médií 7 (public relations a
reklama)
2
1/1
5
Buzna Vladimír
✓
01Z8065W Textológia (editorstvo) 1 VK
2
2/0
2
Izrael Pavel
✓
01Z8162Y Žurnalistická prax (Mgr.)
2
0/2
6
Gazda Imrich
✕
01Z8165Y Dejiny žurnalistiky 5 (Krajanské médiá
v zahraničí)
3
2/0
3
Holeštiak Pavol
✕
01Z8164Y Katolícke médiá 3 (Cirkev a médiá)
3
2/0
3
Olekšák Peter
✕
01Z8070W Ročníková práca 2 (Mgr.)
3
0/2
6
všetci KZ
✕
01Z8057W Teória médií 8 (film)
3
1/1
5
Zasepa Tadeusz
✕
01Z8163Y Základy politológie 6
3
1/1
3
Grečo Peter
✕
01Z8176W Odborné čítanie 3 (v anglickom jazyku)
4
0/2
4
Izrael Pavel
106 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Žurnalistika
Študijný plán pre študentov prijatých na štúdium od akademického roka 2011/2012.
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Seme
-ster
Počet Počet
hodín kreditov
P/C
Vyučujúci
✓
01Z8168W Ekonomika v médiách
1
0/2
4
všetci KZ
✓
01Z8175W Tlačový hovorca
1
0/2
6
Buzna Vladimír
✓
01Z8076Y Žurnalistická fotografia 1
1
0/3
6
Zajac Matúš
✓
01Z8169W Šport v médiách
2
0/2
4
Kravčák Peter
✓
01Z8077Y Žurnalistická fotografia 2
2
0/3
6
Zajac Matúš
✕
01Z8170W Interpretačný seminár
3
0/2
4
Mlacek Jozef
✕
01Z8173W Kultúra jazykového prejavu
3
1/1
4
Mlacek Jozef
✕
01Z8172W Kultúra v médiách
3
0/2
4
Frank Michal
✕
01Z8174W Mediálny diskurz - teória a prax
3
1/0
4
Izrael Pavel
✕
01Z8171W Náboženstvo v médiách
3
0/2
4
Gazda Imrich
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 107
SMERNICA DEKANKY FILOZOFICKEJ FAKULTY KATOLÍCKEJ
UNIVERZITY V RUŽOMBERKU O PÍSOMNÝCH PRÁCACH
ŠTUDENTOV BAKALÁRSKYCH A MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH
PROGRAMOV
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Smernica dekanky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej FF KU) o písomných
prácach študentov stanovuje základné formálne náležitosti písomných prác študentov bakalárskych a magisterských študijných programov, ktoré sú odovzdávané v rámci vysokoškolského štúdia zabezpečovaného
katedrami FF KU.
(2) Písomnými prácami sa rozumejú práce študentov vypracúvané počas vysokoškolského štúdia, predovšetkým seminárne, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Albertus Magnus).
Smernica sa nevzťahuje na záverečné práce, formálna úprava ktorých je zakotvená v smernici dekana FF
KU o ukončení štúdia na FF KU.
(3) Na obsahovú stránku písomných prác študentov v zmysle povinnosti rešpektovania pravidiel morálky
a akademickej etiky (problematika podvádzania, plagiátorstva, falzifikovania a i.) sa vzťahujú ustanovenia
smernice dekana FF KU o akademickej nečestnosti a disciplinárneho poriadku Katolíckej univerzity v Ružomberku pre študentov.
(4) Vzhľadom na skutočnosť, že osobitosť jednotlivých predmetov študijných programov môže vyvolať potrebu špecifických požiadaviek formálnych náležitostí písomných prác, študent v takýchto prípadoch postupuje podľa pokynov príslušnej katedry, resp. vyučujúceho daného predmetu. Katedra, resp. vyučujúci špecifické požiadavky vzťahujúce sa na písomné práce príslušného predmetu zverejní na internetovej stránke
katedry, na fyzickej nástenke katedry a oboznámi s nimi študentov v rámci úvodných vyučovacích hodín
daného predmetu.
(5) Nesúlad odovzdávanej písomnej práce s touto smernicou je dôvodom neprijatia práce vyučujúcim, resp.
dôvodom na zníženie klasifikačného ohodnotenia.
(6) V prípade zdravotne znevýhodnených študentov vyučujúci príslušného predmetu zohľadní nároky na formálnu stránku písomnej práce adekvátne typu zdravotného znevýhodnenia študenta, ak mu zdravotné znevýhodnenie neumožňuje v plnej miere splniť predpísané požiadavky viažuce sa na formálnu úpravu práce.
(7) Smernica nemá ambíciu obsiahnuť všetky otázky formálnych náležitostí, ktoré môžu nastať pri vypracúvaní
písomných prác. V prípade otázok, ktoré smernica bližšie nerozpracúva, sa študent riadi pokynmi uvedenými v publikácii Akademická príručka autorov D. Meško, D. Katuščák, J. Findra a kol. (2. vyd. Martin :
Osveta, 2005) a inštrukciami príslušnej katedry/vyučujúceho predmetu.
(8) Vyučujúci predmetu môže okrem tlačenej verzie práce vyžadovať odovzdanie práce aj v elektronickej verzii. Elektronická verzia a tlačená verzia práce musia byť identické.
Čl. 2
Základné formálne náležitosti písomných prác
(1) Na vytlačenie práce sa používa biely, nepriehľadný a hladký (nelesklý) papier formátu A4; pripúšťa sa jednostranná i obojstranná tlač práce.
(2) Číslovanie strán je umiestnené v päte na vonkajšej strane, príp. v strede strany. Využíva sa veľkosť písma 12
bodov, typ písma Times New Roman alebo Palatino a riadkovanie 1,5. Ak sa v práci využívajú poznámky
pod čiarou, uplatní sa pri nich jednoduché riadkovanie a veľkosť písma 10 bodov.
(3) Nastavenie vzhľadu stránky je nasledovné:
108 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
horný okraj
dolný okraj
ľavý (vnútorný) okraj
pravý (vonkajší) okraj
záhlavie hore
päta dolu
2,5 cm od hornej hrany listu papiera
2,5 cm od dolnej hrany listu papiera
2,5 cm od ľavej hrany listu papiera
2,5 cm od pravej hrany listu papiera
1,2 cm od hornej hrany listu papiera
2,5 cm od dolnej hrany listu papiera
(4) Rozsah písomných prác rešpektuje zásadu primeranosti. Zadávateľ práce môže touto smernicou stanovené
intervaly rozsahu písomnej práce špecifikovať na konkrétny rozsah, a to s ohľadom na účel a obsah odovzdávaného textu.
(5) Primeraný rozsah textu:
(a) seminárnej práce je 3 600 až 9 000 znakov,
(b) ročníkovej práce je 9 000 až 27 000 znakov,
(c) práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Albertus Magnus) je 18 000 až 36 000 znakov.
(6) Do rozsahu práce sa počítajú zložky tvoriace hlavnú časť práce (úvod, jadro, záver, zoznam bibliografických
odkazov – vrátane medzier a poznámok pod čiarou). Do rozsahu práce sa nepočítajú: titulný list, stránka
s abstraktom, stránky s obsahom a koncové časti (prílohy).
Čl. 3
Vnútorné členenie seminárnych prác
(1) Seminárna práca sa skladá z týchto častí:
a) titulná strana,
b) hlavný text: úvod, jadro, záver, zoznam bibliografických odkazov,
c) prílohy (ak to charakter práce alebo zadávateľ práce vyžaduje).
(2) Titulná strana je na samostatnom liste a obsahuje tieto povinné údaje (vzor titulnej strany je prílohou č. 1
smernice):
a) názov univerzity, fakulty
b) názov práce
c) úplné meno a priezvisko autora
d) študijný program
e) rok štúdia príslušného študijného programu študenta
f) názov predmetu
g) meno a priezvisko učiteľa (zadávateľa práce)
h) dátum ukončenia práce
i) vyhlásenie o presnom počte znakov započítavaných do rozsahu práce.
Na titulnú stranu sa začína písať približne 10 cm od horného okraja, jednotlivé údaje sú usporiadané v samostatných riadkoch so zarovnaním na stred. Používa sa identický typ a veľkosť písma ako v ďalších častiach práce (pozri čl. 2 ods. 2). V názve písomnej práce študent môže využiť bold (tučné písmo), podčiarkovanie sa nepoužíva.
(3) Na titulnej strane sa číslo strany neuvádza, ale započítava sa do číslovania. Každá nasledujúca strana s textom sa označí číslom strany arabskými číslicami.
(4) Zoznam bibliografických odkazov sa nachádza na samostatnom liste.
Čl. 4
Vnútorné členenie ročníkových prác a prác študentskej vedeckej
a odbornej činnosti (Albertus Magnus)
(1) Ročníková práca alebo práca študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Albertus Magnus) obsahuje tieto
časti:
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 109
a) titulná strana,
b) abstrakt,
c) obsah – osnova práce,
d) hlavný text – úvod, jadro, záver, zoznam bibliografických odkazov,
e) prílohy (ak to charakter práce alebo školiteľ vyžaduje).
Titulná strana sa riadi rovnakými zásadami ako v prípade titulnej strany seminárnej práce (pozri čl. 3 ods.
2 – 3 a prílohu č. 1 smernice) so špecifikáciou údajov podľa čl. 3, ods. 2, písm. f – g:
• v prípade ročníkových prác sa ako názov predmetu uvádza ročníková práca, v prípade práce odovzdávanej
ako výstup študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Albertus Magnus) sa v tejto časti titulnej strany uvádza
študentská vedecká a odborná činnosť (Albertus Magnus);
• pri ročníkových prácach a prácach študentskej vedeckej a odbornej činnosti meno a priezvisko vyučujúceho (zadávateľa práce) predstavuje meno a priezvisko školiteľa práce.
(2) V abstrakte sa uvádzajú nasledujúce údaje:
PRIEZVISKO, meno autora: Názov práce : podnázov [ročníková práca/študentská vedecká a odborná
činnosť – Albertus Magnus]; názov fakulty; názov katedry; školiteľ: meno a priezvisko; dátum; počet strán.
Text abstraktu: 75 – 100 slov.
(3) Titulný list, abstrakt, obsah a zoznam bibliografických odkazov sú na samostatných listoch.
Čl. 5
Číslovanie častí písomných prác
(1) Zmyslom číslovania častí, kapitol, odsekov je sprehľadniť text, preto – ak je číslovanie v písomnej práci
využité –, musí byť v súlade s logickým usporiadaním textu a hierarchizáciou myšlienok a nesmie sťažiť
(zneprehľadniť) čítanie práce. Na číslovanie častí sa využívajú iba arabské číslice (abecedné znaky je možné
využiť v označení príloh).
(2) Za samostatným číslom sa na prvej úrovni bodka nepíše (napr. 1 Charakteristika deklinácie mužských
životných substantív). V prípade, ak príslušná časť práce si vyžaduje ďalšie vnútorné členenie, pri číslovaní
sa bodka kladie vždy medzi čísla označujúce jednotlivé úrovne (napr. 1.1 Deklinačný systém mužských
životných substantív; 1.2 Deklinačný systém mužských neživotných substantív).
(3) Číslom 0 (nula) sa podľa potreby označí úvod, resp. iná časť podobného charakteru.
Čl. 6
Citácia
(1) Citácia je forma skráteného bibliografického odkazu umiestnená v zátvorkách vnútri textu alebo ako poznámka v dolnej časti strany. Citácia umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej sa prebrala alebo parafrázovala myšlienka. STN ISO 690 uvádza tri základne metódy citovania:
a) metóda číselných odkazov,
b) metóda priebežných poznámok,
c) metóda prvého údaja a dátumu.
(2) Študent pri písaní práce uplatní citáciu odporúčanú príslušnou katedrou, resp. vyučujúcim daného predmetu. V prípade, ak v pokynoch katedry/vyučujúceho nie je preferencia jednej zo základných metód citovania, metódu citovania si vyberie študent a dôsledne ju uplatňuje v celej písomnej práci. Používanie
viacerých metód v rámci jednej práce nie je prípustné.
