DIVADELNÁ FAKULTA VŠMU
Výročná správa fakulty
2013
OBSAH
str.
A /VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
4-9
B/ ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ
10-14
C/ UMELECKÁ ČINNOSŤ FAKULTY - ŠTUDENTI
15-24
D/GRANTY /PROJEKTY DF VŠMU
24-25
E/ UMELECKÁ ČINNOSŤ PEDAGÓGOV
25-42
F/ PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ PEDAGÓGOV
42-47
G/ VEDECKÁ A UMELECKÁ RADA DF VŠMU
47
H/ VNÚTORNÁ ČINNOSŤ FAKULTY
47-48
2
VEDENIE FAKULTY
DEKAN
MGR.ART.PETER MIKULÍK
PRODEKANI
MGR.ART.MIROSLAV DACHO, ARTD. - PRODEKAN PRE VZDELÁVACIU ČINNOSŤ
DOC. JÁN KOCMAN – PRODEKAN PRE ZAHRANIČNÚ ČINNOSŤ
DOC.JURAJ LETENAY. – PRODEKAN PRE UMELECKÚ, VÝSKUMNÚ ČINNOSŤ A ROZVOJ
TAJOMNÍK FAKULTY
ING.EVA ŽÁKOVÁ
AKADEMICKÝ SENÁT DF VŠMU
PROF. ĽUBOMÍR VAJDIČKA – PREDSEDA
DOC. PETER PAVLAC – PODPREDSEDA
PROF. PHDR. VLADIMÍR ŠTEFKO, CSC.
PROF. PETER ČANECKÝ
PROF. JÁN ULIČIANSKY
DOC. ZUZANA KRONEROVÁ
MGA. MARICA MIKULOVÁ
MGR. ART. PETER ŠIMUN
ŠTUDENTSKÁ ČASŤ:
ING. ROMAN MAROŠ – PODPREDSEDA
BC. EMA TERENOVÁ
BC. ŠIMON FERSTL
BC. PAVOL PILAŘ
VEDECKÁ A UMELECKÁ RADA DF VŠMU
MGR.ART.PETER MIKULÍK (PREDSEDA)
PROF.MARTIN HUBA
DOC.INGRID TIMKOVÁ
PROF.ĽUBOMÍR VAJDIČKA
PROF.JURAJ NVOTA
PROF.PHDR.ZUZANA HLAVENKOVÁ
PROF.PHDR.VLADIMÍR ŠTEFKO
PROF.MILAN ČORBA
PROF.PETER ČANECKÝ
PROF.JÁN ULIČIANSKY
DOC.ANDREJ PACHINGER
DOC.SVETLANA WARADZINOVÁ
DOC. JURAJ LETENAY
PROF.PHDR.KAROL HORÁK,CSC.( PREŠOVSKÁ UNIVERZITA,PREŠOV)
PROF. DANIEL FISCHER( VŠVU,BRATISLAVA)
DOC.MGA. ZBYNĚK SRBA, PHD. ( DIFA JAMU,BRNO)
DOC. MGR. JAN HANČIL (DIVADELNÍ FAKULTA AMU, PRAHA)
MGR.JÁN GREŠŠO ( DIVADLO ANDREJA BAGARA, NITRA)
DOC.MILAN LASICA
3
A /VZDELÁVACIA ČINNOSŤ
AKREDITOVANÉ ŠTUDIJNÉ PROGRAMY *
1. stupeň - bakalárske študijné programy
1
2.2.4 DU
16208
D
Bc.
2
divadelná réžia a
dramaturgia
1
2.2.4 DU
16218
D
Bc.
3
bábkoherectvo
1
2.2.4 DU
16224
D
Bc.
4
bábkarská réžia a
dramaturgia
1
2.2.4 DU
16222
D
Bc.
5
bábkarská
scénografia a
technológia
1
2.2.4 DU
16223
D
Bc.
6
divadelný
manažment
1
2.2.4 DU
100613
D
Bc.
7
teória a kritika
divadelného umenia
1
2.2.4 DU
11284
D
Bc.
8
scénická a kostýmová
tvorba
1
2.2.1 VU
16191
D
Bc.
Garant
herectvo
23.mája 2009
CD-200924960/157301:sekr.
23.mája 2009
CD-200924960/157301:sekr.
23.mája 2009
CD-200924960/157301:sekr.
23.mája 2009
CD-200924960/157301:sekr.
23.mája 2009
CD-200924960/157301:sekr.
12.08.2013,
2013/13033/367
71:4-071
09.07.2012
20129429/29554:8071
23.mája 2009
CD-200924960/157301:sekr.
Obmedzeni
e platnosti
1
Dátum
priznania
Skratka
titulu
Forma
Kód
programu
Študijný
odbor
Stupeň
štúdia
Názov študijného
programu
bez časového
doc.Ingrid Timková
obmedzenia
bez časového
obmedzenia
doc.Ján Štrbák
bez časového
obmedzenia
doc.Helena Čertíková
bez časového
obmedzenia
prof.Ján Uličiansky
bez časového
obmedzenia
doc.Ida Hledíková PhD.
31.8.2016
doc.Svetlana
Waradzinová
31.8.2014
doc.PhDr.Jana Wild,PhD.
bez časového
obmedzenia
prof.Peter Čanecký
2. stupeň - magisterské študijné programy
Forma
2.2.4 DU
16204
D
2
divadelná réžia a
dramaturgia
2
2.2.4 DU
100612
D
3
bábkarská tvorba
2
2.2.4 DU
22
D
4
teória a kritika
divadelného umenia
2
2.2.4 DU
30056
D
5
divadelná
scénografia
2
2.2.4 DU
11276
D
6
divadelný
2
2.2.4 DU
16215
D
27.7.2011,2011Mgr.art. 11242/28090:4071
12.08.2013,
2013Mgr.art.
13033/36771:4071
27.7.2011, 2011Mgr.art. 11242/28090:471
27.7.2011,2011Mgr.art. 11242/28090:4071
27.7.2011,2011Mgr.art. 11242/28090:4071
Mgr.art. 23.5.2009,CD
Garant
Kód
programu
2
Obmedzeni
e platnosti
Študijný
odbor
herectvo
Dátum
priznania
Stupeň
štúdia
1
Skratka
titulu
Názov študijného
programu
bez časového
obmedzenia
prof.Juraj Nvota
31.8.2015
prof.PhDr.Božena
Čahojová,CSc.
bez časového
obmedzenia
prof.Ján Uličiansky
bez časového
doc.PhDr.Jana Wild,PhD.
obmedzenia
bez časového
obmedzenia
prof.Peter Čanecký
bez časového
prof.PhDr.Zuzana
4
manažment
200924960/15730
obmedzenia
Hlavenková,CSc.
3. stupeň - doktorandské študijné programy
2.2.4 DU
3
bábkarská tvorba
3
2.2.4 DU
4
teória a kritika
divadelného umenia
3
2.1.19
DTDU
5
divadelná
scénografia
3
2.2.4 DU
11278
12217
12215
DE/EX
DE/EX
DE/EX
ArtD.
27.7.2011, 2011bez časového
11242/28090:4obmedzenia
71
16.12.2009,CD200940690/470881:071,
ZG ArtD.
Zápisnica AK č.59
, 2224.6.2011,zverej
nená 19.7.2011
23.mája 2009
CD-2009ArtD.
24960/157301:sekr.
DE/EX
ArtD.
DE/EX
ArtD.
Garant/spol
ugaranti
3
12213
Obmedzeni
e platnosti
divadelná réžia a
dramaturgia
2.2.4 DU
Dátum
priznania
3
Skratka
titulu
2
herectvo
Forma
1
Študijný
odbor
Stupeň
štúdia
Názov študijného
programu
bez časového
obmedzenia
prof.Juraj
Nvota/doc.Ingrid
Timková,doc.Juraj
Letenay
prof.PhDr.Božena
Čahojová,CSc./doc.Ján
Štrbák,doc.P.Pavlac
prof.Ján
Uličiansky/doc.Helena
Čertíková,doc.Ida
Hledíková PhD.
prof.PhDr.Jana
08.08.2012,
Wild/prof.PhDr.Zuzana
201231.8.2015 Hlavenková,CSc.,doc.PhD
12374/34251:2r.Nadežda Lindovská,
071
PhD.
09.07.2012,
prof.Peter
Č.2012bez časového
Čanecký/doc.Ján
9429/29554:8- obmedzenia Kocman,doc.Alexandra
071
Grusková
bez časového
obmedzenia
*k 31.10.2013
1.POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ UCHÁDZAČOM O ŠTÚDIUM
a/ forma
zverejnenie informácií o otváraných odboroch a študijných programoch v príslušných
publikáciách(”Kam na vysokú školu” - INFOPRES) a internetovej stránke VŠMU
konzultácie vedúcich ročníkových tímov a pedagógov fakulty s uchádzačmi o štúdium
uchádzačom o štúdium poskytuje fakulta Prospekt k prijímacím skúškam
b/termíny konzultácií – Herci -27.10.2012, 24.11.2012, 26.1.2013, DRD 10.12.2012, DM 26.1.2013,
BH, BST, BRD 10.12.2012, TKDU 9.2.2013, SKT 10.12.2012
c/ stanovený poplatok – 20,-€
2. PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY I. STUPŇA ŠTÚDIA
Odbor štúdia /študijný
program
2.2.4 Divadelné umenie
Herectvo
Divadelná réžia a
dramaturgia
Druh a Dĺžka
forma štúdia
štúdia
Termín
Počet
prihlásených
Počet
zúčastnených
Počet
prijatých
D, Bc.
6.sem.
31.1.-4.2.2013
296
266
15
D, Bc.
6.sem.
2.2.2013-1.kolo
15.2.-17.2.20132.kolo
19
17
5
5
Divadelný manažment
D, Bc.
6.sem.
Bábkoherectvo
Bábkarská réžia a
dramaturgia
Bábkarská scénografia a
technológia
Teória a kritika
divadelného umenia
2.2.1 Výtvarné umenie
D, Bc.
D, Bc.
6.sem.
6.sem.
D, Bc.
Scénická a kostýmová
tvorba
Fakulta spolu
Zapísaní
15.2.2013-1.kolo
1.3.-2.32013 –
2.kolo
22.2.-24.2.2013
17
17
10
17.2.-18.2.2013
44
6
39
6
8
5
6.sem.
15.2.-16.2.2013
6
6
4
D, Bc.
6.sem.
19.3.-20.3.2013
18
17
8
D, Bc.
6.sem.
18
16
5
424
384
60
5.3.-7.3.2013
58
termín podania prihlášky do Herci do 14.12.2012, DRD do 14.1.2013, DM do 1.2.2013, BH do
1.2.2013, BRD do 14.1.2013, BST do 14.1.2013, TKDU do 1.3.2013, SKT do 15.2.2013
stanovený poplatok za príjimacie skúšky : 40,-€.
3. PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY II. STUPŇA ŠTÚDIA
Odbor štúdia /študijný
program
2.2.4 Divadelné umenie
Herectvo
Divadelná réžia a
dramaturgia
Divadelná scénografia
Bábkarská tvorba
Divadelný manažment
Teória a kritika
divadelného umenia
Fakulta spolu
Zapísaní
Druh a
forma
štúdia
Dĺžka
štúdia
Termín
Počet
prihlásených
Počet
zúčastnených
Počet
prijatých
D,Mgr. 4.sem
01.07.2013
17
17
16
D,Mgr. 4.sem
04.07.2013
7
6
6
8
12
6
7
8
11
5
7
5
9
5
5
57
54
46
D,Mgr.
D,Mgr.
D,Mgr.
D,Mgr.
4.sem
4.sem
4.sem.
4.sem
18.06.2013
18.06.2013
30.08.2013
18.06.2013
45
termín podania prihlášky do : 17.5.2013
stanovený poplatok za príjimacie skúšky : 40 -€
4. PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA ŠTUDIJNÉ PROGRAMY III. STUPŇA ŠTÚDIA
Odbor / študijný program
2.2.4 DIVADELNÉ UMENIE
Herectvo
Divadelná réžia a dramaturgia
Divadelná scénografia
Bábkarská tvorba
Počet
zúčastnených na
konkurzoch
4
4
1
Počet prijatých na
denné štúdium
2
1
1
Počet prijatých na
externé štúdium
1
1
6
2.1.19 DEJINY A TEÓRIA DIVADELNÉHO
UMENIA
Teória a kritika divadelného umenia
FAKULTA SPOLU
2
11
1
5
2
termín podania prihlášky : do 14.6.2013
termín konania prijímacej skúšky : 19.6.2013(KBT); 19.6.2013(KDS); 2.7.2013(TKDU);
26.8.2013(DRD)
stanovený poplatok za príjimacie skúšky : 40,-€
5.PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA DF VŠMU
PREHĽAD
Prijímacie skúšky na školský rok 2010/11
Študijné programy v I. stupni štúdia - bakalárske
Študijné programy v II.stupni štúdia - magisteské
Študijné programy v III.stupni štúdia - doktorandské
Fakulta spolu
* externé štúdium
počet
počet
prihlásených zúčastnených
424
384
57
11
492
54
11
449
počet
prijatých
60
46
5/2
111/2
6. DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE
Fakulta túto formu štúdia neotvára
7. ABSOLVENTI V 1. A 2. STUPNI ŠTÚDIA (v akademickom roku 2012/13)
Odbor – študijný program
2.2.4 DIVADELNÉ UMENIE(1.st.štúdia)
Herectvo
Divadelná réžia a dramaturgia
Divadelný manažment
Bábkoherectvo
Bábkarská réžia a dramaturgia
Bábkarská scénografia a technológia
Teória a kritika divadelného umenia
Scénická a kostýmová tvorba
FAKULTA SPOLU – Bc.
2.2.4 DIVADELNÉ UMENIE(2.st.štúdia)
Herectvo
Divadelná réžia a dramaturgia
Divadelná scénografia
Divadelný manažment
Bábkarská tvorba
Teória a kritika divadelného umenia
FAKULTA SPOLU – Mgr.
FAKULTA SPOLU
Počet absolventov Bc.
14
5
5
9
4
3
5
7
52
Počet absolventov Mgr.art
15
9
6
0
6
8
44
96
7
8. ABSOLVENTI DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA A DIZERTAČNÉ SKÚŠKY (rok 2013)
Odbor/študijný program
Dizertačné skúšky
int/ext*
Absolventi Art.D.
int/ext*
3/1
2/1
1/-/2
1/-/1
1/-/2
1/7/3
1/1
3/4
2.2.4 DIVADELNÉ UMENIE
Herectvo
Divadelná réžia a dramaturgia
Divadelná scénografia
Bábkarská tvorba
2.1.19 DEJINY A TEÓRIA DIVADELNÉHO
UMENIA
Teória a kritika divadelného umenia
FAKULTA SPOLU
* externé štúdium
9.ŠTUDUJÚCI
9a.ŠTUDENTI V I. A II. STUPNI VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA k 31. 10.2013
Študijný odbor - študijný program
ročník
2.2.4 Divadelné umenie
Herectvo (Bc.)
Herectvo(Mgr.art.)
Divadelná réžia a dramaturgia (Bc.)
Divadelná réžia a dramaturgia (Mgr.art.)
Divadelný manažment (Bc.)
Divadelný manažment (Mgr.art.)
Scénická a kostýmová tvorba (Bc.)**
Divadelná scénografia (Mgr.art.)
Bábkoherectvo (Bc.)
Bábkarská réžia a dramaturgia (Bc.)
Bábkarská scénografia a technológia (Bc.)
Bábkarská tvorba (Mgr.art.)
Teória a kritika divadelného umenia(Bc.)
Teória a kritika divadelného umenia(Mgr.art.)
Študujúci v ročníkoch
Študujúci v stupňoch štúdia
Fakulta spolu
1 stupeň štúdia
1
2
15
5
11
5
15/1
6/1
9
3
3
13
10/1
6
6/2
5
7
4
7
8
7
10
5
8
1
4
9
2
5
7
8/1
5
54/3
170/3
16
7
8
5
4
60
2 stupeň štúdia
1
2
56
5
44
7
44/3
88/3
258/6
* celkový počet študentov/ z toho zahraniční študenti
**2.2.1 Výtvarné umenie
8
9b. ŠTUDENTI III. STUPŇA VYSOKOŠKOLSKÉHO ŠTÚDIA k 31. 10.2013
Odbor / študijný program
Denné štúdium
2.2.4 Divadelné umenie
Ročník
Herectvo
Divadelná réžia a dramaturgia
Divadelná scénografia
Bábkarská tvorba
2.1.19 Dejiny a teória divadelného
umenia
Teória a kritika divadelného umenia
Spolu
Odbor divadelné umenie -spolu
Odbor dejiny a teória divadelného
umenia - spolu
Odbory spolu po ročníkoch
FAKULTA SPOLU denné/externé
*z toho zahraniční študenti
Externé štúdium
1
2
3
1
2
3
4
5
2
1
1
2
1
1
1
3
6
1
-
1
1
-
-
1
1
-
1
1
1
1
5/1
9/3
3/2
2/2
1
5
1
6
19
3
1
11
2
1
1
2
8
1
-
4
3/1
22/9
19/8
3/1
5
6
11
22/z toho 1 zahr.
2
1 2 9/ 5 zahr.
4
22/9
22/9
9c.ŠTUDENTI DF
PREHĽAD k 31.10.2013
2.2.4.Divadelné
2.2.1 Výtvarné umenie
umenie
Odbor
Spolu
Int./ext.
Stupeň štúdia
I
157
II.
88
III.
27
Spolu
272
Fakulta celkom
* externí študenti v 3 stupni štúdia
2.1.19 Dejiny a teória
divadelného umenia
13
4
4
13
Spolu
170
88
31
289
289
9d.ŠTUDENTI DF – DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM
PREHĽAD k 31.10.2013
Odbor: Divadelné umenie
Externí študenti
Spolu
Interní študenti
1.ročník
35
8
43
2.ročník
Fakulta celkom
43
Absolventi DPŠ (2012/2013)
11
22
31
10.UBYTOVANIE
Počet žiadostí na ubytovanie
Počet ubytovaných študentov
130
94
11.ZAHRANIČNÍ ŠTUDENTI
Graduálne štúdium
Doktorandské štúdium
Iné formy štúdia
1/5
*interní/externí
9
B/ ZAHRANIČNÁ ČINNOSŤ
ČLENSTVO V ZAHRANIČNÝCH ZOSKUPENIACH A MEDZINÁRODNÝCH SPOLOČNOSTIACH:
Kolektívne
1. VŠMU je členom Medzinárodného divadelného inštitútu UNESCO (ITI/ITT - International Theatre
Institute/Institut International du Théatre - UNESCO).
2. VŠMU je členom European League of the Istitutes of the Art (ELIA) so sídlom v Amsterdame.
3. DF VŠMU je členom vzdelávacieho programu Európskej komisie SOCRATES/ERASMUS.
4. Katedra divadelnej vedy je členom Medzinárodnej federácie divadelnovedného výskumu (FIRT) ako aj
Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov (AICT).
5. DF VŠMU je členom Svetového kongresu divadelných univerzít (A.I.T.U.).
6. Pedagógovia Katedry scénického a kostýmového výtvarníctva sú individuálnymi členmi Svetovej
organizácie scénografov OISTAT.
7. Katedra bábkarskej tvorby je členom Medzinárodnej bábkarskej únie (UNIMA - Union Internationale
de la Marionnette).
8. Katedra divadelného manažmentu je členom ENCATC (European Network of Culture Administration
Training Centres), Brusel, Belgicko.
Individuálne
1. doc. J. Letenay – člen VaUR JAMU Brno, ČR
2. doc. J. Letenay – člen VaUR DiFa JAMU Brno, ČR
3. Prof. Ľ. Vajdička – člen VaUR DiFa JAMU Brno, ČR
4. Prof. M. Porubjak – člen VaUR DiFa JAMU Brno, ČR
5. Prof. M. Porubjak – člen VaUR DAMU Praha, ČR
6. Prof. P. Čanecký – člen VaUR DAMU Praha, ČR
7. Prof. Porubjak – predseda Slovenskej sekcie Medzinárodného divadelného inštitútu ITI/UNESCO,
8. Prof. Šimková – čestná prezidentka Edukačnej komisie ITI/UNESCO.
9. doc. S. Waradzinová – viceprezidentka Edukačnej komisie ITI/UNESCO
10.doc. S. Waradzinová – členka ENCATC (European Network of Culture Administration Training
Centres), tématická sekcia – Performing Arts Management, Brusel, Belgicko
11.doc. Waradzinová Svetlana – Fundraising Leader ENCATC, Brusel, Belgicko
12.doc. Waradzinová Svetlana – členka sekcie Kultúra pri Slovenskej komisii pre UNESCO
13.Prof. PhDr. Bakošová - Hlavenková CSc., – členkou výboru (A.I.T.U.).
14.doc. J. Kocman – člen Edukačnej komisie Svetovej organizácie scénografov OISTAT.
13. doc. PhDr. N. Lindovská, PhD. – členka redakčnej rady Divadelní revue, Praha, Česká republika
ÚČASŤ NA FESTIVALOCH
DIONYSUS FESTIVAL 2013, OSIJEK, DAKOVO, CHORVÁTSKO, 23. 03. – 27. 03. 2013
predstavenie: A. Pachinger: POPRASK NA LAGÚNE, ročníková práca KBT – maňušky, predstavenie
workshopy:doc. MgA. PACHINGER Andrej – Bábky v komédii
MgA UHER Pavol – Čierne divadlo
účastníci:doc. MgA. PACHINGER Andrej, MgA. UHER Pavol, MALOTA Jakub, MÁŤUŠ Róbert, VALAŠÍK
Matej, PAVLÍK Peter, HÍVEŠOVÁ Lucia, LIBJAKOVÁ Lenka, GULDANOVÁ Mária, JENČKOVÁ Viktória
link:http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2865&Itemid=825&la
ng=en
ENCOUNTER 2013, 16. - 20. 04. 2013, Brno, Česká republika
predstavenie:VÝNOSNÉ MIESTO
účastníci:doc. RAŠLA Milan, akad. mal., Mgr. MIKULÍK Peter, doc. WARADZINOVÁ Svetlana, doc.
KOCMAN Jan, Mgr. art. DACHO Miroslav, ArtD., BRUTOVSKÝ Lukáš, BALAZSOVÁ Adriána, ANTALOVÁ
10
Kamila, KAVASCHOVÁ Dominika, NOVÁKOVÁ Anna, PALATINUSOVÁ Alexandra, FISCHER Daniel, CULKA
Otto, ŽULČÁK Daniel, PAVLÁSEK Lukáš, LORENCOVIČ Jakub, KALAFUT Michal, DÓZA Lukáš, BLUMENFELD
Richard, ŠTORCELOVÁ Laura, ĎURIŠOVÁ Veronika, HUDÁKOVÁ Zuzana, MAŠLÁROVÁ Martina,
VRZGULOVÁ Alžbeta, CSAMAJ Michal, MIKLOS Jozef, ORNYI Daniel, KALAFUS Ján.
ocenenia: Cena Marty 2013 za réžiu,BRUTOVSKÝ Lukáš, A. N. Ostrovskij: VÝNOSNÉ MIESTO
Za vystihnutie ducha predlohy v rámci súčasných spoločenských tém. A. N. Ostrovskij: „VÝNOSNÉ
MIESTO“.
link: http://www.encounter.cz/archive/2013/index.php?a=novinky/udelena-oceneni-marta
ZLOMVAZ 2013, 08. - 11.05.2013, Praha, Česká republika
predstavenia:J. Mokoš: ALICA R. Bean: DVAJA NA JEDNÉHO,A. N. Ostrovskij: VÝNOSNÉ MIESTO
workshopy:
OTVORENÁ SKÚŠKA PŠTROSIEHO VEČIERKU (pedagogické vedenie: prof. Nvota)
HERECKÁ TECHNIKA MICHAILA ČECHOVA – doc. PhDr. N. Lindovská, PhD.
