ANTIDOPINGOVÁ AGENTÚRA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa
vzťahuje zoznam zakázaných látok a metód a monitorovací
program podľa normy WADA.
(registrované v Slovenskej republike k 1. 1. 2014)
2014
Zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa
vzťahuje zoznam zakázaných látok a metód a monitorovací
program podľa normy WADA.
(registrované v Slovenskej republike k 1. 1. 2014)
2014
V prípade nezrovnalostí tohto zoznamu je určujúci Zoznam zakázaných látok a metód 2014
a Monitorovací program 2014 ako medzinárodná norma WADA.
2
Obsah
Skupina liekov a liečivých prípravkov trvalo zakázaných počas súťaže aj mimo
súťaže ................................................................................................................... 4
S0. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce nezavedené látky .............................. 4
S1. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce anabolické látky ................................. 4
S2. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce peptidové hormóny, rastové faktory a
príbuzné látky .................................................................................................... 5
S3. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce beta-2-agonisty .................................. 5
S4. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce hormonálne a metabolické modulátory
........................................................................................................................... 6
S5. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce diuretiká a iné maskovacie látky ........ 9
Skupina liekov a liečivých prípravkov zakázaných počas súťaže ....................... 12
S6. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce stimulanciá ...................................... 13
S7. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce narkotiká .......................................... 13
S9. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce glukokortikosteroidy ......................... 14
Skupina liekov a liečivých prípravkov zakázaných v určitých športoch ............... 15
P1. Skupina liekov a liečivých prípravkov obsahujúcich alkohol ...................... 15
P2. Skupina liečivých prípravkov obsahujúcich beta-blokátory ........................ 16
Skupina liekov a liečivých prípravkov obsahujúcich látky zahrnuté do
monitorovacieho programu (MT) ......................................................................... 17
Zoznam liekových foriem .................................................................................... 20
Zoznam použitej literatúry ................................................................................... 22
3
Skupina liekov a liečivých prípravkov trvalo zakázaných počas
súťaže aj mimo súťaže
S0. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce nezavedené látky
Všetky farmakologické látky, ktoré nie sú zaradené do žiadnej z nasledujúcich
skupín Zoznamu zakázaných látok a metód a ktoré nie sú aktuálne schválené
žiadnym vládnym regulačným orgánom pre liečebné použitie u ľudí (napr. látky
v predklinickom alebo klinickom alebo prerušenom skúšaní, deriváty syntetických
drog, tzv. designer drugs, lieky schválené len na veterinárne použitie) sú
zakázané po celý čas.
S1. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce anabolické látky
1. Androgénne anabolické steroidy
1.a. Exogénne androgénne anabolické steroidy
“Exogénny” sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne neprodukuje
prirodzeným spôsobom.
ANARGIL
DECA - DURABOLIN
PROVIRON - 25
danazolum
nandrolonum
mesterolonum
Cps
Emu inj
Tbl
1.b. Endogénne androgénne anabolické steroidy
“Endogénny” sa vzťahuje na látku, ktorú ľudský organizmus zvyčajne produkuje
prirodzeným spôsobom.
AGOVIRIN DEPOT
ANDROGEL
FOLIVIRIN
NEBIDO 1000 mg / 4 ml
SUSTANON 250
Testim 50 mg
UNDESTOR TESTOCAPS 40 mg
testosteronum
testosteronum
testosteronum
testosteronum
testosteronum
testosteronum
testosteronum
Sus inj
Gel der
Sus inj
Sol inj
Sol inj
Gel
Cps mol
tibolonum
tibolonum
Tbl
Tbl
2. Iné anabolické látky
LADYBON
LIVIAL
4
SPIROPENT
clenbuterolum
Tbl, Sir
S2. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce peptidové hormóny, rastové
faktory a príbuzné látky
ARANESP
RETACRIT
SILAPO
ABSEAMED
BINOCRIT
BIOPOIN
EPOETIN ALFA HEXAL
EPORATIO
EPREX
NEORECORMON
CHORAGON
darbepoetinum
erythropoetinum
erythropoetinum
erythropoetinum
erythropoetinum
erythropoetinum
erythropoetinum
erythropoetinum
erythropoetinum
erythropoetinum
gonadotrophinum
chorion. *
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol iru
Sol iru
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Plv iol
lutropinum *
gonadotrophinum
chorion. *
OVITRELLE
gonadotrophinum
chorion. *
LUVERIS
lutropinum *
MENOGON
lutropinum *
MENOPUR
lutropinum *
MERIONAL
lutropinum *
MIRCERA
methoxy
polyetylenglycol
epoetin beta
GENOTROPIN
somatrophinum
HUMATROPE
somatrophinum
NORDITROPIN SIMPLEXX
somatrophinum
NORDITROPIN FLEXPRO
somatrophinum
NUTROPIN AQ
somatrophinum
OMNITROPE
somatrophinum
SAIZEN
somatrophinum
ZOMACTON
somatrophinum
* - gonadotrophinum chorion. a lutropinum sú zakázané u mužov
Plv iol
Plv iol
PERGOVERIS
PREGNYL
Plv iol, Sol inj
Plv iol
Plv iud
Plv iol
Plv iol
Sol inj
Plv iol
Plv iol
Sol inj
Sol ira
Sol inj
Plv iol, Sol inj
Sol inj
Plv iol
S3. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce beta-2 agonisty
Všetky beta-2 agonisty vrátane všetkých prípadných optických izomérov (napr.
