Ing. Roman Zahradnický
TPF s.r.o., Krymská 12/273, 10100 Praha 10
T: +420 271740621
M: +420 602321149
[email protected]
zahradnicky@
tpf.cz
www tpf.cz
www.tpf.cz
www.
tpf cz
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
LEHKÉ OBVODOVÉ PLÁŠTĚ
(LOP)
ČSN EN 12152
ČSN EN 12154
ČSN EN 13116
ČSN EN 13119
ČSN EN 13830
ČSN EN 13947
ČSN EN 14019
Lehké obvodové pláště – Funkční požadavky a klasifikace
Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Funkční požadavky a
klasifikace
L hké obvodové
Lehké
b d é pláště
láště – Odolnost
Od l
t proti
ti zatížení
tíž í větrem
ět
–
Funkční požadavky
Lehké obvodové pláště – Terminologie
Lehké obvodové pláště – Norma výrobku
Tepelné chování lehkých obvodových plášťů – výpočet
součinitele prostupu tepla
Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční
požadavky
Doplňující normy:
ČSN EN 1990 + změna A1
Eurokód:
Eurokód: Zásady navrhování
ČSN 74 3305
Ochranná zábradlí
ČSN EN 19911991-1-1 až 4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí
ČSN 73 05400540-1 až 4 Tepelná ochrana budov
ČSN EN ISO 13788
Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a
stavebních prvků – Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení
kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce –
Výpočtové metody
ČSN EN ISO 1021110211-1 a 2
Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích
ČSN EN ISO 1007710077-1 a 2
Tepelné chování oken, dveří a okenic
. . . A další normy týkající zkušebních metod, stupně bezpečnosti, požární odolnosti a
požadavků na výplňové prvky (skla, okna, dveře)
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
NORMY - LEHKÝ OBVODOVÝ PLÁŠŤ
Podle ČSN EN 13830:
. . . Tato norma platí pro lehké obvodové pláště v rozsahu od svislé polohy až do 15°
15°od
svislice k povrchu stavby. To může zahrnovat prvky šikmého zasklení na lehkém
obvodovém plášti.
 Lehký obvodový plášť
Obvykle
y
se skládá ze svislých
ý a vodorovných
ý stavebních p
prvků navzájem
j
spojených
p j ý a
ukotvených na nosnou konstrukci stavby a vytváří vylehčený prostor uzavřeného nepřetržitého
obalu, který zajišťuje sám o sobě nebo ve spojení se stavební konstrukcí všechny běžné
funkce vnější stěny, ale nepřebírá žádné nosné vlastnosti stavební konstrukce
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
TERMÍNY A DEFINICE LOP
 Roštová (rastrová) konstrukce
Lehká nosná rámová konstrukce sestavená na místě ze stavebních prvků, nesoucí
prefabrikované neprůhledné a/nebo průhledné výplňové panely
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
TERMÍNY A DEFINICE LOP
 Panelová (modulová, elementová
elementová)) konstrukce
Předem sestavené, vzájemně pospojované prvky na výšku jednoho nebo více podlaží, včetně
výplňových panelů.
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
TERMÍNY A DEFINICE LOP
 Parapetní konstrukce
Předem sestavené, vzájemně spojované prvky na část výšky podlaží, včetně výplňových
materiálů
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
TERMÍNY A DEFINICE LOP
Č
ČSN
EN 13830

















Odolnost proti zatížení větrem
Stálé zatížení (Vlastní tíha)
Odolnost proti nárazu
Průvzdušnost
Vodotěsnost
Vzduchová neprůzvučnost
Součinitel prostupu tepla
Požární odolnost
Reakce na oheň
Šíření ohně
T
Trvanlivost
li
t
Propustnost vodní páry
Pospojování
Odolnost proti zemětřesení
Od l
Odolnost
t proti
ti změnám
ě á tteploty
l t (tepelným
(t
l ý změnám)
ě á )
Konstrukční a tepelný pohyb
Odolnost proti dynamickým vodorovným zatížením
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
POŽADAVKY NA LOP
Č
ČSN
EN 13830
Odolnost proti zatížení větrem
Zatížení podle ČSN EN 19911991-1-4/OPRAVA 1
Zkoušení podle ČSN EN 12179
Při deklarovaných zatížení větrem nesmí maximální čelní průhyb rámových (nosných) prvků
LOP měřený mezi body upevnění nebo ukotvení na stavební konstrukci podle ČSN EN 13116
překročit menší z hodnot L/200 nebo 15 mm.

