FILOZOFICKÁ FAKULTA
A
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
2013/2014
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 1
28.8.2013 14:30:44
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
FILOZOFICKÁ FAKULTA
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
www.ff.ku.sk
E-mailové schránky pracovníkov FF KU sú vo formáte [email protected]
DEKANÁT
[email protected]
tel.: 044/43 22 708 – spojovateľka
tel.: 044/43 32 444 – sekretariát dekana
fax: 044/43 32 443
Informácie o štúdiu 2013/2014
vydala Filozofická fakulta KU v Ružomberku
ISBN 978-80-561-0031-8
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 2
28.8.2013 14:30:47
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Informácie o štúdiu
2013/2014
Ružomberok
2013
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 3
28.8.2013 14:30:47
KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU
www.ku.sk • e-mail: [email protected]
Námestie A. Hlinku 60
•
034 01 Ružomberok
•
tel.: +421 44 430 46 93
•
fax: +421 44 430 46 93
Veľký kancelár KU
Mons. Bernard Bober
košický arcibiskup – metropolita
Rektor
Predseda Správnej rady KU
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
J. E. Mons. PaedDr. Andrej Imrich
Prorektor poverený zodpovednosťou
za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu
doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD.
Prorektorka poverená zodpovednosťou
za vzdelávanie
prof. Jana Moricová, PhD.
Prorektor poverený zodpovednosťou
za výskum a umenie
doc. Dr. Ján Veľbacký, PhD.
Prorektor poverený zodpovednosťou
za kvalitu a komplexnú akreditáciu
RNDr. Štefan Tkáčik, PhD.
Kvestorka
Univerzitná koordinátorka pre mobility
Samostatný odborný referent pre mobility
Samostatné referentky pre sociálne štipendiá
Ing. Anna Jurčová
Mgr. Michaela Moldová Chovancová
Mgr. Lucia Kravčáková
Bc. Jarmila Bellová, Mária Mojšová
Univerzitná knižnica KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Riaditeľka: RNDr. Soňa Hlinková, PhD.
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Námestie A. Hlinku 60
034 01 Ružomberok
Riaditeľka: Mgr. Renáta Šrámeková
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
http://www.upac.sk/
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
PaedDr. Róbert Slotka
Mgr. Dušan Galica
ThDr. Igor Suchý PhD.
ThDr. Stanislav Dulák
Mgr. František Kovaľ, SJ
Poradenské centrum KU
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Koordinátorka pre prácu so zdravotne
znevýhodnenými študentmi FF KU:
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
4 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 4
28.8.2013 14:30:47
FILOZOFICKÁ FAKULTA KU V RUŽOMBERKU
www.ff.ku.sk • e-mail: [email protected]
Filozofická fakulta KU v Ružomberku
Dekanát
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
tel.: 044/43 22 708 spojovateľka
tel.: 044/43 32 444 sekretariát dekana
fax.: 044/43 32 443
Dekan
Predseda AS FF KU
doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
Marek Babic, PhD.
Prodekan pre vzdelávanie a výchovu
Prodekan pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
Prodekan pre financie a rozvoj
Tajomníčka
Ján Baňas, PhD.
Ivan Koniar, PhD.
Ján Hrkút, PhD.
Mária Debnárová
Vedúca študijného oddelenia
Pracovníci študijného oddelenia
Lotta Mižiková
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Hana Grellnethová
Mgr. Slavka Palkovičová
Oddelenie pre vedu, umenie a doktorandské štúdium
Ekonomické oddelenie
Alena Chylová
Alena Chebenová
CENTRUM AKADEMICKEJ PRÍPRAVY
Asistent
Koordinátor pedagogickej praxe
PhDr. Gabriela Boldizsárová
PaedDr. Eva Orthová
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 5
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 5
28.8.2013 14:30:47
HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2013/2014 FF KU
tematické usporiadanie
Výučbové a skúškové obdobie v zimnom a letnom semestri akademického roka 2013/2014
výučbové obdobie v zimnom semestri
19. 09. 2013 – 15. 12. 2013
skúškové obdobie v zimnom semestri
16. 12. 2013 – 02. 02. 2014
skúškové obdobie v zimnom semestri pre prihlásených
na štátnu skúšku
16. 12. 2013 – 26. 01. 2014
výučbové obdobie v letnom semestri
10. 02. 2014 – 11. 05. 2014
skúškové obdobie v letnom semestri
12. 05. 2014 – 22. 06. 2014
Akademické slávnosti
slávnostné otvorenie akademického roka
25. 09. 2013
stretnutie študentov prvého ročníka bakalárskych a magisterských
študijných programov s členmi katedier
24. 09. 2013
slávnostné zakončenie akademického roka
07. 05. 2014
promócie pre absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia
z akademického roku 2012/2013
08. 10. 2013
promócie pre absolventov v akademickom roku 2013/2014
09. 06. 2014 – 13. 06. 2014
(11. 6. magisterské promócie)
promócie absolventov rigorózneho konania
11. 10. 2013
promócie absolventov doktorandského štúdia
02. 10. 2013
Pedagogické praxe
zimný semester
PP2 – výstupová (1. roč. mgr.)
21. 09. 2013 – 25. 10. 2013 (1. predmet)
jeden deň v týždni – piatok
08. 11. 2013 – 13. 12. 2013 (2. predmet)
jeden deň v týždni – piatok
inštruktáž k PP2
16. 09. 2013 – 19. 09. 2013 (dva predmety)
BOZP PO
apríl 2013
PP4 – súvislá (2. roč. mgr.)
09. 09. 2013 – 06. 12. 2013
inštruktáž k PP4
apríl 2013
BOZP PO
apríl 2013
letný semester
PP1 – hospitačná (3. roč. bc.)
11. 02. 2014 – 14. 02. 2014 (1. predmet)
17. 02. 2014 – 21. 02. 2014 (2. predmet)
inštruktáž k PP1
10. 02. 2014
školenie BOZP PO
apríl 2013
PP3 – výstupová (1. roč. mgr.)
14. 02. 2014 – 21. 03. 2014 (1. predmet)
jeden deň v týždni – piatok
28. 03. 2014 – 09. 05. 2014 (2. predmet)
jeden deň v týždni – piatok
6 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 6
28.8.2013 14:30:48
inštruktáž k PP3
10. 02. 2014
BOZP PO
apríl 2013
Záverečné práce (bakalárske, diplomové), rigorózne práce
zverejnenie tém záverečných (bakalárskych, diplomových) prác
do 31. 10. 2013
vyhotovenie protokolu o zadaní záverečnej (bakalárskej, diplomovej)
práce
do 31. 10. 2014
odovzdanie protokolu o zadaní záverečnej (bakalárskej, diplomovej)
práce na študijné oddelenie
do 07. 02. 2014
odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác – zimný
termín štátnych skúšok
do 15. 11. 2013 (bakalárske, diplomové práce)
odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác
do 31. 03. 2014 bakalárske práce
do 03. 04. 2014 diplomové práce
odovzdanie záverečných (bakalárskych a diplomových) prác pre
augustový termín štátnych skúšok
do 19. 06. 2014 (bakalárske, diplomové)
odovzdanie rigoróznych prác pre februárový termín obhajoby
do 4. novembra 2013
odovzdanie rigoróznych prác pre augustový termín obhajoby
do 15. mája 2014
Štátne skúšky
zverejnenie formy štátnej skúšky
do 16. 09. 2013
zverejnenie téz na internete
do 16. 09. 2013
prihlásenie sa na štátnu skúšku prostredníctvom AIS Abakus
21 dní pred termínom skúšok
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku vo februári
27. 01. 2014 – 31. 01. 2014
štátne a rigorózne skúšky – február
03. 02. 2014 – 07. 02. 2014
štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie (3. roč. bc.)
09. 04. 2014
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku v máji
28. 04. 2014 – 09. 05. 2014
štátne skúšky – máj
12. 05. 2014 – 23. 05. 2014
štátne a rigorózne skúšky – august
18. 08. 2014 – 28. 08. 2014
Kontrola študijných výsledkov
kontrola študijných výsledkov študentov 1. ročníka
03. 02. 2014 – 07. 02. 2014
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku vo februári
27. 01. 2014 – 31. 01. 2014
kontrola študijných výsledkov prihlásených na štátnu skúšku v máji
28. 04. 2014 – 09. 05. 2014
kontrola študijných výsledkov študentov všetkých ročníkov
od 30. 06. 2014
Podujatia odborného a informatívneho charakteru
Deň otvorených dverí KU
12. 02. 2014
Školenie o bezpečnosti pri práci pre študentov
17. 09. 2013
Plánované dekanské a rektorské voľná
dekanské voľno
31. 10. 2013
rektorské voľno
17. 04. 2014, 22. 04. 2014
Zápis na akademický rok 2014/2015 a začiatok zimného semestra v akademickom roku 2014/2015
zápis študentov (1. ročník bc.)
02. – 03. 09. 2014
zápis študentov (2. ročník bc.)
04. 09. 2014
zápis študentov (3. ročník bc.)
05. 09. 2014
zápis študentov (1. ročník mgr.)
08. 09. 2014
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 7
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 7
28.8.2013 14:30:48
zápis študentov (2. ročník mgr.)
09. 09. 2014
začiatok zimného semestra v akademickom roku 2014/2015
16. 09. 2014
Termíny podávania žiadostí:
žiadosť o prerušenie štúdia
3 týždne pred začatím semestra
žiadosť o zmenu študijného programu
do konca júla
žiadosť o prestup z inej vysokej školy
do konca júla
žiadosť o dištančnú, príp. kombinovanú metódu
do zápisu (na akademický rok)
3 týždne pred začatím letného semestra (na letný
semester)
žiadosť o zanechanie štúdia
priebežne
žiadosť o vykonanie štátnej skúšky v AIS Abakus
21 dní pred termínom skúšok
žiadosť o uznanie absolvovaných predmetov
do 13. 09. 2013
8 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 8
28.8.2013 14:30:49
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
NA FILOZOFICKEJ FAKULTE KU V RUŽOMBERKU
Zdroj informácií: zákon o vysokých školách, vyhláška MŠ SR o kreditovom štúdiu, Študijný poriadok
FF KU a Študijný poriadok KU
Študijný odbor – oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom
z jeho troch stupňov. Sústavu študijných odborov vydáva a spravuje MŠ SR.
Študijný program – súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná práca, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu), a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje
získať vysokoškolské vzdelanie. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou
sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov.
Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventi
magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventi doktorandského študijného programu získajú vzdelanie tretieho stupňa.
Študijný predmet – študijný program sa člení na študijné predmety. Predmet je tvorený jednotkou študijného programu alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti (napríklad prednáška a k nej zodpovedajúce cvičenie). Predmety zaradené do študijného
programu sa členia na povinné (ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia
alebo celého študijného programu), povinne voliteľné (podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom) a výberové (ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť
zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia). Predmety zaradené do študijného programu sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov (zápis takéhoto predmetu je podmienený úspešným absolvovaním iného predmetu – podmieňujúci predmet – alebo iných predmetov) a na predmety bez nadväznosti (zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu).
Študijný plán – určuje časovú a obsahovú postupnosť jednotiek študijného programu a formy hodnotenia študijných výsledkov. Študijný plán si okrem formy hodnotenia študijných výsledkov zostavuje v rámci určených pravidiel a v súlade so študijným poriadkom fakulty študent sám alebo v spolupráci so študijným poradcom.
Akademický rok – začína sa 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom
roku sa na FF KU člení na zimný a letný semester. Výučbová časť semestra trvá 13 týždňov, skúškové obdobie
semestra trvá 6 týždňov. Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie
a kurzy, nemôžu sa v zásade konať v skúškovom období.
Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže vyučujúci umožniť študentovi vykonať skúšku pred ukončením výučbového obdobia (tzv. predtermín). Výlučne v prípade študentov v poslednom roku štúdia príslušného študijného programu s písomným súhlasom vedúceho katedry
je možné poskytnúť opravný termín skúšky i vo výučbovom období posledného semestra štúdia, a to najneskôr týždeň pred termínom kontroly študijných výsledkov študijným oddelením, oprávňujúcej študenta pristúpiť k štátnej skúške.
Štandardná dĺžka štúdia na FF KU je pre bakalársky študijný program tri roky, pre magisterský študijný
program 2 roky. Štúdium podľa študijného programu nesmie presiahnuť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva
roky.
Základné podmienky prijatia na štúdium sú stanovené zákonom o vysokých školách (§ 56 – úplné stredné
alebo úplné stredné odborné vzdelanie pre bakalárske študijné programy; absolvovanie študijného programu
prvého stupňa pre magisterské študijné programy). Fakulta v zmysle zákona môže určiť ďalšie podmienky pri-
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 9
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 9
28.8.2013 14:30:49
jatia na štúdium s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium schvaľuje akademický senát fakulty.
Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom odo dňa zápisu na štúdium.
Zápis na FF KU sa koná v termínoch určených fakultou. Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia
môže zapísať zástupca na základe plnej moci. Pri zápise si študent určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom chce absolvovať v danom akademickom roku.
Každoročne musí študent získať predpísaný počet kreditov (počty kreditov definuje študijný poriadok fakulty a univerzity). Ak študent predpísaný počet kreditov nezíska, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty a univerzity.
Vysokoškolské štúdium sa skončí:
a) riadnym skončením štúdia (absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu);
b) zanechaním štúdia;
c) neskončením štúdia v termíne určenom podľa § 65 ods. 2 zákona o vysokých školách;
d) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku fakulty;
e) vylúčením zo štúdia ako disciplinárne opatrenie za disciplinárny priestupok;
f) zrušením študijného programu podľa § 72 ods. 2, ak študent neprijme ponuku vysokej školy pokračovať
v štúdiu iného študijného programu;
g) smrťou študenta.
Podrobnosti o štúdiu na FF KU sú definované v Študijnom poriadku FF KU, ktorý je zverejnený na internetovej stránke a aj v tejto publikácii.
Postup pri vybavovaní žiadostí
Študent svoju žiadosť odovzdáva na študijnom oddelení. Žiadosť musí vždy obsahovať dôkladné odôvodnenie. Termíny podávania žiadostí nájdete v harmonograme akademického roka 2013/2014.
VYUČOVACIE HODINY
1.
08:00 – 08:45
7.
13:50 – 14:35
2.
08:50 – 09:35
8.
14:40 – 15:25
3.
09:40 – 10:25
9.
15:30 – 16:15
4.
10:30 – 11:15
10.
16:20 – 17:05
5.
11:20 – 12:05
11.
17:10 – 17:55
6.
13:00 – 13:45
12.
18:00 – 18:45
13.
18:50 – 19:35
10 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 10
28.8.2013 14:30:49
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BAKALÁRSKYCH
A MAGISTERSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
POSKYTOVANÝCH FF KU
Vysvetlenie základných termínov:
Študijný odbor – oblasť poznania, ktorá môže byť predmetom vysokoškolského vzdelávania v niektorom
z jeho troch stupňov. Sústavu študijných odborov vydáva a spravuje MŠ SR.
Študijný program – súbor vzdelávacích činností, najmä prednáška, seminár, cvičenie, dizertačná práca, diplomová práca, bakalárska práca, exkurzia, odborná prax (jednotka študijného programu), a súbor pravidiel zostavený tak, že úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri zachovaní uvedených pravidiel umožňuje získať vysokoškolské vzdelanie. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore, ktorý je súčasťou sústavy študijných odborov. Študijný program možno uskutočňovať aj v kombinácii dvoch študijných odborov. Absolventi bakalárskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolventi magisterského študijného programu získajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
FF KU uskutočňuje v rámci jednotlivých študijných odborov nasledujúce bakalárske (trojročné) a magisterské (dvojročné) študijné programy:
Študijný odbor: 1.1.1 učiteľstvo akademických predmetov
Študijný program:
učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii (bc., mgr.)
učiteľstvo histórie v kombinácii (bc., mgr.)
učiteľstvo filozofie v kombinácii (bc., mgr.)
učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry v kombinácii (bc., mgr.)
učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry v kombinácii (bc., mgr.)
Študijný odbor: 1.1.3 učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Študijný program: učiteľstvo náboženskej výchovy v kombinácii (bc., mgr.)
Študijný odbor: 2.1.1 filozofia
Študijný program: filozofia (bc., mgr.)
Študijný odbor: 2.1.7 história
Študijný program: história (bc., mgr.)
Študijný odbor: 2.1.16 religionistika
Študijný program: religionistika (bc.)
Študijný odbor: 2.1.27 slovenský jazyk a literatúra
Študijný program: jazyk a kultúra Slovenska (bc.)
Študijný odbor: 2.1.29 neslovanské jazyky a literatúry
Študijný program: anglický jazyk pre komerčnú prax (bc.)
Študijný odbor: 2.1.32 cudzie jazyky a kultúry
Študijný program: nemecký jazyk a kultúra (bc.)
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 11
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 11
28.8.2013 14:30:49
Študijný odbor: 3.1.6 politológia
Študijný program: politológia
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Študijný odbor: 3.1.9 psychológia
Študijný program: psychológia (bc., mgr.)
Študijný odbor: 3.2.1 žurnalistika
Študijný program: žurnalistika (bc., mgr.)
Stupeň vysokoškolského štúdia a udeľovaný akademický titul:
prvý stupeň – bakalársky (titul Bc.), druhý stupeň – magisterský (titul Mgr.)
Forma štúdia: denná
Charakteristika jednotiek študijného programu:
Pozri tabuľky jednotlivých kurzov (tabuľky sú zaradené pri katedrách, ktoré príslušné študijné programy
uskutočňujú) a informačné listy predmetov (ILP sú zverejnené v AIS Abakus).
Štandardná dĺžka štúdia:
3 roky bakalársky študijný program, 2 roky magisterský študijný program
Pravidlá a podmienky na utváranie študijných plánov:
Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov.
Študijný predmet je tvorený jednotkou študijného programu alebo skupinou jednotiek (napr. prednáška
a seminár/cvičenie). Predmety sú podľa nadväznosti diferencované: a) na predmety podmienené úspešným
absolvovaním iného predmetu/iných predmetov (podmieňujúci predmet – prerekvizita), b) predmety bez
nadväznosti (zápis predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu).
Kredity za úspešné absolvovanie jednotlivých jednotiek sú vopred definované a publikované. Pri získavaní
kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety:
Povinné predmety – ich úspešné absolvovanie je podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného programu.
Povinne voliteľné predmety – podmienkou úspešného absolvovania časti štúdia alebo celého študijného
programu je úspešné absolvovanie určeného počtu týchto predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom.
Výberové predmety – ostatné predmety, ktoré si študent má možnosť zapísať na doplnenie svojho štúdia a na
získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.
12 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 12
28.8.2013 14:30:49
Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie po skončení skúškového obdobia letného semestra. V prvom
ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra. Do ďalšieho roka štúdia sa môže riadne zapísať iba študent, ktorý splnil všetky študijné povinnosti určené študijným programom.
Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri
minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia vylúčený
pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty. Ak za prvý rok štúdia študent získa menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek
vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty. Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného
poriadku univerzity a fakulty.
Dekan fakulty vylúči pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty študenta po nesplnení podmienok na postup do ďalšieho ročníka (nedostatočný počet kreditov) a po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie predmetu.
Počet kreditov, ktorého dosiahnutie je podmienkou riadneho skončenia štúdia:
Na absolvovanie trojročného bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov
v predpísanom zložení. V dvojročnom magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení.
Ďalšie podmienky, ktoré musí študent splniť v priebehu štúdia študijného programu a na jeho riadne
skončenie vrátane štátnych skúšok:
Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu, ak:
a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu (úspešné absolvovanie povinných predmetov študijného programu a úspešné absolvovanie určeného počtu povinne voliteľných predmetov podľa výberu študenta v štruktúre určenej študijným programom) a získal aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení v rámci bakalárskeho štúdia a aspoň 120 kreditov v predpísanom zložení v rámci magisterského štúdia,
b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej práce.
Podmienkou účasti na štátnych skúškach je úspešné absolvovanie všetkých predpísaných študijných povinností daného študijného programu. V prípade učiteľských študijných programov štátna skúška z učiteľskej pedagogiky a psychológie sa môže konať po splnení všetkých študijných povinností v tejto časti štúdia (kurz pedagogiky a psychológie).
Štúdium podľa študijného programu nesmie prekročiť jeho štandardnú dĺžku o viac ako dva roky.
ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV FF KU
Rozdelenie štúdia na časti vyjadrené v akademických rokoch a podmienky na postup do ďalšej časti
štúdia:
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 13
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 13
28.8.2013 14:30:49
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Všeobecný základ
Všeobecný základ
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Všeobecný základ
Otvorenie
Kód
✓
01Y1000W
✓
01Y1002W
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Sústredenie zo spirituality 1*
1
0/1
1
Galica Dušan
Vybrané kapitoly z teológie 1**
1
1/0
1
Caban Peter
01Y1003W
Vybrané kapitoly z teológie 2**
2
1/0
1
Caban Peter
✓
01Y1015Y
Dejiny filozofie 1***
3
1/0
1
Nosál Martin
✓
01Y1001W
Sústredenie zo spirituality 2*
3
0/1
1
Galica Dušan
✓
01Y1004W
Vybrané kapitoly z teológie 3**
3
1/0
1
Moďoroši Ivan
✓
01Y1016W
Dejiny filozofie 2***
4
1/0
1
Nosál Martin
✓
01Y1005W
Vybrané kapitoly z teológie 4**
4
1/0
1
Moďoroši Ivan
✓
01Y1017W
Záverečný seminár 1
4
0/2
2
školiteľ ff
✓
01Y1020W
Záverečný seminár 2
5
0/2
3
školiteľ ff
✓
01Y1021W
Vypracovanie bakalárskej práce
6
0/10
10
školiteľ ff
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
*Uskutočňuje sa v termínoch podľa rozpisu Univerzitného pastoračného centra v termíne troch dní.
**Nezapisujú si študenti religionistiky, náboženskej výchovy a žurnalistiky.
***Nezapisujú si študenti filozofie a učiteľstva filozofie.
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Všeobecný základ
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Všeobecný základ
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Všeobecný základ
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01Y1009Y
Cudzí jazyk - anglický 1*
1
0/1
1
lektor aj
✕
01Y1012Y
Cudzí jazyk - španielsky 1
1
0/1
1
lektor -
✓
01Y1006Y
Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní 1
1
0/2
2
informatik ff
✓
01Y1010Y
Cudzí jazyk - anglický 2*
2
0/1
1
lektor aj
✕
01Y1013Y
Cudzí jazyk - španielsky 2
2
0/1
1
lektor -
✓
01Y1007Y
Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní 2
2
0/2
2
informatik ff
✓
01Y1011Y
Cudzí jazyk - anglický 3*
3
0/1
1
lektor aj
✕
01Y1014Y
Cudzí jazyk - španielsky 3
3
0/1
1
lektor -
✓
01Y1008Y
Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní 3
3
0/2
2
informatik ff
✓
01Y1018Y
Cudzí jazyk - anglický 4*
4
0/1
1
lektor aj
✕
01Y1019Y
Cudzí jazyk - španielsky 4
4
0/1
1
lektor -
✓
01Y1022W
Sakrálne umenie
5
1/0
1
Zentko Jozef
*Nezapisujú si študenti študijných programov politológia, anglický jazyk pre komerčnú prax a učiteľstvo anglického jazyka a literatúry v kombinácii.
14 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 14
28.8.2013 14:30:49
Magisterský študijný program - povinné predmety
Magisterský študijný program - povinné predmety
Všeobecný základ
Všeobecný základ
Magisterský študijný program - povinné predmety
Všeobecný základ
Otvorenie
Kód
✓
01Y1025W
✓
01Y1023W
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Sústredenie zo spirituality 3*
1
0/1
1
Vybrané kapitoly z teológie 5**
1
1/0
1
Trstenský Jozef
01Y1028W
Diplomový seminár 1
2
0/2
2
školiteľ ff
✓
01Y1024W
Vybrané kapitoly z teológie 6**
2
1/0
1
Trstenský Jozef
✓
01Y1029W
Diplomový seminár 2
3
0/2
3
školiteľ ff
✓
01Y1030W
Vypracovanie diplomovej práce
4
0/14
20
školiteľ ff
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Galica Dušan
*Uskutočňuje sa v termínoch podľa rozpisu Univerzitného pastoračného centra v termíne troch dní.
**Nezapisujú si študenti religionistiky, náboženskej výchovy a žurnalistiky.
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Všeobecný základ
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Všeobecný základ
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✕
01Y1026Y
Filozofia kultúry
1
1/0
1
Odorčák Juraj
✕
01Y1027Y
Informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní 4
3
0/1
1
informatik ff
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 15
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 15
28.8.2013 14:30:50
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Pedagogicko-psychologický
základ (učiteľské
Bakalársky študijný program
- povinné študijné
predmetyprogramy)
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Otvorenie
Kód
✓
01E1000W
✓
01E1003W
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Základy pedagogiky
1
3/1
8
Teórie výchovy a vzdelávania
2
2/0
4
Gejdoš Miroslav
01E1002W
Základy psychológie
2
2/0
4
Holdoš Juraj
✓
01E1006W
Bio-psycho-sociálno-morálny vývin detí a mládeže
3
3/1
8
Batunová Stanislava
✓
01E1009W
Biológia dieťaťa a dorastu
4
1/0
1
Stollárová Nadežda
✓
01E1011W
Pedagogická komunikácia
4
2/2
5
Gejdoš Miroslav
✓
01E1007W
Špeciálna pedagogika
4
2/0
4
Račková Oľga
✓
01E1012W
Teória a prax primárneho a sekundárneho vzdelávania
5
2/2
4
Jablonský Tomáš
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Gejdoš Miroslav
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Pedagogicko-psychologický
základ (učiteľské
študijné programy)
Bakalársky študijný program
- povinne voliteľné
predmety
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01E1004Y
Filozofia výchovy
1
1/0
2
Gejdoš Miroslav
✓
01E1005Y
Prosociálna výchova
2
0/1
2
Hollá Zuzana
✓
01E1010Y
Organizácia a riadenie školstva
4
2/0
2
Kamoďa Ján
✓
01E1013Y
Alternatívne školstvo
5
0/1
1
Tišťanová Katarína
16 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 16
28.8.2013 14:30:51
Magisterský študijný program - povinné predmety
Magisterský študijný program - povinné predmety
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Povinné predmety pedagogicko-psychologického základu sú zakomponované v ponuke povinných predmetov jednotlivých predmetových
špecializácií.
