BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:35 Page 1
Číslo 1/2011, ročník 9
ČASOPIS FIRMY BOST SK
nepredajné
Moderné trendy
v kovoobrábaní
Strojárstvo a automatizácia
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:35 Page 2
KOMPLEXNÝ PODNIKOVÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM VISION32
„Teraz mám svoju firmu skutočne pod kontrolou“
„Každú zákazku si viem okamžite vyhodnotiť“
„Viem presne zistiť, kde mi vo výrobe unikajú peniaze“
„Všetky podnikové informácie mám spoľahlivo
chránené a okamžite dostupné“
Aj takéto hodnotenia zákazníkov si vyslúžil
náš informačný systém, ktorý je dnes nasadený
v stovkách firiem v Českej aj Slovenskej republike a má za sebou dlhoročný vývoj a neustále
zlepšovanie. Počet našich užívateľov stále rastie, čo svedčí o jednoznačných prínosoch pre
našich zákazníkov.
Našou hlavnou prioritou je implementácia informačného systému vo výrobných a projektových firmách. Tejto oblasti sa náš
implementačný tím venuje dlhodobo a preto v
tejto oblasti máme skutočne veľké skúsenosti.
Niekto múdry povedal, že úspešné firmy sa
od tých neúspešných líšia práve spôsobom
práce s informáciami. Firmy si dnes viac ako v
minulosti uvedomujú potrebu šetriť, mať pod
kontrolou svoje náklady a nutnosť v maximálnej
miere eliminovať straty. Obstáť v konkurenčnom
prostredí často závisí od rýchlosti s akou sme
schopní reagovať na požiadavky zákazníkov a
na zmeny, ktoré prináša trh.
Toto všetko si vyžaduje mať okamžite k dispozícii všetky potrebné informácie, na základe
ktorých je možné spraviť rýchle a správne manažérske rozhodnutie.
Málokto si uvedomuje, že najviac času pracovníci firiem strácajú hľadaním informácií a ich
opakovanou evidenciou. To sú tie situácie typu
– „máme na zákazku všetko objednané, čo
nám chýba, kedy to má prísť, je to už na
sklade???...“
Málokto si tiež uvedomuje, že najviac strát vo
firmách vzniká z dôvodu zlej informovanosti. Iste
poznáte situáciu, keď nemôžete dokončiť zákazku, lebo niekto neobjednal materiál, alebo pri
prepisovaní položiek do objednávky sa niekto
pomýlil a kúpil niečo úplne iné ako chcel technológ, prípadne sľúbite zákazníkovi termín, ktorý
preplnená výroba nemý šancu dodržať.
A pritom by mohlo stačiť pozrieť sa do „systému“.
Dnes je už pravdepodobne každému jasné,
že riadenie kvality nie je len otázkou potrebného
imidžu firmy, ale životnou potrebou. Náklady na
kvalitu sú totiž vždy rádovo nižšie ako náklady
spojené s odstraňovaním nekvality. Riadenie
kvality však tiež nevyhnutne potrebuje získavať a
vyhodnocovať informácie o všetkých procesoch
vo firme. Pre garantovanie kvality je nevyhnutné
dodržiavanie štandardných postupov všetkými
zamestnancami firmy. Správne implementovaný
komplexný informačný systém vie veľmi účinne
nastaviť mantinely, ktoré zabránia neželaným
postupom.
Toto všetko sú dôvody, pre ktoré sa majitelia
a manažéri firiem rozhodli implementovať náš informačný systém. Nevyhnutnosť komplexného
podnikového informačného systému má totiž
priamy vplyv na úspešné napredovanie v podnikaní.
Prínosy implementácie nášho informačného
systému pre našich zákazníkov sú nesporné:
- možnosť okamžitého prístupu k informáciám
zo všetkých oblastí firmy
- ekonomický kontroling zameraný na výrobné
procesy
- účinná podpora riadenia kvality
- presné vyčíslenie plánovaných aj skutočných
nákladov na jednotlivé výrobky, alebo služby v
reálnom čase
- minimalizácia skladových zásob
- plánovanie nákupu materiálu a tovaru
- skrátenie priebežnej doby zákaziek
- efektívne riadenie výroby a kooperácií
- sledovanie nedokončenej výroby
- riadenie projektovo orientovaných zákaziek
Systém Vision32 svojim užívateľom umožňuje
využívať najnovšie poznatky z oblasti technológie podnikových informačných systémov.
Základný prierez funkcionalitou systému zobrazuje jednotlivé moduly, ktoré firma podľa charakteru činnosti a vlastného uváženia môže
využívať:
- podvojné účtovníctvo (sledovanie ekonomických objektov na úrovní organizačnej štruktúry, zákazky, výrobného príkazu, činnosti,
projektu, prvku projektu)
- majetok
- banka
- CRM
- logistika
- skladové hospodárstvo s využitím čiarových
kódov
- riadenie projektov
- výroba (TPV, plánovanie výroby, riadenie výroby, odvod operácií terminálom na snímanie
čiarového kódu, kontroling)
- dochádzka (dochádzkový terminál).
Dôležitou pridanou hodnotou pre zákazníka
a zároveň neodmysliteľnou súčasťou našej dodávky, sú služby. Na kvalitu a vysokú odbornú
úroveň služieb kladieme mimoriadny dôraz.
Kvalita služieb totiž v rozhodujúcej miere ovplyvňuje prínosy implementovaného informačného
systému pre zákazníka. Aj „supersoftware“ neodborne implementovaný vo firme môže zna-
menať nenaplnené očakávania a sklamanie
z výsledku.
V prvom rade ide o implementačnú analýzu,
ktorá podrobne zmapuje procesy, obeh informácií, obeh dokladov a obeh materiálu a tovaru
vo firme. V spolupráci s majiteľmi firmy definujeme požadovaný cieľový stav a spôsob ako
tento cieľ dosiahnuť. Často sa na základe implementačnej analýzy zistia skutočnosti, ktoré
vedú k reorganizácii a úprave podnikových procesov.
Na základe analýzy potom nastavíme systém
tak, aby sme v maximálnej miere zaručili dodržiavanie jednotných pracovných postupov.
Výsledkom analýzy môžu byť tiež programové
úpravy zohľadňujúce špecifické potreby zákazníka.
Náš implementačný tím je nápomocný cennými radami a viacročnými skúsenosťami s implementáciou podnikových systémov v desiatkach firiem.
Procesom implementácie nášho systému
u zákazníka sa však naša úloha nekončí – práve
naopak. Implementácia systému je začiatok
dlhodobej spolupráce, podpory a starostlivosti
o každého nášho zákazníka. Našim zákazníkom
poskytujeme operatívnu podporu formou hot –
line, alebo vzdialenou správou, konzultácie, audity využívania systému, audity procesov, návrh
a spracovanie pracovných postupov.
Dodávku systému, všetky služby spojené
s implementáciou, ako aj servis, zabezpečuje
naša firma Vision SK, s.r.o. z Nového Mesta
nad Váhom, ktorá je dcérskou spoločnosťou
českej firmy Vison Praha.
Vybraní zákazníci:
Virtual Reality Media, a.s., Trenčín (www.vrm.sk)
BOST SK, a.s., Trenčín (www.bost.sk)
Elmax Žilina, a.s., Žilina (www.elmaxzilina.sk)
Imco Power, s.r.o., Bratislava
(www.imcopower.sk)
Cover 3S, s.r.o., Topoľčany (www.cover3s.sk)
Topobal, s.r.o., Topoľčany (www.topobal.sk).
AGF Invest s.r.o., Vráble (www.agfinvest.sk)
Pre viac informácií sme Vám k dispozícii na kontaktných adresách:
[email protected] a [email protected], resp.
na tel. čísle 0911 / 010 092.
Podrobnejšie informácie sa dozviete na stránke
www.visionsk.sk.
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:35 Page 3
BOST Technológie 1/2011
ODKAZ GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Obsah:
Automatizácia - neustály trend
efektívneho znižovania nákladov
BOST ide cestou špecializácie a kvality
Motto: Výskum, vývoj a inovácie
v automatizácii a robotizácii
výrobných procesov
Komplexný projekt výroby hydraulických
komponentov
Systém zvyšovania úrovne servisu
Hannover Messe – prezentácia firmy
BOST Automatizácia
Výskumné úlohy
Vážení čitatelia,
Naša firma pripravila a pripravuje na tento rok nové produkty z oblasti automatizácie a robotizácie výrobných procesov. Náš zohraný tím vývojových pracovníkov pracuje súčasne na viacerých výskumno-vývojových projektoch, či už pre vlastnú potrebu ale hlavne pre našich
zákazníkov.
