GKÚ Bratislava
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: MODROVÁ
Katastrálne územie: Modrová
Vytvorené cez katastrálny portál
Dátum vyhotovenia 09.11.2011
Čas vyhotovenia:
10:13:57
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 878
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
990
1148
Výmera v m2
10002
2561
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
Druh pozemku
Trvalé trávne porasty
Ostatné plochy
0
0
Umiest
pozemku
2
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Prišticová Štefánia r. Melicherová, Južná 21, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
28.11.1930
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O VYR.DED.POD.N 45/93- 12/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Melicher Jozef, 916 35, Modrová, č. 50, SR
Dátum narodenia :
16.03.1937
Titul nadobudnutia
3 / 1248
OSVEDČENIE O VYR.DED.POD.N 45/93- 12/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Miškech Peter, Detroid 3392, Medford Troy Michigen, USA
Dátum narodenia :
08.09.1944
Titul nadobudnutia
1 / 1248
OSVEDČENIE O VYR.DED.POD.N 45/93- 12/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Chmelinová Eva r. Miškechová, 916 35, Modrová, č. 188, SR
Dátum narodenia :
10.08.1947
Titul nadobudnutia
9 / 1248
OSVEDČENIE O VYR.DED.POD.N 45/93- 12/93
ROZHOD.Č.J.613/92/1/PÚ- 38/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 SVITKOVÁ MÁRIA r. MIŠKECHOVÁ, MODROVÁ, č. 28, SR
Dátum narodenia :
08.09.1955
Titul nadobudnutia
9 / 1248
OSVEDČENIE O VYR.DED.POD.N 45/93- 12/93
ROZHOD.Č.J.613/92/1/PÚ- 38/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 Filípek Augustín, 916 35, Modrová, č. 84, SR
Dátum narodenia :
01.05.1933
Titul nadobudnutia
16 / 6240
OSVEDČENIE O VYR.DED.POD.N 80/93- 35/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 BENÁKOVÁ HELENA R.FILIPKOVÁ POTVORICE Č.123
Dátum narodenia :
26.09.1954
Titul nadobudnutia
16 / 6240
DAR.ZMLUVA V 1050/2004- VZ 28/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 Filipek Jozef r. Filipek, 916 42, Moravské Lieskové, č. 338, SR
Informatívny výpis
3 / 1248
1/11
16 / 6240
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
16.01.1951
Osvedčenie o dedičstve 9D 1911/2008 zo dňa 28.5.2009, Z 1489/09-VZ.64/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Macháčová Marta r. Miškechová, Rastislavova 53, Piešťany, PSČ 921
01, SR
Dátum narodenia :
20.09.1929
Titul nadobudnutia
ROZH.Č.J.613/92/1/PÚ- 38/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Melegová Valéria r. Miškechová, Cintorínska 23, Ivanka pri Dunaji, SR
Dátum narodenia :
13.05.1925
Titul nadobudnutia
10 / 3744
ROZSUDOK 6C 998/93-41-VZ.21/94
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 998/00-VZ.25/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
12 Paulechová Dominika, Ul. Mieru 553/2, Trstená, SR
Dátum narodenia :
06.02.1988
Titul nadobudnutia
1 / 468
ROZSUDOK 6C 998/93-41- 21/94
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
13 FILIPEK JÁN BC., S.Č.69
Dátum narodenia :
10.04.1958
Titul nadobudnutia
18 / 3744
DAR.ZMLUVA V 1050/2004- VZ 28/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
14 SIVÁKOVÁ MÁRIA R.PAULECHOVÁ,DÚBRAVA Č.23
Dátum narodenia :
20.10.1933
Titul nadobudnutia
18 / 3744
ROZSUDOK 6C 998/93-41-VZ.21/94
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 998/00-VZ.25/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
15 Motolová Silvia r. Paulechová, 916 35, Modrová, č. 207, SR
Dátum narodenia :
17.09.1975
Titul nadobudnutia
18 / 3744
Osvedčenie o dedičstve 9D 1943/2008 zo dňa 2.4.2009, Z 1376/09-VZ.62/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
16 CHALÁSOVÁ ANNA R.PAULECHOVÁ,BANKA,PODHORSKÁ 3856/27
Dátum narodenia :
23.07.1936
Titul nadobudnutia
18 / 3744
ROZSUDOK 6C 998/93-41-VZ.21/94
