BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:44 Page 1
Číslo 2/2010, ročník 8
ČASOPIS FIRMY BOST SK
nepredajné
Moderné trendy
v kovoobrábaní
Vznik výskumného a vývojového oddelenia BOSTu
• Robotické obrábanie materiálov • Servis a služby poskytované
spoločnosťou BOST SK • Ponuka divízie Výroba
Táto publikácia bola vydaná s podporou EÚ v rámci projektu
„Prezentácia produktov BOST SK, a.s.“, ktorý je spolufinancovaný
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a prostredníctvom
operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
„Tento projekt sa realizuje s podporou Európskej únie„
„Investícia do vašej budúcnosti“
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 2
BOST Technológie 2/2010
PORTFÓLIO BOST SK
SÚSTRUHY
CNC sústruhy Colchester TORNADO
- šikmé lôžko
- opcie: C os, Y os, dve hlavy, protivreteno
Manuálne/CNC sústruhy Harrison ALPHA
- rovné lôžko
- 4 režimy prevádzky: manuálny,
polomanuálny, CAD/CAM, CNC
VERTIKÁLNE OBRÁBACIE CENTRÁ
QUASER - centrá s automatickým
výmenníkom paliet
- max. rozmery palety 800 x 500 mm
QUASER - 3 osé centrá
QUASER - 5 osé centrá
- pojazdy v osi X do 1 200 mm
- simultánne obrábanie v piatich osiach
- pojazdy v osi X do 1 000 mm
- zásobník až na 60 nástrojov
- otáčky vretena do 15 000 ot/min
HORIZONTÁLNE OBRÁBACIE CENTRÁ
Fanuc ROBODRILL
RemaControl
- špičkové vysokorýchlostné centrá
- rýchloposuvy do 54 m/min
- otáčky vretena do 24 000 ot/min
- pohyblivý stĺp
- otočno-sklopný stôl (5. os)
- pendulárna prevádzka – náklopné vreteno
ROBOTIZÁCIA A AUTOMATIZÁCIA
FRÉZKY
Fanuc Robotics
- komplexné technologické riešenia pre manipuláciu, paletizáciu, zváranie s použitím
priemyselných robotov FANUC s
výnimočnou spoľahlivosťou 99,9%
2
TOS Olomouc
- konvenčné a CNC frézky
- vysoká kvalita a technická úroveň
- dlhá tradícia výroby
QUASER
- automatická výmena paliet
- max. rozmer palety 800 x 800 mm
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 3
BOST Technológie 2/2010
ODKAZ GENERÁLNEHO RIADITEĽA
Motto:
Smer automatizácia
a robotizácia výrobných podnikov
Vážení čitatelia,
konečne sme sa dočkali. Dvadsiate výročie založenia firmy BOST je tu.
11. septembra 1990 bola schválená živnosť fyzickej osoby Vladimír Bielik. Zo začiatku sme sa venovali vývoju a výrobe jednoúčelových strojov a zariadení a generálnym opravám regulačných systémov. Neskôr sa ale záber firmy rozširoval o nové smery:
• obchod s automatickými vstupnými systémami RIB a garážovými bránami
• obchod s obrábacími strojmi; postupne sme začali zastupovať spoločnosti TOS Olomouc (CNC
frézky), Colchester – Harrison (CNC sústruhy), Newall (číslicové odmeriavania), Fanuc (CNC systémy a vysokorýchlostné obrábacie centrá Fanuc Robodrill) a Remacontrol (CNC frézky)
• zaviedli sme výrobu strojov BOST Advanced Precision cez spriaznenú firmu na Taiwane; napojili sme sa na najlepších taiwanských výrobcov obrábacích strojov, ktorí ich vyrábajú v našom
dizajne a podľa nami zvolenej konfigurácie.
Postupne sa firma transformovala z fyzickej osoby cez spoločnosť s ručením obmedzeným až
po akciovú spoločnosť. Počas celej éry zostala 100% nezávislou rodinnou firmou. Síce trvale podkapitalizovanou, o to viac museli byť finančné prostriedky smerované na rozvoj. Tomuto rozvoju
podstatne pomohli fondy EÚ, z ktorých mohla firma investovať do výstavby výrobnej haly a kúpy
najmodernejších technológií. Táto pomoc má však dve stránky - dobrú aj tú horšiu. Tá dobrá je
veľký rozmach firmy. Tá horšia nastáva v prípade hospodárskej krízy akú sme prežili. Napriek
80% prepadu strojárstva nie je možné zatvoriť nerentabilné divízie firmy z dôvodu záväzku zamestnanosti voči fondom EÚ. Všetky peniaze, ktoré boli ušetrené na ďalší rozvoj firmy padli za obeť
hospodárskej kríze. Kríza však má aj svetlé stránky. Naučila nás viac šetriť a rýchlejšie robiť zmeny
v smerovaní firmy. Rok 2009 bol v znamení presmerovania rýdzo strojárskej firmy do oblasti
riešenia projektov v oblasti robotizácie a automatizácie všeobecného priemyslu a preorientovanie
sa na pomoc pri riešení výrobných procesov u zákazníkov. Po prvom polroku 2010 sa ukázali
výsledky našej práce v podobe nakontrahovaných zákaziek do konca roka v objeme väčšom, ako
bol objem zákaziek za celý rok 2008, nehovoriac o kontraktoch pre rok 2011, ktorý máme už
čiastočne vykrytý. Začali sme sa ako firma uzdravovať a zviechať z obrovského prepadu
v hospodárskom výsledku. Manažment firmy si dal na základe podpísaných kontraktov záväzok
dostať sa do konca roka 2010 do čiernych čísiel.
Verím, že keď naša spoločnosť vďaka silnému a zdravému kolektívu a pochopeniu, že nie každý
deň svieti nad nami podnikateľské slnko prežila ťažké obdobie posledných dvoch rokov, tak prežije
ďalšie desaťročia a budúce výročia našej existencie budeme môcť sláviť oveľa pompéznejšie.
Vladimír Bielik
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Obsah:
Portfólio BOST SK
2
Odkaz generálneho riaditeľa
3
Vznik výskumného a vývojového
oddelenia BOSTu
4-5
Servis a služby poskytované
spoločnosťou BOST SK, a.s.
6-7
Ponuka divízie Výroba a strojový park 8-9
Príklady obrobkov
10
Ponúkame akreditované
odborné vzdelávanie
11
Robotické obrábanie materiálov
12
Prezentácia produktov BOST SK, a.s.
13
Novinka z produkcie firmy
TOS Olomouc, s.r.o.
