Varovné svetlá LED s reflexnými
páskami PLW-3110
Pokiaľ nebudete zariadenie dlhšiu dobu
používať, batérie vyberte. Iný spôsob použitia
batérií než určený môže byť životu
nebezpečný, spôsobiť výbuch alebo vytečenie
batérií.
Prevádzkové a bezpečnostné pokyny
LED warning lights with reflector
bands PLW-3110
Vytečené a poškodené batérie môžu spôsobiť
poranenie pokožky. Z tohto dôvodu je veľmi
dôležité používať ochranné rukavice.
Operating and Safety Instructions
Účel použitia
IAN 49361
Version v1.6
Používanie varovných svetiel LED a reflexných
pások zvyšuje vašu bezpečnosť. Tieto varovné
svetlá LED sú určené na nosenie pri zlej viditeľnosti
alebo vo tme. Táto súprava je určená na osobné
použitie, a nie na priemyselné použitie. Reflexné
pásky môžete upevniť na ruky alebo nohy cez
oblečenie, alebo okolo prilby. Varovné svetlá je
možné pripevniť pomocou klipu na reflexné pásky.
Používanie LED na iné účely než tie, ktoré sú
uvedené
v týchto
pokynoch
môže
viesť
k vystaveniu sa nebezpečnému žiareniu. Nikdy
neupravujte ani neotvárajte kryt diód LED ani
vnútorné časti diód LED.
Technické parametre:
Zdroj napájania:
Trieda LED:
2 batérie, typ CR 2032, 3 V
I
Obsah balenia
-
Varovné svetlo (2 kusy)
Reflexná páska (2 kusy)
Batérie CR 2032, 3 V
(4 kusy, už vložené)
Používateľské pokyny so servisnými
informáciami.
Popis
Bezpečnostné pokyny
Ak zariadenie používate po prvýkrát, prečítajte si
príslušné pokyny v tejto príručke a rešpektujte
všetky varovania, aj keď ste sa už zoznámili
s používaním rôznych elektronických zariadení.
Príručku uložte na bezpečnom mieste na neskoršie
použitie. Ak zariadenie predáte alebo dáte inej
osobe, odovzdajte jej aj túto príručku.
Žiarenie LED! Vyhnite sa poškodeniu očí!
Nikdy sa nepozerajte do lúča LED.
Elektrické zariadenia nepatria do rúk deťom.
Nedovoľte deťom, aby sa hrali s elektrickými
zariadeniami bez dozoru dospelej osoby. Deti
nemusia byť schopné predvídať možné riziko.
Batérie a malé súčasti predstavujú riziko
udusenia. Uchovávajte batérie mimo dosahu
detí. V prípade prehltnutia batérie okamžite
vyhľadajte lekársku pomoc. Obaly uchovávajte
mimo dosahu detí. Hrozí riziko udusenia.
Nikdy nepoužívajte žiadne optické zariadenia,
ako sú šošovky, aby ste sa pozreli priamo do
lúča LED.
Nikdy sa nepozerajte priamo do lúča LED bez
nasadených ochranných okuliarov. Žiarenie
LED môže poškodiť sietnicu oka. Dokonca aj
úsporná LED môže poškodiť oči.
Tieto varovné svetlá LED nie sú určené na
používanie v cestnej premávke. Nesmú sa
používať ako náhrada za svetlomet bicykla
alebo motocykla.
Na obrázku A sú označené tieto časti:
[1] - Varovné svetlo
[2] - Reflexná páska
[3] - Tlačidlo zapínania/vypínania
Začíname
Pri dodaní sú batérie už vložené do varovných
svetiel. Varovné svetlá sú preto pripravené na
použitie.
Reflexné pásky pripevnite okolo svojich rúk
alebo nôh. Ak je to možné, umiestnite reflexné
pásky na hornú vrstvu oblečenia. Vyhnete sa
tak otlakom a podráždeniu pokožky. Reflexné
pruhy musia smerovať von.
Upevnite varovné svetlá na ploché reflexné
pásky pomocou klipov na zadnej strane
zariadenia.
Stlačte vypínač [3] niekoľkokrát, čím prepínate
medzi nasledovnými režimami:
š
obidve LED svietia neprerušovane
š
diódy LED blikajú naraz
š
diódy LED blikajú striedavo
š
varovné svetlo je vypnuté.