(3) Charakteristika základných metód citovania je prílohou č. 2 smernice.
(4) Schémy a príklady bibliografických odkazov sú prílohou č. 3 smernice.
110 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1) Smernica sa vzťahuje na študentov FF KU prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v rámci
všetkých foriem a metód štúdia. Smernica sa vzťahuje i na študentov učiteľských študijných programov
PF KU – v prípade písomných prác odovzdávaných v rámci jednotiek študijného programu predmetovej
špecializácie, ktorú zabezpečuje katedra FF KU.
(2) Smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 1. septembra 2009. Vstupom do platnosti smernice sa ruší
smernica dekana FF KU o písomných prácach študentov z dňa 16. júla 2004.
V Ružomberku 15. júla 2009
PhDr. Dana Baláková, PhD.
dekanka FF KU
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 111
Príloha č. 1 smernice o písomných prácach: vzor titulnej strany
10 cm
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Otázka periodizácie dejín spisovnej slovenčiny
Zuzana Sochorovská
učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra
2. rok štúdia magisterského študijného programu
dejiny spisovnej slovenčiny
prof. PhDr. Rudolf Kováčik, PhD.
12. december 2009
Práca obsahuje 4 500 znakov zarátavaných do rozsahu práce.
112 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Príloha č. 2 smernice o písomných prácach: charakteristika základných metód citovania
STN ISO 690 uvádza tri základné metódy citovania. Metódy sú v tejto prílohe predstavené v poradí:
(1) metóda číselných odkazov,
(2) metóda priebežných poznámok,
(3) metóda prvého údaja a dátumu.
(1) Metóda číselných odkazov
Základná charakteristika:
Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný
index alebo v zátvorkách. Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Nasledujúce citácie
majú také isté číslo, ako má prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môžu sa uviesť za poradovým číslom citácie čísla strán. V zozname bibliografických odkazov sa odkazy usporiadajú podľa číselnej
postupnosti.
Príklad – text a citácia:
V prípade fenomenologického novotomizmu to boli predovšetkým adaptácie na fenomenologicko-ontologický prístup, transcendentálno-fenomenologický prístup a prístup Lebensweltu (5, s. 120). Celú Steinovej
filozofiu charakterizuje hľadanie a radostné nachádzanie pravdy a Boha: „Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, a to
vedome či nevedome“ (3, s. 6). … Keďže presahuje rámec novotomistickej metafyziky, bližšie o nej hovoríme
v rámci personalistických metafyzík (6, s. 5 – 6).
Zoznam bibliografických odkazov:
..........
..........
3. STEINOVÁ, Edita: Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 21 s. ISBN 80-7113-034-6
..........
5. LETZ, Ján: Metafyzika a ontológia : Príspevok k tvorbe kreačno-evolučnej ontológie. Bratislava : Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, 1993. 342 s. ISBN 80-85293-02-1
6. SORČ, Ciril: „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč. 1, 2002, č. 1,
s. 5 – 18. ISSN 1336-1635
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 113
(2) Metóda priebežných poznámok
Základná charakteristika:
Za každým citovaným alebo parafrázovaným textom sa zapisujú číslice v hornom indexe alebo v zátvorke,
ktoré sa vzťahujú k číselne radeným poznámkam pod čiarou. V rámci jednej poznámky sa môže citovať aj
viac dokumentov.
Prvá citácia musí obsahovať dostatočné údaje na identifikáciu dokumentu, aby zabezpečila presné spojenie
medzi citáciou a citovaným dokumentom. Druhá a ďalšia citácia toho istého dokumentu sa môže skrátiť
tak, že sa uvedie len priezvisko a meno autora a skrátený názov, za ktorým sa napíšu čísla citovaných strán.
Ak sa nejaký dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla.
V poznámke, ktorá sa odvoláva na dokument citovaný v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná
citácia (odkaz), alebo sa uvedie číslo predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod. V zozname bibliografických odkazov sú záznamy usporiadané abecedne podľa autora alebo názvu, ak je dielo
anonymné.
Príklad – text a citácia:
V prípade fenomenologického novotomizmu to boli predovšetkým adaptácie na fenomenologicko-ontologický prístup, transcendentálno-fenomenologický prístup a prístup Lebensweltu.30 Celú Steinovej filozofiu
charakterizuje hľadanie a radostné nachádzanie pravdy a Boha: „Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, a to vedome či
nevedome.“31… Keďže presahuje rámec novotomistickej metafyziky, bližšie o nej hovoríme v rámci personalistických metafyzík.32 Ako ďalej uvádza Sorč33…
_______________________________________
30
LETZ, J.: Metafyzika a ontológia, s. 120.
STEINOVÁ, E.: Myšlenky a dopisy, s. 6.
32
SORČ, C.: „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov, s. 5 – 6.
33
SORČ, C.: „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov, s. 7.
alebo
33
SORČ, C.: Cit. 32, s. 7.
31
Zoznam bibliografických odkazov:
LETZ, Ján: Metafyzika a ontológia : Príspevok k tvorbe kreačno-evolučnej ontológie. Bratislava : Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, 1993. 342 s. ISBN 80- 85293-02-1
SORČ, Ciril: „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč. 1, 2002, č. 1, s.
5 – 18. ISSN 1336-1635
STEINOVÁ, Edita: Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 21 s. ISBN 80-7113-034- 6
114 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
(3) Metóda prvého údaja a dátumu
Základná charakteristika:
V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného
dokumentu. Ak sa prvý údaj nachádza už v rámci textu, v zátvorkách uvádzame iba rok. V prípade potreby
sa za rokom uvedú aj čísla strán. Ak majú viaceré dokumenty ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa
malými písmenami (a, b, c atď.) za rokom vnútri zátvoriek. Jednotlivé položky v zozname bibliografických
odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého údaja, za ktorým nasleduje rok
vydania dokumentu.
Príklad – text a citácia:
V prípade fenomenologického novotomizmu to boli predovšetkým adaptácie na fenomenologicko-ontologický prístup, transcendentálno-fenomenologický prístup a prístup Lebensweltu (Letz, 1993, s. 120). Celú
Steinovej filozofiu charakterizuje hľadanie a radostné nachádzanie pravdy a Boha: „Kto hľadá pravdu, hľadá
Boha, a to vedome či nevedome“ (Steinerová, 1991, s. 6). … Keďže presahuje rámec novotomistickej metafyziky, bližšie o nej hovoríme v rámci personalistických metafyzík (Sorč, 2002, s. 5 – 6).
Zoznam bibliografických odkazov:
LETZ, Ján. 1993. Metafyzika a ontológia : Príspevok k tvorbe kreačno-evolučnej ontológie. Bratislava : Ústredie
slovenskej kresťanskej inteligencie, 1993. 342 s. ISBN 80-85293-02-1
SORČ, Ciril. 2002. „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč. 1, 2002,
č. 1, s. 5 – 18. ISSN 1336-1635
STEINEROVÁ, Edita. 1991. Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 21 s. ISBN 80-7113-034-6
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 115
Príloha č. 3 smernice o písomných prácach: schémy a príklady bibliografických odkazov
Schémy a príklady bibliografických odkazov
Úvodné poznámky:
Uvádzané schémy bibliografických odkazov platia v prezentovanom usporiadaní údajov pri využití metódy
číselných odkazov a metódy priebežných poznámok; pri uplatnení metódy prvého údaja a dátumu sa uvedená
schéma musí doplniť o rok vydania dokumentu, ktorý nasleduje hneď po uvedení priezviska a mena autora
(porov. príklady zoznamu bibliografických odkazov pri metóde prvého údaja a dátumu v prílohe smernice
č. 2), ďalšie údaje sa uvádzajú v nezmenenom poradí podľa tejto prílohy.
Vysvetlivky:
Tučné písmo – povinné prvky
Obyčajné písmo – nepovinné prvky
a) MONOGRAFIA
Hlavná zodpovednosť: Názov : Podnázov. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok. Rozsah. Štandardné číslo
WELTONOVÁ, Jude: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov
a obdobím, v ktorom sa zrodili. 1. vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. ISBN 80-8046-020-5
b) ČASTI MONOGRAFICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
Hlavná zodpovednosť: Názov : Podnázov. Vydanie. Číslo časti. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok. Lokalizácia v zdrojovom dokumente.
BRUNTON, Paul: Perspektívy. 1. vyd. Sv. 2. Praha : Unitaria, 1992. Kapitola 19, Vláda
relativity, s. 19 – 32.
c) PRÍSPEVOK V MONOGRAFII, SLOVNÍKU, ZBORNÍKU
Hlavná zodpovednosť (pre príspevok): Názov : Podnázov. In: Hlavná zodpovednosť (pre zdrojový dokument): Názov : Podnázov. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok. Lokalizácia v zdrojovom dokumente.
KUCIANOVÁ, Anna: Medzinárodné desatinné triedenie na Slovensku. In: ANDROVIČ, Alojz – KOPÁČIKOVÁ, Judita (ed.): INFOS 2001 : Zborník z 31. medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2. – 5. apríla
2001 v Starej Lesnej. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2001, s. 293 – 297.
VRÁNA, Karel: Můj poutnícký příběh filosofie. In: SKALICKÝ, Karel – SVOBODA, Rudolf – ŠTECH, František (ed.): Čeští svědkové promyšlené víry : Filosofie a teologie u současných českých myslitelů. Brno : Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2005, s. 129 – 147.
d) SERIÁLOVÁ PUBLIKÁCIA AKO CELOK
Názov : Podnázov. Hlavná zodpovednosť. Označenie vydania. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok. Štandardné číslo
Elán : Mesačník pre literatúru a umenie. Zodp. red. Ján Čietek Smrek. 1930-. Praha : Leopold Mazáč, roč.
1936/37.
116 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
e) ČLÁNOK V SERIÁLOVEJ PUBLIKÁCII
Hlavná zodpovednosť: Názov : Podnázov. In: Názov zdrojového dokumentu. Lokalizácia v zdrojovom dokumente. Štandardné číslo
ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda: Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice : Úvod do komunikačného protokolu
Z39.50. In: Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR, roč. 3, 1999, č. 2, s. 54 – 59. ISSN 1335-2164
DOLNÍK, Juraj: Egolingvistika. In: Slovenská reč, roč. 73, 2008, č. 5, s. 257 – 270. ISSN 0037-6981
f) ELEKTRONICKÉ MONOGRAFIE
Hlavná zodpovednosť. Názov [Typ nosiča]. Podriadená zodpovednosť. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, Dátum vydania. Dátum aktualizácie [Dátum citovania]. <Dostupnosť a prístup> Štandardné číslo
Meeting agenda [online]. Gif–sur-Yvette (France) : Centre d´Etudes Nucléaires, Saclay Service de Documentation, March 1991-. Dvojmesačná aktualizácia. [cit. 1992-09-30]. ASCII formát. Dostupné na QUESTEL.
ROHOŇOVÁ, Ľudmila – GAŠPAROVÁ, Mária. Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR : príručka používateľa : verzia V 2.1. [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2006
[cit. 2006-01-24]. 219 s. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.
pdf><http://www.kis3g.sk/dokumenty/metodika.pdf >. ISBN 80-89023-69-X
g) ČLÁNKY V ELEKTRONICKÝCH SERIÁLOCH
Hlavná zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. In: Názov zdrojového dokumentu. [Typ nosiča].
Vydanie. Označenie čísla. Dátum aktualizácie [Dátum citovania]. Číslovanie v rámci zdrojového dokumentu. Lokalizácia. <Dostupnosť a prístup> Štandardné číslo
ERLICHOVÁ, Klára. Služba ticTOCs – obsahy časopisů na dlani. In: Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit.
2009-02-26]. Dostupné na: <http://www.ikaros.cz/node/5256>. ISSN 1212- 5075
PRICE-WILKIN, John. Using the World-Wide Web to deliver Complex Electronic Documents : Implications
for Libraries. In: The Public-Access Computer Systems Review [online]. 1994, vol. 5, no. 3 [cit. 2009-02-26], p.
