Programovací jazyk C++ - vývoj a charakteristika
Začiatkom 70.-tych rokov Denis Ritchie z Bell Laboratories, počas práce na rozšírení operačného
systému UNIX, vytvoril programovací jazyk C. Tento jazyk maximálne podporoval tzv. štruktúrované
programovanie a umožňoval vytvárať robusné a rýchle programy. To, že sa čoskoro stal dominantným
programovacím jazykom, bolo aj zásluhou podpory tzv. nízko úrovňového programovania – schopnosť
adresovať hardware a riadiť tak komunikačné porty a pod.
Začiatkom 80.-tych rokov Bjarne Stroustrup (tiež Bell Laboratories) rozšíril jazyk C o vlastnosti
umožňujúce objektovo orientované programovanie (OOP). Vytvoril tak jazyk, ktorý zjednodušuje,
spríjemňuje a hlavne zrýchľuje tvorbu programov. Pôvodne mu dal názov „C with Classes“, neskôr bol
premenovaný na C++.
Charakteristika jazyka C++
− vyšší programovací jazyk, podobne ako Pascal, Cobol, Algol, Java, Basic atď.
− je nadstavbou nad C. Pri programovaní v C++ je teda možné využívať knižnice jazyka C
a každý platný program jazyka C je zároveň platným programom aj jazyka C++. Zároveň môže
jazyk C++ využívať aj podporu nízko úrovňového programovania, prevzatú z C
− C++ je štandardizovaný jazyk. Štandard jazyka C++ bol schválený v roku 1998 ako ISO/IEC
14882:1998, aktuálna verzia je z roku 2003 (ISO/IEC 14882:2003). Nová verzia štandardu sa
vyvíja.
− vďaka spomínanej štandardizácii a množstvu kompilátorov je to maximálne prenositeľný jazyk
medzi rôznymi platformami (Windows, Linux, Mac atď.)
− umožňuje vytvárať rýchle, rozsiahle a výkonné programy
− okrem podpory najmodernejšieho spôsobu programovania – objektovo orientované
programovanie, je v jazyku C++ zabudovaná tzv. štandardná knižnica šablón (Standard
Template Library – STL) s množstvom veľmi užitočných algoritmov
− v súčasnosti je to najrozšírenejší programovací jazyk na svete
Download

3.Programovací jazyk C++ - vývoj a charakteristika.pdf