D- a L-) sú zakázané okrem inhalovaného salbutamolu (maximálne 1600
mikrogramov za 24 hodín), inhalovaného formoterolu (maximálna dodaná dávka
5
54 mikrogramov za 24 hodín) a salmeterolu, ak sa podáva v inhalačnej forme
v súlade s liečebným režimom doporučeným výrobcom.
BERODUAL N
BEROTEC N 100
HIROBRIZ BREEZHALER
ONBREZ BREEZHALER
OSLIF BREEZHALER
SALBUTAMOL WZF POLFA
SPIROPENT
ULTIBRO BREEZHALER
VENTOLIN
XOTERNA BREEZHALER
fenoterolum
fenoterolum
indacaterolum
indacaterolum
indacaterolum
salbutamolum
clenbuterolum
indacaterolum
salbutamolum
indacaterolum
Sol inh
Sol inh
Plv icd
Plv icd
Plv icd
Tbl
Tbl, Sir
Plv icd
Sir
Plv icd
Prítomnosť salbutamolu v moči v koncentrácii vyššej ako 1000 ng/ml alebo
formoterolu v koncentrácii vyššej ako 40 ng/ml nebude považovaná za
zamýšľané terapeutické použitie, ale bude považovaná za nepriaznivý analytický
nález, pokiaľ športovec nepreukáže kontrolovanou farmakokinetickou štúdiou, že
abnormálny výsledok bol spôsobený inhalačným použitím terapeutickej dávky do
maximálneho množstva uvedeného vyššie.
S4. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce hormonálne a metabolické
modulátory
ACTOS
ALETRO 2,5 mg
ALVOSTAN 25 mg
ANACEL 1 mg
ANAPREX 1 mg
ANASTELB 1 mg
ANASTROZOL - RATIOPHARM 1 mg
ANASTROZOL - TEVA 1 mg
ANASTROZOL ITALCHIMICI 1 mg
ANASTROZOL MYLAN 1 mg
ANASTROZOL SANDOZ 1 mg
ANASTROZOLE BLUEFISH 1 mg
ANASTROZOLE ORION 1 mg
ANASTROZOLE PHARMACENTER
ANSYN
AROMASIN
ASTEXANA 25 mg
CLARZOLE
CLOSTILBEGYT
6
pioglitazonum
letrozolum
exemestanum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
anastrozolum
exemestanum
exemestanum
letrozolum
clomiphenum
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl obd
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
CONBRIZA
COTAMOX 25 mg
EGISTROZOL
ESCEPRAN 25 mg
ETRUZIL
EVISTA
EXEMESTAN MYLAN 25 mg
EXEMESTAN STADA 25 mg
EXEMESTANE ACCORD 25 mg
EXEMESTANE GLENMARK 25 mg
EXEMESTANE PHARMACENTER 25 mg
EXEMESTANE PHAROS GENERICS 25 mg
FARESTON
FASLODEX
FEMARA 2,5 mg
LETROMYL
LETROVENA 2,5 mg
LETROZOL MYLAN 2,5 mg
LETROZOL ORION 2,5 mg
LETROZOL RATIOPHARM 2,5 mg
LETROZOL SANDOZ 2,5 mg
LETROZOL STADA 2,5 mg
LETROZOLE MEDICO UNO 2,5 mg
LETROZOLE PHARMACENTER 2,5 mg
LIDIOZOL
NATERAN 25 mg
NINIVET 2,5 mg
OPTRUMA
ORALET 2,5 mg
OZOLAN 1 mg
RALOXIFENE TEVA
RAZYLAN 60 mg
TAMOXIFEN EBEWE
TROZEL 2,5 mg
ZENBREST 1 mg
ACTRAPHANE NOVOLET
ACTRAPHANE 30
ACTRAPHANE 30 FLEXPEN
ACTRAPHANE 30 INNOLET
ACTRAPHANE PENFILL
ACTRAPID
ACTRAPID FLEXPEN 100 IU / ml
ACTRAPID INNOLET 100 IU / ml
ACTRAPID NOVOLET 100 IU / ml
bazedoxifenum
exemestanum
anastrozolum
exemestanum
letrozolum
raloxiphenum
exemestanum
exemestanum
exemestanum
exemestanum
exemestanum
exemestanum
toremiphenum
fulvestrantum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
letrozolum
exemestanum
letrozolum
raloxiphenum
letrozolum
anastrozolum
raloxiphenum
raloxiphenum
tamoxiphenum
letrozolum
anastrozolum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Sol inj
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
7
ACTRAPID PENFILL 100 IU / ml
APIDRA
HUMALOG
HUMALOG BASAL
HUMALOG BASAL KWIK PEN
HUMALOG KWIKPEN
HUMALOG MIX
HUMALOG MIX KWIK PEN
HUMULIN M3 (30 / 70) CARTRIDGE
HUMULIN N (NPH) CARTRIDGE
HUMULIN R CARTRIDGE
INSULATARD
INSULATARD FLEXPEN
INSULATARD INNOLET
INSULATARD NOVOLET
INSULATARD PENFILL
INSULIN HUMAN WINTHROP BASAL
INSULIN HUMAN WINTHROP COMB
INSULIN HUMAN WINTHROP INFUSAT
INSULIN HUMAN WINTHROP RAPID
INSUMAN BASAL
INSUMAN COMB
INSUMAN INFUSAT
INSUMAN RAPID
LANTUS
LEVEMIR
LIDIOZOL
LIPROLOG
LIPROLOG BASAL
LIPROLOG BASAL KWIK PEN
LIPROLOG BASAL PEN
LIPROLOG KWIK PEN
LIPROLOG MIX
LIPROLOG MIX KWIK PEN
LIPROLOG MIX PEN
LIPROLOG PEN
LOTRANDA 2,5 mg
MIXTARD 30
MIXTARD 30 FLEXPEN
MIXTARD 30 INNOLET
MIXTARD NOVOLET
MIXTARD PENFILL
NOVOMIX FLEXPEN
NOVOMIX PENFILL
8
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
letrozolum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
