Published by Slovak House
June 2011
Vytúţené leto je takmer vţdy
spájané s tým vysnívaným slovom
dovolenka.
Najčastejšie znamená oddych,
rekreáciu, relax, takisto radosť,
príjemný pobyt, poznávanie
i očakávanie. V konečnom dôsledku,
podľa môjho názoru slovo dovolenka je
zaručene odvodené od slova dovoliť si.
O dovolenke snívame skoro celý rok
a keď príde jej krátky čas niekoľkých
dní, sťaby nám pretiekla pomedzi prsty.
Mnohí Slováci odchádzali svojho času
do cudziny ukradomky. Kaţdý tvrdil,
ţe odchádza na dovolenku, z ktorej sa
samozrejme uţ nikdy nevrátil. Jasne
nám z toho vyplýva, ţe sme od istého
času stále na dovolenke. Tí, ktorí
emigrovali v r. 1968 sú na dovolenke
vyše 40 rokov.
Prichádza nám uţ iba ţelať si
navzájom, aby nám naša spoločná
dovolenka v Kanade trvala čo
najdlhšie.
Veríme, ţe tohtoročné leto preţijete
v pohode.
V septembri opäť dovidenia...
Vydáva Slovenský Dom
Jún 2011
Summer is almost always associated with the word vacation.
Most often it means rest, recreation,
relaxation, also joy, a pleasant stay,
visiting new places.
We dream about our vacation almost
the whole year and when it comes,
these few days seem to fly by so very
quickly.
In the past, many Slovaks during their
vacation left Slovakia secretly to go
abroad. Everyone said he was leaving
on a vacation from which, of course,
he never returned. As a matter of fact,
since that time, many of us are still on
vacation. Those who emigrated in
1968 are on vacation for over 40
years.
We should wish each other that our
vacation in Canada will last as long as
possible.
Hope that your summer vacation will
have many sunny days.
See you again in September...
- Láska je jediné
bohatstvo,
ktoré sa nedá ukradnúť.
- Nevyčítaj životu
čo Ti nedal.
Uč sa oceňovať čo Ti dal.
- Pokiaľ nedokážeš
premôcťhnev,
premôže on teba.
- Veľmi krátky
a nepokojný je
život tých,
ktorí zabúdajú na
minulosť, nevážia si
prítomnosť a boja
sa budúcnosti.
SENECA
Časopis Slovenský Montreal vychádza s finančnou podporou Slovenskej republiky
poskytnutou z grantového systému Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. (www.uszz.sk)
Kedysi známa
pieseň Gejzu Dusíka sa
stala veľkým hitom
našich rodičov
a starých rodičov .
Pieseň, ktorá vtíska
slzy do očí a do srdca
hrdosť nad najkrajším
kútom na svete a tým je
práve naše drahé, malé
a krásne Slovensko.
28. mája t.r. sa konal
v Montreale,
v talianskom kostole St. Richard veľmi
netradičný koncert.
Poriadala ho slovenská umelkyňa,
bývalá sólistka opery Národného
divadla v Košiciach Mária Adamcová.
Jej hosťami boli poľskí umelci Janush
Wolny a klaviristka Magdaléna Wolna.
Mnohí účastníci, ktorých sa
v kostole zišlo vyše 200 prichádzali na
toto predstavenie s otáznikom, čo to
vlastne bude. Po jeho skončení
odchádzali všetci s inou otázkou.
Prečo takéto koncerty neboli
v Montreale uţ dávno a častejšie.
Koncert sakrálnej hudby,
operných a operetných árii a duet
v doprovode virtuóznej klaviristky
dopadol nad očakávanie. Všetci traja
umelci sa bravúrne zhostili svojich
úloh a predviedli návštevníkom svoj
obrovský talent a umelecký kumšt.
Predstavenie bolo pre nás všetkých
jedným obrovským záţitkom a nikomu
z nás sa nechcelo v ten večer odísť
domov.
Práve na tomto koncerte
zaznela okrem iných aj pieseň o rodnej
zemi v sólovom podaní Márie
Adamcovej. Škoda len, ţe si ju
vypočula len malá hŕstka slovenských
účastníkov, ktorí boli v tom momente
v mysliach veľmi ďaleko. Tam doma,
pod Tatrami.
Dúfajme, ţe ak v budúcnosti
budú títo umelci poriadať koncert
podobného charakteru, ţe sa nám
podarí priviesť naň oveľa viac
Slovákov, ktorí majú citlivú dušu,
lásku k hudbe, umeniu a dokáţu sa
krásy dotýkať srdcom.
Bea Janurová
The most
beautiful
corner in
the word
is my birth
place....
A song of Gejza Dusik became a big hit with our parents and
grandparents. The song which
brings tears to my eyes and pride in
my heart is our small and beautiful
Slovakia.
On May 28, 2011 at St. Richard
Church in Cote-Saint-Luc a concert
was organized by a Slovak artist,
the former soloist of the National
Theatre in Kosice, Maria Adamcová. Her guests were the Polish
artists Janush Wolny and pianist
Magdalena Wolná.
There were more than 200
in the audience who came to this
presentation with a question, actually what will it be. After the concert all were leaving with another
question. Why such concerts are
not held more often. The concert
of sacred music, opera
and operetta arias and
duets in the accompaniment of a virtuoso
pianist was above expectation.
