Naša spoločnosť v spolupráci zo SEA-HELP Gmbh Vám prinášame
dôležité informácie ohľadom zmien DPH platby a CLA plavidiel
kotviacich v Chorvátsku, ktoré nemajú vysporiadané DPH a CLO voči
Európskej únii.
Správa z 16.12.2012 :
SEA HELP pomáha so žiadosťami
Vstup Chorvátska do EU v lete 2013 by sa pre mnohých majiteľov lodí trvale kotviacich v Chorvátsku
mohlo stať drahou záležitosťou . Cez noc sa môžu ich lode ocitnúť na území EU, bez toho aby spravili čo
im len míľu. S týmto je spojená aj splatnosť Chorvátskej DPH, ktorého výška je v Chorvátsku štandardne
25% z ceny lode. Chorvátsky štát, v snahe zabrániť masovému odlivu lodí zo svojich vôd spravil pre
všetkých majiteľov lodí ponuku, ktorá sa len ťažko odmieta .
Prechodné opatrenie k príležitosti vstupu Chorvátska do EU teraz otvorí možnosť v období od 1.1 2013 do
31.5.2013 využiť mimoriadnu ponuku registrovať lode v Chorvátsku so zníženou sadzbou DPH na 5%
časové ceny lode. Opatrenie sa týka lodí v Chorvátsku trvale zakotvené a ďalej tých, ktorý zatiaľ nie sú
registrované k DPH v EU.
Vzhľadom k tomu že obstarávanie tejto administratívy je pre cudzincov v Chorvátsku ťažko
predstaviteľné ponúka Donau Marine s.r.o. spoločnosť v spolupráci so Sea-Help Gmbh všetkým
záujemcom tzv." RUNDUM SORGLOS PAKET" - balíček bez starostí v rámci nich zabezpečí nutné
dokumenty a zaobstará prakticky všetky potrebné návštevy na úradoch až po vyzdvihnutie chorvátskej
vlajky. Osobná prítomnosť majiteľa v Chorvátsku nie je potrebná .
Dôvodom prečo prichádzame s touto ojedinelou časovo obmedzenou ponukou je to, že uvedené
opatrenie chorvátského štátu smeruje vlastne na chorvátskych skipperov. Šéf Sea-Healpu, Wolfgang
Dauser k tomu hovorí: " Kto sa nedohovorí chorvátsky a nevyzná sa v miestnych úradných zvykoch nemá
v podstate šancu svoju loď v uvedenom časovom období previesť".
Pre predstavu pre získanie OIB, chorvátskeho daňového registračného čísla, je potreba cez vystavenie
potrebných dokumentov, preložených oficiálnym súdnym znalcom a vyplatenie všetkých poplatkov,
zohnať miestneho občana s platným trvalým pobytom v Chorvátsku. K zisku daňovej výhody tak vedie
cesta strnistá a je ešte zložitejšia, keď si uvedomíte, že úradná reč je Chorvátčina a nie angličtina. Na
viac je treba počítať s tím, že záujemci o tento výhodný balík bude celá rada a žiadosti sa preto budú na
úradoch a kapitanátoch len tak kopiť. Termín 31.5.2013 sa dá preto veľmi rýchlo prepásť.
Vzhľadom k tomu, že Sea Help z titulu svojej činnosti už disponuje kontaktmi na príslušné úrady,
kapitanáty, colnice, a špedície a má vo svojich zamestnancoch skúsený personál, bolo rozhodnuté
ponúknuť majiteľom lodí túto komplexní službu. K tomu je potrebné zaslať kópiu lodného osvedčenia
lode a kópiu poistnej zmluvy emailom na [email protected]
Wolfgang Dauser k tomu ďalej pokračuje: "Sea-Help by chcel za odmenu majiteľov ušetriť stres a nervy
na úradoch. Rakúsko-Chorvátska spoločnosť, ktorá je partnerom významných združení sa cíti byť viac v
tejto veci kompetentná ako kdo koľvek iný .
Správa z 18.12.2012 :
Dôležité informácie k dovoznej DPH
Problematika dovoznej DPH v Chorvátsku- jednoducho:
V súčasnej dobe existuje v Chorvátsku množstvo lodí českých, slovenských, nemeckých maďarských a
nemeckých majiteľov, ktorý za svoje lode doposiaľ nemuseli tu a ani v EU zaplatiť DPH, pretože
Chorvátsko nie je zatiaľ členom EU. Okamžite po vstupe Chorvátska do EU však táto povinnosť doslova
cez noc vznikne. Výška daňového nedoplatku sa riadi časovou cenou tej konkrétnej lodi k dátumu vstupu
do EU , to je k 1.7.2013. Súčasná výška DPH v Chorvátsku je 25% od 1.3.2012. To znamená, že loď v
časovej cene 150.000 € bude musieť k 1.7.2013 zaplatiť 37.500 € DPH.
