KATEDRA ANDRAGOGIKY
Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove
SLOVENSKÁ SOCIOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ pri SAV
EDUKÁCIA ČLOVEKA PROBLÉMY A VÝZVY PRE 21. STOROČIE
PROGRAM
PREŠOV
11. 12. 2012
11.12.2012
PROGRAM
8:00‐9:00
Prezentácia
účastníkov
(Univerzitná
knižnica
Prešovskej
univerzity,
17.
novembra
1)
9:00‐9:10
Otvorenie
konferencie
doc.
PhDr.
Nadežda
Krajčová,
PhD.
9:10‐12:00
Hlavné
referáty
‐
plénum
prof.
zw.
Dr.
hab.
Bogusław
M.
Śliwerski
Problémy
pedagogiky
a
edukácie
v
postmodernistickom
období
prof.
PhDr.
Viera
Prusáková,
CSc.
Kurikulárne
otázky
vo
vzdelávaní
dospelých
10:30‐10:50
Prestávka
Dr.
hab.
prof.
UR
Marta
Uberman
Europejskie
koncepcje
nauczania
prac
ręcznych
–
historycznym
ideałem
czy
wyzwaniem
dla
edukacji
człowieka
XXI
wieku
doc.
PaedDr.
Ctibor
Határ,
PhD.
Edukácia
seniorov
v
rezidenciálnych
podmienkach
–
možnosti,
limity
a
význam
doc.
PhDr.
Eduard
Lukáč,
PhD.
Edukácia
človeka
z
hľadiska
niektorých
historických
koncepcií
a
prístupov
12:00‐13:00
Obedňajšia
prestávka
(Študentský
domov
a
jedáleň
PU,
17.
novembra
1)
13:00‐17:00
Rokovanie
v
sekciách
18:00‐
Spoločenský
večer
(Študentský
domov
a
jedáleň
PU,
17.
novembra
1)
SEKCIA
č.
1
Historické
ideály
a
koncepcie
ako
inšpirácia
pre
edukáciu
človeka
v
21.
storočí
Vedúci
sekcie:
Doc.
PhDr.
Eduard
Lukáč,
PhD.
m.
č.
85
A
doc.
PaedDr.
Miroslav
Krystoň,
CSc.
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Historické
aspekty
voľnočasovej
edukácie
prof.
nadzw.
Dr.
hab.
Wiesław
Wójcik
(Wyższa
Szkoła
Administracji
w
Bielsku‐Białej,
Poľsko)
Pedagogika
dialogu
i
jej
miejsce
we
współczesnej
pedagogice
Mgr.
Veronika
Hašková
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Náčrt
analýzy
pedagogického
diela
M.
G.
Špánika
Doctrina
educationis,
quam
compendio
exhibet
Dr.
hab.
Marek
Rembierz
(Uniwersytet
Śląski
w
Katowicach,
Poľsko)
Klasyczne
ideały
i
wartości
edukacji
jako
inspiracja
dla
współczesnej
pedagogiki
PhDr.
Milan
Goga‐Ferko,
CSc.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Vzdelávanie
dospelých
v
európskych
dimenziách
v
procese
globalizácie
PhDr.
Ladislav
Šanta
(
Gymnázium
Konštantinova,
Prešov)
Prínos
Alexandra
Duchnoviča
k
rozvoju
školstva
a
pedagogiky
v
meste
Prešov
SEKCIA
č.
2
Edukácia
a
sociálna
kohézia
m.
č.
158
Vedúci
sekcie:
PhDr.
Marek
Lukáč,
PhD.
Mgr.
Milan
Filip
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Vzdelávanie
dospelých
drogovo
závislých
jednotlivcov
v
podmienkach
resocializačných
zariadení
doc.
PaedDr.
Mojmír
Vážanský,
CSc.
(Mendelova
univerzita
v
Brně,
ČR)
Několik
slov
k
možnostem
edukativního
formování
starších
osob
z
úhlu
sociální
koheze
Dr.
hab.
prof.
Beata
Szluz
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Edukacja
a
włączenie
społeczne
na
przykładzie
osób
bezdomnych
PhDr.