5 – 21. Dostupné na: <http://epress.lib.uh.edu/pr/v5/n3/pricewil.5n3>. ISSN 1048-6542
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 117
SMERNICA DEKANKY FILOZOFICKEJ FAKULTY KU
O AKADEMICKEJ NEČESTNOSTI
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Podľa zákona o vysokých školách (§1 – 2, 131/2002 Z. z.) je „poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, rozvíjať
harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti,
vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.“
2. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity vo svojej preambule deklaruje cieľ objavovať a sprostredkúvať pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania na princípe kresťanských zásad, a tak formovať zrelé
a zodpovedné osobnosti pre realizáciu svojho povolania.
3. V súvislosti s týmito cieľmi a v súlade s ambíciou Filozofickej fakulty KU byť štandardnou a vo svete uznávanou inštitúciou, ktorá tieto ciele plní, sa vydáva táto smernica, ktorá má napomôcť prevencii a potláčaniu
všetkých foriem nekalého akademického správania.
Čl. 2
Akademická nečestnosť
1. Akademická nečestnosť v rôznych formách a stupňoch závažnosti je porušením pravidiel morálky a etiky a je
neprijateľným fenoménom, ktorý znižuje hodnotu udeľovaných diplomov a dôveryhodnosť inštitúcie ako
takej. Tomu, kto sa jej dopúšťa, dáva akademická nečestnosť možnosť vytvoriť si o sebe a svojich schopnostiach nepravdivý obraz, výrazne narúša vzťah pedagóga so študentom a prispieva k tolerancii nečestnosti, korupcie a podvodu v celej spoločnosti.
2. Formami akademickej nečestnosti sú:
a) Podvádzanie, ktoré zahŕňa okrem iného:
• používanie nepovolených pomôcok, poznámok či elektronických zariadení pri ústnych alebo písomných skúškach, testoch, prezentáciách a projektoch;
• písanie testu alebo účasť na skúške pod iným menom;
• odpisovanie od iného študenta alebo nedovolená pomoc inému študentovi;
• opakované odovzdanie tej istej práce alebo odovzdanie práce z iného predmetu bez predchádzajúcej
konzultácie s vyučujúcim;
• predloženie kúpenej práce;
• vypracúvanie prác na objednávku a ich predaj.
b) Plagiátorstvo je použitie materiálu, ktorého autorom je niekto iný, bez správneho uvedenia zdroja, či ide
o vetu, odsek, ilustráciu, alebo celú prácu.
c) Falzifikovanie sa môže vzťahovať tak na písomné práce, ako na administratívne úkony spojené so štúdiom na FF KU. Zahŕňa:
• falšovanie alebo vymýšľanie dát, informácií a citácií použitých v texte práce;
• falšovanie, pozmeňovanie alebo inú nedovolenú úpravu oficiálnych dokumentov, ako aj nepovolený
vstup na internetovú stránku fakulty a do AIS ABAKUS za účelom pozmeňovania dát, či inej nepovolenej činnosti.
d) Iné:
• krádež, nepovolené kopírovanie či rozširovanie skúšobného materiálu, napr. testov;
• krádež alebo ničenie knižničných fondov;
• vedomé poškodzovanie práce iného študenta;
118 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
• bránenie práci iného študenta;
• akákoľvek aktivita zameraná na získanie nespravodlivej akademickej výhody oproti ostatným študentom;
• vedomá pomoc pri ktorejkoľvek z vyššie uvedených činností.
3. Táto smernica nepodáva vyčerpávajúci zoznam všetkých nedovolených činností, v prípade nejasností či potreby bližšej špecifikácie je potrebné sa obrátiť na príslušného vyučujúceho alebo vedúceho katedry.
Čl. 3
Opatrenia a sankcie
1. Príslušné sankcie budú vyvodené v závislosti od závažnosti priestupku, prípadne jeho opakovania.
2. Sankciu za menšie porušenie akademickej etiky (zápis FX, alebo 2x FX – a teda povinnosť zopa-kovať si
predmet v nasledujúcom akademickom roku) môže udeliť príslušný vyučujúci.
3. V prípade vážnejšieho porušenia akademickej etiky podá príslušný vyučujúci podnet na disciplinárnu komisiu FF KU. Riešenie podaní sa riadi Disciplinárnym poriadkom KU (č.18/10/2002) a Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie FF KU.
4. Akékoľvek závažné porušenie akademickej etiky (napr. plagiátorstvo v diplomovej alebo bakalárskej práci),
ako aj každý opakovaný prípad akademickej nečestnosti je vyučujúci povinný podať na disciplinárnu komisiu, a to výlučne písomnou formou s presným označením osoby a skutku, ktorého sa konkrétna osoba mala
dopustiť.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 2. septembra 2008.
V Ružomberku dňa 2. septembra 2008
PhDr. Dana Baláková, PhD.
dekanka
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 119
ŠTUDIJNÝ PORIADOK
FILOZOFICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU
Študijný poriadok Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vydáva ako vnútorný predpis
fakulty v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a pravidlá, podľa ktorých sa uskutočňuje
štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „FF KU“ alebo „fakulta“),
a to vo všetkých jeho stupňoch a formách. Študijný poriadok FF KU nadväzuje na Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“) a v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách ho podrobnejšie upravuje na vlastné podmienky.
(2) Študijný poriadok FF KU sa vydáva v zmysle čl. 23 ods. 3 Študijného poriadku KU.
(3) Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na FF KU študujú akreditované študijné programy, vrátane študentov, ktorí sú na FF KU na mobilite, ako aj pre vysokoškolských
učiteľov a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na FF KU zabezpečujú a organizujú.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1) Na FF KU má právo študovať zvolený študijný program každý, kto splní základné podmienky prijatia na
štúdium stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené fakultou v zmysle § 57 ods. 1 zákona o VŠ.
(2) FF KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov (§ 55 ods. 6 zákona
o VŠ).
(3) Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4) O počte prijímaných študentov na fakulte rozhoduje Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (ďalej len „AS FF KU“). O počte študentov na jednotlivé študijné programy uskutočňované na
fakulte rozhoduje dekan po vyjadrení vedúcich katedier.
(5) Podmienky prijatia na štúdium dekan fakulty zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalárske
študijné programy a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje podmienky prijatia na štúdium najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným
na podanie prihlášok.
(6) Obsahom oznámenia je: termín podávania prihlášok, podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob
overovania ich splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na príslušný študijný program. Ak je
súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky, ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7) Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náležitosti musia byť zverejnené na úradnej výveske a hromadným prístupom k informáciám (§ 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8) Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač podať len jednu prihlášku.
120 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
(9) Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. O prijatí prihlášky doručenej po termíne rozhoduje dekan.
(10 Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa v spolupráci s fakultným koordinátorom pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie uchádzača.
(11) Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte.
Fakulta môže umožniť zaregistrovanie prihlášky aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického
podpisu v akademickom informačnom systéme.
(12) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, fakulta uchádzača vyzve, aby
nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú.
(13) Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak je súčasťou prijímacieho konania
prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej trojčlenná a ktorú menuje dekan.
(14) Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné presvedčiť sa o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov objektívne.
(15) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas).
(16) Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, fakulta umožní vykonať prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu (porov. čl. 2 bod 10).
(17) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu o prijímacom
konaní. V závislosti od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu aj:
(a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného počtu bodov) a podpísaný
osobou, ktorá test hodnotila,
(b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie,
(c) záznam o predpokladovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie.
(18) Hodnotenie písomných testov, príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá ich hodnotí,
nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak zistí, že uchádzač
sa dopustil podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej
skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia skúška sa
považuje za neúspešnú.
(20) O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan.
(21) Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o
možnosti uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do
vlastných rúk. Ak nie je známe miesto pobytu uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.
(23) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
(24) Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Dekan môže sám zmeniť
pôvodné rozhodnutie, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej
doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom uchádzača.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 121
(25) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia jeho žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(26) Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže za
prítomnosti osôb poverených dekanom fakulty dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy.
Ak uchádzač zistí, že došlo k omylu pri vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných
bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj
v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(27) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo uvedené v žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan
v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov. O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho
konania je nutné vypracovať písomný záznam podpísaný členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po
opravení počtu bodov zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie na príslušný študijný
program, dekan zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzača na štúdium príjme.
(28) V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan fakulty však môže
prijatie na toto štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môže tiež obmedziť počet prijatých uchádzačov napr. z kapacitných dôvodov a rozhodnúť o neotvorení celoživotného vzdelávania pre príslušný
akademický rok.
Článok 3
Zápis na štúdium
(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín,
miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje študijné oddelenie fakulty.
(2) Fakulta má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Uchádzač je povinný
túto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku akademického roka. Ak prijatý uchádzač v požadovanej
lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis. V takom prípade dekan zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý,
a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
(3) Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne
určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže zapísať zástupca na základe plnej moci.
(4) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví na opätovný zápis po
prerušení štúdia a nepožiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne, fakulta písomne vyzve študenta na
dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(5) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto
lehoty zo zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo
opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(6) Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom a ustanovených
v odporúčanom študijnom pláne chce absolvovať v danom akademickom roku, avšak tak, aby po splnení
požadovaných podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za
úplnosť zápisu nesie študent.
(7) O zápise urobí študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do registra
študentov.
(8) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu preukazov zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
122 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
(9) O žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium študijného programu uskutočňovaného na FF
KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná žiadosť o zápis na študijný program príslušného stupňa v rovnakom
alebo v príbuznom študijnom odbore študenta inej vysokej školy musí byť doručená najneskôr do konca
júla a adresuje sa dekanovi fakulty. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry,
ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Nevyhnutnou podmienkou je úspešné splnenie zapísaných
študijných povinností určených študijným programom príslušnej vysokej školy, zabezpečujúcich postup
do ďalšieho roku štúdia. Realizácia prestupu v priebehu akademického roka nie je možná. Študent inej
vysokej školy k žiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný výpis absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností určených študijným programom príslušnej vysokej
školy, zabezpečujúcich postup do ďalšieho roku štúdia. Fakulta rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej
školy o zápis na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených k rozhodnutiu. V prípade
pozitívneho vyjadrenia fakulta do troch dní od uskutočnenia zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent
štúdium zanechal, v akom študijnom programe študentovi umožnila zápis a dátum zápisu. Študentom FF
KU sa stáva dňom zápisu.
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1) Na FF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v dennej alebo externej forme.
(2) Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá forma) sa môžu uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.
(3) FF KU organizuje aj celoživotné vzdelávanie. Uvedený typ vzdelávania je normovaný príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.
(4) Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je tri roky. Študijný program prvého stupňa sa
ukončuje štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba bakalárskej práce. Absolventi bakalárskeho štúdia
získavajú akademický titul „bakalár“ (skr. „Bc.“).
(5) Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Štandardná dĺžka štúdia programu druhého stupňa je dva roky. Študijný program sa ukončuje štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul „magister“ (skr. „Mgr.“).
(6) Štandardná dĺžka štúdia študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je najmenej 5 a najviac 6
rokov. V prípade, ak fakulta uskutočňuje študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania, štandardná dĺžka konkrétneho študijného programu je určená udelenými akreditačnými
právami.
(7) Na písomnú žiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej organizačne
pôsobí garant/garanti študijného programu, môže dekan zmeniť metódu štúdia z prezenčnej na dištančnú
alebo kombinovanú. Túto zmenu môže povoliť dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä:
študentky – matky s deťmi do 3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné vážne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody, štúdium v zahraničí, realizovanie časti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Žiadosti
o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok alebo semester sa predkladajú na študijné
oddelenie fakulty, a to v termínoch: žiadosť o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický
rok alebo zimný semester príslušného akademického roka v termíne do riadneho zápisu; žiadosť o dištančnú a kombinovanú metódu na letný semester najneskôr tri týždne pred začiatkom letného semestra. Študent dištančnej alebo kombinovanej metódy štúdia si dohodne podmienky štúdia s vyučujúcimi v prvom
týždni výučbového obdobia.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 123
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom FF KU zápisom na študijný program vysokoškolského štúdia, ktorý sa uskutočňuje na fakulte.