Správnosť nastúpenej cesty dokázal i medzinárodný veľtrh automatizačnej a robotizačnej techniky Hannover Messe 2011. Na tomto veľtrhu sme na ploche 50m2 predstavili jednu zo súčastí
nášho výskumného projektu „Výskum vysokoproduktívneho robotického obrábania – VROC“,
konkrétne revolverový paletový zakladač RPC 5025, kde spolu s robotom KUKA a strojným
zariadením získava užívateľ veľmi efektívny nástroj na zvýšenie svojej výrobnej produkcie.
Naša cesta, že je správna potvrdili desiatky záujemcov o tento produkt. Verím, že s podobným
úspechom sa stretneme i na strojárskych veľtrhoch v Nitre a MSV Brno. Na týchto veľtrhoch
budeme postupne prezentovať ďalšie aktivity VROCu spojené s robotickým obrábaním a automatizáciou procesov.
Možno automatizáciu a robotizáciou preklenieme nedostatok odborných pracovníkov
v strojárenstve pokiaľ sa nezmení školská politika, ktorá v súčasnosti nahráva skôr humanitným smerom v štúdiu. Veď bez správneho prepojenia škôl s praxou nebudeme môcť generovať
dostatok kvalitných odborníkov pripravených na najmo-dernejšie trendy vo svete.
Vladimír Bielik
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva BOST SK, a.s.
Samostatná príloha:
Realizácia projektu vzdelávania
zamestnancov BOST SK, a.s.
BOST Technológie
Moderné trendy
v kovoobrábaní
Vydanie: ročník 9
Číslo 1/2011
Vydavateľ:
BOST SK, a.s.
Súvoz 1/1594
911 01 Trenčín
Nakladateľ:
BOST SK, a.s.
Súvoz 1/1594
911 01 Trenčín
Tel: +421 32 7417 301
Fax: +421 32 7417 303
e-mail: [email protected]
Riaditeľ:
Vladimír Bielik
Šéfredaktor:
Ing. Peter Pavlík
Zástupca šéfredaktora:
Ing. Viera Formelová
Vychádza 2 x ročne
NEPREDAJNÉ
Náklad: 5000 ks
Registračné číslo MK SR:
EV 2884/09
ISSN 1337-9429
3
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:35 Page 4
BOST Technológie 1/2011
BOST IDE CESTOU ŠPECIALIZÁCIE A KVALITY
Trend nakupovania čo najlacnejších kovoobrábacích strojov pri kvalite často podpriemernej,
či ľahko priemernej je už zdá sa preč. Skúsenosti s množstvom výrobcov, ktorí za cenu presadenia sa na trhu ponúkali a stále ponúkajú
stroje nezodpovedajúce nárokom na výrobu
presných dielcov hovoria, že za málo peňazí sa
obyčajne dostáva málo „muziky.“ V dnešnej
dobe zákazníci vyhľadávajú skôr kvalitu za rozumnú cenu. Angličania tomu hovoria „value“
– to znamená, že za svoje peniaze dostáva zákazník kvalitný výrobok, do ktorého bolo investovanie prostriedkov zmysluplné.
Spoločnosť BOST SK, a.s. má tiež rôzne skúsenosti. Našim zámerom bolo uspokojiť čo najväčší okruh zákazníkov a byť schopní ponúknuť čo najširší záber strojov a zariadení. Od
jednoduchých z tej nižšej cenovej kategórie až
po sofistikované, technologicky hodnotné
stroje za vyššiu cenu. Po vyhodnotení našich
vlastných skúseností, informácií zozbieraných
na trhu a v neposlednej rade spätnej odozvy
od zákazníkov sme sa rozhodli špecializovať
na užší okruh produktov a našim zákazníkom,
či už stávajúcim alebo novým, ponúkať kvalitu
za rozumnú cenu.
Portfólio BOST Sk sa vyprofilovalo na sedem
kľúčových produktov.
V segmente trieskového obrábania sú to:
- CNC vertikálne a horizontálne centrá QUASER - portfólio tejto spoločnosti je dostatočne
široké na to, aby pokrylo bežné technologické požiadavky na 3-5 osé obrábacie
centrá
- CNC sústruhy TAKISAWA TAIWAN– špičkové
CNC sústružnícke automaty japonskej kvality
až do osem osí
- vysokorýchlostné CNC vertikálne obrábacie
centrá FANUC ROBODRILL
- dobre známe sústruhy anglickej výroby COLCHESTER TORNADOa HARRISON ALPHA
- tradičné CNC a konvenčné frézky TOS Olomouc
V oblasti robotizácie a automatizácie ponúkame integráciu:
- priemyselné roboty KUKA
- priemyselné roboty FANUC ROBOTICS
točným CNC sústružníckym automatom.
Ako doplnkové produkty ku strojom ponúkame našim zákazníkom digitálne odmeriavanie značiek NEWALL a HEIDENHAIN, nástrojové a obrobkové sondy RENISHAW, otočné
a otočno-sklopné stoly GSA a širokú škálu náradia a ďalšieho príslušenstva.
V prípade, že by sme na konkrétny dopyt nevedeli reagovať s ponukou spomenutých šiestich kľúčových produktov, v zálohe máme
pripravenú širokú škálu strojov našej vlastnej
produktovej rady BOST Advanced Precision,
medzi ktorými prikladáme najväčšiu váhu dlho-
QUASER
QUASER patrí k popredným taiwanským výrobcom kovoobrábacích strojov, špecializuje sa
na výrobu vertikálnych a horizontálnych obrábacích centier. Výroba strojov prebieha v rozľahlej továrni vybavenej špičkovými meracími
4
TAKISAWA Taiwan
Koncom roka 2010 navštívili zástupcovia spoločnosti BOST SK strojársku výstavu TMTS
v taiwanskom meste Taichung. Tu na základe
záujmu získať zastúpenie výrobcu špičkových
kvalitných sústruhov s využitím kontaktov našich dlhoročných taiwanských obchodných
partnerov sa podarilo nakontaktovať na spoločnosť TAKISAWA TAIWAN. Po niekoľkých
kolách rokovaní sa nám podarilo získať exkluzívne zastúpenie tejto značky pre slovenský
trh.
Spoločnosť TAKISAWA Taiwan bola založená
v roku 1972 ako pobočka materskej japonskej
firmy TAKISAWA. Táto značka už dlhú dobu
patrí k špičkovým CNC sústruhom s povestnou
japonskou kvalitou a spoľahlivosťou. Sústruhy
TAKISAWA Taiwan sú vyrobené z originálnych
dielcov TAKISAWA, ktorých výroba prebieha
výlučne v závodoch TAKISAWA. Jediným nakupovaným dielcom sú kvalitné odliatky.
TAKISAWA Taiwan funguje s japonským manažmentom a s japonským systémom kvality
na Taiwane - čo zaručuje japonskú kvalitu za
prijateľné ceny.
Portfólio sústruhov TAKISAWA zahŕňa CNC sústruhy od najjednoduchších dvojosích až po
technologicky zložité stroje s protivretenom, rotačnými nástrojmi a Y-osou. Stroje sú vybavené riadiacimi systémami FANUC.
a testovacími zariadeniami so zavedeným systémom kvality, o čom sa BOST presvedčil na
vlastné oči už niekoľkokrát. V porovnaní
s inými, menšími výrobcami je QUASER o niekoľko krokov vpredu a určuje trend taiwanských výrobcov.
Produktová rada vertikálnych centier značky
QUASER zahŕňa rozmanité technologické
a technické prevedenia od trojosích strojov, cez
stroje vybavené klasickou štvrtou osou – deličkou až po päťosé technologicky náročné
stroje s otočno-sklopnými stolmi schopnými simultánneho obrábania v piatich osiach. Horizontálne centrá QUASER ponúkajú štyri
základné veľkostné prevedenia. K dispozícii sú
riadiace systémy FANUC, HEIDENHAIN alebo
SIEMENS.
FANUC
Spoločnosť FANUC bola založená v roku 1956.
V tomto roku začala s výrobou a vývojom NC
a servo systémov. V roku 1972 sa stala divízia
Computing Control nezávislou od firmy FUJITSU. Spoločnosť v súčastnosti pozostáva
z dvoch celkov a to FA (Fanuc Automation –
výroba CNC systémov , sofvéru, motorov, pohonov ) a ROBOTICS (výroba kovoobrábacích
strojov a manipulačných robotov).