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Magisterský študijný program
- povinneštudijné
voliteľnéprogramy)
predmety
Pedagogicko-psychologický
základ (učiteľské
Pedagogicko-psychologický základ (učiteľské študijné programy)
Otvorenie
Kód
✓
01E1019Y
✓
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Metodológia pedagogického výskumu a pedagogická
diagnostika
1
2/2
2
Jablonský Tomáš
01E1014Y
Pedagogická psychológia
1
1/1
2
Holdoš Juraj
01E1015Y
Pedagogická antropológia
2
1/0
1
Gejdoš Miroslav
✕
01E1018Y
Poruchy psychického vývinu detí a mládeže
3
1/0
1
Lajčiaková Petra
✕
01E1017Y
Sociológia detstva a mládeže
3
1/0
1
Kolibová Daniela
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 17
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 17
28.8.2013 14:30:51
SÚSTREDENIE ZO SPIRITUALITY V AKADEMICKOM
ROKU 2013/2014
Sústredenia zo spirituality (SZS) sú súčasťou študijného programu na Katolíckej univerzite a ich cieľom je
ľudská, duchovná, spoločenská i kultúrna formácia poslucháčov KU
Termíny Sústredení zo spirituality:
Budú zverejnené po skončení zápisov na KU v prvý týždeň nového akademického roka na stránke:
www.upac.sk
Na SZS je potrebné si zobrať:
Sv. písmo, písacie potreby s poznámkovým blokom, prezuvky, turistické topánky a oblečenie do každého počasia, športové oblečenie, spacák!!! (Špania Dolina, Važec, Ústie nad Priehradou)
Doprava:
Spišské Podhradie – Spišská Kapitula – Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka
Vlak: Ružomberok – Spišská Nová Ves a potom autobus: Spišská Nová Ves –Spišské Podhradie
Važec – vlak: Rbk – Važec
• cieľ cesty – Diecézne mládežnícke centrum (orientovať sa ku kostolu)
Špania Dolina – autobus: Rbk – BB, BB – Špania Dolina
• cieľ cesty – Diecézne centrum mládeže
Trlenská dolina – mestská doprava: Rbk – Biely Potok a potom peši smer Vlkolínec
• cieľ cesty – chata jezuitov
Ústie nad Priehradou – autobus: Rbk – Trstená, Trstená – Ústie nad Priehradou
• cieľ cesty – Oravské centrum mládeže
* Autobusové a vlakové spojenia, ceny a zľavy si môžete vyhľadať na stránkach www.cp.sk, www.zoznam.sk
a v sieti Orange 999
Príchod – v prvý deň sústredenia podľa harmonogramu do 16:30 hod.
Program – určuje vedúci sústredenia
Náklady – 25 eur + náklady na cestovné
Strava – je zabezpečená (raňajky, obed, večera)
Upozornenie:
• na SZS je prísny zákaz požívania alkoholu a iných omamných látok a dodržiavanie poriadku. Nerešpektovanie má za dôsledok vylúčenie zo SZS a zápis FX do Abakusu, prípadne iné disciplinárne konanie
• študenti sa rozdelia do skupín podľa abecedy pred SZS
• na Sústredenie zo spirituality je zakázané brať so sebou alkoholické nápoje, počítač, MP3 prehrávače či
iné rušivé elementy a veci
• zmenu termínu sústredení, príp. uvoľnenie z pobytu, či z jej časti je potrebné dohodnúť jeden týždeň
pred odchodom v kancelárii UPaC s ktorýmkoľvek univerzitným kňazom, ktorý má službu. Uvoľnenie zo
SZS si vyžaduje vážny dôvod
• neúčasť na SZS bez ospravedlnenia hodnotíme známkou FX
• všetky informácie o SZS sa nachádzajú na stránke Univerzitného pastoračného centra Jána Vojtaššáka:
www.upac.sk
18 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 18
28.8.2013 14:30:52
KATEDRA ANGLICKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Docenti:
doc. Nóra Séllei, PhD.
doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
Odborní asistenti:
Janka Kaščáková, PhD.
PaedDr. Katarína Labudová, Ph.D.
PhDr. Danica Maleková, PhD.
David Levente Palatinus, Ph.D.
Asistenti:
Mgr. Jela Kehoe
Externí spolupracovníci:
Mgr. Veronika Remišová, Ph.D., M.A.
Jody Winchester
Lektor:
Bc. John Martin Kehoe
Vedúca katedry:
Zástupca vedúcej katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
PaedDr. Katarína Labudová, Ph.D.
PhDr. Danica Maleková, PhD.
David Levente Palatinus, Ph.D.
Anna Bohúňová
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 19
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 19
28.8.2013 14:30:52
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01A2088W
✓
01A2006W
Súčasný anglický jazyk*
1
0/6
12
všetci KA
Anglofónne literatúry 1
2
1/0
2
Labudová Katarína
✓
01A2002W
Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 1
2
2/0
3
Kaščáková Janka
✓
01A2000W
Praktické cvičenia 1
2
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2003W
Súčasný anglický jazyk 1 - morfológia 1
2
1/1
3
Kehoe Jela
✓
01A2004W
Súčasný anglický jazyk 2 - fonetika a fonológia 1
2
1/1
3
Kehoe Jela
✓
01A2001W
Úvod do štúdia anglistiky
2
1/0
2
Kehoe Jela
✓
01A2009W
Akademické písanie 1
3
1/1
3
Maleková Danica
✓
01A2011W
Anglofónne literatúry 2
3
1/1
3
Kaščáková Janka
✓
01A2005W
Praktické cvičenia 2
3
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2007W
Súčasný anglický jazyk 3 - morfológia 2
3
1/1
3
Kehoe Jela
✓
01A2008W
Súčasný anglický jazyk 4 - fonetika a fonológia 2
3
1/1
3
Kehoe Jela
✓
01A2013W
Akademické písanie 2
4
1/1
3
Maleková Danica
✓
01A2016W
Anglofónne literatúry 3
4
1/1
3
Kaščáková Janka
✓
01A2010W
Praktické cvičenia 3
4
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2012W
Súčasný anglický jazyk 5 - syntax 1
4
1/1
3
Maleková Danica
✓
01A2022W
Anglofónne literatúry 4
5
1/1
3
Palatinus David L.
✓
01A2015W
Praktické cvičenia 4
5
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2089W
Súčasný anglický jazyk - Úvod do lexikológie
5
1/1
3
Kehoe Jela
✕
01A2017W
Súčasný anglický jazyk 6 - syntax 2
5
1/1
3
Matulová Gabriela
✓
01A2024W
Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
0/1
1
Palatinus David L.
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
M
U
*Tento predmet je prerekvizitou všetkých ostatných povinných predmetov programu.
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01A2105Y
Efektívne prezentácie
1
0/2
4
lektor aj
✓
01A2106Y
Základy rétoriky 1
1
0/2
4
lektor aj
✓
01A2117Y
Society and Digital Media
2
0/2
4
Palatinus David L.
✓
01A2119Y
Základy rétoriky 2
2
0/2
4
lektor aj
✓
01A2118Y
Clear professional writing
3
0/2
4
Maleková Danica
✓
01A2108Y
English in International Tourism 1
3
0/2
4
Kaščáková Janka
✓
01A2109Y
Professional etiquette and manners 1
3
0/2
4
Kaščáková Janka
✓
01A2111Y
English in International Tourism 2
4
0/2
4
Kaščáková Janka
✓
01A2112Y
Forenzná kriminálna literatúra
4
0/1
2
Palatinus David L.
✕
01A2113Y
Intercultural communication in English
4
0/2
4
Matulová Gabriela
✓
01A2114Y
Introduction to Sociolinguistics
4
0/2
4
Kehoe Jela
✕
01A2115Y
Business Ethics
5
0/2
4
Matulová Gabriela
✓
01A2116Y
Visual Culture: Production, Distribution and Consumption Models
5
0/2
4
Palatinus David L.
20 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 20
28.8.2013 14:30:52
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01A2029W
Anglofónne literatúry 5
1
1/1
3
Labudová Katarína
✓
01A2030W
Didaktika anglického jazyka 1
1
1/1
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2026W
Lexikológia
1
2/0
3
Maleková Danica
✓
01A2031W
Pedagogická prax 2
1
0/1
1
všetci KA
✓
01A2028W
Praktické cvičenia 6
1
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2036W
Anglofónne literatúry 6
2
1/1
3
Kaščáková Janka
✓
01A2037W
Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 2
2
2/0
3
Palatinus David Levente
✓
01A2038W
Didaktika anglického jazyka 2
2
1/1
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2039W
Pedagogická prax 3
2
0/1
1
všetci KA
✓
01A2035W
Praktické cvičenia 7
2
0/1
2
Kehoe John Martin
✓
01A2027W
Štylistika
2
1/1
3
Maleková Danica
✓
01A2034W
Vývin anglického jazyka
2
2/0
3
Kehoe Jela
✓
01A2044W
Anglofónne literatúry 7
3
1/1
2
Palatinus David Levente
✓
01A2042W
Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 3
3
2/0
3
Palatinus David Levente
✓
01A2045W
Didaktika anglického jazyka 3
3
1/1
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2046W
Pedagogická prax 4
3
0/2
2
všetci KA
✓
01A2043W
Praktické cvičenia 8
3
0/1
2
Kehoe John Martin
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✕
01A2032Y
Alternatívne formy vyučovania cudzích jazykov 1
1
0/1
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2120Y
Európsky román XX. storočia a pamäť
1
1/0
3
Bžoch Adam
✕
01A2089Y
Film, literatúra, adaptácie
1
0/1
2
Séllei Nóra
✕
01A2099Y
Katherine Mansfield
1
0/2
3
Kaščáková Janka
✓
01A2033Y
Literárna teória a kritika
1
1/0
2
Séllei Nóra
✓
01A2084Y
Poviedka v anglickej literatúre 19. storočia
1
1/0
2
Séllei Nóra
✕
01A2090Y
Virginia Woolf
1
0/1
2
Séllei Nóra
✕
01A2083Y
Alternatívne formy vyučovania cudzích jazykov 2
2
1/0
2
Pokrivčáková Silvia
✓
01A2097Y
Dekonštrukcia a dielo Jaquesa Derridu v kontexte
2
0/1
2
Palatinus David Levente
✕
01A2091Y
Film and gender
2
0/1
2
Séllei Nóra
✓
01A2085Y
Poviedka v anglickej literatúre 20. storočia
2
1/0
2
Séllei Nóra
✕
01A2040Y
Prekladový seminár
2
2/0
2
Kehoe Jela
✕
00A1070Y
Psycholingvistika
2
0/1
2
Kehoe Jela
✕
01A2092Y
Sestry Bronteové
2
0/1
2
Séllei Nóra
✓
01A2041Y
Ženy v literatúre 19. storočia
2
1/0
2
Séllei Nóra
✓
01A2048Y
Postmodernizmus v kanadskej literatúre
3
1/0
2
Labudová Katarína
✕
01A2086Y
Vybrané kapitoly z didaktiky AJ
3
1/0
2
Pokrivčáková Silvia
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 21
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 21
28.8.2013 14:30:53
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Bakalársky študijný program - povinné predmety
B
A
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01A2051W
Obchodná korešpondencia 1
1
0/2
4
Kehoe John Martin
✓
01A2088W
Súčasný anglický jazyk*
1
0/6
12
všetci KA
✓
01A2050W
Všeobecná obchodná angličtina 1
1
0/2
4
Kehoe John Martin
✓
01A2104W
Anglofónne literatúry 1
2
1/0
2
Labudová Katarína
✓
01A2002W
Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 1
2
2/0
3
Kaščáková Janka
✓
01A2059W
Obchodná korešpondencia 2
2
0/2
4
Kehoe John Martin
✓
01A2090W
Praktické cvičenia 1
2
0/2
4
Kehoe John Martin
✓
01A2060W
Semestrálne kolokvium 1
2
0/3
5
všetci KA
✓
01A2003W
Súčasný anglický jazyk 1 - morfológia 1
2
1/1
4
Kehoe Jela
✓
01A2091W
Súčasný anglický jazyk 2 - fonetika a fonológia 1
2
1/1
4
Kehoe Jela
✓
01A2001W
Úvod do štúdia anglistiky
2
1/0
2
Kehoe Jela
✓
01A2057W
Všeobecná obchodná angličtina 2
2
0/2
4
Kehoe John Martin
✓
01A2100W
Základy odborného prekladu 1
2
1/1
4
Maleková Danica
✓
01A2009W
Akademické písanie 1
3
1/1
4
Maleková Danica
✓
01A2105W
Anglofónne literatúry 2
3
1/1
4
Labudová Katarína
✓
01A2092W
Praktické cvičenia 2
3
0/2
4
Kehoe John Martin
✓
01A2066W
Semestrálne kolokvium 2
3
0/3
5
všetci KA
✓
01A2095W
Súčasný anglický jazyk 3 - fonetika a fonológia 2
3
1/1
4
Kehoe Jela
✓
01A2094W
Súčasný anglický jazyk 3 - morfológia 2
3
1/1
4
Kehoe Jela
✓
01A2101W
Základy odborného prekladu 2
3
1/1
4
Maleková Danica
✓
01A2106W
Akademické písanie 2
4
1/1
4
Maleková Danica
✓
01A2037W
Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 2
4
1/1
3
Palatinus David Levente
✓
01A2103W
Odborný preklad 1
4
1/1
4
Kehoe Jela
✓
01A2096W
Praktické cvičenia 3
4
0/2
4
Kehoe John Martin
✓
01A2072W
Semestrálne kolokvium 3
4
0/3
5
všetci KA
✓
01A2097W
Súčasný anglický jazyk 5 - syntax 1
4
1/1
4
Matulová Gabriela
✓
01A2042W
Dejiny a kultúra anglofónnych krajín 3
5
1/1
3
Palatinus David Levente
✓
01A2102W
Odborný preklad 2
5
1/1
4
Kehoe Jela
✓
01A2098W
Praktické cvičenia 4
5
0/2
4
Kehoe John Martin
✓
01A2078W
Semestrálne kolokvium 4
5
0/3
5
všetci KA
✕
01A2017W
Súčasný anglický jazyk 6 - syntax 2
5
1/1
4
Matulová Gabriela
✓
01A2099W
Súčasný anglický jazyk 7 - Úvod do lexikológie
5
1/1
4
Kehoe Jela
*Tento predmet je prerekvizitou všetkých ostatných povinných predmetov programu.
22 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 22
28.8.2013 14:30:53
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Anglický jazyk pre komerčnú prax
Otvorenie
Kód
✓
01A2088Y
✓
01A2121Y
✕
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Efektívne prezentácie*
1
0/2
4
lektor aj
Základy rétoriky 1
1
0/2
4
lektor aj
01A2053Y
Základy španielskeho jazyka 1**
1
0/2
4
Hidalgo Carlos Alonso
✓
01A2117Y
Society and Digital Media
2
0/2
4
Palatinus David Levente
✓
01A2122Y
Základy rétoriky 2
2
0/2
4
Labudová Katarína
✕
01A2061Y
Základy španielskeho jazyka 2**
2
0/2
4
Hidalgo Carlos Alonso
✓
01A2118Y
Clear professional writing
3
0/2
4
Maleková Danica
✓
01A2108Y
English in International Tourism 1
3
0/2
4
Kaščáková Janka
✓
01A2109Y
Professional etiquette and manners 1
3
0/2
4
Kaščáková Janka
✓
01A2111Y
English in International Tourism 2
4
0/2
4
Kaščáková Janka
✓
01A2112Y
Forenzná kriminálna literatúra
4
0/1
2
Palatinus David Levente
✕
01A2113Y
Intercultural communication in English
4
0/2
4
Matulová Gabriela
✓
01A2114Y
Introduction to Sociolinguistics
4
0/2
4
Kehoe Jela
✕
01A2115Y
Business Ethics
5
0/2
4
Matulová Gabriela
✓
01A2116Y
Visual Culture: Production, Distribution and Consumption Models
5
0/2
4
Palatinus David Levente
*Predmet odporúčame zapísať všetkým študentom prvého ročníka.
**Predmet základy španielskeho jazyka a predmet cudzí jazyk španielsky (predmet všeobecného základu) sú navzájom sa vylučujúce predmety (študent, ktorý si zapíše predmet základy
španielskeho jazyka, si nemôže zapísať predmet cudzí jazyk španielsky, a naopak).
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 23
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 23
28.8.2013 14:30:54
B
Fi
KATEDRA FILOZOFIE
Profesori:
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
prof. PhDr. Jaroslav Hroch, CSc.
Docenti:
doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
Odborní asistenti:
Ján Baňas, PhD.
Matej Ferjanc, PhD.
Ján Hrkút, PhD.
Pavol Labuda, PhD.
Eugen Zeleňák, PhD.
Externí spolupracovníci:
doc. Mgr. Michal Chabada, PhD.
PhLic. Mgr. Ing. Branislav Koppal, MA
Jozef Matula, PhD.
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
prof. Dr. phil. fac. theol. Peter Volek
Eugen Zeleňák, PhD.
Mgr. Miroslava Antolová
Adriana Burošová
24 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 24
28.8.2013 14:30:54
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Filozofia
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Filozofia
Otvorenie
Kód
✓
01F2090W
✓
01F2005W
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Filozofia náboženstva 1
1
2/0
4
Koppal Branislav
Filozofická angličtina 1
1
0/2
8
Baňas Ján
01F2003W
Filozofická antropológia 1
1
2/0
4
Ferjanc Matej
✓
01F2004W
Latinský jazyk 1
1
0/2
8
Caban Peter
✓
01F2002W
Logika a metodológia vedy 1
1
2/2
6
Zeleňák Eugen
✓
01F2006W
Úvod do filozofie - akademické písanie
1
1/0
2
Baňas Ján
✓
01F2000W
Antická filozofia
2
2/1
4
Labuda Pavol
✓
01F2026W
Etika 1
2
2/1
6
Kuna Marian
✓
01F2013W
Filozofická angličtina 2
2
0/2
8
Baňas Ján
✓
01F2011W
Latinský jazyk 2
2
0/2
8
Caban Peter
✓
01F2010W
Teória poznania
2
2/0
4
Ferjanc Matej
✓
01F2018W
Estetika 1
3
1/1
4
Hrkút Ján
✓
01F2024Y
Filozofia prírody
3
2/0
6
Koppal Branislav
✓
01F2009W
Stredoveká filozofia
3
2/1
4
Chabada Michal
✓
01F2093Y
Textový seminár 1
3
0/2
6
Medviďová Viera
✓
01F2012W
Filozofia práva
4
2/0
4
Kuna Marian
✓
01F2017W
Metafyzika 1
4
2/1
6
Volek Peter
✓
01F2016W
Novoveká filozofia 1
4
2/1
4
Ferjanc Matej
✓
01F2032W
Politická filozofia 1
4
2/1
6
Baňas Ján
✓
01F2094Y
Textový seminár 2
4
0/2
6
Nosál Martin
✓
01F2035W
Bakalárske kolokvium
5
0/1
2
školiteľ KF
✓
01F2033W
Etika života
5
2/1
6
Antolová Miroslava
✕
01F2091W
Filozofia náboženstva 2
5
1/1
4
Hrkút Ján
✓
01F2025W
Novoveká filozofia 2
5
2/1
4
Ferjanc Matej
✓
01F2095Y
Textový seminár 3
5
0/2
6
Medviďová Viera
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 25
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 25
28.8.2013 14:30:54
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Filozofia
Filozofia
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
M
F
Filozofia
Otvorenie
Kód
✕
01F2015Y
✓
01F2101Y
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Rahner: Poslucháč slova
2
0/1
2
Vybrané témy z analytickej teológie*
2
0/2
5
Hrkút Ján
01F2072Y
Aristoteles - vybrané texty
3
0/2
5
doktorand KF
✓
01F2023Y
Dejiny politickej filozofie
3
0/2
5
doktorand KF
✓
01F2019W
Grécky jazyk 1
3
0/2
8
Kľuska Branislav
✓
01F2074Y
Filozofia človeka podľa E. Fromma*
4
0/2
5
Ferjanc Matej
✓
01F2029Y
Filozofia histórie
4
0/2
5
Zeleňák Eugen
✓
01F2027W
Grécky jazyk 2
4
0/2
8
Kľuska Branislav
✓
01F2065Y
Vybrané problémy analytickej filozofie
4
0/2
5
Drobňák Matej
✓
01F2037Y
Dejiny filozofie jazyka
5
0/2
5
Drobňák Matej
doktorand KF
✓
01F2084Y
Etika Nikomachova
5
0/2
5
doktorand KF
✕
01F2089Y
Evolúcia a kreacionizmus
5
0/2
5
doktorand KF
✓
01F2091Y
Gadamer: Aktualita krásneho
5
0/2
5
Nosál Martin
✓
01F2092Y
Medicínska etika
5
0/2
5
Antolová Miroslava
✕
01F2077Y
Vybrané problémy filozofie mysle
5
0/2
5
doktorand KF
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
*Nezapisujú si študenti učiteľstva náboženskej výchovy
Magisterský študijný program - povinné predmety
Filozofia
Magisterský študijný program - povinné predmety
Filozofia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01F2046W
Etika 2
1
2/1
9
✓
01F2045W
Logika a metodológia vedy 2
1
2/1
9
Zeleňák Eugen
✕
01F2097W
Tomáš Akvinský: Otázky o duši
1
0/2
6
Volek Peter
✓
01F2052W
Estetika 2
2
2/1
9
Hrkút Ján
✓
01F2096W
Filozofia mysle
2
2/1
9
Volek Peter
✓
01F2051W
Metafyzika 2
2
2/1
9
Volek Peter
✓
01F2057W
Filozofia jazyka
3
2/1
9
Labuda Pavol
✓
01F2060W
Magisterské kolokvium
3
0/2
6
školiteľ KF
✓
01F2058W
Politická filozofia 2
3
1/0
3
Baňas Ján
✓
01F2092W
Politická filozofia 2 - seminár
3
0/2
6
doktorand KF
Kuna Marian
26 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 26
28.8.2013 14:30:55
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
FilozofiaMagisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Filozofia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01F2102Y
Heidegger - vybrané texty
1
0/2
6
Labuda Pavol
✕
01F2098Y
Kant: Kritika súdnosti
1
0/2
6
Hrkút Ján
✕
01F2049Y
MacIntyre`s Philosophical Project
1
0/2
9
Kuna Marian
✓
01F2048Y
Wittgenstein: Tractatus
1
0/2
6
Labuda Pavol
✕
01F2050Y
Základy medzináboženského dialógu
1
0/2
6
Volek Peter
✕
01F2096Y
Analógia a univocita
2
0/2
6
Chabada Michal
✓
01F2054Y
Critical Rationalism
2
0/2
9
Zeleňák Eugen
✕
01F2097Y
Davidson: Subjektivita a intersubjektivita
2
0/2
6
Hrkút Ján
✓
01F2099Y
Seminár k filozofii 20. storočia
2
0/2
6
Ferjanc Matej
✓
01F2031Y
Univerzálie
2
0/2
6
Labuda Pavol
✓
01F2103Y
Analytická estetika
3
0/2
6
Hrkút Ján
✓
01F2063Y
Etika cnosti
3
0/2
6
Kuna Marian
✕
01F2085Y
Goodman: Jazyky umenia
3
0/2
6
Hrkút Ján
✓
01F2071Y
Rawls on Political Neutrality
3
0/2
9
Baňas Ján
✕
01F2061Y
Vybrané problémy teórie vedy
3
0/2
6
Zeleňák Eugen
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01F2003W
Filozofická antropológia 1
1
2/0
4
Ferjanc Matej
✓
01F2002W
Logika a metodológia vedy 1
1
2/2
6
Zeleňák Eugen
✓
01F2006W
Úvod do filozofie - akademické písanie
1
1/0
2
Baňas Ján
✓
01F2000W
Antická filozofia
2
2/1
4
Labuda Pavol
✓
01F2026W
Etika 1
2
2/1
6
Kuna Marian
✓
01F2010W
Teória poznania
2
2/0
4
Ferjanc Matej
✓
01F2018W
Estetika 1
3
1/1
4
Hrkút Ján
✓
01F2009W
Stredoveká filozofia
3
2/1
4
Chabada Michal
✓
01F2012W
Filozofia práva
4
2/0
4
Kuna Marian
✓
01F2017W
Metafyzika 1
4
2/1
6
Volek Peter
✓
01F2016W
Novoveká filozofia 1
4
2/1
4
Ferjanc Matej
✓
01F2032W
Politická filozofia 1
4
2/1
6
Baňas Ján
✓
01F2033W
Etika života
5
2/1
6
Antolová Miroslava
✓
01F2025W
Novoveká filozofia 2
5
2/1
4
Ferjanc Matej
✓
01F2036W
Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
0/1
1
Antolová Miroslava
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 27
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 27
28.8.2013 14:30:55
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
M
U
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01F2101Y
Vybrané témy z analytickej teológie*
2
0/2
5
Hrkút Ján
✓
01F2072Y
Aristoteles - vybrané texty
3
0/2
5
doktorand KF
✓
01F2023Y
Dejiny politickej filozofie
3
0/2
5
doktorand KF
✓
01F2074Y
Filozofia človeka podľa E. Fromma*
4
0/2
5
Ferjanc Matej
✓
01F2029Y
Filozofia histórie
4
0/2
5
Zeleňák Eugen
✓
01F2065Y
Vybrané problémy analytickej filozofie
4
0/2
5
Drobňák Matej
✓
01F2037Y
Dejiny filozofie jazyka
5
0/2
5
Drobňák Matej
✓
01F2084Y
Etika Nikomachova
5
0/2
5
doktorand KF
✕
01F2089Y
Evolúcia a kreacionizmus
5
0/2
5
doktorand KF
✓
01F2091Y
Gadamer: Aktualita krásneho
5
0/2
5
Nosál Martin
✓
01F2092Y
Medicínska etika
5
0/2
5
Antolová Miroslava
✕
01F2077Y
Vybrané problémy filozofie mysle
5
0/2
5
doktorand KF
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
*Nezapisujú si študenti učiteľstva náboženskej výchovy
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01F2046W
Etika 2
1
2/1
9
Kuna Marian
✓
01F2040W
Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Antolová Miroslava
✓
01F2093W
Didaktika filozofie 1
2
1/1
2
Chabada Michal
✓
01F2094W
Didaktika filozofie 2
2
1/1
2
Chabada Michal
✓
01F2052W
Estetika 2
2
2/1
9
Hrkút Ján
✓
01F2041W
Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Antolová Miroslava
✓
01F2095W
Didaktika filozofie 3
3
1/1
2
Chabada Michal
✓
01F2057W
Filozofia jazyka
3
2/1
9
Labuda Pavol
✓
01F2042W
Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Antolová Miroslava
✓
01F2058W
Politická filozofia 2
3
1/0
3
Baňas Ján
28 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 28
28.8.2013 14:30:56
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo filozofie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01F2102Y
Heidegger - vybrané texty
1
0/2
6
Labuda Pavol
✕
01F2098Y
Kant: Kritika súdnosti
1
0/2
6
Hrkút Ján
✕
01F2049Y
MacIntyre`s Philosophical Project
1
0/2
9
Kuna Marian
✓
01F2048Y
Wittgenstein: Tractatus
1
0/2
6
Labuda Pavol
✕
01F2050Y
Základy medzináboženského dialógu
1
0/2
6
Volek Peter
✕
01F2096Y
Analógia a univocita
2
0/2
6
Chabada Michal
✓
01F2054Y
Critical Rationalism
2
0/2
9
Zeleňák Eugen
✕
01F2097Y
Davidson: Subjektivita a intersubjektivita
2
0/2
6
Hrkút Ján
✓
01F2099Y
Seminár k filozofii 20. storočia
2
0/2
6
Ferjanc Matej
✓
01F2031Y
Univerzálie
2
0/2
6
Labuda Pavol
✓
01F2103Y
Analytická estetika
3
0/2
6
Hrkút Ján
✓
01F2063Y
Etika cnosti
3
0/2
6
Kuna Marian
✕
01F2085Y
Goodman: Jazyky umenia
3
0/2
6
Hrkút Ján
✓
01F2071Y
Rawls on Political Neutrality
3
0/2
9
Baňas Ján
✕
01F2061Y
Vybrané problémy teórie vedy
3
0/2
6
Zeleňák Eugen
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 29
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 29
28.8.2013 14:30:56
B
U
KATEDRA GERMANISTIKY
Profesori:
prof. Adam Bžoch, CSc.
Odborní asistenti:
Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Mgr. Paulína Šedíková Čuhová, PhD.
Asistenti:
Mgr. Martina Liščíková
Externí spolupracovníci:
Dr. rer. pol. Michaela Kováčová
Mgr. Jana Šuchová, PhD.
Vedúci katedry:
Zástupkyňa vedúceho katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
Mgr. Juraj Dvorský, PhD.
Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Mgr. Jana Juhásová, PhD.