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 998/00-VZ.25/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
18 PAULECH CYRIL,OSTROV 209
Dátum narodenia :
05.07.1943
Titul nadobudnutia
18 / 3744
ROZSUDOK 6C 998/93-41-VZ.21/94
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 998/00-VZ.25/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
19 VAVRINEC MILAN,NMNV,A.SLÁDKOVIČA 1/2097
Dátum narodenia :
03.03.1964
Titul nadobudnutia
9 / 3744
ROZSUDOK 6C 998/93-41-VZ.21/94
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 998/00-VZ.25/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
20 VAVRINEC ROMAN,NMNV,ŠTÚROVA 1
Informatívny výpis
18 / 3744
ROZSUDOK 6C 998/93-41-VZ.21/94
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 998/00-VZ.25/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
17 PAULECHOVÁ AGÁTA,SČ.47
Dátum narodenia :
14.06.1941
Titul nadobudnutia
6 / 468
ROZH.Č.J.613/92/1/PÚ- 38/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
11 KOVÁČOVÁ MARIANA R.PAULECHOVÁ,SČ.42
Dátum narodenia :
31.10.1955
Titul nadobudnutia
6 / 468
9 / 3744
2/11
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
31.12.1967
ROZSUDOK 6C 998/93-41-VZ.21/94
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 998/00-VZ.25/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
21 Bačová Angela r. Gajdošechová, Modrová, č. 103, SR
31.07.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 624
OSVEDČENIE N 333/93- 58/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
22 Bača Jozef, s.č. 103, Modrová, SR
22.03.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 624
OSVEDČENIE N 333/93- 58/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
23 Lehutová Anna r. Bačová, Modrová, č. 193, SR
02.08.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 624
OSVEDČENIE N 333/93- 58/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
24 Godálová Božena r. Lazarová, Pálenická 616/18, Moravany nad Váhom,
SR
27.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Okresný súd Trnava, Osvedčenie o dedičstve D 526/2004 zo dňa 24.8.2005, Z 2394/05VZ.54/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
25 Galvánek Marek r. Galvánek, Komenského 1427/11, Liptovský Mikuláš,
SR
01.12.1984
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 3120
Os Trnava, Osvedčenie o dedičstve D 17/2005 zo dňa 22.3.2006, Z 3111/06-VZ.14/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
27 Balážová Jana, s.č. 4, Modrová, SR
19.04.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 3120
D 4350/93- 50/95
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
28 Domin Anton r. Domin, 916 35, Modrová, č. 206, SR
12.07.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 624
D 2557/95- 16/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
30 Turzík Silvester, Baníkova 4, Bratislava, SR
23.10.1930
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 2496
D 4731/93- 24/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 Bobčíková Ľubica r. Turzíková, Modrová, č. 11, SR
30.06.1966
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
6 / 2496
Osvedčenie o dedičstve D 413/2006 zo dňa 31.7.2007 - Z 665/08 - VZ 38/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 Nošková Alojzia, SNP 69, Báhoň, PSČ 900 84, SR
23.11.1938
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 624
D 2514/93- 12/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 Lazar Emanuel, Modrová, č. 28, SR
31.10.1953
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 3120
Kúpna zmluva V 3039/2007 zo dňa 15.1.2008-VZ.5/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
26 Lazár Pavel, Staničná 33/14, Piešťany, SR
22.07.1967
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 3120
6 / 2496
D 4731/93- 24/96
3/11
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Klúčovská Veronika, Vajanského 1, Nové Mesto nad Váhom, PSČ 915