FANUC ROBODRILL sú vysokorýchlostné obrábacie centrá s vysokou presnosťou a efektívnosťou vyvinuté a vyrábané špeciálne pre
automobilový, elektrotechnický a grafitový priemysel. Sú špeciálne vyvinuté pre obrábanie hliníku, duralu, kompozitových zliatín, grafitu, atď.
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:35 Page 5
BOST Technológie 1/2011
Rovnako nachádza tento stroj uplatnenie pri
výrobe foriem, prípadne obrábaní kalených
dielcov. Stroj znesie aj tie najtvrdšie kritéria
a merania. Tieto stroje sa na viac vyznačujú
vysokou spoľahlivosťou a nízkou poruchovosťou, čo môžeme potvrdiť aj na základe vlastných skúseností – stroje FANUC ROBODRILL
využívame vo svojej výrobe už niekoľko rokov
a sme nadmieru spokojní.
FANUC ROBOTICS je divízia FANUCu, ktorá sa venuje vývoju a výrobe priemyselných robotov
so širokou škálou využitia – manipulácia, paletizácia, zváranie, lakovanie a množstvo ďalších operácií nie sú problémom. Bezprecedentná spoľahlivosť na úrovni 99% zaručuje,
že roboty FANUC zvýšia rapídnym spôsobom
efektivitu a spoľahlivosť výroby a s tým je spojená rýchla návratnosť vloženej investície.
hom až 3900
mm. Vďaka týmto
možnostiam vieme ponúknuť
našim zákazníkom vhodné riešenie najrôznejších aplikácií.
Najnovším technickým výdobytkom spoločnosti
KUKA sú robotické bunky, ktoré integrujú roboty v rôznej konfigurácii
a veľkosti. Možnosti robotov sú tak využívané ešte
efektívnejšie ako pri ich samostatnom použití v aplikácii. Tento vývoj smeruje
k vyššej flexibilite vo výrobných procesoch
a v usporiadaní materiálových tokov. Takýmto
spôsobom dochádza k dynamickejšiemu riadeniu procesu výroby, výrobné náklady súčasne klesajú. Smerom iného technologického
vývoja v rámci KUKA je využitie najrôznejších
materiálov pre zníženie hmotnosti a zvýšenie
flexibility robotov KUKA.
denia. V segmente kovoobrábacích strojov sú
vyrábané CNC sústružnícke automaty na šikmom lôžku COLCHESTER TORNADO a CNC
/manuálne sústruhy na rovnom lôžku HARRISON ALPHA spolu s príslušenstvom a konvenčné stroje pre školiace účely. Spoločnosť
BOST SK sa stala známou práve vďaka predaju sústruhov TORNADO, ktorých je na území
Slovenska inštalovaných už viac ako sto
kusov, preto v tejto tradícii chceme pokračovať.
TOS Olomouc
Táto spoločnosť patrí medzi tradičných svetových výrobcov konzolových frézok. Prevažná
časť produkcie je určená na zahraničné trhy.
Tradícia TOS Olomouc sa datuje od roku 1922,
Spolu so zúžením portfólia a špecializáciou na
konkrétne produkty sú spojené aj ďalšie kroky,
ktoré by mali viesť k zvýšeniu kvality ponúkaných služieb. Či už ide o špecializované školenia u výrobcov strojov zamerané na inštalácie,
údržbu, servis, technológie a aplikácie alebo
KUKA
Firma KUKA Roboter GmbH patrí medzi najväčších svetových výrobcov priemyselných robotov. V ponuke má širokú škálu robotov, ktorá
pokrýva nosnosť od 3 kg do 1000 kg s dosa-
kedy bola založená pôvodná firma vyrábajúca
elektrotechnické zariadenia. V roku 1935 sa
začali vyrábať kovoobrábacie stroje, ktorých
podiel na produkcii firmy od tejto doby neustále rástol. Od roku 1950 sa spoločnosť začala
naplno orientovať na výrobu konzolových frézok, ku ktorým sa od roku 1972 pridali CNC
frézky. Tomuto produktu sa firma venuje doteraz, jej výrobky patria k tomu najlepšiemu, čo
v tomto segmente možno na trhu nájsť.
600 UK
Anglická spoločnosť 600 UK bola založená už
v roku 1834. Nosnými produktmi sú kovoobrábacie stroje a laserové popisovacie zaria-
interné školenia a systém zvyšovania kvalifikácie zamestnancov. Všetky tieto kroky by nás
mali dostať v dohľadnej dobe na vyššiu úroveň, pretože iba neustály rast a motivácia zlepšovať sa môžu zabrániť stagnácii, či úpadku.
Dúfame a pevne veríme, že naše vízie a predstavy sa pretavia do reality, z čoho by mali
v prvom rade ťažiť naši zákazníci.
Ing. Peter Pavlík
Vedúci divízie Stroje
5
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 6
BOST Technológie 1/2011
VÝSKUMNÉ ÚLOHY
V roku 2008 počas prudkého nástupu hospodárskej krízy
sme sa ako spoločnosť zamýšľali, čo ďalej, ako kríza
zmení trhy a podobne. Vznikla potreba nájdenia vlastných
produktov, ktoré by sme mohli vyrábať a ponúkať. V tom
čase sme zároveň objavili možnosti podpory vo forme programov EU pre výskum a vývoj. V priebehu krátkeho času
sme vypracovali a podali 2 projekty na ministerstvá školstva a hospodárstva. „Školský“ projekt bol bohužiaľ pre
banalitu vylúčený, avšak „hospodársky“ prešiel a v súčasnosti ho realizujeme, viď VROC. Už roky sme mali
blízke kontakty s mnohými firmami, odborníkmi a univerzitami, preto sme sa rozhodli o know-how z oblasti sieťovania poznatkov a informácií podeliť, vytvoriť s inými
firmami nové podnikateľské nápady, inovácie a výskumné
úlohy a asistovať im v ich realizácii.
Manipulácia a zváranie. Ing. Kovačič zo spoločnosti KOVACO, spol. s r.o. bol po desaťročia svedkom toho, ako
zvárači v ťažkom strojárenstve odchádzali po 10-20 rokov
do dôchodku so zničeným zdravím a často umierali ako
relatívne mladí ľudia následkom opakovaného vdychovania prudko toxických látok, akými sú kyanidy a zlúčeniny
ťažkých kovov. Vyvinul preto špeciálne polohovadlá, ktoré
dokážu zodvihnúť a ľubovoľne otáčať vo vzduchu napríklad aj lokomotívu a umožniť tak rýchlejšiu a bezpečnejšiu
prácu. V súčasnosti so spoločným úsilím pracujeme na
najnovších verziách kombinujúcich pokročilé polohovanie
nadrozmerných obrobkov s malosériovým robotickým zváraním zložitých tvarov a robotickým dokončovaním. Najnovšie trendy z USA, Japonska a západnej Európy
napovedajú, že sme na správnej ceste a dokážeme vytvoriť nadmieru zaujímavý produkt pre mnohé výrobné
firmy.
Tieniaca technika. Problémom v segmente tieniacej techniky a stavebníctva je, že najnovšie trendy sú vyvíjané
a vyrábané prakticky len na západe a u nás dochádza len
k jednoduchej asemblácii. K-SYSTEM sa rozhodol svoju
pozíciu najväčšieho slovenského výrobcu žalúzii posilniť
a doplniť svoje portfólio o nové patentované konštrukcie
a profily vonkajších roliet. Za týmto účelom je potrebné
spojiť znalosti v oblasti konštrukcie, najnovších materiálov, dizajnu, vývoja automatických výrobných zariadení
a v prvom rade potrieb zákazníka.
Povrchové úpravy. Spoločnosť Tesgal-Holzapfel s.r.o. vsadila pred niekoľkými rokmi na absolútne správnu vec. Zainvestovala niekoľko miliónov EUR do novej, plne
automatizovanej výrobnej technológie umožňujúcej poskytnúť vzrastajúcemu automobilovému priemyslu najvyššiu kvalitu zinkovania vo vysokých množstvách za
použitia minima manuálnej práce a teda aj chybovosti.
V súčasnosti pracujeme spolu s univerzitou v Trnave na
výskume nových spôsobov úprav materiálov, materiálovej štruktúry, jej vlastností, úprav a dokončovaní povrchu
a podobne tak, aby novšie generácie výrobných liniek
spoločnosti boli zostali na špičke celosvetových trendov
v povrchových metalických úprav povrchov.