letrozolum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sus inj
Sus inj
Sol inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sol inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sol inj
Sol inj
Sus inj
Sus inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Tbl flm
Sol inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sol inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sol inj
Tbl flm
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
NOVORAPID
NOVORAPID FLEXPEN
NOVORAPID FLEXTOUCH
NOVORAPID INNOLET
NOVORAPID NOVOLET
NOVORAPID PENFILL
OPTISULIN
OSTIRAL 60 mg
PERGOVERIS
PROTAPHANE
PROTAPHANE FLEXPEN
PROTAPHANE INNOLET
PROTAPHANE NOVOLET
PROTAPHANE PENFILL
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
raloxiphenum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
insulinum
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Tbl flm
Plv iol
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
Sus inj
S5. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce diuretiká a iné maskovacie látky
Použitie akéhokoľvek množstva látky, pri ktorej sa zohľadňuje prahová hodnota
(napr. formoterol, salbutamol, katín, efedrín, metylefedrín a pseudoefedrín)
počas súťaže alebo mimo súťaže (podľa ich zaradenia) súčasne s diuretikom
alebo inou maskovacou látkou vyžaduje doručenie osobitnej terapeutickej
výnimky pre túto substanciu, okrem terapeutickej výnimky udelenej pre
diuretikum alebo maskovaciu látku.
20 % MANNITOL IN WATER
ACCUZIDE
ACTAPAM 1,5 mg
ALBUNORM
ALBUREX
AMICLOTON
AMICLOTON
AMPRIL HD
AMPRIL HL
APADEX
ARDUAN
ASORTEK COMBI
ATACAND PLUS 16 / 12,5 mg
BETAFERON
BISOMYL COMBI
BISOPROLOL / HYDROCHLOROTHIAZID - TEVA
CANDEMYL COMBI 16 mg / 12,5 mg
CANDESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ
CEREZYME
CO-AMLESSA
mannitolum
hydrochlorothiazidum
indapamidum
albuminum
albuminum
amiloridum
chlortalidonum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
indapamidum
mannitolum (PL)
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
mannitolum (PL)
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
mannitolum (PL)
indapamidum
Sol inf
Tbl flm
Tbl plg
Sol inf
Sol inf
Tbl
Tbl
Tbl
Tbl
Tbl flp
Plv iol
Tbl flm
Tbl
Plv iol
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Tbl
Plv ifo
Tbl
9
CO - DIOVAN
CO - PERINEVA
CO - PRENESSA
CO - VALSACOR
COAPROVEL
COPALIA HCT
DACARBAZIN TEVA
DAFIRO HCT
DAUNOBLASTINA
DESMOPRESSIN TEVA
DILURAN
DIROTON PLUS H
DYSPORT
ENAP H
ENAP HL
EXFORGE HCT
FABRAZYME
FASTURTEC
FLEXBUMIN 200g / l
FOLGAN HCT
FURON
FURORESE
FUROSEMID BIOTIKA
FUROSEMID BIOTIKA FORTE
FUROSEMID KABI 20 mg / 2 ml
FUROSEMID SLOVAKOFARMA
FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTE
GEMZAR
HARTIL HCT
HUMAN ALBUMIN BAXTER
HUMAN ALBUMIN GRIFOLS
HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA
HYZAAR
IMPRIDA HCT
INDAP
INDAPAGAMMA 1,5 mg
INDAPAMID MYLAN 1,5 mg
INDAPAMID RATIOPHARM 1,5 mg
INDAPAMID SR BILLEV 1,5 mg
INDAPAMID STADA 1,5 mg
INDAPAMID TEVA 1,5 mg
INDAPAMID TEVA 1,5 mg RETARD
INDAPAMIDE ORION 1,5 mg
INFUSIO MANNITOLI IMUNA
10
hydrochlorothiazidum
indapamidum
indapamidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
mannitolum (PL)
hydrochlorothiazidum
mannitolum (PL)
desmopressinum
acetazolamidum
hydrochlorothiazidum
albuminum (PL)
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
mannitolum (PL)
mannitolum (PL)
albuminum
hydrochlorothiazidum
furosemidum
furosemidum
furosemidum
furosemidum
furosemidum
furosemidum
furosemidum
mannitolum (PL)
hydrochlorothiazidum
albuminum
albuminum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
mannitolum
Tbl flm
Tbl
Tbl
Tbl flm
Tbl, Tbl flm
Tbl flm
Plv ino
Tbl flm
Plv iol
Tbl
Tbl
Tbl
Plv ino
Tbl
Tbl
Tbl flm
Plc ifo
Plv fol
Sol inf
Tbl flm
Tbl
Tbl
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Tbl
Tbl
Plv ifo
Tbl
Sol inf
Sol inf
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Cps dur
Tbl plg
Tbl flp
Tbl plg
Tbl plg
