VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Úrad Košického
samosprávneho kraja
Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Predseda Košického samosprávneho kraja
JUDr. Zdenko Trebuľa
tel.: (+421) 055 726 81 11
fax: (+421) 055 726 81 49
E-mail: [email protected], [email protected]
www.vucke.sk
NÁMESTOVO
ČADCA
KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
BYTČA
PÚCHOV
POVAŽSKÁBYSTRICA
ŽILINA
KEŽMAROK
RUŽOMBEROK
MARTIN
LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
POPRAD
LEVOČA
NOVÉ MESTONAD
VÁHOM
PREŠOV
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
TRENČÍN
MYJAVA
BÁNOVCE NAD
BEBRAVOU
TURČIANSKEPRIEVIDZA TEPLICE
SENICA
PARTIZÁNSKE
PIEŠŤANY
PEZINOK
ROŽŇAVA
SNINA
SOBRANCE
KOŠICE
MICHALOVCE
POLTÁR
BANSKÁ
ŠTIAVNICA
NITRA
HUMENNÉ
VRANOV NAD TOPĽOU
GELNICA
REVÚCA
ZVOLEN
MEDZILABORCE
STROPKOV
DETVA
ŽARNOVICA
ZLATÉMORAVCE
HLOHOVEC
BRATISLAVA SENEC
BREZNO
BANSKÁ
BYSTRICA
ŽIAR NAD HRONOM
TOPOĽČANY
TRNAVA
MALACKY
BARDEJOV
SABINOV
ILAVA
SKALICA
SVIDNÍK
STARÁ ĽUBOVŇA
TVRDOŠÍN
DOLNÝ KUBÍN
TREBIŠOV
RIMAVSKÁ SOBOTA
LUČENEC
KRUPINA
GALANTA
LEVICE
ŠALA
VEĽKÝ KRTÍŠ
NOVÉ ZÁMKY
DUNAJSKÁ STREDA
KOMÁRNO
Košický kraj je počtom obyvateľov druhým a rozlohou štvrtým najväčším krajom
v Slovenskej republiky. Rozprestiera sa na juhovýchode Slovenska a zaberá 13,8 % územia Slovenska. Južná hranica je
súčasne štátnou hranicou s Maďarskom v dĺžke 163,8 km, na východe hraničí s Ukrajinou s dĺžkou hranice 63,4 km.
Košický kraj má rozlohu 6 752 km², žije v ňom 775 509 obyvateľov (k 31. 12. 2008). Stupeň urbanizácie dosahuje 56,5 %,
z toho takmer jedna tretina obyvateľov žije v meste Košice. Najnižší stupeň urbanizácie je v okresoch Košice-okolie (13 %),
Gelnica (21 %) a Sobrance (27 %).
Košický kraj je územie štyroch historických regiónov - Spiš, Gemer, Abov a Zemplín.
Administratívne sa člení na 11 okresov. Štyri okresy (Košice I, II, III, IV) sú v meste Košice, ďalšie okresy sú Gelnica,
Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov a Košice – okolie. V Košickom kraji je spolu 440 obcí, z toho 17
má štatút mesta. Mesto Košice je krajským mestom a má 22 mestských častí. Ďalšími mestami sú Gelnica, Medzev, Moldava
nad Bodvou, Michalovce, Strážske, Veľké Kapušany, Rožňava, Dobšiná, Sobrance, Spišská Nová Ves, Krompachy, Spišské
Vlachy, Trebišov, Čierna nad Tisou, Kráľovský Chlmec a Sečovce.
Košický samosprávny kraj vznikol rozhodnutím Národnej rady SR na základe zákona číslo
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch). Zákon nadobudol účinnosť
vykonaním prvých volieb do orgánov samosprávnych krajov v decembri 2001. Samosprávny kraj je právnickou osobou,
ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom, príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Má
strana 67
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
svoje symboly (erb, vlajka, pečať). Orgánmi samosprávneho kraja sú zastupiteľstvo a predseda. V Košickom kraji občania
v regionálnych voľbách volia v 11 okresoch 57 poslancov na štvorročné obdobie. Poslanci vykonávajú svoj mandát ako
zástupcovia okresu a svojej politickej strany, za ktorú kandidovali.
Košický samosprávny kraj sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby svojich obyvateľov. Pôsobnosť vymedzuje
zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. Kompetencie sa úzko dotýkajú všetkých oblastí života –
hlavne vzdelávania, sociálnych vecí, zdravotníctva, kultúry, dopravy, regionálneho rozvoja.
Ku koncu roka 2010 bol KSK zriaďovateľom 76 stredných škôl (32 stredných odborných škôl, 21 gymnázií, 8 stredných
priemyselných škôl, 5 obchodných akadémií, 4 stredné zdravotnícke školy, 2 hotelové akadémie, 2 umelecké školy, 2
spojené školy). Je zriaďovateľom 14 zariadení poskytujúcich sociálne služby (zariadení pre seniorov, domovov sociálnej
starostlivosti, špecializovaných zariadení, krízových centier) a štyroch nemocníc s poliklinikami (NsP Spišská Nová Ves, a.s.,
NsP sv. Barbory Rožňava, a.s., NsP Štefana Kukuru Michalovce, a.s. a NsP Trebišov, a.s.). V pôsobnosti kraja je 25 kultúrnych
organizácií – múzeí, galérií, kultúrnych a osvetových centier, divadiel, verejných knižníc, hvezdární. Regionálna samospráva
je vlastníkom 1 942 km ciest II. a III. triedy na území Košického kraja, spolufinancuje prímestskú autobusovú dopravu.
KSK plní úlohy súvisiace so zabezpečovaním trvalo udržateľného hospodárskeho, sociálneho a územného rozvoja
samosprávneho kraja. Koordinuje regionálny rozvoj, pripravuje stratégie pre vidiek, je sprostredkovateľským orgánom pre
Regionálny operačný program Európskej únie.
Košický samosprávny vytvára rozmanitý a pozoruhodný celok, plný nádherných kontrastov. Najmohutnejším pohorím
v západnej časti je Slovenské Rudohorie. Srdcom kraja je Košická kotlina, ktorú z východu ohraničujú Slanské vrchy. Za
nimi sa rozprestiera Východoslovenská nížina. Najvyšším bodom kraja je 1 476 m vysoká Stolica v Slovenskom rudohorí,
najnižšie položené miesto je Klin nad Bodrogom s nadmorskou výškou 94 m. Na území kraja sú štyri veľkoplošné chránené
územia. Skvostom medzi nimi je Národný park Slovenský raj s typickými hlbokými tiesňavami, kaňonmi a vodopádmi.
Na juhozápade kraja je najrozsiahlejšie krasové územie Slovenský kras. UNESCO ho vďaka bohatstvu krasových javov
a osobitným druhom flóry a fauny zaradilo do siete medzinárodných biosférických rezervácií. Na severovýchode kraja
pôsobí impozantným dojmom sopečné pohorie Vihorlat. V povodí rieky Latorica možno nájsť unikátne chránené územie
nížinného typu – jedinečný lužný les, ktorý prekrýva mŕtve ramená rieky so vzácnou flórou a faunou.
Najkrajšie perly prírody sa skrývajú pod zemou, v hlbinách Slovenského krasu. Ich jedinečnosť ocenilo aj UNESCO
zaradením do Zoznamu prírodného a kultúrneho dedičstva. Z dvanástich sprístupnených slovenských jaskýň sa ich
v Košickom kraji nachádza päť: Domica, Gombasecká, Ochtinská aragonitová, Jasovská a Dobšinská ľadová jaskyňa. Majú
množstvo primátov. Dobšinská je jedinou európskou ľadovou jaskyňou mimo alpskej oblasti. V roku 1887 bola ako prvá na
svete elektricky osvetlená. Ochtinská je jedinou európskou jaskyňou vyzdobenou aragonitom - bielym druhom vápenca,
ktorý vytvára kríčkovité hniezda. Domica a maďarská Baradla tvorí spolu 21 km systém s podzemnou splavnou riečkou
Styx. Gombasecká jaskyňa sa ako prvá na Slovensku začala používať na speleoterapiu. Podobne sa využíva aj Jasovská
jaskyňa. Zimuje v nej 19 druhov netopierov.
Historické dedičstvo dokumentujú architektonické skvosty, hrady, zámky, kaštiele i celé historické centrá miest.
K európskym unikátom patrí Spišský hrad , ktorý UNESCO zaradilo do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva. Jeden
z najzachovalejších hradov je Krásna Hôrka, skvostom je renesančný kaštieľ v Betliari, ktorý získal cenu Europa Nostra za
pamiatkovú obnovu. Jedným najkrajších barokových komplexov na Slovensku je premonštrátsky kláštor v Jasove. Krásny
barokovo-klasicistický kaštieľ s anglickým parkom možno nájsť v Trebišove,
Michalovce sa pýšia klasicistickým kaštieľom. Atrakciou Zemplína sú drevené kostolíky - najzápadnejší prejav architektúry
východného kresťanstva.
Mimoriadnou koncentráciou vzácnych a zaujímavých stavieb sa pýši metropola kraja - Košice. Najvýznamnejším skvostom
je najvýchodnejšia gotická katedrála v Európe – Dóm svätej Alžbety. Mesto ako prvé v Európe získalo v roku 1369 vlastný
erb od Ľudovíta Veľkého. Na jeseň tu štartujú najstarší európsky a druhý najstarší svetový beh – Medzinárodný maratón
mieru. V Kavečanoch je najväčšia slovenská a rozlohou štvrtá najväčšia zoologická záhrada na svete.
Vzácnosťou Košického kraja je tokajská oblasť, kde sa pestuje a dorába najušľachtilejšia sorta hrozna na Slovensku. Len
na južných svahoch Zemplínskych vrchov sú najvhodnejšie klimatické a pôdne pomery na pestovanie špeciálnych odrôd
hrozna.
Jedinečným dokumentom národa je ľudové umenie v podobe spišského, zemplínskeho, gemerského a abovského folklóru
v krojoch, tancoch, spevoch, slovesnosti, zvykoch. V niektorých regiónoch sa darí udržiavať aj pôvodné remeslá – napr.
tradičné hrnčiarstvo v Pozdišovciach na Zemplíne.
strana 68
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Jediný časopis o ekonomike miest a obcí na Slovensku.
NAJLEPŠIE MÉDIUM
PRE VAŠU CIELENÚ
REKLAMU.
úspora energie • biomasa • verejné
osvetlenie • informačné technológie
• komunikačné technológie • softvérové
riešenia • e-government • bankové produkty
• komunálne dlhopisy • poradenstvo • fondy
EÚ • leasing • poistenie • účtovníctvo • audit
• mestská zeleň • cestné komunikácie • správa
budov • investičná výstavba • rekonštrukcia
budov • zdravotná starostlivosť • školstvo
• turistický ruch • cestovný ruch
• cezhraničná spolupráca
www.komunalnefinancie.sk
Gelnica
Mestský úrad:
Banícke námestie 4
PSČ 056 01
Gelnica
Okres Gelnica
tel.: 053/4814100
fax: 053/4814107
mobil: 0911907731
[email protected]
www.gelnica.sk
primátor:
Anna Nemčíková
Počet obyvateľov: 6492
Rozloha: 5765 ha
Prvá písomná správa: 1264
Helcmanovce
Obecný úrad:
Helcmanovce 161
PSČ 055 63
Helcmanovce
Okres Gelnica
tel.: 053/4799251
fax: 053/4799251
mobil: 0902904880
[email protected]
www.helcmanovce.sk
starosta:
Tibor Theis
Počet obyvateľov: 1495
Rozloha: 1285 ha
Prvá písomná správa: 1297
Henclová
Obecný úrad:
Henclova 50
PSČ 053 33
Nálepkovo
Okres Gelnica
tel.: 053/4494150
fax: 053/4494150
mobil: 091115035
[email protected]
www.obechenclova.sk
starostka:
Lýdia Šomšáková
Počet obyvateľov: 123
Rozloha: 1432 ha
Prvá písomná správa: 1344
strana 69
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Hrišovce
Obecný úrad:
Hrišovce 67
PSČ 053 51
Kluknava
Okres Gelnica
tel.: 053/4473280
fax: 053/4297496
mobil: 0905531397
[email protected]
www.hrisovce.sk
starosta:
Ing. Peter Dzurov
Počet obyvateľov: 306
Rozloha: 795 ha
Prvá písomná správa: 1311
Jaklovce
Obecný úrad:
Nová 464
PSČ 055 61
Jaklovce
Okres Gelnica
tel.: 053/4894216
fax: 053/4894216
mobil:
[email protected]
www.jaklovce.sk
starosta:
JuDr. Pavol Kuspan
Počet obyvateľov: 1945
Rozloha: 1725 ha
Prvá písomná správa: 1282
Kluknava
Obecný úrad:
Kluknava č. 177
PSČ 053 51
Kluknava
Okres Gelnica
tel.: 053/4473209
fax: 053/4473232
mobil: 0903637796
[email protected]
www.kluknava.sk
starosta:
Ing. Štefan Kováč
Počet obyvateľov: 1604
Rozloha: 3356 ha
Prvá písomná správa: 1304
Kojšov
Obecný úrad:
Kojšov 3
PSČ 055 52
Kojšov
Pondelok: 07.30 - 12.00 12.45 - 15.45
Utorok: 07.30 - 12.00 12.45 - 15.45
Streda: 07.30 - 12.00 12.45 - 15.45
Štvrtok: 07.30 - 12.00 12.45 - 15.45
Piatok: 07.30 - 12.00 12.45 - 15.45
Okres Gelnica
tel.: 053/4883216
fax: 053/4883216
mobil: 0905626748
[email protected]
www.kojsov.sk
starosta:
Ing. Anton Bašniar
Počet obyvateľov: 740
Rozloha: 3180 ha
Prvá písomná správa: 1368
Na každý hrnček Vám vytlačíme
erb vašej obce alebo podobne.
CLASIC HRNČEK mix farieb
kód: PDH_0001 Cena: od 0,68 €/ks
Super hrnčeky za super
cenu. Dobrá kvalita za
dobrú cenu a navyše
v mnohých farebných
odtieňoch.
materiál: keramika
farba: zelená , žltá, oranžová, modrá
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky [email protected]
Margecany
Obecný úrad:
Obchodná 7
PSČ 055 01
Margecany
Okres Gelnica
tel.: 053/4894239
fax: 053/4894239
mobil: 0905446656
[email protected]
www.margecany.sk
starosta:
Ing. Igor Petrik
Počet obyvateľov: 1961
Rozloha: 1763 ha
Prvá písomná správa: 1235
Mníšek nad Hnilcom
Obecný úrad:
Mníšek nad Hnilcom 292
PSČ 055 64
Mnišek nad Hnilcom
tel.: 053/4799112
fax: 053/4799112
mobil: 0905475941
[email protected]
www.mnisek.sk
Okres Gelnica
starosta:
Ľudovít Kujnisch
Počet obyvateľov: 1691
Rozloha: 3944 ha
Prvá písomná správa: 1233
Nálepkovo
Obecný úrad:
Stredný Riadok 384/1
PSČ 053 33
Nálepkovo
Okres Gelnica
tel.: 053/4494230
fax: 053/4494128
mobil: 0910903282
[email protected]
www.nalepkovo.sk
starosta:
Dušan Slivka
Počet obyvateľov: 2800
Rozloha: 5565 ha
Prvá písomná správa: 1290
tel.: 053/4182031
fax: 053/4182030
mobil: 0902904170
[email protected]
www.prakovce.sk
starosta:
Miroslav Pisko
Počet obyvateľov: 3415
Rozloha: 3180 ha
Prvá písomná správa: 1368
tel.: 053/4473260
fax: 053/4473260
mobil: 0915405145
[email protected]
www.richnava.sk
starosta:
Vladimír Pokuta
Počet obyvateľov: 2100
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Prakovce
Obecný úrad:
Prakovce 333
PSČ 055 62
Prakovce
Okres Gelnica
Richnava
Obecný úrad:
Richnava 261
PSČ 053 51
Kluknava
strana 70
Okres Gelnica
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Smolnícka Huta
Obecný úrad:
Smolnícka Huta 1
PSČ 055 65
Smolnícka Huta
Okres Gelnica
tel.: 053/4887704
fax: 053/4887704
mobil: 0905856389
[email protected]
www.smolnickahuta.obce.info
starosta:
Ján Grega
Počet obyvateľov: 500
Rozloha: 3733 ha
Prvá písomná správa: 1828
Smolník
Obecný úrad:
Smolník 1
PSČ 055 66
Smolník
Okres Gelnica
tel.: 053/4897116
fax: 053/4897227
mobil: 0905237190
[email protected]
www.smolnik.sk
starosta:
PhDr. Margita Brutovská
Počet obyvateľov: 1152
Rozloha: 6997 ha
Prvá písomná správa: 1255
Stará Voda
Obecný úrad:
Stará Voda 15
PSČ 053 34
Švedlár
Okres Gelnica
tel.: 053/4895231
fax: 053/
mobil: 0903636145
[email protected]
www.obecstara.sk
starosta:
Ján Jarábek
Počet obyvateľov: 230
Rozloha: 328 ha
Prvá písomná správa: 1828
Švedlár
Obecný úrad:
Švedlár 87
PSČ 053 34
Švedlár
Okres Gelnica
tel.: 053/0534172028
fax: 053/0534172015
mobil: 0905718509
[email protected]
www.svedlar.sk
starosta:
Oskár Münnich
Počet obyvateľov: 2028
Rozloha: 8444 ha
Prvá písomná správa: 1243
Úhorná
Obecný úrad:
Úhorná 29
PSČ 055 66
Smolník
Okres Gelnica
tel.: 053/4897203
fax: 053/
mobil: 0908440928
[email protected]
www.uhorna.ocu.sk
starosta:
Roman König
Počet obyvateľov: 163
Rozloha: 882 ha
Prvá písomná správa: 1383
Veľký Folkmár
Obecný úrad:
Veľký Folkmár 334
PSČ 055 51
Veľký Folkmár
Okres Gelnica
tel.: 053/4799285
fax: 053/4799285
mobil: 0915974286
[email protected]
starosta:
Milan Grega
Počet obyvateľov: 911
Rozloha: 2312 ha
Prvá písomná správa: 1336
Závadka
Obecný úrad:
Závadka 192
PSČ 053 33
Nálepkovo
Okres Gelnica
tel.: 053/4494210
fax: 053/4494210
mobil:
[email protected]
starosta:
Vladimír Kišák
Počet obyvateľov: 600
Rozloha: 2234 ha
Prvá písomná správa:
Žakarovce
Obecný úrad:
Žakarovce 335
PSČ 055 71
Žakarovce
Okres Gelnica
tel.: 053/4821401
fax: 053/4821401
mobil: 0902904750
[email protected]
www.zakarovce.sk
starosta:
Mária Falatková
Počet obyvateľov: 769
Rozloha: 628 ha
Prvá písomná správa: 1376
Magistrát mesta Košice
Mestský úrad:
TRIEDA SNP 48/A
PSČ 040 11
Košice
tel.: 055/6419111
fax: 055/
mobil:
[email protected]
www.kosice.sk
primátor:
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH
Počet obyvateľov: 235281
Rozloha: 244 ha
Prvá písomná správa: 1230
tel.: 055/6322475
fax: 055/6333476
mobil: 0911221151
[email protected]
starostka:
Adriana Balogová
Počet obyvateľov: 602
Rozloha: 60 ha
Prvá písomná správa:
Košice - Džungla
Miestny úrad:
Člnkova 27
PSČ 040 01
Košice1
Okres Košice I
strana 71
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Košice - Kavečany
Miestny úrad:
Široká 17/A
PSČ 040 01
Košice
Okres Košice I
tel.: 055/6334100
fax: 055/6334100
mobil: 0907958157
[email protected]
www.kosicekavecany.sk
starosta:
Ing. Ján Kupec
Počet obyvateľov: 1150
Rozloha: 1050 ha
Prvá písomná správa: 1423
Košice - Sever
Miestny úrad:
Festivalové námestie 2
PSČ 040 01
Košice 8
Okres Košice I
tel.: 055/6324767
fax: 055/6338291
mobil:
[email protected]
www.kosicesever.sk
starosta:
Marián Gaj
Počet obyvateľov: 20309
Rozloha: 5466 ha
Prvá písomná správa:
Košice - sídlisko Ťahanovce
Miestny úrad:
Americká trieda 15
PSČ 040 13
Košice
tel.: 055/6360430
fax: 055/6362585
mobil:
[email protected]
www.tahanovce.net
Okres Košice I
starosta:
RNDr. Ing Emil Petrvalský, CSc.
