AL
RE ATE
T
ES
NY
A
MP E
CO OFIL
PR
R
ISO
G
TIN
N
OU
C
C
A
Y
V
AD
ATE
R
PO CE
R
CO IN AN
F
© 2011 - CEEB Slovakia, s.r.o.
6
advisory
poradenstvo
10
účtovníctvo
accounting
12
eu fondy
eu funding
16
pohľadávky
claim management
18
e-riešenia
e-solutions
20
hr manažment
human resources
22
real estate
real estate
24
obsah
contents
organizácia skupiny
the group organization
úvod
ıntroduction
Strana
Page
Dovoľte, aby sme Vám predstavili skupinu CEEB
Group. Svoju činnosť zahájila k 1. januáru 2011 a
vznikla spojením niekoľkých spoločností, ktoré svoju
činnosť v oblasti poradenstva, práva, účtovníctva,
daní, auditu, manažmentu, outsoursingu, IT integrácie, či ľudských zdrojov vykonávajú už niekoľko rokov.
Základnou filozofiou skupiny sa stáva možnosť poskytovať komplexné služby pod jednou strechou. Možnosť hľadať nové, neobvyklé, lepšie a predovšetkým
jednoliate riešenia v celej škále ekonomicko – právnych vzťahov a hospodárskeho riadenia. Zavádzame
inú kvalitu služieb, osobitý prístup a myslíme v súvislostiach.
CEEB Group was officially founded on January 1,
2007 in order to provide its customers with professional services in the field of business and legal
advisory, accounting, taxes, audit, management
and process outsourcing, IT integration and human
resources management. The business group consists of several existing companies which have been
active in the field for several years.
The group’s main philosophy is to market a comprehensive portfolio of business advisory services
under a common brand. For our customers, we
intend to create tailor-made innovative solutions, apply new service quality, individual approach and think
in broader perspectives.
4l5
...vznikli sme spojením rôznorodého,
aby sme vytvorili
svet bezstarostného podnikania...
...we united our capabilities and
professional experience to make
your business much easier…
organizácia skupiny
the group organization
Strana
Page
Aj keď vznik spoločnosti sa datuje k roku 2010, prvopočiatky a základy jej existencie boli položené už v roku 2002. Vtedy bolo zahájené poskytovanie poradenských, účtovných služieb a pomoc, asistencia pri úverových konaniach. K
týmto činnostiach sa postupne pridali ďalšie produkty z oblasti ekonomicko –
právneho riadenia podnikov prostredníctvom etablovaných špecializovaných
spoločností. Ku koncu roka 2006 došlo k spojeniu týchto spoločností v jeden
silný celok schopný uspokojiť aj tie najnáročnejšie požiadavky klientov z najrôznejších odvetví národného hospodárstva.
Although the CEEB Group was formed in 2010, its foundations were created
in 2002. The founding members began to offer business advisory services
in the area of corporate financing, accounting and taxes. Gradually, the
service portfolio as well as the number of partners were growing. By the
end of 2006, the founding members agreed on creating a new and strong
commercial brand, CEEB, that would be able to fulfill even the most complex
requirements of its clients from various industries.
6l7
Fondy EÚ
EU Funding
Grantové programy a výzvy
Grant programs and initiatives
Plány regionálneho rozvoja
Regional development plans
Medzinárodná spolupráca
International cooperation
Technická asistencia
Technical assistence
regional development
Trhové analýzy
Market analyses
Marketing podujatí
Event marketing
Medzinárodná spolupráca
International cooperation
Indoor tréningy
Indoor trainings
Optimálne financovanie
Optimal financing
Outdoor tréningy
Outdoor trainings
Projektový manažment
Project management
Teambuilding
Teambuilding
Kontrahovanie partnerov
Business partner contracting
Komunikácia
Communication
real estate
human resources
Poradenstvo
Advisory
Organizácia skupiny
The group organization
Systémová integrácia
System integration
Systém manažérstva kvality
System of quality management
Úvery a financovanie
Loans and financing
CEEB Slovakia, s.r.o.
financial and business
advisory group
Grantové financovanie
Grant financing
Manažment dokumentov
Document management
Bezpečnosť a outsourcing
Security and Outsourcing
Manažment a riadenie
Management and organization
Reštrukturalizácia
Reengineering
ARTMI, s.r.o.