Anna Bohúňová
B
U
30 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 30
28.8.2013 14:30:57
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01G2011W
Dejiny nemeckej literatúry - úvod
1
2/0
4
Dvorský Juraj
✓
01G2000W
Nemecká jazykoveda - úvod
1
2/0
2
Juhásová Jana
✓
01G2006W
Praktické cvičenia a reálie 1
1
0/2
2
Liščíková Martina
✓
01G2070W
Dejiny nemeckej literatúry 18. storočia
2
2/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2001W
Nemecká jazykoveda - fonetika a fonológia
2
1/1
4
Juhásová Jana
✓
01G2002W
Nemecká jazykoveda - morfológia 1
2
1/1
4
Šuchová Janka
✓
01G2007W
Praktické cvičenia a reálie 2
2
0/2
2
Liščíková Martina
✓
01G2071W
Dejiny nemeckej literatúry 18. a 19. storočia
3
0/1
2
Bžoch Adam
✓
01G2078W
Dejiny nemeckej literatúry 19. storočia
3
1/0
2
Bžoch Adam
✓
01G2003W
Nemecká jazykoveda - morfológia 2
3
1/1
4
Šuchová Janka
✓
01G2008W
Praktické cvičenia a reálie 3
3
0/2
2
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2072W
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 1
4
1/1
3
Dvorský Juraj
✓
01G2004W
Nemecká jazykoveda - syntax 1
4
1/1
4
Šuchová Janka
✓
01G2009W
Praktické cvičenia a reálie 4
4
0/2
2
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2073W
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia II
5
1/1
3
Dvorský Juraj
✓
01G2005W
Nemecká jazykoveda - syntax 2
5
1/1
4
Šuchová Janka
✓
01G2010W
Praktické cvičenia a reálie 5
5
0/2
2
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2016W
Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
0/1
1
Juhásová Jana
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo
nemeckého
jazyka
a literatúry
(v kombinácii)
Bakalársky
študijný
program
- povinne
voliteľné predmety
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
✓
01G2103Y
✓
01G2V
✓
✓
Študijný predmet
Vyučujúci
Základy holandského jazyka 1
1
0/4
8
Liščíková Martina
Kreatívne písanie
2
0/2
4
Dvorský Juraj
01G2104Y
Základy holandského jazyka 2
2
0/4
8
Liščíková Martina
01G2098Y
Holandská próza 20. storočia 1
3
1/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2107Y
Kultúra Nizozemska 1
3
0/1
2
Liščíková Martina
✓
01G2105Y
Základy holandského jazyka 3
3
0/4
8
Liščíková Martina
✓
01G2099Y
Holandská próza 20. storočia 2
4
1/0
2
Bžoch Adam
✓
01G2109Y
Kultúra Nizozemska 2
4
0/1
2
Bžoch Adam
✓
01G2106Y
Základy holandského jazyka 4
4
0/4
8
Liščíková Martina
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 31
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 31
28.8.2013 14:30:57
Magisterský študijný program - povinné predmety
B
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinné predmety
N
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
✓
01G2036W
✓
01G2080W
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Dejiny a kultúra germanofónnych krajín 1
1
2/0
3
Dejiny nemeckej literatúry 1 (staršia literatúra)
1
2/0
3
Dvorský Juraj
01G2038W
Didaktika nemeckého jazyka a literatúry 1
1
1/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2027W
Nemecká jazykoveda - historický vývin nem. jazyka
1
1/1
3
Juhásová Jana
✓
01G2041W
Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Juhásová Jana
✓
01G2066W
Praktické cvičenia a reálie 1 (Mgr.)
1
0/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2037W
Dejiny a kultúra germanofónnych krajín 2
2
2/0
2
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2034W
Dejiny nemeckej literatúry 2
2
2/1
4
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2039W
Didaktika nemeckého jazyka a literatúry 2
2
1/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2028W
Nemecká jazykoveda - lexikológia
2
1/1
3
Šuchová Janka
✓
01G2043W
Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Juhásová Jana
✓
01G2067W
Praktické cvičenia a reálie 2 (Mgr.)
2
0/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2092Y
Úvod do naratológie
2
2/0
4
Dvorský Juraj
✓
01G2035W
Dejiny nemeckej literatúry 3
3
2/1
4
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2040W
Didaktika nemeckého jazyka a literatúry 3
3
1/1
2
Juhásová Jana
✓
01G2029W
Nemecká jazykoveda - textová lingvistika
3
1/1
3
Šuchová Janka
✓
01G2044W
Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Juhásová Jana
✓
01G2068W
Praktické cvičenia a reálie 3 (Mgr.)
3
0/1
3
Juhásová Jana
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
2
0/1
2
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
1
1/0
3
Šedíková Čuhová Paulína
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo
nemeckého
jazykaprogram
a literatúry
(v kombinácii)
Magisterský
študijný
- povinne
voliteľné predmety
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
✓
01G2091Y
Študijný predmet
Vybrané problémy didaktiky nemčiny
B
Vyučujúci
N
Juhásová Jana
Magisterský študijný program - voliteľné predmety
Učiteľstvo
nemeckého
jazykaprogram
a literatúry
(v kombinácii)
Magisterský
študijný
- voliteľné
predmety
Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
✓
01G2069X
Študijný predmet
Európsky román XX. storočia a pamäť
Vyučujúci
všetci KG ---
32 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 32
28.8.2013 14:30:58
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Nemecký jazyk a kultúra
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Nemecký jazyk a kultúra
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01G2075W
Dejiny holandskej literatúry 1
1
1/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2057W
Dejiny kultúry - úvod
1
1/0
5
Bžoch Adam
✓
01G2074W
Dejiny nemeckej literatúry - úvod
1
2/0
3
Dvorský Juraj
✓
01G2049W
Nemecká jazykoveda - úvod (NJKU3)
1
2/0
4
Juhásová Jana
✓
01G2052W
Praktické cvičenia a reálie 1 (NJKU3)
1
0/4
5
Liščíková Martina
✓
01G2077W
Dejiny holandskej literatúry 2
2
1/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2058W
Dejiny kultúry 1 (divadlo)
2
1/1
5
Bžoch Adam
✓
01G2070W
Dejiny nemeckej literatúry 18. storočia
2
2/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2001W
Nemecká jazykoveda - fonetika a fonológia
2
1/1
4
Juhásová Jana
✓
01G2002W
Nemecká jazykoveda - morfológia 1
2
1/1
4
Šuchová Janka
✓
01G2053W
Praktické cvičenia a reálie 2 (NJKU3)
2
0/4
5
Liščíková Martina
✓
01G2059W
Dejiny kultúry 2 (architektúra)
3
1/1
6
Dvorský Juraj
✓
01G2071W
Dejiny nemeckej literatúry 18. a 19. storočia
3
0/1
2
Bžoch Adam
✓
01G2078W
Dejiny nemeckej literatúry 19. storočia
3
1/0
2
Bžoch Adam
✓
01G2051W
Nemecká jazykoveda - morfológia 2 (NJKU3)
3
1/1
3
Šuchová Janka
✓
01G2054W
Praktické cvičenia a reálie 3 (NJKU3)
3
0/4
5
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2060W
Dejiny kultúry 3 (film)
4
1/1
6
Dvorský Juraj
✓
01G2072W
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia 1
4
1/1
3
Dvorský Juraj
✓
01G2004W
Nemecká jazykoveda - syntax 1
4
1/1
4
Šuchová Janka
✓
01G2055W
Praktické cvičenia a reálie 4 (NJKU3)
4
0/4
5
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2061W
Dejiny kultúry 4 (migrantská literatúra)
5
1/1
6
Šedíková Čuhová Paulína
✓
01G2073W
Dejiny nemeckej literatúry 20. storočia II
5
1/1
3
Dvorský Juraj
✓
01G2005W
Nemecká jazykoveda - syntax 2
5
1/1
4
Šuchová Janka
✓
01G2056W
Praktické cvičenia a reálie 5 (NJKU3)
5
0/4
5
Šedíková Čuhová Paulína
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Nemecký jazyk a kultúra
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Nemecký jazyk a kultúra
Otvorenie
Kód
✓
01G2103Y
✓
01G2V
✓
✓
✓
Študijný predmet
Vyučujúci
Základy holandského jazyka 1
1
0/4
8
Liščíková Martina
Kreatívne písanie
2
0/2
4
Bžoch Adam
01G2104Y
Základy holandského jazyka 2
2
0/4
8
Liščíková Martina
01G2098Y
Holandská próza 20. storočia 1
3
1/0
3
Bžoch Adam
01G2107Y
Kultúra Nizozemska 1
3
0/1
2
Liščíková Martina
✓
01G2105Y
Základy holandského jazyka 3
3
0/4
8
Liščíková Martina
✓
01G2079W
Holandská próza 20. storočia 2
4
1/0
3
Bžoch Adam
✓
01G2109Y
Kultúra Nizozemska 2
4
0/1
2
Bžoch Adam
✓
01G2106Y
Základy holandského jazyka 4
4
0/4
8
Liščíková Martina
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 33
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 33
28.8.2013 14:30:59
B
H
KATEDRA HISTÓRIE
Profesori:
prof. PhDr. PaedDr. Pavel Marek, Ph.D.
Docenti:
doc. PhDr. David Papajík, PhD.
doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc.
Odborní asistenti:
Mgr. Marek Babic, PhD.
Mgr. Miroslav Huťka, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
PhDr. Peter Olexák, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
Externí spolupracovníci:
prof. PaedDr. František Dlugoš, PhD.
PaedDr. Štefan Kucík, PhD.
doc. PhDr. Michal Slivka, CSc.
PhDr. Víťazoslav Struhár
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
Mgr. Jaroslav Nemeš, PhD.
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
Ing. Zuzana Benczová
34 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 34
28.8.2013 14:30:59
Bakalársky študijný program - povinné predmety
HistóriaBakalársky študijný program - povinné predmety
História
Otvorenie
Kód
✓
01H3006W
✓
01H3004W
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Dejiny staroveku
1
2/2
5
Babic Marek
Historický proseminár 1
1
0/2
3
Nemeš Jaroslav
01H3007W
Jazyk prameňov 1 - latinský jazyk 1
1
0/2
5
Babic Marek
✓
01H3002W
Pomocné vedy historické 1 - paleografia
1
1/1
4
Olexák Peter
✓
01H3000W
Pravek Európy
1
2/1
3
Struhár Víťazoslav
✓
01H3001W
Úvod do štúdia dejepisu
1
2/1
4
Nemeš Jaroslav
✓
01H3009W
Historická geografia pre historikov
2
2/0
4
Huťka Miroslav
✓
01H3005W
Historický proseminár 2
2
0/2
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3008W
Jazyk prameňov 2 -latinský jazyk 2
2
0/1
5
Babic Marek
✓
01H3003W
Pomocné vedy historické - klasické PVH
2
2/0
4
Olexák Peter
✓
01H3020W
Semestrálna práca 1
2
0/3
8
Nemeš Jaroslav
✓
01H3015W
Slovenské dejiny 1 (do roku 1222)
2
2/1
4
Huťka Miroslav
✓
01H3010W
Všeobecné dejiny 1 (476 - 1000)
2
2/1
4
Papajík David
✓
01H3073W
Dejiny európskeho umenia
3
2/0
3
Zentko Jozef
✓
01H3021W
Semestrálna práca 2
3
0/3
8
Huťka Miroslav
✓
01H3016W
Slovenské dejiny 2 (1222 - 1526)
3
2/2
5
Huťka Miroslav
✓
01H3011W
Všeobecné dejiny 2 (1000 - 1492)
3
2/2
5
Papajík David
✓
01H3022W
Semestrálna práca 3
4
0/3
8
Olexák Peter
✓
01H3017W
Slovenské dejiny 3 (1526 - 1848)
4
2/2
5
Šoltés Peter
✓
01H3012W
Všeobecné dejiny 3 (1492 - 1789)
4
2/2
5
Nemeš Jaroslav
✓
01H3024W
Dejiny správy pre historikov
5
1/1
4
Nemeš Jaroslav
✓
01H3023W
Semestrálna práca 4
5
0/3
8
Šoltés Peter
✓
01H3018W
Slovenské dejiny 4 (1848 - 1918)
5
1/1
4
Šoltés Peter
✓
01H3019W
Slovenské dejiny 5 (po roku 1918)
5
1/1
5
Zmátlo Peter
✓
01H3013W
Všeobecné dejiny 4 (1789 - 1918)
5
1/1
4
Vlček Radomír
✓
01H3014W
Všeobecné dejiny 5 (po roku 1918)
5
1/1
5
Zmátlo Peter
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 35
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 35
28.8.2013 14:31:00
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
História
HistóriaBakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
B
U
História
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01H3027Y
Klasické polyteistické náboženstvo v starovekom Ríme
1
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3025Y
Odborná jazyková príprava 1*
1
1/1
3
Kucík Štefan
✓
01H3028Y
Vybrané kapitoly z praveku 1
1
2/0
3
Struhár Víťazoslav
✓
01H3026Y
Odborná jazyková príprava 2*
2
1/1
3
Kucík Štefan
Huťka Miroslav
✓
01H3030Y
Úvod do štúdia všeobecného stredoveku
2
2/0
3
✕
01H3029Y
Vybrané kapitoly z dejín Slovanov 1
2
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3035Y
Dejiny a kultúra neskorej antiky
3
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3036Y
Exkurzia 1 (pre študentov histórie a učiteľstva histórie)**
3
0/1
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3040Y
Fenomén ženy v dejinách, alebo ženská tvár dejín
3
1/1
3
Olexák Peter
✓
01H3031Y
Náboženské problémy Uhorska v 16. stor. 1
3
2/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3034Y
Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR
3
2/0
3
Zmátlo Peter
✓
01H3032Y
Náboženské problémy Uhorska v 16. stor. 2
4
2/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3037Y
Politické strany na Slovensku v rokoch 1870 - 1948
4
2/0
3
Marťák Michal
✓
01H3038Y
Vybrané kapitoly zo všeobecných dejín medzivojnového obdobia
4
2/0
3
Zmátlo Peter
✓
01H3039Y
Konfesionalizmus v slovenských dejinách
5
1/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3033Y
Problematika antisemitizmu v cirkevných dejinách
5
2/0
3
Olexák Peter
✓
01H3041Y
Základy archívnictva
5
2/0
3
Nemeš Jaroslav
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
M
H
*Špecifický predmet, iba pre študentov histórie
**Študent
počas svojho
bakalárskeho
štúdiapredmety
povinne absolvuje jednu exkurziu.
Bakalársky
študijný
program
- povinné
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01H3100W
Dejiny staroveku (pre učiteľov dejepisu)
1
2/0
3
✓
01H3088W
Historická propedeutika 1 (úvod do štúdia dejepisu)
1
2/1
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3089W
Historická propedeutika 2 (historický proseminár 1)
1
0/2
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3090W
Pomocné vedy historické 1
1
1/0
3
Olexák Peter
✓
01H3087W
Pravek Európy
1
2/0
3
Struhár Víťazoslav
✓
01H3102W
Dejiny stredoveku (do roku 1492)
2
2/0
3
Huťka Miroslav
✓
01H3092W
Historická propedeutika 3 (historický proseminár 2)
2
0/1
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3091W
Pomocné vedy historické 2
2
1/0
1
Olexák Peter
✓
01H3101W
Slovenské dejiny 1 (do roku 1526)
2
1/1
3
Huťka Miroslav
✓
01H3073W
Dejiny európskeho umenia
3
2/0
3
Zentko Jozef
✓
01H3103W
Slovenské dejiny 2 (1526 - 1848)
3
2/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3097W
Všeobecné dejiny novoveku 1 (1492 - 1789)
3
2/1
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3104W
Slovenské dejiny 3 (1848 - 1918)
4
2/1
4
Šoltés Peter
✓
01H3098W
Všeobecné dejiny novoveku 2 (1789 - 1918)
4
2/1
3
Vlček Radomír
✓
01H3105W
Slovenské dejiny 4 (po roku 1918)
5
2/1
7
Zmátlo Peter
✓
01H3099W
Všeobecné dejiny novoveku 3 (po roku 1918)
5
2/1
4
Zmátlo Peter
✓
01H3106W
Pedagogická prax 1 (náčuvová)
6
0/1
1
Marťák Michal
Babic Marek
36 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 36
28.8.2013 14:31:00
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
✓
01H3036Y
✓
01H3116Y
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Exkurzia 1 (pre študentov histórie a učiteľstva histórie)*
1
0/1
3
Nemeš Jaroslav
Každodenný život človeka v 19. storočí
2
1/1
3
Šoltés Peter
01H3087Y
Osídlenie Slovenska v stredoveku
2
2/0
3
Huťka Miroslav
✓
01H3030Y
Úvod do štúdia všeobecného stredoveku
2
2/0
3
Huťka Miroslav
✓
01H3035Y
Dejiny a kultúra neskorej antiky
3
2/0
3
Babic Marek
✓
01H3031Y
Náboženské problémy Uhorska v 16. stor. 1
3
2/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3034Y
Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR
3
2/0
3
Zmátlo Peter
✓
01H3032Y
Náboženské problémy Uhorska v 16. stor. 2
4
2/0
3
Nemeš Jaroslav
✓
01H3037Y
Politické strany na Slovensku v rokoch 1870 - 1948
4
2/0
3
Marťák Michal
✓
01H3038Y
Vybrané kapitoly zo všeobecných dejín medzivojnového obdobia
4
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01H3040Y
Fenomén ženy v dejinách, alebo ženská tvár dejín
5
1/1
3
Olexák Peter
✓
01H3039Y
Konfesionalizmus v slovenských dejinách
5
1/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3041Y
Základy archívnictva
5
2/0
3
Nemeš Jaroslav
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Magisterský študijný program - povinné predmety
História
Magisterský študijný program - povinné predmety
História
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01H3043W
Cirkevné dejiny 1
1
2/0
3
✓
01H3042W
Dejepisectvo strednej Európy
1
1/1
5
Nemeš Jaroslav
✓
01H3045W
Jazyk prameňov 3 - latinský jazyk
1
0/1
3
Babic Marek
✓
01H3047W
Jazyk prameňov 5 - maďarčina pre historikov
1
0/2
3
Toth Sándor
✓
01H3048W
Jazyk prameňov 6 - nemčina pre historikov
1
0/2
3
Godiš Tomáš
✓
01H3072W
Praveké osídlenie Slovenska
1
2/0
5
Struhár Víťazoslav
✓
01H3049W
Semestrálna práca 5
1
0/3
9
Zmátlo Peter
✓
01H3044W
Cirkevné dejiny 2
2
2/1
3
Olexák Peter
✓
01H3052W
Dejepisectvo strednej Európy 2
2
2/2
5
Zmátlo Peter
✓
01H3046W
Jazyk prameňov 4 - stredoveká latinčina
2
0/1
4
Babic Marek
✓
01H3050W
Semestrálna práca 6
2
0/3
9
Babic Marek
✓
01H3053W
Teória dejín
2
2/0
4
Zeleňák Eugen
✓
01H3056W
Dejiny kultúry
3
2/0
2
Zentko Jozef
✓
01H3054W
Historická demografia
3
1/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3058W
Kapitoly z európskych dejín po roku 1945
3
2/0
3
Marek Pavel
✓
01H3057W
Metodológia dejín
3
1/1
2
Marťák Michal
✓
01H3055W
Osídlenie Slovenska v stredoveku
3
2/0
3
Huťka Miroslav
✓
01H3059W
Semestrálna práca 7
3
0/3
13
všetci KH
Olexák Peter
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 37
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 37
28.8.2013 14:31:01
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
História
História
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
M
U
História
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01H3064Y
Dejiny a kultúra neskorej antiky 2
1
2/0
2
Babic Marek
✓
01H3063Y
Monasteriológia
1
2/0
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3060Y
Odborná jazyková príprava 3*
1
1/1
2
Kucík Štefan
✓
01H3062Y
Vybrané kapitoly zo stredovekých dejín Slovenska
1
2/0
2
Huťka Miroslav
✓
01H3061Y
Odborná jazyková príprava 4*
2
1/1
2
Kucík Štefan
✓
01H3067Y
Vybrané kapitoly z dejín Československa po roku 1945
2
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01H3066Y
Vybrané kapitoly z dejín Slovanov 2
2
2/0
2
Struhár Víťazoslav
✓
01H3065Y
Vybrané kapitoly z praveku 2
2
2/0
2
Struhár Víťazoslav
✓
01H3070Y
Exkurzia 2 (pre študentov histórie a učiteľstva histórie)**
3
2/0
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3115Y
Regionálne dejiny
3
2/0
2
Marťák Michal
✓
01D92Y
Vybrané problémy slovenského národného hnutia
3
2/0
2
Šoltés Peter
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
*Špecifický predmet, iba pre študentov histórie
**Študent počas svojho magisterského štúdia povinne absolvuje jednu exkurziu.
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01H3043W
Cirkevné dejiny 1
1
2/0
3
Olexák Peter
✓
01H3076W
Didaktika dejepisu 1
1
1/1
2
Marťák Michal
✓
01H3077W
Historická propedeutika 5 (metodológia dejín)
1
2/0
2
Marťák Michal
✓
01H3107W
Jazyk prameňov 1
1
0/1
2
Babic Marek
✓
01H3108W
Odborná jazyková príprava 1 (pre učiteľstvo histórie)
1
0/1
2
Kucík Štefan
✓
01H3109W
Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Marťák Michal
✓
01H3110W
Cirkevné dejiny 2 (pre učiteľstvo dejepisu)
2
2/0
3
Olexák Peter
✓
01H3079W
Didaktika dejepisu 2
2
1/1
3
Marťák Michal
✓
01H3074W
Historická propedeutika 4 (filozofia dejín)
2
1/1
4
Zeleňák Eugen
✓
01H3111W
Jazyk prameňov 2
2
0/1
2
Babic Marek
✓
01H3112W
Odborná jazyková príprava 2 (pre učiteľov histórie)
2
0/1
2
Kucík Štefan
✓
01H3113W
Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Marťák Michal
✓
01H3056W
Dejiny kultúry
3
2/0
2
Zentko Jozef
✓
01H3114W
Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Marťák Michal
✓
01H3080W
Pomocné vedy historické 3
3
1/1
3
Šoltés Peter
✓
01H3081W
Pomocné vedy historické 4
3
2/0
3
Huťka Miroslav
38 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 38
28.8.2013 14:31:02
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo histórie (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01H3064Y
Dejiny a kultúra neskorej antiky 2
1
2/0
2
Babic Marek
✓
01H3063Y
Monasteriológia
1
2/0
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3088Y
Vybrané kapitoly zo stredovekých dejín Slovenska 1
1
2/0
2
Huťka Miroslav
✓
01H3084Y
Dejiny administratívy
2
2/0
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3070Y
Exkurzia 2 (pre študentov histórie a učiteľstva histórie)*
2
0/1
2
Nemeš Jaroslav
✓
01H3067Y
Vybrané kapitoly z dejín Československa po roku 1945
2
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01H3066Y
Vybrané kapitoly z dejín Slovanov 2
2
2/0
2
Struhár Víťazoslav
✓
01H3065Y
Vybrané kapitoly z praveku 2
2
2/0
2
Struhár Víťazoslav
✓
01H3115Y
Regionálne dejiny
3
2/0
2
Marťák Michal
✓
01H3085Y
Vybrané kapitoly zo stredovekých dejín Slovenska 2
3
2/0
2
Huťka Miroslav
✓
01H3086Y
Vybrané problémy didaktiky dejepisu
3
2/0
2
Marťák Michal
*Študent počas svojho magisterského štúdia absolvuje povinne jednu exkurziu.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 39
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 39
28.8.2013 14:31:02
B
P
KATEDRA POLITOLÓGIE
Profesori:
doc. Gaudenz Brunello Assenza, D. Phil., M.P.A., m. prof. KU
Odborní asistenti:
Mgr. Veronika Džatková, PhD.
PhDr. Martin Horemuž, PhD.
Ivan Koniar, PhD.
Asistenti:
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
Externí spolupracovníci:
PhDr. Gabriela Boldizsárová
Ján Baňas, PhD.
Juraj Holdoš, PhD.
doc. Martin Klus, PhD.
doc. Marian Kuna, MA, MPhil, PhD.
PhDr. Michal Marťák, PhD.
PhDr. Peter Olexák, PhD.
Peter Šoltés, PhD.
Peter Zmátlo, PhD.
Vedúca katedry
Sekretariát:
ScSLic. Andrea Božeková, PhD.
Katarína Kudličková
40 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 40
28.8.2013 14:31:03
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Politológia
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Politológia
Otvorenie
Kód
✓
01L2024W
✓
01L2022W
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Anglický jazyk 1
1
0/3
4
lektor aj
Dejiny politického myslenia 1
1
2/1
6
Koniar Ivan
01L2047W
Politická sociológia 1 (Dejiny sociológie)
1
2/0
6
Božeková Andrea
✓
01L2023W
Úvod do štúdia
1
2/0
4
Assenza Gaudenz
✓
01H3099W
Všeobecné dejiny novoveku 3 (po roku 1918)
1
2/1
4
Zmátlo Peter
✓
01L2046W
Základy politológie
1
2/0
4
Horemuž Martin
✓
01L2027W
Anglický jazyk 2
2
0/3
4
lektor aj
✓
01L2026W
Dejiny politického myslenia 2
2
2/1
6
Koniar Ivan
✓
01L2049W
Politická sociológia 2 (Základy sociológie)
2
2/0
4
Božeková Andrea
✓
01H3104W
Slovenské dejiny 3 (1848 - 1918)
2
2/1
4
Šoltés Peter
✓
01L2006W
Teórie politických systémov a politických strán 1
2
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2038W
Anglický jazyk 3
3
0/2
4
lektor aj
✓
01L2029W
Dejiny politického myslenia 3
3
2/1
6
Koniar Ivan
✓
01L2050W
Medzinárodné vzťahy 1 (Politická geografia)
3
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2051W
Politická sociológia 3 (Politická sociológia)
3
2/0
6
Božeková Andrea
✓
01H3105W
Slovenské dejiny 4 (po roku 1918)
3
2/1
4
Zmátlo Peter
✓
01L2011W
Teórie politických systémov a politických strán 2
3
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2039W
Anglický jazyk 4
4
0/2
4
lektor aj
✓
01F2012W
Filozofia práva
4
2/0
2
Kuna Marian
✓
01L2016W
Komparatívna politológia
4
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2052W
Medzinárodné vzťahy 2
4
2/1
6
Horemuž Martin
✓
01L2035W
Anglický jazyk 5
5
0/2
4
lektor aj
✓
01L2053W
Bakalárske kolokvium
5
0/2
4
vsetci KPOL
✓
01L2045Y
Katolícka sociálna náuka
5
2/0
4
Božeková Andrea
✓
01L2033W
Sociálna psychológia
5
2/0
4
Holdoš Juraj
✓
01L2019W
Verejná správa
5
2/0
6
Klus Martin
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 41
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 41
28.8.2013 14:31:03
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Politológia
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Politológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01L2021Y
Akademické písanie
1
1/0
2
Baňas Ján
✓
01L2048W
Integračné procesy v Európe a EÚ
2
2/0
4
Horemuž Martin
✓
01L2007W
Ľudské a občianske práva
2
2/0
4
Koniar Ivan
✓
01L2047Y
Regenerating Higher Education and Comunity
2
1/1
6
Assenza Gaudenz
✓
01H3038Y
Vybrané kapitoly zo všeobecných dejín medzivojnového obdobia
2
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01L2051Y
Logika a metodológia vedy
3
2/1
6
Zeleňák Eugen
✓
01L2003Y
Politické ideológie
3
2/1
6
Koniar Ivan
✓
01H3034Y
Vybrané kapitoly z dejín prvej ČSR
3
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01L2053Y
Essential Leadership Competencies
4
1/1
6
Assenza Gaudenz
✓
01L2054Y
Metodológia sociálnych vied a sociálneho výskumu
4
2/0
4
Koniar Ivan
✓
01L2052Y
Politická komunikácia
4
1/1
4
Božeková Andrea
✓
01H3037Y
Politické strany na Slovensku v rokoch 1870 - 1948
4
2/0
3
Marťák Michal
✓
01H3067Y
Vybrané kapitoly z dejín Československa po roku 1945
4
2/0
2
Zmátlo Peter
✓
01L2055Y
Etika, politika a vojna
5
2/0
4
Koniar Ivan
✕
01L2056Y
Geografia náboženstva
5
2/2
6
Trstenský Jozef
✓
01L2046Y
Politics, Economics and Culture
5
1/1
6
Assenza Gaudenz
✕
01H3033Y
Problematika antisemitizmu v cirkevných dejinách
5
2/0
3
Olexák Peter
✓
01L2050Y
Zahraničná a bezpečnostná politika vybraných krajín
5
2/0
4
Horemuž Martin
42 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 42
28.8.2013 14:31:03
KATEDRA PSYCHOLÓGIE
Profesori:
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc.