Mikulášska daňová ponuka
Všetkým ktorých sa týka zaplatenie DPH , spravil Chorvátsky štát 5.12.2012 ponuku: Kto nechá svoju loď
v období od 1.1 2013 do 31.5,2013 registrovať pod chorvátsku vlajku zaplatí iba 5% dovoznej DPH .V
prípade 150.000 |€ lodi je to len 7.500 € miesto 37.500 € a ušetrí 30.000 €
Legálny " trik"
Trik spočíva v tom, že nariadenie, ktoré chorvátsky parlament v predvečer Mikuláša prijal, platí pre štát
ktorý ešte nie je členom EU. Majitelia, ktorý toto opatrenie využijú a loď si v Chorvátsku registrujú, môžu
dátum vstupu Chorvátska do EU s k ľudom očakávať lebo budú mať voči chorvátskemu štátu
vysporiadané dane. Kto však prespí tento termín musí počítať s plnou 25% sadzbu DPH.
Otázka CLA ešte nevyjasnená
K DPH môže byť požadované aj dovozné CLO. V súčasnej dobe sa hovorí o 1,7 % pre lode do 12m, lode
nad 12 m by mali byť od CLA oslobodené. Toto ešte ale zaťiaľ nebolo schválené, rozhodnutie sa očakáva
bezprostredne po Vianociach. V každom prípade Vás budeme informovať.
Podklad pre ocenenie lode
Ako podklad pre ocenenie lode bude použitý lodný EURO/TAX vydaný 1.1.2013. Aj preto nie je možné aby
Donau marine s.r.o. so Sea Helpom vypracovali do tejto doby serioznnú ponuku .
ALL-inclusive servis
Vzhľadom k očakávanému enormnému záujmu sú všetci záujemci vyzývaní, aby dodali svoje dokumenty
pre prevoz do Chorvátska včas. Donau marine v spolupráci so SEA-HELP ponúka všetkým záujemcom
tzv. ALL-INCLUSIVE balíček ktorý Vás zbaví nielen návštev Chorvátskych úradov, ale i vybavenie
všetkých formalít, zápisov aj po samotnú zmenu vlajky. Prítomnosť majiteľa v Chorvátsku nie je potrebná
Hladká spolupráca s chorvátskymi úradmi
Experti so Sea-Help, ktorý majú za dobu existencie našej služby už vybudované dobré vzťahy na úradoch
prevezmú na seba vybavenie všetkých formalít. Už teraz je Sea-Help v neustálom kontakte s
chorvátskymi zainteresovanými úradmi aby zabezpečili čo najhladší priebeh všetkých potrebných
činností. k tomu Sea-Help bude potrebovať plnú moc od majiteľa, aby v jeho mene mohol na úradoch
vystupovať.
Proces sa skladá z mnohých jednotlivostí
Už teraz je jasné , že k vybaveniu dovoznej DPH bude za potreby chorvátske registračné číslo . K jeho
zriadeniu bude potrebné mať k dispozícii chorvátskeho štátneho príslušníka s trvalým bydliskom v
Chorvátsku. Dohromady pôjde o viac ako 20 rôznych platieb. Jedným slovom len ťažko sa dá predstaviť
že cudzinec bez problémom prejde týmto procesom.
Termín 31.5.2013 bude dodržaný
Túto administratívu vybaví pre záujemcov Donau Marines.r.o. v spolupráci zo Sea- Helpom za prijateľný
poplatok. Hromadným spracovaním jednotne podaných žiadostí bude možné skrátiť lehoty pre vybavenie
na úradoch a tým tak bude dodržaný požadovaný termín 31.5.2013
Individuálna ponuka každému majiteľovi
Aby sme mohli vystaviť individuálnu ponuku, je potrebné : KÓPIA LODNÉHO OSVEDČENIA a KÓPIA
POISTNEJ ZMLUVY. Dokumenty by mali ste mali zaslať na [email protected] . Ponuku od
nás obdrží každý so záujemcov okolo 20.1.2013. Až po potvrdení ponuky začne spoločnosť Donau Marine
s.r.o. v spolupráci zo Sea Helpom jednať vo Vašom mene . Dokumenty ale je treba zasielať už teraz
keďže poradie vybavovania dokumentov bude závisieť od dátumu prijatia dokumentov.