Predpäté laná a výstuže. Niekdajší vynález Žilinskej univerzity zo sedemdesiatych rokov prešiel vo svete po jeho
skopírovaní značným vývojom. Prepäté laná slúžia najmä
pri konštrukcii závesných mostov a pokladaní veľkých betónových blokov, ktoré tvoria základ vozovky a značne
zrýchľujú ich výstavbu. V súčasnosti existuje len niekoľko
výrobcov v Japonsku, Nemecku a USA, ktorí disponujú
dostatočným technologickým know-how. V ostatnom desaťročí sa do elitného klubu výrobcov zapojilo aj Slovensko so spoločnosťou Triostrand, spol. s r. o. zo skupiny
DOAS pod vedením Ing. Šurana. Po skompletizovaní a dodávke najnovšej linky zo spoločnosti BOST SK na výrobu
predpätých lán v rokoch 2009-10 sme sa pustili spolu
s doc. Chándogom do výskumu nových vlastností a materiálov a do vývoja najnovšej generácie lán s vyššou životnosťou a mechanickými vlastnosťami, ktoré umožnia
jednak vyššie medzné zaťaženia a minimálnu údržbu na
viac ako sto rokov životnosti.
Ing. Andrej Bielik
zástupca generálneho riaditeľa
CAD/CAM TopSolid podporovaný společností Centersoft s.r.o.
Software TopSolid je vždy tím, co potřebujete v danou chvíli nejvíce – je
výkonným konstrukčním prostředím se silným objemovým modelářem(CAD), může ale být i velmi dobrým technologickým prostředím
(CAM). Záleží zcela na potřebách Vašeho závodu, v jakém poměru jsou
namíchána pracoviště konstrukce s pracovišti technologie. Obě schopnosti se prolínají způsobem, kdy dovednosti jedné umocňují dovednosti
druhé. Rychle tak dospějeme od modelu výrobku přes výkresovou dokumentaci až do modulů technologie, kde můžete volit z široké škály algoritmů obrábění. K dispozici jsou moduly frézování nebo soustružení,
generování elektrod, řezání plamenem, laserem, vodním paprskem, prostřihování, řezání drátem. Vše s komplexní simulací obrábění včetně kinetiky strojů, aktuálního polotovaru a profesionálně připravených
postprocesorů. Algoritmy umožňují výběr způsobu obrábění podle vlastní
úvahy nebo můžete použít automatické či poloautomatické obrábění. No-
vinkou je možnost kompenzace na nástroji při frézování 3D tvarů.
V případě, že vaše společnost je zvyklá na týmovou práci podporuje TopSolid „concurrent engineering“ – současnou práci celého teamu na jednom výrobku v jednom okamžiku!
Společnost Centersoft přijala do svého portfolia nabízeného software systém VULCAN – profesionální simulátor odlévání. Spolu se systémem TopSolidu tak uživatelé pracující v oblasti slévárenství
mhou dostat komplexní, vysoce účinné softwarové řešení pro konstrukci forem, simulaci průběhu odlévání s následnou optimalizaci forem pro
potřeby kvalitního slévárenství.
Těšíme se na spolupráci s Vámi.
CENTERSOFT s.r.o.
sídlo/location: U Sanatoria 451/27, 153 00 PRAHA 5, Czech Republic
provozovna/office: Hřbitovní 359/5, 148 00 PRAHA 4, Czech Republic
prodej CAD/CAM software
IČO: 28232020, DIČ/VAT: CZ28232020
OR MS PRAHA, odd.C, vl134081
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 7
BOST Technológie 1/2011
AUTOMATIZÁCIA - NEUSTÁLY TREND EFEKTÍVNEHO ZNIŽOVANIA NÁKLADOV
V posledných rokoch vidíme na každom kroku výrazne zmeny, ktoré sa týkajú technológie spracovania surovín, kovov, vývoj nových technologických
materiálov a postupov, zrýchlenie výroby , montáže,
expedície k zákazníkovi, služieb. Doba sa výrazne
zrýchlila a je to vidieť na každom kroku. Akoby šlo
o preteky s časom a konkurenciou. Výsledkom je
cena. Cena práce, cena surovín, cena dodávok,
cena služieb, cena ktorá je trhom akceptovaná
a cena, ktorá je výhodná. Kto vyhrá ten dodáva, porazení čakajú na príležitosť. Konkurenčné prostredie sa v poslednej dobe vyostrilo a spoločnosti,
ktoré majú záujem o to, aby tieto ťažké časy prežili
musia meniť svoje postoje a pohľady a hľadajú
v prvom rade spôsob efektívneho znižovania nákladov výroby. Výsledkom je cena. Cena pre zákazníka.
Ako efektívny nástroj znižovania nákladov je automatizácia. Automatizácia výroby, procesov, montáže, manipulácie atď. Najlepšie sa tento trend
pochopiteľne prejavil v automobilovom priemysle,
ale pozadu nie je ani elektrotechnický, potravinársky, nábytkársky priemysel a stavebníctvo .
Spoločnosť BOST SK, a.s. ponúka už štyri roky dodávky automatických liniek na kľúč. Zrealizovali
sme viacero robotických pracovísk , kde ide o manipuláciu s obrobkami k CNC strojom, ale v poslednej dobe sme realizovali niekoľko montážnych
automatických pracovísk. Ide o komplexné riešenie
problematiky zákazníka, kde sme brali do úvahy zaužívané technologické postupy, cyklus montáže
alebo výroby, pripravili sme niekoľko návrhov, ktoré
boli realizované na kľúč.
Spoločnosť BOST SK, a.s. podriadila trendu trhu v
oblasti automatizácie vnútornú štruktúru spoločnosti. Vytvorili sme konštrukčné oddelenie, kde
máme strojných konštruktérov a elektrokonštruktérov, vytvárame PLC, elektroschémy , založili sme
prototypovú dielňu s vlastnou výrobou s montážnymi pracovníkmi. Konštrukčné oddelenie sme vybavili CAD/CAM softwarom a softwarom na tvorbu
elektroschém . Spolupracujeme s renovovanými
spoločnosťami pri riešení jednotlivých uzlov v ob-
lasti vzduchotechniky, elektroniky , hydrauliky a robotizácie. Po dokončení diela odovzdávame zákazníkovi kompletnú projektovú dokumentáciu v zmysle ISO noriem a EC conformity. Všetky realizované
projekty sú originálne riešenia, ktoré sú vyslovene
prispôsobené špecifickým požiadavkám zákazníka.
Spoločnosť BOST SK, a.s. sa zodpovedne pripravila
na požiadavku trhu – všetko pre zákazníka.
Veríme, že nás oslovíte a nájdete cestu k nám.
Juraj Chyba
výkonný riaditeľ
5
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 8
BOST Technológie 1/2011
BOST = AUTOMATIZÁCIA A ROBOTIZÁCIA
BOST SK, a.s. sa ako jedna z mála firiem na Slovensku
aktívne zaoberá robotizáciou a automatizáciou výrobných procesov. Spoločnosť sa stala systémovým integrátorom robotov KUKA a robotov FANUC. Možnosť
ponuky automatizovaných riešení s použitím produktov
od dvoch nadnárodných spoločností dáva firme BOST
SK výhodu flexibilne reagovať na požiadavky zákazníka.
Široká škála produktov v oblasti automatizácie a robotizácie umožňuje vytváranie aplikácií rôzneho druhu.
Zameranie firmy možno rozdeliť na dve kategórie:
- návrhy robotizovaných pracovísk, vytvorenie, inštalácia, programovanie a kompletné zaškolenie pre obsluhu robotizovaného pracoviska. Automatizáciu a robotizáciu procesov výroby, pričom nemusí ísť len
o automatizovanú výrobu súčiastok, ale ide prakticky
o ucelený celok technických a technologických možností, ktoré sa dotýkajú všetkých oblastí života
- vývoj a výroba automatizovaných liniek navrhnutých
presne na mieru podľa požiadaviek zákazníka. Inštalácia, programovanie, uvedenie do prevádzky a komplexné školenie na obsluhu automatizovaných liniek.
Vývoj nových produktov podľa požiadaviek klientov realizuje vlastné vývojové a konštrukčné oddelenie, ktoré
tvorí tím konštruktérov, elektrokonštruktérov, mechatronikov a odborníkov v oblasti automatizácie a robotizácie.
