UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
EKONOMICKÁ FAKULTA
STAVEBNÉ SPORENIE V PODMIENKACH SR
BAKALÁRSKA PRÁCA
3deb844c-f699-4125-addd-d6c01c20a9d7
2012
Marek Ţubor
UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI
EKONOMICKÁ FAKULTA
STAVEBNÉ SPORENIE V PODMIENKACH SR
(bakalárska práca)
3deb844c-f699-4125-addd-d6c01c20a9d7
Študijný program: Financie, bankovníctvo a investovanie
Študijný odbor : 3.3.6. - financie, bankovníctvo a investovanie
Pracovisko: Katedra financií a účtovníctva
Vedúci bakalárskej práce: Ing. Ľubomír Pintér, PhD.
Banská Bystrica, 2012
Marek Ţubor
Poďakovanie
Chcel by som poďakovať vedúcemu bakalárskej práce Ing. Ľubomírovi Pintérovi, PhD.
za pomoc a odborné rady, ktoré mi poskytol pri jej zostavovaní a vypracovaní.
Abstrakt
ŢUBOR, Marek: Stavebné sporenie v podmienkach SR. [Bakalárska práca] / Marek
Ţubor. - Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Ekonomická fakulta; Katedra financií
a účtovníctva. – Vedúci: Ing. Ľubomír Pintér, PhD. – Stupeň odbornej kvalifikácie:
Bakalár. – Banská Bystrica: EF UMB, 2012. 49 s.
Bakalárska práca pribliţuje problematiku stavebného sporenia v SR za podmienok, ktoré
definuje zákon o stavebnom sporení, pričom konfrontuje odlišné spôsoby výpočtu
hodnotiaceho čísla, ako jednej z podmienok na pridelenie stavebného úveru, vo všetkých
stavebných sporiteľniach na bankovom trhu SR. Komparácia stavebného úveru má priniesť
definovanie nastavenia trhu stavebného sporenia SR s ohľadom na ponuku produktov
všetkých troch stavebných sporiteľní. Našim cieľom je teoreticky vymedziť poznatky
o stavebnom sporení v podmienkach SR, analyzovať konštrukciu hodnotiaceho čísla
a komparovať podmienky poskytovania stavebného úveru na vybranej modelovej situácii.
Práce je rozdelená do dvoch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá definovaním podstaty
stavebného sporenia, jeho histórie, objasnením systému stavebného sporenia, tak ako je to
určené zákonom o stavebnom sporení, ako aj definovaním stavebného úveru a jeho
poskytovania a charakterizuje spôsoby konštrukcie hodnotiaceho čísla v teoretickej rovine.
Druhá kapitola sa zaoberá praktickým pohľadom na spôsoby výpočtu hodnotiaceho čísla
v jednotlivých stavebných sporiteľniach v SR a ponukou produktov stavebných sporiteľní,
pričom sme na priblíţenie danej problematiky pouţili modelovú situáciu zachytávajúcu
reálne podmienky poskytovateľov stavebného sporenia.
Kľúčové slová: Stavebné sporenie. Stavebný úver. Štátna prémia. Hodnotiace číslo.
Abstract
ŢUBOR, Marek: Building savings in Slovakia [Bachelor Thesis] / Marek Ţubor – The
University of Matej Bel in Banská Bystrica. Faculty of Economics. Department of Finance
and Accounting. Supervisor: Ing. Ľubomír Pintér, PhD. Qualification level: Bachelor. EF
UMB, 2012, 49 pages.
Bachelor thesis gives a brief introduction into the theme of building savings in Slovakia
under conditions defined by the law of building savings, and confronts the different
methods of calculating evaluation number as one of the conditions for a building loan, in
all the building societies in Slovakia. A comparison of building loan may specify the
settings of the building savings market in Slovakia regarding to the range of products of all
three building societies. Our aim is to theoretically determine the knowledge of building
savings in terms of SR, to analyze and compare the construction of evaluation numbers and
to compare building loan terms of each building society in SR using selected
model situation.
The thesis is divided into two chapters. The first chapter deals with defining the nature
of building
societies, their history, and
defining the structure
of building
societies,
as defined by law on building savings also as definition of building loan and its granting
and provides theoretical methods of description and construction of evaluation numbers.
The second chapter deals with practical insight into methods of calculating the numbers
of evaluation of each building society in Slovakia and with the offer of products, using
a model situation that approximate real conditions of providers of building savings.
Key words: Building savings. Building loan. State support. The evaluation number.
Obsah
Úvod
1
2
Teoretické vymedzenie problematiky stavebného sporenia .................................... 9
1.1
História a vznik stavebného sporenia ...................................................................... 9
1.2
Definícia, systém a štruktúra stavebného sporenia ............................................... 11
1.2.1
Fázy a varianty stavebného sporenia ............................................................. 16
1.2.2
Štátna podpora stavebného sporenia .............................................................. 18
1.3
Stavebný úver a podmienky jeho poskytovania .................................................... 20
1.4
Hodnotiace číslo v stavebnom sporení .................................................................. 21
Komparácia konštrukcie hodnotiaceho čísla a komparácia stavebného úveru
v podmienkach SR ............................................................................................................. 24
2.1
Ponuka produktov stavebných sporiteľní v podmienkach SR .............................. 26
2.2
Spôsob výpočtu hodnotiaceho čísla v jednotlivých stavebných sporiteľniach SR35
2.3
Porovnanie stavebného úveru na vybranej modelovej situácii. ............................ 39
Záver ................................................................................................................................... 46
Zoznam bibliografických odkazov ................................................................................... 50
Zoznam tabuliek a grafov
Graf 1
Počet novouzatvorených zmlúv v rokoch 2009 a 2010 ................ 25
Graf 2
Objem cieľových súm novouzatvorených zmlúv v roku 2010 ..... 25
Tabuľka 1
Tarify v PSS, a.s. ........................................................................... 28
Tabuľka 2
Faktor HČ v PSS, a.s. .................................................................... 36
Tabuľka 3
Koeficient tarify vo Wüstenrot, a.s. .............................................. 37
Tabuľka 4
Fáza sporenia v modelovej situácii v PSS, a.s. ............................. 40
Tabuľka 5
Fáza úverovania v modelovej situácii v PSS, a.s. ......................... 41
Tabuľka 6
Fáza sporenia v modelovej situácii vo Wüstenrot, a.s. ................. 42
Tabuľka 7
Fáza úverovania v modelovej situácii vo Wüstenrot, a.s. ............. 42
Tabuľka 8
Fáza sporenia v modelovej situácii v ČSOB, a.s. ......................... 43
Tabuľka 9
Fáza úverovania v modelovej situácii v ČSOB, a.s. ..................... 44
Tabuľka 10
Porovnanie fázy sporenia v jednotl. stav. sporiteľniach ............... 44
Tabuľka 11
Porovnanie fázy úverovania v jednotl. stav. sporiteľniach ........... 45
Úvod
Témou bakalárskej práce je stavebné sporenie v podmienkach SR, pričom môţeme
konštatovať, ţe táto téma je v dnešnej dobe viac ako diskutovaná nielen beţnými
obyvateľmi ako jedna z moţností financovania bytových potrieb, ale aj medzi politikmi
ako jedna z moţností zniţovania rozpočtového schodku.
Cieľom bakalárskej práce je teoreticky vymedziť poznatky o stavebnom sporení
v podmienkach SR, analyzovať konštrukciu hodnotiaceho čísla a komparovať podmienky
poskytovania stavebného úveru na vybranej modelovej situácii.
Práca je rozdelená do dvoch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým
vymedzením problematiky stavebného sporenia podľa platnej právnej úpravy v SR.
Priblíţime historický vývoj stavebného sporenia od prvotnej idey aţ po súčasnú situáciu na
slovenskom trhu stavebného sporenia, definujeme základné prvky stavebného sporenia,
pričom si priblíţime jednotlivé fázy stavebného sporenia. V samostatnej podkapitole sa
budeme venovať štátnej podpore stavebného sporenia ako konkurenčnej výhode tohto
produktu pred odlišnými produktmi komerčných bánk zabezpečujúcimi bytové potreby.
Následne si vymedzíme úver zo stavebného sporenia a podmienky jeho poskytovania.
Zaoberať sa budeme aj hodnotiacim číslom ako jednou z podmienok pridelenia úveru zo
stavebného sporenia.
Druhá kapitola sa zaoberá komparáciou konštrukcie hodnotiaceho čísla vo všetkých
stavebných sporiteľniach obchodujúcich v podmienkach SR, pričom analyzujeme
konštrukciu hodnotiaceho čísla v jednotlivých stavebných sporiteľniach. Následne
porovnáme stavebný úver na vybranej modelovej situácii, pričom budeme pouţívať
aktuálne a exaktné dáta ponúkané stavebnými sporiteľňami na Slovensku počas roka 2012.
Výsledným prínosom bakalárskej práce bude porovnanie spôsobu výpočtu
hodnotiaceho čísla v jednotlivých stavebných sporiteľniach na Slovensku, jeho analýza
a komparácia ponúkaných produktov v roku 2012 na trhu stavebného sporenia
v podmienkach SR pomocou modelovej situácie.
V súčasnej dobe je otázka stavebného sporenia viac ako aktuálna, nakoľko ceny
nehnuteľností alebo bytov sú oproti priemernej mzde obyvateľstva relatívne vysoké. To je
dôvod, prečo sa klienti zaujímajú o stavebné sporenie.
1
1.1
Teoretické vymedzenie problematiky stavebného sporenia
História a vznik stavebného sporenia
Idea stavebného sporenia má dlhodobú históriu. Za „kolísku“ tohto nápadu sa
povaţuje Anglicko, konkrétne Birmingham, kde bolo v roku 1775 zaloţené zdruţenie
Ketley´s Building Society, ktoré fungovalo tým najjednoduchším spôsobom, a to
spoločným postupom, teda vkladaním menších čiastok na vytvorenie tzv. kapitálového
fondu, z ktorého bolo moţné získať pôţičku na výstavbu vlastného bývania. Vznik tohto
a jemu podobných spolkov bol odvodený z neustálej potreby financovať nielen bývanie,
ale aj podporiť podnikanie drobných roľníkov a najlepším spôsobom na dosiahnutie tohto
cieľa bola vzájomná pomoc a spoločný postup.
S ďalšími spoločenskými zmenami a rozvojom priemyslu sa rozšírila myšlienka
svojpomocného zaobstarania zdrojov na financovanie bývania aj do ďalších častí Európy.
Niet sa čomu čudovať, ţe v 19. storočí v Nemecku a Rakúsko – Uhorsku vzniklo mnoţstvo
spolkov a úverových druţstiev, z ktorých sa neskôr stali stavebné sporiteľne. Konkrétne
môţeme spomenúť Friedricha Wilhelma Raiffeisena, ktorý stál za zrodom nemeckých
Raiffeiseneových pokladní.
Po 1. svetovej vojne bol v Nemecku absolútny nedostatok voľných peňaţných
zdrojov. Získať bankový úver bolo úplne nereálne. Do tejto situácie bol postavený aj
Georg Kropp, ktorý sa rozhodol pre hľadanie východiska z tejto neutešenej situácie.
Riešenie videl v podobe svojpomocných druţstiev. V roku 1921 zaloţil v nemeckom meste
Wüstenrot tzv. „Zdruţenie priateľov“, ktoré neskôr premenoval na stavebnú sporiteľňu
„Zdruţenie priateľov Wüstenrot“. Bola prvou nemeckou stavebnou sporiteľňou
a prideľovanie úveru v nej prebiehalo losovaním. Do konca roka 1924 našiel svojich
prvých 1000 klientov a čoskoro začali na tomto princípe vznikať nové a nové stavebné
sporiteľne.
Koncom 30. rokov 20. storočia sa uţ prideľovanie losovaním stalo neudrţateľným,
preto ho nahradil princíp, ktorý zohľadňoval čas, ktorý sporiteľ sporí. Prednosť pri získaní
pôţičky mal ten sporiteľ, ktorého úspory boli vyššie a dlhšie uloţené v spoločnej
pokladnici. To všetko sa dialo na základe bodového hodnotenia, ktoré sa stalo základom
dnešného spôsobu prideľovania úverov.
V roku 1934 prišiel prvý náznak podpory zo strany štátu. Stavebné sporenie v tom
čase začalo prenikať medzi stabilné súčasti bankovníctva a umoţnením zníţenia daňového
9
základu o prostriedky vloţené na účet stavebného sporenia to len potvrdilo. Stavebné
sporenie sa stalo neodmysliteľnou súčasťou finančného trhu.
V SR sa začalo stavebné sporenie rozvíjať začiatkom 90. rokov po páde „ţeleznej
opony“. Prvý zákon o stavebnom sporení bol pripravovaný ešte na pôde Federálneho
zhromaţdenia ČSFR, nakoniec však vstúpil do platnosti aţ po vzniku Slovenskej republiky
v roku 1993 pod číslom 310/1992. Postupom času na území SR vznikli tri stavebné
sporiteľne a to hlavne s pomocou a
účasťou nemeckých a rakúskych stavebných
sporiteľní. Od tohto obdobia sa stavebné sporenie stalo obľúbeným produktom finančného
trhu, najmä vďaka štátnej podpore a bohatým skúsenostiam zahraničných partnerov
v jednotlivých stavebných sporiteľniach.
10
1.2
Definícia, systém a štruktúra stavebného sporenia
Stavebným sporením sa podľa zákona číslo 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení
v znení neskorších predpisov rozumie „príjmanie vkladov od stavebných sporiteľov alebo
v prospech sporiteľov a poskytovanie stavebných úverov pre stavebných sporiteľov zo
zdrojov fondu stavebného sporenia na stavebné účely“. Stavebné sporenie je určitá forma
účelového sporenia, ktorého cieľom je riešenie bytovej otázky, čiţe zabezpečenie bývania,
rekonštrukcie domu respektíve bytovej jednotky a v neposlednom rade financovanie
všetkých okrajových nákladov spojených s obstaraním bytu alebo domu. V súčasnosti ide
o pevný, nemenný a uzavretý systém, nezávislý na externých vplyvoch peňaţného trhu,
s taxatívne vymedzenými úrokovými sadzbami a štátnou podporou (Ručinský R., 2002,
s.147).
Stavebné sporenie je teda systém kolektívneho účelového sporenia, ktoré je priamo
finančne podporované štátom, pomocou štátnej podpory. Pomocou tohto spôsobu sporenia
sú klienti schopní nasporiť vlastné finančné prostriedky a získať výhodný úver pre
financovanie svojich bytových potrieb. Pomocou stavebného sporenia štát praktizuje svoju
bytovú politiku a do určitej miery môţeme povedať, ţe dynamizuje stavebný sektor. Takto
nastavený systém funguje na princípe solidarity a kooperácie a vyniká tým, ţe je
transparentný a ľahko pochopiteľný pre klientov. Systém stavebného sporenia je na celom
svete rovnaký – jeho základom je druţstevný princíp. Časť sporiteľov poskytuje svoje
voľné prostriedky na to, aby druhá časť sporiteľov mohla čerpať úver (Škriniar P., 2010).
Stavebné sporenie je produktom, ktorý má zlepšiť bytovú problematiku sporiteľov,
je určené na aktivity sporiteľa (ďalej spomínané ako bytové potreby), ktoré sú taxatívne
vymedzené v § 11 zákona 310/1992 Z.z. o stavebnom sporení v znení neskorších
predpisov.
Za jeden z najvýznamnejších atribútov stavebného sporenia môţeme povaţovať
bezpečnosť. Je to dané tým, ţe poskytovateľom stavebného sporenia môţe byť len
stavebná sporiteľňa, ktorá musí mať na svoju činnosť povolenie a licenciu od Národnej
banky Slovenska. Taktieţ musíme zdôrazniť, ţe stavebná sporiteľňa je špecifickým typom
banky. Obchoduje síce na finančnom trhu, vţdy však len v malej miere a bez rizika pre
klienta. Zároveň musíme dodať, ţe dohľad nad stavebnými sporiteľňami a ich regulácia
prispeli k dobrým hospodárskym výsledkom jednotlivých stavebných sporiteľní na našom
trhu a musíme skonštatovať, ţe v doterajšej histórii ešte neprišlo k zániku ţiadnej stavebnej
sporiteľne a ani k výraznejším problémom.
