KVALITA A SERVIS SO SYSTÉMOM.
Va‚e spojenie k väç‚ej hospodárnosti.
ELEKTRO-TELEKOMUNIKÁCIE / 2013
ÇO BY STE O TOMTO KATALÓGU MALI VEDIET’
Tento katalóg je prehl’adom sortimentu v¥robkov a
cien. Príklady pouµitia ilustrujú jednotlivé v¥robky.
V katalógu nájdete rozsiahle informácie o v‚etk¥ch
produktoch a oboroch ako servis, technika, kvalita a
pod. Na na‚ej internetovej stránke nájdete informácie o aktuálnych novinkách. www.friedrich-ebner.at
OBSAH
KÁBLOVÉ KOMORY
4
TechnikA, KTORÁ SPL‘NA VÍETKY NORMY
6
KÁBLOVÉ KOMORY PREHL‘AD
8
ROM-Box
10
KÁBLOVÁ KOMORA asfinag
22
KÁBLOVÁ KOMORA F 45/20 ld (mikrokábel)
24
svorkové tvarovky pre montᢠoptick‡ch káblov
25
KÁBLOVÁ KOMORA ks 100.60/115 ral7046
26
KÁBLOVÁ KOMORA KS 63/80
28
KÁBLOVÁ KOMORA KS 80.63
30
KÁBLOVÁ KOMORA FC 80.63/115 SBS
32
KÁBLOVÁ KOMORA KS 100.63
34
POKLOPY
38
PRÌSLUÍENSTVO
40
KÁBLOVÉ KOMORY pokyny
41
3
Romold KÁBLOVÉ KOMORY
S PLASTAMI PLÁNOVAT‘ do BUDÚCNOSTi
BEZ POCHYBY
Na základe dlhej µivotnosti materiálu a mnoh¥ch
v¥hod ako absolútna tesnost‘, vysoká kvalita materiálu a hospodárnost‘ je pouµitie plastov perfektnou alternatívou k tradiçn¥m komorám z betónu. Komory
môµu byt‘ pouµité s poklopami aµ do triedy D. Káblové
komory z PE/PP sa pouµívajú hlavne pre elektrické a
optické káble v oblasti mestského osvetlenia, pre signalizaçné zariadenia a telekomunikácie. Umoµ›ujú
r¥chle a bezpeçné poloµenie, jednoduché napojenie káblov¥ch ochrann¥ch rúr a v prípade potreby absolútne tesné prevedenie.
POLYETYLÉN / Popypropylén
Sú suroviny priaznivé pre µivotné prostredie, spl‘›ajú
v‚etky beµné normy a vychádzajú spracovatel‘ovi optimálne v ústrety. ROMOLD pouµíva 100 % nov¥ materiál.
4
NÌZKA HMOTNOST‘
HMOTNOST‘ JEDNOTLIV‡CH DIELOV CcA. 30-40 KG. R‡CHLA RUÇNÁ
MONTÁ˘.
vodotesné a pieskutesné
pre VÍETKY po˘iadavky ponúkame optimálny systém.
˘IVOTNOST‘
˘IVOTNOST‘ A˘ DO 100 ROKOV JE REALISTICKÁ.
flexibilita
mo˘nost` prispÔsobenia na ka˘d‡ miestny stav.
KOMPATIBILITA
mo˘nost`PRIPOJENIa NA VÍETKY potrubné SYSTÉMY BEZ PROBLÉMOV.
HOSPODÁRNOST‘
INVESTÌCIA DO BUDÚCNOSTI S JASN‡MI V‡HODAMI V CELKOVEJ BILANCII.
Na svete najväç‚í sklad PE/PP-‚achtov¥ch elementov, zaruçene krátke dodacie termíny.
5
TECHNIKA, KTORÁ SPL‘NA VÍETKY NORMY
ROMOLD KVALITA NA MIESTE ∨
PRIPOJENIE RÚr
Na ROMOLD káblové komory môµu byt’ PE-rúry napojené navarením alebo so vstupn¥m tesnením (IS), PVCrúry s tesnením IS, PE-ochranné rúry pre optické káble
s tesnením IS a korugované potrubia. Ítandardne v
hrdlovom prevedení pre napojenie PE- alebo PVC-rúr
podl’a EN 50086-2-4 so vstupn¥m tesnením podl’a
EN 1277, EN 681-1 a DIN 4060.
Jednoduché napojenie rúr rôznych priemerov na
mieste v ktoromkol’vek bode. ˘iadne obmedzenie na
predznaçené miesta alebo pevné pozície.
ROMOLD ELASTOMEROVÉ LAMELOVÉ TESNENIE
Surovina: SBR, k ohybnému napojeniu PVC- a PE-rúr
podl’a EN 50086-2-4, prípustné odch¥lenie osí
+/- 5°, testované na 0,5 barov vnútorného a
vonkaj‚ieho tlaku, podl’a DIN 4060 a EN 1277.
6
ZAISTENIE PROTI Vztlaku
STÚPADLÁ
Pre zaistenie vztlaku nie sú potrebné ani pri stojacej
Podl’a EN 13101 a DIN 1264-2. Prístupné ROMOLD
spodnej vode µiadne dodatoçné stavebné úpravy. Ko-
komory DN 800 a DN 1000 sú v¥robcom vybavené ne-
mora musí byt’ zabudovaná podl’a ROMOLD návodu
hrdzavejúcimi stúpadlami. Pevnost’ zodpovedá norme
pre montáµ a zabudovanie (viz strana 41-43).
EN 13101. Odstup prvého stúpadla k hornej hrane
poklopu komory je maximálne 500 mm a odstup med-
OTVOR KÓNUSU
zi jednotliv¥mi stúpadlami je 250 mm. Bezpeçnost’
Otvor DN 625 u v‚etk¥ch ROMOLD PE-káblov¥ch
stúpadiel je zaistená profilovan¥m povrchom. V prí-
komôr.
pade potreby môµu byt’ stúpadlá odstránené.
PRISPÔSOBENIE KONÍTRUKÇNEJ V‡ÍKY
MONTÁ˘ TESNENÌ
U PE-káblov¥ch komôr, ktoré je moµné skrátit’, môµe
S beµnou ruçnou vr’taçkou a korunkov¥m vrtákom
byt’ kon‚trukçná v¥‚ka prispôsobená na centimeter
ROMOLD CS v poµadovanom priemere je otvor vyr’tan¥
presne skrátením kónusu komory pomocou píly na
v priebehu niekol’k¥ch sekúnd. Otvor odhrotovat’, osa-
drevo (napr. ruçnou alebo dierovkou). Na vonkaj‚ej
dit’ tesnenie, zasunút’ rúru a je to hotové.
strane je v odstupe 1 cm znaçenie, ktoré umoµ›uje
presn¥ vodorovn¥ rez.
7
KÁBLOVÉ KOMORY PREHL‘AD
ROMOLD SYSTÉMY PRE ULO˘ENIE vedenÌ
Pieskutesné káblové komory
ROM-BOX
PRAVOUHOLNÌKOVÉ,
MODULÁRNE,
ZAT‘A˘ITEL‘NÉ DO TRIEDY D 400
rozliçné rozmery
strana 10
KS 100.60/115 RAL7046
DN 1000
strana 26
ASFINAG
ASFINAG povrchová komora - delitel‘ná / nedelitel‘ná
strana 22
ASFINAG podpovrchová komora
strana 23
8
Vodotesné káblové komory
F 45/20 LD
DN 450
strana 24
KS 63/80
DN 625
strana 28
FC 80.63/115 SBS
DN 800
strana 30
KS 100.63
DN 1000
strana 34
9
ROM-BOX
pravouholnÌkov‡, modulárny, zat‘a˘itel‘n‡ do triedy d 400
dÔle˘ité vediet‘
ROM-BOX firmy ROMOLD je ideálnou alternatívou k tradiçn¥m betónov¥m
káblov¥m komorám. Spája stabilitu (trieda D 400) a obvyklé rozmery z betónového systému s flexibilitou a r¥chlym zabudovaním plastov¥ch systémov.