REVOLVEROVÝ PALETOVÝ ZAKLADAČ RPC 5025
Vysoko efektívne riešenie zakladania polotovarov a hotových výrobkov pre CNC obrábanie
Revolverový paletový zakladač RPC 5025 je zariadenie,
ktoré slúži ako kontinuálny zásobník tvarovo rôznorodých
polotovarov pre ich obrobenie v produkčnom CNC obrábacom stroji. Manipulácia medzi obrábacím strojom a zakladačom je riadená robotom. RPC 5025 slúži po obrobení
polotovarov zároveň na ukladanie hotových - obrobených
kusov.
Obsluhujúci pracovník je pri výmene dielcov úplne mimo
pracovného priestoru robota, čím sú splnené bezpečnostné podmienky. Zároveň nie je obmedzená činnosť robota, stroja ani paletového zakladača.
RPC 5025 má vlastnú riadiacu jednotku. Komunikácia
medzi zakladačom a strojom je riadená robotom. Vysúvanie palety s polotovarmi je pneumatické, otáčanie konzoly
s paletami je elektrické.
Hlavné využitie RPC 5025 je v prevádzkach so sériovou
výrobou, kde jeden pracovník môže obsluhovať viacero
8
zariadení. Revolverový paletový zakladač tak výrazne zvyšuje efektivitu výroby. Najviac využiteľné je pre nepretržité prevádzky, kde po obrobení všetkých kusov dôjde
k manuálnemu vyprázdneniu hotových obrobkov.
Univerzálnosť revolverového paletového zakladača umožňuje komunikáciu s akýmkoľvek robotom, výber nie je limitovaný značkou ani výrobcom. RPC 5025 je možné
inštalovať aj k existujúcim technológiám s cieľom zefektívniť danú výrobu.
Zariadenie je možné rozmerovo aj funkčne upraviť podľa
špecifických potrieb zákazníka s cieľom úspory miesta
v pôdoryse. Úsporu je možné dosiahnuť úpravou vertikálneho rozmeru zakladača a tiež zmenšením vzdialenosti
medzi jednotlivými paletami. Úpravami je možné docieliť aj
zrýchlenie času výmeny paliet podľa požiadaviek konkrétnej
technológie. Prispôsobiteľné sú tak isto aj rozmery paliet
a ich technologické prevedenie v závislosti od paletovaných
obrobkov. Prispôsobiteľný je tiež spôsob komunikácie zakladača s robotom a výrobnou linkou, čo mu umožňuje variabilne začlenenie do technologického procesu.
Portfólio zákazníkov tvoria veľké nadnárodné spoločnosti
so zastúpením na Slovensku a v Európe, ale aj menšie
firmy, ktoré sa rozhodli ísť cestou automatizovania vlastnej výroby. Veľká časť klientov sú spoločnosti zaoberajúce sa prevažne strojárskou výrobou, ktoré požadujú
zautomatizovanie výroby, zníženie celkových nákladov výroby pomocou robotizácie pracoviska a komplexné
riešenie zadanej problematiky. Veľkosť, náročnosť a miera
automatizácie sa odvíja od požiadaviek zákazníka. Spravidla ide o vyriešenie plnej automatizácie pracoviska tak,
aby človek vo vzťahu ku stroju plnil iba kontrolnú funkciu.
Lukáš Repk
a Miloslav Kolpach
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 9
NOVÉ MOŽNOSTI V OBRÁBANÍ
Spoločnosť Nexnet - líder v oblasti
CAD/CAM v spolupráci so spoločnosťou
BOST SK prinášajú na trh nové riešenie pre
segment trieskového obrábania prostredníctvom robotov.
Z minulosti sme boli zvyknutí, že trieskové obrábanie bolo doménou hlavne sústruhov a frézok. Postupným technologickým vývojom
týchto zariadení sa dali vyrábať čoraz zložitejšie výrobky. Jedným z takýchto technologických pokrokov bol vznik a rozvoj CAD/CAM
systémov. Využitím tohto systému v praxi sa
zjednodušilo riadenie osí strojných zariadení
a jeho hlavným prínosom bolo zjednodušenie
obrábania obecných plôch, ktoré sa nachádzajú predovšetkým na formách, alebo lopatkách turbín. Zvládnutie riadenia dvoch či troch
osí sa stalo pre konštruktérov strojov novým
odrazovým mostíkom pri návrhu nových koncepcií strojov. Takáto voľnosť priniesla na trh
stroje, v ktorých bolo použitých až 11 riadených osí. Tieto stroje sú známe pod názvom
N-osé sústružnícko/frézarské centrá. Vyznačujú sa vysokou univerzálnosťou a produktivitou. Nie je to však riešenie pre všetky typy
súčiastok. Nevýhodou takýchto zariadení je
pomerne komplikovaný prístup ku obrábaným
plochám, pretože na malom priestore, ktorý je
väčšinou pevne daný konštrukciou stroja, sa
pohybujú nástroje vo viacerých osiach.
Ako ale postupovať v prípade obrábania veľkých, tvarovo zložitých súčiastok pri ktorých
nie je potrebné vykonávať ťažké obrábanie?
Odpoveďou na túto otázku sa stali roboty. Ak
efektor robota nahradíme vretenom, dostávame nástroj, ktorý vďaka vysokému stupňu
voľnosti dosiahne aj do ťažko prístupných oblasti výrobku, ako je napríklad karoséria auta,
palubné dosky atď. Tuhosť robota je postačujúca na operácie vŕtania dier či výroby drážok
do plechových konštrukcií. Výhodné je použiť
robota aj pri opracovaní výrobkov z plastu ako
sú nárazníky, resp. opracovaní kameňa so zameraním na umelecké predmety ako sochy
alebo gravírovanie textov.
Spoločnosť Nexnet zo svojho bohatého portfólia produktov pre obrábanie, ponúka
CAD/CAM riešenie aj pre tento, pomerne netradičný spôsob obrábania. Základom tohto
systému je produkt Alphacam. Užívateľ pri
programovaní NC dráh postupuje rovnako ako
pri programovaní sústruhu či frézky. To znamená, že užívateľ s robotizovaným obrábacím
pracoviskom môže využívať Alphacam nielen
pre programovanie robota, ale zároveň aj pre
programovanie sústruhu či frézky. Rozdiel
medzi tvorbou klasických NC kódov pre sústruhy resp. frézky a novým spôsobom obrábania prostredníctvom robotov, spočíva v dodatočnej úprave kinematiky jednotlivých častí
robota. Úpravu kinematiky zabezpečuje Alphacam pomocou modulu Eureka, voliteľného
rozšírenia Alphacamu. Eureka vykonáva výpočty jednotlivých pozícií robota tak, aby vyhovovali požiadavkám Alphacamu a zároveň
kontroluje limity, singularity, odoberanie materiálu a kolízie. Pokiaľ zaznamená nedostatky
v procese obrábania, ponúkne užívateľovi prostriedky k ich odstráneniu. Je možné modifikovať pohyby jednotlivých častí robota, pričom
výsledný pohyb vretena je stále rovnaký.
Tento modul ponúka užívateľovi bohatú ponuku možností ovládania robota či už zadávaním hodnôt pre natočenie, alebo manuálnym
ťahaním robota vo virtuálnom prostredí, prípadne ručnou úpravou NC kódu a následne
všetky zmeny overiť simuláciou (vrátane ručných úprav NC kódu, pretože Eureka je zároveň aj verifikátorom NC kódu, t.j. nesimuluje
dáta pred postprocesingom). Na záver, keď je
všetko otestované, Eureka vygeneruje program pre robota (ABB, KUKA, Fanuc, Kawasaki, Motoman, Stäubli, Comau atď.). V prípade, že riadiaci systém robota si vyžaduje načítavanie dát vo forme menších programov,
rozloží Eureka výsledný program na menšie
časti automaticky.
Na prvý pohľad predstava vytvorenia programu pre robota, ktorý má vyfrézovať určitý
tvar je náročná. Skutočnosť je však taká, že
prostredníctvom produktu Alphacam a modulu
Eureka je tvorba takýchto programov veľmi
jednoduchá. Navyše pre užívateľov produktu
Alphacam to nie je o nič náročnejšie, ako prechod na novšiu verziu Alphacamu.
9
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 10
BOST Technológie 1/2011
BOST VÝROBA PO NOVOM
Už niekoľko rokov sa Divízia Výroba považuje
za symbol rýchlosti, precíznosti, náročnosti na
kvalitu produktov vysokej presnosti.