14
English summary
15
Portfólio BOST Advanced Precision
16
BOST Technológie
Moderné trendy
v kovoobrábaní
Vydanie: ročník 8, číslo 2/2010
Vydavateľ: BOST SK, a.s.
Nakladateľ: BOST SK, a.s.
Súvoz 1/1594
911 01 Trenčín
Tel: +421 32 7417 301
Fax: +421 32 7417 303
e-mail: [email protected]
Riaditeľ:
Vladimír Bielik
Šéfredaktor:
Ing. Peter Pavlík
Zástupca šéfredaktora:
Ing. Viera Formelová
Vychádza 2 x ročne
NEPREDAJNÉ
Náklad: 2000 ks
Dátum vydania: 7.9.2010
Registračné číslo MK SR: EV 2884/09
ISSN 1337-9429
3
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 4
BOST Technológie 2/2010
VZNIK VÝSKUMNÉHO A VÝVOJOVÉHO ODDELENIA BOSTU
Počas dvadsiatich rokov existencie firmy
sme rozvinuli jej štruktúry, vybudovali sme obchodné oddelenie, medzinárodný obchod, rozvinuli služby, akreditované medzinárodné
školiace stredisko BOST Academy a počas posledných piatich rokov aj vlastnú kovovýrobu
s najmodernejšími CNC strojmi. Po zavedení
vlastnej značky BOST Advanced Precision nám
chýbal do úplného naplnenia plánovanej štruktúry firmy vlastný výskum s projekčno-vývojovým oddelením a vlastnou prototypovou
dielňou, čo sme v priebehu prvého polroka
tohto roka začali uskutočňovať. Plánované
ukončenie realizácie je september 2010, čím
by sme si dali darček k 20. výročiu založenia
firmy. Vlastný výskum nám pomáha rozvinúť
Ministerstvo hospodárstva SR v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. V rámci tejto podpory pracujeme na projekte „VROC – Vysokorýchlostné
robotické obrábacie centrum“, kde prostredníctvom aktivít spojených s projektom budeme
skúmať možnosti obrábania samotným robotom, ako i vzdialenú diagnostiku zariadení
v obrábacom centre, metrológiu stavu obrobkov so štatistikou produkcie a výskum elektromagnetických materiálov a agregátov. Všetky tieto aktivity budú smerovať k vzniku novej
platformy bezobslužného výrobného pracoviska.
Spoločnosť BOST sa samozrejme neviazala
iba na tento projekt, ktorý bol súčasťou rozvojového programu vypracovaného v roku 2009
na ďalšie obdobia v rámci strategického plá-
Manipulácia s obrobkami
4
novania. Za prvý polrok sa nám podarilo dokončiť, alebo rozpracovať viacero veľkých projektov a to napríklad:
• Projekt sťahovania technológií pre automobilový priemysel zo Slovenska do Moskovskej
oblasti s odborným odinštalovaním a nainštalovaním a spustením linky.
• Projekt výroby troch liniek na výrobu autokáblov, kde sme si preverili schopnosť našich
špecialistov preorientovať sa z „tvrdej“ stro-
járiny na realizáciu liniek mimo strojárskeho
priemyslu od návrhu cez konštrukciu a realizáciu.
• Projekt robotizácie v pivovare Čierna hora,
kde sme realizovali robotickú manipuláciu
so sudmi piva a tak odbremenili pracovníkov od ťažkej stereotypnej práce, ktorá spôsobovala problémy v oblasti BOZP.
• Projekt výroby linky na povrchovú úpravu lán
pre jednu z najväčších stavebných spoločností.
Ďalšie projekty v oblasti robotizácie a automatizácie procesov máme nakontrahované,
niektoré už aj rozpracované. Tieto projekty dokazujú, že vklady do rozvoja robotizácie
a automatizácie výrobných procesov a čiastočného odklonenia sa od tradičného predaja
strojov sa oplatilo. Rozvoj vedy a výskumu
spoločne s univerzitami, či už Fakultou špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne alebo Elektrotechnickou fakultou Žilinskej univerzity sa oplatil a pre budúcnosť je to znamenie užšieho spojenectva medzi teóriou a praxou. Rozhodnutie
európskeho spoločenstva, ako i našej vlády je
tá správna cesta, ktorá môže pomôcť naštartovať výrobu slovenských produktov.
Pre lepšiu exportnú schopnosť rozvíjame
ako zakladateľ neziskovú organizáciu EAST –
Exportnú alianciu strategických technológii
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 5
BOST Technológie 2/2010
3D model robotického pracoviska
tak, aby sme spojili hlavne slovenských výrobcov a spoločne uspeli na
náročných zahraničných trhoch.
Najbližšie cesty našich obchodníkov budú smerovať do Európy. Ešte
tento rok plánujeme účasť na výstavách: MSV Brno, Elosys Trenčín,
VIENNA TEC Viedeň, Midest Paríž. Plánujeme sa zúčastniť aj na mimoeurópskej výstave v Bagdade. Irak potrebuje pomoc v rozvoji infraštruktúr a Slovensko zaostáva v pomoci tejto krajne za ostatnou časťou
Európy. Toto je veľká príležitosť pre nás ale i spriaznené slovenské firmy
dostať sa na arabský trh.
Veríme, že nastúpená cesta BOSTu ukáže slovenským podnikom ako
byť dostatočne konkurencieschopnými pri ich výrobných programoch.
Vladimír Bielik
Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Linka na výrobu autokáblov
5
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 6
BOST Technológie 2/2010
SERVIS A SLUŽBY POSKYTOVANÉ SPOLOČNOSŤOU BOST SK, A.S.
Preventívne prehliadky, sťahovanie
výrobných prevádzok, meranie laserovým interferometrom.
PREVENTÍVNE PREHLIADKY
Údržba strojov a zariadení je jeden z najdôležitejších aspektov dobre fungujúcej výroby.
Stroje a zariadenia počas prevádzky strácajú svoje
technicko-prevádzkové parametre. Preto je potrebné ich
priebežne kontrolovať a v prípade potreby nastaviť. Táto
činnosť je dôležitým prostriedkom údržby. Zabezpečuje
správny chod stroja a jeho funkčnosť. Pri nastavovaní
a zoraďovaní sa predpísaným spôsobom kontrolujú
a následne upravujú rôzne technicko-prevádzkové parametre, predpísané výrobcom.
Najefektívnejším nástrojom, ktorým sa dajú tieto aspekty minimalizovať, sú PREVENTÍVNE PREHLIADKY.