ROM-BOX sa pouµíva ako komora pre uloµenie káblov a telekomunikaçn¥
rozvádzaç.
vlastnosti
Nízka hmotnost‘: r¥chle zabudovanie, ruçné uloµenie.
Blízkost‘ praxi: pripojenie rúr DN 40 – DN 160 pripravené alebo preveditel‘né
na stavenisku, modulárna nástavba, delitel‘nost‘ na základe novovyvinutého
klipsového systému, uloµenie moµné na uµ poloµené rúry, bezstup›ové vyrovnanie v¥‚ky a sklonu.
Poklop komory: trieda B 125 und D 400 ‚tatické priame zat‘aµenie, vr. uzavieracieho mechanismu, trieda D 400 dynamicky cez samoúrov›ov¥ systém
(Selflevel) vr. uzavieracieho mechanismu.
vlastnosti na jeden pohl‘ad
+ Flexibilita vo v¥‚ke - celková v¥‚ka max. 2,0 m
+ Flexibilita v priereze (poµadovan¥ poklop)
+ Flexibilita pri napojení rúr (pozícia, priemer)
+ Oblasti pouµitia, tr. B, tr. D ‚taticky, tr. D dynamicky
+ Bezstup›ové vyrovnanie v¥‚ky a sklonu
+ Delitel‘nost‘
Praktické príslu‚enstvo
(drµiak na spojku).
10
Záslepka pre pieskutesné
napojenie rúr.
ROM-BOX prehl‘ad
ROM-Box
Svetlost‘
Poklop
GAV
Poçet
Typ
‚ x d mm
ROMOLD
Selflevel
poklopv
30 x 30
300 x 300
40 x 40
405 x 405
40 x 90
U-profil Vyrovnanie
ocel‘
v¥‚ky
5 cm max.
Poklop
beµn¥ 1)
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
Trieda
B 125
D 400
D 400
B 125
D 400
EN 124
(‚taticky)
(dynamicky)
EN 124
EN 124
EN 124
EN 124
X
1
X
X
X
1
X
405 x 895
X
X
2
X
40 x 115
405 x 1150
X
X
3
X
X
40 X 139
405 x 1385
X
X
4
X
X
57 x 42
569 x 419
X
X
1
57 x 92
569 x 921
X
X
2
X
X
57 x 142
569 x 1424
X
X
3
X
X
77 x 32
773 x 324
X
X
1
X
77 x 73
773 x 734
X
X
2
X
77 x 115
773 x 1145
X
X
3
X
X
4
X
X
X
X
X
77 x 156
773 x 1555
70 x 70 SL
800 x 745
X
70 x 140 SL
800 x 1465
X
40 x 65 ST
450 x 700
X
X
70 x 70 ST
755 x 755
X
X
70 x 140 ST
755 x 1515
X
X
X
X
Maximálna kon‚trukçná v¥‚ka 2,0 m
1) napr. zo ‚edej liatiny/ocele alebo ‚edej liatiny/ocele s betónovou v¥pl›ou
Komory vo v‚etk¥ch rozmeroch sú delitel‘né na styçn¥ch fúgach za úçelom prispôsobenia vý‚ky a montáµe na uµ existujúce trasy.
Vstupné otvory môµu byt‘ vyvr´tané na mieste zabudovania.
Flexibilné pripojenie rúr
na mieste.
Presné prispôsobenie úrovne na vrchnú hranu terénu pomocou 4 regulaçn¥ch skrutiek.
Detailné pokyny k zabudovaniu obdrµíte pri dodávke.
Vrchn¥ rám pre stabilnú montáµ poklopu.
11
ROM-Box vr. systémového poklopu
ROM-BOX 30 x 30
V¥‚ka cm
20
10
20
0-5
11
Detaily
Oznaçenie
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 300 x 300 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 380 x 380 mm, v¥‚ka: 200 mm
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 300 x 300 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 380 x 380 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
Cena E
Basisbox 300 300 200
111,00
E 300 300 100
49,40
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 300 x 300 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 380 x 380 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 300 300 200
94,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 30/30
HA 300 300
34,40
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 300 x 300,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 30/30 GL
283,00
ROM-BOX 30/30, Celková cena v Euro, vr. poklopu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
21 - 26
31 - 36
41 - 46
51 - 56
61 - 66
Trieda D
375,20
418,80
467,00
510,60
558,80
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda D
616,00
666,00
710,00
760,00
804,00
ROM-BOX 40 X 40
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 405 x 405 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 485 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 400 400 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 405 x 405 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 485 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 400 400 100
58,50
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 405 x 405 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 485 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 400 400 200
107,00
130,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 40/40
HA 400 400
36,70
11
Poklop trieda B 125 podl‘a EN 124, 405 x 405,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 40/40 GL
325,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 405 x 405,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 40/40 GL
325,00
0-5
ROM-BOX 40/40, Celková cena v Euro, vr. poklopu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
12
Cena E
Trieda B
706,00
764,00
813,00
871,00
920,00
Trieda D
706,00
764,00
813,00
871,00
920,00
ROM-BOX 40 X 90
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 405 x 895 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 975 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 400 900 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 405 x 895 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 975 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 400 900 100
76,80
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 405 x 895 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 975 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 400 900 200
140,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 40/90
HA 400 900
40,10
11
Poklop trieda B 125 podl‘a EN 124, 405 x 895,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 40/90 GL
790,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 405 x 895,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 40/90 GL
896,00
0-5
Cena E
171,00
ROM-BOX 40/90, Celková cena v Euro, vr. poklopu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda B
1.281,00
1.358,00
1.421,00
1.498,00
1.561,00
Trieda D
1.387,00
1.464,00
1.527,00
1.604,00
1.667,00
ROM-BOX 40 X 115
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 405 x 1150 mm, vr. U-rámu
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 1230 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 400 1150 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 405 x 1150 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 1230 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 400 1150 100
86,00
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 405 x 1150 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 1230 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 400 1150 200
155,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 40/115
HA 400 1150
43,60
11
Poklop trieda B 125 podl‘a EN 124, 405 x 1150,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 40/115 GL
880,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 405 x 1150,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 40/115 GL
1.028,00
0-5
Cena E
616,00
ROM-BOX 57/92, Celková cena v Euro, vr. poklopu, U-rámu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda B
1.850,00
1.936,00
2.005,00
2.091,00
2.160,00
Trieda D
1.998,00
2.084,00
2.153,00
2.239,00
2.308,00
bezstup›ové vyrovnanie v¥‚ky
a sklonu pomocou regulaçn¥ch
skrutiek
13
ROM-Box vr. systémového poklopu
ROM-BOX 40 X 139
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 405 x 1385 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 1465 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 400 900 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 405 x 1385 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 1465 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 400 900 100
94,00
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 405 x 1385 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 485 x 1465 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 400 900 200
169,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 40/139
HA 400 900
11
Poklop trieda B 125 podl‘a EN 124, 405 x 1385,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 40/90 GL
968,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 405 x 1385,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 40/90 GL
1.159,00
0-5
ROM-BOX 40/139, Celková cena v Euro, vr. poklopu, U-rámu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda B
1.987,00
2.081,00
2.156,00
2.250,00
2.325,00
Trieda D
2.178,00
2.272,00
2.347,00
2.441,00
2.516,00
ROM-BOX tie˘ pre Ípeciálne pou˘itia
ROM-BOX s pripravenou skupinou
armatúr pre plyn
14
Komora pre dial´kové teplo
Komora pre dial´kové teplo
Cena E
634,00
47,00
ROM-BOX 57 X 42
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 569 x 419 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 649 x 499 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 570 420 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 569 x 419 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 649 x 499 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 570 420 100
63,10
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 569 x 419 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 649 x 499 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 570 420 200
117,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 57/42
HA 750 420
40,10
11
Poklop trieda B 125 podl‘a EN 124, 569 x 419,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 57/42 GL
330,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 569 x 419,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 57/42 GL
486,00
0-5
Cena E
139,00
