ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Úvodné ustanovenia
Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. rešpektuje vaše súkromie a zaväzuje sa chrániť vaše osobné údaje.
Zber a uchovávanie informácií prebieha v súlade s ustanovením Zákona o ochrane osobných údajov.
1. Informácie, ktorých sa naše zásady o ochrane osobných údajov týkajú
Chránené sú nasledujúce informácie, ktoré od vás vyžadujeme:
o
meno,
o
adresa,
o
e-mailová adresa,
o
číslo telefónu a/alebo faxu,
o
ďalšie informácie, v prípade ktorých vyžadujete ochranu.
Ochranu osobných údajov pre tieto informácie môžete kedykoľvek odvolať výslovnou žiadosťou
podanou osobne. Kedykoľvek môžete rovnako odstrániť svoje meno z nášho rozosielacieho
zoznamu a vaše údaje nebude Valamar využívať na propagačné účely. V takom prípade
Valamar využije vaše informácie iba na interné účely, t.j. na štatistickú analýzu informácií.
2. Účel požadovaných informácií
Všetky informácie vyžadované spoločnosťou Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. Zagreb sa
využívajú iba na:
o
čo najefektívnejšie odpovede na vaše otázky,
o
zabezpečenie poskytovania požadovaných služieb,
o
vaše zapojenie do nášho systému hry o ceny,
o
propagáciu našich služieb,
o
internú štatistickú analýzu.
Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. zaručuje, že poskytnuté informácie sa budú využívať iba na
hore uvedené účely. Účel využitia informácií je naviazanie kontaktu s vami (na zasielanie
informácií poštou, faxom, elektronickou poštou, telefonicky či inak) v prípade, že vás
potrebujeme urýchlene kontaktovať, alebo v rámci našich štatistických analýz na interné účely a
prieskumy trhu.
3. Trvanie zásad ochrany osobných údajov
Keď nám poskytnete svoje údaje a umožníte nám kontaktovať vás, bude vaše meno uvedené v
našom rozosielacom zozname. Poskytnutím vašich osobných údajov súhlasíte, aby vás
(spoločnosť Valamar) kontaktovala. Ochrana vašich osobných údajov je trváca. Vaše meno
môžete z nášho rozosielacieho zoznamu kedykoľvek odobrať.
4. Obsah zásad ochrany osobných údajov
Vaše e-mailová adresa a zvyšné informácie nebudú predávané, prenajímané ani poskytované
žiadnej tretej osobe bez vášho súhlasu, pretože je to v rozpore s našimi zásadami na ochranu
osobných údajov. Valamar dodržuje prísne zásady "neodosielania žiadnej nevyžiadanej pošty".
Pokiaľ si budete želať, aby sme vás kontaktovali so špeciálnymi ponukami a akciami,
požiadame vás o samostatný súhlas. Valamar nenesie zodpovednosť za náhodné chyby alebo
chyby v dôsledku objektívnych okolností, kedy by mohlo nastať náhodné porušenie záruky
ochrany vašich informácií, zaručuje však, že chyba bude napravená v maximálnom možnom
rozsahu čo najskôr.
5. Súbory cookies a online technológie
Rovnako ako v prípade mnohých iných stránok, aj naše stránky používajú súbory cookies alebo
ďalšie techniky, ktoré nám pomáhajú ponúkať obsah podľa vašich záujmov, spracovávať vaše
rezervácie alebo žiadosti a/alebo analyzovať vzory vašich návštev. Samotné súbory cookies sa
nedajú využívať na zistenie vašej individuálnej identity. Tieto informácie identifikujú v priebehu
vašej návštevy pre naše servery váš prehliadač, ale nie vás. Pokiaľ si prejete súbory cookies
zo svojho počítača kedykoľvek odobrať alebo ich zablokovať, môžete aktualizovať nastavení
vášho prehliadača (preštudujte si ponuku "pomocník" prehliadača, kde sa dozviete ako súbory
cookies odobrať alebo zablokovať). Údaje môžeme zbierať s pomocou "pixelovej značky",
"webových signálov", "GIF vymazania" alebo podobných prostriedkov (ďalej spoločne iba
"pixelové značky"), ktoré nám umožňujú sa dozvedieť, keď navštívite naše stránky, a zistiť, ako
prebieha vaša interakcia s našimi e-mailami či reklamou.
