LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş
1 OCAK 2014 - 30 HAZİRAN 2014
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU
TAM BAĞIMSIZ DENETİM ve DANIŞMANLIK A.Ş.
Member Crowe Horwath International
1 OCAK - 30 HAZİRAN 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT
ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU UYGUNLUĞU HAKKINDA SINIRLI DENETİM RAPORU
Latek Lojistik Ticaret A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Latek Lojistik Ticaret A.Ş.’nin (“Şirket”), bağlı ortaklıklarının (hep birlikte “Grup”) 30 Haziran 2014 tarihi itibarıyla hazırlanan ara
dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ile tutarlı olup
olmadığının sınırlı denetimini yapmakla görevlendirilmiş bulunuyoruz. Rapor konusu ara dönem Faaliyet Raporu Grup
yönetiminin sorumluluğundadır. Sınırlı denetim yapan kuruluş olarak üzerimize düşen sorumluluk, ara dönem faaliyet raporunda
yer alan finansal bilgilerin, sınırlı denetimden geçmiş ve 19 Ağustos 2014 tarihli sınırlı denetim raporuna konu olan ara dönem
finansal tablolar ve açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin ulaşılan sonucun açıklanmasıdır.
Sınırlı denetim, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (“SBDS”) 2410 “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal
Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne uygun olarak yürütülmüştür. Sınırlı
denetimimiz, ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara dönem finansal tablolar ve
açıklayıcı notlar ile tutarlı olup olmadığına ilişkin incelemeyi kapsamaktadır. Ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetiminin
kapsamı; Bağımsız Denetim Standartları’na uygun olarak yapılan ve amacı finansal tablolar hakkında bir görüş bildirmek olan
bağımsız denetimin kapsamına kıyasla önemli ölçüde dardır. Sonuç olarak ara dönem finansal bilgilerin sınırlı denetimi, denetim
şirketinin, bir bağımsız denetimde belirlenebilecek tüm önemli hususlara vâkıf olabileceğine ilişkin bir güvence
sağlamamaktadır. Bu sebeple, bir bağımsız denetim görüşü bildirmemekteyiz.
Sınırlı denetimimiz sonucunda, ilişikteki ara dönem faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin sınırlı denetimden geçmiş ara
dönem finansal tablolar ve açıklayıcı notlarda verilen bilgiler ile, tüm önemli yönleriyle, tutarlı olmadığına dair herhangi bir
hususa rastlanılmamıştır.
İstanbul, 19 Ağustos 2014
Tam Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.
Member, Crowe Horwath International
Özkan Cengiz
Sorumlu Ortak Başdenetçi, SMMM
Ticaret Unvanı
: LATEK LOJİSTİK TİCARET A.Ş
Kuruluş Tarihi
: 1999
Merkez Adresi
Ahi Evren Caddesi No:1 Ata Center İş
Merkezi Kat-4 34396 Maslak: İstanbul/Türkiye
Telefon ve Faks Numaraları
: 0 212 286 66 20 (Pbx) ve 0 212 286 66 18-19
E-posta Adresi
: www.lateklogistics.com/
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil
Memurluğu
: İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu
Ticaret Sicil Numarası
: 427654
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
: 27/10/1999
Nevi Değişikliği Tescil Tarihi
: 28/11/2001
Sermaye
: 39.500.000 TL
İşlem Gördüğü Borsa
: Borsa İstanbul A.Ş.
Borsaya Kote Olma Tarihi
: 27 Nisan 2010
İşlem Sembolü
: LATEK
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Latek Lojistik Ticaret A.Ş. (“Şirket” veya “Ana Ortaklık”) nezdinde, bağlı ortaklıkları LTK Depolama
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Latek Bandırma Liman Hizmetleri A.Ş., Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş.,
Latmar Shipping and Trading S.A ve Latek East Africa Limited konsolide edilmiştir.
Yukarıda adı geçen şirketler hep birlikte Grup olarak ifade edilmektedir. Grup'a dahil şirketlerin ana faaliyet
konuları aşağıdaki gibidir:
Latek Lojistik Ticaret A.Ş.
Latek Lojistik Ticaret A.Ş., 1999 yılında kurulmuştur. Şirket’in merkezi Ahi Evren Caddesi No:1 Ata Center İş
Merkezi Kat-4 34396 Maslak-İstanbul/Türkiye adresindedir. Şirket’in ayrıca Atatürk Caddesi Berrin-Reşat
Aksoy Plaza No:384 K:7 D:13 Alsancak/İzmir/Türkiye adresinde şubesi bulunmaktadır.
Şirket, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere, hava taşımacılığı, deniz taşımacılığı, kara taşımacılığı, demiryolu
taşımacılığı, depolama-dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi konularında faaliyet göstermektedir.
LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“LTK Depolama”)
LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“LTK Depolama”) Türkiye’ ye giriş ve çıkışı serbest olan her
türlü malın ithalatı ve ihracatını yapmak, resmi ve özel kuruluşlara depolama antrepo ve dağıtım hizmetleri,
depolarda yükleme ve boşaltma hizmeti vermek üzere 20 Ağustos 2008 yılında kurulmuştur.
LTK Depolama, Ambarlı Liman Tesisleri’nde gümrüksüz depolama sahası, geçici gümrük sahası, kapalı
antrepo, boş-dolu konteyner stoklama sahası, konteyner tamir, bakım, yıkama sahası, konteyner iç dolum ve iç
boşaltım hizmetleri vermek için 10 yıllığına kiralamış olduğu yaklaşık 67.000 m2'lik olan araziyi Kumport
Liman Hizmetleri ve Lojistik ve Sanayi Ticaret A.Ş'ye devretmiştir.
