Download

Postup pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti v Urbárskej