Vytvorením modelu záručnej a pozáručnej prevádzky
stroja naplánujeme čo najefektívnejší rozsah prevencie za
účelom zvýšenia celkovej efektivity zariadenia, kde môžeme sledovať pomer času kedy je stroj v prevádzkyschopnom stave oproti stavu, kedy je stroj v poruche.
Na základe aktuálneho technického stavu stroja, ktorý
určíme východiskovou preventívnou prehliadkou navrhneme optimálnu periodicitu preventívnych prehliadok.
V prípadoch, kedy má stroj neustále problémy s poruchovosťou, alebo inými neplánovanými výpadkami produkcie, odporúčame vykonávať prehliadky typu P1 –
trojmesačná prevencia, ktorá spočíva v základnej kontrole stroja s dôrazom na kontrolu mazania, tesnosti hydraulických spojov, chladiaceho okruhu a funkčnosti
riadiaceho systému.
Ak má zákazník časté problémy s presnosťou stroja
a kvalitou produkcie, navrhujeme pravidelne vykonávať
prehliadky typu P2 - polročná prevencia. Hlavnou filozofiou tejto prehliadky je kontrola presnosti stroja
a všetkých ostatných celkov stroja, ktoré ju ovplyvňujú.
Na zabezpečenie spoľahlivosti stroja pri náročnej výrobe, kde je stroj pravidelne nadmerne zaťažovaný ponúkame pravidelné kontroly presnosti stroja laserovým
interferometrom, kde vykompenzujeme geometrické nepresnosti stroja a kontrolu systémom Ballbar QC10, ktorým skontrolujeme presnosť stroja kruhovou interpoláciou.
Optimálnym riešením pre zákazníka je vykonávať preventívnu prehliadku typu P3 - ročná prevencia, ktorá prináša výhodu pre zákazníka v celkovej prehliadke stroja,
zákazník dostane úplnú informáciu o stave stroja z hľadiska spoľahlivosti a presnosti. Samozrejmosťou sú odporúčania na výmenu dielov stroja, ktoré môžu
negatívne ovplyvňovať poruchovosť. Všetky tieto me-
6
Sťahovanie výrobnej linky zo Slovenska do Ruska
rania sú vykonávane v súlade s platnými normami ISO
o diagnostike obrábacích strojov, tým pádom sa zákazník môže preukazovať svojim obchodným partnerom o kvalite a presnosti svojich strojov.
Výsledkom každej preventívnej prehliadky stroja je zistenie aktuálneho technického stavu stroja a návrhy a opatrenia na zabezpečenie optimálnej funkčnosti stroja.
V tomto roku sme realizovali sťahovanie linky na výrobu vnútorného čalúnenia osobných automobilov pre
firmu TRAMICO SAS Francúzsko zo Senca do Ruska.
Celá akcia pozostávala z demontáže linky v Senci, prepravy linky do Ruska a z montáže a spustenia linky do
prevádzky v Rusku.
Výhodou pre zákazníka je, že naša spoločnosť sa postará
o všetko v rámci sťahovania prevádzky, zákazník má len
jedno kontaktné miesto a službu dostane presne na kľúč.
KOMPLEXNÉ SŤAHOVANIE VÝROBNÝCH PREVÁDZOK
Naša spoločnosť na základe dlhoročných skúseností
so sťahovaním či už jednotlivých strojov alebo celých
výrobných prevádzok ponúka komplexné služby spojené so sťahovaním:
• časový plán (doprava, odpájanie strojov, autožeriavy,
pripojovanie, sfunkčnenie a kontrola strojov)
• demontáž a montáž strojov, kontrola strojov
• odpojenie a spätné pripojenie strojov (elektroinštalácia, vzduch, olej..)
• rozmiestnenie strojov
• ukotvenie a vyvažovanie strojov
• balenie a konzervácia strojov
• použitie špeciálnej manipulačnej techniky
• doprava a poistenie prepravy
NOVINKA V OBLASTI KONTROLY
PRESNOSTI STROJOV - Meranie laserovým interferometrom
V súčasnej dobe narastajú nároky zákazníkov na presnosť strojov a možnosti rýchlej a účinnej kontrole strojov s profesionálnym výstupom a kvality.
Kvalitu finálneho obrobku, čiže stroja, na ktorom prebiehala výroba ovplyvňujú nasledovné aspekty: tuhosť
stroja, geometria stroja, vibrácie stroja a okolia, zaťaženie obrobku, polohovanie v jednotlivých osiach.
Na zabezpečenie presnosti samotného stroja a presnosti polohovania používame LASEROVÝ INTERFEROMETER.
Laserový interferometer je špičkový nástroj pre kalibráciu obrábacích strojov a súradnicových meracích
strojov podľa medzinárodných noriem.
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 7
BOST Technológie 2/2010
Meranie interferometrom ponúka:
• Zvýšenie využiteľnosti stroja
Systém poskytuje podrobnú správu o zmenách presnosti stroja v čase. Na základe týchto údajov dokážeme
vopred určiť požadované intervaly údržby a stanoviť
presný stav stroja.
• Zlepšenie výkonu stroja
Laserový interferometer používaný k meraniu presnosti
strojov umožňuje zlepšiť presnosť stroja prostredníctvom cielenej údržby a kompenzácii chýb.
• Zvýšenie znalostí / výrobných schopností
strojov
Pre potrebnú operáciu použite ten správny stroj - každá
operácia vyžaduje určité tolerancie a meranie zabezpečí príslušným strojom správne využitie k danému
účelu a zníži pravdepodobnosť výroby nepodarkov.
• Preukázanie presnosti strojov
Keď potrebujeme získať dôveru v kvalitu stroja alebo
procesu, sú kalibračné grafy a výsledky pravidelného
hodnotenia presnosti vynikajúcim dôkazom.
• Splnenie postupov a noriem k zaisteniu
kvality
Požiadavkom noriem kvality rady ISO 9000 je, aby výrobné a kontrolné zariadenie bolo kalibrované, monitorované a riadené uznávanými a sledovateľnými
systémami a metódami.
Je dôležité poznať svoj stroj, jeho silné a slabé stránky,
aby sme ho dokázali využiť na sto percent.
JE DÔLEŽITÉ POZNAŤ PRESNOSŤ STROJOV....