CEEB INVEST, s.r.o.
advisory services
EXTERNÝ PARTNER
EXTERNAL PARTNER
Účtovníctvo
Accounting
CEEB Slovakia, s.r.o.
EXTERNÝ PARTNER
EXTERNAL PARTNER
Dane a daňové poradenstvo
Taxes and tax advisory
Analýzy a reporty
Analyses and reporting
accounting
Právne poradenstvo
Law advisory services
Ostatné právne služby
Other lawyers services
law services
Audit a forénzne vyšetrovanie
Audit and forensic investigation
Mzdy a personalistika
Payrolls
e-solutions
Správa a inkaso pohľadávok
Claim management
Faktoring a forfaiting
Factoring and forfeiting
claim management
EXTERNAL PARTNER
performance analyses,
trainings, events
Stav k 1.1.2011
as of January 1, 2011
vízia a poslanie
vısıon and mission
Strana
Page
vízia
vision statement
„Prepracovať sa na špičku medzi spoločnosťami pôsobiacimi
v oblasti biznis poradenstva tak na Slovensku ako aj v regióne
strednej a východnej Európy.“
„To become a top advisory company operating in the field of business consultancy in Slovakia as well as whole Central and Eastern
European region.“
poslanie
mission statement
„Ako dynamicky sa rozvíjajúca konzultantská spoločnosť, ktorá sa
zaoberá poskytovaním služieb v oblasti biznis poradenstva, práva,
účtovníctva, daní, auditu, manažmentu, outsourcing-u služieb,
IT integrácie a ľudských zdrojov, chceme aktívne prispieť
k zvýšeniu finančnej efektívnosti a teda aj konkurencie schopnosti
podnikateľského sektora na Slovensku a strednej Európe.“
We are dynamically developing business consultancy company operating in the field of legal, accountancy, audit and management services,
service outsourcing, IT integration and human resources, we want
to contribute to the improvement of financial efficiency and general
competitiveness of the corporate sector in Slovakia and whole Central
and Eastern European region.”
8l9
poradenstvo
advisory
Včasné a správne informácie sú základom úspešnosti Vašej podnikateľskej činnosti. Bez nich nie je možný ďalší rast a rozvoj. Sú elementárnym predpokladom správnych rozhodnutí manažmentu na
akejkoľvek úrovni riadenia. Preto je veľmi dôležité, aby ste mali vždy
v správnom čase, na správnom mieste informácie, ktoré môžu
bezprostredným spôsobom determinovať strategické, ale aj operatívne rozhodnutia a vymedziť tým cestu k podnikateľskému úspechu. Spoľahnite sa preto na rady a analýzy od tímu odborníkov a
minimalizujte možné riziká dôkladným poznaním podnikateľského
priestoru. Nech už sa chystáte realizovať akúkoľvek transakciu, či
rozširujete svoje pole pôsobnosti, kupujete podnik alebo potrebujete zabezpečiť financovanie, sme tým najlepším partnerom
s dostatočnými skúsenosťami a najširším polom pôsobnosti. Citlivé zladenie všetkých ekonomicko – právnych aspektov v jeden
komplexný homogénny celok sa tak stáva našou najväčšou devízou.
Strana
Page
10 l 11
Exact and up-to-date information is a crucial factor of your
business success – it is a fundamental prerequisite for all
managerial decisions on every management level. Therefore,
it is vital that you have all relevant information at the right
place in the right time, so that you can make your operational and strategic decisions more efficient. Rely on our team
of consultants who provide you with expertise and minimize
your potential risks. If you intend to carry out an expansion
on new markets or plan a merger/acquisition with other
companies we are the best partners with the highest experience and know-how. Precise and tailor made harmonization
of all economic and legal aspects into a single process is
one of our strongest competitive advantages.
Čo ponúkame?
riadenie zvyšovania výkonnosti podnikov,
zefektívnenie finančného riadenia,
konsolidácia a vykazovanie,
zvyšovanie efektivity administratívnych procesov a riadenia,
analýza nákladov, zvyšovanie tržieb,
správa aktív (tresaury),
sprostredkovanie úverov, zastupovanie v úverových konaniach,
prevádzkové a projektové financovanie,
bankové a nebankové úvery, syndikované úvery,
zakladanie, delenie a likvidácia podnikov,
právne poradenstvo, riadenie záväzkových vzťahov,
účtovné a daňové poradenstvo,
oceňovanie podnikov, analýzy,
fúzie a akvizície, domáce, zahraničné,
korporátne finančné poradenstvo.
