Súhrnná správa o evalvácii Realizácia smernice dekana o vnútornom hodnotení vlastnej činnosti študentmi v akademickom roku 2010/2011 V zmysle práv študenta definovaných v § 70 ods. 1 písm. h („aspoň raz ročne mať možnosť formou anonymného dotazníka vyjadriť sa o kvalite výučby a o učiteľoch“) uskutočňuje FF KU hodnotenie kvality zo strany študentov dvakrát ročne – študenti majú možnosť vyjadriť sa ku kvalite poskytovanej výučby a k pedagógom, ktorí výučbu realizujú, tak v zimnom, ako aj letnom semestri. Evalvácia sa uskutočňuje formou skupinového anonymného dotazníka. Do evalvácie sa zapojili študenti všetkých študijných programov na bakalárskom i magisterskom štupni. V zimnom semestri bolo odovzdaných 201 dotazníkov a hodnotených 65 vyučujúcich (profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov, lektorov, doktorandov). V letnom semestri bolo odovzdaných 123 dotazníkov a hodnotených 46 vyučujúcich (profesorov, docentov, odborných asistentov, asistentov, lektorov, doktorandov). V nasledujúcej časti prezentujeme prehľad hodnotených vyučujúcich a predmetov, a to podľa príslušnosti k pracovisku (katedre zabezpečujúcej príslušný študijný program) s členením na zimný a letný semester. Sumár študentského hodnotenia (pozitíva, negatíva, odporúčania) sa nachádza v záverečnej časti správy. CENTRUM AKADEMICKEJ PRÍPRAVY zimný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 4 Carlos Alonso Hidalgo, PhD.: slovenčina ako cudzí jazyk, slovenčina pre cudzincov, cudzí jazyk – španielsky 1, 3 letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 3 Carlos Alonso Hidalgo, PhD.: cudzí jazyk – španielsky 2, 4 základy španielskeho jazyka KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY zimný semester 2010/2011 odovzdaný počet dotazníkov: 21 Mgr. Jela Kehoe: fonetika a fonológia John Kehoe: praktické cvičenia 1, 6 PaedDr. Katarína Labudová: anglofónne literatúry 5, 7 Gabriela Matulová, PhD.: morfológia 1, syntax David Levente Palatinus, PhD.: akademické písanie 2, dejiny a kultúra anglofónnych krajín doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.: didaktika anglického jazyka a literatúry 3 1 letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 12 doc. PhDr. Magdaléna Bilá, PhD.: fonetika a fonológia 2 John Kehoe: praktické cvičenia 4, obchodná angličtina Janka Kaščáková, PhD.: história a kultúra anglonofónnych krajín 1 Gabriela Matulová, PhD.: morfológia 2, syntax 2 KATEDRA FILOZOFIE zimný semester 2010/2011 odovzdaný počet dotazníkov: 50 Ján Baňas, PhD.: politická filozofia 2, akademické písanie, odborná angličtina Matej Ferjanc, PhD.: filozofická antropológia, novoveká filozofia 2 Mgr. Ján Haluška: vybrané texty z Aristotela, semestrálne kolokvium 1 Mgr. Adela Horváthová: etika autenticity, diachrónia jazyka 3 – dialektológia Ján Hrkút, PhD.: estetika, filozofická teológia Mgr. Tomáš Károly: filozofia fyziky, logika Mgr. Dana Korineková: didaktika náuky o spoločnosti doc. Mgr. Marián Kuna, MA, MPhil., PhD.: etika 2 Mgr. Bojana Ladrová: dejiny filozofie 1, dejiny slovenskej literatúry Mgr. Matúš Lakoštík: kritika súdnosti – Kant, kultúra a etika – A. Schweizer, metafyzika Mgr. Peter Lazor: filozofia jazyka Mgr. Eva Makúchová: etika, filozofická teológia Mgr. Gabriela Martišková: etika 2 Mgr. Peter Michalík: politická filozofia 2, dejiny politickej filozofie Mgr. Peter Odorčák: filozofia kultúry, vybrané problémy filozofie postmodernizmu Mgr. Miroslav Přikryl: etika života, medicínska etika Mgr. Miroslav Vaško: stredoveká filozofia prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek: stredoveká filozofia, etika života Eugen Zeleňák, PhD.: logika a metodológia vedy 1, 2, teória vedy letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 25 Ján Baňas, PhD.: odborná angličtina 2, politická filozofia Matej Ferjanc, PhD.: teória poznania, filozofia človeka podľa Ericha Fromma, filozofia novoveku 1 Mgr. Ján Haluška: filozofia histórie Mgr. Adela Horváthová: lexikológia Ján Hrkút, PhD.: estetika 2, filozofické problémy sebapoznania Mgr. Alexandra Kirňáková: didaktika filozofie, etika 1 doc. Mgr. Marián Kuna, MA, MPhil., PhD.: etika 2 Mgr. Bojana Ladrová: dejiny filozofie 2 Mgr. Peter Michalík: politická filozofia Mgr. Juraj Odorčák: estetika 2 Mgr. Miroslava Přikryl: filozofická antropológia 2 prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek: filozofická antropológia 2 2 KATEDRA GERMANISTIKY zimný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 50 Peter Bereta, PhD.: morfológia 2 doc. Mgr. Adam Bžoch, CSc., m. prof.: holandská próza 20. storočia, dejiny nemeckej literatúry 18. a 19. storočia 2, dejiny nemeckej literatúry – goetheovský seminár Paulína Čuhová-­‐‑Šedíková, PhD.: dejiny nemeckej literatúry, praktické cvičenia a reálie 3, 5 Juraj Dvorský, PhD.: úvod do nemeckej literatúry, dejiny kultúry 2 Jana Juhásová, PhD.: didaktika nemeckého jazyka a literatúry Mgr. Erika Kľučková: základy holadndského jazyka 3, 5 Michaela Kováčová, PhD.: dejiny a kultúra germanofónnych krajín, interkultúrna komunikácia 1 letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 11 Peter Bereta, PhD.: translatológia 2, syntax 1 Paulína Čuhová-­‐‑Šedíková, PhD.: praktické cvičenia a reálie 4, dejiny a kultúra germanofónnych krajín 2, dejiny nemeckej literatúry 2 Juraj Dvorský, PhD.: dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 1 Jana Juhásová, PhD.: didaktika nemeckého jazyka a literatúry 2 Michaela Kováčová, PhD.: interkultúrna komunikácia 2, dejiny kultúry 3 Mgr. William Peynsaert: základy holadnského jazyka a literatúry 4 KATEDRA HISTÓRIE zimný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 33 Marek Babic, PhD.: dejiny staroveku, dejiny a kultúra neskorej antiky Miroslav Huťka, PhD.: stredoveké osídlenie Slovenska, slovenský stredovek 2, vybrané kapitoly zo stredoveku Mgr. Hana Mačalová: dejiny praveku PhDr. Michal Marťák, PhD.: metodológia dejín – historická propedeutika, didaktika dejepisu 1, regionálne dejiny Jaroslav Nemeš, PhD.: historická propedeutika 1 (úvod do štúdia dejepisu) HEDr. Peter Olexák, PhD.: cirkevné dejiny, dejiny cirkvi Mgr. Peter Šoltés, PhD.: historická demografia, slovenské dejiny 1, 2, vybrané problémy slovenského národného hnutia Peter Zmátlo, PhD.: Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR, všeobecné dejiny novoveku 3 letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 25 Marek Babic, PhD.: dejiny staroveku Miroslav Huťka, PhD.: historická geografia, úvod do všeobecného stredoveku, dejiny Slovenska do r. 1222, osídlenie Slovenska v stredoveku PhDr. Michal Marťák, PhD.: politické strany na Slovensku, didaktika dejepisu 2 Jaroslav Nemeš, PhD.: všeobecné dejiny (1492 – 1789), všeobecné dejiny (1789 – 1918), náboženské problémy človeka v 16. storočí Mgr. Peter Šoltés, PhD.: slovenské dejiny 2, 3 Peter Zmátlo, PhD.: vybrané kapitoly zo všeobecných dejín medzivojnového obdobia, vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR 3 KATEDRA POLITOLÓGIE letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 3 Mgr. Lukáš Bomba: politická sociológia PhDr. Martin Horemuž, PhD.: teórie politických strán a systémov Ivan Koniar, PhD.: dejiny politického myslenia KATEDRA PSYCHOLÓGIE zimný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 18 doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.: všeobecná psychológia Róbert Ďurka, PhD.: bio-­‐‑psycho-­‐‑sociálno-­‐‑morálny vývin detí a mládeže, psychologická terminológia v anglickom jazyku 3, 5, základy klinickej psychológie, metodologické základy psychológie 2 Juraj Holdoš, PhD.: všeobecná psychológia 1, pedagogická psychológia, sociálno-­‐‑
psychologický výcvik, dejiny psychológie, základy psychológie práce PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.: úvod do štúdia psychológie, psychológia morálneho vývinu, základy školskej psychológie, základy poradenskej psychológie letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 16 doc. PhDr. Jiří Dan, CSc.: metodologické základy psychológie 1, všeobecná psychológia 2 Róbert Ďurka, PhD.: psychologická terminológia v anglickom jazyku 2, 4, základy psychodiagnostiky, psychické poruchy detí a mládeže, metodologické základy psychológie Juraj Holdoš, PhD.: základy psychológie, všeobecná psychológia 2, psychológia osobnosti PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.: metodologické základy psychológie, ontogenetická psychológia, edukačná a školská psychológia KATEDRA RELIGIONISTIKY A NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY zimný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 26 doc. ThDr. Peter Caban, PhD.: seminár z biblickej teológie II, kresťanstvo v dialógu s inými náboženstvami ThDr. Daniela