TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
IDEÁLYA REALITA VO FILANTROPII V MINULOSTI
A V SÚČASNOSTI
Bakalárska práca
2012
ROZÁLIA JOBBÁGYOVÁ
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE
IDEÁLY A REALITA VO FILANTROPII V MINULOSTI
A V SÚČASNOSTI
Bakalárska práca
Študijný program: Sociálna práca
Školiace pracovisko: Katedra sociálnej práce
Študijný odbor: 3.1.14, Sociálna práca
Vedúci práce: prof. Ing. Libuša Radková, PhD
Konzultant:
Trnava, 2012
ROZÁLIA JOBBÁGYOVÁ
Poďakovanie
Touto cestou by som chcela poďakovať vedúcej mojej bakalárskej práce prof. Ing.
Libuše Radkovej, PhD. za jej cenné rady, odborné vedenie a metodickú pomoc, ktorú mi
poskytla pri jej vypracovaní.
2
Čestné vyhlásenie
Čestne vyhlasujem, že som bakalársku prácu vypracovala samostatne, neporušila som
autorský zákon a použitú literatúru uvádzam na príslušnom mieste.
Sereď, 26.3.2012
....................................
Podpis
3
Abstrakt
JOBBÁGYOVÁ, Rozália: Ideály a realita vo filantropii v minulosti a v
súčasnosti. [bakalárska práca]/ Rozália Jobbágyová. – Trnavská univerzita v Trnave.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Katedra sociálnej práce. – Vedúca bakalárskej
práce: prof. Ing. Libuša Radková, PhD. Komisia pre obhajoby: Katedra sociálnej práce.
Predseda: ......................................... – Stupeň odbornej kvalifikácie: Bakalár sociálnej
práce. – Trnava : FZ a SP, 2012, 46 s.
Ideály a realita vo filantropii v minulosti a v súčasnosti.
Filantropia ako altruistický, etický a filozofický pojem je svojou podstatou široko
zakorenený fenomén, ktorý sa relatívne vyskytuje v priebehu celého ľudského života na
Zemi. Filantropia rieši problémy spoločnosti, zameriava sa na kvalitu života, podporuje
vzdelávanie a rozvíja schopnosti ľudí. Prácou chceme poukázať na prospešnosť sociálnych
projektov zameraných na pomoc a ochranu ľudskej populácie v rámci dobrovoľníckych
aktivít. Na potrebnosť a dôležitosť vykonávaných filantropických sociálnych činov, ktoré
ľudstvo poskytuje ľudstvu a na realitu so snahou priblížiť sa k dosiahnutiu ideálu vo
filantropie.
Kľúčové slová
Filantropia. Altruizmus. Darcovstvo. Dobrovoľníctvo. Charita. Chudoba. Sociálna pomoc.
Sociálny problém. Tretí sektor.
4
Abstract
JOBBÁGYOVÁ, Rozália: Ideals and reality in philanthropy in the past and
currently. [Bachelor thesis] Rozália Jobbágyová. – Trnava University in Trnava. Fakulty of
Health care and social work, Department od Social Work. – Supervisor: prof. Ing. Libuša
Radková, PhD. Comittee for defence: Department od Social Work. Chairman:
........................................................................... – Graduation degree: Master od social
work. – Trnava : FHCaSW, 2012. 46 pp.
Ideals and reality in philantropy in the past and currently
Philanthropy as altruistic, ethical and philosophical concept is inherently widely
rooted phenomen, which occurs relatively throughout the human life on earth.
Philanthropy addresses the problems of society, focusing on quality of life, promoting
education and developing human skills. Work we want to highlight the utility of social
projects aimed at assisting and protecting the human population in voluntary activities. The
necessity and importance of social philanthropic acts carried out by mankind and gives
mankind a reality with efforts to, move closer to achieving the ideal of philanthropy.
Key words
Philantropy. Altruism. Donation. Volunteering. Charity. Poverty. Social assistance. Social
problém. Third sector.
5
Obsah
Úvod............................................................................................................................8
1 FILANTROPIA - VYMEDZENIE POJMU...........................................9
1. 1 História filantropie.....................................................................................10
1. 2 Filantropia z pohľadu svetových náboženstiev....................................13
2 FORMY AKO SA DNES FILANTROPIA PREJAVUJE..................16
2. 1 Právne formy tretieho sektora.................................................................18
2. 2 Tretí sektor v riešení sociálnych problémov...........................................21
2. 3 Dobrovoľníctvo ako fenomén....................................................................23
2. 4 Filantropia u nás v porovnaní so svetom................................................26
3 FILANTROPIA V SÚČASNOSTI AKO DARCOVSTVO..............29
3. 1 Motivácia darcov.........................................................................................31
3. 2 Formy darov.................................................................................................33
3. 3 Významné osobnosti vo filantropie.........................................................34
4 HUMANITÁRNE PROJEKTY...................................................................36
4. 1 Globálne projekty.......................................................................................38
4. 2 Zelená filantropia........................................................................................40
5 Záver......................................................................................................................42
Zoznam použitej literatúry................................................................................46
6
Zoznam tabuliek:
Tabuľka č. 1 Porovnávanie vzťahov s verejnosťou s inými disciplínami
17
Tabuľka č. 2 Počet mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku
v rokoch 2002 – 2006 podľa právnej úpravy
28
7
Úvod
Dobročinnosť bola definovaná už v dávnej antike ako cnostná a získala svoje meno
„filantropia“. Prejavy súčasnej filantropie majú svoje korene v minulosti, kedy sa
filantropia začala prejavovať z dôvodov chudoby. Filantropia má svoju históriu a počas
svojho vývoja sa dopracovala až do súčasnej modernej podoby . Z globálneho hľadiska je
filantropia neoceniteľná forma pomoci a pre ľudstvo znamená záchranu. Mnoho
filantropov vedelo, ako správne a zodpovedne disponovať svojim majetkom, aby mohli
darovať značnú časť finančných prostriedkov na pomoc ľuďom v núdzi. Osobná motivácia
k zvolenej téme je presvedčenie, že pomáhať je prirodzené, normálne a v konečnom
dôsledku správne. Cieľom bakalárskej práce je analyzovať formy filantropie a jej aplikácie
v podmienkach súčasnej spoločnosti. Bakalárskou prácou chceme poukázať na potrebnosť
a dôležitosť sociálnych projektov zameraných na humanitárne ciele so snahou pomáhať,
zmierňovať, odstraňovať
nepriaznivé
životné
udalosti
a v konečnom
dôsledku
zachraňovať holé ľudské životy. Snaha a potreba vynaloženej energie k praktizovaniu
humanitárnych projektov je obrovská, vo svojej veľkosti a ľudskosti nenahraditeľná.
Preukázaná pomoc a podpora, inšpiruje nadnárodné organizácie, uplatňuje bohatstvo
klientov, ich znalosti a nadšenie k tomu, aby sa vytýčené ciele naplnili. Bakalárska práca
je rozvrhnutá do štyroch hlavných kapitol a jedenásť podkapitol. V prvej kapitole sa
zaoberáme hlavnými pojmami filantropie, významom darcovstva, dávnou históriou
filantropie a podporou altruizmu z pohľadu svetových náboženstiev. Druhá kapitola
opisuje právne formy tretieho sektora, ako rieši tretí sektor sociálne problémy, prejavy
filantropie u nás s porovnaním so svetom a dobrovoľníctvo ako fenomén. Predstavujeme
filozofiu humanitárnych projektov Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej
Alžbety, ktorá uskutočňuje misie vo viacerých krajinách sveta. Tretia kapitola so svojím
obsahom predstavuje filantropiu v súčasnosti ako darcovstvo, zamýšľa sa nad motiváciou
darcov, opisuje formy darov a významné osobnosti vo filantropii. Vo štvrtej kapitole
predstavujeme humanitárne a globálne projekty, ktoré prispievajú k zachovaniu života
ľudí v treťom svete, lekárov bez hraníc a ich cieľavedomé zdravotné aktivity, pri záchrane
a pomoci ľudí postihnutých nepriaznivými životnými udalosťami a vojnovými konfliktami.
Predstavujeme projekty zelenej filantropie, ktoré rešpektujú prírodu, ochraňujú
a zachovávajú svojimi činmi život ľudí na Zemi. Porovnávame súčasnú realitu s
ideálnymi možnosťami, ktoré sa prejavujú v priebehu poskytovania a vykonávania
sociálnych filantropických činov, pri všetkej vynaloženej snahe, úsilí a solidarite.
8
1 Filantropia - vymedzenie pojmu
Pod pojmom filantropia si predstavujeme dobro s predpokladom, že ten kto má rád
ľudí, koná dobré skutky. Takto to neposudzujú tí, ktorí dobročinnosť prijímajú ale tí, ktorí
dobro preukazujú. Pojmy filantropia, altruizmus sú svojou podstatou tak široko založené
fenomény, že sa nedajú vtesnať do jedinej definície. Jedna definícia nemôže obsahovať
odpoveď na tak komplikované sociálne otázky prečo sa ľudia rozhodnú vzdať sa časti
svojho majetku v prospech sociálne vylúčených alebo aké podmienky musia byť splnené,
aby sa ľudia správali altruisticky. (Doležalová, 2008)
„Filantropia pochádza z gréckeho philein (milovať) a anthropos (človek)“. (Barát,
2000, s. 28)
Slovo filantropia je staré viac ako dvetisíc rokov, znamená lásku k človeku,
ľudomilstvo a slovníky ho prekladajú aj ako dobročinnosť či pomoc sociálne slabším.
Láska k blížnemu a vzájomná pomoc sa akosi vytráca zo života, zostáva však potreba
riešiť problémy, ktoré vznikajú nerovnosťou postavenia ľudí v spoločnosti. Vzniknuté
nerovnosti sa dajú korigovať organizovanou filantropiou, čím sa kultivuje celá spoločnosť.
Altruizmus je mravný princíp, etický a filozofický pojem. Altruizmu je protiklad
egoizmu, čiže vedomé jednanie, nesebecké a nezištné obetovanie vlastného času a záujmov
pre iných. Pocity, myšlienky sústreďované v prospech iného a vciťovanie sa do utrpenia
postihnutých ľudí sa môžu nakoniec javiť ako sebecké chovanie, záujem o seba samého,
pri samotnej snahe pomôcť znášať toto utrpenie.
Dobročinnosť je vždy slobodná, nemôže
byť vynútená násilím a jej nedostatok nemôže byť dôvodom k trestu, pretože nedostatok
dobročinnosti nesmeruje k nespornému zlu. Ak jednáme s dobročinným úmyslom, ktorý
vychádza spontánne - už len tento úmysel sám o sebe si zasluhuje odmenu, pretože je
predmetom vďačnosti a vyvoláva sympatie a obdiv zúčastnených.
Novodobý pojem filantropie je založený na altruizme (láske ľudí), ktorí sa navzájom
rovnako vnímajú. Aj keď sú medzi nimi rozdiely sociálne, materiálne, zdravotné - z toho
zrejme vyplýva nesprávne chápanie dnešnej filantropie. (Doležalová, 2008)
O filantropii hovoríme v súvislosti s bohatšími jednotlivcami, ktorí venujú
dobrovoľne časť svojho majetku na ušľachtilé ciele. Filantropický záujem je zameriavanie
sa na ľudský blahobyt a to formou väčších darov pre dobročinné inštitúcie. Filantropia sa
snaží riešiť problémy spoločnosti tak, aby bola spravodlivejšia a lepšia.
U nás je zaužívanejší pojem charita (bohumilé aktivity), ktorej
pomoc je
nasmerovaná k chudobným, ľuďom v núdzi, bez domova, pričom pojem filantropia je
9
menej používaný. Charitatívne dávanie označuje v bežnom vnímaní pomoc tým, ktorí sú v
núdzi a bolesti. Charita pochádza z latinského caritas, carus, čo znamená drahota (drahý),
vážnosť, úcta, priazeň. Korene tohto slova siahajú až k samému indoeurópskemu základu
vyjadrujúcemu túžbu a žiadosť. Vo všeobecnom význame o charite hovoríme v súvislosti
konať dobro, v kresťanskom význame predstavuje lásku Boha voči človeku, alebo človeka
voči ostatným ľuďom (Slovenská katolícka charita, 2011).
Najčastejšie sa charita používa a vníma ako altruistické správania jednotlivcov,
inštitúcií, označuje dobrovoľné poskytovanie peňazí alebo inej pomoci ľuďom v núdzi,
biede a bolesti. (Barát, 2000)
Matoušek uvádza, že filantropia je úzko spätá s morálkou, etikou, filozofiou,
sociológiou, ekonomikou a históriou. Máme stanovené určité hodnoty, ktoré vyznávame
a tiež pravidlá, ktoré by sme mali dodržovať. Filantropia môže byť vnímaná aj ako
sociálna spravodlivosť, prerozdeľovanie
bohatstva v podmienkach liberálno-trhovej
spoločnosti. Čím je slabší a bohatší štát, tým je väčšia intenzita, tým je väčšia viditeľnosť
filantropie. Práve vďaka filantropickému správaniu je svet o niečo lepší.
Filantropia znamená “láska k ľudstvu“, je to snaha o dokonalosť v každom aspekte
ľudského života. Láska nie je to isté ako filantropia.
Filantropiu možno definovať ako
súkromné iniciatívy pre verejné dobro. Filantropia ako moderná forma darcovstva, sa snaží
riešiť problémy spoločnosti so zameraním sa na kvalitu života, vzdelávanie a rozvíjanie
schopností ľudí. Tieto schopnosti by mali byť natoľko dostačujúce, aby si ľudia v núdzi
mohli pomôcť sami, a neboli odkázaní na almužnu. (Books LLCR, 2011)
1. 1 História filantropie
„Rozdávať peniaze len tak, je jednoduché a dokáže to každý. Ale rozhodnúť
sa, komu dať peniaze, koľko, kedy a prečo, to nevie každý a už vôbec to nie je jednoduché."
(Aristoteles)
V systéme etiky Aristoteles vedome formuloval a posúval vnímanie dávania od
reciprocity k cnostiam tým, že zvýrazňoval praktický rozmer dávania (správne sumy na
správny účel). Cnosti predstavujú vnútorné hodnoty, ako napríklad hľadanie šťastia, ktoré
dávajú zmysel. (Barát, 2000)
V minulosti solidarita s chudobnými bola v egyptskom náboženstve predpísaná
„siedmimi skutkami telesného milosrdenstva“: nasycovať hladných, smädným dať piť,
10
obliekať nahých, ubytovávať cudzincov, oslobodzovať väzňov, ošetrovať chorých
a pochovávať mŕtvych. Myšlienky o charite a mravnosti sú zaznamenané na náhrobných
nápisoch v starých egyptských hrobkách. (Matoušek, 2001)
Matoušek opisuje akou formou boli dary poskytované pre chudobných dobrého
pôvodu - v jeruzalemskom chráme sa nachádzala komora tajných darcov, kde sa príspevky
a dary odkladali. Rabínskych sedem odvetví skutkov (The Jewish Encyclopaedia III) nasycovať hladných a smädným dať napiť, obliecť nahých, navštevovať nemocných,
pochovávať mŕtvych a utešovať zomierajúcich, vykupovať zajatcov, vychovávať siroty
a poskytovať prístrešie bezdomovcom, zabezpečovať chudobné dievčatá venom.