(2) Študent má právo najmä:
(a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
(b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
(c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené študijným programom
alebo študijným poriadkom,
(d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom alebo študijným
programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovaných jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
(e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
(f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
(g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde v súlade
s právnymi predpismi,
(h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou anonymného dotazníka,
(i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
(j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia absolventov v praxi,
(k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, rozhodnúť sa, v ktorom
študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné
štúdium nárok,
(l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného
odboru alebo kombinácie študijných odborov,
(m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom prijímanie, evidenciu,
prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
(n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, v študentských samosprávnych orgánoch a v Študentskej rade vysokých škôl,
(o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na jej verejných zasadnutiach.
(3) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci.
(4) Študent je povinný najmä:
(a) dodržiavať vnútorné predpisy KU a FF KU,
(b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby KU a FF KU,
(c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo fakulte, na ktorej je zapísaný, v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ najneskôr v lehote do 15
dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
(d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, ako aj skutočnosti dôležité pre zápis do registra študentov,
(e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo
súvisiacich s jeho právami alebo povinnosťami,
(f) pri zápise písomne oznámiť fakulte rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne pri súbežnom štúdiu.
124 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa člení na dva semestre (zimný a letný).
(2) Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického roka
(3) Každý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá 13 týždňov, a skúškového obdobia, ktoré trvá 6
týždňov. Letný semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môže dekan upraviť
iným spôsobom.
(4) Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, nemôžu sa v
zásade konať v skúškovom období.
(5) Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožňoval študentom absolvovanie povinných predmetov stanovených študijným programom.
(6) Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ sú zostavené tak, aby počet povinných a povinne voliteľných predmetov v týždni nepresahoval 24 vyučovacích hodín
bez predmetov všeobecného základu. Pri dennej forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta je 18 hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
Článok 7
Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na FF KU je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov a je založený na transparentnosti výsledkov štúdia a procesov vzdelávania.
(2) Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa pomocou klasifikačnej
stupnice. Kredity sa prideľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky štúdia. Pracovné zaťaženie vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky štúdia.
(3) Pracovné zaťaženie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje na FF KU v rozmedzí od 1 500
do 1 800 hodín, pričom jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.
(4) Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného
programu, ktoré predmet tvoria. Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(5) Štandardná pracovná záťaž študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden semester 30 kreditov.
Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení. V magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom
zložení. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, ak je štandardná dĺžka
štúdia 5 rokov, musí získať aspoň 300 kreditov v predpísanom zložení.
(6) Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov
v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané: v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej
fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov.
(7) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov (prerekvizít) a predmety bez nadväznosti.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 125
(8) Fakulta určuje pre každý študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke štúdia vrátane absolvovania odbornej praxe, ak je súčasťou študijného programu. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v každej časti
kontroly štúdia boli splnené pravidlá pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže v príslušnom stupni štúdia zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9) Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety. V prípade, ak si študent ako výberový predmet zapíše povinný predmet iného študijného programu, môže takýmto spôsobom získať maximálne 10 kreditov
v bakalárskom a 5 kreditov v magisterskom študijnom programe.
(10) Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení skúškového obdobia letného semestra.
V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra. Predmetom kontroly štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia.
(11) Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia
vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku
univerzity a fakulty. Ak za prvý rok štúdia študent získa menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre
nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku univerzity a fakulty.
Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent
získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo
študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebežnou
kontrolou počas výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referáty a pod.) a skúškou za dané obdobie štúdia.
(2) Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú uvedené v informačnom liste
predmetu.
(3) Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta vo
všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa nasledujúcej klasifikačnej
stupnice:
Percentuálny zisk
100 – 93 %
92 – 85 %
84 – 77 %
76 – 69 %
68 – 60 %
59 – 0 %
Klasifikačná stupnica
Klasifikačný stupeň odráža výsledky
Vynikajúce
Nadpriemerné
Priemerné
Prijateľné
Spĺňajúce minimálne kritériá
Nespĺňajúce minimálne kritériá
Klasifikačný stupeň
A (výborne) = 1
B (veľmi dobre) = 1,5
C (dobre) = 2
D (uspokojivo) = 2,5
E (dostatočne) = 3
FX (nedostatočne) = 4
(4) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa
tak, že za hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky zapísané predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie.
(5) Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa považuje za predmet, hodnotí sa
klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu kredity. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
126 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
(6) Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú.
Hodnotia sa klasifikačnými stupňami A až FX.
(7) Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom A až
FX.
(8) Celkový výsledok štátnych skúšok sa stanoví ako priemer známok z jednotlivých častí takto: A – priemer
do 1,25 vrátane, B – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane, C – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane, D – priemer od
2,26 do 2,75 vrátane, E – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.
(9) Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných
študijným programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.
(10) Pri úspešnom vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa stupňom „prospel s vyznamenaním“ hodnotí študent, ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium je najviac 1,30 vrátane a vo
všetkých častiach štátnej skúšky bol klasifikovaný len známkami A alebo B v riadnom termíne, pričom
počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B. V ostatných prípadoch
sa hodnotí stupňom „prospel“.
(11) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové hodnotenie štátnej skúšky je
„neprospel“.
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1) V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov. V ďalších rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom roku štúdia si môže zapísať aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje na skončenie
štúdia študijného programu.
(2) V jednom roku si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do tohto počtu
kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.
(3) Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte/univerzite je možné len z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená v informačnom liste predmetu,
ďalej v prípade vylučujúcich predmetov a z kapacitných dôvodov.
(4) Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných
vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5) Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za rovnakých podmienok ako
študenti danej fakulty. Študenti iných vysokých škôl sa môžu prihlásiť na predmet na KU len na základe
zmluvy o štúdiu.
(6) Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený
stupňom FX, si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak
v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude
vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU a fakulty.
(7) Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku, alebo si môže zapísať namiesto neho
iný povinne voliteľný predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn.
dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU a fakulty.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 127
(8) Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz, a to v nasledujúcom
akademickom roku, alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.
(9) Študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra (zimného/letného) požiadať študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinného predmetu v prípade, že výučba predmetu bola zrušená
univerzitou alebo fakultou, alebo v predchádzajúcom semestri neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí
prerekvizitu predmetu, zapísaného v nasledujúcom semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent požiada študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu
elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra.
(10) Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí učitelia individuálne konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť zverejnený v akademickom informačnom systéme najneskôr jeden týždeň pred začiatkom skúškového obdobia v príslušnom semestri. Termíny skúšok
musia byť v primeranom množstve a rozptyle (minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden v strede
a jeden na konci skúškového obdobia). Na zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa
používa elektronická forma prostredníctvom akademického informačného systému.
(12) Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, môže sa z nej odhlásiť v akademickom informačnom systéme
najneskôr jeden deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v deň konania skúšky
neospravedlní u skúšajúceho, skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom FX.
(13) V prípade študijných programov učiteľstvo predmetu v kombinácii je študent povinný oznámiť metodikovi katedry a cvičnému učiteľovi, ak sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na pedagogickú prax, a to
najneskôr v deň nástupu na pedagogickú prax. Ak tak študent neurobí, predmet je hodnotený ako predmet absolvovaný neúspešne (Fx). Uvedené sa vzťahuje i na praxe vykonávané v neučiteľských študijných
programoch.
(14) Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, alebo ak závažným spôsobom poruší pravidlá na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX.
(15) Ak študent získal z predmetu hodnotenie FX, tak v danom akademickom roku má len jeden opravný termín.
(16) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného systému v termíne stanovenom fakultou, najneskôr však 3 pracovné dni po konaní skúšky. V prípade zistených nezrovnalostí
v zápise hodnotenia (nesprávny zápis, nezapísanie hodnotenia) sa študent obráti na skúšajúceho. Ak nenastane náprava, študent sa môže obrátiť s reklamáciou na vedúceho katedry a potom na prodekana pre
vzdelávanie. Študent je povinný skontrolovať správnosť zápisu hodnotenia v akademickom informačnom
systéme najneskôr do troch pracovných dní po ukončení skúškového obdobia.
(17) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné absolvovanie opakovane zapísaného predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia má minimálne 4 členov, ktorých menuje dekan na návrh vedúceho
katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel
na komisionálnej skúške, o ktorú sám požiadal, nemá nárok na ďalší opravný termín.
(18) Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže vyučujúci umožniť študentovi vykonať skúšku pred ukončením výučbového obdobia (tzv. predtermín). Výlučne v prípade študentov v poslednom roku štúdia príslušného študijného programu s písomným súhlasom vedúceho
katedry je možné poskytnúť opravný termín skúšky i vo výučbovom období posledného semestra štúdia,
a to najneskôr týždeň pred termínom kontroly študijných výsledkov študijným oddelením, oprávňujúcej
študenta pristúpiť k štátnej skúške.
(19) Dekan, môže na základe písomnej žiadosti študenta povoliť individuálny študijný plán, ktorý umožňuje
študentovi absolvovať zapísané predmety v osobitnom režime z hľadiska organizácie štúdia podľa možností študenta a fakulty. Individuálny študijný plán si zostavuje študent spravidla v spolupráci so štu128 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
dijným poradcom. Dekan môže povoliť individuálny študijný plán najmä zdravotne znevýhodnenému
študentovi, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou na výmenné štúdium,
zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Uskutočňuje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002
Z. z. a podľa vnútorného predpisu univerzity (Smernica o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov
a študentov prostredníctvom programu EÚ LLP Erasmus na KU v Ružomberku).
(2) Po prestupe študenta z inej vysokej školy na FF KU rozhodnutie o uznaní predmetov absolvovaných na inej
vysokej škole vydáva dekan fakulty, na základe písomnej žiadosti študenta, ku ktorej je pripojený úradný
výpis absolvovaných predmetov. Dekan vydáva rozhodnutie o uznaní predmetov na základe vyjadrenia
vedúceho katedry zabezpečujúcej príslušný študijný program.
(3) Študent môže požiadať dekana fakulty o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu nemožno
uznať kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1) Katedry, ktoré zabezpečujú príslušné študijné programy, zverejnia do konca októbra na internetovej stránke fakulty témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého a druhého stupňa a v prípade, ak fakulta realizuje študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, tak aj témy záverečných prác pre
študentov predposledného ročníka študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.
(2) Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej práce do konca novembra. Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie
témy vedúcim katedry v akademickom informačnom systéme.
(3) Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce a študentom sa v akademickom
informačnom systéme vyhotoví protokol o zadaní záverečnej práce, ktorý schvaľuje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného akademického roka.
(4) Formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje vnútorný predpis fakulty.
(5) Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1) K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku. Štátne skúšky sa na FF
KU konajú podľa § 63 zákona o VŠ.
(2) Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom.
(3) Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu štátnej skúšky a tézy z predmetov štátnej
skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku zimného semestra akademického roka, v ktorom sa štátne
skúšky uskutočnia. Za zverejnenie informácií zodpovedá vedúci príslušnej katedry.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 129
(4) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s harmonogramom štúdia a ktoré sa zverejňujú aspoň 6 týždňov pred ich konaním na internetovej stránke fakulty.
(5) Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr
dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6) Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred alebo najneskôr 3 dni po termíne štátnej skúšky môže písomne požiadať dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na štátnej skúške sa hodnotí stupňom FX.
(7) Študent môže štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú
dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej
skúšky, z ktorej získal hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých troch termínoch štátnej skúšky
je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného
poriadku KU a fakulty.
(8) Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky do konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší
rok štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni
vysokoškolského vzdelávania.
(9) Podrobnosti o ukončení štúdia stanovuje smernica dekana o ukončení štúdia na FF KU.
(10) Absolventi magisterského štúdia môžu požiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej
práce v rovnakom študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú akademický titul „doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“)
alebo „doktor pedagogiky“ (skr. „PaedDr.“). Podrobnosti o rigoróznom konaní stanovuje smernica dekana o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
(2) Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého alebo spojeného
prvého a druhého stupňa, ak:
(a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu a získal určený
počet kreditov v predpísanom zložení ako predpoklad účasti na štátnej skúške,
(b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej práce.
(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia daného študijného programu.