Docenti:
doc. Jiří Dan, CSc., m. prof. KU
Odborní asistenti:
Mgr. Róbert Ďurka, PhD.
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Externí spolupracovníci:
PhDr. Gabriela Boldizsárová
Mgr. Ľubomír Harinek
Mgr. Petra Jaššáková
MUDr. Mária Krížová, PhD.
Mgr. Zuzana Škodová, PhD.
Mgr. Klaudia Tabačková, PhD.
MUDr. Mgr. Vladimír Vršanský
Vedúca katedry:
Sekretariát:
PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.
Katarína Kudličková
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 43
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 43
28.8.2013 14:31:03
Bakalársky študijný program - povinné predmety
M
Psychológia
Bakalársky študijný program - povinné predmety
P
Psychológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01P3001W
Úvod do štúdia psychológie
1
2/1
6
Lajčiaková Petra
✓
01P3002W
Všeobecná psychológia 1
1
2/2
8
Holdoš Juraj
✓
01P3045W
Základy anatómie a fyziológie nervovej sústavy
1
2/0
4
Vršanský Vladislav
✓
01P3007W
Metodologické základy psychológie 1
2
2/2
8
Dan Jiří
✓
01P3009W
Ontogenetická psychológia
2
2/2
8
Lajčiaková Petra
✓
01P3008W
Všeobecná psychológia 2
2
2/2
8
Holdoš Juraj
✓
01P3013W
Metodologické základy psychológie 2
3
2/2
8
Ďurka Róbert
✓
01P3010W
Psychológia osobnosti
3
2/2
8
Tabačková Klaudia
✓
01P3012W
Sociálna psychológia
3
2/2
8
Holdoš Juraj
✓
01P3019W
Edukačná a školská psychológia
4
2/2
8
Harinek Ľubomír
✓
01P3018W
Metodologické základy psychológie 3
4
2/2
8
Ďurka Róbert
✓
01P3017W
Základy psychodiagnostiky
4
2/2
8
Ďurka Róbert
✓
01P3022W
Úvod do klinickej psychológie
5
2/2
8
Ďurka Róbert
✓
01P3026W
Úvod do práce s klientom
5
2/2
8
Lajčiaková Petra
✓
01P3023W
Úvod do psychológie práce a riadenia
5
2/2
8
Holdoš Juraj
✓
01P3027W
Psychologická odborná prax
6
0/2
20
Lajčiaková Petra
M
P
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Psychológia
Psychológia
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Psychológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01P3003Y
Dejiny psychológie*
1
2/0
4
Holdoš Juraj
✓
01E1004Y
Filozofia výchovy
1
1/0
2
Gejdoš Miroslav
✓
01P3004Y
Psychologická terminológia v angl. jazyku 1*
1
0/2
2
lektor aj
✓
01P3011Y
Psychologická terminológia v angl. jazyku 2*
2
0/2
2
lektor aj
✓
01P3014Y
Psychické poruchy detí a mládeže*
3
2/0
4
Ďurka Róbert
✓
01P3016Y
Psychológia morálneho vývinu*
3
2/0
4
Lajčiaková Petra
✓
01P3015Y
Psychologická terminológia v angl. jazyku 3*
3
0/2
2
lektor aj
✓
01P3020Y
Psychologická terminológia v angl. jazyku 4*
4
0/2
2
lektor aj
✓
01P3021Y
Sociálno-psychologický výcvik 1*
4
0/4
4
Škodová Zuzana
✓
01P3024W
Psychologická terminológia v angl. jazyku 5*
5
0/2
2
lektor aj
✓
01P3025Y
Sociálno-psychologický výcvik 2*
5
0/4
4
Škodová Zuzana
*Predmet si zapisujú všetci študenti
44 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 44
28.8.2013 14:31:03
Magisterský študijný program - povinné predmety
Psychológia
Magisterský študijný program - povinné predmety
Psychológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01P3047W
Aktuálne trendy vývinovej psychológie
1
2/1
6
Lajčiaková Petra
✓
01P3046W
Kognitívna psychológia
1
2/1
6
Holdoš Juraj
✓
01P3060W
Poradenská psychológia
1
2/1
6
Dan Jiří
✓
01P3029W
Psychodiagnostika detí a mládeže
1
2/1
6
Čermák Ivo
✓
01P3048W
Aktuálne trendy psychológie osobnosti
2
2/1
6
Tabačková Klaudia
✓
01P3052W
Kvalitatívna metodológia
2
1/2
6
Čermák Ivo
✓
01P3034W
Psychodiagnostika dospelých
2
2/1
6
Dan Jiří
✓
01P3036W
Školské poradenstvo
2
2/1
6
Lajčiaková Petra
✓
01P3049W
Aktuálne trendy sociálnej psychológie
3
2/1
6
Holdoš Juraj
✓
01P3030W
Klinická psychológia
3
2/1
6
Ďurka Róbert
✓
01P3040W
Manažérska psychológia
3
2/1
6
Jaššáková Petra
✓
01P3050W
Stáž na psychologickom pracovisku
3
0/1
7
Lajčiaková Petra
✓
01P3044W
Psychologická odborná prax
4
0/2
20
Lajčiaková Petra
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Psychológia
Psychológia
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Psychológia
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✕
01P3033Y
Psychológia rodiny
1
2/0
2
školiteľ KPS
✓
01P3032Y
Semestrálne kolokvium 1
2
2/0
2
Tabačková Klaudia
✓
01P3037Y
Semestrálne kolokvium 2
2
2/0
2
Ďurka Róbert
✓
01P3044Y
Vybrané otázky zo psychoterapie*
2
2/0
2
Holdoš Juraj
✓
01P3046Y
Semestrálne kolokvium 3
3
2/0
2
Tabačková Klaudia
✓
01P3045Y
Základy psychiatrie*
3
2/0
2
Krížová Mária
*Predmet si zapisujú všetci študenti
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 45
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 45
28.8.2013 14:31:04
B
KATEDRA RELIGIONISTIKY A NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVY
Profesori:
prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD.
Docenti:
doc. ThDr. Peter Caban, PhD.
doc. ThDr. Jozef Trstenský, PhD.
Odborní asistenti:
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.
Externí spolupracovníci:
prof. ThDr. PaedDr. ICLic. Ján Duda, PhD.
doc. ThDr. Róbert Sarka, PhD.
ThDr. HELic. Pavol Kollár, PhD.
ThDr. Mária Nagranová, PhD.
PhLic. Mgr. Ing. Branislav Koppal, MA
ThLic. Roman Seko
Mgr. Štefan Hodža
Vedúca katedry:
Zástupca vedúcej katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
ThDr. Daniela Iskrová, PhD.
Mgr. Ivan Moďoroši, PhD.
ThDr. Mária Nagranová, PhD.
Katarína Kudličková
U
B
U
46 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 46
28.8.2013 14:31:04
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01R2035W
Biblická teológia 1
1
2/0
4
Iskrová Daniela
✓
01R2037W
Dejiny Cirkvi 1
1
2/0
2
Olexák Peter
✓
01R2036W
Systematická teológia 1
1
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2039W
Biblická teológia 2
2
2/0
4
Iskrová Daniela
✓
01R2041W
Dejiny Cirkvi 2
2
2/0
2
Olexák Peter
✓
01R2042W
Filozofia 1
2
2/0
2
Hrkút Ján
✓
01R2040W
Systematická teológia 2
2
2/0
4
Sarka Róbert
✓
01R2043W
Biblická teológia 3
3
2/0
3
Caban Peter
✓
01R2045W
Filozofia 2
3
2/0
2
Koppal Branislav
✓
01R2046W
Praktická teológia 1
3
2/0
3
Trstenský Jozef
✓
01R2044W
Systematická teológia 3
3
2/0
4
Sarka Róbert
✓
01R2047W
Systematická teológia 4
3
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2048W
Filozofia 3
4
2/0
2
Ferjanc Matej
✓
01R2049W
Praktická teológia 2
4
2/0
4
Trstenský Jozef
✓
01R2052W
Katolícka sociálna náuka
5
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2053W
Praktická teológia 3
5
2/0
3
Trstenský Jozef
✓
01R2054W
Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
0/1
1
Nagranová Mária
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✕
01T74Y
Biblická gréčtina*
1
1/0
2
✓
01T55Y
Biblická hebrejčina*
1
1/0
2
Iskrová Daniela
✕
01R2076Y
Judaizmus**
2
1/0
2
Iskrová Daniela
Iskrová Daniela
✓
01T42Y
Seminár z fundamentálnej teológie**
2
0/1
2
Sarka Róbert
✓
01R2084Y
Analýza cudzojazyč. náb. textov (nemecký jazyk)***
4
0/1
2
Caban Peter
✕
01R2083Y
Analýza cudzojazyč. náb. textov (ruský jazyk)***
4
0/1
2
Moďoroši Ivan
✕
01R2082Y
Analýza cudzojazyč. náb. textov (taliansky jazyk)***
4
0/1
2
Iskrová Daniela
✓
01R2050Y
Seminár z praktickej teológie 1**
4
0/2
2
Trstenský Jozef
✓
01T1024Y
Seminár z praktickej teológie 3**
5
0/2
2
Trstenský Jozef
*Študent počas štúdia absolvuje povinne jeden biblický jazyk: Biblická gréčtina, Biblická hebrejčina alebo Latinský jazyk 1.-2.
**Študent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy si môže zapísať predmety študijného programu religionistika a naopak. (Platí pre PVP)
***Študent počas štúdia absolvuje jednu analýzu náboženských textov
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 47
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 47
28.8.2013 14:31:05
Bakalársky študijný program - povinné predmety
B
Religionistika
Bakalársky študijný program - povinné predmety
R
Religionistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01R2009W
Dejiny a teória religionistiky 1
1
2/2
7
Nagranová Mária
✓
01R2003W
Geografia náboženstva
1
2/2
6
Trstenský Jozef
✓
01R2012W
Prvotné a staroveké náboženské systémy 1
1
2/2
7
Trstenský Jozef
✓
01R2001W
Svetové a európske mytológie 1
1
2/2
7
Moďoroši Ivan
✓
01R2010W
Dejiny a teória religionistiky 2
2
2/2
7
Moricová Jana
✓
01R2015W
Kresťanstvo 1
2
2/1
4
Kollár Pavol
✓
01R2014W
Náboženstvá Ázie a Ameriky 1
2
2/2
6
Moďoroši Ivan
✓
01R2013W
Prvotné a staroveké náboženské systémy 2
2
2/2
7
Hodža Štefan
✓
01R2011W
Svetové a európske mytológie 2
2
2/2
7
Moďoroši Ivan
✓
01R2019W
Islam 1
3
3/0
4
Kollár Pavol
✓
01R2020W
Judaizmus 1
3
3/0
4
Caban Peter
✓
01R2022W
Kresťanstvo 2
3
2/1
4
Kollár Pavol
✓
01R2018W
Náboženstvá Ázie a Ameriky 2
3
2/2
7
Moďoroši Ivan
✓
01R2021W
Nové náboženské smery a hnutia 1
3
2/0
3
Moďoroši Ivan
✓
01R2017W
Prvotné a staroveké náboženské systémy 3
3
2/2
6
Nagranová Mária
✓
01R2025W
Islam 2
4
2/2
7
Kollár Pavol
✓
01R2026W
Judaizmus 2
4
2/2
7
Iskrová Daniela
✓
01R2027W
Kresťanstvo 3
4
2/2
6
Caban Peter
✓
01R2024W
Náboženstvá Ázie a Ameriky 3
4
2/2
7
Moďoroši Ivan
✓
01R2028W
Nové náboženské smery a hnutia 2
4
2/0
3
Moďoroši Ivan
✓
01R2033W
Islam 3
5
2/2
7
Kollár Pavol
✓
01R2034W
Judaizmus 3
5
2/2
7
Iskrová Daniela
✓
01R2031W
Kresťanstvo 4
5
2/2
7
Caban Peter
✓
01R2032W
Nové náboženské smery a hnutia 3
5
2/2
7
Moďoroši Ivan
48 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 48
28.8.2013 14:31:05
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Religionistika
Religionistika
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Religionistika
Otvorenie
Kód
✕
01T74Y
✓
01T55Y
✓
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
Biblická gréčtina*
1
1/0
2
Iskrová Daniela
Biblická hebrejčina*
1
1/0
2
Iskrová Daniela
01R2036W
Systematická teológia 1**
1
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2040W
Systematická teológia 2**
2
2/0
4
Sarka Róbert
✓
01R2046W
Praktická teológia 1**
3
2/0
3
Trstenský Jozef
✓
01R2044W
Systematická teológia 3**
3
2/0
4
Sarka Róbert
✓
01R2047W
Systematická teológia 4**
3
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2084Y
Analýza cudzojazyč. náb. textov (nemecký jazyk)***
4
0/1
2
Caban Peter
✕
01R2083Y
Analýza cudzojazyč. náb. textov (ruský jazyk)***
4
0/1
2
Moďoroši Ivan
✕
01R2082Y
Analýza cudzojazyč. náb. textov (taliansky jazyk)***
4
0/1
2
Iskrová Daniela
✓
01R2049W
Praktická teológia 2**
4
2/0
4
Trstenský Jozef
✓
01R2052W
Katolícka sociálna náuka**
5
2/0
3
Hodža Štefan
✓
01R2053W
Praktická teológia 3**
5
2/0
3
Trstenský Jozef
*Študent počas štúdia absolvuje povinne jeden biblický jazyk: Biblická gréčtina, Biblická hebrejčina alebo Latinský jazyk 1.-2.
**Študent bakalárskeho študijného programu učiteľstvo náboženskej výchovy si môže zapísať predmety študijného programu religionistika a naopak. (Platí pre PVP)
***Študent počas štúdia absolvuje jednu analýzu náboženských textov
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 49
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 49
28.8.2013 14:31:06
B
U
KATEDRA SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
Profesori:
prof. PaedDr. Milan Ligoš, CSc.
Emeritný profesor:
prof. PhDr. Eduard Gombala, CSc.
Docenti:
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Jana Juhásová, PhD.
PhDr. Viera Kováčová, PhD.
PaedDr. Edita Príhodová, PhD.
Asistenti:
PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.
Externí spolupracovníci:
Mgr. Vladimír Barborík, CSc.
Ing. Rastislav Galan, PhD.
Mgr. Jana Kišová, PhD.
doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD.
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.
PaedDr. Jaromíra Šindelářová, CSc.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
PaedDr. Jozef Zentko, PhD.
Mgr. Peter Zmátlo, PhD.
Vedúca katedry:
Zástupca vedúcej katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
doc. PhDr. Dana Baláková, PhD.
PhDr. Viera Kováčová, PhD..
PaedDr. Katarína Vilčeková, PhD.
Ing. Zuzana Benczová
50 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 50
28.8.2013 14:31:06
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01S8003W
Dejiny slovenskej literatúry 1 (staršia slovenská literatúra)
1
1/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S8001W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 1 (fonetika a fonológia)
1
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8002W
Teória literatúry 1
1
2/1
3
Juhásová Jana
✓
01S2000W
Úvod do štúdia jazyka
1
1/0
3
Kišová Jana
✓
01S8007W
Dejiny slovenskej literatúry 2 (literatúra národného obrodenia 1)
2
1/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S8004W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 2 (lexikológia)
2
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8005W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 3 (morfológia 1)
2
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8006W
Teória literatúry 2
2
0/1
3
Juhásová Jana
✓
01S8015W
Dejiny slovenskej literatúry 3 (literatúra národného obrodenia 2)
3
1/1
3
Príhodová Edita
✓
01S8013W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 4 (morfológia 2)
3
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8014W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 5 (syntax 1)
3
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8021W
Dejiny slovenskej literatúry 4 (slovenský realizmus)
4
1/1
3
Príhodová Edita
✓
01S8019W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 6 (syntax 2)
4
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8020W
Teória literatúry 3 (interpretácia umeleckého textu)
4
0/2
3
Príhodová Edita
✓
01S8027W
Dejiny slovenskej literatúry 5 (slovenská medzivojnová literatúra)
5
1/2
4
Juhásová Jana
✓
01S8026W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 7 (štylistika)
5
2/1
3
Kišová Jana
✓
01S8028W
Pedagogická prax 1 - náčuvová
6
1/0
1
Vilčeková Katarína
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 51
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 51
28.8.2013 14:31:06
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
M
U
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✕
01S116Y
Kapitoly z ortografie
1
0/1
2
✓
01S8097Y
Metodologický proseminár*
1
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S8010Y
Morfematika*
1
1/0
1
Baláková Dana
✕
01S8074Y
Slovenská ľudová kultúra 1
1
1/0
1
Zentko Jozef
✓
01S8011Y
Frazeológia**
2
1/0
1
Baláková Dana
Kišová Jana
✕
01S88Y
Lexikálna interpretácia textu
2
0/1
2
Kišová Jana
✓
01S122Y
Literárna exkurzia 1
2
0/1
1
Príhodová Edita
✕
01S8017Y
Jazyková politika a jazyková kultúra
3
1/0
1
Baláková Dana
✕
01S8100Y
Počítačová lingvistika 1
3
1/0
1
lektor -
✕
01S8018Y
Slovenská romantická poézia a Karel Hynek Mácha
3
1/0
1
Gombala Eduard
✕
01S8024Y
Odborná komunikácia v cudzom jazyku 1
4
0/2
1
lektor -
✕
01S8106Y
Počítačová lingvistika 2
4
1/0
1
lektor -
✕
01S8023Y
Úvod do didaktiky slov. jazyka a literatúry 1
4
1/0
1
Ligoš Milan
✓
01S89Y
Základy tvorivého písania
4
0/1
2
Juhásová Jana
✓
01S8029Y
Poetika prozaických textov medzivojnového obdobia***
5
1/0
1
Príhodová Edita
✕
01S8034Y
Prejavy kresťanského myslenia v slov. literatúre
5
1/0
1
Gombala Eduard
✕
01S8032Y
Sociolingvistika
5
1/0
1
Stěpanova Ludmila
✕
01S8033Y
Úvod do didaktiky slov. jazyka a literatúry 2
5
1/0
2
Ligoš Milan
*KSJL odporúča, aby si predmet zapísali všetci študenti prvého ročníka
**KSJL odporúča, aby si predmet zapísali všetci študenti 1. ročníka.
***KSJL odporúča všetkým študentom, aby si zapísali tento predmet
52 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 52
28.8.2013 14:31:07
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinné predmety
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01S8105W
Dejiny slovenskej literatúry 6 (próza 1945 - 1989)
1
1/1
3
Barborík Vladimír
✓
01S8035W
Diachrónia jazyka 1 (slavistika a staroslovienčina)
1
2/0
3
Krško Jaromír
✓
01S8039W
Didaktika slovenského jazyka a literatúry 1 (didaktika jazyka)
1
1/1
2
Ligoš Milan
✓
01S8057W
Didaktika slovenského jazyka a literatúry 3 (didaktika literatúry)
1
1/1
2
Vilčeková Katarína
✓
01S8038W
Literatúra pre deti a mládež
1
1/1
3
Príhodová Edita
✓
01S8040W
Pedagogická prax 2
1
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S8106W
Dejiny slovenskej literatúry 7 (poézia 1945 - 1989)
2
1/1
3
Juhásová Jana
✓
01S8046W
Diachrónia jazyka 2 (vývin slovenského jazyka)
2
1/1
4
Kováčová Viera
✓
01S8050W
Didaktika slovenského jazyka a literatúry 2 (didaktika slohu a
komunikácie)
2
1/1
2
Ligoš Milan
✓
01S8051W
Pedagogická prax 3
2
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S8047W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 8 (rétorika a rečová kultúra)
2
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8055W
Česká literatúra
3
1/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S8104W
Dejiny slovenskej literatúry 8 (súčasná slovenská literatúra)
3
1/1
3
Barborík Vladimír
✓
01S8054W
Diachrónia jazyka 3 (dialektológia)
3
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8056W
Diachrónia jazyka 4 (dejiny spisovnej slovenčiny)
3
1/1
3
Krško Jaromír
✓
01S8049W
Literárna kritika 1
3
0/1
2
Juhásová Jana
✓
01S8058W
Pedagogická prax 4
3
0/2
2
Vilčeková Katarína
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 53
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 53
28.8.2013 14:31:07
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
B
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Ja
Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry (v kombinácii)
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✕
01S124Y
Interpretácia vybraných diel povojnovej literatúry
1
0/1
1
Barborík Vladimír
✕
01S8045Y
Odborná komunikácia v cudzom jazyku 2
1
0/2
1
lektor -
✕
01S8041Y
Štylistická interpretácia textu
1
1/0
1
Kišová Jana
✕
01S8044Y
Teória textu
1
1/0
1
Baláková Dana
✓
01S123Y
Literárna exkurzia 2
2
0/1
1
Vilčeková Katarína
✕
01S8053Y
Odborná komunikácia v cudzom jazyku 3
2
0/2
1
lektor -
✕
01S8096Y
Regionálna literatúra
2
1/0
1
Príhodová Edita
✕
01S8107Y
Slovanský jazyk (český, ruský)
2
1/0
2
Šindelářová Jaromíra
✓
01S8101Y
Slovenská literatúra vo filmovom a dramatickom umení
2
1/0
1
Juhásová Jana
✕
01S8052Y
Vybrané kapitoly z didaktiky materinského jazyka
2
0/1
1
Ligoš Milan
✕
01S8064Y
Filozofia literatúry
3
1/0
1
Juhásová Jana
✓
01S8102Y
Frazeológia biblického pôvodu
3
1/0
1
Baláková Dana
✕
00S1362Y
Motivačné a duchovné rozmery vyučovania slov.jaz.
3
0/1
1
Ligoš Milan
✕
01S8059Y
Semiotika literatúry
3
1/0
1
Príhodová Edita
✕
01S8092Y
Slovenčina pre cudzincov
3
0/1
1
lektor -
✕
01S8060Y
Text a štýl
3
1/0
1
Kišová Jana
54 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 54
28.8.2013 14:31:08
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Jazyk a kultúra Slovenska
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Jazyk a kultúra Slovenska
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Jazyk a kultúra Slovenska
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01S8027W
Dejiny slovenskej literatúry 5 (slovenská medzivojnová literatúra)
1
1/2
4
Juhásová Jana
✓
01S8072W
Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 1
1
1/1
6
Vilčeková Katarína
✓
01S8065W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 1 (JKUS3) (ortoepia a
ortografia)
1
1/2
6
Kišová Jana
✓
01S8002W
Teória literatúry 1
1
2/1
3
Juhásová Jana
✓
01S2000W
Úvod do štúdia jazyka
1
1/0
3
Kišová Jana
✓
01S8073W
Kapitoly z dejín slovenskej kultúry 2
2
1/2
6
Príhodová Edita
✓
01S8076W
Kultúrno-literárna exkurzia 1*
2
1/1
3
Príhodová Edita
✓
01S8066W
Medziľudská komunikácia 1 (základy medziľudskej komunikácie)
2
2/0
6
Ligoš Milan
✓
01S8067W
Medziľudská komunikácia 2 (úvod do lingvistickej antropológie)**
2
1/1
6
Ligoš Milan
✓
01S8069W
Medziľudská komunikácia 4***
2
1/1
6
Šindelářová Jaromíra
✓
01S84W
Ročníková práca 1****
2
0/2
8
všetci KSJL
✓
01S8004W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 2 (lexikológia)
2
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8005W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 3 (morfológia 1)
2
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8006W
Teória literatúry 2
2
0/1
3
Juhásová Jana
✓
01S8105W
Dejiny slovenskej literatúry 6 (próza 1945 - 1989)
3
1/1
3
Barborík Vladimír
✓
01S8056W
Diachrónia jazyka 4 (dejiny spisovnej slovenčiny)
3
1/1
3
Krško Jaromír
✓
01S8068W
Medziľudská komunikácia 3
3
1/2
6
Považan Juraj
✓
01S8071W
Medziľudská komunikácia 6*****
3
1/1
6
Ligoš Milan
✓
01S8083W
Slovenčina ako cudzí jazyk*****
3
2/1
6
Ligoš Milan
✓
01S8013W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 4 (morfológia 2)
3
1/1
3
Kováčová Viera
✓
01S8014W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 5 (syntax 1)
3
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8106W
Dejiny slovenskej literatúry 7 (poézia 1945 - 1989)
4
1/1
3
Juhásová Jana
✓
01S8067W
Medziľudská komunikácia 2 (úvod do lingvistickej antropológie)**
4
1/1
6
Ligoš Milan
✓
01S8069W
Medziľudská komunikácia 4**
4
1/1
6
Šindelářová Jaromíra
✓
01S85W
Ročníková práca 2****
4
0/2
8
všetci KSJL
✓
01S8102W
Slovenská literatúra vo filmovom a dramatickom umení (JKS2)
4
1/1
6
Juhásová Jana
✓
01S8088W
Slovenské dejiny 3
4
2/1
4
Šoltés Peter
✓
01S8019W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 6 (syntax 2)
4
1/1
3
Baláková Dana
✓
01S8047W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 8 (rétorika a rečová kultúra)
4
1/0
3
Baláková Dana
✓
01S8104W
Dejiny slovenskej literatúry 8 (súčasná slovenská literatúra)
5
1/1
3
Barborík Vladimír
✓
01S8077W
Kultúrno-literárna exkurzia 2*
5
1/1
3
Vilčeková Katarína
✓
01S8049W
Literárna kritika 1
5
1/0
2
Juhásová Jana
✓
01S8070W
Medziľudská komunikácia 5
5
1/0
5
Kišová Jana
✓
01S8071W
Medziľudská komunikácia 6******
5
1/1
6
Ligoš Milan
✓
01S8083W
Slovenčina ako cudzí jazyk******
5
2/1
6
Ligoš Milan
✓
01S8089W
Slovenské dejiny 4
5
2/1
4
Zmátlo Peter
✓
01S8026W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 7 (štylistika)
5
2/1
3
Kišová Jana
✓
01S8087W
Základy manažmentu kultúry
5
1/1
3
Galan Rastislav
*Každý študent je povinný absolvovať 2 exkurzie v priebehu bc. štúdia.
**Predmet si zapisujú študenti 1. a 2. ročníka.
***Predmet si zapisujú študenti 1. a 2. ročníka
****Študent vypracúva ročníkovú prácu počas celého akademického roka. Rešpektuje pokyny školiteľa, ktorého si hľadá spomedzi pedagógov KSJL.