Posledné mesiace nenechajú nikoho na pochybách, že slovenské strojárstvo, kolos slovenského priemyslu opäť ožíva. A ten, kto sa
chce v novej dobe uplatniť musí zmeniť spôsob a prístup k zákazníkovi.
V tomto duchu sa divízia Výroba spoločnosti
BOST SK, a.s. zamerala na zefektívnenie svojej činnosti opatreniami, ktorými sú zníženie
energetickej náročnosti, zníženie výrobného
času produktov, kontrola produktov pomocou
nášho metrologického strediska s vypracovaním kompletného meracieho protokolu ku každému dielu, vďaka čomu sa minimalizovala
výroba nekvalitných produktov.
Spoločnosť BOST SK má všetky atribúty
k tomu aby sa stala úspešnou výrobno-obchodnou spoločnosťou. Má dobrý jazykovozdatný tím obchodníkov, kvalitných elektro
alebo strojných vývojárov, vlastnú prototypovú
dielňu a moderne zariadenú výrobu s CNC technológiami, pričom najstaršia nemá ani 5 rokov.
Preto naša výroba sa uberá dvoma cestami .
10
Prvá je tradičná cez produkčnú výrobu a druhá
je výroba vlastných produktov. Prvý vlastný
produkt je paletový zakladač RPC 5025 vyvinutý v rámci výskumného projektu VROC.
V rámci vlastného výskumu a vývoja sme pripravili a pripravujeme viacero vlastných produktov:
•Výroba robotických buniek s automatickým
systémom merania
•Výroba liniek pre potravinársky priemysel –
efektívna výroba krmiva pre dobytok
•Výroba liniek pre automobilový priemysel –
výroba autokáblov
•Výroba jednoúčelových strojov pre produkčnú výrobu
•Výroba pre elektrotechnický priemysel – výroba hriadelí na elektromotory
Ako vidieť je to cesta dlhodobá s vysokou pridanou hodnotou.
Výroba sa začala uberať aj smerom veľkosériovej výroby a našimi zákazníkmi sa stali veľkí
zahraniční partneri , predovšetkým americké,
nemecké, belgické, rakúske a slovenské spoločnosti podnikajúce v oblasti elektrotechniky,
hydrauliky, energetiky, automobilového prie-
myslu, strojných zariadení a reklamy. Všetko
spoločnosti vyžadujúce rýchlosť, vysokú kvalitu a časovú presnosť.
Na uspokojenie veľkosériovej výroby sme zriadili robotizované pracovisko, ktoré skráti výrobný čas, zvýši presnosť a odstráni chyby
spôsobené obsluhou. Nutnosť vytvoriť robotické pracovisko sa prejavila zvýšením objednávok na veľkokapacitnú výrobu súčiastok. Po
prerátaní nákladov sme zistili, že zriadením robotického pracoviska vo výrobe sa zvýši efektívnosť veľkosériovej výroby až o jednu tretinu
a návratnosť investícií vložených do pracoviska
bude približne v časovom horizonte do 1 roka.
Robotizované pracovisko vytvorilo oddelenie
robotizácie firmy BOST SK. Pracovisko funguje
na princípe zakladania polotovarov vyberaných
zo samospádového zásobníka do CNC stroja
a vyberania hotových výrobkov z obrábacieho
priestoru CNC robotom KUKA. Výrobky sú následne zakladané do paletového posuvného
stola. Robot a stroj pracujú takmer nepretržite
v trojsmennej prevádzke, pričom po skončení
8 hodinového výrobného cyklu nasleduje krátka denná údržba zariadení, príp. výmena rez-
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 11
BOST Technológie 1/2011
ných nástrojov v CNC stroji.
Koncepčné usporiadanie robotického pracoviska je flexibilné, čiže umožňuje pružne reagovať na prípadnú zmenu typu súčiastky, alebo
zmenu stroja na ktorom sa daná veľkokapacitná výroba bude uskutočňovať. V konečnom
dôsledku sa ukazuje cesta robotizácie veľkokapacitnej sériovej výroby ako správna cesta
pre zvýšenie kvality výroby a pre zvýšenie
efektivity výroby.
Taktiež využívame stroje s plne automatickým
podávačom, čo tiež skracuje výrobný čas a obsluha stroja sa môže venovať inej činnosti a
tým sa zefektívni výrobný proces.
Stále sa však venujeme aj kusovej výrobe
s využitím vysokopresného 5-osého obrábacieho centra, ktoré je použiteľné aj na výrobu
tak presných komponentov ako sú formy,
vložky foriem, lisovacie, pretláčacie či kalibrovacie nástroje.
Naši technológovia, pracujúci s najmodernejšou technikou, dokážu v krátkom čase v spolupráci s konštrukčným oddelením vypracovať
návrh opracovania vášho dielu v čo najkratšom
čase, zvolením správneho náradia a technologického postupu výroby.
Niektoré zákazky vyžadujú aj rozličné kooperácie a outsourcing, kde spolupracujeme
s overenými a spoľahlivými spoločnosťami.
Našou prvoradou úlohou je neustále zvyšovanie efektivity a produktivity práce. To sa snažíme dosahovať aj prostredníctvom vylepšovania súčasných technologických zariadení,
skracovaním vedľajších časov, vhodnou voľbou
náradia a technologického postupu výroby.
Zvýšenie efektívnosti výroby sme dokázali
hlavne znížením nasledujúcich vplyvov:
- Prestoje – vyplývajúce z porúch a opráv strojov (zabezpečený servis priamo naším BOST
Servisom, čo znižuje čas opravy stroja)
- Čas na zoradenie a nastavenie parametrov
stroja (zameranie sa na dlhodobé opakované
zákazky, kedy danej zákazke je pridelený stroj
a ten nie je ďalej už inak vyťažovaný).
- Kvalitatívne dôsledky procesných chýb (zní-
ženie nekvality výrobkov kontrolou metrologickým strediskom a vypracovaním meracieho
protokolu)
- Problémy kvality materiálu (nákup materiálu
u stálych a osvedčených dodávateľov)
- Zníženie výkonu v etape nábehu výrobných
procesov, napríklad technologické skúšky
(školená obsluha, ktorá pravidelne absolvuje
školenia a taktiež plne profesionálni technológovia, pracujúci s najmodernejšími technológiami)
- Nekvalitná povrchová úprava obrobku
Taktiež poskytujeme pre firmy meranie našim
metrologickým strediskom, ktoré je vybavené
technikou, zaručujúcou kvalitu vyrobených produktov. Od roku 2009 bolo rozšírené o portálový merací stroj Wenzel, ktorý sa vyznačuje
vysokou dynamikou, veľmi vysokou presnosťou a je mimoriadne tuhý a stabilný. Mechanicky je veľmi starostlivo vyrobený a dosahuje
vysokú stabilitu v čase.
V poslednej dobe sa obľúbenou službou stáva
popis dielov naším priemyselným laserom,
ktoré je trvalé a nezmazateľné. Podľa želania
(osvedčený a spoľahlivý kooperanti)
Je samozrejmé, že niektoré straty vo výrobe a
údržbe nie je možné úplne odstrániť, ale je
možno väčšinu z nich výrazne ovplyvniť, o čo
sa naša divízia Výroba snaží a spokojnosť našich zákazníkov našu snahu len potvrdzuje.
V rámci hesla komplexne a flexibilne poskytujeme našim zákazníkom celú
škálu služieb, ako je zabezpečenie povrchovej úpravy dielov
(eloxovanie, zinkovanie, čiernenie, chrómovanie, niklovanie,
zušľachťovanie, kalenie a brúsenie). Tieto povrchové úpravy
pre nás zabezpečujú naši
osvedčení kooperanti. Pre viacerých zákazníkov takisto zabezpečujeme aj montáž a testovanie výrobkov.
zákazníka dokážeme popísať akékoľvek množstvo kovových a plastových súčiastok do rozmerov 500x350 mm, kde veľkosť popisovanej
plochy je 100x100 mm alebo do priemeru 140
mm.
Uplatňovanie zmien a prispôsobenie sa nárokom zákazníka je najdôležitejším pojmom
úspechu a konkurencieschopnosti. Koncepcia
absolútnej kvality a celopodnikovej kontroly
kvality zaisťuje zdokonalenie podniku a udržanie sa na trhu.
Toto je smer, ktorým sa divízia Výroba BOST
SK uberá, a ktorý si chce a musí udržať ak
chce uspieť v náročnom konkurenčnom boji
kovoobrábania.