Lea
Szabová‐Šírová,
PhD.
(Univerzita
Komenského
v
Bratislave)
Sociálne
poradenstvo
ako
nástroj
sociálnej
pomoci
a
rozvoja
osobnosti
dospelého
človeka
PhDr.
Eva
Denciová,
PhD.
(Univerzita
Komenského
v
Bratislave)
Edukácia
dospelých
zameraná
na
elimináciu
sociálnej
nerovnosti
PhDr.
Marek
Lukáč,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Kultúrny
kapitál
rómskej
rodiny
v
procese
formovania
vzťahu
k
vzdelaniu
Dr.
Beata
Zieba
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Wychowanie
do
wartości
jako
jedno
z
działań
w
obszarze
profilaktyki
społecznej
Mgr.
Monika
Bosá,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Rodová
rovnosť
v
edukácii
ako
predpoklad
sociálnej
kohézie
Dr.
Marta
Wrońska
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Kultura
medialna
seniorów
–
immersja
czy
rzeczywistość?
Mgr.
Tomasz
Eliasz
Wardzała
(Tarnów,
Poľsko)
Wychowanie
do
pracy
jako
ważny
czynnik
kształtujący
osobowość
osób
z
niepełną
sprawnością
Lek.
med.
Michał
Kluz
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Profilaktyka
zdrowotna
młodych
dorosłych.
Aspekt
medyczny
i
edukacyjny
Dr.
Aleksandra
Mach
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Edukacja
włączająca
–
szanse
i
zagrożenia
Ing.
Jaroslav
Hura
Ľudské
zdroje
a
vzdelávanie
pri
práci
s
ľuďmi
s
problémami
duševného
zdravia
SEKCIA
č.
3
Edukácia
ako
nástroj
rozvoja
kompetencií
nevyhnutných
pre
život
v
21.
storočí
Zasadacia
miestnosť
dekana
Filozofickej
fakulty
PU
Vedúci
sekcie:
PhDr.
Branislav
Frk,
PhD.
Mgr.
Peter
Fudaly,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Rozvoj
osobnosti
žiaka
ako
súčasť
poslania
školy
Mgr.
Michaela
Dobrotová
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Edukačné
možnosti
personálneho
manažéra
PhDr.
Michaela
Tureckiová,
CSc.
(Univerzita
Karlova
v
Prahe,
ČR)
Personální
andragogika
v
systému
edukačních
věd
Mgr.
Petra
Koppová
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Edukačný
preventívny
program
násilia
na
pracovisku
v
kontexte
rozvoja
kompetencií
Mgr.
Tina
Hudáková
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Obsah
a
forma
kompetencií
ako
cieľ
vzdelania
Mgr.
Alena
Moravčíková,
PhD.
(Univerzita
Pavla
Jozefa
Šafárika,
Košice)
Hudobná
geragogika
‐
nová
výzva
v
edukácii
starších
ľudí
PhDr.
Henrieta
Roľková,
PhD.
(Univerzita
Komenského
v
Bratislave)
Možnosti
rozvoja
sociálno‐psychologickej
kompetencie
v
edukácií
dospelých
Mgr.
Lenka
Kvašňáková,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Význam
metódy
problémového
učenia
v
pregraduálnej
príprave
sociálnych
pracovníkov
Dr.
hab.
Tomasz
Zimny
(Uniwersytet
Szczeciński,
Poľsko)
Motywowanie
człowieka
do
uczenia
się
Prof.
PhDr.
Anna
Tokárová,
CSc.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Trvalá
udržateľnosť
sociálneho
rozvoja
‐
z
aspektu
andragogiky,
sociálnej
práce
a
rodových
štúdií
doc.
PhDr.
Beáta
Balogová,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Historický
pokrok
ženy
‐
duševná
zdatnosť
ženy
a
jej
veková
podmienenosť
Dr.
Artur
Fabiś,
Mgr.
Inż.
Łukasz
Tomczyk
(Państwowa
Wyższa
Szkoła
Zawodowa
w
Oświęcimiu,
Poľsko)
Wybrane
aspekty
procesu
uczenia
się
osób
starszych
w
przestrzeni
nowych
mediów
a
rozwój
społeczeństwa
informacyjnego
PhDr.