Počet obyvateľov: 23100
Rozloha: 2500 ha
Prvá písomná správa: 1985
Košice - Staré Mesto
Miestny úrad:
Hviezdoslavova 7
PSČ 040 34
Staré Mesto
tel.: 055/6222026
fax: 055/6224287
mobil:
[email protected]
www.kosice-city.sk
Okres Košice I
starosta:
Mgr. Ľubomír Grega
Počet obyvateľov: 21310
Rozloha: 400 ha
Prvá písomná správa: 1290
Košice - Ťahanovce
Miestny úrad:
Ťahanovská 28
PSČ 040 13
Košice 13
Okres Košice I
tel.: 055/6369428
fax: 055/6369428
mobil: 0905364647
[email protected]
www.tahanovce.eu
starosta:
Ing. Jan Nigut
Počet obyvateľov: 2156
Rozloha: 840 ha
Prvá písomná správa: 1264
Košice - Lorinčík - región Abov
Miestny úrad:
Lorinčík 15
PSČ 040 11
Košice II
tel.: 055/7898990
fax: 055/7898990
mobil: 0911216047
[email protected]
Okres Košice II
starosta:
Jozef Hovanec
Počet obyvateľov: 420
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Košice - Luník IX
Miestny úrad:
Krčméryho 2
PSČ 040 11
Košice II
Okres Košice II
tel.: 055/6435252
fax: 055/6435252
mobil:
[email protected]
starosta:
Dionýz Slepčík
Počet obyvateľov: 5835
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Košice - Myslava
Miestny úrad:
Pod horou 22
PSČ 040 16
Myslava
Okres Košice II
tel.: 055/6853112
fax: 055/7897971
mobil: 0905338660
[email protected]
www.myslava.eu
starosta:
JUDr. Ján Gabštúr
Počet obyvateľov: 1991
Rozloha: 7062 ha
Prvá písomná správa: 1382
tel.: 055/6229664
fax: 055/
mobil: 0918461790
[email protected]
http://www.mcperes.sk
starosta:
Ing. Jozef Karabin
Počet obyvateľov: 1224
Rozloha: 136 ha
Prvá písomná správa: 1937
tel.: 055/6845106
fax: 055/6845106
mobil:
[email protected]
www.polov.sk
starosta:
Mgr.Mária Birošová
Počet obyvateľov: 1100
Rozloha: 1218 ha
Prvá písomná správa: 1248
Košice - Pereš
Miestny úrad:
krompašská 54 14
PSČ 041 1
Košice 11
Okres Košice II
Košice - Poľov
Miestny úrad:
Dolina 2
PSČ 040 15
Košice-Šaca
strana 72
Pondelok: 8.00-16.00
Utorok: 8.00-12.00
Streda: 8.00-17.00
Štvrtok: nestránkový
Piatok: 8.00-12.00
Okres Košice II
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Košice - Sídlisko KVP
Miestny úrad:
Trieda KVP 1
PSČ 040 23
Košice 23
tel.: 055/7890611
fax: 055/6430256
mobil: 0917732975
[email protected]
www.mckvp.sk
Okres Košice II
starostka:
Ing. Bc. Iveta Kijevská
Počet obyvateľov: 27000
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Košice - Šaca
Miestny úrad:
Železiarenská 9
PSČ 040 15
Košice - Šaca
Okres Košice II
tel.: 055/7260811
fax: 055/6842535
mobil: 0903907881
[email protected]
www.saca.sk
starosta:
Rudolf Reštei
Počet obyvateľov: 5148
Rozloha: 4010 ha
Prvá písomná správa: 1275
Košice - západ
Miestny úrad:
Trieda SNP 39
PSČ 040 11
Košice 11
Okres Košice II
tel.: 055/7883200
fax: 055/7883209
mobil:
[email protected]
www.kosicezapad.sk
starosta:
RNDr. Rudolf Bauer
Počet obyvateľov: 41000
Rozloha: 550 ha
Prvá písomná správa: 1230
Košice - Dargovských Hrdinov
Miestny úrad:
Dvorkinova 7
PSČ 040 22
Košice
tel.: 055/6717833
fax: 055/7998742
mobil:
[email protected]
www.kosice-dh.sk
Okres Košice III
starosta:
Mgr. Jozef Andrejčák
Počet obyvateľov: 28000
Rozloha: 1609 ha
Prvá písomná správa: 1975
Košice - Košická Nová Ves
Miestny úrad:
Mliečna 1
PSČ 040 14
Košice - Košická Nová Ves
tel.: 055/6713974
fax: 055/6713974
mobil: 0918630122
[email protected]
www.kosickanovaves.sk
Okres Košice III
starosta:
Ing.Dušan Petrenka
Počet obyvateľov: 680
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Košice - Barca
Miestny úrad:
Abovská 32
PSČ 040 17
Košice - Barca
Okres Košice IV
tel.: 055/7062411
fax: 055/7262438
mobil: 0907941945
[email protected]
www.barca.sk
starosta:
František Krištof
Počet obyvateľov: 3233
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1215
Košice - Juh
Miestny úrad:
Smetanova 4
PSČ 040 79
Košice
Okres Košice IV
tel.: 055/7208011
fax: 055/6250675
mobil:
[email protected]
www.kosicejuh.sk
starosta:
JUDr. Jaroslav Hlinka
Počet obyvateľov: 23841
Rozloha: 1035 ha
Prvá písomná správa:
Košice - Krásna
Miestny úrad:
Opátska 18
PSČ 040 18
Košice - Krásna
Okres Košice IV
tel.: 055/6852128
fax: 055/6852874
mobil:
[email protected]
www.kosicekrasna.sk
starosta:
Ing. Vladimír Saxa
Počet obyvateľov: 4121
Rozloha: 887 ha
Prvá písomná správa: 1143
Košice - Nad jazerom
Miestny úrad:
Poludníková 7
PSČ 040 12
Košice
Okres Košice IV
tel.: 055/3027711
fax: 055/6741690
mobil: 0915955285
[email protected]
www.jazerokosice.sk
starosta:
MVDr. Anna Jenčová
Počet obyvateľov: 25132
Rozloha: 366 ha
Prvá písomná správa: 1275
tel.: 055/6768007
fax: 055/
mobil: 0907995912
[email protected]
www.sebastovce.sk
starostka:
Monika Puzderová
Počet obyvateľov: 676
Rozloha: 437 ha
Prvá písomná správa: 1248
Košice - Šebastovce
Miestny úrad:
Podbeľová 1
PSČ 040 17
Košice-Barca
Pondelok: 07.30 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 07.30 - 12.00 13.00 - 17.00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07.30 - 12.00
Okres Košice IV
strana 73
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Košice - Vyšné Opátske
Miestny úrad:
Nižná úvrať 25
PSČ 040 01
Košice 1
tel.: 055/6763136
fax: 055/6763136
mobil: 0904218936
[email protected]
www.vysneopacke.sk
Okres Košice IV
starosta:
Ing. Miloš Beca
Počet obyvateľov: 1604
Rozloha: 430 ha
Prvá písomná správa: 1344
Bačkovík
Obecný úrad:
Bačkovík 41
PSČ 044 45
Bidovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6964206
fax: 055/6964206
mobil: 0908096671
[email protected]
www.backovik.ou.sk
starosta:
Ing. Ľuboš Zuskár
Počet obyvateľov: 456
Rozloha: 418 ha
Prvá písomná správa: 14
Baška
Obecný úrad:
Baška 71
PSČ 044 20
Malá Ida
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6853116
fax: 055/7894857
mobil:
[email protected]
www.baska-obec.sk
starosta:
Ján Serbin
Počet obyvateľov: 320
Rozloha: 4502 ha
Prvá písomná správa: 1247
Belža
Obecný úrad:
Belža 80
PSČ 044 58
Seňa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/055 6962874
fax: 055/
mobil: 0918 402818
[email protected]
starostka:
Andrea Prekopová
Počet obyvateľov: 366
Rozloha: 549 ha
Prvá písomná správa: 1232
Beniakovce
Obecný úrad:
Beniakovce 44
PSČ 044 42
Rozhanovce
PSČ 044 45
Bidovce
tel.: 055/6950183
fax: 055/7298204
mobil: 0917809464
[email protected]
www.obecbeniakovce.sk
starosta:
Ing. Miroslav Halás
Počet obyvateľov: 568
Rozloha: 386 ha
Prvá písomná správa: 1314
PSČ 044 16
Blažice
tel.: 055/6965512
fax: 055/7296728
mobil: 0903704996
[email protected]
starosta:
Viliam Bačo
Počet obyvateľov: 1157
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Okres Košice-okolie
tel.: 055/694 11 06
fax: 055/
mobil: 0910 976 131
[email protected]
http://www.blazice.ocu.sk
starosta:
Juraj Gmitro
Počet obyvateľov: 566
Rozloha: 350 ha
Prvá písomná správa: 1245
Bočiar
Obecný úrad:
Bočiar 23
PSČ 044 57
Haniska
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6930298
fax: 055/6930298
mobil: 0908976048
[email protected]
starosta:
Elena Szabóová
Počet obyvateľov: 230
Rozloha: 47 ha
Prvá písomná správa: 1249
tel.: 055/7294405
fax: 055/7294405
mobil: 0905911306
[email protected]
starosta:
Marta Gamrátová
Počet obyvateľov: 973
Rozloha: 590 ha
Prvá písomná správa: 1229
tel.: 055/6990301
fax: 055/6990301
mobil: 0905794704
[email protected]
starosta:
František Hlavatý
Počet obyvateľov: 670
Rozloha: 700 ha
Prvá písomná správa: 1289
Bohdanovce
Obecný úrad:
Bohdanovce 142
PSČ 044 16
Bohdanovce
Okres Košice-okolie
Boliarov
Obecný úrad:
Boliarov 25
PSČ 044 47
Kecerovce
strana 74
Pondelok: 8:00 - 16:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 18:00
Štvrtok: 8:00 - 16:00
Piatok: 8:00 - 12:00
Okres Košice-okolie
Blažice
Obecný úrad:
Blažice 53
Pondelok: 8,30-16
Utorok: 8,30-16
Streda: 8,30-17,30
Štvrtok: 8,30-16
Piatok: 8,30-14,30
Okres Košice-okolie
Bidovce
Obecný úrad:
Bidovce
Pondelok: 8:00-15:30
Utorok: 8:00-15:30
Streda: 8:00-15:30
Štvrtok: 8:00-15:30
Piatok: 8:00-15:30
Pondelok: 8:00-12:00 13:00-16:00
Streda: 8:00-12:00 13:00-18:00
Piatok: 8:00-13:00
Okres Košice-okolie
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Budimír
Obecný úrad:
Budimír 19
PSČ 044 43
Budimír
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6958189
fax: 055/
mobil: 0908182239
[email protected]
www.budimir.ocu.sk
starosta:
Mgr.Vojtech Staňo
Počet obyvateľov: 920
Rozloha: 520 ha
Prvá písomná správa: 13
Pondelok: 8:00-12:00 13:00-16:00
Utorok: 8:00-12:00 13:00-16:00
Streda: 8:00-12:00 13:00-17:00
Štvrtok: 8:00-12:00 13:00-16:00
Piatok: 8:00-12:00 13:00-15:00
Bukovec
Obecný úrad:
Bukovec 83
PSČ 044 20
Malá Ida
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6853232
fax: 055/6853232
mobil: 0907590056
[email protected]
http://www.bukovec.sk
starosta:
Ing.Juraj Petrov
Počet obyvateľov: 723
Rozloha: 1082 ha
Prvá písomná správa: 1346
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky [email protected]
GUĽÔČKOVÉ PERO Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA EKO
Na každé pero si môžete nechať vytlačiť názov obce alebo podobne.
kód: IT3892_13
Cena: od 0,11 €/ks
Bunetice - región Kecerovský
Obecný úrad:
Bunetice 5
PSČ 044 47
Kecerovce
tel.: 055/6990102
fax: 055/
mobil:
[email protected]
Okres Košice-okolie
starosta:
Peter Taiš
Počet obyvateľov: 103
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1413
Buzica
Obecný úrad:
Buzica 130
PSČ 044 73
Buzica
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4665117
fax: 055/4665101
mobil: 0905757307
[email protected]
starosta:
Jozef Mohňanský
Počet obyvateľov: 1172
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1138
Cestice
Obecný úrad:
Cestice 89
PSČ 044 71
Čečejovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4648207
fax: 055/4648207
mobil: 0905680773
[email protected]
www.cestice.com
starosta:
Ing. Róbert Grešo
Počet obyvateľov: 796
Rozloha: 1302 ha
Prvá písomná správa: 1317
Čakanovce
Obecný úrad:
Čakanovce 79
PSČ 044 45
Bidovce
PSČ 044 14
Čaňa
tel.: 055/6965631
fax: 055/
mobil:
[email protected]
www.cakanovce.eu
starosta:
Emil Imro
Počet obyvateľov: 550
Rozloha: 961 ha
Prvá písomná správa:
PSČ 044 71
Čečejovce
tel.: 055/6999206
fax: 055/6999580
mobil:
[email protected]
www.obeccana.sk
starosta:
Michal Rečka
Počet obyvateľov: 5016
Rozloha: 1156 ha
Prvá písomná správa: 1164
tel.: 055/4649201
fax: 055/4649201
mobil:
[email protected]
www.cecejovce.sk
starosta:
Ing. Július Pelegrin
Počet obyvateľov: 2023
Rozloha: 2400 ha
Prvá písomná správa: 1317
tel.: 055/6990431
fax: 055/6990431
mobil: 0902171622
[email protected]
starosta:
Franjo Houdek
Počet obyvateľov: 370
Rozloha: 747 ha
Prvá písomná správa: 1299
PSČ 044 47
Čižatice
Pondelok: 7:30-12:00 13:00-15:30
Utorok: 7:30-12:00 13:00-15:30
Streda: 7:30-12:00 13:00-18:00
Štvrtok: 7:30-12:00 13:00-15:30
Piatok: 7:30-12:00
Okres Košice-okolie
Čižatice
Obecný úrad:
Čižatice 65
Pondelok: 8:00-16:00
Utorok: 8:00-16:00
Streda: 8:00-16:00
Štvrtok: 8:00-16:00
Piatok: 8:00-16:00
Okres Košice-okolie
Čečejovce
Obecný úrad:
Buzická 55
Pondelok: 8:00-17:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-17:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-12:00
Okres Košice-okolie
Čaňa
Obecný úrad:
Osloboditeľov 22
Guľôčkové pero vyrobené
z bieleho recyklovaného
papiera s čiernou náplňou.
Ideálne pre zelenú„eko“
komunikáciu. Farba: béžová
Pondelok: 7:30-12:00 13:00-15:30
Utorok: 7:30-12:00 13:00-15:30
Streda: 7:30-12:00 13:00-16:00
Piatok: 7:30-12:00 13:00-15:00
Okres Košice-okolie
strana 75
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Debraď
Obecný úrad:
Debraď 147
PSČ 045 01
Moldava
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4664426
fax: 055/4664426
mobil:
[email protected]
www.debrad.sk
starostka:
Mgr. Adriana Pappová
Počet obyvateľov: 391
Rozloha: 2230 ha
Prvá písomná správa: 1255
Drienovec
Obecný úrad:
Drienovec 368
PSČ 044 01
Drienovec
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4602202
fax: 055/4899356
mobil: 0902898806
[email protected]
www.drienovec.sk
starosta:
Ing.Tibor Kočiš
Počet obyvateľov: 1800
Rozloha: 2807 ha
Prvá písomná správa: 1241
Družstevná pri Hornáde
Obecný úrad:
Hlavná 38
PSČ 044 31
Družstevná pri Hornáde
tel.: 055/6981202
fax: 055/6981202
mobil: 0911868261
[email protected]
www.druzstevna.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
Andrej Sabol
Počet obyvateľov: 2370
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1423
Ďurďošík
Obecný úrad:
Ďurďošík 13
PSČ 044 45
Bidovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6965215
fax: 055/6965215
mobil: 0911137167
[email protected]
starostka:
Iveta Hadašová
Počet obyvateľov: 351
Rozloha: 439 ha
Prvá písomná správa: 1330
Ďurkov
Obecný úrad:
Ďurkov 274
PSČ 044 19
Ruskov
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6965554
fax: 055/7296729
mobil:
[email protected]
www.durkov.sk
starosta:
Ondrej Valik
Počet obyvateľov: 1594
Rozloha: 900 ha
Prvá písomná správa: 1272
Dvorníky - Včeláre
Obecný úrad:
Dvorníky - Včeláre 4
PSČ 044 02
Turňa nad Bodvou
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4662405
fax: 055/4662405
mobil: 0910871311
[email protected]
http://www.dvornikyvcelare.ocu.sk
starosta:
Alexander Miliczky
Počet obyvateľov: 430
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná správa: 1314
Geča
Obecný úrad:
Kostolná 382/8
PSČ 044 10
Geča
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6999821
fax: 055/7294266
mobil: 0905403352
[email protected]
www.geca.sk
starostka:
Monika Bérešová
Počet obyvateľov: 1560
Rozloha: 548 ha
Prvá písomná správa: 1255
Gyňov
Obecný úrad:
Čanianská 3
PSČ 044 14
Čaňa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6999119
fax: 055/6999243
mobil: 0911705776
[email protected]
www.gynov.ocu.sk
starosta:
Denisa Vargová
Počet obyvateľov: 580
Rozloha: 538 ha
Prvá písomná správa: 1255
tel.: 055/4662525
fax: 055/4662525
mobil:
[email protected]
http://hacava.obceinfo.sk/
starosta:
Peter Gábor
Počet obyvateľov: 212
Rozloha: 3692 ha
Prvá písomná správa: 1435
tel.: 055/4662528
fax: 055/
mobil:
[email protected]
www.haj.altway.sk
starosta:
Irena Gajdošová
Počet obyvateľov: 280
Rozloha: 2136 ha
Prvá písomná správa: 1340
Hačava
Obecný úrad:
Hačava 47
PSČ 044 02
Turňa nad Bodvou
Okres Košice-okolie
Háj
Obecný úrad:
Háj 112
PSČ 044 02
Turňa nad Bodvou
strana 76
Okres Košice-okolie
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Haniska
Obecný úrad:
Haniska 248
PSČ 044 57
Haniska
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6930125
fax: 055/6930104
mobil: 0918372903
[email protected]
www.haniska-ke.sk
starosta:
Ing. Miloš Barcal
Počet obyvateľov: 1361
Rozloha: 1729 ha
Prvá písomná správa: 1267
Herľany
Obecný úrad:
Herľany 54
PSČ 044 45
Herľany
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6964122
fax: 055/6964122
mobil: 0902838279
[email protected]
www.herlany.sk
starostka:
Jana Tóthová
Počet obyvateľov: 290
Rozloha: 990 ha
Prvá písomná správa: 1487
Hodkovce
Obecný úrad:
Hodkovce 2
PSČ 044 21
Ševša
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6970178
fax: 055/6970178
mobil: 0915964665
[email protected]
starosta:
Mária Potočňáková
Počet obyvateľov: 272
Rozloha: 765 ha
Prvá písomná správa: 1427
Hosťovce - región ZMOS - Údolie Bodvy
Obecný úrad:
Hosťovce 101
PSČ 044 02
Turňa
tel.: 055/4662369
fax: 055/4662369
mobil:
[email protected]
www.hostovce.ou.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
Tibor Béreš
Počet obyvateľov: 182
Rozloha: 450 ha
Prvá písomná správa: 1263
Hrašovík
Obecný úrad:
Hrašovík 36
PSČ 044 42
Rozhanovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6950741
fax: 055/6950741
mobil: 0918633177
[email protected]
www.hrasovik.sk
starosta:
Renata Demková
Počet obyvateľov: 269
Rozloha: 204 ha
Prvá písomná správa: 1270
Hýľov
Obecný úrad:
Hýľov 21
PSČ 044 12
Nižný Klátov
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6967194
fax: 055/6967194
mobil: 0918656974
[email protected]
www.hylov.ocu.sk
starosta:
Stanislav Bernát
Počet obyvateľov: 461
Rozloha: 2388 ha
Prvá písomná správa: 1318
Chorváty
Obecný úrad:
Chorváty 57
PSČ 044 02
Turňa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4662818
fax: 055/
mobil: 0903625090
[email protected]
starosta:
Karol Köteles
Počet obyvateľov: 112
Rozloha: 352 ha
Prvá písomná správa: 1247
Chrastné
Obecný úrad:
Chrastné 86
PSČ 044 44
Kráľovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6950251
fax: 055/6950251
mobil:
[email protected]
www.chrastne.ocu.sk
starosta:
Ján Pekľanský
Počet obyvateľov: 400
Rozloha: 473 ha
Prvá písomná správa: 1357
tel.: 055/4647201
fax: 055/4647201
mobil: 0915924897
[email protected]
www.janik.ocu.sk
starosta:
Július Begala
Počet obyvateľov: 560
Rozloha: 1600 ha
Prvá písomná správa: 1285
tel.: 055/4664106
fax: 055/4668214
mobil: 0905519020
[email protected]
www.jasov.sk
starosta:
Ing. Gabriel Nagy
Počet obyvateľov: 2913
Rozloha: 3535 ha
Prvá písomná správa: 1243
Janík
Obecný úrad:
Janík 135
PSČ 044 05
Janík
Okres Košice-okolie
Jasov
Obecný úrad:
Jasov 259
PSČ 044 23
Jasov
Pondelok: 13:00-17:00
Streda: 13:00-17:00
Piatok: 8:00-12:00
Okres Košice-okolie
strana 77
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Kalša
Obecný úrad:
Kalša 128
PSČ 044 18
Kalša
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6966878
fax: 055/
mobil: 0905986182
[email protected]
www.kalsa.sk
starosta:
Bc.Gabriela Ivaňaková
Počet obyvateľov: 693
Rozloha: 462 ha
Prvá písomná správa: 1270
Kecerovce
Obecný úrad:
Kecerovce 92
PSČ 044 47
Kecerovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6990239
fax: 055/6990239
mobil: 0917873432
[email protected]
www.obeckecerovce.sk
starosta:
Miroslav Galas-Zaufal
Počet obyvateľov: 2600
Rozloha: 1380 ha
Prvá písomná správa: 1229
Kecerovský Lipovec
Obecný úrad:
Kecerovský Lipovec 56
PSČ 044 47
Kecerovce
tel.: 055/6990143
fax: 055/
mobil: 0903232882
[email protected]
www.kecrovskylipovec.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
Emil Ondrik
Počet obyvateľov: 116
Rozloha: 1100 ha
Prvá písomná správa: 1229
Kechnec - región Železiar
Obecný úrad:
Kechnec 19
PSČ 044 58
Seňa
tel.: 055/7282512
fax: 055/7282513
mobil:
[email protected]
www.kechnec.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
JUDr.Ing. Jozef Konkoly
Počet obyvateľov: 1010
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1220
Kokšov - Bakša
Obecný úrad:
Kokšov - Bakša 178
PSČ 044 13
Valaliky
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6999892
fax: 055/6999892
mobil: 0903910138
[email protected]
www.koksovbaksa.sk
starosta:
Cyril Hudák
Počet obyvateľov: 1089
Rozloha: 365 ha
Prvá písomná správa: 1302
Komárovce - región ZMOS - Údolie Bodvy
Obecný úrad:
Komárovce 22
PSČ 044 55
Komárovce
tel.: /
fax: /
mobil: 0911498991
[email protected]
www.komarovce.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
Marián Bužický
Počet obyvateľov: 400
Rozloha: 847 ha
Prvá písomná správa: 1402
Kostoľany nad Hornádom
Obecný úrad:
Košická 34
PSČ 044 31
Družstevná pri Hornáde
tel.: 055/6981052
fax: 055/6981052
mobil:
[email protected]
www.kostolany.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
Vladimír Redaj
Počet obyvateľov: 1171
Rozloha: 690 ha
Prvá písomná správa: 1423
GUĽÔČKOVÉ PERO S GUMOVÝM UCHOPENÍM
kód: KC4181_25 Cena: od 0,10 €/ks
Na každé pero si môžete nechať
vytlačiť názov obce alebo podobne.
