Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: MODROVÁ
Katastrálne územie: Modrová
Vytvorené cez katastrálny portál
Dátum vyhotovenia 04.01.2014
Čas vyhotovenia:
13:59:34
VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. 404
ČASŤ A: MAJETKOVÁ PODSTATA
PARCELY registra "E" evidované na mape určeného operátu
Parcelné číslo
1184
Výmera v m2
Druh pozemku
30424
Lesné pozemky
Pôvodné k.ú. Počet č. UO
0
Umiest
pozemku
2
Legenda:
Umiestnenie pozemku:
2 - Pozemok je umiestnený mimo zastavaného územia obce
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
1 Kobelár Peter, s.č. 104, Modrová, SR
Dátum narodenia :
23.08.1973
2 / 265
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
2 Prišticová Štefánia r. Melicherová, Južná 21, Piešťany, PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
28.11.1930
9 / 2385
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
3 Melicher Jozef r. Melicher, Mudroňova 1667/1, Púchov, PSČ 020 01, SR
Dátum narodenia :
16.03.1937
9 / 2385
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
4 Miškech Peter, Detroid 3392, Medford Troy Michigen, USA
Dátum narodenia :
08.09.1944
3 / 2385
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
5 Chmelinová Eva r. Miškechová, 916 35, Modrová, č. 188, SR
Dátum narodenia :
10.08.1947
15 / 4770
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
6 SVITKOVÁ MÁRIA r. MIŠKECHOVÁ, MODROVÁ, č. 28, SR
Dátum narodenia :
08.09.1955
15 / 4770
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
7 Filípek Augustín, 916 35, Modrová, č. 84, SR
Dátum narodenia :
01.05.1933
2 / 795
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
8 BENÁKOVÁ HELENA R.FILIPKOVÁ POTVORICE Č.123
Dátum narodenia :
26.09.1954
2 / 795
Titul nadobudnutia
DAR.ZMLUVA V 1050/2004- VZ 28/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
9 Filipek Jozef r. Filipek, 916 42, Moravské Lieskové, č. 338, SR
Dátum narodenia :
16.01.1951
Titul nadobudnutia
2 / 795
Osvedčenie o dedičstve 9D 1911/2008 zo dňa 28.5.2009, Z 1489/09-VZ.64/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
10 Paulechová Anna r. Antalová, s.č. 37, Modrová, PSČ 916 35, SR
Dátum narodenia :
08.02.1952
Informatívny výpis
1/12
1 / 265
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
08.02.1952
Osvedčenie o dedičstve 22D 65/2005 zo dňa 13.10.2005, Z 2974/05-VZ.6/06
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
12 Zvarová Beáta r. Benechová, 916 35, Modrová, č. 176, SR
Dátum narodenia :
23.06.1963
Titul nadobudnutia
1 / 265
Osvedčenie o dedičstve 8D 305/2008 zo dňa 3.7.2009, Z 1956/09-VZ.110/09
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
13 Macháčová Marta r. Miškechová, Rastislavova 53, Piešťany, PSČ 921
01, SR
Dátum narodenia :
20.09.1929
30 / 4770
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
14 Melegová Valéria r. Miškechová, Cintorínska 23, Ivanka pri Dunaji, PSČ
900 28, SR
Dátum narodenia :
13.02.1925
30 / 4770
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
16 BACOVA ANGELA R.GAJDOSECHOVA S.C.103 (31.7.1931)
Dátum narodenia :
31.07.1931
3 / 1060
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
17 Bača Jozef, s.č. 103, Modrová, SR
Dátum narodenia :
22.03.1953
3 / 1060
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
18 LEHUTOVA ANNA R.BACOVA S.C.193 (2.8.1954)
Dátum narodenia :
02.08.1954
3 / 1060
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
19 Dominová Paulína r. Paulechová, 916 35, Modrová, č. 178, SR
Dátum narodenia :
01.04.1939
4 / 265
Titul nadobudnutia
D 198/93- 5/94
D 685/92- 58/97
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
21 Lehuta Jozef, 916 35, Modrová, č. 194, SR
Dátum narodenia :
21.04.1925
1 / 265
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
22 Hornáková Emília r. Turzíková, Švermova 35, Trenčín, SR
Dátum narodenia :
11.10.1934
8 / 3975
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
23 Michalová Valéria, Silvanská 13, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
03.01.1940
8 / 3975
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
24 Turzík Vladimír, Ing., Saratovská 4, Trenčín, PSČ 911 01, SR
Dátum narodenia :
18.06.1947
8 / 3975
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
25 Turzík Anton, s.č. 40, Modrová, PSČ 916 35, SR
Dátum narodenia :
23.09.1936
6 / 3975
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
26 Lazar Rudolf, Modrová, č. 159, SR
Dátum narodenia :
16.09.1943
1 / 265
Titul nadobudnutia
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 2555/95- 17/96
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
27 Kobelárová Terézia, 916 35, Modrová, č. 129, SR
Dátum narodenia :
30.11.1951
Titul nadobudnutia
1 / 265
ROZHODNUTIE D 1721/95- 18/96
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
28 Turzik Karl Frederik Vendel r. Turzik, Ringgatan 49, 653 49 Karlstad,
Švédsko
Informatívny výpis
2/12
5 / 265
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
30.08.1971
Osvedčenie o dedičstve 9D 882/2008 zo dňa 14.4.2010, Z 1215/10-VZ.71/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
29 LAZARČÍKOVÁ IVETA R.SEDLÁKOVÁ, KOSTOLNÉ Č.176
Dátum narodenia :
19.10.1963
Titul nadobudnutia
3 / 2120
Z 1101/04 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE 13D/753/2003 -VZ 18/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
30 GOCELJAKOVÁ HELENA, NOVÉ MESTO N.VÁH., SNP Č.8
Dátum narodenia :
26.04.1951
Titul nadobudnutia
3 / 1060
D 3252/93- 23/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
31 BOŽIKOVÁ JAROSLAVA, S.Č.92
Dátum narodenia :
25.11.1961
Titul nadobudnutia
3 / 1060
D 3252/93- 23/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
32 Turzík Silvester, BANÍKOVA 4, BRATISLAVA, SR
Dátum narodenia :
23.10.1930
Titul nadobudnutia
2 / 1060
D 4731/93- 24/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
33 Bobčíková Ľubica r. Turzíková, Modrová, č. 11, SR
Dátum narodenia :
30.06.1966
Titul nadobudnutia
2 / 1060
Osvedčenie o dedičstve D 413/2006 zo dňa 31.7.2007 - Z 665/08 - VZ 38/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
34 Nošková Alojzia, SNP 69, Báhoň, PSČ 900 84, SR
Dátum narodenia :
23.11.1938
Titul nadobudnutia
2 / 1060
D 4731/93- 24/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
35 Klúčovská Veronika, Vajanského 1, Nové Mesto nad Váhom, SR
Dátum narodenia :
15.01.1946
Titul nadobudnutia
D 4731/93- 24/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
36 Paulech Augustín r. Paulech, 916 35, Modrová, č. 100, SR
Dátum narodenia :
23.01.1929
Titul nadobudnutia
2 / 265
D 3564/93- 25/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
37 Lazarčíková Anežka r. Paulechová, 916 24, HORNÁ STREDA, č. 436, SR
Dátum narodenia :
09.06.1949
Titul nadobudnutia
4 / 265
ROZHODNUTIE D 6868/93- 47/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
39 Majko František, MODROVÁ, č. 122, SR
Dátum narodenia :
04.10.1938
Titul nadobudnutia
2 / 265
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 1800/93- 52/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
40 Lazarová Alojzia, Modrová, č. 159, SR
Dátum narodenia :
03.03.1945
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Dátum narodenia :
Informatívny výpis
2 / 265
D 3564/93- 25/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
38 Benech Pavol, ŠOLTÉSOVEJ 23, TRENČÍN, SR
Dátum narodenia :
21.02.1944
Titul nadobudnutia
2 / 1060
4 / 795
D 1259/95- 57/96
D 1000/97
Vlastník
20.01.1936
3/12
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
41 Turzíková Oľga, Modrová, č. 11, SR
20.01.1936
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 795
D 1000/97
D 1259/95- 57/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
42 Stoklasová Anna, Francisciho 7, Bratislava, SR
29.04.1931
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
4 / 795
D 1000/97
D 1259/95- 57/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
43 Paulech Vladimír, Malá 14, Nové Mesto nad Váhom, SR
Dátum narodenia :
06.08.1948
Titul nadobudnutia
2 / 795
D 2666/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
44 Krajčechová Eva r. Paulechová, 916 35, Modrová, č. 3, SR
Dátum narodenia :
07.07.1948
Titul nadobudnutia
2 / 795
ROZHODNUTIE D 2663/93- 58/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
45 Paulech Rudolf r. Paulech, Ing., 916 35, Modrová, č. 37, SR
Dátum narodenia :
02.11.1952
Titul nadobudnutia
2 / 795
D 2663/93- 58/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
46 Kobelárová Terézia, 916 35, Modrová, č. 129, SR
Dátum narodenia :
30.11.1951
Titul nadobudnutia
1 / 265
ROZHODNUTIE D 878/95- 59/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
47 Bieliková Cecília, MODROVÁ, č. 18, SR
Dátum narodenia :
27.11.1948
Titul nadobudnutia
2 / 265
D 2891/95 - VZ 11/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
48 Čirková Helena, BANÁNSKA 3809/36, BANKA, SR
Dátum narodenia :
06.06.1933
Titul nadobudnutia
4 / 1060
D 2899/95 - VZ 13/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
49 KOVÁČOVÁ KATARÍNA, MODROVÁ, č. 196, SR
Dátum narodenia :
30.01.1960
Titul nadobudnutia
2 / 1060
D 2899/95- 13/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
50 UHRINOVÁ ALENA, UL.VRBOVSKÁ CESTA Č.4238/114, PIEŠŤANY, SR
Dátum narodenia :
11.05.1956
Titul nadobudnutia
D 2899/95- 13/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
51 MATUŠOVÁ JOZEFÍNA R.PAULECHOVÁ (29.5.1929) BRATISLAVA
OSUSKÉHO 28
Dátum narodenia :
29.05.1929
Titul nadobudnutia
1 / 265
D 1755/91
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
53 Ranušová Silvia r. Paulechová, M.R.Štefánika 815/11, Nové Mesto nad
Váhom, PSČ 915 01, SR
Informatívny výpis
1 / 265
D 1755/91
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
52 KURŇAVOVÁ TERÉZIA R.PAULECHOVÁ (7.11.1939) SVIT SKALNÁ 7
Dátum narodenia :
07.11.1939
Titul nadobudnutia
2 / 1060
4/12
1 / 265
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
17.11.1966
Osvedčenie o dedičstve 1D 112/2004 zo dňa 30.11.2004, Z 25/06-VZ.30/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
54 Paulechová Bernardeta r. Krajčechová, A.Dubčeka 3534/2, Piešťany,
PSČ 921 01, SR
17.06.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Os Trnava, Osvedčenie o dedičstve D 533/2004 zo dňa 26.8.2006, Z 2416/06-VZ.74/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
55 Uhrínová Antonia r. Melicherová, E. F. Scherera 4797/7, Piešťany, SR
11.09.1941
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 159
D 7271/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
58 BENECH PAVOL, ING., UL.M.R.ŠTEFÁNIKA Č.817/17, NOVÉ MESTO
NAD VÁHOM, SR
23.06.1963
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
5 / 265
Osvedčenie o dedičstve 27D 294/2005 zo dňa 3.5.2006, Z 1420/06-VZ.80/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
62 Turzíková Pavla r. Turzíková, MODROVÁ, č. 25, SR
19.08.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 265
D 1056/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
63 Godálová Božena r. Lazarová, Pálenická 616/18, Moravany nad Váhom,
SR
27.03.1958
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
6 / 1325
Kúpna zmluva V 3039/2007 zo dňa 15.1.2008-VZ.5/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
65 Lazár Pavel, Staničná 33/14, Piešťany, SR
Informatívny výpis
3 / 1325
Okresný súd Trnava, Osvedčenie o dedičstve D 526/2004 zo dňa 24.8.2005, Z 2394/05VZ.54/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
64 Galvánek Marek r. Galvánek, Komenského 1427/11, Liptovský Mikuláš,
SR
01.12.1984
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 265
Osvedčenie o dedičstve 8D/4/2010 zo dňa 20.7.2010, Z 1993/10-VZ.57/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
61 Paulech Oto, Ing., Mateja Bela 4661/8, Piešťany, SR
30.11.1949
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
4 / 265
D 1363/96
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
60 Beňo Ladislav r. Beňo, Západná 2502/24, Trenčín, PSČ 911 08, SR
03.01.1956
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 159
D 7271/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
59 Majko Michal, Vrbovská cesta 2508/13, Piešťany, PSČ 921 01, SR
02.08.1937
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 265
D 2850/95
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
57 Antalová Františka r. Benechová, Modrová, č. 185, SR
02.03.1932
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 265
Os Trnava, Osvedčenie o dedičstve 20D 2341/2006 zo dňa 15.5.2007, Z 1732/07-VZ.59/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
56 Komadelová Justína r. Benechová, JÁNOŠÍKOVA 560/68, PIEŠŤANY,
SR
09.10.1925
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 265
3 / 1325
5/12
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.07.1967
Os Trnava, Osvedčenie o dedičstve D 17/2005 zo dňa 22.3.2006, Z 3111/06-VZ.14/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
66 Balážová Jana r. Lazarová, 916 35, MODROVÁ, č. 4, SR
Dátum narodenia :
19.04.1943
Titul nadobudnutia
3 / 1325
D 740/94
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
68 Kusovská Manzoová Jarmila r. Kusovská, A. Hlinku 58/81, Piešťany,
PSČ 921 01, SR
Dátum narodenia :
26.04.1968
Titul nadobudnutia
Os Prievidza, Uznesenie 17D 64/2011 právoplatné dňa 25.10.2012, Z 11/13-zm.č. 4/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
69 Kusovský Jarolím r. Kusovský, 916 35, Modrová, č. 24, SR
Dátum narodenia :
24.03.1940
Titul nadobudnutia
6 / 1060
D 2230/97-VZ.6/99
Osvedčenie o dedičstve 18D 7364/1993 zo dňa 29.9.2006, Z 2023/07-VZ.75/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
70 Kusovská Eleonóra, Mateja Bela 4663/30, Piešťany, SR
Dátum narodenia :
03.03.1944
Titul nadobudnutia
2 / 1060
D 2230/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
71 BŘICHÁČKOVÁ EDITA, UL.OBRANCOV MÍRU Č.815, BECHYNĚ, ČR
Dátum narodenia :
23.08.1956
Titul nadobudnutia
12 / 795
D 1693/93-VZ.32/99
Z 2741/04-OS Trenčín, Osvedčenie o dedičstve D 500/03-VZ.44/04
Osvedčenie o dedičstve 9D 1076/2008 zo dňa 22.11.2008, Z 3409/08-VZ.18/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
75 Uhlárová Jolana r. Uhrinová, MODROVÁ, č. 60, SR
Dátum narodenia :
14.06.1944
Titul nadobudnutia
2 / 795
D 1693/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
76 Vizváryová Marta r. Glasnáková, OSTROV, MALÉ ORVIŠTE, č. 61, SR
Dátum narodenia :
31.01.1949
Titul nadobudnutia
2 / 795
D 1693/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
78 Herinková Jana r. Kobelárová, 916 35, Modrová, č. 154, SR
Dátum narodenia :
14.01.1970
Informatívny výpis
2 / 795
D 1693/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
77 Glasnák Pavol, Malé Orvište 25, Ostrov, SR
Dátum narodenia :
07.03.1954
Titul nadobudnutia
4 / 265
Os Piešťany, Osvedčenie o dedičstve 7D 397/2008 zo dňa 6.8.2009, Z 2321/09-VZ.104/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
74 Uhrin Peter, Vendelínkova 55/7, Moravany nad Váhom, SR
Dátum narodenia :
27.03.1942
Titul nadobudnutia
3 / 1325
D 41/97-VZ.9/99
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
73 Mrázová Helena r. Pristašová, Parková 665/7, Chtelnica, PSČ 922 05,
SR
Dátum narodenia :
14.12.1943
Titul nadobudnutia
2 / 1060
D 2230/97
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
72 Kosarová Elena, Jána Stanislava 3081/51, Bratislava - Karlova Ves, SR
Dátum narodenia :
06.04.1957
Titul nadobudnutia
2 / 1060
6/12
35 / 9540
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
14.01.1970
D 40/95,opravné D 40/95-VZ.44/99
Osvedčenie o dedičstve 29D 857/2005 zo dňa 28.10.2006, Z 3120/06-VZ.17/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
79 Kobelár Peter, Modrová, č. 104, SR
Dátum narodenia :
23.08.1973
Titul nadobudnutia
2 / 2385
D 40/95,OPRAV.D 40/95
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
80 Kobelár Richard r. Kobelár, 916 41, Dolné Srnie, č. 370, SR
Dátum narodenia :
21.06.1977
Titul nadobudnutia
2 / 2385
D 40/95,OPRAV.D 40/95
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
81 Paulechová Agáta, MODROVÁ, č. 47, SR
Dátum narodenia :
14.06.1941
Titul nadobudnutia
10 / 3710
D 3381/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
82 Motolová Silvia r. Paulechová, 916 35, Modrová, č. 207, SR
Dátum narodenia :
17.09.1975
Titul nadobudnutia
10 / 3710
Osvedčenie o dedičstve 9D 1943/2008 zo dňa 2.4.2009, Z 1376/09-VZ.62/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
83 FILIPEK JÁN BC., S.Č.69
Dátum narodenia :
10.04.1958
Titul nadobudnutia
10 / 3710
DAR.ZMLUVA V 1050/2004- VZ 28/04
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
84 Chalásová Anna r. Paulechová, PODHORSKÁ 3856/27, BANKA, SR
Dátum narodenia :
23.07.1936
Titul nadobudnutia
D 3381/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
85 Paulech Cyril, OSTROV, č. 209, SR
Dátum narodenia :
05.07.1943
Titul nadobudnutia
10 / 3710
D 3381/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
86 Siváková Mária r. Paulechová, 032 12, Dúbrava, č. 23, SR
Dátum narodenia :
20.10.1933
Titul nadobudnutia
10 / 3710
D 3381/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
87 Kováčová Mariana r. Paulechová, 916 35, Modrová, č. 42, SR
Dátum narodenia :
31.10.1955
Titul nadobudnutia
19 / 3710
D 3381/93-VZ.60/99
Osvedčenie o dedičstve 26D 1850/2006 zo dňa 18.4.2007, Z 2840/07-VZ.90/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
88 Paulechová Dominika, ul.Hatalova č.26/32, Trstená, SR
Dátum narodenia :
06.02.1988
Titul nadobudnutia
5 / 3710
D 3381/93
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
89 JAMRICHOVÁ MÁRIA R.UHRINOVÁ SČ.76
Dátum narodenia :
04.10.1936
Titul nadobudnutia
2 / 265
OSVED.VYHLÁS.O VYDRŽANÍ ZÁK.Č.323/92 ZB-N 217/00- 34/00
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
90 UHRIN MICHAL BRATISLAVA ŠEVČENKOVA Č.1060/6
Dátum narodenia :
21.02.1935
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
10 / 3710
1 / 265
D 142/99- 11/01
Vlastník
7/12
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
91 GUTTOVÁ ŠTEFÁNIA R.BEDNÁROVÁ SČ.146
Dátum narodenia :
30.12.1936
Titul nadobudnutia
3 / 1325
OKR.SÚD TRENČÍN D 1755/2000- 13/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
92 ZAHUMENSKÁ HELENA R.KUSOVSKÁ (20.4.1940) SČ.53
Dátum narodenia :
20.04.1940
Titul nadobudnutia
1 / 265
ŽIADOSŤ,ŠT.NOT.PIEŠŤANY D 400/59- 14/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
93 KLÚČOVSKÁ EMÍLIA R.MAJKOVÁ S.Č.77
Dátum narodenia :
02.08.1947
Titul nadobudnutia
1 / 265
D 1007/00- 37/01
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
94 Lichtnegerová Jozefa r. Melišová, Tokajícka 16, Bratislava, SR
Dátum narodenia :
11.09.1929
Titul nadobudnutia
OS TRENČÍN OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 734/00-VZ.17/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
95 Uhrin Jaroslav r. Uhrin, 916 35, Modrová, č. 88, SR
Dátum narodenia :
10.10.1957
Titul nadobudnutia
2 / 265
Osvedčenie o dedičstve 10D 12/2010 zo dňa 12.6.2010, Z 1705/10-VZ.54/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
96 Majerníková Marta r. Gabovicová, 916 32, Hôrka nad Váhom, č. 174, SR
Dátum narodenia :
11.11.1947
Titul nadobudnutia
1 / 265
D 60/01- 44/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
98 TÖRÖKOVÁ SILVIA R.KUSOVSKÁ S.Č.53
Dátum narodenia :
19.03.1973
Titul nadobudnutia
1 / 265
D 60/01- 44/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
99 BAČA MILOSLAV HÔRKA NAD VÁHOM Č.159
Dátum narodenia :
28.01.1975
Titul nadobudnutia
1 / 265
D 60/01- 44/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
100 BAČA IVAN PIEŠŤANY UL.A.HLINKU Č.55/55
Dátum narodenia :
30.06.1967
Titul nadobudnutia
1 / 265
D 60/01- 44/02
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
101 LAZARČÍK RUDOLF, HORNÁ STREDA S.Č.239
Dátum narodenia :
28.03.1930
Titul nadobudnutia
1 / 265
OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 454/00, OPRAVNÉ D 454/00 - VZ.50/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
102 MELICHER FRANTIŠEK SČ.147
Dátum narodenia :
25.02.1943
Titul nadobudnutia
3 / 265
OKRESNÝ SÚD TRENČÍN, OPRAVNÉ UZNESENIE D 2000/79 - VZ.55/03
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
103 OLACHOVÁ ŠTEFÁNIA R.MELIŠOVÁ ČACHTICE MIEROVÁ 545
Dátum narodenia :
26.09.1930
Titul nadobudnutia
Účastník právneho vzťahu:
Informatívny výpis
1 / 265
Osvedčenie o dedičstve 29D 239/2005 zo dňa 8.9.2006, Z 2590/06-VZ.73/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
97 BAČA RUDOLF MORAVANY NAD VÁHOM VÁŽSKA Č.207/42
Dátum narodenia :
11.11.1934
Titul nadobudnutia
1 / 265
2 / 265
OS - TRENČÍN, OSVEDČENIE O DEDIČSTVE D 1490/02 - VZ.57/03
Vlastník
8/12
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
104 BEHANOVÁ HELENA R.BRIŠKOVÁ S.Č.92
Dátum narodenia :
06.01.1932
Titul nadobudnutia
2 / 265
Z 395/04 - OKR.SÚD TRENČÍN 21D 34/03 -VZ 9/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
105 Briška Rudolf, J.D.Matejovie 545/15, Liptovský Hrádok, PSČ 033 01, SR
Dátum narodenia :
18.07.1938
Titul nadobudnutia
Titul nadobudnutia
Z 395/04 - OS Trenčín, 21D 34/03 -VZ 9/04
Osvedčenie o dedičstve 29D 141/2007 zo dňa 3.11.2007, Z 176/08-VZ.25/08
D 412/2007 zo dňa 20.12.2008 - Z 289/2009 - VZ 35/09
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
106 DUGASOVÁ HELENA, S.Č.203
Dátum narodenia :
03.10.1927
Titul nadobudnutia
1 / 265
Z 105/04 - OKR.SÚD TRENČÍN 21D 1497/02 -VZ 10/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
107 Domin Miroslav r. Domin, 916 35, Modrová, č. 206, SR
Dátum narodenia :
12.12.1978
Titul nadobudnutia
1 / 265
Osvedčenie o dedičstve 26D 2581/2005 zo dňa 30.5.2006, Z 690/07-VZ.39/07
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
108 KALIŠ JOZEF, S.Č.91
Dátum narodenia :
18.03.1952
Titul nadobudnutia
1 / 265
Z 444/04 - UZNESENIE 8D 858/01, OPRAV. 8D 858/01 -VZ 15/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
109 MOKOŠOVÁ DANKA R.SEDLÁKOVÁ, POBEDIM Č.401
Dátum narodenia :
29.11.1965
Titul nadobudnutia
3 / 2120
Z 1101/04 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE 13D/753/2003 -VZ 18/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
110 SEDLÁK LIBOR, HORNÁ STREDA Č.305
Dátum narodenia :
06.10.1968
Titul nadobudnutia
3 / 2120
Z 1101/04 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE 13D/753/2003 -VZ 18/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
111 ČAŇOVÁ BIBIÁNA R.SEDLÁKOVÁ, HORNÁ STREDA Č.308
Dátum narodenia :
23.06.1973
Titul nadobudnutia
3 / 2120
Z 1101/04 - OSVEDČENIE O DEDIČSTVE 13D/753/2003 -VZ 18/04
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
112 Vatrt Juraj, Ostrov 399
Dátum narodenia :
26.11.1978
Titul nadobudnutia
2 / 265
Darovacia zmluva V 2293/04-VZ.1/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
113 Paulech Anton, Piešťany, A. Hlinku č.39/27
Dátum narodenia :
22.02.1924
Titul nadobudnutia
1 / 265
Z 1871/04 - Okr. súd v Trenčíne 23D 333/2003 -VZ 7/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
114 Paulech Marián, Modrová č.36
Dátum narodenia :
06.07.1948
Titul nadobudnutia
1 / 265
Z 1871/04 - Okr. súd v Trenčíne 23D 333/2003 -VZ 7/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
115 Žikavská Janka r. Behanová, s.č. 9, Modrová, PSČ 916 35, SR
Dátum narodenia :
17.05.1960
Titul nadobudnutia
21 / 4770
Z 96/05 - Okr. súd v Trenčíne Osvedčenie o dedičstve 21D 259/2003 -VZ 12/05
Z 1939/05-Osvedčenie o dedičstve D 304/2005-VZ.40/05
Vlastník
Účastník právneho vzťahu:
116 Bujnová Mária r. Behanová, Červená 285/14, Partizánske, SR
Dátum narodenia :
25.03.1964
Informatívny výpis
4 / 265
9/12
21 / 4770
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
25.03.1964
Z 96/05 - Okr. súd v Trenčíne Osvedčenie o dedičstve 21D 259/2003 -VZ 12/05
Z 1939/05-Osvedčenie o dedičstve D 304/2005-VZ.40/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
117 Behan Emanuel, Moravany nad Váhom, Vážska č.218/30
Dátum narodenia :
24.05.1948
Titul nadobudnutia
8 / 4770
Z 96/05 - Okr. súd v Trenčíne Osvedčenie o dedičstve 21D 259/2003 -VZ 12/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
118 Behan Bohumil, Piešťany, E. F. Šcherera č.16
Dátum narodenia :
04.07.1961
Titul nadobudnutia
8 / 4770
Z 96/05 - Okr. súd v Trenčíne Osvedčenie o dedičstve 21D 259/2003 -VZ 12/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
119 Gregušová Mária, Piešťany, Mateja Bela č.4662/24
Dátum narodenia :
27.04.1955
Titul nadobudnutia
8 / 4770
Z 96/05 - Okr. súd v Trenčíne Osvedčenie o dedičstve 21D 259/2003 -VZ 12/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
120 Stano Bohumil, Moravany nad Váhom, Športová č.568
Dátum narodenia :
03.03.1946
Titul nadobudnutia
12 / 4770
Z 96/05 - Okr. súd v Trenčíne Osvedčenie o dedičstve 21D 259/2003 -VZ 12/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
121 Stano Michal, Moravany nad Váhom, Športová č.569/36
Dátum narodenia :
11.02.1951
Titul nadobudnutia
12 / 4770
Z 96/05 - Okr. súd v Trenčíne Osvedčenie o dedičstve 21D 259/2003 -VZ 12/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
122 Bielik František, Nové Mesto nad Váhom, Tematínska č.1994/11
Dátum narodenia :
28.05.1942
Titul nadobudnutia
Z 222/05 - Osvedčenie o dedičstve D 368/93, opravné D 368/93 -VZ 13/05
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
123 Petruš Rudolf r. Petruš, 916 35, Modrová, č. 151, SR
Dátum narodenia :
07.04.1957
Titul nadobudnutia
2 / 265
Osvedčenie o dedičstve 10D 516/2009 zo dňa 5.3.2010, Z 712/10-VZ.40/10
Osvedčenie o dedičstve 9D/200/2011, právoplatné dňa 17.5.2011, Z 3168/11-zm.č. 1/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
124 Dvorská Zdenka r. Melicherová, s.č. 135, Modrová, PSČ 916 35, SR
Dátum narodenia :
15.05.1948
Titul nadobudnutia
1 / 265
Osvedčenie o dedičstve 21D 946/2003 zo dňa 14.6.2006, Z 2859/06-VZ.81/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
128 Kopúnová Valéria r. Filipková, 916 35, Modrová, č. 61, SR
Dátum narodenia :
22.07.1941
Informatívny výpis
3 / 265
Osvedčenie o dedičstve 21D 1324/2002 zo dňa 20.2.2004, Z 2658/06-VZ.79/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
127 Jánošková Štefánia r. Boriková, 916 35, Modrová, č. 118, SR
Dátum narodenia :
02.06.1942
Titul nadobudnutia
3 / 1325
Osvedčenie o dedičstve 23D 2585/2004 zo dňa 28.6.2005, doložka zo dňa 29.12.2005, Z
2182/06-VZ.69/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
126 Masárová Antónia r. Lazarová, Komenského sady 54/25, Nová Dubnica,
SR
Dátum narodenia :
22.04.1945
Titul nadobudnutia
2 / 265
Osvedčenie o dedičstve 29D 646/2005 zo dňa 4.5.2006, Z 1435/06-VZ.45/06
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
125 Vajdová Božena r. Bednárová, Tehelná 3, Nové Mesto nad Váhom, PSČ
915 01, SR
Dátum narodenia :
13.04.1954
Titul nadobudnutia
4 / 795
10/12
2 / 265
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22.07.1941
Rozhodnutie D 951/65 zo dňa 15.10.1965, Z 3126/06-VZ.15/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
129 Paulech Milan r. Paulech, Ľ. Podjavorinskej 1197, Čachtice, PSČ 916
21, SR
17.11.1952
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
Osvedčenie o dedičstve NM 1D 687/2004 zo dňa 14.10.2006, oprava zo dňa 15.3.2007, Z
1323/07-VZ.51/07
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
130 Martinka Dušan r. Martinka, 916 35, Modrová, č. 149, SR
18.03.1947
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 265
Osvedčenie o dedičstve 26D 319/2006 zo dňa 30.5.2007, Z 758/08-VZ.53/08
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
131 Kusovský Jozef r. Kusovský, 916 35, Modrová, č. 161, SR
11.06.1979
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 265
Osvedčenie o dedičstve 9D 1100/2008 zo dňa 6.5.2009, Z 1162/09-VZ.54/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
132 Paulech Peter r. Paulech, 916 35, Modrová, č. 6, SR
28.06.1961
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 265
Darovacia zmluva V 612/2013 zo dňa 23.4.2013-zm.č. 24/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
133 Vrbenský Miroslav r. Vrbenský, 916 35, Modrová, č. 13, SR
12.11.1972
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
3 / 530
Osvedčenie o dedičstve 29D 359/2007 zo dňa 28.12.2007, Z 947/09-VZ.83/09
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
134 Paločková Matilda r. Boriková, 916 35, Modrová, č. 21, SR
06.09.1940
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 265
Osvedčenie o dedičstve 10D 269/2010 zo dňa 10.5.2010, Z 1329/10-VZ.38/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
135 Valentová Mária r. Uhrinová, 922 21, Ducové, č. 129, SR
25.10.1970
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
2 / 265
Osvedčenie o dedičstve 10D 12/2010 zo dňa 12.6.2010, Z 1705/10-VZ.54/10
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
136 Križáková Albína, 916 23, Pobedím, č. 338, SR
04.12.1933
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
22 / 5300
Osvedčenie o dedičstve 19D 4001/93 zo dňa 29.7.1996, Z 2989/10-VZ.5/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
137 Ferancová Zuzana, 916 23, Pobedím, č. 285, SR
Dátum narodenia :
14.01.1923
Titul nadobudnutia
18 / 5300
Osvedčenie o dedičstve 19D 4001/93 zo dňa 29.7.1996, Z 2989/10-VZ.5/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
138 Hlísta František r. Hlísta, 916 35, Modrová, č. 19, SR
01.07.1945
Dátum narodenia :
Titul nadobudnutia
1 / 265
Os Trenčín, Osvedčenie o dedičstve 26D/343/2006 zo dňa 23.11.2010, Z 452/11-zm.č. 31/11
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
139 Borik Dušan r. Borik, Ing., Tehelná 1512/3A, Partizánske, PSČ 958 01,
SR
Dátum narodenia :
04.03.1958
Titul nadobudnutia
Informatívny výpis
4 / 265
Osvedčenie o dedičstve 10D/623/2010, právoplatné dňa 16.4.2011, Z 1575/11-zm.č. 2/12
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
140 Pavlechová Štefánia r. Pavlechová, 916 35, Modrová, č. 36, SR
Dátum narodenia :
18.12.1923
Titul nadobudnutia
7 / 265
2 / 265
Osvedčenie o dedičstve 16D/5/2007, právoplatné dňa 29.7.2010, Z 11/12-zm.č. 13/12
11/12
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a Spoluvlastnícky podiel
miesto trvalého pobytu (sídlo) vlastníka
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
141 Paulechová Eva r. Hegedüsová, 916 35, Modrová, č. 6, SR
Dátum narodenia :
27.06.1959
Titul nadobudnutia
1 / 265
Darovacia zmluva V 612/2013 zo dňa 23.4.2013-zm.č. 24/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
142 Granec Rudolf r. Granec, 916 35, Modrová, č. 7, SR
Dátum narodenia :
24.10.1961
Titul nadobudnutia
1 / 265
Darovacia zmluva V 612/2013 zo dňa 23.4.2013-zm.č. 24/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
143 Grancová Eva r. Paulechová, 916 35, Modrová, č. 7, SR
Dátum narodenia :
10.08.1966
Titul nadobudnutia
1 / 265
Darovacia zmluva V 612/2013 zo dňa 23.4.2013-zm.č. 24/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
144 Bíro Roman r. Bíro, 916 35, Modrová, č. 109, SR
Dátum narodenia :
03.08.1969
Titul nadobudnutia
1 / 265
Darovacia zmluva V 612/2013 zo dňa 23.4.2013-zm.č. 24/13
Účastník právneho vzťahu:
Vlastník
145 Bírová Marcela r. Paulechová, Mgr., 916 35, Modrová, č. 109, SR
Dátum narodenia :
21.07.1975
Titul nadobudnutia
1 / 265
Darovacia zmluva V 612/2013 zo dňa 23.4.2013-zm.č. 24/13
Tituly nadobudnutia LV:
RI 2177/91-26/92, OSVEDCENIE N 45/93-13/93
OSVEDCENIE N 80/93-35/93, ROZHOD.C.613/92/1/PU-46/93, OSVEDCENIE N 333/93-58/93
OSVEDCENIE NZ 32/95
ROZHOD.D 465/93
ČASŤ C: ŤARCHY
Bez zápisu.
Iné údaje:
Lesná spoločnosť HLÁVKY - pozemkové spoločenstvo
Pozemky zapísané v tomto LV tvoria jednu spoločnú urbársku nehnuteľnosť s pozemkami v LV 242, 532, 812,
856 a 857.
Bez udania spoluvlastníkov
Poznámka:
Bez zápisu.
Informatívny výpis
12/12
Aktualizácia katastrálneho portálu:
02.01.2014
Download

404 VÝPIS Z LISTU VLASTNÍCTVA č. VÝPIS Z