MAIMONIDES v spise Mišne tóra vymenoval osem spôsobov ako je možné preukazovať
milosrdenstvo, ktoré zoradil od najmenej cnostného až k najcnostnejším:
- dávať, ale neochotne s ľútosťou, dávať ochotne ale menej než by bolo vhodné, dávať
len na požiadanie, dávať bez požiadania, dávať tak, že darca nevie kto je príjemca, dávať
tak, že príjemca nevie kto je darca, dávať tak, že darca nevie kto je príjemca a príjemca
nevie kto je darca pomáhať ľuďom v núdzi stať sa samostatným, či už prostredníctvom
daru, pôžičky, alebo poskytnutím práce. Táto forma je najcnostnejšia bez najmenšej straty
sebaúcty. V starovekom Izraeli nebola pomoc sociálne slabším skupinám len prejavom
dobročinnosti, ale chudobný človek mal na ňu právny nárok. Židovský ľud vo svojej
pôvodnej vlasti mal nárok na šesť darov v zmysle (Encyclopaedia Judaica II, 1928)
zákonodarstvo ustanovovalo: to čo zostalo po žatve na poli (leket), zabudnuté plody,
snopy, ktoré roľníci zabudli na poli (šichcha), cíp poľa, úroda na okrajoch poľa, vinice,
sady, úroda sa nemala zbierať a mala byť ponechaná chudobným (pe´a), jednotlivé bobule
hrozna, ktoré zostali vo vinohrade po vinobraní (peret), jednotlivé malé strapce hrozna,
ktoré zostali vo vinohrade (olelot), každý tretí a šiesty rok dávali majetní takzvané desiatky
v prospech chudobných (ma´aser ani). Každý siedmy rok sa zem nechala ležať ladom
a plody ktoré sa nej urodili slúžili ako potrava pre úbožiakov.
Filantropia má kresťanské korene v prvom a druhom prikázaní nového zákona:
„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca a z celej svojej duše a z celej
mysle a z celej svojej sily. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Nad tieto niet iného,
väčšieho prikázania“. (Biblia Mk 12, 29-31, 1990, s.46)
V ranom období stredoveku platila zásada, že o poddaných sa postará pán, veľké
problémy so zabezpečením živobytia mali väčšinou ľudia o ktorých sa nemal kto postarať.
Boli vylúčení zo systému a tým prišli o šancu podieľať sa na procese rozdeľovania.
Chudoba bola aj v minulosti sociálnym a politickým problémom. Ľudom, ktorí sa ocitli
11
v nepriaznivej životnej situácii by bez pomoci z vonku vzniknutú situáciu ťažko zvládli.
Starostlivosť ktorá im bola v tom čase poskytovaná mala filantropický charakter. Tieto
filantropické činnosti neboli riadené systémom, ale sa prejavovali náhodné, dobrovoľné
a individuálne. Kresťania a celá Rímskokatolícka cirkev od najstarších čias podporovala
a poskytovala pomoc chudobným a trpiacim. Pomoc bola poskytovaná jednotlivo,
(súkromná dobročinnosť) a verejne (cirkev verejná dobročinnosť). Jednotlivci prispievali
peňažnými alebo naturálnymi darmi, tie sa prerozdeľovali a použili na charitatívnu
činnosť. Na bohoslužbách sa kládli na oltár obetné dary a po
bohoslužbách sa
prerozdeľovali chudobným podľa potreby. Pomoc smerovala najmä matkám, vdovám,
malým deťom, sirotám, chorým a práceneschopným chudobným. Cirkev podporovala aj
cudzincov, pocestných, ktorí sa dostali do ťažkostí, boli vzdialení od domova a potrebovali
pomoc. V kláštoroch bola poskytovaná starostlivosť pre starých, nevládnych, chorých
chudobných (formou stravovania a ošatenia). Počas vojen, hladomorov a epidémií lokálny
charitatívny systém slabol a chudobné obyvateľstvo migrovalo. Obce sa zbavovali cudzích
chudobných a podporovali len miestnych chudobných a preto začali vznikať strediská,
charity, ktoré slúžili širšiemu regiónu. (Ondrušová, 2009)
Už v stredoveku vznikali nadácie (fondy, poručenstvá, základiny) z darov
panovníka, šľachty,
rôznych združení a spolkov. Nadobudnuté prostriedky v podobe
kapitálu alebo naturálií v správe združenia boli použité na stavbu dobročinných sociálnych
zariadení (najmä na vzdelávanie). Zriaďovateľmi škôl sa stávali cirkev, mestá alebo
šľachtici. Okrem príspevkov zriaďovateľa dostávali školy ďalšie dobrovoľné príspevky v
podobe študijných podpôr pre študentov i naturálií (potraviny, kurivo, ošatenie).
www.dejiny.sk/eknihy/gd.htm
Kresťanstvo neodmietalo majetok ako taký, pokiaľ neprispievalo k záhube ľudí.
Mnoho filantropov vedelo ako správne a zodpovedne disponovať svojim majetkom, aby
mohli darovať značnú časť finančných prostriedkov na pomoc ľuďom v núdzi. Tieto dary
sa prerozdelili medzi ľudí, ktorí dreli biedu a tým ich zbavil
útrap a zachránil ich
pred prípadnou smrťou. V Novom Zákone sa majetok nepovažuje za skazený alebo zlý,
inak by sa nerozdal medzi núdznych. Medzi najvyššie a najcnostnejšie formy
dobročinnosti sa považuje taká forma pomoci chudobným, aby si pomohli sami sebe bez
straty sebaúcty. Láska k blížnemu sa má prejavovať skutkami a nesmie sa naslepo
rozdávať. Starý Zákon chváli bohatstvo v tom prípade, ak by bolo výsledkom čestnej
práce a radosť z bohatstva sa má pociťovať iba vtedy, ak by bolo prejavom milosrdenstva
12
a pomoci biednym. „Starý Zákon si chudobu nevážil iba vtedy, ak bola výsledkom ľudskej
lenivosti, alebo keď viedla k nepokojom“. (Prižinský In: Ondrušová, 2009, s.12)
Prah filantropie prekročili niektoré reformné kresťanské smery, ktoré sa usilovali
o sociálnu rovnosť. Medzi nimi bolo významné husitstvo – Ján Hus mal vypracovanú
koncepciu zameranú nielen smerom k náboženstvu, ale aj na národné a sociálne otázky.
Martin Luther mal súcit s utrpením chudobných a prišiel s myšlienkou, aby sa obce a mestá
starali o svojich chudobných. V konečnom dôsledku ani sama cirkev nedisponovala
dostatočným zdrojom, aby mohla pokryť aspoň základné životní potreby všetkých tých,
ktorí sa na cirkev obrátili o pomoc.
1. 2 Filantropia z pohľadu svetových náboženstiev
Z pohľadu svetových náboženstiev je altruizmus podporovaný a považovaný za
veľmi dôležitú morálnu hodnotu. Buddhizmus, Kresťanstvo, Hinduizmus, Islam,
Judaizmus, kladie osobitný dôraz na morálku. Obeta, ako rituál dávania a prostriedok
uzmierovania sa s božstvom pretrvávajú dodnes v polyteistických a monoteistických
náboženstvách.
Tradičná cnosť v mnohých kultúrach a tiež kľúčový aspekt rôznych
náboženských tradícii sa môže vnímať rôzne z dôvodu týchto odlišností medzi
náboženstvami. Altruizmus sa rozlišuje aj podľa pocitu lojality a pocitu povinnosti. Je to
akási motivácia poskytovať hodnoty pre niekoho, ale zároveň aj povinnosť a morálny
záväzok voči niekomu, niečomu, napríklad BOHU. Buddhizmus vyznáva lásku a súcit, je
to súčasť všetkých foriem Budhizmu. Obe sú zamerané na všetky bytosti so želaním, aby
všetky bytosti boli šťastné (láska) a oslobodené od utrpenia (súcit). Buddhizmus ako
náboženstvo je láskavosť voči druhým, povzbudzovanie, spontánne sústreďovanie lásky
a súcitu, toto možno charakterizovať ako altruistické. Tieto vlastnosti sú hlavným zdrojom
ľudského šťastia, a že je to pre nich potrebné spočíva v samotnom jadre nášho bytia. Čím
viac sa staráme o šťastie druhých, tým väčší je náš pocit blaha. Judaizmus
určuje
altruizmus ako žiaduci cieľ stvoriteľa. Zámerom altruizmu je zvýšiť úroveň ľudstva, na
úroveň altruizmu - vzájomnej lásky (to je definované dávaním). Judaizmus bol prvým čisto
monoteistickým náboženským systémom, monoteizmus sa považuje za najvyššiu formu
náboženstva. Slávny Rabbi Abrahám Isaac Kook uviedol, že
Láska je najdôležitejší
atribút ľudskosti. (Books LLCR, 2011)
13
V moderných prúdoch hinduizmu sa zásluha rodí z úsilia človeka pre druhých ľudí.
Mravne dobré konanie sa tak otvára činnej dobrotivosti, tolerancie súcitu a altruizmu. To je
inšpirované myšlienkami budhizmu, otvárajúcemu špirálu lásky. Pojem altruizmus pre
Islam znamená oddanosť a zabúdanie na vlastné záujmy, význam spočíva v obetovaní sa
za účelom najvyššieho dobra. Dávanie almužny chudobným zakát, je zákonom stanovená
povinnosť každoročne odviesť 2,5 % zo svojho majetku na charitu (Muhammad vyrastal
v chudobe preto stanovil starostlivosť o chudobných). Hojným dávaním človek očisťuje
svoje bohatstvo a bráni duši, aby sa stala závislou od materiálneho vlastníctva. Pre tých, čo
prijímajú pomoc, zakát nie je charitou, lebo každý člen obce má Bohom dané právo
podliehať sa na dobročinnosti a dobrote. (Keene, 2002)
V začiatkoch filantropie bola charita tak dlho prepojená s cirkvou, že nikdy nebola
spochybnená. Chváliť človeka s dobrými úmyslami to nebolo dôležité, tieto úmysly boli
kriticky hodnotené, dlho ignorované a často považované za povery, náboženstvo
a sentimentalitu. Všetky národy považujú cnosť za dôležitú a voči takémuto správaniu
nikto neprotestuje. Sme oprávnení k tomu, či chceme do budúcnosti konať dobro pre
druhých. Vrodený inštinkt je základom ľudskej túžby, zbaviť svojho blížneho núdze
a nerobí rozdiel medzi súčasnosťou a budúcnosťou. Poňatie altruizmu je rozširovanie
znalostí a skúseností s ostatnými, ktorí obdarovávajú. Kresťanstvo interpretuje, že by sme
sa mali usilovať o spoločné dobro viac, ako o svoje vlastné. Spoločné dobro je viac
žiaduce, mali by sme milovať svojho blížneho viac, ako seba samého. Tak ako Boha, treba
milovať svojho blížneho
a nenávisť voči blížnemu, je vlastne nenávisť voči Bohu.
Samotné prikázania mali takú veľkú silu v období prvého kresťanstva od čias Mojžiša
a zachovali sa až do súčasnosti. (Jesse Brundage Sears, 2010)
Ranné podoby kresťanskej charitatívnej činnosti sa uplatňovali v živote
mníšskych rádov, ktoré službu Bohu spájali s nezištnou službou k blížnemu. Mnohé
občianske, sociálne, charitatívne organizácie sú budované na kresťanskom základe.
Každému je daná možnosť slobode sa rozhodovať alebo angažovať za spoločné dobro.
(Bučko, 2001)
Cirkev preberala zodpovednosť za členov rodín, o ktorých sa samotná rodina
nevedela postarať. Najstaršie neziskové organizácie vznikali už v stredoveku a vykonávali
charitatívne, sociálne a zdravotné funkcie (xenodóchiá, lazarety a špitále). Po zmene
prechodu správy (z cirkevnej na mestskú) plnili xenodóchiá funkciu starobincov,
chudobincov, kde bola poskytovaná strava, ubytovanie, ošatenie). V mestách ako sú Nitra,
Bratislava, Levoča, Košice, Banská Štiavnica, Hronskom Beňadiku, v oblastiach
14
stredoslovenských banských miest vznikali špitále a pretrvali do konca 18. storočia. Pod
štátnu, cirkevnú, spolkovú správu spadali župné a mestské nemocnice. Dobrovoľnícke
spolčovanie pod názvom bratstvá na Slovensku mali náboženský charakter.
najznámejšie bratstvo sa radí
Medzi
Bratstvo 24 spišských farárov (Levoča 1202 - 1673).
Vznikali aj ďalšie bratstvá farárov, vzdelancov a baníkov (14.storočie). Bratstvá zakladali
bratské pokladnice z ktorých našetrené prostriedky boli použité na podporu v chorobe,
v
starobe,
pri
úraze,
liečebné,
pohrebné
(vdovy
a
siroty
po
členoch).
www.dejiny.sk/eknihy/gd.htm
Kresťanstvo si uvedomuje sociálnu zodpovednosť, ktorú začali uplatňovať
v misijných činnostiach. Činnosti v misiách majú iniciatívu zastávať sa chudobných,
núdznych, utláčaných, nespravodlivo prenasledovaných ľudí, a ľudí ktorí sú odstrčení
z akýchkoľvek príčin na okraj spoločnosti.
Evanjelizácia sa nemôže uskutočňovať bez solidarity, najmä v krajine tretieho sveta
časť obyvateľov trie biedu, alebo žije na hranici biedy. „Misionári sú ľudia so silným
sociálnym cítením a súčasťou ich misijnej činnosti je charitatívna pomoc a sociálne
programy“. (Bučko, 2000, s.101)
Ježiš chudobným, slabým, uboleným a hriešnym ľudom ponúka duchovné a telesné
uzdravenie a oslobodenie. Tieto dobrodenia sú súčasťou Ježišovej misie ľuďom, ktorých
spoločnosť odvrhla. Od najstarších čias rannej Cirkvi sa misia chápala ako učeníctvo
a nasledovanie Krista. Kláštory od ranného stredoveku prijímali chorých, biednych
a pútnikov a poskytovali im stravu a ošatenie. Charitatívna činnosť sa uplatňuje v misijnej
práci, pri pomoci núdznym a sociálne odkázaným, pramení z lásky k blížnemu a láska
vzbudzuje záujem o človeka. (Polačková, 2005)
15
2 Formy ako sa dnes filantropia prejavuje
V súčasnosti sa filantropia prejavuje v súvislosti so sociálne zodpovedným
správaním jednotlivcov a podnikateľských subjektov. Je to fenomén konca 19. storočia
ktorý trvá až doteraz. Pojem filantropia je zaužívaný v medzinárodnom meradle. Mnohé
spoločnosti realizujú filantropiu strategicky, pretože týmto spôsobom napĺňajú vytýčené
ciele sociálne (vzdelávanie, kultúra) aj politické. K tomu im napomáha práve medializácia,
ktorá tvorí dôležitý článok k vytváraniu vzťahov s verejnosťou.