ROM-BOX 57/42, Celková cena v Euro, vr. poklopu, U-rámu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda B
743,00
806,00
860,00
923,00
977,00
Trieda D
899,00
962,00
1.016,00
1.079,00
1.133,00
ROM-BOX 57 X 92
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 569 x 921 mm, vr. U-rámu
vonkaj‚ie rozmery: 649 x 1001 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 570 920 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 569 x 921 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 649 x 1001 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 570 920 100
79,20
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 569 x 921 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 649 x 1001 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 570 920 200
146,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 57/92
HA 570 920
11
Poklop trieda B 125 podl‘a EN 124, 569 x 921,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 57/92 GL
895,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 569 x 921,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 57/92 GL
1.087,00
0-5
Cena E
610,00
47,00
ROM-BOX 57/92, Celková cena v Euro, vr. poklopu, U-rámu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda B
1.844,00
1.923,00
1.990,00
2.069,00
2.136,00
Trieda D
2.036,00
2.115,00
2.182,00
2.261,00
2.328,00
15
ROM-Box vr. systémového poklopu
ROM-BOX 57 X 142
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 569 x 1424 mm,
vr. U-rámu, vonkaj‚ie rozmery: 649 x 1504 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 570 1420 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 569 x 1424 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 649 x 1504 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 570 1420 100
96,40
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 569 x 1424 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 649 x 1504 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 570 1420 200
176,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 57/142
HA 570 1420
56,20
11
Poklop trieda B 125 gemäß EN 124, 569 x 1424,
sféroliatina s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 57/142 GL
979,00
11
Poklop trieda D 400 gemäß EN 124, 569 x 1424,
sféroliatina s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 57/142 GL
1.225,00
0-5
Cena E
654,00
ROM-BOX 57/142, Celková cena v Euro, vr. poklopu, U-rámu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda B
2.041,00
2.138,00
2.217,00
2.314,00
2.393,00
Trieda D
2.287,00
2.384,00
2.463,00
2.560,00
2.639,00
ROM-BOX 77 X 32
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 773 x 324 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 404 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 770 320 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 773 x 324 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 404 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 770 320 100
68,80
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 773 x 324 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 404 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 770 320 200
125,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 57/142
HA 770 320
35,50
11
Poklop trieda B 125 gemäß EN 124, 773 x 324,
sféroliatina s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 77/32 GL
428,00
11
Poklop trieda D 400 gemäß EN 124, 773 x 324,
sféroliatina s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 77/32 GL
545,00
0-5
ROM-BOX 77/32, Celková cena v Euro, vr. poklopu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
16
Trieda B
865,00
933,00
990,00
1.058,00
1.115,00
Trieda D
982,00
1.050,00
1.107,00
1.175,00
1.232,00
Cena E
151,00
ROM-BOX 77 X 73
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 773 x 734 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 814 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 770 730 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 773 x 734 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 814 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 770 730 100
80,30
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 773 x 734 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 814 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 770 730 200
147,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 77/73
HA 770 730
47,00
11
Poklop trieda 125 podl‘a EN 124, 773 x 734,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 77/73 GL
742,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 773 x 734,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 77/73 GL
898,00
0-5
Cena E
182,00
ROM-BOX 77/73, Celková cena v Euro, vr. poklopu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda B
1.265,00
1.345,00
1.412,00
1.492,00
1.559,00
Trieda D
1.421,00
1.501,00
1.568,00
1.648,00
1.715,00
ROM-BOX 77 X 115
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 773 x 1145 mm,
vr. U-rámu, vonkaj‚ie rozmery: 853 x 1225 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 770 1150 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 773 x 1145 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 1225 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 770 1150 100
94,00
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 773 x 1145 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 1225 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 770 1150 200
171,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 77/115
HA 770 1150
11
Poklop trieda B 125 podl‘a EN 124, 773 x 1145,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 77/115 GL
1.065,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 773 x 1145,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 77/115 GL
1.380,00
0-5
Cena E
647,00
55,10
ROM-BOX 77/115, Celková cena v Euro, vr. poklopu, U-rámu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
71 - 76
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
Trieda B
2.109,00
2.203,00
2.280,00
2.374,00
2.451,00
Trieda D
2.424,00
2.518,00
2.595,00
2.689,00
2.766,00
17
ROM-Box vr. systémového poklopu
ROM-BOX 77 X 156
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 773 x 1555 mm,
vr. U-rámu, vonkaj‚ie rozmery: 853 x 1635 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 770 1560 200
692,00
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 773 x 1555 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 1635 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 770 1560 100
108,00
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 773 x 1555 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 853 x 1635 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 770 1560 200
195,00
V¥‚kové vyrovnanie pre ROM-BOX 77/156
HA 770 1560
11
Poklop trieda B 125 podl‘a EN 124, 773 x 1555,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LEB 77/156 GL
1.578,00
11
Poklop trieda D 400 podl‘a EN 124, 773 x 1555,
sféroliatina, s uzavieraním, v¥‚ka = ca. 110 mm
LED 77/156 GL
2.146,00
0-5
ROM-BOX 77/115, Celková cena v Euro, vr. poklopu, U-rámu a v¥‚kového vyrovnania
V¥‚ka cm
Trieda B
Trieda D
V¥‚ka cm
Trieda B
Trieda D
71 - 76
2.721,00
3.289,00
121 - 126
3.219,00
3.787,00
81 - 86
91 - 96
101 - 106
111 - 116
2.829,00
2.916,00
3.024,00
3.111,00
3.397,00
3.484,00
3.592,00
3.679,00
131 - 136
141 - 146
151 - 156
161 - 166
3.306,00
3.414,00
3.501,00
3.609,00
3.874,00
3.982,00
4.069,00
4.177,00
Príslu‚enstvo viz strana 40
18
Cena E
60,80
ROM-Box vr. Selflevel® poklopu
ROM-BOX 70 X 70 SL
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 800 x 745 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 880 x 825 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 800 745 200
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 800 x 745 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 880 x 825 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 800 745 100
81,40
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 800 x 745 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 880 x 825 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 800 745 200
149,00
17,4 - 23,5
Selflevel® poklop trieda D 400 podl‘a EN 124,
700 x 700, materiál duktilná µelezoliatina, 2 kryty s podperou a závesmi, LED 70/70 GL-SL
vr. adaptérového rámu, v = 174 - 235 mm.
Cena E
186,00
1.965,00
ROM-BOX 70/70 SL, Celková cena v Euro, vr. poklopu
V¥‚ka cm
77,4 - 83,5
87,4 - 93,5
97,4 - 103,5
107,4 - 113,5
117,4 - 123,5
Trieda D
2.449,00
2.530,00
2.598,00
2.679,00
2.747,00
ROM-BOX 70 X 140 SL
V¥‚ka cm
Detaily
Oznaçenie
20
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 800 x 1465 mm,
vr. U-rámu, vonkaj‚ie rozmery: 880 x 1545 mm, v¥‚ka: 200 mm
Basisbox 800 1465 200
815,00
10
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 800 x 1465 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 880 x 1545 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
E 800 1465 100
105,00
20
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 800 x 1465 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 880 x 1545 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 800 1465 200
192,00
Selflevel® poklop trieda D 400 podl‘a EN 124,
700 x 1400, materiál duktilná µelezoliatina, 2 kryty s podperou a závesmi, vr. adaptérového rámu, v = 174 - 235 mm.