11
Stavebná sporiteľňa poskytuje stavebné úvery zásadne len z vkladov jednotlivých
účastníkov sporenia. „Noví účastníci, ktorí do systému prišli, prinášajú nové zdroje úverov
pre účastníkov, ktorí sa uţ v systéme stavebného sporenia nachádzajú. Prostriedky, ktoré
má stavebná sporiteľňa takýmto spôsobom k dispozícii tvoria fond stavebného sporenia.
Z hľadiska bilančného tvoria fond vklady účastníkov sporenia a teda ich pohľadávky
a úvery poskytnuté klientom, teda ich záväzky.“ (Kielar, 2010, s. 25) Z pohľadu cashflow
by sa dalo povedať, ţe do fondu vstupujú vklady pouţívateľov, splátky úverov a štátna
podpora, zatiaľ čo z fondu plynú finančné prostriedky vynaloţené na poskytnuté úvery
a usporené čiastky klientov, ktorí vypovedali zmluvu o stavebnom sporení.
Účastníci stavebného sporenia
Zákon o stavebnom sporení definuje aj jednotlivých účastníkov stavebného
sporenia, či uţ je to stavebná sporiteľňa na jednej strane alebo stavebný sporiteľ na strane
druhej.
Stavebnú sporiteľňu definuje zákon ako banku, ktorej predmetom činnosti je
stavebné sporenie a to na základe bankového povolenia vo forme osobitých predpisov.
Stavebná sporiteľňa poskytuje stavebné sporenie na základe zásad, ktoré sú schválené
Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom financií Slovenskej republiky.
Okrem stavebného sporenia môţe stavebná sporiteľňa vykonávať ešte iné činnosti
a to poskytovanie záruk, prijímanie vkladov bánk, investovanie a obchodovanie na vlastný
účet, poskytovanie platobných sluţieb, bankových informácií a poradenstva podľa
predmetu činnosti. Tieto činnosti však môţe zabezpečovať aţ po splnení podmienky, ţe
prednostne zabezpečí záväzky z uzatvorených zmlúv o stavebnom sporení. Z toho vyplýva
aj najväčší rozdiel medzi bankou a stavebnou sporiteľňou a to, ţe stavebné sporiteľne
pouţívajú vklady stavebných sporiteľov ako hlavný zdroj poskytovania úverov na rozdiel
od bánk, ktoré na tento účel pouţívajú nielen vklady sporiteľov, ale aj ďalšie zdroje.
Ďalším subjektom stavebného sporenia je stavebný sporiteľ. V paragrafe 4 zákona
o stavebnom sporení je definovaný stavebný sporiteľ ako:
1) fyzická osoba, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení
alebo v prospech ktorej je táto zmluva uzatvorená,
2) spoločenstvo vlastníkov bytov, zriadené podľa osobitného predpisu, ktoré uzatvorí so
stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je táto
zmluva uzatvorená,
12
3) iná právnická osoba, ako je uvedená v bode 2, ktorá uzatvorí so stavebnou sporiteľňou
zmluvu o stavebnom sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o
stavebnom sporení.
Podľa spôsobu, akým jednotliví sporitelia pristupujú k stavebnému sporeniu môţeme
rozpoznať tri kategórie sporiteľov: klasickí sporitelia, priateľskí sporitelia a dynamickí
sporitelia.
Klasickí sporitelia tvoria pravdepodobne najväčšiu skupinu klientov stavebných
sporiteľní. Ich cieľom je mesačne ukladať finančné prostriedky na účet stavebného
sporenia minimálne šesť rokov, pričom ešte presne nevedia, či a na aký účel budú stavebný
úver čerpať.
Práve v tomto mieste sa nachádza priestor na zavedenie pojmu, ktorým sa
identifikujú sporitelia, snaţiaci sa len o čo najlepšie a bezrizikové zhodnotenie svojich
úspor s podporou štátu - pojmu priateľského sporiteľa. Je to sporiteľ, ktorého cieľom nie je
získať finančné prostriedky na zaobstaranie si bývania, ale jedná sa o účastníka stavebného
sporenia, ktorý poskytuje svoje voľné finančné zdroje ostatným tak, ţe vkladá prostriedky
na účet stavebného sporenia a sporiteľňa ich ďalej poskytuje sporiteľom, ktorí majú nárok
na poskytnutie stavebného úveru (Majerník, M., 2008). Títo priateľskí sporitelia sú
motivovaní najmä veľmi nízkym rizikom, pevne stanovenými podmienkami a výhodami
plynúcimi zo strany štátu vo forme štátnej podpory, pričom podmienkou je sporenie v dobe
dlhšej ako 6 rokov (Špirková, 2006). Po 6 rokoch si priateľskí sporitelia môţu ukončiť
sporenie tým, ţe získajú svoje zúročené vklady a štátnu prémiu bez toho, aby museli
dokladovať účel pouţitia. Tento status sporiteľa je v dnešnej dobe často diskutovaný.
Naopak, existuje aj dosť veľká skupina sporiteľov, ktorých by sme mohli označiť
za dynamických sporiteľov. Ide o časť sporiteľov, ktorí majú záujem o rýchle čerpanie
stavebného úveru. V priebehu pár mesiacov sú schopní zloţiť na účet stavebného sporenia
dostatočné mnoţstvo finančných prostriedkov (zhruba polovicu cieľovej sumy), aby im
mohol byť pridelený stavebný úver, pričom do doby pridelenia stavebného úveru často
čerpajú medziúver. Svoje zámery z takto nadobudnutými finančnými prostriedkami majú
dopredu premyslené. Prevaţnú časť týchto dynamických sporiteľov tvoria klienti, ktorí
skôr rekonštruujú alebo kupujú bytové jednotky, ako by ich stavali. V tomto smere vzniká
dilema, či prostredníctvom týchto sporiteľov sa uplatňuje politika podpory štátu na
vytváranie nových bytových jednotiek a nie len oţivenie obchodu s uţ existujúcimi
bytovými jednotkami.
13
Zmluva o stavebnom sporení
Základným dokumentom, ktorým sa riadi proces stavebného sporenia je zmluva
o stavebnom sporení. Stavebné sporenie začína dňom uzavretia zmluvy o stavebnom
sporení so stavebnou sporiteľňou. Záujemca najprv vyplní návrh na uzatvorenie zmluvy
o stavebnom sporení, ktorého súčasťou je výška cieľovej sumy,
výška úhrady za
uzatvorenie zmluvy, tarifa sporenia a výška mesačného sporenia. Ďalej je klient povinný
uviesť, či si bude na túto zmluvu uplatňovať nárok na štátnu prémiu. Súčasťou zmluvy sú
aj Všeobecné obchodné podmienky, ktoré sú záväzné pre účastníka stavebného sporenia.
Za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení sa musí zaplatiť poplatok, ktorý je spojený
s nákladmi stavebných sporiteľní s uzatvorením zmluvy
a zriadením účtu stavebného
sporenia. Informácie, ktoré zmluva o stavebnom sporení musí obsahovať sú uvedené v § 7
zákona o stavebnom sporení.
Zmluva o stavebnom sporení musí obsahovať jasne dané podmienky vo vzťahu k
sporiteľovi. V zmluve musí byť jasne uvedená cieľová suma, úroková sadzba a podmienky
pridelenia.
Cieľová suma je „kľúčovým parametrom celej zmluvy o stavebnom sporení a to
preto, ţe sa jedná o celkový finančný objem, ktorý sporiteľ získa pomocou stavebného
sporenia, pričom časť z celkovej sumy nasporí a časť získa pomocou stavebného úveru“
(Kielar, 2010, s. 15). Od cieľovej sumy sa odvodzujú aj ostatné parametre, pretoţe zväčša
sa zadávajú relatívne k cieľovej sume. Cieľová suma sa skladá, podľa §8 zákona
o stavebnom sporení, z vkladov účastníka stavebného sporenia, štátnej podpory, úrokov
z vkladov, z úveru zo stavebného sporenia a iných zdrojov. Medzi faktory, ktoré
ovplyvňujú výšku cieľovej sumy patrí výška finančných prostriedkov, ktoré klient
potrebuje na naplnenie svojej bytovej potreby, ďalej je to výška mesačného vkladu, ktorý
by sporiteľ mal vkladať na účet stavebného sporenia a v neposlednom rade medzi
ovplyvňujúce faktory môţeme zaradiť taktieţ záujem alebo nezáujem o poskytnutie
stavebného úveru.
Úroková sadzba je taktieţ jedným z parametrov, ktoré sú fixne dané v zmluve
o stavebnom sporení. Jedná sa najmä o úrokovú sadzbu vo fáze sporenia. Úrokové sadzby
v priebehu sporenia nemoţno meniť. Ide o fixne dané podmienky.
Podmienkami pre pridelenie sa rozumejú podmienky na pridelenie stavebného
úveru zo stavebného sporenia. Obvykle obsahujú podmienku nasporenia určitej čiastky
cieľovej sumy, dosiahnutie hodnotiaceho čísla alebo iné podmienky. Je to jeden z atribútov
14
na zaistenie rovnováhy medzi vkladmi a úvermi sporiteľov a kaţdá stavebná sporiteľňa
musí dbať na správne nastavenie podmienok, aby zamedzila nedostatku finančných
zdrojov na krytie úverov pre klientov.
Často sa stáva, ţe klient potrebuje ukončiť zmluvu o stavebnom sporení.
Vypovedanie zmluvy je moţné len vtedy, ak sa sporiteľ nachádza vo fáze sporenia a nie
vtedy, keď musí splácať úver. Ak sa sporiteľ rozhodne v období od uzavretia zmluvy do
dvoch rokov o ukončenie zmluvy o stavebnom sporení, tak automaticky prichádza o štátnu
prémiu, pretoţe na ňu stráca nárok. Výpoveď zmluvy v tomto období je preto dobré si
dôkladne rozmyslieť. Naopak sporiteľ, ktorý poţiada o výpoveď zmluvy o stavebnom
sporení v období od dvoch do šiestich rokov o štátnu podporu nepríde, pokiaľ splní dve
podmienky. Tou prvou podmienkou je, ţe musí byť zapojený do sporenia viac ako dva
roky a tou druhou je, ţe musí vydokladovať, ţe dané prostriedky boli pouţité na
uspokojenie jeho bytových potrieb. Výpoveď je moţné podať taktieţ po šiestich rokoch,
keď uţ sporiteľ má nárok na štátnu podporu bez toho, aby musel dokladovať účel pouţitia
finančných prostriedkov získaných pomocou stavebného sporenia.
Ochrana vkladov stavebného sporenia
Ako sporenie s účasťou štátu, ktoré je zastrešované stavebnou sporiteľňou, má
stavebné sporenie určitý systém na ochranu vkladov stavebných sporiteľov. Tento systém
je charakterizovaný v zákone číslo 118/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov, teda
v zákone o ochrane vkladov. Na účel ochrany vkladov bol na Slovensku zriadený Fond na
ochranu vkladov, ktorý vystupuje ako právnická osoba a teda nemá charakter štátneho
účelového fondu. Jeho hlavnou náplňou je zhromaţďovanie finančných príspevkov bánk,
pobočiek zahraničných bánk a stavebných sporiteľní na to, aby v prípade potreby mohli
byť tieto poskytnuté ako náhrada za nevyplatené vklady.
Stavebné sporiteľne sú povinné do fondu odvádzať nasledujúce vklady:
vstupný príspevok, ročný príspevok a mimoriadny príspevok. Vstupným príspevkom sa
myslí jednorazový príspevok, ktorý uhradí sporiteľňa pri vstupe do fondu a je splatný 30
dní od vzniku povinnosti sporiteľne vstúpiť do fondu, pričom jeho výška je 33 190 €.
Ročným príspevkom je príspevok, ktorý je splatný štvrťročne a jeho výška je 0,2 %
z priemerného objemu chránených vkladov za predchádzajúci štvrťrok . Mimoriadny vklad
je potrebný na doplnenie objemu zdrojov po vyplatení náhrad za prípadné nedostupné
vklady.
15
Od 30. decembra 2010 za chránený nedostupný vklad v bankách v Slovenskej
republike poskytne Fond ochrany vkladov podľa zákona č. 118/1996 Z. z. o ochrane
vkladov v znení neskorších predpisov v súhrne jednému vkladateľovi alebo inej osobe
oprávnenej podľa tohto zákona za jeho vklad v jednej banke náhradu vo výške
nedostupného vkladu, najviac však vo výške 100 000 eur, a to pri vyhlásení niektorej
banky za neschopnú vyplácať vklady.
1.2.1 Fázy a varianty stavebného sporenia
V štruktúre stavebného sporenia rozlišujeme dve základné fázy, v ktorých stavebné
sporenie prebieha a to fázu sporenia a fázu splácania úveru.
Prvou fázou je fáza sporenia. Táto časť stavebného sporenia sa začína podpisom
zmluvy o stavebnom sporení a končí sa poskytnutím stavebného úveru účastníkovi
stavebného sporenia. Počas tohto obdobia sporiteľ vkladá mesačné vklady, ktoré sú
zvyčajne vo výške 0,4 % – 0,7 % z cieľovej čiastky. Sporiaca fáza je základom
a počiatkom kaţdej zmluvy o stavebnom sporení. Je kalkulovaná na pravidelné vkladanie
finančných čiastok tak, aby splnil v danom období podmienky na pridelenie stavebného
úveru. Počas tohto obdobia má klient právo kedykoľvek od zmluvy odstúpiť, pričom musí
splniť výpovednú lehotu danej stavebnej sporiteľne. Vystavuje sa tým ale riziku straty
štátnej podpory a poplatkov za vypovedanie zmluvy od príslušnej stavebnej sporiteľne.
Tým sa však klient zrieka druhej fázy stavebného sporenia.
Pokiaľ klient v priebehu fázy sporenia splní poţadované podmienky na pridelenie
stavebného úveru, môţe získať úver zo stavebného sporenia. Je však vecou sporiteľa, či sa
rozhodne získať stavebný úver ihneď po splnení podmienok a pridelení úveru, alebo
v ďalšom období. Aj keď účastník splnil podmienky na pridelenie úveru a úver mu bol
pridelený, môţe účastník pokračovať ďalej v sporení a zmluvu ukončiť výpoveďou. Obe
fázy sú teda oddelené pridelením cieľovej sumy.
V prvej fáze stavebného sporenia sa klient môţe riadiť dvoma cieľmi. Prvým je čo
najlepšie zhodnotenie jeho kaţdomesačných a mimoriadnych vkladov a tým druhým je
vybudovať si čo najlepšie podmienky na pridelenie a poskytnutie stavebného úveru.
V priebehu sporiacej časti stavebného sporenia môţe dôjsť k zmenám zmluvy
o stavebnom sporení, ako je napríklad zmena cieľovej sumy, variantu sporenia atď. Tieto
zmeny sú hlavne vtedy, ak sa v priebehu sporenia zmenia poţiadavky klienta alebo sa
vyskytnú nepredvídateľné okolnosti. Zmeny a problematiku stavebného sporenia podrobne
upravujú Všeobecné obchodné podmienky a uzatvorená zmluva o stavebnom sporení.
16
Následne niektoré zmluvy môţu pokračovať vo fáze splácania uţ poskytnutého
úveru zo stavebného sporenia. Zo sporiteľa sa stáva v tejto fáze stavebného sporenia
dlţník. Úver je poskytovaný vo výške rozdielu medzi cieľovou čiastkou a výškou
nasporenej čiastky sporiteľom. Splácaný je mesačnými splátkami. Fáza splácania úveru sa
končí jeho splatením.