účastníci:
prof. NVOTA Juraj, doc. LINDOVSKÁ Nadežda, PhD., MgA. MIKULOVÁ Marica, Mgr. art. DACHO Miroslav,
ArtD., BRUTOVSKÝ Lukáš, BALAZSOVÁ Adriána, POLÁKOVÁ Veronika, ANTALOVÁ Kamila, KAVASCHOVÁ
Dominika, NOVÁKOVÁ Anna, PALATINUSOVÁ Alexandra, FISCHER Daniel, CULKA Otto, ŽULČÁK Daniel,
PAVLÁSEK Lukáš, LORENCOVIČ Jakub, KALAFUT Michal, DÓZA Lukáš, BLUMENFELD Richard,
ŠTORCELOVÁ Laura, ĎURIŠOVÁ Veronika, HUDÁKOVÁ Zuzana, MAŠLÁROVÁ Martina, SMOKOŇOVÁ Jana,
FRONCOVÁ Mária, NAGYOVÁ Gréta, MIŠOVIC Karol, OĽHOVÁ Juliana, KOŠICKÁ Mirka, IMRICHOVÁ
Veronika, KOENO Marek, KOLEJÁK Michal, STOPA Tomáš, SZUCS Éva, MAGÁT Tomáš, LABAJOVÁ Jana,
AUTNER Richard, KOCHAN Martin, PROCHÁZKA Tomáš, VRÁB Timotej, LENÁRTOVÁ Adriána, GOLIANOVÁ
Martina, TUREK Tomáš, POKORNÝ Tomáš, GREGA Tomáš, FERSTL Šimon, STAROŇOVÁ Paula, CZUCZOR
Noel, HALCINOVÁ Michaela, SVARINSKÁ Kristína, ANDREJCOVÁ Katarína, TÓTH Károly, KYSEĽ Jaroslav,
KOVALČÍKOVÁ Jana, ZELENÍKOVÁ Dominika, JÓKAI Ágnes, TOMÁŠKOVÁ Barbora, TOMÁŠKOVÁ Rozália,
KACHÚT Matúš, IZAKOVIČ Michal, RYŠAVÁ Miriam, TANDARA Lukáš, MACKOVČÁKOVÁ Kristína,
MACKOVÁ Ivana, RUŽIČKOVÁ Adriana, CSAMAJ Michal, MIKLOS Jozef, ORNYI Daniel, VALNÁ Ľudmila.
http://www.zlomvaz.cz/2013/program/
9. ROČNÍK MOSKOVSKÉHO MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU ŠTUDENTSKÝCH A POSTDIPLOMOVÝCH
INSCENÁCIÍ TVOJA ŠANCA, RUSKÁ FEDERÁCIA – MOSKVA, 21.05.2013 – 24.05. 2013
predstavenie:A. N. Ostrovskij – VÝNOSNÉ MIESTO
účastníci:
Mgr. MIKULÍK Peter, Mgr. art. DACHO Miroslav, ArtD., BRUTOVSKÝ Lukáš, BALAZSOVÁ Adriána,
ANTALOVÁ Kamila, KAVASCHOVÁ Dominika, NOVÁKOVÁ Anna, PALATINUSOVÁ Alexandra, FISCHER
Daniel, CULKA Otto, ŽULČÁK Daniel, PAVLÁSEK Lukáš, LORENCOVIČ Jakub, KALAFUT Michal, DÓZA Lukáš,
BLUMENFELD Richard, ŠTORCELOVÁ Laura, ĎURIŠOVÁ Veronika
http://www.strastnoy.theatre.ru/projects/chance/past/dohod_miesto/
SETKÁNI/STRETNUTIE, Medzinárodný divadelný festival, Zlín, Česká republika, 22.05 – 26.05.2013
účastníci/pozorovatelia:
JANČIŠINA Adam, ŠIMKO Samuel, ŽIARANOVÁ Dominika, MIHÁLIKOVÁ Simona, RAKOVSKÁ Anna,
POTOKÁROVÁ Monika, KOPUNEC Simon, SVETLÍKOVÁ Danka, VARÍNSKÝ Martin, HORVÁTHOVÁ Monika,
PALČÍKOVÁ Barbora, ŠAGÁTOVÁ Monika, KOLENO Marek, KOCHAN Martin, STOPA Tomáš,
STRETNUTIE, SETKÁNÍ, SPOTKANIE, TALÁLKOZSÁS, Medzinárodná prehliadka divadiel a divadelných
škôl, Nitra, Slovenská republika, 29.05 – 01.06.2013
predstavenia:Mokoš Jozef: JASIETKA
Ferenczová Zuzana: VYSKOČIŤ Z KOŽE
Shakespeare William: SKROTENIE ZLEJ ŽENY ALEBO RECEPT NA LÁSKU
autorské projekty: POSLEDNÁ VEČERA,HOLÁ, MADRID!,HANIČKA BEZ RÚK
11
účastníci:
TANDARA Lukáš, GEJDOŠOVÁ Paula, VOKOUNOVÁ Eva, HALÍK Peter, POLÁKOVÁ Anna, RUŽIČKOVÁ
Mária, GÖRFÖLOVÁ Lenka, ZELINKOVÁ Dominika, ČANECKÁ Miroslava, KOLLÁR Martin, POHRONSKÁ
Lucia, MOSNÝ Branislav, JEDINÁ Klára, TILAJČÍK Peter, ŠVOLÍKOVÁ Lenka, MIHÁLEK Miroslav,
VOLLMANNOVÁ Silvia, PETRUŠKOVÁ Lýdia, KRAMÁROVÁ Andrea, ZEMAN Michal, BUKOVČANOVÁ Alica,
JAVORKOVÁ Mária, KOLLÁROVÁ Zuzana, HINCOVÁ Oľga, KAJZEROVÁ Natália, SLIACKA Katarína,
SLOBODOVÁ Martina, GORFOLOVÁ Lenka, ŠTUPÁK Jozef, JOZÉFEK Ján, ŠVAŇA Igor.
GAUDEAMUS THEATRUM, Medzinárodné stretnutie divadelných škôl, Hradec Králové, Česká
republika, 26. – 29. 06. 2013
predstavenie:Shakespeare William: SKROTENIE ZLEJ ŽENY ALEBO RECEPT NA LÁSKU
účastníci:KRAMÁROVÁ Andrea, ZEMAN Michal, BUKOVČANOVÁ Alica, JAVORKOVÁ Mária, KOLLÁROVÁ
Zuzana, HINCOVÁ Oľga, KAJZEROVÁ Natália, SLIACKA Katarína, SLOBODOVÁ Martina, GÖRFÖLOVÁ
Lenka, ŠTUPÁK Jozef, JOZÉFEK Ján, ŠVAŇA Igor.
Medzinárodný festival DIVADLO, Plzeň, Česká republika, 11. – 13.09.2013
predstavenie:HLAVA MEDÚZY, HANIČKA BEZ RÚK
účastníci:TANDARA Lukáš, GÖRFÖLOVÁ Lenka, NAGYOVÁ Gréta, TERENOVÁ Ema, KVIETIK Matúš,
GAJDOŠ Dominik, THOMASY Michal, PELČ Lukáš, MAŤOVÁ Marta, BUČKOVÁ Andrea (ext.), VYSKOČÁNI
Michal (ext.)
link: http://www.festivaldivadlo.cz/cs/program/
DIVADLO KONVIKT, 26.10.2013, Olomouc, Česká republika
predstavenie:HOLÁ MADRID!
účastníci:VOLLMANNOVÁ Silvia, PETRUŠKOVÁ Lýdia.
SPECTACULO INTERESE, Medzinárodný bábkarsky festival, Ostrava, Česká republika, 22. – 27. 11. 2013
účastníci/pozorovatelia:
ULIČIANSKY Ján, prof., JENČKOVÁ Viktoória, LIBJAKOVÁ Lenka, HÍVEŠOVÁ Lucia, GULDANOVÁ Mária,
MALOTA Jakub, VALAŠÍK Matej, MÁŤUŠ Róbert, PAVLÍK Peter, HODÁSOVÁ Mirka, JURINOVÁ Júlia,
BRÉDA Eniko, HORŇÁKOVÁ Miroslava
OST-RA-VAR 2013, DIVADELNÝ FESTIVAL OSTRAVSKÝCH DIVADIEL, OSTRAVA, ČESKÁ REPUBLIKA, 27.
11. – 30. 11. 2013
účastníci/pozorovatelia:PAVLAČKOVÁ Diana, PECKOVÁ Júlia, TOMANOVÁ Klaudia, BALAJ Ján,
GALDÍKOVÁ Lucia, BEŇOVÁ Martina, DROBNÁ Patrícia, JURÁNI Miloslav, BREDEROVÁ Tatiana
(doktorandka)
link:http://www.ndm.cz/cz/stranka/173-ostravar2013.html
WORKSHOPY ŠTUDENTI
KOPUNEC Simon (2. ročník KHT),účasť na workshope: Prečo nie? To je otázka! Sommer Theater
Karussell, Theater Brett, Viedeň, Rakúsko, 02. 09. – 15. 09. 2013 workshop študentov krajín V4.
13. 09. 2013 a 14. 09. 2013 verejná prezentácia v Divadle Brett vo Viedni.
link: http://www.theaterbrett.at/relaunch/?q=content/sommer-theaterkarussell
HIVEŠOVÁ Lucia (2. ročník KBT),účasť na workshope: Prečo nie? To je otázka! Sommer Theater Karussell,
Theater Brett, Viedeň, Rakúsko, 02. 09. – 15. 09. 2013 workshop študentov krajín V4. 13. 09. 2013 a 14.
09. 2013 verejná prezentácia v Divadle Brett vo Viedni.link:
http://www.theaterbrett.at/relaunch/?q=content/sommer-theaterkarussell
ŠTUDENTSKÉ MOBILITY
Študijné pobyty študentov DF VŠMU v rámci programov Erasmus a SAIA
12
vyslaní:
1.
MIKITKOVÁ Jana, réžia a dramaturgia, RBC Londýn, Veľká Británia, zimný semester 2012/13
2.
OSLANCOVÁ Jana, manažment, Goldsmiths, Londýn, Veľká Británia, zimný semester 2012/13
3.
BUBÁNOVÁ Ľudmila, scénografia, ASP Varšava, Poľsko, zimný semester 2012/13
4.
ČISÁROVÁ Magdaléna, manažment, EAMT Talin, Estónsko, zimný semester 2012/13
5.
HUSÁR Ján, scénografia, RCS Glasgow, Veľká Británia, zimný semester 2012/13
6.
KOVÁČIKOVÁ Júlia, herectvo, PSW Krakow, Poľsko, zimný semester 2012/13
7.
KUŠTEK Radovan, Katedra divadelných štúdií, DAMU, Praha, Česká republika, zimný semester
2012/13
8.
LUDROVSKÁ Veronika, manažment, UCF Falmouth, Veľká Británia, zimný semester 2012/13
9.
PERŠIČ Tajna, herectvo, ATAZ Varšava, Poľsko, zimný semester 2012/13
10. SMUTNÁ Veronika, Katedra bábkarskej tvorby, PSWT Krakov, Poľsko, zimný semester 2012/13
11. VOLLMANNOVÁ Silvia, Katedra bábkarskej tvorby, RESAD Madrid, Španielske kráľovstvo, zimný
semester 2012/13
12. FEHÉROVÁ Barbora, scénografia, ASP Krakow, Poľsko, zimný semester 2012/13
13. DE ÁVILA Ricardo Nuno Espinola, Portugalsko, pracovná stáž, Katedra bábkarskej tvorby, zimný
semester 2012/13
14. UZSÁK David, Katedra herectva, RBC Londýn, Veľká Británia, letný semester 2013
15. STRAPKOVÁ Veronika, katedra herectva, RBC Londýn, Veľká Británia, letný semester 2013
16. DOBROVODSKÝ Ivo, réžia a dramaturgia, JAMU, Brno, Česká republika, zimný semester 2013/14
17. HORVÁTHOVÁ Katarína, Bábkarska réžia a dramaturgia, Málaga, Španielske kráľovstvo, zimný
semester 2013/14
18. CHAPARROVÁ Patrícia, Katedra divadelných štúdií, Sorbonne Nouvelle, Paríž, Francúzska
republika, zimný semester 2013/14
19. JAVORKOVÁ Mária, bábkarska scénografia, Lisabon, Portugalsko, zimný semester 2013/14
20. JÓKAI Ágnes, herectvo, Budapešť, Maďarská republika, zimný semester 2013/14
21. KAMENSKÁ Karolína, bábkarska scénografia, Porto, Portugalsko, zimný semester 2013/14
22. FÉLOVÁ Linda, Katedra divadelných štúdii, DAMU, Praha, Česká republika
23. BALÁZSOVÁ Adriana, Katedra div. manažmentu, Goldsmiths, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, zimný semester 2013/14
24. NAGYOVÁ Gréta, Katedra div. manažmentu, Goldsmiths, Londýn, Spojené kráľovstvo Veľkej
Británie a Severného Írska, zimný semester 2013/14
25. SOPKOVÁ Tamara, DAMU, Praha, Česká republika, zimný semester 2013/14
prijatí:
1. STACH Libor, JAMU, Brno, Česká republika, herectvo, zimný semester 2012/13
2. LEMOS Ines Carvalho e, Španielske kráľovstvo, Katedra Divadelného manažmentu a Projekt Čechov,
letný semester 2013
3. SOARES Carla Freire, Španielske kráľovstvo, Katedra Divadelného manažmentu a Projekt Čechov,
letný semester 2013
4. SAARI Soili, Fínsko, Katedra scénografie, letný semester 2013
5. JERŠINOVEC Kalvdija, Slovisnko, Katedra scénografie a Projekt Čechov, letný semester 2013
6. ZDONEK Agnieszka, Poľská republika, Katedra scénografie a Projekt Čechov, letný semester 2013
7. PETRIKAITE Danguole, Litva, Projekt Čechov, letný semester 2013
8. ŽIBAITYTE Ruta, Litva, Projekt Čechov, letný semester 2013
9. RAMOS Wendy Garcia, Španielske kráľovstvo, Projekt Čechov, letný semester 2013
10.REX Sandra, Španielske kráľovstvo, Projekt Čechov, letný semester 2013
11.HERNÁNDEZ Victor, Španielske kráľovstvo, Projekt Čechov, letný semester 2013
12.BJARNASON Daniel Thor, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Projekt Čechov, letný
semester 2013
13.HARRIS Eliza Shore, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Projekt Čechov, letný
semester 2013
14.SHULTE Jule Greta, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Projekt Čechov, letný
semester 2013
13
15.NEALE Lucie Anne, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Projekt Čechov, letný
semester 2013
16.BRIMBLE Nicholas, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Projekt Čechov, letný
semester 2013
17.TREVETHAN Rory Foster, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Projekt Čechov, letný
semester 2013
18.CRANE Rachel, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Projekt Čechov, letný semester
2013
19.ŽIRNOVSKAJA Katerina, Ruská federácia, Katedra divadelného manažmentu, letný semester 2013
20.RODRIGUEZ Julie, Francúzska republika, Katedra divadelných štúdii, zimný semester 2013/14
PRACOVNÉ STÁŽE ŠTUDENTOV
1. KUŠTEK Radovan, Filosofický ústav, Praha, Česká republika, 24. 6. - 24. 9. 2013
2. FERIANCOVÁ Nina, ND Praha, Praha, Česká republika, od 01. 10. 2013
PEDAGOGICKÉ MOBILITY
1. prof. HLEDÍKOVÁ Ida ,Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Chorvátsko, 03-06.máj 2013.
2. doc. Mgr. art. WARADZINOVÁ Svetlana,školenie ENCATS, prelom 28.10. – 03.11.2013, Brusel,
Belgicko
HOSŤOVANIE ZAHRANIČNÝCH PEDAGÓGOV, PREDNÁŠKY
1. SCHNAUDER Ludwig, Dr.University of Vienna, Viedeň, Rakúsko, v rámci medzinárodnej konferencie
Shakespeare v strednej Európe, VŠMU, Bratislava, Slovenská republika, 28.11.2013.
2. KYSELOVÁ Eva, Mgr.DAMU, Praha, Česká republika, v rámci medzinárodnej konferencie Shakespeare
v strednej Európe, VŠMU, Bratislava, Slovenská republika, 28.11.2013.
3. FABISZAK Jacek, prof.Adam Mickiewicz University, Poznaň, Poľsko, v rámci medzinárodnej
konferencie Shakespeare v strednej Európe, VŠMU, Bratislava, Slovenská republika, 28.11.2013.
4. KUNDEROVÁ Radka, Mgr.JAMU, Brno, Česká republika, v rámci medzinárodnej konferencie
Shakespeare v strednej Európe, VŠMU, Bratislava, Slovenská republika, 28.11.2013.
5. MINIER Márta, Dr.University of South Wales, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska,
v rámci medzinárodnej konferencie Shakespeare v strednej Európe,VŠMU, Bratislava, Slovenská
republika, 28.11.2013.
6. REUSS Gabriella, Dr.Pázmány Péter Catholic University, Piliscsaba, Maďarsko, v rámci medzinárodnej
konferencie Shakespeare v strednej Európe, VŠMU, Bratislava, Slovenská republika, 28.11.2013.
7. KORUN Janja, doc.Univerzita v Ľubľane, Slovinsko, v rámci projektu Čechov, DF VŠMU, letný semester
08.03. – 15.05.2013
ŠTUDIJNÉ POBYTY, KONFERENCIE PEDAGÓGOV A VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
1. doc. Dr. BAKOŠOVÁ HLAVENKOVÁ Zuzana, PhD.Stavovské divadlo a jeho história, Medzinárodná
konferencia, DAMU, DÚ Praha, Stavovské divadlo.Praha, Česká republika, 18. 04. – 21.04.2013
2. doc. PhDr. LINDOVSKÁ Nadežda, PhD.účastníčka diskusií divadelného festivalu ZLATÁ MASKA,
RUSSIAN CASE, Moskva, Ruská federácia, 04. – 08. 04. 2013link:
http://eng.goldenmask.ru/stat.php?id=105
ÚČASŤ V MEDZINÁRODNOM UMELECKOM ALEBO VEDECKOM PROJEKTE:
doc. PhDr. LINDOVSKÁ Nadežda, PhD.,Spolupracovníčka a konzultantka projektu Contemporary Central
European Theatre: Document/ary versus Postmemory: (09. 2012 – 09. 2013)
14
C/ UMELECKÁ ČINNOSŤ FAKULTY - ŠTUDENTI
PREHĽAD PREMIÉR DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ (ROČNÍKOVÝCH A ZÁVEREČNÝCH PRÁC)
Za sezónu 2012/13 (teda sept.2012 – jún 2013)
Premiéry ročníkových, bakalárskych a absolventských predstavení
6 + 11
Reprízy
39 + 77
Počet predstavení uvedených na zahraničných festivaloch a prehliadkach
1 + 3
Počet predstavení uvedených na domácich festivaloch, prehliadkach a
0 + 7
hosťovanie v slovenských divadlách
Celkom odohratých
46 + 98
ZA OBDOBIE SEPTEMBER - DECEMBER 2013
Premiéry ročníkových, bakalárskych a absolventských predstavení
Reprízy
Počet predstavení uvedených na zahraničných festivaloch a prehliadkach
Počet predstavení uvedených na domácich festivaloch, prehliadkach a
hosťovanie v slovenských divadlách
Celkom odohratých
od 1.1.2013 do 31.12.2013
Premiéry ročníkových, bakalárskych a absolventských predstavení
Reprízy
Počet predstavení uvedených na zahraničných festivaloch a prehliadkach
Počet predstavení uvedených na domácich festivaloch, prehliadkach a
hosťovanie v slovenských divadlách
Celkom odohratých
6
55
0
7
68
11
77
3
7
+ 6
+ 55
+ 0
+ 7
98 + 68 = 166
PREMIÉRY DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ (január – december 2013)
1. Zuzana Ferenczová – Vyskočiť z kože
Réžia a dramaturgia: Mgr. art. Peter Palik, ArtD., asistent réžie: Zuzana Kollárová, scéna, bábky, kostýmy: Zuzana
Kadlčáková, hudobný mix: M. Macko, produkcia: Adriana Ružičková
Hrajú: Alžbeta Kamasová, Alena Vojteková, Mária Rogoňová, Michaela Kučerková
pedagogické vedenie: prof. Ján Uličiansky, doc. Svetlana Waradzinová
premiéra: 7.1.2013, Divadlo Lab
2. Ingrid Lausund – Zachráň si svojho Afričana
réžia: Roman Maroš, dramaturgia: Lenka Garahová, preklad: Elena Súkeniková, úprava: Lenka Garajová, scéna:
Ema Teren, kostýmy: Monika Dlugošová, produkcia: Palo Pilař, Iveta Konýčková
hrajú: ŠimonFerstl, Dominika Zeleníková, Jana Kovalčíková, Jaroslav Kysel, Tomáš Turek
pedagogické vedenie: Mgr. art Peter Šimun, doc. Ján Štrbák, prof. Ciller, prof. Čanecký, doc. Waradzinová
premiéra: 28.1.2013, Divadlo Lab
3. Anna Saavedra – Fajčiarky a spasiteľky
Preklad a réžia: Marián Amsler, dramaturgia: Lenka Garajová, Libor Hanzalík, scéna a kostýmy: Veronika Ďurišová,
Laura Štorcelová, hudobná spolupráca: Slavo Solovič, pohybová spolupráca: Stanka Vlčeková, ArtD. produkcia:
Adam Válek, Andrej Fábik
hrajú: Alexandra Palatínusová, Dominika Kavaschová, Anna Nováková, Petra Molnárová, Otto Culka, Lukáš
Pavlásek, Jakub Lorencovič/Michal Kalafut
pedagogické vedenie: prof. Emil Horváth, prof. Ľubomír Vajdička, doc. Ján Štrbák, prof. Milan Čorba, prof. Jozef
Ciller, doc. Jan Kocman, doc. Svetlana Waradzinová, Mgr. art. Zuzana Stranovská
premiéra: 25.2.2013, Divadlo Lab
15
4. Sławomir Mrożek - Proroci
Réžia a dramaturgia: Andrea Bučková, Michael Vyskočáni, preklad: Jana Gibalová, scéna: Zuzana Hudáková,
kostýmy: Ľudmila Bubánová, produkcia: Hana Kopkášová, Veronika Ludrovská
hrajú: Richard Autner, Lukáš Dóza, Daniel Fischer, Dominik Gajdoš, Matúš Kvietik, Anna Nováková, Lukáš Pelč,
Daniel Žulčák
pedagogické vedenie: prof. Vladimír Strnisko, Mgr. art. Martin Ondriska, ArtD., doc. Ingrid Timková, prof. Emil
Horváth, prof. Emília Vášáryová, doc. Zuzana Kronerová, prof. Jozef Ciller, prof. Milan Čorba, doc. Jan Kocman, doc.
Svetlana Waradzinová
premiéra: 25.3.2013, Štúdio Burkovňa
5. William Shakespeare – Macbeth: Hra o bastardoch
Úprava a réžia: Tomáš Procházka, preklad: Jozef Kot, dramaturgia: Pavol Száz, scéna: Ľudmila Bubánová, kostýmy:
Zuzana Hudáková, pohybová spolupráca: Sumako Koseki, Marta Poláková, produkcia: Patrícia Kamenická, Veronika
Ludrovská
Hrajú: Šimon Ferstl/Tomáš Grega, Katarína Andrejcová/Michaela Halcinová, Tomáš Pokorný/Karol Tóth, Jaroslav
Kyseľ/Branislav Mosný, Kristína Svarinská/Jana Kovalčíková, Noel Czuczor/Tomáš Turek, Dominika Zeleníková/Lucia
Molnárová, Ágnes Jókai, Paula Staroňová, Matúš Kvietik, Alexandra Palatínusová (hlas), tanečníci HTF
pedagogické vedenie: prof. Ľubomír Vajdička, doc. Ján Štrbák, Mgr. art. Martin Ondriska, ArtD., Mgr. art. Peter
Mankovecký, Mgr. art. Peter Šimun, prof. Milan Čorba, prof. Peter Čanecký, doc. Jan Kocman, doc. Svetlana
Waradzinová
premiéra: 8.4.2013, Divadlo Lab
6. Caryl Churchill – Top Girls
Réžia: Viktor Varga, dramaturgia: Mgr. art. Zdenka Pašuthová, ArtD., Mgr. art. Martin Ondriska, ArtD., preklad:
Viktor Varga, Filip Schwarz, hudba: Zita Orlická, choreografia: doc. Elena Lindtnerová, scéna: Jakub Branický,
kostýmy: Tatiana Holienková, produkcia: Magdaléna Čisárová, Filip Fleischer
hrajú: Paula Bakoš, Michaela Halcinová, Jana Kovalčíková, Kristína Svarinská, Dominika Zeleníková, Katarína
Andrejcová, Ágnes Jókai, Tomáš Turek, Šimon Ferstl, Jaroslav Kyseľ, Tomáš Grega, Noël Czuczor, Roman Maroš,
Tomáš Pokorný
pedagogické vedenie: prof. Ľubomír Vajdička, doc. Ján Štrbák, Mgr. art. Peter Mankovecký, Mgr. art. Peter Šimun,
prof. Jozef Ciller, doc. Jan Kocman, doc. Svetlana Waradzinová
premiéra: 29.4.2013, Divadlo Lab
7. Didier Kaminka – Osamelosť futbalového brankára
Réžia a dramaturgia: Michal Jasaň, preklad: doc. PhDr. Elena Flašková, scéna a kostýmy: Jakub Branický, zvuková
spolupráca: Ondrej Kaprálik, Adam Kuruc, produkcia: Veronika Poláková, Veronika Ludrovská
hrajú: Pavol Gmuca
pedagogické vedenie: prof. Emil Horváth, prof. Jozef Ciller, doc. Svetlana Waradzinová
premiéra: 15.4.2013, Štúdio Burkovňa
8. Jozef Mokoš - Jasietka
réžia: Paula Gejdošová, dramaturgia: Eva Vokounová, úprava: doc. Jozef Mokoš, scéna: Peter Halik, kostýmy: Anna
Poláková, bábky: Mária Stanko, hudba: Milan Spodniak, produkcia: Dominika Zelinková, Lenka Görfölová
hrajú: Miroslava Čanecká, Martin Kollár, Lucia Pohronská, Branislav Mosný, Klára Jediná, Peter Tilajčík, Lenka
Švolíková, Miroslav Mihálek
Pedagogické: Mgr. art. Mária Kecskésová, Mgr. art. Peter Palík, ArtD., doc. Jozef Mokoš, Mgr. art. Eva Farkašová,
doc. Svetlana Waradzinová
premiéra: 15.4.2013, Štúdio 1
9. Zuzana Kollárová – Skrotenie zlej ženy alebo Recept na lásku
Scenár a réžia: Zuzana Kollárová, scénografia: Katarína Sliacka, hudba: Ján Kružliak, produkcia: Lenka Gӧrfӧlová,
Alfonz Kobielsky, asistent réžie: Lukáš Pavlikovský, asistent scénografie: Karolína Kamenská, Mária Javorková
hrajú: Ján Jozéfek, Jozef Štupák, Igor Švaňa, Martina Slobodová, Andrea Kramárová, Oľga Hincová, Natália
Kaizerová, Michal Zeman, Alica Bukovčanová
pedagogické vedenie: prof. Ján Uličiansky, doc. Svetlana Waradzinová, doc. Jozef Mokoš
premiéra: 22.4.2013, Štúdio 1
10. Jean Genet - Slúžky
16
Réžia: Pavol Száz, dramaturgia: Eva Pevná, preklad: Mária Fristáková, Vladimír Fišera scéna a kostýmy: Katarína
Sliacka, produkcia: Lenka Görfölová
hrajú: Marta Maťová, Michaela Čilíková, Zuzana Kollárová
pedagogické vedenie: doc. Svetlana Waradzinová, doc. Ingrid Timková, prof. Vladimír Strnisko
premiéra: 2.5.2013, Štúdio Burkovňa
11. Silvia Vollmannová – Hola, Madrid!
Scenár a réžia: Silvia Vollmannová, dramaturgia a scénografia: Daša Krištofovičová, Produkcia: Hana Kopkášová
hrajú: Lýdia Petrušová
pedagogické vedenie: prof. Ján Uličiansky, prof. Petr Matásek, Mgr. art. Barbora Zamišková, ArtD.