Ing. Jozef Ďurdík
Vedúci divízie Služby
Sťahovanie výrobnej linky zo Slovenska do Ruska
Vzdelávanie zamestnancov
spoločnosti BOST SK, a.s.
www.sia.gov.sk www.esf.gov.sk
Spoločnosť BOST SK, a.s. začala v máji 2010 realizovať vzdelávací
projekt v rámci operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia“ s názvom „Vzdelávanie zamestnancov spoločnosti BOST SK, a.s.“,
kód ITMS 2711023300. Projekt je zameraný na všetky úrovne riadenia spoločnosti, t.j. robotníci, THP zamestnanci, vedúci a riadiaci
zamestnanci, ktorí pracujú v spoločnosti BOST SK, a.s. na základe
pracovnej zmluvy. Realizáciou tohto projektu chceme zvýšiť
konkurencieschopnosť našej spoločnosti a adaptabilitu zamestnancov
na trhu práce prostredníctvom zvyšovania ich vedomostnej úrovne
a špecializácie. Zvýšením kvality ľudských zdrojov sa upevní pozícia
a konkurencieschopnosť spoločnosti na trhu. Realizácia vzdelávacích
aktivít je vykonávaná prostredníctvom externých firiem.
7
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 8
BOST Technológie 2/2010
PONUKA DIVÍZIE VÝROBA A STROJOVÝ PARK
opracovanie lisovacích, pretláčacích a kalibrovacích nástrojov,
• výsledné produkty slúžia ako nástroje pre lisovanie tvarovo zložitých
dizajnérskych plechov pre automobilový priemysel, pri formách kde
výrobky z gumy sú súčasťou interiérov automobilov
V roku 2005 sme rozšírili oblasť činnosti o výrobu presných kovových
komponentov a rozšírenie výrobných kapacít našej firmy v oblasti CNC
frézovania aj CNC sústruženia a doplnili sme meracie stredisko o 3D merací stroj značky WENZEL.
Našou snahou je riešiť potreby zákazníkov komplexne a flexibilne.
Frézovanie
Vsadili sme predovšetkým na svetového lídra v segmente malých (BT30)
obrábacích centier - FANUC Robodrill i21Fe (2 ks) a špičkové obrábacie
centrá distribuované pod našou vlastnou značkou BOST Advanced Precision, rady BSAC. Stroje sú vybavené 4. a 5. osou pre zefektívnenie upínania a náročné aplikácie.
Produkčná výroba:
• Opracovanie vysoko-presných a tvarovo veľmi zložitých komponentov,
• skvalitnenie a skrátenie časov opracovania i prípravných časov,
• výrobky z rôznych druhov materiálov konkurencieschopnejšie pri
splnení všetkých kvalitatívnych ukazovateľov kladených na výsledný
produkt,
• stredná a veľkosériová výroba,
• opracovanie a delenie oceľového, hliníkového, mosadzného i nerezového materiálu,
• využitím plne automatického podávača materiálu,
• výrobky pre priemysel rôznych odvetví ako strojársky, automobilový,
potravinársky alebo chemický priemysel.
Sústruženie
Základ tvorí celá škála našich najúspešnejších produktívnych CNC sústruhov radu Colchester Tornado T2, T4, T6M, T8MSY, ktorých na Slovensku pracuje viac ako 100 kusov. Pre aplikácie vyžadujúce upnutie
väčších kusov, s vysokou opakovateľnou presnosťou už od prvého kusu,
sme nasadili stroj značky BOST Advanced Precision BTA 300. Skĺbenie
vysokej tuhosti a produktivity predstavuje 8 osé sústružnícke centrum
BOST Advanced Precision BTF 550 TMS. Bezprecedentnú produktivitu
u dielov do priemeru 32mm nám však umožnilo dosiahnuť až nasadenie
dlhotočného sústružníckeho automatu značky BOST Advanced Precision
JSL 32 AB. 9-osí stroj umožňuje podanie kusu do 1 sekundy, mimoriadne
rýchlu výmenu nástroja a prepnutie na druhé vreteno, následkom čoho
je významne zvýšený takt výroby kusu.
Pojazd v osi Z (mm)
rýchloposuv v osi Z (m/min)
4200/6000
245
20
342
20
± 0,005/0,002
9/11 5,5/7,5
HV max.
obr. pr.
32 mm
PV max.
obr. pr.
32 mm
-
220
220
7000
18
400
18
+/- 0,001 mm
7,5
510
260
–
490
6000
(5000 poh.n.)
235
25
540
30
± 0,005/0,002
7,5
440
215
–
450
4000/6000
187
25
450
30
± 0,005/0,002
15
TORNADO T8
s podávačom
2 osi
510
260
–
540
3500/5000
235
25
540
30
± 0,005/0,002
22
TORNADO T4
s podávačom
2 osi
410
230
–
450
4000/6000
170
20
350
25
± 0,005/0,002
BOST Advanced
Precision JSL 32-AB
dlhotočný automat
TORNADO T8MSY
TORNADO T6M
s podávačom
3 osi
2 ks
8
Výkon motora (kW)
rýchloposuv v osi X (m/min)
290
Presnosť polohovania (mm)
Pojazd v osi X (mm)
–
BOST Advanced
Precision BTF 550 TMS
8 osí
Max. otáčky (ot./min)
–
SÚSTRUHY
Max. obr. dĺžka (mm)
Vzdialenosť medzi hrotmi (mm)
620
Obežný priem. nad ložou (mm)
Vzdialenosť medzi hrotmi (mm)
Kusová výroba:
• využitie vysokopresných 5-osých obrábacích center,
• rýchlosť, precíznosť, náročnosť a kvalita produktov vysokej presnosti
a obtiažnosti výroby,
• využitie technológií pre výrobu foriem, vložiek do foriem, malých turbín,
11
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 9
BOST Technológie 2/2010
Metrologické stredisko
V roku 2009 firma BOST SK, a.s. rozšírila merné pracovisko o portálový
merací stroj WENZEL, ktorý má merací rozsah v mm: X: 800, Y: 1500,
Z: 700, maximálna chyba merania v priestore MPEe=2,5 + (L/300) μm.
Súradnicový stroj X-ORBIT sa vyznačuje vysokou presnosťou a používa
mnoho inovatívnych technológií.
Vzdialenosť medzi hrotmi (mm)
Max. obr. dĺžka (mm)
Max. otáčky (ot./min)
Pojazd v osi X (mm)
rýchloposuv v osi X (m/min)
Pojazd v osi Z (mm)
rýchloposuv v osi Z (m/min)
Presnosť polohovania (mm)
Výkon motora (kW)
TORNADO T2
s podávačom
2 osi
Vzdialenosť medzi hrotmi (mm)
SÚSTRUHY
Obežný priem. nad ložou (mm)
Popisovanie Laserom
Naša firma ponúka možnosť popisovania súčiastok laserom, ktoré je trvalé
a nezmazateľné. Podľa želania zákazníka dokážeme popísať akékoľvek množstvo kovových a plastových súčiastok do rozmerov 500x350 mm, kde veľkosť popisovacej plochy je 100x100 mm, alebo do priemeru 140 mm.