Prečo my?
precízne poznáme podnikateľské prostredie,
akumulujeme informácie o všetkých odvetviach,
kooperujeme s prestížnymi finančnými inštitúciami,
nájdeme pre Vás to najlepšie riešenie financovania Vašich potrieb,
upozorníme Vás na všetky úskalia,
optimalizujeme Vaše úverové riziko a angažovanosť,
zabezpečíme Vám všetko potrebné počnúc súdnoznaleckým posudkom,
architektom, cez podnikateľský zámer, rôzne druhy analýz až po
všetku potrebnú dokumentáciu,
poskytujeme najširší komplex služieb vo vynikajúcej kvalite,
sme rýchli a flexibilní.
What do we offer?
spin off management,
financial management optimization,
consolidation and reporting,
increasing efficiency of administration processes,
cost analysis, revenue expansion,
asset management (treasury),
corporate financing,
operational and project financing,
bank loans, investment fund loans, syndicate loans,
company establishment, division and liquidation,
legal advisory, liability management,
professional accountancy and tax advisory,
company pricing, analyses,
national and international mergers/acquisitions,
professional corporate finance advisory.
Why choose CEEB?
we know precisely the business environment,
we are accumulating information about all industries,
we are cooperating with important financial institutions,
we can find the best solution for financing your needs and ideas,
we can identify all potential risks,
we can optimize your debt risk and debt service,
we can arrange judiciary statements, architects, business
plans, various analyses, project management and operational
documentation,
we are offering the broadest portfolio of services in the top quality,
we are flexible and customer-oriented.
účtovníctvo
accounting
Účtovníctvo sa nevedie len pre účely vyčíslenia daňového základu,
ale predovšetkým pre potreby samotného podnikateľského subjektu. Je základnou informačnou bázou o hospodárení podniku, poskytuje prehľad o všetkých finančných, ale aj nefinančných pohyboch, tokoch. Len prostredníctvom správnych, včasných a relevatných informácií bude účtovná jednotka schopná efektívne riadiť svoju prevádzku, korigovať odchýlky od plánov a zabezpečiť dlhodobo udržateľný rast. Ponúkame Vám preto komplexné služby v oblasti vedenia účtovnej agendy. Vždy, keď to budete potrebovať, budete mať k dispozícii tie správne relevantné informácie a to
nielen prostredníctvom priameho prístupu do nášho informačného systému. Prečo sa trápiť spracovávaním papierov a zbytočným zaťažovaním sa dôležitými termínmi? Ponúkame Vám kompletný servis, bez starostí, ale aj prepSacovaný program daňovej
optimalizácie, ktorým ušetríte nielen čas, peniaze a námahu, ale
vyhnete sa aj prípadným chybám a nezrovnalostiam. Okrem toho
Vás zastúpime pri komunikácií s akýmkoľvek úradom, poisťovňou, organizáciou, aby sme ušetrili Váš čas, tak aby ste sa naplno
mohli venovať svojmu core biznisu. Prebratie plnej zodpovednosti za reBlizované práce je samozrejmosťou.
Strana
Page
12 l 13
Financial and business accountancy is useful not only within the process of determining income and other taxes, but also as a source of
vital information for company management. In general, it is the main
information base of the company performance – in real time, it
thoroughly describes all financial and material inflows/outflows. As
a result, executive boards are able to manage business operations
more efficiently and drive all activities towards the achievement of
predefined strategic goals. CEEB, understands the importance of
accountancy and, therefore, offers a comprehensive packages of
accountancy services. Whenever you might need, you will have a direct access to the most recent information concerning the financial performance of your company. Why should you bother yourself
with book-keeping and maintaining important tax deadlines? We are
offering you a complete service package, including tax optimization,
that will save your time, money and most of all you will be preserved
from any accountancy errors. Besides, we are offering you a professional representation at all state authorities, social and health insurance companies in order to give you enough time for doing your
core business. Finally, we are accepting all potential financial and
legal liabilities that might result from the book-keeping performed
by CEEB.
podvojné a jednoduché účtovníctvo,
evidencia DPH, priame a nepriame dane,
mzdy a personalistika,
účtovné uzávierky, závierky, daňové priznania,
audit, overenie účtovnej závierky,
forenzné vyšetrovanie,
daňové poradenstvo, daňový audit, daňová optimalizácia,
zastupovanie v daňovom konaní,
medzinárodné daňové systémy,
medzinárodné daňové plánovanie,
medzinárodné výkazníctvo IAS, US GAAP, IFRS.