Stálé zatížení (Vlastní tíha)
Vlastní tíhy stanoveny podle ČSN EN 19911991-1-1
LOP musí přenést svou vlastní tíhu a (plus) všechna příslušenství začleněná do vlastního
návrhu. Musí p
přenášet tíhu na stavební konstrukci bezpečně
p
p
přes kotvení.
Maximální průhyb každého hlavního vodorovného nosníku při svislých zatíženích nesmí
překročit menší z hodnot L/500 nebo 3 mm.


Odolnost proti nárazu
Zkoušky podle ČSN EN ISO 12600
Požadavky podle ČSN EN 14019 a ČSN 74 3305
Kde je to zvlášť požadováno a kde jsou výrobky ze skla (ochrana proti poranění a pádu do
volného prostoru) musí být provedeny zkoušky a výpočty podle ČSN EN ISO 12600.
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
POŽADAVKY NA LOP
Č
ČSN
EN 13830
Ift Rosenheim
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
POŽADAVKY NA LOP
Č
ČSN
EN 13830

Průvzdušnost
Zkouška podle ČSN EN 12153
Výsledky zkoušky v souladu s ČSN EN 12152

Vodotěsnost
Zkouška podle ČSN EN 12155
Výsledky zkoušky v souladu s ČSN EN 12154

Vzduchová neprůzvučnost
Zkouška podle ČSN EN ISO 140140-3
Vý l dk zkoušky
Výsledky
k šk v souladu
l d s ČSN EN ISO 717
717--1

Součinitel prostupu tepla
Výpočet podle ČSN EN 13947, ČSN EN ISO 1007710077-1 a -2, ČSN EN ISO 1021110211-1 a -2,
ČSN EN ISO 13788
Požadavky podle ČSN 73 05400540-2
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
POŽADAVKY NA LOP
ČSN EN 13830

Požární odolnost
Kde je to vyžadováno musí být požární odolnost klasifikována v souladu
s ČSN EN 1350113501-2

Reakce na oheň
Kde je to vyžadováno musí být požární odolnost klasifikována v souladu
s ČSN EN 1350113501-1

Šíření ohně
Kde je to zvlášť vyžadováno, musí LOP obsahovat požární a kouřové přepážky, které jsou
nutné k zabránění přenosu ohně nebo kouře přes dutiny v konstrukci LOP a jeho pevných
napojeních s konstrukčními stropními deskami ve všech podlažích v souladu s požadavky
na požární odolnost

Trvanlivost
Trvanlivost a funkčnost všech vlastností LOP není zkoušena, ale je vztažena na výsledky
shody základních materiálů a konečné povrchové úpravy za současného vývoje nebo, kde
jsou k dispozici evropské technické specifikace, vymezující materiál nebo konečnou
povrchovou úpravu.
- Výrobce musí vydat doporučení na požadavky údržby pro dokončený LOP

Propustnost vodní páry
Konstrukce LOP jsou vždy navrhovány a realizovány jako nepropustné pro vodní páru
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
POŽADAVKY NA LOP
ČSN EN 13830

Pospojování
Tento požadavek platí tam, kde je to vyžadováno a pro konstrukce instalované na budovy
s výškou větší než 25. Elektrický odpor vodivého spoje LOP nesmí překročit 10Ω
10Ω.
Tzn., že spojovací prvky musí být vyrobeny z kovových spojovacích prvků následujících
minimálních ploch:
Měď
16 mm2
Hliník
32 mm2
Galvanizovaná ocel 25 mm2

Odolnost proti zemětřesení
Tam, kde je to vyžadováno musí být odolnost proti zemětřesení stanovena v souladu s
technickými specifikacemi nebo jinými opatřeními platnými v místě použití.
Tento požadavek platí i v místě použití LOP, kde může dojít k zatížení od vibrací
dopravou.