AK znova stlačíte vypínač [3], cyklus začne
znova od začiatku.
Výmena batérií
-
-
Zaobchádzanie s batériami
Batérie vložte so správnou polaritou. Batérie
znovu nenabíjajte a nikdy nevhadzujte do
ohňa.
Batérií sa nedotýkajte prstami. Pri vkladaní
batérií použite na ich uchopenie suchú
handričku.
Keď potrebujete batérie vymeniť, používajte
iba typ batérií CR 2032.
-
Odskrutkujte dve krížové skrutky na zadnej
strane varovného svetla pomocou vhodného
skrutkovača.
Otvorte kryt varovného svetla a vymeňte vybité
batérie.
Vložte dve nové batérie rovnakého typu (CR
2032). Vždy venujte pozornosť polarite. Ak
batérie vložíte chybne, varovné svetlo nebude
fungovať.
Batérie do varovného svetla vložte podľa
obrázka B.
Stlačte časti krytu dohromady a znova
zaskrutkujte krížové skrutky.
Časti krytu je možné spojiť iba jedným
spôsobom.
Čistenie a starostlivosť
Na čistenie varovných svetiel používajte suchú
tkaninu. Nikdy nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, ani
čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť
plastový kryt. V prípade veľkého znečistenia
použite mierne navlhčenú tkaninu.
Diódy
LED
majú
veľmi
dlhú
životnosť
a nepredpokladá sa ich výmena: nie je možné a ani
dovolené ich vymieňať.
Likvidácia starých zariadení
Prístroje označené týmto symbolom
podliehajú
európskej
smernici
2002/96/EC. Elektrické a elektronické
zariadenia je potrebné likvidovať
izolovane od domáceho odpadu a na
príslušných miestach. Chráňte životné prostredie
a zdravie osôb správnou likvidáciou zariadenia.
Ďalšie informácie o správnej likvidácii zariadenia
získate po kontaktovaní zberných surovín.
Likvidácia batérií
Chráňte životné prostredie. Nelikvidujte staré
batérie s bežným domovým odpadom. Odovzdajte
ich v príslušnej zberni.
Vyhlásenie o zhode
Targa GmbH, Lange Wende 41,
59494 Soest, Nemecko vyhlasuje,
že tento výrobok spĺňa základné a
ostatné relevantné požiadavky, ako
aj smernicu o elektromagnetických zariadeniach
2004/108/EC.
Informácie o záruke
Záruka 36 mesiacov od dátumu kúpy
Pred uvedením Vášho výrobku do prevádzky si
dôkladne prečítajte priloženú dokumentáciu,
prípadne online pomoc. Ak sa vyskytne problém,
ktorý sa nedá týmto spôsobom vyrieši , obrá te sa
na našu hotline. V prípade, že telefón je možné
riešenie,je prostredníctvom nášho volania, v
závislosti na príčine chybysekundárne služba ľad.
To zahŕňa zadarmoOdstrániť existujúce výrobné a
materiálové vady.
Táto záruka platí v Slovensku.
Vaša zákonná záruka voči predajcovi existuje popri
tejto záruke a nie je ňou obmedzená.
Hotline:
800 - 00 44 18
Pripravte si Vaše sériové číslo!
Výrobca:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de
Safety Instructions
Getting Started
Warranty Information
Before you use this device for the first time, please
read the following notes in this manual and heed all
warnings, even if you are familiar with handling
electronic devices. Keep this manual safe for future
reference. If you sell the device or pass it on, it is
essential you hand over this manual also.
On delivery, the batteries are already inserted into
the warning lights. The warning lights are therefore
ready for use.
Fasten the reflector bands around your arms or
legs. Preferably place the reflector bands over
clothing. This will avoid pressure points or
irritation to the skin. The reflective strips must
face outwards.
Fasten the warning lights to the flat reflector
bands using the clips on the back of the
device.
Press the On/Off button [3] multiple times to
toggle between the following:
š
both LEDS lighting solid
š
the LEDs flashing simultaneously
š
the LEDs flashing alternately
š
the warning light is powered off.
If you press the On/Off button [3] once again,
the cycle will toggle from the beginning once
again.
