Meno, priezvisko, titul:
Adresa:
Telefón - pevná linka, mobilné
telefónne číslo:
V Izraeli:
e-mailová adresa:
Dátum a miesto narodenia:
Štátna príslušnosť:
Časové údaje - od kedy - do kedy ste
študovali:
Názov a miesto školy, v ktorom ste
študovali:
Stredná škola:
Spôsob ukončenia školy:
Univerzita:
Spôsob ukončenia školy:
Univerzita:
Spôsob ukončenia školy:
Zamestnanie:
Jazykové znalosti:
Osobitné schopnosti
Vodičský preukaz – skupina:
Bezúhonnosť, spoľahlivosť
a zdravotná spôsobilosť:
Miestna a osobná znalosť (uviesť
región):
Záujmy:
V Liptovskej Osade, 7. jan. 2014
Martin Mojžiš, PaedDr. Mgr.
Liptovská Osada
00421 4443396576
00421 905384014
0546802521
mojzismart @gmail.com
23. 04. 1950
SK
1956 - 1973
Základná škola Zaježová, Pliešovce
1956 - 1965
Stredná všeobecnovzdelávacia škola
vo Zvolene 1965 - 1968
Maturitná skúška
R. k. Teologická fakulta Bratislava
1968 - 1973
ThMgr.
Katolícka univerzita v Ružomberok
2002 - 2005
PaedDr.
odbor kresťanská pedagogika
a katechetika.
Od roku 1973 v rôznych farnostiach
banskobystrickej diecézy ako kňaz.
anglicky, nemecky, taliansky – aktívna
komunikácia
A, B, M
?
?
Sprevádzanie pútnikov, cestovanie.
Download

Životopis PDF