Tarify
Varianty stavebného sporenia môţeme označiť ako tarify poskytované stavebnými
sporiteľňami. Ide o spôsob zabezpečenia stabilného vývoja kolektívu účastníkov sporenia
a to tým, ţe sa zabezpečí rovnováha medzi vkladmi a poskytovanými úvermi. Kaţdá tarifa
je definovaná niekoľkými parametrami. Podľa Kielara (2010) nimi sú:
1) minimálna nasporená čiastka potrebná na pridelenie úveru. Býva vyjadrená relatívne
vzhľadom k cieľovej sume. Je to aj hodnota, ktorá obmedzuje výšku úveru, pretoţe
úver môţe byť poskytnutý len do výšky rozdielu medzi nasporenou čiastkou
a cieľovou sumou,
2) minimálne hodnotiace číslo potrebné na pridelenie úveru. Je to hodnota pomeru
sporiteľovho sporiaceho výkonu a cieľovej sumy,
3) minimálna mesačná splátka poskytnutého úveru, ktorá je taktieţ relatívne definovaná
vzhľadom k cieľovej sume,
4) úroková sadzba poskytnutého úveru.
Medzi doplnkové parametre Kielar (2010) zaraďuje:
a)
úrokovú sadzbu, ktorou sú úročené vklady sporiteľov vo fáze sporenia,
b) minimálny mesačný vklad klienta vo fáze sporenia, ktorý je tieţ definovaný relatívne
vzhľadom k cieľovej sume.
Všetky tieto podmienky sú zakomponované do zmluvy o stavebnom sporení, obvykle ako
súčasť Všeobecných obchodných podmienok jednotlivých stavebných sporiteľní.
Doplnkové parametre povaţujeme za doplnkové z toho dôvodu, ţe nemajú vplyv na
porušenie rovnováhy vkladov a úverov priamo, ale majú svoj nepriamy vplyv. Napríklad
úroková sadzba vo fáze sporenia ovplyvňuje podiel priateľských sporiteľov, ktorí sporia
a to tým, ţe čím vyššia úroková miera vo fáze sporenia, tým bude daná tarifa pre
priateľských sporiteľov atraktívnejšia. Naopak, pre klientov snaţiacich sa získať úver to
nebude atraktívne, pretoţe s rastom úrokovej miery vo fáze sporenia porastie aj úroková
miera vo fáze splácania úveru. Taktieţ minimálny mesačný vklad sporiteľa neovplyvňuje
17
rovnováhu vkladov a úverov. Je to vlastne obranný mechanizmus stavebnej sporiteľne voči
klientom snaţiacim sa o špekulácie. Zabraňuje sa tým, aby klient mal otvorený účet
prázdny alebo s veľmi nízkym zostatkom. Okrem tejto funkcie má minimálny mesačný
vklad aj doporučujúci charakter a to tým, ţe tento vklad je nastavený tak, aby klient po
primeranom období splnil podmienky na pridelenie úveru.
Medzi typické tarify a teda varianty stavebného sporenia môţeme zaradiť
napríklad:
1) rýchla tarifa, ktorá je vhodná najmä pre tých klientov, ktorí chcú získať úver
rýchlejšie, ten je však potrebné aj rýchlejšie splácať,
2) štandardná tarifa je vhodná pre klientov, ktorí ešte nie sú celkom istí, kedy a či vôbec
budú mať záujem čerpať úver zo stavebného sporenia,
3) pomalá tarifa je výhodná pre sporiteľov, ktorí nemajú záujem o úver, ale chcú
pohodlne a bezpečne sporiť.
1.2.2 Štátna podpora stavebného sporenia
Jedným z prvkov, ktoré sa zaslúţili o obľúbenosť a opodstatnenosť stavebného
sporenia je štátna podpora stavebného sporenia. Bez podpory zo strany štátu by sa stavebné
sporenie nestalo tak obľúbeným produktom a stavebným sporiteľniam by sa klienti
získavali ťaţšie. Hlavným cieľom štátnej podpory je posilnenie motivácie sporiť a je teda
odmenou pre sporiacich klientov v jednotlivých stavebných sporiteľniach za to, ţe
poskytnú svoje úspory prostredníctvom stavebného sporenia formou úveru pre klientov,
ktorí to potrebujú. Táto štátna podpora sa sústreďuje najmä vo fáze sporenia. Podľa Kielara
(2010, s. 121): „Poskytovaná štátna podpora zvyšuje efektívne zhodnocovanie vkladov na
účtoch stavebného sporenia a prispieva tak k tvorbe vlastného kapitálu jednotlivých
účastníkov stavebného sporenia. Vlastná nasporená čiastka je pritom veľmi dôleţitou
zloţkou financovania bývania.“ Kielar ďalej argumentuje tým, ţe ak sporiteľ nedisponuje
ţiadnym vlastným kapitálom, tak sa financuje nehnuteľnosť len zo zdrojov úveru a teda je
vysoký pomer medzi vlastnými a cudzími zdrojmi čiţe existuje vysoké riziko a to nielen
pre veriteľa ale aj pre dlţníka, ţe sa dostane do situácie, ktorá sa bude dať len veľmi ťaţko
vyriešiť. Motivácia spočíva v motivovaní k vyššej miere vlastného kapitálu pred získaním
úveru.
To je jeden pohľad na funkciu štátnej podpory. Tým druhým pohľadom je, ţe nejde
len o motivovanie klienta stavebnej sporiteľne k vyššej miere sporenia, ale pomocou
štátnej podpory dochádza k tomu, ţe stavebná sporiteľňa môţe úročiť vklady sporiteľa
18
niţšou úrokovou mierou a aj napriek tomuto faktu zostáva efektívny výnos pre sporiteľa
zaujímavý. Tým sa pre sporiteľňu tvoria lacné zdroje financovania úverov. Tieto výhody
by sa dali vyuţiť, preto sú jasne stanovené pravidlá. Stavebná sporiteľňa je povinná úver
poskytnúť, taktieţ je zákonom stanovené rozpätie medzi úrokovou mierou z vkladov
a úrokovou mierou z úverov. Čím niţšiu úrokovú mieru na vklady sporiteľňa ponúkne pri
uzatváraní zmluvy klientovi, tým niţší obnos finančných prostriedkov môţe získať na
úrokoch z poskytnutých úverov.
Sadzbou štátnej podpory rozumieme pomer medzi výškou štátnej podpory
a vkladmi účastníkov sporenia. V roku 2010 bola výška štátnej prémie fixne daná ako
12,5 % z ročného vkladu a maximálne 66,39 €. Podľa opatrenia ministerstva financií
Slovenskej republiky číslo 375/2010 sa štátna podpora stavebného sporenia upravuje od
1.1.2011 na 10 % z ročného vkladu, maximálne však vo výške 66,39 €. Výška štátnej
prémie sa podľa nariadenia Ministerstva financií pre rok 2012 nemení a teda zostáva vo
výške 10 % z ročného vkladu a maximálne vo výške 66,39 €. Táto prémia sa poskytuje
sporiteľovi kaţdoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení. Ak
stavebný sporiteľ uzatvorí v priebehu kalendárneho roku viac ako jednu zmluvu o
stavebnom sporení, vzniká mu nárok len na jednu štátnu prémiu, pričom musí písomne
špecifikovať, na ktorú zmluvu sa štátna podpora vzťahuje.
Nárok na štátnu podporu stavebného sporenia nezaniká, ak stavebný sporiteľ zruší
zmluvu o stavebnom sporení v čase od dvoch do šiestich rokov od jej uzatvorenia a
prostriedky získané stavebným sporením preukázateľne pouţije na stavebné účely uvedené
v § 11 ods. 1 zákona o stavebnom sporení ani ak stavebnému sporiteľovi po šiestich
rokoch od uzatvorenia zmluvy o stavebnom sporení nebol poskytnutý stavebný úver. Ak
dôjde k zrušeniu zmluvy o stavebnom sporení v dôsledku smrti alebo invalidity stavebného
sporiteľa - fyzickej osoby, ktorá uzatvorila so stavebnou sporiteľňou zmluvu o stavebnom
sporení alebo v prospech ktorej je uzatvorená zmluva o stavebnom sporení, nárok na štátnu
prémiu nezaniká, pričom štátna prémia patrí stavebnému sporiteľovi len za obdobie, ktoré
sa končí dňom úmrtia alebo dňom priznania invalidného dôchodku.
Naopak nárok na štátnu podporu stavebného sporenia zaniká ak stavebný sporiteľ
nedodrţí podmienky na poskytnutie štátnej prémie ustanovené zákonom o stavebnom
sporení alebo dohodnuté v zmluve o stavebnom sporení, v tomto prípade je stavebný
sporiteľ povinný bezodkladne, prostredníctvom stavebnej sporiteľne, vrátiť štátnu prémiu
do štátneho rozpočtu.
19
1.3
Stavebný úver a podmienky jeho poskytovania
Podstatou stavebného sporenia je pomáhať sporiteľom riešiť ich bytové potreby a
to nielen pomocou ich sporenia, ale poskytovaním úverov zo spoločne nasporených peňazí.
Stavebné sporiteľne zo zákona poskytujú úvery zo stavebného sporenia. Tento spôsob
financovania výstavby respektíve rekonštrukcie je mimoriadne lacný v porovnaní
s beţnými trhovými úvermi, čo je dané podporou zo strany štátu a niţšou úrokovou
mierou. Treba zdôrazniť, ţe úroková sadzba počas úverovej fázy je rovnaká počas celej
doby trvania tejto fázy. Tento úver je striktne naviazaný na účelovosť pouţitia takto
nadobudnutých finančných prostriedkov a iba bytové potreby sú dostatočným spôsobom
vydokladovania pouţitia úveru.
Pri uvaţovaní o získaní úveru pomocou stavebného sporenia je dobré uvedomiť si
rozdiel medzi poskytovaním stavebného úveru a poskytovaním beţných úverov na
finančnom trhu finančnými inštitúciami. Rozdiel je v tom, ţe pri beţných úveroch, ako je
napríklad hypotekárny úver, je banka alebo iná finančná inštitúcia schopná poskytnúť úver
v závislosti od toho, ako rýchlo jej je klient schopný doručiť ňou poţadované podklady,
zatiaľ čo pri stavebných úveroch je prvotnou podmienkou na poskytnutie úveru pridelenie
úveru. Tento pojem je špecifický len pre jedno odvetvie finančných sluţieb a to stavebné
sporenie. Pridelenie je vlastne prvou podmienkou na poskytnutie stavebného úveru, ale
určite nie jedinou. Pokiaľ sa sporiteľ nedostane ani ku prideleniu úveru, nie je moţné, aby
mu stavebná sporiteľňa poskytla stavebný úver, pretoţe by to mohlo narušiť ekvivalenciu
medzi vkladmi a úvermi. Môţeme tvrdiť, ţe pridelenie je vlastne náhradou za predtým
pouţívané losovanie. Pridelením stavebná sporiteľňa deklaruje, ţe vymedzila finančné
prostriedky pre klienta a nebudú tým ohrozené podmienky iných na získanie stavebného
úveru. Pridelenie úveru ešte fakticky neznamená poskytnutie úveru. Je to len jedna
podmienka. V podstate si to sporiteľ môţe rozmyslieť aj po pridelení úveru a sporiť ďalej
alebo ukončiť zmluvu. Takisto môţe dôjsť k situácií, keď sporiteľňa nebude presvedčená
o schopnosti sporiteľa splácať úver alebo jeho krytie bude povaţovať za nedostatočné
a sporiteľovi neposkytne stavebný úver, aj keď mu bol pridelený.
Medzi základné podmienky pridelenia môţeme zaradiť:
1) klient musí sporiť minimálne 24 mesiacov,
2) musí nadobudnúť minimálne hodnotiace číslo stanovené zodpovedajúcou stavebnou
sporiteľňou ako minimálne hodnotiace číslo pre pridelenie stavebného úveru,
20
3) väčšina sporiteľní si stanovuje určitú čiastku, ktorú je sporiteľ viazaný nasporiť,
pričom sa vyjadruje relatívne k cieľovej sume.
Po splnení podmienok pridelenia je teda klientovi pridelený stavebný úver, ktorý ešte
nemusí čerpať ako sme si uviedli vyššie. Na to, aby klientovi bol poskytnutý úver musí byť
podpísaná zmluva o úvere zo stavebného sporenia. Informácie, ktoré musia byť taxatívne
uvedené v zmluve o stavebnom úvere, sú vymedzené § 7 zákona o stavebnom sporení.
Výška stavebného úveru je daná cieľovou sumou, na ktorú klient uzatváral
stavebné sporenie. Pri stanovovaní cieľovej sumy sa predpokladá, ţe sporiteľ časť nasporí
sám, časť získa na úrokoch a štátnej prémii a zvyšok bude tvoriť stavebný úver. Výškou
stavebného úveru je rozdiel medzi cieľovou sumou a zúročenými vkladmi a štátnou
prémiou. Maximálna výška úveru je daná podmienkami sporiteľne a jej tarifnými
podmienkami. Väčšinou úver tvorí okolo 60 % cieľovej sumy.
Pridelený úver zo stavebného sporenia musí klient splácať. Výška splátky je daná
všeobecnými obchodnými podmienkami a závisí od pouţitej tarify. Vyjadruje sa
percentuálne k cieľovej sume a zväčša sa jedná o 0,3 – 0,8 % z cieľovej sumy.
Doba splácania stavebného úveru je individuálna. Je naviazaná na dobu čakania na
úver. Čím dlhšie čakáme na úver, tým môţe byť pre nás doba splácania dlhšia.
Úroková sadzba stavebného úveru je pevná a dopredu daná v zmluve o stavebnom
úvere. Závisí na tarife, ktorá bola pouţitá v rámci fázy sporenia.
Zákon číslo 129/2010 o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôţičkách
definuje ročnú percentuálnu mieru nákladov ako celkové náklady spotrebiteľa spojené so
spotrebiteľským úverom vyjadrené ako percento z celkovej výšky spotrebného úveru.
Celkovými nákladmi sa myslia všetky náklady vrátane provízií, úrokov, poistenia, daní
a poplatkov rôzneho druhu.
Aby klient získal stavebný úver, musí splniť podmienky, ktoré sme uviedli vyššie.
To však nie je úplne všetko. V prípade poskytovania stavebného úveru, musí mať stavebná
sporiteľňa podloţené to, ţe sa jej tieto zdroje vrátia. Jednou z takýchto podmienok
zaistenia je účelovosť úveru, ktorá musí byť vydokladovaná. Ďalšou podmienkou je
zaistenie úveru nehnuteľnosťou a preukázanie schopnosti sporiteľa splácať stavebný úver.
1.4
Hodnotiace číslo v stavebnom sporení
Obchodné podmienky ţiadnej stavebnej sporiteľne neobsahujú pojmy ako výkon
sporiteľa alebo výkon stavebnej sporiteľne, ale opierajú sa o omnoho zrozumiteľnejší
21
pojem a to hodnotiace číslo. Hodnotiace číslo je kategória, ktorá hodnotí kvalitu sporenia
sporiteľa. Je odrazom toho, ako dlho zostávajú peniaze sporiteľa v stavebnej sporiteľni
a v akej výške. Je ukazovateľom prínosu sporiteľa do fondu stavebného sporenia. Jeho
základom je bodové hodnotenie. Hodnotenie sa vykonáva mesačne, štvrťročne alebo
polročne. Hodnotiace číslo je spravodlivou podmienkou pri prideľovaní úveru zo
stavebného sporenia. Veľkosť hodnotiaceho čísla rastie v závislosti s časom, s výškou
vkladu, s včasnosťou vkladu a so zvolenou tarifou.
Hodnotiace číslo je teda výkon sporiteľa v relatívnom pomere k cieľovej čiastke,
čím sa má zabezpečiť objektivita pri rozdielnych cieľových čiastkach sporiteľov.