(4) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na FF KU skončí:
(a) zanechaním štúdia,
(b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, pričom dňom skončenia štúdia je koniec
akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
(c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného
poriadku, alebo vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň,
keď rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť,
(d) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme ponuku univerzity
alebo fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom skončenia štúdia je deň,
ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
(e) smrťou študenta.
130 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
(5) Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pri zohľadnení celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súbežné štúdium vo viacerých študijných
programoch v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania v jednom akademickom roku alebo v jeho
časti má za následok vznik povinnosti študenta uhradiť ročné školné za každý ďalší rok štúdia určené vo
vnútornom predpise univerzity.
(6) Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického titulu sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
(7) Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa
uvádza: meno a priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov vysokej školy, názov fakulty, názov
študijného odboru, názov študijného programu, akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, dátum
skončenia štúdia a odtlačok pečiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
(8) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach a jej výsledku. Vydáva ho
vysoká škola a podpisuje ho dekan fakulty.
(9) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch absolvovaných v
študijnom programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia informácia o systéme vysokého školstva
v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým
absolventom bezplatne v slovenskom a anglickom jazyku.
(10) Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o ukončení štúdia aj v anglickom jazyku.
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1) Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej žiadosti študenta dekan fakulty.
(2) Prerušenie štúdia v prvom ročníku je možné až po skončení zimného semestra. Prerušenie štúdia sa vzťahuje na ucelenú časť štúdia (semester, rok). Žiadosť o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva
na študijnom oddelení najneskôr 3 týždne pred začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle závažné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie
o prerušení štúdia sa doručuje študentovi osobne alebo poštou do vlastných rúk.
(3) Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia:
(a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
(b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných vážnych osobných dôvodov (po predložení
hodnoverných dokladov),
(c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4) Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis. Ak tak neurobí, fakulta písomne
vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v stanovenej
lehote nezapíše a ani nepožiada o jej predĺženie pre zdravotné dôvody neumožňujúce dostaviť sa na zápis,
považuje sa za študenta, ktorý zanechal štúdium (porov. čl. 3 bod 4).
(5) Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a nie je ani členom akademickej
obce.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 131
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1) Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
(2) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo fakulte doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní
štúdia.
(3) V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať potvrdenie o absolvovaných predmetoch, avšak vždy s poznámkou, že ide o neukončené štúdium.
(4) Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý na FF KU len na základe nového prijímacieho
konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1) Dekan môže za zvlášť závažné porušenie povinností študenta v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ rozhodnúť o vylúčení zo štúdia.
(2) Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku KU
a FF KU, je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ.
(3) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie
o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto jeho vydania, úradnú pečiatku, podpis dekana. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi
do vlastných rúk.
(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.
(5) Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti
vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, alebo vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.
(6) Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Článok 17
Zmena študijného programu
(1) Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov
uskutočňovaných na fakulte povoľuje dekan; ak má byť táto zmena uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie zmeny študijného programu je
úspešné ukončenie ročníka, resp. úspešné splnenie zapísaných študijných povinností určených pôvodným
študijným programom. O zmenu študijného programu je možné požiadať najneskôr do konca júla. Písomná žiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá
príslušný študijný program zabezpečuje. Zmena študijného programu sa uskutočňuje k termínu zápisu.
(2) Študent môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ.
132 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1) Doklady o štúdiu na FF KU sú: preukaz študenta a výpis výsledkov štúdia.
(2) Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho užívať práva a výhody študenta
vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd školy
s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva univerzita študentovi po jeho zápise do registra
študentov.
(3) Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci
študijného programu splnil. Výpis výsledkov štúdia pre študentov FF KU vydáva fakulta.
Článok 19
Cena dekana
(1) Dekan môže udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na fakulte Cenu dekana.
Kritériom pre udelenie Ceny dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta „prospel s vyznamenaním“ alebo dosiahnutie výnimočných výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti,
resp. v spoločenskej angažovanosti. Pravidlá pre udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis fakulty.
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1) Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť univerzitný systém štúdia, pomôcť študentom správne sa orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú orientáciu a vzhľadom na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cieľ aj pomáhať študentom v ich ťažkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a plní aj poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp.
sprostredkovateľskú funkciu vo výskumnej, záujmovej a inej činnosti.
(2) Študijných poradcov vymenúva z radov vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na fakulte a odvoláva dekan.
(3) Každý študent si môže zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská a konzultačná činnosť
pedagógov vyplýva z pracovnej zmluvy.
Článok 21
Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta
(1) Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta, ktorý je zapísaný na štúdium študijného programu na fakulte, prebieha v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie,
dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. Dekan
vydá príslušné rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava
doba, keď plynula študentovi lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci konať
a rozhodnúť.
(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku sa
začína dňom vydania rozhodnutia dekana.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 133
(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku KU a fakulty sa začína dňom vydania rozhodnutia o vylúčení.
(5) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
(6) Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia byť vyhotovené písomne, musia
obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe
skutkového stavu, ak tento študijný poriadok a Študijný poriadok Katolíckej univerzity neustanovuje inak.
Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.
(7) Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie prevezme alebo hneď, ako ho pošta
vrátila ako nedoručiteľnú zásielku, alebo ak doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím študenta.
Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získavanie a prehlbovanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom
príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské
vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
(2) Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje prijímaciu skúšku.
(3) Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium“) prebieha podľa
individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského
štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce ako
záverečnej práce.
(4) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej
práce. Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len „doktorand“), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.
(5) Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac 5
rokov. Štandardná dĺžka pre konkrétne doktorandské študijné programy je určená udelenými akreditačnými právami.
(6) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej
činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodín týždenne v priemere za akademický
rok, v ktorom prebieha výučba.
(7) Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa
vnútorného predpisu fakulty, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.
(8) Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov.
(9) Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor, v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za menom.
(10) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie je ustanovené inak.
134 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1) Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je možné riadiť sa týmto študijným poriadkom a mohla by
vzniknúť škoda z oneskorenia, môže schváliť zmenu oproti ustanoveniu študijného poriadku dekan fakulty. O vykonanej zmene bezodkladne informuje kolégium dekana, AS FF KU a Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej „AS KU“).
(2) Schválením predloženého študijného poriadku v AS KU stráca platnosť študijný poriadok FF KU schválený
v AS KU 2. júla 2008.
(3) Študijný poriadok FF KU bol schválený v AS FF KU dňa 10. 11. 2009.
(4) Študijný poriadok FF KU nadobúda účinnosť schválením v AS KU dňa 8. 12. 2009.
Ján Baňas, PhD.
predseda AS FF KU
PhDr. Dana Baláková, PhD.
dekanka FF KU
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
predseda AS KU
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 135
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
FILOZOFICKÁ FAKULTA
ŠTATÚT
Preambula
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete,
spája sa v podstate znakov s inými vysokoškolskými inštitúciami u nás a súčasne rozvíja osobitosti bádania
a vzdelávania v katolíckom duchu. Objavuje a sprostredkúva pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania,
ako aj v záujme všeobecného blaha a pokroku, prinášajúc úžitok celej spoločnosti, a to na princípe kresťanských
zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti pre realizáciu svojho povolania,
schopné vnášať evanjeliové posolstvo do existujúcich spoločenských štruktúr, do tvoriacich sa názorov a postojov. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity stavia svoje ciele a úlohy v duchu apoštolskej konštitúcie
Jána Pavla II. Ex Corde Ecclesiae.
Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Základné ustanovenia
1. Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku bola zriadená dekrétom KBS protokol č. 103/99 zo
dňa 17. 5. 1999 a zákonom NR SR . 167/2000 Z. z. z dňa 10. mája 2000 o zriadení Katolíckej univerzity v
Ružomberku k dňu 1. júl 2000.
2. Úplný názov fakulty je Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta. Je možné používať aj názov
Filozofická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, v skratke FF KU. V anglickom jazyku: Catholic University in Ružomberok, Faculty of Arts and Letters.
3. Sídlom fakulty je Ružomberok.
4. Filozofická fakulta KU v Ružomberku (ďalej len fakulta) je súčasťou Katolíckej univerzity v Ružomberku,
ktorej poslaním je vedecká, vzdelávacia a kultúrna činnosť.
5. Fakulta má filozofické a humanitné zameranie.
6. Fakulta používa pečiatku s logom fakulty a textom Katolícka univerzita v Ružomberku Filozo-fická fakulta.
Zásady pre používanie pečiatky určí dekan.
7. Štatút fakulty predstavuje základný dokument, podľa ktorého sa uskutočňuje akademický život fakulty a je
vypracovaný v súlade so zákonom o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. (ďalej len zákon) a v súlade so štatútom KU.
Článok 2
Právne postavenie fakulty a samospráva
1. Fakulta je samosprávnou súčasťou KU, ktorej organizáciu a vnútornú legislatívu určuje akademický senát fakulty.
2. Do samosprávnej pôsobnosti fakulty podľa zákona a v súlade so štatútom KU patrí:
a) určovanie ďalších podmienok prijatia na štúdium na študijné programy uskutočňované na fakulte a rozhodovanie v prijímacom konaní,
136 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
b) vytváranie nových akreditovaných študijných programov a ich uskutočňovanie,
c) rozhodovanie vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov zapísaných na štúdium,
d) uzatváranie, zmeny a zrušovanie pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov zaradených na fakulte v rozsahu a za podmienok určených legislatívou SR a štatútom KU,
e) vykonávanie podnikateľskej činnosti v súlade so štatútom KU,
f) spolupráca s inými vysokými školami, právnickými a fyzickými osobami, a to aj zahraničnými a uskutočňovanie zahraničných vzťahov a aktivít v zmysle článku 29 štatútu KU,
g) vnútorná organizácia fakulty,
h) určovanie počtu prijímaných uchádzačov o štúdium v súlade s interným predpisom KU o spôsobe určovania počtu prijímaných poslucháčov,
i) organizácia štúdia v súlade so študijným poriadkom KU,
j) určovanie zamerania a organizovanie výskumnej, vývojovej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti,
k) určovanie počtu a štruktúry pracovných miest zamestnancov zaradených na fakulte v súlade s článkom
6 štatútu KU,
l) voľba členov orgánov akademickej samosprávy fakulty,
m) nakladanie s finančnými prostriedkami pridelenými fakulte Akademickým senátom Katolíckej univerzity v Ružomberku a s finančnými prostriedkami, ktoré fakulta získala darom, ako aj vlastnou činnosťou
na plnenie svojich úloh,
n) vyjadrenie k nakladaniu s majetkom, ktorý slúži na plnenie jej úloh.
Druhá časť
Poslanie a činnosť fakulty
Článok 3
Poslanie fakulty
1. Fakulta prispieva k plneniu poslania KU. Primárnou súčasťou poslania fakulty je poskytovať vysokoškolské
vzdelávanie a uskutočňovať tvorivé vedecké bádanie najmä v oblasti humanitných a spoločenských vied.
2. Poslaním fakulty je poskytovať a rozširovať ucelené poznanie človeka, sveta a Boha, a tak vychovávať študentov, aby boli schopní rozvíjať kresťanskú kultúru a viesť plodný dialóg s ľuďmi dnešnej doby.
3. Fakulta napĺňa svoje poslanie vedeckou činnosťou, výchovno-vzdelávacou činnosťou, umeleckou a kultúrnou činnosťou, duchovnými aktivitami a inými činnosťami súvisiacimi s poslaním fakulty.
4. Pri napĺňaní svojho poslania vychádza fakulta zo svojho dlhodobého zámeru rozvoja, ktorý je v súlade s dlhodobým zámerom rozvoja KU.
Článok 4
Vzdelávanie
1. Fakulta uskutočňuje vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných študijných programoch.
2. Fakulta uskutočňuje vzdelávanie v súlade so Študijným poriadkom KU a Študijným poriadkom fakulty.
Článok 5
Veda a zahraničné vzťahy
1. Vedecky pracovať je základným právom a povinnosťou každého učiteľa a vedeckého pracovníka. Uskutočňuje sa v rámci akademickej slobody vedeckého bádania a uverejňovania jeho výsledkov z pohľadu kresťanského svetonázoru.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 137
2. Najnovšie poznatky vedy, vrátane vlastného vedeckého bádania sú prezentované na fakulte a aplikované v pedagogickej činnosti.
