Latek Lojistik Ticaret
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklıkları
1 Ocak-30 Eylül 2014 ara hesap dönemine ait özet
konsolide finansal tablolar
LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
İçindekiler
Sayfa
Ara dönem özet konsolide finansal durum tablosu (bilanço)
Ara dönem özet konsolide kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu
Ara dönem özet konsolide özkaynaklar değişim tablosu
Ara dönem özet konsolide nakit akım tablosu
Ara dönem özet konsolide finansal tablolara ilişkin dipnotlar
1–2
3
4
5
6 – 44
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Cari Dönem
Önceki Dönem
Bağımsız
denetimden
geçmemiş
Bağımsız
denetimden geçmiş
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
16
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
29.969.830
50.751.472
883.494
9.109.665
489
-
11.070.605
22.317.466
2.314.526
237.238
8.756.080
22.080.228
14.992.596
11.228.358
16
14.847.099
6.977.325
7
145.496
4.251.033
Stoklar
575.296
1.337.698
Peşin Ödenmiş Giderler
174.913
4.074.361
68.569
23.167
1.676.667
1.650.818
29.442.630
49.741.533
527.200
1.009.939
59.612.848
71.516.815
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
(0)
2.069.366
16
-
2.026.031
7
(0)
43.335
Maddi Duran Varlıklar
8
53.891.244
63.996.394
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9
1.657.320
1.725.339
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.657.320
1.725.339
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
3.938.263
3.373.297
126.021
352.419
TOPLAM VARLIKLAR
89.582.677
122.268.287
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar_uv
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar_uv
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(1)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Cari Dönem
Bağımsız denetimden
geçmemiş
Önceki Dönem
Bağımsız denetimden
geçmiş
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
K A Y N A K L A R
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.209.499
63.694.012
2.869.571
23.993.019
5
-
21.847.858
10
2.869.571
2.145.161
20.026.803
12.510.871
Kısa Vadeli Borçlanmalar
-Banka Kredileri
-Finansal Kiralama Borçları
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
-Banka Kredileri.
5
20.026.803
12.510.871
Diğer Finansal Yükümlülükler
6
997.392
3.813.637
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.886.686
16.631.173
16
101.049
33.114
6
2.785.637
16.598.059
1.151.999
1.784.156
10.708.130
4.205.017
16
5.590.865
2.576.791
7
5.117.265
1.628.226
54.493
205.406
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
ARA TOPLAM
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
(17.323)
-
2.981.982
19.472
41.659.734
63.162.751
549.764
531.261
51.006.794
35.688.569
50.819.538
35.343.585
5
50.686.501
33.951.293
10
133.036
1.392.292
187.256
344.984
ÖZKAYNAKLAR
(3.633.614)
22.885.706
ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR
12.239.434
28.819.489
39.500.000
39.500.000
(4.765)
(143.433)
(4.765)
(143.433)
306.500
639.089
-Banka Kredileri_uv
-Finansal Kiralama Borçları_uv
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kayıp/Kazanç
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya
Giderler
- Yabancı Para Çevirim Farkları
306.500
639.089
4.573.374
4.716.809
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları
(15.892.976)
(6.666.624)
Net Dönem Karı/Zararı
(16.242.699)
(9.226.352)
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
(15.873.048)
(5.933.783)
89.582.678
122.268.287
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
TOPLAM KAYNAKLAR
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(2)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM ÖZET
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
1 Temmuz'30 Eylül
2014
1 Ocak-'30 Eylül
2014
1 Ocak-'30 Eylül
2013
1 Temmuz'30 Eylül 2013
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
12
1213
Satışların Maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar)
BRÜT KAR/ZARAR
32.979.117
4.688.094
72.789.630
25.302.868
(47.311.174)
(8.348.764)
(64.408.074)
(22.023.865)
(14.332.057)
(3.660.670)
8.381.556
3.279.003
(14.332.057)
(3.660.670)
8.381.556
3.279.003
Genel Yönetim Giderleri (-)
13
(3.500.776)
(714.997)
(6.599.716)
(2.222.835)
Pazarlama Giderleri (-)
13
(237.813)
(104.126)
(512.422)
(166.297)
-
-
-
-
5.176.184
1.330.643
12.639.783
5.525.855
(6.178.123)
(646.867)
(6.612.190)
(2.912.534)
(19.072.585)
(3.796.017)
7.297.011
3.503.192
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
14
ESAS FAALİYET KARI/ZARARI
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
Finansman Gelirler
Finansman Giderleri (-)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri (-)/Geliri
- Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI
5.372.420
1.279.717
959.989
150.191
(8.756.887)
(1.646.920)
(2.731.175)
(1.199.812)
(22.457.052)
(4.163.220)
5.525.825
2.453.571
2.361.783
242.392
1.999.829
287.023
(6.313.557)
(1.663.879)
(6.623.128)
(2.137.801)
(26.408.826)
(5.584.708)
902.526
602.793
564.966
512.809
(246.644)
(56.431)
-
-
-
-
564.966
512.809
(246.644)
(56.431)
(25.843.860)
(5.071.898)
655.882
546.362
(338.104)
(88.509)
(786.628)
(478.181)
DÖNEM KARI/ZARARI
(26.181.964)
(5.160.408)
(130.746)
68.181
Dönem Karı/Zararının Dağılımı
(26.181.964)
(5.160.408)
(130.746)
68.181
(9.939.265)
(1.671.930)
(328.602)
28.765
(16.242.699)
(3.488.478)
197.856
39.416
(0,65)
(0,14)
0,02
0,01
(0,01)
(0,00)
(0,02)
(0,01)
(332.589)
(111.849)
265.097
2.956.455
(4.769)
16.441
(24.063)
-
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
Pay Başına Kazanç
-
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
15
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Tanımlanmış Fayda Paylarına İlişkin Aktüeryal Kayıp, Ertelenmiş Vergi Etkisi
Arındırılmış
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
(337.357)
(95.408)
241.034
2.956.455
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
(26.519.321)
(5.255.815)
110.288
3.024.636
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
(26.519.321)
(5.255.815)
110.288
3.024.636
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
Hisse Başına Kar / (Zarar)
(9.939.265)
(1.560.019)
(198.705)
1.477.426
(16.580.056)
(3.695.796)
308.993
1.547.210
(0,41)
(0,09)
0,01
0,00
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(3)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM ÖZET
KONSOLİDE KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Dipnot
Referansları
A. İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi (zarar)/kar
1 Ocak-30 Eylül2014
1 Ocak-30 Eylül 2013
(26.181.964)
115.898
1.871.277
187.256
(771.124)
5.443.424
3.278.887
173.084
(849.193)
3.112.994
(3.784.025)
7.787.159
(23.235.156)
13.618.830
-
572.207
6
15
13.324.148
(2.077.288)
(7.428.948)
(293.901)
7-16
(3.764.238)
(25.849)
226.398
1.159.717
1.299.947
9.167.636
6
15
(13.812.422)
67.935
3.377.208
(4.448)
7
6.503.113
(150.913)
707.251
(24.064)
278.988
(218.810)
(1.144.349)
246.644
Dönem Net Karı/Zararı Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
Amortisman ve itfa payları
Kıdem tazminatı ve kıdem teşvik karşılığı
Faiz gelirleri
Faiz giderleri
8-9
- Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin
Düzeltmeler
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
- Stoklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
- Ticari Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
6-16
Ticari alacaklardaki artış
İlişkili taraflardan alacaklardaki artış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer alacaklardaki artış
Diğer dönen varlıklardaki artış / azalış
Diğer duran varlıklardaki artış / azalış
- Ticari Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
6-16
Ticari borçlardaki artış / azalış
İlişkili taraflara borçlardaki azalış
- Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler
Diğer borçlardaki artış
Ertelenmiş gelirlerdeki artış
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin kısa vadeli karşılıklar azalış
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlardaki artış/(azalış)
Ödenen kıdem tazminatları ve kıdem teşvik ikramiyesi
Diğer Yükümlülüklerdeki Kısa /Uzun Vadeli artış/(azalış)
Ödenen Vergiler
(632.157)
2.804.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
(20.771.645)
21.313.908
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
12.543.687
(848.050)
Durdurulan Faaliyetlerden Kaynaklanan Net Nakit Girişi
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16.077.267
406.936
103.104
(3.533.580)
-
(2.207.283)
849.193
(14.331.131)
Banka kredilerinden sağlanan net nakit
Finansal borçların geri ödemesi
Finansal Kiralama Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-
29.844.265
(39.093.468)
(1.817.665)
Ödenen Faiz
-
(3.264.262)
(8.227.959)
6.134.727
1.788
(6.109.418)
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
Alınan Faiz
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8-9
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT
BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
D. YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ ÜZERİNDEKİ
ETKİSİ
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ/AZALIŞ
(8.226.171)
25.309
E. DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
9.099.665
9.233.712
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4
873.494
9.259.021
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(4)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE
ARA DÖNEM ÖZET KONSOLİDE ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Çalışanlara
sağlanan
faydalara
Yabancı Para
Ödenmiş Sermaye
ilişkin
Çevrim Farkları
aktüeryal
kayıp/kazanç
fonu
Dönem başı (1 Ocak 2013)
Muhasebe politikalarındaki değişikliğin etkisi
(Not:2.3)
39.500.000
Dönem başı (1 Ocak 2013 (Yeniden düzenlenmiş)
39.500.000
387.255
Kardan Ayrılan
Kısıtlanmış
Yedekler
4.716.809
Geçmiş Yıl
Karları/
(Zararları)
(2.483.461)
(100.318)
387.255
(100.318)
Net Dönem
Karı/(Zararı)
(4.283.481)
Ana
Ortaklık
Payları
Kontrol
gücü
olmayan
paylar
37.837.120
(3.852.778)
33.984.342
37.837.120
(3.852.778)
33.984.342
111.140
(198.704)
(87.564)
37.948.260
(4.051.482)
33.896.778
Toplam
100.318
4.716.809
(2.483.461)
(4.183.163)
(4.183.163)
4.183.163
Sermaye artışı
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Toplam kapsamlı gelir
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal
kayıp/kazanç fonu
135.202
(24.062)
Dönem sonu (30 Eylül 2013)
39.500.000
522.457
(124.380)
4.716.809
(6.666.624)
Dönem başı (1 Ocak 2014)
Muhasebe politikalarındaki değişikliğin etkisi
(Not:2.3)
39.500.000
639.089
(143.431)
4.716.809
(6.666.626)
(9.226.352)
28.819.486
(5.933.783)
22.885.703
Dönem başı (1 Ocak 2014 (Yeniden düzenlenmiş)
39.500.000
639.089
(143.431)
4.716.809
(6.666.626)
(9.226.352)
28.819.489
(5.933.783)
22.885.703
143.435
(143.435)
(9.226.352)
9.226.352
(16.242.699) (16.580.055)
(9.939.265)
(26.519.317)
(15.873.048)
(3.633.614)
Sermaye artışı
Geçmiş yıllar karlarına transfer
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedeklere transfer
Toplam kapsamlı gelir
Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal
kayıp/kazanç fonu
Dönem sonu (30 Eylül 2014)
39.500.000
(332.589)
(4.769)
306.500
(4.765)
4.573.374
(15.892.978)
(16.242.699)
İlişikteki dipnotlar ara dönem özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.
(5)
12.239.434
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 – GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Latek Lojistik Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Ana Ortaklık”) nezdinde, bağlı ortaklıkları LTK Depolama
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Latek Bandırma Liman Hizmetleri A.Ş. ,Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş.,
Latmar Shipping and Trading S.A ve Latek East Africa Limited konsolide edilmiştir.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 54 kişidir (31 Aralık 2013:
125 kişi).
Yukarıda adı geçen şirketler hep birlikte Grup olarak ifade edilmektedir. Grup'a dahil şirketlerin ana faaliyet
konuları aşağıdaki gibidir:
Latek Lojistik Ticaret A.Ş.
Latek Lojistik Ticaret A.Ş., 1999 yılında kurulmuştur. Şirket’in merkezi Ahi Evren Caddesi No:1 Ata Center
Kat-4 34396 Maslak-İstanbul/Türkiye adresindedir. Şirket’in ayrıca Atatürk Caddesi Berrin-Reşat Aksoy Plaza
No:384 K:7 D:13 Alsancak/İzmir/Türkiye adresinde şubesi bulunmaktadır.
Şirket, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı, demiryolu
taşımacılığı, depolama-dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi konularında faaliyet göstermektedir.
Şirket, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olup, FIATA (International Federation of
Freight Forwarders Associations), UTIKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği) ve
RODER (RO-RO Gemi İşletmecileri ve Kombine Taşımacılar Derneği) üyesidir. Ayrıca, Ulaştırma Bakanlığı
Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nden almış olduğu yetki belgeleri aşağıdaki şekildedir:
Alınış
Geçerlilik
Yetki Belgesi Türü
Belge Numarası
Tarihi
Tarihi
C2 Uluslararası ve yurtiçi eşya taşımacılığı (*)
R2 Uluslararası ve yurtiçi eşya taşıma işleri
organizatörlüğü (**)
K2 Yurtiçi eşya taşımacılığı
İST.U.NET.C2.34.102
23.03.2006
22.03.2016
BAK.R2.34.10136
İST.U.NET.K2.34.216491
26.08.2004
25.05.2010
20.02.2017
25.05.2015
23 Mart 2011 tarihine kadar geçerli olan C2 taşımacılık belgesinin kullanım süresi, 22 Mart 2011
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 22 Mart 2016 tarihine kadar uzatılmıştır.
(**) 26 Şubat 2012 tarihine kadar geçerli olan L1 ve R2 belgelerinin kullanım süresi 26 Şubat 2012 tarihinden
itibaren geçerli olmak üzere 20 Şubat 2017 tarihine kadar uzatılmıştır.
(*)
Şirket, Türk Patent Enstitüsü’nde tescil edilen “LATEK” ve “Silk Express” markalarının kullanım hakkını elinde
bulundurmaktadır.
(6)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 – GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket’in sermaye ve ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir;
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Pay Sahibi
Pay Oranı
Pay Tutarı
Pay Oranı
Suphi Bülent Erdoğan
Levent Erdoğan
Derya Cebeci
Burcu Erdoğan
Murat Uysal
Halka Açık
%6,08
%2,05
%0,87
%0,87
%0,72
%89,42
2.402.000
808.334
342.333
341.991
283.698
35.321.644
%6,08
%2,05
%0,87
%0,87
%0,72
%89,42
2.402.000
808.334
342.333
341.991
283.698
35.321.644
100%
39.500.000
100%
39.500.000
Toplam
Pay Tutarı
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)’na kayıtlıdır ve hisseleri 27 Nisan 2010 tarihinden beri Borsa İstanbul (BİST)’da
işlem görmektedir. Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir.
LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“LTK Depolama”)
LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“LTK Depolama”) Türkiye’ ye giriş ve çıkışı serbest olan her türlü
malın ithalatı ve ihracatını yapmak, resmi ve özel kuruluşlara depolama antrepo ve dağıtım hizmetleri, depolarda
yükleme ve boşaltma hizmeti vermek üzere 20 Ağustos 2008 yılında kurulmuştur.
LTK Depolama, Ambarlı Liman Tesisleri’nde gümrüksüz depolama sahası, geçici gümrük sahası, kapalı antrepo, boşdolu konteyner stoklama sahası, konteyner tamir, bakım, yıkama sahası, konteyner iç dolum ve iç boşaltım hizmetleri
vermek için 10 yıllığına kiralamış olduğu yaklaşık 67.000 m2'lik olan araziyi Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik
ve Sanayi Ticaret A.Ş'ye devretmiştir. Konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan 11 Temmuz
2014 tarihli Özel Durum Açıklamasına göre “LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin operasyonel
yükünün hafifletilmesi ve finansal rahatlama sağlanması amacıyla,Şirket'in Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'den
kiralamış olduğu İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesinde kain ve tapuda G21A04D2A2B2C2D
pafta, 293 ada ve 16 parselde kayıtlı arsanın (arazinin) kira sözleşmesi ve söz konusu alan ile ilgili olarak resmi
ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı, geçici depolama yeri açma ve
işletme izin belgesi gibi izin, ruhsat ve benzeri belgeler Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik ve Sanayi
Ticaret A.Ş'ye kira haklarının temliki yolu ile devredilmiş olup, mevcut makine ve ekipmanların mülkiyet hakkı
korunarak, ilgili makine ve ekipmanlar Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik ve Sanayi Ticaret A.Ş'ye
kiralanmıştır.
LTK Depolama’nın merkez adresi Rıhtım Caddesi Derya İş Merkezi No:28/80 Kat:5 Kadıköy-İstanbul/Türkiye’dir.
(7)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 1 – GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Latek Liman Hizmetleri A.Ş (Latek Liman)
Latek Liman Hizmetleri A.Ş (eski adıyla Latek-Turna Lojistik Ticaret A.Ş. (Latek-Turna)), 14 Eylül 2010 yılında
kurulmuş olup 1 Ağustos 2012 tarihine kadar Bandırma Uluslararası Limanı'nın tahmil, tahliye ve nakliye
operasyonlarını yürütmekteydi. Şirketin Latek Bandırma Liman Hizmetleri A.Ş olan ünvanı 30 Mayıs 2012 tarihinde
Latek Liman Hizmetleri A.Ş olarak değişmiştir. Grup 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Latek Liman’ın Bandırma
Limanını işletmesine ilişkin sözleşmesini feshetmiş 30 Haziran 2013 itibariyle durdurulan faaliyetlere sınıflanmıştır.
Latek Liman’ın merkez adresi Rıhtım Caddesi Derya İş Merkezi No:28/80 Kat:5 Kadıköy-İstanbul/Türkiye’dir.
Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş. (“Latmar”)
Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş. (Latmar), sahip olduğu ve kiraladığı gemiler ile yurt içinde ve yurt dışında her nevi
dökme ve kaplı yük ile konteynır deniz taşımacılığı yapmak üzere 20 Ekim 2010 tarihinde kurulmuştur.Latmar'ın
merkez adresi, Ahi Evren Cad.Ata Center İş Merkezi No:1 Kat:4 34396 Maslak-İstanbul/Türkiye’dir.
Latmar Shipping and Trading S.A ("Latmar Shipping")
Latmar Shipping and Trading S.A. (Latmar Shipping), sahip olduğu ve kiraladığı gemiler ile yurt içinde ve yurt dışında
her nevi dökme ve kaplı yük ile konteynır deniz taşımacılığı yapmak üzere 16 Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur.
Latmar Shipping’in 52.827 dwt’lik 1 adet Supramax gemisi bulunmaktadır (Not:8). Söz konusu gemi taşıt araçları
içinde gösterilmektedir.
Latmar Shipping'in merkez adresi Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro, Marshall Islands
MH 96960'dır.
Latek East Africa Limited ("Latek Kenya")
Latek East Africa Limited ("Latek Kenya"), Grup'un Tanzanya, Uganda, Ruanda, Brundi, Sudan, Etiyopya’dan oluşan
ülkelere yapacağı ihracat depolama dağıtım işlemlerini yürütmek üzere 16 Mayıs 2011 tarihinde kurulmuştur.
Latek Kenya'nın merkez adresi 2000 Plaza 3.Floor Mombasa Road P.O Box 4000-00506 Nairobi-Kenya'dır.
Finansal Tabloların Onaylanması
1 Ocak- 30 Eylül 2014 dönemine ait ara dönem özet konsolide finansal tablolar, 10 Kasım 2014 tarihli Yönetim Kurulu
toplantısında onaylanmıştır. Böyle bir niyet olmamakla beraber, Genel Kurul’un Şirket yönetiminin ve bazı düzenleyici
organların yasal mevzuata göre düzenlenmiş finansal tabloları yayınladıktan sonra değiştirmeye yetkileri vardır.
(8)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
2.1.
Konsolide finansal tabloların sunumuna ilişkin temel esaslar
2.1.1
Uygulanan finansal raporlama standartları
İlişikteki ara dönem konsolide finansal tablolar Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”) 13 Haziran 2013 tarih ve 28676
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Seri II, 14.1 nolu “Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar
Tebliği” (“Tebliğ”) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, Tebliğin 5. Maddesine göre Kamu Gözetimi Muhasebe
ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartları’nı / Türkiye Finansal
Raporlama Standartları ile bunlara ilişkin ek ve yorumları (“TMS/TFRS”) esas alınmıştır. TMS/TFRS, Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarında (“UFRS”) meydana gelen değişikliklere paralellik sağlanması amacıyla
tebliğler aracılığıyla güncellenmektedir.
Grup, 30 Eylül 2014 tarihinde sona eren ara döneme ilişkin finansal tablolarını Türkiye Muhasebe Standardı No.34 Ara
Dönem Finansal Raporlama’ ya uygun olarak hazırlamıştır. Grup’un ara dönem finansal tabloları yıl sonu finansal
tabloların içermesi gerekli olan açıklama ve dipnotların tamamını içermemektedir ve bu sebeple Grup’un 31 Aralık
2013 tarihli konsolide finansal tabloları ile beraber okunmalıdır.
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan halka açık şirketler için, 1 Ocak
2005 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir.
Dolayısıyla finansal tablolarda, 1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla, UMSK tarafından yayımlanmış UMS 29
“Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı uygulanmamıştır.
Ara dönem konsolide finansal tablolar KGK tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları’na göre Grup’un
durumunu layıkıyla arz edebilmek için bir takım düzeltme ve sınıflandırma değişikliklerine tabi tutularak hazırlanmıştır.
(Not.2.3)
2.2. İşlevsel ve raporlama para birimi
Latek Lojistik Ticaret A.Ş. ve Türkiye’de kayıtlı olan bağlı ortaklıkları kanuni finansal tablolarını Türk Ticaret
Kanunu’na (“TTK”), vergi mevzuatına, T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı’na uygun
olarak Türk Lirası cinsinden hazırlamaktadır. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren Bağlı Ortaklıklar kanuni finansal
tablolarını faaliyet gösterdikleri ülkelerde geçerli olan kanun ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlamıştır. Latmar
Shipping Trading and SA'nın fonksiyonel para birimi ABD Doları'dır. Bağlı ortaklığın bilanço kalemleri, TMS 21
uyarınca, dönem sonu kuru (1 ABD Doları: 2,2729) (31 Aralık 2013: 2,1343), gelir tablosu kalemleri ise dönem
ortalama kuru (1 ABD Doları: 2,1615) (30 Eylül 2013: 1,8623) kullanılarak TL'ye çevrilmiştir. Latek Kenya’nın
fonksiyonel para birimi Kenya Şilingi’dir. Bilanço kalemlerinin dönem sonu kuru, gelir tablosu kalemlerinin ise
ortalama kur kullanılarak TL'ye çevriminden doğan fark özkaynaklar içinde "yabancı para çevrim farkları" olarak
muhasebeleştirilmiştir.
Ara dönem konsolide finansal tablolar, gerçeğe uygun değeri ile gösterilen finansal varlıklar ve yükümlülükler hariç
tarihi maliyet esası baz alınarak hazırlanmıştır. Ara dönem konsolide finansal tablolar, Raporlama Standartları uyarınca
doğru sunumun yapılması amacıyla gerekli düzeltme ve sınıflamalar yansıtılarak düzenlenmiştir.
(9)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.3. Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli finansal tabloların yeniden düzenlenmesi
Finansal durum ve performans trendlerinin tespitine imkan vermek üzere, Grup’un cari dönem konsolide finansal
tabloları önceki dönemle karşılaştırmalı olarak hazırlanmaktadır. Cari dönem konsolide finansal tabloların sunumu ile
uygunluk sağlanması açısından karşılaştırmalı bilgiler gerekli görüldüğünde yeniden düzenlenir veya sınıflandırılır.
02 Haziran 2014 itibariyle Latek Logistics USA ilişkili şirketler kapsamından çıktığından Grup’un cari dönem
finansal tabloları ile uyum sağlamak amacıyla, 31 Aralık 2013 raporunda ilişkili taraf olarak yer alan 2.756.113
TL kısa vadeli ticari alacak 30 Eylül 2014 tarihli finansal durum tablosunda ilişkili taraf olarak gösterilmemiştir.
2.4. Uygulanan konsolidasyon esasları:
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar Grup’un ve bağlı ortaklıklarının finansal tablolarını
içermektedir. Finansal tablo tarihleri itibariyle Ana Ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklığın unvanı ve
Şirket’in bu ortaklıktaki etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir:
30 Eylül 2014
Konsolide edilen şirket
Ülke
LTK Depolama Hizmetleri San Tic
Türkiye
A.Ş.
Latek Bandırma Liman Hizmetleri A.Ş. Türkiye
Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş.
Latmar Shipping and Trading S.A
Latek East Africa Limited
Türkiye
Marshall
Islands
Kenya
Oy
hakkı
Etkinlik
oranı
31 Aralık 2013
Oy
hakkı
Etkinlik
oranı
30 Haziran 2013
Oy
hakkı
Etkinlik
oranı
51,00%
51,00% 51,00%
51,00% 51,00%
51,00%
60,00%
60,00% 60,00%
60,00%
51,00%
60,00% 60,00%
51,00% 51,00%
51,00% 51,00%
51,00%
51,00%
51,00% 51,00%
51,00% 51,00%
51,00%
51,00%
51,00% 51,00%
51,00% 51,00%
51,00%
Grup’un, doğrudan ya da dolaylı olarak faaliyetlerinde kontrol sahibi olduğu şirketler konsolide edilmiştir. Kontrol
Grup'un şirketin nihai hisselerinin yarısından fazlasına doğrudan ya da bağlı ortaklıkları aracılığıyla dolaylı olarak sahip
olmasıyla ortaya çıkar.
Grup aşağıdaki hususların varlığı halinde de nihai hisselerinin yarısına veya daha azına sahip olduğu şirketlerde kontrol
sahibidir:
a)
bir anlaşma çerçevesinde şirketin finansal ve operasyonel politikalarını yurütme gücünün varlığı halinde veya,
b)
yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi üyelerinin çoğunluğunu atama veya uzaklaştırma gücünün varlığı
halinde veya,
c)
yönetim kurulu veya benzeri yönetim birimi toplantılarında oy çoğunluğuna sahip olma durumunda
İlişikteki ara dönem konsolide finansal tabloların hazırlanmasında kullanılan konsolidasyon esasları aşağıdaki gibidir:
(10)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
(i)
bağlı ortaklıkların bilançoları ve gelir tabloları tek tek ve her kalem bazında konsolide edilmiştir. Bununla beraber
Grup’un sahip olduğu yatırımın taşınan değeri ilgili özsermaye kalemleriyle netleştirilmiştir. Latek Lojistik ve
bağlı ortaklıklar arasındaki grup içi işlemler ve bakiyelerin etkileri ile bu işlemlerle ilgili bilançolarda kalan kâr
marjları konsolidasyonda elimine edilmiştir.
(ii)
bağlı ortaklıklar, kontrol yetkisinin Grup’a geçtiği tarihten, elden çıkarıldığı ya da kontrolün Grup dışına çıktığı
tarihe kadar konsolidasyona dahil edilmiştir. Bağlı ortaklıkların finansal tabloları, ana ortaklık finansal tabloları
ile aynı raporlama döneminde ve tutarlı muhasebe politikaları uygulanarak hazırlanmıştır.
2.4. Uygulanan konsolidasyon esasları: (devamı)
(iii)
bağlı ortaklıkların net varlıklarındaki kontrol gücü olmayan hissedarlarının hisseleri konsolide bilanço ve
konsolide gelir tablosunda kontrol gücü olmayan paylar olarak ayrı bir şekilde gösterilmiştir. Konsolide finansal
tablolarda, Erdoğan ailesinin hisseleri, Grup’un payları dışında, kontrol gücü olmayan paylar olarak
gösterilmiştir.
Bağlı ortaklıktaki zararlar, ters bakiye ile sonuçlansa bile, kontrol gücü olmayan paylara aktarılır. Kontrol kaybı
olmaksızın, Grup’un bağlı ortaklığa ait sahiplik paylarında meydana gelen değişiklikler özkaynak işlemleri olarak
muhasebeleştirilir. Grup payının ve kontrol gücü olmayan payların defter değeri, bağlı ortaklığa ait ilgili paylardaki
değişiklikleri yansıtmak amacıyla düzeltilir. Kontrol gücü olmayan paylardaki değişim ile ödenen veya alınan bedelin
gerçeğe uygun değeri arasındaki fark doğrudan özkaynak içinde muhasebeleştirilir.
2.5. Muhasebe Politikaları ve Tahminlerindeki Değişiklikler ve Hatalar
Grup, muhasebe politikalarını bir önceki yıl ile tutarlı olarak uygulamıştır. Muhasebe politikalarında önemli
değişiklikler olduğunda, geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden
düzenlenmektedir.
Finansal tabloların hazırlanmasında Grup yönetiminin, raporlanan varlık ve yükümlülük tutarlarını etkileyecek, bilanço
tarihi itibari ile vukuu muhtemel yükümlülük ve taahhütleri ve raporlama dönemi itibariyle gelir ve gider tutarlarını
belirleyen varsayımlar ve tahminler yapması gerekmektedir. Gerçekleşmiş sonuçlar tahminlerden farklı olabilmektedir.
Tahminler düzenli olarak gözden geçirilmekte, önemli sapmaların varlığı durumunda gerekli düzeltmeler yapılmakta ve
gerçekleştikleri dönemde gelir tablosuna yansıtılmaktadırlar.
Grup’un cari dönem içerisinde muhasebe tahminlerinde önemli bir değişiklik olmamıştır.
(11)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.6. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler
Yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle sona eren ara hesap dönemine ait konsolide finansal tabloların hazırlanmasında
esas alınan muhasebe politikaları, TMS/TFRS ve TMS/TFRS Yorumları ile tutarlı olarak uygulanmıştır. 1 Ocak
2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumlar:
-
TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum - Finansal Varlık ve Borçların Netleştirilmesi (Değişiklik): TMS
32’deki değişiklikler finansal varlık ve finansal borçların netleştirilmesine yönelik kurallar ile ilgili
mevcut uygulama konularına açıklama getirmektedir. Bu değişiklikler özellikle “cari dönemde yasal
olarak uygulanabilen mahsuplaştırma hakkına sahip” ve “eş zamanlı tahakkuk ve ödeme” ifadelerine
açıklık getirir.
-
TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler: TFRS Yorum 21, vergi benzeri
yükümlülüklerin ödenmesini ortaya çıkaran mevzuatta tanımlanan bir faaliyet gerçekleştiğinde,
işletmelerin vergi ve vergi benzerinin ödenmesine ilişkin olarak bir borç muhasebeleştirmesi gerektiğine
açıklık getirmektedir.
-
TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - Finansal olmayan varlıklar için geri kazanılabilir değer
açıklamaları (Değişiklik): TFRS 13 Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Standardının bir sonucu olarak
değer düşüklüğüne uğramış varlıkların geri kazanılabilir tutarının ölçümüne ilişkin açıklamalarda bazı
değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklik finansal olmayan varlıklarla sınırlı tutulmuş olup, TMS 36’nın
130 ve 134’üncü paragrafları değiştirilmiştir.
-
TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme – Türev ürünlerin devri ve riskten korunma
muhasebesinin devamlılığı (Değişiklik): TMS 39‟da yapılan bu değişiklikle, hangi durumlarda finansal
riskten korunma aracının vadesinin dolmasının veya sonlandırılmasının söz konusu olmayacağına,
dolayısıyla finansal riskten korunma muhasebesinin uygulanmasına son verilmeyeceğine açıklık
getirilmiştir.
-
TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar (Değişiklik): Bu değişiklik ile TFRS 10’a eklenen hükümler
çerçevesinde yatırım işletmesi tanımını karşılayan işletmelerin tüm bağlı ortaklıklarını gerçeğe uygun
değer farkını kar veya zarara yansıtarak ölçmesi zorunlu olup, konsolide finansal tablo sunmalarına
ilişkin istisna getirilmiştir.
TFRS uyarınca 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olan yeni standart, değişiklik ve yorumların Grup’un ara
dönem konsolide finansal tabloları üzerinde etkisi olmamıştır.
Yayımlanan ama yürürlüğe girmemiş ve erken uygulamaya konulmayan standartlar
Ara dönem konsolide finansal tabloların onaylanma tarihi itibariyle yayımlanmış fakat cari raporlama dönemi
için henüz yürürlüğe girmemiş ve Grup tarafından erken uygulanmaya başlanmamış yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler aşağıdaki gibidir. Grup aksi belirtilmedikçe yeni standart ve yorumların yürürlüğe girmesinden
sonra konsolide finansal tablolarını ve dipnotlarını etkileyecek gerekli değişiklikleri yapacaktır.
(12)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
2.6. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’ndaki değişiklikler (devamı)
-
TFRS 9 “Finansal Araçlar – Sınıflandırma ve Açıklama”: Kasım 2009’da yayınlanan TFRS 9 finansal
varlıkların sınıflandırılması ve ölçümü ile ilgili yeni zorunluluklar getirmektedir. Ekim 2010’da
değişiklik yapılan TFRS 9 finansal yükümlülüklerin sınıflandırılması ve ölçümü ve kayıtlardan
çıkarılması ile ilgili değişiklikleri içermektedir.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurumu (UMSK) tarafından yayınlanmış fakat KGK tarafından
yayınlanmamış yeni ve düzeltilmiş standartlar ve yorumlar
Aşağıda listelenen yeni standartlar, yorumlar ve mevcut TFRS standartlarındaki değişiklikler TMSK tarafından
yayınlanmış fakat cari raporlama dönemi için henüz yürürlüğe girmemiştir. Fakat bu yeni standartlar, yorumlar
ve değişiklikler henüz KGK tarafından TFRS’ ye uyarlanmamıştır/yayınlanmamıştır ve bu sebeple TFRS’ nin
bir parçasını oluşturmazlar. Grup ara dönem finansal tablolarında ve dipnotlarda gerekli değişiklikleri bu
standart ve yorumlar TFRS’ de yürürlüğe girdikten sonra yapacaktır.
-
UFRS 9 Finansal Araçlar – Riskten Korunma Muhasebesi ve UFRS 9, UFRS 7 ve UMS 39’daki
değişiklikler UMSK Kasım 2013’de, yeni riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini ve UMS 39 ve
UFRS 7’deki ilgili değişiklikleri içeren UFRS 9’un yeni bir versiyonunu yayımlamıştır. İşletmeler tüm
riskten korunma işlemleri için UMS 39’un riskten korunma muhasebesi gerekliliklerini uygulamaya
devam etmek üzere muhasebe politikası seçimi yapabilirler. Bu Standart’ın zorunlu bir geçerlilik tarihi
olmayıp, halen uygulanabilir durumdadır ve yeni bir zorunlu geçerlilik tarihi, UMSK projenin değer
düşüklüğü fazını bitirdikten sonra belirlenecektir. Geçici olarak belirlenen geçerlilik tarihi ise 1 Ocak
2018’den başlayan yıllık hesap dönemleridir. Grup, standardın finansal durum ve performansı üzerine
etkilerini değerlendirmektedir.
UFRS’deki iyileştirmeler:
UMSK, Aralık 2013’te ‘2010–2012 Dönemi’ ve ‘2011–2013 Dönemi’ olmak üzere iki dizi ‘UFRS’de Yıllık
İyileştirmeler’ yayınlamıştır. Standartların “Karar Gerekçeleri”ni etkileyen değişiklikler haricinde değişiklikler
1 Temmuz 2014’ten itibaren geçerlidir.
Yıllık iyileştirmeler - 2010-2012 Dönemi
-
UFRS 2 “Hisse Bazlı Ödemeler”: Hakediş koşulları ile ilgili tanımlar değişmiş olup sorunları gidermek
için performans koşulu ve hizmet koşulu tanımlanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
-
UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”: Bir işletme birleşmesindeki özkaynak olarak sınıflanmayan koşullu
bedel, UFRS 9 Finansal Araçlar kapsamında olsun ya da olmasın sonraki dönemlerde gerçeğe uygun
değerinden ölçülerek kar veya zararda muhasebeleşir. Değişiklik işletme birleşmeleri için ileriye dönük
olarak uygulanacaktır.
-
UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri”: Değişiklikler şu şekildedir: i) Faaliyet bölümleri standardın ana ilkeleri
ile tutarlı olarak birleştirilebilir/toplulaştırılabilir. ii) Faaliyet varlıklarının toplam varlıklar ile
mutabakatı, bu mutabakat işletmenin faaliyetlere ilişkin karar almaya yetkili yöneticisine raporlanıyorsa
açıklanmalıdır. Değişiklikler geriye dönük olarak uygulanacaktır.
(13)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 2 – KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (devamı)
UFRS’deki iyileştirmeler (devamı)
-
UFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”: Karar Gerekçeleri’nde açıklandığı üzere, üzerlerinde faiz
oranı belirtilmeyen kısa vadeli ticari alacak ve borçlar, iskonto etkisinin önemsiz olduğu durumlarda,
fatura tutarından gösterilebilecektir. Değişiklikler derhal uygulanacaktır.
-
UMS 16 “Maddi Duran Varlıklar” ve UMS 38 “Maddi Olmayan Duran Varlıklar”: UMS 16.35(a) ve
UMS 38.80(a)’daki değişiklik yeniden değerlemenin aşağıdaki şekilde yapılabileceğini açıklığa
kavuşturmuştur i) Varlığın brüt defter değeri piyasa değerine getirilecek şekilde düzeltilir veya ii)
varlığın net defter değerinin piyasa değeri belirlenir, net defter değeri piyasa değerine gelecek şekilde
brüt defter değeri oransal olarak düzeltilir. Değişiklik geriye dönük olarak uygulanacaktır.
-
UMS 24 “İlişkili Taraf Açıklamaları”: Değişiklik, kilit yönetici personeli hizmeti veren yönetici
işletmenin ilişkili taraf açıklamalarına tabi ilişkili bir taraf olduğunu açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik
geriye dönük olarak uygulanacaktır.
Yıllık iyileştirmeler - 2011-2013 Dönemi
-
UFRS 3 “İşletme Birleşmeleri”: Değişiklik ile i) sadece iş ortaklıklarının değil müşterek anlaşmaların da
UFRS 3’ün kapsamında olmadığı ve ii) bu kapsam istisnasının sadece müşterek anlaşmanın finansal
tablolarındaki muhasebeleşmeye uygulanabilir olduğu açıklığa kavuşturulmuştur. Değişiklik ileriye
dönük olarak uygulanacaktır.
-
UFRS 13 “Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü”: UFRS 13’deki portföy istisnasının sadece finansal varlık,
finansal yükümlülüklere değil UMS 39 kapsamındaki diğer sözleşmelere de uygulanabileceği
açıklanmıştır. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
-
UMS 19 “Tanımlanmış Fayda Planları: Çalışan Katkıları (Değişiklik)”: UMS 19’a göre tanımlanmış
fayda planları muhasebeleştirilirken çalışan ya da üçüncü taraf katkıları göz önüne alınmalıdır.
Değişiklik, katkı tutarı hizmet verilen yıl sayısından bağımsız ise, işletmelerin söz konusu katkıları
hizmet dönemlerine yaymak yerine, hizmetin verildiği yılda hizmet maliyetinden düşerek
muhasebeleştirebileceklerini açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik, 1 Temmuz 2014 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için geriye dönük olarak uygulanacaktır.
-
UMS 40 “Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller”: Gayrimenkulün yatırım amaçlı gayrimenkul ve sahibi
tarafından kullanılan gayrimenkul olarak sınıflanmasında UFRS 3 ve UMS 40’ın karşılıklı ilişkisini
açıklığa kavuşturmuştur. Değişiklik ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
-
UFRS 11 – Müşterek Faaliyetlerde Hisse Edinimi (Değişiklikler) UMSK, Mayıs 2014’de faaliyeti bir
işletme teşkil eden müşterek faaliyetlerde ortaklık payı edinimi muhasebesi ile ilgili rehberlik etmesi
için UFRS 11’i değiştirmiştir. Bu değişiklik, UFRS 3 İşletme Birleşmeleri’nde belirtildiği şekilde
faaliyeti bir işletme teşkil eden bir müşterek faaliyette ortaklık payı edinen işletmenin, bu UFRS’de
belirtilen rehberlik ile ters düşenler hariç, UFRS 3 ve diğer UFRS’lerde yer alan işletme birleşmeleri
muhasebesine ilişkin tüm ilkeleri uygulamasını gerektirmektedir. Buna ek olarak, edinen işletme, UFRS
3 ve işletme birleşmeleri ile ilgili diğer UFRS’lerin gerektirdiği bilgileri açıklamalıdır. Değişiklikler, 1
Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır.
Erken uygulamaya izin verilmektedir.
-
UMS 16 ve UMS 38 – Kabuledilebilir Amortisman ve İtfa Yöntemlerinin Açıklığa Kavuşturulması
(UMS 16 ve UMS 38’deki Değişiklikler) UMSK Mayıs 2014’de UMS 16 ve UMS 38’deki
(14)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
Değişiklikler’i yayınlayarak maddi duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması
kullanımını yasaklamış ve maddi olmayan duran varlıklar için hasılata dayalı amortisman hesaplaması
kullanımını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık
hesap dönemleri için ileriye dönük olarak uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
-
UFRS 15 - Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat UMSK Mayıs 2014’de UFRS 15
Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat ortak standardını yayınlamıştır. Standarttaki yeni
beş aşamalı model, hasılatın muhasebeleştirme ve ölçüm ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır. Standart,
müşterilerle yapılan sözleşmelerden doğan hasılata uygulanacak olup bir işletmenin olağan faaliyetleri
ile ilgili olmayan bazı finansal olmayan varlıkların (örneğin maddi duran varlık çıkışları) satışının
muhasebeleştirilip ölçülmesi için model oluşturmaktadır. UFRS 15, 1 Ocak 2017 ve sonrasında
başlayan yıllık hesap dönemleri için uygulanacaktır. UFRS 15’e geçiş için iki alternatif uygulama
sunulmuştur; tam geriye dönük uygulama veya modifiye edilmiş geriye dönük uygulama. Modifiye
edilmiş geriye dönük uygulama tercih edildiğinde önceki dönemler yeniden düzenlenmeyecek ancak
mali tablo dipnotlarında karşılaştırmalı rakamsal bilgi verilecektir.
-
UMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve UMS 41 Tarımsal Faaliyetler: Taşıyıcı Bitkiler (Değişiklikler)
UMSK, Haziran 2014’de “taşıyıcı bitkiler”in “UMS 16 - Maddi duran varlıklar” standardı kapsamında
muhasebeleştirilmesine ilişkin bir değişiklik yayınladı. Yayınlanan değişiklikte üzüm asması, kauçuk
ağacı ya da hurma ağacı gibi canlı varlık sınıfından olan taşıyıcı bitkilerin, olgunlaşma döneminden
sonra bir dönemden fazla ürün verdiği ve işletmeler tarafından ürün verme ömrü süresince tutulduğu
belirtilmektedir. Ancak taşıyıcı bitkiler, bir kere olgunlaştıktan sonra önemli biyolojik dönüşümden
geçmedikleri için ve işlevleri imalat benzeri olduğu için, değişiklik taşıyıcı bitkilerin UMS 41 yerine
UMS 16 kapsamında muhasebeştirilmesi gerektiğini ortaya koymakta ve “maliyet modeli” ya da
“yeniden değerleme modeli” ile değerlenmesine izin vermektedir. Taşıyıcı bitkilerdeki ürün ise UMS
41’deki satış maliyetleri düşülmüş gerçeğe uygun değer modeli ile muhasebeleştirilecektir.
Değişiklikler, 1 Ocak 2016 ve sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için ileriye dönük olarak
uygulanacaktır. Erken uygulamaya izin verilmektedir.
-
UFRS 9 Finansal Araçlar – Nihai Standart (2014) UMSK, Temmuz 2014’te UMS 39 Finansal Araçlar:
Muhasebeleştirme ve Ölçme standardının yerine geçecek olan ve sınıflandırma ve ölçme, değer
düşüklüğü ve finansal riskten korunma muhasebesi aşamalarından oluşan projesi UFRS 9 Finansal
Araçlar’ı nihai olarak yayınlamıştır. UFRS 9 finansal varlıkların içinde yönetildikleri iş modelini ve
nakit akım özelliklerini yansıtan akılcı, tek bir sınıflama ve ölçüm yaklaşımına dayanmaktadır. Bunun
üzerine, kredi kayıplarının daha zamanında muhasebeleştirilebilmesini sağlayacak ileriye yönelik bir
beklenen kredi kaybı modeli ile değer düşüklüğü muhasebesine tabi olan tüm finansal araçlara
uygulanabilen tek bir model kurulmuştur. Buna ek olarak, UFRS 9, banka ve diğer işletmelerin, finansal
borçlarını gerçeğe uygun değeri ile ölçme opsiyonun seçtikleri durumlarda, kendi kredi
değerliliklerindeki düşüşe bağlı olarak finansal borcun gerçeğe uygun değerindeki azalmadan dolayı kar
veya zarar tablosunda gelir kaydetmeleri sonucunu doğuran “kendi kredi riski” denilen sorunu ele
almaktadır. Standart ayrıca, risk yönetimi ekonomisini muhasebe uygulamaları ile daha iyi
ilişkilendirebilmek için geliştirilmiş bir finansal riskten korunma modeli içermektedir. UFRS 9, 1 Ocak
2018 veya sonrasında başlayan yıllık hesap dönemleri için geçerlidir; ancak, erken uygulamaya izin
verilmektedir. Ayrıca, finansal araçların muhasebesi değiştirilmeden ‘kendi kredi riski ’ ile ilgili
değişikliklerinin tek başına erken uygulanmasına izin verilmektedir.
Söz konusu değişikliklerin Grup’un finansal durumu veya performansı üzerinde önemli bir etkisi olması
beklenmemektedir.
(15)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Grup Yönetimi’nin performans değerlendirmesinde kullandığı faaliyet bölümleri, Grup’un risk ve fayda kaynakları ve iç
raporlama yapısı göz önünde bulundurularak belirlenmistir. Grup’un faaliyet bölümleri; lojistik, depolama, liman ve
gemicilik faaliyetleri olarak belirlenmiştir.
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Lojistik
Liman (*)
Depolama
Gemicilik
19.794.263
559.325
18.095.174
50.622.739
40.136.333
4.101.256
22.910.850
54.109.909
Ara Toplam
89.071.501
121.258.348
511.176
1.009.939
89.582.677
122.268.287
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Lojistik
Liman (*)
Depolama
Gemicilik
25.375.233
699.435
26.037.567
40.554.292
45.612.673
2.382.596
9.920.304
40.935.747
Ara Toplam
92.666.528
98.851.320
549.764
531.261
93.216.292
99.382.581
a) Bölüm Varlıkları
Satış amaçlı elde tutulan varlıklara sınıflanan varlıklar
Toplam
b) Bölüm Yükümlülükleri
Satış amaçlı elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülükler
Toplam
(*)
Grup’un liman operasyonları durdurulan faaliyetlerde yer almasına rağmen kiralanan vinçlerin net defter değeri
satış amaçlı elde tutulan varlıklara sınıflanmamıştır. Aynı şekilde bu vinçlere ilişkin olan finansal kiralama
borçları da satış amaçlı elde tutulan varlıklara ilişkin yükümlülüklere sınıflanmamış ve liman faaliyetlerinde
gösterilmiştir.
(16)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 3 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA (devamı)
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
Lojistik
Depolama
Gemicilik
26.302.086
1.713.170
4.963.861
4.297.424
229.322
161.348
51.923.371
11.989.305
8.876.954
17.556.582
4.421.057
3.325.229
Toplam
32.979.117
4.688.094
72.789.630
25.302.868
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
Lojistik
499.468
109.969
913.343
308.117
Depolama
233.979
77.993
1.147.524
420.394
377.038
c) Gelirler
d) Amortisman ve itfa payları
Gemicilik
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
amortisman gideri
Yabancı para çevrim farkı
1.130.900
226.156
1.116.769
50.120
22.518
-
-
(43.189)
(26.628)
101.251
72.710
Toplam
1.871.277
410.008
3.278.887
1.178.259
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Ocak-30 Eylül
2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
(5.730.062)
(1.631.981)
(63.504)
(525.606)
Depolama
(16.313.654)
(4.646.298)
2.999.118
821.314
Gemicilik
(442.992)
(126.169)
3.519.012
1.820.160
(22.486.708)
(6.404.448)
6.454.626
2.115.868
29.656
8.446
102.660
78.596
(22.457.052)
(6.396.002)
6.557.286
2.194.464
e) Faiz vergi ve amortisman öncesi kar
Lojistik
Ara Toplam
Sektörler arası eliminasyon
Toplam
(17)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
9.185
289.075
-
-
Depolama
3.524.395
739.910
Gemicilik
-
-
3.533.580
1.028.985
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kasa
Bankadaki nakit
-Vadesiz mevduatlar
-Vadeli mevduatlar
Alınan çekler
Diğer hazır değerler
Nakit ve nakit benzerleri
Faiz içermeyen günlük krediler
8.469
820.906
820.906
53.630
489
883.494
(10.000)
24.247
8.953.585
8.953.585
130.855
978
9.109.665
(10.000)
Nakit akış tablosuna baz tutarlar
873.494
9.099.665
f) Maddi Duran Varlık Alımları
Lojistik
Liman
Toplam
NOT 4 – NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle TL ve dövizli vadeli mevduat bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: TL ve dövizli vadeli
mevduat bulunmamaktadır).
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle bloke mevduat bulunmamaktadır.
(18)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli finansal borçların kırılımı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Kısa vadeli banka kredileri
-TL Krediler
-Döviz Krediler
Uzun vadeli banka kredilerinin kısa vadeli kısımları
-TL Krediler
-Döviz Krediler
Finansal kiralama borçları (Not 10)
20.026.804
1.216.940
18.809.864
2.869.571
21.847.858
1.895.800
19.952.058
12.510.871
3.778.442
8.732.429
2.145.161
Toplam
22.896.375
36.503.890
Kısa vadeli finansal borçlar
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle günlük finansman için temin edilen spot kredi bulunmamaktadır. (31 Aralık 2013:
535.186 TL)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal borçların kırılımı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Uzun vadeli banka kredileri
-TL Krediler
-Döviz Krediler
Finansal kiralama borçları (Not 10)
50.686.502
11.776.729
38.909.773
133.035
33.951.293
347.234
33.604.059
1.392.292
Toplam
50.819.537
35.343.585
Uzun vadeli finansal borçlar
(19)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle sabit faizli kısa vadeli kredilerin faiz oranları aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
Kısa Vadeli Krediler
-TL
-ABD Doları
Uzun Vadeli Krediler
-TL
-ABD Doları
-Euro
Min
0,00%
0,00%
Max
0,00%
0,00%
14,40%
6,00%
-
17,00%
8,90%
31 Aralık 2013
Kısa Vadeli Krediler
-TL
-ABD Doları
Uzun Vadeli Krediler
-TL
-ABD Doları
-Euro
Min
13,00%
4,20%
Max
17,95%
8,35%
14,76%
5,40%
-
15,12%
5,76%
-
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle uzun vadeli değişken faiz oranlı kredinin faiz oranı Libor+ 5,7274’tır (31 Aralık 2013:
Libor+5,40).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle kısa vadeli kredi bulunmamaktadır (31 Aralık 2013: 30 gün ile 310 gün).
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle ABD Doları finansal kiralama borçlarının etkin faiz oranları %4,36 ile %10,34 arasında
değişmektedir (31 Aralık 2013: %4,36 -%10,34). 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle TL finansal kiralama borçlarının etkin
faiz oranları %14,96 ile %19,43 arasında değişmektedir. (31 Aralık 2013: %14,96 -%19,43) 30 Eylül 2014 tarihi
itibariyle Euro finansal kiralama borcunun etkin faiz oranı %9,63’tür. (31 Aralık 2013: %9,63).
(20)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 5 – FİNANSAL BORÇLAR (devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal borçların vade dağılımı aşağıdaki gibidir:
Yıl
1 yıla kadar
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4-5 yıl arası
5 yıl ve daha fazlası
Toplam
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
20.026.804
13.060.269
11.013.221
9.067.105
8.340.974
9.204.933
70.713.306
12.510.871
8.177.611
6.028.114
5.003.072
4.507.810
10.234.686
46.462.164
(21)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 6 – TİCARİ ALACAK VE BORÇLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ticari alacakların kırılımı aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
9.376.394
126.580
8.102.382
(8.102.383)
9.502.973
2.314.526
11.817.498
Alacaklar
Alınan çekler ve senetler
Şüpheli alacaklar
Şüpheli alacak karşılığı
Ara Toplam
İlişkili taraflardan ticari alacaklar (Not 16)
Toplam
31 Aralık 2013
21.506.460
573.768
6.416.899
(6.416.899)
22.080.228
237.238
22.317.466
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemlerde şüpheli ticari alacaklar karşılığının hareketi
aşağıdaki gibidir:
Şüpheli alacak karşılığı
30 Eylül 2014
6.416.899
1.685.484
8.102.383
Açılış bakiyesi
Dönem içinde ayrılan karşılıklar
Dönem içinde iptal edilen karşılıklar
Defterlerden silinen alacaklar
Toplam
31 Aralık 2013
4.685.832
1.731.067
6.416.899
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli ticari alacaklar bulunmamaktadır.
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ticari borçların kırılımı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli ticari borçlar
Borçlar
İlişkili taraflara borçlar (Not 16)
Toplam
30 Eylül 2014
2.785.637
101.049
31 Aralık 2013
16.598.059
33.114
2.886.686
16.631.173
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli ticari borçlar bulunmamaktadır.
(22)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer alacakların kırılımı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli diğer alacaklar
Diğer çeşitli alacaklar (*)
Verilen depozito ve teminatlar
Şüpheli diğer alacaklar
Şüpheli diğer alacaklar karşılığı
Ara Toplam
İlişkili taraflardan diğer alacaklar (Not 16)
Personelden alacaklar
Toplam
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
145.496
0
2.181.816
(2.181.816)
145.496
14.847.099
14.992.595
2.751.238
1.499.795
2.181.816
(2.181.816)
4.251.033
6.977.325
350
11.228.358
(*) 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle diğer çeşitli alacakların 55.425 TL’si asgari geçim indirimine ilişkin alacaklardan,
90.071 TL’si diğer alacaklardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle diğer çeşitli alacakların 344.774 TL’si
finansal kuruluşlardan olan alacaklardan, 33.163 TL’si asgari geçim indirimine ilişkin alacaklardan, 822.807 TL’si
yazılım ve bilgi işleme ilişkin alacaklardan, 1.475.928 TL’si inşaat işlerine ilişkin olan alacaklardan, 34.398 TL’si
telefon ve haberleşme alacaklarından ve geri kalan 40.168 TL tutarındaki kısmı ise sigorta ve danışmanlık alacakları ile
diğer alacaklardan oluşmaktadır.)
(23)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 7 – DİĞER ALACAKLAR VE BORÇLAR (devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle kısa vadeli diğer borçların kırılımı aşağıdaki gibidir:
Kısa vadeli diğer borçlar
Diğer çeşitli borçlar (*)
İlişkili taraflara diğer borçlar (Not 16)
Toplam
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
5.117.265
5.590.865
10.708.130
1.628.226
2.576.791
4.205.017
(*) 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle diğer çeşitli borçların 1.337.389 TL’si alınan sipariş avanslarından ve geri kalan
3.744.876 TL’si ise ticari olmayan diğer alımlarına ilişkin borçlardan oluşmaktadır. (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle
diğer çeşitli borçların 273.059 TL’si alınan danışmanlık hizmetlerine, 372.975 TL’si yakıt alımlarına, 189.755 TL’si
sigorta sözleşmelerine, 90.206 TL’si personel yemek alımlarına, 6.275 TL’si yurt içi ve dışı seyahat hizmetlerine,
23.767 TL’si alınan güvenlik hizmetlerine, 71.985 TL’si ödenecek liman ve işyeri aidatlarına, 30.601 TL’si araç
muayenelerine, 79.039 TL’si araç kiralamalarına, 279.733 TL’si finansal kiralama giderlerine, 33.684 TL’si elektrik
giderlerine, 8.316 TL’si kırtasiye ve matbaacılık işlemleri ilişkin olup kalan 168.831 TL ise ticari olmayan diğer alımlara
ilişkin borçlardır.)
(24)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 8 – MADDİ DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren dönemlerde maddi duran varlıkların hareketi aşağıdaki gibidir:
Maliyet
Tesis makine ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Toplam
1 Ocak
2014
7.080.681
55.923.987
1.743.681
15.127.086
79.875.435
İlaveler
75.000
9.185
3.449.395
3.533.580
Eksi:
Birikmiş amortisman
Tesis makine ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Toplam
Net defter değeri
1 Ocak
2014
1.747.859
7.569.133
1.383.408
5.178.641
15.879.041
63.996.394
İlaveler
359.331
1.569.292
128.822
192.245
2.249.690
Yabancı para
çevrim farkı
3.496.755
3.496.755
Çıkışlar
(529.706)
(16.112.527)
(16.642.233)
assets held for sale
195.960
Yabancı para
çevrim farkı
Çıkışlar
assets held for sale
(220.243)
(3.330.532)
(3.550.775)
(25.782)
(10.868)
(36.650)
195.960
298.681
298.681
(25)
30 Eylül 2014
7.080.681
59.495.742
1.419.119
2.463.954
70.459.497
30 Eylül 2014
2.107.190
9.437.106
1.266.205
2.029.487
14.839.988
55.619.508
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 8 – MADDİ DURAN VARLIKLAR (devamı)
Maliyet
Tesis makine ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Toplam
Eksi:
Birikmiş amortisman
Tesis makine ve cihazlar
Taşıt araçları
Döşeme ve demirbaşlar
Özel maliyetler
Toplam
Net defter değeri
1 Ocak 2013
7.080.681
48.140.160
1.652.293
14.195.319
71.068.453
1 Ocak 2013
1.268.753
5.651.653
1.058.000
3.426.699
11.405.105
59.663.348
İlaveler
92.327
931.772
1.024.099
İlaveler
359.331
1.359.813
211.024
1.298.329
3.228.497
Transferler (*)
-
Yabancı
para çevrim
farkı
6.078.624
6.078.624
Transferler (*)
-
Yabancı
para çevrim
farkı
303.047
303.047
5.775.577
(26)
Çıkışlar
(545.272)
(545.272)
Satış Amaçlı Elde
Tutulan Varlıklara
Sınıflanan
-
30 Eylül 2013
7.080.681
53.673.512
1.744.620
15.127.091
77.625.904
Çıkışlar
(442.168)
(442.168)
(103.104)
Satış Amaçlı Elde
Tutulan Varlıklara
Sınıflanan
-
30 Eylül 2013
1.628.084
6.872.345
1.269.024
4.725.028
14.494.481
63.131.423
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 9 – MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren dönemlerde maddi olmayan duran varlıkların hareketi aşağıdaki
gibidir:
Yazılım ve lisanslar
Diğer
Birikmiş itfa payı
1 Ocak 2014
2.255.506
17.505
(553.483)
Net defter değeri
Maliyet
Yazılım ve lisanslar
Diğer
Birikmiş itfa payı
1.719.528
Girişler
Satış Amaçlı
Elde Tutulan
Varlıklara
Sınıflanan
Çıkışlar
(16.883)
13.470
30 Eylül 2014
2.255.506
622
(598.807)
-
(3.413)
1.657.321
30 Eylül 2013
1.899.575
17.505
(527.607)
1.389.473
(58.794)
(58.794)
1 Ocak 2013
727.374
6.522
(477.217)
Girişler
1.172.201
10.983
(50.390)
Çıkışlar
-
Satış Amaçlı
Elde Tutulan
Varlıklara
Sınıflanan
-
256.679
1.132.794
-
-
Net defter değeri
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde maddi olmayan duran varlıklara
ilişkin amortisman giderlerinin ilgili gelir tablosu kalemi bazında kırılımı Not 13’de verilmiştir.
NOT 10 – KİRALAMA İŞLEMLERİ
a) Finansal Kiralama Borçları
30 Eylül 2014
2.869.572
133.035
3.002.607
Kısa vadeli kiralama borçları
Uzun vadeli finansal kiralama borçları
(27)
31 Aralık 2013
2.145.161
1.392.292
3.537.453
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 10 – KİRALAMA İŞLEMLERİ (devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle uzun vadeli finansal kiralama borçlarının vade dağılımı aşağıdaki
gibidir:
Yıl
1 yıla kadar
1-2 yıl arası
2-3 yıl arası
3-4 yıl arası
4-5 yıl arası
5 yıl ve daha fazlası
Toplam
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
2.869.572
133.035
2.145.161
1.261.155
114.182
16.955
3.537.453
3.002.607
b) Operasyonel Kiralama
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemler itibariyle Grup'un gelecek dönemlerde
ödeyeceği sabit kira giderlerinin vade bazında dağılımı aşağıdaki gibidir:
1 yıla kadar
1 yıldan uzun
Toplam (*)
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
96.355
58.128
2.802.056
17.779.672
154.483
20.581.728
(*) Ltk Depolama’nın faaliyet gösterdiği arazinin Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik ve Sanayi Ticaret A.Ş'ye
kiralanması sebebiyle araziye ilişkin kira bedelleri çıkarılmıştır.
(28)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 11 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Davalar ve icra takipleri
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup tarafından açılmış ve halen devam eden her türlü davaların tutarı 69.830 TL
(31 Aralık 2013: 99.214 TL) olup, Grup tarafından alacaklara ilişkin olarak bu dönem ek karşılık ayrılmamıştır.
(31 Aralık 2013: Yoktur)
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup tarafından açılan icra takiplerinin tutarı 2.000.382 TL, 148.851 Euro (TL
karşılığı 430.389 TL), 221.388 USD (TL karşılığı 504.522 TL) ve 13.050 GBP (TL karşılığı 48.199 TL) olup
toplam tutarı 2.983.492 TL’dir. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup tarafından açılan icra takiplerinin tutarı
1.962.896 TL, 148.851 Euro (TL karşılığı 437.102 TL), 216.812 USD (TL karşılığı 462.742 TL) ve 13.050 GBP
(TL karşılığı 45.825 TL) olup toplam tutarı 2.908.566 TL dir. 30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup’un bu
davalara ilişkin olarak ayırdığı şüpheli alacak karşılığı 2.176.470 TL dir ve şüpheli alacak karşılığı
içerisinde gösterilmektedir (31 Aralık 2013: 2.176.470 TL). Grup’un ayırmış olduğu şüpheli alacak karşılığı
değerlenmemekte, gerçekleştiği günkü kurdan bilançoya yansıtılmaktadır.
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılan ve halen devam eden 1.546.392 TL, 27.884 Euro (TL
karşılığı 80.625 TL) ve 34.922 USD (TL karşılığı 79.583 TL) olmak üzere toplam tutarı 1.706.600 TL olan
davalar bulunmaktadır. (31 Aralık 2013 tarihi itibariyle Grup aleyhine açılan dava tutarı 1.387.769 TL, 33.260
Euro (TL karşılığı 97.669 TL) ve 34.922 USD (TL karşılığı 74.533 TL) olmak üzere toplam 1.559.971 TL’dir).
Söz konusu davalar sigorta, personel ve itirazın iptali davalarıdır. Şirket yönetimi, söz konusu davalar ile ilgili
olarak taşımalarda meydana gelen hasarların taşımayı yapan nakliye firmasına rücu edilebilme imkanı olması
nedeniyle 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihlerinde sona eren dönemde karşılık ayırmamıştır. Ayrıca
personel davalarında rakamların ödenip ödenmeyeceği konusunda belirsizlik bulunması nedeniyle karşılık
ayrılmamıştır. (31 Aralık 2013: 737.355 TL)
30 Eylül 2014 itibariyle Grup aleyhine yürütülen icra takipleri tutarı 3.154.609 TL, 23.994 Euro (TL karşılığı
69.377 TL ) ve 1.156.430 USD (TL karşılığı 2.635.388 TL) olmak üzere toplam 5.859.374 TL'dir (31 Aralık
2013: 283.984 TL, 8.394 Euro (TL karşılığı 24.648 TL), 2.054 USD (TL karşılığı 4.384 TL) olmak üzere toplam
313.016 TL).
30 Eylül 2014 itibariyle Grup’un bağlı ortaklıklarından Latek Liman Hizmetleri A.Ş’ye açılmış 524.934 TL
tutarında dava ve 524.861 TL tutarında icra takibi bulunmaktadır. (31 Aralık 2013: 488.038 TL).
Genpower Holding A.Ş. (Eski adıyla Latek Holding A.Ş.) tarafından LTK Dış Ticaret A.Ş. paylarının satın
alınması ve satılması işlemlerinin 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 47/1/A-6 maddesi ile 6362
sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda SPK
tarafından 21.11.2013 tarihinde yayınlanan 2013/37 sayılı bülten ile; Şirket ortaklarından Levent Erdoğan,
S.Bülent Erdoğan, Murat Uysal, Derya Cebeci ve Burcu Erdoğan hakkında 2499 sayılı SPKn’nun 47/1/A-6
maddesi ile 6362 sayılı SPKn’nun 21 ve 110’uncu maddeleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere, 6362 sayılı
SPKn’nun 115’inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,
- 2499 sayılı SPKn’nun 46’ncı maddesinin 1’inci fıkrasının (c) bendi ile 6362 sayılı SPKn’nun 21/4 ve 92 nci
maddeleri uyarınca, 64.405.452 TL’nin tahsisli sermaye artırımı işleminin gerçekleştiği 13.12.2012 tarihinden
itibaren işletilecek kanuni faizi ile birlikte takip ve tahsil edilmesi için gerekli tedbirlerin alınması kararı
neticesinde söz konusu tutarın tahsili için hukuki takip başlatılmıştır.
Bahsi geçen suç duyurusu ile ilgili hukuki süreç devam etmektedir.
(29)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 11 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
b) Taahhüt ve yükümlülükler
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Grup tarafından verilen teminat rehin ve ipotekler (“TRİ”)
aşağıdaki gibidir:
Toplam
Şirket tarafından verilen TRİ'ler
USD
EUR
30 Eylül 2014
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş
25.037.200
0
B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
--
--
--
--
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
25.037.200
0
Toplam
(30)
TL
TL değeri
1.661.021 58.718.296
1.661.021 58.714.296
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 11 – KARŞILIKLAR, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER (devamı)
b) Taahhüt ve yükümlülükler (devamı)
Toplam
Şirket tarafından verilen TRİ'ler
USD
EUR
TL
TL değeri
25.187.200
0
1.663.221
55.420.262
B. Tam konsolidasyon kapsamında dahil edilen ortaklıklar
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
C.Olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla diğer 3.
kişilerin borcunu temin amacıyla vermiş olduğu TRİ’lerin
toplam tutarı
--
--
--
--
D. Diğer verilen TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
i. Ana ortak lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
ii. B ve C maddeleri kapsamına girmeyen diğer Grup şirketleri
lehine vermiş olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
iii. C maddesi kapsamına girmeyen 3. kişiler lehine vermiş
olduğu TRİ’lerin toplam tutarı
--
--
--
--
25.187.200
0
1.663.221
55.420.262
31 Aralık 2013
A. Kendi tüzel kişiliği adına vermiş
Toplam
30 Eylül 2014 tarihi itibariyle Latmar Shipping tarafından alınan gemi üzerinde, gemi alımı için kullanılan
krediye karşılık verilmiş olan 24.235.200 ABD Doları ipotek bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 24.235.200 ABD
Doları). Söz konusu teminat tutarı yukarıdaki tablolara dahil edilmiştir.
(31)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 12 – SATIŞLAR VE SATIŞLARIN MALİYETİ
Satış Gelirleri
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Ocak-30
Eylül 2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
Yurtiçi satış geliri
Yurtdışı satış geliri
25.455.208
8.584.561
4.711.796
163.375
47.634.574
25.529.704
16.989.582
8.416.896
Brüt satış geliri
34.039.768
4.875.170
73.164.278
25.406.478
Eksi:Satışlardan indirimler
(1.060.652)
(187.077)
(374.648)
(103.610)
Net satış geliri
32.979.117
4.688.094
72.789.630
25.302.868
Satışların maliyeti
(47.311.174)
(8.348.764)
(64.408.074)
(22.023.865)
Brüt Kar
(14.332.057)
(3.660.670)
8.381.556
3.279.003
(32)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 13 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Ocak-30 Eylül
2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
Satılan hizmet maliyeti
Genel yönetim gideri
Pazarlama satış dağıtım gideri
47.311.173
3.500.776
237.813
8.348.763
714.997
104.126
64.408.074
6.599.716
512.422
22.023.865
2.222.835
166.297
Toplam
51.049.763
9.167.886
71.520.212
24.412.997
Satışların
maliyeti
Pazarlama
satış ve
dağıtım
giderleri
Genel yönetim
giderleri
Toplam
35.322.993
1.652.085
1.540.698
4.520.936
1.948.673
191.062
1.414.748
255.110
13.421
40.784
19.728
1.342
389.594
223.088
11.124
3.600
-
1.691.530
330.579
41.059
176.914
401.708
74.806
133.632
5.195
38.502
169.246
35.418
31.086
22.440
13.462
19.946
9.600
274
25.901
279.479
35.322.993
3.566.703
1.871.277
4.561.996
2.125.588
401.708
265.867
1.559.503
260.305
55.523
169.246
76.202
50.814
22.440
13.462
19.946
9.600
274
27.243
669.072
47.311.173
237.813
3.500.776
51.049.763
1 Ocak-30 Eylül 2014
Nakliye giderleri
Personel giderleri
Amortisman gideri
Araç yakıt giderleri
Kira giderleri
Danışmanlık giderleri
Bakım onarım giderleri
Taşıt kira giderleri
Sigorta giderleri
Seyahat giderleri
Haberleşme giderleri
Aidat giderleri
Elektrik ve su giderleri
Vergi ve harç giderleri
Kırtasiye ve matbaa giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Bilgi işlem giderleri
Kargo giderleri
Diğer
(33)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 13 – NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (devamı)
1 Temmuz-30 Eylül 2014
Nakliye giderleri
Personel giderleri
Amortisman gideri
Araç yakıt giderleri
Kira giderleri
Danışmanlık giderleri
Bakım onarım giderleri
Taşıt kira giderleri
Sigorta giderleri
Seyahat giderleri
Haberleşme giderleri
Aidat giderleri
Elektrik ve su giderleri
Vergi ve harç giderleri
Kırtasiye ve matbaa giderleri
Temsil ve ağırlama giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Bilgi işlem giderleri
Kargo giderleri
Diğer
Pazarlama
satış ve
dağıtım
giderleri
Genel yönetim
giderleri
11.906
-
100.387
3.708
30
-
252.909
36.418
8.111
97.719
136.640
33.246
32.200
1.200
10.772
59.118
5.963
8.581
189
1.671
3.336
172
6.773
19.980
-
6.608.679
579.258
421.048
989.025
189.959
136.640
67.390
35.908
11.490
10.802
59.118
5.963
8.581
189
1.671
3.336
172
6.773
31.885
8.348.764
104.126
714.997
9.167.887
Satışların
maliyeti
6.608.679
225.962
384.630
980.913
92.239
34.145
10.290
-
(34)
Toplam
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 13– NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (devamı)
1 Ocak-30 Eylül 2013
Nakliye giderleri
Personel giderleri
Araç yakıt giderleri
Amortisman gideri
Diğer
Kira giderleri
Danışmanlık giderleri
Bakım onarım giderleri
Taşıt kira giderleri
Sigorta giderleri
Seyahat giderleri
Haberleşme giderleri
Vergi ve harç giderleri
Aidat giderleri
Kırtasiye ve matbaa giderleri
Temsil ve Ağırlama Giderleri
Elektrik ve su giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Kargo giderleri
Bilgi işlem giderleri
Satışların
maliyeti
Pazarlama
satış ve
dağıtım
giderleri
Genel yönetim
giderleri
Toplam
52.219.366
2.896.772
2.625.065
2.519.369
1.052.306
1.599.942
590.637
276.706
231.006
80.215
310
76.747
86.368
85.143
62.979
5.143
-
400.547
35.995
39.832
27.128
296
801
7.823
-
2.982.884
127.665
658.267
420.191
223.566
765.812
115.279
206.446
258.125
174.226
196.902
32.532
76.820
84.401
69.890
63.354
46.268
34.260
62.828
52.219.366
6.280.203
2.788.725
3.177.636
1.472.497
1.823.508
765.812
705.916
522.984
489.131
281.569
197.212
109.279
163.188
169.840
70.691
126.333
54.091
39.403
62.828
64.408.074
512.422
6.599.716
71.520.212
(35)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 13– NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (devamı)
1 Temmuz-30 Eylül 2013
Nakliye giderleri
Personel giderleri
Araç yakıt giderleri
Amortisman gideri
Diğer
Kira giderleri
Danışmanlık giderleri
Bakım onarım giderleri
Taşıt kira giderleri
Sigorta giderleri
Seyahat giderleri
Haberleşme giderleri
Vergi ve harç giderleri
Aidat giderleri
Kırtasiye ve matbaa giderleri
Temsil ve Ağırlama Giderleri
Elektrik ve su giderleri
Reklam ve ilan giderleri
Kargo giderleri
Bilgi işlem giderleri
Satışların
maliyeti
Pazarlama
satış ve
dağıtım
giderleri
Genel yönetim
giderleri
18.098.795
994.776
492.789
840.416
430.458
663.673
205.850
66.693
110.785
28.255
32.505
29.304
2.454
25.592
1.520
-
125.409
14.977
19.658
5.903
270
80
-
1.117.635
41.813
265.133
91.689
84.486
192.740
29.315
72.344
42.735
52.318
68.511
9.191
44.215
18.848
24.445
22.967
32.030
11.952
468
22.023.865
166.297
2.222.835
(36)
Toplam
18.098.795
2.237.820
549.579
1.105.549
522.147
748.159
192.740
235.165
158.695
153.520
86.476
68.511
41.696
73.519
21.572
24.525
48.559
32.030
13.472
468
24.412.997
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 13– NİTELİKLERİNE GÖRE GİDERLER (devamı)
Amortisman gideri ve itfa payı
dağılımı
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Ocak-30 Eylül
2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
Satılan hizmet maliyeti
Genel yönetim giderleri
Durdurulan faaliyetlere ilişkin
amortsman gideri
Yabancı para çevrim farkı
1.533.768
330.579
377.700
36.418
2.519.369
658.267
840.416
265.133
50.120
22.518
-
-
(43.189)
(26.628)
101.251
72.710
Toplam
1.871.277
410.008
3.278.887
1.178.259
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
Personel giderleri
1 Ocak-30 Eylül
2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
Maaş ve ücretler
Diğer personel giderleri (*)
Yönetim Kurulu Ücretleri
Sosyal güvenlik kesintileri
Kıdem tazminatı gideri
2.001.346
313.612
304.081
417.787
529.877
102.407
44.220
11.041
73.247
348.344
3.691.552
983.677
671.537
777.902
155.535
1.267.937
351.347
238.580
273.875
106.082
Toplam
3.566.703
579.258
6.280.203
2.237.820
(*) Diğer personel giderleri içinde personele verilen yemek, giyim, harcırah, sosyal yardım vb giderler
bulunmaktadır.
(37)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 14 – ESAS FAALİYETLERDEN DİĞER GELİR VE KARLAR
a) Esas faaliyetlerden diğer gelir ve karlar
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak-30
Eylül 2014
Ticari işlemlerden kur farkı
Kira gelirleri
Sigorta gelirleri
Vade farkı geliri
Sosyal Güvenlik Kurumu hazine teşvik
indirimi
Diğer kur farkı
Diğer gelir
4.358.521
507.126
71.828
-
Toplam
5.176.184
b) Esas faaliyetlerden diğer gider ve
zararlar
117.174
121.535
1 Temmuz-30 Eylül
2013
9.952.767
1.517.676
387.566
251.197
4.743.192
600.003
14.384
104.620
124.003
195.819
210.756
47.026
1.851
14.778
1.209.608
41.465
39.058
40.512
1.330.643
1 Ocak-30 Eylül
2014
Ticari işlemlerden kur farkı
Şüpheli alacak karşılığı
Çalışılmayan kısım gideri
Diğer gider
Diğer kur farkı
Sigorta hasar giderleri
Sabit kıymet satış zararları
4.112.794
1.685.484
Toplam
6.178.123
142.980
204.575
32.290
(38)
1 Ocak-30 Eylül
2013
12.639.784 -
1 Temmuz30 Eylül
2014
454.434
76.581
47.660
68.192
646.867
1 Ocak-30 Eylül
2013
5.825.538
96.184
66.056
56.548
567.864
6.612.190
5.525.855
1 Temmuz-30
Eylül 2013
2.493.267
66.056
56.548
296.663
2.912.534
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 15 – PAY BAŞINA KAZANÇ
1 Ocak-30
Eylül 2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Ocak-30
Eylül 2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
(14.815.768)
(2.061.547)
197.856
39.416
39.500.000
39.500.000
39.500.000
39.500.000
Nominal değeri 1 TL olan hisse başına kar/(zarar)(tam TL)
(0,3751)
(0,0522)
0,0050
0,0010
Sürdürülen faaliyelerden net dönem zararı (Azınlık payları
dahil)
(25.843.860)
(5.071.898)
655.882
546.362
(0,6543)
(0,1284)
0,0166
0,0138
Net dönem karı/(zararı)
Hisselerin ağırlıklı ortalama sayısı
Sürdürülen faaliyetlerden hisse başına kazanç
(39)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 16 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle Şirket ortaklarının hissesi bulunması,kontrol veya müştereken
kontrol olması nedeniyle ilişkili kuruluş olarak nitelendirilen şirketlerin listesi aşağıdaki gibidir:
a) Şirket ortaklarının hissesi olan firmalar
Latfarm Tarım Ürünleri San. Ve Tic.A.Ş
Latek Logistica SRL (Romania)
Latek Logistics Ltd (Russia)
Latek Mühendislik Taahhüt İnşaat San. Ve Tic.A.Ş(*)
LTK Dış Ticaret A.Ş.
Genpower Holding A.Ş (**)
LTK Holding A.Ş
Latek Trading FZCO
Latek Gulf Cargo &Clearing LLC
ACL Depolama ve Lojistik Ticaret A.Ş
Latek Enerji A.Ş
LTK Mühendislik Taahhüt İnşaat ve Tic. Ltd Şti
Gems Dış Ticaret A.Ş. (***).
b) Şirket ortakları
Levent Erdoğan
Suphi Bülent Erdoğan
Derya Cebeci
Murat Uysal
Burcu Erdoğan
c) Bağlı ortaklıkların ortakları
Adem Çınlar
Mehmet Erdem
(*) Şirket’in Latek İzmir Uluslararası Taşımacılık Ltd. Şti. olan ünvanı Latek Mühendislik Taahhüt İnşaat San.
Ve Tic.A.Ş olarak değişmiştir.
(**) Şirket’in Latek Holding A.Ş olan ünvanı 29 Ocak 2014 tarihinde Genpower Holding A.Ş olarak değişmiştir.
(***) Şirket'in Ergonomim Bilişim Hizmetleri ve Elektronik Ticaret A.Ş. olan ünvanı Gems Dış Ticaret ve San.