Všeobecným vzorcom podľa Kielara (2010) je:
Premenná A je parametrom, ktorý je zloţený v praxi často z viacerých faktorov.
Podmienkou pridelenia stavebného úveru je teda určitá hodnota hodnotiaceho čísla, ktorú
vyţaduje jednotlivá varianta sporenia. Tým je vlastne uplatnená poţiadavka na určitý
sporiaci výkon klienta. Sporiaci výkon je vo vzorci vyjadrený ako
a v praxi môţe byť
vyjadrený dvomi spôsobmi a to buď pomocou úrokov alebo prostredníctvom zostatkov na
účte stavebného sporenia. Premenná CS vyjadruje cieľovú sumu uzatvorenej zmluvy.
Hodnotiace číslo počítané pomocou úrokov je metóda, ktorá najhodnovernejšie
preukazuje sporiaci výkon klienta. Je to dané vzťahom, podľa ktorého je sporiaci výkon
priamo úmerný úrokom sporiteľa. Hodnotiace číslo pomocou metódy úrokov je teda
počítané podľa vzťahu:
Premenná A zostáva pri tejto metóde viacfaktorovým parametrom, zatiaľ čo podiel
nám
vyjadruje sporiaci výkon. Ide o úroky , ktoré nasporil sporiteľ, aj keď mu zatiaľ neboli
pripísané, v pomere k úrokovej sadzbe
.
Hodnotiace číslo sa dá vypočítať aj iným spôsobom, ako sme uţ spomínali. Ide
o jeho výpočet pomocou zostatkov na účte sporenia. Pri tejto metóde sa vyuţíva definícia
sporivého výkonu sporiteľa a sčítavajú sa zostatky na účte stavebného sporenia ku koncu
jednotlivých mesiacov, štvrťrokov alebo polrokov.
22
je teda hodnota zostatku na účte na konci i - teho obdobia, pričom t je obdobie, za ktoré
sa hodnotiace číslo vyhodnocuje, teda mesiac, štvrťrok alebo polrok. Musíme zdôrazniť, ţe
čím je časová perióda vyhodnocovania kratšia, tým sa dosiahnu presnejšie výsledky, ale je
to náročnejšie na sledovanie a vyhodnocovanie. Premenná A sa zhoduje svojou obsahovou
náplňou s predchádzajúcimi dvoma vzorcami a CS označuje cieľovú sumu.
Vo
všetkých
nami
pouţitých
vzorcoch
sa
nachádzala
premenná
A.
V predchádzajúcich riadkoch sme si povedali, ţe ide o viacfaktorovú veličinu, teda ţe
obsahuje viac ako jeden faktor, ktorý ju určuje. Najčastejšie sa táto premenná skladá
z dvoch faktorov. Je to faktor rýchlostný a faktor sporiaci. K tomu smeruje aj naša úprava
vzorca výpočtu hodnotiaceho čísla.
V tomto vzorci sme nahradili premennú A faktormi, ktoré ju charakterizujú a to faktorom
rýchlostným
a faktorom sporiacim
Rýchlostný faktor je daný tým, ţe stavebná sporiteľňa ponúka rôzne varianty
stavebného sporenia. Sporiteľ môţe sporiť napríklad v rýchlej, štandardnej alebo dlhodobej
variante stavebného sporenia. Od toho sú aj odvodené podmienky na pridelenie, pretoţe
sporiteľňa neočakáva, ţe klient v pomalej variante sporenia bude mať taký istý sporiaci
výkon ako klient v rýchlej variante. To znamená, ţe ak stavebná sporiteľňa konštatuje, ţe
pri rozdielnych variantoch budú aj rozdielne sporiace výkony, tak má dve moţnosti ako
klientom stanoviť minimálne hodnotiace číslo. Prvou je, ţe kaţdej variante sporenia, ktorú
ponúka pre trh určí v kaţdom období minimálne hodnotiace číslo osobitne. Tou druhou
moţnosťou je stanovenie jedného hodnotiaceho čísla a sporiaci výkon upraví pomocou
rýchlostného faktora pre kaţdú variantu sporenia.
Faktor sporenia zvyšuje sporiteľovi hodnotiace číslo, ktorý nasporil viac ako je
minimálna čiastka potrebná na pridelenie. Pokiaľ by sporiteľ nasporil menšiu čiastku, tak
jeho hodnotiace číslo je menšie ako by odpovedalo skutočne odvedenému sporiacemu
výkonu.
23
2
Komparácia konštrukcie hodnotiaceho čísla a komparácia
stavebného úveru v podmienkach SR
V praktickej časti sa budeme zaoberať spôsobom výpočtu hodnotiaceho čísla ako
jedného z hlavných kritérií stanovených stavebnými sporiteľňami na pridelenie stavebného
úveru a porovnáme ponuku stavebných úverov v jednotlivých stavebných sporiteľniach na
slovenskom trhu. Sledovať budeme
najmä efektívnosť vloţenia prostriedkov
v jednotlivých stavebných sporiteľniach, uvaţujúc potreby všetkých typov sporiteľov
a teda sporiteľov klasických, dynamických aj priateľských.
Ako jednu z podmienok poskytovania stavebného sporenia v podmienkach SR
zákon poţaduje, aby bola stavebná sporiteľňa drţiteľom oprávnenia na poskytovanie
stavebného sporenia od Národnej banky Slovenska. Túto podmienku, a ďalšie potrebné,
spĺňajú v SR tri stavebné sporiteľne: ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s. (ďalej ČSOB),
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s. a Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. (ďalej PSS). Od vzniku
samostatnej Slovenskej republiky na trhu stavebného sporenia fungovali dve z vyššie
menovaných a to PSS, a.s. a Wüstenrot stavebná sporiteľňa. V roku 2000 bola zaloţená
ČSOB stavebná sporiteľňa. Musíme konštatovať, ţe všetky tri stavebné sporiteľne sú
podporované zahraničným kapitálom a skúsenosťami, pričom PSS a Wüstenrot s podielom
nemeckých a rakúskych investorov, zatiaľ čo ČSOB stavebná sporiteľňa je dcérskou
spoločnosťou belgickej materskej banky. Od roku 1993 si vedúcu pozíciu vybudovala PSS,
a.s. s majoritným podielom na trhu, pričom všetky spoločnosti ponúkajú klientom
špecifické produkty za rôznych podmienok. Našou úlohou bude teda komparovať
jednotlivé podmienky na reálnych poţiadavkách klientov, pričom sa budeme snaţiť
vyzdvihnúť špecifiká jednotlivých spoločností a ich ponuky v rámci slovenského trhu.
Z grafu 1 môţeme vidieť vývoj počtu novouzatvorených zmlúv o stavebnom
sporení v rokoch 2009 a 2010. Jasným lídrom na trhu v sledovaných rokoch je Prvá
stavebná sporiteľňa, ktorá dominuje trhu stavebného sporenia s viac ako 200 000 nových
zmlúv v oboch rokoch, pričom musíme dodať, ţe v roku 2010 došlo k medziročnému
poklesu počtu novouzavretých zmlúv o takmer 5 %. Objem počtu zmlúv zvyšných dvoch
stavebných sporiteľní je viac ako 65 tisíc zmlúv, pričom u oboch stavebných sporiteľní
môţeme vidieť medziročný nárast oproti roku 2009.
24
Počet novouzatvorených zmlúv
211 616
201 223
200 000
počet nových zmlúv 2010
150 000
100 000
43 944
11 300
20 403
45 863
50 000
počet nových zmlúv 2009
0
Wustenrot
PSS
ČSOB
Graf 1: Počet novouzatvorených zmlúv v rokoch 2009 a 2010
Prameň: vlastné spracovanie podľa výročných správ 2009 a 2010
Na grafe 2 môţeme porovnať objem cieľových súm nových zmlúv o stavebnom
sporení. V kontexte predošlého grafu musíme konštatovať, ţe najvyšší objem cieľových
súm v roku 2010 zaznamenala PSS, a.s. a to hlavne z dôvodu väčšieho počtu
novouzatvorených zmlúv. Zaujímavé je, ţe objem cieľových súm ČSOB, a.s. je vyšší ako
objem cieľových súm Wüstenrot, a.s., aj keď počet novouzatvorených zmlúv stavebnou
sporiteľňou Wüstenrot, a.s. je viac ako dvojnásobný oproti ČSOB, a.s.. Z toho vyplýva, ţe
aj keď Wüstenrot, a.s. v roku 201 uzavrela viac obchodov ako ČSOB, a.s., tak tieto nové
obchody boli uzatvárané na menšie cieľové sumy, kým ČSOB, a.s. dokázala uzavrieť
menší počet obchodov na vyššie cieľové sumy.
Objem CS nových zmlúv v roku 2010
1 740
2000
1500
objem CS nových zmlúv
1000
500
300
187
0
Wustenrot
PSS
ČSOB
Graf 2: Objem cieľových súm novouzatvorených zmlúv v roku 2010
Prameň: vlastné spracovanie podľa výročných správ 2009 a 2010
25
2.1
Ponuka produktov stavebných sporiteľní v podmienkach SR
Ako sme uţ spomínali, na slovenskom trhu stavebného sporenia v súčasnosti
ponúkajú svoje produkty tri stavebné sporiteľne. Veľkosť trhu je značne ovplyvnená
demografickým a socioekonomickými faktormi, čiţe diverzifikácia produktov a špecifické
zameranie sa na určité skupiny obyvateľstva zohrávajú určitú konkurenčnú výhodu.
V nasledujúcej časti sa pozrieme, aké produkty ponúkajú vo svojom portfóliu tri stavebné
sporiteľne v SR.
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Prvá stavebná sporiteľňa je akciová spoločnosť so sídlom v Bratislave. Vznikla 15.
októbra 1992, avšak pôsobiť začala 16. 11. 1992 ako prvá svojho druhu v krajinách
východnej a strednej Európy.
Prvá stavebná sporiteľňa a. s., (ďalej PSS, a. s.) bola vytvorená ako špecializovaná
banka na podporu výstavby a bývania v Slovenskej republike. Znamená to, ţe základným
cieľom, od ktorého sa odvíja jej činnosť, je podieľať sa na riešení a skvalitňovaní bytovej
situácie a tým aj na zvyšovaní ţivotnej úrovne obyvateľov Slovenska.
PSS a. s., chápe svoje poslanie ako sluţbu pre svojho klienta. Kaţdý svoj krok
plánuje a realizuje so zreteľom na potreby a záujmy svojich sporiteľov a očakávania
verejnosti v súvislosti s jej činnosťou. Platí to tak pre kaţdodenný výkon činnosti PSS a. s.,
ako aj pre plánovanie všetkých jej ďalších aktivít.
Základným pravidlom, ktorým sa PSS a. s. riadi, je dodrţiavanie etických
princípov. Tie sú uplatňované tak vo vzťahu ku klientovi, ako aj vo vzťahoch s
obchodnými partnermi a kooperujúcimi spoločnosťami. Za kaţdých okolností postupuje
tak, aby si udrţala spokojnosť svojich klientov, korektné vzťahy so všetkými
spolupracovníkmi a svoje dobré meno, ktorým počas celého obdobia svojej existencie
nesporne disponuje.
Ponuka produktov PSS, a.s. je skutočne široká. Nielenţe poskytuje stavebné
sporenie fyzickým osobám a bytovým druţstvám, ale poskytuje taktieţ špecifické produkty
pre špecifické skupiny svojich klientov s cieľom priblíţiť svoju ponuku čo najviac
sporiteľom. Medzi špecifikované skupiny klientov PSS, a.s. môţeme zaradiť deti
a občanov seniorov. Je zaujímavé, ţe sa stavebná sporiteľňa snaţí získať klientov od
narodenia, čo dokumentuje aj moţnosť získania zmluvy o stavebnom sporení pre
26
novorodeniatko bez poplatku za uzatvorenie, čím je moţné ušetriť aţ 1530 € pri
maximálnej cieľovej sume v tarife Junior extra. Pre seniorov je taktieţ určená špeciálna
ponuka, pričom sa zohľadňuje väčší záujem seniorov o sporenie s následnou výpoveďou
zmluvy o stavebnom sporení. PSS, a.s. prišla s nápadom výplaty renty po 6 ročnom sporení
na účte stavebného sporenia. Pre seniorov má ísť o vyplácanie nasporených prostriedkov
formou renty, čím si môţu vylepšiť príjem respektíve dôchodok.
Proces uzatvorenia stavebného sporenia prechádza v PSS, a.s. niekoľkými fázami.
Prvou fázou je informovaný rozhovor medzi klientom a kvalifikovaným zástupcom
stavebnej sporiteľne, kde klient dostane prvotné informácie a zváţi, či je pre neho ponuka
adekvátna.
Ďalším krokom je uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení. Sporiteľ obvykle sporí
v pravidelných mesačných splátkach, môţe však sporiť aj v nepravidelných splátkach
prípadne jednorázovo vloţiť na účet stavebného sporenia určitý objem finančných
prostriedkov. V tejto etape si klient určí cieľovú sumu, ktorá sa zvyčajne odvíja od
mnoţstva finančných prostriedkov potrebných na financovanie bytovej výstavby. Taktieţ
si sporiteľ vyberá tarifu stavebného sporenia a teda rozhoduje ako rýchlo je schopný
a ochotný sporiť. Na výber je niekoľko taríf, medzi nimi typické základné tarify ako
štandardná, rýchla a pomalá tarifa. Štandardná tarifa patrí k najobľúbenejším variantom
stavebného sporenia v PSS, a.s., nakoľko sa jedná o primerané vklady a taktieţ splátky
stavebného úveru. Pomalá tarifa je pouţívaná klientmi, ktorí majú záujem o dlhodobejšie
sporenie, čomu zodpovedajú aj niţšie vklady a splátky stavebného úveru. Pre klientov,
ktorí majú záujem o vyššie vklady a vyššie splátky úveru a tým o kratšiu dobu sporenia
a splácania úveru, je ponúkaná rýchla tarifa. Ako môţeme vidieť v tabuľke 1, úroková
sadzba vkladov stavebného sporenia je rovnaká v priebehu sporenia aj v priebehu splácania
úveru vo všetkých „základných“ tarifách rovnaká. Vklady sú úročené 2 % p.a. a klient platí
úroky zo stavebného úveru v týchto tarifách vo výške 4,7 % p.a..
Klient teda sporí v niektorej z ním určených taríf, pričom ročne sa mu na účet
stavebného sporenia pripisuje štátna prémia, ak o ňu klient poţiadal a spĺňa podmienky na
jej pridelenie. Taktieţ sa klientovi pripisujú úroky z vkladov, ktoré vloţil na účet
stavebného sporenia. Z účtu stavebného sporenia sa ročne odpočítava poplatok za vedenie
účtu stavebného sporenia, ktorý k 1.1.2012 činí 12 €.
Fáza sporenia sa končí obvykle pridelením cieľovej sumy. PSS, a.s. poţaduje na
vznik nároku na stavebný úver sporenie minimálne 24 mesiacov, nasporenie minimálne
27
25 % cieľovej sumy, minimálne hodnotiace číslo 64 a klient musí písomne akceptovať
pridelenie cieľovej sumy.
Tabuľka 1: Tarify stavebného sporenia v PSS, a.s.
Mesačný
Úr. sadzba
Tarifa
sporenia v %
p.a.
vklad
sporenia v %
CS
Doba sporenia
Úr. sadzba
do pridelenia
úveru v %
v rokoch
p.a.
Max. doba
splatnosti
úveru v
rokoch
Štandardná
2
0,5
7,3 - 8,2
4,7
10,5
Rýchla
2
0,7
5,1 - 6,0
4,7
7
Pomalá
2
0,4
9,1 - 9,9
4,7
14,2
Junior extra
2
0,3
11,7 - 12,8
4,7
17,3
Senior extra
2
0,65
6 - 6,4
4,7
7,6
0,1
0,6
6,8 - 7,3
2,9
7,8
0,1
0,8
5,2 - 5,5
2,9
5,6
Úverová
štandardná
Úverová
rýchla
Prameň: vlastné spracovanie z interných materiálov PSS, a.s.