The presentation was
brilliant and they entertained the
audience with their great talent and
art.
The performance was a tremendous
experience and no one wanted
to go home.
At this concert, amongst many
of her solos, Maria Adamcová
included songs about our native
country Slovakia. Too bad, that
these beautiful songs were heard
only by a small handful of Slovaks,
whose thoughts at that moment
were quite far, their homeland, under the Tatras.
Hopefully, in the future when these great artists
organize a similar concert,
there will be many more
Slovaks attending who have
a love for music.
NEOČAKÁVANÉ
STRETNUTIE
Moja priateľka Marta mi
vyrozprávala príhodu na
ktorej sme sa obidve dobre
pobavili a ja verím, ţe
pobaví i Vás.
Boli časy na Slovensku keď
sa veľmi dobre nakupovalo
v Maďarsku. Finančne
i štýlovo. Tak sa moja
priateľka vybrala nakúpiť
výbavičku do Budapešti,
keď sa dozvedela, ţe bude
krstnou mamou svojej
sestre. Vtedy bolo
vychyrené cestovať
z Bratislavy do Budapešti
rýchlou pasaţierskou loďou
nazývanou RAKETA.
Cesta bola
naozaj rýchla
a príjemná.
Marta nakúpila
veľmi dobre.
Slovensky Montreal
Najkrajší kút
v šírom svete
je moja rodná
zem...
2
Na lavičke uţ sedel ďalší
pasaţier, pani v stredných rokoch
v sivom kostýme. Mala len ľahkú
kabelku na čo Marta zareagovala:
„A kde sú vaše nákupy, vy len tak
naľahko?“ Pani povedala, ţe
cestuje často a tak bola zvedavosť
mojej priateľky uspokojená.
Navrhla či by si v blízkom kiosku
nedali kávu. Pani zrozpačitela
pozrela do peňaţenky a povedala,
ţe rada, ale jej zostali len dva
forinty. Ó, to sa nebojte, len mi to
tu postráţte, hneď budem nazpäť
s expressom, ja vás na tú kávu
pozývam. Pri kávičke zrazu Marta
dostala nejaké obavy či nenakúpila
priveľa a zverila sa svojej novej
známej. „A naozaj vám to bolo
všetko treba?“ opýtala sa pani.
Tak jej Marta vysvetlila čo je pre
koho a pani zapochybovala. Vy ste
si naozaj nič nekúpili? Nuţ ako
vidíte naozaj nič. Pani prikývla. „Ja
to poznám, aj ja mám rodinu“. To
sa uţ obidve pozbierali na
nástupište. Marta si cestou od
únavy trochu zdriemla, cestou na
WC sa aj rozhliadala po
pasaţieroch, ale novú známu
nevidela. Poukladala si starostlivo
nakúpené veci, salámu
a debrecínky zabalila do svetra.
A v mene boţom čakala na
colnú prehliadku. „Boţe, daj nech
nevytipujú mňa“ modlila sa. Keď
zdvihla oči pri colnej prepáţke
v sivej uniforme sa na
ňu dívali dva páry
známych očí.
Obliala ju horúčava
a začala koktajúc: ja,
ja, ja... Colníčka
oficiálnym hlasom
povedala: „Ja viem
čo máte pani, nech sa páči prejdite.
Ďalší prosím“.
Marta koktala ešte v aute
manţelovi. Keď prišla k sebe
prehlásila: „Taká milá pani, ale ten
sivý kostýmček mi akosi vadil.
Myslela som si, ţe ho má prešitý
po muţovi“.
H.B.
TVORBA
Nedávno sa mi dostala do
rúk kniha pána Oskára
Dubovického „Kľukaté cestičky“.
Obsahuje poviedky z vlastného
ţivota autora aj z jeho okolia.
V rodnom kraji na Kysuciach určite
je veľmi známy a populárny.
Predovšetkým ako reţisér aj
dramaturg divadelnej skupiny v
Starej Bystrici, ktoré sám zaloţil uţ
v roku 1946.
Napísal vyše 50 divadelných hier
a literárnych pásiem, ktoré boli
odohrané na Kysuciach a iných
slovenských mestách. Zaloţil
folklórnu skupinu POLIANKA,
ktorá je činná dodnes.
Jeho rozmanitá kultúrna činnosť
zasahuje všetky jej odvetvia. Patril
k spoluzakladateľom „Kysuckého
kultúrneho kruhu, zaloţil obecné
noviny „Bystrické zvesti“ ktorých
bol šefredaktorom.
Bol autorom
rozsiahlej
monografie
„Stará Bystrica a okolie“
a autorom „Slovníka nárečia
starobystrického“.
Z mnohých vyznamenaní
a cien ktoré obdrţal
uvádzame čestný titul
„Osobnosť Kysúc 2003“
a najvyššie vyznamenanie
cenu ministra kultúry 1999.
Poviedky, v ktorých
opisuje svoje detstvo,
vojnové roky i povojnové
Česko-Slovensko sú písané
z nadhľadu múdreho
človeka, neodsudzuje,
nekritizuje, ale s úsmevom
poukazuje na vţdy všade
prítomné ľudské slabosti,
ľudskú hlúposť, zlobu,
nadutosť. Napr. v poviedke
kde vítajú zástupcov
lesných závodov na
okresnej schôdzi.
