Spoločný školský úrad v Smižanoch,
Námestie M. Pajdušáka 50, 053 11 Smižany
www.smizany.sk
PEDAGOGICKO-ORGANIZAČNÉ POKYNY
pre školy, školské zariadenia a ich zriaďovateľov
v pôsobnosti
Spoločného školského úradu v Smižanoch
na školský rok 2012 - 2013
Smižany
september 2012
zmena:18.9.2012 ZŠ Odorín,MS Odorín
zmena:november 2012 ZŠ s MŠ Hrabušice
zmena:január 2013 pristúpené Rudňany, Poráč
OBSAH
ÚVOD ................................................................................................................................ 3
KOMPETENCIE SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU ( SŠÚ )................................... 3
KONTAKT NA SŠÚ........................................................................................................... 3
TERMÍNY ŠKOLSKÝCH PRÁZDNIN V ŠK.R. 2012/2013............................................. 4
PREHĽAD O MATERSKÝCH, ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH A ZUŠ ................................... 5
PREHĽAD O ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH ......................................................................... 7
PREHĽAD O OBCIACH ..................................................................................................... 8
HODNOTIACA SPRÁVA SŠÚ ZA ŠK. ROK 2011/2012................................................... 9
PLÁNOVANÉ PODUJATIA V ŠKOLSKOM ROKU 2012/ 2013 ....................................
18
KLUBOVÉ RADY V ŠK. ROKU 2012/2013 ..................................................................... 19
SÚŤAŢE A OLYMPIÁDY .................................................................................................. 23
POKYNY A ODPORÚČANIA PRE ŠKOLY A ŠK. ZARIADENIA ................................. 23
ZÁVER ............................................................................................................................. 24
PRÍLOHA 1: ŠTATÚT KLUBOVEJ RADY
PRÍLOHA 2: HODNOTENIE ŠKÔL za účasť, dosiahnuté výsledky v športových súťaţiach
a sprievodných podujatiach a za organizovanie športových súťaţí pre ţiakov I. stupňa ZŠ
ÚVOD
Spoločný školský úrad v Smiţanoch (ďalej SŠÚ) vydáva na školský rok 2012-2013 pre školy,
školské zariadenia (ďalej ŠZ) a ich zriaďovateľov vo svojej pôsobnosti pokyny, ktoré majú pedagogickoorganizačný a informatívny charakter.
KOMPETENCIE SŠÚ

Spoločný školský úrad vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy v školstve
nasledovné činnosti :
a) štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ
základnej školy,
b) kontrolu dodrţiavania všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy
a vzdelávania a v oblasti školského stravovania,
c) vydávanie organizačných pokynov pre riaditeľov škôl a ŠZ,
d) poskytovanie odbornej a poradenskej činnosti školám a ŠZ,
 činnosti spoločného školského úradu odborne zabezpečuje zamestnanec, ktorý spĺňa poţiadavku
odbornej a pedagogickej spôsobilosti pre učiteľa základnej školy a minimálne päť rokov
pedagogickej praxe.
KONTAKT NA SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD SMIŢANY
Odborní zamestnanci :
Telefón:
053/ 4431483
0918 963 798
PaedDr. Dušan Sliva
e-mail : [email protected]
PaedDr. Viera Skoumalová e-mail: [email protected]
Fax: 053/ 4431132
[email protected]
www.smizany.sk
Súčasťou týchto Pedagogicko – organizačných pokynov pre školský rok 2012/ 2013 sú
POP Ministerstva školstva,vedy, výskumu a športu SR: www.minedu.sk
a
POP KŠÚ v Košiciach: www.ksuke.sk .
Termíny školských prázdnin na školský rok 2012/2013
Prázdniny
Termín prázdnin
Začiatok
vyučovania
po prázdninách
31. október –
2. november 2012
24. december 2012 –
7. január 2013
1. február 2013
(piatok)
18. február –
22. február 2013
5. november 2012
(pondelok)
8. január 2013
(utorok)
4. február 2013
(pondelok)
25. február 2013
(pondelok)
Banskobystrický kraj, 22. február 2013
Ţilinský kraj,
(piatok)
Trenčiansky kraj
25. február –
1. marec 2013
4. marec 2013
(pondelok)
Bratislavský kraj,
Nitriansky kraj
Trnavský kraj
1. marec 2013
(piatok)
4. marec –
8. marec 2013
11. marec 2013
(pondelok)
27. marec 2013
(streda)
28. jún 2013
(piatok)
28. marec –
2. apríl 2013
1. júl –
30. august 2013
3. apríl 2013
(streda)
2. september 2013
(pondelok)
jesenné
vianočné
polročné
Košický kraj,
Prešovský kraj
jarné
veľkonočné
letné
Posledný deň
vyučovania pred
začiatkom
prázdnin
30. október 2012
(utorok)
21. december 2012
(piatok)
31. január 2013
(štvrtok)
15. február 2013
(piatok)
PREHĽAD O MATERSKÝCH, ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH, ZUŠ a CVČ
MŠ
ZŠ
ZUŠ
Riaditeľ
Telefón
E-mail
Web
1 Smiţany, Ruţová ul.
053 11
2 Smiţany, Komenského ul.
053 11
3 Smiţany, Zelená ul.
053 11
4 Chrasť n/ Hornádom
053 11
5 Hincovce
053 63
6 Spišský Hrušov
053 63
7 Iliašovce
053 11
8 Vítkovce
053 63
9 Danišovce
053 22
10 Letanovce, Slovenského raja a
Nábreţná
053 13
11 Arnutovce
053 13
12 Betlanovce
053 15
13 Lieskovany
053 21
14 Spišské Tomášovce,Kostolná ul.
052 01
15 Spišské Tomášovce, Školská ul.
052 01
16 Jamník
053 22
Jana Maliňáková
4431228
[email protected]
4431115
[email protected]
4431355
[email protected]
4492118
[email protected]
4495220
[email protected]
4492127
[email protected]
4431482
[email protected]
0917871057
[email protected]
4425531, 0907 573 765
[email protected]
4491237
[email protected]
17 Odorín
053 22
Farkašovská Anna
18 Matejovce n/ Hornádom
053 21
19 Rudňany č.89
053 23
20 Rudňany 5RP II
053 23
Brajerová Anna
Adresa
CVČ
Kapustová Janka
Mgr.Martina Kenderová
Jančárová Daniela
Mgr. Ľudmila Urbanová
Orlovská Gabriela
Buriková Viera
Kočišová Zuzana
Bajtošová Lenka
Kacvinská Eva
www.msletanovce.edupage.com
Mgr.Odlerová Darina
Valigurová Mária
Šoltésová Emília
Fazekas Zdenka
Vavreková Ruţena
Bc. Farkašovská Daniela
Zlatica Nováková
Mária Kačírová
4491391
[email protected]
0902160430
[email protected]
4467306
[email protected]
4491134
[email protected]
4491138
[email protected]
4492109
[email protected]
www.zsjamnik.sk
4421802
[email protected]
www.msodorin.estranky.sk
4297276
[email protected]
4499113
[email protected]
4499451
základná škola s materskou školou
1 Hrabušice
053 15
PaedDr.Alena Rerková
Biskupová Margita /MŠ/
2 Nálepkovo
053 33
Mgr.Bibiána Krajníková
4490300
[email protected]
www.zshrabusice.edupage.org
4490383
[email protected]
4494127
[email protected]
www.zsmsnalepkovo.edupage.org
3 Teplička
052 01
Mgr. Kamila Dluhošová
4411225, 0902 908 532
[email protected]
www.zs.teplickanh.estranky. sk
4 Mlynky
053 76
5 Poráč
053 23
základná škola
1 Vítkovce
053 63
2 Jamník
053 22
3 Iliašovce
053 11
4 Chrasť n/ Hornádom
053 63
5 Spišský Hrušov
053 63
6 Smiţany, Komenského ul.
053 11
7 Smiţany, Smreková ul.
Základná škola
Povýšenia sv. Kríţa
8 Matejovce n/ Hornádom
053 22
9 Odorín
053 22
10 Rudňany
053 23
Smiţany
ZUŠ
053 11
CVČ
Smiţany
053 11
PaedDr. Makara Imrich
Bc.Böhmová Katarína/MŠ/
PaedDr.Eva Konečná
4493216, 0905771459
[email protected]
www.zsmlynky.sk
4493216, 0917454696
4489196, 0902905294
[email protected]
www.zsporac.edupage.org
[email protected];
Jarmila Benčová /MŠ/
Mgr. Skokanová Katarína 0903794826
[email protected]
Mgr. Liptáková Oľga
4492110
[email protected]
www.zsjamnik.sk
Mgr. Kováčová Janka
4431489, 0905 666 084
[email protected]
PaedDr. Köryová Jana
4492117
[email protected]
www.zschrast.szm.sk
Mgr. Samoľová Daniela
4492125
[email protected]
www.zssphrusov.edupage.sk
RNDr. Vozárová Jana
4150061, 4150062-riad.
[email protected]
www.zssmizany.edupage.sk
Ing. Rusňáková Helena
4434225, 4431208
[email protected]
www.zspsksmi.sk
Mgr. Wallachová Roxana 0902370891
[email protected]
Mgr.Gondeková Jarmila 4421802
[email protected]
www.zsodorin.sk
Mgr.Anna Ogurčáková
4499105
[email protected]
Mgr. Maniaková Marcela 4297990
[email protected]
www.zussmizany.szm.sk
PaedDr. Sliva Dušan
0918963798
/poverený/
[email protected]
PREHĽAD O ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH
P.Č. Vedúca školskej
jedálne
1.
Paľuchová Marta
Názov
zariadenia
ŠJ pri ZŠ
s MŠ
ŠJ pri MŠ
ŠJ pri ZŠ
ŠJ pri MŠ
ŠJ pri OcÚ
Obec
Telefón
Hrabušice
Betlanovce
4490296
[email protected]
Chrasť n/ Hor.
Matejovce n/Hor.
Letanovce
tel. na ZŠ (4492117)
[email protected]
0918885726
[email protected]
2.
Rusnáková Vlasta
3.
Frankovičová Marianna
4.
Mitrová Amália
ŠJ pri ZŠ
s MŠ
Mlynky
5.
Drozdyová Darina
ŠJ pri ZŠ
6.
Gallyová Terézia
ŠJ pri ZŠ
7.
Vernarská Gabriela
ŠJ pri MŠ
8.
Repaská Viera
ŠJ pri MŠ
9.
Erbnová Oľga
ŠJ pri MŠ
10.
Vašáková Terézia
ŠJ pri MŠ
11.
Zekuciová Jana
ŠJ pri ZŠ s
MŠ
12.
Prapotníková Anna
ŠJ pri MŠ
13.
Ing.Goduľová Mária
ŠJ pri MŠ
14.
Lörincová Petronela
ŠJ pri MŠ
15.
Fabiánová Helena
ŠJ pri ZŠ s
MŠ
16.
Lešňovská Ľudmila
ŠJ pri MŠ
17.
Filipová Anna
ŠJ pri MŠ
18.
Kurucová Alţbeta
ŠJ pri MŠ
Smiţany,
4431112
Komen.ul.
[email protected]
Smiţany, Smrek.ul. 4431208
[email protected]
Danišovce
tel. na MŠ (4425531)
[email protected]
Smiţany, Zelená
4431355
[email protected]
Smiţany, Ruţová
4431228
[email protected]
Sp. Hrušov
tel. na MŠ (4492127)
[email protected]
Teplička
0918980354
[email protected]
Vítkovce
0907 418 181
[email protected]
Odorín
0905829125
[email protected]
Jamník
tel. na MŠ (4492109)
[email protected]
Nálepkovo
4422132
[email protected]
Arnutovce
4491 124
[email protected]
Hincovce
tel. na OcÚ (4495220)
[email protected]
Lieskovany
tel. na OcÚ (4467302)
[email protected]
Iliašovce
tel.na MŠ ( 4431482 )
[email protected]
Sp. Tomášovce
4491184
[email protected]
Rudňany
4499338
[email protected]
Poráč
4489504
[email protected]
MŠ Hanulova
19.
Ing. Jančárová
ŠJ pri MŠ
20.
Gabriela
Compelová Anna
ŠJ pri OcÚ
21.
Eva Morihladková
ŠJ pri ZŠ
22.
Ján Polkabla
ŠJ pri ZŠ s MŠ
4491207
[email protected]
PREHĽAD O OBCIACH
1. Obec Smiţany
053 11
2. Obec Hrabušice
053 15
Ing. Michal Kotrady
3. Obec Mlynky
053 76
Alfréd Franko
PaedDr.Jana Skokanová
4. Obec Iliašovce
053 11
5. Obec Odorín
053 22
6. Obec Matejovce nad Hornádom
053 21
7. Obec Teplička
052 01
8. Obec Spišský Hrušov
053 63
9. Obec Vítkovce
053 63
10. Obec Jamník
053 22
11. Obec Chrasť nad Hornádom
053 11
12. Obec Nálepkovo
053 33
13. Obec
Hincovce 053 63
14. Obec Danišovce
053 22
15. Obec Letanovce
053 13
16. Obec Spišské Tomášovce
052 01
Mgr. Ladislav Grondţák
17. Obec Arnutovce
053 13
18. Obec Betlanovce
053 15
19. Obec Lieskovany
053 21
20. Obec Rudňany
053 23
21. Obec Poráč
053 23
Jaroslav Gazdura
Mikuláš Ţivčák
Terézia Kočišová
Ladislav Koňak
Elena Franková
Jozef Olejník
Anton Petruška
Marián Melega
Dušan Slivka
Ondrej Faith
Miroslav Výrostek
Michal Urban
Zuzana Nebusová
Beáta Kopčáková
Michal Ovčiarik
Miroslav Blišťan
Ing.Peter Volčko
[email protected]
44 314 83, 44 312 24
[email protected]
0905740523, 44 902 06,
42 999 08, fax 44 902 06
[email protected]
[email protected]
44 932 09
[email protected]
42 986 17
[email protected]
446 19 54
[email protected]
44 981 87
[email protected]
44 112 23 - 35
[email protected]
44 921 22, 44 928 86
[email protected]
44 921 29, fax 42 991 29
[email protected]
44 921 14
[email protected]
44 921 94
[email protected]
44 942 30
[email protected]
4495220
[email protected]
44 666 56
[email protected]
42 995 19
[email protected]
42 997 27 - 28
[email protected]
44 911 24
[email protected]
44 902 15
[email protected]
44 673 02, 0905428165
[email protected]
4499102
[email protected]
4297186
HODNOTIACA SPRÁVA SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU
ZA ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
A. OBLASŤ RIADENIA
časť
PRACOVNÉ PORADY RIADIACICH ZAMESTNANCOV A ZRIAĎOVATEĽOV
ÚSEK
RIADENIA
Riaditelia
MŠ,ZŠ,ZUŠ,vedú
ce ŠJ, starostovia
Vedúce ŠJ
DÁTUM A MIESTO
PORADY
8.9.2011 Kultúrny dom
Smiţany
30.11.2011 Kultúrny
dom Smiţany
4.
Riaditelia
MŠ,ZŠ,ZUŠ,vedú
ce ŠJ, starostovia
Riaditelia ZŠ
5.
6.
Riaditeľky MŠ
Vedúce ŠJ
23.2.2011 OcÚ Smiţany
7.6.2012 ZŠ Nad
Medzou SNV
1.
2.
3.
14.10.2011 Kultúrny
dom Smiţany
21.2.2012 Nálepkovo
OBSAHOVÝ ZÁMER PRACOVNEJ
PORADY
POP 2011/12
Aktuálne informácie RÚVZ
Novela zákonníka práce
Deň zdravia, aplikácia nových receptúr
v praxi
Kľúčové úlohy šk. stravovania 2011
Zákon 390/2011
Otvorená hodina, metodika lyţovania
Aplikácia zákona 390/2011 v praxi
Zdokonaľovanie lyţiarskych zručností
Kompetencie riaditeľky materskej školy
E- model HACCP
Mliečny program, ochutnávka produktov
pripravených v ŠJ
B. OBLASŤ RIADENIA
časť
KONZULTAČNÁ, PORADENSKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ
VIII. Poradenstvo v obl. riadenia školstva – výber. konanie na riad. MŠ( Obec Vítkovce )
IX. Konzultačná činnosť – zriadenie CVČ (Obec Smiţany )
Konzultačná činnosť – zriadenie šk. obvodu (Obec Iliašovce )
X. Ukončenie adaptačného vzdelávania ( MŠ Danišovce )
Poradenstvo v obl. riadenia školstva – zaraďovanie PZ( Obec Danišovce )
Poradenstvo v obl. riadenia školstva – kredity ( MŠ Letanovce )
Konzultačná činnosť – šk. obvod (Obec Hrabušice )
III. Ukončenie adaptačného vzdelávania ( MŠ Letanovce )
V. Kontrolná činnosť – plán kontinuálneho vzdelávania v MŠ( Obec Smiţany )
Poradenstvo v obl. riadenia školstva – výber. konanie na riad. MŠ( Obec Hincovce )
Poradenstvo v obl. riadenia školstva – výber. konanie na riad. MŠ( Obec Iliašovce )
VI. Poradenstvo v obl. riadenia školstva – zaraďovanie PZ ( Obec Arnutovce )
Ukončenie adaptačného vzdelávania ( MŠ Iliašovce )
Poradenstvo v obl. riadenia školstva – výber. konanie na riad. MŠ( Obec Sp.Tomášovce )
Starostovia obcí, pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení vyuţívali moţnosť
poradenskej sluţby telefonicky, elektronickou poštou, ale aj osobnou návštevou v čase od 8.00 hod. – do
16.00 hod. v pracovnom čase Spoločného školského úradu.
C. PODUJATIA ORGANIZOVANÉ SŠÚ SMIŢANY V ŠK. R. 2011/2012
časť
PEDAGOGICKÉ, PREDMETOVÉ A ŠPORTOVÉ AKTIVITY
September
Metodický deň učiteliek materských škôl ( Smiţany; lektorka MPC PO – Mgr.J.Paleschová )
Zasadnutie vedúcich klubových rád ( KR ) – Štatút KR
Harmonogram plaveckého výcviku škôl ( miesto výcvikov: plaváreň SNV )
Október
6. ročník Beh ulicami obce Smiţany
4. ročník súťaţe Vedomostno – športové preteky ( ZŠ Teplička )
Klubová rada školských jedální ( ŠJ )
Metodický deň vedúcich ŠJ – Deň zdravej výţivy ( Smiţany; lektorka RÚVZ – Mgr. Tkáčová )
November
Klubová rada technickej výchovy ( OcÚ Smiţany )
Metodický deň učiteliek materských škôl ( MŠ Iliašovce; otvor. hodina: Bc. E.Tancošová )
Klubová rada ŠKD ( ZŠ Hutnícka, SNV )
December
Metodický deň učiteľov OBN a ETV ( ZŠ Smiţany, Komenského ul.; lektorka IUVENTY –
PhDr.E.Farkašovská )
Metodický deň učiteľov RUJ ( ZŠ Smiţany, Komenského ul. )
Oceňovanie najúspešnejších detí a ţiakov, ich pedagógov vo vedomostných a športových súťaţiach za
šk. r. 2010/11 ( Kultúrny dom Smiţany )
Január
Klubová rada materských škôl
Olympiáda v RUJ – nultý ročník ( CVČ Adam, SNV )
Klubová rada školského klubu detí
Zasadnutie športovej komisie ( SŠÚ Smiţany )
Február
Metodický deň učiteľov telesnej výchovy ( ZŠ Ing.Koţucha, SNV; lektor – Mgr. T.Nešťák )
Zasadnutie športovej komisie ( SŠÚ Smiţany )
Metodický deň učiteľov telesnej výchovy ( ZŠ s MŠ Nálepkovo; metodika lyţovania )
Metodický deň vychovávateliek školského klubu detí ( CVČ Adam, SNV; lektorky – CPPPP Chabadová,
E.Kacvinská – MŠ )
Metodický deň učiteliek materských škôl ( súťaţ Špivanka; organizátor : MŠ Smiţany, Ruţová ul. )
Marec
Deň učiteľov Spoločného školského úradu ( Kaštieľ Smiţany )
Metodický deň učiteliek materských škôl ( súťaţ Malý recitátorik; organizátor : MŠ Jamník )
Preteky v zjazdovom lyţovaní ţiakov I.st.ZŠ ( ZŠ s MŠ Mlynky )
Apríl
Klubová rada učiteliek materských škôl
Máj
OFDMS škôl Spoločného školského úradu Smiţany ( Futbalový štadión Hrabušice )
Zasadnutie športovej komisie ( SŠÚ Smiţany )
Posolstvo Sme jeden tím – OH Londýn – prijatie štafety v Obci Smiţany
Klubová rada materských škôl
Metodický deň učiteľov materských škôl ( súťaţ Evička nám ochorela; organizátor : MŠ Zelená ul. )
Jún
Festival detí materských škôl SŠÚ Smiţany – Krúťme pesničkou svet ( organizátori: MŚ Zelená ul., MŠ
Letanovce )
Metodický deň učiteliek materských škôl ( ZŠ s MŠ Hrabušice; otvor.hodina - Mgr.R. Flimerová )
Klubová rada ŠKD ( ZŠ Nad Medzou )
Zasadnutie vedúcich klubových rád ( vyhodnotenie metodickej činnosti za šk.r. 2011/12 )
Júl
Spracovanie záverečných správ MŠ, ZŠ a ZUŠ, vyhodnotenie šk.r. 2011/2012
August
Príprava organizačných pokynov na šk.r.2012/2013
Príprava plánu práce SŠÚ Smiţany na šk. r. 2012/2013
D. SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU SMIŢANY ZA ŠK. R. 2011/2012
1. Štatistické údaje o základných školách :














počet všetkých tried ZŠ spolu :
123
počet všetkých ţiakov ZŠ spolu : 2398
počet špeciálnych tried : 17
počet tried nultého ročníka : 5
počet oddelení ŠKD : 21
počet integrovaných žiakov v bežných triedach : 117
počet ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : 1094
počet rómskych ţiakov z celkového počtu ţiakov ZŠ : 1364
počet rómskych ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia : 1059
počet zníţených známok zo správania na konci roka : 2. st.: 116 3. st.: 85 4. st. : 75
počet udelených pokarhaní riaditeľom školy na konci roka : 281 pochvál riad. školy : 270
počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : 193
počet asistentov učiteľa v ZŠ : 11
počet vychovávateľov ŠKD : 15
počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady : 10
z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov : 5
 počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ : 67
 počet ţiakov 9. ročníka : 189 z nich neumiestnených : 14
 počet končiacich v niţších ročníkoch : 50
z nich neumiestnených : 33
2 . Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania :
adaptačné vzdelávanie: 13
aktualizačné vzdelávanie: 78
špecializačné vzdelávanie: 6 funkčné vzdelávanie: 1
inovačné funkčné vzdelávanie: 2
inovačné vzdelávanie: 51
kvalifikačné vzdelávanie: 16
3 . Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových súťažiach :
počet 1. miest v okresnom kole : 27
počet 1. miest v krajskom kole : 4
počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole : 7
počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťaţiach : 13
4 . Údaje o aktivitách škôl :
a) projekty, do ktorých sú školy zapojené :
ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
1. Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách.
2. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginal. rómskych komunít.
3. Cena Embraco za ekológiu.
4. Recyklohry
5. Aktívne globálne školy 2: „Ľudia, správajme sa ako ľudia“
6. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov – aktivita 4.2. – notebooky pre školy
7. Zbierajte s nami – SABI
8. Misijné dielo Bratislava – Tehlička pre Sudán
9. Škola hrou
10. Fórum ţivota Bratislava – Deň počatého dieťaťa
ZŠ s MŠ Hrabušice
1.Školský mliečny program
2. Školské ovocie
ZŠ Iliašovce
1.INFOVEK
2. Vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov
ZŠ s MŠ Teplička
1.Zdravá škola
2. Infovek
3. Adamko
ZŠ Odorín
1. Zaostri na školu
2. Infovek 2
3. MVP ZŠ
4. Zbieram baterky
5. Európa v škole
6. Čítame s Osmijankom
7. Recykluj a vyhraj MilkAgro
8. Chráňme naše deti
9. OFDM
10. finančne podporený projekt KVETY programu Školy pre budúcnosť Nadácie Orange
ZŠ Chrasť n/H
1.Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít
ZŠ Jamník
1.Infovek, Infovek 2
2. Školské ovocie
3. Modernizácia vzdelávacieho procesu na školách
4. Vzdelávanie učiteľov v oblasti cudzích jazykov
5. Olympijské festivaly detí a mládeţe Slovenska
6. Projekt Unicef – Školy pre Afriku
ZŠ Vítkovce
1.Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov
2. Modernizácia vzdelávacieho procesu na školách
ZŠ Sp.Hrušov
1. Drobné baterky
2. SABI
3. Ovocie do škôl
4. Hravo ţiť zdravo
5. Recyklohry
6. Infovek
7. Voda, učme sa jej rozumieť
8. Zaostri na školu
9. Európsky rok aktívneho starnutia
10. BOBOR
11. Praveká súťaţ pre školy
12. Miesto, kde sa cítim doma.
ZŠ Smižany, Komenského ul.
1. SME v škole – multikulturálna výchova
2. Moja família – IKT
3. SCHOOL DANCE Petra Modrovského
4.Mlčať uţ dávno nie je zlato – SJL
ZŠ s MŠ Nálepkovo
1. Škola podporujúca zdravie
2. Rozumiem slovám
3. Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych
komunít
b) počet záujmových útvarov na školách : 138
počet ţiakov v nich : 2136
c ) inšpekcie vykonané na základných školách v šk.r. 2011/2012 :
ZŠ s MŠ Hrabušice – tematická
ZŠ Iliašovce – následná
ZŠ Matejovce n/H – následná
ZŠ Vítkovce – následná
ZŠ Sp. Hrušov - komplexná
E. SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI MATERSKÝCH ŠKÔL
SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU SMIŢANY ZA ŠK. R. 2011/2012
1. Štatistické údaje o materských školách :










právna subjektivita MŠ : 0
elokované pracoviská MŠ : 0
počet MŠ : 19 samostatných, 4 sú súčasťou ZŠ
počet detí MŠ : 743
počet detí zo SZP : 170
počet detí končiacich predprimárne vzdelávanie, odchádzajúcich do ZŠ : 205
počet detí s odkladom povinnej školskej dochádzky: 19
počet asistentov učiteľa v MŠ : 0
počet pedagogických zamestnancov v MŠ : 78
počet nepedagogických zamestnancov v MŠ : 51
2. Absolvované programy kontinuálneho vzdelávania pedagogickými zamestnancami materských
škôl :
Školský mamazmet v materskej škole
Detské tanečné choreografie
Rozvíjania digitálnych/informačných kompetencií v materskej škole
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
Obsahová reforma v materskej škole
Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania
Inovácia v didaktike pre vedúcich pedagogických zamestnancov
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných techník
3. Údaje o aktivitách materských škôl :
a) zapojenosť MŠ do projektov :
Studnička zdravia – Smiţany Ruţová ul., Odorín, Malý ochranca prírody - Smiţany Ruţová ul.,
Rok na dedine - Smiţany Ruţová ul.,
Schauma v škôlke –Iliašovce;
Slniečkové deti –Chrasť n/H.
Krok za krokom - Smiţany Zelená ul., Sp. Tomášovce Školská;
Bezpečná škôlka - Smiţany Zelená ul., Smiţany Komenského ul.,
Naturačikové dobrodruţstvá – Sp.Hrušov, Vitkovce
Becepáčik, Chrasť n/H.
Rastieme zdravo - Chrasť n/H.
Revitalizácia školských ihrísk - revitalizácie obce Sp.Hrušov
Veselé zúbky- Sp.Hrušov, Matejovce n/H, Iliašovce
Tami - Sp.Hrušov
Zdravý úsmev - Letanovce
Zdravé ďasná – Matejovce n/H
Zvedavček - Iliašovce
b) zapojenosť MŠ do podujatí organizovaných SŠÚ Smiţany
Materská škola
OFDM
Predplav.
príprava
Špivanka
Malý
recitátor.
Krúťme
pesničkou
svet
Smiţany, Ruţová ul.
Smiţany, Komenského ul.
Hincovce
Smiţany, Zelená ul.
Mlynky
Spišský Hrušov
Iliašovce
Vítkovce
Danišovce
Letanovce,Nábreţná + Slov.raja
Arnutovce
Betlanovce
Lieskovany
SpišskéTomášovce,Kostolná ul.
Spišské Tomášovce, Školská ul.
Teplička
Odorín
Matejovce n/ Hornádom
Jamník
Chrasť n/ Hornádom
Hrabušice, Zimná + Hlavná
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
Evička
nám
ochorela
M
D
/
/
/
/
3
3
1
3
/
3
3
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
F. SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ
ŠKOLY SPOLOČNÉHO ŠKOLSKÉHO ÚRADU SMIŢANY ZA ŠK.R. 2011/2012
1. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole :
 Počet ţiakov spolu: 564
, z toho
počet ţiakov v HO : 253
počet ţiakov v VO : 166
počet ţiakov v TO : 103
počet ţiakov v LDO : 42
 Počet ţiakov v prípravnom štúdiu: 89
, z toho
počet ţiakov v HO :
22
počet ţiakov v VO :
15
3
3
1
2
3
3
2
2
3
3
2
2
počet ţiakov v TO :
44
počet ţiakov v LDO : 8
 Počet ţiakov v základnom štúdiu: 488
, z toho
počet ţiakov v HO : 201
počet ţiakov v VO : 140
počet ţiakov v TO :
51
počet ţiakov v LDO : 34
 Počet ţiakov v rozšírenom štúdiu: 0
, z toho
počet ţiakov v HO : 0
počet ţiakov v VO : 0
počet ţiakov v TO : 0
počet ţiakov v LDO : 0
 Počet ţiakov v štúdiu pre dospelých: 49
, z toho
počet ţiakov v HO : 30
počet ţiakov v VO : 11
počet ţiakov v TO : 8
počet ţiakov v LDO : 0
Zamestnanci školy :
 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ : 24
 počet nepedagogických zamestnancov v ZUŠ : 2
 počet pedagógov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 6
 z toho študujúcich za účelom spĺňania kvalifikačných predpokladov: 6
2. Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov :
a) počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe : 0
b) počet zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania:
adaptačné: 0
aktualizačné: 12
inovačné: 2
špecializačné: 6
funkčné: 1
kvalifikačné: 0
c) počet pedagógov, ktorí absolvovali jednorazové podujatia: 26 podujatí/ 26 pedagógov
d) počet pedagógov, ktorí absolvovali vzdelávanie organizované školským úradom: 3
3. Aktivity ZUŠ :
Hudobný odbor
Názov súťaţe, organizátor, dátum
Typ súťaţe:
medzinárodné,
celoslovenské, krajské,
okresné kolo
Okresná súťaţ
Umiestnenie na
súťaţi
Regionálna prehliadka hudobného folklóru
detí „ Zahraj ţe mi zahraj“
NOC, obec Margecany, 25.2.2012
Okresná súťaţ
Zlaté pásmo
Regionálna prehliadka hudobného folklóru
detí „ Zahraj ţe mi zahraj“
NOC, obec Margecany, 25.2.2012
Okresná súťaţ
2 Zlaté pásma
7. ročník súťaţnej prehliadky v hre na
klavíri
ZUŠ Spišská Nová Ves , 3.4.2012
Krajská súťaţ
Bronzové pásmo
XVII. ročník regionálnej súťaţnej
prehliadky v štvorručnej hre na klavíri
ZUŠ Ferka Špániho Martinská ulica Ţilina
a mesto Ţilina, 19.4.2012
Gitarový festival Giraltovce 2012
MŠ SR, ZUŠ a mesto Giraltovce, 20.4.2012
Celoslovenská súťaţ
s medzinárodnou účasťou
2 Bronzové pásma
Celoslovenská súťaţ s
medzinárodnou účasťou
Bez umiestnenia
17. Festival Ivana Ballu
MŠ SR, ZUŠ a mesto D. Kubín, 21-24.5.2012
Celoslovenská súťaţ s
medzinárodnou účasťou
6. miesto
Regionálna prehliadka hudobného folklóru
detí „ Zahraj ţe mi zahraj“
NOC, GOS Roţňava, 4.5.2012
Regionálna prehliadka hudobného folklóru
detí „ Zahraj ţe mi zahraj“
NOC, GOS Roţňava, 4.5.2012
Krajská súťaţ
Zlaté pásmo
s postupom na
celoslovenské kolo
Zlaté a strieborné
pásmo
Slávik Slovenska 2012
MŠ SR,CVČ, koncertná sála Reduty, Spišská
Nová Ves, 17.5. 2012
Okresná súťaţ
2. miesto
Hudobný festival Ivana Ballu – 17. Ročník
ZUŠ I. Ballu Dolný Kubín, 22.-23.5.2012
Celoslovenská súťaţ
Bez umiestnenia
Golden Music Heart 2012
Centrum voľného času ADAM a Mestské
kultúrne centrum Sp. Nová Ves, 28.5.2012
Okresná súťaţ
2. miesto
XII. Medzinárodný festival akordeonistov
Euromusette – golden tango
MŠ SR, mesto Rajecké Teplice, 6.-7.6.2012
Medzinárodná súťaţ
1Zlaté pásmo
Celoštátna prehliadka „ Vidiečanova
Habovka“ prehliadka hudobného folklóru detí
Habovka, NOC, DKOS, 9.-10-6.2012
Celoslovenská súťaţ
3Bronzové pásma
Strieborné pásmo
4. ročník Mezinárodní kytarové souťeţe
„ZRUČ NAD SÁZAVOU“
Zruč nad Sázavou, 14.-17.6.2012
Medzinárodná súťaţ
Bez umiestnenia
Handlovské gitary 2012
ZUŠ Handlová, 14.-15.6.2012
Celoslovenská súťaţ
Regionálna prehliadka hudobného folklóru
detí „ Zahraj ţe mi zahraj“
NOC, obec Margecany, 25.2.2012
Krajská súťaţ
Zlaté pásmo
1Strieborné pásmo
Literárno – dramatický odbor
Názov súťaţe, organizátor, dátum
Zlatá priadka - 41.ročník celoštátnej postupovej súťaţe a prehliadky
detskej dramatickej tvorivosti – regionálne kolo
“ Z rozprávky do rozprávky“
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves, NOC, 26.3.2012
Zlatá priadka - 41.ročník celoštátnej postupovej súťaţe a prehliadky
detskej dramatickej tvorivosti –
Krajské osvetové stredisko Košice, NOC, 13.4.2012
Typ súťaţe:
medzinárodné, celoslovenské,
krajské, okresné kolo
Okresné kolo
Umiestnenie na
súťaţi
Krajské kolo
3. miesto
1. miesto
Výtvarný odbor
Názov súťaţe, organizátor, dátum
Typ súťaţe:
medzinárodné, celoslovenské,
krajské, okresné kolo
Umiestnenie na
súťaţi
Vesmir očami detí –
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová
Ves, 6.3.2012
Okresná súťaţ
3. miesto
Ekovýkres, ekoplagát 2012
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová
Ves, 5.4.2012
Európa v škole - Ministerstvo školstva
SR:,CVČ Bratislava, 25.2.2012
Okresná súťaţ
1. miesto
Okresná súťaţ
2 krát 1.miesto
2 krát 2.miesto
Európa v škole - Ministerstvo školstva
SR:,CVČ Bratislava, 10.5.2012
Celoslovenská súťaţ
celoslovenské
ocenenie
Zlatá priadka - 41.ročník celoštátnej
postupovej súťaţe a prehliadky detskej
dramatickej tvorivosti –
Krajské osvetové stredisko Košice, NOC,
Krajské kolo
3.miesto
13.4.2012
PLÁNOVANÉ PODUJATIA V ŠKOLSKOM ROKU 2012/ 2013
Termín
Názov podujatia / cieľová kategória (zriaďovatelia,
pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci)
Miesto konania
September 2012
Pracovné porady zriaďovateľov, riadiacich
zamestnancov škôl a vedúcich školských jedální
Smiţany, KD
25.9.2012
Vedomostno – športová súťaţ
Matejovce n/H
10. október 2012
15.október 2012
Beh ulicami obce Smiţany
Deň zdravia ( MD školských jedální SŠÚ )
Smiţany
Smiţany, KD
Január 2013
Pracovné porady zriaďovateľov, riadiacich
zamestnancov škôl a vedúcich školských jedální
Smiţany
Marec 2013
Deň učiteľov škôl SŠÚ Smiţany
Smiţany, Kaštieľ
29. máj 2013
OFDMS
Jún 2013
Pracovné porady zriaďovateľov, riadiacich
zamestnancov škôl a vedúcich školských jedální
KLUBOVÉ RADY V ŠK. ROKU 2012/2013
Kluby riadenia
ZŠ
Vedúca klubu riadenia : RNDr. Jana Vozárová, ZŠ Smižany, Komenského ul.
Kontakt :
[email protected]
053/4150062
Členovia KR : PaedDr. Imrich Makara, ZŠ s MŠ Mlynky
Mgr. Oľga Liptáková, ZŠ Jamník
Mgr. Marcela Maniaková, ZUŠ Smižany
MŠ
Vedúca klubu riadenia :
Kontakt :
Členky KR :
Eva Kacvinská, MŠ Letanovce
[email protected]
0907936177
Gabriela Orlovská, MŠ Sp. Hrušov
Mgr. Martina Kenderová, MŠ Smižany, Zelená ul.
Janka Maliňáková , MŠ Smižany, Ružová ul.
ŠJ
Vedúca klubu školských jedální: Oľga Erbnová, ŠJ pri MŠ Smižany, Ružová ul.
Kontakt :
[email protected]
053/4431228
Členky KR :
Darina Drozdyová, ŠJ pri ZŠ Smižany, Komenského ul.
Marta Paľuchová, ŠJ pri ZŠ s MŠ Hrabušice
Klubové rady
SŠÚ Smižany : PaedDr.Skoumalová – garant pre ŠKD, primárne vzdelávanie, nižšie sekundárne
vzdelávanie OBN-OBV, ETV,RUJ,
PaedDr. Sliva – garant pre nižšie sekundárne vzdelávanie TSV a oblasť šk. športu a športových aktivít
SŠÚ Sp .N. Ves : Mgr. Kováčová - garant pre nižšie sekundárne vzdelávanie MAT, FYZ, CHE, BIO,
GEO, TCHV, INF, klub špeciálnych pedagógov,
PaedDr.Šimko - garant pre sekundárne vzdelávanie DEJ, SJL, ANJ, NEJ, VYV, HUV
ŠKD
Vedúca KR:
Kontakt :
Mgr. Soňa Slavkayová, ZŠ Komenského, SNV
[email protected]
0903763731
Členovia KR: Ľubica Buňová, ZŠ Nad Medzou, SNV
Anna Šimová, ZŠ Nejedlého, SNV
Helena Kollarovičová, ZŠ Komenského, Smižany
Agáta Goldbergerová , ZŠ Hutnícka, SNV
1.stupeň ZŠ
Vedúca KR:
Kontakt :
PaedDr. Slavomíra Bafiová, ZŠ Smižany, Komenského ul.
[email protected] 0908254140
Členovia KR: Mgr. Helena Demočková, ZŠ Z. Nejedlého, SNV
Mgr. Adriana Gromovská, ZŠ Lipová, SNV
Mgr. Daniela Duláková, ZŠ Nad Medzou, SNV
Ruský jazyk
Vedúca KR: Mgr. Janka Krokusová, ZŠ Smižany, Komenského ul.
Kontakt :
[email protected]
053/4298856
Členovia KR: Mgr. Valéria Krišandová, ZŠ Lipová, SNV
PaedDr. Milota Čujová, ZŠ Hutnícka, SNV
Občianska výchova
Etická výchova
Vedúca KR:
PaedDr. Helena Boldižárová, ZŠ Smižany, Komenského ul.
Kontakt :
[email protected]
053/4298856
Členovia KR:
Mgr. Katarína Laufová, ZŠ Komens., SNV
Mgr. Gabriela Tancošová, ZŠ Sp. Hrušov
Hudobná výchova
Vedúci KR:
Mgr. Zuzana Hricová, ZŠ Levočská, SNV
Kontakt :
[email protected] 053/4299803
Členovia KR
0907 405 652
Mgr. Iveta Ogurčáková, ZŠ Z. Nejedlého, SNV
Mgr. Martin Sliva, ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV
Telesná výchova, školský šport
Vedúca KR: Mgr. Katarína Ovčiariková, ZŠ Komenského, SNV
Kontakt :
[email protected]
0904677058
Členovia KR: Mgr. Eva Murgáčová, ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV
Mgr. Tomáš Sliva, ZŠ Nad Medzou, SNV
Matematika
Vedúca KR: Mgr. Valéria Mecková, ZŠ Ing. Kožucha, SNV
Kontakt :
[email protected]
053/4426069
Členovia KR: Mgr. Ivona Romanová, ZŠ Komenského, SNV
Mgr. Valéria Orininová, ZŠ Levočsk,á SNV
Fyzika
Vedúca KR: RNDr. Kamila Spustová, ZŠ Lipová ul. SNV
Kontakt :
[email protected]
053/4426241
Členovia KR: RNDr. Marta Mlynarčíková, ZŠ Komenského, SNV
Mgr. Anna Ruttkayová, ZŠ Nad Medzou, SNV
Chémia
Vedúca KR: RNDr. Alica Kačengová, ZŠ Nad Medzou, SNV
Kontakt :
[email protected]
0908311412
Členovia KR: RNDr. Lídia Brázová, ZŠ Sp. Hrušov
Mgr. Beáta Čujová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV
Biológia
Vedúci KR:
Kontakt :
PaedDr. Alena Sanetriková, ZŠ Lipová SNV
[email protected]
053/4426241
Členovia KR: Mgr. Anna Hudáková, ZŠ Komenského Smižany
Ing. Peter Špirka, ZŠ Nad Medzou, SNV
Geografia
Vedúca KR: Mgr. Danica Rimská, ZŠ Ing. Kožucha, SNV
Kontakt :
[email protected]
053/4426069
Členovia KR: PaedDr. Katarína Kilianová, ZŠ Nejedléh,o SNV
Mgr. Zlatuša Habasová, ZŠ Lipová, SNV
Technická výchova
Vedúci KR: Ing. Eva Hovancová, ZŠ Hutnícka, SNV
Kontakt :
[email protected]
053/4182011
Členovia KR: Ing. Alica Keselicová, ZŠ Komenského, Smižany
Mgr. Vratislav Pollák, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV
Informatika
Informatická výchova
Vedúci KR: PaedDr. Júlia Gondová, ZŠ Nad Medzou, SNV
Kontakt:
julia.gondova@centrum.sk 053/4423754
Členovia KR: Mgr. Pavol Malast, ZŠ Levočská SNV
Mgr. Alena Brósková, ZŠ Lipová, SNV
Klub špeciálnych pedagógov
Vedúca KR: Mgr. Zuzana Hronová, ZŠ Hutnícka, SNV
Kontakt :
hronova74@gmail.com
Členovia KR: Mgr. Zuzana Klingová, ZŠ Lipová, SNV
Mgr. Ľudmila Vargová, ZŠ Ing. Kožuch,a SNV
Výtvarná výchova
Vedúca KR: Mgr. Mária Bubeníková, ZŠ Hutnícka, SNV
Kontakt:
bubenikova.uc@ zoznam.sk
0915544844
Členovia KR: Mgr. Iveta Kováčová, ZŠ Levočská, SNV
Mgr. Martin Olejník, ZUŠ Smižany
Dejepis
Vedúca KR: Mgr. Ingrid Macková, ZŠ Lipová, SNV
Kontakt:
ingamackova@szm.sk
053/4462093
Členovia KR: Mgr. Šišková Magdaléna, ZŠ Ing. Kožucha, SNV
Mgr. Betíková Alena, ZŠ Hutnícka, SNV
Slovenský jazyk
Vedúca KR: Mgr. Anna Jahodová, ZŠ Lipová, SNV
Kontakt:
jahodova.a@gmail.com
053/4426241
Členovia KR: Mgr. Janka Bobulová, ZŠ Z. Nejedlého, SNV
PaedDr. Anna Blišťanová, ZŠ Smižany, Komenského
Nemecký jazyk
Vedúca KR: Ing. Miloš Jančura, ZŠ Hutnícka, SNV
Kontakt :
milosjancura@centrum.sk 053/4182010
Členovia KR: Mgr. Dana Muránska, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV
Ing. Darina Novotná, ZŠ Nad Medzou SNV
Anglický jazyk
Vedúca KR: Mgr. Mária Wassermannová, ZŠ Komenského, SNV
Kontakt:
oskar_maria@hotmail.com
053/4421180
Členovia KR: Mgr .Slavomíra Michlíková, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, SNV
Ing. Mária Lacušová, ZŠ Ing. O. Kožucha, SNV
SÚŤAŢE A OLYMPIÁDY
1. Obvodné kolá vedomostných, športových súťaţí a olympiád zabezpečuje CVČ Adam a školy
poverené KŠÚ Košice. Informácie o regionálnych ( obvodných ) súťaţiach sú na webovej stránke
www.cvc.snv.sk
2. KŠÚ v Košiciach organizačne a finančne zabezpečuje krajské a regionálne kolá predmetových
olympiád a postupových súťaţí ţiakov. Informácie sú zverejnené na internetovej stránke
www.ksuke.sk časť Oddelenie odborných a metodických činností - Súťaţe.
3. Informácie o športových súťaţiach v územnej pôsobnosti KŠÚ v Košiciach sú zverejnené na
stránkach : http://www.ksuke.sk/sport1.html , www.sass.sk.
4. Súťaže s celoslovenskou pôsobnosťou sú na www.iuventa.sk.
5. Prihlasovanie škôl do športových súťaţí ţiakov je moţné iba prostredníctvom www.skolskysport.sk.
6. Zoznam súťaţí zabezpečovaných Štátnym inštitútom odborného vzdelávania je zverejnený na
www.siov.sk.
7. Zoznam súťaţí zabezpečovaných Štátnym pedagogickým ústavom je zverejnený na
www.statpedu.sk.
POKYNY A ODPORÚČANIA PRE ŠKOLY A ŠK. ZARIADENIA
1. Do 20.9.2012 zaslať poţadované výkazy podľa POP KŠÚ na KŠÚ v Košiciach, iba zahajovací výkaz
( iné výkazy nie ) na SŠÚ Smiţany.
2. Po zápise do 18.2.2013 školy nahlásia na KŠÚ v Košiciach štatistické údaje o počte zapísaných detí na
adresu miklodova.klaudia@ksuke.sk , 055/7245 448 a na SŠÚ Smiţany.
3. Do 28. 6. 2013 nahlásiť prevádzku materských škôl na RÚVZ Mgr. Tkáčovej Ivete na adresu
sn.hdm@uvzsr.sk , 053/41702 34 a na SŠÚ Smiţany.
4. Vyplnenú osnovu správy o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej, materskej, umeleckej školy za
školský rok 2012-2013 predloţia riaditelia škôl a ŠZ na KŠÚ Košice a SŠÚ Smiţany do piatku 28. júna
2013.
5. Ţiadosti o finančné prostriedky na dopravné predkladá škola zriaďovateľovi . Zriaďovateľ predkladá
poţiadavky škôl na príslušný KŠÚ v termíne do 30. septembra 2012. K ţiadosti je potrebné predloţiť
doklad dopravnej spoločnosti o výške mesačných nákladov na dopravné alebo výšku nákladov na jednu
cestu.
6. Testovanie 9-2013 sa uskutoční 13. marca 2013 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk
a literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 26. marca 2013 (utorok).
7. Školám a školským zariadeniam sa odporúča vyuţívať kniţnično-informačné sluţby
a podujatia kniţníc. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských kniţníc sa odporúča školským
kniţniciam v základných školách zapojiť sa do Súťaţe o najzaujímavejšie podujatie školskej kniţnice.
www.spgk.sk v časti Školské kniţnice
8. V školách a školských zariadeniach pri príleţitosti Svetového dňa výţivy (16. 10.)
a Svetového dňa mlieka (3. 5.) vyhlásiť tematické týţdne zamerané na podporu zvýšenia
spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny.
9. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a ţiakov pri pouţívaní internetu a vyuţívať stránky k
bezpečnému pouţívaniu internetu www.bezpecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk,
www.ovce.sk, www.pomoc.sk.
10. Objednávky učebníc pre školský rok 2012/2013 sa budú realizovať výlučne vyplnením elektronickej
objednávky cez www.edicny-portal.sk. O termínoch začatia a ukončenia objednávacieho konania budú
školy informované prostredníctvom tohto webového sídla.
11. Schválené vzory dokladov o vzdelaní, pedagogickej a ďalšej dokumentácie ministerstvo
zverejňuje na www.debyrokratizacia.sk.
12. V záujme ochrany detí a ţiakov pred šikanovaním je potrebné sledovať webové sídlo
www.prevenciasikanovania.sk.
13. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prevádzkuje centrálny
informačný portál rezortu školstva www.iedu.sk, ktorý poskytuje informácie pre učiteľov, ţiakov,
zamestnancov rezortu školstva a verejnosť.
14. V súvislosti s tvorbou nového informačného systému pre oblasť regionálneho školstva (ďalej len
„RIS-RŠ“) v priebehu školského roku 2012/2013 ministerstvo spustí pilotnú prevádzku registra detí,
ţiakov a poslucháčov a registra zamestnancov rezortu školstva. Register sa bude týkať celej sústavy škôl
a školských zariadení. Školy a školské zariadenia vykazujú údaje do RIS-RŠ v súlade so zákonom č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a zákonom č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o
pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Detailný postup práce s RIS-RŠ určí
ministerstvo a Ústav informácií a prognóz školstva .
ZÁVER
Zamestnanci Spoločného školského úradu v Smiţanoch ţelajú všetkým pedagogickým
i nepedagogickým zamestnancom škôl a ich zriaďovateľom úspešný školský rok 2012/2013.
Príloha 1
Štatút klubovej rady
Čl. 1
Základné ustanovenia
Zriadenie KR
Spoločný školský úrad Smiţany a Školský úrad Sp.N.Ves podľa § 6 ods. 8 písm. d)
zákona NR SR č. 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydávajú Štatút klubovej rady (ďalej len “ KR
“) ako poradného orgánu, ktorý poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám
a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania.
Čl. 2
Poslanie a činnosť KR
KR je odborným poradným orgánom, ktorý vytvára podmienky pre hlbšie
rozanalyzovanie problémov daného predmetu, vytvára podmienky na prezentáciu
získaných informácií z daného predmetu, slúţi na prenos nových informácií získaných
pedagógmi v rámci seminárov,samoštúdia, rôznych odborných podujatí a pod. KR slúţi
ako odborný orgán na posudzovanie ţiackych prác v rámci rôznych regionálnych
súťaţí.
Z poslania KR vyplývajú tieto činnosti:
1) odborné usmerňovanie činnosti metodických zdruţení a predmetových komisií
a)KR je poradným a konzultačným orgánom pre školské úrady uvedené v Čl.1 i pre
učiteľov v príslušnom predmete
2) organizovanie metodických dní
a)KR navrhuje a organizačne zabezpečuje obsahovú náplň metodického dňa a to
vţdy po konzultácii s príslušným odborným zamestnancom školského úradu, ktorý je
zodpovedný za danú oblasť
b)metodické dni sú spravidla dvakrát v školskom roku, organizujú sa
v odpoludňajších hodinách alebo v čase vedľajších prázdnin, výnimočne v čase
školského vyučovania
c) v školskom roku môţe sa organizovať najviac jedno celodenné metodické
podujatie
3) posudzovanie ţiackych prác v rámci súťaţí
Čl. 3
Riadenie a organizačná štruktúra KR
KR je riadená odborným zamestnancom školského úradu.
KR má svojho vedúceho a spravidla 2 členov.
a) vedúceho a spravidla dvoch členov KR si zo svojho radu navrhujú pedagógovia
príslušného predmetu
b)KR zasadá spravidla jedenkrát štvrťročne
c) vedúci KR zodpovedá za prípravu plánu činnosti na príslušný školský rok a to do
konca septembra, za vyhodnotenie plánu činnosti prostredníctvom záverečnej správy
a to do 30.6. kaţdoročne, za činnosť členov svojho predmetového klubu
d) vedúci KR pripravuje podklady a koncept pozvánky na zasadnutia KR a na metodické
stretnutia príslušnému odbornému zamestnancovi školského úradu zodpovednému za
danú oblasť
d) člen KR je nápomocný pri organizačnom zabezpečovaní klubovej činnosti, pri
zabezpečovaní obsahovej náplne metodického podujatia
Čl. 4
Kritéria odmeňovania KR
Odmeňovanie vedúceho KR a jej členov bude závisieť od časového trvania podujatia a
od obsahovej náročnosti .
Podujatie
Podujatie
Podujatie
Podujatie
1 – 2 hodinové
3 hodinové
celodenné
viacdenné
10€
20€
30€
40€
Vedúci KR za administratívny výkon súvisiaci s činnosťou KR, za zodpovednosť za
podujatia a náklady s tým súvisiace budú raz ročne odmeňovaní sumou 30€ .
Čl. 4
Záverečné ustanovenia
1)Vedúci alebo člen KR môţe byť odvolaný ak :
a) sa aktívne nepodieľa na činnosti klubu
b) z vlastného podnetu
c) klub daného predmetu prejaví nespokojnosť s jeho prácou
2) Vedúcemu alebo členovi KR môţe byť odopretá odmena ak :
a)sa na organizovaní činnosti KR nepodieľa
b)riaditeľovi svojej školy a zároveň školskému úradu neodovzdá príslušnú
dokumentáciu z podujatia
3)Dokumentácia KR :
a) plán KR
b) pozvánky na zasadnutie KR a organizovaného podujatia
c) prezenčná listina z KR a organizovaného podujatia
d)stručné zhodnotenie podujatia, jeho význam pre prax
4)Štatút klubovej rady a jeho zmeny schvaľujú školské úrady kaţdoročne po
prerokovaní s riaditeľmi a zriaďovateľmi škôl.
5) Tento štatút nadobúda účinnosť 12. septembra 2012
Príloha 2
SPOLOČNÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD
Smiţany a základné školy v jeho pôsobnosti
HODNOTENIE ŠKÔL
za účasť, dosiahnuté výsledky v športových súťažiach a sprievodných
podujatiach a za organizovanie športových súťaží
pre ţiakov I. stupňa ZŠ
ŠPORTOVÉ SÚŤAŢE A SPRIEVODNÉ PODUJATIA
Členovia športovej komisie:
Mgr. Zuzana Combová, Mgr. Kamila Dluhošová, Mgr. Oľga Liptáková, PaedDr. Imrich
Makara,
Mgr. Katarína Orlovská, Mgr. Roxana Wallachová, PaedDr. Dušan Sliva
Platnosť pre šk. rok 2012/2013
Šport detí a mládeže zohráva v živote mladého človeka veľakrát rozhodujúcu
úlohu. Obdobie tzv. školského veku je pre ďalší fyzický a mentálny vývoj a rozvoj
mladého človeka spravidla rozhodujúcim obdobím. Výchova a vzdelávanie formou
športových aktivít detí a mládeţe je najlepšou prevenciou v boji proti kriminalite, drogám
a protispoločenskému správaniu, pričom škola zohráva veľmi dôležitú úlohu.
