d
g
f
e
o
i
p
s
m
q
h
c
v
k
u
t
r
l
Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG fi nden Sie unter www.hama.com
See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines
La déclaration de conformité à la directive R&TTE 99/5/CE se trouve sur www.hama.com
La declaración de conformidad según la directiva R&TTE 99/5/CE la encontrará en www.hama.com
De conformiteitsverklaring conform de R&TTE-richtlijn 99/5/EG vindt u onder www.hama.com
La dichiarazione di conformità secondo la direttiva R&TTE 99/5/CE è disponibile sul sito www.hama.com
A declaração de conformidade segundo a directiva R&TTE 99/5/CE pode ser consultada em www.hama.com
Konformitetsförklaring enligt R&TTE riktlinje 99/5/EG fi nner du på www.hama.com
Radio- ja telepäätelaitteita koskevan direktiivin 99/5/EY mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus löytyy osoitteesta
www.hama.com
Deklaracja zgodności według dyrektywy R&TTE 99/5/EG dostępna na stronie internetowej www.hama.com
A megfelelőségi követelmények megegyeznek az R&TTE Irányelvek 99/5/EG ajánlásaival www.hama.com
Prohlášení, o shodě podle směrnice R&TTE 99/5/EG, naleznete na www.hama.com
Prehlásenie o zhode podľa R&TTE smernice 99/5/EG nájdete na www.hama.com
Τη δήλωση συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία 99/5/EΚ περί R&TTE θα τη βρείτε στη διεύθυνση www.hama.com
Заявление о соответствии товара нормам R&TTE 99/5/EG см. на веб-узле www.hama.com
R&TTEDirektifi 99/5/EG’ye göre uygunluk beyanı için www.hama.com adresine bakınız.
Declaraţia de conformitate conform directivei 99/5/UE din R&TTE o găsiţi la www.hama.com
Заяву про відповідність продукту Директиві R&TTE (99/5/EG) можна переглянути на веб-сайті www.hama.com
Izjavu o usklađenosti prema odredbi R&TTE 99/5/EG (odredba o radio opremi & telekomunikacijskim uređajima) pronaći ćete na
web stranici www.hama.com.
Декларация за съответствие съгласно R&TTE Директива 99/5/EО ще намерите на www.hama.com
All listed brands are trademarks of the corresponding companies. Errors and omissions excepted,
and subject to technical changes. Our general terms of delivery and payment are applied.
67052312/06.09
Hama GmbH & Co KG
D-86651 Monheim/Germany
www.hama.com
P
C
-
H
A
R
D
W A
R
E
Set bezdrátové klávesnice a myši
Set bezdrôtovej klávesnice a myši
»RF 2000«
»RF 2100«
67052311 • 67052312
c Návod k použití
1. Příprava Hardware
Otevřete kryt pro baterie u myši a klávesnice a vložte baterie správnými póly. Správná polarita je znázorněna
uvnitř.
myši
2. Uvedení do provozu
Propojte přijímač (obr.1) s volným USB rozhraním na PC.
Po max. 10 sekundách se zařízení automaticky zprovozní.
obr.1
2
klávesnice
3. Přehled funkcí myši
Rolovací kolečko/ 3.tlačítko
Levé tlačítko
Pravé tlačítko
4. Manuál myši
3. tlačítko (rolovací kolečko) lze prostřednictvím software opatřit různými funkcemi
Čtěte proto důkladně manuál
5. Podpora a kontaktní informace
U vadného zboží:
Obraťte se prosím na reklamační oddělení Vašeho prodejce nebo na produktové oddělení Hama.
Internet/World Wide Web
Podporu produktu a nové produktové informace najdete na www.hama.com
Support Hotline:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: produktberatung@hama.de
3
v Návod na použitie
1. Príprava Hardware
Otvorte kryt pre batérie na myši a klávesnici a vložte batérie správnymi pólmi. Správna polarita je znázornená
vnútri.
myši
klávesnice
2. Uvedenie do prevádzky
Pripojte prijímač (obr. 1) do voľného USB rozhrania na PC.
Po max. 10 sekundách sa zariadenie automaticky sprevádzkuje.
obr.1
4
g Operating Instruction
3. Prehľad funkcií myši
Rolovacie koliesko/ 3. tlačidlo
Ľavé tlačidlo
Pravé tlačidlo
4. Manuál myši
3. tlačidlo (rolovacie koliesko) možno prostredníctvom software naprogramovať rôznymi funkciami. Čítajte
preto dôkladne manuál.
5. Podpora a kontaktné informácie
Pri chybnom tovare:
Obráťte sa prosím na reklamačné oddelenie Vášho predajcu alebo produktové oddelenie Hama.
Internet/ World Wide Web
Podporu produktu a nové produktové informácie nájdete na www.hama.com
Support Hotline:
Tel. +49 (0) 9091 / 502-115
Fax +49 (0) 9091 / 502-272
e-mail: produktberatung@hama.de
5
g Operating Instructions
1. Preparing the hardware
Open the mouse’s battery compartment and insert the included batteries, observing polarity. The poles are
also indicated in the battery compartment.
mouse
keyboard
2. Getting started
Connect the receiver (Fig. 1) to a free USB port on the PC.
The devices will automatically begin to operate within 10 seconds.
Fig. 1
6
g Operating Instruction
3. Overview of the mouse’s functions
Scroll wheel/3rd mouse button
Left mouse
button
Right mouse
button
4. Mouse driver
You can assign additional functions to the 3rd mouse button (scroll-wheel) using the software.
If you would like to do this, download the necessary mouse driver from www.hama.com and install it.
5. Support and contact information
If the product is defective:
Contact your retailer or Hama Product Consulting if you have any product claims.
Internet/ World Wide Web
Product support, new drivers and product information are available at www.hama.com.
Support Hotline – Hama Product Consulting:
Phone: +49 (0)9091/502-115
Fax +49 (0)9091/502-272
E-mail: produktberatung@hama.de
7
Download

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany www.hama.com