premiéra: 6.5.2013, Štúdio 1
12. Urs Widmer – Top Dogs
Preklad: Roman Olekšák, réžia a úprava: doc. Ingrid Timková, svetelný dizajn: Adam Cisár, kostýmy: Barbara
Feherová, produkcia: Zuzana Hrdličková, Filip Kuchar
hrajú: Robert Roth a.h., Michal Thomasy, Cyril Žolnír, Jozef Jurčišin-Kukľa, Matúš Kvietik, Marta Maťová, Dominik
Gajdoš, Lukáš Pelč
pedagogické vedenie: doc. Ingrid Timková, doc. Svetlana Waradzinová
premiéra: 27.5.2013, Divadlo Lab
13. Peter Shaffer – Čierna komédia
Réžia a dramaturgia: Juraj Bielik, Anton Korenči, preklad: Miloš Pietor, úprava: Juraj Bielik, scéna: Adam Cisár,
kostýmy: Miroslav Král, produkcia: Filip Kuchar, Kristína Zátrochová
hrajú:Michal Thomasy/Cyril Žolnír, Cyril Žolnír/Michal Thomasy,Veronika Strapková/Michaela Čillíková, Tajna
Persić/Júlia Kováčiková, Lukáš Pelč, Jozef Jurčišin-Kukľa, Marta Maťová, Dominik Gajdoš
pedagogické vedenie: doc. Ingrid Timková, prof. Peter Čanecký, doc. Svetlana Waradzinová, Mgr. art. Anton
Korenči, ArtD., Mgr. art. Juraj Bielik, ArtD.
premiéra: 28.10.2013, Divadlo Lab
14. Nikolaj Vasilievič Gogoľ - Revízor
Réžia: Mária Froncová, dramaturgia: Jana Smokoňová, preklad: Dana Lehutová, scéna: Ema Teren, kostýmy:
Martina Golianová, produkcia: Veronika Ludrovská, Katarína Thalerová
hrajú: Richard Autner, Jana Labajová, Viktória Predanociová, Juliána Oľhová, Barbora Andrešičová, Matej
Marušin/Michal Tomasy, Éva Szücz, Martin Durkáč, Dávid Uszák, Pavol Šimun, Michal Koleják, Tomáš Magát,
Barbora Drozdová
pedagogické vedenie: prof. Emília Vášáryová, doc. Zuzana Kronerová, prof. Juraj Nvota, doc. Miroslava Čibenková
Nvotová, prof. Jozef Ciller, prof. Peter Čanecký, doc. Jan Kocman, doc. Svetlana Waradzinová, akad. soch. Oleg
Fintora
premiéra: 8.11.2013, Divadlo Lab
15. Michał Walczak - Amazónia
réžia: Roman Maroš, dramaturgia: Lenka Garahová, preklad: Adriana Tothiková, úprava: Lenka Garajová, scéna:
Palo Pilař, kostýmy: Ema Teren, produkcia: Iveta Konýčková, Peter Kováčik
hrajú: Šimon Ferstl, Dominika Zeleníková, Jana Kovalčíková, Jaroslav Kysel, Tomáš Turek, Tomáš Grega, Tomáš
Pokorný
pedagogické vedenie: Mgr. art Peter Šimun, doc. Ján Štrbák, prof. Ciller, prof. Čanecký, doc. Waradzinová
premiéra: 9.12.2013, Divadlo Lab
16. Miguel de Cervantes Saavedra – Ja, Don Quijote!
Réžia: Mgr. art. Peter Palik ArtD., dramaturgia: Tatiana Mravcová, scéna: Dorota Sykorjaková, kostýmy: Dorota
Sykorjaková, produkcia: Alfonz Kobielsky, Igor Kmiť
hrajú: Lukáš Tandara, Andrej Sisák, Jakub Lužina, Miroslav Mihálek, Kristína Mackovčáková, Miriam Ryšavá
pedagogické vedenie: Mgr. art. Peter Palik ArtD., doc. Svetlana Waradzinová
premiéra: 3.12.2013, Štúdio 12, Divadelný ústav
17. Jozef Mokoš – Jánošík? Jánošík! Jánošík...
réžia: Lukáš Pavlikovský, dramaturgia: Jan Homolka, scéna, bábky a kostýmy: Ivana Macková, Mária Stanko, hudba:
Eugen Gnoth, hudobný doprovod: Milan Spodniak, produkcia: Ľudmila Kružliaková, Denis Farkaš
hrajú: Martin Kollár, Peter Tilajčík, Jan Homolka, Miroslava Čanecká, Lýdia Petrušová, Klára Jediná, Lucia
Pohronská, Lenka Švolíková/Alica Bukovčanová
17
pedagogické vedenie: doc. Jozef Mokoš, prof. Ján Uličiansky, prof. Anna Cigánová-Podobová, MgA. Marica
Mikulová, MgA. Miroslav Duša, Mgr. art. Jana Rychlá, doc. Svetlana Waradzinová
premiéra: 13.12.2013, Štúdio 1
18. V. Oravsky, K. P. Larsen – Vtákoviny
Réžia: Mgr. art. Naďa Uherová, dramaturgia: Silvia Vollmannová, preklad: Alexandra Oravská Sandstrőmová, scéna,
bábky, kostýmy: Silvia Balážová, Patrícia Jakubová, Zuzana Oravcová, produkcia: Alfonz Kobielsky, Alena Pitlová
Hrajú: Igor Švaňa, Alica Bukovčanová, Oľga Hincová, Ján Jozéfek, Natália Kajzerová, Andrea Kramárová, Martina
Slobodová, Jozef Štupák, Michal Zeman
pedagogické vedenie: prof. Ján Uličiansky, doc. Svetlana Waradzinová
premiéra: 19.12.2013, Divadlo Lab
DOKTORANTI
UMELECKÉ DIELA A UMELECKÉ VÝKONY
V ZAHRANIČÍ
1. ZZX Brutovský ,L. Mgr.Löhle, Philipp: Praporky ve větru (Hra pro celou rodinu), réžia inscenácie,
Městské divadlo Kladno, 19. 10. 2013http://www.divadlokladno.cz/index.php?page=210&id=154,
110 min. EUCA19110
2. YXX Šafaříková,K.Mgr.art, Zápisnice s Ikarom, réžia: Silvester Lavrík, Divadlo Viola Praha, 17.5. 2013
http://www.divadloviola.cz/index.php?p=pred&ID=5&SID=18&d=98 EUCA22023
3. Seršić ,H.Mgr.art.,1. Sarin babin vir; Marijana Nola, režija: Robert Raponja; herec Divadlo Požega 13.
3. 2013
4. Dóšová Z, Mgr.,Viktor Haim:Hazárdkeringő, postava: Nő, na programe divadla Cervinus Teátrum,
premiéra:12. októbra 2012.
5. Dóšová Z, Mgr.,Belinski-Gulyás – Varga: Perinbaba-musical, postava: Perinbaba, divadla Cervinus
Teátrum ,začiatok skúšobného obdobia 20. augusta 2013.
DOMA
1. ZZY Brutovský ,L. Mgr. Picard, Louis-Benoit, Schiller Friedrich: PARAZIT - UMENIE PRERAZIŤ, réžia,
Divadlo Andreja Bagara, premiéra 16. 4. 2013, EUCA22033
2. ZZY Vlčeková,S.Mgr.art.,SKDMartin – „Akvabely“,D.Drábek,réžia R.Balek,24.5.2013,choreografia
http://www.divadlomartin.sk/files/pdf/1019-aqua_buletin.pdf EUCA21960
3. ZZY Vlčeková,S.Mgr.art., Dostojevskij, F.M.: Bratia Karamazovovci ,choreografia,SND Bratislava,
13.04.2013,270.min.,http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=12_bratia EUCA20039
4. ZZY Vlčeková,S.Mgr.art., , Rossini Gioacchino: Barbier zo Sevilly,choreografia, SND
Bratislava,08.02.2013,165 min.,http://www.snd.sk/?opera&predstavenie=29_barbier&termin=5381
EUCA20041
5. ZZY Vlčeková,S.Mgr.art., Gindl, Eugen : Karpatský thriller, réžia, Činohra SND, 13.a 14.november 2013
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=03_thriller&termin=5986 EUCA20043
6. ZZY Režný,M.Mgr.art.DOSTOJEVSKIJ, F.M.: Zločin a trest. Réžia: E. Kudláč. Dramaturgia: D.
Abrahámová. (Premiéra: MD Žilina, 8.3.2013) Dramat. postava: Raskoľnikov
http://www.divadlozilina.eu/files/pdf/1933-md-zlocin-a-trest-bull-txt-2013-1.pdf EUCA21965
7. ZZY Režný,M.Mgr.art.LOHER, D.: Modrofúz. Réžia: E. Kuldáč. (Premiéra: MD Žilina, 1.6.2013)
8. dramat. postava: Henrich
9. http://www.divadlozilina.eu/repertoar?x=62575675645430304a6d6c6b50545979
10.EUCA22029
11.ZXV Vlčeková,S.Mgr.art., Studio tanca BB,“7choreografov“,5.-6.4.2013,choreografia
http://www.studiotanca.sk/repertoar-36.html EUCA21962
12.YZV Baranová Katarína , Mgr.art .Divadlo Ludus: podľa hry T.Rozevicza upravil P.Kuba:
Folderhttp://www.ludusdivadlo.sk/index.php?hra=77, EUCA22032
13.YZV Šafaříková,K.Mgr.art, Rozewicz, Tadeusz: Folder, réžia: Peter Kuba, Divadlo Ludus, Bratislava,
11.2.2013 http://www.ludusdivadlo.sk/index.php?hra=77 EUCA21967
14.Vlčeková,S.Mgr.art., PAT – „Untitlet“,réžia S.Daubnerova,28.3.2013,Sluk,choreografia,
18
15.Stranovská Z.,Mgr.art.,Asistentka produkcie - Deti – celovečerný film - réžia: Jaro Vojtek, scénar:
Marek Leščák (premiéra koniec roka 2014)
16.Stranovská Z.,Mgr.art.,Asistentka vedúcej výroby – Mirage – maĎarsko/slovenský celovečerný film –
réžia a scénár: Szabolcs Hajdu
17.Stranovská Z.,Mgr.art.,Produkcia – Rozhodcovia – divadelná inscenácia – réžia Peter Mankovecký,
autor textu: Zoltán Egressy
18.Krasula, J.Mgr.art.,I.Bauersima: Norway.today – Loď – Divadlo v podpalubí, 2013
19.Krasula, J.Mgr.art.,Tischler – Richtárech-Krasula: Osem rozhnevaných žien – pôvodný školský muzikál,
SKDK Topoľčany, 2013
20.Krasula, J.Mgr.art.,I.Sajko – Žena – bomba – ročníková práca, SKDK Topoľčany, 2013
21.Maťo, P.,Mgr.SĽUK; Krížom - krážom ; inscenovaný hudobno-tanečný program; réžia (svetové
premiéry: 23 a 24 mája 2013) ; Divadlo SĽUK a Mestské divadlo DPOH
22.Dóšová Z, Mgr.,Moliére: Tartuff, divadelný súbor: Rivalda, Dunajská Streda, ,réžia ,premiéra: 20.
szeptembra 2013.
23.Dóšová Z, Mgr.,Shakepeare: Sen noci svätojánskej, Umelecká škola v Sarvaši,réžia, premiéra 19. júna
2013
24.Ptačín, J.,Mgr.art.JaOnMi CreatureS – realizácie v oblasti architektúry, scénografie, svetelného
dizajnu
25.Uherová,N.Mgr.art., Ch. Gluck – Orfeus v podsvetí, dramaturgia a spolu-réžia, KBT a HTF VŠMU,
Bateliér 18. október 2012
PREZENTÁCIA UMELECKÉHO VÝKONU NA DOMÁCOM ALEBO MEDZINÁRODNOM PODUJATÍ
V ZAHRANIČÍ
1. Brutovský, L.,Mgr.art., A. N. Ostrovskij - Výnosné miesto,Theaterkarussel (Viedeň),11.11.2012
2. Brutovský, L.,Mgr.art., A. N. Ostrovskij - Výnosné miesto Setkání/Encounter (Brno) 16.04.2013
3. Brutovský, L.,Mgr.art., A. N. Ostrovskij - Výnosné miesto Zlomvaz (Praha) 8.05.2013
4. Brutovský, L.,Mgr.art., A. N. Ostrovskij - Výnosné miesto Твой Шанс (Moskva)21.05.2013
5. Vlčeková, S.,Mgr.art„ „ProArt festival“,Brno – „Kolísky“Debris company, 22.7.2013
6. Šafaříková,K.Mgr.art, Metropolka znovu otvorená!, réžia: Silvester Lavrík, Svět knihy Praha 2013,
18.5.2013
7. Krasula, J.Mgr.art Medzinárodný div.festival Holzhausen, Rakúsko – B.Brecht: Malomeštiakova
svadba
8. Dóšová Z, Mgr.,Cervinusfest,12 -22. júla 2013.predstavenie: Harding:Ocelové magnólie, 14.06.2013.
scenické divadlo:Ivan Holub:Pohreb,17.06.2013.
DOMA
1. Vlčeková, S.,Mgr.art„Otvárací ceremoniál EHMK 2013 Košice“, autor Vlk,Vlčeková,Kollar,20.1.2013
2. Vlčeková, S.,Mgr.art„ „Otvárací ceremoniál EHMK 2013 Košice, „Kolísky“,režia J.Vlk, 1.1.2013
3. Vlčeková, S.,Mgr.art„ „Medzinárodná konferencia siete INSITU a festival USE the SITY“ – „EPIC“,site
specific,22.5.2013
4. Vlčeková, S.,Mgr.art„ „Návrat vody do mesta“ v rámci EHMK 2013 Košice, -„WOTTER“, 22.6.2013
5. Šafaříková,K.Mgr.art, Letné literárne láskanie: Netrestaj ma láskou, réžia: Silvester Lavrík, Lisztov
pavilón UK Bratislava, 28.7. 2013
6. Krasula, J.Mgr.art.,M.Bulgakov: Psie srdce, Divadlo A a divadlo Shanti Prievidza – 2.miesto na
celoslov. súťaži Exit Levoča 2013, Scénická žatva 2013
7. Uherová,N.Mgr.art., Ch. Gluck – Orfeus v podsvetí, dramaturgia a spolu-réžia, festival HTF VŠMU
„Orfeus“, október 2012
8. Uherová,N.Mgr.art., N. Uherová – O šťastí v hre, dramaturgia a réžia, festival Cigánsky Bašavel
29. 8. 2013
19
OCENENIA
1. BRUTOVSKÝ Lukáš, A. N. Ostrovskij: VÝNOSNÉ MIESTO, Cena Marty 2013 za réžiu, Za vystihnutie
ducha predlohy v rámci súčasných spoločenských tém. ENCOUNTER 2013medzinárodný festival
divadelných škôl, 16. - 20. 04. 2013, Brno, Česká republika
2. Dominika Kavaschová (študent) Cena Dosky 2013 v kategórii Objav sezóny za postavu Máše
v inscenácii Fajčiarky a spasiteľky, Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava
3. Tom Ciller nominácia na Cenu Dosky 2013 v kategórii Najlepšia scénografia za scénu
v inscenácii Matkina Guráž, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
4. Silvia Vollmannová nominácia na Cenu Dosky 2013 v kategórii Objav sezóny za text a réžiu
inscenácie Hola, Madrid!, Divadelná fakulta VŠMU, Bratislava
5. Režný,M.,Mgr.art.,Cena Literárneho fondu za dramatickú postavu syna v inscenácii Beat (Mestské
divadlo v Žiline).
ÚČASŤ NA RIEŠENÍ GRANTOVÝCH PROJEKTOV
ZAHRANIČNÉ
1. Dóšová Z, Mgr.,názov: Működési Pályázat, poskytovateľ: NKA( Národný kultúrny fond) 01.02.2013.04.15. 2013.
2. Dóšová Z, Mgr.,názov: EU- TÁMOP - 3.2.13-12-1-0058,(ministerstvo:EMMI)15.09.2012 - 20.08.2013
DOMÁCE
1. Stranovská,Z.Mgr.art.,Účasť Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave na
festivale Zlomvaz 2013 v Prahe a intenzívna celoročná česko-slovenská spolupráca, prezentácia
slovenského umenia v Českej republike, MKSR – január – september 2013
2. Stranovská,Z.Mgr.art.,Účasť Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave na
medzinárodnom festivale divadelných škôl SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2013 v Brne a spolupráca DF VŠMU
a DiFa JAMU v roku 2013, MKSR – január – september 2013
3. Stranovská,Z.Mgr.art.,Inscenácia VÝNOSNÉ MIESTO na medzinárodnom divadelnom festivale YOUR
CHANCE v Moskve (International Moscow Theatre Festival of the best student and postdegree
performances "YOUR CHANCE"), MKSR – január – september 2013
4. Stranovská,Z.Mgr.art.,Oživenie pouličného divadla na Slovensku – (William
5. Shakespeare – Skrotenie zlej ženy), MKSR – január – december 2013
6. Stranovská,Z.Mgr.art.,Fajčiarky a spasiteľky, MKSR – január – jún 2013
7. Stranovská,Z.Mgr.art.,Caryl Churchill - Top Girls, MKSR – január – december 2013
8. Oslancova J.Mgr.art.Monitoring divadiel na Slovensku, grant MKSR, január 2012- december 2012
9. Oslancova J.Mgr.art.Monitoring divadiel na Slovensku, grant MKSR, január 2013- december 2013
10.Oslancova J.Mgr.art.Cestovný grant na podporu mobility slovenskej divadelnej kritiky, grant MKSR,
január 2012- október 2012
11.Oslancova J.Mgr.art.Cestovný grant na podporu mobility slovenskej divadelnej kritiky, grant MKSR,
grant MKSR, január 2013- december 2013
12.Oslancova J.Mgr.art.Projekt Teoretici v praxi, grant MKSR, január 2012- december 2012
13.Krasula, J.Mgr.art projekt: Scénická žatva 2013 – zahraničná časť, MK SR, december 2012 –
september 2013
UMELECKÉ A EDUKAČNÉ PROJEKTY
V ZAHRANIČÍ
1. Vlčeková, S.,Mgr.art„ProArt festival, Praha, workshop – technika súčasneho tanca, 28.7-4.8.2013
2. Ptačín, J.,Mgr.art.Instituut Lichtontwerpen, Amsterdam, Holandsko,účasť a asistovanie pri viacerých
workshopoch a projektoch inštitútu
3. Ptačín, J.,Mgr.art.Erco educators workshop, jún 2013, Ludenscheid Nemecko,účasť na medzinárodnej
konferencii, prednáška
4. Uherová,N.Mgr.art., Methodika 2012, Cyprus 16.-23.9 2012, účastníčka praktického režijného a
hereckého výskumu na tému „Čas a priestor v divadle“ pod vedením Alejandra Gonzales Puché
20
(Columbia), medzinárodný projekt sa konal pod záštitou Rectus centra Cyprus, ktoré patrí pod
AKTZENT Berlín prof. Dr. Jurija Alschitza a Christine Schmalor
5. Dóšová Z, Mgr.odborné vedenie projektu EU- TÁMOP - 3.2.13-12-1-0058 17.08.2013
6. Dóšová Z, Mgr.organizácia divadelného programu letného festivalu: Tokajhegyalja Fesztivál 2013
7. Dóšová Z, Mgr.organizácia letného festivalu CERINUSFEST 2013
DOMA
1. Uherová,N.Mgr.art., Metamorphoses of Puppetry 1, 9-10. jún 2013, odborný príspevok na
medzinárodnej bábkarskej konferencii (UNIMA)
2. Ptačín, J.,Mgr.art.Workshop svetelného dizajnu, jún 2013, LAB,organizácia, prednášky a vedenie
praktického kurzu
3. Uherová,N.Mgr.art., „O tvorení sveta“ (prázdninový workshop), marec 2013, Divadlo Ludus, pedagóg
divadelného workshopu pre deti
4. Uherová,N.Mgr.art., Divé maky o.z. , nepravidelne celoročne, pedagóg pre oblasť divadelnej tvorby
v projekte pre talentované rómske deti zo sociálnej slabších rodín
ÚČASŤ NA DOMÁCOM / MEDZINÁRODNOM VEDECKOM, UMELECKOM PODUJATÍ
V ZAHRANIČÍ
1. STRÁNOVSKÁ Zuzana, ENCATS účasť na medzinárodnej konferencii, Antwerpy, Belgicko, 04.11.08.11.2013
2. OSLANCOVÁ Jana, ENCATS účasť na medzinárodnej konferencii, Antwerpy, Belgicko, 04.11.08.11.2013
3. UHEROVÁ Naďa, Medzinárodná doktorandská konferencia, JAMU, Brno, Česká republika, 22.- 23.
11.2013.
4. BREDEROVÁ Tatiana, Medzinárodná doktorandská konferencia, JAMU, Brno, Česká republika, 22.- 23.
11.2013.
5. BREDEROVÁ Tatiana, Letná škola združenia divadelníkov Ruskej federácie, Moskva, Ruská federácia,
31.05.2013 – 30.06.2013
6. PTAČÍN Ján, Medzinárodný seminár a workshop o vzdelávaní v oblasti svetleného dizajnu,
Lüdenscheid, Nemecko, 17.06 – 21. 06. 2013
7. PTAČÍN Ján, Medzinárodný workshop Světlo – akce, Duncan Centre, Praha, Česká republika, 29.11. –
01.12. 2013.
8. MIŠOVIC Karol, Stavovské divadlo a jeho história, Medzinárodná konferencia, DAMU, DÚ Praha,
Stavovské divadlo, Praha, Česká republika, 18. 04. – 21.04.2013
9. Ptačín, J.,Mgr.art.Erco educators workshop, jun 2013, Ludenscheid Nemecko,účasť na medzinárodnej
konferencii, prednáška
10.Krasula, J.Mgr.art.XV. Mondial du Theatre, Monako 2013 – Svetový festival amat. divadla – vedúci
odborného kolokvia – hodnotení festivalových predstavení
11.Mišovic,K.Mgr.Vernisáž o Viktorovi Šulcovi, 8.3.2013 v Úvalech pri Prahe, kurátor, úvodné slovo230
let Stavovského divadla v Praze, 18.−21.4.2013, účasť na konferencii
12.Mišovic,K.Mgr.Festival Zlomvaz, 8 – 11.5.2013, člen redakcie festivalového magazínu
Oslancova J.Mgr.art.Encatc annual conference „Networked culture“, 12-14 september 2012, Londýn,
účastníčka
DOMA
1. Oslancova J.Mgr.art.Vzdelávanie divadlom, medzinárodná vedecká konferencia, 21.-22.mája 2013,
Nitra, prezentovanie príspevku: Festival Istropolitana Projekt
2. Maťo, P.,Mgr. Medzinárodná konferencia : Premeny divadla (k umeleckému vývoju a zmene
spoločenských kontextov divadelnej tvorby),13. a 14. jún 2013 ,Malé kongresové centrum SAV,
Štefánikova 3, Bratislava.Nepublikovaný diskusný príspevok – Zamyslenie sa nad rozporom riaditeľa
a umelca v jednej osobe v štátnej umeleckej inštitúcie.