Medializácia je pre
filantropiu dôležitá, pretože poukazuje, posúva ďalej a predovšetkým rieši ten ktorý
príbeh v kladnom či v zápornom slova zmysle. Mimovládne organizácie vstupujú do sveta,
pretože chcú niečo prospešné presadiť a zmeniť. Média sú najdôležitejšou súčasťou
vzťahov s verejnosťou, organizácie o svojich aktivitách poskytujú určité informácii a takto
poskytnuté informácie médiám robia pre verejnosť organizáciu dôležitou. Je v priamej
kompetencii každého subjektu rozhodnúť sa, nakoľko chce využívať medializáciu,
nakoľko prijateľné či neprijateľné sú pre subjekt pravidlá, s ktorými sa neziskový sektor
nie vždy stotožňuje. Prostredníctvom médií získavajú ľudia informácie, na základe ktorých
sa rozhodujú. Mediálna činnosť môže prispieť k tomu, ako bude verejnosť vnímať
mimovládne organizácie a nakoľko budú
predstavitelia charity alebo aktivisti pre
verejnosť vierohodní. Keď je mediálne vykreslený obraz organizácie pre širokú verejnosť,
odzrkadľuje sa
to do názorovej i finančnej podpory verejnosti. Spojenie filantropie
s televíznym prenosom je zábavné, známe osobnosti z kultúrneho a spoločenského života
priniesli vždy veľa krásnych chvíľ a dojímavých momentov. Tí, ktorí pomoc potrebujú, sa
na chvíľu stali súčasťou sveta tých, ktorí im chcú pomôcť. Účinkujúci i volajúci vytvorili
pevnú reťaz vzájomnej solidarity a rešpektu vytvorenú s cieľom pomôcť deťom
a následnou informáciou ako vyzbierané peniaze pomáhajú deťom a ich rodinám.
Nadácia pre deti Slovenska zvyšuje svoju dôveryhodnosť aj vďaka účinkovaniu
desiatok známych osobností bez nároku na honorár. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z
najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so
zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom, ktorí sa ocitli v najrôznejších životných
situáciách. Spolu s partnermi poskytuje pomoc, podporuje ich mnohostranný rozvoj a
rešpektuje ich ako rovnocenných partnerov. Nadácia pre deti Slovenska ako jedna z mála
nadácií na Slovensku dlhodobo podporuje projekty, ktoré majú preventívny charakter, čo
16
umožňuje budovať dlhodobé partnerstvá a prináša riešenia problémov detí a mladých ľudí.
www.nds.sk/aktivity/filantropia/
Nesprávna
interpretácia
vzťahov
s verejnosťou
môže
poškodiť
aktivity
dobrovoľníkov, a tým stratia podporu verejnosti. Vzťahy s verejnosťou môžu byť
reaktívne, prejavujú sa reakciou na podnet a ochraňuje dobré meno a povesť. Proaktívne
vzťahy s verejnosťou sú založené na vzájomnom pochopení organizácie a verejnosti
(subjekt vie čo chce a ako to dosiahne). Pomocou dobrých vzťahov s verejnosťou sa
získava nielen sympatia, ale aj podpora verejnosti a to je krok k úspešnému a efektnému
procesu legislatívnych procesov a potrebných zmien.
Tabuľka 1 Porovnávanie vzťahov s verejnosťou s inými disciplínami. (Bednařik a kol.,
1998, In: Radková, 2003, s.27)
Vzťahy s
Propaganda
Marketing
Presadiť
myšlienky
a názory
slúžiace moci,
vytvoriť hnutie
a jeho
nasledovanie.
Širšia verejnosť
Vstúpiť na trh
a udržať sa na
ňom, dosiahnuť
zisk
prostredníctvom
odbytu
Reklama
verejnosťou
Cieľ
Cieľová
Dosiahnuť
zmenu
a upevnenie
názoru, súlad
záujmov, dobrú
vôľu
a porozumenie.
Širšia verejnosť
skupina
Komunikácia
Obojsmerná –
ide o dialóg
spätná väzba sa
vyhľadáva a je
žiaduca.
Mediálni partneri poskytujú
Podporiť
predaj
výrobkov
a služieb,
ovplyvniť
cieľové
skupiny.
Konkrétne
Konkrétne
cieľové
cieľové
skupiny,
skupiny,
súčasní alebo súčasní alebo
budúci
budúci
zákazníci
zákazníci.
Jednosmerná
Ide
Vníma sa
direktívna – ide o prezentáciu
jednosmerne,
o monológ,
produktu,
ako možnosť
spätná väzba sa dôležitá je len
ovplyvňovania.
ignoruje.
spätná väzba
priestor na prezentáciu organizácii aj jednotlivcov.
Prostredníctvom nich sa oslovujú rodiny ktoré pomoc potrebujú, a tým získavajú okruh
priaznivcov, fanúšikov a podporovateľov. Takýmto spôsobom sa spoločnosť informuje
napríklad o ďalšom priebehu spolupráce, o systéme podpory rodinám s nevyliečiteľne
chorým dieťaťom. Nezisková organizácia PLAMIENOK n. o., zlepšuje kvalitu života
nevyliečiteľne chorých detí a ich rodiny v domácom prostredí. Jej vízia sa
opiera o
dôstojnosť každého človeka v každom okamihu jeho života. Deti a mladí ľudia na sklonku
17
svojich dní majú právo na zabezpečenie tejto dôstojnosti a čo najväčšej možnej kvality
zostávajúceho života (ak je to možné najlepšie v bezpečí domova). Rovnaké právo majú aj
ich rodiny a blízki, ktorí sa musia s touto ťažkou situáciou vyrovnávať. Poslaním
neziskovej organizácie Plamienok ako zdravotníckeho zariadenia je poskytovanie
paliatívnej (hospicovej) liečby a starostlivosti smrteľne chorým deťom a ich rodinám v
domácom prostredí v zmysle prevádzkovania neštátneho zdravotníckeho zariadenia.
Cieľom tejto liečby a starostlivosti je zlepšenie kvality ich života.
www.nds.sk/aktivity/filantropia/
Medializované relácie televízie Markíza pod názvom Reflex a Modré z neba, (kde sa
plnia sny a túžby obyčajných ľudí) má mnoho ohlasov u divákov v kladnom, ale i v
zápornom slova zmysle. Nájsť správnu hranicu únosnosti pri zasahovaní do krehkého
a zraniteľného prostredia hendikepovaných, alebo inak ťažkou životnou udalosťou
postihnutých rodín, prostredníctvom ich životných príbehov je niekedy veľmi ťažké.
Emotívnosť príbehov a ich prežívanie ktoré relácia divákom predkladá, je chápaná
väčšinou kladne, ale niektoré životné príbehy ktoré sa končia tragicky a s negatívnym
dopadom sú kritizované a odsudzované.
2. 1 Právne formy tretieho sektora
Organizácie tretieho sektora
majú verejnoprospešný charakter, sú založené na
ľudskej solidarite, milosrdnej kresťanskej láske k blížnemu. Prevádzajú významnú pomoc
ktorá má charitatívny, humánny a dobročinný charakter a neposlednej miere filantropický.
Vzniknuté organizácie (svojpomocné skupiny, kluby) odovzdávajú vlastné schopnosti,
skúsenosti vynakladajú energiu na vzájomnú pomoc, ktorá je poskytovanú mimo rámec
profesionálnych oficiálnych služieb. (Radková, 2003).
Vznikajú v oblastiach kultúry, športu, životného prostredia, filantropie, dobročinnosti,
sociálnych, cirkevných a zdravotných službách. Sú individuálne s cieľom splnenia určitého
prospešného účelu (po uskutoční organizácia zvyčajne zaniká). Tieto verejnoprospešné
organizácie realizujú verejné záujmy, pomáhajú ľuďom, ktorí sa ocitli v bezprostrednom
ohrození zapríčinením rôznych udalostí (živelná pohroma). Slovenská legislatíva rozlišuje
štyri právne formy neziskových organizácii:
-
občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecné
prospešné služby a neinvestičné fondy.
18
Tretí sektor sú mimovládne organizácie, ktoré vznikajú združovaním sa osôb
v občianskych združeniach, alebo združovaním majetku vo fondoch a nadáciách, taktiež
sa sem zaraďujú aj neziskové organizácie so všeobecne prospešnými cieľmi.
OBČIANSKE ZDRUŽENIE je organizácia vzájomného prospechu, táto forma je
najrozšírenejšia a jej členovia sa spájajú z dôvodu naplnenia rovnakých záujmov. Právne
postavenie organizácii upravuje zákon č.83/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o
združovaní občanov. Zákon sa nevzťahuje na združovanie občanov v politických stranách,
na zárobkovú činnosť a zabezpečenie výkonu určitých povolaní (cirkev). Pre týchto
občanov nie je potrebné povolenie štátneho orgánu. Povolené nie sú združenia, ktoré
popierajú a obmedzujú osobné, politické práva, národnosť, pohlavie, rasu, náboženské
postavenie, roznecujú nenávisť, neznášanlivosť, podporujú násilie, porušujú ústavu
a zákon. Členmi sa môžu stať fyzické a právnické osoby. Vojaci v činnej službe nemôžu
vytvárať odborové organizácie a združovať sa v nich. Občianske združenie je registrované
zoskupenie občanov napríklad: združenia záhradkárov, zrakovo postihnutých, rôzne
spolky, hnutia, kluby, spoločenstvá, zväzy. Členstvo je dobrovoľné a zo združenia môže
každý slobodne vystúpiť. Písomný návrh na registráciu občianskeho združenia posielame
Ministerstvu vnútra SR. Ministerstvo môže registráciu odmietnuť len z dôvodov, ktoré sú
uvedené v zákone. Návrh na registráciu podávajú najmenej traja členovia, aspoň jeden
musí byť starší ako 18 rokov. Ministerstvo vnútra SR registruje združenie po predložení:
zriaďovacej listiny overenej notárom, výpisu z registra trestov (správca), ďalej 2 krát
štatút, kolok v hodnote 66,00 EUR doklad o výške a pôvode majetkového vkladu.
Minimálny vklad sa nevyžaduje, administratívne výdavky sú bez obmedzenia
(podnikateľské aktivity nie sú zakázané). Združenie zaniká dobrovoľným rozpustením,
alebo zlúčením s iným združením, právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho
rozpustení. www.partnerstva.sk/buxus/docs/PDCS_Citanka_pre_NO.pdf
NADÁCIA disponuje peniazmi a hodnotami, ktoré zriaďovateľ určil na plnenie
všeobecne prospešného účelu. Právne pomery upravuje zákon č. 34/2001 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Ide o združenie majetku určeného na verejnoprospešný cieľ, ktorý
je ekonomicky oddelený od majetku zriaďovateľa. Výnosy z majetku nadácie a ostatné
príjmy nadácie sa môžu použiť len na všeobecne prospešné účely a to:
- rozvíjanie duchovných a kultúrnych hodnôt, na realizáciu a ochranu ľudských práv,
humanitných cieľov, na podporu zdravia a vzdelávania, na ochranu a tvorbu životného
prostredia. Majetok nadácie sa nesmie použiť na financovanie politických strán,
prevádzkovanie lotérií a iných podobných hier. Nadácia je právnickou osobou a do jej
19
postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať iba v medziach zákona. Nadáciu môže
zriadiť fyzická aj právnická osoba zriaďovacou zmluvou alebo zriaďovacou listinou. Na
registráciu predkladáme zriaďovaciu listinu overenú notárom, doklad o výške a pôvode
majetkového vkladu nadácie, výpis z registra trestov (správca), 2 krát štatút a kolok
Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
Fyzická osoba môže nadáciu zriadiť aj
závetom, v tomto prípade musí byť súčasťou závetu štatút nadácie. Majetok nadácie tvorí
nadačné imanie (majetok zapísaný do registra), nadačný fond a ostatný majetok. Hodnota
majetkového vkladu každého zakladateľa je najmenej 663,00 EUR, základná hodnota
nadačného imania musí byť najmenej 6638,00 EUR (základnú hodnotu tvoria peňažné
prostriedky, nehnuteľnosti). Identifikačné číslo organizácie nadácii prideľuje krajská
správa Štatistického úradu Slovenskej republiky na základe žiadosti nadácie. Vznik
nadácie, jej názov a sídlo oznámi ministerstvo Štatistickému úradu Slovenskej republiky
do desiatich dní odo dňa zápisu nadácie do registra nadácií. Ministerstvo dohliada, či
nadácia plní verejnoprospešný účel, na ktorý bola založená. www.cpf.sk/sk/ako-zalozitnadaciu/
NEZISKOVÁ ORGANIZÁCIA POSKYTUJÚCA VŠEOBECNE PROSPEŠNÉ SLUŽBY
predstavuje právnické osoby, ktoré poskytujú
všeobecne prospešné služby. V zmysle
zákona č. 35/2001 z 18.decembra 2001 sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z.z.
o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. V názve sa
správne označuje názvom - „Nezisková organizácia“ (n .o.). Tieto organizácie obhajujú
predovšetkým záujmy občanov a skupín. Pôsobia v oblastiach sociálnych služieb,
sociálnej pomoci, humanitárnej starostlivosti, zdravotnej pomoci, pri vzdelávaní detí
a mládeže, ochrane ľudských práv a slobôd, kultúry, ochrane životného prostredia.
Aktivity sú povolené, ak je zisk použitý na poskytnutie všeobecne prospešných služieb
(zisk sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie týchto služieb a nesmie sa použiť
v prospech zakladateľov). Výška vkladu nie je určená zákonom, ak zakladatelia vložia
vklady (peňažné, nepeňažné) zakladateľská listina musí určovať výšku týchto vkladov.
Registrujú sa na vyšších územných celkoch. Orgánom organizácii je správna rada, riaditeľ,
dozorná rada a ďalšie orgány podľa určenia štatútu. Správna rada je kontrolným orgánom,
každý rok vypracováva výročnú správu, vedie účtovníctvo s prehľadom výnosov
a nákladov z činností spojených so správou.
NEINVESTIČNÝ FOND združuje peňažné prostriedky určené na plnenie všeobecne
prospešného cieľa (humanitná pomoc). Fond môže zriadiť fyzická i právnická osoba, ak je
zriaďovateľom jedna osoba, fond sa zriaďuje zriaďovacou listinou (notárskej zápisnice), ak
20
je viac zriaďovateľov (zriaďovacou zmluvou). Registrácia sa realizuje na krajských
úradoch SR, podľa sídla Ministerstvom vnútra SR. Písomný, úradne overený návrh na
zápis do fondu podáva zriaďovateľ – správca, k návrhu sa prikladá: zriaďovaciu listinu,
prípadne zmluvu, ak je viac zriaďovateľov, 2x štatút, overené čestné vyhlásenie
zriaďovateľa o splatení vkladu, výpis z registra trestov. Ak je zriaďovateľom obchodná
spoločnosť prikladá sa výpis z obchodného registra, kolková známka v hodnote 66,00
EUR. V názve fondu musí byť označenie
„Neinvestičný fond”, alebo (n.f).