01, SR
Dátum narodenia :
15.01.1946
Titul nadobudnutia
D 4731/93- 24/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Boriková Mária r. Trandžíková, Ostrov, č. 261, SR
Dátum narodenia :
04.08.1917
Titul nadobudnutia
3 / 624
D 1560/91- 27/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Uhrin Pavol, Andreja Hlinku 56, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
27.04.1963
Titul nadobudnutia
1 / 832
Uznesenie NM 8D 371/2000 zo dňa 14.10.2005, Z 169/06-VZ.31/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Vrbenská Zuzana r. Vrbenská, 922 21, Ducové, č. 41, SR
Dátum narodenia :
20.11.1985
Titul nadobudnutia
6 / 624
Osvedčenie o dedičstve 26D 320/2006 zo dňa 28.6.2007, oprava zo dňa 27.7.2009, Z
2380/09-VZ.103/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Lacko Marian, Mgr., 916 35, Modrová, č. 26, SR
Dátum narodenia :
19.12.1949
Titul nadobudnutia
6 / 624
D 3483/93- 30/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 KOMADEL MILAN, UL.JÁNOŠÍKOVÁ Č.561/66, PIEŠŤANY, SR
Dátum narodenia :
16.12.1957
Titul nadobudnutia
3 / 624
D 3483/93- 30/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 REGALIOVÁ EVA r. KOMADELOVÁ, UL.M.BELU Č.4665/9, PIEŠŤANY,
SR, D:M
Dátum narodenia :
06.11.1954
Titul nadobudnutia
12 / 624
D 6868/93- 47/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Žilková Anna, 916 35, Modrová, č. 150, SR
Dátum narodenia :
30.01.1959
Titul nadobudnutia
2 / 624
D 372/95- 50/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 Majko František, Modrová, č. 122, SR
Dátum narodenia :
04.10.1938
Titul nadobudnutia
8 / 624
D 1800/93- 52/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Lazarová Alojzia, Modrová, č. 159, SR
Dátum narodenia :
03.03.1945
Titul nadobudnutia
2 / 780
D 1259/95- 57/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 Turzíková Oľga, Modrová, č. 11, SR
Informatívny výpis
12 / 624
D 1829/94- 44/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
41 Benech Pavol, Šoltésovej 23, Trenčín, SR
Dátum narodenia :
21.02.1944
Titul nadobudnutia
3 / 624
D 3483/93- 30/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Janíková Daniela r. Majková, Modrová, č. 197, SR
Dátum narodenia :
15.02.1949
Titul nadobudnutia
6 / 2496
2 / 780
4/11
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
20.01.1936
D 1259/95- 57/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Stoklasová Anna, Francisciho 7, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
29.04.1931
Titul nadobudnutia
2 / 780
D 1259/95- 57/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Paulechová Veronika, Bajzova 20, Žilina, SR
Dátum narodenia :
13.02.1937
Titul nadobudnutia
72 / 2496
D 2663/93- 58/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Lacková Jana, Modrová, č. 97, SR
Dátum narodenia :
23.05.1928
Titul nadobudnutia
72 / 2496
D 2663/93- 58/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 Paulech Rudolf r. Paulech, Ing., 916 35, Modrová, č. 37, SR
Dátum narodenia :
02.11.1952
Titul nadobudnutia
72 / 4992
D 2663/93- 58/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 Krajčechová Eva, 916 35, Modrová, č. 3, SR
Dátum narodenia :
07.07.1948
Titul nadobudnutia
72 / 4992
D 2663/93- 58/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 Lazarčíková Anežka, 916 24, Horná Streda, č. 436, SR
Dátum narodenia :
09.06.1949
Titul nadobudnutia
1 / 52
D 820/96- 19/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 Paulech Augustín r. Paulech, 916 35, Modrová, č. 100, SR
Dátum narodenia :
23.01.1929
Titul nadobudnutia
1 / 52
D 820/96- 19/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Dominová Pavlína r. Paulechová, Modrová, č. 173, SR
Dátum narodenia :
01.04.1939
Titul nadobudnutia
12 / 624
D 685/92- 58/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Šimková Oľga r. Melicherová, Svätoplukova 4322/24, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