Tbl plg
Tbl flp
Tbl flp
Tbl plg
Inf
IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZID SANDOZ
IRBESARTAN / HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZID ZENTIVA
IRBESARTAN HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN
IRUZID
KARVEZIDE
KINZALKOMB
LODOZ
LORISTA H
LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZID STADA
LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZID BLUEFISH
LOSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZID KRKA
LOSCOMB
LOZAP H
MACROTEC
MANNITOL BAXTER - VIAFLO
MANNITOL BIEFFE
MINIRIN
MINIRIN SPRAY
MINIRIN MELT
MODURETIC 5 / 50
MODURETIC 5 / 50
MONOZIDE
NANOCOLL
NEBILET HCTZ
NOLIPREL
NOLIPREL A
NOLIPREL BI - FORTE A
NOLIPREL FORTE
NOLIPREL FORTE A
NOLITERAX 8 mg / 2,5 mg
NORCURON 4 mg
NOVOSEVEN
OPTISON
PERINDASAN
PERINDOCOMBI
PERINDOPRIL 2 mg / INDAPAMIDE 0,625 mg SERVIER
PERINDOPRIL ARGININ / INDAPAMID SERVIER
PERINDOPRIL / INDAPAMID ARROW
PERINDOPRIL - RATIOPHARM
PERINDOPRIL TERC - BUTYLAMIN / INDAPAMID
SERVIER
PRESTARIUM COMBI A
QUAMATEL
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
albuminum (PL)
mannitolum
mannitolum
desmopressinum
desmopressinum
desmopressinum
amiloridum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
albuminum
hydrochlorothiazidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
mannitolum (PL)
mannitolum (PL)
albuminum (PL)
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
indapamidum
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Tbl
Tbl
Tbl, Tbl flm
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Plv inj
Sol inf
Inf
Tbl
Aer nao
Lyo por
Tbl
Tbl
Tbl
Plv inj
Tbl flm
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Tbl flm
Tbl
Plv nj
Plv iol
Sus inj
Tbl
Tbl
Tbl
Tbl flm
Tbl
Tbl
Tbl
indapamidum
mannitolum (PL)
Tbl flm
Plv iol
11
QUINAPRIL / HYDROCHLOROTHIAZID AUROBINDO
RAMIMED HCT
RAMIPRIL H ACTAVIS
RASILEZ HCT
RAWEL SR
RHEFLUIN
RHEFLUIN
SAMSCA
SANDOSTATIN
SANDOSTATIN LAR
SENTI - SCINT KIT
SIMULECT
SPIRONOLACTONE ORION
STADAPRESS
TENORETIC
TENZAR PLUS
TERTENSIF
TERTENSIF SR
TEVAFOS 20 mg / 12,5 mg
THYMOGLOBULINE 5 mg / ml
TRACTOCILE
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
hydrochlorothiazidum
indapamidum
amiloridum
hydrochlorothiazidum
tolvaptanum
mannitolum (PL)
mannitolum (PL)
albuminum
mannitolum (PL)
spironolactonum
hydrochlorothiazidum
chlortalidonum
hydrochlorothiazidum
indapamidum
indapamidum
hydrochlorothiazidum
mannitolum (PL)
mannitolum (PL)
Tbl flm
Tbl
Tbl
Tbl flm
Tbl flp
Tbl
Tbl
Tbl
Sol ifc
Plv iul
Plv ino
Plv iio
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl plg
Tbl
Plv ifo
Con inf, Sol
inj
TRITAZIDE
hydrochlorothiazidum Tbl
URO - VAXOM
mannitolum (PL)
Cps
VALSARTAN / HYDROCHLOROTHIAZID KRKA
hydrochlorothiazidum Tbl flm
VALTAN HCT
hydrochlorothiazidum Tbl flm
VALTENSIN
hydrochlorothiazidum Tbl flm
VALZAP HCT
hydrochlorothiazidum Tbl flm
VASOPENTOL HCT
hydrochlorothiazidum Tbl flm
VERAL 75
mannitolum (PL)
Sol inj
VEROSPIRON
spironolactonum
Tbl
VOLTAREN 75 mg / 3 ml
mannitolum (PL)
Sol inj
VOLUVEN 10 %
hydroxyethylamylum
Sol inf
ZELVARTANCOMBO
hydrochlorothiazidum Tbl flm
ZOMETA
mannitolum (PL)
Con inf, Plv
fol
(PL) – pomocná látka. Farmaceutická pomocná látka (excipient) je ľubovoľná zložka lieku, iná
ako liečivo, prítomná v lieku alebo použitá na výrobu alebo na prípravu lieku. Farmaceutická
pomocná látka nemá terapeutický účinok, ale má funkciu nosiča (vehikula alebo základu). Môže
byť zložkou nosiča alebo liečiva, ktorá dáva lieku vlastnosti, ako napríklad stabilitu,
biofarmaceutický profil, vzhľad a znášanlivosť pre pacienta a umožňuje výrobu lieku. Na výrobu
lieku sa zvyčajne používa viac pomocných látok.
Skupina liekov a liečivých prípravkov zakázaných počas súťaže
12
S6. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce stimulanciá
ADRENALIN LÉČIVA
AERINAZE
ASPENDOS 100 mg
ASPIRIN COMPLEX
CLARINASE REPETABS
CONCERTA
DALERON COLD3
EPHEDRIN BIOTIKA
EPIPEN
EPIPEN JR.