„Ja nie som zástupca, ja
som riaditeľ“ ohradzuje sa
súdruh riaditeľ. Je to
„gogoľovský smiech cez
slzy“ kde autor nastavuje
zrkadlo úbohosti ľudského
ducha, ľudskej slabosti.
Príbehy sú kolorované
jazykovými dialektami
z rôznych kútov Slovenska.
Autor sa však i váţne
zamýšľa nad ţivotom,
nezmyseľnosťou vojny,
rasovou nenávisťou.
Opisuje stretnutia s rôznymi
osobnosťami, medziinými aj
stretnutie so slovenským
kňazom a básnikom
Rudolfom Dilongom.
Slovensky Montreal
Výbavička pre dieťatko uţ bola
v taške, doplnila ju fľašou Baracky
pre muţa, prihodila
gaštanové pyreé,
fľašu dobrého
maďarského oleja
a za zvyšné forinty
ešte pol štangle originálnej
maďarskej salámy a pár
debrecíniek. S takto naplnenou
taškou uţ sa nikde nedalo pohnúť
a tak sa posadila na lavičku hodinu
pred odchodom lode do Bratislavy.
3
Veľkým prekvapením pre našich
čitateľov bude keď na záver
prezradím, ţe pán Dubovický je
otcom našej dobre známej Bei
Janurovej.
Najnovšie si lámu hlavy aj
poprední slovenskí politickí a iní
činitelia nad tým ako zatraktívniť
naše malebné Slovensko a ukázať
ho zvedavému svetu. Zvlášť má
problémy v tomto ohľade aj naša
„krásavica na Dunaji“ Bratislava.
H.B.
CESTOVNÝ
RUCH
„ Ide vláčik šišiši,
odvezie nás k Mariši,
potom cez tri tunele
od Mariše k Etele,
potom zase k Mariši,
ide vláčik šišiši“.
Termín, ktorý preletel
svetom a teší sa v ňom obrovskej
popularite. Moţno odkedy naša
matička zem existuje, ţijú na nej
ľudia, ktorí majú túlavé topánky
a vandrujú z miesta na miesto.
Týchto vandrákov sa zvyklo
nazývať tuláci.
Tuláci dnešnej doby vlastnia
peniaze, preto postúpili do
vznešenej kategórie a hrdo sa
nazývajú turisti. Pretoţe turisti
stúpli v cene, bijú sa o nich
všetky moţné i nemoţné
cestovné kancelárie aby ich
„zlapali“ na atraktívne zájazdy
a miesta hodné obdivu a podivu.
Najlepšie v tomto smere sú na tom
krajiny, ktorým nebesá nadelili
teplé more a horúce slnko takmer
365 dní v roku.
Na druhej strane ani Paríţ, Rím či
Viedeň sa nemusia hanbiť za svoje
historické skvosty a klenoty.
Vlastne aj tak činia a nafukujú sa
pred svetom koľko ročne trhnú na
turistickom ruchu.
Turisti sa tu len tak mihnú,
prešpacírujú sa po korze, okolo
Dunaja a šup naspäť ozlomkrk do
atraktívnej Viedne.
Minulý týţdeň som pozerala reláciu
presne na túto tému na „Markíze“.
Otázka bola jednoznačne
postavená. Ako zdrţať turistov
v Bratislave o dva tri dní dlhšie aby
neutekali do rakúskej metropoly.
Nechcela som veriť vlastným
ušiam. Túto otázku sú schopní
klásť ľudia s pevne zákodovanou
jánošíkovskou genetikou
a bohatými skúsenosťami
okukanými ešte z čias zbojnického
kapitána. Veď je to predsa nad
slnko jasnejšie.
drahé a moţno úplne zbytočné
projekty. Politikov sme si volili
o.i. aj preto, aby za nás mysleli.
Ak dokáţu perfektne priťahovať
opasky vlastnému národu, zaručene
to musí ísť oveľa ľahšie u cudzích.
Jasná vec.
Veľmi dobre si pamätám na
svoju prvú prácu v Kanade.
Mala som veľkú česť párať
z kabátov etikety “Made in China“
a na ich miesto prišívať hrdo
znejúce „Made in Canada“.
Neviete si predstaviť ako po
tomto zásahu išli kabáty na
dračku.
Nie nadarmo sa hovorí:
„Pomôţ si človeče, bude ti
aj Pán Boh“.
Kapitalizmus nám dáva
svoje poţehnanie
a pomocnú ruku. Stačí len
trochu pohnúť rozumom.
Bea
NASADNITE NA BICYKLE.
Turistov v Bratislave treba
hneď a zaraz okradnúť a vtáčka
sme zlapali jedna radosť.
Kaţdému z postihnutých treba
kontaktovať políciu, vyplňať rôzne
formuláre, robiť nové fotografie,
atď. Pri slovenskom byrokratickom
systéme sa tam turisti môţu zdrţať
pekných pár dní a môţete vziať na
to jed, ţe o malebnom paláci
a záhradách Habsburských
panovníkov ani len nepomyslia.
Prvé teplé lúče jarného
slniečka akoby nás zasiahli
začarovaným prútikom.