26.08.1943
Titul nadobudnutia
6 / 624
Os Trnava, Osvedčenie o dedičstve 20D 2341/2006 zo dňa 15.5.2007, Z 1732/07-VZ.59/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Komadelová Justína r. Benechová, Jánošíkova 560/68, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
09.10.1925
Titul nadobudnutia
6 / 624
D 2850/95- 62/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 PETRUS RUDOLF, STARÁ LEHOTA, č. 106, SR
Dátum narodenia :
07.04.1957
Titul nadobudnutia
3 / 624
DAR.ZMLUVA V 2376/97- 5/98
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Beňo Ladislav r. Beňo, Západná 2502/24, Trenčín, PSČ 911 08, SR
Dátum narodenia :
03.01.1956
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 8D/4/2010 zo dňa 20.7.2010, Z 1993/10-VZ.57/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 Turzíková Agáta, 916 35, Modrová, č. 25, SR
Informatívny výpis
15 / 4620
16 / 624
5/11
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
06.02.1944
D 1056/96- 32/98
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Kosarová Elena, Jána Stanislava 3081/51, Bratislava - Karlova Ves, SR
06.04.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
D 41/97- 9/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Mrázová Helena r. Pristašová, Parková 665/7, Chtelnica, PSČ 922 05,
SR
14.12.1943
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
60 / 4620
OKR.SÚD TN D 6/98- 31/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Uhrin Peter, Vendelínkova 55/7, Moravany nad Váhom, SR
27.03.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 624
D 1693/93,OPRAV.D 1693/93- 32/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Uhlárová Jolana r. Uhrinová, 916 35, Modrová, č. 60, SR
14.06.1944
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
181 / 16016
D 1693/93, opravné D 1693/93-VZ.32/99
Osvedčenie o dedičstve 9D 1076/2008 zo dňa 22.11.2008, Z 3409/08-VZ.18/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Vizváryová Marta r. Glasnáková, Ostrov, Malé Orvište, č. 61, SR
31.01.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 624
D 1693/93,OPRAV.D 1693/93- 32/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
67 Paulech Vladimír, Malá 14, Nové Mesto nad Váhom, SR
06.08.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
8 / 1872
D 40/95,ROZHOD.X 9/1999-VZ.44/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Kobelár Richard r. Kobelár, 916 41, Dolné Srnie, č. 370, SR
21.06.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
8 / 1872
D 40/95,ROZHOD.X 9/1999-VZ.44/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Kobelár Peter, Modrová, č. 104, SR
23.08.1973
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
72 / 2496
D 2666/96-VZ.43/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 HERINKOVÁ JANA r. KOBELÁROVÁ, MODROVÁ, č. 154, SR
14.01.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 624
D 1693/93,OPRAV.D 1693/93- 32/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Glasnák Pavol, Malé Orvište 25, Ostrov, SR
07.03.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
60 / 4620
DAR.ZMLUVA V 1184/2001- 28/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Behanová Helena r. Brišková, Modrová, č. 92, SR
06.01.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
36 / 624
Os Piešťany, Osvedčenie o dedičstve 7D 397/2008 zo dňa 6.8.2009, Z 2321/09-VZ.104/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 BRIŠKA RUDOLF JUDR.LIPTOVSKÝ HRÁDOK UL.J.D.MATEJOVIE
Č.545/15
22.03.1971
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
12 / 4620
17 / 1872
D 40/95, Rozhodnutie X 9/1999-VZ.44/99
Osvedčenie o dedičstve 29D 857/2005 zo dňa 28.10.2006, Z 3120/06-VZ.17/07
6/11
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 Bielik Jozef, Modrová, č. 18, SR
Dátum narodenia :
27.05.1940