JEXT
JUMEX
MAXFLU
MEDIKINET
MEDIKINET RETARD
MODAFEN
NUROFEN STOPGRIP
PANADOL PLUS GRIP
SELEGIL 5 mg
SUPRACAIN 4 %
TRIFED
TRIFED EXPECTORANT
UBISTESIN
UBISTESIN FORTE
VIGIL 100 mg
adrenalinum
pseudoephedrinum
modafinilum
pseudoephedrinum
pseudoephedrinum
methylphenidatum
pseudoephedrinum
ephedrinum
adrenalinum
adrenalinum
adrenalinum
selegilinum
pseudoephedrinum
methylphenidatum
methylphenidatum
pseudoephedrinum
pseudoephedrinum
pseudoephedrinum
selegilinum
adrenalinum
pseudoephedrinum
pseudoephedrinum
adrenalinum
adrenalinum
modafinilum
Sol inj
Tbl mod
Tbl
Gru por
Tbl ret
Tbl plg
Tbl flm
Sol inj
Sol inj
Sol inj
Sol ira
Tbl
Tbl eff
Tbl
Cps mdd
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Sol inj
Sir, Tbl
Sir
Sol inj
Sol inj
Tbl
Všetky stimulanciá vrátane všetkých prípadných optických izomérov (napr. D- a
L- ) sú zakázané s výnimkou derivátov imidazolu na lokálne použitie a stimulancií
zaradených v Monitorovacom programe na rok 2014. Látky zahrnuté do
Monitorovacieho programu 2014 (bupropión, fenylefrín, fenylpropanolamín,
kofeín, nikotín, pipradol, synefrín) sa nepovažujú za zakázané látky.
Lokálne podanie (napr. nosné, očné) adrenalínu (epinefrín) alebo podanie
s lokálnymi anestetikami nie je zakázané.
Katín je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 5 mikrogramov na
mililiter.
Efedrín a metylefedrín sú zakázané, ak je koncentrácia niektorého z nich v moči
vyššia ako 10 mikrogramov na mililiter.
Pseudoefedrín je zakázaný, ak je jeho koncentrácia v moči vyššia ako 150
mikrogramov na mililiter.
S7. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce narkotiká
13
BREAKYL START
CONTIROXIL
DACEPTON
DOLOCODON
DOLSIN
EFFENTORA
FENTANYL ACTAVIS
FENTANYL CHIESI
FENTANYL RATIOPHARM
FENTANYL SANDOZ
FORTRAL
INSTANYL
LUNALDIN
MATRIFEN
MORPHIN BIOTIKA 1 %
MST CONTINUS
NORSPAN
OXYCONTIN
OXYKODÓN ACINO
OXYPRO
PALLADONE - SR CAPSULLES
PECFENT
REMIFENTANIL ACTAVIS
REMIFENTANIL B. BRAUN
REMIFENTANIL HOSPIRA
REMIFENTANIL CHIESI
REMIFENTANIL KABI
SEVREDOL
SUBOXONE
SUFENTANIL CHIESI
TARGIN
TRANSTEC
ULTIVA 2 mg
VELLOFENT
fentanylum
oxycodonum
fentanylum
oxycodonum
pethidinum
fentanylum
fentanylum
fentanylum
fentanylum
fentanylum
pentazocinum
fentanylum
fentanylum
fentanylum
morphinum
morphinum
buprenorphinum
oxycodonum
oxycodonum
oxycodonum
hydromorphonum
fentanylum
remifentanilum
remifentanilum
remifentanilum
remifentanilum
remifentanilum
morphinumum
buprenorphinum
sufentanylum
oxycodonum
buprenorphinum
remifentanilum
fentanylum
Flm buc
Tbl plg
Sol ijf
Tbl plg
Sol inj
Tbl buc
Emp tdm
Sol inj
Emp tdm
Emp tdm
Sol inj, Tbl
Aer nao
Tbl slg
Emp tdm
Sol inj
Tbl mod
Emp tdm
Tbl flp
Tbl plg
Tbl plg
Cps pld
Aer nao
Plc ifu
Plc ifu
Plc ifu
Plc ifu
Plc ifj
Tbl
Tbl slg
Sol inj
Tbl plg
Emp tdm
Plv ino
Tbl slg
S9. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce glukokortikosteroidy
Všetky glukokortikosteroidy aplikované orálne (požitím), rektálne (do konečníka),
intravenózne (vnútrožilovo) alebo intramuskulárne (vnútrosvalovo) sú zakázané.
BUDENOFALK
budesonidum
DEPO - MEDROL 40 mg / ml
methylprednisolonum
14
Gra ent, Spm
rec, Cps ent
Sus inj *
DEXA - RATIOPHARM 4
dexamethasonum
Sol inj *
DEXAMED
dexamethasonum
Sus inj *
DIPROPHOS
betamethasonum
Sus inj *
DOLOPROCT ČAPÍKY
fluocortolonum
Sup
DOLOPROCT REKTÁLNY KRÉM
fluocortolonum
Crm rec
DOXIPROCT PLUS
dexamethasonum
Ung rec
ENTOCORT 2 MG
budesonidum
Tbo reu
ENTOCORT 3 MG
budesonidum
Cps mod
HYDROCORTISON VALEANT
hydrocortisonum
Plv ino *
HYDROCORTISON VUAB
hydrocortisonum
Plv ino *
MEDROL
methylprednisolonum
Tbl
METYPRED
methylprednisolonum
Tbl
PLENADREL
hydrocortisonum
Tbl mod
PREDNISON LÉČIVA
prednisonum
Tbl
RECTODELT 100 mg
prednisonum
Sup
SOLU - MEDROL
methylprednisolonum
Plv iol
*– uvedené lieky môžu byť podávané systémovo aj lokálne. Systémovo podávané (ako napr.:
vnútrožilovo; vnútrosvalovo;) sú zakázané, lokálne podávané (napr.: vnútrokĺbovo) sú povolené.