A.Ş. olarak değişmiştir.
(40)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 16 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle ilişkili kuruluşlarla olan bakiyeler aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
Ltk Dış Ticaret A.Ş
LTK Holding A.Ş
Gems Dış Ticaret A.Ş. (***)
Latek Enerji A.Ş
Latek Gulf Cargo&Clearing LLC
Diğer
2.184.082
59.944
26.963
14.947
12.942
15.648
218.617
12.121
6.500
Toplam
2.314.526
237.238
30 Eylül 2014
12.765.498
1.392.311
31 Aralık 2013
1.418.325
4.149.980
325.536
546.701
260.173
170.716
37.273
25.356
19.765
12.587
8.260
2.653
İlişkili taraflardan kısa vadeli ticari alacaklar
İlişkili taraflardan kısa vadeli diğer alacaklar
Adem Çınlar
Levent Erdoğan
LTK Dış Ticaret A.Ş
Derya Cebeci
Mehmet Erdem
Bülent Erdoğan
Lat Farm Tarım Ürünleri A.Ş
Latek Mühendislik
Genpower Holding A.Ş.
Diğer
LTK Holding A.Ş
Latek Enerji A.Ş
LTK Mühendislik
Murat Uysal
329.908
281.733
77.648
14.847.099
Toplam
(41)
6.977.325
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 16 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
30 Eylül 2014
İlişkili taraflara kısa vadeli ticari borçlar
Ltk Dış Ticaret A.Ş
Latek Gulf Cargo&Clearing LLC
Latek Mühendislik
Toplam
İlişkili taraflara kısa vadeli diğer borçlar
Ltk Dış Ticaret A.Ş
Levent Erdoğan
Derya Cebeci
Bülent Erdoğan
Murat Uysal (*)
Diğer
Toplam
31 Aralık 2013
92.357
-
8.692
-
8.140
17.877
101.049
8.140
30 Eylül 2014
31 Aralık 2013
3.143.170
2.188.362
188.625
50.526
0
20.183
1.724.741
760.870
20.000
63.061
8.119
5.590.865
2.576.791
(*) Murat Uysal’a olan borçlar, avukatlık hizmetlerine ilişkin olarak ödenen hizmet bedeli ve masraflardan
oluşmaktadır.
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlerde ilişkili taraflarla işlemler aşağıdaki gibidir:
Satışlar
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak-30
Eylül 2014
LTK Dış Ticaret A.Ş
Lat Farm Tarım Ürünleri A.Ş
Latek Gulf Cargo&Clearing LLC
25.404
-
Toplam
25.404
(42)
-
1 Ocak-30 Eylül
2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
152.787
13.050
35
24.348
-
165.873
24.348
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 16 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Alışlar ve faaliyet giderleri
1 Ocak-30 Eylül
2014
Levent Erdoğan
Murat Uysal
Diğer
274.123
20.536
230
Toplam
294.889
Diğer gelirler
1 Temmuz30 Eylül
2014
1 Ocak-30 Eylül
2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
274.123
6.719
132
280.974
77.009
77.009
-
1 Ocak-30
Eylül 2014
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Ocak-30
Eylül 2013
1 Temmuz-30
Eylül 2013
-
LTK Dış Ticaret A.Ş
67.512
13.725
108.573
Lat Farm Tarım Ürünleri A.Ş
3.881
36.741
8.334
63.786
20.940
GEMS DIS TIC. VE SAN. A.S.
Latek Mühendislik Taahhüt İnşaat San. Ve Tic.A.Ş
4.000
1.000
15.798
6.477
3.000
-
4.500
1.500
LTK Holding A.Ş
3.000
-
3.000
-
Latek Enerji A.Ş
3.000
-
4.500
1.500
LTK Mühendislik Taahhüt İnşaat ve Tic. Ltd Şti
1.500
-
3.000
-
Latek Holding A.Ş
118.753
23.060
14.250
217.407
Toplam
(43)
4.750
31.286
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 16 – İLİŞKİLİ TARAF AÇIKLAMALARI (devamı)
Finansal gelir/(giderler)
1 Ocak-30 Eylül
2014
1 Ocak-30 Eylül
2013
1 Temmuz-30
Eylül 2014
1 Temmuz-30
Eylül 2013
Kur Farkı geliri/(gideri),net
Levent Erdoğan
Latek Mühendislik Taahhüt İnşaat San. Ve
Tic.A.Ş
84.268
82.488
1.052.328
167.379
7.984
-
20.574
12.067
Latfarm Tarım Ürünleri San. A.Ş
36.741
36.741
-
-
1.913
2.361
7.826
7.826
732
1.574
5.401
Diğer
Bülent Erdoğan
Latek Gulf Cargo&Clearing LLC
760
817
LTK Dış Ticaret A.Ş
26.372
(23.361)
673
Adem Çınlar
77.650
77.650
-
-
68.724
15.410
527.920
50.102
330.697
65.169
191.053
29.225
-
198.910
-
461
-
88.194
Faiz Gelirleri
Levent Erdoğan
LTK Dış Ticaret A.Ş
Bülent Erdoğan
31.760
-
19.939
19.939
Derya Cebeci
19.163
6.394
19.495
6.551
Adem Çınlar
300.205
300.205
Diğer
Toplam
986.969
565.449
154
1.646.455
-
307
204.128
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren ara dönemlerde yöneticilere sağlanan faydalar aşağıdaki gibidir:
Yöneticilere sağlanan faydalar
Maaş ve ücretler
Yönetim kurulu ücretleri
Araç kiraları
Sosyal güvenlik giderleri
Yakıt giderleri
Telefon giderleri
Toplam
1 Ocak-30 Eylül 2014
1 Ocak-30 Eylül 2013
523.187
276.317
39.068
52.007
31.748
22.757
945.084
680.477
671.537
69.905
104.101
54.477
39.598
1.620.094
(44)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 17 – DÖVİZ POZİSYONU
Grup’un yabancı para cinsinden varlıkları ile yabancı para cinsinden yükümlülükleri kur riskine yol açmaktadır. Ancak
Grup satışlarını maliyetlerini hangi para cinsi ile alıyorsa o para cinsi ile faturalama yapmakta ve bu şekilde kur riskini
dengelemeye çalışmaktadır.
Grup’un 30 Eylül 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibariyle yabancı para pozisyonu aşağıdaki gibidir:
TL Karşılığı
ABD Doları
GBP
CHF
1.Ticari Alacaklar
17.735.676
4.671.948
300.160
2.a. Parasal Finansal Varlıklar
15.995.765
6.172.784
2.511
2.b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
-
-
3. Diğer
-
-
4. Dönen Varlıklar
EUR
KES
-
2.068.269
-
465
664.174
2.046
-
-
-
-
-
-
-
-
465
2.732.443
2.046
-
33.731.441
10.844.732
302.671
5. Ticari Alacaklar
-
-
-
-
-
-
6.a. Parasal finansal varlıklar
-
-
-
-
-
-
6.b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
-
-
-
-
-
-
7. Diğer
-
-
-
-
-
-
8. Duran Varlıklar
-
-
-
-
-
-
Toplam Varlıklar
33.731.441
10.844.732
302.671
465
2.732.443
2.046
10. Ticari Borçlar
6.888.782
2.240.951
208.696
-
328.741
2.373.108
9.695.409
4.254.425
-
-
-
-
11.919.669
5.062.503
2.056
-
129.743
-
11. Finansal Yükümlülükler
12.a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12.b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler
14. Ticari Borçlar
-
-
-
-
-
-
-
-
28.503.859
11.557.878
210.752
-
458.484
2.373.108
-
-
-
-
-
-
48.669.007
21.356.359
-
-
-
-
16.a. Parasal olan diğer yükümlülükler
-
-
-
-
-
-
16.b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
-
-
-
-
-
-
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
48.669.007
21.356.359
-
-
-
-
18. Toplam Yükümlülükler
77.172.866
32.914.238
210.752
-
458.484
2.373.108
19.Bilanço dışı döviz cinsinden türev araçların
net varlık/(Yükümlülük) pozisyonu
-
-
-
-
-
-
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
-
-
-
-
-
-
19a. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20.Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük
Pozisyonu
-
-
-
-
-
-
15. Finansal Yükümlülükler
-
43.441.424
-
22.069.506
91.919
-
43.441.424
-
22.069.506
91.919
-
2.273.959
-
2.371.061
2.273.959
-
2.371.061
21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para
Varlık/Yükümlülük Pozisyonu
-
22.Döviz hedge'i için kullanılan finansal
araçların gerçeğe uygun değeri
-
-
-
-
-
-
İhracat
-
-
-
-
-
-
İthalat
-
-
-
-
-
-
(45)
LATEK LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARİYLE ARA DÖNEM
ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)
NOT 17 – DÖVİZ POZİSYONU (devamı)
1.Ticari Alacaklar
2.a. Parasal Finansal Varlıklar
2.b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
3. Diğer
4. Dönen Varlıklar
5. Ticari Alacaklar
6.a. Parasal finansal varlıklar
6.b. Parasal Olmayan Finansal Varlıklar
7. Diğer
8. Duran Varlıklar
Toplam Varlıklar
10. Ticari Borçlar
11. Finansal Yükümlülükler
12.a. Parasal olan diğer yükümlülükler
12.b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
13. Kısa Vadeli Yükümlülükler
14. Ticari Borçlar
15. Finansal Yükümlülükler
16.a. Parasal olan diğer yükümlülükler
16.b. Parasal olmayan diğer yükümlülükler
17. Uzun Vadeli Yükümlülükler
18. Toplam Yükümlülükler
19.Bilanço dışı döviz cinsinden türev araçların net
varlık/(Yükümlülük) pozisyonu
19a. Hedge edilen toplam varlık tutarı
19a. Hedge edilen toplam yükümlülük tutarı
20.Net Yabancı Para Varlık/Yükümlülük Pozisyonu
21.Parasal Kalemler Net Yabancı Para
Varlık/Yükümlülük Pozisyonu
31 Aralık 2013
TL Karşılığı
ABD Doları
28.642.854
10.486.504
5.253.564
2.339.933
33.896.418
12.826.437
31.800
9.410
31.800
9.410
33.928.218
12.835.847
6.891.159
1.712.571
33.525.529
15.707.974
903.134
314.243
41.319.822
17.734.788
34.875.115
16.340.306
34.875.115
16.340.306
76.194.937
34.075.094
GBP
CHF
276.183
12 315
276.195 315
276.195 315
258.058
258.058
258.058
-
EUR
1.802.013
88.057
1.890.070
3.990
3.990
1.894.060
774.130
79.157
853.287
853.287
KES
4.320
2.851
7.171
7.171
2.292.970
2.292.970
2.292.970
(42.266.719)
-
-
-
-
-
(21.239.247)
18.137
315
1.040.773
(2.285.799)
(42.266.719)
(21.239.247)
18.137
315
1.040.773
(2.285.799)
22.Döviz hedge'i için kullanılan finansal araçların gerçeğe
uygun değeri
-
-
-
-
-
-
İhracat
İthalat
-
-
-
-
-
-
NOT 18- BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Borsa Yönetim Kurulu’nun 16.10.2014 tarihli toplantısında aldığı karar uyarınca Şirket hisseleri
20.10.2014 tarihinden itibaren Borsa kotundan çıkarılarak Gözaltı Pazarı’nda işlem görmeye
başlamıştır.
(46)
Download

LATEK 30 09 2014 RAPOR - Kamuyu Aydınlatma Platformu