Tematické okruhy pre študijný odbor
26 754 elektrotechnika 03 elektronické zariadenia
Napájacie zdroje prístrojov v spotrebnej elektronike
časti napájacieho zdroja a ich úlohy
spôsoby usmernenia a vyhladenia jednosmerného napätia
možnosti zdvojenia a násobenia jednosmerného napätia
princíp činnosti spínaných zdrojov a dôvody používania
požiadavky na napájací zdroj rozhlasového a televízneho prijímača
Reaktančné dvojbrány
pojem reaktančný prvok, reaktančná dvojbrána a jej vlastnosti
rozdelenie reaktančných dvojbrán s ich prenosovými charakteristikami
a popíšte využitie reaktančných dvojbrán v nf a vf technike
základné typy zapojení hornopriepustných a dolnopriepustných článkov
princípy merania vlastností reproduktorov a reproduktorových sústav
Vlastnosti obvodových prvkov – rezistorov a kondenzátorov
vlastnosti a použitie pasívnych obvodových prvkov: rezistorov a kondenzátorov
stratový výkon rezistora a dovolené prevádzkové napätie kondenzátora
rady vyrábaných hodnôt a ich tolerancie
vlastnosti termistorov, varistorov a uveďte príklady ich využitia
kritériá použitia jednotlivých vyhotovení súčiastok – spoľahlivosť, stálosť parametrov
Vlastnosti obvodových prvkov – cievok a transformátorov
vlastnosti cievok a transformátorov z hľadiska ich použitia v signálových a napájacích
obvodoch
dôležité veličiny magnetického poľa a vzťahy medzi nimi
magnetizačnú charakteristiku magneticky mäkkých a tvrdých materiálov
princíp transformátora, základné vzťahy a veličiny
základné merania na transformátoroch
Rozhlasové prijímače
rozdelenie rozhlasových prijímačov
princíp prijímača s priamym a nepriamym zosilnením
charakteristické vlastnosti rozhlasových prijímačov
jednotlivé časti a ich úlohy v superhete
používané modulácie v rozhlasovej technike
Magnetický záznam zvuku
magnetické vlastnosti látok, magnetické pole, základné magnetické veličiny
princíp magnetického záznamu
frekvenčný rozsah, predmagnetizácia, rýchlosť posuvu, straty a korekcie magnetického
záznamu
magnetofón a jeho elektronické obvody
Základy televíznej techniky
princíp televízneho prenosu, princípy vytvárania obrazu na tienidle obrazovky
pojmy: úplný televízny signál, televízna norma, televízny prenosový kanál
bloková schému televízneho vysielača, rozdelenie vysielačov
1
blokovú schému čb televízneho prijímača, funkcia jednotlivých blokov
Obrazovky televíznych prijímačov
princíp činnosti vákuovej obrazovky, vznik elektrónového lúča, zaostrovanie a vychyľovanie
lúča
princíp činnosti farebnej televíznej obrazovky, jej konštrukcia
druhy používaných vákuových obrazoviek pre farebné televízne prijímače
princíp činnosti LCD a plazmových obrazoviek
Signálové obvody čb televíznych prijímačov
úlohu, zapojenie a činnosť kanálového voliča
činnosť obrazového mf zosilňovača, základné vlastnosti a amplitúdová charakteristik
demodulátorobrazového signálu
zapojenie a vlastnosti obrazového zosilňovača
obvody na spracovanie zvuku
Magnetický záznam videosignálu
magnetické vlastnosti látok, magnetické pole, základné magnetické veličiny
problémy vznikajúce pri zázname obrazu, popíšte záznamové materiály
základné časti videomagnetofónu a ich funkciu
záznamové systémy VHS a jeho verzie, systém VIDEO8
Obvody farebného televízneho prijímača
činnosť obvodov, porovnanie s obvodmi pre čb televízor
činnosť napájacieho zdroja
činnosť demagnetizačného obvodu obrazovky
ladenie napäťovou syntézou
ladenie frekvenčnou syntézou
príjem zvuku DUO a STEREO
perspektívy televízie do budúcnosti
Stabilizácia usmerneného napätia
úlohu stabilizátora jednosmerného napätia a dôvody používania
princíp činnosti a druhy stabilizátorov
dôvody a možnosti istenia stabilizačného tranzistora pred zničením
praktický návrh jednoduchého stabilizátora , základné podmienky