3. Fakulta, jej pracoviská a členovia akademickej obce rozvíjajú zahraničné vzťahy súvisiace so vzdelávacou,
vedeckou, umeleckou a hospodárskou činnosťou fakulty.
Článok 6
Hospodárska činnosť
1. Fakulta vykonáva hospodársku činnosť v súvislosti so vzdelávacou a vedeckou činnosťou a v súlade so svojím poslaním.
2. Fakulta vykonáva hospodársku činnosť v súlade so zákonom a štatútom KU.
Tretia časť
Samospráva fakulty
Článok 7
Orgány akademickej samosprávy fakulty
1. Akademickými orgánmi fakulty sú akademický senát fakulty, dekan, vedecká rada fakulty, disciplinárna komisia fakulty pre študentov.
2. Orgány akademickej samosprávy konajú a rozhodujú v súlade so zákonom, ďalšími právnymi predpismi,
štatútom KU a týmto štatútom.
Článok 8
Akademická obec fakulty
1. Akademická obec fakulty je základom akademickej samosprávy fakulty. Volí a odvoláva členov akademického senátu fakulty.
2. Akademickú obec fakulty tvoria:
a) vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci fakulty, ktorí sú v pracovnom pomere na ustanovený týždenný
pracovný čas (zamestnanecká časť akademickej obce),
b) študenti všetkých troch stupňov štúdia (študentská časť akademickej obce).
3. Akademickú obec fakulty zvoláva predseda akademického senátu fakulty. Môže ju tiež zvolať dekan a rektor.
Článok 9
Akademický senát fakulty
1. Akademický senát fakulty (ďalej AS FF KU) je samosprávnym zastupiteľským orgánom.
2. AS FF KU má 11 členov a skladá sa zo zamestnaneckej a študentskej časti. Zamestnanecká časť má siedmich
členov, študentská časť má štyroch členov. Členov zamestnaneckej časti AS FF KU volia v priamych tajných
voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Členov študentskej časti AS FF KU volia
v tajných voľbách členovia študentskej časti akademickej obce fakulty.
3. Postavenie, činnosť a pôsobnosť akademického senátu fakulty je upravená § 26 a 27 zákona.
4. Podrobnosti o spôsobe rokovania AS FF KU upravuje rokovací poriadok AS FF KU.
5. Voľby členov AS FF KU upravujú zásady volieb do AS FF KU.
138 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
6. Funkčné obdobie členov akademického senátu fakulty je štvorročné.
Článok 10
Dekan
1. Dekan je predstaviteľom fakulty, riadi fakultu, zastupuje ju a koná v jej mene.
2. Pôsobnosť dekana určuje § 28 zákona.
3. Dekan za svoju činnosť zodpovedá AS FF KU a vo veciach, v ktorých koná v mene univerzity
(§ 23 ods. 1 zákona), a za hospodárenie fakulty zodpovedá rektorovi KU.
4. Dekana FF KU volí AS FF KU.
5. Voľbu kandidáta na funkciu dekana riadi volebná komisia zvolená z členov AS FF KU. Uchádzač o kandidatúru na funkciu dekana je spravidla členom zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a musí mať
priznaný titul PhD. alebo ekvivalent.
6. Právo navrhnúť najviac jedného uchádzača o kandidatúru na funkciu dekana má každý člen AS FF KU, dekan
FF KU a minimálne 20 členov akademickej obce FF KU, ktorí nie sú vyššie spomenutí. Návrhy sa odovzdávajú písomnou formou volebnej komisii a musia obsahovať súhlas kandidáta s kandidatúrou doložený
vlastnoručným podpisom.
7. Z navrhnutých kandidátov sa tajným hlasovaním volí kandidát na funkciu dekana. Ak vo voľbách ani jeden
z uchádzačov na kandidáta na funkciu dekana nezíska v prvom hlasovaní požadovanú nadpolovičnú väšinu
hlasov všetkých členov AS FF KU, do ďalších hlasovaní postupujú uchádzači na kandidáta s dvoma najväčšími získanými počtami hlasov. Ak ani jeden z uchádzačov o kandidatúru na funkciu dekana nezíska v druhom
hlasovaní potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov AS FF KU, na zvolenie kandidáta na funkciu dekana v treťom a štvrtom hlasovaní postačuje súhlas nadpolovičnej väšiny prítomných členov AS FF
KU. Do tretieho a štvrtého hlasovania postupujú vždy uchádzači na kandidáta s dvoma najväčšími získanými
počtami hlasov. Ak ani po štvrtom hlasovaní žiaden uchádzač nezískal potrebnú väšinu hlasov prítomných
členov akademického senátu fakulty, akademický senát fakulty vypíše nové voľby.
8. Zvoleného kandidáta na funkciu dekana AS FF KU postúpi na potvrdenie veľkému kancelárovi. Ak veľký
kancelár kandidáta na funkciu dekana navrhnutého akademickým senátom fakulty v odôvodnenom prípade
nepotvrdí, AS FF KU navrhuje kandidáta na funkciu dekana zvoleného v nových voľbách a postupuje ho
opäť na potvrdenie veľkému kancelárovi. Ak sa veľký kancelár do 15 dní od voľby kandidáta na funkciu dekana nevyjadrí, kandidát na funkciu dekana sa považuje za potvrdeného. Rektor potvrdeného kandidáta na
funkciu dekana vymenuje do funkcie dekana FF KU.
9. Funkčné obdobie dekana je štvorročné. Funkciu dekana možno vykonávať najviac dve po sebe idúce funkčné
obdobia.
10. AS FF KU 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia dekana FF KU vyhlási voľby kandidáta na funkciu
dekana FF KU.
11. V prípade ukončenia funkcie dekana pred uplynutím funkčného obdobia sa uskutočnia voľby kandidáta na
funkciu dekana do 30 dní.
12. Po odvolaní dekana alebo po predčasnom skončení výkonu funkcie dekana vykonáva do vymenovania
nového dekana funkciu dekana osoba poverená rektorom na návrh AS FF KU.
Článok 11
Prodekani
1. Prodekani, ktorých menuje a odvoláva dekan so súhlasom senátu, zastupujú dekana v rozsahu ním určenom
a zodpovedajú dekanovi za svoju činnosť. Funkčné obdobie prodekanov je štvorročné.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 139
2. Fakulta má najmenej troch prodekanov. Ich pôsobnosť zahŕňa:
a) vzdelávanie a výchovu,
b) vedu, doktorandské štúdium a umenie,
c) zahraničné vzťahy a mobility,
d) financie a rozvoj.
3. V neprítomnosti zastupuje dekana jeden z prodekanov určený dekanom vo všetkých veciach, ktoré neznesú
odklad.
Článok 12
Disciplinárna komisia fakulty
Činnosť a pôsobnosť disciplinárnej komisie fakulty je upravená § 31 zákona a riadi sa disciplinárnym poriadkom KU pre študentov a rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie KU.
Článok 13
Vedecká rada fakulty
Činnosť a pôsobnosť vedeckej rady fakulty je upravená § 29 a 30 zákona. Rokovanie VR FF KU sa riadi rokovacím poriadkom VR FF KU. Funkčné obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné.
Článok 14
Poradné orgány dekana
1. Poradné orgány dekana sú:
a) vedenie fakulty,
b) kolégium dekana fakulty.
2. Vedenie fakulty je poradným orgánom dekana, ktorého členmi sú predseda akademického senátu fakulty,
prodekani a tajomník fakulty.
3. Kolégium dekana je poradným orgánom dekana, tvorený vedením fakulty, vedúcimi katedier, podpredsedom akademického senátu fakulty za študentskú časť a riaditeľmi ústavov a centier. Kolégium zvoláva dekan
podľa potreby (spravidla mesačne).
Štvrtá časť
Organizácia fakulty
Článok 15
Fakulta
1. Fakulta sa člení na dekanát, katedry a ďalšie pracoviská. Kompetencie a vzťahy na fakulte vymedzuje Organizačný poriadok fakulty.
2. Fakulta môže mať pracovisko spoločné s inou fyzickou alebo právnickou osobou a pre činnosť fakulty môže
slúžiť zariadenie inej fyzickej alebo právnickej osoby.
3. Spoločné zariadenia fakulty podľa ods. 2 vznikajú zmluvou, ktorú za fakultu uzatvára dekan po prerokovaní
so senátom. Spoločné zariadenie, pokiaľ nie je právnickou osobou, je pracoviskom fakulty.
140 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
4. Zariadenia inej právnickej alebo fyzickej osoby môžu slúžiť činnosti fakulty na základe zmluvy s touto právnickou alebo fyzickou osobou, ktorú uzatvára dekan po prerokovaní so senátom, alebo na základe všeobecne záväzného právneho predpisu.
Článok 16
Katedra
1. Katedra ako základný organizačný útvar (pracovisko) fakulty realizuje vedeckovýskumnú, vzdelávaciu, umeleckú a výchovnú činnosť. Odborne a didakticko-metodicky pripravuje študentov, zabezpečuje rozvoj študijných a vedných odborov.
2. Katedru riadi vedúci katedry (ďalej len vedúci), ktorý ju zastupuje navonok. Vedúci musí byť pracovník
príslušnej katedry s ustanoveným týždenným pracovným časom.
3. Vedúceho vymenúva a odvoláva dekan fakulty, a to na základe výberového konania.
4. Vedúci sa za svoju činnosť zodpovedá dekanovi fakulty.
5. Funkčné obdobie vedúceho katedry je dvojročné.
6. Vedúci katedry najmä:
a) zodpovedá za plnenie vedeckovýskumných, pedagogických, umeleckých a iných (organizačných) úloh
katedry a vykonáva ich kontrolu,
b) hodnotí činnosť pracovníkov katedry a zodpovedá dekanovi za odbornú úroveň tejto činnosti (najmä rozvoj predmetov zabezpečovaných katedrou, plnenie učebných plánov vo všetkých predmetoch zabezpečovaných katedrou, tvorba učebníc a učebných pomôcok, personálna práca vrátane zvyšovania odbornej
a pedagogickej úrovne pracovníkov katedry),
c) zodpovedá za účelné a efektívne využívanie a ochranu majetku katedry a predkladá dekanátu požiadavky
na vybavenie katedry prístrojmi a materiálom,
d) spravidla raz za mesiac zvoláva členov katedry na zasadnutia a predkladá dekanovi zápisnice z týchto
zasadnutí,
e) plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí dekan v súlade s ustanoveniami zákona, jeho vykonáva-júcimi predpismi, štatútom univerzity a štatútom fakulty,
f) pri obsadzovaní miesta člena katedry je jedným z členov výberovej komisie,
g) predkladá dekanovi fakulty návrhy týkajúce sa činnosti katedry a fakulty, najmä vzdelávacej a vedeckej,
študijných programov a poriadkov, materiálneho, finančného a personálneho zabezpečenia tejto činnosti,
h) predkladá dekanovi fakulty výročnú správu o činnosti katedry každoročne k 31. decembru.
7. Vedúci katedry, ktorý bol vybraný na základe výberového konania, môže byť z funkcie odvolaný dekanom
po prerokovaní AS FF KU.
8. Vedúceho zastupuje zástupca vedúceho, a to v rozsahu stanovenom vedúcim a ďalej v čase neprítomnosti
vedúceho vo všetkých veciach, ktoré neznesú odklad. Zástupcu vedúceho ustanovuje vedúci.
9. Členmi katedry sú vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci a môžu na nej pôsobiť zahraniční lektori,
externí zamestnanci, doktorandi, odborní a administratívni zamestnanci.
10. Vedúci katedry zapája do pedagogického procesu aj zahraničných lektorov a doktorandov. Podľa preukázateľnej potreby podáva dekanovi návrhy na ďalších spolupracovníkov katedry.
11. Katedry sa môžu deliť na oddelenia, ak si to vyžaduje charakter i zameranie pedagogickej a výskumnej
činnosti a veľkosť katedry. Oddelenie katedry na návrh katedry zriaďuje dekan so súhlasom akademického
senátu fakulty.