V prípade akceptácie stavebného úveru je klientovi umoţnené čerpanie finančných
prostriedkov (50 – 75 % cieľovej sumy) pridelených stavebnou sporiteľňou na úverový
účet klienta, ktorého vedenie je taktieţ spoplatnené. PSS, a.s. rozlišuje dva typy
stavebných úverov a to na základe výšky stavebného úveru:
1.
stavebný úver do 40 000 €,
2.
stavebný úver nad 40 001 €.
Na stavebný úver do 40 000 € sú potrebný dvaja účastníci úveru a v tom prípade nie
je potrebné skúmať bonitu klienta ani poţadovať od klienta záloţné právo na
nehnuteľnosť. Naopak pri stavebnom úvere nad 40 001 € stavebná sporiteľňa vyţaduje
záloţné právo na nehnuteľnosť prípadne inú hnuteľnú zábezpeku, avšak nevyţaduje
skúmanie bonity klienta.
V prípade potreby finančných prostriedkov pred pridelením cieľovej sumy je
moţné poţiadať stavebnú sporiteľňu o medziúver, ktorý môţe byť aţ do výšky 340 000 €
na financovanú nehnuteľnosť. PSS, a.s. ich ponúka niekoľko druhov. Jedným z nich je aj
medziúver s podmienkami stavebného úveru, kedy klient uţ dokázal časť prostriedkov
nasporiť, pričom sa vyţaduje najmenej 30 - 50 % cieľovej sumy. Klient bez
predchádzajúceho sporenia môţe poţiadať o mimoriadny medziúver. Medzi mimoriadne
28
medziúvery radí PSS, a.s. medziúvery XXL úver a XXL úver konštant. V prvom prípade
ide o získanie finančných prostriedkov bez predchádzajúceho sporenie, v druhom prípade
je predchádzajúca moţnosť obohatená o voľbu konštantnej výšky splátky úveru, čím klient
môţe regulovať dĺţku splácania úveru. V situácii, keď klient uţ nasporil 50 % cieľovej
sumy, ale nesplnil ešte podmienky na jej pridelenie, tak môţe poţiadať o medziúver od
hodnotiaceho čísla 5, ktorý klientovi zabezpečí niţšiu úrokovú sadzbu a kratšiu dobu
splácania. V prípade, ak klient minimálne 12 mesiacov sporí alebo spláca úver v PSS, a.s.,
prípadne inej úverovej inštitúcii a má vzornú platobnú disciplínu, je sporiteľňa schopná
klientovi ponúknuť tzv. Následný úver so zvýhodnenou úrokovou sadzbou. Úroková
sadzba celej ponuky medziúverov sa pohybuje od 5,7 – 6,7 % p.a..
Medzi špecifické produkty PSS, a.s. patrí postupné financovanie rodinného domu,
čo znamená, ţe úver tvorí 100 % budúcej hodnoty nehnuteľnosti, ktorá sa zároveň stáva
záloţným objektom do doby splatenia úveru. Je to moţnosť financovania výstavby
nehnuteľnosti bez predchádzajúceho sporenia, pričom je moţné pripoistenie úveru, čím
klient získa výhodnú úrokovú sadzbu.
Okrem stavebného sporenia pre obyvateľov SR, ponúka PSS, a.s. aj stavebné
sporenie pre podnikateľov, obchodné spoločnosti a druţstvá, spoločenstvá vlastníkov
bytov, ale aj nadácie a neziskové organizácie. Produkty pre tieto špecifické skupiny
klientov sú podobné ako pre klientov – nepodnikateľov, len s menšími úpravami.
Spoločnosť PSS, a.s. ponúka v spolupráci s Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.
poistenie všetkých typov úverov a medziúverov. Poistený môţe byť zostatok dlhu
respektíve cieľová suma. Výhodou je zníţená úroková sadzba úverov.
V súčasnosti prebieha akčná ponuka PSS, a.s., ktorá ponúka svojim klientom
zníţenie úrokovej sadzby medziúverov o 4 % p.a. niţšie, čím klient môţe získať úrokovú
sadzbu medziúveru len 1,69 % p.a.. Výška úrokovej sadzby však záleţí na type
medziúveru. Musí sa jednať o nový medziúver a zvýhodnenie úrokovej sadzby trvá 12
mesiacov od schválenia úveru.
Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
Korene stavebnej sporiteľne Wüstenrot siahajú do dvadsiatych rokov 20. storočia.
Nemecký spisovateľ Georg Kropp, ktorý sa stal revolucionárom v stavebnom sporení, sa
stal myšlienkovým otcom a zakladateľom predchodcov stavebnej sporiteľne Wüstenrot ako
ju poznáme v dnešnej podobe.
29
V roku 1921 zaloţil Zdruţenie priateľov ako prvú stavebnú sporiteľňu v histórii.
"Zdruţenie priateľov" sa premenovalo na pamiatku miesta zaloţenia na "Stavebnú
sporiteľňu Zdruţenie priateľov Wüstenrot". Začiatkom tridsiatych rokov sa losovanie
nahradilo princípom "čas násobený peniazmi", čo v stručnosti znamenalo, ţe prednosť pri
získaní pôţičky mal ten sporiteľ, ktorého úspory boli vyššie a v spoločnej pokladni boli
uloţené dlhšie.
Po 2. svetovej vojne sa myšlienka sporenia prostredníctvom stavebnej sporiteľne
Wüstenrot prispôsobila novým podmienkam a za podpory štátu zaznamenala obrovský
rozvoj. Dôleţitá zmena nastala v roku 1952, keď Nemecko začalo poskytovať štátne
dotácie pre stavebné sporenie. Sporenie v stavebných sporiteľniach sa stalo výhodnejšie v
porovnaní so sporením v komerčných bankách. Počet sporiteľov narastal a z ich vkladov
vznikli prostriedky pre úver na stavbu kaţdému, kto nasporil polovicu potrebnej čiastky.
Za viac neţ osemdesiat rokov stavebné sporenie významne prispelo k riešeniu nedostatku
bytov a k modernizácii bytového fondu.
Stavebná sporiteľňa VÚB-Wüstenrot, a.s. bola zaloţená dňa 24.3.1993 a na základe
zákona NR SR č. 310/1992 o stavebnom sporení bola dňa 26.5.1993 zapísaná do
obchodného registra.
V roku 2004 mimoriadne valné zhromaţdenie akcionárov Stavebnej sporiteľne
VÚB-Wüstenrot, a.s. schválilo zmenu obchodného mena spoločnosti na Wüstenrot
stavebná sporiteľňa, a. s.
Od svojho zaloţenia sa stavebná sporiteľňa Wüstenrot prezentuje ako rodinná
stavebná sporiteľňa, čím chce naznačiť svoju orientáciu na mladé rodiny. Avšak v portfóliu
produktov má nielen ponuku pre fyzické osoby, ale taktieţ pre právnické osoby a fyzické
osoby – podnikateľov.
Priebeh stavebného sporenia je totoţný s priebehom stavebného sporenia v PSS,
a.s., čo je dané prvotným kontaktom s kvalifikovaným pracovníkom, ktorý potenciálneho
klienta informuje o moţnostiach, ktoré by klientovi mohli vyhovovať. Následne dôjde
k uzatvoreniu zmluvy o stavebnom sporení, výbere cieľovej sumy a produktu, v ktorom
bude klient sporiť, pričom v tomto momente sa začína fáza sporenia klienta. Za
uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení si Wüstenrot účtuje poplatok 0,9 % cieľovej
sumy, maximálne však klient zaplatí 1 800 €. Poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom
sporení je rovnomerne rozloţený do šiestich rokov sporenia, splatný po šestinách vţdy aţ k
31.12.
30
Klient sa môţe rozhodnúť pre produkt Rodinné sporenie, ktoré zniţuje poplatky pre
manţelov alebo rodičov, pretoţe im dovoľuje sporiť na jednej zmluve. Stavebná sporiteľňa
klientovi pri tomto type produktu zníţi poplatok za vedenie účtu stavebného sporenia na
9 €.
Pre deti ponúka stavebná sporiteľňa Wüstenrot produkt Krôčik, ktorý má pomôcť
riešiť bytovú situáciu detí v budúcnosti. Tento produkt ponúka zníţený poplatok za
vedenie účtu aţ na 6 € ročne za predpokladu, ţe jeden z rodičov má zmluvu o stavebnom
sporení vo Wüstenrot, a.s.. Popri úrokovej sadzbe 2 % ročne na vklady stavebného
sporenia, ponúka tento produkt klientovi aj bezplatné poistenie. Podmienkou získania
výhod v tomto variante stavebného sporenia je nasporiť minimálne 200 € ročne
a uzatvorenie cieľovej sumy vyššej ako 3 600 €.
Produkt Istota je určený klientom, ktorý majú záujem o vyššie zhodnotenie svojich
vkladov. Táto varianta ponúka sporiteľovi okrem úrokovej sadzby 2 % p.a., ktorou sú
vklady úročené prvých 6 rokov sporenia, štátnu prémiu a úrokový bonus aţ do výšky 4 %
p.a.. Výška úrokového bonusu je však naviazaná na výšku vkladov na účet stavebného
sporenia v roku 2012. Pre získanie plného úrokového bonusu je potrebné v roku 2012
vloţiť na účet stavebného sporenia viac ako 3 000 €. Úrokovým bonusom sú úročené
vklady za prvých 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. Úrokový bonus je však vyplácaný
aţ po 6 - ročnom cykle sporenia. Taktieţ nie je moţné spájať ani deliť zmluvu s inou
zmluvou o stavebnom sporení.
Produkt Vernosť je podobný ako produkt Istota. Hlavnou odlišnosťou je, ţe
vernostný produkt je určený klientom Wüstenrot, a.s., ktorý uţ sú klientmi viac ako 6
rokov. Pre verných klientov stavebná sporiteľňa ponúka fixný úrok na vklady 2 % p.a.
počas celých 6 rokov sporenia, štátnu prémiu v plnej výške a úrokový bonus maximálne
4 % p.a. počas 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy pri nasporení viac ako 3 000 € počas
roku 2012. Relevantná zmluva o stavebnom sporení musí byť uzatvorená na cieľovú sumu
vyššiu ako 6 600 €.
Pre klientov, ktorí nemajú záujem o čerpanie akéhokoľvek ponúkaného úveru, ale
majú záujem o garantované zhodnotenie svojich vkladov, ponúka Wüstenrot, a.s. produkty
línie Bonus vklad a to Bonus vklad 2+, Bonus vklad 3+ a Bonus vklad 4+. Kaţdý
z Bonusových produktov je úročený ročnou úrokovou sadzbou 2 % počas doby trvania
zmluvy, klient má samozrejme právo poţiadať o štátnu prémiu a naviac je kaţdý z tejto
línie produktov počas prvých 12 mesiacov úročený 1,5; 3,5 alebo 5 % . Ďalšími výhodami
je, ţe klient neplatí poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a zníţenie
31
poplatku za vedenie účtu stavebného sporenia na 3,31 € za rok. Podmienkami získania
výhod v rámci línie Bonusových produktov je jednorazové vloţenie minimálne 1 000 € do
30 dní od uzatvorenia zmluvy a uzatvorenie prémiovo nevýhodnej zmluvy o stavebnom
sporení na fixnú cieľovú sumu 1 600 €.
Právny nárok na stavebný úver získava klient ihneď po splnení podmienok na
pridelenie cieľovej sumy. Jednou zo základných vlastností stavebného úveru je fixovaná
úroková sadzba počas celej doby splácania úveru a to na základe dosiahnutého
hodnotiaceho čísla klienta v čase pridelenia cieľovej sumy. Najniţšiu úrokovú sadzbu
získa klient, ktorý nadobudol hodnotiace číslo o 500 bodov vyššie ako cieľové hodnotiace
číslo. Úroková sadzba závisí od výšky hodnotiaceho čísla dosiahnutého na zmluve
o stavebnom sporení, ktoré musí byť rovné alebo vyššie ako je súčet cieľového
hodnotiaceho čísla stanoveného stavebnou sporiteľňou a úrokového hodnotiaceho
čísla stanoveného pre jednotlivé úrokové sadzby stavebného úveru. Na stavebný úver vo
výške do 20 000 € nie je potrebné dokladovať príjem klienta, do 30 000 € nie je potrebné
zaloţiť nehnuteľnosť, ale pri výške úveru od 30 000 € do 200 000 € je potrebné záloţné
právo na nehnuteľnosť.
Wüstenrot, a.s. poskytuje okrem beţných stavebných úverov aj medziúvery ako
komerčný úver na rýchlejšie uskutočnenie finančného zámeru. Potrebné je mať uzatvorenú
zmluvu o stavebnom sporení a nasporiť minimálne 40 – 60 % cieľovej sumy. Úrokové
sadzby štandardného medziúveru sa určujú podľa typu zabezpečenia – zabezpečením
nehnuteľnosťou poklesne úroková sadzba na 7,5 % p.a., pri zabezpečení iným
prostriedkom je stanovená ročná úroková sadzba 8 % . Počas trvania medziúveru spláca
stavebný
sporiteľ
pravidelnými
mesačnými
splátkami
iba úroky
z poskytnutého
medziúveru, pričom istina ostáva nezmenená počas celej doby splácania medziúveru. Doba
splácania medziúveru končí pridelením cieľovej sumy na zmluve o stavebnom sporení, ku
ktorej bol poskytnutý medziúver. Pridelením cieľovej sumy na zmluve o stavebnom
sporení dôjde k transformácii medziúveru na stavebný úver.
Ponuka medziúverov je však oveľa bohatšia, pretoţe okrem štandardného
medziúveru ponúka Wüstenrot aj akčné medziúvery z línie Akurát. Konkrétne ide o
5 produktov, ktoré nepotrebujú počiatočný vklad sporiteľa, poskytujú aţ 200 000 € na 1
zmluvu a do 11 500 € nemusí klient ručiť nehnuteľnosťou. Produkty AkurátPlus
a AkurátPlus Next patria medzi medziúvery na menšie a menej finančne náročné
rekonštrukcie. Produkty Akurát4, AkurátSuper a AkurátSuper X ponúkajú zvýhodnenú
úrokovú sadzbu na dobu 2 aţ 3 roky.
32
Ako sme uţ spomínali, Wüstenrot, a.s. ponúka svoje produkty nielen fyzickým
osobám, ale napríklad aj bytovým spoločenstvám. Pre ne má stavebná sporiteľňa
pripravené akciové medziúvery z línie Reko: Atraktiv, Variabil a Fix. Všetky tri
medziúvery nevyţadujú počiatočný vklad, ale ponúkajú rôzne úrokové sadzby. Produkt
RekoAtraktiv fixuje úrokovú sadzbu na prvých 24 mesiacov na úrovni 1,69 % ročne, na
ďalších 24 mesiacov na úrovni 3,99 % p.a. pri lehote splatnosti úveru do 10 – 20 rokov.
Produkt RekoVariabil ponúka fixovanú úrokovú sadzbu vo výške 3,99 % ročne na prvé
dva roky pri splatnosti od 10 do 25 rokov. RekoFix ponúka okamţitý medziúver so
zvýhodnenou úrokovou sadzbou od 4,69 % ročne pri splatnosti od 7 do 25 rokov.
ČSOB stavebná sporiteľňa, a.s.
ČSOB
stavebná
sporiteľňa,
a.s. je
100%-nou
dcérskou
spoločnosťou
Československej obchodnej banky, a.s. ČSOB Finančná skupina vyniká svojou širokou
ponukou sluţieb a produktov pre všetkých klientov. Pod jednou strechou ponúka nielen
bankové sluţby, ale aj poistenie, viaceré typy financovania, stavebné sporenie, pôţičky,
investovanie, dôchodkové zabezpečenie, leasing, faktoring a mnoho ďalších.