*****Predmet si zapisujú študenti 2. a 3. ročníka
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 55
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 55
28.8.2013 14:31:08
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Jazyk a kultúra Slovenska
Jazyk a kultúra Slovenska
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Jazyk a kultúra Slovenska
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01S8097Y
Metodologický proseminár*
1
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S8010Y
Morfematika**
1
1/0
1
Baláková Dana
Príhodová Edita
✓
01S8029Y
Poetika prozaických textov medzivojnového obdobia
1
1/0
1
✕
01S8034Y
Prejavy kresťanského myslenia v slov. literatúre
1
1/0
1
Gombala Eduard
✕
01S114Y
Regionálna literatúra
1
1/0
1
Príhodová Edita
✕
01S8074Y
Slovenská ľudová kultúra 1
1
1/0
1
Zentko Jozef
✓
01S8011Y
Frazeológia***
2
1/0
1
Baláková Dana
✕
01S88Y
Lexikálna interpretácia textu
2
0/1
2
Kišová Jana
✕
01S8024Y
Odborná komunikácia v cudzom jazyku 1
2
0/2
1
lektor -
✕
01S8084Y
Bilingvizmus
3
1/0
2
Stěpanova Ludmila
✓
01S8104Y
Česká literatúra 20. storočia
3
0/1
1
Vilčeková Katarína
✓
01S112Y
Frazeológia biblického pôvodu
3
0/1
1
Baláková Dana
✕
01S8100Y
Počítačová lingvistika 1
3
1/0
1
lektor -
✕
01S8085Y
Psycholingvistika
3
0/1
1
Ligoš Milan
✕
01S120Y
Slovenská ľudová kultúra 1 jks
3
1/0
1
Zentko Jozef
✕
01S8086Y
Dynamické tendencie v jazyku na prelome tisícročí
4
1/0
1
Kováčová Viera
✕
01S8064Y
Filozofia literatúry
4
1/0
1
Juhásová Jana
✕
01S8106Y
Počítačová lingvistika 2
4
1/0
1
lektor -
✕
01S8107Y
Slovanský jazyk (český, ruský)
4
0/1
2
Šindelářová Jaromíra
✕
01S8090Y
Slovenčina a slovanské jazyky
4
1/0
1
Stěpanova Ludmila
✓
01S121Y
Slovenská ľudová kultúra 2 jks
4
1/0
1
Zentko Jozef
✓
01S8025Y
Základy tvorivého písania
4
0/1
2
Juhásová Jana
✕
01S8017Y
Jazyková politika a jazyková kultúra
5
1/0
1
Baláková Dana
✕
01S8032Y
Sociolingvistika
5
1/0
1
Stěpanova Ludmila
*KSJL odporúča, aby si predmet zapísali všetci študenti prvého ročníka
**KSJL odporúča, aby si predmet zapísali všetci študenti 1. ročníka.
***KSJL odporúča, aby si predmet zapísali všetci študenti 1. ročníka
56 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 56
28.8.2013 14:31:09
KATEDRA ŽURNALISTIKY
Profesori:
prof. PhDr. Jozef Mlacek, CSc.
prof. Tadeusz Zasępa, PhD.
prof. Peter Olekšák, PhD.
prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc.
Docent:
doc. Terézia Rončáková, PhD.
Odborní asistenti:
Mgr. Imrich Gazda, PhD.
Mgr. Pavel Izrael, PhD.
Mgr. Peter Kravčák, PhD.
Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD.
Odborný pracovník:
Mgr. Marek Hasák, PhD.
Externí spolupracovníci:
Mgr. Vladimír Buzna, PhD.
Mgr. Janka Fedešová
Mgr. Veronika Folentová
ThLic. Marián Gavenda, PhD.
Mgr. Juraj Holdoš, PhD.
PhDr. Pavol Holeštiak, PhD.
PhLic. Mgr. Ing. Branislav Koppal, MA
Mgr. Albert Kulla, PhD.
Mgr. Katarína Markovičová, PhD.
PhDr. Peter Olexák, PhD.
Ivan Rončák, PhD.
doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD.
Mgr. Matúš Zajac
Vedúci katedry:
Zástupca vedúceho katedry:
Metodik praxe:
Sekretariát:
Mgr. Imrich Gazda, PhD.
Mgr. Pavel Izrael, PhD.
Mgr. Gabriela Špatinová
Adriana Burošová
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 57
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 57
28.8.2013 14:31:09
Ba
Žu
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Žurnalistika
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Žurnalistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01Z8178W
Anglický jazyk pre študentov žurnalistiky 1
1
0/2
4
Izrael Pavel
✓
01Z8012W
Dejiny Cirkvi 1
1
2/0
3
Olexák Peter
✓
01Z8016W
Kresťanstvo 1
1
2/0
3
Gazda Imrich
✓
01Z8010W
Odborné čítanie 1
1
0/1
2
Gazda Imrich
✓
01Z8177W
Ortografia 1
1
0/1
2
Izrael Pavel
✓
01Z8159W
Ročníková práca 1 (zimný semester)
1
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8015W
Slovenské dejiny 4 (od roku 1918)
1
2/0
3
Rončák Ivan
✓
01Z8005W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 1 (ortoepia - ZU3B)
1
1/2
3
Rončáková Terézia
✓
01Z8000W
Teória médií 1 (úvod do štúdia žunalistiky)
1
1/1
2
Zasepa Tadeusz
✓
01Z8081W
Úvod do filozofie - akademické písanie
1
1/0
2
školiteľ KZ
✓
01Z8014W
Všeobecné dejiny novoveku 3 (od roku 1918)
1
2/0
3
Rončák Ivan
✓
01Z8017W
Žurnalistické žánre VK
1
2/1
3
Rončáková Terézia
✓
01Z8092Y
Anglický jazyk pre študentov žurnalistiky 2
2
0/2
4
Izrael Pavel
✓
01Z8013W
Dejiny Cirkvi 2
2
2/1
4
Olexák Peter
✓
01Z8037W
Filozofická antropológia 3
2
2/0
2
Koppal Branislav
✓
01Z8022W
Kresťanstvo 2
2
2/0
3
Gazda Imrich
✓
01Z8082W
Literárna kritika 1
2
0/1
2
Rončáková Terézia
✓
01Z8011W
Odborné čítanie 2
2
0/1
2
Petáková Miroslava
✓
01Z8183W
Ortografia 2
2
0/1
2
Izrael Pavel
✓
01Z8023W
Ročníková práca 1 (letný semester)
2
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8006W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 3 (lexikológia - ZU3B)
2
1/1
3
Mlacek Jozef
✓
01Z8001W
Teória médií 2 (manipulácia)
2
1/0
2
Zasepa Tadeusz
✓
01Z8018W
Základy politológie 1 VK
2
2/1
3
Rončák Ivan
✓
01Z8026W
Žurnalistická prax 1
2
0/2
6
Gazda Imrich
✓
01Z8185W
Žurnalistické žánre 1 (Spravodajstvo)
2
0/2
3
Rončáková Terézia
✓
01Z8179W
Anglický jazyk pre študentov žurnalistiky 3
3
0/2
4
Kulla Albert
✓
01Z8029W
Dejiny žurnalistiky 1 (dejiny svetovej žurnalistiky)
3
2/0
2
Serafínová Danuša
✓
01Z8031W
Etika žurnalistiky VK
3
1/1
2
Kravčák Peter
✓
01Z8032W
Katolícke médiá 1 (kat. tlačové agentúry, internet ako nástroj
evanjelizácie)
3
0/1
2
Gazda Imrich
✓
01Z8083W
Literárna kritika 2
3
0/1
3
Rončáková Terézia
✓
01Z8160W
Ročníková práca 2 (zimný semester)
3
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8033W
Sociálna náuka Cirkvi
3
1/0
2
Gazda Imrich
✓
01Z8007W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 5 (morfológia - ZU3B)
3
1/1
3
Mlacek Jozef
✓
01Z8002W
Teória médií 3 (rozhlas)
3
2/0
3
Spuchľák Juraj
✓
01Z8019W
Základy politológie 2 VK (Európska únia)
3
1/0
2
Olekšák Peter
✓
01Z8181W
Žurnalistické žánre 2 (Publicistika racionálneho typu)
3
0/2
3
Gazda Imrich
✓
01Z8094Y
Anglický jazyk pre študentov žurnalistiky 4
4
0/2
4
Kulla Albert
✓
01Z8030W
Dejiny žurnalistiky 2 (dejiny slovenskej žurnalistiky)
4
2/0
2
Serafínová Danuša
✓
01Z8084W
Literárna kritika 3
4
0/1
3
Rončáková Terézia
✓
01Z8034W
Nové médiá 1 VK (internet a nové médiá)
4
1/0
2
Považan Juraj
✓
01Z8024W
Ročníková práca 2 (letný semester)
4
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8008W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 7 (syntax - ZU3B)
4
1/1
3
Mlacek Jozef
B
Žu
58 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 58
28.8.2013 14:31:10
Bakalársky študijný program - povinné predmety
Žurnalistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
4
2/0
2
Vyučujúci
✓
01Z8035W
Teoretické základy psychológie 3 (základy psychológie pre
žurnalistov)
✓
01Z8003W
Teória médií 4 (metodiky žurnalistiky)
4
2/0
2
Rončáková Terézia
✓
01Z8020W
Základy politológie 3 VK (vzťah politiky a médií, aktuálne
spoločenské problémy na Slovensku)
4
1/1
3
Olekšák Peter
✓
01Z8027W
Žurnalistická prax 2
4
0/2
6
Gazda Imrich
✓
01Z8050Y
Žurnalistické žánre 3 - publicistika emocionálneho typu
4
0/2
3
Rončáková Terézia
✓
01Z8180W
Anglický jazyk pre študentov žurnalistiky 5
5
0/2
4
Kulla Albert
✓
01Z8025W
Ročníková práca 3
5
0/2
6
všetci KZ
✓
01Z8009W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 8 (štylistika - ZU3B)
5
2/1
3
Mlacek Jozef
✓
01Z8004W
Teória médií 5 (televízia)
5
1/1
3
Zasepa Tadeusz
✓
01Z8036W
Všeobecná sociológia VK
5
2/0
2
Považan Juraj
✓
01Z8021W
Základy politológie 4 VK (politická geografia)
5
1/1
3
Rončák Ivan
✓
01Z8028W
Žurnalistická prax 3
5
0/2
6
Gazda Imrich
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Holdoš Juraj
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Žurnalistika
Bakalársky študijný program - povinne voliteľné predmety
Žurnalistika
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Vyučujúci
✓
01Z8145Y
Základy televíznej tvorby 1
1
0/2
6
Kravčák Peter
✓
01Z8045Y
Nové médiá 3 (práca s digitálnymi médiami)
2
0/2
4
Považan Juraj
✕
01Z8147Y
Politicko-spoločenské súvislosti po roku 1989
2
2/1
4
Rončák Ivan
✓
01Z8146Y
Základy televíznej tvorby 2
2
0/2
6
Kravčák Peter
✓
01Z8148Y
Hlasové cvičenia 1
3
0/2
2
Fedešová Janka
✓
01Z8044Y
Nové médiá 2 (práca s digitálnymi médiami)
3
1/2
4
Považan Juraj
✕
01Z8150Y
Polemika a argumentácia v médiách 1
3
0/2
3
Rončák Ivan
✓
01Z8046Y
Redaktor pred mikrofónom 1
3
0/2
5
Debnár Miroslav
✓
01Z8149Y
Hlasové cvičenia 2
4
0/2
2
Fedešová Janka
✓
01Z51Y
Počítačová typografia
4
1/1
2
Považan Juraj
✕
01Z8151Y
Polemika a argumentácia v médiách 2
4
0/2
2
Rončák Ivan
✓
01Z8074Y
Redaktor pred kamerou 1
4
0/3
5
Kravčák Peter
✓
01Z8047Y
Redaktor pred mikrofónom 2
4
0/2
5
Debnár Miroslav
✓
01Z8152Y
Sexualita a násilie v médiách
4
0/1
2
Gazda Imrich
✓
01Z8051Y
Exkurzia
5
0/1
2
Gazda Imrich
✓
01Z8075Y
Redaktor pred kamerou 2
5
0/3
5
Kravčák Peter
✕
01Z8052Y
Sociálno-psychologický výcvik 3
5
0/2
1
Holdoš Juraj
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 59
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 59
28.8.2013 14:31:11
Magisterský študijný program - povinné predmety
M
Žurnalistika
Magisterský študijný program - povinné predmety
Ž
Žurnalistika
Študijný plán pre študentov prijatých na štúdium od akademického roka 2011/2012.
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01Z8054W
Dejiny žurnalistiky 3 (dejiny katolíckej žurnalistiky)
1
2/0
3
Serafínová Danuša
✓
01Z8063W
Katolícke médiá 2 (práca v kat. periodikách, spriritualita kat.
žurnalistiky)
1
1/1
3
Gavenda Marián
✓
01Z8060W
Mediálna výchova 1
1
2/0
3
Izrael Pavel
✓
01Z8058W
Mediálne právo a diplomacia 1 (mediálne právo)
1
2/0
2
Považan Juraj
✓
01Z8164W
Odborné čítanie 1 (v anglickom jazyku)
1
0/2
4
Izrael Pavel
✓
01Z8161W
Ročníková práca 1 (Mgr. - zimný semester)
1
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8162W
Teória médií 6 (metodológia výskumu médií)
1
2/1
5
Považan Juraj
✓
01Z8163W
Základy politológie 5 (politika a náboženstvo)
1
1/0
2
Rončák Ivan
✓
01Z8165W
Dejiny žurnalistiky 4 (masmédiá na Slovensku v súčasnosti)
2
2/0
3
Gazda Imrich
✓
01Z8166W
Mediálna výchova 2
2
1/1
3
Olekšák Peter
✓
01Z8059W
Mediálne právo a diplomacia 2 (diplomacia)
2
1/0
2
Považan Juraj
✓
01Z8167W
Odborné čítanie 2 (v anglickom jazyku)
2
0/2
4
Izrael Pavel
✓
01Z8069W
Ročníková práca 1 (Mgr. - letný semester)
2
0/2
3
všetci KZ
✓
01Z8067W
Súčasný slovenský spisovný jazyk 9 (rétorika - žurnalistika)
2
1/1
3
Rončáková Terézia
✓
01Z8056W
Teória médií 7 (public relations a reklama)
2
1/1
5
Buzna Vladimír
✓
01Z8065W
Textológia (editorstvo) 1 VK
2
2/0
2
Izrael Pavel
✓
01Z8162Y
Žurnalistická prax (Mgr.)
2
0/2
6
Gazda Imrich
✓
01Z8165Y
Dejiny žurnalistiky 5 (Krajanské médiá v zahraničí)
3
1/0
2
Serafínová Danuša
✓
01Z8164Y
Katolícke médiá 3 (Cirkev a médiá)
3
1/0
2
Olekšák Peter
✓
01Z8070W
Ročníková práca 2 (Mgr.)
3
0/2
6
všetci KZ
✓
01Z8057W
Teória médií 8 (film)
3
1/1
5
Zasepa Tadeusz
✓
01Z8163Y
Základy politológie 6
3
1/1
3
Rončák Ivan
60 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 60
28.8.2013 14:31:12
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Žurnalistika
Magisterský študijný program - povinne voliteľné predmety
Žurnalistika
Študijný plán pre študentov prijatých na štúdium od akademického roka 2011/2012.
Otvorenie
Kód
Študijný predmet
Semester
Počet
hodín P/C
Počet
kreditov
Vyučujúci
✓
01Z8168W
✓
01Z8175W
Ekonomika v médiách
1
0/2
4
Tlačový hovorca
1
0/2
6
✓
01Z8076Y
Buzna Vladimír
Žurnalistická fotografia 1
1
0/3
6
Zajac Matúš
✓
01Z8169W
Šport v médiách
2
0/2
4
Kravčák Peter
✓
01Z8077Y
Žurnalistická fotografia 2
2
0/3
6
Zajac Matúš
✕
01Z8170W
Interpretačný seminár
3
0/2
4
Mlacek Jozef
✓
01Z8173W
Kultúra jazykového prejavu
3
1/1
4
Mlacek Jozef
✓
01Z8172W
Kultúra v médiách
3
0/2
4
Badín Michal
✕
01Z8174W
Mediálny diskurz - teória a prax
3
1/0
4
Izrael Pavel
✓
01Z8171W
Náboženstvo v médiách
3
0/2
4
Gazda Imrich
Folentová Veronika
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 61
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 61
28.8.2013 14:31:12
ŠTUDIJNÝ PORIADOK
FILOZOFICKEJ FAKULTY KU V RUŽOMBERKU
Študijný poriadok Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku sa vydáva ako vnútorný predpis fakulty v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“).
Článok 1
Všeobecné ustanovenia
(1) Tento študijný poriadok vymedzuje základné práva, povinnosti a pravidlá, podľa ktorých sa uskutočňuje
štúdium na Filozofickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „FF KU“ alebo „fakulta“),
a to vo všetkých jeho stupňoch a formách. Študijný poriadok FF KU nadväzuje na Študijný poriadok Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“) a v súlade s § 33 ods. 3 písm. a) zákona o vysokých školách ho podrobnejšie upravuje na vlastné podmienky.
(2) Študijný poriadok FF KU sa vydáva v zmysle čl. 23 ods. 3 Študijného poriadku KU.
(3) Študijný poriadok je záväzný pre študentov všetkých stupňov a foriem, ktorí na FF KU študujú akreditované študijné programy, vrátane študentov, ktorí sú na FF KU na mobilite, ako aj pre vysokoškolských
učiteľov a odborných pracovníkov, ktorí štúdium na FF KU zabezpečujú a organizujú.
Článok 2
Podmienky prijatia na štúdium a prijímacie konanie
(1) Na FF KU má právo študovať zvolený študijný program každý, kto splní základné podmienky prijatia na
štúdium stanovené § 56 zákona o VŠ a ďalšie podmienky určené fakultou v zmysle § 57 ods. 1 zákona o VŠ.
(2) FF KU prijíma uchádzačov len na štúdium akreditovaných študijných programov (§ 55 ods. 6 zákona
o VŠ).
(3) Za prípravu, organizáciu a priebeh prijímacieho konania na fakulte zodpovedá dekan.
(4) O počte prijímaných študentov na fakulte rozhoduje Akademický senát Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity (ďalej len „AS FF KU“). O počte študentov na jednotlivé študijné programy uskutočňované na
fakulte rozhoduje dekan po vyjadrení vedúcich katedier.
(5) Podmienky prijatia na štúdium dekan fakulty zverejňuje oznámením najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému roku, v ktorom sa má štúdium začať, ak ide o bakalárske
študijné programy a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ. Pri ostatných študijných programoch zverejňuje podmienky prijatia na štúdium najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným
na podanie prihlášok.
(6) Obsahom oznámenia je: termín podávania prihlášok, podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob
overovania ich splnenia, plánovaný počet prijímaných uchádzačov na príslušný študijný program. Ak je
súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, obsahom oznámenia sú aj informácie o forme a rámcovom obsahu prijímacej skúšky, ako aj o spôsobe vyhodnocovania výsledkov prijímacej skúšky.
(7) Podmienky prijatia a ďalšie uvedené náležitosti musia byť zverejnené na úradnej výveske a hromadným prístupom k informáciám (§ 4 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na webovej stránke univerzity alebo fakulty.
(8) Na každý študijný program uskutočňovaný na fakulte môže uchádzač podať len jednu prihlášku.
62 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 62
28.8.2013 14:31:12
(9) Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou. O prijatí prihlášky doručenej po termíne rozhoduje dekan.
(10) Uchádzač so zdravotným znevýhodnením môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa v spolupráci s fakultným koordinátorom pre študentov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na zdravotné znevýhodnenie uchádzača.
(11) Prijímacie konanie sa pre uchádzača začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium na fakulte.
Fakulta môže umožniť zaregistrovanie prihlášky aj v elektronickej forme bez zaručeného elektronického
podpisu v akademickom informačnom systéme.
(12) Ak prihláška nie je riadne vyplnená alebo ak neobsahuje potrebné prílohy, fakulta uchádzača vyzve, aby
nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak ich uchádzač neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú.
(13) Prijímacie konanie riadi prijímacia komisia, ktorou je vedenie fakulty. Ak je súčasťou prijímacieho konania
prijímacia skúška, riadi ju skúšobná komisia, ktorá je najmenej trojčlenná a ktorú menuje dekan.
(14) Kritériá pre prijatie musia byť stanovené tak, aby bolo možné presvedčiť sa o vedomostiach a schopnostiach uchádzačov objektívne.
(15) Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas).
(16) Uchádzačom o štúdium, ktorí sú zdravotne znevýhodnení, fakulta umožní vykonať prijímacie skúšky primerane ich postihnutiu (porov. čl. 2 bod 10).
(17) O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu o prijímacom
konaní. V závislosti od formy prijímacej skúšky je súčasťou tohto spisu aj:
(a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (získaného počtu bodov) a podpísaný
osobou, ktorá test hodnotila,
(b) záznam o ústnej skúške, ktorá obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie,
(c) záznam o predpokladovej alebo praktickej skúške, ktorý obsahuje úlohy zadané uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie.
(18) Hodnotenie písomných testov, príp. písomných prác musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá ich hodnotí,
nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test alebo prácu písal.
(19) Dekan alebo skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak zistí, že uchádzač
sa dopustil podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej
skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia a jeho prijímacia skúška sa
považuje za neúspešnú.
(20) O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan.
(21) Rozhodnutie o výsledkoch prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Rozhodnutie musí obsahovať: výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti uchádzača podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa posiela uchádzačovi do vlastných rúk. Ak nie je známe miesto pobytu uchádzača, rozhodnutie sa vyvesí na úradnú vývesku fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia (§ 58 ods. 7 zákona o VŠ).
(22) Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.
(23) Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení
neskorších predpisov.
(24) Uchádzač môže do 8 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania. Dekan môže sám zmeniť
pôvodné rozhodnutie, ak zistí, že bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s podmienkami prijatia na štúdium. Inak postúpi žiadosť do 15 dní odo dňa jej
doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom uchádzača.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 63
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 63
28.8.2013 14:31:12
(25) Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní od doručenia jeho žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(26) Neprijatí uchádzači majú právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia o neprijatí. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže za
prítomnosti osôb poverených dekanom fakulty dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy.
Ak uchádzač zistí, že došlo k omylu pri vyhodnocovaní alebo pri určovaní výsledného počtu získaných
bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je z poverenia dekana prítomná pri nahliadnutí, a uvedie ju aj
v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí.
(27) Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo uvedené v žiadosti
o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan
v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstrániť a zaradiť uchádzača do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov. O vykonaní tejto zmeny v dokumentácii prijímacieho
konania je nutné vypracovať písomný záznam podpísaný členmi skúšobnej komisie. Ak je uchádzač po
opravení počtu bodov zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky pre prijatie na príslušný študijný
program, dekan zmení pôvodne rozhodnutie a uchádzača na štúdium príjme.
(28) V prípade celoživotného vzdelávania sa prijímacia skúška spravidla nekoná. Dekan fakulty však môže
prijatie na toto štúdium podmieniť jej úspešným vykonaním. Môže tiež obmedziť počet prijatých uchádzačov napr. z kapacitných dôvodov a rozhodnúť o neotvorení celoživotného vzdelávania pre príslušný
akademický rok.
Článok 3
Zápis na štúdium
(1) Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín,
miesto a spôsob zápisu študentov stanovuje fakulta a zápis organizuje študijné oddelenie fakulty.
(2) Fakulta má právo žiadať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa na štúdium zapíšu. Uchádzač je povinný
túto informáciu poskytnúť najneskôr do začiatku akademického roka. Ak prijatý uchádzač v požadovanej
lehote neodpovie alebo odpovie záporne, zaniká mu právo na zápis. V takom prípade dekan zruší rozhodnutie, ktorým nebol ďalší uchádzač v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium prijatý,
a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.
(3) Študent v prvom roku štúdia každého stupňa je povinný osobne sa zúčastniť na zápise na štúdium v termíne
určenom fakultou. Študenta v ďalších rokoch štúdia môže zapísať zástupca na základe plnej moci.
(4) Ak sa študent nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia alebo sa nedostaví na opätovný zápis po
prerušení štúdia a nepožiada o povolenie zápisu v náhradnom termíne, fakulta písomne vyzve študenta na
dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia tejto výzvy.
(5) Ak sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie tejto
lehoty zo zdravotných dôvodov, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo
opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium.
(6) Pri zápise si študent sám určuje, akú časť povinností predpísaných študijným programom a ustanovených
v odporúčanom študijnom pláne chce absolvovať v danom akademickom roku, avšak tak, aby po splnení
požadovaných podmienok mohol postúpiť do ďalšej časti štúdia alebo skončiť štúdium. Zodpovednosť za
úplnosť zápisu nesie študent.
(7) O zápise urobí študijné oddelenie záznam v evidenčnej dokumentácii študenta, prípadne vyhotoví a potvrdí študentovi protokol o zápise. Potrebné údaje uvedie v súlade s § 73 ods. 3 zákona o VŠ aj do registra
študentov.
(8) Súčasťou zápisu je aj validácia preukazu študenta. Vydávanie a validáciu preukazov zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU.
64 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 64
28.8.2013 14:31:12
(9) O žiadosti študenta inej vysokej školy o zápis na štúdium študijného programu uskutočňovaného na FF
KU rozhoduje dekan fakulty. Písomná žiadosť o zápis na študijný program príslušného stupňa v rovnakom
alebo v príbuznom študijnom odbore študenta inej vysokej školy musí byť doručená najneskôr do konca
júla a adresuje sa dekanovi fakulty. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry,
ktorá príslušný študijný program zabezpečuje. Nevyhnutnou podmienkou je úspešné splnenie zapísaných
študijných povinností určených študijným programom príslušnej vysokej školy, zabezpečujúcich postup
do ďalšieho roku štúdia. Realizácia prestupu v priebehu akademického roka nie je možná. Študent inej
vysokej školy k žiadosti o zápis na štúdium pripojí úradný výpis absolvovaných predmetov a úradné potvrdenie o splnení zapísaných študijných povinností určených študijným programom príslušnej vysokej
školy, zabezpečujúcich postup do ďalšieho roku štúdia. Fakulta rozhodne o žiadosti študenta inej vysokej
školy o zápis na štúdium do 30 dní od doručenia všetkých podkladov určených k rozhodnutiu. V prípade
pozitívneho vyjadrenia fakulta do troch dní od uskutočnenia zápisu oznámi vysokej škole, na ktorej študent
štúdium zanechal, v akom študijnom programe študentovi umožnila zápis a dátum zápisu. Študentom FF
KU sa stáva dňom zápisu.
Článok 4
Formy a metódy štúdia
(1) Na FF KU sa uskutočňujú bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy v dennej alebo externej forme.
(2) Bakalárske a magisterské študijné programy v oboch formách štúdia (denná, externá forma) sa môžu uskutočňovať prezenčnou metódou, dištančnou metódou alebo kombinovanou metódou.
(3) FF KU organizuje aj celoživotné vzdelávanie. Uvedený typ vzdelávania je normovaný príslušnou legislatívou Slovenskej republiky.
(4) Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je tri roky. Študijný program prvého stupňa sa
ukončuje štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba bakalárskej práce. Absolventi bakalárskeho štúdia
získavajú akademický titul „bakalár“ (skr. „Bc.“).
(5) Magisterský študijný program nadväzuje na bakalársky študijný program. Štandardná dĺžka štúdia programu druhého stupňa je dva roky. Študijný program sa ukončuje štátnou skúškou, súčasťou ktorej je obhajoba diplomovej práce. Absolventi magisterského štúdia získavajú akademický titul „magister“ (skr. „Mgr.“).
(6) Štandardná dĺžka štúdia študijného programu podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ je najmenej 5 a najviac 6 rokov. V prípade, ak fakulta uskutočňuje študijný program spájajúci prvý a druhý stupeň vysokoškolského
vzdelávania, štandardná dĺžka konkrétneho študijného programu je určená udelenými akreditačnými právami.
(7) Na písomnú žiadosť študenta a po súhlasnom vyjadrení vedúceho katedry/katedier, na ktorej organizačne
pôsobí garant/garanti študijného programu, môže dekan zmeniť metódu štúdia z prezenčnej na dištančnú
alebo kombinovanú. Túto zmenu môže povoliť dekan iba v odôvodnených prípadoch, akými sú najmä:
študentky – matky s deťmi do 3 rokov, vrcholoví športovci, preukázateľné vážne rodinné, zdravotné a sociálne dôvody, štúdium v zahraničí, realizovanie časti štúdia na inej vysokej škole alebo fakulte. Žiadosti
o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický rok alebo semester sa predkladajú na študijné
oddelenie fakulty, a to v termínoch: žiadosť o dištančnú a kombinovanú metódu na príslušný akademický
rok alebo zimný semester príslušného akademického roka v termíne do riadneho zápisu; žiadosť o dištančnú a kombinovanú metódu na letný semester najneskôr tri týždne pred začiatkom letného semestra. Študent dištančnej alebo kombinovanej metódy štúdia si dohodne podmienky štúdia s vyučujúcimi v prvom
týždni výučbového obdobia.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 65
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 65
28.8.2013 14:31:12
Článok 5
Práva a povinnosti študentov
(1) Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom FF KU zápisom na študijný program vysokoškolského štúdia, ktorý sa uskutočňuje na fakulte.
(2) Študent má právo najmä:
(a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,
(b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,
(c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil všetky povinnosti určené študijným programom
alebo študijným poriadkom,
(d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom alebo študijným
programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovaných jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a zvoliť si učiteľa pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi,
(e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,
(f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej alebo umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy,
(g) zúčastňovať sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na akademickej pôde v súlade
s právnymi predpismi,
(h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o kvalite výučby a učiteľov formou anonymného dotazníka,
(i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,
(j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia absolventov v praxi,
(k) ak sa na neho vzťahuje povinnosť uhradiť školné podľa § 92 ods. 5 zákona o VŠ, rozhodnúť sa, v ktorom
študijnom programe bude v príslušnom akademickom roku študovať bezplatne, ak má na bezplatné
štúdium nárok,
(l) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného
odboru alebo kombinácie študijných odborov,
(m) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty alebo rektorovi a na jej vybavenie, pričom prijímanie, evidenciu,
prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenie opatrení prijatých na nápravu sa uskutočňuje podľa zákona č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
(n) mať zastúpenie v samosprávnych orgánoch univerzity a jej fakúlt, v študentských samosprávnych orgánoch a v Študentskej rade vysokých škôl,
(o) obracať sa s pripomienkami a návrhmi na Študentskú radu KU a zúčastňovať sa na jej verejných zasadnutiach.
(3) Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti a o ochrane zdravia pri práci.
(4) Študent je povinný najmä:
(a) dodržiavať vnútorné predpisy KU a FF KU,
(b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby KU a FF KU,
(c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to výlučne a priamo fakulte, na ktorej je zapísaný, v termíne ich splatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti podľa § 92 ods. 16 zákona o VŠ najneskôr v lehote do
15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,
(d) oznámiť fakulte adresu určenú na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy, ako aj skutočnosti dôležité pre zápis do registra študentov,
(e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca univerzity alebo fakulty na prerokovanie otázok týkajúcich sa priebehu alebo skončenia jeho štúdia, alebo
súvisiacich s jeho právami alebo povinnosťami,
(f) pri zápise písomne oznámiť fakulte rozhodnutie, v ktorom študijnom programe bude študovať bezplatne pri súbežnom štúdiu.
66 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 66
28.8.2013 14:31:12
Článok 6
Akademický rok a jeho organizácia
(1) Akademický rok sa začína 1. septembra kalendárneho roka a končí 31. augusta nasledujúceho roka. Štúdium v akademickom roku sa člení na dva semestre (zimný a letný).
(2) Bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium sa začína začiatkom prvého semestra akademického roka
(3) Každý semester sa skladá z výučbovej časti, ktorá trvá 13 týždňov, a skúškového obdobia, ktoré trvá 6 týždňov. Letný semester posledného semestra bakalárskeho a magisterského štúdia môže dekan upraviť iným
spôsobom.
(4) Ak sú v študijnom programe predpísané praxe, sústredenia zo spirituality, exkurzie a kurzy, nemôžu sa v zásade konať v skúškovom období.
(5) Rozvrh sa zostavuje tak, aby umožňoval študentom absolvovanie povinných predmetov stanovených študijným programom.
(6) Študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ sú zostavené tak, aby počet povinných a povinne voliteľných predmetov v týždni nepresahoval 24 vyučovacích hodín
bez predmetov všeobecného základu. Pri dennej forme štúdia minimálny rozsah priameho kontaktu vysokoškolského učiteľa a študenta je 18 hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorej prebieha výučba.
Článok 7
Kreditový systém
(1) Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia na FF KU je založená na kreditovom systéme. Kreditový systém využíva zhromažďovanie a prenos kreditov a je založený na transparentnosti výsledkov štúdia a procesov vzdelávania.
(2) Každý predmet má v študijnom programe priradený počet kreditov a hodnotí sa pomocou klasifikačnej
stupnice. Kredity sa prideľujú na základe pracovného zaťaženia, ktoré je potrebné na to, aby študenti dosiahli očakávané výsledky štúdia. Pracovné zaťaženie vyjadruje objem času, ktorý študenti zvyčajne potrebujú na to, aby ukončili všetky vzdelávacie aktivity (prednášky, semináre, cvičenia, projekty, prax, samostatné štúdium a skúšky), ktoré sú potrebné na to, aby dosiahli očakávané výsledky štúdia.
(3) Pracovné zaťaženie študentov v priebehu akademického roka sa pohybuje na FF KU v rozmedzí od 1 500
do 1 800 hodín, pričom jeden kredit zodpovedá 25 až 30 hodinám práce.
(4) Počet kreditov priradený k predmetu zodpovedá počtu kreditov priradenému k jednotkám študijného
programu, ktoré predmet tvoria. Za predmet môže študent v priebehu štúdia získať kredity iba raz.
(5) Štandardná pracovná záťaž študenta na jeden akademický rok je 60 kreditov, na jeden semester 30 kreditov.
Na absolvovanie bakalárskeho študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov v predpísanom zložení. V magisterskom študijnom programe študent musí získať aspoň 120 kreditov v predpísanom
zložení. Pri spojenom prvom a druhom stupni štúdia podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, ak je štandardná dĺžka
štúdia 5 rokov, musí získať aspoň 300 kreditov v predpísanom zložení.
(6) Zhromažďovaním kreditov sa rozumie zratúvanie kreditov získaných za úspešné absolvovanie predmetov
v čase, v ktorom bol študent zapísaný na štúdium jedného študijného programu. Zratúvajú sa kredity získané: v rámci štúdia študijného programu v prípade jeho riadneho skončenia, v rámci časti štúdia na inej
fakulte KU, v rámci časti štúdia na inej vysokej škole v Slovenskej republike alebo na vysokej škole v zahraničí formálne zabezpečeného náležitosťami prenosu kreditov.
(7) Predmety zaradené do študijného programu sa podľa záväznosti ich absolvovania členia na povinné, povinne voliteľné a výberové. Predmety sa podľa nadväznosti členia na predmety podmienené úspešným absolvovaním iných predmetov (prerekvizít) a predmety bez nadväznosti.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 67
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 67
28.8.2013 14:31:13
(8) Fakulta určuje pre každý študijný program odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním splnil študent podmienky pre úspešné ukončenie štúdia v štandardnej dĺžke štúdia vrátane absolvovania odbornej praxe, ak je súčasťou študijného programu. Odporúčaný študijný plán obsahuje predmety v takej kreditovej hodnote a takého druhu (povinné, povinne voliteľné, výberové), aby v každej časti
kontroly štúdia boli splnené pravidlá pre pokračovanie v ďalšom období štúdia. Študent si môže v príslušnom stupni štúdia zapísať iba predmety určené pre príslušný stupeň.
(9) Pri získavaní kreditov musí študent postupovať tak, že bude rešpektovať pomer rozdelenia štúdia na povinné predmety, povinne voliteľné a výberové predmety. V prípade, ak si študent ako výberový predmet zapíše povinný predmet iného študijného programu, môže takýmto spôsobom získať maximálne 10 kreditov
v bakalárskom a 5 kreditov v magisterskom študijnom programe.
(10) Kontrolu štúdia vykonáva študijné oddelenie fakulty po skončení skúškového obdobia letného semestra.
V prvom ročníku sa kontrola štúdia vykoná po skončení skúškového obdobia zimného semestra. Predmetom kontroly štúdia sú skúšky, štátne skúšky, ako aj počty kreditov, získané v jednotlivých častiach štúdia.
(11) Na pokračovanie v druhom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov, z toho v prvom semestri minimálne 20 kreditov. Ak za prvý semester štúdia študent získa menej ako 20 kreditov, je zo štúdia
vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a zo študijného poriadku
univerzity a fakulty. Ak za prvý rok štúdia študent získa menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre
nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku univerzity a fakulty.
Na pokračovanie v každom ďalšom roku štúdia musí študent získať minimálne 40 kreditov. Ak študent
získa za rok menej ako 40 kreditov, je zo štúdia vylúčený pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo
študijného programu a zo študijného poriadku univerzity a fakulty.
Článok 8
Hodnotenie študijných výsledkov
(1) Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu sa uskutočňuje najmä priebežnou
kontrolou počas výučbovej časti štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referáty a pod.) a skúškou za dané obdobie štúdia.
(2) Formy hodnotenia a ich podiel na celkovom hodnotení štúdia predmetu sú uvedené v informačnom liste
predmetu.
(3) Absolvovanie predmetu sa hodnotí známkou na základe celkovej percentuálnej úspešnosti študenta vo
všetkých formách hodnotenia študijných výsledkov v rámci predmetu podľa nasledujúcej klasifikačnej
stupnice:
Percentuálny zisk
100 – 93 %
92 – 85 %
84 – 77 %
76 – 69 %
68 – 60 %
59 – 0 %
Klasifikačná stupnica
Klasifikačný stupeň odráža výsledky
Vynikajúce
Nadpriemerné
Priemerné
Prijateľné
Spĺňajúce minimálne kritériá
Nespĺňajúce minimálne kritériá
Klasifikačný stupeň
A (výborne) = 1
B (veľmi dobre) = 1,5
C (dobre) = 2
D (uspokojivo) = 2,5
E (dostatočne) = 3
FX (nedostatočne) = 4
(4) Na hodnotenie celkových študijných výsledkov študenta sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa
tak, že za hodnotené obdobie sa študentovi spočítajú súčiny kreditového ohodnotenia a numerickej hodnoty známky za všetky zapísané predmety a vydelia sa súčtom kreditov dosiahnutých za dané obdobie.
(5) Vypracovanie záverečnej práce (bakalárskej, diplomovej, dizertačnej) sa považuje za predmet, hodnotí sa
klasifikačným stupňom a prideľujú sa mu kredity. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.
68 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 68
28.8.2013 14:31:13
(6) Obhajoba záverečnej práce a štátna skúška nie sú predmetmi a za ich absolvovanie sa kredity neprideľujú.
Hodnotia sa klasifikačnými stupňami A až FX.
(7) Ak sa štátna skúška skladá z viacerých častí, každá časť sa hodnotí samostatne klasifikačným stupňom A až
FX.
(8) Celkový výsledok štátnych skúšok sa stanoví ako priemer známok z jednotlivých častí takto: A – priemer
do 1,25 vrátane, B – priemer od 1,26 do 1,75 vrátane, C – priemer od 1,76 do 2,25 vrátane, D – priemer od
2,26 do 2,75 vrátane, E – priemer od 2,76 do 3,00 vrátane.
(9) Celkové hodnotenie štúdia študijného programu sa vykonáva po splnení všetkých povinností predpísaných
študijným programom vrátane vykonania štátnych skúšok. Vyjadruje sa stupňami: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.
(10) Pri úspešnom vykonaní štátnej skúšky a obhajoby záverečnej práce sa stupňom „prospel s vyznamenaním“ hodnotí študent, ak jeho vážený študijný priemer za celé štúdium je najviac 1,30 vrátane a vo
všetkých častiach štátnej skúšky bol klasifikovaný len známkami A alebo B v riadnom termíne, pričom
počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B. V ostatných prípadoch
sa hodnotí stupňom „prospel“.
(11) Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom FX, celkové hodnotenie štátnej skúšky je
„neprospel“.
Článok 9
Zápis a absolvovanie predmetov
(1) V prvom roku bakalárskeho štúdia si študent musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 60 kreditov. V ďalších rokoch štúdia si musí zapísať predmety v celkovej hodnote najmenej 40 kreditov. V poslednom roku štúdia si môže zapísať aj menší počet kreditov, ak mu tento počet kreditov postačuje na skončenie
štúdia študijného programu.
(2) V jednom roku si študent môže zapísať predmety v celkovej hodnote najviac 90 kreditov. Do tohto počtu
kreditov sa nezapočítavajú kredity za predmety, ktoré sú po zápise študentovi uznané na základe ich úspešného absolvovania počas predchádzajúceho štúdia.
(3) Zamietnuť študentovi prihlásenie na predmet vyučovaný na fakulte/univerzite je možné len z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená v informačnom liste predmetu,
ďalej v prípade vylučujúcich predmetov a z kapacitných dôvodov.
(4) Pri zapisovaní predmetov sa uprednostňujú študenti, pre ktorých je predmet povinný a študenti iných
vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu.
(5) Študenti iných fakúlt KU sa môžu prihlásiť na povinne voliteľné predmety za rovnakých podmienok ako
študenti danej fakulty. Študenti iných vysokých škôl sa môžu prihlásiť na predmet na KU len na základe
zmluvy o štúdiu.
(6) Povinný predmet zapísaný v danom akademickom roku a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený
stupňom FX, si študent môže zapísať počas štúdia ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku. Ak
v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn. dvakrát získa hodnotenie FX, bude
vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU a fakulty.
(7) Povinne voliteľný predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne, tzn. dvakrát hodnotený stupňom FX, si študent môže zapísať ešte raz, a to v nasledujúcom akademickom roku, alebo si môže zapísať namiesto neho
iný povinne voliteľný predmet. Ak v nasledujúcom akademickom roku absolvuje predmet neúspešne, tzn.
dvakrát získa hodnotenie FX, bude vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného poriadku KU a fakulty.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 69
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 69
28.8.2013 14:31:13
(8) Výberový predmet zapísaný a absolvovaný neúspešne si študent môže zapísať ešte raz, a to v nasledujúcom
akademickom roku, alebo si môže zapísať namiesto neho iný výberový predmet. Ak študent dosiahol dostatočný počet kreditov, nemusí si zapísať žiadny výberový predmet.
(9) Študent môže do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra (zimného/letného) požiadať študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinného predmetu v prípade, že výučba predmetu bola zrušená
univerzitou alebo fakultou, alebo v predchádzajúcom semestri neabsolvoval úspešne predmet, ktorý tvorí
prerekvizitu predmetu, zapísaného v nasledujúcom semestri. V prípade kolízie v rozvrhu povinne voliteľného predmetu študent požiada študijné oddelenie o zrušenie zapísaného povinne voliteľného predmetu
elektronickou poštou do dvoch týždňov od začiatku výučbovej časti semestra.
(10) Okrem výučby podľa študijného plánu v študijnom programe poskytujú vysokoškolskí učitelia individuálne konzultácie študentom v rozsahu minimálne dve vyučovacie hodiny týždenne. Individuálne konzultácie nenahrádzajú výučbu.
(11) Konkrétne termíny, čas a miesto konania skúšok musí byť zverejnený v akademickom informačnom systéme najneskôr jeden týždeň pred začiatkom skúškového obdobia v príslušnom semestri. Termíny skúšok
musia byť v primeranom množstve a rozptyle (minimálne tri termíny, jeden na začiatku, jeden v strede
a jeden na konci skúškového obdobia). Na zverejňovanie termínov skúšok a na prihlasovanie na skúšku sa
používa elektronická forma prostredníctvom akademického informačného systému.
(12) Ak sa študent nemôže dostaviť na skúšku, môže sa z nej odhlásiť v akademickom informačnom systéme
najneskôr jeden deň pred konaním skúšky. Ak tak študent neurobí a ani sa najneskôr v deň konania skúšky
neospravedlní u skúšajúceho, skúška sa hodnotí klasifikačným stupňom FX.
(13) V prípade študijných programov učiteľstvo predmetu v kombinácii je študent povinný oznámiť metodikovi katedry a cvičnému učiteľovi, ak sa z vážnych dôvodov nemôže dostaviť na pedagogickú prax, a to
najneskôr v deň nástupu na pedagogickú prax. Ak tak študent neurobí, predmet je hodnotený ako predmet absolvovaný neúspešne (Fx). Uvedené sa vzťahuje i na praxe vykonávané v neučiteľských študijných
programoch.
(14) Ak študent odstúpi z písomnej alebo ústnej časti skúšky po jej začiatku, alebo ak závažným spôsobom poruší pravidlá na získavanie kreditov a dopustí sa podvádzania, výsledok skúšky je hodnotený stupňom FX.
(15) Ak študent získal z predmetu hodnotenie FX, tak v danom akademickom roku má len jeden opravný termín.
(16) Celkové hodnotenie predmetu zapíše skúšajúci do akademického informačného systému v termíne stanovenom fakultou, najneskôr však 3 pracovné dni po konaní skúšky. V prípade zistených nezrovnalostí
v zápise hodnotenia (nesprávny zápis, nezapísanie hodnotenia) sa študent obráti na skúšajúceho. Ak nenastane náprava, študent sa môže obrátiť s reklamáciou na vedúceho katedry a potom na prodekana pre
vzdelávanie. Študent je povinný skontrolovať správnosť zápisu hodnotenia v akademickom informačnom
systéme najneskôr do troch pracovných dní po ukončení skúškového obdobia.
(17) V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade posledného pokusu študenta o úspešné absolvovanie opakovane zapísaného predmetu, má študent i skúšajúci učiteľ právo písomne požiadať dekana fakulty o komisionálne vykonanie skúšky. Komisia má minimálne 4 členov, ktorých menuje dekan na návrh vedúceho
katedry, ktorá predmet zabezpečuje. Členom komisie je aj pôvodne skúšajúci učiteľ. Ak študent neprospel
na komisionálnej skúške, o ktorú sám požiadal, nemá nárok na ďalší opravný termín.
(18) Skúšky sa konajú v skúškovom období. V ojedinelých a odôvodnených prípadoch môže vyučujúci umožniť študentovi vykonať skúšku pred ukončením výučbového obdobia (tzv. predtermín). Výlučne v prípade študentov v poslednom roku štúdia príslušného študijného programu s písomným súhlasom vedúceho
katedry je možné poskytnúť opravný termín skúšky i vo výučbovom období posledného semestra štúdia,
a to najneskôr týždeň pred termínom kontroly študijných výsledkov študijným oddelením, oprávňujúcej
študenta pristúpiť k štátnej skúške.
(19) Dekan, môže na základe písomnej žiadosti študenta povoliť individuálny študijný plán, ktorý umožňuje
študentovi absolvovať zapísané predmety v osobitnom režime z hľadiska organizácie štúdia podľa možností študenta a fakulty. Individuálny študijný plán si zostavuje študent spravidla v spolupráci so študij70 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 70
28.8.2013 14:31:13
ným poradcom. Dekan môže povoliť individuálny študijný plán najmä zdravotne znevýhodnenému študentovi, pričom sa berie do úvahy miera a rozsah jeho zdravotného znevýhodnenia.
Článok 10
Uznávanie absolvovaných častí štúdia
(1) Absolvovanie časti štúdia na inej vysokej škole je formálne podmienené: prihláškou na výmenné štúdium,
zmluvou o štúdiu a výpisom výsledkov štúdia. Uskutočňuje sa v súlade s § 7 Vyhlášky MŠ SR č. 614/2002
Z. z. a podľa vnútorného predpisu univerzity (Smernica o organizovaní zahraničných mobilít učiteľov
a študentov prostredníctvom programu EÚ LLP Erasmus na KU v Ružomberku).
(2) Po prestupe študenta z inej vysokej školy na FF KU rozhodnutie o uznaní predmetov absolvovaných na inej
vysokej škole vydáva dekan fakulty, na základe písomnej žiadosti študenta, ku ktorej je pripojený úradný
výpis absolvovaných predmetov. Dekan vydáva rozhodnutie o uznaní predmetov na základe vyjadrenia
vedúceho katedry zabezpečujúcej príslušný študijný program.
(3) Študent môže požiadať dekana fakulty o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak čas, ktorý uplynul od ich absolvovania, je kratší ako 5 rokov. V magisterskom štúdiu nemožno
uznať kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.
Článok 11
Záverečná práca pri prvých dvoch stupňoch štúdia
(1) Katedry, ktoré zabezpečujú príslušné študijné programy, zverejnia do konca októbra na internetovej stránke fakulty témy záverečných prác pre študentov predposledných ročníkov prvého a druhého stupňa a v prípade, ak fakulta realizuje študijný program podľa § 53 ods. 3 zákona o VŠ, tak aj témy záverečných prác pre
študentov predposledného ročníka študijných programov spájajúcich prvý a druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania.
(2) Študent má právo písomne navrhnúť katedre vlastnú tému a vedúceho záverečnej práce do konca novembra. Vedúci katedry sa do 30 dní k jeho návrhu písomne vyjadrí. Za schválenie sa považuje aj potvrdenie
témy vedúcim katedry v akademickom informačnom systéme.
(3) Študent predposledného ročníka sa elektronicky prihlási u vedúceho záverečnej práce v akademickom informačnom systéme. Na základe dohody medzi vedúcim záverečnej práce a študentom sa v akademickom
informačnom systéme vyhotoví protokol o zadaní záverečnej práce, ktorý schvaľuje vedúci katedry najneskôr do 31. januára daného akademického roka.
(4) Formálnu úpravu záverečných prác a termín ich odovzdávania určuje vnútorný predpis fakulty.
(5) Pre účely archivácie študent odovzdáva záverečnú prácu v digitálnej podobe a v tlačenej verzii.
Článok 12
Štátne a rigorózne skúšky
(1) K absolvovaniu vysokoškolského štúdia je nevyhnutné absolvovať štátnu skúšku. Štátne skúšky sa na FF
KU konajú podľa § 63 zákona o VŠ.
(2) Štátna skúška sa môže skladať z viacerých častí. Časti a predmety štátnej skúšky sú dané študijným programom.
(3) Štátne skúšky majú ústnu, písomnú alebo praktickú formu. Formu štátnej skúšky a tézy z predmetov štátnej
skúšky fakulta zverejní najneskôr do začiatku zimného semestra akademického roka, v ktorom sa štátne
skúšky uskutočnia. Za zverejnenie informácií zodpovedá vedúci príslušnej katedry.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 71
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 71
28.8.2013 14:31:13
(4) Štátne skúšky sa konajú v termínoch, ktoré určí dekan v súlade s harmonogramom štúdia a ktoré sa zverejňujú aspoň 6 týždňov pred ich konaním na internetovej stránke fakulty.
(5) Študent sa prihlási na štátnu skúšku prostredníctvom akademického informačného systému najneskôr
dvadsaťjeden dní pred stanoveným termínom štátnej skúšky.
(6) Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške, vopred alebo najneskôr 3 dni po termíne štátnej skúšky môže písomne požiadať dekana o súhlas s odkladom termínu štátnej skúšky. Neospravedlnená neúčasť na štátnej skúške sa hodnotí stupňom FX.
(7) Študent môže štátnu skúšku opakovať dvakrát, a to najneskôr v termíne, ktorým neprekročí štandardnú
dĺžku štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania o viac ako dva roky. Opakuje tú časť štátnej
skúšky, z ktorej získal hodnotenie FX. V prípade neúspešnosti na všetkých troch termínoch štátnej skúšky
je vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného
poriadku KU a fakulty.
(8) Študent, ktorý bol z niektorej časti štátnej skúšky hodnotený FX a ktorý neabsolvuje opravný termín štátnej skúšky do konca príslušného akademického roka, je povinný zapísať sa do ďalšieho roka štúdia. Ďalší rok štúdia za účelom vykonania štátnej skúšky sa započítava do celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania.
(9) Podrobnosti o ukončení štúdia stanovuje smernica dekana o ukončení štúdia na FF KU.
(10) Absolventi magisterského štúdia môžu požiadať o vykonanie rigoróznej skúšky a obhajobu rigoróznej
práce v rovnakom študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie, alebo v príbuznom študijnom odbore. Po splnení všetkých podmienok získavajú akademický titul „doktor filozofie“ (skr. „PhDr.“)
alebo „doktor pedagogiky“ (skr. „PaedDr.“). Podrobnosti o rigoróznom konaní stanovuje smernica dekana o rigoróznych skúškach a obhajobách rigoróznych prác.
Článok 13
Ukončenie štúdia a doklady o ukončení štúdia
(1) Štúdium sa riadne skončí absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.
(2) Študent riadne končí štúdium podľa príslušného študijného programu prvého, druhého alebo spojeného
prvého a druhého stupňa, ak:
(a) úspešne absolvoval všetky predpísané študijné povinnosti daného študijného programu a získal určený
počet kreditov v predpísanom zložení ako predpoklad účasti na štátnej skúške,
(b) úspešne vykonal štátnu skúšku alebo štátne skúšky predpísané študijným programom – vrátane obhajoby záverečnej práce.
(3) Dňom riadneho skončenia štúdia je deň splnenia poslednej z podmienok predpísaných na riadne ukončenie štúdia daného študijného programu.
(4) Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium na FF KU skončí:
(a) zanechaním štúdia,
(b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky, pričom dňom skončenia štúdia je koniec
akademického roka, v ktorom mal študent skončiť vysokoškolské štúdium,
(c) vylúčením zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek, ktoré vyplývajú zo študijného programu a študijného
poriadku, alebo vylúčením zo štúdia za disciplinárny priestupok, pričom dňom skončenia štúdia je deň,
keď rozhodnutie o vylúčení nadobudlo právoplatnosť,
(d) zrušením študijného programu podľa § 87 ods. 2 zákona o VŠ, ak študent neprijme ponuku univerzity
alebo fakulty pokračovať v štúdiu iného študijného programu, pričom dňom skončenia štúdia je deň,
ku ktorému vysoká škola oznámila zrušenie študijného programu,
(e) smrťou študenta.
72 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 72
28.8.2013 14:31:13
(5) Prekročenie štandardnej dĺžky štúdia príslušného študijného programu pri zohľadnení celkovej doby štúdia v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania alebo súbežné štúdium vo viacerých študijných
programoch v príslušnom stupni vysokoškolského vzdelávania v jednom akademickom roku alebo v jeho
časti má za následok vznik povinnosti študenta uhradiť ročné školné za každý ďalší rok štúdia určené vo
vnútornom predpise univerzity.
(6) Dokladmi o riadnom skončení štúdia akreditovaného študijného programu a o získaní príslušného akademického titulu sú: vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu.