Neinvestičný fond je druhou formou súkromnoprávneho účelového združenia majetku,
ktorý upravuje zákon č. 147/1997 Z.z. o neinvestičných fondoch poskytujúcich všeobecne
prospešné služby. Cieľom fondu je vyzbierať finančné prostriedky na individuálnu
humanitnú pomoc. Orgán fondu tvorí správna rada (rozhoduje), správca (vykonáva) a iné
orgány (ak to ustanoví štatút).
Za všeobecne prospešný účel sa považuje: rozvoj
sociálnych služieb, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia, rozvoj
a ochrana duchovných hodnôt, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, poskytovanie
podpory rodinám pri nepriaznivých a závažných ťažkostiach (zdravotné pomôcky).
(Radková, 2003)
Finančné prostriedky fondu sa nesmú používať na podnikanie. Neinvestičný fond
organizuje aj športové, kultúrne, vzdelávacie akcie, predávať vlastnú literatúru a lotérie.
Výška výdavkov fondu ktorú určuje správna rada je najviac do 15 % celkových
výdavkov fondu za účtovné obdobie (audit sa nariaďuje ak celkový úhrn príjmov
a výdavkov prevýši sumu 165969,00 EUR). Výročnú správu a ročnú uzávierku
vypracováva každoročne, spolu s prehľadom o daroch a príspevkoch.
2. 2 Tretí sektor v riešení sociálnych problémov
Tretí sektor pri riešení sociálnych problémov vykonáva rôzne druhy činností,
ktoré potrebujú k tomu, aby dostatočne fungovali finančné prostriedky. Pracovníci sa pre
tento druh činností rozhodnú buď dobrovoľne alebo z nezištných pohnútok. Sociálna práca
v treťom sektore je postavená na pojmoch sociálna práca a tretí sektor. Riešením
sociálnych problémov v spoločnosti sa zaoberá štátny sektor - štátny rozpočet, súkromný
sektor, ktorý je nezávislý od štátu (tvorba zisku) a mimovládny -neštátny sektor. Neštátny
sektor je neziskový, neprofituje, to znamená, že nie je zriaďovaný za účelom zisku.
Mimovládne organizácie pôsobiace v sociálnej oblasti sa podieľajú
na kvalite
ľudského života, vzdelávania sa, získavania schopností, zručností, kultúrnej vyspelosti
21
a sociálnej inklúzie. Zastrešujú záujmy občanov v spektre využívania voľného času
mládeže, proti zneužívaniu drog a na zlepšovanie života bezdomovcov. Výhodou
mimovládnych organizácii je, že vznikajú a reagujú na konkrétny problém a
majú
komplexný prístup pri riešení sociálnych problémov. Viac zdrojové financovanie prináša
pozitívne dopady, rozvíja zmysel pre filantropiu a altruizmus. (Bednářová, Pelech, 2003)
Pre mimovládne organizácie je charakteristické že sú organizované, súkromné,
majú neziskový charakter a sú dobrovoľné.
Svojpomocné združenia chorých a postihnutých, hendikepovaných, (Slovenský zväz
sluchovo postihnutých, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenský zväz
telesne postihnutých) zamestnávajú dobrovoľníkov zo svojich radov, motivujú k činnosti,
podporovať a rozvíjať dôveru k organizácie. Slovenská katolícka charita, Evanjelická
diakona a ďalšie kresťanské charitatívne organizácie majú veľmi široké pole pôsobnosti
v oblastiach opatrovateľských služieb, útulkov pre bezdomovcov, ponúkajú sociálnu
pomoc ohrozeným osobám.
Patronátne nadácie a občianske združenia pri detských
domovoch, špeciálnych školách a ústavoch vyvíjajú snahu o získavanie prostriedkov na
prevádzku zariadenia a to vyhľadávaním sponzorov.
Slovenská humanitná rada,
Slovenský Červený kríž, hnutia a združenia sa zaoberajú zdravotnou problematikou v
spoločnosti, ako aj narkomániou, prostitúciou, prevenciou HIV a AIDS. (Radková, 2003)
Mimovládne organizácie
vykonávajú
rozmanité
činnosti, poskytujú služby,
presadzujú súkromné a verejné záujmy, budujú komunity. Poskytujú potrebný priestor pre
jednotlivcov na uplatnenie svojich schopností, ochraňujú ľudské hodnoty, majú inovačné,
filantropické, charitatívne funkcie a pomáhajú znevýhodneným skupinám. Sociálna práca
vníma dobrovoľníctvo ako formu pomoci človeku pri riešení problémov jednotlivcov,
skupín a komunít. Prispieva k stabilite v spoločnosti, preventívne pôsobí pred vznikom
konfliktov, uvoľňuje napäté situácie a integruje ľudí späť do spoločnosti z ktorej boli
vylúčení. Stav tretieho sektora poukazuje aj na stav spoločnosti. Tretí sektor, charita,
filantropia, spolková činnosť, dobrovoľníctvo sú súčasťou histórie. Dvadsiate storočie
prinieslo neoceniteľnú lekciu o vzájomnom vzťahu politiky a nezávislých neziskových
organizácií. Ukázalo sa, že obdobia slobody a demokratického smerovania vždy viedli k
rozmachu nezávislého tretieho sektora. Neziskové organizácie majú rôznorodú podobu
nadšených skupín ľudí, profesionálnych tímov a expertov, ktorí dobrovoľne slúžia tým, čo
to najviac potrebujú. Možnosť vidieť, porozumieť a podieľať sa v procese rozhodovania
v sociálnej politike nám umožňuje vidieť sociálna participácia.
22
Je to prostriedok k dosiahnutiu sociálnej spravodlivosti a umožňuje jednotlivcom,
skupinám a komunitám prevziať zodpovednosť sami za seba. Každý jednotlivec, subjekt je
povinný priebežne zdokonaľovať spôsob svojho života a prijať zodpovednosť za svoj
život (sociálna subsidiarita). Ak túto možnosť nemá, môže pomôcť rodina, priatelia, obec
alebo charita na poslednom mieste je štát.
„Spájať ľudí a motivovať ich k ľudskej solidarite a spolupatričnosti k iným a k ich
potrebám, už nebude len ideálom ale jednou z povinností a podmienok prežitia ľudí na
našej planéte“. (Radková, 2003, s.24)
Autorka uvádza, že narastajúcu sociálnu problematiku, ktorá je spôsobovaná
zvyšovaním nezamestnanosti, chudobou, starnutím populácií, chronickými chorobami,
vojnovými konfliktami a problémami životného prostredia, vlády štátov nevedia zvládnuť
vlastnými silami. Z toho dôvodu vnikajú široké siete dobrovoľníckych organizácií, ktoré
fungujú na základe partnerskej spolupráce a pomoc je sústreďovaná najmä na sociálnu
oblasť.
2. 3 Dobrovoľníctvo ako fenomén
„Dobrovoľníci sú odvážni ľudia ktorí sú ochotní sa za niečo postaviť. Sú ochotní
zasvätiť svoje ruky, svoju myseľ a predovšetkým svoje srdcia službe ostatným. Tým
prinášajú ľuďom nádej a dodávajú im silu k prekonávaniu slabostí. Odmenou za to im je
vedomie, že táto činnosť má skutočný význam. Ich odvaha a odhodlanie by mali byť pre
nás všetkých inšpiráciou k činom“. (Kofi Annan In: Radková, 2011, s.11)
Dobrovoľníctvo je fenomén, ktorý sa v súčasnej dobe prejavuje najrôznejšími
formami. Patria sem aktivity, ktoré prinášajú všeobecný prospech inému človeku alebo
spoločnosti. Fenomén dobrovoľníctva presahuje hranice štátov, sociálne a náboženské
skupiny.
Prejavuje
sa
vzájomnou
pomocou,
svojpomocou,
rôznymi
službami,
participáciou, podporovaním kampaní a zbierok. Dobrovoľníci pracujú v mimovládnych
organizáciách, ktoré sú úplne závislé od ich dobrovoľníckej práce. S dobrovoľníctvom sa
spája pojem dobročinnosť, filantropia, ľudomilnosť a pomoc slabším. Slovo dobrovoľník
obsahuje dve kvality dobro a vôľa, je to človek ochotný a naklonený.
Slovenskí dobrovoľníci sa najčastejšie angažujú v sociálnej a zdravotnej oblasti,
ktorá si vyžaduje profesionálnu prípravu. Medzi dobrovoľnícke aktivity zaraďujeme
dobrovoľnícke služby na humanitárnu a rozvojová pomoc. Tieto služby vykonávajú
23
dobrovoľníci aj mimo krajiny a môžu trvať niekoľko mesiacov. Zaraďujú sa sem všetky
aktivity potrebné v danú dobu na danom mieste, najmä priama práca s klientom, manuálna
a administratíva práca, poradenstvo, špeciálne činnosti ako aj
tvorba projektov.
(Brozmanová Gregorová, 2009.)
Dobročinnosť je všeobecný pojem označujúci rôzne aktivity motivované láskou k
blížnemu a snahou pomôcť človeku, ľudstvu, svetu – skrátka konanie dobra. Dobrovoľník
je podľa definícii Hladíkovej „človek čo ponúka organizácii svoje znalosti, schopnosti,
vedomosti a skúsenosti za dohodnutých podmienok a nie je za túto činnosť finančne
odmeňovaný formou platu“.(In: Bednářová, Pelech, 2003, s. 36)
Práca dobrovoľníkov je prospešná, preto je potrebné ju vyhodnotiť a oceniť. Ide tu o
prejavenie morálnej podpory, verejného poďakovania, vyjadrenia spokojnosti s prácou,
nejde teda o finančnú odmenu. Dobrovoľníctvo je práca slobodne zvolená, bez nároku na
finančnú odmenu. Formálne dobrovoľníctvo je práca vykonávaná pre druhé osoby,
kultúru, alebo životné prostredie, ktoré sprostredkováva organizácia (dobrovoľnícke
centrum). Neformálne dobrovoľníctvo je pomoc, ktorá sa vykonáva mimo organizácie.
(Skovajsa, 2010)
„Dobrovoľníctvo v súčasnosti
predstavuje fenomén prekračujúci
hranice štátov,
náboženských či sociálnych skupín a poukazuje na možnosť spolužitia, ktorí je založení na
vzájomnej pomoci a solidarite“. (Mydlíková a kol, 2007, s.8)
Motivácia dobrovoľníkov je rôznorodá, dôvody sú napríklad: sebarealizácia sa
dobrovoľníka pomáhať iným, možnosť prejaviť svoje schopnosti, silná pohnútka potreby
pomáhať, obdarovávať, urobiť niekoho šťastným, robiť dobré skutky, vytvárať si nové
vzťahy, byť v kontakte s ľuďmi, citovo sa naplniť, hľadanie niečoho nového, hľadanie
lásky, alebo chcieť byť akceptovaný spoločnosťou. Dobrovoľníci vykonávajú potrebné
práce s deťmi, s postihnutými, v kolektíve, v prírode. Majú záujem o nové formy
vzdelávania sa, pričom získavajú nové skúsenosti, nachádzajú zmysel života, rozvíjajú aj
svoje náboženské cítenie, lásku k blížnemu, alebo vlastné schopnosti. Nachádzajú nové
priateľstvá, učia sa k trpezlivosti, k úcte a k sebaúcte, duchovnému pochopeniu
kvalitnejšieho života a to najhlavnejšie je spokojnosť z dobre vykonanej práce.
Obrovský prínos, ktorý dobrovoľníci vytvárajú pre komunity si uvedomuje spoločnosť na
celom svete. Dobrovoľnícke aktivity majú široké pole pôsobnosti a sú žiaduce pri riešení
sociálnych problémov na celom svete. (Mydlíková, 2006.)
„Charakteristika pre dobrovoľníkov je altruizmus, empatia, komunikatívnosť, ochota
pomôcť, ochota venovať čas, potreba realizovania sa“. (ASSP, 2006, s.67)
24
Výkon dobrovoľníckej práce je prístupný všetkým bez obmedzenia, neprihliada sa
na vek, pôvod, národnosť, náboženstvo či politické názory. Je to slobodné rozhodnutie,
ktorým dobrovoľník prejavuje záujem o dianie v spoločnosti. Dobrovoľnícke projekty
zastrešuje vždy organizácia, ktorá rozhoduje o postupe realizovania projektu. Viac ako 90
miliónov občanov Európskej únie sú dobrovoľníci, pretože dobrovoľníctvo je potrebné pre
dobre fungujúcu demokratickú spoločnosť. Mladí ľudia po celom svete sa snažia
zachrániť, udržať prírodné a kultúrne dedičstvo pre novú generáciu. Organizácia INEX
Slovakia, (INternation EXchanges) ponúka možnosť realizácie v medzinárodných
dobrovoľníckych
aktivitách
a neformálneho
vzdelávania
sa.
Prostredníctvom
medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce sa ponúkajú možnosti medzinárodnej
výmennej siete a vzdelávacích programov pre dobrovoľníkov a pracovníkov s mládežou.
(Encyklopédia dobrovoľníctva, 2011)
“Ochota miliónov ľudí, žijúcich na našej planéte, venovať svoj čas, úsilie, námahu, zdroje
a nápady pre krajší život všetkých je nevyčísliteľným príspevkom pre spoločnosť celého
sveta“. (ASSP, 2006, s.63)
Na svete existuje veľa sietí, ktoré sa rôznymi formami zaoberajú medzinárodným
dobrovoľníctvom. Z existujúcich ponúk medzinárodných dobrovoľníckych aktivít môžeme
spomenúť: Európsku dobrovoľnícku službu (program Európskej únie Mládež), program
dobrovoľníctva Organizácie spojených národov (OSN), program Global Education
Network (GLEN).
Strednodobé a dlhodobé tábory dobrovoľníckej práce, ktoré patria
medzi zastrešované organizácie a združujú organizácie po celom svete: Alliance of
European Voluntary Service Organisations (Alliance), Service Civil International (SCI),
Association of Voluntary Service Organisations (AVSO), Coordinating Committee for
International Voluntary Service (CCIVS) pri UNESCO (United Nations Edukational,
Scientific and Cultural Organization). Dobrovoľnícke sociálne služby Európy Freiwillige
Soziale Dienste Europa (FSDE). (Rada mládeže Slovenska, 2008)
„Dobrovoľníctvo mladých ľudí má na Slovensku dlhodobú tradíciu. Aj v súčasnosti s do
dobrovoľníckych aktivít zapája čoraz viac mladých ľudí.“ (www.portal.gov.sk In:
Radková, 2011, s.88)
„Musíme sa učiť z histórie života a ľudstva, aby sme neopakovali chyby minulosti
a motivovali seba a iných od sebectva, bezohľadnosti a ľahostajnosti k spoluzodpovednosti
za život svoj a iných. (Radková, 2003, s.24)
25
V riešení humanitných problémov je nasadenie dobrovoľníkov nenahraditeľné.