Členovia Sea-Help
Čľenovia Sea-Help obdržia 10% zľavu.
Záver
Dúfáme že sme Vám týmto neuradným jazykom dostatočne objasnili situáciu v Chorvátsku.
Odkazy na tému :
1. NOVELA CHORVÁTSKÉHO ZÁKONA o DPH 5.12.2012 v originále
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2012_12_136_2881.html
2. EU naradienie, podľa ktorého musí byť uznané zdanenie v Chorvátsku
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:347:0001:0118:de:PDF
3, Odkaz na tzv. pristupový akt Chorvátsko
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:112:0060:0066:DE:PDF
ROZHODNUTÉ: CLO BUDE 1,7 %
Pred nedávnom ešte nejasné obrysy nového opatrenia ohľadne dovoznej DPH a colných podmienok
vzhľadom k nastávajúcemu vstupu Chorvátska do EU dostávajú už jasnejšiu podobu.
Chorvátska poslanecká snemovňa sa na svojom zasadnutí z 3.1.2013 zhodla na tom, že CLO pre všetky
lode bez ohľadu na ich dĺžku bude činiť 1,7 % časové ceny. Rovnako vstúpilo do platnosti prechodné
opatrenie ohľadom dočasného zníženia dovoznej DPH na 5% v období od 1.1:2013 do 31.5.2013
Opatrenie ohľadne CLA, ktoré prešlo je však potreba vysvetliť. Opatrenie platí pre všetky lode, ktoré
nedisponujú dôkazom že boli vyrobené v EU. Jediný dôkaz ktorý prijme chorvátsky colný úrad je
FORMULÁR je EUR1.Tento formulár musí byť pri exporte z EU do Chorvátska vyžiadaný oddelene
poverenou špedičnou firmou a platí po dobu 4 mesiacov. Pri prekročení hraníc je opečiatkovaný.
Jednoducho povedané vlastne všetky lode ktoré sú teraz v Chorvátsku sa vzťahuje CLO vo výške 1,7 %.
Jedinou výnimkou tvoria nafukovacie člny do 100kg váhy, na ktoré sa vzťahuje CLO vo výške 2,7% Toto
opatrenie je nezávislé na dočasnom opatrení k dovoznému DPH 25% na 5%. Faktom je že sa Sea-Help
angažuje v podpore zahraničných majiteľov, ktorý sú týmto opatrením dotknutý. Zároveň týmto Donau
Marine a Sea-Help ponúka podporu pri vybavovaní úradných záležitostí s dovozným Clom a DPH v
Chorvátsku.
Ten kto sa rozhodne zaslať nám kópiu lodného osvedčenia a kópiu poistnej zmluvy na
[email protected] pošleme bezplatne nezáväznú odpovedajúcu ponuku na vybavenie pred
registrácie . Vzhľadom k tomu že v súčasnej dobe predstavitelia Sea Helpu jednajú z chorvátskymi
úradmi o detailoch postupu, v tejto chvíli prosíme o Vaši trpezlivosť.
Šéf Sea helpu Wolfgang Dauser :"V súčasnej dobe jednáme o posledných detailoch, potom už budeme
schopní rozosielať z našej strany záväzné ponuky. Všetkým majiteľom lodí však radím využiť ponuku
Sea-Help čo najskôr, pretože chorvátske úrady budú potrebovať primeraný čas na spracovanie . Čas do
31.5.2013, kedy lehota končí, ubehne rýchlejšie ako si myslíme. Preto je treba jednať čo najskôr.
Viac informácii nájdete na www.donaumarine.com v sekcii Služby
alebo u Petry Mihajlovičovej na tel.č. 00421 905 301 207
Adresa :
Družstev ná 5/43
945 01 Komárno
prev .: Dunajské nábr.1 55
Kontakty:
Tel: 00421 35 774 2287
Fax: 00421 35 774 2286
Email: [email protected]
mobil: 00421 905 504 748
00421 918 1 25 1 94
www.donaumarine.com
www.donaumarine.sk
Údaje
Ico: 35 962 542
Ic Dph : SK 20 22 09 46 24
CSOB a.s Komárno
4007053277/7500
Download

priloženom pdf súbore