Odolnost proti změnám teploty (tepelným změnám)
Kde je stanoven požadavek na použití skla odolného proti změnám teploty (tepelným
šokům např. při částečném zastínění) , musí být vybráno odpovídající tepelně zpevněné
nebo tvrzené sklo, které odpovídá příslušným českým a evropským normám.

Konstrukční a tepelný pohyb
Konstrukce LOP musí být přizpůsobena tepelným a konstrukčním pohybům bez vyvolání
poškození součásti nebo funkční vlastnosti. Specifikátor musí specifikovat pohyby stavby,
které bude LOP vyrovnávat
vyrovnávat, včetně pohybů všech spojů konstrukcí
konstrukcí.
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
POŽADAVKY NA LOP
ČSN EN 13830

Odolnost proti dynamickým zatížením
LOP musí odolat dynamickému zatížení ve výšce příčlí, jak je specifikováno v ČSN
Č
EN
1991--1-1
1991
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
POŽADAVKY NA LOP

Konstrukce LOP s bodovými úchyty skel
V těchto konstrukcích se používají výhradně bezpečnostní skla tepelně zpevněná, tvrzená
a lepená!
Dělení podle typů skel:
 Jednoduchá skla – většinou jako vnější část dvojitých fasádních konstrukcí
 Dvojskla
D j kl – interiérové
i t ié é prostory
t
se sníženou
íž
vnitřní
itř í teplotou
t l t (vstupní
( t
í haly,
h l atria,
ti
pasáže)
 Trojskla – interiérové prostory s běžnou pobytovou vnitřní teplotou
Děleníí podle
Děl
dl ttypu b
bodových
d ý hú
úchytů
h tů
 Vrtaná skla s bodovým úchytem celé skladby
 Vrtaná skla s bodovým úchytem pouze interiérového skla
 Bodový úchyt ve spáře mezi skly
 Bodový
B d ýú
úchyt
h t rohový
h ý v kříž
křížovém
é spojiji mezii skly
kl
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
DALŠÍ TYPY KONSTRUKCÍ LOP

Dvojité fasády
 Jsou kombinací některého z předchozích konstrukčních typů (rastrové, elementové
elementové))
a předsazené konstrukce LOP s provětrávanou vzduchovou mezerou na výšku
patra nebo více pater (nutné vždy šířku větrané mezery navrhovat s ohledem na
možnost čištění, údržby, rychlost proudění vzduchu a nárůst teploty po výšce)
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
DALŠÍ TYPY KONSTRUKCÍ LOP

KOTVENÍ A ZAKONČENÍ LOP K HRUBÉ STAVBĚ
 RASTROVÉ KONSTRUKCE
- Předsazené před hrubou stavbu (zavěšené nebo podepřené)
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
ZABUDOVÁNÍ LOP DO HRUBÉ STAVBY

KOTVENÍ A ZAKONČENÍ LOP K HRUBÉ STAVBĚ
 RASTROVÉ KONSTRUKCE
- Vsazené do hrubé stavby (podepřené)
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
ZABUDOVÁNÍ LOP DO HRUBÉ STAVBY

KOTVENÍ A ZAKONČENÍ LOP K HRUBÉ STAVBĚ
 ELEMENTOVÉ KONSTRUKCE
- Předsazené před hrubou stavbu (zavěšené nebo podepřené)
- POZOR na maximální rozměry navrhování elementů z hlediska manipulace,
transportu a váhy !!!
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
ZABUDOVÁNÍ LOP DO HRUBÉ STAVBY
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
POUŽITÍ FOTOVOLTAICKÝCH PANELŮ U LOP
1 PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
1.

