n İSG HABERLERİ
10
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri desteklenecek
Kamu kurumları hariç olmak üzere
10’dan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan
işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak
desteğin usulleri belirlendi.
12 Ocak - 19 Ocak 2014
www.sanayigazetesi.com.tr
İş kazaları da yasa
kapsamında
değerlendiriliyor
İşverenlerin iş kazaları ve meslek hastalıkları ile
ilgili kayıt ve bildirim yükümlülükleri nelerdir?
İş kazaları ve meslek hastalıklarının kayıt ve
bildirimi ile ilgili yükümlülükler 6331 sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde şu şekilde tanımlayabiliriz.
Bu maddeye göre; işveren bütün iş kazalarının
ve meslek hastalıklarının kaydını tutar, gerekli incelemeleri yaparak bunlar ile ilgili raporları düzenler.
İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma veya
ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan veya çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli
olan olayları inceleyerek bunlar ile ilgili raporları
düzenler.
Yine işveren, aşağıdaki hallerde belirtilen sürede Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimde bulunur.
Bu durumu da iş kazalarını, kazadan sonraki üç iş
günü içinde. Sağlık hizmeti sunucuları veya işyeri
hekimi tarafından kendisine bildirilen meslek hastalıklarını, öğrendiği tarihten itibaren ise yine üç iş
günü içinde bildirmelidir.
İşyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucuları;
meslek hastalığı ön tanısı koydukları vakaları, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen
sağlık hizmeti sunucularına sevk eder.
Son olarak ise şöyle bir hüküm vardır: sağlık
hizmeti sunucuları kendilerine intikal eden iş kazalarını, yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları ise
meslek hastalığı tanısı koydukları vakaları en geç
on gün içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirir.
Yapılan bu düzenleme ile 4857 sayılı İş Yasasının 77 inci maddesi gereğince iş kazaları ve meslek hastalıklarının 2 iş günü içinde Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğüne bildirilmesi yükümlülüğü
kaldırılmış, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Yasasının 13 üncü maddesine göre
iş kazaları ve meslek hastalıklarının 3 iş günü içinde
SGK İl Müdürlüğüne bildirim yükümlülüğü 6331
sayılı Yasanın 14 üncü maddesinde de ayrıca yer
almıştır.
Yükümlülüklerin yerine
getirilmeyenlere ağır
yaptırımlar uygulanacak
Yükümlülüklerinyerine getirilmemesi durumunda uygulanacak yaptırımlar nelerdir?
6331 sayılı Yasanın 26. maddesine göre,
yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yerine
getirilmemesi durumunda; yerine getirilmeyen her yükümlülük için ve yükümlülüğün
devam ettiği her ay için idari para cezalarının
uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 26. madde
de belirtilen idari para cezaları önemli miktarlara ulaşabilmektedir. Ancak, bundan daha
önemlisi alınmayan önlemler sonucu meydana gelecek iş kazası ve meslek hastalıklarında
işverenlerin karşı karşıya kalacakları ceza,
tazminat ve rücu davalarıdır. Bu nedenle unutulmamalıdır ki; önlemek, ödemekten daha
ucuz ve insancıldır. 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Yasasının getirdiği yükümlülükler
yerine getirilerek; iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle oluşabilecek can kayıpları ve
maddi kayıplar önlenebilir, sağlık ve güvenliğe uygun hale getirilen işyerlerinde ise verimlilik artar, firmanın itibarı korunur ve marka
değeri yükselir. Yükümlülüklerinizi amacına
uygun olarak yerine getirebilmenizde, kazasız sağlıklı işyerleri oluşturma çalışmalarınızda uzman ve deneyimli kadrosu, ülkemizin
her köşesindeki şubeleri ve kurumsal, nitelikli, kaliteli hizmet anlayışıyla Risk Med her
zaman yanınızdadır.
SNG 10 CMYK
İş Sağlığı ve Güvenliği
Hizmetlerinin
Desteklenmesi
Hakkında Yönetmelik, Resmi
Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelik, kamu kurum
ve kuruluşları hariç olmak üzere
10’dan az çalışanı bulunanlardan,
tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta
yer alan iş yerlerine, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin yerine
getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını düzenliyor.
Destekten yararlanacak iş
yerlerinin tespitinde Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) tescil
edilmiş iş yeri kayıtları esas alınacak.
Türkiye genelinde 10’dan az
çalışanı bulunan tehlikeli ve çok
tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinin işverenleri desteklenecek.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri
desteklenecek.
Risk med, firmaların
en buyuk destekcisi
Risk MED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gürbüz Yılmaz, yeni yasal düzenleme
kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirebilmesinde ve kazasız sağlıklı işyerleri
oluşturmasında firmaların en büyük destekçisi olduklarını söyledi.
n Sektöründe
otuz beş yılı geride bırakmanın verdiği bir tecrübe ile Türkiye’nin dört
bir yanında iş sağlığı ve
güvenliği konusunda firmaların yükünü omuzlayan Risk Med, yeni yılın
ilk günü yürürlüğe giren
yeni düzenleme ile başlayan süreçte, İSG hizmeti
almak isteyen kuruluşların yanı başında. Risk
Med’in Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Gürbüz Yılmaz 1977 yılında
bir grup iş sağlığı güvenliği uzmanı tarafından temelleri atılan şirketlerinin sektörünün öncü kuruluşlarından
Sizi tanıyabilir miyiz?
23 Haziran 1957’de Eskişehir’de doğdum. Eskişehir D.M.M.A. Makine Mühendisliği Bölümünden 20
Kasım 1978’de mezun oldum. 1979 yılında Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettiş Yardımcılığı
sınavını kazanarak Ankara Grup Başkanlığında göreve
başladıktan sonra 1979 ile 1986 yılları arasında kamu ve
özel sektöre ait işyerlerinin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı yönünden teftiş edilmesi görevlerini fiili olarak
yürüttüm. 1987 ile 2006 yılları arasında Halkbank Proje
Değerlendirme Daire Başkanlığında yatırım kredilerinin
incelenmesi ile makine ve teçhizatların ekspertizinin yapılması çalışmalarını yaptım.
Hangi sahalarda faaliyet yürütüyorsunuz?
Temelde, eğitim hizmetleri, danışmanlık hizmetleri,
OSGB hizmetleri ve eğitim kurumu danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.
Risk Med Akademi de, deneyimli ve uzman eğitmen
kadromuz ile bireysel ve kurumsal eğitim hizmetleri
vermekteyiz. Genel eğitim programlarımız dışında grup
katılımlarına özel veya firma ihtiyaçlarına uygun olarak
eğitim konusu ve süresi belirlenebilmekte ve talep üzerine eğitimler işyerlerinde gerçekleştirilebilmektedir.
İş sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji verimliliği, kalite, trafik güvenliği, yatırım projeleri konularında danışmanlık hizmetleri de veriyoruz. Danışmanlık hizmetleri
firma ihtiyaçları esas alınarak belirlenmekte ve ekip çalışması anlayışı ile işyeri koşullarına uygun olarak gerçekleştiriliyor.
Ayrıca, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan
aldığı OSGB yetkisi ile iş güvenliği uzmanlığı ve işyeri
hekimliği hizmetleri de veriyoruz.
biri haline geldiğini söyleyerek, Risk Med’in uzman ve
deneyimli kadrosu ile Türkiye’nin her köşesindeki şubelerinde kurumsal, nitelikli, kaliteli hizmet anlayışıyla
firmaların yanı başında olduğunu kaydetti.
Risk Med olarak, iş kazaları ve meslek hastalıkları
nedeniyle oluşabilecek can kayıpları ve maddi kayıplar
önlemek için yola çıktıklarını ifade eden Yılmaz, “sağlık ve güvenliğe uygun hale getirilen işyerlerinde ise verimlilik artar, firmanın itibarı korunur ve marka değeri
yükselir” dedi.
2006 yılında uluslararası pazara açılmak için yola
çıkan Risk Med adıyla yola çıkan şirket, iş sağlığı ve güvenliği, çevre, enerji verimliliği, kalite, kurumsal sosyal
sorumluluk, trafik güvenliği, ve yatırım danışmanlığı
konularında sertifikalı ve deneyimli geniş uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri veren bir deve
dönüştü. Risk Med Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Gürbüz Yılmaz, Sanayi Gazetesi’ne konuştu.
olduğu kamu veya özel işyerlerindeki sanayi, ticaret ve
hizmet sektöründeki tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması konusunda işverenlere
yükümlülük getirilmiştir.
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması ile
ilgili önemli değişikliklerden biri de işyeri sağlık ve
güvenlik birimi kurma yükümlülüğü konusunda yapılmıştır. 4857 sayılı İş Yasasının 81 inci maddesinde, işyerinde 50 ve daha fazla çalışanın bulunması durumunda
işverenin iş sağlığı ve güvenliği birimi kurma veya ortak
sağlık güvenlik biriminden hizmet alma yükümlülüğü,
6331 sayılı Yasanın 8 inci maddesinde, belirlenen çalışma süresi nedeniyle işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının tam süreli görevlendirilmesi gereken durumlarda
işyeri sağlık ve güvenlik biriminin kurulacağı hükme
bağlanmıştır. Ayrıca, Yasanın 6 inci maddesinde, tam
süreli işyeri hekimi görevlendirilen işyerlerinde, diğer
sağlık personeli görevlendirilmesinin zorunlu olmadığı
belirtilmiştir.
İşverenlere iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
sağlanması ile ilgili destek sağlanacak mıdır?
6331 sayılı Yasanın 7 inci maddesinde iş sağlığı
ve güvenliği hizmetlerinin hangi işyerlerinde ve hangi
şartlarda destekleneceğine yer verilmiştir. Buna göre;
belirtilen desteklerden, kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve
tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin faydalanabileceği
hükme bağlanmıştır. Ayrıca, Bakanlar Kurulunun, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer
alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebileceği
belirtilmektedir. Sağlanacak desteklerin ayrıntılarına ve
uygulama esaslarına çıkarılacak Yönetmelikte yer verilecektir.
Hangi işyerleri 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği
yasası kapsamındadır?
İşverenlerin risk değerlendirmesi ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının getirdiği yeniliklerden ilki kapsam maddesi ile gerçekleştirilmiştir. 6331 Sayılı Yasanın 2 inci maddesinde; Yasanın
kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu
işyerlerinin işverenleri ile işveren vekillerine, çırak ve
stajyerler de dâhil olmak üzere tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanacağı belirtilmiştir.
Özet olarak, sektör ayrımı olmaksızın bir ve daha fazla
çalışan olan kamu ve özel bütün işyerleri ve tüm çalışanlar Yasa kapsamındadır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 10
uncu maddesine göre bir çalışan bile olsa tüm işyerlerinde işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk
değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Risk değerlendirmesi yapılırken, belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu; kullanılacak iş ekipmanı
ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi; işyerinin
tertip ve düzeni; genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren
çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın
çalışanların durumları dikkate alınır.
İşveren, yapılacak risk değerlendirmesi sonucu alınacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri ile kullanılması
gereken koruyucu donanım veya ekipmanı belirler.
İşyerinde uygulanacak iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışma şekilleri ve üretim yöntemleri; çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeyini
yükseltecek ve işyerinin idari yapılanmasının her kademesinde uygulanabilir nitelikte olmalıdır.
İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
sağlanması ile ilgili yükümlülükleri nelerdir?
Mesleki risklerin önlenmesi ve bu risklerden korunmasına yönelik çalışmaları da kapsayacak, iş sağlığı ve
güvenliği hizmetlerinin sunulması için işverenlere getirilen yükümlülüklere Yasanın 6 inci maddesinde yer
verilmiştir. 4857 sayılı İş Yasasının 81 inci maddesine
karşılık gelen 6331 sayılı Yasanın 6 inci maddesi ile
yapılan düzenlemeyle bu konuda önemli ve köklü değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Buna göre; işyeri hekimi
görevlendirmede ya da hizmet almada işyerinde 50 ve
daha fazla çalışanın olması koşulu ile iş güvenliği uzmanı görevlendirme ya da hizmet almada işyerinde 50 ve
daha fazla çalışanın olması ve sanayiden sayılan faaliyet
yapılması koşulu ortadan kalkmıştır. İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin sunulması ile ilgili 6331 sayılı Yasanın
6 inci maddesinde yapılan düzenleme ile kamu ve özel
Yasa kapsamındaki tüm işyerleri ve çalışanlar ile tüm faaliyetler kapsam içine alınmıştır. Böylece, bir çalışanın
İşverenlerin acil durumlar ile ilgili yükümlülükleri hangileridir?
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasasının 11 inci
maddesi acil durum planları, yangınla mücadele ve ilk
yardım ile ilgili yapılması gerekenleri, 12 inci maddesi
ciddi, yakın ve önlenemeyen tehlikenin meydana gelmesi durumunda işverenin tahliye ile ilgili yükümlülüklerini düzenlemektedir. Buna göre; bir çalışan bile olsa
tüm işyerlerinde acil durumlar belirlenerek acil durum
planlarının hazırlanması ve düzenli olarak tatbikatların
yapılması gereklidir.
Risk Med’in Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Gürbüz Yılmaz
Risk Med ve faaliyetleri hakkında okurlarımızı bilgilendiriri misiniz?
Risk Mühendislik Eğitim Danışmanlık Sağlık Hizmetleri Sanayi ve
Ticaret A.Ş. (Risk Med), 1977 - 79
yıllarında Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Ankara Grup
Başkanlığında İş Güvenliği Müfettişliği
görevine başlayan A Sınıfı Sertifikalı İş
Güvenliği Uzmanları tarafından kuruldu.
Risk Med kurucu ortakları Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Ankara
Grup Başkanlığında görev yaptıkları dönem boyunca; işyerlerinin iş sağlığı ve
güvenliği mevzuatı açısından teftiş edilmesi, iş kazalarının incelenmesi, kurma
izni ve işletme belgesi taleplerinin değerlendirilmesi çalışmalarını yürüttüler.
Değişik zamanlarda çeşitli içeriklerdeki
eğitim faaliyetlerinde eğitmen olarak
görev yaptılar.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Güvenliği Müfettişliği görevinden ayrıldıktan sonra da iş sağlığı
ve güvenliği alanındaki çalışmalarını
yoğun bir şekilde sürdüren RİSK MED
kurucu ortakları, iş sağlığı ve güvenliği
danışmanlığı, çalışanların eğitimi, risk
analizi, çalışma ortamındaki fiziksel ve
kimyasal etmenlerin ölçümü, kaldırma
makineleri ve basınçlı kapların test ve
kontrolleri, acil durum planları, OHSAS
18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim
Sistemi, CE işaretlemesi, kitap ve dergi
yazılarının hazırlanması ve kongrelerde
bildiriler sunulması gibi çeşitli etkinliklerde görev aldılar.
2006 yılında ise kurucu ortaklar,
kamu ve özel sektördeki 30 yıllık tecrübelerini ulusal ve uluslar arası pazardaki şirketler ile paylaşabilmek için Risk
Med’in kuruluşu gerçekleştiler.
Bugün müşterilerin değişen ihtiyaçları karşısında Risk Med, iş sağlığı ve
güvenliği, çevre, enerji verimliliği, kalite, kurumsal sosyal sorumluluk, trafik
güvenliği, ve yatırım danışmanlığı konularında sertifikalı ve deneyimli geniş
uzman kadrosu ile eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.
Travel With
Comfort.
Travel With
Style.
TOSB-1:3. Cadde 31. Yol 41490
Şekerpınar Çayırova / KOCAELİ
Tel: 0262 679 65 00 Fax: 0262 679 65 54
www.farplast.com e-mail:[email protected]
Download

İş sağlığı ve güvenliğihizmetleri desteklenecek