What do we offer?
financial and business accountancy,
taxes including VAT, payrolls,
financial reports, consolidated financial reports, tax declarations,
auditing, notary verification of audit reports,
forensic investigation,
tax advisory, tax auditing,
tax optimization,
professional representation at the state authorities,
international accountancy systems,
international tax planning,
international financial reporting IAS, US GAAP, IFRS.
Prečo my?
poskytujeme najširší komplex služieb vo vynikajúcej kvalite,
sme rýchli a flexibilní nech potrebujete čokoľvek,
spolupracujeme s odborníkmi z rôznych oblastí účtovníctva, auditu, daní a práva,
máte možnosť vybrať si z viacerých balíkov služieb podľa stupňa kooperácie,
vždy a všade nekompromisne presadzujeme Vaše záujmy,
úradné formality vybavujeme za Vás,
stav Vášho účtovníctva, teda Vášho hospodárenia si môžete pozrieť on-line
prostredníctvom internetového prehliadača alebo priamym napojením
na náš informačný systém 7 dní v týždni a 24 hodín denne,
ušetríte na mzdách pracovníkov, ktorí sa využitím našich služieb stanú nadbytoční,
ušetríte na daniach vďaka nášmu programu daňovej optimalizácie,
za správnosť vedenia úřtovníctva preberáme zodpovednosť v plnom rozsahu.
Why choose CEEB?
the broadest service portfolio of the highest quality,
flexibility and strong orientation on customer preferences,
large number of external consultants from various fields
of business consultancy
(accountancy, auditing, taxes and law),
broad range of products,
professional representation at all state institutions,
current information on your business performance 24/7,
considerable cost cuts resulting from using our services,
more efficient tax performance resulting from the professional tax
optimization program,
quality guarantee, full responsibility for your accountancy.
Čo ponúkame?
právna podpora
legal support
Či sa už jedná o založenie spoločnosti, vykonanie zmien alebo koncepciu zmluvy, naši odborníci sú pripravený poskytnúť Vám komplexný
servis. Naša skupina je však pripravená odborne podporiť aj Vaše medzinárodné transakcie, fúzie a vytvoriť tie najvýhodnejšie konštrukcie pre
Vaše obchodné modely. Môžete pritom využiť úzku kooperáciu právnikov,
daniarov, finančníkov, tak aby boli všetky požiadavky vždy riešené komplexne a s odbornou starostlivosťou na najvyššej úrovni. Naša právna podpora je Vám k dispozícií pri všetkých operáciách a balíkoch služieb. Upozorníme Vás na zmeny legislatívy a pomôžeme Vám pripraviť sa na tieto
zmeny v predstihu. Sme schopný Vašu spoločnosť pripraviť na podnikanie od počiatku jej založenia, cez interné predpisy až po zabezpečenie samotnej každodennej operatívy.
Strana
Page
14 l 15
From company founding, several kind of changes in company to
contract conception, our specialists are prepared to allow you a
complex sort of legal services. Our group is ready to support your
every international deals, fusions and to create the best construction of your business models. You can use unique cooperation of
solicitors, tax-advisors, and financial analytics to satisfy all your requirements with complex and high quality level of services. Our legal
support is available to your every operation and package of services.
We give you notice to all legislation changes and we help you to
implement these changes in your company. We are able to prepare
your business from beginning, through internal rules to everyday
behaviors.
...nachádzame súvislosti, aby sme Vaše sny priblížili
k realite, veríme vo Váš úspech a vieme, že len
prostredníctvom klientov môžeme rásť, objavovať
nové dimenzie a prinášať ich pre všetkých,
vrátane Vás...