LED 70/140 GL-SL
17,4 - 23,5
ROM-BOX 70/140, Celková cena v Euro, vr. poklopu a U-rámu
V¥‚ka cm
77,4 - 83,5
87,4 - 93,5
97,4 - 103,5
107,4 - 113,5
117,4 - 123,5
Cena E
3.703,00
zavalcovatel‘n¥ poklop
Trieda D
4.902,00
5.007,00
5.094,00
5.199,00
5.286,00
Príslu‚enstvo viz strana 40
19
ROM-Box pre Ítandardné poklopy
ROM-BOX 40 X 65 ST
V¥‚ka cm
20
10
20
0
Detaily
Oznaçenie
Cena E
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 450 x 700 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 530 x 780 mm, v¥‚ka: 200 mm
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 450 x 700 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 530 x 780 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 450 x 700 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 530 x 780 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
E 450 700 100
68,80
E 450 700 200
126,00
Vrchn¥ rám Z-profil pre uloµenie ‚tandardného poklopu triedy B 125
alebo triedy D 400, zaisteného proti posunutiu, 400 x 650 mm
Kopfrahmen Z-Profil
298,00
Basisbox 450 700 200
156,00
ROM-BOX 40/65 ST, Celková cena v Euro *, vr. rámu, bez poklopu
V¥‚ka cm1
60
70
80
90
100
1
Trieda B alebo D
706,00
775,00
832,00
901,00
958,00
bez poklopu
* cena závisí od rozmerov pouµitého ‚tandardného poklopu
ROM-BOX 70 X 70 ST
V¥‚ka cm
20
10
20
0
Detaily
Oznaçenie
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 755 x 755 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 835 x 835 mm, v¥‚ka: 200 mm
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 755 x 755 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 835 x 835 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 755 x 755 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 835 x 835 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
Vrchn¥ rám Z-profil pre uloµenie ‚tandardného poklopu triedy B 125
alebo triedy D 400, zaisteného proti posunutiu, 700 x 700 mm
(vnútorn¥ rozmer Z-profilu: 854 x 854)
ROM-BOX 70/70 ST Celková cena v Euro *, vr. rámu, bez poklopu
1
V¥‚ka cm1
60
Trieda B alebo D
781,00
V¥‚ka cm1
110
Trieda B alebo D
1.155,00
70
80
90
100
861,00
928,00
1.008,00
1.075,00
120
130
140
150
1.222,00
1.302,00
1.369,00
1.449,00
bez poklopu
* cena závisí od rozmerov pouµitého ‚tandardného poklopu
20
Basisbox 700 700 200
Cena E
182,00
E 700 700 100
80,30
E 700 700 200
147,00
Kopfrahmen Z-Profil
854 x 854 (745 x 745)
305,00
ROM-BOX 70 X 140 ST
V¥‚ka cm
20
10
20
0
Detaily
Oznaçenie
Základn¥ box vr. ABS dna, svetlost‘ 755 x 1515 mm,
vr. U-rámu, vonkaj‚ie rozmery: 835 x 1595 mm, v¥‚ka: 200 mm
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 755 x 1515 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 835 x 1595 mm, v¥‚ka elementu: 100 mm
Elementové predl‘µenie, svetlost‘ 755 x 1515 mm,
vonkaj‚ie rozmery: 835 x 1595 mm, v¥‚ka elementu: 200 mm
Vrchn¥ rám Z-profil pre uloµenie ‚tandardného poklopu triedy B 125
alebo triedy D 400, zaisteného proti posunutiu, 700 x 1400 mm
(vnútorn¥ rozmer Z-profilu: 854 x 1614 mm)
Cena E
Basisbox 700 1400 200
678,00
E 700 1400 100
105,00
E 700 1400 200
193,00
Kopfrahmen Z-Profil
1614 x 854 (1505 x 745)
346,00
ROM-BOX 70/140 ST Celková cena v Euro *, vr. vrchného rámu a U-rámu, bez poklopu
V¥‚ka cm1
60
Trieda B alebo D
1.410,00
70
80
90
100
1
1.515,00
1.603,00
1.708,00
1.796,00
V¥‚ka cm1
110
120
130
140
150
Trieda B alebo D
1.901,00
1.989,00
2.094,00
2.182,00
2.287,00
bez poklopu
* cena závisí od rozmerov pouµitého ‚tandardného poklopu
ROM-BOX prÌsluÍenstvo
Oznaçenie
Detaily
KSRB-Kappe 50
KSRB-Kappe 110/40
KSRB-Kappe 160/110
KSRB-CSS 51
KSRB-CSS 92
KSRB-CSS 111
KSRB-CSS 161
AS ROM-BOX SL
US ROM-BOX
Záslepka 50 mm z plastu pre ROM BOX
Záslepka 110 mm z plastu pre ROM BOX
Záslepka 160 mm z plastu pre ROM BOX
Korunkov¥ vrták pre ROM BOX, menovit¥ rozmer vyvr‘taného otvoru 51 mm, vr. adaptéru CSA2
Korunkov¥ vrták pre ROM BOX, menovit¥ rozmer vyvr‘taného otvoru 92 mm, vr. adaptéru CSA2
Korunkov¥ vrták pre ROM BOX, menovit¥ rozmer vyvr‘taného otvoru 111 mm, vr. adaptéru
Korunkov¥ vrták prer ROM BOX, menovit¥ rozmer vyvr‘taného otvoru 161 mm vr. adaptéru
Zdvíhací kl‘úç pre poklopy ROM BOX SL
Univerzálny kl‘úç pre poklopy ROM BOX (uzavierací - zdvíhací)
Cena E
1,00
3,00
3,00
70,70
144,00
131,00
208,00
151,00
123,00
21
káblové komory ASFINAG
a
én
n
a
‚
o
skú ovéh .as
e
r
l
p
riá 0_CN
ty
e
k
t
0
a
u
rod l‘a m 20.2
p
0
.
G
od
NA itu p T 119
I
F
AS form
LaN
P
n
u
ko lóg
a
kat
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
ASFINAG povrchová komora ‚tandardná (OFS-AP)
nedelitel‘ná: HDPE-káblová komora v pieskutesnom
prevedení, s dnom, so zoskrutkovan¥mi boçn¥mi elementami, vr. poklopu triedy B podl‘a EN 124, pozinkovan¥ komorov¥ rám, zoskrutkovan¥ so stenami komory, vr. pomôcky pre vstup a v¥stup.
ASFINAG PovrchovÁ komora (OFS-AP) - nedelitel‘ná
d x ‚ x v cm
167,5 x 88,0 x 95,4
22
Detaily
CARSON-BOX povrchová komora nedelitel‘ná, vr. poklopu tr. B 125kN, EN124
Váha kg
220,0
Oznaçenie
CARSON BOX 168/88/90 ASF
nerabatovatel‘ná
netto cena E
1.130,00
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
ASFINAG povrchová komora delitel‘ná: PPkáblová komora v pieskutesnom prevedení, s dnom, s
rozmontovate‘ln¥mi boçn¥mi elementami, vr. poklopu
triedy B podl‘a EN 124, pozinkovan¥ komorov¥ rám,
zoskrutkovan¥ so stenami komory, vr. pomôcky pre
vstup a v¥stup.
ASFINAG povrchová komora pre existujúce trasy - delitel‘ná
d x ‚ x v cm
Detaily
Váha kg
ROM-BOX povrchová komora delitel‘ná,
vr. poklopu Tr. B 125kN, EN124
ROM-BOX povrchová komora delitel‘ná,
156 x 77 x 101-106
vr. poklopu Tr. D 400kN, EN124
156 x 77 x 95,9
1
A
2
3
4
nerabatovatel‘ná
netto cena E
Oznaçenie
250,0
ROM BOX 780 1560 900 B ASFINAG
449,3
ROM BOX 780 1560 900 D HA
5
6
7
ROM-BOX 77/156, H=900 mm
na vyµiadanie
8
ASFINAG - Kopfrahmen
für 4-teilige ROMOLD-Abdeckung
ROMOLD Systemabdeckung, Kl. B
1.667,00
A
ROMOLD Systemabdeckung, Kl. B
Element, H=100mm
Element, H=100mm
1551
Anschweißteil 39x43mm
beidseitig, für Aufnahme
der Vertikalleisten
Element, H=200mm
Element, H=200mm
B
B
Kabelhalter
L 60/40/5mm, l=300
Element, H=200mm
900
Element, H=200mm
959
Element, H=200mm
Kabelhalter L 60/40/5mm
l=300mm
Element, H=200mm
Vertikalleiste 33x30mm
Vertikalleiste 33x30mm
Bodenleiste 50x38mm
C
Bodenleiste 50x38mm
Element, H=200mm
C
Element, H=200mm
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
ASFINAG podpovrchová komora: PE-káblová komoKabelhalter L 60/40/5mm,
l=300
ra DN 1000, zo 100 % nového materiálu bez recyklo-
D
D
Asfinag-Rahmen
LW 759
vaného podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr.