(7) Vysokoškolský diplom je dokument o absolvovaní akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore a o udelení akademického titulu. Vydáva ho univerzita. Na vysokoškolskom diplome sa
uvádza: meno a priezvisko absolventa, matričné číslo diplomu, názov vysokej školy, názov fakulty, názov
študijného odboru, názov študijného programu, akademický titul, podpis rektora a dekana fakulty, dátum
skončenia štúdia a odtlačok pečiatky vysokej školy. Vysokoškolský diplom sa odovzdáva spravidla pri akademickom obrade.
(8) Vysvedčenie o štátnej skúške je doklad o absolvovaní štátnej skúšky, jej súčastiach a jej výsledku. Vydáva ho
vysoká škola a podpisuje ho dekan fakulty.
(9) Dodatok k diplomu je doklad, ktorý obsahuje podrobné údaje o študijných predmetoch absolvovaných v
študijnom programe. Súčasťou dodatku k diplomu je podľa § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia informácia o systéme vysokého školstva
v Slovenskej republike, ktorú vypracúva a zverejňuje ministerstvo. KU vydáva dodatok k diplomu všetkým
absolventom bezplatne v slovenskom a anglickom jazyku.
(10) Na základe písomnej žiadosti vydá univerzita absolventovi doklady o ukončení štúdia aj v anglickom jazyku.
Článok 14
Prerušenie štúdia
(1) Prerušenie štúdia študijného programu povoľuje na základe odôvodnenej žiadosti študenta dekan fakulty.
(2) Prerušenie štúdia v prvom ročníku je možné až po skončení zimného semestra. Prerušenie štúdia sa vzťahuje na ucelenú časť štúdia (semester, rok). Žiadosť o prerušenie štúdia sa adresuje dekanovi fakulty a podáva na študijnom oddelení najneskôr 3 týždne pred začatím semestra. O výnimkách v mimoriadnych a nepredvídaných prípadoch (napr. náhle závažné zdravotné problémy) rozhoduje dekan fakulty. Rozhodnutie
o prerušení štúdia sa doručuje študentovi osobne alebo poštou do vlastných rúk.
(3) Študent môže písomne požiadať o prerušenie štúdia:
(a) najviac na tri akademické roky z dôvodu rodičovskej dovolenky,
(b) najviac na dva akademické roky zo zdravotných, alebo iných vážnych osobných dôvodov (po predložení
hodnoverných dokladov),
(c) najviac na jeden rok bez udania dôvodu.
(4) Po uplynutí doby prerušenia sa študent musí dostaviť na opätovný zápis. Ak tak neurobí, fakulta písomne
vyzve študenta na dostavenie sa k zápisu v lehote 10 pracovných dní od doručenia výzvy. Ak sa v stanovenej lehote nezapíše a ani nepožiada o jej predĺženie pre zdravotné dôvody neumožňujúce dostaviť sa na zápis, považuje sa za študenta, ktorý zanechal štúdium (porov. čl. 3 bod 4).
(5) Počas prerušenia štúdia študentovi nepatria práva a povinnosti študenta a nie je ani členom akademickej
obce.
Článok 15
Zanechanie štúdia
(1) Zanechanie štúdia študent oznámi písomne dekanovi fakulty.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 73
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 73
28.8.2013 14:31:13
(2) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom bolo fakulte doručené písomné vyhlásenie študenta o zanechaní štúdia.
(3) V prípade zanechania štúdia možno študentovi, ak o to požiada, vydať potvrdenie o absolvovaných predmetoch, avšak vždy s poznámkou, že ide o neukončené štúdium.
(4) Študent, ktorý štúdium zanechal, môže byť opätovne prijatý na FF KU len na základe nového prijímacieho
konania.
Článok 16
Vylúčenie zo štúdia
(1) Dekan môže za zvlášť závažné porušenie povinností študenta v zmysle § 72 ods. 2 písm. c) zákona o VŠ rozhodnúť o vylúčení zo štúdia.
(2) Študent, ktorý nesplní požiadavky, ktoré vyplývajú zo študijného programu a zo študijného poriadku KU
a FF KU, je vylúčený zo štúdia podľa § 66 ods. 1 písm. c) zákona o VŠ.
(3) Rozhodnutie o vylúčení zo štúdia musí byť písomné. Musí obsahovať: výrok, odôvodnenie, poučenie
o možnosti podať žiadosť o jeho preskúmanie, evidenčné číslo, pod ktorým je rozhodnutie evidované, dátum a miesto jeho vydania, úradnú pečiatku, podpis dekana. Rozhodnutie musí byť doručené študentovi
do vlastných rúk.
(4) Dňom skončenia štúdia je deň, v ktorom rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.
(5) Študent môže podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia do 8 dní odo dňa jeho doručenia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal. Ak je týmto orgánom dekan, môže sám žiadosti
vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť. Ak žiadosti nevyhovie, postúpi ju rektorovi. Rektor rozhodnutie dekana preskúma a ak je v rozpore so zákonom, alebo vnútorným predpisom KU alebo fakulty, rozhodnutie zmení alebo zruší. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.
(6) Na konanie o preskúmanie rozhodnutia podľa § 72 zákona o VŠ sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Článok 17
Zmena študijného programu
(1) Zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo kombinácie študijných odborov
uskutočňovaných na fakulte povoľuje dekan; ak má byť táto zmena uskutočnená medzi fakultami KU, povoľuje ju dekan prijímajúcej fakulty. Nevyhnutnou podmienkou pre povolenie zmeny študijného programu je
úspešné ukončenie ročníka, resp. úspešné splnenie zapísaných študijných povinností určených pôvodným
študijným programom. O zmenu študijného programu je možné požiadať najneskôr do konca júla. Písomná žiadosť sa adresuje dekanovi. Dekan si k rozhodnutiu môže vyžiadať vyjadrenie vedúceho katedry, ktorá
príslušný študijný program zabezpečuje. Zmena študijného programu sa uskutočňuje k termínu zápisu.
(2) Študent môže požiadať o výpis výsledkov štúdia podľa § 67 ods. 5 zákona o VŠ.
Článok 18
Doklady o štúdiu
(1) Doklady o štúdiu na FF KU sú: preukaz študenta a výpis výsledkov štúdia.
(2) Preukaz študenta je doklad o právnom postavení študenta. Oprávňuje ho užívať práva a výhody študenta
vyplývajúce zo zákona, vnútorných predpisov univerzity, ako aj práva a výhody vyplývajúce z dohôd ško-
74 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 74
28.8.2013 14:31:13
ly s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva univerzita študentovi po jeho zápise do registra študentov.
(3) Výpis výsledkov štúdia je doklad, ktorý obsahuje údaje o študijných povinnostiach, ktoré študent v rámci
študijného programu splnil. Výpis výsledkov štúdia pre študentov FF KU vydáva fakulta.
Článok 19
Cena dekana
(1) Dekan môže udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na fakulte Cenu dekana.
Kritériom pre udelenie Ceny dekana je celkové hodnotenie študijných výsledkov študenta „prospel s vyznamenaním“ alebo dosiahnutie výnimočných výsledkov vo vedeckej, umeleckej alebo športovej činnosti,
resp. v spoločenskej angažovanosti. Pravidlá pre udeľovanie Ceny dekana určuje vnútorný predpis fakulty.
Článok 20
Systém študijných poradcov
(1) Systém študijných poradcov má za cieľ zefektívniť univerzitný systém štúdia, pomôcť študentom správne sa orientovať a efektívne si voliť predmety vzhľadom na vlastný študijný plán študenta, na jeho záujmovú orientáciu a vzhľadom na reálnu situáciu na trhu práce. Má za cieľ aj pomáhať študentom v ich ťažkostiach pri štúdiu, pri komunikácii s prostredím a plní aj poradnú funkciu v študentských mobilitách, príp.
sprostredkovateľskú funkciu vo výskumnej, záujmovej a inej činnosti.
(2) Študijných poradcov vymenúva z radov vysokoškolských učiteľov pôsobiacich na fakulte a odvoláva dekan.
(3) Každý študent si môže zvoliť poradcu zo svojho študijného programu. Poradenská a konzultačná činnosť
pedagógov vyplýva z pracovnej zmluvy.
Článok 21
Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta
(1) Konanie vo veciach porušenia akademických práv a povinností študenta, ktorý je zapísaný na štúdium študijného programu na fakulte, prebieha v prvom stupni na fakulte a rozhoduje v ňom dekan. Rektor rozhoduje o žiadostiach o preskúmanie rozhodnutí dekanov.
(2) Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania predmetov sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia. Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie,
dekan vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie. Dekan
vydá príslušné rozhodnutie v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočítava
doba, keď plynula študentovi lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie vysvetlenia. Ak dekan v lehote do 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci konať
a rozhodnúť.
(3) Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku sa
začína dňom vydania rozhodnutia dekana.
(4) Konanie vo veci vylúčenia zo štúdia v dôsledku nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku KU a fakulty sa začína dňom vydania rozhodnutia o vylúčení.
(5) Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje zákon č. 71/1967
Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
(6) Rozhodnutia vo veciach študijných práv a povinností študenta musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu a odôvodnenie na základe skutkoINFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 75
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 75
28.8.2013 14:31:13
vého stavu, ak tento študijný poriadok a Študijný poriadok Katolíckej univerzity neustanovuje inak. Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk.
(7) Povinnosť doručiť rozhodnutie je splnená, ak študent rozhodnutie prevezme alebo hneď, ako ho pošta
vrátila ako nedoručiteľnú zásielku, alebo ak doručenie bolo zmarené konaním alebo opomenutím študenta.
Rozhodnutie sa považuje za doručené aj v prípade, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne.
Článok 22
Doktorandské štúdium
(1) Doktorandský študijný program ako študijný program tretieho stupňa sa zameriava na získavanie a prehlbovanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom
príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom jeho vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské
vzdelanie tretieho stupňa. Záverečnou prácou doktorandského študijného programu je dizertačná práca.
(2) Prijímacie konanie na doktorandské štúdium vždy obsahuje prijímaciu skúšku.
(3) Štúdium podľa doktorandského študijného programu (ďalej len „doktorandské štúdium“) prebieha podľa
individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Podmienkou riadneho skončenia doktorandského
štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky, a obhajoba dizertačnej práce ako
záverečnej práce.
(4) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti. Študijná časť pozostáva najmä z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry, potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej
práce. Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia (ďalej len „doktorand“), ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce.
(5) Doktorandské štúdium sa uskutočňuje v dennej alebo externej forme. Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac 5 rokov. Štandardná dĺžka pre konkrétne doktorandské študijné programy je určená udelenými akreditačnými právami.
(6) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej
činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodín týždenne v priemere za akademický
rok, v ktorom prebieha výučba.
(7) Doktorandské štúdium v danom študijnom odbore sleduje a hodnotí odborová komisia zriadená podľa
vnútorného predpisu fakulty, ktorá uskutočňuje príslušný študijný program.
(8) Na absolvovanie doktorandského študijného programu musí študent získať aspoň 180 kreditov.
(9) Absolventom doktorandského štúdia udeľuje KU akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor, v skratke „PhD.“), ktorý sa uvádza za menom.
(10) Pravidlá tohto študijného poriadku platia pre doktorandské štúdium primerane, ak nie je ustanovené inak.
Článok 23
Záverečné ustanovenia
(1) Vo výnimočných prípadoch, v ktorých nie je možné riadiť sa týmto študijným poriadkom a mohla by
vzniknúť škoda z oneskorenia, môže schváliť zmenu oproti ustanoveniu študijného poriadku dekan fakulty. O vykonanej zmene bezodkladne informuje kolégium dekana, AS FF KU a Akademický senát Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej „AS KU“).
(2) Schválením predloženého študijného poriadku v AS KU stráca platnosť študijný poriadok FF KU schválený v AS KU 2. júla 2008.
76 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 76
28.8.2013 14:31:13
(3) Študijný poriadok FF KU bol schválený v AS FF KU dňa 10. 11. 2009.
(4) Študijný poriadok FF KU nadobúda účinnosť schválením v AS KU dňa 8. 12. 2009.
Ján Baňas, PhD.
predseda AS FF KU
PhDr. Dana Baláková, PhD.
dekanka FF KU
prof. Ing. Eduard Bublinec, CSc.
predseda AS KU
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 77
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 77
28.8.2013 14:31:13
SMERNICA DEKANKY FILOZOFICKEJ FAKULTY
KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
O PÍSOMNÝCH PRÁCACH ŠTUDENTOV
BAKALÁRSKYCH A MAGISTERSKÝCH
ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOV
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
(1) Smernica dekanky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej FF KU) o písomných
prácach študentov stanovuje základné formálne náležitosti písomných prác študentov bakalárskych a magisterských študijných programov, ktoré sú odovzdávané v rámci vysokoškolského štúdia zabezpečovaného
katedrami FF KU.
(2) Písomnými prácami sa rozumejú práce študentov vypracúvané počas vysokoškolského štúdia, predovšetkým seminárne, ročníkové práce a práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Albertus Magnus).
Smernica sa nevzťahuje na záverečné práce, formálna úprava ktorých je zakotvená v smernici dekana FF
KU o ukončení štúdia na FF KU.
(3) Na obsahovú stránku písomných prác študentov v zmysle povinnosti rešpektovania pravidiel morálky
a akademickej etiky (problematika podvádzania, plagiátorstva, falzifikovania a i.) sa vzťahujú ustanovenia
smernice dekana FF KU o akademickej nečestnosti a disciplinárneho poriadku Katolíckej univerzity v Ružomberku pre študentov.
(4) Vzhľadom na skutočnosť, že osobitosť jednotlivých predmetov študijných programov môže vyvolať potrebu špecifických požiadaviek formálnych náležitostí písomných prác, študent v takýchto prípadoch postupuje podľa pokynov príslušnej katedry, resp. vyučujúceho daného predmetu. Katedra, resp. vyučujúci špecifické požiadavky vzťahujúce sa na písomné práce príslušného predmetu zverejní na internetovej stránke
katedry, na fyzickej nástenke katedry a oboznámi s nimi študentov v rámci úvodných vyučovacích hodín
daného predmetu.
(5) Nesúlad odovzdávanej písomnej práce s touto smernicou je dôvodom neprijatia práce vyučujúcim, resp.
dôvodom na zníženie klasifikačného ohodnotenia.
(6) V prípade zdravotne znevýhodnených študentov vyučujúci príslušného predmetu zohľadní nároky na formálnu stránku písomnej práce adekvátne typu zdravotného znevýhodnenia študenta, ak mu zdravotné znevýhodnenie neumožňuje v plnej miere splniť predpísané požiadavky viažuce sa na formálnu úpravu práce.
(7) Smernica nemá ambíciu obsiahnuť všetky otázky formálnych náležitostí, ktoré môžu nastať pri vypracúvaní písomných prác. V prípade otázok, ktoré smernica bližšie nerozpracúva, sa študent riadi pokynmi uvedenými v publikácii Akademická príručka autorov D. Meško, D. Katuščák, J. Findra a kol. (2. vyd. Martin :
Osveta, 2005) a inštrukciami príslušnej katedry/vyučujúceho predmetu.
(8) Vyučujúci predmetu môže okrem tlačenej verzie práce vyžadovať odovzdanie práce aj v elektronickej verzii. Elektronická verzia a tlačená verzia práce musia byť identické.
Čl. 2
Základné formálne náležitosti písomných prác
(1) Na vytlačenie práce sa používa biely, nepriehľadný a hladký (nelesklý) papier formátu A4; pripúšťa sa jednostranná i obojstranná tlač práce.
78 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 78
28.8.2013 14:31:13
(2) Číslovanie strán je umiestnené v päte na vonkajšej strane, príp. v strede strany. Využíva sa veľkosť písma
12 bodov, typ písma Times New Roman alebo Palatino a riadkovanie 1,5. Ak sa v práci využívajú poznámky pod čiarou, uplatní sa pri nich jednoduché riadkovanie a veľkosť písma 10 bodov.
(3) Nastavenie vzhľadu stránky je nasledovné:
horný okraj
2,5 cm od hornej hrany listu papiera
dolný okraj
2,5 cm od dolnej hrany listu papiera
ľavý (vnútorný) okraj
2,5 cm od ľavej hrany listu papiera
pravý (vonkajší) okraj
2,5 cm od pravej hrany listu papiera
záhlavie hore
1,2 cm od hornej hrany listu papiera
päta dolu
2,5 cm od dolnej hrany listu papiera
(4) Rozsah písomných prác rešpektuje zásadu primeranosti. Zadávateľ práce môže touto smernicou stanovené intervaly rozsahu písomnej práce špecifikovať na konkrétny rozsah, a to s ohľadom na účel a obsah odovzdávaného textu.
(5) Primeraný rozsah textu:
(a) seminárnej práce je 3 600 až 9 000 znakov,
(b) ročníkovej práce je 9 000 až 27 000 znakov,
(c) práce študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Albertus Magnus) je 18 000 až 36 000 znakov.
(6) Do rozsahu práce sa počítajú zložky tvoriace hlavnú časť práce (úvod, jadro, záver, zoznam bibliografických
odkazov – vrátane medzier a poznámok pod čiarou). Do rozsahu práce sa nepočítajú: titulný list, stránka
s abstraktom, stránky s obsahom a koncové časti (prílohy).
Čl. 3
Vnútorné členenie seminárnych prác
(1) Seminárna práca sa skladá z týchto častí:
a) titulná strana,
b) hlavný text: úvod, jadro, záver, zoznam bibliografických odkazov,
c) prílohy (ak to charakter práce alebo zadávateľ práce vyžaduje).
(2) Titulná strana je na samostatnom liste a obsahuje tieto povinné údaje (vzor titulnej strany je prílohou č. 1
smernice):
a) názov univerzity, fakulty
b) názov práce
c) úplné meno a priezvisko autora
d) študijný program
e) rok štúdia príslušného študijného programu študenta
f) názov predmetu
g) meno a priezvisko učiteľa (zadávateľa práce)
h) dátum ukončenia práce
i) vyhlásenie o presnom počte znakov započítavaných do rozsahu práce.
Na titulnú stranu sa začína písať približne 10 cm od horného okraja, jednotlivé údaje sú usporiadané v samostatných riadkoch so zarovnaním na stred. Používa sa identický typ a veľkosť písma ako v ďalších častiach práce (pozri čl. 2 ods. 2). V názve písomnej práce študent môže využiť bold (tučné písmo), podčiarkovanie sa nepoužíva.
(3) Na titulnej strane sa číslo strany neuvádza, ale započítava sa do číslovania. Každá nasledujúca strana s textom sa označí číslom strany arabskými číslicami.
(4) Zoznam bibliografických odkazov sa nachádza na samostatnom liste.
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 79
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 79
28.8.2013 14:31:13
Čl. 4
Vnútorné členenie ročníkových prác a prác študentskej vedeckej
a odbornej činnosti (Albertus Magnus)
(1) Ročníková práca alebo práca študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Albertus Magnus) obsahuje tieto časti:
a) titulná strana,
b) abstrakt,
c) obsah – osnova práce,
d) hlavný text – úvod, jadro, záver, zoznam bibliografických odkazov,
e) prílohy (ak to charakter práce alebo školiteľ vyžaduje).
Titulná strana sa riadi rovnakými zásadami ako v prípade titulnej strany seminárnej práce (pozri čl. 3 ods.
2 – 3 a prílohu č. 1 smernice) so špecifikáciou údajov podľa čl. 3, ods. 2, písm. f – g:
• v prípade ročníkových prác sa ako názov predmetu uvádza ročníková práca, v prípade práce odovzdávanej ako výstup študentskej vedeckej a odbornej činnosti (Albertus Magnus) sa v tejto časti titulnej strany uvádza študentská vedecká a odborná činnosť (Albertus Magnus);
• pri ročníkových prácach a prácach študentskej vedeckej a odbornej činnosti meno a priezvisko vyučujúceho (zadávateľa práce) predstavuje meno a priezvisko školiteľa práce.
(2) V abstrakte sa uvádzajú nasledujúce údaje:
PRIEZVISKO, meno autora: Názov práce : podnázov [ročníková práca/študentská vedecká a odborná
činnosť – Albertus Magnus]; názov fakulty; názov katedry; školiteľ: meno a priezvisko; dátum; počet strán.
Text abstraktu: 75 – 100 slov.
(3) Titulný list, abstrakt, obsah a zoznam bibliografických odkazov sú na samostatných listoch.
Čl. 5
Číslovanie častí písomných prác
(1) Zmyslom číslovania častí, kapitol, odsekov je sprehľadniť text, preto – ak je číslovanie v písomnej práci
využité –, musí byť v súlade s logickým usporiadaním textu a hierarchizáciou myšlienok a nesmie sťažiť
(zneprehľadniť) čítanie práce. Na číslovanie častí sa využívajú iba arabské číslice (abecedné znaky je možné
využiť v označení príloh).
(2) Za samostatným číslom sa na prvej úrovni bodka nepíše (napr. 1 Charakteristika deklinácie mužských
životných substantív). V prípade, ak príslušná časť práce si vyžaduje ďalšie vnútorné členenie, pri číslovaní
sa bodka kladie vždy medzi čísla označujúce jednotlivé úrovne (napr. 1.1 Deklinačný systém mužských
životných substantív; 1.2 Deklinačný systém mužských neživotných substantív).
(3) Číslom 0 (nula) sa podľa potreby označí úvod, resp. iná časť podobného charakteru.
Čl. 6
Citácia
(1) Citácia je forma skráteného bibliografického odkazu umiestnená v zátvorkách vnútri textu alebo ako poznámka v dolnej časti strany. Citácia umožňuje identifikovať publikáciu, z ktorej sa prebrala alebo parafrázovala myšlienka. STN ISO 690 uvádza tri základne metódy citovania:
a) metóda číselných odkazov,
b) metóda priebežných poznámok,
c) metóda prvého údaja a dátumu.
(2) Študent pri písaní práce uplatní citáciu odporúčanú príslušnou katedrou, resp. vyučujúcim daného predmetu. V prípade, ak v pokynoch katedry/vyučujúceho nie je preferencia jednej zo základných metód cito80 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 80
28.8.2013 14:31:14
vania, metódu citovania si vyberie študent a dôsledne ju uplatňuje v celej písomnej práci. Používanie viacerých metód v rámci jednej práce nie je prípustné.
(3) Charakteristika základných metód citovania je prílohou č. 2 smernice.
(4) Schémy a príklady bibliografických odkazov sú prílohou č. 3 smernice.
Čl. 7
Záverečné ustanovenia
(1) Smernica sa vzťahuje na študentov FF KU prvého a druhého stupňa vysokoškolského vzdelávania v rámci
všetkých foriem a metód štúdia. Smernica sa vzťahuje i na študentov učiteľských študijných programov
PF KU – v prípade písomných prác odovzdávaných v rámci jednotiek študijného programu predmetovej
špecializácie, ktorú zabezpečuje katedra FF KU.
(2) Smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 1. septembra 2009. Vstupom do platnosti smernice sa ruší
smernica dekana FF KU o písomných prácach študentov z dňa 16. júla 2004.
V Ružomberku 15. júla 2009
PhDr. Dana Baláková, PhD.
dekanka FF KU
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 81
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 81
28.8.2013 14:31:14
Príloha č. 1 smernice o písomných prácach: vzor titulnej strany
10 cm
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Otázka periodizácie dejín spisovnej slovenčiny
Zuzana Sochorovská
učiteľstvo predmetov nemecký jazyk a literatúra a slovenský jazyk a literatúra
2. rok štúdia magisterského študijného programu
dejiny spisovnej slovenčiny
prof. PhDr. Rudolf Kováčik, PhD.
12. december 2009
Práca obsahuje 4 500 znakov zarátavaných do rozsahu práce.
82 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 82
28.8.2013 14:31:14
Príloha č. 2 smernice o písomných prácach: charakteristika základných metód citovania
STN ISO 690 uvádza tri základné metódy citovania. Metódy sú v tejto prílohe predstavené v poradí:
(1) metóda číselných odkazov,
(2) metóda priebežných poznámok,
(3) metóda prvého údaja a dátumu.
(1) Metóda číselných odkazov
Základná charakteristika:
Citácie sú spojené s popisom citovaného dokumentu poradovým číslom, ktoré je umiestnené ako horný
index alebo v zátvorkách. Poradie odkazov zodpovedá prvému výskytu ich citovania. Nasledujúce citácie
majú také isté číslo, ako má prvá citácia. Ak sa citujú osobitné časti dokumentu, môžu sa uviesť za poradovým číslom citácie čísla strán. V zozname bibliografických odkazov sa odkazy usporiadajú podľa číselnej
postupnosti.
Príklad – text a citácia:
V prípade fenomenologického novotomizmu to boli predovšetkým adaptácie na fenomenologicko-ontologický prístup, transcendentálno-fenomenologický prístup a prístup Lebensweltu (5, s. 120). Celú Steinovej
filozofiu charakterizuje hľadanie a radostné nachádzanie pravdy a Boha: „Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, a to
vedome či nevedome“ (3, s. 6). … Keďže presahuje rámec novotomistickej metafyziky, bližšie o nej hovoríme
v rámci personalistických metafyzík (6, s. 5 – 6).
Zoznam bibliografických odkazov:
..........
..........
3. STEINOVÁ, Edita: Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 21 s. ISBN 80-7113-034-6
..........
5. LETZ, Ján: Metafyzika a ontológia : Príspevok k tvorbe kreačno-evolučnej ontológie. Bratislava : Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, 1993. 342 s. ISBN 80-85293-02-1
6. SORČ, Cyril: „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč. 1, 2002, č. 1,
s. 5 – 18. ISSN 1336-1635
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 83
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 83
28.8.2013 14:31:14
(2) Metóda priebežných poznámok
Základná charakteristika:
Za každým citovaným alebo parafrázovaným textom sa zapisujú číslice v hornom indexe alebo v zátvorke,
ktoré sa vzťahujú k číselne radeným poznámkam pod čiarou. V rámci jednej poznámky sa môže citovať aj
viac dokumentov.
Prvá citácia musí obsahovať dostatočné údaje na identifikáciu dokumentu, aby zabezpečila presné spojenie
medzi citáciou a citovaným dokumentom. Druhá a ďalšia citácia toho istého dokumentu sa môže skrátiť
tak, že sa uvedie len priezvisko a meno autora a skrátený názov, za ktorým sa napíšu čísla citovaných strán.
Ak sa nejaký dokument cituje viackrát, nasledujúce citácie dostávajú odlišné čísla.
V poznámke, ktorá sa odvoláva na dokument citovaný v predchádzajúcej poznámke, sa buď opakuje úplná
citácia (odkaz), alebo sa uvedie číslo predchádzajúcej poznámky s číslami citovaných strán a pod. V zozname bibliografických odkazov sú záznamy usporiadané abecedne podľa autora alebo názvu, ak je dielo
anonymné.
Príklad – text a citácia:
V prípade fenomenologického novotomizmu to boli predovšetkým adaptácie na fenomenologicko-ontologický prístup, transcendentálno-fenomenologický prístup a prístup Lebensweltu.30 Celú Steinovej filozofiu
charakterizuje hľadanie a radostné nachádzanie pravdy a Boha: „Kto hľadá pravdu, hľadá Boha, a to vedome či
nevedome.“31… Keďže presahuje rámec novotomistickej metafyziky, bližšie o nej hovoríme v rámci personalistických metafyzík.32 Ako ďalej uvádza Sorč33…
_______________________________________
30
LETZ, J.: Metafyzika a ontológia, s. 120.
STEINOVÁ, E.: Myšlenky a dopisy, s. 6.
32
SORČ, C.: „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov, s. 5 – 6.
33
SORČ, C.: „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov, s. 7.
alebo
33
SORČ, C.: Cit. 32, s. 7.