Titul nadobudnutia
3 / 624
D 3/97, X 12/1999-VZ.47/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 OLACHOVÁ ŠTEFÁNIA R.MELIŠOVÁ ČACHTICE MIEROVÁ 545
Dátum narodenia :
26.09.1930
Titul nadobudnutia
OSVED.O VYHLÁS.O VYDRŽANÍ ZÁK.Č.323/92 ZB-N 122/2000- 31/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 ČIRKOVÁ HELENA PIEŠŤANY BANANSKÁ 3809/36
Dátum narodenia :
06.06.1933
Titul nadobudnutia
60 / 18480
OKR.SÚD TRENČÍN D 323/2000- 9/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 UHRINOVÁ ALENA PIEŠŤANY VRBOVSKÁ CESTA 4238/114
Dátum narodenia :
11.05.1956
Titul nadobudnutia
30 / 18480
OKR.SÚD TRENČÍN D 323/2000- 9/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 KOVÁČOVÁ KATARÍNA SČ.196
Dátum narodenia :
30.01.1960
Titul nadobudnutia
30 / 18480
OKR.SÚD TRENČÍN D 323/2000- 9/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 MAJKO MICHAL PIEŠŤANY VRBOVSKÁ CESTA Č.2508/13
Dátum narodenia :
02.08.1937
Titul nadobudnutia
8 / 624
D 569/84- 26/84,12/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 GUTTOVÁ ŠTEFÁNIA R.BEDNÁROVÁ SČ.146
Dátum narodenia :
30.12.1936
Titul nadobudnutia
12 / 4620
OKR.SÚD TRENČÍN D 1755/2000- 13/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 TURZÍKOVÁ MARTA,SČ.40
Dátum narodenia :
28.07.1944
Titul nadobudnutia
60 / 4620
OS TRENČÍN OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 883/00-VZ.18/02
OS TRENČÍN OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 568/00-VZ.19/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Uhrin Jaroslav r. Uhrin, 916 35, Modrová, č. 88, SR
Dátum narodenia :
10.10.1957
Titul nadobudnutia
5 / 616
Osvedčenie o dedičstve 10D 12/2010 zo dňa 12.6.2010, Z 1705/10-VZ.54/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 FANČOVIČOVÁ ANNA R.LEHUTOVÁ,SČ.43
Dátum narodenia :
22.05.1960
Titul nadobudnutia
3 / 616
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 1613/97-VZ.24/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Valentová Mária r. Kobelárová, Veľké Dvorany, č. 65, SR
Dátum narodenia :
10.03.1959
Titul nadobudnutia
15 / 4620
Os Topoľčany, Osvedčenie o dedičstve 13D 655/2007 zo dňa 13.6.2008, Z 1700/08VZ.15/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 BOHUNSKÝ JOZEF,KRAKOVANY Č.78
Dátum narodenia :
22.03.1955
Titul nadobudnutia
45 / 4620
OS TRENČÍN OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 230/98-VZ.26/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 BAČA RUDOLF MORAVANY NAD VÁHOM VÁŽSKA Č.207/42
Dátum narodenia :
11.11.1934
Informatívny výpis
20 / 4620
7/11
15 / 4620
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
11.11.1934
D 60/01- 44/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 TÖRÖKOVÁ SILVIA R.KUSOVSKÁ S.Č.53
Dátum narodenia :
19.03.1973
Titul nadobudnutia
15 / 4620
D 60/01- 44/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 BAČA MILOSLAV HÔRKA NAD VÁHOM Č.159
Dátum narodenia :
28.01.1975
Titul nadobudnutia
15 / 4620
D 60/01- 44/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 BAČA IVAN PIEŠŤANY UL.A.HLINKU Č.55/55
Dátum narodenia :
30.06.1967
Titul nadobudnutia
15 / 4620
D 60/01- 44/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 KONEČNÝ MIROSLAV S.Č.66
Dátum narodenia :
21.05.1957
Titul nadobudnutia
1 / 77
OKR.SÚD TRENČÍN D 1235/00,OPRAV.D 1235/00- 8/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 KLÚČOVSKÁ EMÍLIA R.MAJKOVÁ S.Č.77
Dátum narodenia :
02.08.1947
Titul nadobudnutia
1 / 154
D 196/98,OPRAV.D 196/98- 28/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 ŠNÁBLOVÁ HELENA R.MAJKOVÁ LÚKA Č.114
Dátum narodenia :
24.03.1951
Titul nadobudnutia
1 / 154
D 196/98,OPRAV.D 196/98- 28/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 PIŠTEKOVÁ ANNA ROD.LAZARČÍKOVÁ, OČKOV S.Č.131
Dátum narodenia :
07.07.1935
Titul nadobudnutia
1 / 924