... in order to make your dreams come true,
we see things in broad perspectives, we believe in
your success and know that it is because of you that
we can grow, explore new dimensions and bring
them to everyone including you...
eu fondy
eu funding
Vstup Slovenska do EÚ, globalizácia svetovej ekonomiky a stále prebiehajúca reštrukturalizácia hospodárstva SR predstavujú
rozhodujúce hospodárske procesy vytvárajúce tlak na vybudovanie konkurencieschopnej a dynamickej ekonomiky; ekonomiky založenej na zodpovednosti, iniciatíve, inovatívnosti a kreativite slobodných občanov, ktorá zabezpečuje lepšie uspokojovanie ich životných potrieb a zároveň zachováva kvalitu životného prostredia
pre nasledujúce generácie. Treba ju chápať ako systém skladajúci
sa z troch rozvojových subsystémov – ekonomického, sociálneho a environmentálneho s vlastnými cieľmi a funkciami, ktoré sa
navzájom ovplyvňujú a dopĺňBjú. Všetky uvedené subsystémy, no
najmä ich úspešný rozvoj, sú predmetom eminentného záujmu,
tak Európskeho spoločenstva, ako aj jednotlivých národných vlád.
V záujme ich efektívneho rozvíjania boli vytvoreného rôzne druhy
podporných fondov, z ktorých môžu na základe kvalitných projektov čerpať tak neziskový sektor, ako aj komerčné spoločnosti.
Je len na schopnostiach jednotlivých krajín, ako sa s touto výzvou
vysporiadajú.
Strana
Page
16 l 17
Slovakia’s successful integration into the European Union, the
ongoing process of its economic restructuring along with the
globalization of world economy are one of the key factors that
drive the country into the creation of a competitive, dynamic and
successful society. The society which is based on innovativeness
and creativity of its citizens, the society able to satisfy their needs
and, hence, able to protect the quality of the environment for
generations to come. From institutional perspective, however, one
can say that this society must be perceived as a system
of three development sectors– economic, social and environmental. Each of them having its own goals and functions interact
and complete one another. Successful development of those
sectors is under the constant focus of not only the European
Community, but also the national governments. In order to support and promote their development the European Union has created a set of institutional tools known as structural funds. These
can be used by both non-governmental and commercial sectors. The pace at which European countries develop will depend
on the ability of their national governments and respective institutions to draw the money from these funds.
Čo ponúkame?
profesionálne spracovanie myšlienky do podoby projektu,
spracovanie finančno-ekonomických štúdií (štúdie
uskutočniteľnosti, cost-benefit analýzy, affordability štúdií, ap.),
kompletné spracovanie projektových žiadostí,
technická asistencia pri implementácii projektov,
sprostredkovanie zahraničných partnerov,
projekty pre komunálnu, neziskovú a komerčnú sféru,
sprostredkovanie kofinancovania projektov,
príprava žiadostí, granty na kľúč.
Prečo my?
skúsenosti v oblasti plánovania a implementácie projektov
regionálneho rozvoja,
kontakty na zahraničné spoločnosti a združenia pôsobiace v oblasti
regionálneho rozvoja,
pružnosť pri hľadaní optimálneho riešenia,
komplexnosť ponuky a možnosť využiť aj iné služby skupiny.
What do we offer?
transformation of ideas into formally correct and
professional development projects,
elaboration of various research studies (feasibility
studies, cost-benefit analyses, affordability studies, etc.),
preparation of project proposals for Structural funds,
technical assistBnce during the project implementation,
international partners and partnerships,
projects for municipalities, non-profit organizations
and companies.
Why choose CEEB?
professional experience in the field of regional
development project implementation,
valuable long term business relations with national
as well as international regional development institutions,
flexibility in creating optimal solutions.
complexity of the service portfolio and possibility to use other services.
pohľadávky
claım management
Hospodársky proces je často veľmi nevyspytateľný. Prináša zo sebou
aj veľa úskalí a naše komplexné služby sú tu pre Vás, aby sme predchádzali možným problémom alebo už riešili vzniknuté nezrovnalosti. Jednou z najrizikovejších oblastí je aj správa pohľadávok. Aj v tejto
oblasti sme preto pripravení odbremeniť Vaše podnikanie a prevziať
správu Vášho pohľadávkového portfólia na naše plecia. Okrem toho
sme schopní zabezpečiť aj súdne alebo mimosúdne vymáhanie pohľadávok, či ich poistenie. K dispozícií máte aj faktoring a forfaiting
pohľadávok a celú škálu súvisiacich služieb ako preverenie odberateľov, poskytovanie kreditných informácií, či už prostredníctvom našich
dcérskych spoločností alebo externých finančných ústavov. Kooperujeme s našimi klientmi pri tvorbe odberateľských zmlúv, snažíme sa
o také zabezpečenie návratnosti pohľadávok, aby v žiadnom prípade
nedošlo k poškodzovaniu hospodárenia spoločnosti.