Ing. Michal Mosný
obchodný manažér
11
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 12
BOST Technológie 1/2011
KOMPLEXNÝ PROJEKT VÝROBY HYDRAULICKÝCH KOMPONENTOV
V roku 2008 sa naša spoločnosť zúčastnila výberového konania vypísaného firmou AHP Hydraulika na dodávku novej, progresívnej
technológie výroby komponentov pre axiálne
hydrostatické prevodníky. Projekt bol vypísaný
a následne realizovaný s podporou štrukturálnych fondov Európskej únie, v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Požiadavka zákazníka bola navrhnúť, dodať a sprevádzkovať technológie,
ktoré budú schopné vyrábať celkovo 500.000
kusov hydraulických piestov v piatich rôznych
veľkostiach a prevedeniach ročne.
Po predložení cenových ponúk a referenčných
návštevách spolu so zákazníkom sme sa stali
víťazom výberového konania a v júli 2009 sme
podpísali zmluvu na dodávku a odladenie kompletnej technológie. Našou úlohou bolo nielen
dodať a spustiť stroje, ale aj navrhnúť optimálne rozmiestnenie strojov v hale, toky materiálov, optimalizovať ľudské zdroje, vytypovať, odskúšať a osadiť stroje vhodným rezným
náradím.
Po mnohých jednaniach s potencionálnymi
subdodávateľmi sme v koordinácii so zástupcami zákazníka vybrali vhodné technológie,
ktoré sme doplnili o robotizované pracoviská.
Robotizované pracoviská sú umiestnené pri
kľúčových operáciach sústruženia a brúsenia,
aby bola čo možno v najväčšej miere eliminovaná chyba ľudského faktora a zároveň
splnená celková náročnosť produkcie. A to nie-
12
len z hľadiska kvality, ktorá je pri hydraulike
samozrejmosťou, ale aj kvantity, veď pri požadovanej produkcii 500.000 kusov ročne je potrebné vyrobiť 2.100 kusov kompletných
piestov denne, čo predstavuje celkový čas
linky približne 40 sekúnd na jeden kus.
Okrem spomínaného sústruženia (stroje od
spoločnosti COLCHESTER - HARRISON), robotizácie (FANUC) a horizontálneho vyvrtávania
(QUASER) , ktoré sú našou doménou a brúsenia (CNC brúsky STUDER) sme dodávali technológie na lapovanie mosadzných kĺzatok
(anglický výrobca PETER WOLTERS), oplach,
konzerváciu a sušenie komponentov (NOTUS
POWERSONIC Vráble), a v neposlednom rade
jednoúčelové zariadenia na zalisovanie kom-
ponentov (HYTECH CZ) a unikátnu technológiu zvárania elektrónovým lúčom vo vákuu
(1. ZVÁRAČSKÁ, a.s.). Jednoducho zosumarizované, celkom 22 rôznych strojov a zariadení
zabezpečujúcich plynulú, 3 zmennú prevádzku
s minimálnym počtom obslužných pracovníkov
umiestnených v priestoroch zrekonštruovanej
modernej výrobnej prevádzky.
Kompletné piesty budú v prevažnej miere využité pre „vlastnú potrebu“ AHP Hydraulika,
a.s., ktorou je výroba hydrostatických prevodníkov, ale budú určené aj na samostatný predaj, ako náhradné diely pre zákazníkov na
celom svete.
Igor Potočný
obchodný manažér
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 13
BOST Technológie 1/2011
SYSTÉM ZVYŠOVANIA ÚROVNE SERVISU V BOSTE
Servis a s ním spojené služby by mali byť jedným z nosných pilierov, o ktoré sa každá dobrá
spoločnosť, ktorá sa zaoberá predajom kovoobrábacích strojov a všeobecne zariadení môže
oprieť. Predajom stroja sa nič nekončí, naopak
začína sa. Každý, aj ten najspoľahlivejší stroj
potrebuje pravidelnú údržbu, premeriavanie
a prehliadky, aby bola zabezpečená jeho dlhotrvajúca životnosť a spoľahlivosť, aby mohol
svojmu majiteľovi prinášať osoh a výsledky.
Prirodzene v kontexte známeho Murphyho zákona „čo sa môže pokaziť, to sa aj pokazí“
dôjde skôr či neskôr aj na tom najkvalitnejšom
stroji k poruche, či už drobnej alebo závažnejšej. V takejto situácii by mal mať majiteľ stroja
spoľahlivého a flexibilného partnera v spoločnosti, od ktorej si tento stroj zakúpil, ktorý je
schopný servisný zásah vykonať odborne, spoľahlivo a rýchlo.
My v BOSTe chceme byť práve takýmto partnerom pre našich zákazníkov. V rámci organizácie servisu sme zaviedli mnohé zmeny, ktoré
by v dohľadnej dobe mali viesť k vyššej kvalite našich služieb, k väčšej flexibilite a ku kratšej reakčnej dobe.
S úmyslom zvýšiť odbornosť našich ľudí
sme zaviedli systém interných školení,
v rámci ktorých sa naši technici preškoľujú a zvyšujú si úroveň svojej
odbornosti v úkonoch, ktoré
bežne vykonávajú a taktiež sa
učia nové veci, aby bola možná
vyššia miera vzájomnej zastupiteľnosti a schopnosť
nastúpiť na čo najširší
okruh servisných zásahov. V rámci školení pripravujeme
tréningové
pobyty u našich dodávateľov, kde chceme detailne a
odborne zaškoliť našich ľudí
v oblasti inštalácie, údržby a
servisu strojov. Ak sa chce
zlepšiť firma ako celok, je nevyhnutné aby rástli aj jednotlivci v rámci firmy. A práve toto chceme takýmito
opatreniami dosiahnuť. Odbornosť našich technikov
zvýšime okrem iného aj
špecializáciou na konkrétne produkty, takto sa
budú stretávať s podobnými servisnými záležitosťami
častejšie a popri školeniach je najlepšou cestou, ako získať praktické skúsenosti.
V rámci našej spoločnosti zavádzame práve v
týchto dňoch nový informačný systém,
vďaka ktorému sa evidencia porúch, náhradných dielov potreb-
ných na opravy a servisných zásahov výrazne
sprehľadní. Vďaka dôkladnej evidencii a presne
formulovaným a časovaným požiadavkám na
servis budeme v krátkej
dobe schopní reagovať oveľa
flexibilnejšie a kvalitnejšie na
potreby našich zákazníkov.
S týmto je spojené aj neustále zvyšovanie kvality komunikácie so zákazníkmi.
Popri štandardnom servise
ponúka BOST SK rôzne
služby spojené s kovoobrábacími strojmi ako sú pravidelné preventívne prehliadky, diagnostika presnosti
strojov laserovým interferometrom Renishaw XL 80
a systémom Ballbar QC10,
bežné a stredné opravy strojov, rekonštrukcia starších
a použitých strojov, prevíjanie elektromotorov a kompletné sťahovanie výrobných prevádzok.
Veríme, že naši stávajúci
partneri nám ostanú verní
a ocenia prínos, ktorý by mal
byť výsledkom všetkých vyššie spomenutých opatrení
a taktiež dúfame, že získame
partnerov nových, ktorí ocenia naše služby.
Ing. Peter Pavlík
Vedúci strediska Služby
13
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 14
BOST Technológie 1/2011
Revolučné, obojstranné
frézovacie doštičky
TEXT/FOTO:
ISCAR, s. r. o.
Spoločnosť ISCAR predstavuje
j H400 RNHU 1205. Ide o nové
revolučné, obojstranné frézovacie doštičky so 4 reznými
hranami pre aplikácie tvarového frézovania. Taktiež rozširuje
j
veľmi populárny frézovací systém HELIDO 845 o nové telesá
a doštičky s 8 a 16 reznými hranami a o doštičky s geometriou
wiper. V segmente trddokovových fréz je novinkou fréza
CHATTERFREE s variabliným rozstupom zubov a uhlom
skrutkovice.
N
ové doštičky majú
j štyri kruhové rezné hrany s polomerom 6 mm na priemere doštičky, obojstranne rozložené
po 120°. Môžu byť osadené v nástrčných aj
aj stopkových
frézach priemerov od 32 do 80 mm.
Unikátna konštrukcia H400 RNHU 1205 vychádza z tvaru kružnice
11 mm a tiež umožňuje aplikáciu na husto zubových frézach.
Menšia doštička umožňuje konštrukciu frézy s väčším počtom doštičiek (husto zubová konfigurácia). Viac doštičiek na obvode umožňuje väčší posuv stola, čoho dôsledkom je vyššia produktivita.