Denisa
Šoltésová,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Supervízia
ako
prostriedok
zvyšovania
reflexivity
budúcich
pomáhajúcich
profesionálov
a
profesionálok
Mgr.
Daniela
Fischer,
Mgr.
Veronika
Hašková
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Pedagogická
prax
–
jeden
z
ukazovateľov
rozvoja
kompetencií
študentov
učiteľstva
na
PU
v
Prešove
Dr.
hab.
prof.
Adam
Solak
(Uniwersytet
Pedagogiczny,
Krakow,
Poľsko)
Edukacyjna
entropia
w
procesie
wychowania
do
pracy
Dr.
hab.
prof.
UR
Janusz
Miąso
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Kompetencje
medialne
kluczowymi
kompetencjami
edukacji
człowieka
dorosłego
w
społeczeństwie
informacyjnym,
medialnym,
sieciowym
XXI
wieku
Dr.
hab.
prof.
UR
Grzegorz
Grzybek
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Samowychowanie
a
praca
naukowa
Dr.
Magdalena
Wasylewicz
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Język
współczesnej
młodzieży
mediów
w
dobie
nowych
mediów
–
charakterystyka
zjawiska
Mgr.
Piotr
Karaś
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Kompetencje
e‐nauczyciela
w
edukacji
elektronicznej
Dr.
Anna
Batiuk
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
O
konieczności
edukacji
permanentnej
słów
kilka
Dr.
Barbara
Zielińska
(Tarnów,
Poľsko)
Doradca
zawodowy
w
procesie
wyborów
edukacyjnych
Arkadiusz
Wąsiński
PhD.
(Wyższa
Szkoła
Administracji
w
Bielsku‐Białej,
Poľsko)
Autokreacyjny
wymiar
starzenia
się
w
perspektywie
społeczno‐edukacyjnej
PhDr.
Valentína
Šuťáková,
PhD.,
PaedDr.
Janka
Ferencová,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Občianske
kompetencie
ako
súčasť
školskej
edukácie
PaedDr.
Erika
Nehrerová,
PhD.
(Jihočeská
univerzita,
České
Budějovice,
ČR)
Hodnotenie
ako
kompetencia
pedagóga
z
pohľadu
študentov
SEKCIA
č.
4
Pozícia
učiteľa
a
vzdelávateľa
dospelých
v
dnešnej
edukačnej
realite
m.
č.
159
Vedúca
sekcie:
doc.
PhDr.
Ivana
Pirohová,
PhD.
PhDr.
Ľubica
Janoušková
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Tvorba
kurikula
kurzu
vysokoškolskej
pedagogiky
pre
vysokoškolských
učiteľov
doc.
PhDr.
Josef
Malach,
CSc.
(Ostravská
univerzita
v
Ostravě,
ČR)
Profesionalizace
vzdělavatelů
dospělých
doc.
PhDr.
Ivana
Pirohová,
CSc.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Kontexty
zmeny
poňatia
vzdelávateľa
Mgr.
Dávid
Bosý,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Feminizácia
školstva
a
postavenie
učiteliek
a
učiteľov
v
jej
kontexte
PhDr.
Martina
Lenhardtová
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Rola
cviciteľa/ky
seniorov
Dr.
Bożena
Dusza
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Rola
nauczyciela
w
świadomości
współczesnych
nauczycieli
Dr.
Sławomir
Rębisz,
Mgr
Grzegorz
Polański
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Preferowane
cechy
nauczyciela
akademickiego
kierunku
Pedagogika
w
opinii
studentów
Uniwersytetu
Rzeszowskiego
i
Preszowskiego.
Komunikat
z
badań
SEKCIA
č.
5
Diferenciácia
inštitucionálneho
zabezpečenia
edukácie
Vedúca
sekcie:
PhDr.
Valentína
Šuťáková,
PhD.
m.
č.
257
PaedDr.
Ivan
Pavlov,
PhD.
(Metodicko
‐
pedagogické
centrum,
Bratislava)
Kariérny
model
profesijného
rozvoja
učiteľov
a
jeho
inštitucionálne
základy
Mgr.