Skupina liekov a liečivých prípravkov zakázaných v určitých
športoch
P1. Skupina liekov a liečivých prípravkov obsahujúcich alkohol
AGNUCASTON
ethanolum
Gtt por
AKTIFERRIN
ethanolum
Sir
AMERSAN
ethanolum
Sol por
BEROTEC N 100
ethanolum (PL)
Sol inh
BUDIAIR 0,2 mg
ethanolum (PL)
Sol inh
CORSODYL
ethanolum
Sol ora
DR. THEISS ECHINACEA FORTE
ethanolum
Sol por
HERBADENT
ethanolum
Sol gin
KARON
ethanolum (PL)
Sol inj
PROSTIN E2 SS 1 mg / ml
ethanolum (PL)
Con inf
PROSTIN E2 SS 10 mg / ml
ethanolum (PL)
Con inf
STOPTUSSIN
ethanolum
Gto por
(PL) – pomocná látka. Farmaceutická pomocná látka (excipient) je ľubovoľná zložka lieku, iná
ako liečivo, prítomná v lieku alebo použitá na výrobu alebo na prípravu lieku. Farmaceutická
pomocná látka nemá terapeutický účinok, ale má funkciu nosiča (vehikula alebo základu). Môže
byť zložkou nosiča alebo liečiva, ktorá dáva lieku vlastnosti, ako napríklad stabilitu,
biofarmaceutický profil, vzhľad a znášanlivosť pre pacienta a umožňuje výrobu lieku. Na výrobu
lieku sa zvyčajne používa viac pomocných látok.
Alkohol (etanol) je zakázaný len počas súťaže v nasledujúcich športoch:
automobilový šport (FIA), karate (WKF), letecké športy (FAI), lukostreľba (WA),
15
motocyklový šport (FIM) a vodný motorizmus (UIM). Detekcia sa bude vykonávať
dychovou a/alebo krvnou skúškou. Prahová hodnota porušenia dopingového
pravidla zodpovedá koncentrácii alkoholu v krvi 0,10 g/l.
P2. Skupina liečivých prípravkov obsahujúcich beta-blokátory
AMIPTIC
ARTEOPTIC 2 %
ARUCOM
ATENOBENE
AZARGA
BATIDOR
BETAC
BETALMIC 0,5 %
BETALOC 1mg / 1ml
BETALOC ZOK
BETAPRES
BETAXOLOL PMCS
BETOPTIC
BETOPTIC S
BISOBELA
BISOCARD
BISOGAMMA
BISOMERCK
BISOMYL COMBI
BISOPROLOL - RATIOPHARM
BISOPROLOL / HYDROCHLOROTHIAZID - TEVA
BISOPROLOL ORION
BISOPROLOL VITABALANS
CARTEOL LP 2 %
CARVEDIGAMMA
CARVEDILOL AUROBINDO
CARVEDILOL - TEVA
CARVEDILOL GRINDEKS
CARVEDILOL ORION
CELIPROLOL VITABALANS
COMBIGAN
COMBISO
CONCOR
CONCOR COMBI
CONCOR COR
CORONAL
CORVITOL
16
timololum
carteololum
timololum
atenololum
timololum
timololum
betaxololum
betaxololum
metoprololum
metoprololum
bisoprololum
betaxololum
betaxololum
betaxololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
carteololum
carvedilolum
carvedilolum
carvedilolum
carvedilolum
carvedilolum
celiprololum
timololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
bisoprololum
metoprololum
Int opo
Int opo
Int opo
Tbl flm
Int opu
Int oph
Tbl flm
Int opo
Sol inj
Tbl mod
Cps dur
Tbl
Int opo
Int opu
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Tbl flm
Tbl
Tbl
Int plg
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Int opo
Tbl
Tbl flm
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
CORYOL
COSOPT
COSOPT FREE
DILATREND
DORZOGEN COMBI
DORZOTIM
DUOTRAV
EGILOK
ESMOCARD
carvedilolum
timololum
timololum
carvedilolum
timololum
timololum
timololum
metoprololum
esmololum
GANFORT
GLAUCOTIMA
LATIMOSTAD
LODOZ
LOKREN 20 mg
METOPROLOL MYLAN
METOPROLOL RATIOPHARM
NEBILET
NEBILET HCTZ
NEBITRIX
NEBIVOLOL TEVA
RIVOCOR
SOBYCOR
TALLITON
TENOLOC 200
TENORETIC
TEVANEB
TIMOLOL
TRIMEPRANOL 10 mg
TYREZ
UNITIMOLOL 0,5 %
VASOCARDIN
VASOCARDIN SR 200
XALACOM
XALOPTIC COMBI
timololum
timololum
timololum
bisoprololum
betaxololum
metoprololum
metoprololum
nebivolol
nebivolol
nebivolol
nebivolol
bisoprololum
bisoprololum
carvedilolum
celiprololum
atenololum
nebivolol
timololum
metipranololum
bisoprololum
timololum
metoprololum
metoprololum
timololum
timololum
Tbl
Int opo
Int opo
Tbl
Int opo
Int opo
Int opo
Tbl
Sol inj, Con inf,
Plc ifo
Int opo
Int opo
Int opo
Tbl flm
Tbl flm
Tbl plg
Tbl plg
Tbl
Tbl flm
Tbl
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Tbl flm
Tbl flm
Tbl
Int opo
Tbl
Tbl flm
Int opo
Tbl
Tbl plg
Int opo
Int opo
Pokiaľ nie je stanovené inak, beta-blokátory sú zakázané len počas súťaže
v nasledujúcich športoch: automobilový šport (FIA), biliard (všetky disciplíny)
(WCBS), golf (IGF), lukostreľba (WA) - zakázané taktiež mimo súťaže, lyžovanie
/ snowboard (FIS) skoky na lyžiach, akrobatické lyžovanie voľný štýl / U-rampa a
snowboard U rampa / big air, streľba (ISSF, IPC) - zakázané tiež mimo súťaže,
šípky (WDF).