410
170
–
320
4000/6000
170
20
350
25
± 0,005/0,002
5,5
600
400
780
4200
2500
230
20
580
24
± 0,005/0,002
11/15
620
3500
245
8
556
10
± 0,005/0,002
7,5
2 ks
BOST Advanced
Precision BTA 380 M-L
2 osi
30
1100
610
610
32/32/32
12000
30
600
420
450
32/32/32
12000
21
700
400
330
54/54/54
30000
BOST Advanced Precision
BSAC 610
FANUC ROBODRILL
T21i EL, 5-osí
2 ks
900
300
1,5
11/15
900
300
1,5
11/15
300
250
1,5
7,5/11
250
250
1,8
5,5
Výkon motora (kW)
BOST Advanced Precision
BSAC 1100
Čas výmeny nástroja (s)
12000
Max. dĺžka nástroja (mm)
48/48/48
Max. zaťaženie stola (kg)
610
Rozmer prac. stola (mm)
610
1 250x610
1100
1 250x610
30
750x420
Pojazd v osi z (mm)
BOST Advanced Precision
BSAC 1100 5AX
OBRÁBACIE CENTRÁ
850x410
Pojazd v osi y (mm)
650
Pojazd v osi x (mm)
196
Max. veľkosť pracovného
posuvu b (mm/min)
350
Počet nástojov v zásobníku (ks)
ALPHA 135OS hrotový
sústruh manuálny/CNC
Rýchloposuv v osiach (m/min)
-
9
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 10
BOST Technológie 2/2010
PRÍKLADY OBROBKOV
10
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 11
BOST Technológie 2/2010
PONÚKAME AKREDITOVANÉ ODBORNÉ VZDELÁVANIE
BOST SK, a.s. je spoločnosť, ktorá má dlhoročné skúsenosti v predaji
moderných kovoobrábacích CNC strojov. Od roku 2006 ponúkame
Ministerstvom školstva SR akreditované odborné školenia.
Cieľovými skupinami sú:
• absolventi strojársky zameraných stredných odborných škôl, učilíšť
/SOU/ s maturitou a strojársky zameraných vysokých škôl bez praxe
• evidovaní, resp. neevidovaní nezamestnaní absolventi strojársky zameraných stredných odborných škôl, učilíšť /SOU/ s maturitou a strojársky zameraných vysokých škôl bez praxe a s praxou
• zamestnanci firiem klientov spoločnosti BOST SK, a.s. požadujúci ich
preškolenie
Naša spoločnosť garantuje vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu.
Účastník kurzu po úspešnom absolvovaní záverečného testu získava
osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou.
Špecializované kurzy pre strojárskych odborníkov sú realizované v moderne vybavenej učebni a na najmodernejších strojoch (automatické CNC
sústruhy a obrábacie centrá), sú zabezpečené špecialistami, ktorí sú
neustále v kontakte s modernou praxou obrábania.
V prípade požiadavky dokážeme zabezpečiť ubytovanie a stravovanie
pre účastníkov kurzu.
V snahe priblížiť sa potrebám našich partnerov sme pripravení vzdelávací proces "ušiť na mieru" čo do skladby osnovy, tak aj časového
rozsahu. Školenie je možné absolvovať u nás na firme alebo po dohode
v priestoroch firmy zákazníka.
Obsluha a údržba CNC strojov
Číslo akreditácie: (2205/1949/2006/51/3)
Rozsah: 28 hodín
Cieľom školenia obsluhy a údržby CNC strojov je:
oboznámenie sa s konštrukciou stroja, jeho obsluhou a údržbou
prehľad o elektrovýzbroji stroja, o funkciách elektrických obvodov a
údržbe elektrických častí a prevodov
kurz pozostáva z ôsmych tematických okruhov, ktoré sú rozdelené do
4 dní po 6 hodín/deň plus 1 hodina/deň opakovania prebranej látky,
začatiu kurzu predchádza vstupný pohovor, prípadne test kandidátov,
úspešné zakončenie kurzu vyžaduje zvládnutie záverečného testu, pozostávajúceho z teoretickej a praktickej časti
Programovanie CNC strojov
Číslo akreditácie: (2205/1949/2006/51/2)
Rozsah: 28 hodín
Cieľom školenia programovania CNC strojov je:
získanie prehľadu o funkciách riadiaceho systému /FANUC, SIEMENS,
HEIDENHAIN/ v praxi
aplikácia získaných poznatkov v jednoduchých príkladoch a praktických ukážkach
zvládnutie techník programovania v ISO a MANUAL GUIDE
kurz pozostáva z ôsmych tematických okruhov, ktoré sú rozdelené do
4 dní po 6 hodín/deň plus 1 hodina/deň opakovania prebranej látky
začatiu kurzu predchádza vstupný pohovor, prípadne test kandidátov,
úspešné zakončenie kurzu vyžaduje zvládnutie záverečného testu, pozostávajúceho z teoretickej a praktickej časti
CAD/CAM
Číslo akreditácie: (2205/1949/2006/51/1)
Rozsah: 152 hodín
Modul – Sústruženie Štandard – 16 hodín
Modul – Sústruženie Advanced – 24 hodín
Modul – Frézovanie Advanced – 24 hodín
Modul – Frézovanie Štandard – 16 hodín
Modul – Frézovanie pre 3 osi – 32 hodín
Modul – Frézovanie pre 4 a 5 os – 40 hodín
Cieľom školenia CAD/CAM je:
zisk vedomostí a znalostí o CAD/CAM systéme
CAD/CAM systém je zameraný na generovanie NC kódu pre frézovanie, sústruženie, rezanie drôtu. Dĺžka školenia závisí od náročnosti
produktu, to znamená programovanie v 2.5D /standard/, 2.75D /advanced/, prípadne 3 osé programovanie - 3D a 5 osé obrábanie – 3D
s pohyblivým nástrojom/
kurz sa môže venovať sústruženiu alebo frézovaniu podľa požiadavky
ponuka školení CAD/CAM pozostáva z modulov, z ktorých každý trvá
8 hodín a sú zoskupené podľa toho, či sa jedná o sústruženie alebo frézovanie
V roku 2008 sme ponuku akreditovaných školení rozšírili o nasledovné kurzy:
Obsluha a programovanie priemyselných robotov
Číslo akreditácie: (2205/2008/309/1)
Rozsah: 35 hodín
Cieľom školenia je:
pripraviť zamestnancov obsluhovať priemyselné roboty s dôrazom na
bezpečnosť pri práci
prehľad o stavbe priemyselného robota a o jeho funkciách elektrických
obvodov a základnej údržbe
Znalosť z tvorby programov a ich optimalizácia v automatizovanom
procese, programovanie jednotlivých pohybov trajektórie
Kurz výučby anglického jazyka
Číslo akreditácie: (2205/2008/309/2)
Rozsah: 144 hodín
Cieľom Kurzov výučby anglického jazyka pre začiatočníkov je:
Oboznámenie sa s anglickou gramatikou a praktické konverzačné
cvičenia, budovanie si slovnej zásoby
Aplikácia gramatických časov anglického jazyka do praktickej konverzácie s použitím slovnej zásoby, s trénovaním si ako písať po anglicky.