Dobrovoľnícke pôsobenie v iných krajinách, pri rozvoji zaostalejších častí sveta napomáha
zvyšovať podvedomie o problémoch rozvojovej pomoci. V záujme podpory a rozvoja
dobrovoľníctva bol rok 2011 vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. Všeobecným
cieľom dobrovoľníctva je podpora a podnecovanie prostredníctvom výmeny skúseností,
osvedčených postupov členských štátov, vytvoriť zdravšie podmienky pre spoločnosť.
Dobrovoľnícke činnosti sa tým v Európskej únii viac zviditeľnia. (Chomová, 2011.)
V treťom svete pracujú dobrovoľnícke organizácie prevažne zo západu, ale chudobné
krajiny podporujú práve dobrovoľníci z USA a Kanady, priamou materiálnou pomocou,
(ktorú medzi sebou vyzbierajú). Materiálnou a potravinovou pomocou najviac prispievajú
predovšetkým neziskové organizácie a dobrovoľní darcovia. Medzi výrazne dobrovoľnícke
zdravotné a sociálne aktivity na Slovensku sa zaraďuje profesor Krčméry, rektor Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety v Bratislave (lekár, vedec, odborník na
tropickú medicínu, infekčné choroby a onkológiu, člen Kráľovského kolégia lekárov
a Amerického kolégia). Profesor Krčméry je zakladateľ tropického tímu Slovensko
a Národného referenčného centra pre Tropické choroby v Bratislave, ktorý spolu so svojím
tímom vytvoril viac ako 50 projektov. Svoju prácu zameral na pomoc obyvateľstvu
afrického kontinentu: Haiti, Sudán, Uganda, Etiópia, Keňa,
Zambia, Tanzánia,
Burundi, Lesotho, Rwanda, ale aj Kambodža, Lisabon, Ukrajina, Arménsko, Vietnam
a Slovensko (útulok pre bezdomovcov Mea Culpa a útulky pre opustené ženy s deťmi).
http://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty 17.3.2012
„Dobročinnosť je materským mliekom občianskej spoločnosti. Ľudia sa v občianskej
spoločnosti nemusia obracať na vládu. Ak chcú dosiahnuť nejaký verejný cieľ, obrátia sa
jeden na druhého.“ (Novak, 1998, s. 172)
2. 4 Filantropia u nás v porovnaní so svetom
„Medzi zákonmi, ktoré vládnu ľudskej spoločnosti, existuje jeden, ktorý sa zdá
presnejší a jasnejší ako všetky ostatné. Ak majú ľudia ostať civilizovaní alebo ak sa takými
majú stať, musí narastať umenie spoločného združovania sa a zlepšovať sa v takom istom
pomere, ako sa zvyšuje rovnosť podmienok.”(Tocqueville 1835, preklad 1992, In: Barát
a kol., 2000, s. 24)
26
Barát ďalej uvádza, že pred viac ako sto päťdesiatimi rokmi prišiel Francúz Alexis de
Tocqueville do Spojených štátov, aby pochopil, ako funguje demokracia. Dospel k záveru,
že najdôležitejšou podmienkou jej fungovania je fungujúci systém súkromných združení,
ktoré by sme dnes označili pojmom súkromný neziskový sektor.
Na Slovensku majú mimovládne dobrovoľnícke aktivity dlhodobú tradíciu. Po zmene
politického režimu v novembri 1989, popri štátnom a podnikateľskom sektore vznikol aj
tretí sektor, nastúpilo obdobie rozmachu tretieho sektora a dobrovoľníctva. Transformácia
spoločnosti dala do pohybu celospoločenský potenciál, vzrastali dosial nepoznané sociálne
problémy (nezamestnanosť, bezdomovci) na základe čoho sa začal vytvárať priestor pre
rôzne formy sociálnej pomoci, dobročinnosti, vzrastala solidarita a filantropia. Tretí sektor
si začal budovať potrebné vzťahy so samosprávou aj so štátom. Význam dobrovoľníctva
sa dostáva do popredia,
prieskumy verejnej mienky potvrdzujú že verejnosť kladne
hodnotí organizácie, ktoré sa zaoberajú zdravotnou a sociálnou starostlivosťou. Po zmene
politického systému nastala invázia mimovládnych neziskových organizácií, bolo
zaregistrovaných 17844
neziskových organizácii (nadácie, občianske združenia,
neinvestičné fondy). Mimovládne organizácie pôsobia na celom území Slovenska
v rôznych oblastiach, čím evidujeme značné rozdiely v počtoch v jednotlivých regiónoch.
(Radková, 2003)
Mladí ľudia sa zúčastňujú dobrovoľníckych aktivít pomerne pravidelne. Vo výskume
na účastníkoch Medzinárodných táborov dobrovoľníckej práce bolo zistené, že
pravidelných účastníkov môžeme nájsť v Západnej, Strednej a Severnej Európe a na
Balkáne. Tých, ktorí sa nezapájajú do dobrovoľných činností alebo len zriedkavo
nachádzame v Južnej a Východnej Európe, v Severnej Amerike a v Ázii. Najaktívnejších
mladých ľudí nachádzame v Západnej Európe, kde je pravdepodobne dobrovoľníctvo
najviac rozvinuté a mladí ľudia majú najviac informácií o možných aktivitách. Pri
výskumnej analýze sa objavili rozdiely medzi dobrovoľníkmi z rôznych krajín. Napríklad
umelecké projekty preferujú účastníci z Ázie a Severnej Európy. Prácu s ľuďmi si vyberajú
najmä mladí ľudia z Južnej, Strednej, Východnej a Západnej Európy. Manuálna činnosť sa
preferuje medzi účastníkmi z Balkánu, Východnej a Západnej Európy. Vo Východnej a
Strednej
Európe
často
prevládajú
ešte
negatívne
asociácie
s dobrovoľníctvom.
www.inex.sk/data/files/block_file_41_vyskum_inex_slovakia_dobrovolnictvo_a_mladi_lu
dia_z_roznych_krajin.pdf
Vo vyspelých demokratických krajinách napríklad v Českej republike, bolo
vytvorenie Zákona o dobrovoľníctve veľkým prínosom hlavne z finančného a sociálneho
27
hľadiska. Zabezpečuje sa tým finančná podpora a sociálna ochrana pre organizácie
a samotných dobrovoľníkov. Spojené kráľovstvo – udeľuje dobrovoľnícke víza pre
dobrovoľníkov, ktorí prichádzajú zo zahraničia. Dobrovoľníci majú definovaný status
a úrady sa riadia podľa predpísaných postupov. Švédsko – dobrovoľníci po vyplnení
formulára majú zabezpečenú zdravotnícku starostlivosť, akú dostávajú občania Švédska.
Holandsko – príjem dobrovoľníkov je zdanený a suma príjmu je 700,00 EUR na rok. Ak je
uvedená suma presiahnutá, považuje sa ako nezdaniteľná čiastka. Taliansko – má Zákon
o rozvoji a spolupráci v dobrovoľníctve, ktorým
vláda koriguje dobrovoľnícku službu
v krajinách tretieho sveta. Maďarsko – má Národné dobrovoľnícke centrum, ktoré je
funkčné od septembra 2003. Centrum poskytuje poradenstvo, školenia a podporu pre
organizácie, ktoré sa zaoberajú koordinovaným dobrovoľníctvom.
www.mvro.sk/sk/dobrovolnictvo/dobrovolnictvo-v-sr-a-vo-svete
Tabuľka č.2 Počet mimovládnych neziskových organizácii na Slovensku v rokoch 20022006 podľa právnej úpravy. (Zdroj: ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
cpf.sk/files/File/MVO%20a%20dobrovolnictvo.pdf
Právna forma
Občianske
2002
2003
2004
2005
2006
20 803
20 575
23 789
23 622
27 906
345
440
513
493
555
215
397
831
845
1 365
553
249
305
325
475
122
115
152
združenie
Neinvestičný
fond
Nezisková
organizácia
poskytujúca
verejnoprospešné
služby
Nadácie
Organizácia
s medzinárodným
prvkom
Združenie
952
právnických osôb
Združenie obcí
Spolu
293
21 916
21 661
25 560
25 400
31 698
28
3 Filantropia v súčasnosti ako darcovstvo
Filantropické dávanie chápeme predovšetkým ako rozvojový typ dávania, pretože sa
orientuje najmä na vzdelávanie a kultúru. Tieto sociálne inovácie vychádza z princípu
„nedaj rybu, ale nauč chytať ryby”, alebo „pomáhať tým, ktorí sú si sami schopní a
ochotní pomôcť”. (Barát a kol., 2000, s.26)
Filantrop môže byť jednotlivec, ktorý vymyslí alebo podporí verejnoprospešný
nápad a snaží sa ho realizovať. K realizácii sú potrebné financie, vynaloženie energie
a potrebného času na vopred stanovený cieľ. V súčasnosti sa Slovensku prebiehajú za
finančnej pomoci občanov humanitárne projekty: Nadácia pre deti Slovenska ktorá
organizuje Hodinu deťom.
- „Dobrý Anjel,“ (filantropi Andrej Kiska a Igor Brossmann) pomáha rodinám s deťmi,
ktoré sú vo finančnej tiesni,
alebo vážnej zdravotnej situácii (rakovina, chronické
zlyhanie obličiek, cystická fibróza, detská mozgová obrna, Downov syndróm, svalová
dystrofia). Tento projekt podporuje relatívne malými, pravidelnými, mesačnými čiastkami
veľké množstvo darcov „Dobrých anjelov“. Pomoc putuje tisícom vážne chorým. Dobrý
Anjel poskytuje pravidelnú humanitárnu finančnú pomoc ľuďom, bez ohľadu na ich
etnický pôvod, náboženstvo a politické vyznanie.
- „Úsmev ako dar,“ (zakladateľ pán Július Hron, predseda spoločnosti MUDr. Jozef
Mikloško) je najstaršia a najväčšia dobrovoľnícka mimovládna organizácia, ktorá
podporuje detí žijúce v detských domovoch. Benefičné vianočné koncerty sa konajú už
dvadsaťpäť rokov a zviditeľňujú problematiku detí. Zbierky sa uskutočňujú na celom
Slovensku, výťažok putuje na rozvojové projekty pre deti z detských domovov a pre
náhradne rodiny.
- „Srdce pre deti 2011“ názov charitatívneho programu (najemotívnejší prenos TV JOJ),
využíva systém darcovstva pod názvom „Dobrá krajina“ v spolupráci vydavateľstva
Ringier a Nadácie Pontis. Táto zbierka registrovaná Ministerstvom vnútra SR prispela
sumou 760645,00 EUR pre hendikepované deti s vrodenými vývojovými poruchami
a poskytla pomoc rodinám s deťmi, ktoré sa ocitli v zlej sociálnej situácie. Cieľom akcie
bola v prvom rade pomoc deťom, ktoré to nemajú v živote ľahké, ale aj pomoc otvoriť oči
všetkým ľuďom, aby nebrali život na ľahkú váhu a vážili si ho. Charitatívna akcia bola
podporovaná známymi tvárami z hudobného sveta, moderátormi a prostredníctvom
29
odoslanej prázdnej textovej správy sa mohlo prispieť. František Borovský (generálny
riaditeľ TV JOJ) povedal: „Myslím si, že pomôcť znamená urobiť svet krajším pre niekoho
a už len minimálne pre tento pocit to stojí za to“. www.joj.sk/2011-srdce-predeti/epizody/2011-12-04-2011-srdce-pre-deti.html
Nadácia Petra Dvorského pre hendikepované deti, Nadácia pre podporu Detskej
onkológie, Nadácia pre deti Slovenska Hodina deťom vyhlásila 13. ročník Grantového
programu Hodina Deťom. Nadácie sú dotované z verejných zdrojov, výnosy získavajú od
súkromných spoločností, zahraničných darcov, individuálnych darcov, z verejných
zbierok. Na zrealizovanie verejnoprospešných aktivít sa poskytujú granty do programu sa
môže zapojiť každý kto spĺňa kritéria.
Výnosy z 2% daní fyzických a právnických osôb sa môžu použiť na všestranné účely
ako napríklad - ochrana ľudských práv, životného prostredia, ochrana a podpora zdravia,
občanov zdravotne postihnutých, poskytovanie sociálnej pomoci, rozvoj a ochrana
duchovných hodnôt, podpora vzdelávania, športu detí, mládeže, ochrana prírodných
a kultúrnych hodnôt.
www.cpf.sk/sk/akym-sposobom-je-mozne-darovat/
Filantropia ako darcovstvo sa pokúša riešiť problémy slabších či handicapovaných
v širších súvislostiach, s tendenciou organizovať celý systém starostlivosti o tieto
problematické skupiny. Dáva nádej, poskytuje starostlivosť, vedie ľudí k spolupráci
a k aktívnym životným postojom. Filantropia ako darcovstvo predstavuje takú formu
pomoci, ktorá sústreďuje energiu a prostriedky s účelom koordinovanej a efektívnejšej
pomoci, ktorá je zameraná na dopredu určený cieľ.
Organizovaná filantropia poskytuje darcom v moderných spoločnostiach možnosť
angažovať a zapájať sa do oblastí, ktoré sú opomenuté, a tak sa „človek darca“ stáva
angažovaným. Filantropiu v súčasnosti možno označiť ako súhrn činností
s formou
správania sa, ktoré vedome podporujú jednotlivca, skupinu, alebo organizáciu za účelom
dosiahnutia vyššej kvality života jednotlivca a spoločnosti.
Individuálna filantropia je súhrn zdrojov získaných od individuálnych darcov jednotlivcov. Táto metóda získavania finančných prostriedkov je najstabilnejšia metóda
fundraisingu a oproti firemnej filantropie má veľkú výhodu v tom, že strata jedného alebo
dvoch darcov organizáciu nepoloží. Je to akýkoľvek altruistický čin, ktorý smeruje
k podpore dobra alebo zlepšení kvality života.
Filantropia, darcovstvo, dobročinnosť, charita, mecenášstvo sú pojmy založené na
nezištnom darovaní. Pohľad na „dar“ od dávnej minulosti z hľadiska morálky sa považoval
30
za princíp spravodlivosti. Podiel na bohatstve a šťastí, ktoré sa ponúkajú, by mali slúžiť
chudobným a deťom. Na úroveň darcovstva má vplyv vzdelanie, najväčší podiel darcov je
medzi vysokoškolákmi, najmenej darcov je medzi osobami so základným vzdelaním.