Otvárame okna dokorán a
na uliciach sa objavuje stále
viac chodcov a deti
prehaňajúcich sa na
bicykloch, ktoré sú tak ako
spevaví vtáci, predzvesťou
jari.
Zdá sa, ţe cyklistika sa stala
svetovým športom pre
mladých i starých.
Čudujem sa len, ţe naša Slovač je
tak málo vynaliezavá. Spomínaným
spôsobom sa dá naviac ušetriť
enormné mnoţstvo peňazí
z európskej únie na akraktívne,
My Kanaďania, hlavne
Quebečania, môţeme byť
hrdí na to, ţe ţijeme
v krajine, ktorá je pretkaná
nádhernými cyklistickymi
Slovensky Montreal
Pán Dubovický, vzácny človek
s veľkým srdcom nám zanechal
citlivé dielo, ktoré bolo bohuţiaľ
vydané aţ po jeho smrti.
4
Na severnom a
juţnom brehu Montrealu sa nachádza
niekoľko úsekov tejto cesty, ktoré su uţ
od skorej jari preplnené vášnivými
cyklistami. Su vybudované na
miestach spojených s históriou.
Ako obyvateľka severného brehu
Montrealu, najčastejšie preháňam
môj bicykel po Lineárnom parku
“Petit train du Nord”.
Táto cyklistická dráha je postavena
na mieste vláčiku Canadian Pacific,
ktorý začal svoju prevádzku
v r. 1909. Tiahne sa po 230 km zo
St.Jérôme aţ po Mont Laurier. Tento vláčik bol veľmi populárny v rokoch 1920-1940, keď Canadian Pacific uviedol do prevádzky “Snehové vlaky”. Priváţali kaţdy víkend
početné skupiny lyţiarov z Montrealu, baţiacich po novom populárnom športe - lyţovaní. Vláčik
urobil svoju poslednú jazdu
v r. 1981.
O 15 rokov neskôr, v r. 1996, bola
otvorená na mieste, kde leţali
koľajnice, jedna z najkrajších cyklistických dráh v Quebecu. Staré
stanice boli prerobené na rekreačné
zastávky turistov, ktoré slúţia na
oddych, občerstvenie a kultúrne
priestory.
Po 2.svetovej vojne sa nim preplavilo 5 000 lodí ročne – aţ do
r. 1959, kedy bola otvorená nova
námorná cesta. Ak zvladnete celú
dráhu, ktorá má 41 km, spoznate
históriu kanalu a tri malebné
mestečka, ktorými prechádza.
Juţný breh Montrealu nezaostáva
za severným. Uprostred rieky
St.Laurent, 10 minút od Montrealu,
5 malých ostrovov vytvára
Národný park “Iles de Bourcherville”.
Tieto ostrovčeky sú
pospájané cyklistickou dráhou,
ktorá sa tiahne po
21 km. Je
obklopená nádhernou faunou
a florou, ktorá priťahuje nielen
športovcov, ale aj milovníkov
prírody.
Ďalšia dráha, 35 km od Montrealu,
sa nachádza v Chambly. Návštevu
starej vojenskej pevnosti z r.1711
moţete spojiť s prechádzkou na bicykli pozdĺţ kanalu Chambly, ktorý
sluţil po celé storočie na prípravu
lodi drevarského priemyslu.
Týmto kratkym prehľadom
cyklistických dráh v okoli Montreale som vám chcela dodať chuti a
povedať : Nasadnite na bicykle!
Presvedčite sa na vlastné oči o kvalite dráh a o krásnej prírode, ktorá
nas obklopuje.
Nehovoriac o tom, ako vám
táto aktivita povzdvihne náladu a
upevni zdravie.
Eva Stohlova
Obyvatelia západnej časti Montrealu obľubujú cyklistickú dráhu pozdĺţ Canal Soulange, ktorý ma veľmi
zaujímavú históriu. Bol postavený
v rokoch 1892-1899 pre potreby
lodnej dopravy. Prechádzali nim
lode, ktoré sa takto vyhli divokým
splavom na rieke St-Laurent.
GET ON YOUR BIKE.
The first warm rays of
spring sunshine are here. We open
the windows wide, and on the
streets appears more and more
pedestrians and children are on
their bicycles. It seems that cycling
has become a world sport for young
and old.
We Canadians, especially Quebecers, can be proud that we live in a
country with beautiful cycling
tracks. A special issue of National
Geographic - Journeys of Lifetime
(2007) – evaluated “La Route
Verte” (Green Route - 4122 kilometers bicycle network of Quebec)
as the most beautiful in
the world.
On the northern and
southern shore of Montreal, there are several sections of the roads which are
already congested from
early spring with passionate
cyclists. They are built in
places associated with history.
As a resident of the northern
shore of Montreal, I bike
most often on a linear park
“Petit Train du Nord”. The
cycling track is built on the
spot of train Canadian Pacific, which began operation
in 1909. It stretches for 230
km from St.Jérôme to Mont
Laurier. The train was very
popular in the years 19201940, when Canadian Pacific put into operation
“Snow Trains”. Every
weekend transported a large
group of skiers from Montreal, for the popular new
sport - skiing. The train
made its last journey in
1981. About 15 years later,
in 1996, one of the most
beautiful cycling paths in
Quebec was opened at the
place where laid the rails.