Skupina liekov a liečivých prípravkov obsahujúcich látky
zahrnuté do monitorovacieho programu (MT)
17
Svetový antidopingový kódex v článku 4.5 stanovuje: "WADA po konzultácii so
Signatármi a vládami vypracuje monitorovací program týkajúci sa látok, ktoré nie
sú v Zozname zakázaných látok, ale ktoré WADA požaduje sledovať v záujme
odhalenia možných foriem ich zneužívania v športe".
Nasledujúce lieky a liečivé prípravky obsahujú látky, ktoré sú
Monitorovacieho programu pre rok 2014 sledované iba počas súťaže.
podľa
ACIFEIN
coffeinum
Tbl
ACYLCOFFIN
coffeinum
Tbl
ADAMON
tramadolum
Cps plg
AERINAZE
ALNAGON NEO
ASPIRIN COMPLEX
pseudoephedrinum
coffeinum
pseudoephedrinum
Tbl mod
Tbl
Gru por
ATARALGIN
coffeinum
Tbl
CLARINASE REPETABS
pseudoephedrinum
Tbl ret
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN
COLDREX HORÚCI NÁPOJ CITRÓN S MEDOM
COLDREX HORÚCI NÁPOJ ČIERNE RÍBEZLE
COLDREX JUNIOR
COLDREX JUNIOR CITRÓN
COLDREX MAXGRIP LEMON
COLDREX SIRUP
COLDREX TABLETY
COLDREX TABLETY
DALERON COLD 3
phenylephrinum
phenylephrinum
phenylephrinum
phenylephrinum
phenylephrinum
phenylephrinum
phenylephrinum
phenylephrinum
coffeinum
pseudoephedrinum
Plo por
Plo por
Plo por
Tbl flm, Sir
Plo por
Plo por
Sir
Tbl
Tbl
Tbl flm
DOLGINA
DOLRAN
tramadolum
tramadolum
Tbl
Tbl
DORETA
tramadolum
Tbl flm
EFRIN
ELONTRIL
phenylephrinum
bupropionum
Int opo
Tbl mod
EXCEDRIN
coffeinum
Tbl flm
FENEFRIN 10 %
KINEDRYL
MABRON
MAXFLU
MODAFEN
NOAX DROPS
NOAX UNO
NUROFEN STOPGRIP
phenylephrinum
coffeinum
tramadolum
pseudoephedrinum
pseudoephedrinum
tramadolum
tramadolum
pseudoephedrinum
Int opo
Tbl
Sol inj, Tbl plg
Tbl eff
Tbl flm
Gto por
Tbl plg
Tbl flm
PALEXIA
tapentadol
Tbl flm
18
PANADOL EXTRA
coffeinum
Tbl flm
PANADOL PLUS GRIP
pseudoephedrinum
Tbl flm
PANADOL ULTRA
coffeinum
Tbl
PANADOL ULTRA RAPIDE
coffeinum
Tbl eff
PARALEN EXTRA
coffeinum
Tbl flm
PARALEN EXTRA NOVUM
coffeinum
Tbl flm
PARATRAMOL
PROTRADON
tramadolum
tramadolum
Tbl flm
Cps, Gtt por
QUARELIN
THERAFLU
TRALGIT
coffeinum
phenylephrinum
tramadolum
Tbl
Plo por
Tbl plg, Gto por,
Sol inj, Cps
TRALGIT SPRINT
TRAMABENE
tramadolum
tramadolum
Tbl oro
Sol inj, Gtt por,
Cps
TRAMADOL ACTAVIS
TRAMADOL MYLAN
TRAMAL
tramadolum
tramadolum
tramadolum
Tbl plg
Tbl plg
Cps dur, Gto por,
Sup
TRAMCET
tramadolum
Tbl
TRAMYLPA
tramadolum
Tbl flm
TRIFED
TRIFED EXPECTORANT
VALETOL
VIBROCIL
pseudoephedrinum
pseudoephedrinum
coffeinum
phenylephrinum
VIGIL 100 mg
ZALDIAR
modafinilum
tramadolum
Sir, Tbl
Sir
Tbl
Aer nao, Gel nas,
Int nao
Tbl
Tbl plg, Tbl eff,
Tbl flm
ZARACET
tramadolum
Tbl flm
Do Monitorovacieho programu pre rok 2014 sú zaradené aj glukokortikosteroidy,
ktoré sú sledované iba mimo súťaže. Lieky a liečivé prípravky obsahujúce práve
glukokortikosteroidy sú uvedené v časti S9.