Podiel darcov sa zvyšuje aj stúpajúcim vekom, z vyšších spoločenských vrstiev
a veriacich. Ďalší potenciálni darcovia by peniaze darovali, keby mali istotu, že budú
použité k správnemu účelu. (Skovajsa, 2010)
3. 1 Motivácia darcov
„Je zrejmé, že keď sa ľudia snažia, dokážu pomôcť nielen veci a iným ľuďom, ale
zároveň sa udeje niečo veľmi zvláštne i s darcom. Ak je takých prípadov viac,
v spoločenstve a v národe silnie duch súcitu, spolupatričnosť a dôvery.“
(Brian O´Connell In: Novak, 1998, s.159)
Kapitalizmus je najväčšou nádejou chudobných v treťom svete. Ľudia v biznise
hovoria o darovaných peniazoch ako o zrážkach z daní, ale väčšina z nich obdarúva
z vlastného presvedčenia. Tí, ktorí poznali chudobu chcú vyjadriť vďačnosť, podporiť
systém, osobitne vzdelávanie, výskum, duchovné oblasti.
Zbavovanie sa peňazí je
rafinovaným umením. Vyhadzovať ich z okna je ľahké, ale dosiahnuť s nimi požadované
účinky a nájsť správne ruky, do ktorých ich vložiť, to je oveľa ťažšie.
Biznis je náročné
povolanie a človek sa nestáva dobrým biznismenom len tým, že zarába peniaze. Potešenie
z poslania v biznise vyplýva z pocitu, že systém ktorého je biznis súčasťou, je pre ľudstvo
blahodarne a predstavuje spoločenský efekt. (Novak, 1998, s.12)
Darom sa prejavuje súcit a tiež účasť pre potreby iných, meníme a ovplyvňujeme
životy ľudí. Stávame sa súčasťou niečoho, čo nás naplňuje a dáva nám zmysel. Dar je
znakom dôvery a odvahy túto dôveru šíriť. Ľudia darovávajú z rôznych pohnútok,
napríklad pri oslovení dobrovoľníkov na ulici. Darcovstvo je v dnešnom svete osobnejšie
ako v minulosti, zaujímame sa o to ako boli darované peniaze použité. Darcom sa môže
stať každý človek, ktorý sa rozhodne darovať, pritom nie je rozhodujúca kvantita, pretože
aj viacero malých darov pomôže ľuďom. Na Slovensku ľudia darovávajú anonymne, lebo
si myslia si že dávajú málo.
www.cpf.sk/sk/preco-sa-ludia-rozhodnu-venovat-svoj-cas-pripadne-peniaze-inym/
31
Veľa ľudí je presvedčených o tom, že svet financií nemá záujem o malého človeka,
alebo lepšie povedané o ľudí s nízkymi alebo stredne vysokými príjmami, ktorí
k celkovému
hospodárskemu
výsledku
prispievajú
málo.
S určitosťou
môžeme
konštatovať, že finančníci a veľké spoločnosti sú charakterizované neoblomným úsilím
dosahovať zisky. Dôvody darcovstva, altruizmu, alebo inak povedané solidárneho
správania sa môžu mať rôzne dôvody ako napríklad:
nevedomá forma, ktorá je
podmienená genetikou, alebo psychologické dôvody. Tieto dôvody majú základ v morálke
a pôsobia v rôznej miere na rôznych ľudí. Rozoznávame darcovstvo emotívne, darcovstvo
zlého svedomia, rozvojové darcovstvo, normatívne darcovstvo.
Ľudia neposkytujú peniaze iba preto aby podporili určitý cieľ, ale tiež preto, lebo
majú z tejto prejavenej dobročinnosti radosť (v sebe, vo svojom srdci). Pomáhať ľuďom je
úžasné a hodné úcty, ale pomáhať ľuďom krátkodobo nepostačuje. Najdôležitejšie je, aby
si ľudia pomáhali sami a to dlhodobo. Ekonomická situácia a tradícia finančných darov je
odlišná. Sú jedinci, ktorí chcú okrem rodiny zanechať majetok v prospech ušľachtilých
cieľov, v takomto prípade nie je výnimočné ak sa rozhodnú svoj majetok venovať charite
či inej verejnoprospešnej organizácie. Mnohokrát je dobročinnosť stimulovaná osobnou
skúsenosťou. Bohatí chcú preukázať vďačnosť za niečo, čo im pomohlo uspieť – napríklad
ľuďom v nemocnici, ktorá im zachránila život. Dôvodom pre dobročinnosť môže byť aj
samotný pocit toho, že si uvedomujú svoje šťastie, a na základe tohto uvedomelého pocitu
chcú niečo vrátiť. www.cpf.sk/sk/preco-sa-ludia-rozhodnu-venovat-svoj-cas-pripadnepeniaze-inym/
Hlavnou myšlienkou Carnegieho článku s názvom „Evanjelium bohatstva (Gospel of
Wealth)“ bolo, že boháč by sa mal počas svojho života rozumným spôsobom zbaviť
všetkých svojich peňazí. Poskytnúť by sa mali chudobným od narodenia, aby využili svoj
talent na prekonanie vlastnej chudoby. Podľa Carnegie sú len tri spôsoby, ako možno
zaobchádzať s bohatstvom: zanechať ho rodinám nebohých, možno ho odkázať na verejné
účely, alebo vlastníci ním môžu disponovať počas svojho života.
Tí, ktorých povolaním je biznis, by si mali čo najskôr uvedomiť, že toto povolanie,
viac než si mysleli, vedie k dávaniu, a k potrebe učiť sa umeniu dávať. Potečenie
z poslania v biznise je len jedna polovica, vyplýva z pocitu, že systém ktorého je biznis
súčasťou je pre ľudstvo vysoko morálny, blahodarný a zaraďuje sa medzi najväčšie
výdobytky spoločnosti. Druhá polovica je osobná sa týka sa nájdeniu zmyslu a cieľa toho,
čo človek robí. (Novak, 1998)
32
3. 2 Formy darov
Filantropia označuje oblasť altruistického ľudského úsilia, snažiaceho sa o zlepšenie
života ľudí prostredníctvom darcovstva, či už v podobe vynaloženého času, skúseností,
poskytnutej rade či informácie a v neposlednom rade aj peňazí. Nemusí mať vždy len
podobu charitatívneho uspokojovania základných potrieb, darcovstvo nie je len o súcite,
ako sa často hovorí (aj keď je empatia potrebná).
Dar je prejavom dobra a ľudskosti, záujmu o ľudí, život, prírodu a spoločnosť v
ktorej žijeme. Darovanie môže byť dobrá investícia v pravom zmysle slova, avšak
darcovstvo nie je len o peniazoch. Darovať je viac ako dostať. www.cpf.sk/sk/filantropia
Ľudia, ktorí majú veľké srdcia a otvorené oči, vnímajú potreby núdznych a sú ochotní
pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v ťažkých životných a sociálnych situáciách. Ide
hlavne o pomoc osamelým starším ľuďom, chorým a postihnutým, deťom v nemocniciach,
detských domovoch, rodinám v hmotnej núdzi. Medzi špecifický druh dobročinnosti
zaraďujeme adopciu na diaľku. Podstata adopcie spočíva v tom, že sa sponzorujú deti
z rozvojových krajín, alebo z krajín ktoré sú postihnuté vojnou alebo živelnou pohromou.
Jedná sa väčšinou o siroty, alebo veľmi chudobné deti o ktoré sa rodičia nemôžu postarať
z dôvodu chudoby.
Slovenská katolícka charita realizuje projekt Adopcia na diaľku®
už 15 rokov.
Slovenský darcovia pomáhajú deťom v Indii, Albánsku na Haiti a vo Vietname. Projekt je
postavený na vzťahu darcu a obdarovaného dieťaťa. Ten, kto sa rozhodne zapojiť do
programu sa stáva adoptívnym rodičom. Pomoc je poskytovaná vo forme pravidelných
príspevkov na konkrétne dieťa, ktoré je darcovi pridelené. Vďaka Slovákom ochotným
poskytovať pomôcť bolo doteraz podporených viac ako 2200 detí, ktoré dostali možnosť
navštevovať školu a rozvíjať ďalej svoj potenciál.
Slováci sú solidárni, svedčí o tom aj
vysoká čiastka darovaných peňazí v rámci pokračujúcej zbierky na podporu obyvateľov
Haiti ktorých postihlo ničivé zemetrasenie. Doteraz charita vyzbierala 309 000 EUR z toho
sumou 70 000 EUR prostredníctvom medzinárodnej organizácie Caritas Internationalis
podporili slovenských záchranárov a lekárov z Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej
práce sv. Alžbety v Bratislave, ktorí na Haiti pomáhali alebo tam ešte pôsobia.(Slovenská
katolícka charita, 2011)
Štedrosť a filantropia patria k sebe, aj keď podmienkou darovania teda nie je
bohatstvo, ako je to často prezentované. Často sú to životné skúsenosti, oslovenie zo strany
priateľa, či rodinná tradícia, alebo hľadanie cesty k vyriešeniu problému, či odpoveď na
33
výzvy budúcnosti. Preto aj filantropické darcovstvo, ktoré sa snažíme rozvíjať, venuje
svoje zdroje na podporovanie tých, ktorí sú sami schopní a ochotní pomôcť sebe
a ostatným. www.cpf.sk/sk/filantropia
3. 3 Významné osobnosti vo filantropii
Medzi najvýznamnejších filantropov 19. storočia patril bezpochyby JOHN D.
ROCKEFELLER – „nepoznám nič opovrhnutejšie ako zarábať peniaze za účelom
peňazí“, americkému naftovému magnátovi sa pripisuje zásluha na poli veľkých darcov
modernej dobročinnosti. Cielená filantropia bola zameraná na vzdelanie, (University of
Chicago, Rockefeller university) medicínu a vedecké účely. Podľa Rockefellera
„schopnosť zarábať peniaze je dar od Boha, aby sa rozmnožovali a používali pre dobro
ľudstva“. Rockefellerova nadácia je dodnes najväčšou charitatívnou organizáciou na svete.
Nemenej významný filantrop ANDREW CARNEGIE zastával názor, že „Človek, ktorý
zomrie bohatý, by sa mal hanbiť“. Narodil sa pomerne v chudobnej rodine a od dvanástich
rokov musel pracovať, aby pomohol prežiť rodine. Najvýnimočnejší biznismen
v americkej a svetovej histórii zastával názor, že bohatí majú povinnosť rozdeliť sa so
svojim bohatstvom, pretože len tak je možný sociálny pokrok. Carnegiemu sa podarilo
zbaviť 90 % svojho majetku, z jeho darov pripadlo 80 % na intelektuálnu podporu,
vybudoval obrovský komplex budov, univerzity, inštitúty, školy a 1946 knižníc. Zarobené
peniaze opätovne vkladal do firmy ako investíciu do budúcnosti. Carnegie nezarábal len
peniaze, vytváral nové modely veľkých manažnentov, nové technológie, priemyselné
odvetvia, nové pracovné miesta a úplne nové možnosti ľudskej civilizácie. (Novak, 1998).
BERNARD VAN LEER - Holandský priemyselník a filantrop založil v roku 1949 nadáciu,
nadačné fondy a akcie s poslaním zlepšiť príležitosti pre deti do 8 rokov, ktoré vyrastajú
v ťažkej sociálne a ekonomickej situácie. Nadácia od roku 2009 sleduje: kvalitu učenia
v rannom veku, zníženie násilia a zlepšenie fyzického prostredia v živote malých detí.
Svoje aktivity zameriava v krajinách Brazília, India, Izrael, Holansko, Peru, Tanzánia,
Uganda, Turecko, regionálny prístup v rámci EU. Do roku 2012 bude nadácia pracovať
v Karibiku, Mexiku a Južnej Afrike v problematických oblastiach v predchádzajúcich
strategických plánoch.
ATLANTIK PHILANTROPIES je súkromná nadácia založená
v roku 1982, zakladateľ Charles F. Chuck Feeney sa zameriaval na zdravotné a sociálne
34
projekty v Austrálii, Bermudy, Severné Írsko, Írska republika, Južná Afrika, spojené štáty
a Vietnam. Od roku 2007 sa zameriava predovšetkým na sociálnu spravodlivosť. Feeney
bol najväčší charitatívny darca v americkej histórii, svoje dary sústreďoval v štyroch
oblastiach: deti a mládež, starnutie, zdravie ľudu a zmierenie ľudských práv. (Books
LLCR, 2011)
Medzi najúspešnejších podnikateľov a filantropov na svete sa v súčasnej dobe
zaraďuje BILL GATES spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Corporation, (celosvetový
softvérový líder). Od roku 2008 zastáva funkciu poradcu pre globálne projekty, aby
posilnil svoju filantropickú činnosť, ktorá sa prejavuje hlavne v dobročinnej nadácii Bill
& Melinda Gates Foundation. Nadácia poskytuje vakcíny proti detskej obrne, pokračuje
v špičkovom výskumnom projekte na prevenciu malárie, tuberkulóze a vakcíny, ktorá by
mala zabrániť šíreniu HIV a AIDS. Očkovanie zachránilo mnoho životov a má potenciál
zachrániť ďalšie milióny životov. Gatesová nadácia financuje liečbu HIV pre celú Afriku
a Áziu, (všetky vakcíny sú v Afrike a v juhovýchodnej Ázii zadarmo). Nadácia v prvom
roku vynaložila 100 miliónov dolárov (doposiaľ najvyššia jednorazová dotácia) na priamu
pomoc nadácii Rotary imunizačným aktivitám realizovaným Celosvetovou iniciatívou
k vyliečeniu detskej obrny Global Polio Eradication Initiative (GPEI), ktorú riadi Svetová
zdravotnícka organizácia (WHO) v spolupráci s Centrom pre sledovanie a predchádzanie
chorôb (CDC) s agentúrou Detského fondu Spojených národov (UNICEF).
www.rotary2240.org/admin/documents/ybiscz0126/goodNews/files/file_9.pdf
V súčasnosti nám môžu poslúžiť príklady GEORGEA SOROSA (filantrop
maďarskej národnosti), ktorý investoval do podpory vzdelávacích projektov. Je
zakladateľom Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Institute), celosvetových sieti
filantropických organizácií aktívnych vo viac ako 50 krajín sveta. Vzniknuté nezávislé
nadácie sú rozšírené v 24 krajinách strednej a východnej Európy, v Spoločenstve nových
nezávislých štátov, v Severnej Amerike, v Juhoafrickej republike a Haity. Poskytol
niekoľko sto miliónov dolárov na podporu ruských vedcov po rozpade Sovietskeho zväzu.
Cieľovou skupinou Sorosových nadácií sú učitelia, profesori, študenti, mimovládne
organizácie, národnostné menšiny. Založil Stredoeurópske univerzity v Budapešti a vo
Varšave, ktoré predstavujú okno do sveta medzinárodnej vzdelanosti pre študentov z celej
východnej Európy a strednej Ázie.