36 month warranty from date of purchase
We ask you to read carefully through the enclosed
documentation or online help before putting your
product into service. If you have a problem, which
can not be solved in this way, please contact our
hotline. In case that trouble solving over the
telephone is not possible, our hotline will arrange
the service depending on the fault of the device.
This will contain the elimination of defects by
production and material at no charge.
This guarantee is valid in United Kingdom.
Your statutory guarantees from the seller are in
addition to this warranty and are not limited by it.
LED Radiation! Avoid harm to the eyes! Never
look into the LED beam.
Electrical devices do not belong in the hands of
children. Do not allow children to use electrical
devices when not under supervision. Children
may not comprehend the presence of potential
risks. Batteries and small parts represent
potential choking hazards. Keep batteries out
of reach of children. If a battery is swallowed,
seek medical help immediately. Keep the
packaging away from children too as there is
danger of suffocation.
Never use any optical devices such as a lens
to look directly into the LED beam.
Never look directly into the LED beam when
not wearing protective glasses. LED radiation
can harm the eye retina. Even a low-power
LED can harm the eyes.
These LED warning lights have not been
designed for use in traffic. They must not be
used as a replacement for a bicycle or
motorbike headlamp.
Handling Batteries
Insert the batteries with the correct polarity.
Never try to recharge the batteries and under
no circumstances throw them into fire.
Do not touch the batteries with the fingers.
Instead, grip the batteries with a dry cloth to
insert them.
Only use battery type CR 2032 when you need
to replace the batteries.
Remove batteries when the device is not to be
used for a long time. Non-intended use may
cause explosion and danger to life as well as
battery leakage.
Leaked or damaged batteries may cause skin
injury. For this reason it is very important to
wear protective gloves.
Intended Use
Using the LED warning lights and reflector bands
increases your safety. These LED warning lights
are designed to be worn when there is bad visibility
or in the dark. The contents of this set are for
private use and not suitable for industrial use. The
reflector bands can be fastened on the arms or legs
over clothing or around a helmet. The warning
lights can be clipped to the reflector bands.
Using the LED light for purposes other than those
specified in these directives can lead to dangerous
radiation exposure. Never modify or open the LED
housing or the LED inner components.
Technical Specifications
Power supply: 2 batteries, type CR 2032, 3 V
LED Class:
I
Package Contents
-
Warning light (2 pieces)
Reflector band (2 pieces)
Batteries CR 2032, 3 V
(4 pieces, already inserted)
User instructions with service information
Description
The following parts are indicated in Figure A:
[1] – Warning light
[2] – Reflector band
[3] - On/Off button
Changing the Batteries
-
-
Remove the two Phillips screws on the back of
the warning light with a suitable screwdriver.
Open the housing of the warning light and
remove the drained batteries.
Insert two new batteries of the same type
(CR 2032). Always pay attention to the polarity.
If the batteries are inserted the wrong way
round, the warning light will not work.
Insert the batteries into the warning light as
shown in Figure B.
Press the housing parts together and screw
the Phillips screws in again.
The housing parts will only fit into one another
in one way.
Cleaning and Care
To clean the warning lights use a dry cloth. Never
use any solvents or cleaners that may damage the
plastic housing. When very dirty, use a slightly
dampened cloth.
The LEDs have a very long lifetime and are not
designed to be replaced: they cannot and must not
be replaced.
Disposal of Old Devices
Devices marked with this symbol are
subject to the European Directive
2002/96/EC. All electric and electronic
devices must be disposed of
separately from household waste at
established bodies. Avoid hazards to the
environment and dangers to your personal health
by disposing of the device properly. For further
information about proper disposal, contact your
local government or disposal bodies.
Disposal of Batteries
Respect the environment. Old batteries do not
belong in with domestic waste. They must be
handed in to a collection point for old batteries.
Declaration of Conformity
Targa GmbH, Lange Wende 41,
59494 Soest, Germany, declares
that this product complies with the
basic
and
other
relevant
requirements as well as with the EMC Directive
2004/108/EC.
Hotline:
0207 - 36 50 744
Please have your IAN / serial number at hand!
Manufacturer:
TARGA GmbH
Postfach 22 44
D-59482 Soest
www.targa.de
Download

Bezpečnostné pokyny Zaobchádzanie s batériami