Farba: transparentná červená
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky [email protected]
Košická Belá
Obecný úrad:
Košická Belá 54
PSČ 044 65
Košická Belá
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6961110
fax: 055/6961110
mobil:
[email protected]
starosta:
Ing.František Koľvek
Počet obyvateľov: 976
Rozloha: 3929 ha
Prvá písomná správa: 1397
tel.: 055/6854184
fax: 055/
mobil: 0911754014
[email protected]
www.kosickapolianka.sk
starosta:
František Smrčo
Počet obyvateľov: 940
Rozloha: 836 ha
Prvá písomná správa: 1335
Košická Polianka
Obecný úrad:
Košická Polianka 122
PSČ 044 41
Sady nad Torysou
strana 78
Okres Košice-okolie
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Košické Oľšany
Obecný úrad:
Košické Oľšany 118
PSČ 044 42
Rozanovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6950230
fax: 055/7290141
mobil:
[email protected]
www.kosickeolsany.sk
starosta:
Slavomír Horváth
Počet obyvateľov: 1174
Rozloha: 861 ha
Prvá písomná správa: 1288
Košický Klečenov
Obecný úrad:
Košický Klečenov 9
PSČ 044 45
Bidovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6965269
fax: 055/6965269
mobil: 0915914477
[email protected]
www.kosickyklecenov.ocu.sk
starosta:
Gabriela Uchaľová
Počet obyvateľov: 286
Rozloha: 1340 ha
Prvá písomná správa: 1384
Kráľovce
Obecný úrad:
Kráľovce 196
PSČ 044 44
Kráľovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6958102
fax: 055/7290555
mobil: 0902052692
[email protected]
www.kralovce.sk
starosta:
Radoslav Šimko
Počet obyvateľov: 1085
Rozloha: 646 ha
Prvá písomná správa: 1260
Kysak
Obecný úrad:
Kysak 146
PSČ 044 81
Kysak
Okres Košice-okolie
tel.: 055/7290591
fax: 055/6991422
mobil: 0905837036
[email protected]
www.kysak.sk
starosta:
Ing.Ľubomír Krajňák
Počet obyvateľov: 1386
Rozloha: 10 ha
Prvá písomná správa: 1335
Malá Ida
Obecný úrad:
Hlavná 11
PSČ 044 20
Malá Ida
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6970112
fax: 055/6970110
mobil: 0905479865
[email protected]
www.malaida.ocu.sk
starosta:
Ján Buranovský
Počet obyvateľov: 1249
Rozloha: 1020 ha
Prvá písomná správa: 1280
Malá Lodina
Obecný úrad:
Malá Lodina 3
PSČ 044 81
Kysak
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6991197
fax: 055/7293136
mobil:
malalodina@post.sk
starosta:
Adriána Fečková
Počet obyvateľov: 197
Rozloha: 3857 ha
Prvá písomná správa: 1386
Medzev
Mestský úrad:
Štóska 6
PSČ 044 25
Medzev
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4663105
fax: 055/4663295
mobil: 0903902657
mesto@medzev.sk
www.medzev.sk
primátor:
JUDr.Valéria Flachbartová
Počet obyvateľov: 3776
Rozloha: 3188 ha
Prvá písomná správa: 1359
Milhosť
Obecný úrad:
Milhosť 6
PSČ 044 58
Seňa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6962794
fax: 055/6962794
mobil:
obec.milhost@stonline.sk
www.milhost.sk
starosta:
Vojtech Gálffy
Počet obyvateľov: 370
Rozloha: 778 ha
Prvá písomná správa: 1220
tel.: 055/4602026
fax: 055/4602026
mobil: 0915974114
obecmokrance@stonline.sk
www.mokrance.sk
starosta:
Mária Lacková
Počet obyvateľov: 1355
Rozloha: 2341 ha
Prvá písomná správa: 1217
Mokrance
Obecný úrad:
Mokrance 38
PSČ 045 01
Moldava
Okres Košice-okolie
Moldava nad Bodvou
Mestský úrad:
Školská 2
PSČ 045 52
Moldava nad Bodvou
tel.: 055/4880211
fax: 055/4603221
mobil:
msu@moldava.sk
www.moldava.sk
Okres Košice-okolie
primátor:
Ing.István Zachariaš
Počet obyvateľov: 10230
Rozloha: 1977 ha
Prvá písomná správa: 1150
strana 79
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Mudrovce
Obecný úrad:
Mudrovce 28
PSČ 044 47
Mudrovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6990305
fax: 055/6990305
mobil: 0911661786
obecmudrovce@gmail.com
starosta:
Iveta Horvatová
Počet obyvateľov: 70
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Nižná Hutka
Obecný úrad:
Ortašská 85
PSČ 040 18
Košice
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6852304
fax: 055/7289553
mobil: 0903553735
obecniznahutka@netkosice.sk
www.niznahutka.ocu.sk
starosta:
Mária Szászfaiová
Počet obyvateľov: 508
Rozloha: 435 ha
Prvá písomná správa: 1293
Nižná Kamenica
Obecný úrad:
Nižná Kamenica 60
PSČ 044 45
Bidovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6965523
fax: 055/
mobil:
obecniznakamenica@netkosice.sk
www.niznakamenica.sk
starosta:
Ing.Jana Hruščáková
Počet obyvateľov: 516
Rozloha: 1300 ha
Prvá písomná správa: 1347
Nižná Myšľa
Obecný úrad:
Obchodná 104
PSČ 044 15
Nižná Myšľa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6980124
fax: 055/7296598
mobil:
obecniznamysla@netkosice.sk
www.niznamysla.sk
starosta:
Ľudovít Grega
Počet obyvateľov: 1406
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1270
Nižný Čaj
Obecný úrad:
Nižný Čaj 22
PSČ 044 16
Bohdanovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6941186
fax: 055/6941186
mobil:
niznycaj@netkosice.sk
www.niznycaj.ocu.sk
starosta:
Ing.Milan Česlák
Počet obyvateľov: 280
Rozloha: 294 ha
Prvá písomná správa: 1335
Nižný Klátov
Obecný úrad:
Hlavná 1/1
PSČ 044 12
Nižný Klátov
Okres Košice-okolie
tel.: 055/7296034
fax: 055/7296035
mobil: 0903957142
obec.n.klatov@netkosice.sk
www.niznyklatov.sk
starosta:
Marcela Jokelová
Počet obyvateľov: 688
Rozloha: 596 ha
Prvá písomná správa: 1317
Nižný Lánec
Obecný úrad:
Nižný Lánec 54
PSČ 044 73
Buzica
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4665177
fax: 055/4898131
mobil: 0907919985
obecniznylanec@centrum.sk
www.niznylanec.ocu.sk
starosta:
Michal Hangácsi
Počet obyvateľov: 422
Rozloha: 410 ha
Prvá písomná správa: 1267
Nová Polhora
Obecný úrad:
Nová Polhora 94
PSČ 044 44
Kráľovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6958348
fax: 055/6958348
mobil: 0911567837
obecnovapolhora@netkosice.sk
www.novapolhora.ocu.sk
starosta:
Antón Šimčák
Počet obyvateľov: 426
Rozloha: 391 ha
Prvá písomná správa: 1951
tel.: 055/4664324
fax: 055/4664324
mobil: 0905791939
novacanyocu@eposta.sk
www.novacany.ou.sk
starostka:
Darina Gamráthová
Počet obyvateľov: 683
Rozloha: 1720 ha
Prvá písomná správa: 1323
tel.: 055/6968180
fax: 055/6968180
mobil:
obecnovysalas@gmail.com
www.novysalas.ocu.sk
starosta:
Milan Hudák
Počet obyvateľov: 208
Rozloha: 1103 ha
Prvá písomná správa: 1330
Nováčany
Obecný úrad:
Nováčany 144
PSČ 044 21
Košice-okolie
Okres Košice-okolie
Nový Salaš
Obecný úrad:
Nový Salaš 75
PSČ 044 17
Slanec
strana 80
Okres Košice-okolie
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Obišovce
Obecný úrad:
Obišovce 133
PSČ 044 81
Kisak
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6991312
fax: 055/7296709
mobil: 0905793742
obisovce@slovanet.sk
www.obisovce.sk
starosta:
Peter Kišiday
Počet obyvateľov: 394
Rozloha: 960 ha
Prvá písomná správa: 1289
Olšovany
Obecný úrad:
Olšovany 35
PSČ 044 19
Ruskov
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6965724
fax: 055/
mobil: 0911216087
obecolsovany@netkosice.sk
www.
starosta:
František Marcin
Počet obyvateľov: 560
Rozloha: 997 ha
Prvá písomná správa: 1272
Opátka
Obecný úrad:
Opátka 17
PSČ 044 65
Košická Belá
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6961100
fax: 055/6961100
mobil:
obecopatka@gmail.com
starosta:
Ján Popier
Počet obyvateľov: 93
Rozloha: 1390 ha
Prvá písomná správa: 1773
Opiná
Obecný úrad:
Opiná 54
PSČ 044 47
Kecerovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6990246
fax: 055/
mobil: 0907277084
obecopina@centrum.sk
starosta:
Imrich Taiš
Počet obyvateľov: 199
Rozloha: 1195 ha
Prvá písomná správa: 1229
Paňovce
Obecný úrad:
Paňovce 95
PSČ 044 71
Čečejovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4649325
fax: 055/4649325
mobil: 0904126181
obecpanovce@kid.sk
www.panovce.ocu.sk
starosta:
Marta Sehnalová
Počet obyvateľov: 571
Rozloha: 2052 ha
Prvá písomná správa: 1274
Peder
Obecný úrad:
Peder 119
PSČ 044 05
Janík
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4602048
fax: 055/
mobil:
ocupeder@gmail.com
www.peder.sk
starosta:
Jozef Holečko
Počet obyvateľov: 410
Rozloha: 1213 ha
Prvá písomná správa: 1314
Perín - Chym
Obecný úrad:
Perín - Chym 180
PSČ 044 74
Perín - Chym
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4665301
fax: 055/
mobil: 0903479547
obecperin@gmail.com
perin-chym.obecweb.sk
starosta:
Mgr.Adriena Baranová
Počet obyvateľov: 1487
Rozloha: 4151 ha
Prvá písomná správa: 1220
Ploské
Obecný úrad:
Ploské 74
PSČ 044 44
Kráľovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6958117
fax: 055/6958117
mobil: 0915910354
obecploske@netkosice.sk
www.ploske.ocu.sk
starosta:
František Petro
Počet obyvateľov: 810
Rozloha: 1000 ha
Prvá písomná správa: 1270
tel.: 055/4664416
fax: 055/4668169
mobil:
sekretariat@poproc.sk
www.poproc.sk
starosta:
Ing.Štefan Jaklovský
Počet obyvateľov: 2780
Rozloha: 2670 ha
Prvá písomná správa: 1255
tel.: 055/6941140
fax: 055/
mobil: 0917802021
obec@rakos.gityposta.sk
www.rakosocu.sk
starosta:
Igor Antoni
Počet obyvateľov: 340
Rozloha: 1056 ha
Prvá písomná správa: 1427
Poproč
Obecný úrad:
Školská 2
PSČ 044 24
Poproč
Okres Košice-okolie
Rákoš
Obecný úrad:
Rákoš 95
PSČ 044 16
Bohdanovce
Okres Košice-okolie
strana 81
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Rankovce
Obecný úrad:
Rankovce 10
PSČ 044 45
Bidovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6964203
fax: 055/7290409
mobil: 0918428971
obecrankovce@netkosice.sk
www.obecrankovce.sk
starosta:
Stanislav Hada
Počet obyvateľov: 704
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1332
Rešica
Obecný úrad:
Rešica 119
PSČ 044 73
Buzica
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4898515
fax: 055/4665148
mobil:
ocu.resica@stonline.sk
starosta:
František Bodnár
Počet obyvateľov: 368
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1319
Rozhanovce
Obecný úrad:
SNP 48
PSČ 044 42
Rozhanovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6950102
fax: 055/6950213
mobil: 0907909779
ocurozhanovce@zoznam.sk
www.rozhanovce.com
starosta:
Viktor Gazdačko
Počet obyvateľov: 2162
Rozloha: 2220 ha
Prvá písomná správa: 1270
Rudník
Obecný úrad:
Rudník 205
PSČ 044 23
Jasov
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4664203
fax: 055/4664203
mobil: 0903638756
obec.rudnik@eposta.sk
www.obecrudnik.sk
starosta:
Vladimír Kišdučák
Počet obyvateľov: 610
Rozloha: 2280 ha
Prvá písomná správa: 1255
Ruskov
Obecný úrad:
Slančícka 94
PSČ 044 19
Ruskov
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6941422
fax: 055/7296528
mobil: 0907939795
ocu@obecruskov.sk
www.ruskov.ocu.sk
starosta:
Štefan Markovič
Počet obyvateľov: 1302
Rozloha: 2020 ha
Prvá písomná správa: 1204
Sady nad Torysou
Obecný úrad:
Sady nad Torysou 189
PSČ 044 41
Sady nad Torysou
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6854130
fax: 055/7296538
mobil: 0907953804
ocusady@gmail.com
www.sadynadtorysou.ocu.sk
starosta:
JUDr.Jozef Adamkovič
Počet obyvateľov: 1840
Rozloha: 845 ha
Prvá písomná správa: 1332
Seňa
Obecný úrad:
Seňa 200
PSČ 044 58
Seňa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6962204
fax: 055/6962204
mobil:
obecsena@sena.sk
www.sena.sk
starosta:
Judr. Marta Probalová
Počet obyvateľov: 2087
Rozloha: 2500 ha
Prvá písomná správa: 1249
Skároš
Obecný úrad:
Skároš 91
PSČ 044 11
Ždaňa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6980078
fax: 055/6980078
mobil: 0903618151
ocu.skaros@stonline.sk
www.skaros.sk
starosta:
Judr.Ľubomír Vranka
Počet obyvateľov: 1075
Rozloha: 3697 ha
Prvá písomná správa: 1270
tel.: 055/6966974
fax: 055/6966974
mobil: 0918962179
obec.slancik@stonline.sk
www.slancik.sk
starosta:
Ján Bačo
Počet obyvateľov: 224
Rozloha: 331 ha
Prvá písomná správa: 1270
tel.: 055/6968595
fax: 055/6968595
mobil: 0905482084
obec@slanec.sk
www.slanec.sk
starosta:
Jozef Bela
Počet obyvateľov: 1300
Rozloha: 2046 ha
Prvá písomná správa: 1230
Slančík
Obecný úrad:
Slančík 83
PSČ 044 17
Slanec
Okres Košice-okolie
Slanec
Obecný úrad:
Hlavná 55/114
PSČ 044 17
Slanec
strana 82
Pondelok: 8.00 - 15.00
Utorok: 8.00 - 15.00
Streda: 8.00 - 17.00
Štvrtok: 8.00 - 15.00
Piatok: nestránkový deň
Okres Košice-okolie
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Slanská Huta
Obecný úrad:
Slanská Huta 68
PSČ 044 17
Slanec
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6968342
fax: 055/6968342
mobil: 0911274982
slanskahuta@zoznam.sk
www.slanska.huta.szm.sk
starosta:
Daniel Stančík
Počet obyvateľov: 209
Rozloha: 1416 ha
Prvá písomná správa: 1772
SADA DREVENÝCH PASTELIEK
V TRANSPARENTNOM BOXE
kód: MO7389_99
Cena: od 1,12 €/ks
8 pasteliek a 20 papierových maľovaniek, materiál: WOOD,
farba: multicolor, rozmer: 1,5 x 13,8 x 1,5 cm
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Slanské Nové Mesto
Obecný úrad:
Slanské Nové Mesto 54
PSČ 044 18
Kalša
tel.: 055/6968518
fax: 055/7294312
mobil: 0915965033
slanome@stonline.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
Milan Diheneščík
Počet obyvateľov: 472
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1330
Sokoľ
Obecný úrad:
Kostolianska 159/10
PSČ 044 31
Sokoľ
Okres Košice-okolie
tel.: 055/7290469
fax: 055/7290468
mobil: 0918625053
obecsokol@stonline.sk
www.obecsokol.sk
starosta:
Vladimír Franka
Počet obyvateľov: 1026
Rozloha: 1568 ha
Prvá písomná správa: 1270
Sokoľany
Obecný úrad:
Sokoľany 193
PSČ 044 57
Haniska
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6930205
fax: 055/6930205
mobil: 0903608540
sokolany@post.sk
www.sokolany.ocu.sk
starosta:
Ing.Tomáš Suchý
Počet obyvateľov: 1189
Rozloha: 386 ha
Prvá písomná správa: 1268
Svinica
Obecný úrad:
Svinica 282
PSČ 044 45
Bidovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6965225
fax: 055/7296779
mobil:
obecsvinica@stonline.sk
www.obecsvinica.sk
starosta:
Ing. Ľubomír Šimko
Počet obyvateľov: 826
Rozloha: 2710 ha
Prvá písomná správa: 1276
Šemša
Obecný úrad:
Šemša 116
PSČ 044 21
Šemša
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6970190
fax: 055/6970206
mobil: 0905865069
obecsemsa@mail.t-com.sk
www.semsa.sk
starosta:
Jozef Lukáč
Počet obyvateľov: 725
Rozloha: 700 ha
Prvá písomná správa: 1280
Štós
Obecný úrad:
Štós 143
PSČ 044 26
Štós
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4667237
fax: 055/4667237
mobil:
stos1@post.sk
www.stos.ocu.sk
starosta:
Anton Imling
Počet obyvateľov: 752
Rozloha: 315 ha
Prvá písomná správa: 13
Trebejov
Obecný úrad:
Trebejov 68
PSČ 044 81
Kysak
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6991321
fax: 055/6991321
mobil:
obecnyurad@trebejov.sk
starosta:
Štefánia Cibuľáková
Počet obyvateľov: 191
Rozloha: 769 ha
Prvá písomná správa: 1289
Trsťany
Obecný úrad:
Trsťany 20
PSČ 044 45
Bidovce
Pondelok: 7.30 – 16.00
Utorok: neúradný deň
Streda: 7.30 – 17.00
Štvrtok: 7.30 – 16.00
Piatok: 7.30 – 12.30
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6965326
fax: 055/6955326
mobil: 0911508502
obectrstany@gmail.com
www.trstany.ocu.sk
starostka:
Nataša Masaryková
Počet obyvateľov: 256
Rozloha: 659 ha
Prvá písomná správa: 1288
strana 83
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Trstené pri Hornáde
Obecný úrad:
Osloboditeľov 118
PSČ 044 11
Ždaňa
tel.: 055/6980167
fax: 055/
mobil: 0903910141
trstene@mail.t-com.sk
www.trsteneprihornade.ocu.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
Bžena Letková
Počet obyvateľov: 1439
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1215
Turňa nad Bodvou
Obecný úrad:
Moldavská cesta 419/49
PSČ 044 02
Turňa nad Bodvou
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4662101
fax: 055/
mobil: 0907976360
turna@mail.t-com.sk
www.turnanadbovou.sk
starosta:
Pavol Molnár
Počet obyvateľov: 3550
Rozloha: 2321 ha
Prvá písomná správa: 1188
Turnianska Nová Ves
Obecný úrad:
Turnianska Nová Ves 84
PSČ 044 02
Turňa
tel.: 055/4662382
fax: 055/4662382
mobil: 0911596011
turnianskanovaves@centrum.sk
www.turnianskanovaves.ocu.sk
Okres Košice-okolie
starosta:
Albert Bodnár
Počet obyvateľov: 320
Rozloha: 635 ha
Prvá písomná správa: 1340
Vajkovce
Obecný úrad:
Vajkovce 84
PSČ 044 43
Budimír
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6950122
fax: 055/7295542
mobil: 0908321222
obecvajkovce@netkosice.sk
www.vajkovce.ocu.sk
starosta:
Ladislav Balla
Počet obyvateľov: 540
Rozloha: 389 ha
Prvá písomná správa: 1630
Valaliky
Obecný úrad:
Poľná 8
PSČ 044 13
Valaliky
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6999804
fax: 055/6999804
mobil: 0903910139
obec@valaliky.sk
www.valaliky.sk
starosta:
Ing.Štefan Petrík
Počet obyvateľov: 3903
Rozloha: 860 ha
Prvá písomná správa: 1248
Veľká Ida
Obecný úrad:
Kaštiel 42
PSČ 044 55
Veľká Ida
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6992616
fax: 055/7287311
mobil:
ouvida@stonline.sk
www.velkaida.ocu.sk
starosta:
Július Beluscsák
Počet obyvateľov: 2973
Rozloha: 3500 ha
Prvá písomná správa: 1251
Veľká Lodina
Obecný úrad:
Veľká Lodina 48
PSČ 044 81
Kysak
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6991213
fax: 055/
mobil:
velkalodina@post.sk
starosta:
Tomáš Hubert
Počet obyvateľov: 259
Rozloha: 1970 ha
Prvá písomná správa: 1423
Vtáčkovce
Obecný úrad:
Vtáčkovce 15
PSČ 044 47
Kecerovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6990128
fax: 055/6990128
mobil: 0911741314
ou@vtackovce.sk
www.vtackovce.sk
starosta:
Ing.Milan Zimerman
Počet obyvateľov: 936
Rozloha: 373 ha
Prvá písomná správa: 1427
tel.: 055/6852305
fax: 055/
mobil: 0907942955
vysnahutka@gtsi.sk
starosta:
Agáta Nosálová
Počet obyvateľov: 380
Rozloha: 362 ha
Prvá písomná správa: 1293
tel.: 055/6964132
fax: 055/
mobil:
obecvysnakamenica@netkosice.sk
www.obecvysnakamenica.sk
starosta:
Ján Mikloš
Počet obyvateľov: 260
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Vyšná Hutka
Obecný úrad:
Vyšná Hutka 165
PSČ 040 18
Košice 18
Okres Košice-okolie
Vyšná Kamenica
Obecný úrad:
Vyšná Kamenica 39
PSČ 044 45
Bidovce
strana 84
Okres Košice-okolie
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Vyšná Myšľa
Obecný úrad:
Hlavná 60
PSČ 044 15
Nižná Myšľa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6943804
fax: 055/6943804
mobil: 0903631948
obecvmysla@netkosice.sk
www.vysnamysla.ocu.sk
starosta:
Paulína Guľášová
Počet obyvateľov: 940
Rozloha: 887 ha
Prvá písomná správa: 1325
Vyšný Čaj
Obecný úrad:
Vyšný Čaj 85
PSČ 044 16
Bohdanovce
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6941207
fax: 055/6941207
mobil: 0903554859
vysny.caj@post.sk
www.vysnycaj.ocu.sk
starosta:
Vincent Borovsky
Počet obyvateľov: 302
Rozloha: 420 ha
Prvá písomná správa: 1335
Vyšný Klátov
Obecný úrad:
Vyšný Klátov 131
PSČ 044 12
Nižný Klátov
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6967121
fax: 055/
mobil: 0911215943
ouvysnyklatov@eccenet.sk
www.vysnyklatov.tym.sk
starosta:
Ondrej Jusko
Počet obyvateľov: 403
Rozloha: 1894 ha
Prvá písomná správa: 1317
Vyšný Medzev
Obecný úrad:
SNP 152
PSČ 044 25
Medzev
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4898271
fax: 055/4667607
mobil: 0907906788
obec@vysnymedzev.sk
www.vysnymedzev.sk
starosta:
Ing.Róbert Nálepka
Počet obyvateľov: 543
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1272
Zádiel
Obecný úrad:
Zádiel 83
PSČ 044 02
Turňa Nad Bodvou
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4662446
fax: 055/
mobil: 0908443800
starostaoz@gmail.com
www.zadielsk.sk
starosta:
Julius Nehoda
Počet obyvateľov: 196
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Zlatá Idka
Obecný úrad:
Časť Valál 114
PSČ 044 61
Zlatá Idka
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4669111
fax: 055/4669111
mobil: 0908774002
zlataidka@zoznam.sk
www.zlataidka.sk
starosta:
Ing.Stanislav Rusnák
Počet obyvateľov: 342
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Žarnov
Obecný úrad:
Žarnov 85
PSČ 044 02
Turňa nad Bodvou
Okres Košice-okolie
tel.: 055/4662112
fax: 055/4662112
mobil: 0905244137
obeczarnov@mail.t-com.sk
www.zarnov.abov.eu.sk
starosta:
Ing.Ladislav Fazekas
Počet obyvateľov: 417
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná správa: 1332
Ždaňa
Obecný úrad:
Jarmočná 118/4
PSČ 044 11
Ždaňa
Okres Košice-okolie
tel.: 055/6980021
fax: 055/6980021
mobil: 0903910140
obec.zdana@mail.t-com.sk
www.zdana.ocu.sk
starosta:
Ing.Ján Kokarda
Počet obyvateľov: 1306
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1222
tel.: 056/6494231
fax: 056/6494231
mobil: 0915878727
oubajany@zoznam.sk
www.bajany.sk
starosta:
Bc. František Genco
Počet obyvateľov: 500
Rozloha: 558 ha
Prvá písomná správa: 1370
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-15:00
Streda: 7:00-15:00
Štvrtok: 7:00-15:00
Piatok: 7:00-15:00
starostka:
Ľudmila Ďurčáková
Počet obyvateľov: 760
Rozloha: 1223 ha
Prvá písomná správa: 1326
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-17:30
Štvrtok: 7:30-15:30
Piatok: 7:30-15:30
Bajany
Obecný úrad:
Bajany 161
PSČ 072 54
Lekárovce
Okres Michalovce
Bánovce nad Ondavou - región Podondavie
Obecný úrad:
Bánovce 191
PSČ 072 04
Trhovište
tel.: 056/6495311
fax: 056/
mobil: 0911566435
ocu.banovce@stonline.sk
www.banovcenadondavou.sk
Okres Michalovce
strana 85
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Beša
Obecný úrad:
Beša 107
PSČ 076 72
Vojany
Okres Michalovce
tel.: 056/6395258
fax: 056/6395216
mobil: 0905523122
obec.besa@zoznam.sk
www.besa.ocu.sk
starosta:
Alexander Kalán
Počet obyvateľov: 364
Rozloha: 1881 ha
Prvá písomná správa: 1260
Bracovce
Obecný úrad:
Bracovce 275
PSČ 072 05
Bracovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6495318
fax: 056/6495318
mobil:
obecbracovce@centrum.sk
www.bracovce.ocu.sk
starosta:
Vladimír Doci
Počet obyvateľov: 926
Rozloha: 961 ha
Prvá písomná správa: 1227
Budince
Obecný úrad:
Budince 25
PSČ 076 77
Ruská
Okres Michalovce
tel.: 056/6380136
fax: 056/6286611
mobil: 0907995571
obecbudince@centrum.sk
www.budince.sk
starosta:
Lórant Juhász
Počet obyvateľov: 210
Rozloha: 168 ha
Prvá písomná správa: 1332
Budkovce
Obecný úrad:
Budkovce 244
PSČ 072 15
Budkovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6493396
fax: 056/6493396
mobil: 0910954556
ocu.budkovce@stonline.sk
www.budkovce.obce.info
starosta:
Marián Uhrina
Počet obyvateľov: 1504
Rozloha: 1985 ha
Prvá písomná správa: 1220
Čečehov
Obecný úrad:
Čečehov 74
PSČ 072 11
Čečehov
Okres Michalovce
tel.: 056/6490201
fax: 056/
mobil: 0917945970
cecehov@zoznam.sk
starosta:
Stanislav Mráz
Počet obyvateľov: 330
Rozloha: 864 ha
Prvá písomná správa: 1410
Čičarovce
Obecný úrad:
Čičarovce 90
PSČ 076 71
Čičarovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6383170
fax: 056/6383170
mobil: 0905454852
cicarovce@sivinet.sk
www.cicarovce.sk
starosta:
Imrich Varga
Počet obyvateľov: 850
Rozloha: 2660 ha
Prvá písomná správa: 1263
Čierne Pole
Obecný úrad:
Čierne Pole 16
PSČ 079 01
Veľké Kapušany
PSČ 076 74
Drahňov
tel.: 056/6383222
fax: 056/
mobil: 0908976084
ciernepole@centrum.sk
www.ciernepoleocu.sk
starosta:
Marian Sijka
Počet obyvateľov: 320
Rozloha: 423 ha
Prvá písomná správa: 1422
Okres Michalovce
tel.: 056/6395388
fax: 056/6283276
mobil: 0902913943
obec.drahnov@gmail.com
www.drahnov.sk
starosta:
Tibor Jasovský
Počet obyvateľov: 1353
Rozloha: 1755 ha
Prvá písomná správa: 1403
tel.: 056/6493112
fax: 056/6493112
mobil: 0907972731
obecdubravka@minet.sk
www.dubravka.obec.szm.sk
starosta:
Andrej Bajužík
Počet obyvateľov: 675
Rozloha: 1021 ha
Prvá písomná správa: 1339
Dúbravka
Obecný úrad:
Dúbravka 88
PSČ 072 15
Budkovce
Okres Michalovce
Falkušovce - región Poondavie
Obecný úrad:
Falkušovce 179
PSČ 072 05
Bracovce
strana 86
Pondelok: 8:00-16:00
Utorok: 8:00-16:00
Streda: 8:00-16:00
Štvrtok: 8:00-16:00
Piatok: 8:00-16:00
Okres Michalovce
Drahňov
Obecný úrad:
Drahňov 154
Pondelok: 8:00-12:00 13:00-15:30
Utorok: 8:00-12:00 13:00-15:30
Streda: 8:00-12:00 13:00-15:30
Štvrtok: 8:00-12:00 13:00-15:30
Piatok: 8:00-12:00 13:00-15:30
tel.: 056/6496101
fax: 056/
mobil: 0908994018
ocufalkusovce@centrum.sk
www.falkusovce.ou.sk
Okres Michalovce
starosta:
Michal Bodnár
Počet obyvateľov: 703
Rozloha: 947 ha
Prvá písomná správa: 1290
Pondelok: 7:30 - 15:30
Utorok: 7:30 - 15:30
Streda: 7:30 - 15:30
Štvrtok: 7:30 - 15:30
Piatok: 7:30 - 15:30
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Hatalov
Obecný úrad:
Hatalov 185
PSČ 072 16
Hatalov
Okres Michalovce
tel.: 056/6493284
fax: 056/6493284
mobil: 0917879108
obec_hatalov@pobox.sk
www.hatalov.sk
starosta:
Vladimír Kováč
Počet obyvateľov: 765
Rozloha: 863 ha
Prvá písomná správa: 1278
Hažín
Obecný úrad:
Hažín 122
PSČ 072 34
Zalužice
Okres Michalovce
tel.: 056/6471287
fax: 056/6883801
mobil: 0905493167
hazin@lekosonline.sk
www.hazin.ocu.sk
starosta:
Ing. Marianna Šimková
Počet obyvateľov: 456
Rozloha: 1632 ha
Prvá písomná správa: 1336
Hnojné
Obecný úrad:
Hnojné 20
PSČ 072 33
Hnojné
Okres Michalovce
tel.: 056/6596240
fax: 056/6596240
mobil:
ocuhnojne@stonline.sk
starostka:
Helena Kráľová
Počet obyvateľov: 240
Rozloha: 684 ha
Prvá písomná správa: 1390
Horovce
Obecný úrad:
Horovce 25
PSČ 072 02
Tušická Nová Ves
Okres Michalovce
tel.: 056/6495731
fax: 056/
mobil: 0911223976
ou.horovce@stonline.sk
starosta:
Vladimír Decha
Počet obyvateľov: 875
Rozloha: 13087 ha
Prvá písomná správa: 1347
Iňačovce
Obecný úrad:
Iňačovce 141
PSČ 072 11
Čečehov
Okres Michalovce
tel.: 056/6480221
fax: 056/6894452
mobil: 0907313532
obecinacovce@lekosonline.sk
www.inacovce.ocu.sk
starosta:
Gabriel Ivanko
Počet obyvateľov: 724
Rozloha: 1734 ha
Prvá písomná správa: 1417
Ižkovce
Obecný úrad:
Ižkovce 56
PSČ 076 72
Vojany
Okres Michalovce
tel.: 056/6395542
fax: 056/
mobil: 0908982205
ocu.izkovce@centrum.sk
www.izkovce.sk
starosta:
Ján Jakub
Počet obyvateľov: 103
Rozloha: 422 ha
Prvá písomná správa: 1430
Jastrabie pri Michalovciach
Obecný úrad:
Jastrabie pri Michalovciach 53
PSČ 072 11
Čečehov
tel.: 056/6490225
fax: 056/6887432
mobil: 0918758039
obecjastrabie@dalnet.sk
www.jastrabieprimichalovciach.ocu.sk
Okres Michalovce
starosta:
Ing. Miroslav Onduško
Počet obyvateľov: 340
Rozloha: 502 ha
Prvá písomná správa: 1337
Jovsa
Obecný úrad:
Jovsa 73
PSČ 072 32
Jovsa
Okres Michalovce
tel.: 056/6983380
fax: 056/6983380
mobil:
jovsa@jovsa.sk
www.jovsa.sk
starosta:
Michal Homrok
Počet obyvateľov: 820
Rozloha: 3700 ha
Prvá písomná správa: 1418
tel.: 056/6496238
fax: 056/6496238
mobil:
ocu.kacanov@minet.sk
www.obeckacanov.sk
starosta:
Michal Tomko
Počet obyvateľov: 407
Rozloha: 570 ha
Prvá písomná správa: 1304
tel.: 056/6492117
fax: 056/6871573
mobil: 0905875765
urad@kaluza.sk
www.kaluza.sk
starosta:
Ing. Ján Čuchran
Počet obyvateľov: 355
Rozloha: 10577 ha
Prvá písomná správa: 1336
Kačanov
Obecný úrad:
Kačanov 66
PSČ 072 05
Bracovce
Okres Michalovce
Kaluža
Obecný úrad:
Kaluža 4
PSČ 072 36
Kaluža
Pondelok: 7.30 - 15.30
Utorok: 7.30 - 15.30
Streda: 7.30 - 15.30
Štvrtok: 7.30 - 15.30
Piatok: 7.30 - 15.30
Okres Michalovce
strana 87
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Kapušianske Kľačany
Obecný úrad:
Kapušianske Kľačany 27
PSČ 079 01
Veľké Kapušany
tel.: 056/6283460
fax: 056/
mobil: 0905342158
obeckapklacany@zoznam.sk
Okres Michalovce
starosta:
Karol Molnár
Počet obyvateľov: 813
Rozloha: 1300 ha
Prvá písomná správa: 1315
Klokočov
Obecný úrad:
Klokočov 65
PSČ 072 36
Kaluža
Okres Michalovce
tel.: 056/6492112
fax: 056/6886312
mobil: 0903635642
obec@klokocovmi.sk
www.klokocovmi.sk
starosta:
Ing. Monika Hudáčková
Počet obyvateľov: 395
Rozloha: 1194 ha
Prvá písomná správa: 1358
Krásnovce
Obecný úrad:
Krásnovce 131
PSČ 072 01
Pozdišovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6422892
fax: 056/
mobil: 0905362457
krasnovce@minet.sk
www.krasnovce.ocu.sk
starosta:
Mvdr.Tibor Kostovčík
Počet obyvateľov: 596
Rozloha: 463 ha
Prvá písomná správa: 1403
Krišovská Liesková
Obecný úrad:
Križany 145
PSČ 079 01
Veľké Kapušany
Okres Michalovce
tel.: 056/6388025
fax: 056/6388025
mobil: 0918536676
ocu-krl1@sivinet.sk
www.krisovskalieskova.ocu.sk
starosta:
Július Tamaška
Počet obyvateľov: 862
Rozloha: 1558 ha
Prvá písomná správa: 1375
Kusín
Obecný úrad:
Kusín 130
PSČ 072 32
Jovsa
Okres Michalovce
tel.: 056/6492194
fax: 056/
mobil: 0905865285
obeckusin@lekosonline.sk
www.kusin.sk
starosta:
Vladimír Jus
Počet obyvateľov: 350
Rozloha: 982 ha
Prvá písomná správa: 1418
Lastomír
Obecný úrad:
Lastomír 322
PSČ 072 37
Lastomír
Okres Michalovce
tel.: 056/6887541
fax: 056/6887542
mobil:
obeclastomir@minet.sk
www.lastomir.ocu.sk
starosta:
Ľubomír Šipoš
Počet obyvateľov: 1160
Rozloha: 1360 ha
Prvá písomná správa: 1288
Laškovce
Obecný úrad:
Laškovce 36
PSČ 072 01
Pozdišovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6472204
fax: 056/
mobil: 0915888570
ocu.laskovce@post.sk
www.obeclaskovce.sk
starostka:
Gabriela Kaloková
Počet obyvateľov: 540
Rozloha: 331 ha
Prvá písomná správa: 1324
Lesné
Obecný úrad:
Lesné 81
PSČ 071 01
Michalovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6498233
fax: 056/
mobil: 0918873843
lesne@zoznam.sk
www.lesne.sk
starosta:
Peter Bobík
Počet obyvateľov: 436
Rozloha: 682 ha
Prvá písomná správa: 1254
tel.: 056/6495316
fax: 056/6495316
mobil: 0902918700
obeclozin@stonline.sk
www.lozin.ocu.sk
starosta:
Ing. Ján Šimko
Počet obyvateľov: 807
Rozloha: 825 ha
Prvá písomná správa: 1227
tel.: 056/6471216
fax: 056/6471216
mobil: 0905981026
oculucky@pobox.sk
starosta:
Eduard Baláž
Počet obyvateľov: 523
Rozloha: 793 ha
Prvá písomná správa: 1336
Ložín - región Poondavie
Obecný úrad:
Ložín 31
PSČ 072 05
Bracovce
Okres Michalovce
Lúčky
Obecný úrad:
Lúčky 114
PSČ 072 34
Zalužice
strana 88
Okres Michalovce
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Malčice
Obecný úrad:
Hlavná 176
PSČ 072 06
Malčice
Okres Michalovce
tel.: 056/6496203
fax: 056/6883252
mobil: 0902905164
oumalcice@minet.sk
www.malcice.sk
starosta:
František Lopašovský
Počet obyvateľov: 1424
Rozloha: 2266 ha
Prvá písomná správa: 1213
Malé Raškovce
Obecný úrad:
Malé Raškovce 57
PSČ 072 17
Zemplínske Kopčany
Okres Michalovce
tel.: 056/6493190
fax: 056/
mobil: 0907994745
obecmaleraskovce@centrum.sk
starosta:
Jolana Žeňuchová
Počet obyvateľov: 236
Rozloha: 875 ha
Prvá písomná správa: 1249
Markovce
Obecný úrad:
Markovce 48
PSČ 072 06
Malčice
Okres Michalovce
tel.: 056/6496230
fax: 056/6496230
mobil:
ocumarkovce@minet.sk
www.markovce.sk
starosta:
Bc.Valéria Eľková
Počet obyvateľov: 847
Rozloha: 802 ha
Prvá písomná správa: 1281
Maťovské Vojkovce
Obecný úrad:
Maťovské Vojkovce 155
PSČ 079 01
Veľké Kapušany
Okres Michalovce
tel.: 056/6389011
fax: 056/6282095
mobil: 0905887037
obecmatovskevojkove@stonline.sk
www.matovskevojkovce.ocu.sk
starostka:
Bc. Lýdia Capová
Počet obyvateľov: 626
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná správa: 1427
Michalovce
Mestský úrad:
Námestie Osloboditeľov 30
PSČ 071 01
Michalovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6864212
fax: 056/6443520
mobil:
vlkova@msumi.sk
www.michalovce.sk
primátor:
Viliam Zahorčák
Počet obyvateľov: 40000
Rozloha: 5281 ha
Prvá písomná správa: 1244
Moravany
Obecný úrad:
Moravany 98
PSČ 072 03
Rakovec nad Ondavou
Okres Michalovce
tel.: 056/6884645
fax: 056/6884646
mobil:
oumoravany@minet.sk
www.moravany-mi.sk
starosta:
Ján Žofčák
Počet obyvateľov: 1030
Rozloha: 1667 ha
Prvá písomná správa: 1252
Nacina Ves
Obecný úrad:
Nacina Ves 229
PSČ 072 21
Nacina Ves
Okres Michalovce
tel.: 056/6498224
fax: 056/6498224
mobil: 0908992806
ocu-nacinaves@dalnet.sk
www.nacinaves.ocu.sk
starosta:
Anton Šandor
Počet obyvateľov: 1740
Rozloha: 1580 ha
Prvá písomná správa: 1254
Oborín
Obecný úrad:
Oborín 125
PSČ 076 75
Oborín
Okres Michalovce
tel.: 056/6281860
fax: 056/6281862
mobil: 0905650651
oborin@oborin.eu
www.oborin.eu.sk
starosta:
Arpád Csuri
Počet obyvateľov: 750
Rozloha: 4378 ha
Prvá písomná správa: 1221
tel.: 056/6886061
fax: 056/
mobil: 0904617702
oreske@3gpsnet.sk
www.oreske.3gpsnet.sk
starosta:
Milan Havrilčák
Počet obyvateľov: 483
Rozloha: 1161 ha
Prvá písomná správa: 1358
tel.: 056/6497203
fax: 056/6887461
mobil: 0907921914
oupalin@minet.sk
www.palin.ocu.sk
starosta:
Ing. Štefan Fiľ
Počet obyvateľov: 903
Rozloha: 1123 ha
Prvá písomná správa: 1302
Oreské
Obecný úrad:
Oreské 129
PSČ 072 23
Staré
Okres Michalovce
Palín
Obecný úrad:
Palín 233
PSČ 072 13
Palín
Okres Michalovce
strana 89
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Pavlovce nad Uhom
Obecný úrad:
Kostolné námestie 1
PSČ 072 14
Pavlovce nad Uhom
tel.: 056/6494202
fax: 056/6494536
mobil: 0902967080
pavlovce@pavlovce.sk
www.pavlovce.sk
Okres Michalovce
starosta:
Mária Dufincová
Počet obyvateľov: 4442
Rozloha: 3719 ha
Prvá písomná správa: 1327
Petrikovce
Obecný úrad:
Petrikovce 71
PSČ 072 06
Malčice
Okres Michalovce
tel.: 056/6496226
fax: 056/6496226
mobil: 0905971084
oupetrikovce@stonline.sk
www.petrikovce.obceinfo.sk
starosta:
Mária Vadasová
Počet obyvateľov: 210
Rozloha: 574 ha
Prvá písomná správa: 1411
Petrovce nad Laborcom
Obecný úrad:
Petrovce nad Laborcom 238
PSČ 072 21
Nacina Ves
tel.: 056/6884213
fax: 056/6884211
mobil: 0902905671
ocu-petrovce@dalnet.sk
www.obecpnl.eu
Okres Michalovce
starosta:
Ing. Štefan Rovňák