11 Temmuz 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’a yapılan Özel Durum Açıklaması’nda detayı
görüleceği üzere Bağlı ortaklıklarımızdan LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin
operasyonel yükünün hafifletilmesi ve finansal rahatlama sağlanması amacıyla, LTK Depolama
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'den kiralamış olduğu İstanbul İli
Beylikdüzü İlçesi Yakuplu Mahallesinde kain ve tapuda G21A04D2A2B2C2D pafta, 293 ada ve 16
parselde kayıtlı arsanın (arazinin) kira sözleşmesi ve söz konusu alan ile ilgili olarak resmi ve/veya özel
kurum ve kuruluşlardan alınan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı, geçici depolama yeri açma ve işletme
izin belgesi gibi izin, ruhsat ve benzeri belgeler Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik ve Sanayi Ticaret
A.Ş'ye kira haklarının temliki yolu ile devretmiş ve mevcut makine ve ekipmanların mülkiyet hakkı
korunarak, ilgili makine ve ekipmanların Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik ve Sanayi Ticaret
A.Ş'ye kiralamıştır.
LTK Depolama’nın Ahi Evren Cad. No:1 Ata Center İş Merkezi Kat:4 34396 Maslak-İstanbul/Türkiye olan
merkez adresi Rıhtım Caddesi Derya İş Merkezi No:28/80 Kat:5 Kadıköyİstanbul/Türkiye olarak değişmiştir.
1.
GRUP’UN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU (devamı)
Latek Liman Hizmetleri A.Ş (Latek Liman)
Latek Liman Hizmetleri A.Ş (eski adıyla Latek-Turna Lojistik Ticaret A.Ş. (Latek-Turna)), 14 Eylül 2010 yılında
kurulmuş olup 1 Ağustos 2012 tarihine kadar Bandırma Uluslararası Limanı'nın tahmil, tahliye ve nakliye
operasyonlarını yürütmekteydi. Şirketin Latek Bandırma Liman Hizmetleri A.Ş olan unvanı 30 Mayıs 2012
tarihinde Latek Liman Hizmetleri A.Ş olarak değişmiştir. Grup 1 Ağustos 2012 tarihinden itibaren Latek
Liman’ın Bandırma Limanını işletmesine ilişkin sözleşmesini feshetmiş, 31 Aralık 2012 itibariyle durdurulan
faaliyetlere sınıflanmıştır.
Latek Liman’ın Ahi Evren Cad. No:1 Ata Center İş Merkezi Kat:4 34396 Maslak-İstanbul/Türkiye olan merkez
adresi Rıhtım Caddesi Derya İş Merkezi No:28/80 Kat:5 Kadıköyİstanbul/Türkiye değişmiştir.
Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş. (“Latmar”)
Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş. (Latmar), sahip olduğu ve kiraladığı gemiler ile yurt içinde ve yurt dışında her
nevi dökme ve kaplı yük ile konteyner deniz taşımacılığı yapmak üzere 20 Ekim 2010 tarihinde kurulmuştur.
Latmar'ın merkez adresi, Ahi Evren Cad. No:1 Ata Center İş Merkezi Kat:4 34396 Maslak-İstanbul/Türkiye’dir.
Latmar Shipping and Trading S.A ("Latmar Shipping")
Latmar Shipping and Trading S.A. (Latmar Shipping), sahip olduğu ve kiraladığı gemiler ile yurt içinde ve yurt
dışında her nevi dökme ve kaplı yük ile konteyner deniz taşımacılığı yapmak üzere 16 Mayıs 2011 tarihinde
kurulmuştur. Latmar Shipping’in 52.827 dwt’lik 1 adet Supramax gemisi bulunmaktadır. Söz konusu gemi taşıt
araçları içinde gösterilmektedir.
Latmar Shipping'in merkez adresi Trust Company Complex Ajeltake Road, Ajeltake Island Majuro, Marshall
Islands MH 96960'dır.
Latek East Africa Limited ("Latek Kenya")
Latek East Africa Limited ("Latek Kenya"), Grup'un Tanzanya, Uganda, Ruanda, Brundi, Sudan, Etiyopya’dan
oluşan ülkelere yapacağı ihracat depolama dağıtım işlemlerini yürütmek üzere 16 Mayıs 2011 tarihinde
kurulmuştur.
Latek Kenya'nın merkez adresi 2000 Plaza 3.Floor Mombasa Road P.O Box 4000-00506 Nairobi-Kenya'dır.
Latek Lojistik Ticaret A.Ş. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nda 427654 nolu sicil numarası ile kayıtlıdır.
2.
RAPOR DÖNEMİ
Faaliyet raporunun dönemi 1 Ocak 2014-30 Haziran 2014'dür.
3.
YÖNETİM KURULU
Latek Lojistik Ticaret A.Ş'nin (Latek Lojistik) 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeleri
aşağıdaki gibidir:
Yönetim Kurulu
Görevi
Levent ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkanı
Suphi Bülent ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Derya CEBECİ
Yönetim Kurulu Üyesi
Cem ATAKAN
Yönetim Kurulu Üyesi
Taylan ŞAHİN
Yönetim Kurulu Üyesi
Ekrem ÖNCÜ
Yönetim Kurulu Üyesi
Latek Lojistik Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 3 yıldır ve süresi dolan Yönetim
Kurulu üyelerinin yeniden seçimi 29 Ağustos 2012 tarihli Genel Kurul’da yapılmış ve Yönetim Kurulu
Üyeleri 3 yıl süre ile tekrar seçilmiştir.