Slovensky Montreal
dráhami. Špeciálne číslo National
Geographic - Journeys of lifetime
(2007) – vyhodnotilo “LA Route
Verte” (Zelená cesta – 4122
kilometrová cyklistická sieť
Quebecu) za najkrajšiu na svete.
5
South shore of Montreal
doesn’t lag behind the North. In the
middle of the River St. Laurent, 10
minutes from Montreal, 5 smaller
islands, creating the National Park
“Iles de Bourcherville”. These islands are connected by bicycle for
21 km. It is surrounded by beautiful
flora and fauna that attracts not
only athletes, but also lovers of nature.
Another track, 35 km from Montreal, is located in Chambly. The
visit of the old military fortress
from year 1711 you can connect
with your bike along
the Canal Chambly,
which served for over
a century to prepare the
ship of timber industry.
This brief overview of bicycle lanes in the vicinity of Montreal, I wanted to encourage you for
the biking and say: Get on your
bike! You will see beautiful nature
that surrounds us.
Not to mention how this activity
will lift your mood and strengthen
the health.
Translated from Slovak version of Eva
Stohlova
KUCHYNKA
8 väčšie vajcia,
8 kopcovité lyţice kryštálového
cukru, 8 kopcovité lyţice
polohrubej múky, 1 ČL prášku do
pečiva, štipka soli.
Vyšľahajte bielky s cukrom na
hustú penu, cukor pridávajte
postupne. Postupne primiešajte
ţĺtky opäť v mixéri. Postupne po
1 lyţičke zľahka primiešajte múku
v ktorej je rozmiešaný prášok do
pečiva a soľ. Cesto opatrne vylejte
do vymastenej a múkou posypanej
10 inch tortovej formy.
Pečte pri teplote 400°F asi 20
minút. Upečený korpus nechajte
aspoň 10 minút chladnúť vo forme
a aţ potom odstráte bočnú časť tortovej formy.
Úplne vychladnutý korpus
pozdĺţne rozreţte na dve vrstvy.
Na spodnú časť natrieme asi tretinu
plnky, a prikryjeme vrchným
plátom. Vrch i boky torty ozdobne
natrieme čokoládovú šľahačku.
Ľubovoľne ozdobíme a dáme do
chladničky stuhnúť.
Plnka: 500 ml smotany na šľahanie
200 g čokolády na varenie
Deň pred prípravou torty dáme
variť smotanu na šľahanie a len čo
začne vrieť, odtiahneme ju.
Čokoládu polámeme na malé
kúsky, vsypeme do horúcej
smotany a vymiešame, aţ sa
čokoláda rozpustí. Po vychladnutí
odloţíme do chladničky cez noc.
Na druhý deň vyšľaháme na tuhý
krém.
8 large eggs separated, 8 tbsp
sugar, 8 tbsp flour, 1 tsp baking
powder, ¼ tsp salt
Grease and flour the bottoms
of 10 inch round cake pan.
Beat egg whites at high speed,
gradually sprinkle in sugar. Add
egg yolks while still mixing. Gently
fold flour mixed with baking powder and salt using wire whisk.
Transfer batter into 10 inch
cake pan and bake at 400°F
for 20 minutes (until toothpick inserted in center
comes out clean). Remove
cake from pan, run a knife
around edge of cake, then
lift off side of pan.
Cut cold cake in 2 layers.
Spread bottom layer with
⅓ of filling over one cake
layer. Top with second cake
layer and spread filling on
top and sides of cake.
Filling: 500 ml (2 cups)
heavy whipping cream,
8 ounces semisweet chocolate. Day before assembling
the cake, in a small saucepan, bring the cream just to
a boil over medium heat.
Remove from heat add
chopped chocolate and stir
until smooth. Cover the surface with plastic wrap to
prevent a crust from forming.
Let the cream cool overnight in refrigerator. Next
day beat well chocolate
whipping cream.
Slovensky Montreal
The old stations were converted
into recreational touris stops,
which serve for rest, refreshment
and cultural spaces.
The inhabitants of the western part of Montreal like popular
cycling path along the Canal Soulange, which has a very interesting
history. It was built 1892-1899 for
the purposes of shipping. Thru the
canal passed the ships, which thus
avoided wild rafting on the River
St-Laurent. After the Second World
War, they sailed 5,000 ships a year
till 1959, when it was open to new
maritime route. If you can do the
whole pathway, which is 41 km,
you will get to know the history of
canals and three picturesque towns.
6
Z preosiatej múky, soli,
vajca a pretlačených uvarených
zemiakov vypracujeme cesto. Na
pomúčenej doske rozvaľkáme cesto
na hrúbku asi 5 mm a rozdelíme na
polovicu.Na jednu časť rovnomerne
poukladáme lyţičkou malé kôpky
lekváru vo vzdialenosti 2 cm od
seba. Prikryjeme ho druhou časťou
cesta, prstami okolo lekváru
popritláčame a radielkom
povykrajujeme taštičky. Pirohy
varíme v osolenej vriacej vode a
hneď po vyplávaní na hladinu ich
vyberieme.
Podávame poliate
roztopeným maslom a posypané
strúhankou, ktorú sme zmiešali
s cukrom a opraţili na masle.
Taštičky môţete posypať aj makom
alebo tvarohom.