Počet obyvateľov: 937
Rozloha: 1015 ha
Prvá písomná správa: 1254
Poruba pod Vihorlatom
Obecný úrad:
Poruba pod Vihorlatom 175
PSČ 072 32
Jovsa
tel.: 056/6981220
fax: 056/6981220
mobil: 0905244620
poruba@poruba.eu
www.poruba.eu
Okres Michalovce
starosta:
Juraj Kriška
Počet obyvateľov: 613
Rozloha: 2050 ha
Prvá písomná správa: 1410
Pozdišovce
Obecný úrad:
Pozdišovce 144
PSČ 072 01
Pozdišovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6472203
fax: 056/6891412
mobil: 0905682545
ocu.pozdisovce@inmail.sk
www.pozdisovce.sk
starosta:
Ing. Ján Čižmárik
Počet obyvateľov: 1283
Rozloha: 1805 ha
Prvá písomná správa: 1315
Ptrukša
Obecný úrad:
Hlavná 170
PSČ 076 77
Ruská
Okres Michalovce
tel.: 056/6285150
fax: 056/6285152
mobil: 0908590662
ptruksa@pobox.sk
www.ptruksa.sk
starosta:
Alexander Takács
Počet obyvateľov: 503
Rozloha: 694 ha
Prvá písomná správa: 1208
Pusté Čemerné
Obecný úrad:
Pusté Čemerné 4
PSČ 072 22
Strážske
PSČ 072 03
Rakovec nad Ondavou
tel.: 056/6477303
fax: 056/
mobil:
pustecemerne@minet.sk
starosta:
Oto Fenin
Počet obyvateľov: 370
Rozloha: 668 ha
Prvá písomná správa: 1254
Okres Michalovce
tel.: 056/6885811
fax: 056/6885812
mobil:
ocurakovec@stonline.sk
www.rakovecnadondavou.ocu.sk
starosta:
Peter Olejník
Počet obyvateľov: 1062
Rozloha: 1564 ha
Prvá písomná správa: 1266
tel.: 056/6380038
fax: 056/380038
mobil: 0911787002
obec.ruska@centrum.sk
www.ruska.sk
starosta:
László Lakatos
Počet obyvateľov: 584
Rozloha: 1190 ha
Prvá písomná správa: 1245
tel.: 056/6497205
fax: 056/6884192
mobil: 0905440186
obecsenne@stonline.sk
www.senne.ocu.sk
starosta:
Peter Saboslai
Počet obyvateľov: 731
Rozloha: 1876 ha
Prvá písomná správa: 1263
Ruská - región Použie
Obecný úrad:
Ruská 61
PSČ 076 77
Ruská
Okres Michalovce
Senné
Obecný úrad:
Športová 230
PSČ 072 13
Palín
strana 90
Pondelok: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Utorok: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Streda: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Štvrtok: 8.00 - 12.00 13.00 - 16.00
Piatok: 8.00 - 12.30
Okres Michalovce
Rakovec nad Ondavou
Obecný úrad:
Rakovec nad Ondavou 209
Pondelok: 8,00 - 15,00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 8:00 - 16:00
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 8:00 - 14:00
Okres Michalovce
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Slavkovce
Obecný úrad:
Slavkovce 115
PSČ 072 17
Zemplínske Kopčany
Okres Michalovce
tel.: 056/6493210
fax: 056/6493210
mobil: 0905693194
slavkovce@minet.sk
www.slavkovce.ocu.sk
starostka:
Ing. Iveta Pavliková
Počet obyvateľov: 610
Rozloha: 980 ha
Prvá písomná správa: 1302
Sliepkovce
Obecný úrad:
Sliepkovce 163
PSČ 072 37
Lastomír
Okres Michalovce
tel.: 056/6494202
fax: 056/6494202
mobil: 0905689851
ou.sliepkovce@gecom.sk
starosta:
Kamil Minda
Počet obyvateľov: 720
Rozloha: 700 ha
Prvá písomná správa: 1345
Staré
Obecný úrad:
Staré 208
PSČ 072 23
Staré
Okres Michalovce
tel.: 056/6887041
fax: 056/6887042
mobil: 0902223353
obec.stare@minet.sk
www.stare.sk
starostka:
Agáta Jesenková
Počet obyvateľov: 800
Rozloha: 1801 ha
Prvá písomná správa: 1273
Strážske
Mestský úrad:
Nám. Alexandra Dubčeka 300
PSČ 072 22
Strážske
Okres Michalovce
tel.: 056/6491431
fax: 056/6477275
mobil:
strazske@strazske.sk
www.strazske.sk
primátor:
Ing. Vladimír Dunajčák
Počet obyvateľov: 4500
Rozloha: 2487 ha
Prvá písomná správa: 1337
Stretava
Obecný úrad:
Stretava 12
PSČ 072 13
Palín
Okres Michalovce
tel.: 056/6497204
fax: 056/6883811
mobil: 0915961321
ocustretava@stonline.sk
www.stretava.sk
starosta:
Marek Keher
Počet obyvateľov: 650
Rozloha: 765 ha
Prvá písomná správa: 1266
Stretavka
Obecný úrad:
Stretavka 7
PSČ 072 13
Palín
Okres Michalovce
tel.: 056/6497207
fax: 056/
mobil:
stretavka@minet.sk
www.obecstretavka.sk
starosta:
Mgr. Matej Šarocký
Počet obyvateľov: 186
Rozloha: 486 ha
Prvá písomná správa: 1317
Suché
Obecný úrad:
Suché 150
PSČ 071 01
Michalovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6422091
fax: 056/6422091
mobil:
suche@minet.sk
www.ocusuche.sk
starostka:
Jarmila Lopatová
Počet obyvateľov: 408
Rozloha: 730 ha
Prvá písomná správa: 1266
Šamudovce
Obecný úrad:
Šamudovce 99
PSČ 072 01
Pozdišovce
Okres Michalovce
tel.: 056/6424180
fax: 056/6424180
mobil:
samudovce@wmx.sk
www.samudovce.ocu.sk
starosta:
Vladimír Paulov
Počet obyvateľov: 572
Rozloha: 480 ha
Prvá písomná správa: 1403
tel.: 056/6495223
fax: 056/6883962
mobil:
obectrhoviste@stonline.sk
www.trhoviste.ocu.sk
starosta:
Róbert Koba
Počet obyvateľov: 1800
Rozloha: 1256 ha
Prvá písomná správa: 1220
tel.: 056/6492233
fax: 056/
mobil: 0911361808
ocu@trnavaprilaborci.sk
www.trnavaprilaborci.sk
starosta:
Ing. Ignác Štefanič
Počet obyvateľov: 524
Rozloha: 1594 ha
Prvá písomná správa: 1249
Trhovište
Obecný úrad:
Trhovište 121
PSČ 072 04
Trhovište
Okres Michalovce
Trnava pri Laborci
Obecný úrad:
Trnava pri Laborci 163
PSČ 072 31
Vinné
Okres Michalovce
strana 91
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Tušice
Obecný úrad:
Tušice 130
PSČ 072 02
Tušická Nová Ves
Okres Michalovce
tel.: 056/6495714
fax: 056/6887412
mobil: 0911235351
ocutusice@stonline.sk
www.tusice.sk
starosta:
Ján Záhorský
Počet obyvateľov: 694
Rozloha: 624 ha
Prvá písomná správa: 1221
Tušická Nová Ves
Obecný úrad:
Tušická Nová Ves 167
PSČ 072 02
Tušická Nová Ves
Okres Michalovce
tel.: 056/6495711
fax: 056/6495711
mobil: 0902905320
starosta@tusickanovaves.sk
www.tusickanovaves.sk
starosta:
Blažej Ivan
Počet obyvateľov: 574
Rozloha: 433 ha
Prvá písomná správa: 1325
Veľké Kapušany
Mestský úrad:
L.N. Tolstého 1
PSČ 079 01
Veľké Kapušany
Okres Michalovce
tel.: 056/6382562
fax: 056/6382334
mobil: 0915444203
mestsky.urad@vkapusany.sk
www.vkapusany.sk
primátor:
Mgr. Peter Petrikán
Počet obyvateľov: 9596
Rozloha: 2961 ha
Prvá písomná správa: 1214
Veľké Raškovce
Obecný úrad:
Veľké Raškovce 112
PSČ 076 75
Oborín
Okres Michalovce
tel.: 056/6395261
fax: 056/6395261
mobil:
ou@velkeraskovce.sk
starosta:
Elemér Jakab
Počet obyvateľov: 327
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná správa: 1332
Veľké Slemence
Obecný úrad:
Veľké Slemence 105
PSČ 076 77
Ruská
Okres Michalovce
tel.: 056/6380001
fax: 056/6380081
mobil: 0902906141
slemece@post.sk
www.slemence.sk
starosta:
Ing. Ľudovít Tóth
Počet obyvateľov: 604
Rozloha: 1000 ha
Prvá písomná správa: 1332
Vinné
Obecný úrad:
Vinné 508
PSČ 072 31
Vinné
Okres Michalovce
tel.: 056/6492224
fax: 056/6871042
mobil: 0911285423
info@vinne.sk
www.vinne.sk
starosta:
Ing. Jozef Kráľ
Počet obyvateľov: 1650
Rozloha: 2979 ha
Prvá písomná správa: 1249
Vojany
Obecný úrad:
Vojany 72
PSČ 076 72
Vojany
Okres Michalovce
tel.: 056/6395234
fax: 056/6395234
mobil: 0918519307
ouv@centrum.sk
www.vojany.sk
starosta:
Štefan Czinke
Počet obyvateľov: 882
Rozloha: 1092 ha
Prvá písomná správa: 1323
Voľa
Obecný úrad:
Voľa 36
PSČ 072 21
Nacina Ves
Okres Michalovce
tel.: 056/6491494
fax: 056/
mobil: 0905730302
ocuvola@dalnet.sk
starosta:
Štefan Gajdoš
Počet obyvateľov: 254
Rozloha: 578 ha
Prvá písomná správa: 1357
tel.: 056/6493282
fax: 056/6493282
mobil: 0911420152
obecvrbnica@centrum.sk
obecvrbnica.sk
starosta:
Jaroslav Varga
Počet obyvateľov: 839
Rozloha: 495 ha
Prvá písomná správa: 1330
tel.: 056/6494303
fax: 056/6494303
mobil:
ocuvysoka@vknet.sk
www.vysokanaduhom.sk
starosta:
Ján Hrešan
Počet obyvateľov: 918
Rozloha: 2035 ha
Prvá písomná správa: 1214
Vrbnica
Obecný úrad:
Vrbnica 25
PSČ 072 16
Hatalov
Okres Michalovce
Vysoká nad Uhom
Obecný úrad:
Vysoká nad Uhom 313
PSČ 072 14
Vysoká nad Uhom
strana 92
Okres Michalovce
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Zalužice
Obecný úrad:
Zalužice 207
PSČ 072 34
Zalužice
Okres Michalovce
tel.: 056/6886531
fax: 056/6471230
mobil:
zaluzice@minet.sk
www.zaluzice.sk
starosta:
Mgr. Gabriel Viňanský
Počet obyvateľov: 1130
Rozloha: 1961 ha
Prvá písomná správa: 1249
Závadka
Obecný úrad:
Závadka 36
PSČ 072 33
Hnojné
Okres Michalovce
tel.: 056/6596225
fax: 056/6983510
mobil:
ocuzavadka36@stonline.sk
www.zavadka.ocu.sk
starosta:
Ján Varga
Počet obyvateľov: 438
Rozloha: 712 ha
Prvá písomná správa: 1405
Zbudza
Obecný úrad:
Zbudza 71
PSČ 072 23
Staré
Okres Michalovce
tel.: 056/6475121
fax: 056/6475121
mobil: 0949232133
ocu-zbudza@dalnet.sk
starosta:
Ing.Matej Havrila
Počet obyvateľov: 540
Rozloha: 907 ha
Prvá písomná správa: 1235
IGELITOVÁ TAŠKA JEDNOFAREBNÁ POTLAČ
popis: Igelitová taška so zosilneným držadlom, rozmer: 350x450 +50 mm, s jednofarebnou potlačou, materiál: plast,
farba: multicolor, minimálny odber: 250 ks
Cena: od 0,23 €/ks
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Zemplínska Široká
Obecný úrad:
Zemplínska Široká 304
PSČ 072 13
Palín
Okres Michalovce
tel.: 056/6497233
fax: 056/6497233
mobil: 0911649723
zemplinskasiroka@minet.sk
www.obeczemplinskasiroka.sk
starosta:
Ing. Vladimír Mati
Počet obyvateľov: 933
Rozloha: 1618 ha
Prvá písomná správa: 1266
Zemplínske Kopčany
Obecný úrad:
Zemplínske Kopčany 56
PSČ 072 17
Zemplínske Kopčany
tel.: 056/6493241
fax: 056/6493241
mobil: 0918457142
zkopcany@minet.sk
www.zemplinskekopcany.ocu.sk
Okres Michalovce
starosta:
Ladislav Kohut
Počet obyvateľov: 366
Rozloha: 966 ha
Prvá písomná správa: 1332
Žbince
Obecný úrad:
Žbince 34
PSČ 072 16
Hatalov
Okres Michalovce
tel.: 056/6493106
fax: 056/6884112
mobil: 0903497933
ocu@zbince.sk
www.zbince.sk
starosta:
Ján Jurko
Počet obyvateľov: 948
Rozloha: 1507 ha
Prvá písomná správa: 1221
Ardovo
Obecný úrad:
Ardovo 34
PSČ 049 55
Dlhá Ves
Okres Rožňava
tel.: 058/7921223
fax: 058/7881180
mobil:
obecardovo@mail.t-com.sk
www.ardovo.ocu.sk
starosta:
Daniel Fábián
Počet obyvateľov: 173
Rozloha: 1150 ha
Prvá písomná správa: 1243
Pondelok: 8:00-16:00
Streda: 8:00-16:00
Piatok: 8:00-12:00
Betliar
Obecný úrad:
Šafárikova 67
PSČ 049 21
Betliar
Okres Rožňava
tel.: 058/7983114
fax: 058/7883170
mobil: 0905854884
obec.betliar@stonline.sk
www.obecbetliar.sk
starosta:
Július Farkašovský
Počet obyvateľov: 1000
Rozloha: 2507 ha
Prvá písomná správa: 1330
Bohúňovo
Obecný úrad:
Bohúňovo 72
PSČ 049 12
Gemerská Hôrka
Pondelok: 8:00-15:00
Utorok: 8:00-15:00
Streda: 8:00-15:00
Štvrtok: 8:00-15:00
Piatok: 8:00-15:00
Okres Rožňava
tel.: 058/7920127
fax: 058/7920127
mobil: 0911265293
obecbohunovo@gmail.com
www.bohunovo.sk
starosta:
Ing. Ágnes Takács
Počet obyvateľov: 308
Rozloha: 678 ha
Prvá písomná správa: 1243
Pondelok: 9.00 - 15.00
Utorok: 9.00 - 15.00
Streda: 9.00 - 15.00
Štvrtok: 9.00 - 15.00
Piatok: 9.00 - 15.00
strana 93
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Bôrka
Obecný úrad:
Bôrka 5
PSČ 049 42
Drnava
Okres Rožňava
tel.: 058/7882036
fax: 058/7882037
mobil: 0903211826
obecborka@gmail.com
www.obecborka
starosta:
Vojtech Ičo
Počet obyvateľov: 472
Rozloha: 2374 ha
Prvá písomná správa: 1409
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-17:00
Štvrtok: 7:30-15:30
Brdárka
Obecný úrad:
Brdárka 35
PSČ 049 34
Markuška
Okres Rožňava
tel.: 058/7931981
fax: 058/7931981
mobil:
obec.brdarka@gmail.com
www.obecbrdarka.webnode.sk
starosta:
Jaroslav Hric Jančo
Počet obyvateľov: 65
Rozloha: 613 ha
Prvá písomná správa: 1556
Bretka
Obecný úrad:
Bretka 33
PSČ 980 46
Gemerská Panica
Okres Rožňava
tel.: 047/5522956
fax: 047/5522956
mobil: 0907807262
obecbretka@centrum.sk
starostka:
Anna Giczeiová
Počet obyvateľov: 369
Rozloha: 958 ha
Prvá písomná správa: 1286
Brzotín
Obecný úrad:
Mariássyho námestie 167
PSČ 049 51
Brzotín
Okres Rožňava
tel.: 058/7326890
fax: 058/7326649
mobil: 0902966088
oubrzotin@stonline.sk
www.brzotin.sk
starosta:
Pavol Gášpár
Počet obyvateľov: 1240
Rozloha: 2058 ha
Prvá písomná správa: 1243
Čierna Lehota
Obecný úrad:
Čierna Lehota 68
PSČ 049 36
Slavošovce
Okres Rožňava
tel.: 058/7883770
fax: 058/7883770
mobil:
obec.ciernalehota@stonline.sk
starostka:
Ing.Iveta Potočná
Počet obyvateľov: 604
Rozloha: 3186 ha
Prvá písomná správa: 15
Čoltovo
Obecný úrad:
Čoltovo 77
PSČ 049 12
Gemerská Hôrka
Okres Rožňava
tel.: 058/7886500
fax: 058/7650001
mobil: 0917871300
coltovo@gmail.com
www.coltovo.ocu.sk
starosta:
Ján Hubay
Počet obyvateľov: 480
Rozloha: 1538 ha
Prvá písomná správa: 1291
Čučma
Obecný úrad:
Čučma 47
PSČ 048 01
Rožňava
Okres Rožňava
tel.: 058/7325780
fax: 058/7325780
mobil: 0905751208
obec.cucma@stonline.sk
www.cucma.ocu.sk
starosta:
Alexander Szőllős
Počet obyvateľov: 652
Rozloha: 1164 ha
Prvá písomná správa: 1413
Dedinky
Obecný úrad:
Dedinky 79
PSČ 049 73
Dedinky
Okres Rožňava
tel.: 058/7883250
fax: 058/7883252
mobil: 0905756788
ocu.dedinky@gmail.com
www.dedinky.eu
starosta:
Milan Ogurčák
Počet obyvateľov: 310
Rozloha: 364 ha
Prvá písomná správa: 1380
tel.: 058/7885813
fax: 058/7885815
mobil: 0905658717
obec.dlhaves@gmail.com
www.dlhaves.ocu.sk
starostka:
Eva Kankulová
Počet obyvateľov: 605
Rozloha: 1076 ha
Prvá písomná správa: 1332
tel.: 058/7941320
fax: 058/7941651
mobil:
dobsina@dobsina.sk
www.dobsina.sk
primátor:
Karol Horník
Počet obyvateľov: 5162
Rozloha: 8272 ha
Prvá písomná správa: 1326
Dlhá Ves
Obecný úrad:
Hlavná 47
PSČ 049 55
Dlhá Ves
Okres Rožňava
Dobšiná
Mestský úrad:
SNP 554
PSČ 049 25
Dobšiná
strana 94
Pondelok: 7:30-15:00
Streda: 7:30-15:00
Piatok: 7:30-15:00
Okres Rožňava
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Drnava
Obecný úrad:
Drnava 149
PSČ 049 42
Drnava
Okres Rožňava
tel.: 058/7971112
fax: 058/7971112
mobil: 0905682944
obec.drnava@centrum.sk
www.drnava.ocu.sk
starostka:
Helena Ulbriková
Počet obyvateľov: 670
Rozloha: 2691 ha
Prvá písomná správa: 1364
Gemerská Hôrka
Obecný úrad:
Gemerská Hôrka 151
PSČ 049 12
Gemerská Hôrka
Okres Rožňava
tel.: 058/7921225
fax: 058/7921225
mobil:
gemhorka@nextra.sk
http://www.gemerskahorka.szm.com
starosta:
Ing. Zoltán Tömöl
Počet obyvateľov: 1317
Rozloha: 1279 ha
Prvá písomná správa: 1413
Gemerská Panica
Obecný úrad:
Gemerská Panica 260
PSČ 980 46
Gemerská Panica
Okres Rožňava
tel.: 047/5522913
fax: 047/5522913
mobil: 0907992360
obec.gem.panica@stonline.sk
www.gemerskapanica.ou.sk
starosta:
Milan Majoroš
Počet obyvateľov: 700
Rozloha: 1492 ha
Prvá písomná správa: 1247
Gemerská Poloma
Obecný úrad:
Námestie SNP 211
PSČ 049 22
Gemerská Poloma
Okres Rožňava
tel.: 058/7950112
fax: 058/7950311
mobil: 0905513181
obec@gemerskapoloma.sk
www.gemerskapoloma.sk
starosta:
Ján Chanas
Počet obyvateľov: 2070
Rozloha: 5747 ha
Prvá písomná správa: 1282
Gočaltovo
Obecný úrad:
Gočaltovo 47
PSČ 049 32
Štítnik
Okres Rožňava
tel.: 058/7931312
fax: 058/7931312
mobil:
obec.gocaltovo@mail.t-com.sk
starosta:
Jarmila Pavlíková
Počet obyvateľov: 257
Rozloha: 1068 ha
Prvá písomná správa: 1318
Gočovo
Obecný úrad:
Gočovo 92
PSČ 049 24
Vlachovo
Okres Rožňava
tel.: 058/7883280
fax: 058/7883281
mobil: 0907950329
obec@gocovo.sk
www.gocovo.sk
starosta:
Bc Milan Mlynár
Počet obyvateľov: 400
Rozloha: 1465 ha
Prvá písomná správa: 1427
Hanková
Obecný úrad:
Hanková 35
PSČ 049 34
Markuška
Okres Rožňava
tel.: 058/7931927
fax: 058/
mobil:
obechankova@gmail.com
starosta:
Marek Jančík
Počet obyvateľov: 65
Rozloha: 1089 ha
Prvá písomná správa: 1556
Henckovce
Obecný úrad:
Henckovce 60
PSČ 049 23
Nižná Slaná
Okres Rožňava
tel.: 058/7881263
fax: 058/7881263
mobil: 0911617118
ocuhenckovce@stonline.sk
www.henckovce.sk
starosta:
Viera Nemcová
Počet obyvateľov: 448
Rozloha: 1003 ha
Prvá písomná správa: 1470
tel.: 058/7883590
fax: 058/7883590
mobil: 0905276033
obec.honce@gmial.com
www.obechonce.webnote.sk
starosta:
Monika Paličková
Počet obyvateľov: 373
Rozloha: 809 ha
Prvá písomná správa: 1318
tel.: 058/7883670
fax: 058/7883671
mobil: 0905367720
obechrhov@kidrv.sk
www.hrhov.sk
starosta:
Ing.Arpád Szepesi
Počet obyvateľov: 1133
Rozloha: 3608 ha
Prvá písomná správa: 1263
Honce
Obecný úrad:
Honce 54
PSČ 049 32
Štítnik
Okres Rožňava
Hrhov
Obecný úrad:
Hrhov 363
PSČ 049 44
Hrhov
Okres Rožňava
strana 95
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Hrušov
Obecný úrad:
Hrušov 5
PSČ 049 43
Jablonov nad Turňou
Okres Rožňava
tel.: 058/7881738
fax: 058/7881739
mobil:
obexhrui@mail.t-com.sk
www.hrusov.ocu.sk
starosta:
Gabriel Parti
Počet obyvateľov: 342
Rozloha: 1678 ha
Prvá písomná správa: 1234
Jablonov nad Turňou
Obecný úrad:
Jablonov nad Turňou 73
PSČ 049 43
Jablonov nad Turňou
Okres Rožňava
tel.: 058/7961108
fax: 058/7961108
mobil: 0905831947
jablonovnt@stonline.sk
www.jablonovnt.sk
starosta:
Pavel Hric
Počet obyvateľov: 860
Rozloha: 2446 ha
Prvá písomná správa: 1235
Na každý hrnček Vám vytlačíme
erb vašej obce alebo podobne.