ROM-BOX
LW 773
854
trµná rozt‘aµnost‘ ≥ 200 %), s ploch¥m rebrovan¥m
Asfinag-Rahmen
LW 1539
E
dnom, kónus komory o svetlosti 625 s horizontálnymi
Bodenleiste 50x38mm
ROM-BOX
LW 1555
E
Vertikalleiste 33x30mm
ROMOLD GmbH
D-83395 Freilassing
Datum
ASFINAG podpovrchová komora
1
f=0,95
70
2
Detaily
Gepr.
Maßstab M 1:10
spev›ovacími rebrami na zaistenie vztlaku, vr. poklo-
Projekt:
Standard
Bauherr: ASFINAG
pu. Kon‚trukçná v¥‚ka: 73 cm.
Kabelschacht ROM-BOX 77/156, H90
ROMOLD - Systemabdeckung, 4- teilig
mit ASFINAG - Rahmen
Norm
Blatt
Zeichnungs-Nr.:
Lichte Weite ROM-BOX: 773 x 1555 mm
V¥‚ka cm
Name
Bearb. 29.09.2009 Lödermann
1635
F
Wiedergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und
Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadensersatz.
Zust. Änderung
3
4
5
PE-Káblová komora DN 1000/625, ‚edá
vr. PE-poklopu tesn¥ proti povrchovej vode
Váha kg
Datum
ROM - BOX 77/156 Rahmen ASFINAG
Oznaçenie
F
Bl
Name Datei: Projekte / ASFINAG / ROM - BOX 77x156 Rahmen ASFINAG+Deckel
6
33,0
7
8
KS 100.63/70.8 LDD RAL 7046
nerabatovatel‘ná
netto cena E
517,00
23
Kabelschacht DN 450
OD 485
káblová komora F 45/20 LD
70
90,0
OD 370,0
20
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
Káblová komora DN 450, v = 25 cm: PE-káblová
komora DN 450 v tesnom prevedení, zo 100 % nového
materiálu bez recyklovaného podielu a bez peniacich
230,0
prísad (zlomová, popr. trµná rozt‘aµnost‘ ≥ 200 %), so
zosilnen¥m dnom, vr. pochodzieho PE poklopu.
30,0
Kon‚trukçná v¥‚ka komory vr. poklopu 25 cm.
Systém ROMOLD alebo rovnocenn¥.
OD 575,0
5Wiedergabe und Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung und
Mitteilung ihres Inhaltes nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden.
Zuwiderhandlungen verpflichten
zu Schadenersatz !
DN 450
V¥‚ka cm
25
24
Detaily
07.12.04
TT
PE-SYSTEM-SCHACHT
F.EBNER GmbH.
F 45 BSL + LG 45
A - 5020 Salzburg
Zeichnungs-Nr.: LG45D+F45BSL-Kundenz.
Datum:
07.12.04
PE-káblová komora DN 450 vr. PE poklopu
Maßstab:
1:5
Hmotnost‘
kg
5,5
Oznaçenie
Cena E
F 45/20 LD
131,00
svorkové tvarovky pre montᢠoptick‡ch káblov
P LASSCOM
PlassCom Kupplung
12010
Kód
dxd
Ks/Ktn
Hmotnost‘ g
Cena E
12010-032.00
32 x 32
160
100
3,65
12010-040.00
12010-050.00
40 x 40
50 x 50
100
60
151
245
5,85
7,95
Kód
d
Ks/Ktn
12120-032.00
32
330
58
2,25
12120-040.00
12120-050.00
40
50
180
100
86
138
3,75
5,10
PlassCom endkappe
12120
Hmotnost‘ g
Cena E
PlassCom endkappe mit Ventil
12160
Kód
d
Ks/Ktn
12160-032.00
32
330
Hmotnost‘ g
69
12,00
12160-040.00
12160-050.00
40
50
180
100
97
149
13,25
16,45
Cena E
- max. zafukovací tlak: 16 bar
- pevnost‘ spojenia v t‘ahu podl‘a. DIN 8076-T3
- testovanie rakúskym skú‚obn¥m in‚titútom OFI
skú‚obná správa: 301.826 a 303.491
- skú‚ané podl‘a Asfinag-‚pecifikácií PlaNT 119.020.200_CN.as
Transparentné telo spojky umoµ›uje vizuálnu kontrolu správnosti montáµe:
˘iadna rúra nie je zasunutá.
Pravá rúra je zasunutá aµ na doraz.
Obidve rúry sú zasunuté aµ na doraz.
25
káblová komora KS 100.60/115 RAL7046
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
Káblová komora DN 1000, v = 127 cm:
PE-káblová komora DN 1000 s kónusom DN 600 pre
pieskutesné napojenie rúr, zo 100 % nového materiálu bez recyklovaného podielu a bez peniacich prísad
(zlomová, popr. trµná rozt‘aµnost‘ ≥ 200 %), s horizontálnymi spev›ovacími rebrami na zaistenie vztlaku
ako aj integrovan¥mi stúpadlami, vr. betónového vyrovnávacieho prstenca BARD 67 VS A pre ‚tandardné
poklopy triedy B 125 do D 400 (staticky) podl‘a
EN 124. Kon‚trukçná v¥‚ka 104 - 127 cm. Systém
ROMOLD alebo rovnocenn¥.
26
DN 1000
V¥‚ka cm
Detaily
Hmotnost‘ kg
104 – 127
PE-káblová komora DN 1000
nerabovatel‘ná
netto cena E
Oznaçenie
41,0
Kabelschacht DN 1000
KS 100.60/115 RAL7046
KS 100.60/115 RAL7046
576,00
+ BARD 67 VS mit handelsüblicher Abdeckung Klasse D400 *)
zabudovanie a MONTá˘
handelsübliche Abdeckung Klasse D400
und Ausgleichsring AR-V (ID=625mm)
nicht im Lieferumfang ROMOLD
Podloµie komory musí byt‘ z 10 cm hrubej zahutnenejBetonauflagering:
zaçist‘ovacej vrstvy (piesok - ‚trk). Táto zaçist‘ovacia
ca.270
BARD 67 VS
Kürzmaß 230
DA613
vrstva nemusí byt‘ z betónu. Je potreba zabezpeçit‘,
aby zateçená voda mohla odtiect‘. Íírka v¥kopu musí
umoµnit‘ zahutnenie okolo komory, aby sa zabránilo
R
1040-1270
1000 - 1230
L
monolithischer Schacht
KS 100.60/115 RAL7046
následn¥m poklesom. Otvory pre zavedenie káblov¥ch
ochrann¥ch rúr sa vyvr‘tajú na stavenisku pomo-
430
cou korunkového vrtáku CSS. Potom sa komora poloµí
do v¥kopu. Horná hrana poklopu musí byt‘ na úrovni
Ø1140
40
terénu. Zaviest‘ káblové ochranné rúry. Na obsypanie
môµe byt‘ pouµit¥ materiál z v¥kopu. Priamo na komoru nesmú príst‘ µiadne kamienky s väç‚ím priemerom neµ 32 mm.
Komora s vyrovnávacím prstencom BARD 67 VS A
beµn¥m
poklopom
triedy B 125
*) Schacht
für kurzzeitige,
nichtkN
dynamische Klasse D 400 Belastung ausgelegt !
ROMOLD-PE- Kabelschacht
Wiedergabe sowie Vervielfältigung
dieser Unterlage, Verwertung
und Mitteilung ihres Inhaltes nicht
gestattet, soweit nicht ausdrücklich
zugestanden. Zuwiderhandlungen
verpflichten zu Schadensersatz.
12.01.10
PL
F. EBNER
GmbH.
KS 100.60/115 RAL7046 + Klasse D 400 A -5020 Salzburg
Datum:
Maßstab:
Zeichnungs-Nr.: KS 100.60-115 Kl.D-BARD 67 VS
12.01.2010 1:20
27
Káblová komora KS 63/80
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
Káblová komora DN 625, v = 80 cm:
PE-káblová komora DN 625 v tesnom prevedení, zo
100 % nového materiálu bez recyklovaného podielu a
bez peniacich prísad (zlomová, popr. trµná rozt‘aµnost‘
≥ 200 %), s horizontálnymi spev›ovacími rebrami na
zaistenie vztlaku. Kon‚trukçná v¥‚ka 45 - 80 cm.