3. Mišovic,K.Mgr.Herodes a Herodias, Prítomnosť divadelnej minulosti. Divadelný ústav (september
2012 – december 2013)
21
4. Mišovic,K.Mgr.Oral history, Divadelný ústav (august 2013)
5. Mišovic,K.Mgr.Mária Bancíková, kolokvium (prezentácia: november 2013)
ORGANIZÁCIA UMELECKÉHO ALEBO VEDECKÉHO PROJEKTU
1. Dóšová Z, Mgr.organizácia divadelného programu letného festivalu: Tokajhegyalja Fesztivál 2013
2. Dóšová Z, Mgr.organizácia letného festivalu CERINUSFEST 2013
3. Dóšová Z, Mgr.umelecké vedenie slovenského národnostného divadla Cervinus Teátrum
v Sarvaši
od 15.09.2013
DOMA
1. Uherová,N.Mgr.art., festivalový denník Grimm, 5. Medzinárodný festival Bratislavského bábkového
divadla, šéfredaktorka denníka, 13.-16. Jún 2013
PREDNÁŠKY , WORKSHOPY
V ZAHRANIČÍ
1. Ptačín, J.,Mgr.art.,Instituut Lichtontwerpen, Amsterdam, Holandsko,prednáška: Aktálny stav a
tendencie svetelného dizajnu v regióne V4
2. Ptačín, J.,Mgr.art.Erco educators workshop, jun 2013, Ludenscheid Nemecko,prednáška: Posledných
100 rokov vývoja svetelných technológií
DOMA
1. Mišovic,K.Mgr.Workshop Katedry manažmentu pre študentov gymnázia Vazovova (29 – 30.5.2013)
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ, PREKLADY, UMELECKÉ TEXTY(ďalšia publikačná činnosť doktorandov v časti F)
PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ v rámci zahraničných pobytov:
1. KUŠTEK Radovan (1. ročník, mgr.TKDU)Festivalový denník Obratel č.1, medzinárodný festival
ZLOMVAZ 2013, DAMU, Praha, Česká republika, 08. – 11.05.2013.
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-1.pdf
2. KUŠTEK Radovan (1. ročník, mgr.TKDU)Festivalový denník Obratel č.3, medzinárodný festival
ZLOMVAZ 2013, DAMU, Praha, Česká republika, 08. – 11.05.2013.
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-3.pdf
3. KUŠTEK Radovan (1. ročník, mgr.TKDU)Festivalový denník Obratel č.4, medzinárodný festival
ZLOMVAZ 2013, DAMU, Praha, Česká republika, 08. – 11.05.2013.
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-4.pdf
4. KUŠTEK Radovan (1. ročník, mgr.TKDU),Festivalový denník Obratel č.5, medzinárodný festival
ZLOMVAZ 2013, DAMU, Praha, Česká republika, 08. – 11.05.2013.
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-5.pdf
5. GALDÍKOVÁ Lucia, (2.ročník, bc. TKDU)Festivalový denník Obratel č.2, medzinárodný festival Zlomvaz
2013, DAMU, Praha, Česká republika, 08. – 11.05.2013.
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-2.pdf
6. GALDÍKOVÁ Lucia, (2.ročník, bc. TKDU)Festivalový denník Obratel č.3, medzinárodný festival
ZLOMVAZ 2013, DAMU, Praha, Česká republika, 08. – 11.05.2013.
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-3.pdf
7. GALDÍKOVÁ Lucia, (2.ročník, bc. TKDU),Festivalový denník Obratel č.5, medzinárodný festival
ZLOMVAZ 2013, DAMU, Praha, Česká republika, 08. – 11.05.2013.
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-5.pdf
8. MIŠOVIC Karol (doktorand TKDU)Festivalový denník Obratel č.2, medzinárodný festival Zlomvaz 2013,
DAMU, Praha, Česká republika, 08. – 11.05.2013.
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-2.pdf
9. JURÁNI Miroslav, (1. ročník, mgr. TKDU)Festivalový spravodaj č. 1, 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
22
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/2013-2014/ost-ra-var-c11385630867.pdf
10.JURÁNI Miroslav, (1. ročník, mgr. TKDU)Festivalový spravodaj č. 2, 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/2013-2014/ost-ra-var-c21385630956.pdf
11.JURÁNI Miroslav, (1. ročník, mgr. TKDU)Festivalový spravodaj č. 3, 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/ost-ra-var-3-1385713631.pdf
12.JURÁNI Miroslav, (1. ročník, mgr. TKDU)Festivalový spravodaj č. 4, 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/2013-2014/os-ra-var-c41386055405.pdf
13.JURÁNI Miroslav, (1. ročník, mgr. TKDU)Festivalový spravodaj č. 5, 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/2013-2014/ost-ra-var-c51386055518.pdf
14.BREDEROVÁ Tatiana (doktorand TKDU)Festivalový spravodaj č. 1 , 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/2013-2014/ost-ra-var-c11385630867.pdf
15.BREDEROVÁ Tatiana (doktorand TKDU)Festivalový spravodaj č. 2 , 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/2013-2014/ost-ra-var-c21385630956.pdf
16.BREDEROVÁ Tatiana (doktorand TKDU)Festivalový spravodaj č. 3 , 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/ost-ra-var-3-1385713631.pdf
17.BREDEROVÁ Tatiana (doktorand TKDU)Festivalový spravodaj č. 4 , 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/2013-2014/os-ra-var-c41386055405.pdf
18.BREDEROVÁ Tatiana (doktorand TKDU)Festivalový spravodaj č. 5 , 17. ročník festivalu ostravských
divadiel OST-RA-VAR 2013, (termín festivalu 27. 11. - 30. 11. 2013), Ostrava, Česká republika.
link:http://www.ndm.cz/userfiles/archiv_priloh/clanky/loga-a-jine/2013-2014/ost-ra-var-c51386055518.pdf
Stať v zahraničnej vedeckej knižnej publikácii
Články v tlačených periodikách
1. Maťo, P.,Mgr.Kedy sa nažerú Vlkove hladné mačky? (Odcudzujúci experiment o bohatstve, chudobe
a hladných mačkách v jednej časti) – Monitoring slovenských divadiel; DÚ Bratislava.
http://www.theatre.sk/isrecenzie/783/97/Kedy-sa-nazeru-Vlkove-hladne-macky-Odcudzujuciexperiment-o-bohatstve-chudobe-a-hladnych-mackach-v-jednej-casti/?cntnt01origid=97/
2. Maťo, P.,Mgr.Priestorové psychofyzické metamorfózy v pohybe a tanci podľa Labana. KøD, február,
číslo 2 , roč. 7, 2013
3. Maťo, P.,Mgr.Choreografia o láske bez telesných a hudobných tónov. Hudobný život, máj, č. 5, roč.
14, 2013.
Články publikované elektronicky
Citácie a ohlasy na vedeckú/umeleckú prácu
V ZAHRANIČÍ
23
1. Brutovský, L.,Mgr.art.,HULEC, VLADIMÍR, Setkávání pokrevních bratrů, 15.5.2013
http://www.divadelni-noviny.cz/setkavani-pokrevnich-bratru
2. Brutovský, L.,Mgr.art.,BOKOVÁ, NIKOLA, Výnosné místo – Je to i vaše svědomí, http://www.divadelninoviny.cz/brnenska-setkavani-2013-no-2
3. Brutovský, L.,Mgr.art.,BOUŠEK, PATRIK, Konstrukční plán a kladivo, http://www.divadelninoviny.cz/brnenska-setkavani-2013-no-2
4. Brutovský, L.,Mgr.art.,NYTRA, MATĚJ, Brutovský neboli brutální boj o čest, http://www.divadelninoviny.cz/brnenska-setkavani-2013-no-2
DOMA
1. Brutovský, L.,Mgr.art.,SMOLKOVÁ, SOŇA, Letní hostia uprostred jesene,
http://www.theatre.sk/isdivadla/85/97/Divadlo-Lab-VsMU/?cntnt01origid=97/
2. Brutovský, L.,Mgr.art.,MAŠLÁROVÁ, MARTINA, Divadlo schopné preraziť (U divákov aj na doskách),
KOD 06/2013
3. Brutovský, L.,Mgr.art.,PERNÝ, LUKÁŠ, Výsmech pre chameleónstvo, intrigy a sliziactvo na doskách
Divadla Andreja Bagara,
http://www.noveslovo.sk/c/Vysmech_pre_chameleonstvo_intrigy_a_sliziactvo_na_do
skach_Divadla_Andreja_Bagara
4. Brutovský, L.,Mgr.art.,ZAŤKOVÁ, KATARÍNA, Prerazí len parazit?, Pravda, 30.04.2013
http://kultura.pravda.sk/divadlo/clanok/279113-prerazi-len-parazit/
5. Brutovský, L.,Mgr.art.,CVEČKOVÁ, KATARÍNA, Maxim Gorkij: Letní hostia, Reflektor:
http://reflektor.vsmu.sk/recenzor/recenzor-detail/article/maxim-gorkij-letni-hostia/
6. Mišovic,K.Mgr.Festivalový bulletin: Dotyky a spojenia. 9. Ročník martinského festivalu divadiel na
Slovensku 24 – 29. jún 2013. s. 19 (citácia z recenzie Slávme slávne slávu slávnych, Divadlení noviny,
9.4.2013).
ČLENSTVO V POROTÁCH, KOMISIÁCH, RADÁCH, ORGANIZÁCIÁCH, NADÁCIÁCH DOMA A
V ZAHRANIČÍ
DOMA
1. Krasula, J.Mgr.art člen programovej komisie a organizačného výboru festivalu Scénická žatva 2013
2. Krasula, J.Mgr.art prezident Slovenského strediska AITA/IATA
3. Oslancova J.Mgr.art.tajomníčka Slovenského centra AICT – združenie divadelných kritikov na
Slovensku
4. Ptačín, J.,Mgr.art.Festival KioSK 2013, jul 2013, Žilina,udeľovanie ceny za svetelný dizajn, porota
a členstvo v diskusných fórach
INÉ
D/GRANTY / PROJEKTY DF VŠMU
DOMÁCE GRANTY
Názov
programu,
v rámci
ktorého získal
projekt
podporu
Názov
inštitúcie,
ktorá podporu
poskytla
Dátum
začiatku
riešenia
projektu
Dátum
ukončení
a riešenia
projektu
Objem
finančných
prostriedkov
poskytnutých
pre VŠ na
rok 2013
KEGA
MŠ VaŠ SR
1.1.2012
2014
11328,00
doc.Svetlana
Waradzinová
Shakespeare v strednej Európe
011VŠMU-4/2012
KEGA
MŠ VaŠ SR
1.1.2012
2013
5236,00
Wild Jana prof. PhDr.,
PhD.
Názov projektu
Istropolitana Projekt
014VŠMU-4/2012
Priezvisko, meno a tituly
zodpovedného riešiteľa
projektu
Osobnosti slovenskej scénografie
24
005VŠMU-4/2012
KEGA
MŠ VaŠ SR
2012
2013
2199,00
doc.Jozef Puškáš,Art.D
Nové trendy v interpretácii slovenskej drámy
001VŠMU-4/2013
KEGA
MŠ VaŠ SR
2013
2014
4705,00
prof.Martin Huba
Inscenácia VÝNOSNÉ MIESTO na medzinárodnom divadelnom festivale YOUR CHANCE v Moskve (International Moscow Theatre
Festival of the best student and postdegree performances "YOUR CHANCE")
MK-7998/2013/5.1
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
5000
DF VŠMU / Kocman Ján
doc.
Inscenácia ROZRUCH V BENÁTKACH a workshop študentov DF VŠMU na medzinárodnom študentskom divadelnom festivale
Dionysus v Osijeku
MK-7994/2013/5.1
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
1770
DF VŠMU / Kocman Ján
doc.
Účasť Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave na festivale Zlomvaz 2013 v Prahe a intenzívna celoročná
česko-slovenská spolupráca, prezentácia slovenského umenia v Českej republike
MK-7995/2013/5.1
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
1500
DF VŠMU / Kocman Ján
doc.
Účasť Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave na medzinárodnom festivale divadelných škôl
SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2013 v Brne a spolupráca DF VŠMU a DiFa JAMU v roku 2013
MK-7993/2013/5.1
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
600
DF VŠMU / Kocman Ján
doc.
Oživenie pouličného divadla na Slovensku – (William Shakespeare – Skrotenie zlej ženy)
MK-4071/2013/4.1.1
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
2000
DF VŠMU /
Waradzinová,S.doc.
Fajčiarky a spasiteľky
MK-4070/2013/4.1.1
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
1500
DF VŠMU /
Waradzinová,S.doc.
Caryl Churchill - Top Girls
MK-4072/2013/4.1.1
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
1000
DF VŠMU /
Waradzinová,S.doc.
PUPPETTALES (Workshop in English)
MK-4073/2013/4.1.4
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
1000
DF VŠMU /
Waradzinová,S.doc.
LepFEST
MK-4075/2013/4.4.4
MK SR
1.1.2013
31.12.2013
2500
DF VŠMU /
Waradzinová,S.doc.
40338
E/UMELECKÁ ČINNOSŤ PEDAGÓGOV
UMELECKÉ DIELA A UMELECKÉ VÝKONY
V ZAHRANIČÍ
1. ZZZ, Porubjak,M.prof.,Simon, Neil:Vstupte! (TheSunshine Boys) – réžia,Divadlo na Vinohradech,
Praha,premiéra: 25.januára 2013 v Divadle na Vinohradech,
http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Vstupte,120min. EUCA19453
2. ZZZ Polák,R.,doc. ,Wagner , Richard (1813-1893) Bludný Holanďan (Der fliegende
Holländer),réžia,Národní divadlo Brno,27.9.2013,165.min. http://www.ndbrno.cz/opera/bludnyholandan-der-fliegende-hollander EUCA19461
3. ZZX Dacho ,M. Mgr.Löhle, Philipp: Praporky ve větru (Hra pro celou rodinu), dramaturgia inscenácie,
Městské divadlo Kladno, 19. 10. 2013 http://www.divadlokladno.cz/index.php?page=210&id=154,
110 min. EUCA19097
4. ZZZ Čanecký ,P.prof. Verdi Giuseppe: Sicílske nešpory, ,kostýmy,ND BRNO, 11.01.2013
180.min.http://www.ndbrno.cz/opera/operni-premiery-1 EUCA19668
5. ZZZ Čanecký ,P.prof., Wagner Richard: Bludný Holanďan,kostýmy,ND Brno, 27.09.2013165.min.
http://www.ndbrno.cz/opera/bludny-holandan-der-fliegende-hollander EUCA19669
6. ZZZ Čanecký ,P.prof., Verdi Giuseppe: Ernani, kostýmy,ND Moravskoslezské Ostrava, 10.10.2013
180.min.http://www.ndm.cz/cz/opera/predstaveni/1667-ernani/2013-10-10/5234/ EUCA19670
7. ZZZ Ciller,J.prof. Verdi Giuseppe: Sicílske nešpory,scénografia kostýmy,ND BRNO, 11.01.2013
180.min.http://www.ndbrno.cz/opera/operni-premiery-1 EUCA19671
25
8. ZZZ Kocman,J.doc.,Arnošt Lustig, Milan Cieslar: Colette, návrhy kostýmov pre film, koprodukcia: ČR,
SR, Holandsko (Happy Celuloide, Wandal Production, ČTV, RTVS), 12.09.2013, http://www.colettefilm.cz/index.php?page=jan-kocman-comment-2, 125 min. EUCA21368
9. ZZX Kocman,J.doc.,David Paul Graham, Jo Willems: Funf und Es, návrhy kostýmov pre divadlo,
koprodukcia: Tanzhaus NRW, Theater Kontra-punkt a Dusseldorf Festival!, Dusseldorf, Nemecko,
03.10.2013, http://www.duesseldorf-festival.de/event/funf-und-es-theater-kontra-punkt-4/, 75 min.,
cinohra EUCA21370
10.ZZX Kocman,J.doc.,Barbara Robinson: Hilfe, die Herdmanns kommen!, výprava pre divadlo, Theater
Freiburg, Nemecko, 30.11.2013.
http://www.theater.freiburg.de/index/TheaterFreiburg/Monatsspielplan.html?SpId=55936, 60 min.,
cinohra EUCA21371
11.ZZX Kocman,J.doc.,Saroyan, Krasula, Fekar: Tracyho tygr, návrhy kostýmov pre divadlo, Městské
divadlo Zlín, Česká republika, 09.11.2013, http://www.divadlozlin.cz/cs/program/inscenace/studioz/tracyho-tygr.html, 70 min., cinohra, EUCA21372
12.ZZZ Grusková ,A.,doc.,Mgr.art. Zbynek Matěju: Čarodějuv učeň, kostýmy,Národní divadlo-Balet,
Praha, ČR, premíéra: 28 .2. 2013http://www.narodni-divadlo.cz/cs/predstaveni/5871 ,2h 15 min
EUCA19452
13.ZZZ Grusková ,A.,doc.,Mgr.art. Kriminálka Staré mesto II, kostýmy,Česká televize, RTVS, premiéra:
9.9.2013 http://www.ceskatelevize.cz/porady/10569506296-kriminalka-stare-mestoii/313291310030006/, 6 x 57 min EUCA19743
14.ZZZ Vajdička M.,Mgr.art PirandelloLuigi : Jindřich IV. réžia, Divadlo na Vinohradech, Praha , ČR,
20.12.2013 http://www.divadlonavinohradech.com/divadelni-hra/Jindrich-IV EUCA21180
15.YZZ Šimun,P. Mgr.art. Kriminálka Staré mesto II, kostýmy,Česká televize, RTVS, premiéra: 9.9.2013
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10569506296-kriminalka-stare-mesto-ii/313291310030006/, 6
x 57 min http://www.csfd.cz/film/354799-kriminalka-stare-mesto-2/EUCA20045
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10569506296-kriminalka-stare-mesto-ii/
16.YZX FARKAŠOVÁ,Eva,Mgr.art., Prześluga Malina: ŚWIATEŁKO, scénografia, kostýmy, bábky, Opolski
teatr lalki i aktora, Opole, Poľsko,10.02.13, 70 min,
http://www.teatrlalki.opole.pl/index.php?id=425&rtnl=1EUCA21941
17.YZX FARKAŠOVÁ,Eva,Mgr.art., Hub, Ulrich: NA ARCE O ÓSMEJ, scénografia, kostýmy, bábky ,TEATR
POWSZECHNY, RADOM, Poľsko, 06.04.13, 60 min, http://www.teatr.radom.pl/spektakle/id/146
EUCA21945
18.YZX FARKAŠOVÁ,Eva,Mgr.art.,William Shakespeare: SEN NOCY LETNIEJ, kostýmy, bábky, TEATR LALEK
BANIALUKA, BIELSKO-BIAŁA, Poľsko, 80 min, 19.05.13,
http://www.banialuka.pl/przedstawienie.php?m=31&id=107 EUCA21949
19.YZX FARKAŠOVÁ,Eva,Mgr.art., Guśniowska, Marta: BAZYLISZEK, scénografia, kostýmy, bábky,
BIAŁOSTOCKI TEATR LALEK, BIAŁYSTOK, Poľsko, 02.06.13,
http://www.btl.bialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1746&Itemid=6&lang=p
l EUCA21951
20.YZX FARKAŠOVÁ,Eva,Mgr.art., Wilkowski, Jan : TYMOTEUSZ I ŁOBUZIAKI, scénografia, TEATR IM. H.
CH. ANDERSENA, LUBLIN, Poľsko, 22.06.13, 60 min, http://www.teatrandersena.pl/tymoteusz-ilobuziaki EUCA21953
21.YZX FARKAŠOVÁ,Eva,Mgr.art.,Andersen,H.CH.: ŠKAREDÉ KÁČATKO, scénografia, kostýmy,
bábkyGRADSKO POZORIŠTE, PODGORICA, Čierna Hora, 07.12.13,
http://www.pgpozoriste.me/sadrzaj/predstava-ruzno-pace-6-0, EUCA21955
22.FARKAŠOVÁ,Eva,Mgr.art.,S. Kulhanek, G. Brandner: DER DRACHE LEOPOLD, kostýmy, bábky, masky,
Theater MOKI, Viedeň, Rakúsko, 09.11.13, http://www.theater-moki.at
23.Seidmann,K.Mgr.art, Klavírne popoludnia a večery,klavirista - zmes rozličnýchhudobnýchčísel vážnej,
populárnej, muzikálovej a jazzovej hudby vo vlastných klavírnycharanžmánoch.Kurzentrum
Ludwigstorff, Bad Deutsch Altenburg, Rakúsko20. január, 10.február, 03. , 24. marec, 21. apríl, 12.
máj 2013.http://www.thermecarnuntum.at/news/news-detail/article/abendunterhaltung-1/,180 +
180 min.
26
DOMA:
1. ZZV Kocman,J.doc.,Ivan Blahút: Kríza, výprava pre divadlo, Divadlo Ticho a spol., Bratislava,
Slovensko, 25.05.2013, http://www.kulturastaremesto.sk/?IDe=14063, 60 min. EUCA21373
2. ZZY Grusková ,A.,doc.,Mgr.art. Borušovičová Eva: 69 vecí lepších než sex, scéna a kostýmyŠtúdio L+S,
Bratislava, premiéra:13.4.2013,http://www.studios.sk/repertoar/repertoar/r/69-veci-lepsich-nezsex,2h 1 5min EUCA19774
3. ZZV Grusková ,A.,doc.,Mgr.art. Solovič J., Lasica M., Satinský J.: Plné vrecká peňazí, kostýmyMDPOH,
Bratislava, premiéra: 13.12.2013 http://www.mestskedivadlo.sk/repertoar/plne-vrecka-penazi-jansolovic-milan-lasica-julius-satinsky/,2h 50 min EUCA19775
4. ZZY Čorba,M.prof. Shakespeare.W. Richard III.,kostýmy,Jókaiho divadlo Komárno,15.2.2013, 150.min.
http://komarnodnes.sk/podujatie/richard-iii/ EUCA19770
5. ZZY Čorba,M.prof. Ivan Horváth/Peter Pavlac, Bratia Jurgovci, kostýmy ,Slovenské národné divadlo,
Bratislava, 23.3.2013, http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=14_bratia-jurgovci www.snd.sk, 90
minhttp://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/program_das_13.pdfEUCA22060
6. ZZY Čanecký ,P.prof.Rossini Gioacchino: Barbier zo Sevilly SND Bratislava,08.02.2013
165 min.,http://www.snd.sk/?opera&predstavenie=29_barbier&termin=5381 EUCA19674
7. ZZV Čanecký ,P.prof.Štepka Stanislav: Jááánošííík, scénografia,RND Bratislava,22.a 23.3.2013
120.min. http://rnd.sk/wordpress/?page_id=29 EUCA19678
8. ZZV Čanecký ,P.prof.,Štepka Stanislav: Jááánošííík po tristo rokoch alebo Štedrý jánošíkovský
večer, kostýmy,RND Bratislava, 22.a 23.3.2013 120.min. http://rnd.sk/wordpress/?page_id=29
EUCA19679
9. ZZY Čanecký ,P.prof. Glowacki Janusz: Antigona v New Yorku, SND Bratislava, 02.02.2013, 165,min.
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=28_antigona&termin=5518 EUCA19673
10.ZZY Čanecký ,P.prof., Dostojevskij, F.M.: Bratia Karamazovovci ,kostýmy,SND Bratislava, 13.04.2013,
270.min.,http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=12_bratia, EUCA19675
11.ZZY Čanecký ,P.prof., Vencl Roman: Ani za milión,scénografia, Štúdio L+S BA, 20.09.2013
100 min.http://www.studios.sk/repertoar/repertoar/r/ani-za-milion, EUCA19751 EUCA19750
12.ZZY Čanecký ,P.prof., Vencl Roman: Ani za milión,kostýmy, Štúdio L+S BA, 20.09.2013100
min.http://www.studios.sk/repertoar/repertoar/r/ani-za-milion EUCA19751
13.ZZY Ciller,J,prof.„Akvabely“,D.Drábek,réžia R.Balek,24.5.2013,scénografia
http://www.divadlomartin.sk/files/pdf/1019-aqua_buletin.pdf EUCA21937
14.ZZY Ciller,J.prof. Shakespeare.W. Richard III.,scenografia,Jókaiho divadlo Komárno,15.2.2013,
150.min. http://komarnodnes.sk/podujatie/richard-iii/ EUCA19771
15.ZZY Ciller,J.prof. Ivan Horváth/Peter Pavlac, Bratia Jurgovci, scénografia,Slovenské národné divadlo,
Bratislava, 23.3.2013, http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=14_bratia-jurgovci www.snd.sk, 90
minhttp://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/program_das_13.pdf EUCA22058
16.ZZX Nvota J.,prof ,Postava Riaditeľa divadla vo filme Klauni-premiéra 20.11.2013
www.teraz.sk/kultura/bratislava.klauni-film-premiera/65274-clanok.html,
http://www.csfd.cz/film/325475-klauni/120min. EUCA19749
17.ZZY Nvota J.,prof W.Shakespeare-Veľa kriku pre nič, SND, 15.6.2013, www.snd.sk,
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=05b_krik 2h 30min EUCA19093
18.ZZY Nvota J.,prof réžia- Justin del Corte-Kométa-AstorkaKorzo´90, 2.12.2013 3h
http://www.astorka.sk/item/kometa EUCA19095
19.ZZY Nvota, J.,prof. Štepka Stanislav: Jááánošííík po tristo rokoch alebo Štedrý jánošíkovský večer,
réžia ,RND Bratislava, 22.a 23.3.2013 120.min. http://rnd.sk/wordpress/?page_id=29 EUCA19772
20.ZZY Vajdička,Ľ.prof. Ionesco,Eugène: Plešatá speváčka, réžia inscenácie, Divadlo Andreja Bagara,
Nitra, 1. a 2.2.2013 http://www.dab.sk/sk/hry/185/plesata-spevacka-/, 90 min., EUCA18928
21.ZZY Vajdička,Ľ.prof. Ivan Horváth/Peter Pavlac, Bratia Jurgovci, réžia inscenácie ,Slovenské národné
divadlo, Bratislava, 23.3.2013, http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=14_bratia-jurgovci
www.snd.sk, 90 minhttp://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/program_das_13.pdf EUCA19090
22.ZZY Vajdička,Ľ.prof.William Shakespeare, Macbeth, réžia inscenácie, Štátne divadlo Košice,
25.10.2013www.sdke.sk,http://www.sdke.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=641
%3Awilliam-shakespeare-macbeth&catid=41%3Arepertoar&Itemid=87&lang=sk90 min EUCA19091
27
23.ZZY Porubjak,M.prof.,Brecht, Bertolt: Malomeštiakova svadba – preklad,Činohra Slovenského
národného divadla, Bratislava, pemiéra: 9. februára 2013
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=20_svadba&termin=5212,90 , 90.min. EUCA19454
24.ZZY Porubjak,M.prof.,Gindl, Eugen: Karpatský thriller – dramaturg,Činohra Slovenského národného
divadla, Bratislava,premiéra: 13.októbra 2013
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=03_thriller&termin=5986 EUCA19929
25.ZZY Polák , R. doc.,Gindl, Eugen : Karpatský thriller, réžia, Činohra SND, 13.a 14.november 2013
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=03_thriller&termin=5986, EUCA18846
26.ZZY Polák,R.doc., Rossini Gioacchino: Barbier zo Sevilly,réžia, SND Bratislava,08.02.2013
165 min.,http://www.snd.sk/?opera&predstavenie=29_barbier&termin=5381 EUCA19758
27.ZZY Polák,R.doc., Dostojevskij, F.M.: Bratia Karamazovovci ,réžia,SND Bratislava, 13.04.2013
270.min.,http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=12_bratia EUCA19761
28.ZZY Pavlac,P.doc.,PAVLAC, Peter: Queen, alebo príbehý tých, čo chcú žiť na veky, autor libreta,
Divadlo Nová Scéna, Bratislava, 25 a 26.1.2013, http://www.nova-scena.sk/podujatia/detail/queen72.html, 120 min EUCA19919
29.ZZY Pavlac,P.doc., HORVÁTH, Ivan/PAVLAC, Peter: Bratia Jurgovci, autor adaptácie, Činohra SND,
Bratislava, 23 a 24.3.2013, http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=14_bratiajurgovci&termin=5220, 90 min EUCA19920
30.ZZY Pavlac,P.doc.,LANGEROVÁ, Žo/PAVLAC, Peter: Vtedy v Bratislave – 1.diel , autor adaptácie,
Slovenský rozhlas (RTVS), Rádio Regina, 13.2.2013,
https://www.facebook.com/events/561012843909024/, 60 min EUCA19922
31.ZZY Pavlac,P.doc.,LANGEROVÁ, Žo/PAVLAC, Peter: Vtedy v Bratislave – 2.diel, autor adaptácie,
Slovenský rozhlas (RTVS), Rádio Regina, 20.2.2013,
https://www.facebook.com/events/561012843909024/, 60 min EUCA19923
32.ZZY Pavlac,P.doc.,LANGEROVÁ, Žo/PAVLAC, Peter: Vtedy v Bratislave – 3.diel, autor adaptácie,
Slovenský rozhlas (RTVS), Rádio Regina, 27.2.2013,
https://www.facebook.com/events/561012843909024/, 60 min EUCA19924
33.ZZY Pavlac,P.doc.,NÁDAŠI-JÉGÉ, Ladislav/PAVLAC, Peter: Adamova Truhla, autor adaptácie, Slovenský
rozhlas (RTVS), Rádio Regina, 4.9.2013, https://sksk.facebook.com/permalink.php?story_fbid=513784925381701&id=118248861601978, 60
EUCA19926 min.