31
Zoznam bibliografických odkazov:
LETZ, Ján: Metafyzika a ontológia : Príspevok k tvorbe kreačno-evolučnej ontológie. Bratislava : Ústredie slovenskej kresťanskej inteligencie, 1993. 342 s. ISBN 80- 85293-02-1
SORČ, Cyril: „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč. 1, 2002, č. 1,
s. 5 – 18. ISSN 1336-1635
STEINOVÁ, Edita: Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 21 s. ISBN 80-7113-034- 6
84 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 84
28.8.2013 14:31:14
(3) Metóda prvého údaja a dátumu
Základná charakteristika:
V texte sa uvedie v zátvorkách prvý údaj (priezvisko alebo prvé slovo z názvu) a rok vydania citovaného
dokumentu. Ak sa prvý údaj nachádza už v rámci textu, v zátvorkách uvádzame iba rok. V prípade potreby
sa za rokom uvedú aj čísla strán. Ak majú viaceré dokumenty ten istý prvý údaj a rovnaký rok, odlíšia sa
malými písmenami (a, b, c atď.) za rokom vnútri zátvoriek. Jednotlivé položky v zozname bibliografických
odkazov sa uvádzajú v abecednom poradí. Sú usporiadané podľa prvého údaja, za ktorým nasleduje rok
vydania dokumentu.
Príklad – text a citácia:
V prípade fenomenologického novotomizmu to boli predovšetkým adaptácie na fenomenologicko-ontologický prístup, transcendentálno-fenomenologický prístup a prístup Lebensweltu (Letz, 1993, s. 120). Celú
Steinovej filozofiu charakterizuje hľadanie a radostné nachádzanie pravdy a Boha: „Kto hľadá pravdu, hľadá
Boha, a to vedome či nevedome“ (Steinerová, 1991, s. 6). … Keďže presahuje rámec novotomistickej metafyziky, bližšie o nej hovoríme v rámci personalistických metafyzík (Sorč, 2002, s. 5 – 6).
Zoznam bibliografických odkazov:
LETZ, Ján. 1993. Metafyzika a ontológia : Príspevok k tvorbe kreačno-evolučnej ontológie. Bratislava : Ústredie
slovenskej kresťanskej inteligencie, 1993. 342 s. ISBN 80-85293-02-1
SORČ, Cyril. 2002. „Trojičný“ pluralizmus v oblasti medziľudských vzťahov. In: Verba theologica, roč. 1, 2002,
č. 1, s. 5 – 18. ISSN 1336-1635
STEINEROVÁ, Edita. 1991. Myšlenky a dopisy. Praha : Zvon, 1991. 21 s. ISBN 80-7113-034-6
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 85
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 85
28.8.2013 14:31:14
Príloha č. 3 smernice o písomných prácach: schémy a príklady bibliografických odkazov
Schémy a príklady bibliografických odkazov
Úvodné poznámky:
Uvádzané schémy bibliografických odkazov platia v prezentovanom usporiadaní údajov pri využití metódy
číselných odkazov a metódy priebežných poznámok; pri uplatnení metódy prvého údaja a dátumu sa uvedená
schéma musí doplniť o rok vydania dokumentu, ktorý nasleduje hneď po uvedení priezviska a mena autora
(porov. príklady zoznamu bibliografických odkazov pri metóde prvého údaja a dátumu v prílohe smernice
č. 2), ďalšie údaje sa uvádzajú v nezmenenom poradí podľa tejto prílohy.
Vysvetlivky:
Tučné písmo – povinné prvky
Obyčajné písmo – nepovinné prvky
a) MONOGRAFIA
Hlavná zodpovednosť: Názov : Podnázov. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok. Rozsah. Štandardné číslo
WELTONOVÁ, Jude: Impresionizmus : Obrazový sprievodca základnými dielami impresionistických maliarov
a obdobím, v ktorom sa zrodili. 1. vyd. Bratislava : Perfekt, 1996. 64 s. ISBN 80-8046-020-5
b) ČASTI MONOGRAFICKÝCH PUBLIKÁCIÍ
Hlavná zodpovednosť: Názov : Podnázov. Vydanie. Číslo časti. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok. Lokalizácia v zdrojovom dokumente.
BRUNTON, Paul: Perspektívy. 1. vyd. Sv. 2. Praha : Unitaria, 1992. Kapitola 19, Vláda relativity, s. 19 – 32.
c) PRÍSPEVOK V MONOGRAFII, SLOVNÍKU, ZBORNÍKU
Hlavná zodpovednosť (pre príspevok): Názov : Podnázov. In: Hlavná zodpovednosť (pre zdrojový dokument): Názov : Podnázov. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok. Lokalizácia v zdrojovom dokumente.
KUCIANOVÁ, Anna: Medzinárodné desatinné triedenie na Slovensku. In: ANDROVIČ, Alojz – KOPÁČIKOVÁ, Judita (ed.): INFOS 2001 : Zborník z 31. medzinárodného sympózia, ktoré sa konalo v dňoch 2. – 5. apríla
2001 v Starej Lesnej. Bratislava : Spolok slovenských knihovníkov, 2001, s. 293 – 297.
VRÁNA, Karel: Můj poutnícký příběh filosofie. In: SKALICKÝ, Karel – SVOBODA, Rudolf – ŠTECH, František (ed.): Čeští svědkové promyšlené víry : Filosofie a teologie u současných českých myslitelů. Brno : Centrum pro
studium demokracie a kultury, 2005, s. 129 – 147.
d) SERIÁLOVÁ PUBLIKÁCIA AKO CELOK
Názov : Podnázov. Hlavná zodpovednosť. Označenie vydania. Miesto vydania : Vydavateľstvo, rok. Štandardné číslo
Elán : Mesačník pre literatúru a umenie. Zodp. red. Ján Čietek Smrek. 1930-. Praha : Leopold Mazáč, roč.
1936/37.
86 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 86
28.8.2013 14:31:14
e) ČLÁNOK V SERIÁLOVEJ PUBLIKÁCII
Hlavná zodpovednosť: Názov : Podnázov. In: Názov zdrojového dokumentu. Lokalizácia v zdrojovom dokumente. Štandardné číslo
ANDREJČÍKOVÁ, Nadežda: Komunikácia a kooperácia IS pre knižnice : Úvod do komunikačného protokolu
Z39.50. In: Bulletin Centra vedecko-technických informácií SR, roč. 3, 1999, č. 2, s. 54 – 59. ISSN 1335-2164
DOLNÍK, Juraj: Egolingvistika. In: Slovenská reč, roč. 73, 2008, č. 5, s. 257 – 270. ISSN 0037-6981
f) ELEKTRONICKÉ MONOGRAFIE
Hlavná zodpovednosť. Názov [Typ nosiča]. Podriadená zodpovednosť. Vydanie. Miesto vydania : Vydavateľ, Dátum vydania. Dátum aktualizácie [Dátum citovania]. <Dostupnosť a prístup> Štandardné číslo
Meeting agenda [online]. Gif–sur-Yvette (France) : Centre d´Etudes Nucléaires, Saclay Service de Documentation, March 1991-. Dvojmesačná aktualizácia. [cit. 1992-09-30]. ASCII formát. Dostupné na QUESTEL.
ROHOŇOVÁ, Ľudmila – GAŠPAROVÁ, Mária. Metodika popisu článkov vo formáte MARC 21 s interpretáciou pravidiel AACR : príručka používateľa : verzia V 2.1. [online]. Martin : Slovenská národná knižnica, 2006
[cit. 2006-01-24]. 219 s. Dostupné na internete: <http://www.snk.sk/nbuu/metodika_clanky_MARC21.
pdf><http://www.kis3g.sk/dokumenty/metodika.pdf >. ISBN 80-89023-69-X
g) ČLÁNKY V ELEKTRONICKÝCH SERIÁLOCH
Hlavná zodpovednosť za príspevok. Názov príspevku. In: Názov zdrojového dokumentu. [Typ nosiča].
Vydanie. Označenie čísla. Dátum aktualizácie [Dátum citovania]. Číslovanie v rámci zdrojového dokumentu. Lokalizácia. <Dostupnosť a prístup> Štandardné číslo
ERLICHOVÁ, Klára. Služba ticTOCs – obsahy časopisů na dlani. In: Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 2 [cit.
2009-02-26]. Dostupné na: <http://www.ikaros.cz/node/5256>. ISSN 1212- 5075
PRICE-WILKIN, John. Using the World-Wide Web to deliver Complex Electronic Documents : Implications
for Libraries. In: The Public-Access Computer Systems Review [online]. 1994, vol. 5, no. 3 [cit. 2009-02-26], p. 5
– 21. Dostupné na: <http://epress.lib.uh.edu/pr/v5/n3/pricewil.5n3>. ISSN 1048-6542
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 87
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 87
28.8.2013 14:31:14
SMERNICA DEKANKY FILOZOFICKEJ FAKULTY KU
O AKADEMICKEJ NEČESTNOSTI
Čl. 1
Úvodné ustanovenia
1. Podľa zákona o vysokých školách (§1 – 2, 131/2002 Z. z.) je „poslaním vysokých škôl, ktoré sú súčasťou európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania a spoločného európskeho výskumného priestoru, rozvíjať
harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť, dobro a tvorivosť v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti,
vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti a tým prispievať k rozvoju vedomostnej spoločnosti.“
2. Štatút Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity vo svojej preambule deklaruje cieľ objavovať a sprostredkúvať pravdu vo všetkých oblastiach ľudského poznania na princípe kresťanských zásad, a tak formovať zrelé
a zodpovedné osobnosti pre realizáciu svojho povolania.
3. V súvislosti s týmito cieľmi a v súlade s ambíciou Filozofickej fakulty KU byť štandardnou a vo svete uznávanou inštitúciou, ktorá tieto ciele plní, sa vydáva táto smernica, ktorá má napomôcť prevencii a potláčaniu
všetkých foriem nekalého akademického správania.
Čl. 2
Akademická nečestnosť
1. Akademická nečestnosť v rôznych formách a stupňoch závažnosti je porušením pravidiel morálky a etiky a je
neprijateľným fenoménom, ktorý znižuje hodnotu udeľovaných diplomov a dôveryhodnosť inštitúcie ako
takej. Tomu, kto sa jej dopúšťa, dáva akademická nečestnosť možnosť vytvoriť si o sebe a svojich schopnostiach nepravdivý obraz, výrazne narúša vzťah pedagóga so študentom a prispieva k tolerancii nečestnosti, korupcie a podvodu v celej spoločnosti.
2. Formami akademickej nečestnosti sú:
a) Podvádzanie, ktoré zahŕňa okrem iného:
• používanie nepovolených pomôcok, poznámok či elektronických zariadení pri ústnych alebo písomných skúškach, testoch, prezentáciách a projektoch;
• písanie testu alebo účasť na skúške pod iným menom;
• odpisovanie od iného študenta alebo nedovolená pomoc inému študentovi;
• opakované odovzdanie tej istej práce alebo odovzdanie práce z iného predmetu bez predchádzajúcej
konzultácie s vyučujúcim;
• predloženie kúpenej práce;
• vypracúvanie prác na objednávku a ich predaj.
b) Plagiátorstvo je použitie materiálu, ktorého autorom je niekto iný, bez správneho uvedenia zdroja, či ide
o vetu, odsek, ilustráciu, alebo celú prácu.
c) Falzifikovanie sa môže vzťahovať tak na písomné práce, ako na administratívne úkony spojené so štúdiom na FF KU. Zahŕňa:
• falšovanie alebo vymýšľanie dát, informácií a citácií použitých v texte práce;
• falšovanie, pozmeňovanie alebo inú nedovolenú úpravu oficiálnych dokumentov, ako aj nepovolený
vstup na internetovú stránku fakulty a do AIS ABAKUS za účelom pozmeňovania dát, či inej nepovolenej činnosti.
d) Iné:
• krádež, nepovolené kopírovanie či rozširovanie skúšobného materiálu, napr. testov;
• krádež alebo ničenie knižničných fondov;
• vedomé poškodzovanie práce iného študenta;
88 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 88
28.8.2013 14:31:14
• bránenie práci iného študenta;
• akákoľvek aktivita zameraná na získanie nespravodlivej akademickej výhody oproti ostatným študentom;
• vedomá pomoc pri ktorejkoľvek z vyššie uvedených činností.
3. Táto smernica nepodáva vyčerpávajúci zoznam všetkých nedovolených činností, v prípade nejasností či potreby bližšej špecifikácie je potrebné sa obrátiť na príslušného vyučujúceho alebo vedúceho katedry.
Čl. 3
Opatrenia a sankcie
1. Príslušné sankcie budú vyvodené v závislosti od závažnosti priestupku, prípadne jeho opakovania.
2. Sankciu za menšie porušenie akademickej etiky (zápis FX, alebo 2x FX – a teda povinnosť zopakovať si predmet v nasledujúcom akademickom roku) môže udeliť príslušný vyučujúci.
3. V prípade vážnejšieho porušenia akademickej etiky podá príslušný vyučujúci podnet na disciplinárnu komisiu FF KU. Riešenie podaní sa riadi Disciplinárnym poriadkom KU (č. 18/10/2002) a Rokovacím poriadkom disciplinárnej komisie FF KU.
4. Akékoľvek závažné porušenie akademickej etiky (napr. plagiátorstvo v diplomovej alebo bakalárskej práci),
ako aj každý opakovaný prípad akademickej nečestnosti je vyučujúci povinný podať na disciplinárnu komisiu, a to výlučne písomnou formou s presným označením osoby a skutku, ktorého sa konkrétna osoba mala
dopustiť.
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1. Smernica nadobúda platnosť a účinnosť od 2. septembra 2008.
V Ružomberku dňa 2. septembra 2008
PhDr. Dana Baláková, PhD.
dekanka
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 89
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 89
28.8.2013 14:31:14
UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM
JÁNA VOJTAŠŠÁKA V RUŽOMBERKU (UPaC)
Hrabovská cesta 1
034 01 Ružomberok
Tel: +421918 337449
E-mail: [email protected]
www.upac.sk
Bankové spojenie: 4320030506/3100, Ľudová banka, Ružomberok
Sme otvoreným spoločenstvom univerzitných kňazov a študentov, pedagógov a zamestnancov Katolíckej
univerzity v Ružomberku. Navzájom sa usilujeme žiť svoju vieru a zároveň rešpektujeme duchovnú orientáciu
každého. Záleží nám na formácii mysle a ľudského srdca. Prostredníctvom duchovných, spoločenských, kultúrnych a športových aktivít ponúkame kvalitnú alternatívu ku komerčným ponukám. Radi privítame medzi sebou každého, kto chce zmysluplne prežiť čas štúdia na Katolíckej univerzite.
Kňazi UPaC:
Duchovný správca UPaC
PaedDr. Róbert Slotka
tel.: +421918 907 259 306
E-mail: [email protected]
Mgr. Dušan Galica
Tel.: +421918 905 593 160
E-mail: [email protected]
ThLic. Ing. Jozef Žvanda, PhD.
Tel.: +421 918 722 142
E-mail: [email protected]
ThDr. Stanislav Dulák, PhD.
Tel: +421 907 248 263
E-mail: [email protected]
páter Mgr. František Kovaľ, SJ, (kolégium KU)
Tel: +421 904 991 873
E-mail: [email protected]
ThDr. Igor Suchý, PhD., gréckokatolícky kňaz
Tel: +421 911 812 422
Koordinátori UPaC:
Mgr. Otília Kočalková
Tel.: +421 908 640 500
E-mail: [email protected]
Mgr. Miroslav Balšínek (koordinátor pre šport)
Tel: +421 918 337 458
E-mail: [email protected]
Priestory UPaC
Nachádzajú sa v suteréne PF KU na Hrabovskej ceste a sú tu:
Kopírovacie centrum
Malá spovedná miestnosť
Čajka – čajovňa s možnosťou vypiť kávu, čaj, prihriať si obed a oddýchnuť si
Kalčetovňa – so stolovým futbalom, biliardom, mini posilňovacie zariadenia
UPAB – veľká multifunkčná spoločenská miestnosť s plazmou, audio a video technikou
Počítačová miestnosť
Kancelária
90 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 90
28.8.2013 14:31:14
Liturgický program – rozpis svätých omší
Kaplnka
FF KU
Pondelok
07.00
12.15
15.30
Utorok
07.00
12.15
15.30
Streda
07.00
12.15
15.30
Štvrtok
07.00
12.15
15.30
16.30
gr.-kat.
Piatok
7.00
12.15
Sobota
08.00
Nedeľa
Kostol sv.
Rodiny –
Rybárpole
Kostol SJ
ŠD IKAR
ŠD RUŽA
20.00
20.00
Texicom
TRIO
C – Blok
19.30
Mládežnícka
21.00
18.00
20.00
18.00
prvý piatok
pôst. obd.
8.00
20.00
Miesta a časy sv. omší sa vzhľadom na akad. rok a liturgické obdobie menia. Je potrebné sledovať aktuálne
informácie na nástenkách a na www.upac.sk
Vysluhovanie sviatosti zmierenia a duchovné rozhovory
Spovedná miestnosť v UPAC
Pondelok
Utorok – Štvrtok
Piatok
Sobota – Nedeľa
Fakulta zdravotníctva
Sakristia Kaplnky sv. Alberta na KU
Kostol sv. Rodiny – Rybárpole
14:00 – 17:00, 19:00-21:00 Mládežnícka sv. omša, Kostol SJ
10:00 – 11.30
14:00 – 17:00
10:00 – 11.30
po sv. omši
Utorok 12:00-13:00
(v prípade, že je spovedná miestnosť obsadená)
½ hodiny pred sv. omšou, v prvopiatkovom týždni
1 hodinu pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
Internáty KU
½ hodiny pred sv. omšou, prípadne po jej skončení
Sviatosť zmierenia alebo duchovný rozhovor je možné prijať aj v iných časoch po osobnom dohovore
s kaplánom.
Konzultačné hodiny pre VKT a SZS
Kancelária UPaC
Po 14:00 – 17.00, Ut – Štv 10:00 – 11.30, 14:00 – 17:00, Pia 10:00 – 11.30
Najdôležitejšie termíny duchovných akcií:
Koncert pre prvákov
KU má talent
Púť Wadowice – Oswiecim
AKADEM – stretnutie kresťanskej akademickej mládeže Slovenska v Ružomberku
25. 09. 2013
15. 10. 2013
19. 10. 2013
11. – 15. 11. 2013
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 91
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 91
28.8.2013 14:31:15
Historický bál v dobových kostýmoch – Katarínska zábava
Duchovná obnova pred Vianocami
Adventná kvapka krvi
Požehnávanie internátnych izieb
Lyžovačka s UPaC
Jozefovská kvapka krvi
Púť Wadowice – Oswiecim
Duchovná obnova pred Veľkou nocou
Púť do Veľkonočného Ríma
Sedliacka veselica
Výstup na Choč
Výstup na Šíp
Púť do Taizé
21. 11. 2013
17. 12. 2013
11. 12. 2013
január 2014
05. – 09. 02. 2014
19. 03. 2014
29. 03. 2014
03. 04. 2014
15. – 21. 04. 2014
29. 04. 2014
01. 05. 2014
08. 05. 2014
júl 2014
Program týždňa v UPaC počas akademického roka 2013/14
Pondelok
09:00 Porada kaplánov a koordinátorov UPaC, 17:00 Stretnutie s tímom UPaC, 19.30 Mládežnícka svätá omša
v Kostole Povýšenia svätého kríža – Kostol SJ, po skončení sv. omše adorácia, modlitba sv. ruženca, Agapé
v pastoračných priestoroch SJ, diskusie
Utorok
Škola rodiny, Škola duchovného života, sväté omše, stretnutia malých spoločenstiev a iné aktivity na internátoch, príprava k sviatostiam, Taizé adorácia, Modlitba chvál, športový večer v telocvični, koncerty, filmový večer, návšteva iných UPaC, začiatok Sústrední zo spirituality na PF a ZF
Streda
Diskusné kluby, divadlo, koncerty, diskotéky, plesy, sväté omše na internátoch, stretnutia malých spoločenstiev,
filmový večer, športový večer v telocvični, Alfa – kurz, Beta –kurz
Štvrtok
Upratovanie UPaC, biblické stretko, turistika, plesy, športový večer v telocvični, začiatok Sústrední zo spirituality na FF
Piatok – Nedeľa
Púte, turistické víkendy, návšteva UPaC v iných univerzitných mestách, Sústredenie zo spirituality, filmové večery
Vaše možnosti
Milí študenti! Aj vy môžete byť živou súčasťou UPaC, môžete krásne a zmysluplne prežiť svoje vysokoškolské štúdium v Ružomberku. V UPaC môžete naplno rozvíjať svoje dary a talenty, môžete rásť a pomáhať rásť
aj iným. Veľmi radi Vás medzi nami uvítame, radi Vám ponúkneme aj službu. Príďte medzi nás. Budeme jednou rodinou.
Požičiavanie bicyklov: V UPaC máme päť kusov trakingových bicyklov, ktoré môžu poslúžiť aj Vám pri spoznávaní krás prírody v okolí nášho mesta.
Požičiavanie lyžiarskej výstroje pre zjazdové a bežecké lyžovanie, požičiavanie saní: Pre zimné športy
máme k dispozícii zjazdové a bežecké lyže s plným výstrojom, rovnako aj sane. Radi Vám ich požičiame.
92 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 92
28.8.2013 14:31:15
INFORMÁCIE PRE ŠTUDENTOV
Poradenské centrum KU
Poradenské centrum KU nájdu jej poslucháči na Hrabovskej ceste 1 v bloku C. Poskytuje služby sociálno-právneho poradenstva, kariérového poradenstva, k dispozícii pre študentov je aj psychologická
poradňa s SOS linkou psychologickej pomoci na telefónnom čísle: +421 917 224 662. Centrum tiež zabezpečuje poradenstvo a pomoc pre študentov so zdravotným znevýhodnením a matky s deťmi. Viac informácií: www.poradna.ku.sk. Kontakty: tel.: +421 918 337 410, e-mail: [email protected]
Možnosť ďalšieho rastu pre študentov univerzity ponúka projekt Kolégia KU. Jeho prvoradým cieľom je snaha
o realizovanie poslania KU formovať myseľ a srdce v atmosfére komunity a za sprevádzania skúsenými odborníkmi. Projekt sa svojím charakterom vracia k počiatočným víziám KU – byť univerzitou, ktorá formuje a pripravuje budúcich kresťanských lídrov – absolventov ako zrelé a zodpovedné osobnosti. Kolégium sa snaží o intelektuálny rozvoj, a preto ponúka kurzy a kolokviá zamerané na kresťanskú filozofiu, históriu, kultúru, umenie,
politiku a zdokonaľovanie jazykových a mediálnych znalostí. Viac informácií na internetovej stránke kolegium.
ku.sk alebo na e-maile: [email protected]
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC)
Univerzitné pastoračné centrum Jána Vojtaššáka (UPaC) v Ružomberku sa nachádza v univerzitnom kampuse na Hrabovskej ceste a je spoločenstvom kňazov, spolupracovníkov, študentov, pedagógov a zamestnancov
univerzity, ktorí majú záujem z univerzitného spoločenstva vytvárať jednu rodinu. Prostredníctvom duchovných, kultúrnych, športových a spoločenských podujatí sa snaží prispievať k napĺňaniu poslania KU, a to formácii mysle i srdca. Viac informácií: www.upac.sk. Nepretržitý kontakt na kňaza: +421 918 337 449, e-mail:
[email protected]
Univerzitná knižnica KU
Univerzitná knižnica KU sa nachádza na Hrabovskej ceste 1 (tel.: +421 44 43 25 211, e-mail: [email protected])
a na pracoviskách v Košiciach a v Spišskom Podhradí. Knižnica disponuje šiestimi študovňami so 183 študijnými miestami. Používateľom je prístupných 140 počítačov s pripojením na internet a wi-fi. Od júna 2011 začala univerzita budovať novú Univerzitnú knižnicu KU, kde nájde miesto vyše 700 000 knižničných jednotiek, jej
súčasťou je aj galéria, spoločenské priestory a kaviareň. Viac informácií o projekte: www.kniznica.ku.sk. Nová
knižnica bola slávnostne otvorená v septembri 2013.
Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU
Ubytovanie a stravovanie poslucháčom univerzity zabezpečujú Ubytovacie a stravovacie zariadenia KU (Námestie A. Hlinku 60, Ružomberok, tel.: +421 44 430 46 93, e-mail: [email protected]). Poplatky za ubytovanie sú od
46 €, v závislosti od kategórie a počtu lôžok na izbe v študentských domovoch a v zazmluvnených ubytovacích
zariadeniach. Univerzita garantuje poskytnutie ubytovania všetkým študentom prvých ročníkov bakalárskeho
štúdia, ktorí oň požiadajú. Stravovanie pre študentov je zabezpečené v jedálňach a reštauračných zariadeniach
v areáli fakúlt alebo v ich blízkosti. Viac informácií na http://usz.ku.sk.
Oddelenie pre výchovu a mobility KU
Oddelenie pre výchovu a mobility KU sprostredkováva štúdium a odbornú pracovnú stáž pre študentov, prednáškové pobyty pre pedagógov a nepedagogických pracovníkov na zahraničných inštitúciách. Zabezpečuje
administráciu pobytov hosťujúcich študentov a pedagógov na KU. Nájdete ho na rektoráte KU (Námestie
A. Hlinku 60), konzultačné hodiny: v utorok od 9.00 do 11.30 h a od 13.00 do 14.30 h, v stredu a vo štvrtok od
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 93
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 93
28.8.2013 14:31:15
9.00 do 11.30 h. Po dohode (tel.: +421 908 337 411, +421 918 337 433, e-mail: [email protected], [email protected]) je konzultácia možná aj mimo konzultačných hodín. Viac informácií:
www.ku.sk, časť Zahraničné vzťahy a mobility.
Ústav informačných a komunikačných technológií KU
Vydanie a prolongáciu medzinárodných študentských preukazov ISIC zabezpečuje Ústav informačných a komunikačných technológií KU, ktorý nájdete v budove rektorátu na Námestí A. Hlinku 60 v Ružomberku (tel.:
+421 918 337 430, e-mail: [email protected], http://uikt.ku.sk). Otváracie hodiny pre poslucháčov sú v pondelok, v stredu od 10.00 do 12.00 h a od 12.30 do 14.30 h, v piatok od 10.00 do 12.00 h od 12.30 do 14.00 h.
94 | INFORMÁCIE O ŠTÚDIU
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 94
28.8.2013 14:31:15
OBSAH
Informácie o Katolíckej univerzite v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Informácie o Filozofickej fakulte KU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Harmonogram akademického roka 2012/2013. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Všeobecné informácie o štúdiu na FF KU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Základná charakteristika študijných programov FF KU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Všeobecný základ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Pedagogicko - psychologický základ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sústredenie zo spirituality v akademickom roku 2012/2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Informácie o katedrách
Katedra anglického jazyka a literatúry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Katedra filozofie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Katedra germanistiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Katedra histórie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Katedra politológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Katedra psychológie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Katedra religionistiky a náboženskej výchovy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Katedra slovenského jazyka a literatúry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Katedra žurnalistiky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Študijný poriadok FF KU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Smernica dekanky FF KU o písomných prácach študentov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Smernica dekana FF KU o akademickej nečestnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Informácie o Univerzitnom pastoračnom centre Jána Vojtaššáka v Ružomberku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Informácie pre študentov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU | 95
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 95
28.8.2013 14:31:15
INFORMÁCIE O ŠTÚDIU 2013/2014
Vydala: Filozofická fakulta
Katolíckej univerzity v Ružomberku
ISBN 978-80-561-0031-8
info_o_studiu_FF_KU_2013_newnew.indd 96
28.8.2013 14:31:15
Download

FILOZOFICKÁ FAKULTA A - Katolícka univerzita v Ružomberku