12. Vedúceho oddelenia ustanovuje vedúci katedry.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 141
Článok 17
Ústav, centrum, účelové zariadenie
1. Ústav/centrum je pracoviskom fakulty pre vedeckú a umeleckú činnosť. Podieľa sa na vyučovaní a môže organizovať aj ďalšie vzdelávanie občanov.
2. Vedecké zameranie ústavu/centra je uvedené v organizačnom poriadku ústavu/centra.
3. Účelové zariadenie je pracovisko fakulty, ktoré pomáha zabezpečiť činnosť fakulty.
4. Riaditeľa ústavu/centra alebo účelového zariadenia fakulty menuje dekan na základe výberového konania.
Riaditeľ ústavu/centra alebo účelového zariadenia fakulty sa za svoju činnosť zodpovedá dekanovi fakulty.
5. Pre organizačný poriadok ústavu/centra a účelového zariadenia platia ustanovenia článku 16. Štatútu primerane.
Piata časť
Zamestnanci a študenti fakulty
Článok 18
Študenti
Povinnosti a práva študentov vymedzuje § 70 a 71 zákona. Práva študentov sa môžu uplatňovať, ak nie sú v rozpore s charakterom a cieľmi univerzity, štatútom KU a týmto štatútom.
Článok 19
Zamestnanci
1. Pracovnoprávne postavenie učiteľov a ostatných zamestnancov upravuje zákonník práce, zákon o vysokých
školách, štatút KU a ďalšie záväzné pracovnoprávne predpisy.
2. Na fakulte pôsobia ako učitelia a vedeckí pracovníci profesori, docenti, odborní asistenti a asistenti. V odôvodnených prípadoch vykonávajú pedagogickú činnosť na fakulte ďalší spolupracovníci a lektori. Od
všetkých pracovníkov fakulty sa vyžaduje rešpektovanie charakteru a cieľov fakulty a univerzity v zmysle
tohto štatútu a štatútu KU.
3. Miesta učiteľov, vedeckých pracovníkov a vedúcich zamestnancov fakulty sa obsadzujú výberovým konaním.
Spôsob výberového konania určujú zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií
vedúcich zamestnancov na KU v Ružomberku.
Šiesta časť
Hospodárenie fakulty
Článok 20
Zásady hospodárenia
1. Fakulta hospodári v súlade s príslušnými ustanoveniami štatútu KU, zákona a všeobecne platnými právnymi predpismi.
2. O použití prostriedkov, ktoré fakulta získala z iných zdrojov alebo vlastnou hospodárskou činnosťou, rozhoduje dekan po predchádzajúcom súhlase Akademického senátu FF KU (okrem účelovo viazaných darov
a grantov).
142 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
3. Senát schvaľuje na návrh dekana:
a) návrh rozpočtu fakulty,
b) kontroluje účtovnú uzávierku za uplynulý rok,
c) rozpis dodatočne pridelených finančných prostriedkov z MŠ SR,
d) výšku školného a výšku poplatkov súvisiacich so štúdiom na fakulte.
4. Za efektívne vynakladanie finančných prostriedkov fakulty zodpovedá dekan.
Článok 21
Kontrola hospodárenia
1. AS FF KU a dekan kontrolujú hospodárenie fakulty a jej pracovísk.
2. AS FF KU kontroluje podľa potreby najmenej však raz za rok najmä:
a) dodržiavanie rozpisu prostriedkov a zásad hospodárenia s vlastnými finančnými prostried-kami, získanými hospodárskou činnosťou fakulty a z iných zdrojov,
b) využitie prostriedkov na jednotlivé činnosti fakulty,
c) využitie pridelených finančných prostriedkov fakulty organizačným súčastiam, pracoviskám a účelovým
zariadeniam fakulty.
Článok 22
Nadácie a fondy
Fakulta môže zakladať a spravovať nadácie a účelové (neinvestičné) fondy. Pre takéto nadácie a fondy platia
všeobecne záväzné právne predpisy.
Siedma časť
Akademické insígnie a obrady
Článok 23
Insígnie fakulty
1. Reprezentačným znakom právomoci a zodpovednosti akademických funkcionárov fakulty na slávnostných
zhromaždeniach sú insígnie fakulty: žezlo a reťaz dekana a prodekanov a vlajka fakulty.
2. Zásady používania insígnií určí dekan.
Článok 24
Sľuby študentov
1. Imatrikulačný sľub skladá študent vysokoškolského štúdia do rúk dekana po prvom zápise na fakultu. Znie:
V zastúpení študentov prvého ročníka Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku pri svojom vstupe
na akademickú pôdu sľubujeme, že budeme žiť a konať v súlade s charakterom a cieľmi univerzity, štatútom univerzity, štatútom fakulty. Chceme sa usilovať o hľadanie a objavovanie pravdy a krásy, o lásku k vede a umeniu
a ochranu ľudskej dôstojnosti, aby sme vedeli odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti, a tak prinášali úžitok
celej spoločnosti.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 143
2. Súčasťou promócie je promočný sľub. Znie:
Sľubujem,
– že budem svojimi silami, vedomosťami a čestným životom prispievať k šíreniu dobra a k rozvoju kultúrnych i
duchovných hodnôt našej spoločnosti,
– že túto poctu, ktorá mi bude udelená, zachovám bezúhonnú a neporušenú,
– že sa budem riadiť svedomím a kresťanskými zásadami.
Sľubujem, že Katolícku univerzitu v Ružomberku a jej Filozofickú fakultu uchovám vo vďačnej pamäti, získané
vedomosti a schopnosti budem uplatňovať v záujme šírenia poznania, prehlbovania viery, v prospech ľudstva a pre
dobro Cirkvi.
Ôsma časť
Záverečné ustanovenia
Článok 25
Ďalšie vnútorné predpisy FF KU
1. Organizačný poriadok FF KU
2. Zásady volieb do AS FF KU
3. Rokovací poriadok AS FF KU
4. Rokovací poriadok VR FF KU
5. Študijný poriadok FF KU
Článok 26
Štatút je k nahliadnutiu na dekanáte fakulty a na internetovej stránke fakulty.
Článok 27
1. Akademický senát Filozofickej fakulty KU tento štatút schválil 3. októbra 2006 a dekan FF KU ho predložil
na schválenie Akademickému senátu Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorý ho schválil dňa 15. novembra 2006. Štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom schválenia v AS KU.
Ján Hrkút, PhD.
predseda AS FF KU
doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc., m. prof. KU
dekan FF KU
MUDr. Jozef Domenik, PhD., MPH.
predseda AS KU
144 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
HISTÓRIA RUŽOMBERKA
Ružomberok, centrum dolného Liptova, leží na sútoku Váhu a Revúcej v západnej časti Liptovskej kotliny
na rozhraní významných slovenských pohorí – Veľkej Fatry, Chočských vrchov a Nízkych Tatier. Prvá písomná zmienka o osídlení je z roku 1233, mestské výsady Ružomberku udelil z poverenia Magistra rytiera Donča, zvolenského župana, ostrihomský arcibiskup Tomáš v roku 1318. V roku 1340 kráľ Karol Róbert výsady
mestu potvrdil a rozšíril. Súčasťou výsad bolo aj vymedzenie hraníc mestského chotára, v ktorom sa vytvorili sady, tzv. ulice mesta Biely Potok, Černová, Vlkolínec a Villa Ludrová. Sľubný rozvoj kráľovského mesta zastavil v roku 1390 kráľ Žigmund, ktorý dal Ružomberok do majetku Likavskému panstvu. Tu sa začínajú stáročiami sa tiahnúce spory medzi mestom Ružomberok a Likavským panstvom. I napriek tomu sa mesto, hlavne
vďaka významnej križovatke, na ktorej leží, vyvíjalo v prirodzené obchodno – trhovo-remeselnícke centrum.
KULTÚRNE PAMIATKY
Námestie Andreja Hlinku, toto námestie možno považovať za najstaršiu pamiatku mesta. Od neho je odvodený aj samotný mestský erb. Na tomto námestí sa nachádza súbor kultúrnych pamiatok s priamym vzťahom
k osobnosti Andreja Hlinku, ktorý bol vyhlásený za NKP v roku 1994.
Rímskokatolícky Kostol. sv. Ondreja – tvorí východnú časť námestia a pochádza zo 14. storočia. Pamätník
Andreja Hlinku – slúžil v rokoch 1941–45 ako hrobka Msgr. Andreja Hlinku. Budova Mestského úradu – postavená v novorenesančnom slohu v roku 1897, v južnej časti budovy bola rímskokatolícka fara, v ktorej pôsobil
Msgr. Andrej Hlinka. Mariánsky stĺp – postavený v roku 1858. Kláštor sv. Kríža – postavený v empírovom slohu
v roku 1806, tvorí dominantu západnej časti námestia. Galéria Ľudovíta Fullu – bola dokončená v roku 1969
a vo vnútri je umiestnené celoživotné dielo majstra Ľudovíta Fullu. Liptovské múzeum – budova postavená
v rokoch 1935 – 1937. Nachádzajú sa tu stále expozície a v jej priestoroch sa pravidelne koná Medzinárodný salón umeleckej fotografie FOTOFÓRUM, fotografická výstava STROM, výstavy umeleckých diel a pod.
V Ružomberku sa nachádza ešte množstvo pamiatok, ktoré sú umiestnené aj v mestských častiach.
UBYTOVANIE
KU má k dispozícii pre študentov niekoľko internátov, ale ich kapacita neuspokojí všetkých. Od tohto roka
sa pre vysoký počet prijatých vysokoškolákov predpokladá, že kapacita pokryje len potreby prvákov. Ostatní
si budú musieť hľadať podnájom v meste a blízkom okolí. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej
stránke http://ubz.ku.sk.
Ako hľadať podnájom:
Predovšetkým na nástenkách školy, kde sú aktuálne ponuky pravidelne zverejňované. Taktiež v miestnom
UPaC, ktoré zhromažďuje tieto ponuky a zverejňuje. Rovnakým spôsobom – teda pozeraním násteniek, ich
nájdete aj v miestnych hypermarketoch Hypernova a Kaufland. Užitočné sú v tomto prípade i masmédiá, týždenníky Ružomberský hlas, Liptov a Región žurnál a http:/studentskebyvanie.sk. Webová stránka www.ruzomberok.sk tiež ponúka možnosť nájsť si privátne ubytovanie. Spoľahlivou cestou je kontaktovanie starších
študentov, ktorí opúšťajú školu a prepúšťajú tak svoje miesta. Možnosti neponúka len mesto Ružomberok, ale
aj okolité obce, napríklad Lisková, Černová, Likavka, Hrboltová či Biely Potok.
Posedenie v meste
Slušne sa dá najesť v Modranskej reštaurácii na Mostovej ulici v centre mesta. Pre milovníkov talianských
špecialít odporúčame reštauráciu U taliana, na Ulici Podhora. Ulica Scota Viatora ponúka okrem iného Pizzeriu Bella. Vychytená a príjemne pôsobiaca je reštaurácia Koloseum na Panskej ulici. Doslova študentským
podnikom sa stal Café Efekt (na Moyzesovej ulici), kde sa môžete tiež najesť. Táto reštaurácia s barom sa
nachádza len desať minút chôdze od školy a približne rovnako ďaleko je to aj do centra mesta. Príjemný relax
ponúka čajovňa Relax Club na Ulici Podhora, kde vás poteší široký sortiment čajov, ale aj rôzne koncerty. Na
Mostovej ulici sú situované aj bary Laverna a All Café. Pilsner pub na ulici Majere je v štýle starých šijacích
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 145
strojov a drevených trámov, ponúka aj reštauračné služby. Vynikajúce miešané nápoje ponúka nový bar People
Lounge, ktorý nájdete hneď oproti hotelu Kultúra. Študentské menu ponúka i bar Oko pri hoteli Kultúra na
Madačovej ulici. Pre tých solventnejších je tu reštaurácia a bar hotela Kultúra a hotela Áčko (ktorý je vzdialený
asi 150 metrov od školy).
Kultúra
V centre meste sa nachádza kino Kultúra, ktoré premieta dvakrát denne. Na Námestí J. A. Hýroša sú situované Liptovské múzeum a Galéria Ľudovíta Fullu. Na Námestí slobody je Björnsonov dom, kde sa konajú
prednášky, výstavy a videoprojekcie k rôznym spoločenským a kultúrnym problémom.