19
Zoznam liekových foriem
AER – aerosol / aerodisperzia
AER NAO – nosová roztoková aerodisperzia
CON INF – infúzny koncentrát
CPS – kapsula
CPS DUR – tvrdá kapsula
CPS ENT – gastrorezistentná kapsula
CPS MDD – tvrdá kapsula s riadeným uvoľňovaním
CPS MOD – kapsula s riadeným uvolňováním
CPS MOL – mäkká kapsula
CPS PLD – tvrdá kapsula s predĺženým uvolňováním
CPS PLG – kapsula s predĺženým uvoľňovaním
CRM REC – rektálny krém
EMP – náplasť
EMP TDM – transdermálna náplasť
EMU INJ – injekčná emulzia
FLM BUC - bukálny film
GEL – gél
GEL DER – dermálny gél
GEL NAS – nosový gél
GRA – granulát
GRA ENT – gastrorezistentný granulát
GRU POR – granulát na perorálnu suspenziu
GTO POR – perorálne roztokové kvapky
GTT – kvapky
GTT POR – perorálne kvapky
INF – intravenózna infúzia
INH – inhalát
INJ – injekcia
INT NAO – nosová roztoková instilácia
INT OPH – očná instilácia, kolýrium
INT OPO – očná roztoková instilácia
INT OPU – očná suspenzná instilácia
INT PLG – očná instilácia s predĺženým účinkom
LYO POR – perorálny lyofilizát
MIX – mixtura
PLC IFJ – prášok na prípravu koncentrátu pre injekčný alebo infúzny roztok
PLC IFO – prášok na koncentrát na infúzny roztok
PLC IFU – prášok na injekčný/infúzny koncentrát
PLO POR – prášok na perorálny roztok
PLV – prášok
PLV FOL – prášok a rozpúšťadlo na infúzny roztok
PLV ICD – inhalačný prášok v tvrdej kapsule
PLV IFO – prášok na infúzny roztok
PLV IIO – prášok a rozpúšťadlo na injekčný/infúzny roztok
PLV INJ – prášok na injekciu
PLV INO – prášok na injekčný roztok
PLV IOL – prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok
PLV IUD – prášok a disperzné prostredie na injekčnú disperziu
PLV IUL – prášok a disperzné prostredie na injekčnú suspenziu
SIR – sirup
SOL – roztok
SOL GIN – gingiválny roztok
SOL IFC – injekčný roztok / Infúzny koncentrát
20
SOL IJF – injekčný a infúzny roztok
SOL INF – infúzny roztok
SOL INH – inhalačný roztok v tlakovom obale
SOL INJ – injekčný roztok
SOL IRA – injekčný roztok naplnený v pere
SOL IRU - injekčný roztok naplnený v injekčnej striekačke
SOL ORA – orálny roztok
SOL POR – perorálny roztok
SPM REC – rektálna pena
SUP – čapík
SUS – suspenzia
SUS INJ – injekčná suspenzia
TBL – tableta
TBL BUC – bukálne tablety
TBL EFF – šumivé tablety
TBL FLM – filmom obalená tableta
TBL FLP – filmom obalená tableta s riadeným uvoľňovaním
TBL MOD – tableta s riadeným uvoľňovaním
TBL OBD – obalená tableta
TBL ORO – orodispergovateľné tablety
TBL PLG – tableta s predĺženým uvoľňovaním
TBT RET – tableta s oneskoreným uvoľňovaním
TBL SLG – sublingválna tableta
TBO REU – tableta a roztok na rektálnu suspenziu
UNG – masť
UNG REC – rektálna masť
21
Zoznam použitej literatúry
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
22
Index nominum: international drug directory. Ed. by Swiss Pharmaceutical Society. 23rd ed,
Stuttgart: Medpharm Scientific Publ., 2001.
Anti-Doping Convention (T-DO) 2003, The Monitoring Group, Strasbourg 2003.
The 2014 prohibited list, International standard, The World Anti-Doping code, The World
Anti-Doping agency 2014.
Anti-Doping Convention (T-DO) (2012), List of prohibited classes of substances and
prohibited methods – 2013, Strasbourg, 31. October 2012.
Zoznam zakázaných látok a metód 2014, vydaný ADA SR a platný s účinnosťou od 1.
januára 2014, medzinárodná norma.
Monitorovací program 2014, vydaný ADA SR a platný s účinnosťou od 1. januára 2014.
www.sukl.sk, vyhľadávanie v databáze registrovaných liekov.
www.sukl.sk, Referenčné názvy liekových foriem v humánnej medicíne.
Slovenský liekopis, prvé vydanie; Herba s.r.o.; Bratislava 1997.
Zoznam humánnych liekov a liečivých prípravkov, na ktoré sa vzťahuje zoznam
zakázaných látok a metód a monitorovací program podľa normy WADA (registrované
v Slovenskej republike k 1. 1. 2014)
Vydal: © Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Hanulova 5/C, 841 01 Bratislava
Poštová adresa:
Antidopingová agentúra SR, P.O.BOX 5, 840 11 Bratislava
Telefón: +421 2 4464 3411
Fax:
+421 2 4464 3412
Web site: www.antidoping.sk
E-mail: [email protected]
Vypracovala: PharmDr. Barbora Mikasová
Určené pre internú potrebu!
Bratislava 2014
23
Download

Pozrieť dokument - Antidopingová agentúra