Zdravotný stav detí a mládeţe sa zhoršuje, prudko rastie počet detí, ktoré trpia
chorobami svalovej a kostrovej sústavy, zhoršuje sa psychický vývoj detí a mládeţe.
Preto aj „hodnotenie škôl“ má za cieľ napomôcť zlepšiť tento stav a to
hodnotením škôl za aktívny prístup k vytváraniu podmienok a aktívnu účasť na
duševnom a fyzickom rozvíjaní detí a mládeže našich škôl.
Ciele
- cieľavedome vyuţívať šport ako prostriedok na posilnenie úlohy športu pri výchove
a vzdelávaní, ako prostriedku vzájomnej spolupráce a pomoci detí,
- motivácia škôl k vytváraniu podmienok pre športové aktivity – riešiť moţnosti pre
športovanie, zapájanie sa do súťaţí a do organizovania súťaţí a podujatí a pod.,
- zvýšiť význam školského športu pre pohybové aktivity detí a mládeţe,
- zvýšiť počet pravidelne športujúcich detí,
- rozvíjať olympijskú výchovu.
HODNOTENIE ŠKÔL
Hodnotenie škôl Spoločného školského úradu Smiţany (SŠÚ) zahŕňa súťaţe
jednotlivcov a druţstiev základných škôl. Do hodnotenia škôl sa bude započítavať:
A) účasť škôl na športových súťaţiach
B) dosiahnuté výsledky v športových súťaţiach a s nimi súvisiacich sprievodných
podujatí
C) organizovanie športových súťaţí
v týchto troch hlavných oblastiach:
1. Školské športové súťaže organizované SŠÚ
1.1.
spoločná športová olympiáda (OFDMS) (bodovanie podľa prílohy 1 písm.
a) a b)
1.2.
sprievodná výtvarná súťaţ so športovou tematikou (bodovanie podľa
prílohy 1 písm. c)
1.3.
vedomostno-športové preteky (bodovanie podľa prílohy 1 písm. a) a b)
2. Školské športové súťaže organizované školami za účasti škôl SŠÚ
Bodovanie za účasť, výsledky a usporiadanie – viď príloha 1 písm. a) a b) a príloha
2
Povinnosť organizátora ( školy) športovej súťaţe:
Pred súťaţou – organizátor vypracuje propozície ( vzor zaslaný školám). Vypracované
propozície zašle najmenej 7 dní pred súťaţou školám a SŠÚ Smiţany. Zverejní ich na
webovom sídle školy, alebo obce ( zriaďovateľa). Organizačne zabezpečí plynulý priebeh
súťaţe.
Po súťaţi – 3 dni po súťaţi zašle výsledkovú listinu zúčastneným školám a na SŠÚ
Smiţany. Výsledkovú listinu spolu s fotodokumentáciou zverejní na webovom sídle školy,
alebo obce (zriaďovateľa)
3. Školské športové olympiády - OFDMS v školách
Ide o športové súťaţe s cieľom jednoduchými pohybovými aktivitami zapojiť do športovania
všetkých ţiakov školy.
Bodovanie za realizáciu – 5 bodov. Kritéria pre pridelenie bodov: uskutočnenie
otváracieho ceremoniálu, 100% zapojenosť žiakov školy do súťaží resp. organizovania
ŠŠO, propagácia ŠŠO na webovom sídle školy, alebo obce (zriaďovateľa). Zaslanie
organizačného zabezpečenia ŠŠO najmenej 1 deň pred jej uskutočnením SŠÚ
Smižany.
Celkové hodnotenie škôl
Celkové hodnotenie škôl bude pozostávať zo súčtu bodov získaných v uvedených
súťaţiach a súčinu s „veľkostným koeficientom školy“1. Systém bodovania resp.
prideľovanie bodov v jednotlivých aktivitách je uvedený v prílohách.
Tabuľka 1
Koeficienty
počet
žiakov
do 10
11 - 25
26 - 35
36 - 45
46 - 60
61 a viac
1
koeficient
1,2
1,15
1,1
1,07
1,04
1
„Veľkostný koeficient“ zohľadňuje rozdielne počty ţiakov na školách na 1. stupni (tab. 1). Cieľom je čo najviac
zrovnoprávniť kritéria pre hodnotenie škôl a motivovať školy pre aktívne zapájanie sa do športových súťaţí v rámci
SŠÚ.
Príloha 1
Prideľovanie bodov za výsledky a účasť na súťažiach
a) za umiestnenie jednotlivcov resp. druţstiev
body
1. miesto
6
2. miesto
5
3. miesto
4. miesto
4
3
5. miesto
6. miesto
2
1
b) za účasť na športových súťaţiach
škola – 2 body
c) za účasť a umiestnenie v sprievodnej výtvarnej súťaţi;
škola zašle maximálne 5 výtvarných prác – za kaţdú včas zaslanú prácu 1 bod
(maximálne 5 bodov) + za najlepšie 3 práce body navyše: 1. miesto – 3 body, 2.
miesto – 2 body a 3. miesto - 1 bod.
Tabuľka pre vyhodnotenie výtvarnej súťaže
splnenie 5
za
body
prác
umiestnenie
spolu
ŠKOLA
body
body
0
0
0
0
0
0
0
0
Výtvarné práce bude hodnotiť 3-členná komisia.
Príloha 2
Prideľovanie bodov za usporiadanie športových súťaží
Usporiadajúca škola získa za usporiadanie športovej súťaţe 5 bodov pri splnení
podmienky účasti minimálne štyroch škôl zo SŠÚ (usporiadateľ + 3 iné školy)
v športovej súťaţi. Za kaţdú ďalšiu zúčastnenú školu nad stanovený počet účastníkov
zo SŠÚ uvedený vyššie, usporiadajúca škola získava ďalší bod. Ak sa športovej súťaţe
zúčastní niţší počet škôl zo SŠÚ ako je uvedené vyššie, teda menej ako 4 (3+1),
usporiadajúca škola nezíska body.
Porušenie zásad fair play
Škola, ktorá poruší stanovené pravidlá súťaţí a zásady fair play bude vylúčená z účasti
na športových aktivitách organizovanými SŠÚ Smiţany a jednotlivými školami na jeden
šk. rok.
CH
ZŠ S MŠ
D
UMIESTNENIE
UMIESTNENIE
JEDNOTLIVCI
DRUŢSTVO
MIEST
O
MIEST
O
BOD
Y
BOD
Y
BODY
BOD
Y
JEDNOTLIVCI
DRUŢSTVO
MIEST
O
MIEST
O
BOD
Y
BOD
Y
BODY
BOD
Y
JEDNOTLIVCI
DRUŢSTVO
MIEST
O
MIEST
O
BODY
BODY
BODY
BOD
Y
JEDNOTLIVCI
DRUŢSTVO
MIEST
O
MIEST
O
BOD
Y
BOD
Y
BODY
BOD
Y
SÚČET
UMIESTNENIE
USP .
UMIESTNENIE
USP .
...
ÚČ .
FLORBAL
USP .
OFDM SŠÚ
ÚČ .
ŠPORTOVO-VEDOMOSTNÁ SÚŤAŢ
MEDZISÚČET
ŠKOLA
P RÍLOHA 3
USP .
ŠPORT /
AKTIVITA
ÚČ .
ZŠ 1.-4. ROČ .
ÚČASTI NA ŠPORTOVÝCH SÚŤAŢIACH
ÚČ .
T ABUĽKA PRE VYHODNOTENIE UMIESTNENIA A
0
0
ZMIEŠANÉ
0
CH
D
0
0
0
ZMIEŠANÉ
0
CH
D
0
0
0
ZMIEŠANÉ
0
CH
D
0
0
0
ZMIEŠANÉ
0
CH
D
0
0
0
ZMIEŠANÉ
0
CH
D
0
0
0
ZMIEŠANÉ
0
CH
D
0
0
0
ZMIEŠANÉ
0
CH
D
0
0
0
ZMIEŠANÉ
0
0
Download

Spoločný školský úrad v Smižanoch, Námestie M