Skupina KBC je lídrom na dvoch ťaţiskových trhoch - v Belgicku a v strednej
Európe. Zamestnáva vyše 50 000 zamestnancov a obsluhuje 12 miliónov klientov. Víziou
skupiny KBC je rásť rýchlejšie ako konkurencia vďaka kvalifikovanému a motivovanému
tímu profesionálov, uplatňovaniu synergie v rámci finančnej skupiny, ako aj silnej
orientácii na zákazníka.
Spoločnosť
ČSOB,
a.s.
ponúka
svoje
produkty
stavebného
sporenia
nepodnikateľom, taktieţ ako aj bytovým druţstvám a spoločenstvám vlastníkov bytov. Pre
deti ponúka stavebná sporiteľňa zaujímavý produkt Kľúčik.
Tak ako pri vyššie uvedených stavebných sporiteľniach, tak aj pri ČSOB, a.s.
začína stavebné sporenie informovaným rozhovorom s kvalifikovaným pracovníkom
sporiteľne, pričom obligátne naň nadväzuje uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení,
výber produktu a určenie cieľovej sumy.
Môţeme potvrdiť, ţe tak ako ostatné stavebné sporiteľne aj ČSOB, a.s. ponúka
svojim klientom produkty, ktoré sú orientované na priateľských sporiteľov. Pre nich je
ponúkaný produkt Profit s 2 % ročnou úrokovou sadzbou na vklady, s moţnosťou
uplatnenia štátnej prémie a úrokovým bonusom od 4 do 8 %, ktorý je závislý od
mesačného vkladu na účet stavebného sporenia. Úrokový bonus je podmienený
33
uzatvorením novej alebo následnej zmluvy o stavebnom sporení, pri minimálnom sporení
počas 6 rokov a klient nesmie poţiadať o stavebný úver, medziúver ani o spojenie
respektíve delenie zmluvy. ČSOB, a.s. ďalej láka na 40 € poplatok za uzatvorenie zmluvy
bez ohľadu na cieľovú sumu.
Zaujímavým sa javí aj produkt Investičného stavebného sporenia, ktorý ponúka pre
klientov stavebné sporenie pre celú rodinu, čím môţe klient prijať štátnu podporu na
všetkých rodinných príslušníkov. Je potrebné vloţiť jednorazový vstupný poplatok, avšak
medzi výhody patrí, ţe klient vkladá peniaze len na 1 účet, platí len 15 € ako poplatok za
uzatvorenie zmluvy a kaţdoročný servis dostane klient bezplatne. Navyše stačí klientovi
sporiť 2 roky a po tomto období môţe ukončiť sporenie výpoveďou bez poplatku.
Stavebný úver je právnym nárokom väčšiny produktov stavebného sporenia
v ČSOB, a.s.. Nami sledovaná sporiteľňa ponúka niekoľko typov stavebných úverov
v závislosti na pouţitej tarife alebo produktu stavebného sporenia. Pre väčšinu produktov
je podmienkou na pridelenie stavebného úveru minimálne 50 % cieľovej sumy. Minimálna
úroková sadzba stavebného úveru je 2,9 % ročne, avšak tak nízka úroková sadzba úveru je
kompenzovaná minimálnou úrokovou sadzbou počas fázy sporenia, ktorá je 0,1 % ročne.
Minimálna doba sporenia všetkých produktov je 21 mesiacov. Maximálna doba splácania
stavebného úveru je 17 rokov, čo je dané moţnosťou získať úver vo výške 70 % z cieľovej
sumy a veľmi nízkou ( 0,75 % z dlţnej sumy ) minimálnou mesačnou splátkou stavebného
úveru. Ponuka stavebných úverov je súčasťou Prílohy.
Ponuka medziúveru je v ČSOB, a.s. taktieţ široká. Rozdielovou vlastnosťou ich
medziúverov je spôsob zabezpečenia medziúveru a teda, či klient ručí nehnuteľnosťou
alebo ručí dvomi alebo jedným ručiteľom alebo je medziúver bez zabezpečenia. Ak by
klient mal záujem o získanie medziúveru bez vstupného vkladu, tak je to moţné len
v prípade ručenia nehnuteľnosťou, pričom maximálnou výškou úveru je 85 % hodnoty
nehnuteľnosti. Úroková sadzba medziúverov v ČSOB, a.s. sa pohybuje od 4,29 po 7,39 %
ročne. Podrobnejší prehľad poskytovania medziúverov pre nepodnikateľov prinášame
v Prílohe.
Zo špecifických produktov by som vyzdvihol produkt pre detských klientov ČSOB,
a.s. Profit Kľúčik. Tento produkt je určený deťom mladším ako 18 rokov s ohľadom na ich
budúce bytové potreby. Treba podotknúť, ţe čím skôr sa začne so sporením, tým vyššiu
čiastku bude mať dieťa pri dosiahnutí dospelosti. Stavebná sporiteľňa láka klientov na
zníţený poplatok na 35 € bez ohľadu na cieľovú sumu, na 2-percentný ročný úrok na
vklady a na štátnu prémiu v plnej výške na kaţdého člena rodiny do výšky 265,56 € za rok.
34
Produkty z radu Obnova sú určené pre bytové druţstvá a spoločenstvá vlastníkov
bytov. Tento produkt prináša moţnosť ako získať prostriedky na rekonštrukciu,
modernizáciu a opravu bytových domov. Výhodou je získanie štátnej prémie na kaţdé 4
byty v plnej výške a taktieţ moţnosť získať stavebný úver s výhodnou úrokovou sadzbou.
2.2
Spôsob výpočtu hodnotiaceho čísla v jednotlivých stavebných sporiteľniach SR
Všetky tri stavebné sporiteľne majú odlišný prístup k hodnoteniu sporivého výkonu
svojich klientov, ktorý sa jednoduchým spôsob vyjadruje ako hodnotiace číslo.
Vychádzajúc z rozličných konceptov definovania výpočtu hodnotiaceho čísla, musíme
konštatovať, ţe hodnotiace čísla stavebných sporiteľní na Slovensku sa budú od seba
odlišovať a teda nebude moţné dostatočným spôsobom ich porovnať.
Na základe teoretického konceptu hodnotiaceho čísla popísaného v kapitole 1.5
musíme potvrdiť, ţe teoretické modely výpočtu hodnotiaceho čísla sú taktieţ pouţívané
slovenskými stavebnými sporiteľňami. Kaţdá z nami analyzovaných stavebných sporiteľní
vyuţíva vlastný prístup ako definovať sporiaci výkon svojich klientov.
Vhodné je taktieţ sledovať periodicitu výpočtu hodnotiaceho čísla, pretoţe čím je
táto podmienka na pridelenie častejšie vyhodnocovaná, tým objektívnejší a presnejší je
proces prerozdeľovania voľných zdrojov stavebných sporiteľní. Navyše, častejšie
hodnotenie nároku sporiteľa na stavebný úver spôsobuje, ţe klientovi môţe byť tento úver
pridelený skôr v tom prípade, ţe je hodnotiace číslo počítané mesačne, namiesto
štvrťročného vyhodnocovania.
Spôsob výpočtu hodnotiaceho čísla v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s.
PSS, a.s. hodnotí klienta kaţdý mesiac pomocou ukazovateľa sporiaceho výkonu,
hodnotiacim číslom. Táto inštitúcia pouţíva model výpočtu hodnotiaceho čísla pomocou
úrokov. Konkrétnejšie, hodnotiace číslo sa vpočíta ako pomer sumy úrokov z vkladov,
úrokov zo štátnej prémie a úrokov z iných zdrojov, ktoré boli pripísané na účet stavebného
sporenia zmluvy, ktorej je hodnotiace číslo vypočítavané, k jednej tisícine cieľovej sumy.
Tento pomer je následne vynásobený faktormi hodnotiaceho čísla a výkonu. Faktor výkonu
sa dá jednoduchšie vyjadriť ako podiel nasporenej sumy k rozhodujúcemu dňu výpočtu
hodnotiaceho čísla a polovice cieľovej sumy. Faktor hodnotiaceho čísla je pouţívaný
35
stavebnou sporiteľňou ako jasne vymedzená veličina na základe pouţitého tarifu vo fáze
sporenia viz. tabuľka 2.
Tabuľka 2: Faktor HČ v PSS, a.s.
Pri úročení nasporenej
sumy 2 % ročne:
Štandardná
2,1
Pomalá
1,5
Rýchla
3,5
Junior extra
1,3
Prameň: vlastné spracovanie z interných materiálov PSS, a.s.
Tarifa
Pri úročení nasporenej
sumy 3 % ročne:
1,4
1,0
2,3
0,85
Vzťah pre výpočet hodnotiaceho čísla v Prvej stavebnej sporiteľni, a.s. môţeme
následne vyjadriť ako:
.
Z uvedeného vzťahu vyplýva, ţe hodnotiace číslo tvorí súčin pomeru úrokov a
cieľovej sumy a nasporenej sumy a cieľovej sumy a vopred určeným faktorom
hodnotiaceho čísla, ktoré je pevne stanovené stavebnou sporiteľňou. Uvedený model
výpočtu sporivého výkonu klienta je všeobecne povaţovaný za najefektívnejší, pretoţe
výpočet pomocou úrokov najvernejšie zobrazuje výkon sporiteľa a jeho reálny prínos pre
stavebnú sporiteľňu.
Aktuálnou podmienkou na pridelenie cieľovej sumy v Prvej stavebnej sporiteľni je
dosiahnutie hodnotiaceho čísla 64 k rozhodnému dňu výpočtu. Hodnotu hodnotiaceho čísla
môţe kaţdý sporiteľ ovplyvniť a to tým, ţe zvýši svoj sporiaci výkon. Keďţe faktor
hodnotiaceho čísla je daný vopred stavebnou sporiteľnou a je nemenný (pokiaľ sporiteľ
nezmení tarifu stavebného sporenia), tak tento faktor klient ovplyvniť nemôţe. Avšak,
klient môţe ovplyvniť aký veľký objem prostriedkov nasporí. Tým sa zvýši jeho faktor
výkonu, ktorý je definovaný ako pomer nasporenej sumy a polovice cieľovej sumy. Za
predpokladu, ţe klientovi sa nepodarí splniť podmienky pridelenia aţ do nasporenia
polovice cieľovej sumy, tak je moţné aby faktor výkonu dosiahol aţ k hodnote 1, pretoţe
nie je neobvyklou podmienkou v prostredí stavebných sporiteľní vyţadovať nasporenie
zhruba 50 % cieľovej sumy ako jednej z podmienok na pridelenie stavebného úveru.
Spôsob výpočtu hodnotiaceho čísla vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s.
Ako sme uţ uviedli, všetky stavebné sporiteľne poskytujúce stavebné sporenie
v podmienkach SR vyhodnocujú „prínos“ klientov rozdielnym spôsobom. Kaţdá zo
sporiteľní pouţíva iný princíp ako vyhodnotiť pripravenosť klienta obdrţať stavebný úver.
36
Wüstenrot stavebná sporiteľňa pouţíva model zaloţený na výpočte sporiaceho výkonu
klienta pomocou zostatkov na účte stavebného sporenia, ktorý modifikovala, aby dokázala
lepšie rozlíšiť jednotlivých čakateľov na pridelenie stavebného úveru.
Hodnotiace číslo sa v tomto prípade vypočíta tak, ţe sa spočítajú celé percentuálne
podiely nasporenej sumy vzhľadom ku cieľovej sume (pokiaľ tieto nepresahujú cieľovú
sumu), ktoré boli zistené v jednotlivých prepočítacích dňoch. Táto suma percentuálnych
podielov sa ďalej prenásobí koeficientom tarify, ktorý je udávaný stavebnou sporiteľňou
pre hodnovernejšie zobrazenie výkonu klientov sporiacich za rozdielnych podmienok.
Týmto spôsobom sa eliminuje diverzita sporenia v jednotlivých tarifách sporenia v rámci
stavebnej sporiteľne Wüstenrot. Úroky, ktoré sú stanovené na beţný kalendárny rok a nie
sú k nasporenej sume pripísané, sa nezohľadňujú.
Vzťah pre výpočet hodnotiaceho čísla vo Wüstenrot stavebnej sporiteľni, a.s.
môţeme následne vyjadriť ako:
(
).
Z vyššie uvedeného vzťahu na výpočet hodnotiaceho čísla vo Wüstenrot stavebnej
sporiteľni môţeme konštatovať, ţe vývoj hodnotiaceho čísla je úmerný vývoju
percentuálnemu podielu nasporenej sumy a cieľovej sumy. Môţeme teda tvrdiť, ţe v čase
hodnotiace číslo rastie v nadväznosti na nárast prostriedkov vloţených na účet stavebného
sporenia.
Podobne ako pri modelácii výpočtu hodnotiaceho čísla v PSS, a.s., tak aj Wüstenrot
stavebná sporiteľňa pouţíva konkrétne hodnoty faktora rýchlosti (koeficienta tarify),
ktorého hodnoty sú uvedené v tabuľke 3.
Tabuľka 3: Koeficient tarify vo Wüstenrot, a.s.
Tarifa
Koeficient tarify
Sporivá
0,75
Štandardná
1,00
Rýchla
1,25
Prameň: vlastné spracovanie z interných materiálov Wüstenrot, a.s.
Stavebná sporiteľňa nemusí v prípade pouţitia koeficientu tarify vyhlasovať pre
kaţdú tarifu osobitné hodnotiace číslo, ale pouţije sa jedno cieľové hodnotiace číslo pre
všetky tarify. Pouţitím faktora rýchlosti sa zjednotia rozdiely v sporení medzi jednotlivými
tarifami.
Aktuálnou hodnotou minimálneho hodnotiaceho čísla potrebného na pridelenie
cieľovej sumy je 500. Hodnotiace číslo kaţdého klienta sa prepočítava kaţdý štvrťrok.
37
Spôsob výpočtu hodnotiaceho čísla v ČSOB stavebnej sporiteľni, a.s.
ČSOB stavebná sporiteľňa pristúpila k hodnoteniu sporiaceho výkonu klientov
odlišným spôsobom. Síce takisto ako Wüstenrot stavebná sporiteľňa pouţíva na výpočet
hodnotiaceho čísla metódu zostatkov na účte stavebného sporenia ku dňu výpočtu
hodnotiaceho čísla, ale vyhlasuje relevantné hodnotiace číslo potrebné na pridelenie
stavebného úveru pre kaţdú tarifu zvlášť. Je to spôsobené absenciou parametru A vo
výpočte hodnotiaceho čísla, čím je diverzifikácia hodnotiaceho čísla pre jednotlivé tarify
nutnosťou. Samozrejme, všetky podmienky pre výpočet hodnotiaceho čísla sú súčasťou
Všeobecných obchodných podmienok jednotlivých zmlúv o stavebnom sporení, čiţe je
klient dopredu oboznámený o spôsobe výpočtu hodnotiaceho čísla.
Vzťah pre výpočet hodnotiaceho čísla v ČSOB stavebnej sporiteľni, a.s. môţeme
následne vyjadriť ako:
.
Vo vzťahu na výpočet hodnotiaceho čísla v ČSOB stavebnej sporiteľni je hlavným
prvkom podiel nasporenej čiastky k cieľovej sume. Tento podiel stavebná sporiteľňa
nazýva prírastkom ku dňu výpočtu. Celkové hodnotiace číslo sa následne definuje ku dňu
výpočtu hodnotiaceho čísla ako suma prírastkov ku dňom výpočtu.
Môţeme povedať, ţe takýto spôsob výpočtu hodnotiaceho čísla je jednoduchší
a pre klienta zrozumiteľnejší, aj keď vzhľadom na prehľadnosť a väčší počet taríf, môţe
byť takýto spôsob vyjadrenia sporiaceho výkonu sporiteľa byť pre neho mätúci a pre
stavebnú sporiteľňu zbytočne komplikujúci.
Aktuálne hodnotiace číslo je závislé na type produktu, ktorý klient ČSOB stavebnej
sporiteľne vyuţíva. Najvyššie vyţadované hodnotiace číslo je 30, najniţšie len 8,5.
38
2.3
Porovnanie stavebného úveru na vybranej modelovej situácii.
V nasledujúcej časti porovnáme náklady a efektívnosť pre klienta jednotlivých
vybraných produktov stavebného sporenia v stavebných sporiteľniach SR. Na modelovej
situácii si ukáţeme výhodnosť stavebných úverov.
Modelovou situáciou bude stavebné sporenie klienta Ernesta Kaťabu, zamestnaný,
vo veku 24 rokov, ktorého úmyslom je nasporiť zodpovedajúcu sumu na zakúpenie
a čiastočnú rekonštrukciu bytu v Banskej Bystrici. Klient predpokladá, ţe bude čerpať
stavebný úver s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou. Nepredpokladá však, ţe by sa
odhodlal na kúpu bytu skôr ako mu bude pridelená cieľová suma a teda nepredpokladá
záujem o medziúver. Ernest si myslí, ţe na kúpu a rekonštrukciu bude potrebovať
70 000 €. Nebude však potrebovať celú sumu, ale predpokladá, ţe do dňa kúpy bytu
dostane ako výpomoc od rodičov a príbuzných zhruba 15 000 €. Uvaţuje teda, ţe zo
stavebného sporenia bude potrebovať získať 55 000 €. Zo svojho platu je ochotný
a schopný kaţdý mesiac vloţiť na účet stavebného sporenia 330 €. V zmluve o stavebnom
sporení, ktorú podpísal 29.3.2012, sa dohodla cieľová suma 55 000 €, pričom klient bude
vkladať finančné prostriedky na účet stavebného sporenia vţdy k 1. dňu príslušného
mesiaca.
Pokiaľ sa klient rozhodne, bude mu vypracovaná ponuka jednotlivých stavebných
sporiteľní. V prvej stavebnej sporiteľni má na výber medzi pohyblivou a pevnou
minimálne nasporenou čiastkou, potrebnou na pridelenie cieľovej sumy. Ďalej potrebuje
klient určiť, v akej tarife bude sporiť. Klient sa rozhodne počkať na nasporenie minimálne
50 % cieľovej sumy ako minimálnej čiastky na pridelenie cieľovej sumy. Taktieţ
predpokladá, ţe bude zo svojej výplaty schopný odvádzať 330 € na účet stavebného
sporenia, čo pri cieľovej sume 55 000 € znamená 0,6 % cieľovej sumy. Z tohto pohľadu
mu je ponúknutá zmluva na rýchlu tarifu, aby rýchlejšie splnil podmienky na pridelenie
stavebného úveru. Pre zjednodušenie predpokladáme, ţe poplatok za uzatvorenie zmluvy
sa odpočítava vţdy k pripísaniu prvého vkladu na účet stavebného sporenia. Medzi
predpoklady pridávame aj poplatok za vedenie účtu, ktorý pre naše potreby odpočítavame
taktieţ k 1.1.. Štátna prémia sa pripisuje na účet stavebného sporenia pre potreby tejto
modelovej situácie k 1.2. zodpovedajúceho roku.
V tabuľke 4 môţeme vidieť predpokladaný vývoj fázy sporenia klienta Ernesta
Kaťabu v PSS, a.s.. V roku 2012 došlo k uzavretiu zmluvy, pričom sporenie prebiehalo od
1.4.2012 do 31.12.2012. Počas tohto obdobia vloţil 2970 € a vloţil taktieţ financie na
39
zaplatenie poplatku za uzatvorenie zmluvy, bola mu priznaná ( ale nevyplatená) štátna
prémia v plnej výške a bol zaplatený poplatok za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení,
ktorý predstavuje 0,9 % z cieľovej sumy. Na výpočet úrokov bol pouţitý model 30/360,
pretoţe týmto spôsobom sa zhodnocujú vklady vţdy k 31.12.. Výsledný efekt predstavoval
2980,94 €, ktoré reálne zostali na účte stavebného sporenia k 31.12.2012. Ovplyvnilo to
najmä zaplatenie poplatku za uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení a doba sporenia
kratšia ako jeden kalendárny rok. V nasledujúcich 5 rokoch, teda do roku 2018, vkladal
klient ročne 3 960 €, pričom predpokladáme, ţe poţiadal o štátnu prémiu a tá mu bola
priznaná v kaţdom zo sledovaných rokov. Pripísaná na účet však bola vţdy aţ
v nasledujúcom období, pričom v roku 2018 bola pripísaná dvakrát, raz 1.2.2018 a druhý
raz pri ukončení fázy sporenia. Klient zaplatil taktieţ poplatok za vedenie účtu (a to vţdy
k 1.1.) a boli mu priznané úroky vo výške 2% ročne. V roku 2018 klient sporil len 9
mesiacov, pretoţe dosiahol 50 % cieľovej sumy a tým aj jednu z podmienok na pridelenie
cieľovej sumy. Fáza sporenia pri takto stanovených podmienkach by trvala 6,5 roka.
Tabuľka 4: Fáza sporenia v modelovej situácii v PSS, a.s.
Fáza sporenia:
vklady
š. prémia
2012
3 465,00 €
- €
2013
3 960,00 €
66,39 €
2014
3 960,00 €
66,39 €
2015
3 960,00 €
66,39 €
2016
3 960,00 €
66,39 €
2017
3 960,00 €
66,39 €
2018
2 970,00 € 132,78 €
spolu:
26 235,00 € 464,73 €
Prameň: vlastné spracovanie
úroky
daň
24,62 €
4,68 €
103,10 € 19,59 €
183,38 € 34,84 €
263,67 € 50,10 €
343,96 € 65,35 €
424,25 € 80,61 €
371,06 € 70,50 €
1 689,42 € 325,67 €
poplatky
504,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
576,00 €
kum. zostatok
2 980,94 €
4 097,90 €
4 162,93 €
4 227,96 €
4 293,00 €
4 358,03 €
3 391,34 €
27 512,10 €
Ďalšou podmienkou na pridelenie stavebného úveru je minimálne hodnotiace číslo,
ktoré klient splnil, čo sme overili výpočtom.
⁄
Klientovi bol následne pridelený stavebný úver, ktorý predpokladáme ţe okamţite
prijal. Úver teda začal splácať v októbri 2018, keď výška dlhu predstavovala 27 487,90 €.
Na tento objem stavebného úveru nie je potrebné zriaďovať záloţné právo na nehnuteľnosť
a PSS, a.s. ani neskúma výšku príjmov dlţníka. V roku 2018 predpokladáme, ţe klient
bude splácať len 3 mesiace, čo ovplyvňuje veľkosť úmoru istiny. V nasledujúcich 8 rokoch
dlţník pokračuje v splácaní dlhu konštantnými splátkami 3960 €, ktoré si sám určil, čím sa
mu darí zníţiť veľkosť dlhu na 1 432,16 €, ktoré sa mu podarí umoriť počas prvých
40
5 mesiacov roku 2027. Fáza splácania úveru pri takto zadaných podmienkach by trvala
8,67 roka, pričom klient by zaplatil na úrokoch a poplatkoch 6 654,31 €. Podľa našich
výpočtov bola RPMN 5,50 %.
Tabuľka 5: Fáza úverovania v modelovej situácii v PSS, a.s.
Fáza úveru:
istina
splátka
2018
27 487,90 €
990,00 €
2019
26 820,88 €
3 960,00 €
2020
24 133,46 €
3 960,00 €
2021
21 319,74 €
3 960,00 €
2022
18 373,76 €
3 960,00 €
2023
15 289,33 €
3 960,00 €
2024
12 059,93 €
3 960,00 €
2025
8 678,75 €
3 960,00 €
2026
5 138,65 €
3 960,00 €
2027
1 432,16 €
1 472,21 €
spolu:
x
34 142,21 €
Prameň: vlastné spracovanie
poplatok
- €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
108,00 €
úroky
322,98 €
1 260,58 €
1 134,27 €
1 002,03 €
863,57 €
718,60 €
566,82 €
407,90 €
241,52 €
28,05 €
6 546,31 €
úmor istiny
667,02 €
2 687,42 €
2 813,73 €
2 945,97 €
3 084,43 €
3 229,40 €
3 381,18 €
3 540,10 €
3 706,48 €
1 432,16 €
27 487,90 €
k. zostatok
26 820,88 €
24 133,46 €
21 319,74 €
18 373,76 €
15 289,33 €
12 059,93 €
8 678,75 €
5 138,65 €
1 432,16 €
- €
x
V stavebnej sporiteľni Wüstenrot bude pánovi Kaťabovi ponúknutý produkt Istota,
ktorý podľa Wüstenrot ponúka najvyššie zhodnotenie vkladov klienta. Medzi výhody patrí
bonus, ktorý môţe byť aţ 4 % z vkladov v roku 2012. Bonus sa odvíja od výšky
prostriedkov vloţených na účet stavebného sporenia. Tento bonus je pripísaný po 6 rokoch
sporenia na účet klienta. Štátna prémia je klientovi priznaná vo všetkých rokoch sporenia,
pripísaná však je k 1.2. nasledujúceho roka. V prvom roku klient vloţí vklady za prvých
9 mesiacov, nakoľko v roku 2012 sporí od 1.4.2012 do 31.12.2012. Poplatok za
uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení je rozdelený pomerne do prvých 6 rokov
sporenia, čím sa zniţujú vstupné náklady pre klienta. Úroky sú počítané na báze 30/360,
pričom sa pripisujú k 31.12 príslušného roka. Klient by vo Wüstenrot, a.s. sporil 6,67 roka,
pričom by nasporil 27 885,09 €. Na konci novembra 2018 by klient splnil podmienky
poskytovania stavebného úveru, ktoré sú zakotvené v zmluve o stavebnom sporení
a v decembri 2018 by začal splácať stavebný úver.
Medzi podmienky pridelenia patrí aj splnenie minimálneho cieľového čísla, ktoré je
stanovené stavebnou sporiteľňou.
∑(
)
41
Tabuľka 6: Fáza sporenia v modelovej situácii vo Wüstenrot, a.s.
Fáza
sporenia
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
spolu
vklady
3 052,50
€
3 960,00
€
3 960,00
€
3 960,00
€
3 960,00
€
3 960,00
€
3 630,00
€
š.
poplat
prémi
ky
a
94,50
- €
€
66,39 94,50
€
€
66,39 94,50
€
€
66,39 94,50
€
€
66,39 94,50
€
€
66,39 94,50
€
€
132,7 12,00
8€
€
26
464,7
482,50 € 3 €
úroky
daň
bonu
s
výsledný
efekt
23,28 € 4,42 € - € 2 976,86 €
99,67 €
18,94
€
33,88
€
48,82
€
63,76
€
78,70
€
85,80
€
178,31
€
256,95
€
335,58
€
414,22
€
451,60
€
1
579,0
334,3
759,62
0€
3€
€
kumulatívny
zostatok
2 976,86 €
- € 4 012,62 €
6 989,48 €
- € 4 076,32 €
11 065,80 €
- € 4 140,02 €
15 205,82 €
- € 4 203,71 €
19 409,53 €
- € 4 267,41 €
23 676,94 €
91,5
4 208,15 €
8€
27 885,09 €
91,5
8€
27 885,09
€
x
Prameň: vlastné spracovanie.
V decembri 2018 sa začala fáza splácania úveru. Veľkosť stavebného úveru
k 1.12.2018 je 27 323,21 €. Klient spláca konštantnou splátkou 330 € mesačne. Istina je
úročená vzhľadom na hodnotiace číslo úrokovou sadzbou 5 % ročne. Poplatky za vedenie
účtu stavebného sporenia sa platia ročne vo výške 12 €, okrem prvého roku splácania
úveru, nakoľko vedenie účtu uţ bolo zaplatené vo fáze sporenia. Navyše, jednorázovo po
uplynutí 1 roka po pridelení cieľovej sumy je zúčtovaný rezervačný poplatok vo výške 1 %
z nevyčerpaného úveru. Fáza úveru by trvala 8,75 roka, pričom RPMN by bola 6,25 %.
Tabuľka 7: Fáza úverovania v modelovej situácii vo Wüstenrot, a.s.
Fáza úveru
istina
splátka
2018
27 114,91 €
330,00 €
2019
26 897,89 € 3 960,00 €
2020
24 560,64 € 3 960,00 €
2021
21 840,67 € 3 960,00 €
2022
18 984,71 € 3 960,00 €
2023
15 985,94 € 3 960,00 €
2024
12 837,24 € 3 960,00 €
2025
9 531,10 €
3 960,00 €
2026
6 059,65 €
3 960,00 €
2027
2 414,64 €
2 507,13 €
spolu:
x
34 517,13 €
Prameň: vlastné spracovanie.
poplatok
- €
277,86 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
12,00 €
373,86 €
úroky
112,98 €
1 344,89 €
1 228,03 €
1 092,03 €
949,24 €
799,30 €
641,86 €
476,55 €
302,98 €
80,49 €
7 028,36 €
umor istiny
217,02 €
2 337,25 €
2 719,97 €
2 855,97 €
2 998,76 €
3 148,70 €
3 306,14 €
3 471,45 €
3 645,02 €
2 414,64 €
27 114,91 €
k. zostatok
26 897,89 €
24 560,64 €
21 840,67 €
18 984,71 €
15 985,94 €
12 837,24 €
9 531,10 €
6 059,65 €
2 414,64 €
- €
x
42
Z ponuky ČSOB, a.s. by pánovi Kaťabovi bol ponúknutý produkt Profit ako
produkt, ktorý je výhodný pre efektívne zhodnocovanie prostriedkov. Fáza sporenia začína
1.4.2012 vloţením prvého vkladu zvýšeného o vstupný poplatok 40 €. Vstupný poplatok
bude odpočítaný ihneď na začiatku sporenia. Poplatok za vedenie účtu sporenia je 12 €
ročne. Štátna prémia je priznaná sporiteľovi v kaţdom roku sporenia, avšak vyplácaná je
v nasledujúcom roku po priznaní nároku na štátnu prémiu, pričom k ukončeniu fázy
sporenia je pripisovaná štátna prémia v nasledujúcom roku. Úrok na vklady je 2 % ročne.
Výsledným efektom fázy sporenia je nasporenie k 31.9.2018 sumy 27 508,79 €, čo
znamená splnenie podmienky na pridelenie stavebného úveru. Fáza sporenia trvala 6,5
roka.
Tabuľka 8: Fáza sporenia v modelovej situácii v ČSOB, a.s.
Fáza
sporenia
vklady
š.
poplatky
prémia
3 010,00
- €
€
3 960,00 66,39
2013
€
€
3 960,00 66,39
2014
€
€
3 960,00 66,39
2015
€
€
3 960,00 66,39
2016
€
€
3 960,00 66,39
2017
€
€
2 970,00 132,78
2018
€
€
25 780,00 464,73
spolu
€
€
Prameň: vlastné spracovanie.
2012
52,00 €
úroky
daň
24,57 €
4,67
€
19,58
€
34,83
€
50,09
€
65,34
€
80,60
€
70,49
€
325,5
9€
12,00 € 103,04 €
12,00 € 183,32 €
12,00 € 263,61 €
12,00 € 343,90 €
12,00 € 424,19 €
12,00 € 371,02 €
124,00 €
1 713,65
€
bo
nu
s
€
€
€
€
€
€
€
€
výsledný
efekt
kumulatívny
zostatok
2 977,90 €
2 977,90 €
4 097,85 €
7 075,75 €
4 162,88 €
11 238,64 €
4 227,92 €
15 466,55 €
4 292,95 €
19 759,50 €
4 357,98 €
24 117,48 €
3 391,30 €
27 508,79 €
27 508,79
€
x
Ďalšou podmienkou je splnenie minimálneho hodnotiaceho čísla. Minimálnym
hodnotiacim číslom pre produkt Profit je 18. Výpočtom sme overili hodnotu hodnotiaceho
čísla.