Systém ROMOLD alebo rovnocenn¥.
Lesná správa Flick vyµadovala absolútne tesné káblové
komory, ktoré boli zabudované pozdl‘µ lesn¥ch ciest.
28
DN 625
V¥‚ka cm
45 – 80
Detaily
Hmotnost‘ kg
PE-káblová komora DN 625
21,0
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
Oznaçenie
Cena E
KS 63/80
369,00
LW 625
Mesto Salcburk: Na komoru boli napojené rôzne ká-
350
blové ochranné rúry. Aby nebola obmedzená plynulá
doprava, nemal byt’ pouµit¥ µiadny báger. L’ahká ROPriemer a poçet ochrann¥ch káblov¥ch rúr nebol
830
MOLD PE-káblová komora mohla byt‘ osadená ruçne.
350
pred zabudovaním známy. Komora bola na mieste
navr‘taná korunkov¥mi vrtákmi Ø 32, 50 a 110. Korugované potrubia ako aj hladké PVC-rúry boli napojené na komoru.
740
Na základe l‘ahkej manipulácie a flexibiln¥ch moµností napojenia sa mesto Salcburk rozhodlo pre ROMOLD káblové komory.
29
káblová komora KS 80.63
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
Káblová komora DN 800, v = 44 cm (60 cm):
PE-káblová komora DN 800 v tesnom prevedení, zo
100 % nového materiálu bez recyklovaného podielu a
bez peniacich prísad (zlomová, popr. trµná rozt‘aµnost‘
≥ 200 %), vnútorná kon‚trukçná v¥‚ka 44 cm, kónus
komory o svetlosti 625 s horizontálnymi spev›ovacími
rebrami na zaistenie vztlaku. Kon‚trukçná v¥‚ka komory 47 cm. Poznámka: pre podpovrchové zabudovanie. Systém ROMOLD alebo rovnocenn¥.
KS 80.63/44
KS 80.63/60
Çeské dráhy: Uloµenie na trase bez µeriavu.
30
Energie AG Oberösterreich: Zváranie elementov.
DN 800
V¥‚ka cm
47
45 – 62
Detaily
PE-Káblová komora DN 800/625
Hmotnost‘ kg
22,0
26,0
Oznaçenie
Cena E
KS 80.63/44
KS 80.63/60
384,00
458,00
Projekty s komorami romold
Energie AG Oberösterreich (Energetická spo-
Çeské dráhy: Optická spojka a 20 m rezervné-
loçnost‘, Horné Rakúsko): Do obsadenej káblovej
ho káblu boli çisto a vodot™sne uloµené v komo-
ochrannej rúry mal byt‘ zafúknut¥ druh¥ kábel. V
re. Komora bola uzavrená PE-poklopom. Pozdl‘µ
komore mala byt‘ prevedená odboçka k novej admi-
trasy µeleznice bolo vel‘a obtiaµne prístupn¥ch
nistratívnej budove. Za t¥mto úçelom bol pomocou
miest. Plynulá µelezniçná doprava mala byt‘ po-
píly dierovky oddelen¥ spodn¥ diel dna komory.
kial‘ moµno ço najmenej obmedzená. Z tohoto dô-
Dno komory bolo umiestnené pod káblovú ochran-
vodu bolo rozhodnuté skladat‘ l‘ahké a vodotesné
nú rúru. Potom bol nasaden¥ vrchn¥ diel komory a
plastové komory ROMOLD priamo z nákladného
zvaren¥ so spodn¥m dielom pozdl’µ roviny rezu a
vagónu ruçne. Cestovn¥ poriadok t¥m nebol ne-
okolo zavedenia prechádzajúcej rúry. Obsadená ká-
gatívne ovplyvnen¥.
blová ochranná rúra bola potom vodotesne napojená na komoru. Ochranná rúra mohla byt’ v komore
otvorená a dodatoçn¥ optick¥ kábel bol zafúknut¥.
Energie AG Oberösterreich:
Zafúknutie dodatoçného optického kábla.
Telekom Austria: ROMOLD zvláda aj túto úlohu.
31
Káblová komora FC 80.63/115 SBS
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
Káblová komora so stúpadlami DN 800, v = 115 cm:
PE-káblová komora DN 800 v tesnom prevedení, zo
100 % nového materiálu bez recyklovaného podielu a
bez peniacich prísad (zlomová, popr. trµná rozt‘aµnost‘
≥ 200 %), ploché rebrovité dno, s integrovan¥mi nehrdzavejúcimi stúpadlami, odstup medzi jednotliv¥mi
stúpadlami 25 cm, kónus komory o svetlosti 625 s horizontálnymi spev›ovacími rebrami na zaistenie vztlaku.
Kon‚trukçná v¥‚ka komory 90 - 115 cm.
Systém ROMOLD alebo rovnocenn¥.
Rôzne napojenie rúr pomocou ROMOLD IS tesnenia.
32
Príklad pouµitia pri nadúrov›ov¥ch staniciach.
DN 800
V¥‚ka cm
90 – 115
Detaily
Hmotnost‘ kg
Oznaçenie
PE-Káblová komora DN 800/625
vr. nehrdzavejúcich stúpadiel
42,0
FC 80.63/115 SBS
Projeky s ROMOLD komorami
Cena E
770,00
LW 625
Riadiace dopravné systémy: Tesné napojenia rúr rôznych priemerov sú vd‘aka IS-tesneniu úplne neproble-
350
matické. R¥chlej‚ie zabudovanie, zníµená doba çaka-
830
nia - príjemnú cestu!
350
Komunálna v¥stavba ciest: Tak jednoduché môµe
byt‘ premiestnenie a napojenie rúr. Táto PE-káblová
komora ROMOLD váµi len 42 kg. Prevr‘tanie steny komory pomocou akumulátorovej vr‘taçky trvá len
niekol‘ko minút. ˘iadne vysekávanie, µiadne omietanie a µiadne nebezpeçie úrazu taµk¥mi betónov¥mi
stavebn¥mi dielmi.
Komunálna v¥stavba ciest
740
V prípade potreby (zavedenie kábla) môµu byt‘ stúpadlá
odstránené.
33
Káblová komora KS 100.63
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
Káblová komora DN 1000, v = 53 cm (70 cm):
PE-káblová komora DN 1000 v tesnom prevedení, zo
100 % nového materiálu bez recyklovaného podielu a
bez peniacich prísad (zlomová, popr. trµná rozt‘aµnost‘
≥ 200 %), ploché rebrovité dno, kónus komory o svetlosti 625 s horizontálnymi spev›ovacími rebrami na
zaistenie vztlaku.
Kon‚trukçná v¥‚ka komory 53 cm (70 cm). Systém
ROMOLD alebo rovnocenn¥
KS 100.63/53.10
KS 100.63/70
Poklop LGH 63 DD
34
Uloloµenie rezervného kábla v tesn¥ch
ROMOLD PE-komorách.
Tesn¥ poklopov¥ systém s oddelenou tesniacou a nosnou funkciou.
Projekty S ROMOLD komorami
2) Mesto Bratislava: ROMOLD podpovrcho-
1) Rakúska µelezniçná spoloçnost‘ (ÖBB): Spo-
vá komora, KS 100.63/53 slúµi k uloµeniu rôznych
jky optického kábla vedeného pozdl‘µ µelezniçnej
rezervn¥ch káblov popr. ako suché uloµnie spojok.
trate boli vodotesne uloµené do ROMOLD PE-ká-
Tesné napojenie rúr bolo prevedené na mieste po-
blovej komory. Vd’aka nízkej hmotnosti mohli byt’
mocou korunkového vrtáku a tesnenia IS 50.
komory dopravené na stavenisko bez µeriavu. Práz-
Komory boli zabudované a prekryté 30 aµ 50 cm
dna rúra bola vyhnutá z betónov¥ch kanálov. Z dô-
vrstvou zeminy. Poklopy LGH 63 DD slúµili ako tesná
vodu moµn¥ch zmien dl‘µky prázdnej rúry v dôs-
varianta poklopu. V komorách sú umiestené markery,
ledku kolísania teploty bola táto napojená na hrdlá
ktoré umoµ›ujú neskor‚ie urçenie polohy.
navarené na komoru pomocou spojok PLASSON,
ktoré odolávajú t‘ahov¥m silám. Spojka optického
kábla a 30 m rezervného kábla boli çisto a vodotesne uloµené v komore. Komora bola uzavrená
PE-poklopom (LGH 63 DD).