Granátové jablko sa
odjakţiva vysoko cenilo a svoju
obľúbenosť si uţíva uţ
úctyhodných päťtisíc rokov.
Jeho kolískou je pravdepodobne
Perzia. Grécka mytológia tvrdí, ţe
po tom, čo urazená Afrodita odišla
z Olympu, usadila sa na Cypre,
mieste svojho zrodenia, a zasadila
tam prvý granátovník.
2 cups flour, 1 small mashed boiled
potato, 1 egg, 1 teaspoon salt, ½
pound plum butte (lekvar), 1 cup
fine bread crumbs for dusting the
pirohy, ¼ pound butter for frying
bread crumbs, ¼ pound melted but
ter to pour over the pirohy,
5 ounces sugar.
Ten sa stal symbolom
celého ostrova a dodnes
je súčasťou kaţdej cyperskej
svadby. Hádţe sa na zem pred
novomanţelmi tak, aby z neho
vyletelo čo najviac zrniečok, čo
páru zaručí veľa detí. Zmienky o
granátovom jablku sa dajú nájsť
aj v náboţenských spisoch islamu,
v Starom zákone,
v čínskych chrámoch, kde bolo
obľúbeným motívom rezbárov
a všade predstavuje poţehnané
ovocie. Mnoţstvo jadierok
ukrytých pod tvrdou šupkou
symbolizuje veľa dobrých skutkov,
bohatú úrodu, ale i úspech a moc.
Podľa Biblie by ich malo byť 613,
presne toľko, koľko je predpisov
v Starom zákone.
Nalúpané jadierka môţete
konzumovať priamo alebo nimi
oţiviť ovocný šalát, palacinky, ozdobiť zmrzlinu, či tesne pred
podávaním nasypať do
šampanského.
Vďaka vysokému podielu
antioxidantov zmierňuje
následky starnutia, zniţuje
riziko kardiovaskulárneho
systému a rakoviny.
Prečisťuje organizmus,
upravuje trávenie. Pomáha
pečeni, obnovuje a regeneruje krv, jeden pohár dţúsu
denne počas troch mesiacov
podstatne zlepší plynulosť
krvného obehu. Zlepšuje
vylučovanie a obeh tekutín
v tele, podporuje činnosť
obličiek. Pohár granátového
dţúsu má trojnásobnú antioxidačnú schopnosť ako
rovnaké mnoţstvo zeleného
čaju, červeného vína a čučoriedkového dţúsu.
Úspešne pomáha pri
chudokrvnosti, okrem
ţeleza obsahuje vitamín C
a meď, ktoré umoţňujú
jeho efektívnu absorbciu.
Chráni kĺby v prípade osteoartritídy. S konzumáciou
buďte opatrní, ak trpíte
obličkovou nedostatočnosťou alebo uţívate diuretiká.
Slovensky Montreal
300 g polohrubej múky, 300 g
uvarených zemiakov, 1 vajce, soľ,
200 g slivkového lekváru, 150 g
jemnej strúhanky na posypanie,
100 g masla na opraţenie
strúhanky, 100 g masla na poliatie,
150 g práškového cukru
Make dough
with flour, salt,
egg and mashed
potato.
On a lightly
floured surface roll out dough to
5 mm (3/16 inch) thick and divide
in half. On one half of the dough
equally place small amounts of
plum butter (lekvar) 2cm (3/4 inch)
apart. Cover with the other half of
the dough and pinch the seals close
to the plum butter (lekvar) with the
tip of your finger. Then with a
small cutting roller cut into squares.
Boil pirohy in salted water. They
are cooked when they float to the
top. Scoop them out using a large
strainer. Toss them with melted
butter and buttered bread crumbs
mixed with sugar (you can also toss
pirohy with poppy seeds).
7
It became a symbol of the island
and is still part of every wedding. It
throws to the ground before the
newlyweds way, so that it would
flown as many grains out, what will
insure many children to the pair.
References to the pomegranate can
also be found in religious writings
of Islam, in the Old Testament, in
Chinese temples, where the carving
was a popular motif and everywhere is presented as
a blessed fruit. The quantity of
seeds hidden under the hard shell
symbolizes the many good deeds,
good harvest, but also the success
and power. According to the Bible
it should be the 613 seeds, what is
the numbers of the law in the Old
Testament.
Peeled seeds can
be consumed
directly or in the
fruit salad, pancakes, decorate ice
cream, or just before serving pour
in champagne.Due to the high proportion of antioxidants, reduces the
effects of aging, reduces the risk of
cardiovascular and cancer. It purifies the body, regulates digestion. It
helps the liver, restores and regenerates the blood, one cup of juice
daily for three months significantly
improve the fluidity of blood circulation. Improves the circulation of
fluids in the body, supports kidney
function.
Glass of pomegranate juice has
three times the antioxidant capacity
Ak sa spýtaš, budeš
5 minút vyzerať ako blbec,
ak nie, budeš tak vyzerať celý
ţivot.
(Čínske príslovie)
BIRTHDAYS
Kanadská slovenská liga 2.
zbor v Montreali blahoţelá svojim
členom všetko najlepšie k ich
významným ţivotným
narodeninám:
July 8 – Jan Fuska
July 21 – Zdenka Krčova
July 25 – Anna Chandik
July 25 – Tanya Chandik
August 1 – Elena Kovačova
August 10 – Judita
Minarikova
August 27 – Tanya Varga
August 28 – Mary
Tomascik
Dobrí priatelia sa i s jednou jahodou podelia.
ÚPRIMNÁ SÚSTRASŤ
SINCERE CONDOLENCES
Jún mokrý a teplý neurobí
gazdu biednym.
Slovenská komunita
vyslovuje svojim zosnulým
členom za všetku ich
aktívnu prácu a činnosť
poslednú vďaku.
Vy všetci ktorí ste ich
poznali venujte im tichu
spomienku a vaše úprimné
modlitby.
Daniel WALL,
Anna HUDAK,
Sylvester KOMA,
Cecilia BALAZO
Chladný júl celé leto ochladí
Aký je august posledný deň,
taká má byť celá jeseň
Keď je po sv. Anne,
hneď si sedliak klobúk nahne
Aký je september,
taký bude i marec.
Najnepochopiteľnejšia vec na
svete je daň z prijmu...
Múdrosť moţno dosiahnúť :
1. skúsenosťou to je cesta
najťaţšia
2. napodobňovanim to je cesta
najľahšia
FINANČNÍ ANJELI: Sme veľmi
povďační doleuvedeným
priaznivcom, ktorí podporili
Slovenský Montreal finančne:
FINANCIAL ANGELS: We are
very grateful to the following
people who have chosen to
support Slovenský Montreal:
Paul Carnogursky, Imrich
Bleho, Milan Hudak, John
Javornik, Mike & Mili Kmec,
Maria Minarik, Mike & Desi
Sisak
Slovensky Montreal
Pomegranate has always
been highly valued and its popularity has taken a respectable five
thousand years. His birthplace is
probably Persia. Greek mythology
says that once offended Aphrodite
left Olympus, settled in Cyprus, the
place of her birth, and she planted
there the first pomegranate.
than the same amount of green tea,
red wine and blueberry juice. Successfully assisted in anemia, in addition to iron pomegranate containing vitamin C, copper which enable
its effective absorption. Protects
joints for osteoarthritis.
With consumption be caution if you
suffer from renal insufficiency
or taking diuretics.
8
COMMUNITY CALENDAR / KALENDÁR PODUJATÍ
ZMENA DÁTUMU
Kostol sv. Cyrila a Metoda oznamuje
svojím farnikom
sv. omša bude
17. JÚLA o 10:30 hod.
a NIE 10. Júla 2011
Sv. omša bude po anglicky
ktorú bude slúţiť
Vdp. Peter Sabbath
PLEASE NOTE
THAT THE DATE FOR
THE MASS IN JULY
HAS BEEN CHANGED
to JULY 17 at 10:30 AM
from JULY 10/2011
The Mass will be in English celebrated
by Fr. Peter Sabbath
KLUB 55+ SLOVAK BUTTERFLIES
The „Butterflies“ meet usually on the first Thursday of each month.
You can join the Klub 55+ just be 55 years old or more. For futher
information please call Lydia 514-481-8052, Josie 450-294-3577.
FARNOSŤ SV. CYRILA A METODA vás pozýva na obed ktorý bude
12. júna 2011 o 12. hod. vo farskej hale. Parish Sts. Cyril and
Metod invites you to banquet on Sunday June 12, 2011 following
the Mass.
OKRESNÝ ZBOR PRINCA RASTISLAVA Jednoty oznamuje svojmu
členstvu, ţe polročná schôdza sa bude konať 12. júna 2011vo farskej
hale sv. Cyrila a Metoda.
The Prince Rastislav District of Jednota will hold its Semi-Annual
Meeting on Sunday, June 12, 2011 in Sts. Cyril & Metod Church
Hall.
MONTREALSKÝ ZBOR KANADSKEJ SLOVENSKEJ LIGY
vás pozýva na
SLOVENSKÝ DEŇ - PIKNIK
NEDEĽA 31. júla 2011
Hostýn, St. Calixte, QC
Obed a občerstvenie budú k dispozíci.
Autobus odchádza ráno o 10:00 hod., od kostola sv. Cyrila a Metoda (Jean Talon a 2nd Avenue).
Ak chcete ísť na túto akciu autobusom, zahláste svoje meno Lydia Matusky 514-481-8052
alebo Mary Lorenc 514-272-0770
CANADIAN SLOVAK LEAGUE IN MONTREAL
Slovensky Montreal
invites you to
SLOVAK DAY – PICNIC
SUNDAY, July 31st, 2011
Hostyn, St. Calixte, QC
Refreshments and food will be served.
The bus will be leaving from Sts. Cyril & Metod church at 10:00 A.M.
If you wish to go by bus please reserve your place.
Call Lydia Matusky 514-481-8052 or Mary Lorenc 514-272-0770
How to get there: http://www.hostyn.org
9
Na Sibíri v strašnej zime hovorí
babka svojmu vnúčikovi.
- Iváňuška, zabila som kura na
obed.
- A čím si ho zabila bábuška?
- Ale, na peci som našla nejaký
bumerang, tak tým.
- Bábuška, keď sa ešte ťaţ dotkneš
mojej ponoţky, tak ti zlomím
deku...