Univerzitná knižnica, Mestská knižnica
V budove školy sa nachádza Univerzitná knižnica. Každý deň do nej prichádza aj denná tlač a odoberajú i
niekoľko spoločensky najpútavejších týždenníkov. Nechýbajú ani české noviny. Vstup do knižnice je na študentský preukaz ISIC, ktorý dostane každý študent v prvých týždňoch štúdia.
Mestská knižnica sídli na Ulici Podhora. Taktiež tu chodí denná tlač a výber časopisov je podobne ako v škole je veľmi bohatý. Otvorené v pracovné dni je do 18:00. Súčasťou oboch je čitáreň a študovňa. V mestskej
knižnici je k dispozícii internet za poplatok.
Medzimestská doprava
Do Ružomberka sa dostanete vlakom aj autobusom. Vlaková trasa leží priamo na hlavnom ťahu Bratislava – Košice. Študenti majú 50% zľavu na preukaz ISIC na všetky trasy na území Slovenska. V autobusoch platí
rovnaká zľava z miesta vášho bydliska až do školy, výška zľavy u rôznych prepravcov sa môže odlišovať. Študenti
s preukazom ISIC majú 50% zľavu na všetky linky prevádz-kované SAD Liptovský Mikuláš.
Mestská autobusová doprava (MAD)
Ružomberok nie je príliš veľké mesto. Zo školy do centra mesta či autobusovú a železničnú stanicu je to
chôdzou približne 30 minút. Ak však chcete ísť ďalej, napríklad do hypermarketov Kaufland a Lidl, pešo to trvá
45 minút. MAD v Ružomberku má svojou sieťou pospájané všetky dôležité body v meste. CENA CESTOVNÉHO LÍSTKA V MAD RUŽOMBEROK: 1 x s možnosťou jedného prestupu do 15 minút 0,40 €. Cena pre
študentov s preukazom ISIC je 0,20 €. MAD sa do 15 minút dostanete kamkoľvek v meste.
Linka č. 1: Černová, otočka, sídlisko Klačno, Kat. univerzita, stred – Mestský úrad, sídlisko Baničné, kostol, Roveň, Kaufland, a späť.
Linka č. 2: Černová, otočka , Kat.univerzita, stred, žel. stanica , Roveň, Kaufland, Baničné, kostol, Mestský
úrad, Klačno, a späť.
Linka č. 3: Kľačno, otočka, Kat. univerzita, Žel.stanica, Plavisko, Billa, Baničné, I.Houdeka, Kalvária a späť.
Linka č. 4: Černová, otočka – Kľačno, Kat. univerzita, stred, Žel.stanica, Roveň, Kaufland, Biely Potok, Kovostav – Podsuchá a späť.
Linka č. 5: Hrboltová, Mlynská – Rybárpole, základná škola – Žel.stanica – Supra, horná vrátnica a späť.
Šport
Priamo pri Katolíckej univerzite sa nachádza futbalový štadión MFK Ružomberok. Vedľa neho sú tenisové
kurty a stolnotenisová hala. Na sídlisku Roveň v areáli kasární je športová hala Koniareň, kde hrávajú svoje
domáce zápasy basketbalistky MBK Ružomberok. Neďaleko je krytá plaváreň. Na Plavisku je zimný štadión.
UPaC prenajíma telocvične v určité hodiny v týždni, kde si študenti môžu zašportovať. Poplatky sú symbolické.
V rámci školy sa hrá futbalová miniliga. Na sídlisku Kľačno je fitnes centrum, plážový volejbal i tenisové kurty.
Voľný čas
Ružomberok ponúka rôzne turistické cyklistické trasy. Jeho najväčšou devízou je krásna príroda, ktorá ho
obklopuje zo všetkých strán. Na univerzite fungujú turistické aj horolezecké krúžky.
146 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Milovníci cyklistiky si môžu prenajať bicykle a navštíviť okolité obce s prekrásnou prírodou. Medzi najviac
navštevované miesta patrí Vlkolínec. Je to prírodná rezervácia ľudovej architektúry, ktorá v roku 1993 bola
zapísaná do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Živá obec so svojimi 35 drevenicami a 26
trvalo žijúcimi občanmi.
Milovníci kinematografie si môžu vychutnať rôzne filmové lahôdky vo filmovom klube Ruža alebo Björnsonovom dome. Tam sa tiež konajú rôzne besedy a výstavy.
Najnovšie ponúka skvelé zážitky z filmových noviniek zrekonštruované kino, ktoré je jedno z najlepších na
Slovensku. Jednou z noviniek sú zdvojené sedadlá pre zaľúbených.
Na KU sa o veľa akcií stará Univerzitné pastoračné centrum (UPaC). Jeho členovia organizujú rôzne diskusie a prednášky na všemožné témy. Aby vynikla sila katolíckeho ducha, každý deň sú celebrované dve sv. omše
v univerzitnej kaplnke a vždy v pondelok mládežnícka omša v Rybárpoli. Fungujú tu rôzne stretnutia, kde sa
dá porozprávať nielen o Bohu, ale aj o iných problémoch. Počas týždňa prebiehajú biblické stretnutia, chvály
a adorácie. Skutočne si je tu z duchovného života čo vybrať.
Študentské brigády
Priamo v meste nesídli žiaden študentský servis. Brigádu je možné zohnať formou letákov umiestnených na
nástenkách školy či v obchodoch ako Kaufland, prípadne Hypernova či Tesco. Študentský servis v Žiline však
niekedy ponúka aj prácu pre oblasť Ružomberka, preto nemusí byť na škodu zaregistrovanie sa v tejto inštitúcii.
Pôžička zo Študentského pôžičkového fondu
O túto pôžičku môže požiadať študent dennej formy prvého štúdia na vysokej škole na Slovensku alebo
na zahraničnej vysokej škole. Musí tu mať trvalý pobyt a nepoberať v zahraničí štipendium ani inú finančnú
podporu. Najvyššia poskytnutá pôžička na obdobie jedného šk. roka môže byť 1327,76 €, pričom počas celého
štúdia nesmie presiahnuť 3983,27 €. Najdlhšia lehota splatnosti pri trojpercentnom úroku je desať rokov od
skončenia školy. Podrobnejšie informácie získate na webstránkach ŠPF (http://www.spf.sk/), na študijnom
oddelení alebo na Študentskom pôžičkovom fonde Sládkovičova 7, 811 06 Bratislava.
NA ZÁVER
Na pôde Katolíckej univerzity sa prekážky nekladú žiadnej konštruktívnej iniciatíve. Záleží len na samotných študentoch, ako využijú čas. Môžu si organizovať svoje vlastné kultúrne, športové a spoločenské akcie.
Tradíciou sa stáva organizovanie katedrovíc, na ktorých sa zúčastňujú aj vyučujúci a doktorandi. Obrovskou
výhodou Katolíckej univerzity je ešte stále rodinná atmosféra. Preto s akýmikoľvek otázkami a problémami sa
môžete obrátiť na Vašich starších spolužiakov.
Zostavili: Peter Kravčák a Michal Belobrad
Upravil: Michal Hricko
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 147
SEPTEMBER 2011
P
U
S
OKTÓBER 2011
Š
P
S
N
1
2
3
4
P
U
S
Š
P
S
N
1
2
5
6
7
8
9
10
11
3
4
5
6
7
8
9
12
13
14
15
16
17
18
10
11
12
13
14
15
16
24
25
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Š
P
S
N
1
2
3
4
19
20
21
22
23
26
27
28
29
30
31
NOVEMBER 2011
P
DECEMBER 2011
U
S
Š
P
S
N
1
2
3
4
5
6
P
U
S
7
8
9
10
11
12
13
5
6
7
8
9
10
11
14
15
16
17
18
19
20
12
13
14
15
16
17
18
21
22
23
24
25
26
27
19
20
21
22
23
24
25
28
29
30
26
27
28
29
30
31
FEBRUÁR 2012
JANUÁR 2012
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
1
S
Š
P
S
1
2
3
4
N
5
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
11
12
9
10
11
12
13
14
15
13
14
15
16
17
18
19
16
17
18
19
20
21
22
20
21
22
23
24
25
26
23
24
25
26
27
28
29
27
28
29
30
31
148 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
MAREC 2012
APRÍL 2012
P
U
S
Š
P
S
N
P
U
S
Š
P
S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
31
N
2
3
4
5
6
7
8
18
9
10
11
12
13
14
15
25
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Š
P
S
N
1
2
3
7
8
9
10
1
30
MÁJ 2012
P
U
S
JÚN 2012
Š
P
S
N
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
JÚL 2012
P
U
S
U
S
5
6
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
AUGUST 2012
Š
P
S
N
P
U
1
S
Š
P
S
N
1
2
3
4
5
2
3
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
11
12
9
10
11
12
13
14
15
13
14
15
16
17
18
19
16
17
18
19
20
21
22
20
21
22
23
24
25
26
23
24
25
26
27
28
29
27
28
29
30
31
30
31
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 149
150 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
PIATOK
ŠTVRTOK
STREDA
UTOROK
PONDELOK
2
8:50
9:35
1
8:00
8:45
10:25
9:40
3
11:15
10:30
4
12:05
11:20
5
13:45
13:00
6
14:35
13:50
7
15:25
14:40
8
16:15
15:30
9
ROZVRH PREDNÁŠOK A CVIČENÍ
17:05
16:20
10
17:55
17:10
11
18:45
18:00
12
19:35
18:50
13
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 151
PIATOK
ŠTVRTOK
STREDA
UTOROK
PONDELOK
2
8:50
9:35
1
8:00
8:45
10:25
9:40
3
11:15
10:30
4
12:05
11:20
5
13:45
13:00
6
14:35
13:50
7
15:25
14:40
8
16:15
15:30
9
ROZVRH PREDNÁŠOK A CVIČENÍ
17:05
16:20
10
17:55
17:10
11
18:45
18:00
12
19:35
18:50
13
PLÁNOVANIE SKÚŠOK
ZIMNÝ SEMESTER
19. december 2011 – 3. február 2012
Názov predmetu
Vyučujúci
152 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
Dátum a čas
Miestnosť
Poznámka
PLÁNOVANIE SKÚŠOK
LETNÝ SEMESTER
14. máj 2012 – 22. jún 2012
Názov predmetu
Vyučujúci
Dátum a čas
Miestnosť
Poznámka
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 153
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
154 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 155
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
156 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 157
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
158 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 159
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
MENO:
ICQ
@
SKYPE
AIM
160 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
POZNÁMKY
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 161
POZNÁMKY
162 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
POZNÁMKY
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 163
POZNÁMKY
164 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
OBSAH
Príhovor dekanky
Informácie o Katolíckej univerzite v Ružomberku
Informácie o Filozofickej fakulte KU
7
8
23
Harmonogram akademického roka 2011/2012
25
Všeobecné informácie o štúdiu na FF KU
28
Sústredenie zo spirituality v akademickom roku 2011/2012
33
Priestory Filozofickej fakulty KU v Ružomberku
35
Základná charakteristika študijných programov FF KU
37
Všeobecný základ
44
Pedagogicko-psychologický základ
47
Katedra anglického jazyka a literatúry
49
Katedra filozofie
56
Katedra germanistiky
65
Katedra histórie
72
Katedra politológie
81
Katedra psychológie
84
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy
88
Katedra slovenského jazyka a literatúry
93
Katedra žurnalistiky
Smernica dekanky FF KU o písomných prácach študentov
101
108
Smernica dekana FF KU o akademickej nečestnosti
118
Študijný poriadok FF KU
120
Štatút FF KU
136
Praktické informácie
145
Prehľadný kalendár
148
Rozvrh prednášok a cvičení
150
Plánovanie skúšok
152
Adresár a poznámky
154
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 165
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU 2011/2012
VYDALA FILOZOFICKÁ FAKULTA KU V RUŽOMBERKU
NA ZÁKLADE PODKLADOV KATEDIER
Vydala: Filozofická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISBN 978-80-8084-738-8
Download

2011/2012 Informácie o štúdiu - Katolícka univerzita v Ružomberku