Pripojenie optick¥ch káblov pomocou PLASSON kolena 45°.
35
Káblová komora KS 100.63
prÌklad ÍpecifikaÇného textu
Káblová komora so stúpadlami DN 1000,
v = 108 cm: PE-káblová komora DN 1000 v tesnom
prevedení, zo 100 % nového materiálu bez recyklovaného podielu a bez peniacich prísad (zlomová, popr.
trµná rozt‘aµnost‘ ≥ 200 %), ploché rebrovité dno,
Kabelschacht KSs 100.63/110
SBL stúpadlami, odstup
integrovan¥mi nehrdzavejúcimi
medzi jednotliv¥mi stúpadlami 25 cm, kónus komory
o svetlosti 625 s horizontálnymi spev›ovacími rebra-
ROMOLD Systemabdeckung
PE begehbar, tgw,
mi na zaistenie vztlaku. Kon‚trukçná v¥‚ka komory
auch für erdüberdecktem Einbau
10063- 108
Typ: LGH 63 DD incl. Lippendichtung ES
K cm. Systém ROMOLD alebo rovnocenn¥.
Ansicht B
30
DN 625
130
Kürzmaß 50
1110
HOFER centrálny sklad: Káblové vedenia pre vonkaj‚ie
osvetlenie.
DN 1000
Zat‘ahovacia komora so zemnením.
1100
KS 100.63/110 SBL
B
36
1030 - 1080
DN 1000
V¥‚ka cm
53
58 - 72
104 – 110
Detaily
Hmotnost‘ kg Oznaçenie
Cena E
PE-káblová komora DN 1000/625
31,0
34,0
KS 100.63/53
KS 100.63/70
525,00
595,00
PE-káblová komora DN 1000/625,
vr. nehrdzavejúcich stúpadiel
53,0
KS 100.63/110 SBL
981,00
Projekty s romold komorami
a rôzne riadiace káble a káble verejného osvetlenia.
HOFER centrálny sklad: Káblová komora
Flexibilné napojenie rúr a montáµ tesnenia sú moµné
KS 100.63/110 SBL k uloµeniu káblov pre vonkaj‚ie
na mieste. PE-káblová komora ROMOLD
osvetlenie. Poklop „‚tandardn¥“ s betónov¥m
s 13 napojen¥mi rúrami DA 50 a jednou rúrou DA 40
oporn¥m prstencom (BARD) tr. D 400 alebo tr. B 125.
pre verejné osvetlenie je osadená ruçne bez námahy
Rozvádzaç popr. zat’ahovacia komora s piesku- popr.
(obrázok dole vpravo). V porovnaní s beµn¥mi systé-
vodotesn¥m napojením aµ 8 káblov¥ch ochrann¥ch
mami zaruçujú ROMOLD PE-káblové komory svojou
rúr DA 110 na jednej strane.
absolútnou tesnost’ou a t¥m, µe nevyµadujú údrµbu,
tieµ podstatné ekonomické v¥hody çi uµ stredne ale-
Signalizaçné zariadenia: ROMOLD PE-káblové ko-
bo dlhodobo.
mory spl‘›ajú poµiadavky mnoh¥ch mestsk¥ch podnikov na absolútne tesné káblové komory pre optické
Pre signalizaçné zariadenia.
Napojenie rúr a montáµ tesnení na mieste.
L‘ahké uloµenie.
37
poklopy
pre okrúhle káblové komory
dôle˘ité vediet‘
Klasifikácia poklopov podl‘a EN 124:
ROMOLD poklopy sú ‚peciálne koncipované pre
Poklopy triedy B 125 sú vhodné pre chodníky, pe‚ie
pouµitie s ROMOLD plastov¥mi komorami a zaruçujú
zóny a porovnatel‘né plochy, napr. parkovacie plochy
maximálne r¥chlu montáµ ako aj proti posunutiu za-
pre osobné automobily (skupina 2).
istené uloµenie. Montáµ je prevedená pomocou
Poklopy triedy D 400 sú vhodné pre dopravné komu-
ROMOLD prstenca priamo na systémov¥ diel komory. nikácie (vozovky certifikované pre v‚etky automobi-
ly (skupina 4).
vodotesné
LK 63 D / BARD 70 VS
Prierez so ‚tandardn¥m poklopom
Tesniaca çapica LK 63
LGH 63 DD
LDB 63 BDR
LDD 63 GDR
PE pochodzí, tesn¥ proti zápachu,
vodotesn¥ do 0,5 bar
Trieda B 125 uzávorovatel‘n¥,
vodotesn¥
Trieda D 400, uzávorovatel‘n¥,
vodotesn¥
pieskutesné
LGH 60 RAL7046
LGH 63 RAL1033
PE pochodzí, DN 600, farba ‚edá
PE pochodzí, staveniskov¥, farba µltá
LAB 63 G
Lab 63 Gf
Trieda B 125, bez ventilácie,
podl‘a EN 124
Trieda B 125, bez ventilácie,
podl‘a EN 124, s prírubou
38
Betónov¥ rozná‚ací prstenec trieda D
pre ‚tandardné poklopy
DN 625 und svetlost‘ 700 x 700vodotesné
V¥‚ka cm
3
3
0
15
4
13
Trieda
Detaily
Hmotnost‘ kg Oznaçenie
PE, tesn¥ proti povrchovej vode
pochodzí s tesnením ES 63 a dvoma
integrovan¥mi rukovät‘ami
PE, tesn¥ proti povrchovej vode
pochodzí s tesnením ES 63 a dvoma
integrovan¥mi rukovät‘ami
Tesniaca çapica pre beµné poklopy
vr. tesnenia, svetlost‘ 70 x 70 cm
B alebo D Betónov¥ prstenec 70 x 70 cm
Betón-liatina, tesn¥ proti povrchovej vode, uzávorovatel‘n¥, s
B
ROMOLD rámom,
DIN 1229/EN 124
Íedá liatina, tesn¥ proti povrchovej vode so ‚tyrmi zámkami, s
D
ROMOLD rámom s prírubou,
DIN 19584/EN 124
Tesnenie medzi kónusom komory a
poklopom LDD 63 GDR
Cena E
7,0
LGH 63 DD
179,00
7,0
LGH 63 DD RAL3020
208,00
3,0
LK 63 D
108,20
200,0
BARD 70 VS
118,00
71,0
LDB 63 BDR
599,00
200,0
LDD 63 GDR
676,00
0,5
ES 63 K
51,70
DN 600 pieskutesnÉ
V¥‚ka cm
3
Trieda
pochodzí
Detaily
Hmotnost‘ kg Oznaçenie
PE, s dvoma integrovan¥mi
rukovät‘ami, farba ‚edá
7,5
LGH 63 RAL7046
Cena E
150,00
DN 625 pieskutesnÉ
V¥‚ka cm
4
13
9
3
Trieda
Detaily
Hmotnost‘ kg Oznaçenie
Íedá liatina, bez ventilácie, s ROB
MOLD rámom, ÖNORM B 5110
GG, ohne Ventilation, mit
ROMOLD Rahmen mit Stützflansch,
D
ÖNORM B 5110
Betónov¥ prstenec pre ‚tandardné
B alebo D
poklopy
PE, s dvoma integrovan¥mi
pochodzí
rukovät‘ami, staveniskov¥
Cena E
67,0
LAB 63 G
249,00
86,0
LAB 63 GF
412,00
BARD 67 VS A
112,00
108,0
5,0
LGH 63 RAL1033
98,30
prÌsluíenstvo
Detaily
Hmotnost‘ kg Oznaçenie
Zdvíhací-/uzavierací kl‘úç
0,7
AS 17/22
Cena E
59,40
prÌklad ÍpecifikaÇNÉHO TEXTU
Poklop triedy D 400: Poklop triedy D 400, DN 625,
posunutiu zaistenej montáµi do podloµia vozovky,
podl‘a EN 124, tesn¥ proti povrchovej vode, uzávoro-
kon‚trukçná v¥‚ka 13 cm. Systém ROMOLD alebo rovno-
vatel‘n¥, kryt ‚edá liatina, s prírubou k priamej proti
cenn¥.