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 454/00, OPRAVNÉ D 454/00 - VZ.50/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
91 VÖRÖSOVÁ HELENA , ROD BORIKOVÁ, MGR., BRATISLAVA,
IPEĽSKÁ 5138/3
Dátum narodenia :
20.08.1950
Titul nadobudnutia
OS - TREENČÍN, OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 1582/00 - VZ.53/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 Melicher František r. Melicher, 916 35, Modrová, č. 147, SR
Dátum narodenia :
25.02.1943
Titul nadobudnutia
283 / 16016
OS Trenčín, opravné uznesenie D 2000/79-VZ.55/03
Rozhodnutie D 579/84, opravné uznesenie zo dňa 11.2.2004 a 15.11.2006, Z 1782/07VZ.64/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 DUGASOVÁ HELENA, S.Č.203
Dátum narodenia :
03.10.1927
Titul nadobudnutia
20 / 4620
Z 105/04 - OKR.SÚD TRENČÍN 21D 1497/02 -VZ 10/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Domin Miroslav r. Domin, 916 35, Modrová, č. 206, SR
Dátum narodenia :
12.12.1978
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
75 / 9240
Osvedčenie o dedičstve 26D 2581/2005 zo dňa 30.5.2006, Z 690/07-VZ.39/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 KALIŠ JOZEF, S.Č.91
Dátum narodenia :
18.03.1952
Titul nadobudnutia
1 / 308
75 / 9240
Z 444/04 - UZNESENIE 8D 858/01 -VZ 15/04
8/11
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Krchová Zdenka r. Šutovská, Hrádok č.121
23.07.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10 / 4620
Z 61/05 - Okr. súd v Trenčíne, Uznesenie 13D/813/2003 -VZ 11/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 Dvorská Zdenka r. Melicherová, Modrová č.135
15.05.1948
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10 / 4620
Z 61/05 - Okr. súd v Trenčíne, Uznesenie 13D/813/2003 -VZ 11/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 Podhorská Mária r. Hlístová, Modrová č.73
12.12.1923
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10 / 4620
Z 61/05 - Okr. súd v Trenčíne, Uznesenie 13D/813/2003 -VZ 11/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 Uhrin Stanislav Ing., Hôrka nad Váhom č.182
06.12.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
90 / 4620
Z 3441/04 - Osvedčenie o dedičstve 1D/531/2004 -VZ 15/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 Petruš Rudolf r. Petruš, 916 35, Modrová, č. 151, SR
07.04.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 308
Osvedčenie o dedičstve 10D 516/2009 zo dňa 5.3.2010, Z 712/10-VZ.40/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 Paulech Oto, Ing., Mateja Bela 4661/8, Piešťany, PSČ 921 01, SR
30.11.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Z 1146/05-Osvedčenie o dedičstve D 1268/2002-VZ.29/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 Ilenčíková Monika r. Lazarová, Mgr., Narcisová 1945/8, Šaľa - Veča, SR
04.05.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30 / 4620
Osvedčenie o dedičstve NM 1D 1146/2004 zo dňa 10.9.2005, Z 2447/05-VZ.55/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
104 Hlbočanová Ľudmila r. Uhrinová, Mateja Bela 4752/48, Piešťany, SR
12.11.1964
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 832
Uznesenie NM 8D 371/2000 zo dňa 14.10.2005, Z 169/06-VZ.31/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
106 Uhrin František, Tematínska 2002/5, Nové Mesto nad Váhom, PSČ 915
01, SR
10.11.1955
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 832
Uznesenie NM 8D 371/2000 zo dňa 14.10.2005, Z 169/06-VZ.31/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
108 Vajdová Božena r. Bednárová, Tehelná 3, Nové Mesto nad Váhom, PSČ
915 01, SR
Dátum narodenia :
13.04.1954
Informatívny výpis
2 / 832
Uznesenie NM 8D 371/2000 zo dňa 14.10.2005, Z 169/06-VZ.31/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
107 Uhrin Emil, s.č. 192, Modrová, PSČ 916 35, SR
23.03.1957
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 832