6. Ochrana osobných údajov detí
Valamar odporúča rodičom a opatrovníkom, aby svoje deti poučili o význame zodpovedného
zachádzania s osobnými údajmi na internete. Valamar si nepraje zbierať osobné údaje osôb vo
veku do 14 rokov, ani to nemá v úmysle. Všetky zozbierané údaje sa nebudú ani používať ani
poskytovať tretím osobám s výnimkou prípadov zahŕňajúcich propagačné hry na internete.
Také informácie potrebné na kontaktovanie osôb prostredníctvom internetu budú bez súhlasu
rodičov využívané iba v rámci priamej odpovede na žiadosť dieťaťa a nebudú sa využívať na
žiadne ďalšie účely. Nezbierame osobné údaje na účely kontaktovania jednotlivcov mimo
internet, s výnimkou prípadov zahŕňajúcich súťaže o ceny, a v takom prípade iba so súhlasom
rodičov. Žiadne osobné údaje neposkytujeme tretím osobám bez súhlasu rodičov. Bez súhlasu
rodičov neumožňujeme deťom verejne uvádzať ani akokoľvek šíriť osobné údaje, ktoré nám
zaslali ako kontaktné údaje, ani nepodporujeme deti v tom, aby kvôli účasti v súťažiach alebo
iných činnostiach poskytovali viac informácií, ako je treba na účasť na takej činnosti. Pokiaľ sú
deti do veku do 14 let oprávnené sa súťaže zúčastniť, vyžadujeme, aby dieťa najskôr získalo
súhlas od rodičov alebo zákonného opatrovníka a poskytlo e-mailové adresy svojich rodičov
alebo opatrovníkov. Pokiaľ je dieťa vo veku do 14 let výhercom ceny v súťaži, budú rodičia či
opatrovníci informovaní e-mailom, telefonicky alebo písemne. Osobné údaje detí budú z našej
databázy odstránené, pokiaľ nás o to požiada rodič alebo opatrovník. Ako rodič alebo
opatrovník máte právo požadovať náhľad do všetkých osobných údajov týkajúcich sa vášho
dieťaťa, ktoré sme získali prostredníctvom ktorejkoľvek z našich webových stránok. Rovnako
môžete požadovať odstránenie informácií (pokiaľ také informácie doposiaľ v naše databáze
existujú) a/alebo zakázať zber alebo používanie informácií o vašom dieťati v budúcnosti. Pokiaľ
ste rodič, ktorý si preje uplatniť svoje práva, kontaktujte nás prosím. Okrem hore uvedeného
Valamar zaručuje ochranu osobných údajov detí v súlade s právnymi ustanoveniami
upravujúcimi túto problematiku.
7. Zmena informácií
Kedykoľvek sa na nás môžete obrátiť s žiadosťou o kontrolu informácií, ako aj o zmenu, opravu
alebo informácie. Dokiaľ nedostaneme oznámenie o zmene, budeme ďalej využívať vaše
pôvodné kontaktné údaje.
8. Váš súhlas
Pri vyplňovaní formulárov na tejto stránke zaručujete, že poskytnuté informácie sú správne, že
máte oprávnenie k právnemu konaniu a že úplne súhlasíte s tím, aby spoločnosť Valamar
zbierala a využívala vaše osobné údaje v súlade s ustanoveniami našich zásad na ochranu
osobných údajov.
9. Transparentnosť
V prípade aktualizácie našich zásad ochrany osobných údajov také zmeny zverejníme na
týchto webových stránkach, aby ste k nim mali stály prístup. Také zmeny budú platné pre naše
vzťahy, aloe keby existovali pred vašou registráciou do nášho rozosielacieho zoznamu pod
podmienkou, že sú v súlade s chorvátskymi zákonmi a neobmedzujú vás vo vašich právach.
Download

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV