Výsledky 1. kola výberu uchádzačov o vedenie diplomových prác
na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Témy diplomových prác
prof. RNDr. Viliam Lauko, CSc.
Analýza endogénneho potenciálu regiónov z hľadiska možností ich
1 rozvoja
akceptovaný
(áno-nie):
Voľné miesta
2 Analýza vplyvu transformačných procesov na rozvoj regiónov
3 Transformácia vybraného regiónu SR s rozptýleným osídlením
4 Analýza potenciálu regiónu (obce) z hľadiska rozvoja vinohradníctva Knotková Tamara
GRR1
áno
Analýza potenciálu regiónu SR z hľadiska rozvoja cestovného ruchu
5 (Mikroregión Združenie miest a obcí údolia Bodvy)
Mišíková Veronika
GRR1
áno
Transformácia a súčasné problémy maloobchodu vo vybranom regióne
6 SR
7 Identifikácia terroir v slovenských vinohradníckych regiónoch
8 Téma po dohode so školiteľom
Knotková Tamara
Španihel Marek
GRR1
GRR1
nie
áno
Vašek Bohumil
GRR1
nie
Mišíková Veronika
GRR1
nie
Styan Stanislav
Škrečko Martin
Bryndza Radoslav
Valo Adrián
Takáč Jakub
GRR1
GRR1
GRR1
GRR1
GRR1
áno
áno
áno
áno
áno
prof. RNDr. Ladislav Tolmáči, PhD.
Kapacita železničnej dopravy vo vybratých mestských funkčných
regiónoch - Územie miest Bratislava, Viedeň a Brno
Komparácia potenciálu cestovného ruchu vo vybratých prírodných
5 lokalitách - Slovenský kras
Dostupnosť obcí v železničnej doprave v rámci Integrovaneho
6 systému dopravy Bratislavského kraja
7 Téma po dohode so školiteľom
Téma po dohode so školiteľom
Téma po dohode so školiteľom
Téma po dohode so školiteľom
Obsadená kapacita
prof. RNDr. Anton Bezák, DrSc.
Voľné miesta
Zmeny v rozložení obyvateľstva Bratislavy (resp. Košíc) v poslednom
1 dvadsaťročí
Testovanie účinnosti jednoduchých extrapolačných modelov na regionálne
2 populačné projekcie
Zmeny v rozložení a štruktúre obyvateľstva suburbánnej zóny veľkého
3 alebo stredne veľkého mesta na Slovensku
4 Kognitívna regionalizácia Slovenska
5 Téma po dohode so školiteľom
Barčinová Magdaléna
GRR1
áno
Obsadená kapacita
Hladký Michal
GRR1
áno
2 príklade SR (vybraných regiónov)
Vojtášová Veronika
GRR1
áno
3 Nezamestnanosť a trh práce v okresoch zázemia Bratislavy
Danihelová Dominika
GRR1
áno
Hanusová Zuzana
GRR1
áno
Pastiová Lucia
GRR1
áno
GRR1
áno
GRR1
áno
doc. RNDr. Eva Rajčáková, CSc.
1 Partnerstvá - ich úloha a význam v rozvoji regiónov
Marginalizované rómske komunity – analýza a riešenie problému na
Sociálne služby – analýza potrieb v Bratislavskom kraji v kontexte
4 demografického vývoja
Sociálna inklúzia, jej prejavy a riešenie na Slovensku, resp. vo
vybraných regiónov Slovenska v kontexte európskej sociálnej
5 politiky
doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD.
Voľné miesto
Historickogeografická analýza vybraných aspektov
socioekonomického vývoja vybraného historického regiónu
1 Slovenska (Gemer)
Antalová Denisa
Analýza vybraného etnicko-náboženského konfliktu (po dohode s vedúcim
2 práce)
Geografická analýza vybraného štátu, alebo regiónu sveta so zameraním
3 na jeho špecifiká alebo vybrané problémy
Geografická analýza vybranej menšiny (národnostnej, náboženskej) vo
4 vybraných širších historicko-politikých kontextoch
Vybrané aspekty kultúrno-poznávacieho cestovného ruchu na príklade
5 vybraného regiónu alebo fenoménu
Rusko ako producent strategických energetických surovín 6 politickogeografická analýza
Šipka Peter
7 Téma po dohode zo školiteľom
Premena krajiny okrajových častí Bratislavy - Rača, Vajnory, Trnávka Krulišová Barbara
GRR1
áno
Spiš a jeho premeny v 20. storočí a ich vplyv na súčasné pomery
GRR1
áno
GRR1
GRR1
GRR1
áno
áno
áno
Virágová Denisa
Ševčík David
Katonová Zuzana
Mazúrová Katarína
Sloboda Šimon
Dubovski Daniel
Cáder Denis
GRR1
GRR1
GRR1
GRR1
GRR1
MaGe
GRR1
nie
áno
áno
áno
nie
áno
áno
RNDr. Katarína Danielová, PhD.
Obsadená kapacita
Transformácia vybraného mesta alebo vidieckej obce Slovenskej
republiky (Českej republiky) po roku 1989 so zameraním na zmeny v
1 jeho priestorovej štruktúre.
Budzáková Lucia
Komplexná regionálno-geografická analýza vybraného európskeho
(ázijského) regiónu so zameraním na vybraný problém - Zakaukazsko so
3 zameraním na lokálne konflikty
Letko Roman
GRR1
áno
GRR1
nie
Chalupka Ján
doc. RNDr. František Križan, PhD.
Priestorová transformácia základného školstva v rurálnom prostredí na
1 území Slovenska.
2 Globalizačné trendy v maloobchode vo vybranom regióne.
3 Letecká doprava v Európe: aktuálnosť a stabilita.
4 Nakupovanie ako forma cestovného ruchu.
5 Farmárske trhy na Slovensku
6 Priestorové rozšírenie mortality na vybrané choroby na Slovensku
7 Téma po dohode so školiteľom.
Téma po dohode so školiteľom.
Téma po dohode so školiteľom.
Voľné miesta
RNDr. Tibor Blažík, PhD.
Fínsko v súčasno prudko sa meniacom svete - príčina jeho úspechu a
5 riziká ďalšieho vývoja
6 Juhoafrická republika - jej meniace sa postavenie
Téma po dohode so školiteľom.
Téma po dohode so školiteľom.
Téma po dohode so školiteľom.
Téma po dohode so školiteľom.
Téma po dohode so školiteľom.
Obsadená kapacita
Paško Matej
Vašek Bohumil
Stano Pavol
Most Slobody ako faktor rozvoja prihraničného cestovného ruchu
10
11 Téma po dohode so školiteľom
Téma po dohode so školiteľom - Banská Štiavnica
Téma po dohode so školiteľom - exkurzia
Mičianová Simona
Katona Dominik
Mališ Michal
Kristína Mrázová
GRR1
GRR1
GRR1
mupBIGE
áno
áno
áno
áno
RNDr. Karol Kasala, PhD.
Zmena identity vybranej lokality (obce) SR v kontexte
1 globalizácie, informačnej a postmodernej spoločnosti
2 Ekonomická transformácia vybranej lokality (obce) SR
3 Sociálna modernizácia vybranej lokality (obce) SR
4 Komunitný a lokálny rozvoj v SR: príklad konkrétnej vybranej lokality
5 Ekonomická transformácia vybraného regiónu vo svete
Difúzia inovácie: identifikácia aktérov a priestorové šírenie na vybranom
6 príklade
7 Meniaca sa koncepcia regiónu vo vývoji geografie
Analýza stavu a vývoja regionálnych disparít
Téma po dohode so školiteľom - Afganistan
Voľné miesta
Virágová Denisa
Cáder Denis
GRR1
GRR1
áno
nie
RNDr. Angelika Švecová, PhD.
1 Charakteristika rozvojového potenciálu obce, mesta, regiónu
Využitie štrukturálnych fondov na podporu rozvoja cestovného
3 ruchu na Slovensku
Využitie štrukturálnych fondov na podporu rozvoja cestovného
ruchu na Slovensku
Obsadená kapacita
Barčinová Magdaléna
GRR1
nie
Ochabová Katarína
GRR1
áno
Kamenická Adriana
Moravčíková Linda
Vojtičková Jana
Sloviková Kristína
Stredanská Ivana
GRR1
GRR1
GRR1
GRR1
GRR1
áno
áno
nie
áno
áno
Griger Tomáš
GRR1
nie
4 Európska charta zamestnanosti a trh práce na Slovensku
5 Cestovný ruch ako faktor regionálneho rozvoja - okres SN
Cestovný ruch ako faktor regionálneho rozvoja
Úspešnosť a realizácia projektov v Bratislave
Cezhraničná spolupráca Poľsko-Slovensko, komparácia úspešnosti
implementácie štrukturálnych fondov
Mgr. Gabriel Zubriczký, PhD.
1 Geografická analýza vybraných obcí v suburbánnej zóne
2 Geografická analýza vybraného periférneho rurálneho regiónu
3
4
5
6
7
Geografická analýza rakúsko-slovenského pohraničia
Geografická analýza vzťahu mesto-zázemie na vybranom príklade
Geografická analýza vymierajúcich malých rurálnych komunít
Geografická analýza pozície miestnych akčných skupín v
regionálnom rozvoji SR v progr. Období 2014-2020
Vznikanie nových mestských štvrtí v zázemé Bratislavy
Geografická analýza územia s rozptýleným osídlením
Geografická analýza vybraného štátu alebo regiónu
Téma po dohode so školiteľom
Geografická analýza vybraného problému vo svete
Mgr. Martin Šveda, PhD.
Špecifiká sociálneho prostredia a suburbánnej zóne Bratislavy na
príklade obce Chorvátsky Grob
Voľné miesto
Repta Adam
GRR1
áno
Brisuda Bernard
Stredanská Ivana
GRR1
GRR1
áno
nie
Hölgeyová Tamara
GRR1
áno
Biathová Mária
GRR1
áno
Účastníci 2. kola výberu uchádzačov o vedenie diplomových prác
na Katedre regionálnej geografie, ochrany a plánovania krajiny
Zapísaní študenti GRR (resp. mZ-RG), ktorí si nepodali prihlášku na
tému diplomovej práce:
Zapísaní študenti GRR (resp. mZ-RG), ktorí neboli z kapacitných
dôvodov akceptovaní v 1. kole prihlášok k žiadnemu školiteľovi:
Kremeň Tomáš
Lukáč Tomáš
Mashine Shogo
Vasmerová Katarína
Griger Tomáš
Letko Roman
Sloboda Šimon
Vojtičková Jana
Žiadame horeuvedených študentov - účastníkov 2. kola, aby najneskôr do 29. 10. 2014 si opätovne podali prihlášku na vedenie
diplomovej práce u školiteľov s voľnou kapacitou, prípadne dodali prihlášku k externým školiteľom (mimo katedry) - tá musí byť
schválená a podpísaná navrhnutým školiteľom, navrhnutú tému DP odporúčame v tom prípade konzultovať s garantom štúdia (pozri
inštrukcie k prihláškam). Na tému DP riadne nezaregistrovaným študentom mZ-RG nebude môcť byť uznaný povinný predmet
Špeciálny seminár z regionálnej geografie!!!
Download

temy dipl prac 2014-2015akcept 1kolo.pdf