Nástrčná fréza SOF 45... s dohladzovacou doštičkou
Cieľoové odvetvia
Všade tam, kde sa doposiaľ používajú doštičky 12 mm. Menovite výroba foriem a zápustiek, energetický a letecký priemysel, opracovanie
lopatiek z exotických materiálov a antikorových ocelí.
Frézovací systém HELIDO
ISCAR rozširuje univerzálny frézovací systém HELIDO 845-13, ktorý
poskytuje ekonomické riešenie použitím doštičiek s 8. a 16. reznými
hranami.
Pridané položkky
Unikátna doštička H400.. so 4 reznými
hranami s polomerom R6
Nástrčná fréza H400 FR...
Príklad:
Priemer
doštičky
(mm)
Polomer
doštičky
(mm)
Počet
doštičiek
H400 FR D050-06-22-12
11
6
6
FRW D038A050-05-22-12
12
6
5
50 mm fréza s doštičkami
r = 6 mm
14
Husto zubové frézy SOF45CL v rozsahu priemerov od 50 do 100 mm.
Zvyšujú množstvo odobratého materiálu najjmä v dokončovacích
aplikáciách. Nové telesá majú upínanie doštičiek horným upínacím
zariadením. Umožňujú obrábať pri veľmi vysokých rezných parametroch a dramaticky zvyšujú produktivitu. Hrubo zubové frézy SOF45
D...R13 s upínaním doštičiek skrutkami a chladiacimi otvormi ku každej doštičke. Veľkosti priemerov sú 50, 63, 80, 100 a 125 mm.
Doštičky ONHU 050500-PL sú určené pre obrábanie vysokoteplotných zliatín a antikorových ocelí. Majú veľmi pozitívne čelo a ostrú
reznú hranu. Dostupné sú v SUMO TEC akostiach karbidov IC 330
a IC 830. Doštičky ONHU 050500-N-HP sú určené pre austenitické
zliatiny s guľľôčkovým grafitom a to na obrábanie turbínových skríň
a častí výfukových potrubí.
Doštičky S845 SNHU 1305ANR-PL sú určené pre obrábanie vysokoteplotných zliatin a nerez ocelí. Majú veľmi pozitívne čelo a ostrú
reznú hranu. Dostupné sú v SUMO TEC akostiach karbidov IC 330
a IC 830.
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 15
BOST Technológie 1/2011
Doštičky ONHU 0505AN-8R-W s wiper geometriou sú určené pre
aplikácie s požadovanou vysokou kvalitou opracovaného povrchu.
Osadiť ich možno na husto zubových frézach s minimálnym priemerom 125 mm. Doštičky majú 4 pravé 8 mm dlhé rezné hrany.
Tieto nové tvrdokovové frézy sú vhodné pre hrubovacie aj dokončovacie aplikácie s plným záberom do 2xD vďaka ich variabilnému rozstupu, majú vysokú odolnosť voči vibráciám. Taktiež sú výborným riešením pre stroje s nízkym výkonom a upínaním ISO40,
BT40 alebo CAT40, kde zlepšujú pomer odobratého materiálu
a znižujú cyklový čas vo väčšine frézovacích operácií. Ich unikátna geometria poskytuje výbornú kvalitu povrchu a predĺženú životnosť pri obrábaní s veľkým odberom materiálu. V porovnaní
so štandardnými frézami CHATTERFREE majú predĺženú životnosť
v priemere o 20 %.
Roozširujú
j úspešnú sériu
Spoločnosť ISCAR rozširuje veľmi úspešnú sériu nástrojov CHATTERFREE
– tvrdokovové stopkové frézy s variabilným rozstupom, so 4. drážkami
vo veľkostiach priemerov d= 6-25 (mm), teraz aj s variabilným uhlom
skrutkovice. Dve drážky majú uhol stúpania 35° a dve 37°.
HANNOVER MESSE 2011
V dňoch 4.- 8.4.2011 sa naša spoločnosť zúčastnila prestížneho medzinárodného veľtrhu automatizácie a robotizácie v nemeckom Hannoveri. Po prvýkrát ako vystavovateľ, po prvýkrát z produktom vlastnej výroby – Revolverovým Paletovým Zakladačom RPC 5025.
Revolverový paletový zakladač RPC 5025 je zariadenie,
ktoré slúži ako kontinuálny zásobník tvarovo rôznorodých
polotovarov pre ich obrobenie v produkčnom CNC obrábacom stroji. Manipulácia medzi obrábacím strojom a zakladačom je riadená robotom. RPC 5025 slúži po
obrobení polotovarov zároveň na ukladanie hotových - obrobených kusov. Na výstave v Hannoveri sme zakladač
predstavili s robotom KUKA.
Vo všeobecnosti výstava HANNOVER MESSE potvrdila
trend prudkého rastu nielen v oblasti strojárenstva, či automobilového priemyslu ale najmä záujem širokej verejnosti o znižovanie nákladov a zefektívňovanie výroby
prostredníctvom automatizácie a robotizácie.
Celosvetový význam veľtrhu bol podporený množstvom
vystavovateľov, návštevníkov, odbornej a laickej verejnosti
nielen z Nemecka alebo Európskej únie, ale aj z Indonézie,
Kanady, Indie, Číny a iných krajín. Rovnako, silné zastúpenie v radoch návštevníkov mala aj mladá, nastupujúca
generácia, ktorá prejavila veľký záujem o nové trendy
p v oblasti automatizácie. Týmto sa len potvrdilo správne
rozhodnutie našej spoločnosti zainvestovať a vystavovať
na takomto veľkom veľtrhu.
Jednoznačne najsilnejšie zastúpenie na veľtrhu mala spoločnosť KUKA, ktorá predstavila novinky v oblasti manipulácie pre automobilový priemysel, manipulácie s obrobkami, či samotné obrábanie komponentov robotom – delenie materiálu, presné frézovanie, či vŕtanie. Veľké expozície mali aj dodávatelia komponentov a príslušenstva
pre roboty a automatizáciu, napr. FESTO.
Počas jednotlivých rokovaní prejavili potencionálny partneri záujem najmä o robotickú manipuláciu a ukladanie
polotovarov či hotových kusov spojené s kontrolou a meraním presnosti obrobených komponentov rôznych veľkostí a tvarov. Sme radi, že našim produktom RPC 5025
v spolupráci s robotom a obrábacím strojom vieme adekvátne splniť požiadavky potencionálnych koncových užívateľov ale aj partnerov, ktorí sú itegrátormi robotických
aplikácii v iných krajinách.
Igor Potočný
obchodný manažér
15
BOST_NOVINY_2011_Layout 1 13.5.2011 11:36 Page 16
PORTFÓLIO BOST SK, a.s.
SÚSTRUHY
CNC sústruhy TAKISAWA Taiwan
•špičkové sústruhy s japonskou kvalitou
• šikmé lôžko
•opcie: C os, Y os, protivreteno
VERTIKÁLNE OBRÁBACIE CENTRÁ A FRÉZKY
QUASER - 3 osé centrá
• pojazdy v osi X do 1 000 mm
QUASER - 5 osé centrá
• pojazdy v osi X do 1 200 mm
• simultánne obrábanie v piatich osiach
QUASER - centrá s automatickým výmenníkom paliet
•max. rozmery palety 800 x 500 mm
CNC manuálne sústruhy Harrison ALPHA
• rovné lôžko
• 4 režimy prevádzky: manuálny,
polomanuálny, CAD/CAM, CNC
Fanuc ROBODRILL – vysokorýchlostné obrábanie
• špičkové vysokorýchlostné centrá
• rýchloposuvy do 54 m/min
• otáčky vretena do 24 000 ot/min
TOS Olomouc – frézky
• CNC a konvenčné frézky od tradičného výrobcu
CNC sústruhy Colchester TORNADO
•tradičné CNC sústruhy na šikmom lôžku
CNC dlhotočné automaty BOST
Advanced Precision série JSL
• Hromadná sériová produkcia
HORIZONTÁLNE OBRÁBACIE
CENTRÁ
QUASER
• automatická výmena paliet
• max. rozmer palety 800 x 800 mm
ROBOTIZÁCIA
A AUTOMATIZÁCIA
KUKA
•komplexné technologické riešenia pre manipuláciu a paletizáciu s použitím priemyselných robotov KUKA a FANUC
•automatizácia výrobných prevádzok – návrh, konštrukcia, výroba, montáž a servis výrobných liniek
Download

stiahnutie - BOST SK, as