Kurz pozostáva z 12 tematických okruhov
Ing. Viera Formelová
Manažér pre vzdelávanie
11
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:45 Page 12
BOST Technológie 2/2010
ROBOTICKÉ OBRÁBANIE MATERIÁLOV
Možnosti použitia robota v strojárstve sú rozmanité:
• vkladanie kusov do stroja
• ukladanie kusov do prepraviek
• kontrola rozmerov obrobku
• kontrola kvality obrobeného povrchu
• frézovanie
• závitovanie
• vŕtanie, vyvrtávanie
• odihlovanie
• výmena nástrojov
• obrusovanie zvarov
• brúsenie
• leštenie
• pieskovanie
• zváranie
• montáž zostáv
• označovanie
• balenie
Súčasný trend v obrábaní materiálov ako súčasti výrobného procesu prináša potrebu neustáleho zvyšovania produktivity a ekonomickej efektívnosti. Táto požiadavka spolu s neustálym rozvojom robotiky a informačných systémov prináša iný pohľad na využitie robotov v tomto procese. Okrem využitia robotov na účely manipulácie s obrobkami a zvárania
je možné využitie robota priamo na obrábanie.
Tejto oblasti využitia robotov sa venuje výskumno-vývojový projekt „Vysokorýchlostné robotické obrábacie centrum“ z dielne trenčianskej spoločnosti s dvadsaťročnou tradíciou na trhu s kovoobrábacími strojmi.
Zaujímavým riešením sa stáva integrácia primyslených robotov do komplexného výrobného celku, kde robot vystupuje ako viacúčelové zariadenie schopné
obrábať a zároveň po odložení vretena aj
manipulovať s obrobkom. V kombinácii s polohovadlom dosahuje robot mimoriadnu flexibilitu a prístup ku všetkým častiam obrobku.
Riadiace systémy robotov sa navyše vyznačujú používateľsky priaznivou programovateľnosťou a obsluhovateľnosťou.
Disponujú možnosťou tvorby sietí, zbernicovou technológiou a otvorenou systémovou architektúrou.
Technológia robotického obrábania má výhodu v aplikáciách, v ktorých
predstavuje adekvátnu alternatívu k obrábaniu kovov na tradičných obrábacích centrách. S navrhovaným robotickým zariadením a príslušným
softvérom získavajú zákazníci požadujúci automatizované riešenia a robotické systémy niektoré možnosti, ktoré predtým umožňovali len konvenčné aplikácie trieskového obrábania využívajúce obrábacie centrá.
Hlavnou prekážkou v použití robotov na obrábanie tvrdších konštrukčných materiálov je zabezpečenie dostatočnej presnosti a tuhosti konštrukcie robota pri obrábaní tvrdých kovov. Typické
roboty s kĺbovým ramenom sú schopné dosiahnuť tuhosť obyčajne okolo 1 N/μm oproti klasickým CNC strojom, ktoré
bežne dosahujú tuhosti 50 N/μm a viac. Uvažujúc fakt, že
špička nástroja jednoducho visí na 2.3 – 2.5m dlhom ramene
robota. Požadovanú vyššiu tuhosť je možné zabezpečiť použitím robota s paralelným vedením, čo má však za následok zníženie veľkosti požadovaného pracovného priestoru.
Roboty sú v súčasnosti nasadzované v aplikáciách trieskového obrábania, akými sú odihlovanie odliatkov, dočisťovanie,
leštenie, brúsenie, rezanie laserom a tlakom vody, ako aj trieskové obrábanie mäkkých materiálov ako napríklad peny, plasty,
12
drevo, hliník a formy z piesku, pri ktorých nevzniká taká veľká reakčná sila
spôsobujúca odchýlku robota. Napríklad v automobilovom priemysle hliníkové a plastové súčasti, ktoré sú väčšinou vyrábané odlievaním a je ich
potrebné odihlovať, dočistiť, upraviť povrchy. V dnešnej dobe je väčšina týchto operácií vykonávaná ručne v hlučnom a prašnom prostredí, preto je
potrebné tieto procesy zautomatizovať.
Obrovskou výhodou použitia robota v obrábaní je jeho veľký operačný
priestor a malý priestor, ktorý zaberá samotný robot oproti štandardnému
obrábaciemu centru, ktorý sa v súčasnosti pohybuje okolo 27m3 a rozsah
otáčania ±185° pri robotoch so sériovými ramenami, čo umožňuje použitie robota na širokú škálu obrobkov, jednak veľkých, ako aj
tvarovo zložitých. Vysoká flexibilita je zabezpečená
použitím osem a viac osí. Robot môže v prípade
potreby po výmene technologickej hlavice manipulovať s obrobkom, prípadne vykonávať
montáž a samozrejme pracovať 24 hodín
denne.
Súčasný trend v oblasti robotického obrábania
smeruje k nahradeniu veľkých CNC strojov v aplikáciách trieskového obrábania, pri ktorých sa primárne neodstraňujú veľké kusy materiálu, ale hlavne
na operácie akými sú dokončovanie, leštenie, odihlovanie, brúsenie a lakovanie, ktoré sú dôležité
v kovoobrábaní. S tým súvisí zlepšenie presnosti robota pri obrábaní. Podstatnú časť
tohto cieľa tvorí vývoj softvérových nástrojov, ktoré zlepšujú korekcie robota a správne
pokrývajú všetky nepresnosti v aktuálnej
stavbe robota. Toto nahradenie umožňuje firmám smerovať kapitálové prostriedky cenovo
efektívnejším smerom.
Ing. Miloslav Kolpach,
výskumný a vývojový pracovník
v oblasti robotiky BOST SK, a.s.
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:46 Page 13
BOST Technológie 2/2010
PREZENTÁCIA PRODUKTOV BOST SK, a.s.
Spoločnosť BOST SK, a.s. realizuje od apríla 2010 do marca 2012 projekt s názvom „Prezentácia produktov BOST SK, a.s.“.
Cieľom projektu je pokračovať v popularizovaní produktov spoločnosti
BOST SK, a.s. hlavne v segmente vlastných produktov s názvom BOST
Advanced Precision. Prezentovať novú vlastnú značku strojov, zaria-dení
a technologických riešení automatizovaných pracovísk a stať sa jedným
z popredných strojárskych exportných podnikov.
Projekt Prezentácia produktov BOST SK, a.s. je prezentovanie tovarov
a služieb v celom priereze spoločnosti na výstavách a misiách v rámci
projektu. Prezentáciou sa vytvorí základ na etablovanie novej slovenskej
značky BOST AP.
Špecifické ciele projektu Prezentácia produktov BOST SK, a.s. sú:
Prezentácia produktov BOST SK, a.s. na výstavách
Osobná účasť na výstavách je predpoklad vytváraniu nových obchodných vzťahov v podobe priamej prezentácie produktov BOST SK, a.s.
Spoločnosť bude v aktivitách týkajúcich sa výstav vyvíjať akvizičnú
činnosť v oblasti získavania si zákazníkov pre produkty spoločnosti.
Prezentácia produktov BOST SK, a.s. na obchodných misiách
Aktívne hľadanie obchodných zástupcov firmy a kreovanie obchodných
sietí v zahraničí.
Akvizičná činnosť v odberateľsko - dodávateľských vzťahoch.
Miestom realizácie je mesto Trenčín, ktorý spadá pod Trenčiansky samosprávny kraj.
Prijímateľ NFP je BOST SK, a.s. so sídlom na Súvoz 1/1594, 91101
Trenčín.
Riadiacim orgánom v projekte je Ministerstvo hospodárstva SR www.economy.gov.sk
Operačný program projektu je Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
- www.opkahr.sk
Výstavy, na ktorých sa spoločnosť BOST SK, a.s. zúčastnila:
• Výstava MSV Nitra 2010
25. - 28. 5. 2010
• Výstava AUTO-MOTO show Trenčín 2010
27. – 29. 9. 2010
Výstavy, na ktorých plánujeme účasť:
• Výstava MSV Brno 2010
• Výstava ELO - SYS Trenčín 2010
• Výstava VIENNA-TEC Viedeň 2010
• Výstava DOMEX & NÁBYTOK, Trenčín 2010
• Výstava Baghdad International Fair 2010
• Výstava MIDEST Paris 2010
• Výstava Hannover Messe Nemecko 2011
13. - 17. 09. 2010
5. – 8. 10. 2010
12. - 15. 10. 2010
27. – 29. 10. 2010
1. – 10. 11. 2010
02. - 05. 11. 2010
04. – 08.04. 2011
Ing. Katarína Bieliková
Projektová manažérka
13
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:46 Page 14
BOST Technológie 2/2010
NOVINKA Z PRODUKCIE FIRMY TOS OLOMOUC, S.R.O.
• kalené vodiace plochy
• jednoduchá a komfortná obsluha, kompaktné usporiadanie
• centrálne mazanie s dávkovačmi
• široké technologické možnosti
• vysoká tuhosť, presnosť a spoľahlivosť
• ľahká údržba
• moderný vzhľad a dokonalá povrchová úprava
špeciálnymi olejovzdornými lakmi
Tradičný český výrobca obrábacích strojov - spoločnosť
TOS Olomouc, ktorú na Slovensku zastupuje BOST SK, a.s. prichádza na trh s
novou radou frézok vhodných pre rôzne
spôsoby frézovania do viacerých typov
prevádzok. Radu doterajších frézok FNG
32 nahrádzajú dva parametricky podobné
typy frézok FNGJ 40 A a FNGJ 50 B. Obe
tieto frézky si popri svojich vylepšeniach zachovávajú tie najlepšie parametre svojej predchodkyne FNG 32.
UNIVERZÁLNA NÁSTROJÁRSKA
FRÉZKA FNGJ
Stroj FNGJ je konvenčná nástrojárska frézka, určená
pre široký rozsah frézovacích, vŕtacích, vyvŕtavacích a závitových operácií na obrobkoch do hmotnosti max. 350 kg v malosériovej výrobe,
hlavne v nástrojárňach.
Stroj je dodávaný s horizontálnym vretenom, uloženým v šmýkadlovom
vreteníku. Ďalej je stroj vybavený vertikálnou hlavou a pevným uhlovým
stolom. Vertikálna hlava je vybavená pinolou s ručným, výsuvom, hlavu
možno natáčať v rozsahu ±90°.
Rozsah otáčok vretena je rozdelený do 2 stupňov s plynulou reguláciou
s maximom 4.000 ot/min a v kombinácii s plynulou reguláciou posuvov
umožňuje hospodárne obrábanie najrôznejších druhov materiálov.
Optimálne mazanie funkčných plôch je zabezpečené pomocou mazacieho
agregátu s dávkovačmi. Stroj je vybavený chladením nástroja, osvetlením
a bezpečnostným krytom pracovného priestoru.