Uznesenie NM 8D 371/2000 zo dňa 14.10.2005, Z 169/06-VZ.31/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
105 Uhrin Ľubomír, s.č. 14, Modrová, PSČ 916 35, SR
27.04.1950
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30 / 4620
Z 1152/05-Osvedčenie o dedičstve D 852/2003-VZ.30/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 Kobelár Peter, s.č. 80, Modrovka, PSČ 916 35, SR
20.08.1977
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
120 / 4620
9/11
1 / 385
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
13.04.1954
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 23D 2585/2004 zo dňa 28.6.2005, doložka zo dňa 29.12.2005, Z
2182/06-VZ.69/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
109 Jánošková Štefánia r. Boriková, 916 35, Modrová, č. 118, SR
02.06.1942
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30 / 4620
Osvedčenie o dedičstve 21D 946/2003 zo dňa 14.6.2006, Z 2859/06-VZ.81/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
110 Garec Ivan r. Garec, Pokojná 5030/30, Banka, PSČ 921 01, SR
21.09.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 1386
Osvedčenie o dedičstve 9D 86/2009 zo dňa 4.7.2009-VZ.79/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
111 Gábrišová Albína r. Lazarová, Lúčna 487/6, Moravany nad Váhom, SR
28.05.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve 29D 294/2006 zo dňa 24.1.2007, Z 325/07-VZ.29/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
112 Paulech Mikuláš, 916 35, Modrová, č. 109, SR
06.12.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
270 / 4620
Osvedčenie o dedičstve 35D 10/2007 zo dňa 20.12.2007, Z 1442/09-VZ.63/09
Osvedčenie o dedičstve 23D 261/2004 zo dňa 21.8.2008, opravná doložka zo dňa 16.4.2009,
Z 1178/2010-VZ.35/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Klučovská Oľga r. Garecová, 916 34, Lúka nad Váhom, č. 152, SR
21.09.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5 / 616
Osvedčenie o dedičstve 10D 12/2010 zo dňa 12.6.2010, Z 1705/10-VZ.54/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
116 Turzíková Pavla r. Turzíková, 916 35, Modrová, č. 25, SR
19.08.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
40 / 4620
Osvedčenie o dedičstve 9D 882/2008 zo dňa 14.4.2010, Z 1215/10-VZ.71/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Vrbenský Rudolf r. Vrbenský, Ing., 916 35, Modrová, č. 5, SR
20.08.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 924
Os Piešťany, Osvedčenie o dedičstve 5D 358/2008 zo dňa 31.7.2010, Z 2243/10-VZ.73/10
Účastník právneho vzťahu:
118 Slovenská republika
Identifikátor :
Titul nadobudnutia
1 / 1386
Osvedčenie o dedičstve 9D 86/2009 zo dňa 4.7.2009-VZ.79/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
115 Valentová Mária r. Uhrinová, 922 21, Ducové, č. 129, SR
25.10.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 1386
Osvedčenie o dedičstve 9D 86/2009 zo dňa 4.7.2009-VZ.79/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Vlasáková Jana r. Garecová, Ratnovce 131, Ratnovce, PSČ 922 31, SR
09.11.1965
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
10 / 4620
Vlastník
1 / 154
Osvedčenie o dedičstve 26D/178/2007 zo dňa 26.11.2009, Z 1983/10-VZ.80/10
Účastník právneho vzťahu:
Správca
119 Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdkova 36, Bratislava 11, PSČ
817 15, SR
IČO :
/
K vlastníkovi č. 118 je správa k všetkým nehnuteľnostiam
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Informatívny výpis
10/11
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Iné údaje:
119
K vlastníkovi č. 118 je správa k všetkým nehnuteľnostiam
Bez udania spoluvlastníkov
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
11/11
Aktualizácia katastrálneho portálu:
05.11.2011
Download

878 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z