34.ZZY Pavlac,P.doc.,PAVLAC, Peter: Moja mama mala brata, autor hry, Divadlo Astorka Korzo 90,
5.9.2013, http://www.astorka.sk/item/moja-mama-mala-brata, 100 min. EUCA19928
35.YXV Pavlac,P.doc.,DESTRO, Matteo/PAVLAC, Peter: Haló, mimozemšťan?!, spoluautor scenára,
Divadlo Úsmev (premiéra v divadle elledanse – 9.12.2013),
http://registerkultury.gov.sk/podujatia/podujatie.php?idpodujatia=37382, 60 min. EUCA19932
36.ZZV Mikulík,P.Mgr.art, Camoletti,Marc:Kto Zhasol svetlo,réžia,DK Ružinov,6.3.2013,
120.min. http://www.exclusiveagency.eu/?page=cinohra-kto-zhasol-svetlo EUCA19773
37.ZZV Dacho ,M. Mgr.LaBute, Neil: Tučné prasa, dramaturgia inscenácie, Divadlo Jonáša Záborského,
Prešov, 1. 3. 2013 http://djz.sk/?view=inscenacie&kam=14&id=486, 100 min. EUCA19096
38.ZXV Ondriska ,M.,Mgr.art,ArtD. Nick Cave/Martin Ondriska DÁŽĎ (A uzrela oslica anjela) preklad,
úprava, réžia, Divadlo Arteatro, 9. marca 2013, 19:00 http://www.arteatro.sk/nick-cave-d-a-uzrelaoslica-anjela-2013-03-09, 1h 20 min EUCA19778
39.ZXV Ondriska ,M.,Mgr.art,ArtD. Goethe/Ondriska/Piaček/ : ERLKÍNEK ŠTÓS,dramaturgia, , postava
Koňa, Stanica Žilina-Záriečie, 27.7.2013http://www.kralduchov.sk/2013/07/26/erlkinek-na-kiosku2013/http://www.spots.sk/sk/aktivity-projektu-spots/kral-duchovstos/http://www.stanica.sk/2013/08/kral-duchov-stos-2/, 1 h30 minEUCA19914
40.ZVV Ondriska ,M.,Mgr.art,ArtD. Goethe/Ondriska/Piaček/ : ERLKÍNEK ŠTÓS, Spoluautor, postava
Koňa, Stanica Žilina-Záriečie, 27.7.2013http://www.kralduchov.sk/2013/07/26/erlkinek-na-kiosku2013/http://www.spots.sk/sk/aktivity-projektu-spots/kral-duchovstos/http://www.stanica.sk/2013/08/kral-duchov-stos-2/, 1 h30 minEUCA19913
41.ZXY Ondriska ,M.,Mgr.art,ArtD. Joyce/Ondriska: Ulysses preklad, úprava a dramaturgia rozhlasovej
hry Rádio DEVÍN RTVS, premiéra 31.10.2013, http://devin.rtvs.sk/clanok/rozhlasova-hra/jamesjoyce-ulysses
28
https://sksk.facebook.com/pages/RádioDEVÍN/219283794762319?ref=stream&directed_target_id=1
40201682792697&viewer_id=0, 60 min.EUCA19916
42.ZYY Ondriska ,M.,Mgr.art,ArtD. Piaček/Ondriska: APOLLOOPERA,melodráma o jednom bombardovaní
pre zbor, dvoch hercov a trombón,premiéra, Slovenská filharónia Reduta, 19.11.2013
http://kultura.sme.sk/c/6935329/zaznie-klasika-piacek-aj-hvorecky.html
http://kultura.pravda.sk/hudba/clanok/301295-prispevok-k-odkryvaniu-urbannych-legiend/
http://www.teraz.sk/kultura/marek-piacek-apolloopera/65027-clanok.html
http://operaplus.cz/jak-nezapominat-na-dejiny-aneb-apolloopera/
http://kultura.sme.sk/c/7010386/ako-zhudobnitbombardovanie.html?utm_source=link&utm_medium=rss&utm_campaign=rss, 90 min. EUCA19917
43.ZYY Ondriska ,M.,Mgr.art,ArtD.Ondriska/Piaček/Kerekéš: 66 SEZÓN,opera o jednom kúpalisku,
Kunstahalle/hala umenia, Košice,premiéra: 14. 12. 2013, 2. premiéra 15. 12. 2013 ,http://www.kosice2013.sk/program/opera-66-sezon/
http://www.kosice2013.sk/osudy-kosicanov-v-opere-66-sezon/EUCA19918
44.ZZY Šimun,P.Mgr.art. Justin del Corte-Kométa, herecký výkon- postava Lothar, AstorkaKorzo´90,
2.12.2013 3h http://www.astorka.sk/item/kometa , EUCA19672
45.ZZY Horváth,E.prof. Glowacki Janusz: Antigona v New Yorku,réžia, SND Bratislava, 02.02.2013
165,min. http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=28_antigona&termin=5518 EUCA19676
46.ZZY Letenay,J.doc.. Shakespeare.W. Richard III.,pohybová spolupráca,Jókaiho divadlo
Komárno,15.2.2013, 150.min. http://komarnodnes.sk/podujatie/richard-iii/ EUCA19755
47.ZZY Letenay,J.doc.. Glowacki Janusz: Antigona v New Yorku,pohybová spolupráca, SND Bratislava,
02.02.2013, 165,min.http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=28_antigona&termin=5518
EUCA19756
48.ZZY Huba,M.prof., Shakespeare.W. Richard III.,réžia,Jókaiho divadlo Komárno,15.2.2013, 150.min.
http://komarnodnes.sk/podujatie/richard-iii/ EUCA19767
49.ZZY Mankovecký,P.Mgr.art. Shakespeare.W. Richard III.,hudba,Jókaiho divadlo Komárno,15.2.2013,
150.min. http://komarnodnes.sk/podujatie/richard-iii/ EUCA19769
50.ZXY Bučko, Š.doc., Dostojevskij Fiodor Michajlovič: Bratia Karamazovovci, postava Otec Pajsij,
Činohra Slovenského národného divadla, 13. 4. 2013 270 min.
http://www.snd.sk
EUCA21931
51.ZXV Bučko, Š.doc., Bučko Štefan: Tušené ostáva v tieni, postava Básnik, Činohra Slovenského
národného divadla, Modrý salón, 7. 5. 2013
50 min.
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=tusene-ostava-v-tieni-1 EUCA21934
52.Bučko, Š.doc., Hevier Daniel: Večer rockovej poézie, postava Bulat Okudžava, Činohra Slovenského
národného divadla, Modrý salón, 26. 6. 2013 70 min.
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=vecer-rockovej-poezie EUCA21935
53.ZZY Bučko, Š.doc., Gindl Eugen: Karpatský thriller, postava Ďuro Hlavatý, Činohra Slovenského
národného divadla, 13. a 14. 11. 2013 150 min. http://www.snd.sk EUCA21932
54.YXY Lindtnerová, E.doc ,Dobšinský,P. „ Neboj sa „ - pohybová spolupráca, Štátne bábkové divadlo
Bratislava, réžia P.Uher, premiéra 18. nov. 2013, 50min EUCA21930
55.ZZY Uličiansky Ján,prof. Ján Uličiansky: Zvonkohra, dramatické dielo, Bábkové divadlo v Košiciach,
3.5.2013, 50 min, www.bdke.sk EUCA21185
56.ZZY Uličiansky Ján,prof. Ján Uličiansky: Zvonkohra, réžia, Bábkové divadlo v Košiciach, 3.5.2013, 50
min, www.bdke.sk EUCA21189
57.ZZY FARKAŠOVÁ,Eva,Mgr.art., Horváthová, Iveta: SEŇORA, kostýmy, bábky, DJZ Prešov, 07.06.13160
min, http://www.djz.sk/?view=inscenacie&kam=14&id=489 EUCA21166
58.YYV Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,P.Palik/P.Štorcelová: Strašidelný bál alebo ako sa (ne)báť konca sveta, réžia
inscenácie, Múzeum Bojnice, Bojnice, 1.5.2013, http://www.bojnicecastle.sk/pic/540px.jpg, 100 min.
EUCA20022
59.YZY Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Peter Palik: Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke, réžia inscenácie,
Bábkové divadlo Žilina, Žilina, 7.6.2013,
http://www.bdz.sk/index.php?name=menu_repertoar&id=104, 50 min. EUCA20018
29
60.YXV Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Peter Palik: Rozprávka z mlyna, réžia inscenácie, Divadlo Natraky,
Prievidza, 31.10.2013, http://nds.nds.sk/stream/activity/detail/52619734106acc6e5d31ea7d, 40
min. EUCA20019
61.YXY PAŠUTHOVÁ, Zdenka [dramaturgia]. Pavol Danko: slovOžilo. Réžia: Pavol Danko. Tanečné divadlo
ATak, premiéra: 3. marec 2013, Staré divadlo Nitra. 60 min,
http://www.tdatak.sk/index.php?id=slovozilo_bulletin&id0=aktpredst,http://www.nisys.sk/www/cal
endar/detail/list/0/2124 EUCA19776
62.Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Peter Palik: Slncová panna, réžia rozhlasovej hry, Slovenský rozhlas, Bratislava,
8.12.2013, 35 min.
63.Rychlá,J. Mgr.art. Fleischer Tsippi : OASIS, detská opera ,hudobné naštudovanie dirigovanie,
Umelecká sála SĽUKu – Rusovce,19. a 20.5.2013, 45.min.www.zusc.sk, www.pressburgsingers.eu
64.Rychlá,J. Mgr.art. Zimmermann Antonn – Missa Sanctae Caecilie in C, zbormajster, Pressburg Singers,
www.zusc.sk, www.pressburgsingers.eu
65.Nvota J.,prof Réžia -W.Shakespeare-Sonety, ako ich nepoznáme, SNDModrý salón,
20.6.2013,www.snd.sk,2h
66.Ondriska ,M.,Mgr.art,ArtD. Goethe/Ondriska/Piaček/ : Kráľ duchov Prešporok (bratislavská premiéra,
nová úprava),16. 11.2013 Klub súčasnej kultúry A4, spoluautor, dramaturgia, asist. réžie , postava
Koňahttp://www.a4.sk/spravy/pozvanky/stos-kral-duchov http://www.kralduchov.sk/tag/a4/
http://www.kralduchov.sk/, 1h 45 min.
67.Pavlac,P.doc.,PAVLAC, Peter: Adventné koncerty RTVS, 2.12.-20.12.2013, autor scenárov - 7 epizód,
http://www.slovenskoadvent.sk/uvod, každá epizóda 60 min
68.Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Robert Thomas: 8 žien, réžia inscenácie, SŠUS Martin, Martin,13.5.2013,
http://www.ssusmartin.sk/?shdk/home/2, 100 min.
69.Lindtnerová, E.doc. Agi Jokai „ Láska „ - pohybová spolupráca, Centrum Most Petržalka,
workshop,Štúdio A 4, premiéra 12. júna 2013, 30 min.
70. Lindtnerová,E,doc Dobšinský „ Neboj sa „ - pohybová spolupráca, Štátne bábkové divadlo Bratislava,
réžia P.Uher, premiéra 18. nov. 2013, 50min
71.Cigánová H.,prof.P. Dobšinský: Neboj sa,Scénografia (umelecké návrhy bábok a kostýmov)
réžia: P. Uher,Premiéra: Bratislavské bábkové divadlo, 18. 11. 2013 ,www.bratislavské bábkové
divadlo. Sk – program november
72.Bielik,J.Mgr.art.,ArtD.,bratia Grimmovci a manželia Luteránovci: Popoluška, hudba a texty piesní,
Divadlo Jonáša Záborského, Prešov, 24.2.2013, http://djz.sk/?view=inscenacie&kam=14&id=487, 60
min.
73.Bielik,J.Mgr.art.,ArtD.,Marber, Patrick: Closer (Na dotyk), réžia, Divadlo Aréna, Bratislava, 11.4.2013,
http://divadloarena.sk/ponuka/detail/62, 100 min.
74.Bielik,J.Mgr.art.,ArtD.,Jarry, Alfred: Kráľ Ubu, réžia, Divadlo Malá scéna STU, Bratislava, 11.5.2013,
http://www.malascena.sk/repertoar/inscenacie/kral-ubu.html, 100 min.
75.Bielik,J.Mgr.art.,ArtD.,Shaffer, Peter: Čierna komédia, réžia, Divadlo Lab VŠMU, Bratislava, 28.
a 29.10.2013 http://divadlolab.vsmu.sk/?page=32&insid=74, 80 min.
76.Bielik,J.Mgr.art.,ArtD.,Lasica, Milan; Satinský, Július; Solovič, Ján: Plné vrecká peňazí, réžia, Mestské
divadlo POH, Bratislava, 13.12.2013, http://www.mestskedivadlo.sk/program/december-2013/plnevrecka-penazi-jan-solovic-milan-lasica-julius-satinsky/, 100 min.
77.Bielik,J.Mgr.art.,ArtD.,Vášová, Alta; Štrasser, Ján; Ursiny, Dežo: Peter a Lucia, réžia, Divadlo Malá
scéna STU, Bratisava, 14.12.2013, http://www.malascena.sk/repertoar/inscenacie/peter-alucia.html?date=13122013, 90 min.
78.Hubinák, J., Mgr.art.,ArtD., Gavran, Milo: Bábka. Dramaturgia inscenácie, Divadlo Jána Palárika,
Trnava, premiéra 7. decembra 2013,
http://www.djp.sk/repertoar_pre_mladez_dospelych.php#babka, 90 min.
79.Hubinák, J., Mgr.art.,ArtD., Knutzon, Line: Remeselníci. Dramaturgia inscenácie, Divadlo Jána Palárika,
Trnava, premiéra 4. mája 2013,
http://www.djp.sk/repertoar_pre_mladez_dospelych.php#remeselnici, 100 min.
80.Korenči,A.,Mgr.art.,ArtD. ,Jarry, Alfred: Kráľ Ubu, réžia inscenácie, Divadlo Malá scéna STU,
Bratislava, 11.5.2013, http://www.malascena.sk/repertoar/inscenacie/kral-ubu.html , 120 min
30
81.Korenči,A.,Mgr.art.,ArtD. ,Dostojevskij, F. M.: Večný manžel, dramaturgia inscenácie, Divadlo Malá
scéna STU, Bratislava, 24.5.2013, http://www.malascena.sk/repertoar/inscenacie/vecny-manzel.html
, 105 min.
82.Korenči,A.,Mgr.art.,ArtD. ,Strindberg, August: Otec, dramaturgia inscenácie, Divadlo Malá scéna STU,
Bratislava, 28.9.2013, http://www.malascena.sk/repertoar/inscenacie/otec.html , 90 min.
83.Korenči,A.,Mgr.art.,ArtD. ,Shaffer, Peter: Čierna komédia, réžia inscenácie, Divadlo LAB VŠMU,
Bratislava, 28.10.2013, http://divadlolab.vsmu.sk/?page=32&insid=74 , 75 min.
84.Korenči,A.,Mgr.art.,ArtD. ,Rolland, Romain; Vášová, Alta; Štrasser, Ján; Ursiny, Dežo: Peter a Lucia,
réžia inscenácie, Divadlo Malá scéna STU, Bratislava, 14.12.2013,
http://www.malascena.sk/repertoar/inscenacie/peter-a-lucia.html , 80 min.
FESTIVALY:
V ZAHRANIČÍ
1. ZZX Pavlac,P.,doc.,ROZNER, Ján/PAVLAC, Peter: Sedem dní do pohrebu, autor adaptácie, Festival
SLOVENSKO V ARŠE – NOVÁ DRAMA, Praha, 10.12.2013,
http://www.archatheatre.cz/cs/predstaveni/sedem-dni-do-pohrebu-slovensko-v-arse-nova-drama/,
120 min. EUCA22069
2. ZZX ROZNER, Ján/PAVLAC, Peter: Sedem dní do pohrebu, autor adaptácie, Festival SLOVENSKÉ
DIVADLO V PRAZE, Praha, 17.5.2013, http://www.bezzabradli.cz/slovenske-divadlo-2011, 120 min.
EUCA20034
3. ZZX Vajdička,Ľ.prof.,ROZNER, Ján/PAVLAC, Peter: Sedem dní do pohrebu, réžia, Festival SLOVENSKO
V ARŠE – NOVÁ DRAMA, Praha, 10.12.2013, http://www.archatheatre.cz/cs/predstaveni/sedem-dnido-pohrebu-slovensko-v-arse-nova-drama/, 120 min. EUCA22072
4. ZZX Nvota J.,prof S.Štepka-Polooblačno,div.réžia, 18.ročník Slovenské divadlo v Praze, 2.5.2013,Palác
Adria,www.divadlo.cz/slovenske-divadlo-v-praze-4, rozsah 2h 30min EUCA19105
5. ZZX Nvota J.,prof O.Šulaj-Gazdova krv, div.réžia, 18.ročník Slovenské divadlo v Praze,21.5.2013,
Palác Adria, www.divadlo.cz/slovenske-divadlo-v-praze-4, 2h 3OminEUCA19106
6. ZZX Nvota J.,prof L.Slivka-Eštebák,filmová réžia, 15. Przegląd Filmowy KINO NA GRANICY
Cieszyn/Český Těšín, 30.04-5.05.2013, 2.5.2013, www.kinonagranicy.pl, 108min + 1h diskusia
EUCA20032
7. YXX Dacho ,M. Mgr.Žiska, Kamil – Dacho, Miro: Popletená punčocha, autorstvo textu, dramaturgia
inscenácie, 12. Medzinárodný festival divadla pre deti, Banja Luka, Srbsko, 7. 10. 2013
http://www2.banjaluka.rs.ba/static/uploads/clanci/2013/10/Djecije_pozoriste-Program.pdf, 50
min. EUCA19108
8. ZZZ Grusková ,A.,doc.,Mgr.art. Antonín Dvořák: Jakobín, Opera Národního divadla, Praha, kostýmová
výprava, Smetanova Litomyšl, 55.ročník Medzinárodného operného festivalu, Lyitomyšl, 28.6.2013, 3
h,http://festival.smetanovalitomysl.cz/programme-2013/2557-antonin-dvoak-jakobin350EUCA20024
9. Kocman,J.doc.,David Paul Graham, Jo Willems: Funf und Es, návrhy kostýmov pre divadlo, Dusseldorf
Festival!, Dusseldorf, Nemecko, 03. a 05. 10.2013, http://www.duesseldorf-festival.de/event/funfund-es-theater-kontra-punkt-4/, 75 min.
10.Nvota J.,prof S.Štepka-Šťastné konce, div.réžia, Prehliadka v Anglícku, 8.5.2013 Londýn, Venue 229
Great Portland Street, dve predstavenia= 5h, www.pishter.com,9.5.2013, Manchester, Zarts,2h.30min, www.csclubmanchester.com,11.a12.5.2013, Dublin, Tivoli, 4predstavenia=10h,
www.slovakpoint.ie
11.Nvota J.,prof S.Štepka-Poloblačno, div.réžia, Zlín-Městské divadlo, 23.5.2013, www.rnd.sk, 2h30min
12.Dacho ,M. Mgr.Ostrovskij, Alexander Nikolajevič: Výnosné miesto, úprava textu, dramaturgia
inscenácie, Setkání / Encounter, Brno, 16. 4.
2013http://www.encounter.cz/archive/2013/index.php?p=casovy-program, 140 min.
13.Dacho ,M. Mgr.Ostrovskij, Alexander Nikolajevič: Výnosné miesto, úprava textu, dramaturgia
inscenácie, Tvoj šanc, Moskva, 23. 5. 2013
http://www.strastnoy.theatre.ru/projects/chance/past/dohod_miesto/, 140 min.
14.Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Semenič, Simona: 5chalanov.sk, postava Krištofa, Drama.ua, Ľvov,
Ukrajina, 23. 11. 2013http://drabyna.org/drama/, 60 min.
15.Aulitisová,K.,MgA, T.Lehenová, K. Aulitisová: O DEVIATICH MESIAČIKOCH
31
autor, réžia, účinkovanie9. Medzinárodný festival neštátnych bábkových divadiel Moskovskije
kanikuly Moskva, Rusko , 23.3.3013http://propuppet.wordpress.com/2013/03/13/433/
http://ezhikezhik.ru/events/nashe-mnenie-teatralnyi-festival-moskovskie-kanikuly-v-masterskoi
http://www.mk.ru/culture/article/2013/04/02/835199-esli-mama-est-morozhenoe-nachinaetsyametel.html/
http://portal-kultura.ru/articles/theater/3304-to-li-lyudi-to-li-kukly/
http://propuppet.wordpress.com/2013/04/45 min.
16.Aulitisová,K.,MgA, K. Aulitisová: RozKrávkaAutor, réžia , účinkovanie24 . Medzinárodný festival a
Fira de Títelles de LleidaLleida, Španielsko 4.-5. 5.2013
ttp://festivaltiteres.com/es/espectacle/vacacuento45 min.
17.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie
letná divadelná záhradaKatovice, Poľsko,
28.7.2013http://letniogrodteatralny.pl/program_szczegoly.php?id=18,55 min.
18.Aulitisová,K.,MgA, K. Aulitisová, RozKrávkaAutor, réžia, účinkovanie,Chorzowski letný festival
DZIECINADAChorzow, Poľsko, 15.8.2013http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/slowacy-nadziecinadzie.html,http://mojchorzow.pl/impreza_kulturalna,dziecinada-w-chorzowskim-teatrzykuogrodkowym,484441,812189.html,http://www.qlturka.pl/afisz,brak,-,20366.html 45 min.