meranie na stabilizačnej dióde
Základy digitálnej televízie
digitalizáciu analógového obrazového signálu cez vzorkovanie, kvantovanie a kódovanie
princíp časovej kompresie a časového multiplexu signálu
zdrojové kódovanie, spôsoby kódovania
podstatu kanálového kódovania a jej druhy
základné systémy digitálneho vysielania
nové signálne sústavy HDTV
Rozkladové obvody čb televízora
činnosť rozkladových obvodov
funkciu oddeľovača a rozdeľovača synchronizačných impulzov
2
činnosť snímkových vychyľovacích obvodov
činnosť riadkových vychyľovacích obvodov
vytváranie napätia vn pre obrazovku
Prenos farebného televízneho signálu
základné pojmy: kolorimetria, svetlo, miešanie svetiel, znázorňovanie farieb v trojuholníku
MKO
princípy zlučiteľnosti televízneho prenosu
prenos farebného televízneho signálu
prenosovú sústavu NTSC
prenosovú sústavu PAL
Satelitná televízia
fyzikálny princíp satelitného prenosu a technicko ekonomické dôvody satelitného prenosu
: geostacionárna dráha, pokrytie územia, EIRP
činnosť vonkajšej a vnútornej jednotky, napájanie vonkajšej jednotky
pásma, frekvencie vysielania satelitnej televízie
antény pre príjem satelitnej televízie
Digitálny záznam zvuku
princípy digitálneho záznamu zvuku, modulácia PAM, PCM
techniku záznamu a snímania dát na CD nosiči, popíšte technológiu výroby CD
spôsob kódovania záznamu CD
základné technické parametre záznamu CD, popíšte časti CD a kódovanie dát
technológiu záznamu na DVD, uveďte ich druhy a kapacitné možnosti
Sekvenčné logické obvody
sekvenčný logický obvod
druhy preklápacích obvodov, ich rozdelenie podľa typu a riadenia
činnosť registra, čítača, uveďte ich druhy
využitie preklápacích obvodov v pamäťových obvodoch, popíšte štruktúru pamäťového
modulu a triedenie pamätí
Polovodičové diódy a tranzistory a ich vlastnosti
pojmy vlastná a nevlastná vodivosť polovodičov
vznik elektrónovej a dierovej vodivosti
V-A charakteristika diódy a spôsob jej merania
rozdelenie polovodičových diód , popíšte ich vlastnosti
štruktúru tranzistorov, ich rozdelenie a vlastnosti
Tranzistorové zosilňovače
základné zapojenia tranzistorových zosilňovačov
triedy zosilňovačov a ich vlastnosti
druhy medzistupňových väzieb a ich použitie
základné požiadavky a vlastnosti zosilňovača
výpočet zosilnenia zosilňovača
Elektromagnetické vlnenie, antény
3
vznik elektromagnetického vlnenia a jeho zložky
spôsoby šírenia elektromagnetických vĺn v rôznych prostrediach
pojem polarizácia a činitele vplývajúce na rýchlosť šírenia vĺn
druhy vf vedení používaných pri napojení antén
anténa, uveďte druhy antén a ich základné vlastnosti
Rezonančné obvody
rezonancia v elektrických obvodoch, vzťah pre rezonančnú frekvenciu
závislosť impedancie od frekvencie sériového a paralelného rezonančného obvodu
aplikácie rezonančných obvodov v zariadeniach spotrebnej elektroniky
meranie frekvencie, indukčnosti a kapacity rezonančnými metódami
Vysokofrekvenčné zosilňovače a vf vedenia
druhy väzieb a spôsoby zapojenia tranzistorov pri vf zosilňovačoch
základné typy vf vedení, uveďte náhradnú schému vf vedenia
parametre a charakteristické veličiny vedenia
spôsoby zakončenia vf vedenia
príklady použitia vf vedení
Rozhlasový prenosový reťazec
podľa blokovej schémy jednotlivé časti reťazca
princíp činnosti prijímača s nepriamym zosilnením
časti rozhlasového vysielača
druhy modulácií v rozhlasovej technike
výhody a nevýhody používaných modulácií
Spätná väzba v nf zosilňovačoch
druhy spätných väzieb
vplyvy spätných väzieb na vlastnosti zosilňovača
podmienky vzniku oscilácií, charakterizujte jednotlivé typy oscilátorov
možnosti merania a vyhodnocovania priebehu napätia pomocou osciloskopu
vznik svetelnej stopy na osciloskope
4
Download

tematické_okruhy_pre_odbor_26754_03 nadstavba.pdf