PREDNOSTI
• plynulo nastaviteľné otáčky pomocou frekvenčného meniča
v 2 stupňoch
• vreteno vo výsuvnej pinole s hrubým a jemným výsuvom
• plynulo regulovateľné veľkosti posuvov v troch osiach pomocou
frekvenčného meniča
ZÁKLADNÁ VYBAVENOSŤ
• pevný uhlový stôl o rozmeroch 800x400 mm
• vertikálna hava s odklápačom
• frekvenčný menič v pohone vretena
• hrubý a jemný výsuv pinoly
• plynulo nastaviteľné strojné posuvy X,Y,Z
• ručné kolieska na osiach X,Y,Z s odmeriavacími číselníkmi
s delením 0,01 mm
• centrálne mazanie s dávkovačmi
• chladenie nástrojov
• elektrovýzbroj 3 x 400V, 50Hz
• náter stroja – modrá a šedá farba RAL 5010/RAL 9002
• osvetlenie pracovného priestoru
• kryt pracovného priestoru
ZVLÁŠTNE PRÍSLUŠENSTVO
• palcová odmeriavacia sústava
• elektrovýzbroj pre iné hodnoty ako 3 x 400V, 50Hz
• stroj so stolom otočným a sklopným TU 32 N,
upínacia plocha 600 x 400 mm
• stroj s ramenom a podperným ložiskom LFH 32 N
• guličkové skrutky v osiach X a Y
• kryt zvislého vedenia
• iný farebný odtieň
• číslicová indikácia polohy
Ing. Miroslav Čapák
Obchodno- technický manažér
HLAVNÉ PARAMETRE STROJOV
Rozmery stola
T-drážky (počet x šírka x vzdialenosť)
Max. zaťaženie stola
Pojazdy v osiach X/Y/Z
Posuvy: počet stupňov - rozsah X/Y/Z
HORIZONTÁLNE VRETENO - ISO 40
Vzdialenosť osi vretena od plochy pevného stola
Rozsah otáčok - plynule
Počet rýchlostných stupňov, riadenie otáčok
Riadenie otáčok
VERTIKÁLNE VRETENO - ISO 40
Vzdialenosť osi vretena od vedenia stojanu
Rozsah otáčok - plynule
Počet rýchlostných stupňov, riadenie otáčok
Natočenie vretena, výsuv pinoly
Výkon hlavného motora
Celkový príkon
Hmotnosť stroja
Rozmery stroja (D x Š x V)
14
FNGJ 40 A
FNGJ 50 A
800 x 400 mm
7 x 14 x 50 mm
350 kg
600 x 400 x 400 mm
plynulé - 1000/1000/800 mm/min
900 x 500 mm
9 x 14 x 50 mm
350 kg
700 x 500 x 500 mm
plynulé - 1000/1000/800 mm/min
158 - 548 mm
50 - 4000 ot/min
2, plynulé
plynulé
158 - 548 mm
50 - 4000 ot/min
2, plynulé
plynulé
250 - 650 mm
50 - 4000 ot/min
2, plynulé
±90°, 80 mm
4kW
22 kW
2500 kg
2070 x 2120 x 2115 mm
250 - 650 mm
50 - 4000 ot/min
2, plynulé
±90°, 80 mm
4kW
2
2500 kg
2170 x 2120 x 2115 mm
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:46 Page 15
BOST Technológie 2/2010
ENGLISH SUMMARY
MESSAGE OF GENERAL DIRECTOR
20th anniversary of BOST is just in behind the
door. The company has been established in
1990 and got through several levels of expansion. We started to produce single-purpose machines, but little by little we added machine tools
from various producers into our portfolio and
started to sell them within a territory of Slovakia. Later we also started to produce a wide
range of machine tools under our our brand
BOST Advanced Precision. Important help for
our company in hard times came through European union funds, which support companies
and help in their business. Worldwide economic
crisis was a hard hit for our company, but with
help of EU funds and our team of people and
their endeavour and also comprehension of situation we got through and started the grow
again.
R & D DEPARTMENT IN BOST
During 20 years of BOST existence we expanded company´s departments: we built up
sales department, international sales, service
department, production division with most upto-date CNC machine tools and also international education centre BOST Academy. After
establishment of our own brand BOST Advanced Precision the only thing we missed to
fullfil our idea concerning company´s structure
was our own R&D department with prototype
workshop. We started to realize it in the beginnig of this year, planned date of it´s complete
establishment is September 2010. Our research
activities are supported by Ministry of economy
and construction of Slovak republic. Currently
we are working on a „VROC“ project – highspeed robotic machining centre.
PRODUCTION LINES MOVING
BOST offers to its customers following activities
regarding production movements:
• Time schedule
• Disassembly and assembly of machines
• Inspection
• Disconnecting and connection of machines
• Lay-out
• Anchoring and levelling of machines
• Packing and fumigation
• Special manipulation machinery usage
• Transport + insurance
LASER INTERFEROMETER MEASURING
Laser interferometer is a top-class tool used to
calibrate machine tools and coordinate measuring machines according to the international
standards. It brings:
• Machine utilization enlargement
• Machine power increase
• Increase of production ability of the machine
• Accuracy test
• Achievement of quality standards
PRODUCTION DIVISION
Production division increased its capacity three
times last year in a field of CNC milling and turning. We fit out our measuring centre with 3D
measuring machine WENZEL.
Milling: we use 3 pcs of high-speed vertical machining centre FANUC Robodrill i21Fe and topclass vertical centres BOST Advanced Precision
BSAC.
Turning: productive CNC lathes Colchester Tornado T2, T4, T6M, T8MSY, furthermore our own
BOST Advanced Precision BTA 300, BTF 550
TMS and Swiss type lathe BOST Advanced Precision JSL 32 AB.
Materials: mostly used are steel, stainless steel,
aluminium and its alloys, colour metals, copper
alloys, castings and polyamides.
Service: wide range of surface treatment –
ano-dizing, galvanizing, blacking, chromizing,
nickeling, finishing, hardening and grinding.
15
BOST_NOVINY_10_2010_ok_Layout 1 21.9.2010 15:46 Page 16
PORTFÓLIO BOST ADVANCED PRECISION
SÚSTRUHY - VYSOKÁ PRESNOSŤ OBRÁBANIA, TUHÁ KONŠTRUKCIA
CNC sústruhy
- šikmé lôžko
- opcie: C os, Y os
- tepelne stabilizovaný vreteník
XXL sústruhy
- klasické i CNC sústruhy
- šikmé i rovné ložko
- točná dĺžka do 12 000 mm
Viacosé CNC sústružnícke automaty
- šikmé lôžko
- protivreteno
- dve nástrojové hlavy
- C os
Dlhotočné CNC sústružnícke automaty
- max. počet osí 9
- protivreteno, rýchla výmena nástrojov
- vhodné na veľké série
VERTIKÁLNE OBRÁBACIE CENTRÁ – VYSOKÁ PRESNOSŤ OBRÁBANIA, ŠIROKÝ VÝBER RIADIACICH SYSTÉMOV
Vertikálne obrábacie centrá
- pojazdy v osi X do 2200 mm
- možnosť švrtej osi
- presnosť nábehu do pozície +/- 0,005 mm
4 osé vertikálne obrábacie centrá
- otočný stôl
- náklopné vreteno
- vhodné na obrábanie foriem
16
Super presné vertikálne obrábacie centrá
- opakovateľná presnosť nábehu
do pozície ±0,003 mm
- rýchloposuvy do 48 m/min
CNC frézky
- robustná konštrukcia
- zásobník nástrojov
- otáčky vretena do 8 000 ot/min
5 osé vertikálne obrábacie centrá
- opakovateľná presnosť nábehu
do pozície ±0,003 mm
- rýchloposuvy do 48 m/min
- simultánne obrábanie v piatiach osiach
Download

stiahnutie - BOST SK, as