Podporné programy rešpektujú práva menšín, sú zamerané na vzdelávanie, na
podporu vyššieho vzdelávania, kultúru, umenie, vedu, medicínu a životné prostredie.
www.osf.sk/o_nas/george_soros_a_open_society_foundations/
35
4 Humanitárne projekty
„Keď som si prečítal, že alžírsky povstalci zmasakrovali istú dedinu a deťom poodtínali
nohy a ruky, zašiel som nahnevaný do kostola a zlosť a smútok som si začal vylievať na
Všemohúceho: Ty nemôžeš existovať, ak by si existoval, tak by si bol tie nevinné deti
zachránil, kde si bol keď ich zabíjali, kde si bol keď ich vyháňali z domov. Obraz sa ani
nepohol, z oltára však stroho zaznelo: a kde si bol Ty, kde ste boli Vy, Vy všetci?“
(Krčméry In: Čvrtletník akademické obce JU v Českých Budejovicich, 2006, s.12)
Mimovládna medzinárodná a humanitárna zdravotná organizácia (MSF) – LEKÁRI
BEZ HRANÍC - Médecins Sans Frontières (MSF) je nezávislá, neutrálna a svojho druhu
najväčšia organizácia na svete. Bola založená v roku 1971 francúzskymi lekármi a toho
času zamestnáva cez 2 500 medzinárodných dobrovoľníkov a 25 000 miestnych
pracovníkov. Výjazd na misiu je dobrovoľný, pracovníci poskytujú svoj čas a svoje
profesionálne schopnosti ľudom, ktorí sú v núdzi. Je to práca náročná a tvrdá, vyžaduje
obetavosť, vzdať sa času a životnej úrovne. Dobrovoľníci poskytujú kvalifikovanú
odbornú starostlivosť, prevádzajú výcviky a potrebné školenia miestnym lekárom,
zdravotným sestrám a celému personálu. Organizácia sa delí na národné sekcie ktoré sa
nachádzajú v štátoch: Austrália, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Hong Kong, Holandsko,
Japonsko, Kanada, Luxembursko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Taliansko,
USA, Španielsku, Švédsku, Švajčiarsku a vo Veľkej Británii (v celkovom počte 18 sekcii).
Riadiace operačné centrá sa nachádzajú v Amsterdame, Barcelone, Bruseli, Paríži a v
Ženeve. Programy sú zamerané predovšetkým na takzvané ignorované choroby (malária,
tuberkulóza, HIV/AIDS a spavá choroba). Pomoc sa sústreďuje na obete, ktoré žijú
v chudobných štvrtiach - deti ulice, kde sú rozšírené epidémie z dôvodov vojnových
konfliktov, alebo prírodnej katastrofe. Pomoc sa poskytuje všetkým obetiam bez rozdielu
vierovyznania, rasy a pohlavia, či rozdielneho politické názoru. Organizácia má
rovnocenný prístup ku všetkým ľuďom v núdzi na svojich humanitárnych misiách po
celom svete. Okrem záchranných misií sa zameriavajú aj na obnovu zdravotníckych
systémov zdevastovaných konfliktami, poskytujú informácie o porušovaní základných
ľudských právach a o zločinoch ktoré sa páchajú na obyvateľoch. Príjmy pre fungovanie
organizácie pochádzajú zo súkromných zdrojov, ktoré tvoria viac ako 90% všetkých
príjmov organizácie. www.lekari-bez-hranic.cz/
36
V rozvojových krajinách žije 4,8 miliardy ľudí z celkového počtu 6 miliárd ľudí na
svete. Asi jeden a pol miliardy z nich trpí hladom, dve miliardy je nakazených
tuberkulózou, 600 miliónov detí sa nakazí maláriou a asi 50 miliónov ľudí je
infikovaných HIV. Desiatky miliónov detí zomiera na tieto najčastejšie infekcie a ďalších
desať miliónov zomiera hladom. Smrť sa odstrániť nedá, ale lekári bojujú proti utrpeniu.
Práca pre chudobných ľudí v rozvojových krajinách si vyžaduje človeka ochotného
pracovať v chudobných životných podmienkach v náročnom klimatickom podnebí. Je
veľmi dôležité si uvedomiť, prečo chceme ísť do projektu a do akej miery vydržíme
znášať záťaž prostredia.
„Úprimná vďaka všetkým, lekárom, sestrám, logistom, sociálnym pracovníkom, ale aj
referentom, úradníkom, šoférom, starým a chorým, ktorí sa za nás modlia. Je jedno, či nám
posielajú tisíce eur alebo jeden Otčenáš. Podstatné je, že cítia solidaritu s druhými.“
profesor MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, zriaďovateľ Vysokej školy zdravotníctva a
sociálnej práce svätej Alžbety.
Humanitárne a rozvojové projekty, ktorých je viac ako päťdesiat sú zamerané
predovšetkým
na
zdravotníctvo,
školstvo
a sociálnu
prácu.
v ponižujúcich a ničivých podmienkach extrémnej chudoby
V súčasnosti
žije
viac než miliarda ľudí.
Cieľom misie je prispieť k rozvoju a pozdvihnúť chudobných ľudí pôsobením činností.
Projekty Kambodža: Klinika sv. Maximiliána Kolbeho, House of Famili, Phnom Penh
hlavný sponzor a realizátor projektu je Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce svätej
Alžbety, n.o., a Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (sponzor projektu).
Projekt vznikol v roku 2003 sirotám a polosirotám poskytuje liečbu vysokoaktívnu
antiretrovirálnu terapiu (HAART), ktorá zastavuje vírus imunitnej nedostatočnosti (HIV)
a deťom predlžuje život. Kapacita detí je 50, deťom sa poskytuje ubytovanie a celodenná
starostlivosť, školské a voľno časové aktivity. Po piatich rokoch sa kapacita zvýšila na
vyše 100 detí a rodinných príslušníkov. Daniela ´s house of famili pre deti s HIV/AIDS
Sihanoukville HOF, s kapacitou 30 detí, od roku 2008 sponzoruje Vysoká škola
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety na čele s profesorom Krčmérym
spolu s
Nadáciou a občianskym združením Dvojfarebný svet Daniely Hantuchovej, s finančnou
podporou pre siroty a polosiroty z Kambodže, ktoré sú
HIV pozitívne. Všetky finančné
prostriedky ktoré získala fotením kalendárov, poukázala na liečbu HIV pozitívnym deťom
do Kambodže. O deti sa 24 hodín denne sústavne stará tím lekárov, výsledky sa dostavia
za dva až tri mesiace a sú viditeľné. Lekári tvrdia, že majú radosť z liečby, nakoľko
skutočne pomáha a predlžuje životy a skvalitňuje prežitie malým pacientom. Starostlivosť
37
zabezpečujú lekári a sociálni pracovníci zo Slovenska, ale aj domáci pracovníci. House of
Familly Sihanoukville vznikol v roku 2011 z dôvodu prekročenia kapacít predchádzajúcich
dvoch liečebných domov. Prostredníctvom programu „Dom na polceste“ sa učia staršie
deti samostatnosti. Školský projekt Kommar Chlad AnDong v Phnom Penh, Kambodža
zabezpečuje základné vzdelanie pre deti z chudobných rodín, ktoré nenavštevujú školu pre
zlú ekonomickú a sociálnu situáciu.
www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty
4. 1 Globálne projekty
Na otázku ako dlhodobo znižovať chudobu a podporovať rozvoj v chudobných
oblastiach na Zemi, neexistuje jednoduchá odpoveď. Zo skúseností vieme, že jestvuje celá
rada spôsobov ako bojovať proti chudobe. Jedným zo spôsobov je rozvojová pomoc a
spolupráca, znižovanie dlhov v rozvojový oblastiach, (priame investície) politické reformy
spojené s demokraciou. Na jednej strane sa vykazuje úspešnosť, (štatistika zachránených
životov, zmeny života ľudí k lepšiemu) na strane druhej existuje rozsiahla kritika voči
rozvojovej pomoci. Efektívna rozvojová pomoc je často založená na politických zmenách
a sociálnych situáciách, či sa jedná o obec, región alebo štát. Z toho dôvodu rozvojová
pomoc musí rozhodovať koho svojím programom podporí, s kým bude musieť
spolupracovať a za akú cenu, kto získa a kto stratí. Určujúcim faktorom, kto bude z pomoci
ťažiť je proces a aktéri, ktorí určujú kam a ako bude pomoc smerovaná.
Medzi najväčších globálnych poskytovateľov rozvojovej pomoci sa zaraďuje
Európska únia. Európsky konsenzus uznáva, že chudoba zahrňuje celý rad dimenzii,
vrátene ľudských potrieb (zabezpečenie potravín, zdravotnej pomoci, vzdelávania, práv,
a bezpečnosti). Poukazuje na rozmanitosť podmienok jednotlivých rozvojových oblastí,
pripravuje nové nástroje pre rozvojovú spoluprácu a humanitárnu pomoc.
Medzinárodné hnutie Červeného kríža a Červeného mesiaca je
humanitárna
organizácia s celosvetovou pôsobnosťou, je neutrálna, nezávislá so sídlom v Ženeve.
Vzniklo v roku 1863 na 183 miestach sveta. Činnosť hnutia je zameraná predovšetkým na
materiálnu pomoc zraniteľným skupinám obyvateľstva, humanitárne dodávky liekov,
zdravotníckeho materiálu a potravín. Prvoradá je zdravotnícka starostlivosť, prevoz
38
zdravotníckych zariadení a protetických centier do krízových oblastí a zaistenie pitnej
vody budovaním vodovodov. (Waisová, 2006)
Slovenský Červený kríž sa riadi v zmysle siedmych princípov: humanita, (pomoc pre
zranených na bojiskách bez rozdielu, zmierňovanie ľudského utrpenia) nestrannosť,
neutralita, nezávislosť, dobrovoľnosť, (dobrovoľná, nezištná pomoc) jednota a svetovosť.
Hnutie je celosvetové s právnou povinnosťou vzájomne si pomáhať. Medzinárodný výbor
v Ženeve uznal samostatnú národnú spoločnosť Slovenského Červeného kríža 25. augusta
1993 a 25. októbra bol v Birminghame prijatý za člena. Na základe medzinárodného
práva poskytuje organizovanú ochranu a pomoc obetiam, vojnovým zajatcom, civilným
osobám, raneným, chorým, presídlencom a osobám žijúcim na okupovanom území.
Uskladňuje transport humanitárnej pomoci, získava potraviny nákupom alebo darmi
a dopravuje pomoc na cieľové miesto. Udržiava dôležité vzťahy s darcami, vládami,
národnými a špecializovanými organizáciami. (Štefánková, 2004)
Jednotlivcom a rodinám, ktoré sa stali obeťami živelnej pohromy Slovenský Červený
kríž poskytuje sociálne služby v zmysle zákona o sociálnej pomoci. Poskytuje
opatrovateľské, prepravné služby, spoločné stravovanie, pranie bielizne a ošatenie.
Zabezpečuje útulok pre ľudí bez prístrešia, v domoch pre osamelé matky s deťmi. Pre
zdravotne postihnutých poskytuje možnosť zapožičania kompenzačných a rehabilitačných
pomôcok. Kladie dôraz na protidrogovú prevenciu, taktiež na primárnu prevenciu HIV a
AIDS. Zamestnanci v týchto zariadeniach majú potrebnú kvalifikáciu na výkon týchto
odborných činností.
Medzi každoročné aktivity Slovenského Červeného kríža sa zaraďuje darcovstvo krvi.
Na podporu darcovstva sa každý rok vyhlasuje celoštátne humánne podujatie Študentská
kvapka krvi. Pre Slovenský Červený kríž pracuje vo svojom voľnom čase približne 20 000
dobrovoľníkov niekoľko hodín ročne, združuje mládež v počte 3493 členov a 139 skupín.
„Medzi členov medzinárodných vodným záchranárom (International Life Saving
Federation) patrí vodná záchranná služba, ktorá združuje na celom svete 25 miliónov
členov“. (Štefánková, 2004, s. 20)
Mimovládna
organizácia
pod
názvom
AGENTÚRA
PRE
TECHNICKÚ
SPOLUPRÁCU A ROZVOJ (ACTED) so sídlom v Paríži (Francúzsko)
v roku 1993.
Zamestnáva 150 medzinárodných pracovníkov a viac ako 2000 miestnych pracovníkov.
Má zastúpenie v 5 zónach: Ázia, Afrika, Amerika, Európa, Stredný východ
a v 20
krajinách: Afganistan, Čad, Kongo, demokratická republika Kongo, Haiti, India,
Indonézia, Irak, Kirgizsko, Lisabon, Macedónsko, Nikaragua, Pakistan, Palestína, Srbsko,
39
Srí Lanka, Sudán, Tadžikistan, Uganda, Uzbekistan. Prvé projekty začali v roku 1993
v Kábule pre postihnuté územie mali priniesť úľavu obyvateľom, ktorí žili viac ako 15
rokov v konflikte. Organizácia pokračovala v expanzii o otvárala pobočky v Strednej
Afrike, v roku 1997 s cieľom pomôcť postihnutému obyvateľstvu Kongo- Brazzaville.
Konflikt v Strednej Amerike v roku 1998 po katastrofe „Hurikáne Mitch“, na Balkáne po
konflikte v Kosove a na Strednom východe v roku 2003 na podporu Irackého
obyvateľstva. V roku 2004 sa organizácia naďalej zúčastnila na otvorení misie v Čade
a v Sudáne, reagovala na krízu v Darfúre. V roku 2005 sa začali rekonštrukčné aktivity
v južnej Ázii po cunami a teraz pracuje v Indii a na Srí Lanke. (Books LLCR, 2011)
4. 2
Zelená filantropia
Zelená
filantropia
predstavuje
také
aktivity a projekty,
ktoré
prispievajú
k zachovaniu života na našej planéte. Jeden projekt nemusí mať veľký význam, ale ak sa to
znásobí tisíc, alebo milión krát, prináša
obdivuhodné výsledky pre farmy, parky,
komunitné záhrady, hory, lesy, rieky, jazerá, či potoky. Zelená filantropia pre rodiny
s deťmi je súbor jednoduchých spôsobov, ako ľudia všetkých vekových kategórii
praktizujú a preukazujú svojimi činmi láskavosť k ľuďom a k Zemi. Jednotlivci, rodiny,
skupiny a organizácie celého sveta, ktorí sa pripojili k hnutiu vybudovať spravodlivejší
a trvalo udržateľný rozvoj svetovej komunity.
Veľa detí nevie čo znamená slovo filantropia, ale naučili sme ich zopár
osožných
návykov pre zelenú filantropiu akými sú: úcta k Zemi a životu na nej, vychovávať a vážiť
si život na Zemi. Zapojiť sa do projektov a podujatí môžu aj deti spolu s rodičmi, doma
vo svojej záhrade (obrábať pôdu a plody darovať miestnej potravinovej banke).