-----Tri klamstvá Slovenského Národa:
1. Idem na Jedno
2. Dopijem a Idem
3. Zajtra Nepijem
-----Učiteľka sa pýta ţiaka:
- Koľko rokov má dnes človek,
ktorý sa narodil v roku 1964?
- Muţ či ţena?
-----Zazvoní smrtka pri dveroch a
hutorí:
-Dobri dzeň, odčitane ľudu.
-----Viete čo je absolútna odvaha?
Povedať v Terchovskej krčme, ţe
Jánošík bol Maďar.
-----Pani učiteľka chémie sa pýta Joţka:
"Joţko čo sa vyparí rýchlejšie ako
voda?"
Joţko najskôr pozerá do blba, ale
potom sa silno zamyslí a hlasno
vykríkne: "PENIAZÉÉ!!"
Aký je rozdiel medzi šachistom a
alkoholikom?
Ţiadny. Obaja sú väčšinou v inom
svete a občas na ťahu
-----Dva dni pred Vianocami starší muţ
z Bratislavy zavolá synovi do
Prahy: Prepáč, synček, ţe ťa
vyrušujem ale musím ti povedať, ţe
tvoja mamka a ja sa rozvádzame.
Po 45 rokoch manţelstva!
"Oco, ako to môţeš povedať?" hystericky vrieska syn. My uţ jeden
druhého neznesieme, uţ spolu
nevydrţíme, a mne je tak nanič z
toho všetkého, ţe sa mi o tom ani
nechce hovoriť. Tak sám zavolaj
svojej sestre v Mníchove a povedz
jej o tom... Zúfalý syn zavolá sestre
ktorá vybuchne na telefóne: "Oni sa
nebudú rozvádzať! Ja sa o to
postarám!" Dcéra okamţite volá otcovi do Bratislavy a vrieska: "Vy sa
NEBUDETE rozvádzať! Nič nerob,
kým tam neprídem. POČUJES
MA? Ja budem hneď volať bratovi
a obaja sme u vás zajtra ráno!
Dovtedy nič nerob POČUJES?"
Otec v Bratislave sa pohodlne otočí
k manţelke a povie: No dobre.
Tento rok prídu teda obaja... a sami
si aj zaplatia letenky.
-----Sedia dve blondíny na stoličke.
Zrazu jedna z nich spadne. Tá,
čo ostala na stoličke, na ňu kričí:
- Poď teraz, je viac miesta
Stretne sa muţ s peknou ţenou.
(Muţ) Mohli by ste sa so mnou pár
minút porozprávať?
(Ţena) A prečo?
(Muţ) Pretoţe sa mi stratila ţena a
vţdy keď hovorím
s nejakou krásavicou, odniekiaľ sa
objaví.
-----Rozprávajú sa, Francúz, Angličan a
Slovák.
Angličan hovorí: My v pondelok
začneme stavať hotel a v piatok sa
v ňom uţ býva.
Francúz nato: Monsieur, to
nič nie je. My v utorok
začneme stavať obchodný
dom a v stredu sa uţ v ňom
nakupuje.
A Slováčisko hovorí:
Ale chlapi, však to furt nič
nie je. My začneme v pondelok ráno stavať pivovar, a
o desiatej sú uţ všetci opití.
-----Psychiater vyšetruje pacienta a pýta sa ho:
"Čo by sa stalo, keby som
vám odrezal jedno ucho?"
"Nepočul by som."
Psychiater si robí poznámky
a pokračuje."A čo by sa
stalo keby som vám odrezal
aj druhé ucho?" -"Nevidel
by som."
"Ako to?", čuduje sa psychiater. "Spadli by mi okuliare."
Slovenský Montreal – vydáva La Maison Slovaque Inc. (Slovenský dom) štvrťročne.
Šefredaktorka: Marta Fusková, 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Redakčná rada: Helena Benčaťová, Silvia Buxar, Bea Janurová, Betty Valenta
Graficka úprava: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790
Slovenský Montreal posielame bezplatne montrealským Slovákom a zainteresovaným priateľom. Na čiastočnú úhradu nákladov prosíme
čitateľov mimo oblasti Montrealu o ročný príspevok $5.00. Ak chcete Slovenský Montreal finančne podporiť, zašlite na adresu Betty
Valenta, 8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1. Šek vypíšte na La Maison Slovak Inc. Listy a príspevky na publikovanie bez
nároku na honorár sú vítané.
E-mail: [email protected]
Slovak Montreal is published by La Maison Slovaque Inc. / Slovak House Inc. quarterly.
Editor: Marta Fuska, 48 Shediac Cr., Kirkland, QC, H9J 2J9, tel.: 514-630-0218
Editorial Board: Helena Bencatova, Silvia Buxar, Bea Janurova, Betty Valenta.
Graphics: Silvia Buxar, tel.: 450-462-7790
Slovenský Montreal is mailed free of charge to Montreal Slovaks. To help defray costs a contribution of $5.00 per year is requested from
Slovaks outside of the Montreal area. If you want to financially support Slovenský Montreal please send to Betty Valenta,
8345 Bloomfield Ave. Montreal, QC H3N 2J1. Make your cheque payable to La Maison Slovaque Inc.. Letters and contributions,
to be published without a honorarium are welcome.
E-mail: [email protected]
10
Slovensky Montreal
SMIECHOTY
Download

Cislo 02-2011 - SlovakMontreal.com