39
prÌsluÍenstvo
spojenia a tesnenia
vstupné tesnenia
Pre rúry
da = 32 mm
da = 40 mm
da = 50 mm
da = 63 mm
da = 75 mm
da = 90 mm
da = 110 mm
da = 125 mm
da = 160 mm
Detaily
Hmotnost‘ kg
0,01
0,02
0,05
0,06
0,07
0,08
0,16
0,17
0,23
Tesnenie na rúry podl‘a DIN 4060,
surovina SBR
Oznaçenie
IS 32
IS 40
IS 50
IS 63
IS 75
IS 90
IS 110 DN 100
IS 125 DN 125
IS 160 DN 150
Cena E
6,50
7,70
8,60
9,10
9,90
13,30
15,90
16,90
21,50
KORUNKOVÉ VRTÁKY A VRTÁKOVÉ ADAPTÉRY
Pre tesnenia
Detaily
Hmotnost‘ kg
Oznaçenie
Cena E
41,00
25,60
27,60
34,80
36,90
37,90
59,40
137,00
167,00
188,00
Vrtákov¥ adaptér pre v‚etky korunkové vrtáky
da = 32 mm (IS 32)
da = 40 mm (IS 40)
da = 50 mm (IS 50)
da = 63 mm (IS 63)
da = 75 mm (IS 75)
pre otvory na tesnenia
da = 90 mm (IS 90)
da = 110 mm (IS 110)
da = 125 mm (IS 125)
da = 160 mm (IS 160)
0,25
0,07
0,10
0,12
0,15
0,17
0,26
0,38
0,46
0,70
CSA2
CS 32
CS 40
CS 50
CS 63
CS 75
CS 90
CS 110 DN 100
CS 125 DN 125
CS 160 DN 150
da = 50 mm
da = 75 mm
0,10
0,30
CSS 50
CSS 75
34,80
37,90
0,40
CSS 110
137,00
pre pieskutesné napojenie
da = 110 mm
prÌsluíenstvo
Detaily
PE-element DN 625, v¥‚ka 10 – 40 cm
Elementové tesnenie DN 625
40
Hmotnost‘ kg
10,0
0,65
Oznaçenie
E 63/40.8
ES 63
Cena E
172,00
31,00
káblové komory pokyny
Montᢠa zabudovanie
tesniaca çapica LK 63 D
Tesniaca çapica LK 63 D s beµn¥m poklopom
B 70 x 70 cm.
Betónov¥ rám podl‘a v¥kresu ROMOLD.
Rám zo ‚edej liatiny bez moµností uloµenia lapaça
neçistôt (rozmer vol‘ného otvoru 70 x 70 cm).
41
káblové komory pokyny
montᢠa zabudovanie
V‡KOP PRE KOMORU
musí byt’ preveden¥ tak, aby okolo komory bola zaruçená minimálne 30 cm
zásypová vrstva (pri pouµití l’ahkého betónu minimálne 15 cm). Hrúbka penetraçnej vrstvy pod dnom komory musí byt’ 10 cm.
KÁBLOVÉ OCHRANNÉ RÚRY
musia byt’ k stene komory napojené pod prav¥m uhlom (odch¥lka ± 5°).
Aby bola zachovaná dostatoçná ohybnost’, môµe byt’ naviac nutné, odkryt’
existujúce prázdne rúry v dostatoçnom odstupe od komory. Vzhl’adom k nízkej
hmotnosti komory je tieµ moµné nasunút’ ju na prázdnu rúru.
PRED NAVR’TANÌM
by komora mala byt’ vo v¥kope zdvihnutá, aby mohli byt’ prekontrolované
moµnosti napojenia. Miesta prevr’tania by mali byt’ oznaçené. Prevr’tané otvory musia byt’ v dostatoçnej vzdialenosti od zosil›ujúcich rebier.
VSTUPNÉ OTVORY
ktoré sú navr’tané na mieste, je treba odhrotovat’. Na tesnenie a konce rúr
naniest‘ vhodn¥ mazací prostriedok. V‚etky tesnenia zbavit’ neçistôt a prekontrolovat’ ich správne osadenie. Popísaná strana tesnenia sa musí nachádzat’
na vonkaj‚ej strane komory.
3-NÁSOBNÁ RÚRA
Spojovaciu fóliu oddelit’ v dl’µke ca. 1 m. V mieste tesnenia dôkladne oçistit’.
Prázdne rúry by mali zasahovat’ ca. 15 – 20 cm do komory. Aby mohla byt‘
namontovaná svorková spojka, musí byt’ zachovan¥ dostatoçn¥ odstup medzi
rúrami. Rúry môµu byt’ napojené vedl’a seba alebo striedavo.
42
káblové komory pokyny
montᢠa zabudovanie
VHODN‡ ZÁSYPOV‡ MATERIÁL
G1- nebo G2-materiál podl’a ATV 127, odst. 3.1.:
Zrnitost’: kruhové zrno < 32 mm
hranaté zrno < 16 mm
Väç‚ie kamene ako vy‚‚ie uvedené nesmú leµat’ priamo na stene komory.
Zásypov¥ materiál musí byt’ sypan¥ a zhut›ovan¥ po vrstvách (20-40 cm).
Pozor: p®i pouµití l’ahkého betónu nie je moµné dodatoçné napojenie prázdnych rúr.
ZHUTNOVACÌ PRÌSTROJ
Pouµíva sa stredne t’aµké vibraçné ubíjadlo (motorové ubíjadlo ca. 50 kg):
Poças zhut›ovania by mal byt’ nasaden¥ PE-poklop, aby bol krk komory dodatoçne vystuµen¥.
V‡ÍKOVÉ PRISPÔSOBENIE
U komôr, ktoré sa dajú skrátit’, kon‚trukçná v¥‚ka môµe byt’ prispôsobená odrezaním kónusu komory pozdl’µ oznaçenia pílou na drevo (napr. ruçnou alebo
dierovkou). Pritom je nutné zohl’adnit’ kon‚trukçnú v¥‚ku poklopu.
POKLOPY
Pri montáµi poklopu je dôleµité dbat’ na çistotu. V‚etky tesnenia musia byt’
náleµite osadené. Aby sme se vyhli dodatoçnému çisteniu, poklopy by mali byt’
po zdvihnutí odkladané na çistú podloµku (fólia, drevená doska).
ZABUDOVANIE LGH 63 DD
Najskôr nasadit’ na kónus komory prvkové tesnenie. Tesnenie natriet’ mazacím prostriedkom a nasadit’ PE-poklop.
ZABUDOVANIE LK 63 D S POKLOPOM zo Íedej liatiny 700x700
Betónov¥ rám pre poklop 700 x 700, podl’a v¥kresu firmy ROMOLD
(viz strana 41) musí byt’ uloµen¥ na zhutnen¥ zásypov¥ materiál. Na hrdlo komory nasadit’ tesnenie PE-çapice a potom pevne samotnú tesniacu çapicu.
43
Friedrich Ebner GmbH
Kunststoff-Technik
Münchner Bundesstraße 116
A-5020 Salzburg
Tel.: +43 (0)662-627 628-0
Fax: +43 (0)662-627 628-7
E-Mail: [email protected]
www.friedrich-ebner.at
Zmeny v technike a vybavení ako aj omyly sú vyhradené.
V‚etky ceny bez platnej DPH. Platia na‚e v‚eobecné obchodené podmienky.
Download

romold katalóg 2013