Zelená
filantropia znamená milovať a rešpektovať spoločenstvo ku ktorému patríme, ochraňovať
ho a zachovávať pre budúce generácie. Postupnosť krokov v skupinách je taká, že sa
vytvorí plán, vypracuje sa jeden alebo dva projekty, akcia získavania peňazí na činnosť
projektu, ktorý vyžaduje finančné prostriedky, vytvorenie zelenej filantropickej banky.
Organizácia WORLD LIFE FUND (WWF), vynakladá globálne úsilie na ochranu voľne
žijúcich tvorov a ich biotopov. Popredná svetová ochranárska organizácia pracuje v 100
krajinách a je podporovaná (má takmer 5 miliónov členov). Jej poslaním je splniť misiu,
ochrániť prírodu, prírodné oblasti a voľne žijúce populácie rastlín a živočíchov vrátane
40
ohrozených druhov. Podporovať a obnovovať prírodné zdroje, efektívne využívať zdroje
a energie, maximálne zníženie znečistenia. Zaviazali sa zvrátiť degradáciu životného
prostredia našej planéty a budovať budúcnosť v ktorej sú ľudské potreby v súlade
s prírodou.
Prezident a generálny riaditeľ Carter Roberte stanovuje víziu pre WWF:
zachrániť planétu Zem a zladiť potreby človeka k potrebám druhých, ktoré spolu zdieľajú.
Snaha o praktizovanie ochrany, ktorá je ľudská v najširšom slova zmysle, je inšpirovať
komunitné nadnárodné organizácie od tých najmenších po tie najväčšie. Uplatňovať
bohatstvo klientov, znalosti a nadšenie k tomu, aby bol život bohatší v duchu k prírode.
Podpora v nasledujúcom desaťročí je zameraná na devätnásť miest na planéte s najvyššou
prioritou bohatstva a rozmanitosťou prírody, ktoré čelia deštruktívnym výzvam.
Tieto
veľkolepé miesta na svete sú najvzácnejšie a civilizáciou nedotknuté:
- MYSTICKÉ MIESTO AMUR HEILONG, ARKTÍDA, BORNEO, KONŽSKÁ PANVA,
CORAL TROJUHOLNÍK, VÝCHODNÉ HIMALÁJE, GALAPAGOS, KALIFORNSKÝ
ZÁLIV, MADAGASKAR, MEKONG, MESOAMERICAN REEF, NAMÍBIA, SPOJENÉ
ŠTÁTY, JUHOVÝCHOD RIEK A POTOKOV, JUŽNÉ ČILE, YAN GTZE, NORTHERN
GREAT PLAINS.
AMAZONKA obsahuje 1/3 na planéte zostávajúcich dažďových lesov, udržiava milióny
druhov. Dnes žije v tomto regióne viac než 30 miliónov ľudí. Rýchle odlesňovanie
Amazonie pri tomto tempe predstavuje 55 % úbytok do roku 2030. Hroziaca katastrofa
nielen nie len pre región rastlín a živočíchov, ale aj pre celý svet. Žije tu viac než 350
domorodých a etnických skupín, všetci obyvatelia sú závislí na ekosystéme Amazonie.
POBREŽIE VÝCHODNEJ AFRIKY - krajinná oblasť sa radí medzi najchudobnejšie na
svete. Živobytie a zdravie ľudí sú priamo spojené s prírodnými zdrojmi, tí najchudobnejší
z chudobných obyvateľov sveta žijú na hranici prežitia. Zatiaľ čo chudoba vedie ľudí
k využitiu prírody, zároveň ich núti aj k jeho zneužitiu. Dokonca aj tí, ktorí to vedia často
nemajú na výber (keď deti umierajú hladom, záleží len na tom ako ich nakŕmiť).
MOZAMBIK je jedna z najchudobnejších krajín na najchudobnejšom kontinente sveta,
ľudia sa snažia prežiť z jedného dňa na druhý. WWF uľahčí vytvorenie národného parku
QUIRI MBAS a rozšíri rezervy na to, čo je najviac chránené morské oblasti v Indickom
oceáne a Afriky. Chránené morské oblasti poskytujú potrebné príjmy a jedlo pre miestnych
obyvateľov. O nafúknutom bruchu malých detí spôsobené podvýživou, si na mnohých
miestach mysleli, že je to normálna fáza vývoja dieťaťa.
(Helen, and Deffenbacher,
2010)
41
5 Záver
Téma
filantropia je zaujímavá z toho dôvodu, že ľudia okolo nás sa dokážu
prispôsobiť ťažkým životným situáciám, ktoré sú nepredvídateľné a vo väčšine prípadov
neodvrátiteľné. V určitých časových životných etapách sa každému z nás s určitosťou
stalo to, že musel podať pomocnú ruku, či už svojím blízkym, alebo iným ľuďom v núdzi.
Zapájame sa do humanitárnych činností, vieme sa obetovať pre dobro veci a chápeme
pomoc ako samozrejmosť. Nerozmýšľame o tom, či budeme z toho profitovať, ale
ponúkame pomoc z nezištných dôvodov preto, lebo cítime potrebu pomáhať a tým
preukazovať svoje schopnosti a šikovnosť. Zaujímavosťou je, že sa dobrovoľne hlási k
pomoci čím ďalej, tým viac mladých ľudí, čo je veľmi pozitívne a obdivuhodné.
V súčasnej dobe sa dá aj u nás cestovať do zahraničia, nadväzujú sa nové kontakty,
priateľstvá. Dobrovoľníci sa zdokonaľujú po všetkých stránkach a čo je na tom všetkom
pozoruhodné je fakt, že z vykonanej pomoci majú pocit zadosťučinenia. Humanitárna
pomoc smeruje do rôznorodých oblastí
našej planéty, najmä do oblastí postihnutých
prírodnými udalosťami, chudobou, hladomorom a z toho vyplývajúcich veľmi závažných,
nevyliečiteľných smrteľných chorôb.
Týka sa to každého z nás, je to celosvetový problém ľudí celého sveta, všetci
môžeme pomôcť pri týchto nešťastných situáciách. Pomoc je samozrejmosť, lebo nikdy
nevieme, kedy ju budeme potrebovať mi sami, naše deti a rodina. Prejavuje sa pri
zachraňovaní životov, poskytovaní zdravotnej starostlivosti, dodávky jedla, pitnej vody a
oblečenia pre ľudí postihnutých nepriaznivou sociálnou situáciou. Pomoc je aj to, keď
prispejeme malou čiastkou na veľkú vec. Ideálne by bolo, keby si všetci ľudia uvedomili
a precítili vo svojom vnútri podstatu života a vnímali aj druhú stranu, ktorá sa nie svojou
vinou dostala do nepriaznivej situácie. Ľudské činy, morálne zásady a princípy sa dotýkajú
našich vzťahov, pracovných činností, etiky a v konečnom dôsledku celej spoločnosti.
Ľudskosť nás vedie k hľadaniu úcty v pomáhajúcich profesiách. Hodnoty každého z nás
sú v závislosti od filozofie nášho života, humanizmus je zdôrazňovanie súcitu a lásky.
Človek nežije iba pre seba, ale aj pre širšie okolie, rodinu a spoločnosť v ktorej sa
pohybuje. Preukazujeme pri svojej profesii záujem o potreby ľudí v núdzi, prejavujeme
dobrú vôľu a svedomitosť pri výkone povolania. V súčasnosti filantropické sociálne činy
pre ľudstvo a celú planétu znamenajú záchranu a nedajú sa vyvážiť žiadnym bohatstvom,
pretože práve oni sú najvzácnejšie poklady sveta.
42
Zoznam požitej literatúry:
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2006. „Letom svetom do sociálnej práce
v treťom sektore“ 2. prepracované vydanie. Bratislava: ASSP, 2006. s.72
BIBLIA Písmo sväté Starej a Novej zmluvy. 1990. Vydala: Slovenská evanjelická cirkev
a.v., 1990. 266 s. ISBN: 0 564 03222 0
Bednářová, Z., Pelech, L. 2003. Slabikář sociální práce na ulici. Praha: Nadace Open
Siciety Fund, 2003. 104 s. ISBN 80-7239-148-8
Books, LLCR. 2011. PHILANTHROPY, Reference Series, Memphis. USA, 2011. 116 s.
ISBN: 9781156565568
Brozmanová - Gregorová, A. 2009. Analýza dobrovoľníctva na Slovensku. Banská
Bystrica: Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela OU Pedagóg, 2009. 113 s. ISBN
9788080838447
Barát, J a kol. 2000. Čítanka pre pokročilé neziskové organizácie [online]. Bratislava:
Centrum prevencie a riešenia konfliktov. Partners for Democratic Change-Slovakia. 2000.
307s.
ISBN
80-
968095-3-9
[cit.2011-10-29].
Dostupné
na
internete:
http://www.pdcs.sk/files/file/CITANKA_2.pdf
Bednařik, A. a kol. 1998. Čítanka pre neziskové organizácie [online]. Bratislava: Centrum
prevencie a riešenia konfliktov. Partners for Democratic Change-Slovakia, 1998. 199 s.
ISBN80-967890-5-8
[cit.2011-10-09].
Dostupné
na
internete:
http://www.partnerstva.sk/buxus/docs/PDCS_Citanka_pre_NO.pdf
Bučko, L. 2000. MISIOLÓGIA II. Teologické základy misijnej činnosti Cirkvi. Bratislava
1999-2000. 111 s. ISBN 80-88908-66-3
Bučko, L. 2001. MISIOLÓGIA III. Cesty misijnej činnosti Cirkvi, Bratislava: SAP Slovak
Academic Press 2001. 157 s. ISBN 80-85665-21-2
43
Čvrtletník akademické obce JU v Českých Budejoviciach. 2006. České Budejovice:
Rektorát Jihočeskej univerzity, 2006. 47. S. ISSN 1214-7869
Doležalová, A. 2008. Ekonómie, filantropie, altruizmus. Vysoká škola ekonomická
v Praze, Praha: Oeconomica, 2008. 148 s. ISBN 978-80-245-1471
Dudeková, G. Dobrovoľné združovanie na Slovensku v minulosti. [online] Bratislava:
SPACE - Centrum pre analýzu sociálnej politiky 1998. 69 s. Dostupné na internete:
http://www.dejiny.sk/eknihy/gd.htm 1.2.2012
Encyklopédia dobrovoľníctva, 2011. Európsky rok dobrovoľníctva. Bratislava: INEX
Slovakia, 2011. 48 s. ISBN 978-80-89473-01-4
Chomová, S. a kol. 2011. Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry metodický materiál pre
pracovníkov v oblasti kultúry. [online]. Bratislava: Národné osvetové centrum, 2011. 56 s.
ISBN
978-80-7121-334-5
[cit.2011-12-21].
Dostupné
na
internete:
http://www.nocka.sk/uploads/cb/bd/cbbd843f054c3f083af886175c5d3a2c/material_vnutro.
pdf 21.12.2011
Charita časopis Slovenskej katolíckej charity. No.1 2011[online]. [cit.2011-03-04].
Dostupné na internete http://www.charita.sk/docs/pdf/charita_01_2011-web.pdf
Jesse Brundage Sears, 2010. PHILANTHROPY IN THE HISTORY OF AMERICAN
HIGHER EDUCATION. Washington: Govt, Printing Office, Breinigsville, PA USA 16
Ferbuary, 2010. 104 s. ISBN 978-1-152-68624-3
Justin, H. and Deffenbacher, A. 2010. GREEN PHILANTHROPY FOR FAMILIES.
Published by: Green Philanthropy For Families. Org Publications, 2010. 132 s. ISBN 9780-615-33115-7
Keene, M. 2003. Svetové náboženstvá. Bratislava: Ikar, a.s. 2003. 180 s. ISBN 80-711840-2
Matoušek, O. a kol. 2001. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2001. 312 s. ISBN 807178-473-7
44
Mydlíková, E. a kol. 2006. Ako byť prospešný sebe a iným. Bratislava: Asociácia
supervízorov a sociálnych poradcov. 2006. 54 s. ISBN - 978-80-968713-3-9
Mydlíková, E. a kol. 2007. Dobrovoľníctvo – efektívna študentská prax. Bratislava:
Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov, 2007. 42 s. ISBN - 978-80-968713-4-6
Novak, M. 1998. Biznis ako poslanie. Bratislava: Charis spol. s r.o., 1998, 216 s. ISBN 8088743-21-4
Ondrušová, Z. a kol. 2009. Základy sociálnej práce. Brno: MSD, 2009. 139 s. ISBN 97880-7392-109-5
Polačková, Z. 2005. Fundraisingové aktivity: Jak získávat finanční prostrědky od
místní komunity. Praha : Potál, 2005. 120 s. ISBN 80-7178-694-2
Radková, L. 2003. Sociálna práca v treťom sektore. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Trnavskej univerzity, Katedra dobrovoľníctva, 2003. 70 s.
Radková, L. a kol. 2011. Dobrovoľníctvo a problémy súčasnej spoločnosti. Fakulta
zdravotníctva a sociálnej práce TU, Trnava, Trenčín: SpoSoIntE 2011. 186 s. ISBN 97880-89533-07-7
Skovajsa, M. a kol. Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v České
republice. Praha: Portál, s.r.o., 2010. s. 376. ISBN 978-80-7367-681-0
Štefánková, T. a kol. 2004. Čevený kríž a Červený polmesiac portrét medzinárodného
hnutia. [online]. Bratislava: Príroda, s.r.o., 2004. 35 s. ISBN 80-07-01187-0. [cit.2012-0315]. Dostupné na internete:
http://www.redcross.sk/fileadmin/user_upload/publikacie/brozura_o_Cervenom_krizi.pdf
Waisová, Š. (ed), 2006. Chudoba a bohatství v současném světě. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o.,
2006. 159 s. ISBN 80-86898-86-5
http://www.joj.sk/2011-srdce-pre-deti/epizody/2011-12-04-2011-srdce-pre-deti.html
45
http://www.vssvalzbety.sk/projekty/humanitarne-projekty/projekty/juzny-sudan/vznikprojektu
http://www.lekari-bez-hranic.cz/
http://www.rotary2240.org/admin/documents/ybiscz0126/goodNews/files/file_9.pdf
http://www.cpf.sk/sk/akym-sposobom-je-mozne-darovat/27.12.2011
http://www.cpf.sk/sk/ako-zalozit-nadaciu/15.11.2011
http://www.cpf.sk/sk/filantropia/
http://www.nds.sk/aktivity/filantropia/12.03.2012
http://mvro.sk/sk/dobrovolnictvo/dobrovolnictvo-v-sr-a-vo-svete
http://www.osf.sk/o_nas/george_soros_a_open_society_foundations/
http://www.cpf.sk/files/File/MVO%20a%20dobrovolnictvo.pdf
http://www.inex.sk/data/files/block_file_41_vyskum_inex_slovakia_dobrovolnictvo_a_ml
adi_ludia_z_roznych_krajin.pdf
46
47
48
49
Download

Ideály a realita vo filantropii v minulosti a v súčasnosti