Yönetim Kurulumuz 18 Şubat 2014, 6 Mart 2014 ve 28 Mart 2014 tarihli toplantıları ile, aynı tarihlerde
göreve başlayan Cem ATAKAN, Taylan ŞAHİN ve Ekrem ÖNCÜ’in Yönetim Kurulu Üyesi olarak
atanmasına karar vermiş olup 19 Haziran 2014 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmıştır.
10 Mart 2014 ve 31 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantıları ile de komite atamaları aşağıdaki
şekilde yapılmıştır:
Yönetim Kurulu
Görevi
Cem ATAKAN
Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Teşhisi Komitesi Üyesi
Taylan ŞAHİN
Ekrem ÖNCÜ
4.
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Teşhisi Komitesi
Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
ŞİRKET ORTAKLIK YAPISI
Latek Lojistik'in 30 Haziran 2014 ve 31 Aralık 2013 tarihleri itibarıyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Pay Sahibi
Levent Erdoğan
Suphi Bülent Erdoğan
Derya Cebeci
Burcu Erdoğan
Murat Uysal
Halka Açık
Toplam
30 Haziran 2014
Pay Oranı
Pay Tutarı
2,05%
808.334
6,08%
2.402.000
0,87%
341.991
0,87%
342.333
0,72%
283.698
89,42%
35.321.644
100%
39.500.000
31 Aralık 2013
Pay Oranı
Pay Tutarı
41,67%
16.458.334
7,60%
3.002.000
0,87%
342.333
0,86%
341.991
0,00%
342
49,00%
19.355.000
100%
39.500.000
Sermayeyi oluşturan paylarda herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.
5.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE İLİŞKİN BİLGİ
Şirket’in 30 Haziran 2014 tarihi itibariyle üst düzey yöneticilerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
Ad/Soyad
Davut Furuncuoğlu
Seda Düzelli
Erhan Kılıç
Ertan Gümülcineli
Ahu Yiğittekin
Zafer Gökçek
Murat Altay
Güldem Ayazmalı
Cem Atakan
Başlangıç Tarihi
21.04.2000
10.03.2010
10.08.2007
01.05.2007
01.11.2005
02.10.2010
04.08.2000
01.11.2005
19.10.2010
Bitiş Tarihi
14.05.2014
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
14.02.2014
Devam ediyor
Devam ediyor
Devam ediyor
Görevi
Genel Koordinatör
Afrika Operasyon Direktörü
Bilgi İşlem Direktörü
Afrika Pazarlama Direktörü
İzmir Şube Pazarlama Direktörü
Demiryolu Departman Müdürü
Muhasebe Müdürü
İzmir Şube Muhasebe Müdürü
LTK Depolama İşletme Müdürü
Şirket tarafından üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve hizmetlerin tutarları aşağıdaki gibidir:
1 Ocak-30 Haziran 2013
1 Ocak-30 Haziran 2014
Maaş ve Ücretler
465.266
425.104
Sosyal Güvenlik
74.423
39.132
Araç Kira
56.277
27.638
Yakıt
46.964
22.675
Telefon Gideri
26.470
17.188
669.400
531.737
Toplam
6.
İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE PROJELERİ
Latek Lojistik genel merkezi Maslak'tadır.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Şirket’in varlıklarında 1 adet Ford Connect kamyonet, 1 adet Ford
Ranger kamyonet, 20 adet Iveco çekici, 7 adet Mercedes Benz çekici, 10 adet Meral kasa römork, 4 adet
Maz marka römork, 3 adet 40 lık Hc konteyner ve 26 adet Otokar marka römork bulunmaktadır. Bunların
haricinde 1 adet Yamaha marka motorsiklet ile 3 adet de Şirket aracı mevcuttur.
Latek Lojistik, denizyolu, uluslararası karayolu, havayolu ve demiryolu taşımacılığı ile depolama, dağıtım
ve proje taşımacılığı hizmetleri vermektedir.
Latek Lojistik ambalajlama, etiketleme, depolama, dağıtım ve pazarlama gibi faaliyetlerinin yanı sıra
Türkiye'deki ithalatçıların ve özellikle de ihracatçıların ticaret yapmak istedikleri bölgelerde gerek
duydukları her konuda yerinde yardımcı olmak ve yerinde çözmek amacıyla network ağını geniş
tutmaktadır.
Latek Lojistik, “Tedarik Zinciri Yönetimi” kapsamında verdiği hizmetlerini, müşteri ihtiyaçlarına göre
esnek bir yapıyla çeşitlendirebilmektedir. Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre tüm lojistik süreçlerin
organizasyonunu kapıdan kapıya, üretim bandından tezgaha yönetmekte ve bu hizmet anlayışını sahip
olduğu hizmet ağı sayesinde tüm Dünyada gerçekleştirebilmektedir.
6.
İŞLETMENİN FAALİYETLERİ VE PROJELERİ (devamı)
Latek Lojistik aslında bir “Hizmet Yönetimi Şirketi” olarak faaliyet göstermekte, taşıma aracı ve depo
sahibi olmak yerine bunları kiralayarak kullanmayı tercih etmektedir. Latek Lojistik böylece
operasyonlarında kullandığı taşıma araçlarının (gemi, uçak, tren, tır vb.) tamamına yakınını kiralık olarak
kullanmakta ve benzer şekilde faaliyet gösterdiği depoları kiralamak yolu ile işletmektedir.
Tüm bu hizmetleri sahip olduğu R2, C2, K2 yetki belgeleri kapsamında gerçekleştirmektedir.
30 Haziran 2014 tarihi itibariyle Grup'un bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 66 kişidir. (30
Haziran 2013: 163 kişi)
Personel herhangi bir sendika veya bu türden teşkilata üye değildir. Bu nedenle isçi hareketi, toplu
sözleşme uygulaması yoktur.
7.
DÖNEM SONRASI GELİŞMELER
1 Temmuz 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan Özel Durum Açıklaması ile Yapı
Kredi Bankası'na olan kredi borcumuzun oluşacak olan faiz ve vergi borçları dahil toplam 12.179.689 TL
olarak 1 yıl ödemesiz, 5 yıl süre ile uzun vadeli olarak, Vakıfbank'a olan kredi borcumuzun oluşacak olan
faiz ve vergi borçları dahil toplam 4.229.312 USD olarak 2017 yılına kadar uzun vadeli olarak ve Bağlı
ortaklıklarımızdan Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş'nin Yapı Kredi Bankası'na olan borcunun ise oluşacak
olan faiz ve vergi borçları dahil toplam 22.298.371 USD olarak 2021 yılına kadar uzun vadeli olarak
yeniden yapılandırıldığı açıklanmıştır.
1 Temmuz 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan Özel Durum Açıklaması ile
Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi Ahi Evran Cad. Ata Center İş Merkezi No: 9/178 Şişli / İSTANBUL
adresindeki şubenin kapatıldığı açıklanmıştır.
11 Temmuz 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan Özel Durum Açıklaması ile Bağlı
ortaklıklarımızdan LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin operasyonel yükünün
hafifletilmesi ve finansal rahatlama sağlanması amacıyla, LTK Depolama Hizmetleri Sanayi ve Ticaret
A.Ş.'nin Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'den kiralamış olduğu İstanbul İli Beylikdüzü İlçesi Yakuplu
Mahallesinde kain ve tapuda G21A04D2A2B2C2D pafta, 293 ada ve 16 parselde kayıtlı arsanın
(arazinin) kira sözleşmesi ve söz konusu alan ile ilgili olarak resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan
alınan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı, geçici depolama yeri açma ve işletme izin belgesi gibi izin,
ruhsat ve benzeri belgeler Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik ve Sanayi Ticaret A.Ş'ye kira haklarının
temliki yolu ile devredildiği ve mevcut makine ve ekipmanların mülkiyet hakkı korunarak, ilgili makine
ve ekipmanların Kumport Liman Hizmetleri ve Lojistik ve Sanayi Ticaret A.Ş'ye kiralandığı
açıklanmıştır.
8.
KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELER
Bilanço tarihleri itibariyle Ana Ortaklık nezdinde konsolide edilen bağlı ortaklığın unvanı ve Şirket’in bu
ortaklıktaki etkin hisse oranı aşağıda gösterilmiştir:
Konsolide edilen şirket
Ülke
30 Haziran 2014
Oy Etkinlik
oranı
hakkı
Latek Bandırma Liman Hizmetleri A.Ş.
LTK Depolama Hizmetleri San Tic A.Ş.
Latmar Denizcilik Ticaret A.Ş.
Latmar Shipping and Trading S.A
Latek East Africa Limited
Türkiye
Türkiye
Türkiye
Marshall Islands
Kenya
60,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
60,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
31 Aralık 2013
Oy
Etkinlik
oranı
hakkı
60,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
60,00%
51,00%
51,00%
51,00%
51,00%
9.
KONSOLİDASYONA TABİ İŞLETMELERİN ANA ORTAKLIK SERMAYESİNDEKİ
PAYLARI
Yoktur.
10.
DÖNEM İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLARA İLİŞKİN BİLGİ
Yoktur.
11.
İÇSEL BİLGİLERE ERİŞİMİ OLANLAR LİSTESİ
İçsel bilgiye erişimi olanlar listesi, Şirketimiz internet sitesi www.lateklogistics.com/ adresinde yer
almaktadır.
12.
MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLERİNİN OLUP OLMADIĞI
Latek Lojistik Ticaret A.Ş’nin şubelerinin adresleri aşağıdaki gibidir:
Atatük Caddesi, Berin - Reşat Aksoy Plaza, No.384 Kat : 7 / 13 35220 – Alsancak /İzmir
Ahi Evren Caddesi No:1 Ata Center Kat:G-2 Maslak-İstanbul/Türkiye’de bulunan şubemiz 1 Temmuz 2014
tarihinde alınan yönetim kurulu kararı ile kapatılmıştır.
13.
KAR DAĞITIM ÖNERİSİ
Şirketin 19 Haziran 2014 tarihli Genel Kurul kararı uyarınca kar dağıtımı yapılmama kararı alınmıştır.
30 Haziran 2014 tarihinde sona eren dönemde Grup’un yasal finansal tablolarında dağıtılabilir karı
bulunmamaktadır.
14.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU
01.01.2014 – 30.06.2014 tarihleri arasında Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yayımlanan
‘Kurumsal Yönetim İlkeleri’nde yer alan prensiplerin uygulanması konusunda gerekli hassasiyet ve özen
gösterilmiş olup, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ile ilgili bilgiler faaliyet raporlarımızda
sunulmaktadır.
Şirketimiz Kurumsal Yönetim İlkeleri’ni kurum kültürünün bir parçası olarak değerlendirmektedir.
Önümüzdeki dönemlerde de İlkeler’e uyum için mevzuattaki gelişmeler ve uygulamalar dikkate alınarak
gerekli çalışmalar eksiksiz olarak yürütülecektir.
Şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden çoğuna uyum göstermiş olup, uygulanamamış bulunan ilkeler
ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek niteliktedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin
uygulamalar aşağıdaki şekildedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
1.
Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :
Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ser:IV, No:41 Sayılı Tebliğ’in 7.maddesi kapsamında görev
yapmak üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Direktörü olarak Ali Yakar görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri
aşağıdadır.
ALİ YAKAR
Latek Lojistik Ticaret A.Ş
e-mail : [email protected]
Telefon : 0212 367 40 97-98-99
Fax:
2.
0212 286 29 58
Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :
Dönem içerisindeki pay sahiplerinin bilgi talepleri telefon ve mail ile olmuştur. Duyurularımız özel
durum açıklaması şeklinde BIST bülteninde ve kanunlar gereği Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük
gazetelere verilen ilanlar şeklinde olmuştur. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
3.
Genel Kurul Bilgileri :
Şirketimizin 2013 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u Şirketimizin 15 Mayıs 2014
Perşembe günü saat 13:30’da gerekli nisap sağlanamadığından aynı tarihte alınan Yönetim Kurulu kararı
ile 12 Haziran 2014 günü saat 13:30’a ertelenmiş ancak ilgili tebliğ uyarınca gerekli ilan
yükümlülüklerinin zamanında yerine getirilememesi nedeniyle aynı esaslarla nisapsız olarak toplanmak
üzere 19 Haziran 2014 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin
katılımıyla yapılmıştır. Söz konusu toplantıya ilişkin toplantı tarihi ile ilgili yer saat ve gündem
27.05.2014 tarihinde kap.gov.tr de ilan edilmiştir.
14.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)
3.
Genel Kurul Bilgileri: (devamı)
Toplantıya ait davet, kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 02.06.2014 tarih ve 8581 sayılı nüshasında, 28.05.2014 tarihli
Anayurt ve Birgün Gazeteleri’nde ve şirketimizin www.lateklogistics.com adresinde ilan edilmek
suretiyle süresi içinde yapılmıştır.
Şirketimizin 19 Haziran 2014 tarihinde yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçları,
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 04.07.2014 tarihinde tescil edilmiş ve 10.07.2014 tarihli
8609 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir.
Genel kurul tutanakları Ahi Evren Cad. No:1 Ata Center İş Merkezi Kat:4 Maslak-İstanbul/Türkiye
adresindeki şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır ayrıca 19
Haziran 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklanmıştır.
19 Haziran 2014 tarihinde yapılan 2013 Olağan Genel Kurul’u hakkındaki bilgiler, Sermaye Piyasası
Kurulu (SPK)'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Genel Kurul toplantısında
görüşülecek konular ile ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporları içeren Genel Kurul
Bilgilendirme Dokümanı, Şirketimizin http://www.lateklogistics.com adresindeki "Yatırımcı İlişkileri"
sayfasında yer alan "Genel Kurul" bölümünde pay sahiplerimizin bilgi ve incelemesine sunulmuştur.
4.
Oy Hakları ve Azınlık Hakları :
Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse
için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Şirket
oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı uygulamalardan kaçınmayı prensip edinmiştir. Bu çerçevede her
hisse sahibine, oy hakkını en kolay ve uygun şekilde kullanma fırsatı sağlanır. Oy hakkı payın iktisap
edilmesi anında doğar. Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten
tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket hissedarları olan vekiller kendi oylarından
başka temsil ettikleri hissedarların sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Vekaleten temsilde Sermaye
Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim ortaklıklara ilişkin düzenlemelerine
uyulur.
5.
Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı :
Kar’a katılım konusunda imtiyaz yoktur. Şirketimizin kar dağıtım politikasının Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel
ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, ortaklığın
sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz
hisse senedi dağıtımı yapılacak şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması
şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden
geçirilebilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
30 Aralık 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19’uncu maddesine
göre halka açık ortaklıklar, karlarını Genel Kurulları tarafından belirlenecek kar dağıtım politikaları
çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak dağıtır ancak Kurul, halka açık ortaklıkların kar
dağıtım politikalarına ilişkin olarak, benzer nitelikteki ortaklıklar bazında farklı esaslar belirleyebilir.
14.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)
Kanunen ayrılması gereken yedek akçeler ve esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kâr payı
ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine,
Yönetim Kurulu Üyelerine ve ortaklık çalışanlarına kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi,
belirlenen kâr payı ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Şirketimizde kar payı dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Yürürlükteki düzenlemelere göre kar dağıtımının, SPK’nın payları borsada işlem gören anonim
ortaklıkların kar dağıtım esaslarını düzenlediği Seri:IV, No: 27 Tebliği'nde yer alan esaslara, ortaklıkların
esas sözleşmelerinde bulunan hükümlere ve şirketler tarafından kamuya açıklanmış olan kar dağıtım
politikalarına göre, şirketlerin Genel Kurul’larında alacakları karara bağlı olarak nakit ya da temettünün
sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç edilecek payların bedelsiz olarak ortaklara dağıtılması; belli oranda
nakit, belli oranda bedelsiz pay dağıtılması suretiyle gerçekleştirilmesi ya da söz konusu tutarın
dağıtılmadan ortaklık bünyesinde bırakılabilmesi mümkündür.
Bunun yanında Şirketimizin konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülüğü bulunduğundan, yasal
kayıtlarında bulunan kaynaklarından karşılanabildiği sürece, net dağıtılabilir kar tutarını, SPK’nın Seri:XI
No:29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlayıp
kamuya ilan ettiği konsolide finansal tablolarında yer alan net dönem karlarını dikkate alarak
hesaplamaktadır.
6.
Payların Devri :
Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
7.
Şirket Bilgilendirme Politikası :
Tabi olduğumuz yasal mevzuat kapsamında faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında,
tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız
çerçevesinde Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında
yapılmaktadır. SPK Kurumsal Yönetim İlkerleri kapsamında Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından
onaylanan Bilgilendirme Politikası, internet sitemizde “Bilgi Toplumu Hizmetleri” bölümünde yer
almaktadır.
8.
Özel Durum Açıklamaları :
1 Ocak 2014 – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum
açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir.
Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığı için bu yönde yapılmış özel durum açıklaması yoktur.
14.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)
Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği :
9.
Şirketin web adresi www.lateklogistics.com/’dur.
Şirket internet sitesinin Yatırımcı İlişkileri kısmında aşağıdaki başlıklar yer almaktadır.











10.
Halka Arza İlişkin Belgeler
Ticaret Sicil Bilgileri
Ortaklık Yapısı
Yönetim & Denetim Kurulu
Ana Sözleşme
Genel Kurul Bilgileri
Finansal Tablolar
Faaliyet Raporları
Özel Durum Açıklamaları
Diğer Belgeler
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması :
Şirketimizin ortaklık yapısı madde 4’te açıklanmıştır.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
11.
Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :
Şirket faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları zamanında BİST’e
yollanarak menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.
12.
Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :
Şirket; ana sözleşme ve mevzuat gereği Yönetim Kurulu tarafından yönetilmekte olup Yönetim Kurulu
Üyeleri Genel Kurul toplantısında ortaklar tarafından seçilmektedir.
13.
İnsan Kaynakları Politikası :
Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik
içerisindedirler. İnsan Kaynakları politikaları yazılı hale getirilmiş ve çalışanlarla paylaşılmıştır.
14.
Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler :
Şirketimiz müşteri ve satıcılarına ilişkin hizmetlerinin satışı ve pazarlanmasında müşteri memnuniyetini
sağlayıcı her türlü tedbiri almış ve buna ilişkin olarak Müşteri Hizmetleri Departmanı’nı yeniden
yapılandırmıştır. Müşteri Hizmetlerine ilişkin her türlü şikayet ve önerilerin takibi için
[email protected] adresinden şirkete ulaşılabilmektedir. Ayrıca müşteri ve satıcı
bilgilerinin gizliliği konusunda da şirket içinde gerekli prosedür ve kontroller yazılı hale getirilmiş ve
çalışanlara duyurulmuştur.
14.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)
15.
Sosyal Sorumluluk :
Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en
iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İşyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı
reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
16.
Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler :
Şirketin temsili ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşme hükümlerine
uygun olarak hissedarlar tarafından seçilecek 6 (altı) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.
Yönetim Kurulu üyeleri en çok 3 (üç) yıl için seçilirler. Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri
yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu 4 (dört) üyenin hazır bulunması ile toplanır ve en az 3 (üç) üyenin
olumlu oyu ile karar verir. Görev süresinin devamı sırasında bir Yönetim Kurulu Üyeliği açıldığında onun
yerine görev süresini tamamlamak üzerine Yönetim Kurulu tarafından geçici bir üye atanır. Genel Kurul,
lüzum görürse Yönetim Kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir;
Adı Soyadı
Görevi
Levent ERDOĞAN
Suphi Bülent ERDOĞAN
Derya CEBECİ
Başkan
Başkan Yardımcısı
Üye
Cem ATAKAN
Taylan ŞAHİN
Ekrem ÖNCÜ
Üye
Bağımsız Üye
Bağımsız Üye
17.
Görev Süresi
09.05.2009- Devam etmektedir.
09.05.2009- Devam etmektedir.
10.02.2010-19.03.2012
29.07.2013- Devam etmektedir.
18.02.2014- Devam etmektedir.
06.03.2014- Devam etmektedir.
28.03.2014- Devam etmektedir.
Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri :
Şirketimizin vizyonu örnek alınan, yasalara uyan ve müşteriler tarafından güven duyulan kurumsal bir
firma olmaktır.
Misyonumuz ise faaliyet gösterdiğimiz tüm sektörlerin gelişmesini sağlamak, topluma ve çalışanlara
faydalı olmaktır.
18.
Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :
Şirketimizin bünyesinde Denetim Komitesi kurulmuştur. Bu komite Yönetim Kurulu’na rapor vermekle
görevlidir. Ayrıca Şirketimiz IT süreçleri ve süreç denetimleri ile ilgili olarak her hafta toplanan İcra
Kurulu’nda riskleri değerlendirmektedir.
14.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)
Şirketin riskleri Kredi Riski, Kur Riski, Faiz Oranı Riski ve Likidite Riski olarak incelenmektedir. Şirket
kredi riskini müşteri sayısını çeşitlendirmek, ilk defa çalışılan müşterilerden depo teminatı veya nakit
almak, tahsilatlarında şahsi çekler değil, müşteri çekleri kullanmak suretiyle yönetmektedir. Ayrıca Grup
faktoring işlemlerinde bulunmakta ve bu işlemin gerektirdiği kredibilite araştırmasını da yapmaktadır.
Şirket satışlarını, alışlarını yaptığı para birimi cinsinden yaparak kur riskini yönetmektedir. Grup
borçlanmalarında sabit faizli krediler kullanmayı tercih etmektedir. Grup’un değişken faizli tek kredisi
Latmar gemisinin alımı sırasında kullanılan kredidir ve faiz oranı L+5,40’tır.
19.
Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :
Şirket’in ana sözleşmesinde; Yönetim Kurulu’nca yönetileceği ve temsil edileceği ilzama yetkili kişilerin
Yönetim Kurulu’nca tespit edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılar şirket imza sirkülerinde
yer almaktadır.
20.
Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.
Toplantı yeri Şirket Merkezi’dir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de
toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya
katılanların çoğunluğuyla alır.
21.
Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :
19 Haziran 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu
üyelerine verilmiştir.
22.
Etik Kurallar :
Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmiştir. Her kademedeki çalışanımızın uyması gereken
yerleşik etik kurallarımız 3 ana kategoride belirlenmiştir:
a) Davranış ilkeleri
b) İş ile ilgili etik değerler
c) Şahıslar ile ilişkilerde etik değerler
23.
Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :
Şirketimizde Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin
Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Uyarınca Kurumsal Risk Yönetimi Komitesi ve
Denetimden Sorumlu Komite kurulmuştur. Denetimden Sorumlu Komitenin tüm üyeleri bağımsız
üyelerden oluşmaktadır. Kurumsal Yönetim Komitesi başkanı bağımsız üye olmakla beraber, Kurumsal
Yönetim Komitesi üyesi icracı olmayan üyelerden seçilmiştir.
Ayrıca 10 Nisan 2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca kurulan Riskin Erken Teşhisi Komitesi
Başkanı Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ekrem Öncü olup, aynı komitenin üyesi ise yine Bağımsız
Yönetim Kurulu Üyelerimizden Taylan Şahin’dir.
14.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM RAPORU(devamı)
30 Haziran 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı uyarınca ise 03.01.2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11'nci
maddesinin 2. Fıkrası gereğince Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi Ali Yakar Kurumsal Yönetim
Komitesi Üyesi olarak belirlenmiştir.
24.
Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Erdoğan’a 2.000 TL, Başkan Yardımcısı Suphi Bülent Erdoğan’a 2.000
TL, Üye Cem Atakan’a 1.000 TL ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinden her birine 1.000 TL aylık
huzur hakkı ödenmesine karar verilmiştir.
15.
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BİLGİLER
15.1. Özet Bilgiler
Net Satışlar
Brüt Kar
Brüt Kar Marjı (%)
Dönem Net Karı
Net Kar Marjı (%)
EBIT
EBIT marjı
FAVÖK (EBITDA)
FAVÖK (EBITDA) Marjı (%)
15.
1 Ocak-30 Haziran 2014
1 Ocak-30 Haziran 2013
28.291.023
-10.671.387
-38%
-21.021.556
-74%
-15.276.568
-54%
-16.061.050
-57%
18.740.471
-1.616.598
-9%
-4.733.802
-25%
-3.585.242
-19%
-3.049.776
-16%
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
15.2. Finansal Durum Tablosu
Dipnot
VARLIKLAR
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Stoklar
Peşin Ödenmiş Giderler
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
Diğer Dönen Varlıklar
ARA TOPLAM
4
16
6
16
7
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
Maddi Duran Varlıklar
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Ertelenmiş Vergi Varlığı
Diğer Duran Varlıklar
16
8
9
TOPLAM VARLIKLAR
15.
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
Cari Dönem
Önceki Dönem
İncelemeden Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
41.773.373
2.217.316
489
15.442.660
19.396
15.423.264
15.974.987
14.374.622
1.600.365
203.173
5.475.624
62.766
1.885.182
41.262.197
50.751.472
9.109.665
22.317.466
237.238
22.080.228
11.228.358
6.977.325
4.251.033
1.337.698
4.074.361
23.167
1.650.818
49.741.533
511.176
1.009.939
59.393.277
1.547.010
1.547.010
52.743.267
1.671.545
1.671.545
3.425.454
6.001
71.516.815
2.069.366
2.026.031
43.335
63.996.394
1.725.339
1.725.339
3.373.297
352.419
101.166.650
122.268.287
15.2. Finansal Durum Tablosu (devamı)
Dipnot
Referansları
Cari Dönem
Önceki Dönem
İncelemeden Geçmiş
Bağımsız Denetimden
Geçmiş
30 Haziran 2014
31 Aralık 2013
KAYNAKLAR
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar
- Banka Kredileri
- Finansal Kiralama Borçları
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
- Banka Kredileri
Diğer Finansal Yükümlülükler
Ticari Borçlar
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
Diğer Borçlar
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
- Diğer Borçlar
Ertelenmiş Gelirler
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5
10
5
6
16
6
16
7
ARA TOPLAM
Satış Amacıyla Elde Tutulan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar
- Banka Kredileri
- Finansal Kiralama Borçları
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar
5
10
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
Ödenmiş Sermaye
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-Yabancı Para Çevrim Farkları
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer
Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Aktüeryal Kayıp / Kazanç
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
İşletmenin Geri Satın Alınan Kendi Hisselerinin Satışından Doğan Kar
Geçmiş Yıllar Karları / (Zararları)
Net Dönem Karı / (Zararı)
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
TOPLAM KAYNAKLAR
15.
MALİ TABLOLARA İLİŞKİN BİLGİLER (devamı)
45.199.953
2.430.344
2.430.344
12.942.862
12.942.862
695.754
14.020.226
15.160
14.005.066
3.135.930
11.193.371
4.177.377
7.015.994
263.153
(17.323)
1.824
63.694.012
23.993.019
21.847.858
2.145.161
12.510.871
12.510.871
3.813.637
16.631.173
33.114
16.598.059
1.784.156
4.205.017
2.576.791
1.628.226
205.406
19.472
44.666.141
63.162.751
533.812
531.261
54.344.492
54.061.401
53.582.118
479.283
283.091
35.688.569
35.343.585
33.951.293
1.392.292
344.984
1.622.205
15.935.233
39.500.000
22.885.706
28.819.489
39.500.000
530.266
530.266
639.089
639.089
(21.210)
(21.210)
4.573.375
(143.433)
(143.433)
4.716.809
(15.892.977)
(12.754.221)
(14.313.028)
101.166.650
(6.666.624)
(9.226.352)
(5.933.783)
122.268.287
15.2. Kapsamlı Gelir Tablosu
Cari Dönem
Önceki Dönem
Önceki Dönem
İncelemeden Geçmiş
Dipnot
Referansları
Sürdürülen Faaliyetler
Hasılat
Satışların maliyeti (-)
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar / Zarar
12
12-13
BRÜT KAR / ZARAR
Genel Yönetim Giderleri (-)
Pazarlama Giderleri (-)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)
ESAS FAALİYET KARI / (ZARARI)
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)
FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI
Finansal Gelirler
Finansal Giderler (-)
1 Nisan-
1 Ocak-
1 Nisan-
30 Haziran 2014
30 Haziran 2014
30 Haziran 2013
30 Haziran 2013
28.291.023
(38.962.410)
(10.671.387)
9.550.552
(18.605.341)
(9.054.789)
(9.054.789)
-
47.486.762
(42.384.209)
5.102.553
5.102.553
1.796.189
(2.785.779)
(133.687)
3.845.541
(5.531.256)
(1.344.434)
(68.029)
79.269
(1.303.343)
-
(4.376.881)
(346.125)
7.113.929
(3.699.656)
(2.307.796)
(176.833)
5.471.215
(2.771.185)
(15.276.568)
(11.691.326)
3.793.820
2.011.591
4.092.703
(7.109.966)
4.092.703
(7.107.750)
809.797
(1.531.363)
532.060
(856.350)
(18.293.831)
(14.706.373)
1.470.741
(2.277.213)
3.072.254
1.687.301
1.712.806
(4.485.327)
1.580.076
(3.468.984)
299.733
(201.608)
(190.213)
(190.213)
(131.279)
(131.279)
2.119.391
(4.649.678)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / ZARARI
(20.824.118)
Sürdürülen faaliyetler vergi gelir/ (gideri)
- Dönem Vergi Gideri (-) / Geliri
- Ertelenmiş Vergi Gideri (-) / Geliri
52.157
52.157
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)
İncelemeden Geçmiş
1 Ocak-
(10.671.387)
13
13
14
14
Önceki Dönem
(15.512.845)
(721.205)
(721.205)
-
22.114.709
(20.318.520)
1.796.189
(20.771.961)
(16.234.050)
109.520
(332.887)
(249.595)
(53.704)
(308.447)
(259.710)
DÖNEM KARI/(ZARARI)
(21.021.556)
(592.597)
(21.021.556)
(8.267.335)
(12.754.221)
(16.287.754)
(16.287.754)
(6.692.480)
(9.595.274)
-
(198.927)
Dönem Karı / Zararının Dağılımı
- Kontrol Gücü Olmayan Paylar
- Ana Ortaklık Payları
(198.927)
(357.367)
158.440
(592.597)
(578.960)
(13.637)
(0,5259)
(0,0063)
(0)
(0)
0,0028
(0,0078)
(0,0084)
(0,0066)
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI / (ZARARI)
Pay Başına Kazanç
- Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
- Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç
15
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
Yabancı Para Çevirim Farkları
Tanımlanmış Fayda Paylarına İlişkin Aktüeryal Kayıp, Ertelenmiş Vergi Etkisi
Arındırılmış
(220.740)
(112.786)
(2.691.358)
(2.750.659)
(21.210)
10.523
(24.063)
(24.063)
(241.950)
(102.263)
(2.715.421)
(2.774.722)
TOPLAM KAPSAMLI GELİR
(21.263.506)
(16.390.017)
(2.914.348)
(3.367.319)
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ana Ortaklık Payları
(21.263.506)
(8.379.246)
(12.884.260)
(16.390.017)
(6.747.746)
(9.642.271)
(2.914.348)
(1.676.131)
(1.238.217)
(3.367.319)
(1.926.781)
(1.440.538)
(0,3229)
(0,2429)
0,0040
(0,0003)
DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI)
Hisse Başına Kar / (Zarar)
15
Download

İndir - Latek