19.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie
24.medzinárodný bábkový festival Poletni lutkovni pristanMaribor, Slovinsko, 31.8.2013
http://www.lg-mb.si/program-plp-2013/, http://www.veza.sigledal.org/prispevki/porocilo-24poletnega-lutkovnega-pristana-2013,55 min.
20.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákadaptácia, réžia, účinkovanie,12.
medzinárodný festival PUFKoper, Slovinsko1.9.2013,55 min.
21.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie,Festival
pouličných divadiel Emonská promenádaLjubljana, Slovinsko, 29.30.8.2013,http://www.visitljubljana.com/en/events/27274,1/detail.html,55 min.
22.Aulitisová,K.,MgA, D. Pennac, K. Aulitisová: Pes (prí)tulák,Adaptácia, réžia,
účinkovanie,6.medzinárodný festival súčasných hier pre deti a mládež KON-TEKSTY ,Poznaň,
Poľsko, 15.-16.5.2013,http://www.teatranimacji.pl/?divadlo-piki-%E2%80%93-pezinok-slovakia,106
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/897114,zakonczyl-sie-vi-miedzynarodowy-festiwal-sztukwspolczesnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-konteksty,id,t.html,http://www.teatranimacji.pl/?werdyktjury,274,55 min.
23.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie,festival
profesionálnych bábkových divadiel pre deti predškolského veku MATEŘINKA,Liberec, Česká
republika, 20.-21.6. 2013,http://www.naivnidivadlo.cz/predstaveni_materinka.php?idp=43
http://www.naivnidivadlo.cz/viewer.php?clanek=Materinka-vysledky#,55 min.
24.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie,23.ročník
prehliadky bábkového divadla Přelet na loutkářským hnízdem,Praha, Česká republika, 2.11.2013
http://www.prelet.cz/index.php?lmut=cz&part=inscenace&sub=2355 min.
25.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie,medzinárodný
bábkový festival Spectaculo Interesse,http://www.dlo-ostrava.cz/cz/menu/17/odivadle/repertoar/clanek-757-pes-pri-tulak-cuddle-tramp-thedog/,http://www.infoportaly.cz/ostravsko/ostrava/14796-mezinarodni-loutkarsky-festivalspectaculo-interesse-je-v-polovineň55 min.
26.Piktor,Ľ.,MgA T.Lehenová, K. Aulitisová: O DEVIATICH MESIAČIKOCH ,réžia,Medzinárodný festival
neštátnych bábkových divadiel Moskovskije kanikuly Moskva, Rusko ,
23.3.3013,http://propuppet.wordpress.com/2013/03/13/433/,http://ezhikezhik.ru/events/nashemnenie-teatralnyi-festival-moskovskie-kanikuly-vmasterskoi,http://www.mk.ru/culture/article/2013/04/02/835199-esli-mama-est-morozhenoenachinaetsya-metel.html/,http://portal-kultura.ru/articles/theater/3304-to-li-lyudi-to-li-kukly/
http://propuppet.wordpress.com/2013/04/,45 min.
27.Piktor,Ľ.,MgA K. Aulitisová: RozKrávka,réžia, účinkovanie,24 . Medzinárodný festival a Fira de
Títelles de Lleida,Lleida, Španielsko 4.-5. 5. 2013,http://festivaltiteres.com/es/espectacle/vacacuento
32
28.Piktor,Ľ.,MgA D. Pennac, K. Aulitisová: Pes (prí)tulákréžia, účinkovanie, 6.medzinárodný festival
súčasných hier pre deti a mládež KON-TEKSTY ,Poznaň, Poľsko, 15.-16.5.2013
http://www.teatranimacji.pl/?divadlo-piki-%E2%80%93-pezinok-slovakia,106
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/897114,zakonczyl-sie-vi-miedzynarodowy-festiwalsztukwspolczesnych-dla-dzieci-i-mlodziezy-konteksty,id,t.html
http://www.teatranimacji.pl/?werdykt-jury,274,55 min.
29.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,réžia, účinkovanie, festival profesionálnych
bábkových divadiel pre deti predškolského veku MATEŘINKA, Liberec, Česká republika, 20.-21.6.
2013,http://www.naivnidivadlo.cz/predstaveni_materinka.php?idp=43,http://www.naivnidivadlo.cz/
viewer.php?clanek=Materinka-vysledky#, 55 min.
30.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,réžia, účinkovanie,letná divadelná
záhrada,Katovice, Poľsko,45,min,
28.7.2013,http://letniogrodteatralny.pl/program_szczegoly.php?id=18
31.Piktor,Ľ.,MgA K. Aulitisová, RozKrávka,réžia, účinkovanie,Chorzowski letný festival DZIECINADA
Chorzow, Poľsko, 15.8.2013,http://www.dziennikteatralny.pl/artykuly/slowacy-na-dziecinadzie.html
http://mojchorzow.pl/impreza_kulturalna,dziecinada-w-chorzowskim-teatrzykuogrodkowym,484441,812189.html,http://www.qlturka.pl/afisz,brak,-,20366.html,45 min.
32.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,réžia, účinkovanie,Festival pouličných divadiel
Emonská promenáda,Ljubljana, Slovinsko, 29.30.8.2013,http://www.visitljubljana.com/en/events/27274,1/detail.html,55 min.
33.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,réžia, účinkovanie,24.medzinárodný bábkový
festival Poletni lutkovni pristan,Maribor, Slovinsko, 31.8.2013,http://www.lg-mb.si/program-plp2013/http://www.veza.sigledal.org/prispevki/porocilo-24-poletnega-lutkovnega-pristana-2013,55
min.
34.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,réžia, účinkovanie,12. medzinárodný festival
PUF,Koper, Slovinsko,1.9.2013,55 min.
35.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,réžia, účinkovanie,medzinárodný bábkový
festival Spectaculo Interesse,http://www.dlo-ostrava.cz/cz/menu/17/o-divadle/repertoar/clanek757-pes-pri-tulak-cuddle-tramp-the-dog/,http://www.infoportaly.cz/ostravsko/ostrava/14796mezinarodni-loutkarsky-festival-spectaculo-interesse-je-v-polovineň,55 min.
36.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,réžia, účinkovanie,23.ročník prehliadky
bábkového divadla Přelet na loutkářským hnízdem,Praha, Česká republika,
2.11.2013,http://www.prelet.cz/index.php?lmut=cz&part=inscenace&sub=23,55 min.
FESTIVALY:
DOMA
1. Vajdička,Ľ.prof. Ionesco,Eugène: Plešatá speváčka, réžia inscenácie, Dotyky a spojenia, 9. ročník
martinského festivalu divadiel na Slovensku,25.6.2013
http://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/program_das_13.pdf, 90 min. EUCA21377
2. ZZY Dacho ,M. Mgr.LaBute, Neil: Tučné prasa, dramaturgia inscenácie, Dotyky a spojenia, 9. ročník
martinského festivalu divadiel na Slovensku, Martin, 26. 6.
2013http://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/program_das_13.pdf, 100 min. EUCA21973
3. ZZY Pavlac P.doc. ROZNER, Ján/PAVLAC, Peter: Sedem dní do pohrebu, autor adaptácie, Festival
NOVÁ DRÁMA, Bratislava, 14.5.2013, /, http://www.theatre.sk/sk/aktivity/festival-novadrama/2012-3/120 min.GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2013 Ján Rozner / Peter Pavlac: Sedem
dní do pohrebu, Slovenské komorné divadlo, Martin, réžia Ľubomír Vajdička EUCA21977
4. ZZYVajdička,Ľ.prof. ROZNER, Ján/PAVLAC, Peter: Sedem dní do pohrebu, autor adaptácie, Festival
NOVÁ DRÁMA, Bratislava, 14.5.2013, /, http://www.theatre.sk/sk/aktivity/festival-novadrama/2012-3/120 min.GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2013 Ján Rozner / Peter Pavlac: Sedem
dní do pohrebu, Slovenské komorné divadlo, Martin, réžia Ľubomír Vajdička EUCA22074
33
5. ZZY Pavlac P.doc Pavlac HORVÁTH, Ivan/PAVLAC, Peter: Bratia Jurgovci, autor adaptácie, Dotyky
a spojenia - Festival, Martin, 27.5.2013, http://www.dotykyaspojenia.sk/program?id=322,
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=14_bratia-jurgovci 90 min EUCA22054
6. ZZY Vajdička.Ľ.prof. HORVÁTH, Ivan/PAVLAC, Peter: Bratia Jurgovci, autor adaptácie, Dotyky
a spojenia - Festival, Martin, 27.5.2013, http://www.dotykyaspojenia.sk/program?id=322,
http://www.snd.sk/?cinohra&predstavenie=14_bratia-jurgovci 90 min EUCA22055
7. ZZY Kocman,J.doc.,Arnošt Lustig, Milan Cieslar: Colette, návrhy kostýmov pre film, filmový festival Art
film, Trenčianske Teplice, 24.06.2013, http://www.artfilmfest.sk/novinky/novinky/novinka/tvorcoviapredstavili-na-art-film-feste-pripravovane-slovenskefilmy/8673a133c1674f18cbc31b8c1b2fdaee/EUCA21375
8. ZZY Huba,M.prof., Shakespeare.W. Richard III.,réžia,dotyky a spojenia ,Martin,26.6.2013, 150.min.
http://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/program_das_13.pdf EUCA21380
9. ZZY Letenay,J.doc.. Shakespeare.W. Richard III.,pohybová spolupráca,Jókaiho divadlo
Komárno,15.2.2013, 150.min. http://komarnodnes.sk/podujatie/richard-iii/
10.YZV Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Jaroslav Pivko: Popolvár najväčší na svete, réžia inscenácie, 5. FESTIVAL
BRATISLAVSKÉHO BÁBKOVÉHO DIVADLA, BRATISLAVA, 16.6. 2013,
http://www.babkovedivadlo.sk/predstavenie/popolvar-najvacsi-na-svete, 60 min. EUCA22005
11.YZY Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Peter Palik: Najlepšia rozprávka o Červenej čiapočke, réžia inscenácie,
BÁBKOVÁ ŽILINA 2013 18.9.2013,
http://www.bdz.sk/index.php?name=menu_program&monplay=09-2013,
http://www.bdz.sk/index.php?name=menu_repertoar&id=104, 50 min. EUCA22018
12.YZY Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Jakub Nvota: Kata dcéra kata, dramaturgia inscenácie, Bábková Žilina 2013,
Žilina, 19.9.2013, http://www.bdz.sk/index.php?name=menu_program&monplay=09-2013, 80 min.
EUCA22022
13.YZY Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Jakub Nvota: Kata dcéra kata, dramaturgia inscenácie, Dotyky a spojenia
2013, Martin,27.6.2013, http://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/program_das_13.pdf, 80 min. :
EUCA22041
14.PAVLAC, Peter: Klauni v pekle, autor hry, Festival POHODA, Trenčín, 13.7.2013,
http://www.pohodafestival.sk/index.php/news/6732/158/Klauni-v-pekle-aj-Velki-herci-malymdetom/, 70 min.
15.Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Peter Palik: Violka Fialka a Móric Modrý, Festival Paláriková Raková 2013,
Čadca, 24.4 2013, 40 min.
16.Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Zuzana Ferenczová: Vyskočiť z kože, réžia inscenácie, Festival V4, Nitra,
31.5.2013, 80 min.
17.Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Jakub Nvota: Kata dcéra kata, dramaturgia inscenácie, Festival V4, Nitra,
31.5.2013, 80 min.
18.Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Peter Palik: Smutná monodráma, réžia inscenácie, Bábková Žilina 2013, Žilina,
19.9.2013, http://www.bdz.sk/index.php?name=menu_program&monplay=09-2013, 50 min.
,školské predstavenie
19.Nvota J.,prof S.Štepka-Ženské oddelenie, tv.réžia, Tv pondelky u Zichyho, Staromestský letný festival,
5.8.2013,70min, web kalendarakcii.bratislava.sk/vismo/akce.asp
20.Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.,Semenič, Simona: 5chalanov.sk, postava Krištofa, Nová dráma 2013,
Bratislava, 16. 5. 2013,http://www.theatre.sk/sk/aktivity/festival-nova-drama/2012-3/program-6/,
60 min.
21.Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Semenič, Simona: 5chalanov.sk, postava Krištofa, Nová dráma 2013, Žilina,
21. 6. 2013,http://www.divadlozilina.eu/program?id=1455, 60 min.
22.Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Semenič, Simona: 5chalanov.sk, postava Krištofa, Nová dráma, Praha, 10.
12. 2013,http://www.archatheatre.cz/cs/predstaveni/5chalanov-sk-slovensko-v-arse-novadrama/?date=2013-12-10, 60 min.
23.D Aulitisová,K.,MgA,. Pennac, K. Aulitisová: Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie,jubilejný
ročník prehliadky divadiel a divadelných škôl V4 Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás 2013Nitra,
30.5.2013,http://ohlas.sk/2013/05/21/15-jubilejny-rocnik-medzinarodnej-prehliadky-divadiel-adivadelnych-skol-krajin-v4-stretnutie-setkani-spotkanie-talalkozas-2013/55 min.
34
24.Aulitisová,K.,MgA, K. Aulitisová, RozKrávkaAutor, réžia, účinkovanie,ročník medzinárodných dní
bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR 2013,Košice,
8.6.3013,http://www.kamdomesta.sk/kosice/kulturne-institucie/divadla/babkove-divadlo/virvar
45 in.
25.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie,26ročník
festivalu divadiel na Slovensku Dotyky a spojenia Martin,
26.6.2013http://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/dprogram_das_13.pdf,55 min.
26.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanieAutor, réžia,
účinkovanie16. ročník festivalu Bažant PohodaTrenčín,
12.7.2013,http://www.pohodafestival.sk/index.php/news/6691/235/Pes-pri-tulak-o-hladani-lasky/55
min.
27.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie,4.medzinárodný
festival alternatívnych divadiel Tempus
Art,Rožňavahttp://www.tempusart.sk/index.php,http://www.tempusart.sk/index.php?page=dennik
&lang=sk,55 min.
28.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie29.ročník
festivalu profesionálnych bábkových divadiel Bábková Žilina,Žilina,
20.9.2013http://www.zilinadnes.sk/kultura/babkova-zilina-201355 min.
29.Aulitisová,K.,MgA, D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákAdaptácia, réžia, účinkovanie
Festival Divadelná Nitra 2013Nitra, 2.10.2013http://www.nitrafest.sk/domov/program2013/sprievodny-program/streda-s55 min.
30.Bielik,J.Mgr.art.,ArtD.,Dobšinský, Pavol; Korenči, Anton; Bielik, Juraj: Mechúrik koščúrik, réžia
a hudba, festival Bažant Pohoda, Trenčín, 13.7.2013,
http://www.pohodafestival.sk/index.php/tlacovky/205/190/SLOVENSKe-NaRODNe-DIVADLOODOHRa-NA-BAzANT-POHODE-2013-DVE-PREDSTAVENIA/, 60 min.
31.Bielik,J.Mgr.art.,ArtD.,Dobšinský, Pavol; Korenči, Anton; Bielik, Juraj: Mechúrik koščúrik, réžia
a hudba, Kremnické gagy 2013, Kremnica, 1.9.2013,
http://www.gagy.sk/ganet/gagy/portal.nsf/pages/3fecd321d10322f1c1257baf0036f3c5, 60 min.
32.Hubinák, J., Mgr.art.,ArtD., Divadlo Non. Garde - Kol. tvorcov: Rôzne kapitoly tej istej knihy,
spoluautorstvo, spoluréžia inscenácie, herecký výkon v inscenácii, KioSK, 6. ročník festivalu nového
slovenského divadla a tanca, Žilina, 27. júl 2013 (hrali sme 2x, o 16:00 a o 20:00)
http://www.kioskfestival.sk/program/sobota-27-7/, 50 min.
33.Piktor,Ľ.,MgA D. Pennac, K. Aulitisová: Pes (prí)tulákréžia, účinkovanie,jubilejný ročník prehliadky
divadiel a divadelných škôl V4 ,Stretnutie, Setkání, Spotkanie, Találkozás 2013,Nitra,
30.5.2013http://ohlas.sk/2013/05/21/15-jubilejny-rocnik-medzinarodnej-prehliadky-divadiel-adivadelnych-skol-krajin-v4-stretnutie-setkani-spotkanie-talalkozas-2013/,55 min.
34.Piktor,Ľ.,MgA K. Aulitisová, RozKrávkaréžia, účinkovanie ročník medzinárodných dní bábkového
divadla a hier pre rodiny VIRVAR 2013,Košice, 8.6.3013,http://www.kamdomesta.sk/kosice/kulturneinstitucie/divadla/babkove-divadlo/virvar
35.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,Réžia, účinkovanieročník festivalu divadiel na
Slovensku Dotyky a spojenia Martin,
26.6.2013,http://www.dotykyaspojenia.sk/files/pdf/dprogram_das_13.pdf,55 min.
36.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,Autor, réžia, účinkovanieročník festivalu Bažant
Pohoda,Trenčín, 12.7.2013,http://www.pohodafestival.sk/index.php/news/6691/235/Pes-pri-tulako-hladani-lasky/55 min.
37.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,réžia, účinkovanie,4.medzinárodný festival
alternatívnych divadiel Tempus Art,Rožňavahttp://www.tempusart.sk/index.php
http://www.tempusart.sk/index.php?page=dennik&lang=sk55 min.
38.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,Réžia, účinkovanie,Bábková ŽilinaŽilina,
20.9.2013http://www.zilinadnes.sk/kultura/babkova-zilina-2013,55 min.
35
39.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulákRéžia, účinkovanie,Festival Divadelná Nitra
2013,Nitra, 2.10.2013,http://www.nitrafest.sk/domov/program-2013/sprievodny-program/stredas,55 min.
40.WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. Kopr, Bärbl: Entwicklungen. Galéria Galerie Blaugelbe, Zwettl, Rakúsko,
Univ. Prof. Jana Wild: pódiový rozhovor s vystavujúcou umelkyňou, 22. nov. 2013, 75
min.,http://www.noe.gv.at/Presse/Pressedienst/Pressearchiv/109244_Ausstellungen.print.html,http
://www.ots.at/presseaussendung/OTS_20131120_OTS0182/neue-ausstellungen-und-eine-liveperformance,http://www.noemuseen.at/de/?tt=MUSEUM_R2&vid=18011,http://kurz.vudu.exs.sk/c
ontent/36/Zwettl_B.Kopr.jpg
VÝSTAVY
V ZAHRANIČÍ
DOMA
1 CIGÁNOVÁ,H,PROF. ĽUDMILA BROZMANOVÁ – PODOBOVÁ SPOLUAUTORKA VÝSTAVY O PRVEJ
SLOVENSKEJ KOSTÝMOVEJ VÝTBVARNÍČKE SNDVERNISÁŽ: HISTORICKÁ BUDOVA SND,25. 4. 2013
DIVADELNÝ ÚSTAV BRATISLAVA A SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO
OCENENIA
V ZAHRANIČÍ
1. Kocman,J.,doc.,Nominácia na junge ohren preis 2012, Leipzig, Nemecko, nominácia v kategórii „Best
practice“, Produkcia: Du bist da, du bist fort, koprodukcia: Junges Schauspielhaus a Kontra-punkt,
Düsseldorf, Nemecko, Inštitúcia: netzwerk junge ohren, Nemecko
2. Kocman,J.,doc.,Cena junge ohren preis 2012, Leipzig, Nemecko, ocenenie v kategórii „Best practice“,
Produkcia: Du bist da, du bist fort, koprodukcia: Junges Schauspielhaus a Theater Kontra-punkt,
Düsseldorf, Nemecko, Inštitúcia: netzwerk junge ohren,
Nemecko,http://www.jungeohren.com/files/FCKeditor/File/PM_jop13_Bekanntgabe_Preistraeger.p
df
3. Kocman,J.,doc., Theatre NOW 2012, víťazný výber najlepších hudobných divadelných produkcií na
svete za rok 2012, 22 – 26. 05. 2013, Jönköping, Švédsko. Produkcia: Schlimmes Ende, Theater
Oberhausen/Freiburg, Nemecko, Inštitúcia: ITI Nemecko
http://www.mtnow.iti-germany.de/content/winners-2012
4. Aulitisová,K.,MgA T.Lehenová, K. Aulitisová: O DEVIATICH MESIAČIKOCH,Grand prix - cena kolegov za
najlepšie predstavenie,9. Medzinárodný festival neštátnych bábkových divadiel Moskovskije
kanikuly ,Moskva, Rusko
5. Aulitisová,K.,MgA D. Pennac, K. Aulitisová: Pes (prí)tulák,Cena za scénickú adaptáciu literatúry pre
deti a mládež,Divadlo Animácií, Poznaň, Poľsko ,Cena diváka - 3. miesto ,6.medzinárodný festival
súčasných hier pre deti a mládež KON-TEKSTY,Poznaň,
Poľsko,http://www.teatranimacji.pl/?werdykt-jury,274
6. Aulitisová,K.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,Cena za réžiu, koncepciu a herecké výkony
Naivní divadlo Liberec ,22. festival profesionálnych bábkových divadiel pre deti predškolského
veku MATEŘINKA,Liberec, Česká
republika,http://www.naivnidivadlo.cz/viewer.php?clanek=Materinka-vysledky#
7. Aulitisová,K.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,25 zlatých hviezd - Cena detskej poroty
Grand prix - Mačka vo vreci ,24.medzinárodný bábkový festival Poletni lutkovni pristan,Maribor,
Slovinsko,http://www.veza.sigledal.org/prispevki/porocilo-24-poletnega-lutkovnega-pristana-2013
8. Piktor,Ľ.,MgA T.Lehenová, K. Aulitisová: O DEVIATICH MESIAČIKOCH,Grand prix - cena kolegov za
najlepšie predstavenie,9. Medzinárodný festival neštátnych bábkových divadiel Moskovskije
kanikuly ,Moskva, Rusko
9. Piktor,Ľ.,MgA D. Pennac, K. Aulitisová: Pes (prí)tulák,Cena za scénickú adaptáciu literatúry pre deti
a mládež,Divadlo Animácií, Poznaň, Poľsko ,Cena diváka - 3. miesto ,6.medzinárodný festival
súčasných hier pre deti a mládež KON-TEKSTY,Poznaň,
Poľsko,http://www.teatranimacji.pl/?werdykt-jury,274
10.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,Cena za réžiu, koncepciu a herecké výkony
36
Naivní divadlo Liberec ,22. festival profesionálnych bábkových divadiel pre deti predškolského
veku MATEŘINKA,Liberec, Česká
republika,http://www.naivnidivadlo.cz/viewer.php?clanek=Materinka-vysledky#
11.Piktor,Ľ.,MgA D.Pennac, K. Aulitisová Pes (prí)tulák,25 zlatých hviezd - Cena detskej poroty,Grand
prix - Mačka vo vreci ,24.medzinárodný bábkový festival Poletni lutkovni pristan,Maribor,
Slovinskohttp://www.veza.sigledal.org/prispevki/porocilo-24-poletnega-lutkovnega-pristana-2013
DOMA
1. Peter Čanecký Cena Dosky 2013 v kategórii najlepší kostým za kostýmy v inscenácii Bratia
Karamazovovci, Činohra Slovenského národného divadla, Bratislava
2. Roman Polák Cena Nadácie Tatra banky za umenie v kategórii divadloza réžiu a spoludramatizáciu hry
Bratia Karamazovovci
3. Ľubomír Vajdička ,GRAND PRIX Nová dráma/New Drama 2013 Ján Rozner / Peter Pavlac: Sedem dní
do pohrebu, Slovenské komorné divadlo, Martin, réžia
4. Pavlac P. doc.,GRAND PRIX Nová dráma za inscenáciu SEDEM DNÍ DO POHREBU (autor adaptácie),
http://www.theatre.sk/news/242/336/Nova-drama-ma-vitazov/
5. Porubjak, M.,prof.Za celoživotné dielo v oblasti divadla(udelil Slovenský literárny fond v decembri
2013)
6. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD Inscenácia 5chalanov.sk získala Cenu bratislavského diváka na Novej
dráme 2013http://www.theatre.sk/sk/aktivity/festival-nova-drama/2012-3/
ZÍSKANÉ GRANTY
1. WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. grant KEGA, 2012-2013, KEGA 011VŠMU-4/2012 Shakespeare
v Strednej Európe (2012 – 2013) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Hlavná riešiteľka
2. Kocman,J.,doc., 014VŠMU-4/2012 Istropolitana Projekt, KEGA MŠ VVaŠ SR, (interné číslo grantu: ),
spoluriešiteľ.
3. Kocman,J.,doc., MK-7994/2013/5.1 ROZRUCH V BENÁTKACH, festival Dionysus v Osijeku, MK SR
(interné číslo grantu: 43/VŠMU/2013), riešiteľ.
4. Kocman,J.,doc., 005VŠMU-4/2014, Aktívna prezentácia vysokoškolskej divadelnej kultúry v zahraničí,
KEGA MŠ VVaŠ SR, riešiteľ.