Ve spolupráci s GP, architektem a investorem vyhledání optimální varianty
řešení jednotlivých konstrukcí

Zpracování základního konceptu s návrhem typu fasádního systému

Případné doporučení úpravy členění fasádního rastru s ohledem na
optimalizaci spotřeby používaných materiálů

Stanovení limitujících stavebně fyzikálních parametrů a podmínek

Analýzy možných specifických požadavků zejména v oblasti požární
ochrany, akustiky, bezpečnostního konceptu objektu, tepelné techniky,
statiky, materiálových požadavků, povrchových úprav a barevného konceptu
objektu
bj k

Správné určení polohy konstrukcí vzhledem k H.S. (z hlediska tepelných
mostů,

Hrubý cenový odhad celkových nákladů
Výsledkem je postupné vypracování technického popisu konceptu (DUR) a
technická specifikace požadovaných parametrů a návrh řešení LOP (DSP).
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
LOP-- POSTUP PŘI
LOP
Ř PROJEKTOVÁNÍ
Á Í
2.
2 DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE

Detailní propracování konceptu konstrukcí z předprojektové přípravy s
ohledem na všechny dané požadavky

Statické předběžné dimenzování hlavních nosných konstrukčních a
výplňových prvků pro určení základních vztažných rozměrů (líc LOP ve
vztahu k H.S.)

Stanovení normových požadavků součinitele prostupu tepla jednotlivých
konstrukcí LOP

Vypracování textové části s podrobným popisem kvalitativních a
kvantitativních požadavků spojených s výkonem a rozsahem dodání
fasádních konstrukcí

Vypracování výkresové části se směrnými detaily s jejich vyznačením v
jednotlivých konstrukčních celcích obvodového pláště

Vypracování
yp
kalkulace p
projektanta
j
p
předpokládaných
p
ý maximálních nákladů
Výsledkem by měl být ucelený dokument charakterizující fasádní konstrukce pro
cenovou nabídku a pozdější kontrolu dodržování rozsahu a požadované
kvality.
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
LOP-- POSTUP PŘI
LOP
Ř PROJEKTOVÁNÍ
Á Í
3.
3 SPOLUPRÁCE PŘI ZADÁNÍ A PŘI VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

Technická pomoc a konzultace při jednání s potenciálními dodavateli

Odborná kontrola a zhodnocení vypracovaných nabídek po technické
stránce

Kontrola a vyhodnocení cenových nabídek jednotlivých fasádních konstrukcí

Zpracování cenového zrcadla zúčastněných firem
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
LOP-- POSTUP PŘI
LOP
Ř PROJEKTOVÁNÍ
Á Í
4. PROVÁDĚCÍ, DÍLENSKÁ ((VÝROBNÍ)) A MONTÁŽNÍ
DOKUMENTACE
Vypracování těchto stupňů dokumentace je součástí výkonů dodavatele fasádních
konstrukcí.
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
LOP-- POSTUP PŘI
LOP
Ř PROJEKTOVÁNÍ
Á Í

V
Vynechání
há í fá
fáze „Předprojektové
„Předprojektové
Př d j kt é přípravy“
ří
“

Z technického a realizačního hlediska návrh nevhodných konstrukcí

Technická specifikace pouze formou tabulky výkazu prvků

Nepřesné nebo neúplné stanovení technických požadavků a rozsahu výkonů

y
určení vnějšího
j
líce LOP od hrubé stavby
y
Chybné

Nesprávné řešení detailů napojení konstrukcí na hrubou stavbu z hlediska
optimalizace požadavků na připojovací spáry

Ch b ý odhad
Chybný
dh d celkových
lk ý h nákladů
ákl dů na fasádní
f ád í konstrukce
k
t k
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
NEJČASTĚJŠÍ
Č
Ě ŠÍ CHYBY V PRŮBĚHU
Ů Ě
PROJEKTOVÁNÍ
Á Í
TPF s
s.r.o. | Krymská
á 12/273 | 101 00 Praha 10 | T : +420 27174
40 621 | E : tpf@
@tpf.cz | www.ttpf.cz
DĚKUJI ZA POZORNOST.
Download

Lehké obvodové pláště (LOP) (.pdf)