Katarína
Hulinová
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Enviromentálna
edukácia
ako
súčasť
záujmového
vzdelávania
dospelých
Mgr.
Jana
Gondová
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Inštitucionálne
zabezpečenie
záujmového
vzdelávania
dospelých
v
oblasti
miestnej
a
regionálnej
kultúry
Mgr.
Michaela
Palgutová
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Systematizácia
a
kategorizácia
foriem
a
metód
ďalšieho
profesijného
vzdelávania
sestier
Mgr.
Dominika
Kadlubeková
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Systém
vzdelávania
pracovníkov
Zboru
väzenskej
a
justičnej
stráže
Slovenskej
republiky
Dr.
Janian
Świrko‐Pilipczuk
(Uniwersytet
Szczeciński,
Szczecin,
Poľsko)
Paradygmaty
dydaktyki
akademickiej
w
kształceniu
pedagogicznym
Dr.
Michał
Szyszka,
PhD.
(Wyższa
Szkoła
Administracji
w
Bielsku‐Białej,
Poľsko)
Działalność
społecznych
pracowni
digitalizacji
bibliotek
cyfrowych
w
wymiarze
integracyjnym
i
edukacyjnym.
Biblioterapia
i
wolontariat
osób
starszych
Dr.
hab.
prof.
UR
Ryszard
Pęczkowski
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Mała
szkoła
–
kontekst
globalny
Mgr.
Ewelina
Hamerla
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Edukacja
człowieka
dorosłego
w
świecie
multiplikacji
instytucji
Mgr.
Monika
Zielińska
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Mała
szkoła
–
kontekst
regionalny
Mgr.
Silvia
Lukáčová
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Postavenie
a
úlohy
druhošancového
vzdelávania
v
národných
a
nadnárodných
dokumentoch
SEKCIA
č.
6
Edukácia
ako
(ne)docenený
spoločenský
jav
m.
č.
328
(Rektorát
PU)
Vedúca
sekcie:
Mgr.
Gizela
Brutovská,
PhD.
PaedDr.
Lenka
Pasternáková,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Nové
trendy
pri
zefektívňovaní
výučby
PhDr.
Monika
Zimermanová,
PhD.
(Univerzita
Konštantína
Filozofa,
Nitra)
Kooperačný
program
formovania
vzťahov
klientov
žijúcich
v
rezidenciálnych
podmienkach
Doc.
PhDr.
Mgr.
Jaroslav
Balvín,
CSc.
(Univerzita
Tomáše
Bati,
Zlín,
ČR)
Edukace
jako
celoživotní
vedení
člověka:
dítěte,
dospělého,
seniora
Mgr.
Martin
Schubert
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Od
didaktiky
normatívnej
k
didaktike
poradenskej
Mgr.
Lucia
Hajzuková
(Univerzita
Mateja
Bela,
Banská
Bystrica)
Vybrané
aspekty
kurikula
záujmového
vzdelávania
dospelých
v
Anglicku
a
na
Slovensku
doc.
PaedDr.
Marianna
Hupková,
PhD.
(Univerzita
Konštantína
Filozofa,
Nitra)
Rozvoj
sociálnych
spôsobilostí
seniorov
v
podmienkach
Univerzity
tretieho
veku
Mgr.
Gizela
Brutovská,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Vzdelávanie
v
oblasti
turizmu
PhDr.
Katarína
Mayerová,
PhD.
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Andragogické
poradenstvo
ako
významný
fenomén
pri
edukácii
dospelých
PhDr.
Petra
Mayerová
(Univerzita
Pavla
Jozefa
Šafárika
v
Košiciach)
K
edukácii
rómskeho
etnika
na
Slovensku
Dr.
Marek
Hallada,
Dr.
Dorota
Jankowska
(Uniwersytet
Rzeszowski,
Poľsko)
Obraz
szkoły
i
edukacji
na
stronach
portali
internetowych
Mgr.
Peter
Roháč
(Prešovská
univerzita
v
Prešove)
Determinanty
inter‐organizačnej
kolaborácie
POZNÁMKY:

Download

File - KATEDRA ANDRAGOGIKY