5. Ondriska, M. Mgr.art.,ArtD.Nicholas Baehr/ Martin Huba: Incident, poskytovateľ MK SR dec. 2013sept.2014, spoluriešiteľ
6. Ondriska, M. Mgr.art.,ArtD.A.N. Ostrovskij: Prechádzky lesom, poskytovateľ MK SR dec. 2013nov.2014, spoluriešiteľ
7. Ondriska, M. Mgr.art.,ArtD.Básnické pásmo: Poetry Theatre (reprízy), poskytovateľ MK SR dec. 2013sept.2014, spoluriešiteľ
8. Letenay,J.doc., Nové trendy v interpretácii slovenskej drámy, KEGA, 2013,2014,spoluriešiteľ
9. Pavlac,P.doc. Nové trendy v interpretácii slovenskej drámy, KEGA, 2013,2014,veduci projektu
10.Dacho,M.,Mgr., ArtD, Nové trendy v interpretácii slovenskej drámy, KEGA, 2013,2014,spoluriešiteľ
11.Dacho,M.,Mgr., ArtD, Istropolitana Projekt, KEGA, 2012-2014, spoluriešiteľ
12.Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD. Projekt VEGA č. 2/0070/13 - 100 rokov Slovenského národného divadla.
Divadelné inscenácie 1920 – 1938 (Činohra, opera) – I. etapa , poskytovateľ grantu MŠVaV SR,
trojročný grant, január 2013 – december 2015 Spoločný projekt s Ústavom divadelnej a filmovej vedy
SAV, vedúca projektu PhDr. Dagmar Podmaková, CSc. LINDOVSKÁ, N. – zástupkyňa vedúcej projektu,
spoluriešiteľka.
VEDECKÉ PODUJATIA
V ZAHRANIČÍ
1. doc. Mgr. art. WARADZINOVÁ Svetlana,ENCATS konferencia, Antwerpy, Belgicko, 04.11.-08.11.2013
37
2. WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. medzin. konferencia, International conference „Shakespeare and
Myth“,European Shakespeare Research Association (ESRA), Montpellier, Francúzsko, 15.-29. júna
2013.Pozvaný príspevok: Wild, Jana: „Slovak Shakespeare – Mythologizing Politics“.
http://www.ircl.cnrs.fr/pdf/2013/ESRA/programmeENG_20130604_complet.pdf
3. Hubinák, J., Mgr.art.,ArtD., ISPA Congress, Vroclav, Poľsko, (19.-22. jún 2013), príspevok Regional
update – Slovakia, 19. júna 2013 http://www.ispa.org/?wr13_schedule
4. Porubjak, M.,prof., 10.mája 2013 Kolokvium o dramaturgii v Prahe, ktorá sa konala v rámci festivalu
študentských divadiel ZLOMVAZ 2013. Prednáška v paneli Dramaturgia v kontextoch praxe.
5. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.230 let Stavovského divadla, Tvúrčí potenciál scény
v europském kontextu. Praha DÚ, ČR 18.4.-21.4. 2013
DOMA
1. WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. medzin. sympózium: Bžochová-Wild, Jana: „Tracking Shakespeare in
Slovakia“. International symposium „Chronicles of the Time. Shakespeare in Central Europe“,
Bratislava,28. nov. 2013. Príspevok.http://www.vsmu.sk/resources/Program_Sh_in_CE.pdf
2. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.medzinárodná vedecká konferencia: Gustáv Husák a jeho doba.
Bratislava, 28.-29. január 2013, organizátori: Ústav pamäti národa, Právnická fakulta Univerzity
Komenského.LINDOVSKÁ, Nadežda. Manželia JUDr. Gustáv Husák a JUDr. Magda Husáková, rodená
Lokvencová: život medzi politikou a divadelným umením.
3. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.Kolokvium o živote a diele Márie Bancíkovej (1913 – 2013) . Bratislava,
15.11.2013, organizátori: Divadelný ústav, Bratislava a Ketedra divadelných štúdií DF
VŠMU.LINDOVSKÁ, Nadežda. Bancíková ako Ľubov Jarová: súboj so socialistickým realizmom.
4. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.Gustáv Husák a jeho doba, vedecká konferencia, ÚPN a Uk
Bratislava, 28.-29.1.2013
5. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.Herečka Mária Bancíková, DÚ-VŠMU, 14. november 2013
6. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.Shakespeare v Strednej Európe, 28. november 2013, VŠMU
7. Dacho,M.,Mgr., ArtD, Konferencia Nová dramaturgia, nový dramaturg, festival Nová dráma 2013, 14.
5. 2013, moderátor diskusie
8. Matejovičová,S.,Mgr.art.,PaeDr.,PhD.Sympózium Kronika doby. Shakespeare v Strednej Európe .
TheChronicles of the time. Shakespeare in Central Europe. VŠMU. 28. 11. 2013
9. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Bábkarská konferencia Metamorfózy 1, Bábkové divadlo Košice, 9.-10. 6.
2013, Nová tvár bábkového divadla po roku 1989
10.Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.X. ročník Banskobystrickej medzinárodnej teatrologickej konferencie
v cykle DNES A TU, ktorá sa koná na počesť prof. Petra Karvaša na tému Postavenie divadla
v spoločnosti, Banská Bystrica, 29.-30. 11. 2013, Faust, večná inšpirácia bábkarov
11.Ondriska, M. Mgr.art.,ArtD.Konferencia dvojdňová konferencia o súčasnej dramaturgii
v slovenskýchdivadlách NOVÁ DRAMATURGIA, NOVÝ DRAMATURG, ktorú pripravil Divadelný ústav
počas festivalu Nová dráma/New Drama 2013, v dňoch 14. a 15. mája 2013 v Štúdiu 12 v Bratislave.
14. a 15. máj 2013,14.5. 2013 14:00 Martin Ondriska / Vysoká škola múzických umení Príspevok:
Špecifiká výučby dramaturgie na DF VŠMUhttp://www.theatre.sk/sk/aktivity/festival-nova
drama/2012-3/medzinarodnakonferencia/
12.Porubjak, M.,prof., Konferencia "Nová dramaturgia, nový dramaturg" v rámci festivalu Nová
dráma/New Drama. ktorú organizoval v Bratislave 14.-15. mája 2013 Divadelný ústav ,príspevok
"Dramaturg v generačnom divadle".
UMELECKÉ A EDUKAČNÉ PROJEKTY
V ZAHRANIČÍ
1. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD. Spolupracovníčka a konzultantka projektu Contemporary Central
European Theatre: Document/ary versus Postmemory: (O9. 2012-09. 2013.). Poskytovateľ grantu:
International Visegrad Fund. Hlavní riešitelia: Natalia Jakubova, Oľga Zaslavskaja (International
Culture Center, Budapešť). Partneri: Grzegorz Niziolek (Poľsko), Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
38
(Slovensko), Szinhaz (Maďarsko), Svět a divadlo (Česká republika).(dostupné na
http://alternativeculture.org/doctheatre/)
2. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.účasť na edukačnom programe In Progress na Festivale Zlomvaz
(medzinárodný festival divadelných škôl), ČR, Praha, DAMU, 8.-11.05.2013LINDOVSKÁ, Nadežda.
Workshop: Herecká technika Michaila Čechova. (odkazy:
http://www.zlomvaz.cz/2013/program/progressky/porad/154), ohlas Chmelková, E. Herecká
technika Michaila Čechova, In Obratel (festivalový zpravodaj), 10. 05.0213, č. 3, s.8. (dostupné na
http://www.zlomvaz.cz/2013/assets/obratel/obratel-3.pdf)
3. Seidmann,K.Mgr.art,AIDA Entertainment, AIR SEA HOLIDAY GmbH, - Carnival Corporation & plc. zámorská výletná loď AIDAstella,Music Manager – Musikalischer Leiter - vocal coaching a klavírny
sprievod predstavení v Theatrium, Bandmanaging,16. júna – 25. august 2013
DOMA
1. Pavlac P. doc. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA, kurátor výberu slovenských inscenácií,
priebeh výberu: Marec – Jún 2013
2. Pavlac P. doc.MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA, vedenie diskusií k vybraným
inscenáciám, 27.9-2.10.2013
3. Pavlac P. doc.LEKTOR autorského písania v projekte DRÁMA MENOM SLOVENSKO, Divadelný ústav
Bratislava, 2013
4. Dacho,M.,Mgr., ArtD, Divadelná Nitra, Ako na divadlo, 30. 4. 2013 Dramaticky mladí, Divadelný ústav,
január – jún 2013,lektor dielní tvorivého písania
5. Dacho,M.,Mgr., ArtD, Tlmačské činohranie 2013, VII. ročník celoslovenskej postupovej súťaže a
prehliadky amatérskeho divadla mladých - súčasť Scénickej žatvy – 91. ročníka súťaží slovenských
divadelných súborov,6– 9. 6. 2013
6. Dacho,M.,Mgr., ArtD, Literárna súťaž Medziriadky, o. z. Múzy, 27. 7. – 2. 8. 2013, člen poroty, lektor
7. Dacho,M.,Mgr., ArtD, 3x s..., Scénická žatva 2013, 29. – 30. 8. 2013, lektor
8. Dacho,M.,Mgr., ArtD, Divadlo Pôtoň, Psota na Slovensku, 7. – 8. 11. 2013, lektor
9. Čertíková, H.,PhDr.,doc.Soundwalk Strážky,Interaktívny sprievod Kaštieľom Strážky so stálou
expozíciou obrazov L.Medňanského,Tv.Markíza v spolupráci so SNG, Postava grófky Margit
Czobelovej a ďalších – H.Čertíková ,Nahrávané 27. 7. 2013 pre potreby expozície kaštieľa v Strážkach
ZÍSKANÉ GRANTY MIMO RÁMEC ŠKOLY ALEBO FAKULTY
1. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.Projekt APVV-0619-10, Umelecké a spoločenské funkcie súčasného
divadla, Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV (máj 2011 – september 2014). Hlavný riešiteľ A.
Maťašík. LINDOVSKÁ, Nadežda. Spoluriešiteľka
ODBORNÁ PREDNÁŠKA, WORKSHOP MIMO PRACOVISKA
V ZAHRANIČÍ
1. MgA. UHER Pavol vedenie workshopu: Blacklight theatre, DIONYSUS´FESTIVAL 2013, OSIJEK,
DAKOVO, CHORVÁTSKO, 23. 03. – 27. 03. 2012
link:http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2865&Itemid=825
&lang=en
2. doc. MgA. PACHINGER Andrej vedenie workshopu: Puppets in Commedy, DIONYSUS´FESTIVAL 2013,
OSIJEK, DAKOVO, CHORVÁTSKO, 23. 03. – 27. 03. 2013
link:http://www.uaos.unios.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2865&Itemid=825
&lang=en
3. doc. PhDr. LINDOVSKÁ Nadežda, PhD.,vedenie workshopu: Herecká technika Michaila Čechova,
ZLOMVAZ 2013, 08. - 11.05.2013, Praha, Česká republika,
link:http://www.zlomvaz.cz/2013/program/
4. prof. Mgr. art. NVOTA Juraj,vedenie worskshopu: Otvorená skúška: Pštrosí večierok, ZLOMVAZ 2013,
08. - 11.05.2013, Praha, Česká republika, link:http://www.zlomvaz.cz/2013/program/
39
5. Hubinák, J., Mgr.art.,ArtD., Súčasné slovenské bábkové divadlo. (odborná prednáška). 12.
Medzinárodný festival divadiel pre deti, Banja Luka, Bosna a Herzegovina, 8. október 2013,
http://www.nezavisne.com/umjetnost-zabava/pozornica/Malisani-u-svijetu-maste-i-fantazije213009.html
DOMA
1. WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. Bžochová-Wild, Jana: Shakespearove kliatby a zaklínadlá. Prednáška na
podujatí: Modranské veršobranie. Modra, 17. okt. 2017, 17:00 –
19:00,http://kurz.vudu.exs.sk/content/36/Modranske_versobranie.jpg
2. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, okrúhly stôl predstaviteľov
divadiel, divadelných organizácií a festivalov na tému Rusko-slovenské kontakty v oblasti
divadelníctva – súčasnosť a perspektíva, 17.10.2013, Bratislava
3. LINDOVSKÁ, Nadežda. Rekapitulácia rusko-slovenských kultúrnych kontaktov v oblasti divadelníctva.
4. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Univerzita tretieho veku, Žilinská Univerzita, Neverbálna komunikácia, 4. 3.
2013
5. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Žilinská Univerzita, Rétorika, 25. 3. 2013
6. Pašúthová ,Z., Mgr.art, ,PhD.Ján Palárik – seminár a workshop. Spojená škola Sv. Rodiny, gymnázium
– Gercenova, Bratislava. 27. 11. 2013.
7. Lindtnerová,E,doc.,Cultus – Dom kultúry Prievoz, umelecká agentúra GALAXY, kurz pohybovej
výchovy, rytmiky a tanca od 2.3. do 23.3.2013
8. Letenay Juraj,doc.,48.r.Akademický Prešov,workshop,23.-24.4. 2014 ,
http://www.ff.unipo.sk/ap/index.php?page=program
ORGANIZÁCIA UMELECKÉHO ALEBO VEDECKÉHO PODUJATIA
V ZAHRANIČÍ
DOMA
1. WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. medzin. sympózium, International symposium „Chronicles of the
Time. Shakespeare in Central Europe“, (Kronika doby. Shakespeare v Strednej Európe)
Bratislava, 28. nov. 2013. Organizácia medzinárodného sympózia. Podporené z grantu
KEGA, DF VŠMU, FTF VŠMU.http://www.vsmu.sk/files/b74a6b59f3329702418f2f43308f200c162.php,http://www.theatre.sk/news/269/160/Pozvanka-na-sympozium-Kronika-doby-Shakespearev-strednej Europe/http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/vsmu-shakespeare/6525-clanok.html
2. WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. doc. PhDr. Jiří Josek, FF UK Praha, Strategie shakespearovského
překladu. 14.3.2013, VŠMU. Hosťujúca prednáška zahranič. pedagóga,v rámci grantu KEGA:
Shakespeare v strednej Európe. Organizácia, vedenie diskusie.
3. WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. PhDr. Jana Cviková, PhD, UsvL SAV Bratislava, Shakespearova
sestra.7.11.2013, VŠMU. Hosťujúca prednáška literárnej vedkyne v rámci grantu KEGA:Shakespeare
v strednej Európe. Organizácia, vedenie diskusie.
4. Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Bábková Žilina 2013, 18.-20. 9. 2013, Žilina, Bábkové divadlo Žilina, Mestské
divadlo Žilina,
5. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.LINDOVSKÁ, Nadežda. Odborná garantka, iniciatórka,spoluorganizátorka,
moderátorka teatrologického podujatia: Kolokvium o živote a diele MárieBancíková (1913 – 2013).
15.11.2013, miesto konania: Štúdio 12, Bratislava, organizátori:Divadelný ústav, Bratislava a Ketedra
divadelných štúdií DF VŠMU. Počet referujúcich: 7, počet,účastníkov 50 (domáci).
ČLENSTVO V KOMISIÁCH, RADÁCH, ORGANIZÁCIÁCH, NADÁCIÁCH DOMA A V ZAHRANIČÍ:
MEDZINÁRODNÉ
1. Porubjak, M.,prof.člen medzinárodného tímu, ktorý pripravuje každý druhý rok program
renomovaného divadelného festivalu "Neue Stücke aus Europa / New Plays from Europe", ktorý sa
bude tentoraz konať v júni 2014 vo Wiesbadene.
40
2. Porubjak, M.,prof., , člen Umeleckej rady Divadelnej fakulty Janáčkovej akadémie múzických umení v
Brne (od roku 1990 nepretržite)
3. Porubjak, M.,prof., ,člen Umeleckej rady Divadelnej fakulty Akadémie múzických umení v Prahe
(1990-1991, od roku 2001 nepretržite)
4. Porubjak, M.,prof., prezident Slovenského centra ITI (International Theatre Institute - organizácia
UNESCO)
5. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.Členka Redakčnej rady: Theatralia, revue současného
myšlení o divadle, časopis Katedry divadelní a filmové vědy FF MU Brno ČR. Muni Press ISBN 978-80210-6157-6
6. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.AICT
7. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.IUTA/UITA
8. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.ITI
9. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.Redakčná rada Divadelní revue, Praha
DOMÁCE
1. Porubjak, M.,prof., podpredseda Výboru LITA (Literárna agentúra)
2. Porubjak, M.,prof., člen výboru Audiovizuálneho fondu Slovenskej republiky (Výboru "Podpora
výskumu, vzdelávania, výchovy a edičnejčinnosti"¨)
3. Pavlac, P. doc., člen výberovej Akadémie pre udeľovanie Cien Nadácie Tatrabanky
4. Porubjak, M.,prof.,podpredseda Asociácie Divadelná Nitra.
5. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.Edičná rada. Divadelný ústav Bratislava, členka
6. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.AOSS – KNS / Klub nezávislých spisovateľov/, Bratislava,
členka výboru
7. Bakošová - Hlavenková,Z. prof. PhDr, CSc.Grantová komisia MK SR, členka
8. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.Redakčná rada Divadelnéhop ústavu v Bratislave
9. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.Predsedníctvo Asociácie Divadelná Nitra
10.Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.AICT – Slovensko, členka výboru
11.Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.Feministické združenie ASPEKT
12.Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.Redakčnej rady revue Slovenské divadlo, SAV Bratislava
13.WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. členka VUR FTF VŠMU Bratislava.
14.WILD, Jana, prof., PhDr., PhD. členka Edičnej komisie Divadelného ústavu Bratislava.
ČLENSTVO VO VÝBEROVÝCH KOMISIÁCH ALEBO ODBORNÝCH POROTÁCH
MEDZINÁRODNÉ
DOMÁCE
1. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Detský javiskový sen, prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla
hrajúcich pre deti
2. Čertíková, H.,PhDr.,doc.Členka poroty celoslovenskej súťaže prednesu Hviezdoslavov Kubín – 20. –
22. 6. 2013 www.nocka.sk/hviezdoslavov-Kubin/ 59.Hviezdoslavov Kubín/info 59. HK, str.53
3. Palík,P.Mgr.art.,ArtD.,Bábková Žilina – festival slovenských bábkových divadiel, člen dramaturgickej
rady,Súťaž ARTÚR, člen odbornej poroty
4. Ondriska, M. Mgr.art.,ArtD NEW DRAMA/NOVÁ DRÁMA,člen poroty 9. ročník festivalu inscenácií
súčasnej slovenskej a svetovej drámy Nová dráma/New Drama 2013 13. – 18. 5. 2013 v Bratislave
http://www.theatre.sk/sk/aktivity/festival-nova-drama/2012-3/
5. Pašúthová ,Z., Mgr.art, ,PhD členka poroty, SAFI 2013 (súťaž amatérskych filmárov), organizátor: TV
LUX Bratislava
6. Lindovská,N.doc.PhDr.,PhD.LINDOVSKÁ, Nadežda. Predsedkyňa poroty súťažnej prehliadky
neprofesionálneho činoherného divadla dospelých a divadla mladých Nitrianského kraja NA scénu.
Kozárovce, apríl 2013.
INÉ
1. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Štipendijný pobyt na Varšavskej Univerzite – letný kurz poľského jazyka,
SAIA
41
2. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Vedenie festníka na festivale Bábková Žilina 2013, 18.-20. 9. 2013
3. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.Krst knihy vydavateľstva Buvik Medveďku, daj labku, 24. 9. 2013
4. Lindtnerová,E,doc.,rozhovory : FUN rádio – 24.1.2013 – 08.30 – rozhovor o technike pádov na zem
F./PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
VEDECKÉ A ODBORNÉ MONOGRAFIE, KNIŽNÉ PUBLIKÁCIE
Umelecké monografie, preklady, autorské katalógy vydané v domácich vydavateľstvách
CAB. ČAHOJOVÁ-BERNÁTOVÁ, Božena: Cesta pre bosých. Šesť hier. Bratislava: Vysoká škola múzických umení,
2013. ISBN 978-80-89439-53-9. 100 %. 8,2 AH. 1. Vydanie. Lektorovali: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc., Mgr.art.
Zdenka Pašúthová, ArtD.
Cigánová H.,prof.,Hana Cigánová – Podobová: Pamäť je zrkadlo, na ktoré nám dýchli Ohliadnutie za
umeleckou etapou 20 rokov umeleckej činnosti scénografky,Vyd. VŠMU Bratislava, ISBN 978-80-8943940-9
www.edicie.vsmu.sk
KAPITOLY, VEDECKEPRÁCE A ODBORNÉ PRÁCE V ZBORNÍKOCH A MONOGRAFIÁCH
Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
1.
AED. Soňa Šimková: Činoherná kritika v odborných printových médiách – prehľad situácie. In Slovenské
divadlo. r. 61, č. 3, 2013, s. 297-302. ISSN 0037-699X. 0,3 AH. 100 %.
Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
2.
BED. Bžochová-Wild, Jana: Shakespearove kliatby a zaklínadlá. In. kol. Preklad a divadlo. Tvorivé
prekladateľské reflexie II. Nitra: FF UKF, 2013, s. 45 – 71. ISBN 978–80–558–0226–8.
Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
3.
BEE. BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana: Privykanie na svetlo: Smutný hrdina alebo Dojímate ma veľmi... Brno:
Tribun EU, 2013. ISBN 978-80-263-0385-5. S. 187-200. 100 %. 0,7 AH.
Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
4.
BEF. ŠIMKOVÁ, Soňa. Pavisov model textu v kontexte francúzskej teatrológie. In Teoretici v praxi. Vysoká škla
múzických umení Bratislava, 2012, s. 54-71, ISBN 978- 80-89439-32-4. 100 %. 0,9 AH.
5. BEF. MIŠOVIC, Karol: Slovak Drama. In Theatre SK. Made in Slovakia. Bratislava: Divadelný ústav, 2013. ISBN
neuvedené. S. 49-62. 0,4 AH. 100 %.
6. BEF. MIŠOVIC, Karol: Tartuffe nie je Tartúf a Tatúf nie je Tartuffe. In Reflektor, Študentská revue Divadelnej
fakulty VŠMU 2011/2012. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, 2012. ISBN 978-80-89439-29-4. s. 23 – 30. 0,4
AH. 100 %.
7. BEF. MIŠOVIC, Karol: Dalo sa tomu vyhnúť. In Reflektor, Študentská revue Divadelnej fakulty VŠMU
2011/2012. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, 2012. ISBN 978-80-89439-29-4. s. 35-38. 0,2 AH. 100 %.
8. BEF. MIŠOVIC, Karol: Don Juan v rytme tanga alebo Don Juan to má (nielen v Labe) ťažké. In Reflektor,
Študentská revue Divadelnej fakulty VŠMU 2011/2012. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, 2012. ISBN 97880-89439-29-4. s. 48-50. 0,15 AH. 100 %.
9. BEF. MIŠOVIC, Karol: Pod ostrým svetlom, ale aj v hlbokej tme plynovej lampy. In Reflektor, Študentská revue
Divadelnej fakulty VŠMU 2011/2012. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, 2012. ISBN 978-80-89439-29-4. s.
83-86. 0,2 AH. 100 %.
10. BEF. MIŠOVIC, Karol: Lab vo Viedni. In Reflektor. Študentská revue Divadelnej fakulty VŠMU, 2011/2012,
s.124. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, 2012. ISBN 978-80-89439-29-4. 0,05 AH. 100 %.
11. BEF. MIŠOVIC, Karol: Opäť o kúsok bližšie k poznaniu. In Reflektor. Študentská revue Divadelnej fakulty VŠMU,
2011/2012, s.125-126. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, 2012. ISBN 978-80-89439-29-4. 0,1 AH. 100 %.
42
12. BEF. MIŠOVIC, Karol: Mini inerview o škole, cenách aj budúcnosti s Lukášom Brutovským. In Reflektor.
Študentská revue Divadelnej fakulty VŠMU, 2011/2012, s.151-152. Bratislava: Divadelná fakulta VŠMU, 2012.
ISBN 978-80-89439-29-4. 0,1 AH. 100 %.
13.
ť
). 1. vyd.
Nitra : Univerzita Konš
2013. 118 s. ISBN 978-80-558-0330-2.
14. Porubjak, M.,prof., Martin Porubjak: Od slova cez pohyb k syntéze. (Divadlo malých javiskových
foriem na Slovensku v rokoch 1960-1985) - 25 normovaných strán). In: "KREMNICKÉ DIVADLO V
PODZEMÍ - od malých javiskových foriem k agentúrnemu divadlu". ISBN: 978-80-971496-8-0
Umelecké práce a preklady v zborníkoch, knižných publikáciách a skupinových katalógoch vydaných v
zahraničných vydavateľstvách
15. CEC. KLIMÁČEK, Viliam: Kill Hill. In: 3 Plays. Generation Icons in Central Europe. Praha: Divadelní ústav, 2013.
ISBN 978-80-7008-304-8. S. 68-101. 1,7 AH. Preklad zo slovenčiny do angličtiny Tatiana Brederová. 100 %.
VEDECKÉ A ODBORNÉ PRÁCE V ČASOPISOCH
Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch
16. BDE. BREDEROVÁ, Tatiana: Divák nemá zo sály odchádzať spokojný. Rozhovor s Michailom Kalužským. In Svět
a divadlo, č. 6, rok 2013. ISSN 0862-7258. S. 60-63. 0,2 AH. 10 %.
17. BDE. BREDEROVÁ, Tatiana: Teritórium slobody. In Svět a divadlo, č. 6, rok 2013. ISSN 0862-7258. S. 99-106.
0,4 AH. 100 %.
18. BDE. BREDEROVÁ, Tatiana: Oživovanie dejinnej pamäti. In Svět a divadlo, č. 6, rok 2013. ISSN 0862-7258. S.
54-59. 0,3 AH. 100 %.
19. BDE. LINDOVSKÁ, Nadežda: Nyina Nyikolajevna Szadur: Egy csodálatos eurázsiai a modern orosz irodalomban
(portré). In Irodalmi Szemle. Šamorín: Madách-Posonium, 2013. Č. 3, marec 2013. ISSN: 1336-5088. S. 18-22.
0,3 AH. 100 %.
20. BDE. Soňa Šimková: Romeo Castellucci a epifánia (koncept tváre, ktorá sa pozerá na Božieho syna). Svět
a divadlo, č. 5,2013, s. 68-72 ISSN 0862-7258. 100 %. 0,25 AH.
21. BDE. Soňa Šimková: Liddell performuje Petra Pana (Celé nebo nad zemou: syndóm Wendy). Svět a divadlo, č.
5,2013, s. 80-82. ISSN 0862-7258. 100 %. 0,15 AH.
22. BDE. Soňa Šimková: Bondyho rakúsky pokrytec (Tartuffe). Svět a divadlo, č. 5,2013, s. 90-95. ISSN 0862-7258.
100 %. 0,3 AH.
23. BDE. Soňa Šimková: Zradné a čarovné priesotry. In Svět a divadlo, č. 6, 2013, s. 44-53. ISSN 0862-7258. 0,5 AH.
100 %.
24. BDE. WILD, Jana: „Shakespeare out of joint“ In: Svět a divadlo, Praha, r. 24, č. 2, s. 66-72. ISSN 0862-7258. 100
%. 0,3 AH.
25. BDE. WILD, Jana: „Ruža nie je ruža nie je ruža“ In: Svět a divadlo, Praha, r. 24, č. 3, s. 73-84. ISSN 0862-7258.
0,5 AH. 100 %.
Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch
26. BDF. BAKOŠOVÁ - HLAVENKOVÁ, Zuzana. Privykanie na svetlo: Smutný hrdina alebo Dojímate ma veľmi... In
Kód, Bratislava, r. 7, č. 4, 2013, s. 37-43, ISSN 1337-1800. 100 %. 0,35 AH.
27. BDF. BAKOŠOVÁ - HLAVENKOVÁ, Zuzana. Viac než desatoro herečky Szidi Tobias. In Kód, r. 7, č. 2, 2013, s.39. ISSN 1337-1800. 100 %. 0,35 AH.
28. BDF. BREDEROVÁ, Tatiana: Dvojrozmerný Dostojevskij. In Kód, č. 6, roč. 7, rok 2013. ISSN 1337-1800. S. 16-21.
0,3 AH. 100 %.
29. BDF. ČAHOJOVÁ, Božena. Keď je umenie a teória v súzvuku. In Tvorba, Bratislava, roč. 23, č. 1, r. 2013. s. 1416. ISSN 1336-2526. 100 %.
30. BDF. LINDOVSKÁ, Nadežda: Divadlo v Rusku, Rusko v Divadle. In Kód, č. 6, roč. 7, rok 2013. ISSN 1337-1800. S.
34-42. 100 %. 0,5 AH.
31. BDF. ŠIMKOVÁ, Soňa. Hamleta sme si predsa len užili. In Kod, Bratislava, r. 7, č. 2, 2013, s. 16-19, ISSN 13371800. 100 %. 0,2 AH.
32. BDF. ŠIMKOVÁ, Soňa. Originálna cesta Slávy Daubnerovej. In Kod, Bratislava, r. 7, č. 4, 2013, s. 13-18, ISSN
1337-1800. 100 %. 0,3 AH.
33. BDF. Soňa Šimková: Avignon na konci mandátu. Kód, október 2013,č. 8, s. 35-39. ISSN 1337-1800. 100 %. 0,25
AH.
43
34. BDF. ŠTEFKO, Vladimír: Ferko Urbánek alebo Náš divadelný šlabikár. In: Javisko, r. 2013, č. 3, ročník 45.
Bratislava: Národné osvetové centrum. ISSN 0323-2883. S. 42. 100 %. 0,05 AH.
35. BDF. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Má Slovensko nejakú úlohu? (Jedna otázka Emilovi Pálešovi). In Tvorba,
Bratislava, r. XXIII, č. 2, s. 27-29, ISSN 1336-2526. 5%. 0,15 AH.
36. BDF. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Akú úlohu môže mať humor v zlých, tragických dobách?
Jedna otázka Rasťovi Piškovi. In Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), č. 4, 2013, s. 31. ISSN 1336-2526. 5%. 0,05 AH.
37. BDF. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Čo mi dáva štúdium archívnych materiálov? Jedna otázka Michalovi
Zajdenovi. In Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), č. 3, 2013, s. 28 – 29. ISSN 1336-2526. 5%. 0,15 AH.
38. BDF. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Hľadanie sebaúcty. In Kod, Bratislava, r. 7, č. 4, 2013, s. 20-24, ISSN 13371800. 100 %. 0,25 AH.
39. BDF. MIŠOVIC, Karol: Mária Bancíková: herečka mnohých tvárí, osudov, radostí aj smútkov. In Kód, r. 7, č. 9,
2013, s.46 – 47. ISSN 1337-1800. 0,1 AH. 100 %.
40. BDF. MIŠOVIC, Karol: Zdena Gruberová: herečka, na ktorú sa nezabúda, In Kód, r. 7, č. 9, 2013, s. 48 – 49. ISSN
1337-1800. 0,1 AH. 100 %.
41. BDF. MIŠOVIC, Karol: Viera Strnisková: herečka, ktorá nepozná šablónu. In Kód, r. 7, č. 8, 2013, s. 48-49. ISSN
1337-1800. 0,1 AH. 100 %.
42. BDF. MIŠOVIC, Karol: Karol Machata. Zopár slov o významnom jubilantovi. In Kód, r. 7, č. 2, 2013, s. 38 – 43.
0,3 AH. 100 %. ISSN 1337-1800.
43. Dacho,M.,Mgr., ArtD, Dacho, Miroslav: Som, teda prednášam – prednášam, teda som. In: Javisko, roč. 45,
2013, č. 2.
Umelecké práce a preklady v domácich nekarentovaných časopisoch
44. CDF. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Do svetla. In Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), č. 4, 2013, s. 22-23. 100 %. 0,1 AH.
45. CDF. Bžochová-Wild, Jana: Preliezačky. RAK (Revue aktuálnej kultúry), č. 3, 2013, s.35 -37. ISSN 1335-1702.
100 %. 0,15 AH.
http://www.slovart.sk/knihy-v-slovenskom-a-ceskom-jazyku/casopis-rak/casopis-rak/rak-revue-aktualnejkultury-122.html?page_id=13335
46. Mokoš J.,doc., J.Mokoš: Jánošík! Jánošík? Jánošík...In časopis JAVISKO č. 3 roč. 2013
PUBLIKOVANÉ PRÍSPEVKY NA KONFERENCIÁCH
Publikované pozvané príspevky na zahraničných konferenciách
47. AFA. ČAHOJOVÁ, Božena: Horákove postavy na ceste od seba k iným. In: PUKAN, Miron, KUŠNÍROVÁ, Eva
(eds.): Slovo, gesto, pohyb, obraz, tvar. Prešov: Vydavatľstvo Prešovskej univerzity, 2013. ISBN 978-80-5550807-8. S. 16-22. 100 %. 0,35 AH. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej životnému jubileu
prof. PhDr. Karola Horáka, CSc. 19.9.2013, Prešovská univerzita, Filozofická fakulta.
Skriptá a učebné texty
48. BCI. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Herecká generácia sedemdesiatych a osemdesiatych rokov 20. storočia.
Skriptá DF VŠMU. 2013, 77 s. Dostupné online. http://www.vsmu.sk/vsmu_knihy/matejovicova_print.pdf
49. ČERTÍKOVÁ, H.,PHDR.,DOC.HRADISKÁ, E – HUDÍKOVÁ, Z. – ČERTÍKOVÁ, H. 2013 PRAKTIKUM SOCIÁLNEJ
KOMUNIKÁCIE. ŽILINA : EUROKÓDEX, 2013, 416 S. ISBN 978-80-89447-94-7
WWW.EUROKODEX.SK/EUROKODEX/PRAKTUIKUM-SOCIALNEJ-KOMUNIKACIE_E1711.ASPX
PRÁCE ZVEREJNENÉ NA INTERNETE
50. GHG. Apelatívnosť výkriku do ticha, ktorý nikto nechce počuť/ Antigona v SND Bratislava/
In: Informačná sieť theatre.sk, Monitoring divadiel na Slovensku. In: www.theatre.sk http// monitoring
divadiel.skhttp://www.theatre.sk/isrecenzie/811/97/Apelativnost-vykriku-do-ticha-ktory-nikto-nechcepocut/?cntnt01origid=97/
51. GHG. Idiot v ošiali a o žiali alebo V oku abstraktistu / Idiot v Divadle Astorka Korzo´90/
In: Informačná sieť theatre.sk, Monitoring divadiel na Slovensku. In: www.theatre.sk
http// monitoring divadiel.sk
44
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
http://www.theatre.sk/isrecenzie/810/97/IDIOT-v-OsIALI-a-O-zIALI-alebo-V-OKU-ABSTRAKTISTUIndiskretnost-vasni-a-diskretne-dobro/?cntn
GHG. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. O láske, sexe, vzťahoch, sláve, umení a iných hodnotách či úskaliach na
sklonku života. Dostupné online. URL: http://www.theatre.sk/isrecenzie/734/97/O-laske-sexe-vztahochslave-umeni-a-inych-hodnotach-ci-uskaliach-na-sklonku-zivota/?cntnt01origid=97/ Publikované 31.12.2012.
100 %. 0,25 AH.
GHG. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Manžel verzus milenec. In IS theatre.sk monitoring divadiel na Slovensku.
2013.http://www.theatre.sk/isautori/2/333/Matejovicova/
GHG. MIŠOVIC, Karol: Námestíčko plné vzruchu, spevu aj lascívností. 100 %. 0,3 AH.
http://www.theatre.sk/isrecenzie/769/97/Namesticko-plne-vzruchu-spevu-aj-lascivnosti/?cntnt01origid=97/
GHG. MIŠOVIC, Karol: Vdove ostali len oči pre plač alebo Goldoni utopený vo wellness. 100 %. 0,3 AH.
http://www.theatre.sk/isrecenzie/756/97/Vdove-ostali-len-oci-pre-plac-alebo-Goldoni-utopeny-vowellness/?cntnt01origid=97/
GHG. MIŠOVIC, Karol: Svadba, na ktorej je všetko dovolené. 100 %. 0,3. http://www.divadelninoviny.cz/svadba-na-ktorej-je-vsetko-dovolene
GHG. MIŠOVIC, Karol: Svatba, na které je všechno dovoleno. 100 %. 0,3. http://www.divadelninoviny.cz/svatba-na-ktere-je-vsechno-dovoleno
Svatba, na které je všechno dovoleno. In Divadlení noviny, č. 6, 2013
GHG. MIŠOVIC, Karol: Posolstvo o stave sveta z podzemia VŠMU. 100 %. 0,3 AH.
http://reflektor.vsmu.sk/recenzor/recenzor-detail/article/proroci/
GHG. MIŠOVIC, Karol: Slávme slávne slávu slávnych. 100 %. 0,3 AH. http://www.divadelni-noviny.cz/slavmeslavne-slavu-slavnych
GHG. MIŠOVIC, Karol: Ambícia niekedy nestačí. 100 %. 0,3 AH.
http://www.theatre.sk/isrecenzie/779/97/Ambicia-niekedy-nestaci/?cntnt01origid=97/
GHG. MIŠOVIC, Karol: Motýli let s dobrými pasažiermi na palube. 100 %. 0,3 AH.
http://www.theatre.sk/isrecenzie/796/97/Motyli-let-s-dobrymi-pasaziermi-na-palube/?cntnt01origid=97/
GHG. MIŠOVIC, Karol: Divadlo Plzeň 2013: Up & Down Karola Mišovice http://www.divadelninoviny.cz/divadlo-plzen-2013-up-down-karola-misovice 100 %. 0,1 AH.
GHG. MIŠOVIC, Karol: (spoluautor) Zmeřela Viera Strnisková. 50 %. 0,3 AH. http://www.divadelninoviny.cz/zemrela-viera-strniskova
GHG. MIŠOVIC, Karol: Spravedlnost je jen na jevišti. 100 %. 0,3 AH. http://www.divadelninoviny.cz/spravedlnost-je-jen-na-jevisti
GHG. MIŠOVIC, Karol: V tme ostalo ešte veľa utajeného. 100 %. 0,3 AH.
http://reflektor.vsmu.sk/recenzor/recenzor-detail/article/v-tme-ostalo-este-vela-utajeneho/
GHG Soňa Šimková: Oresteia bez vyššieho princípu a bez občanov, alebo nevraždite si matky. www. Divadelný
ústav. Monitoring divadiel. sk. 31. 12. 2012
67. Zamišková,B,Mgr.art,ArtD.http://www.theatre.sk/isrecenzie/781/333/Love-story-z-davnychcias/?cntnt01origid=333/
Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií
68. GII. BAKOŠOVÁ - HLAVENKOVÁ, Zuzana. O hrách Evy M. In Tvorba, Bratislava, roč. 23, č. 1, r. 2013. s. 27-28.
ISSN 1336-2526. 100 %. 0,1 AH.
69. GII. LINOVSKÁ, Nadežda: Zvláštny, málo divadelný útvar… In PAŠUTHOVÁ, Zenka (zostavovateľka): Teoretici
v praxi. Peter Bu: Všetky tie somariny o ženách. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, 2013. ISBN 978-8089439-38-6. S. 51. 0,05 AH. 100 %.
70. GII. MATEJOVIČOVÁ, Stanislava. Milí priatelia! In Tvorba, roč. XXIII. (XXXII.), č. 4, 2013, s. 50.
71. GII. ŠIMKOVÁ, Soňa: Raz to dokážem. In Kód, 2013, č. 10, roč. 7. ISSN 1337-1800. S. 47. 0,05 AH. 100 %.
72. Mokoš J.,doc., M. Jurčo: KBD v Banskej Bystrici v 70. rokoch20. storočia – píše o tzv. Mokošovej ére
v Krajskom bábkovom divadle v Banskej bystrici In: H. Cigánová: Pamäť je zrkadlo, na ktoré nám
dýchli Vyd. VŠMU Bratislava, 2013, ISBN 978-80-89439-40-9 Viď www.vsmu.sk edičná činnosť školy
Citácie a ohlasy
1. Recenzia knihy BAKOŠOVÁ-HLAVENKOVÁ, Zuzana: Elixír smiechu. Jozef Kroner a Kronerovci. Bratislava.
Divadelný ústav, 2012.In Timko, Martin: Hľadanie pominuteľného. In Tvorba, Bratislava r. XXIII, č. 2, s. 43-45,
ISSN 1336-2526. 100 %.
45
2. UJLACKÁ, Monika: K rozhovorom bez konca… Rozhovor s prof. PhDr. Zuzanou Bakošovou-Hlavenkovou, PhD. In
PAŠUTHOVÁ, Zenka (zostavovateľka): Teoretici v praxi. Peter Bu: Všetky tie somariny o ženách. Bratislava:
Vysoká škola múzických umení, 2013. ISBN 978-80-89439-38-6. S. 16-21. 0,3 AH. 90 % (Zuzana BakošováHlavenková), 10 % (Monika Ujlacká).
3. Ohlas na: ČAHOJOVÁ, Božena: Pútnici a tuláci v umení 20. storočia. In Žemberová, Viera: Pútnici a tuláci v
slovenskej próze. In Produy. Brno: Středoevropské centrum slovanských studií, 2013, ISSN 1804-7246.
4. Ohlas na dramatické dielo Boženy Čahojovej. HRAŠKOVÁ, Mariana: Od konvencie k novej interpretácii. In
HRAŠKOVÁ, Mariana: Biblické témy v slovenskej dráme. Nitra: Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, 2013.
Vydanie prvé. S. 30-39. ISBN 978-80-558-0406-4.
5. Ohlas na dramatické dielo Boženy Čahojovej. HRAŠKOVÁ, Mariana: Poetologické dimenzie postmoderního raja.
In HRAŠKOVÁ, Mariana: Biblické témy v slovenskej dráme. Nitra: Univerzite Konštantína filozofa v Nitre, 2013.
Vydanie prvé. Strana 113-118. ISBN 978-80-558-0406-4.
6. Citácie a ohlasy na dramatické dielo Boženy Čahojovej. In MAGALOVÁ, Gabriela: Meditatívna rozprávka.
Trnava: Vydavateľstvo Trnavskej univerzity, 2013. Vydanie prvé. ISBN 978-80-8082-731-1.
7. Na recenziu Soňa Šimková: Oresteia bez vyššieho princípu a bez občanov, alebo nevraždite si matky.
http://www. theatre.sk/isrecenzie/ 31. 12. 2012: Jan Vedral: Ghetto postmoderního divadla. Kritika ve
službách zdi, oddělující svět divadla od skutečnosti, kterou žijí diváci. In: Slovenské divadlo č.3,r. 2013, roč. 61,
ISSN 0037-699X, s. 303 – 3x, s. 304, s. 305.
8. Na zborník Teoretici v praxi. Edícia VŠMU Bratislava 2012. ISBN 978-80-89493-32-4. Soňa Šimková: Pavisov
model textu v kontexte francúzskej teatrológie. S.54-71. Zn. jč. vydavateľstva VŠMU. In Javisko, 3/2013, s. 46
9. Na recenziu: Soňa Šimková: Komunizmus, normalizačná tragédia. http://www.theatre.sk/isrecenzie/262/333:
Danièle Monmarte: „Komunizmus“ de Viliam Klimáček, une tragi-comédie de la normalisation et une
coopération franco-tchéco,slovaque. In AFTS l´Amitié franco-tchéco-slovaque. 2013: no 6(novembre 2013). CCP
410992L Paris, ISSN 0755-8082, s.12, pozn. č. 1 pod čiarou
10. Citácia ŠTEFKO, Vladimír: Skeptický autor či autor skepticizmu. In Dejiny slovenskej drámy 20. Storočia.
Bratislava: Divadelný ústav, 2012, s. 579-598. Citované v: PUKAN, Miron; KUŠNÍROVÁ, Eva (eds.): Slovo, gesto,
pohyb, obraz, tvar. Prešov: Vydavateľstvo Prešovskej univerzity, 2013. ISBN 978-80-555-0807-8. 272 s.
Dizertačné skúšky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mgr. art. Jana Oslancová , divadelná réžia a dramaturgia, 03.06.2013
Mgr. art. Zuzana Stranovská, divadelná réžia a dramaturgia, 03.06.2013
Mgr. art. Andreja Vozárová,herectvo. 17.06.2013
Mgr. art. Stanislava Vlčeková,herectvo,17.06.2013
Mgr. art. Katarína Šafaříková, herectvo, 21.06.2013
MgA. Tatiana Brederová, š.o. dejiny a teória divadelného umenia,teória a kritika divadelného umenia,
02.07.2013
7. MgA. Eleonóra Linhartová/ ext. , bábkarská tvorba, 28.05.2013
8. Mgr. art. Jozef Krasula /ext., divadelná réžia a dramaturgia, 03.06.2013
Dizertačné práce:
1. Mgr. Tomáš Ciller /int.,divadelné umenie, divadelná scénografia , školiteľ / doc.A.Grusková, Priestor
metafory , 30.08.2013
2. Mgr. art. Martin Križan/int., divadelné umenie, herectvo, školiteľ/ doc.Z.Krónerová, Komediálnosť
ako nevyhnutná súčasť hereckého majstrovstva-etika a morálne princípy umelca-herca , 30.08.2013
3. Mgr. art. Alexandra Štefková/ int., dejiny a teória divadelného umenia, teória a kritika divadelného
umenia/ školiteľ prof. PhDr. B. Čahojová,PhD., Tendencie v súčasnej španielskej dráme, 30.08.2013
46
4. Mgr. art. Gustáv Herényi/ext. ,divadelná réžia a dramaturgia, školiteľ/doc.J.Štrbák,Rozdiely, súvislosti,
úskalia a ich riešenie v inscenačnom procese (so zameraním na konkrétne inscenácie),26.04.2013
5. Mgr. art. Ria Trdin/ext., divadelné umenie, bábkarská tvorba , školiteľ/ prof.A.Cigánová, Rozvíjanie
kreativity v základných scénografických postupoch nasmerovaných na výuku scénografov pre
bábkové divadlo a alternatívne divadlo,13.06.2013
6. Ágota Matyi/ext. , divadelné umenie, bábkarská tvorba, školiteľ/ prof.A.Cigánová, Scénograf ako
konceptualista a režisér figuratívneho a bábkového divadla, 30.08.2013
7. PhDr. Marina Ruffinazzi-Leue/ext.,dejiny a teória divadelného umenia,teória a kritika divadelného
,školiteľ/ PhDr. D. Sabolová, CSc., Carlo Goldoni v strednej Europe - vplyv a dôsledky , 20.09.2013
G/ VEDECKÁ A UMELECKÁ RADA DF VŠMU
VaUR Divadelnej fakulty VŠMU - 22.3.2013
Program:
1. Inauguračná prednáška doc.Mgr.Ida Hledíková,PhD. (menovaná prof.26.11.2013)
2. Inauguračná prednáška doc.Mgr.art.Ingrid Timková (menovaná prof. 26.11.2013)
3. Prerokovanie návrhu inauguračnej komisie na pokračovanie konania doc.Mgr.Ida
Hledíková,PhD.
4. Prerokovanie návrhu inauguračnej komisie na pokračovanie konania doc.Mgr.art.Ingrid Timková
5. Prerokovanie návrhov nových garantov k akreditácii študijných programov teória a kritika
divadelného umenia a divadelný manažment v 2.st. štúdia od roku 2013/2014
H/ VNÚTORNÁ ČINNOSŤ FAKULTY
Výberové konania
profesor pre študijný odbor divadelné umenie, študijný program scénografia so zameraním na
bábkarskú scénografiu a kostým
profesor pre študijný odbor divadelné umenie, študijný program divadelná réžia a dramaturgia
so zameraním na režijnú tvorbu
profesor pre študijný odbor divadelné umenie, študijný program divadelná réžia a dramaturgia
so zameraním na autorskú tvorbu, teóriu divadla
docent pre študijný odbor divadelné umenie, študijný program divadelná réžia a dramaturgia so
zameraním na analýzu dramatického textu
docent pre študijný odbor divadelné umenie, študijný program bábkarská tvorba so zameraním
na bábkohereckú tvorbu
docent pre študijný odbor divadelné umenie, študijný program bábkarská tvorba so zameraním
na dejiny bábkového divadla
1 miesto odborného asistenta v odbore divadelné umenie pre študijný program
zameraním na hereckú tvorbu
1 miesto odborného asistenta v odbore divadelné umenie pre študijný program
a dramaturgia so zameraním na analýzu dramatického textu
1 miesto odborného asistenta v odbore divadelné umenie pre študijný program
scénografia so zameraním na kostýmovú tvorbu
1 miesto odborného asistenta v odbore divadelné umenie pre študijný program
zameraním na hereckú tvorbu
1 miesto odborného asistenta v odbore divadelné umenie pre študijný program
zameraním na hereckú tvorbu
herectvo so
divadelná réžia
divadelná
herectvo so
herectvo so
47
1 miesto odborného asistenta v odbore divadelné umenie pre študijný program herectvo so
zameraním na hereckú tvorbu
1 miesto vedeckého pracovníka so zameraním na odbor divadelné umenie dejiny slovenského divadla
PREHĽAD PRACOVNÝCH MIEST NA DF VŠMU
STAVY PEDAGÓGOV A ZAMESTNANCOV NA DF VŠMU K 30.10.2013
Pracovníci
-funkčné
miesta
s tit. Prof. a
PhD,ArtD.
s tit. Prof.
s tit doc. a
PhD,ArtD.
s titulom
docent
bez tit. prof.
.al. doc., ale s
tit.PhD, ArtD
bez tit. prof.
al. doc. a bez
tit. PhD, ArtD
s VŠ
vzdelaním
bez VŠ
vzdelania
SPOLU
profesorov
docentov
odborných
asistentov
asistentov,
lektorov
výskumní a
umeleckí
pracovníci
FS
U
FS
U
FS
U
FS
U
FS
U
4
4
0
0
0
0
0
0
1
1
7
6,0
0
0
4
3,2
0
0
0
0
0
0
2
1,25
0
0
0
0
0
0
14
12,55
1
0,5
0
0
2
1
11
9,6
0
0
7
4,70
21
11
10,0
16
13,8
37
15,35
28,65
0
0
0
0
0
admin.
pracovníci
technickí
pracovníci
FS
U
FS
U
hosť doc. ,
hosť prof.
FS
U
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
3
3
7
7
10
6,7
5
5
7
7
Počet všetkých pedagógov fakulty a výskumných a umeleckých pracovníkov
FS/ fyzický stav
U / úväzky
74
59,15
Počet všetkých zamestnancov
FS/ fyzický stav
U / úväzky
86
71,15
KONTROLNÁ ČINNOSŤ
Kolégium dekana kontrolovalo priebežne:
priebeh štúdia;
študijné plány;
hospodárenie fakulty.
Vypracoval: doc.J.Letenay, doc.J.Kocman,B.Lackovičová, I.Veselovská,A.Dvořaková
V Bratislave 26.9.2013
Mgr.art.Peter Mikulík
dekan DF VŠMU
48
Download

DIVADELNÁ FAKULTA VŠMU