CLASIC HRNČEK mix farieb
kód: PDH_0001 Cena: od 0,68 €/ks
Super hrnčeky za super
cenu. Dobrá kvalita za
dobrú cenu a navyše
v mnohých farebných
odtieňoch.
materiál: keramika
farba: zelená , žltá, oranžová, modrá
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Jovice
Obecný úrad:
Hlavná 50
PSČ 049 45
Krásnohorská Dlhá Lúka
Okres Rožňava
tel.: 058/7326529
fax: 058/7886530
mobil: 0904967160
obecjovice@kidrv.sk
www.jovice.obur.sk
starosta:
František Barci
Počet obyvateľov: 726
Rozloha: 1007 ha
Prvá písomná správa: 1352
Kečovo
Obecný úrad:
Kečovo 78
PSČ 049 55
Dlhá Ves
Okres Rožňava
tel.: 058/788117374
fax: 058/7881175
mobil: 0903260163
kecovo.obec@gmail.com
www.kecovo.ocu.sk
starosta:
Július Lőrincz
Počet obyvateľov: 390
Rozloha: 1357 ha
Prvá písomná správa: 1272
Kobeliarovo
Obecný úrad:
Kobeliarovo 78
PSČ 049 23
Nižná Slaná
Okres Rožňava
tel.: 058/7951243
fax: 058/7951243
mobil:
obec@kobeliarovo.sk
www.kobeliarovo.sk
starosta:
Jaroslav Nemčko
Počet obyvateľov: 453
Rozloha: 1203 ha
Prvá písomná správa: 1466
Koceľovce - región Štínická dolina
Obecný úrad:
Koceľovce 2
PSČ 049 35
Ochtiná
tel.: 058/7931915
fax: 058/7931915
mobil: 0902966280
obeckocelovce@azet.sk
Okres Rožňava
starosta:
Ján Lukáč
Počet obyvateľov: 258
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1244
Kováčová
Obecný úrad:
Kováčová 28
Okres Rožňava
tel.: 058/7979120
fax: 058/
mobil:
PSČ 049 42
Drnava
starosta:
Adrián Dáni
Počet obyvateľov: 89
Rozloha: 1382 ha
Prvá písomná správa: 1254
Krásnohorská Dlhá Lúka
Obecný úrad:
Krásnohorská Dlhá Lúka 3
PSČ 049 45
Krásnohorská Dlhá Lúka
tel.: 058/7326860
fax: 058/7326860
mobil: 0905715121
obeckdl@kidrv.sk
www.krhdlhaluka.sk
Okres Rožňava
starosta:
Gabriel Klárik
Počet obyvateľov: 701
Rozloha: 1403 ha
Prvá písomná správa: 1338
Krásnohorské Podhradie
Obecný úrad:
Hradná 156
PSČ 049 41
Krásnohorské Podhradie
strana 96
Pondelok: 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Utorok: 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Streda: 07.00 - 11.30 12.00 - 16.00
Štvrtok: 07.00 - 11.30 12.00 - 15.00
Piatok: nestránkový deň
tel.: 058/7325431
starosta:
fax: 058/7326494
Peter Bollo
mobil: 0915891132
Počet obyvateľov: 2592
obec.krasnohorskepodhradie@stonline.sk Rozloha: 2317 ha
www.obeckrasnohorskepodhradie.sk Prvá písomná správa: 1322
Okres Rožňava
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Kružná
Obecný úrad:
Kružná 139
PSČ 049 51
Brzotín
Okres Rožňava
tel.: 058/7883560
fax: 058/7883562
mobil: 0905682237
obec.kruzna@kidrv.sk
starosta:
Ondrej Fábián
Počet obyvateľov: 504
Rozloha: 690 ha
Prvá písomná správa: 1327
Kunova Teplica
Obecný úrad:
Kunova Teplica 127
PSČ 049 32
Štítnik
Okres Rožňava
tel.: 058/7882520
fax: 058/7882521
mobil:
ocukt127@gmail.com
www.kunovateplica.sk
starosta:
PaedDr.Mgr. Michal Bársony
Počet obyvateľov: 668
Rozloha: 842 ha
Prvá písomná správa: 1243
Lipovník
Obecný úrad:
Lipovník 164
PSČ 049 42
Drnava
Okres Rožňava
tel.: 058/7883111
fax: 058/7883110
mobil: 0905783350
obec.lipovnik@kidrv.sk
www.lipovnik.ocu.sk
starosta:
Ing. Robert Anna
Počet obyvateľov: 504
Rozloha: 1274 ha
Prvá písomná správa: 1364
Lúčka
Obecný úrad:
Lúčka 39
PSČ 049 42
Drnava
Okres Rožňava
tel.: 058/7979121
fax: 058/
mobil:
obeclucka@gmail.com
www.lucka.ocu.sk
starosta:
Szabó Jozef
Počet obyvateľov: 202
Rozloha: 1494 ha
Prvá písomná správa: 1406
Markuška
Obecný úrad:
Markuška 18
PSČ 049 34
Markuška
Okres Rožňava
tel.: 058/7931906
fax: 058/7931906
mobil: 0902966377
obec.markuska@centrum.sk
starosta:
Ondrej Lipták
Počet obyvateľov: 181
Rozloha: 681 ha
Prvá písomná správa: 1311
Meliata
Obecný úrad:
Meliata 100
PSČ 049 12
Gemerská Hôrka
Okres Rožňava
tel.: 058/7921195
fax: 058/7882208
mobil: 0917539117
obec@meliata.sk
www.meliata.sk
starosta:
Bartolomej Beke
Počet obyvateľov: 218
Rozloha: 1449 ha
Prvá písomná správa: 1243
Nižná Slaná
Obecný úrad:
Námestie SNP 54
PSČ 049 23
Nižná Slaná
Okres Rožňava
tel.: 058/7883120
fax: 058/7883121
mobil: 0907133606
obecnizna.slana@stonline.sk
www.niznaslana.sk
starosta:
Ing. Ján Vieloha
Počet obyvateľov: 1194
Rozloha: 1896 ha
Prvá písomná správa: 1363
Ochtiná
Obecný úrad:
Ochtiná 52
PSČ 049 35
Ochtiná
Okres Rožňava
tel.: 058/7882670
fax: 058/7882670
mobil: 0905576994
ochtina@stonline.sk
www.ochtina.ocu.sk
starosta:
Marián Kapusta
Počet obyvateľov: 564
Rozloha: 1448 ha
Prvá písomná správa: 1243
tel.: 058/7331802
fax: 058/7883020
mobil: 0904542142
obec.paca@centrum.sk
www.paca.sk
starosta:
Ladislav Zagiba
Počet obyvateľov: 652
Rozloha: 2558 ha
Prvá písomná správa: 1338
tel.: 058/7921352
fax: 058/7921352
mobil: 0917612063
obec.paskova@mail.t-com.sk
www.paskova.ocu.sk
starosta:
Roman Viola
Počet obyvateľov: 282
Rozloha: 601 ha
Prvá písomná správa: 1318
Pača
Obecný úrad:
Hlavná 18
PSČ 049 41
Krásnohorské Podhradie
Okres Rožňava
Pašková
Obecný úrad:
Pašková 66
PSČ 049 32
Štítnik
Pondelok: 00,08 - 15,30
Utorok: 00,08 - 15,30
Streda: 00,08 - 15,30
Štvrtok: 00,08 - 15,30
Piatok: 00,08 - 15,30
Okres Rožňava
strana 97
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Petrovo
Obecný úrad:
Petrovo 29
PSČ 049 35
Ochtiná
Okres Rožňava
tel.: 058/7931072
fax: 058/7931072
mobil: 0903431830
obecpetrovo@centrum.sk
starosta:
Ján Dovec
Počet obyvateľov: 101
Rozloha: 397 ha
Prvá písomná správa: 1320
Plešivec
Obecný úrad:
Čsl.armády 1
PSČ 049 11
Plešivec
Okres Rožňava
tel.: 058/7921135
fax: 058/7921134
mobil: 0917871210
obec_plesivec@stonline.sk
www.plesivec.obce.info
starosta:
Gabriel Gergely
Počet obyvateľov: 2424
Rozloha: 6214 ha
Prvá písomná správa: 1243
Rakovnica
Obecný úrad:
Rakovnica 150
PSČ 049 31
Rožňavské Bystré
Okres Rožňava
tel.: 058/7883500
fax: 058/7883501
mobil: 0902966099
obec.rakovnica@fz.sk
www.rakovnica.sk
starosta:
Ľuboš Lešták
Počet obyvateľov: 590
Rozloha: 713 ha
Prvá písomná správa: 1327
Rejdová
Obecný úrad:
Rejdová 47
PSČ 049 26
Rejdová
Okres Rožňava
tel.: 058/7883240
fax: 058/7940270
mobil: 0905307385
starosta@rejdova.sk
www.rejdova.sk
starosta:
Ing.Ján Valentík
Počet obyvateľov: 738
Rozloha: 5050 ha
Prvá písomná správa: 1556
Rochovce
Obecný úrad:
Rochovce 150
PSČ 049 36
Slavošovce
Okres Rožňava
tel.: 058/7998600
fax: 058/
mobil:
levrinc.stanislav@stonline.sk
www.rochovce.sk
starosta:
Ing. Stanislav Levrinc
Počet obyvateľov: 330
Rozloha: 833 ha
Prvá písomná správa: 1318
Roštár
Obecný úrad:
Roštár 101
PSČ 049 35
Ochtiná
Okres Rožňava
tel.: 058/7931007
fax: 058/7931007
mobil: 0905403048
obecrostar@gmail.com
starosta:
Vladimír Slivka
Počet obyvateľov: 546
Rozloha: 855 ha
Prvá písomná správa: 1318
Rozložná
Obecný úrad:
Rozložná 81
PSČ 049 32
Štítnik
Okres Rožňava
tel.: 058/7931438
fax: 058/
mobil: 0915951419
obecrozlozna@mail.t-com.sk
www.rozlozna.ocu.sk
starosta:
Viktor Vápeník
Počet obyvateľov: 191
Rozloha: 1250 ha
Prvá písomná správa: 1248
Rožňava
Mestský úrad:
Šafárikova 29
PSČ 048 01
Rožňava
Okres Rožňava
tel.: 058/7323215
fax: 058/7323215
mobil: 0905445268
primator@roznava.sk
www.roznava.sk
primátor:
MUDr. Vladislav Laciak
Počet obyvateľov: 19137
Rozloha: 4561 ha
Prvá písomná správa: 1291
tel.: 058/7883470
fax: 058/7883471
mobil: 0902966055
obec@roznavskebystre.sk
www.roznavskebystre.obce.info
starostka:
Želmíra Gonosová
Počet obyvateľov: 618
Rozloha: 783 ha
Prvá písomná správa: 1296
Rožňavské Bystré
Obecný úrad:
Rožňavské Bystré 163
PSČ 049 31
Rožňavské Bystré
Okres Rožňava
Rudná - región Mikroregón Štínická dolina
Obecný úrad:
Rudná 69
PSČ 048 01
Rožňava
strana 98
tel.: 058/7321986
fax: 058/7321986
mobil: 0902966255
obec.rudna@stonline.sk
www.rudna.ocu.sk
Okres Rožňava
starosta:
Július Kerekes
Počet obyvateľov: 741
Rozloha: 751 ha
Prvá písomná správa: 1291
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Silica
Obecný úrad:
Silica 43
PSČ 049 52
Silica
Okres Rožňava
tel.: 058/7883650
fax: 058/7883652
mobil: 0905598626
obec.silica@mail.t-com.sk
starosta:
Vojtech Berec
Počet obyvateľov: 562
Rozloha: 3457 ha
Prvá písomná správa: 1340
Silická Brezová - región Domica
Obecný úrad:
Silická Brezová 70
PSČ 049 11
Plešivec
tel.: 058/3810317
fax: 058/
mobil: 0905427914
obecsb@gmail.com
www.silickabrezova.ocu.sk
Okres Rožňava
starosta:
Alžbeta Samisloová
Počet obyvateľov: 190
Rozloha: 1337 ha
Prvá písomná správa: 1399
Silická Jablonica
Obecný úrad:
Silická Jablonica 64
PSČ 049 43
Jablonov nad Turňou
Okres Rožňava
tel.: 058/7961413
fax: 058/7961413
mobil: 0918348064
obec.silickajablonica@mail.t-com.sk
starostka:
Eva Tamášová
Počet obyvateľov: 206
Rozloha: 2556 ha
Prvá písomná správa: 1386
Slavec
Obecný úrad:
Slavec 109
PSČ 049 11
Plešivec
Okres Rožňava
tel.: 058/7921332
fax: 058/7883571
mobil: 0948744469
starosta@slavec.sk
www.slavec.sk
starosta:
Valentín Borzy
Počet obyvateľov: 457
Rozloha: 1753 ha
Prvá písomná správa: 1243
Slavoška - región Mikroregión Štítnická dolina
Obecný úrad:
Slavoška 27
PSČ 049 34
Markuška
tel.: 058/7931994
fax: 058/
mobil:
obec.slavoska@gmail.com
www.obecslavoska.webnode.sk
Okres Rožňava
starosta:
Ján Jakubovský
Počet obyvateľov: 122
Rozloha: 450 ha
Prvá písomná správa: 1563
Slavošovce
Obecný úrad:
Slavošovce 113
PSČ 049 36
Slavošovce
Okres Rožňava
tel.: 058/7882600
fax: 058/7999281
mobil: 0902966070
ou@slavosovce.sk
www.slavosovce.sk
starosta:
Ing.Štefan Bašták
Počet obyvateľov: 1827
Rozloha: 1553 ha
Prvá písomná správa: 1318
Stratená
Obecný úrad:
Stratená 46
PSČ 049 71
Dobšinská Ľad.jaskyňa
Okres Rožňava
tel.: 058/7981114
fax: 058/7981114
mobil: 0915858037
erikaoravcova@zoznam.sk
www.stratena.net
starosta:
Erika Oravcová
Počet obyvateľov: 135
Rozloha: 3536 ha
Prvá písomná správa:
Štítnik
Obecný úrad:
Nám. 1. mája 167
PSČ 049 32
Štítnik
Okres Rožňava
tel.: 058/7883790
fax: 058/7883791
mobil:
obec.stitnik@stonline.sk
www.stitnik.ou.sk
starosta:
Miloš Gallo Barnák
Počet obyvateľov: 1523
Rozloha: 3454 ha
Prvá písomná správa: 1243
tel.: 058/7883270
fax: 058/7883271
mobil: 0905113259
obec@vlachovo.eu
www.vlachovo.eu
starosta:
Ing. Peter Pakes
Počet obyvateľov: 910
Rozloha: 3728 ha
Prvá písomná správa: 1427
tel.: 058/7940116
fax: 058/7883231
mobil: 0907942720
info@vysnaslana.sk
www.vysnaslana.sk
starosta:
Ing. Dušan Gallo
Počet obyvateľov: 509
Rozloha: 1570 ha
Prvá písomná správa: 1362
Vlachovo
Obecný úrad:
Letná 71
PSČ 049 24
Vlachovo
Okres Rožňava
Vyšná Slaná
Obecný úrad:
Vyšná Slaná 29
PSČ 049 26
Rejdová
Okres Rožňava
strana 99
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Baškovce - región Borovo
Obecný úrad:
Baškovce 29
PSČ 073 01
Baškovce pri Sobranciach
tel.: 056/6522337
fax: 056/
mobil: 0915844855
obecbaskovce@szm.sk
Okres Sobrance
starosta:
mvdr Lešo Boleslav phd
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 50 ha
Prvá písomná správa: 1427
Beňatina
Obecný úrad:
Beňatina 10
PSČ 072 64
Podhoroď
Okres Sobrance
tel.: 056/6582506
fax: 056/6582506
mobil: 0905633647
benatina@lekosonline.sk
www.benatina.ocu.sk
starosta:
Štefan Minčák
Počet obyvateľov: 254
Rozloha: 1864 ha
Prvá písomná správa: 1333
Bežovce
Obecný úrad:
Bežovce 184
PSČ 072 53
Bežovce
PSČ 072 44
Blatné Remety
tel.: 056/6590219
fax: 056/6590219
mobil: 0917599212
oubezovce@lekosonline.sk
www.bezovce.sk
starosta:
Mgr. Tomáš Tkáč
Počet obyvateľov: 985
Rozloha: 2970 ha
Prvá písomná správa: 1214
tel.: 056/6597203
fax: 056/
mobil: 0907978428
blatnapolianka@lekosonline.sk
PSČ 072 44
Blatné Remety
starosta:
Michal Kontra
Počet obyvateľov: 168
Rozloha: 999 ha
Prvá písomná správa: 1417
PSČ 072 43
Veľké Revištia
tel.: 056/6597235
fax: 056/6597235
mobil: 0918505520
bremety@gmail.com
starosta:
Sliško Vladimír
Počet obyvateľov: 552
Rozloha: 300 ha
Prvá písomná správa:
PSČ 072 44
Blatné Remety
tel.: 056/6597220
fax: 056/6597220
mobil:
bl.revistia@minet.sk
starosta:
Gabriel Seman
Počet obyvateľov: 223
Rozloha: 515 ha
Prvá písomná správa: 1244
PSČ 072 33
Hnojné
tel.: 056/6597345
fax: 056/
mobil: 0918731875
oubunkovce@stonline.sk
www.bunkovce.sk
starosta:
Václav Ličko
Počet obyvateľov: 336
Rozloha: 729 ha
Prvá písomná správa: 1345
Okres Sobrance
tel.: 056/6596242
fax: 056/
mobil: 0905487619
obec.fekisovce@smz.sk
starostka:
Miloslava Fedorová
Počet obyvateľov: 310
Rozloha: 470 ha
Prvá písomná správa: 1391
tel.: 056/6522317
fax: 056/
mobil: 0918519218
hlivistia@lekosonline.sk
www.hlivistia.sk
starosta:
Mgr.Jarmila Olexová
Počet obyvateľov: 380
Rozloha: 2021 ha
Prvá písomná správa: 1418
tel.: 056/6522293
fax: 056/
mobil:
horna@interdum.sk
www.obechorna.sk
starosta:
Ján Pšak
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 673 ha
Prvá písomná správa: 1417
Hlivištia
Obecný úrad:
Hlivištia 73
PSČ 073 01
Sobrance
Okres Sobrance
Horňa
Obecný úrad:
Horňa 145
PSČ 073 01
Sobrance
strana 100
Pondelok: 8:00-14:30
Utorok: 8:00-14:30
Streda: 8:00-14:30
Štvrtok: 8:00-14:30
Piatok: 8:00-14:30
Okres Sobrance
Fekišovce
Obecný úrad:
Fekišovce 26
Pondelok: 8:00-15:30
Utorok: 8:00-15:30
Streda: 8:00-15:30
Štvrtok: 8:00-15:30
Piatok: Nestránkový deň
Okres Sobrance
Bunkovce
Obecný úrad:
Bunkovce 103
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-15:30
Štvrtok: 7:30-15:30
Piatok: 7:30-15:30
Okres Sobrance
Blatné Revištia
Obecný úrad:
Blatné Revištia 86
Pondelok: 7:45-15:45
Utorok: 7:45-15:45
Streda: 7:45-15:45
Štvrtok: 7:45-15:45
Piatok: 7:45-15:45
Okres Sobrance
Blatné Remety
Obecný úrad:
Blatné Remety 26
Pondelok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Utorok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Streda: 7:30-12:00 12:30-15:30
Štvrtok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Piatok: 7:30-12:00 12:30-15:30
Okres Sobrance
Blatná Polianka - región Dobrá Voda
Obecný úrad:
Blatná Polianka 94
Pondelok: 7:00-15:00
Utorok: 7:00-17:00
Streda: 7:00-15:00
Štvrtok: 7:00-15:00
Piatok: 7:00-13:00
Okres Sobrance
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Husák
Obecný úrad:
Husák 25
PSČ 072 51
Krčava
Okres Sobrance
tel.: 056/6593272
fax: 056/6593272
mobil:
obechusak@stonline.sk
starosta:
Ján Ferenc
Počet obyvateľov: 167
Rozloha: 1481 ha
Prvá písomná správa: 1548
Choňkovce
Obecný úrad:
Choňkovce 180
PSČ 072 63
Choňkovce
Okres Sobrance
tel.: 056/6522510
fax: 056/6522510
mobil: 0905276842
ouchonkovce@minet.sk
starosta:
Ján Skyba
Počet obyvateľov: 617
Rozloha: 1832 ha
Prvá písomná správa: 1409
Pondelok: 7:30-16:00
Utorok: 7:30-16:00
Streda: 7:30-16:00
Štvrtok: 7:30-16:00
Piatok: 7:30-16:00
Inovce
Obecný úrad:
Inovce 28
PSČ 072 64
Podhoroď
Okres Sobrance
tel.: 056/6982960
fax: 056/6982962
mobil: 0918451208
inovce@inovce.sk
www.inovce.sk
starosta:
Milan Polak
Počet obyvateľov: 215
Rozloha: 1059 ha
Prvá písomná správa: 1555
Jasenov
Obecný úrad:
Jasenov 47
PSČ 072 42
Úbrež
Okres Sobrance
tel.: 056/6596258
fax: 056/
mobil: 0915949096
jasenov1@post.sk
starosta:
Ing. Michal Šabak
Počet obyvateľov: 320
Rozloha: 946 ha
Prvá písomná správa: 1279
Jenkovce
Obecný úrad:
Jenkovce 210
PSČ 072 52
Jenkovce
Okres Sobrance
tel.: 056/6598409
fax: 056/6598409
mobil:
obecjenkovce@lekosonline.sk
www.jenkovce.sk
starosta:
Ing. Jaroslav André
Počet obyvateľov: 450
Rozloha: 1350 ha
Prvá písomná správa: 1288
Kolibabovce - región Koromľa
Obecný úrad:
Kolibabovce 49
PSČ 072 61
Porúbka pri Sobranciach
Okres Sobrance
tel.: 056/6593273
fax: 056/
mobil: 0915901565
docasna@datatrade.sk
starosta:
Milan Chomič
Počet obyvateľov: 189
Rozloha: 382 ha
Prvá písomná správa: 1567
Koňuš
Obecný úrad:
Koňuš 39
PSČ 072 63
Choňkovce
Okres Sobrance
tel.: 056/6523315
fax: 056/6523315
mobil: 0917208246
konus@lekosonline.sk
starosta:
Mgr. Jozef Hrinkanič
Počet obyvateľov: 369
Rozloha: 2324 ha
Prvá písomná správa: 1414
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
GUĽÔČKOVÉ PERO Z RECYKLOVANÉHO PAPIERA EKO
Na každé pero si môžete nechať vytlačiť názov obce alebo podobne.
kód: IT3892_13
Cena: od 0,11 €/ks
Koromľa
Obecný úrad:
Koromľa 172
PSČ 072 62
Koromľa
Okres Sobrance
tel.: 056/0566593417
fax: 056/0566593417
mobil: 0905819111
koromla@lekosonline.sk
starosta:
Ján Medviď
Počet obyvateľov: 501
Rozloha: 1305 ha
Prvá písomná správa: 1337
Krčava
Obecný úrad:
Krčava 17
PSČ 072 51
Krčava
Guľôčkové pero vyrobené
z bieleho recyklovaného
papiera s čiernou náplňou.