Strana
Page
18 l 19
Doing business with various groups of customers and suppliers may sometimes lead to an unexpected financial problems. We understand the importance of financial liquidity
and, therefore, offer you a broad range of services related to the claim portfolio management. Our team of
experts efficiently asses every claim and decide which of
them should be covered by insurance or reclaimed at court.
In addition, you can use the factoring/forfeiting and the
whole range of supplementary services such as customer/
supplier evaluation, revealing credit information, etc. We
are also cooperating with our customers during the formulation of legal contracts and striving to define conditions that would not jeopardize the cash position of their
business.
...aj keď sme finančníci,
vieme, že peniaze nie sú všetko,
preto sa snažíme
byť nielen Vašimi partnermi,
ale aj priateľmi, vytvárame
nový podnikateľský priestor
založený na ľudskosti a
morálnych zásadách...
...even though we are financial analysts,
we are aware of the fact that
the money is not the most important thing,
we are striving to be not only
your partners, but also friends,
we are trying to promote
new entrepreneurial enviroment
based on ethics and moral principles...
e-riešenia
e-solutions
Už dávno žijeme v dobách globalizácie a informačných technológií.
Podstatne sa skrátili časy prenosu informácií. Organizácie, ktoré tento fakt ignorujú prichádzajú o podstatnú časť konkurenčnej výhody
alebo dokonca zanikajú. Sme si vedomí dôležitosti tejto oblasti, a preto prichádzame s ponukou služieb v oblasti informačných technológií, systémovej integrácie a bezpečnosti informačných tokov. Využívame pritom skúseností zo všetkých oblastí, v ktorých pôsobíme
a dokážeme zladiť aj tie najšpecifickejšie požiadavky klientov, tak aby
sme dosahovali čo najvyššiu efektivitu všetkých vnútropodnikových procesov. Ak je to účinnejšie, sme schopní výkon čiastkových
alebo celkových činností prevziať a formou outsourcingu šetriť Vaše
náklady a čas. Správa dátových tokov, nájdenie požadovanej informácie, či sledovanie procesov sa tak pre Vás stane hračkou.
Strana
Page
20 l 21
We all live in the world of constantly changing technologies. Organizations ignoring this phenomenon lose their competitive advantage
and can eventually go bankrupt. CEEB understands the importance
of information technologies and, therefore, offers a broad range of
services in the area of system integration and information flow
security. We use our professional expertise so that we can harmonize customers’ specific requirements and achieve the highest
efficiency of all business processes. Provided that, it is more effective, we are able to outsource some or all of the internal business
process and, thereby, save money and time.
Čo ponúkame?
návrh a implementácia informačných systémov,
poradenstvo pri nasadzovaní riešení do praxe,
ERP, CRM, CMS, MIS, SIS, TPS, CIM, CAM, CAE, KWS systémy,
data management, dátové sklady,
zlaďovanie systémov, ich správa, údržba a kontrola,
poradenstvo pri zavádzaní systémov riadenia kvality,
informačné a bezpečnostné audity,
bezpečnosť systémov,
IT outsourcing.
Prečo my?
jedinečné spojenie znalostí IT a ekonomicko - právnych súvislostí,
dokážme poskytnúť komplexné služby na kľúč,
spolupracujeme s viacerými dodávateľmi informačných systémov,
vyberieme a navrhneme riešenia, ktoré rastie s Vašou spoločnosťou,
rýchlo a flexibilne reagujeme na Vaše potreby,
snažíme sa, aby sme Vás dokonale poznali a prinášali
len tie najlepšie riešenia.
What do we offer?
proposal and implementation of information systems,
professional advisory during the implementation IT solutions,
ERP, CRM, CMS, MIS, SIS, TPS, CIM, CAM, CAE, KWS systems,
data management, data warehouses,
system harmonization, management, maintenance and control,
implementation of the quality management systems,
information and security audits,
IT system security,
IT outsourcing.
Why choose CEEB?
we are offering a unique combination of IT knowledge and
economic and legal implications,
we are offering tailor-made services,
we are cooperating with several IT system suppliers,
we select and design solutions that will grow with your business,
we are flexible and customer-oriented,
we are striving to identify your needs and design the optimal solutions.