Iskrová, PhD.: biblická teológia NZ Ivan Moďoroši, PhD.: svetové a európske mytológie, náboženstvá Ázie a Ameriky 2 prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.: dogmatická teológia – systematická teológia 4, morálna teológia ThDr. Mária Nagranová, PhD.: didaktika náboženskej výchovy, vybrané kapitoly z teológie doc. ThDr. Róbert Sárka, PhD.: okultizmus a špiritizmus, hnutia s gnostickým a synkretickým pozadím, systematická teológia 3, islam Mgr. Anna Vaľková: prvotné a staroveké náboženské systémy, kresťanstvo, dejiny religionistiky letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 12 doc. ThDr. Peter Caban, PhD.: kresťanstvo 3, systematická teológia 2, fundamentálna teológia, vybrané kapitoly z teológie 4 Ivan Moďoroši, PhD.: svetové a európske mystológie 2, náboženstvá Ázie a Ameriky 1 ThDr. Mária Nagranová, PhD.: vybrané kapitoly z teológie 2, didaktika náboženstva Mgr. Anna Vaľková: judaizmus, kresťanstvo 1 4 KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY zimný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 20 PhDr. Dana Baláková, PhD.: úvod do štúdia jazyka, syntax 1 PhDr. Viera Kováčová, PhD.: dialektológia doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.: literárna kritika 3, literatúra pre deti a mládež doc. PaedDr. Milan Ligoš, PhD., m. prof. KU: didaktika slovenského jazyka, duchovné a motivačné rozmery vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry, medziľudská komunikácia PaedDr. Edita Príhodová, PhD.: dejiny slovenskej literatúry 3, teória literatúry 3, interpretácia umeleckého textu Mgr. Andrej Šeliga, PhD.: teória literatúry 1 letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 12 PhDr. Viera Kováčová, PhD.: diachrónia jazyka 2 – vývin slovenského jazyka, súčasný slovenský spisovný jazyk – morfológia 1 doc. PaedDr. Anton Lauček, PhD.: kapitoly z dejín slovenskej kultúry, literárna kritika doc. PaedDr. Milan Ligoš, PhD., m. prof. KU: vybrané kapitoly z didaktiky materinského jazyka, didaktika slovenského jazyka a literatúry PaedDr. Edita Príhodová, PhD.: dejiny slovenskej literatúry 2 KATEDRA ŽURNALISTIKY zimný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 12 Mgr. Michal Albert: ročníková práca Mgr. Monika Domeniková: ročníková práca Imrich Gazda, PhD.: sociálna náuka cirkvi, teória médií, etika žurnalistiky, žurnalistické žánre Pavel Izrael, PhD.: mediálna výchova, anglický jazyk Mgr. Hedviga Hennelová: propaganda a manipulácia v médiách PhDr. Pavol Hološtiak, PhD.: krajanské médiá letný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 4 Pavel Izrael, PhD.: anglický jazyk, ortografia Mgr. Gabriela Špatinová: odborné čítanie Ústav L. Hanusa zimný semester 2010/2011 počet odovzdaných dotazníkov: 2 Mgr. Monika Kekeliaková, PhD.: štylistika 5 Podnety zo strany študentov: § zvýšenie hodinovej dotácie na isté predmety, príp. prerozdelenie do dvoch semestrov (náročnosť predmetu, zaujímavosť predmetu, obsahová nasýtenosť predmetu) § v rámci istých predmetov zvýšiť orientáciu na ich praktickú stránku (využitie pre prax) § burcovať študentov k aktivite otázkami § viac využívať seminárne práce (samostatná aktivita študentov) § zvýšenie požiadaviek na prácu študenta na seminároch (netolerovať nepripravenosť študenta na vyučovanie) § viac využívať ústne skúšanie umožňujúce rozvíjať komunikačné kompetencie študenta a schopnosť odbornej polemiky Študenti oceňujú: § zodpovedný a profesionálny prístup učiteľa § ústretový prístup § pripravenosť na príslušnú tému s využitím moderných prostriedkov (najmä power-­‐‑point, filmové prezentácie) § schopnosť odbornej reakcie na otázky študentov § vhodné (názorné, jasné) vysvetlenie problematiky § vysokú úroveň vedomostí vyučujúcich § schopnosť didaktickej aplikácie vedomostí vyučujúceho § zaujímavosť predmetu § zapájanie študenta do odborných polemík § snahu učiteľa podnietiť študentov ku kritickým analýzam a rozvíjanie kritického myslenia § učiteľa ako pozitívny motivačný faktor § medzipredmetovú prepojenosť informácií § využitie „hand-­‐‑outov“ pripravených učiteľmi Kritická reflexia študentov: § očakávanie pestrejšieho rozsah predmetu § vedecká úroveň prednášok, ktorá môže mať aj demotivačný účinok § zabchádzanie so študentmi ako „v rukavičkách“ § dominancia písomných skúšok nad ústnymi § príliš vysoké požiadavky kladené na predmet 6 
Download

null