Ideálne pre zelenú„eko“
komunikáciu. Farba: béžová
Okres Sobrance
tel.: 056/6599222
fax: 056/6599222
mobil: 0918755978
obeckrcava@lekosonline.sk
www.krcavaocu.sk
starosta:
Ing.Jozef Hreňko
Počet obyvateľov: 433
Rozloha: 850 ha
Prvá písomná správa: 1300
strana 101
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Kristy
Obecný úrad:
Kristy 83
PSČ 072 55
Porostov
Okres Sobrance
tel.: 056/6598415
fax: 056/6598415
mobil:
kristy@lekosonline.sk
www.obeckristy.sk
starosta:
Anna Janošová
Počet obyvateľov: 313
Rozloha: 790 ha
Prvá písomná správa: 1333
Lekárovce
Obecný úrad:
Lekárovce 505
PSČ 072 54
Lekárovce
Okres Sobrance
tel.: 056/6590608
fax: 056/6590608
mobil: 0905481200
obeclekarovce@lekosonline.sk
www.obeclekarovce.sk
starosta:
Milan Ormezey
Počet obyvateľov: 1050
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1365
Nižná Rybnica
Obecný úrad:
Nižná Rybnica 126
PSČ 073 01
Sobrance
Okres Sobrance
tel.: 056/6522342
fax: 056/
mobil: 0918437606
oun.rybnica@stonline.sk
www.niznarybnica.sk
starostka:
Božena Hoferová
Počet obyvateľov: 419
Rozloha: 30 ha
Prvá písomná správa: 1333
Nižné Nemecké
Obecný úrad:
Nižné Nemecké 100
PSČ 072 52
Jenkovce
Okres Sobrance
tel.: 056/6598513
fax: 056/
mobil: 0918521866
nizne.nemecke@centrum.sk
starosta:
Milan Husár
Počet obyvateľov: 324
Rozloha: 724 ha
Prvá písomná správa: 1353
Orechová
Obecný úrad:
Orechová 57
PSČ 072 51
Krčava
Okres Sobrance
tel.: 056/6522369
fax: 056/6522369
mobil: 0908379264
obecorechova@lekosonline.sk
www.orechova.ocu.sk
starosta:
Rastislav Repka
Počet obyvateľov: 243
Rozloha: 342 ha
Prvá písomná správa: 1299
Ostrov
Obecný úrad:
Ostrov 106
PSČ 072 55
Porostov
Okres Sobrance
tel.: 056/6522291
fax: 056/6522291
mobil:
ocuostrov@stonline.sk
starosta:
Ing. Milan Maňko
Počet obyvateľov: 275
Rozloha: 53 ha
Prvá písomná správa: 1336
Petrovce
Obecný úrad:
Petrovce 124
PSČ 072 62
Kromľa
Okres Sobrance
tel.: 056/6593275
fax: 056/6593275
mobil: 0905208707
ocuhuta@stonline.sk
starosta:
Pavel Tomčo
Počet obyvateľov: 236
Rozloha: 1650 ha
Prvá písomná správa: 1571
Pinkovce
Obecný úrad:
Pinkovce 29
PSČ 072 54
Lekarovce
Okres Sobrance
tel.: 056/6590223
fax: 056/6590223
mobil: 0905841535
ocupinkovce@sivinet.sk
starosta:
Ján Kočiš
Počet obyvateľov: 200
Rozloha: 300 ha
Prvá písomná správa: 1343
tel.: 056/6584077
fax: 056/
mobil: 0905782004
podhorod@lekosonline.sk
www.podhorod.sk
starosta:
Ing. Jaroslav Mihalov
Počet obyvateľov: 400
Rozloha: 1660 ha
Prvá písomná správa: 1406
tel.: 056/6522822
fax: 056/6522822
mobil: 0910941930
porostov@lekosonline.sk
starosta:
Miroslav Reščák
Počet obyvateľov: 230
Rozloha: 559 ha
Prvá písomná správa: 1412
Podhoroď
Obecný úrad:
Podhoroď 112
PSČ 072 64
Podhoroď
Okres Sobrance
Porostov
Obecný úrad:
Porostov 86
PSČ 072 55
Porostov
strana 102
Okres Sobrance
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Porúbka
Obecný úrad:
Porúbka 151
PSČ 072 61
Porúbka
Okres Sobrance
tel.: 056/6593254
fax: 056/6593254
mobil: 0905322870
obec@porubka.sk
www.porubka-so.sk
starosta:
Gabriel Falis
Počet obyvateľov: 425
Rozloha: 1802 ha
Prvá písomná správa: 1411
Priekopa
Obecný úrad:
Priekopa 100
PSČ 072 61
Porúbka pri Sobranciach
Okres Sobrance
tel.: 056/6522283
fax: 056/
mobil: 0905981166
ocupriekopa@lekosonline.sk
www.priekopa.yw.sk
starosta:
Ing.Peter Sekerák
Počet obyvateľov: 307
Rozloha: 1267 ha
Prvá písomná správa: 1418
Remetské Hámre
Obecný úrad:
Remetské Hámre 83
PSČ 072 41
Remetské Hámre
Okres Sobrance
tel.: 056/6595236
fax: 056/
mobil:
remetskehamre@lekosonline.sk
www.remetskehamre.sk
starosta:
Michal Pado
Počet obyvateľov: 634
Rozloha: 2462 ha
Prvá písomná správa: 1828
Ruská Bystrá
Obecný úrad:
Ruská Bystrá 19
PSČ 072 64
Podhoroď
Okres Sobrance
tel.: 056/6584071
fax: 056/
mobil:
ruskabystra@lekostonline.sk
starosta:
Ján Sakulič
Počet obyvateľov:
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Ruskovce
Obecný úrad:
Ruskovce 47
PSČ 072 42
Úbrež
Okres Sobrance
tel.: 056/6522351
fax: 056/
mobil:
ruskovce@post.sk
starosta:
Anna Ohradzánska
Počet obyvateľov: 250
Rozloha: 920 ha
Prvá písomná správa: 1418
Ruský Hrabovec - región Borolo
Obecný úrad:
Ruský Hrabovec 51
PSČ 072 64
Ruský Hrabovec
tel.: 056/6584086
fax: 056/
mobil: 0903537011
ocuruskyhrabovec@centrum.sk
Okres Sobrance
starosta:
Juraj Cinkanič
Počet obyvateľov: 360
Rozloha: 1628 ha
Prvá písomná správa: 1567
Sejkov
Obecný úrad:
Sejkov 80
PSČ 072 51
Krčava
Okres Sobrance
tel.: 056/6599421
fax: 056/
mobil: 0907911612
sejkov@lekosonline.sk
starosta:
Peter Tokár
Počet obyvateľov: 193
Rozloha: 650 ha
Prvá písomná správa: 1412
Sobrance
Mestský úrad:
Štefánikova 23
PSČ 073 01
Sobrance
Okres Sobrance
tel.: 056/6522210
fax: 056/6522410
mobil:
sekretariat@sobrance.sk
www.sobrance.sk
primátor:
Ing. Štefan Staško
Počet obyvateľov: 6200
Rozloha: 1068 ha
Prvá písomná správa: 1334
tel.: 056/6597202
fax: 056/
mobil:
starostasvatus@centrum.sk
starosta:
Michal Širochman
Počet obyvateľov: 120
Rozloha: 386 ha
Prvá písomná správa: 1386
Svätuš
Obecný úrad:
Svätuš 72
PSČ 072 55
Porostov
Okres Sobrance
Tašuľa - región Uh - Olšava
Obecný úrad:
Tašuľa 43
PSČ 072 52
Jenkovce
tel.: 056/6598260
fax: 056/
mobil: 0918526385
ocutasula@centrum.sk
Okres Sobrance
starosta:
Milan Hrešo
Počet obyvateľov: 220
Rozloha: 602 ha
Prvá písomná správa: 1288
Pondelok: 7,30 - 14,30
Utorok: 7,30 - 14,30
Streda: 7,30 - 14,30
Štvrtok: 7,30 - 14,30
Piatok: 7,30 - 14,30
strana 103
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Tibava
Obecný úrad:
Tibava 131
PSČ 073 01
Sobrance
Okres Sobrance
tel.: 056/6522271
fax: 056/
mobil: 0905942476
ocu.tibava@lekosonline.sk
www.obectibava.sk
starosta:
MVDr. Stanislav Zubaj
Počet obyvateľov: 545
Rozloha: 1066 ha
Prvá písomná správa: 1282
Úbrež - región Okna
Obecný úrad:
Úbrež 169
PSČ 072 42
Úbrež
Okres Sobrance
tel.: 056/6596252
fax: 056/
mobil: 0905774215
obecubrez@minet.sk
www.ubrez.ocu.sk
starosta:
MVDr. Jozef Antonič
Počet obyvateľov: 650
Rozloha: 1380 ha
Prvá písomná správa: 1337
Veľké Revištia
Obecný úrad:
Veľké Revištia 25
PSČ 072 43
Veľké Revištia
Okres Sobrance
tel.: 056/6597225
fax: 056/6597225
mobil: 0905244833
velkerevistia@lekosonline.sk
www.velkerevistia.sk
starosta:
Bc. Martin Hrunka
Počet obyvateľov: 537
Rozloha: 1020 ha
Prvá písomná správa: 1335
GUĽÔČKOVÉ PERO S GUMOVÝM UCHOPENÍM
kód: KC4181_25 Cena: od 0,10 €/ks
Na každé pero si môžete nechať
vytlačiť názov obce alebo podobne.
Farba: transparentná červená
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Vojnatina
Obecný úrad:
Vojnatina 124
PSČ 072 61
Porúbka
Okres Sobrance
tel.: 056/6522353
fax: 056/
mobil:
ocuvojnatina@minet.sk
starosta:
Pavol Gengeľ
Počet obyvateľov: 242
Rozloha: 600 ha
Prvá písomná správa: 1336
Vyšná Rybnica
Obecný úrad:
Vyšná Rybnica 119
PSČ 072 41
Remetské Hámre
Okres Sobrance
tel.: 056/6595238
fax: 056/
mobil: 0905436780
vysnarybnica@lekosonline.sk
www.vysna-rybnica.sk
starosta:
František Gejguš
Počet obyvateľov: 382
Rozloha: 4012 ha
Prvá písomná správa: 1418
Vyšné Nemecké
Obecný úrad:
Vyšné Nemecké 55
PSČ 072 51
Krčava
Okres Sobrance
tel.: 056/6599259
fax: 056/6599259
mobil:
ocu_vn@lekosonline.sk
www.vysnenemecke.sk
starosta:
Jozef Danko
Počet obyvateľov: 247
Rozloha: 340 ha
Prvá písomná správa: 1405
Vyšné Remety
Obecný úrad:
Vyšné Remety 112
PSČ 072 41
Remetské Hámre
Okres Sobrance
tel.: 056/6595239
fax: 056/6982011
mobil: 0905944570
vysneremety@lelkosonline.sk
www.vysneremety.sk
starosta:
Ing. Martin Dolinič
Počet obyvateľov: 420
Rozloha: 520 ha
Prvá písomná správa: 1400
Záhor
Obecný úrad:
Záhor 121
PSČ 072 53
Bežovce
Okres Sobrance
tel.: 056/6590210
fax: 056/6982680
mobil: 0917815877
ocu.zahor@lekosonline.sk
www.zahor.ocu.sk
starosta:
Milan Šabak
Počet obyvateľov: 685
Rozloha: 772 ha
Prvá písomná správa: 1326
Arnutovce
Obecný úrad:
Arnutovce 64
PSČ 053 13
Letanovce
strana 104
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4491124
fax: 053/4491124
mobil: 0907976462
arnutovce@sg-t.sk
starosta:
Jaroslav Gazdura
Počet obyvateľov: 606
Rozloha: 222 ha
Prvá písomná správa: 1259
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Betlanovce
Obecný úrad:
Betlanovce 23
PSČ 053 15
Hrabušice
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4490215
fax: 053/4490215
mobil: 0904803800
betlanovce@stonline.sk
www.betlanovce.sk
starostka:
Beáta Kopčáková
Počet obyvateľov: 640
Rozloha: 1013 ha
Prvá písomná správa: 1260
Bystrany
Obecný úrad:
Bystrany 121
PSČ 053 62
Bystrany
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4495338
fax: 053/4495338
mobil: 0905368805
bystrany121@gmail.com
www.bystrany.ou.sk
starosta:
František Žiga
Počet obyvateľov: 2710
Rozloha: 783 ha
Prvá písomná správa: 1248
Danišovce
Obecný úrad:
Danišovce 33
PSČ 053 22
Odorín
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4466656
fax: 053/4297907
mobil: 0903190435
obecdanisovce@stonline.sk
www.obecdanisovce.eu
starosta:
Miroslav Výrostek
Počet obyvateľov: 520
Rozloha: 430 ha
Prvá písomná správa: 1287
Harichovce
Obecný úrad:
1.mája 25
PSČ 053 01
Harichovce
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4496138
fax: 053/4496138
mobil: 0905945035
obecharichovce@stonline.sk
www.harichovce.ocu.sk
starosta:
Miloš Augustiňak
Počet obyvateľov: 1730
Rozloha: 2950 ha
Prvá písomná správa: 1268
Hincovce
Obecný úrad:
Hincovce 28
PSČ 053 63
Spišský Hrušov
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4495220
fax: 053/4495220
mobil: 0908987114
hincovce@stonline.sk
starosta:
Ondrj Faith
Počet obyvateľov: 210
Rozloha: 648 ha
Prvá písomná správa: 1276
Hnilčík
Obecný úrad:
Hnilčík 38
PSČ 053 32
Hnilčík
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4494103
fax: 053/4494103
mobil: 0903624640
vfabian1@stonline.sk
www.hnilcik.ocu.sk
starosta:
Vladimír Fabian
Počet obyvateľov: 550
Rozloha: 2300 ha
Prvá písomná správa: 1315
Hnilec
Obecný úrad:
Huta 77/6
PSČ 053 75
Hnilec
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4493291
fax: 053/4493291
mobil: 0903468841
hnilec@t-zones.sk
www.hnilec.eu
starosta:
Ing.Jeremiáš Otokar
Počet obyvateľov: 485
Rozloha: 2700 ha
Prvá písomná správa: 1290
Hrabušice
Obecný úrad:
Hlavná 171
PSČ 053 15
Hrabušice
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4490206
fax: 053/4490206
mobil: 0917800133
hrabusice@stonline.sk
www.hrabusice.sk
starosta:
PaedDr.Jana Skokanová
Počet obyvateľov: 2240
Rozloha: 4188 ha
Prvá písomná správa: 1277
Chrasť nad Hornádom
Obecný úrad:
Chrasť nad Hornádom 165
PSČ 053 63
Spišský Hrušov
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4492194
fax: 053/4492194
mobil: 0904508338
ocuchrast@chrastnadhornadom.sk
www.chrastnadhornadom.obce.info
starosta:
Marián Melega
Počet obyvateľov: 750
Rozloha: 1817 ha
Prvá písomná správa: 1344
tel.: 053/4298617
fax: 053/4298618
mobil: 0903617724
ocuiliasovce@stonline.sk
www.iliasovce.obecnyurad.eu
starosta:
Mgr.Ladislav Grondžák
Počet obyvateľov: 971
Rozloha: 1349 ha
Prvá písomná správa: 1263
Iliašovce
Obecný úrad:
Iliašovce 231
PSČ 053 11
Smižany
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-17:00
Štvrtok: 7:30-15:30
Piatok: 7:30-13:00
Okres Spišská Nová Ves
strana 105
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Jamník
Obecný úrad:
Jamník 101
PSČ 053 22
Odorin
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4492114
fax: 053/4492114
mobil: 0907997516
obecjamnik@stonline.sk
www.jamnik-spis.sk
starosta:
Anton Petruška
Počet obyvateľov: 1070
Rozloha: 814 ha
Prvá písomná správa: 1272
Kaľava
Obecný úrad:
Kaľava 63
PSČ 053 42
Krompachy
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4472800
fax: 053/4297552
mobil: 0910981705
obeckalava@slovanet.sk
www.kalava.sk
starosta:
Jozef Bandžuch
Počet obyvateľov: 432
Rozloha: 444 ha
Prvá písomná správa: 1300
Kolinovce
Obecný úrad:
Kolinovce 129
PSČ 053 42
Krompachy
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4472832
fax: 053/4472832
mobil: 0915926031
kolinovce@stonline.sk
www.kolinovce.sk
starosta:
Vincent Bača
Počet obyvateľov: 585
Rozloha: 1065 ha
Prvá písomná správa: 1312
Krompachy
Mestský úrad:
Nám. Slobody 1
PSČ 053 42
Krompachy
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4192211
fax: 053/4192214
mobil:
stanislavova@krompachy.sk
www.krompachy.sk
primátorka:
Ing. Iveta Rušinová
Počet obyvateľov: 8800
Rozloha: 2300 ha
Prvá písomná správa: 1282
Letanovce
Obecný úrad:
Slovenského raja 55
PSČ 053 13
Letanovce
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4299517
fax: 053/4299518
mobil: 0907922064
obecletanovce@letanovce.eu
www.letanovce.org
starosta:
Michal Urban
Počet obyvateľov: 2070
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1250
Lieskovany
Obecný úrad:
Lieskovany 50
PSČ 053 21
Markušovce
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4467302
fax: 053/
mobil: 0905428165
lieskovany@stonline.sk
www.lieskovany.sk
starosta:
Michal Ovčiarik
Počet obyvateľov: 280
Rozloha: 176 ha
Prvá písomná správa: 1277
Markušovce
Obecný úrad:
Michalská 51
PSČ 053 21
Markušovce
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4498137
fax: 053/4498108
mobil: 0903622942
markusovce@markusovce.sk
www.markusovce.sk
starosta:
Michal Čuchran
Počet obyvateľov: 3650
Rozloha: 1850 ha
Prvá písomná správa: 1271
Matejovce nad Hornádom
Obecný úrad:
Matejovce nad Hornádom 97
PSČ 053 21
Markušovce
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4498187
fax: 053/4498187
mobil: 0903762730
matejovcenh@levonetmail.sk
www.matejovcenadhornadom.ocu.sk
starostka:
Terézia Kočišová
Počet obyvateľov: 505
Rozloha: 367 ha
Prvá písomná správa: 1320
tel.: 053/4493209
fax: 053/4493209
mobil: 0903634722
obecmlynky@fz.sk
www.mlynky.sk
starosta:
Alfred Franko
Počet obyvateľov: 600
Rozloha: 2500 ha
Prvá písomná správa: 18
tel.: 053/4461954
fax: 053/4422681
mobil: 0907541064
obecodorin@stonline.sk
www.obecodorin.sk
starosta:
Mikuláš Živčák
Počet obyvateľov: 938
Rozloha: 914 ha
Prvá písomná správa: 1263
Mlynky
Obecný úrad:
Mlynky 324
PSČ 053 76
Mlynky
Okres Spišská Nová Ves
Odorín
Obecný úrad:
Odorín 266
PSČ 053 22
Odorín
strana 106
Okres Spišská Nová Ves
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Olcnava
Obecný úrad:
Jarná 2
PSČ 053 61
Spišské Vlachy
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4495628
fax: 053/4495628
mobil: 0917941678
olcnava@stonline.sk
www.olcnava.sk
starosta:
Jaroslav Salaj
Počet obyvateľov: 997
Rozloha: 1521 ha
Prvá písomná správa: 1312
Oľšavka
Obecný úrad:
Oľšavka 39
PSČ 053 61
Spišké Vlachy
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4495187
fax: 053/
mobil: 0910184096
olsavka@zoznam.sk
www.olsavka.sk
starosta:
Jozef Klešč
Počet obyvateľov: 194
Rozloha: 302 ha
Prvá písomná správa: 1245
Poráč
Obecný úrad:
Poráč 61
PSČ 053 23
Rudňany
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4297185
fax: 053/
mobil: 0902905290
obecporac@demax.sk
www.porac.sk
starosta:
Ing. Peter Volčko
Počet obyvateľov: 1026
Rozloha: 1800 ha
Prvá písomná správa: 1277
Rudňany
Obecný úrad:
Rudňany 234
PSČ 053 23
Rudňany
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4499102
fax: 053/4499102
mobil: 908981602
rudnany@rudnany.sk
www.rudnany.ocu.sk
starosta:
Miroslav Blišťan
Počet obyvateľov: 3523
Rozloha: 561 ha
Prvá písomná správa: 1332
Slatvina
Obecný úrad:
Slatvina 63
PSČ 053 61
Spišské Vlachy
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4495186
fax: 053/4299203
mobil:
obecslatvina@stonline.sk
www.slatvina.eu
starosta:
Vladislav Vrábeľ
Počet obyvateľov: 314
Rozloha: 440 ha
Prvá písomná správa: 1246
Slovinky
Obecný úrad:
Slovinky 58
PSČ 053 40
Slovinky
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4472217
fax: 053/4472217
mobil: 0915965708
slovinky@stonline.sk
www.obecslovinky.sk
starosta:
Michal Pačan
Počet obyvateľov: 1840
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1368
Smižany
Obecný úrad:
Námestie M. Pajdušáka 50
PSČ 053 11
Smižany
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4431483
fax: 053/4431132
mobil: 0907903736
smizanyocu@rup.sk
www.smizany.sk
starosta:
Ing. Michal Kotrady
Počet obyvateľov: 8333
Rozloha: 4570 ha
Prvá písomná správa: 1254
Spišská Nová Ves
Mestský úrad:
Radničné nám. 7
PSČ 052 01
Spišská Nová Ves
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4176611
fax: 053/4426980
mobil:
radnica@mestosnv.sk
www.mestosnv.sk
primátor:
Ján Volný
Počet obyvateľov: 38000
Rozloha: 6670 ha
Prvá písomná správa: 1268
tel.: 053/4299728
fax: 053/4299729
mobil: 0907946899
obecsptomasovce@mail.t-com.sk
www.sptomasovce.sk
starosta:
Zuzana Nebusová
Počet obyvateľov: 1602
Rozloha: 1363 ha
Prvá písomná správa: 1229
tel.: 053/4174210
fax: 053/4174218
mobil: 0907927783
msuspv@spisskevlachy.sk
www.spisskevlachy.sk
primátor:
Ľubomír Fifik
Počet obyvateľov: 3600
Rozloha: 4221 ha
Prvá písomná správa: 1243
Spišské Tomášovce
Obecný úrad:
Kostolná 20 /12
PSČ 052 01
Spišské Tomášovce
Okres Spišská Nová Ves
Spišské Vlachy
Mestský úrad:
SNP 34
PSČ 053 61
Spišské Vlachy
Okres Spišská Nová Ves
Pondelok: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Utorok: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Streda: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Štvrtok: 7:30-11:30 , 13:00-15:00