∑
Podmienka minimálneho hodnotiaceho čísla je teda splnená. Fáza sporenia sa
končí, klientovi sa pridelí s jeho súhlasom stavebný úver.
43
Fáza stavebného úveru, zobrazená v tabuľke 9, začína s prideleným úverom vo
výške 27 491,21 €, pričom mesačnými splátkami vo výške 330 € sa spláca. V prvom roku
sa spláca len posledné 3 mesiace, čím je ovplyvnená aj výška úroku. Poplatok za vedenie
účtu sa v prvom roku neplatí, nakoľko bol zaplatený ešte vo fáze sporenia. Stavebný úver
klienta sa úročí ročne 4,9 %. Splatený bude za 8,75 roka pri RPMN 5,71 %.
Tabuľka 9: Fáza úverovania v modelovej situácii v ČSOB, a.s.
Fáza úveru
istina
splátka
poplatok
úroky
umor istiny
2018
27 491,21 € 990,00 €
- €
336,77 €
653,23 €
2019
26 837,98 € 3 960,00 € 12,00 € 1 315,06 € 2 632,94 €
2020
24 205,04 € 3 960,00 € 12,00 € 1 186,05 € 2 761,95 €
2021
21 443,09 € 3 960,00 € 12,00 € 1 050,71 € 2 897,29 €
2022
18 545,80 € 3 960,00 € 12,00 €
908,74 € 3 039,26 €
2023
15 506,55 € 3 960,00 € 12,00 €
759,82 € 3 188,18 €
2024
12 318,37 € 3 960,00 € 12,00 €
603,60 € 3 344,40 €
2025
8 973,97 € 3 960,00 € 12,00 €
439,72 € 3 508,28 €
2026
5 465,69 € 3 960,00 € 12,00 €
267,82 € 3 680,18 €
2027
1 785,51 € 1 861,25 € 32,00 €
43,74 €
1 785,51 €
spolu:
x
34 531,25 € 128,00 € 6 912,04 € 27 491,21 €
Prameň: vlastné spracovanie.
k. zostatok
26 837,98 €
24 205,04 €
21 443,09 €
18 545,80 €
15 506,55 €
12 318,37 €
8 973,97 €
5 465,69 €
1 785,51 €
- €
x
Výsledným porovnaním môţeme dospieť k záverom, ţe fáza sporenia je
výhodnejšia v ČSOB, a.s. a to z viacerých dôvodov. Dĺţka sporenia do dosiahnutia
potrebnej 50 %
časti cieľovej sumy je najkratšia, trvá len 6,5 roka. Taktieţ na jej
dosiahnutie je potrebné vloţiť menší objem vkladov. Spôsobené je to najmä menšími
poplatkami v rámci fázy sporenia, hlavne poplatku za uzatvorenie zmluvy. Tento fakt
môţeme brať ako konkurenčnú výhodu ČSOB, a.s. pred ostatnými sporiteľňami.
Tabuľka 10: Porovnanie fázy sporenia v jednotlivých stavebných sporiteľniach.
Fáza sporenia
vklady
š. prémia
poplatky
úroky
daň
bonus
saldo účtu stav. sporenia
dĺţka sporenia
Prameň: vlastné spracovanie.
PSS
26 235,00 €
464,73 €
576,00 €
1 689,42 €
325,67 €
- €
27 512,10 €
6,50
WUSTENROT
26 482,50 €
464,73 €
579,00 €
1 759,62 €
334,33 €
91,58 €
27 885,09 €
6,67
CSOB
25 780,00 €
464,73 €
124,00 €
1 713,65 €
325,59 €
- €
27 508,79 €
6,50
Na rozdiel od fázy sporenia, tak vo fáze úverovania sa výsledky odlišovali. Istina
úveru bola vo všetkých sporiteľniach relatívne rovnaká, avšak dĺţka splácania bola odlišná.
Kým v PSS, a.s. by klient dokázal splatiť takto namodelovaný stavebný úver za 8,67 roka,
44
v ostatných sporiteľniach by mu to trvalo dlhšie. Za povšimnutie stojí, ţe najniţšie
poplatky počas fázy úverovania mala PSS, a.s.. Podstatným rozdielom je úroková sadzba,
ktorou je stavebný úver úročený. Tá bola najvyššia vo Wüstenrot, a.s., čím sa predraţil
stavebný úver, pretoţe klient by zaplatil na úrokoch z úveru najviac zo všetkých sporiteľní.
Z pohľadu ročnej percentuálnej miery nákladov na stavebný úver musíme konštatovať, ţe
najniţšie ročné percentuálne náklady ponúka PSS, a.s., pričom Wüstenrot, a.s. ţiada od
svojich klientov príliš veľké poplatky vo fáze úverovania.
Tabuľka 11: Porovnanie fázy splácania stavebného úveru v jednotlivých stavebných sporiteľniach.
Fáza úveru
istina
splátka
poplatok
úroky
k. zostatok
dĺţka splácania
RPMN:
Prameň: vlastné spracovanie.
PSS
27 487,90 €
34 142,21 €
108,00 €
6 546,31 €
- €
8,67
5,50%
WUSTENROT
27 114,91 €
34 517,13 €
373,86 €
7 028,36 €
0,00 €
8,75
6,25%
CSOB
27 491,21 €
34 531,25 €
128,00 €
6 912,04 €
0,00 €
8,75
5,71%
45
Záver
Analýzou produktov jednotlivých stavebných sporiteľní sme dospeli k záveru, ţe
ponuka produktov v sektore stavebného sporenia je bohatá a pre klientov postačujúca.
Stavebné sporiteľne poskytujú stavebné sporenie pre fyzické osoby, ale aj pre právnické
osoby a podnikateľov. Stavebné sporiteľne poskytujú produkty pre široké spektrum
obyvateľstva aj vzhľadom na vek klienta, pričom medzi obľúbené a často bonifikované
produkty patria produkty stavebného sporenia pre deti do 18 rokov.
Analýzou metód výpočtu hodnotiaceho čísla v stavebných sporiteľniach SR sme
dospeli k názoru, ţe modely výpočtu sú odlišné vo všetkých stavebných sporiteľniach. Nie
je moţné porovnávať medzi jednotlivými výpočtami a dospieť k jednoznačnému tvrdeniu,
ţe niektorý spôsob výpočtu je určite lepší a výhodnejší. Práve naopak, musíme tvrdiť, ţe
výpočty modelovej situácii nás utvrdili v tom, ţe spôsob výpočtu hodnotiaceho čísla
v kaţdej stavebnej sporiteľni je naviazaný na reálne situácie a verne zobrazuje sporiace
úsilie klienta. Ako však vieme z teoretického hľadiska sa za najvernejšie zobrazenie
sporiaceho výkonu klienta povaţuje model výpočtu hodnotiaceho čísla z úrokov z vkladov
na stavebné sporenie. Tento model pouţíva Prvá stavebná sporiteľňa. Zvyšné dve stavebné
sporiteľne pouţívajú model zostatkov na účte stavebného sporenia, ktorý taktieţ poskytuje
do značnej miery relevantný pohľad na adekvátnosť nároku klienta na pridelenie
stavebného úveru.
Komparáciu poskytovania stavebného úveru sme zrealizovali na modelovej situácii,
ktorá bola zameraná na stavebný úver, pričom sa klient snaţil o získanie 55 000 € na kúpu
nehnuteľnosti. Musíme konštatovať, ţe fáza sporenia je výhodnejšia pre klienta v ČSOB,
a.s. a to najmä kvôli jednoznačne najniţším poplatkom. Poplatok za uzatvorenie zmluvy
o stavebnom sporení v ČSOB, a.s. tvorí zhruba 1/10 z poplatku za uzatvorenie zmluvy
v ostatných stavebných sporiteľniach. Pri pohľade na fázu splácania stavebného úveru však
musíme konštatovať, ţe najkratšie splácanie úveru je pri zadaných podmienkach v PSS,
a.s., pričom klient by zaplatil najniţšie úroky práve v PSS, a.s.. Hodnotenie jednotlivých
stavebných sporiteľní pomocou RPMN vyznelo taktieţ v prospech PSS, a.s., to znamená
ţe klient vynaloţí v priemere ročne najmenej prostriedkov na stavebný úver v Prvej
stavebnej sporiteľni. Stavebný úver vo Wüstenrot, a.s. by sme za takto zadaných
podmienok klientovi neodporúčali, nakoľko by to bolo pre klienta najdrahšie, vzhľadom na
výšku poplatkov a úrokov zo stavebného úveru.
46
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo teoreticky vymedziť poznatky o stavebnom
sporení v podmienkach SR, analyzovať konštrukciu hodnotiaceho čísla a komparovať
podmienky poskytovania stavebného úveru na vybranej modelovej situácii. Konštatujeme,
ţe cieľ sa nám podľa našej mienky podarilo naplniť, pretoţe sme vo všeobecnosti
vymedzili produkt stavebného sporenia v podmienkach SR, porovnali sme spôsob
konštrukcie hodnotiaceho čísla vo všetkých stavebných sporiteľniach pôsobiacich na
bankovom trhu SR a komparovali sme podmienky poskytovania stavebného úveru
pomocou modelovej situácie.
Za prínos práce povaţujeme determináciu najvhodnejšej stavebnej sporiteľne na
základe poţiadaviek klienta zohľadnených v modelovej situácii, ktoré je moţne
zovšeobecniť a tak pouţiť pre väčšie mnoţstvo klientov. Zároveň za prínosnú povaţujeme
analýzu konštrukcie hodnotiaceho čísla v jednotlivých stavebných sporiteľniach, ktorá
čitateľovi priblíţila jednu z podmienok na pridelenie stavebného úveru.
47
Summary
By analyzing the products of building societies, we concluded that the range of
products of building savings is abundant and sufficient for the clients. Building societies
offer special savings for individuals, but also to legal entities and entrepreneurs. They
provide a wide range of products for people depending the age of the client, while the
popular and often subsidized products include building savings for children less than 18
years.
An analysis of methods for calculating the evaluation numbers in Slovak building
societies have makes a conclusion that the calculation models are different in all building
societies. It´s not possible to compare between the calculations and get an unequivocal
assertion that any method of calculation is certainly better and more exact. As we know
from the theoretical point of view, the truest display power savings calculation model
considers the client's assessment of interest on the numbers of building society
deposits. This model uses PSS, a.s. The other two building societies use the model of
account balance, which also provides a largely irrelevant look at the adequacy of the
client's eligibility for a building loan.
Comparison of provision of building loans has been implemented on a model
situation, which is focused on the building loan. We conclude that the savings phase is
more convenient for the client in ČSOB as mainly because clearly the lowest fees. Fee for
conclusion of the building savings and ČSOB is about 1/10 of the agreement fee proposed
by the other building societies. Looking for building loan repayment phase, however, we
conclude that the shortest repayment is specified in terms of PSS, a.s., the client would pay
the lowest interest in PSS, a.s.. Evaluation of building societies by APR sounded also in
favor of the PSS as it means that the client spends at least an average annual funding for
building credit in the first building society. We don´t advise a building loan by Wüstenrot,
a.s. because it would be expensive for the client, because of the amount of fees and
interest.
Our aim was to theoretically determine the knowledge of building savings in terms
of SR, to analyze and compare the construction of evaluation numbers and to compare
building loan terms of each building society in SR using selected model situation. We note
that our goal in our opinion has been achieved, because we generally define the product of
building societies in the SR, we compared the numbers of the evaluation method of
48
construction in all building societies operating in the banking market of the SR and
compared them, we provide building loan terms with the situation model.
The contribution of the work we consider the most appropriate determination of a
building society based on client requirements depending on the model case, which can be
generalized and applied to the larger number of clients. It is considered beneficial for
structural analysis in evaluating the number of building societies, which the reader closer
to one of the conditions for a building loan.
49
Zoznam bibliografických odkazov
DOUCHA, R. 1995. Stavební spoření. Praha : Grada Publishing, 1995. 95 s. ISBN 807169-182-8.
CHOVANCOVÁ, B. 2005. Kolektívne investovanie. Bratislava : Iura edition, 2005. 219 s.
ISBN 80-8078-062-5.
JANDA, K. 2008. Teorie a praxe státních úvěrových podpor. Praha : Karolinum, 2008.
188 s. ISBN 978-80-246-1501-1.
KIELAR, P. 2010. Matematika stavebního spoření. Praha : Ekopress, 2010. 142 s. ISBN
978-80-86929-63-7.
RUČINSKÝ, R. 2002. ABC o financiách. Košice: Oriens, 2002. 243 s. ISBN 80-8882826-0
MAJERNÍK, M. 2008. Zvýhodnenie stavebného sporenia a prínos bonusov . In Biatec, roč.
16, 2008, č. 4. ISSN 1335-0900, s. 21-25.
ŠKRINIAR, P. 2010. Brať si príklad zo sveta nie je jednoduché In Investor, roč. 11, 2010,
č. 12. ISSN 1335-8235, s. 14 - 15.
ŠKRINIAR, P. 2010. Prekvapivé zmeny v stavebnom sporení : klienti si berú vyššie úvery
a uzatvárajú niţšie cieľové sumy. In Investor, roč. 11, 2010, č. 3. ISSN 1335-8235, s. 19.
ŠKRINIAR, P. 2010. Stavebným sporiteľniam sa v tomto roku darilo. In Investor, roč. 10,
2009, č. 12. ISSN 1335-8235, s. 24.
ŠPIRKOVÁ, D. 2006. Financovanie výstavby a obnovy bytového fondu na Slovensku.
In Nehnuteľnosti a bývanie, roč. 1, 2006, č. 2. ISSN 1336-944X, s. 30 – 52.
FRANEK, J. 2011. Prečo treba dotovanie stavebného sporenia zrušiť. [online]. 2011[cit.
2011-12-06].
Inštitút
finančnej
politiky.
Dostupné
z
WWW:
<http://www.finance.gov.sk/Components/CategoryDocuments/s_LoadDocument.aspx?cate
goryId=7926&documentId=6247>.
MF chce sprísniť nárok na štátnu prémiu pri stavebnom sporení [online]. 2010 [cit. 201112-06]. www.epi.sk. Dostupné z WWW: <http://www.epi.sk/2/MF-chce-sprisnit-narok-nastatnu-premiu-pri-stavebnom-sporeni_18783.aspx>.
50
Osemnásť rokov stavebného sporenia na Slovensku . Parlamentný kuriér [online]. 2010,
185-186,
[cit.
2011-12-06].
Dostupný
z
WWW:
<http://www.parlamentnykurier.sk/kur185a186-10/41.pdf>.
Slovenská republika. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2010.
In Zbierka zákonov. 2009, 130, 360, s. 2794.
Slovenská republika. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2011.
In Zbierka zákonov. 2010, 375, 143, s. 3186.
Slovenská republika. Opatrenie o výške štátnej prémie na stavebné sporenie na rok 2012.
In Zbierka zákonov. 2011, 296, 96, s. 2221.
Slovenská republika. Zákon o bankách. In Zbierka zákonov. 2001, 193, 483, s. 5122-5164.
Slovenská republika. Zákon o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch a pôţičkách. In
Zbierka zákonov. 2010, 129, 55, s. 838 – 876.
Slovenská republika. Zákon o stavebnom sporení. In Zbierka zákonov. 1992, 63, 310, s.
1720-1721.
Slovenská republika. Zákon o ochrane vkladov. In Zbierka zákonov. 1996, 118, 43, s.
918 – 924.
Interné materiály ČSOB, stavebnej sporiteľni.
Interné materiály Prvej stavebnej sporiteľne.
Interné materiály VUB Wüstenrot, stavebnej sporiteľni.
51
Prílohy
Príloha 1 Podmienky poskytovania úverových produktov v ČSOB, a.s.
52
Download

STAVEBNÉ SPORENIE V PODMIENKACH SR BAKALÁRSKA