ľudksé zdroje
human resources
Strana
Page
Riadenie ľudských zdrojov (RLZ) je jedna zo základných podnikateľských činností, ktorá sa zaoberá praktickými technikami riadenia ľudských zdrojov. Vo všeobecnosti sa zakladá na predpoklade, že všetci
zamestnanci sú individuality s rôznymi potrebami a cieľmi, a ako
takí, by sa teda nemali považovať za štandardný výrobný prostriedok,
ako je tomu v prípade technológie alebo iného investičného majetku.
RLZ zvykne na pracovnú silu nazerať z pozitívneho hľadiska, pričom
predpokladá, že takmer každý zamestnanec si želá produktívne
prispievať k rastu spoločnosti, v ktorej pracuje a teda jedinými prekážkami pri ich snažení je nedostatok znalostí, nedostatočný tréning
a v neposlednom rade zlyhania procesov. Moderné RLZ sa tiež považuje za inovatívny prístup k riadeniu pracoviska. Rôzne techniky nútia manažérov spoločnosti vyjadrovať svoje zámery a ciele jasne a
tak, aby ich zamestnanci pochopili a vykonali podľa ich predstáv. Núti
ich tiež priraďovať zodpovedajúce technické vybavenie, ktoré pracovníkom umožňuje plniť ich úlohy. Techniky RLZ sú potom chápané
ako vyjadrenie cieľov a prevádzkových procesov firmy ako celku.
22 l 23
Human Resource Management (HRM) is a business practice that
addresses the practical techniques of managing a workforce. It is
based primarily on the assumption that employees are individuals
with varying goals and needs, and as such should not be thought
of as basic business resources, such as trucks and filing cabinets.
HRM takes a positive view of workers, assuming that virtually all
wish to contribute to the enterprise productively, and that the
main obstacles to their endeavors are lack of knowledge, insufficient
training, and failures of process. HRM is also seen as a more innovative view of workplace management. Its techniques force the
managers of an enterprise to express their goals with specificity so
that they can be understood and undertaken by the workforce, and
to provide the resources needed for them to successfully accomplish their assignments. As such, HRM techniques, when properly
practiced, are expressive of the goals and operating practices of the
enterprise overall.
Čo ponúkame?
odborné školenia,
indoor tréningy,
komunikácia v manažmente,
riadenie a organizovanie,
firemná kultúra a rozhodovanie,
efektívna komunikácia a zvládanie konfliktov,
zručnosti pri poskytovaní špecifických služieb,
outdoor tréningy,
teambuilding,
organizácia odborných podujatí a event marketing,
spoločenské podujatia.
Prečo my?
odbornosť, skúsenosti celej skupiny,
profesionálny prístup k psycho analýze a rozvoju ľudských zdrojov,
silná orientácia na klienta a jeho potreby,
pružnosť pri hľadaní optimálneho riešenia.
What do we offer?
theme-oriented trainings,
indoor trainings,
management communication,
efficient management and organization,
corporate culture and decision making,
efficient communication and stress management,
specific skills,
outdoor trainings,
teambuilding activities,
event organization and marketing,
socializing events.
Why choose CEEB?
expertise, experience of the whole group,
professional approach to psycho analysis and HR development,
strong orientation on customer and his needs,
flexibility in defining the optimal solution..
real estate
real estate
Development nehnuteľností je odvetvím podnikateľskej činnosti, ktorej úspech závisí predovšetkým na správnom riadení tokov Cash Flow. Nehnuteľnosť je drahé a navyše málo likvidné aktívum. Inými slovami povedané, jeho vlastnenie a prevádzka stojí veľa peňazí a je navyše vysoko pravdepodobné, že jeho predaj nebude jednoduchý. V rámci developmentu nehnuteľností existujú
tzv. „hard costs“, t.j. skutočné náklady spojené s výstavbou, opravami, rekonštrukciami a tzv. „soft costs“, t.j. poplatky za rôzne posudky, návrhy, analýzy ap. Vzhľadom na to, že sú náklady vysoké,
predaj obtiažny a výnos z investície oddialený, development nehnuteľností je veľmi riziková činnosť. Hlavnou náplňou práce developerov je preto riadenie rizika. Keďže sa v rámci tejto činnosti točia
veľké objemy finančných zdrojov, drvivá väčšina developerských
projektov sa financuje s relatívne veľkým podielom dlhovej služby. Čím majú cudzie zdroje vyšší podiel, tým sa zvyšuje celkový ziskový potenciál projektu, avšak na druhej strane sa zvyšuje úverové riziko a rastie pravidelný negatívny tok Cash Flow (t.j., pravidelné splátky úverov financujúcim inštitúciám), ktorý bude treba kryť.
Vo všeobecnosti sú takéto projekty ziskové ak sa podarí udržať potrebu kapitálu potrebného bezprostredne pri začatí projektu na minime. Projekt je potom schopný začať generovať pozitívny Cash flow potrebný na krytie a splácanie úverov.
Strana
Page
24 l 25
Real estate development is first and foremost a cash flow
business. Real estate is, by its nature, an expensive nonliquid
asset. This means that it costs a lot of money to own it, and it
can be difficult to sell. In development activity, there are also
the added costs of improvements themselves (typically called
“hard costs”) and the fees of various and sundry consultants
necessary to get the work done properly (typically called “soft
costs”). Because expense is high, sale is difficult, and return
on investment is delayed, real estate investment is inherently
risky. A large part of the work of developers is the management of risk. Because the amounts of money involved are typically very large, a majority of real estate development projects
are financed with a large amount of debt leverage. While more
leverage increases potential profit, it also magnifies risks and
builds in a periodic negative cash flow (regular payments on the
debt). Projects will generally be profitable if the upfront
commitment of cash is kept to a minimum and the project can
quickly start generating a positive cash flow sufficient to
cover debt service.
Čo ponúkame?
spracovanie finančno-ekonomických a marketingových
štúdií uskutočniteľnosti,
odvetvové prieskumy trhu,
navrhnutie optimálneho modelu financovania,
spracovanie komplexného investičného zámeru,
zabezpečenie zdrojov financovania,
zabezpečenie domácich a zahraničných architektov,
kontrahovanie obchodných partnerov.
Prečo my?
skúsenosti v oblasti analýzy,
plánovania a implementácie realitných projektov,
flexibilnosť pri hľadaní optimálneho riešenia,
dlhodobé kontakty s domácimi a zahraničnými
architektonickými štúdiami,
dlhodobé kontakty s domácimi a zahraničnými bankami
What do we offer?
elaboration of financial and
marketing feasibility studies,
market research studies,
proposing the optimal financing model,
elaboration of the complex investment plan required by banks,
financial resources pooling,
providing national and international architects,
contracting business partners.
Why choose CEEB?
professional experience in the field of real estate project’s
analyses, planning and implementation,
flexibility in creating optimal solutions,
valuable long term business relations with national as well as
international architects,
long term business relations with national and international banks.
medzinárodná sieť
ınternational network
Strana
Page
...majte kdekoľvek a kedykoľvek pocit domova s našou sieťou
pre Váš medzinárodný biznis...
(viac informácií na www.ceeb.sk)
26 l 27
...have anywhere and anytime feeling like at home with our
network for your international business...
(more information on www.ceeb.sk)
komplexné služby pod jednou strechou
komplex services under the one roof
...kooperujeme s právnikmi, finančnými analytikmi, odborníkmi z jednotlivých odvetví,
sme v stálom kontakte s bankami, leasingovými, factoringovými
a inými finančnými inštitúciami, budujeme komplexné služby pod jednou strechou,
tak aby ste sa Vy sústredili iba na riešenie problémov súvisiacich s Vašim core biznisom,
nestrácajte preto čas hľadaním riešení, ktoré už máme dávno pripravené...
...we are cooperating with lawyers, financial analytics and other specialists from
every industry, we are in touch with banks, leasing, factoring and
other financial organizations, we evolve complex services under the one roof,
because of saving time for you, to focusing only on problems of your core business,
do not waste time to look for solutions, that we have already prepared...
www.ceeb.sk
BRATISLAVA
Panská 17, 811 01 Bratislava
Slovak republic
BANSKÁ BYSTRICA
Kuzmányho 5, 974 01 Banská Bystrica
Slovak republic
KOŠICE
Kováčska 6, 040 01 Košice
Slovak republic
Tel.: +421/2/20 63 3389
Fax: +421/2/20 64 1962
Tel.: +421/48/41 61 656
Fax: +421/48/41 61 656
Tel.: +421/55/290 10 40
Fax: +421/55/290 10 41
[email protected]
www.ceeb.sk
[email protected]
www.ceeb.sk
[email protected]
www.ceeb.sk
Download

Možnosť stiahnutia katalógu našich služieb