Piatok: nestránkový deň
strana 107
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Spišský Hrušov
Obecný úrad:
Spišský Hrušov 216
PSČ 053 63
Spišský Hrušov
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4492122
fax: 053/4492122
mobil: 0903549786
sphrusov@levonetmail.sk
www.spisskyhrusov.sk
starostka:
Elena Franková
Počet obyvateľov: 1254
Rozloha: 1308 ha
Prvá písomná správa: 1253
Teplička
Obecný úrad:
Teplička 83
PSČ 052 01
Teplička
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4411223
fax: 053/4297215
mobil: 0911173418
teplicka@teplicka.sk
www.teplicka.sk
starosta:
Ladislav Koňak
Počet obyvateľov: 1130
Rozloha: 774 ha
Prvá písomná správa: 1328
Vítkovce
Obecný úrad:
Vítkovce 100
PSČ 053 63
Spišský Hrušov
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4492129
fax: 053/4299129
mobil:
obecvitkovce@levonetmail.sk
www.vitkovceou.sk
starosta:
Jozef Olejník
Počet obyvateľov: 523
Rozloha: 520 ha
Prvá písomná správa: 1253
Vojkovce
Obecný úrad:
Vojkovce 37
PSČ 053 61
Spišské Vlachy
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4495137
fax: 053/4297562
mobil: 0902899867
obecvojkovce@orangemail.sk
www.obecvojkovce.szm.sk
starosta:
Rastislav Kolej
Počet obyvateľov: 465
Rozloha: 820 ha
Prvá písomná správa: 1290
Žehra
Obecný úrad:
Žehra 104
PSČ 053 61
Spišské Vlachy
Okres Spišská Nová Ves
tel.: 053/4495231
fax: 053/4299544
mobil: 0905444033
obeczehra@stonline.sk
www.zehra.ou.sk
starosta:
Ivan Mižigár
Počet obyvateľov: 1787
Rozloha: 966 ha
Prvá písomná správa: 1245
Bačka
Obecný úrad:
Hlavná 130
PSČ 076 84
Leles
Okres Trebišov
tel.: 056/6282250
fax: 056/
mobil: 0905760525
obecbacka@stonline.sk
www.backa.ocu.sk
starosta:
Ladislav Kosztyu
Počet obyvateľov: 597
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Bačkov
Obecný úrad:
Hlavná 201
PSČ 076 61
Bačkov
Okres Trebišov
tel.: 056/6783451
fax: 056/6783451
mobil: 0907920423
obecbackov@centrum.sk
www.backov.infozemplin.sk
starosta:
Ján Kukuruc
Počet obyvateľov: 620
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1320
Pondelok: 7:30-15:30
Utorok: 7:30-15:30
Streda: 7:30-15:30
Štvrtok: 7:30-15:30
Piatok: 7:30-15:30
Bara - región Tokajský
Obecný úrad:
Bara 7
PSČ 076 32
Borša
Okres Trebišov
tel.: 056/6792243
fax: 056/6792243
mobil: 0905753816
obecbara@kid.sk
www.bara.ocu.sk
starosta:
Albert Csizmadia
Počet obyvateľov: 332
Rozloha: 625 ha
Prvá písomná správa: 1295
tel.: 056/6350608
fax: 056/6351732
mobil: 0905774895
biel@mail.t-com.sk
ww
starosta:
František Czető
Počet obyvateľov: 1500
Rozloha: 800 ha
Prvá písomná správa:
tel.: 056/6394210
fax: 056/6394225
mobil: 0915890339
ocu.bol@gmail.com
www.bol.ocu.sk
starosta:
Ing. Ladislav Illés
Počet obyvateľov: 730
Rozloha: 1260 ha
Prvá písomná správa: 1221
Biel
Obecný úrad:
Hlavná 48
PSČ 076 41
Biel
Okres Trebišov
Boľ
Obecný úrad:
Hlavná 216
PSČ 076 53
Boľ
strana 108
Pondelok: 8:00-16:00
Utorok: 8:00-16:00
Streda: 8:00-16:00
Štvrtok: 8:00-16:00
Piatok: 8:00-16:00
Okres Trebišov
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Borša
Obecný úrad:
Ružová 188/2
PSČ 076 32
Borša
Okres Trebišov
tel.: 056/6792213
fax: 056/6792213
mobil: 0905208346
obecborsa@dornet.sk
starostka:
Mária Kováčová
Počet obyvateľov: 1295
Rozloha: 955 ha
Prvá písomná správa: 1267
Pondelok: 7:30-16:30
Utorok: 7:30-16:30
Streda: 7:30-16:30
Štvrtok: 7:30-16:30
Boťany
Obecný úrad:
Kvetná 243/1
PSČ 076 43
Boťany
Okres Trebišov
tel.: 056/6350116
fax: 056/6350116
mobil: 0908978995
obecbotany@gmail.com
www.botany.ocu.sk
starosta:
Dionýz Szabó
Počet obyvateľov: 1243
Rozloha: 1952 ha
Prvá písomná správa: 1332
Brehov
Obecný úrad:
Hlavná 1/57
PSČ 076 05
Cejkov
Okres Trebišov
tel.: 056/6795239
fax: 056/
mobil: 0905756239
obecbrehov@trenet.sk
www.brehov.ocu.sk
starosta:
Ján Balog
Počet obyvateľov: 631
Rozloha: 790 ha
Prvá písomná správa: 1309
Pondelok: 8:00-16:00
Utorok: 8:00-16:00
Streda: 8:00-16:00
Štvrtok: 8:00-16:00
Piatok: 8:00-16:00
Brezina
Obecný úrad:
Brezová 151
PSČ 076 12
Kuzmice
Okres Trebišov
tel.: 056/6791232
fax: 056/6685950
mobil:
brezina@oubrezina.sk
www.brezina.ocu.sk
starostka:
Magdaléna Balogová
Počet obyvateľov: 704
Rozloha: 1297 ha
Prvá písomná správa: 1300
Byšta
Obecný úrad:
Okružná 9
PSČ 076 13
Kazimír
Okres Trebišov
tel.: 056/6701835
fax: 056/
mobil:
obecbysta@centrum.sk
starosta:
Andrej Beluš
Počet obyvateľov: 167
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Pondelok: 8:00-15:30
Streda: 8:00-15:30
Piatok: 8:00-13:00
Cejkov
Obecný úrad:
Cejkov 334
PSČ 076 05
Cejkov
Okres Trebišov
tel.: 056/6795026
fax: 056/6795026
mobil:
obec.cejkov@stonline.sk
www.obeccejkov.sk
starosta:
Ladislav Slovjak
Počet obyvateľov: 1239
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Čeľovce
Obecný úrad:
Hlavná 72/49
PSČ 076 17
Nižný Žipov
Okres Trebišov
tel.: 056/6685500
fax: 056/
mobil: 0905597939
obec.celovce@zoznam.sk
www.celovce.sk
starosta:
Ing. Ján Michalko
Počet obyvateľov: 525
Rozloha: 1327 ha
Prvá písomná správa: 1220
Čerhov
Obecný úrad:
Dlhá 100
PSČ 076 81
Čerhov
Pondelok: 8:00-16:00
Utorok: 8:00-16:00
Streda: 8:00-16:00
Štvrtok: 8:00-16:00
Piatok: 8:00-16:00
Okres Trebišov
tel.: 056/6793222
fax: 056/
mobil: 0905836027
starosta@cerhov.sk
www.cerhov.sk
starosta:
Pavol Balogh
Počet obyvateľov: 830
Rozloha: 767 ha
Prvá písomná správa: 1067
SADA DREVENÝCH PASTELIEK
V TRANSPARENTNOM BOXE
kód: MO7389_99
Cena: od 1,12 €/ks
8 pasteliek a 20 papierových maľovaniek, materiál: WOOD,
farba: multicolor, rozmer: 1,5 x 13,8 x 1,5 cm
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Černochov
Obecný úrad:
Lesná 40/12
PSČ 076 32
Borša
Okres Trebišov
tel.: 056/6792217
fax: 056/6792217
mobil: 0915949155
obec.cernochov@post.sk
starostka:
Darina Šípošová
Počet obyvateľov: 211
Rozloha: 613 ha
Prvá písomná správa: 1298
strana 109
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Čierna
Obecný úrad:
Hlavná 24/17
PSČ 076 43
Čierna nad Tisou
Okres Trebišov
tel.: 056/6350107
fax: 056/6350107
mobil: 0915964351
oucierna@mail.t-com.sk
www.cierna.eu
starosta:
Ladislav Jámbor
Počet obyvateľov: 450
Rozloha: 424 ha
Prvá písomná správa: 1214
Čierna nad Tisou
Mestský úrad:
Nám.pionierov 1
PSČ 076 43
Čierna nad Tisou
Okres Trebišov
tel.: 056/6350200
fax: 056/6350754
mobil:
mesto@ciernanadtisou.sk
www.ciernanadtisou.sk
primátorka:
Ing.Vozáriková Marta
Počet obyvateľov: 4584
Rozloha: 94 ha
Prvá písomná správa:
Dargov
Obecný úrad:
Dubčekova 227
PSČ 076 61
Bačkov
Okres Trebišov
tel.: 056/6782820
fax: 056/6782820
mobil: 0907991584
dargov@trenet.sk
www.obec-dargov.sk
starosta:
Štefánia Bojtimová
Počet obyvateľov: 563
Rozloha: 2188 ha
Prvá písomná správa: 1458
Dobrá
Obecný úrad:
Hlavná 151/9
PSČ 076 41
Bieľ
Okres Trebišov
tel.: 056/6284255
fax: 056/
mobil: 0905656640
obecdobra@gmail.com
starosta:
Mikuláš Csoma
Počet obyvateľov: 420
Rozloha: 832 ha
Prvá písomná správa: 1320
Dvorianky
Obecný úrad:
Lipová 79/1
PSČ 076 62
Parchovany
Okres Trebišov
tel.: 056/6797120
fax: 056/6797120
mobil: 0907911164
obecdvorianky@centrum.sk
starosta:
Andrej Marcin
Počet obyvateľov: 609
Rozloha: 618 ha
Prvá písomná správa: 1245
Egreš
Obecný úrad:
Hlavná 78
PSČ 075 01
Trebišov
Okres Trebišov
tel.: 056/6799261
fax: 056/6799261
mobil: 0915310216
obecegres@kid.sk
starostka:
Ing. Gabriela Timková
Počet obyvateľov: 426
Rozloha: 560 ha
Prvá písomná správa: 1398
Hraň
Obecný úrad:
SNP 165/39
PSČ 076 03
Hraň
Okres Trebišov
tel.: 056/6683710
fax: 056/6790063
mobil: 0907676139
obechran@trenet.sk
www.hran.sk
starosta:
Ing. Helena Zuskáčová
Počet obyvateľov: 1608
Rozloha: 1740 ha
Prvá písomná správa: 1360
Hrčeľ
Obecný úrad:
Hlavná 200/30
PSČ 076 15
Hrčeľ
Okres Trebišov
tel.: 056/6687260
fax: 056/6700813
mobil: 0903557524
ou.hrcel@trenet.sk
starosta:
Rudof Balog
Počet obyvateľov: 884
Rozloha: 991 ha
Prvá písomná správa: 1332
tel.: 056/6782739
fax: 056/6681340
mobil: 0908333713
obechriadky@stonline.sk
www.zemplin.eu/hriadky/
starosta:
Milan Rohaľ
Počet obyvateľov: 460
Rozloha: 332 ha
Prvá písomná správa: 1320
Hriadky
Obecný úrad:
Hlavná 43
PSČ 076 22
Vojčice
Okres Trebišov
Kašov - región Tokaj - Rovina
Obecný úrad:
Hlavná 1/1
PSČ 076 02
Novosad
strana 110
tel.: 056/6794121
fax: 056/
mobil: 0905238567
obeckasov@azet.sk
www.kasov.obceinfo.sk
Okres Trebišov
starosta:
Ing. Pavol Kušnirik
Počet obyvateľov: 305
Rozloha: 888 ha
Prvá písomná správa: 1298
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Kazimír
Obecný úrad:
Hlavná 138
PSČ 076 13
Kazimír
Okres Trebišov
tel.: 056/6701829
fax: 056/6686480
mobil: 0910989888
obeckazimir@stonline.sk
www.kazimir.obceinfo.sk
starosta:
Jozef Toma
Počet obyvateľov: 860
Rozloha: 994 ha
Prvá písomná správa: 1261
Klin nad Bodrogom
Obecný úrad:
Hlavná 91-21
PSČ 076 31
Streda nad Bodrogom
Okres Trebišov
tel.: 056/6373185
fax: 056/6373185
mobil: 0905379424
klinb@stonline.sk
www.klinnadbodrogom.ocu.sk
starosta:
Eva Baloghová
Počet obyvateľov: 212
Rozloha: 366 ha
Prvá písomná správa: 1321
Kožuchov
Obecný úrad:
Hlavná 62
PSČ 076 01
Kožuchov
Okres Trebišov
tel.: 056/6723146
fax: 056/6723146
mobil:
obec.kozuchov@centrum.sk
www.kozuchov.obceinfo.sk
starosta:
Gejza Köver
Počet obyvateľov: 216
Rozloha: 700 ha
Prvá písomná správa: 1300
Kráľovský Chlmec
Mestský úrad:
L. Kossutha 99
PSČ 077 01
Kráľovský Chlmec
Okres Trebišov
tel.: 056/6321238
fax: 056/6322140
mobil:
info@kralovskychlmec.sk
www.kralovskychlmec.sk
primátor:
Mgr. Jozef Balog
Počet obyvateľov: 7750
Rozloha: 238 ha
Prvá písomná správa: 1214
Kravany
Obecný úrad:
Potočná 1/6
PSČ 076 61
Bačkov
Okres Trebišov
tel.: 056/6783360
fax: 056/
mobil:
ocukravany@minet.sk
www.kravanyocu.sk
starosta:
Ing. Mária Kaňuchová
Počet obyvateľov: 341
Rozloha: 633 ha
Prvá písomná správa: 1339
Kuzmice
Obecný úrad:
Hlavná 286/126
PSČ 076 12
Kuzmice
Okres Trebišov
tel.: 056/6791206
fax: 056/6685490
mobil: 0915964045
obec@kuzmice.eu
www.kuzmice.eu
starosta:
Ján Geňo
Počet obyvateľov: 1679
Rozloha: 1356 ha
Prvá písomná správa: 1270
Kysta
Obecný úrad:
Kvetná 73
PSČ 076 02
Novosad
PSČ 076 34
Ladmovce
tel.: 056/6794412
fax: 056/6794412
mobil:
obeckysta@kit.sk
starosta:
Ján Lajoš
Počet obyvateľov: 385
Rozloha: 815 ha
Prvá písomná správa: 1272
Okres Trebišov
tel.: 056/6376124
fax: 056/6376124
mobil: 0915450502
obecladmovce@zoznam.sk
www.obecladmovce.sk
starostka:
Ing. Alžbeta Szabová
Počet obyvateľov: 345
Rozloha: 1932 ha
Prvá písomná správa: 1298
tel.: 056/6702242
fax: 056/6685431
mobil: 0911600730
obeclastovce@mail.t-com.sk
www.lastovce.ocu.sk
starosta:
Mgr. Michal Hrinko
Počet obyvateľov: 1070
Rozloha: 1270 ha
Prvá písomná správa: 1266
tel.: 056/63626565
fax: 056/63662565
mobil: 0903830440
leles62@hotmail.com
www.leles.sk
starosta:
Michal Zurbola
Počet obyvateľov: 1900
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Lastovce
Obecný úrad:
Hlavná 306
PSČ 076 14
Lastovce
Okres Trebišov
Leles - región Zemplín
Obecný úrad:
Hlavná 62
PSČ 076 84
Leles
Pondelok: 7,30 - 16,00
Utorok: 7,30 - 16,00
Streda: 7,30 - 17,00
Štvrtok: 7,30 - 16,00
Piatok: 7,30 - 12,30
Okres Trebišov
Ladmovce
Obecný úrad:
Hlavná 46/59
Pondelok: 08:00 - 17:00
Streda: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 15:00
Okres Trebišov
strana 111
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Luhyňa
Obecný úrad:
Hlavná 40
PSČ 076 14
Michaľany
Okres Trebišov
tel.: 056/6793239
fax: 056/6793239
mobil:
obecluhyna@ozoznam.sk
starosta:
Michal Riľák
Počet obyvateľov: 335
Rozloha: 658 ha
Prvá písomná správa: 1740
Malá Tŕňa
Obecný úrad:
Tokajská 113
PSČ 076 82
Veľká Tŕňa
Okres Trebišov
tel.: 056/6793351
fax: 056/6793351
mobil: 0911986754
obecmalatrna@mail.t-com.sk
starosta:
Monika Rakacká
Počet obyvateľov: 444
Rozloha: 981 ha
Prvá písomná správa: 1392
Malé Ozorovce
Obecný úrad:
Hlavná 108
PSČ 078 01
Sečovce
Okres Trebišov
tel.: 056/6789305
fax: 056/
mobil: 0915865653
mozorovce@slovanet.sk
www.maleozorovce.sk
starosta:
Mgr.Milan Dolák
Počet obyvateľov: 542
Rozloha: 65 ha
Prvá písomná správa: 1332
Malé Trakany
Obecný úrad:
Andora Petrika 208
PSČ 076 42
Veľké Trakany
Okres Trebišov
tel.: 056/6355408
fax: 056/6355408
mobil: 0907998480
obec.maletrakany@post.sk
starosta:
Ing. Arpád Petrik
Počet obyvateľov: 1180
Rozloha: 1100 ha
Prvá písomná správa: 1324
Malý Horeš
Obecný úrad:
Družstevná 233
PSČ 076 52
Veľký Horeš
Okres Trebišov
tel.: 056/6285370
fax: 056/6285371
mobil: 0907349797
malyhores@dornet.sk
www.malyhores.sk
starosta:
Csaba Furik
Počet obyvateľov: 1149
Rozloha: 1921 ha
Prvá písomná správa: 1214
Malý Kamenec
Obecný úrad:
Malý Kamenec 147
PSČ 076 36
Veľký Kamenec
Okres Trebišov
tel.: 056/6283670
fax: 056/6283671
mobil: 0903623725
obec.m.kamenec@stonline.sk
www.malykamenec.ocu.sk
starosta:
Ágnes Máté
Počet obyvateľov: 586
Rozloha: 540 ha
Prvá písomná správa: 1358
Michaľany
Obecný úrad:
Hlavná 108
PSČ 076 14
Michaľany
Okres Trebišov
tel.: 056/6702328
fax: 056/6702329
mobil: 0907032076
obecmichalany@stonline.sk
www.michalany.sk
starosta:
Daniel Ceran
Počet obyvateľov: 1780
Rozloha: 815 ha
Prvá písomná správa: 1252
Nižný Žipov
Obecný úrad:
Hlavná 177/5
PSČ 076 17
Nižný Žipov
Okres Trebišov
tel.: 056/6798640
fax: 056/6684212
mobil: 0905315108
obec-niznyzipov@stonline.sk
www.niznyzipov.ocu.sk
starosta:
Ján Garbár
Počet obyvateľov: 1350
Rozloha: 1716 ha
Prvá písomná správa: 1221
tel.: 056/6794111
fax: 056/6794111
mobil: 0915891283
ocunovosad@gmail.com
www.novosad.eu.sk
starosta:
Mgr.Jozef Jastrab
Počet obyvateľov: 1020
Rozloha: 1526 ha
Prvá písomná správa: 1318
tel.: 056/6726501
fax: 056/2866203
mobil: 0907972052
novyruskov@mail.viapvt.sk
www.novyruskov.sk
starosta:
Ing. Ján Borovský
Počet obyvateľov: 615
Rozloha: 1101 ha
Prvá písomná správa: 1217
Novosad
Obecný úrad:
Hlavná 144 /47
PSČ 076 02
Novosad
Okres Trebišov
Nový Ruskov
Obecný úrad:
Sv.Cyrila a Metoda 155/113
PSČ 075 01
Nový Ruskov
strana 112
Okres Trebišov
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Parchovany
Obecný úrad:
Hlavná 470
PSČ 076 62
Parchovany
Okres Trebišov
tel.: 056/6797101
fax: 056/6682310
mobil:
ocu@parchovany.sk
www.parchovany.sk
starosta:
Ing. Ján Hvozdík
Počet obyvateľov: 1870
Rozloha: 1650 ha
Prvá písomná správa: 1652
Plechotice
Obecný úrad:
Hlavná 39/70
PSČ 075 01
Trebišov 1
Okres Trebišov
tel.: 056/6686260
fax: 056/6686263
mobil: 0903772145
ocu@plechotice.sk
www.plechotice.sk
starosta:
Paedr. Marek Andreaš
Počet obyvateľov: 795
Rozloha: 94 ha
Prvá písomná správa: 1324
Poľany
Obecný úrad:
Hlavná 35
PSČ 076 84
Leles
Okres Trebišov
tel.: 056/6362224
fax: 056/6285620
mobil: 0905651931
polany@inmail.sk
starosta:
Mikuláš Csorba
Počet obyvateľov: 526
Rozloha: 1210 ha
Prvá písomná správa: 1214
Pribeník
Obecný úrad:
S. Petöfiho 276
PSČ 076 51
Pribeník
Okres Trebišov
tel.: 056/6284200
fax: 056/6284200
mobil: 0904953708
obecpribenik@stonline.sk
www.pribenik.sk
starosta:
Pavol Fülöp
Počet obyvateľov: 958
Rozloha: 1233 ha
Prvá písomná správa: 1323
Rad
Obecný úrad:
Hlavná 95/10
PSČ 076 37
Rad
Okres Trebišov
tel.: 056/6282364
fax: 056/6282363
mobil: 0915953918
ocurad@centrum.sk
www.rad.ocu.sk
starosta:
Ladislav Liška
Počet obyvateľov: 561
Rozloha: 679 ha
Prvá písomná správa: 1319
Sečovce
Mestský úrad:
Námestie Sv. Cyrila a Metoda 43/27
PSČ 078 01
Sečovce
Okres Trebišov
tel.: 056/6782437
fax: 056/6782714
mobil:
sekretariat@secovce.sk
www.secovce.sk
primátor:
MVDr.Jozef Gamrát
Počet obyvateľov: 7819
Rozloha: 3229 ha
Prvá písomná správa:
Sirník
Obecný úrad:
Hlavná 152/21
PSČ 076 03
Hraň
Okres Trebišov
tel.: 056/6790279
fax: 056/6790279
mobil: 0907660755
obecsirnik@trenet.sk
www.sirnik.ocu.sk
starosta:
Viktor Kalán
Počet obyvateľov: 604
Rozloha: 582 ha
Prvá písomná správa: 1067
Slivník
Obecný úrad:
Hlavná 9
PSČ 076 12
Kuzmice
Okres Trebišov
tel.: 056/6791309
fax: 056/6687280
mobil: 0911262987
slivnik@slivnik.sk
www.slivnik.sk
starosta:
Vladimír Kráľovský
Počet obyvateľov: 868
Rozloha: 1131 ha
Prvá písomná správa: 1299
Slovenské Nové Mesto
Obecný úrad:
Hlavná 79/128
PSČ 076 33
Slovenské Nové Mesto
Okres Trebišov
tel.: 056/6683580
fax: 056/6792110
mobil: 0907997213
obecslov.n.m@stonline.sk
www.slovnovemesto.szm.sk
starosta:
Ján Kalinič
Počet obyvateľov: 1070
Rozloha: 1339 ha
Prvá písomná správa: 1918
tel.: 056/6394336
fax: 056/
mobil: 0907922076
solnicka@inmail.sk
starosta:
Ladislav Krestyánko
Počet obyvateľov: 252
Rozloha: 616 ha
Prvá písomná správa: 1332
Soľnička
Obecný úrad:
Soľnička 68
PSČ 076 53
Boľ
Pondelok: 7,30-12,30 13,00-15,30
Utorok: 7,30-12,30 13,00-15,30
Streda: 7,30-12,30 13,00-15,30
Štvrtok: 7,30-12,30 14,00-15,30 Úradovňa
OcÚ v časti obce
Piatok: 7,30-12,30 13,00-15,30
Okres Trebišov
strana 113
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Somotor
Obecný úrad:
Obchodná 39/7
PSČ 076 35
Somotor
Okres Trebišov
tel.: 056/6396110
fax: 056/6396110
mobil: 0905704112
obecsomotor@gmail.com
www.somotor.sk
starosta:
Ján Juhasz
Počet obyvateľov: 1589
Rozloha: 1630 ha
Prvá písomná správa: 1214
Stanča
Obecný úrad:
Hlavná 139/139
PSČ 076 16
Úpor
Okres Trebišov
tel.: 056/6798614
fax: 056/6798614
mobil:
obecstanca@centrum.sk
www.stanca.sk
starosta:
Ján Hančin
Počet obyvateľov: 418
Rozloha: 549 ha
Prvá písomná správa: 1290
Stankovce
Obecný úrad:
Hlavná 1
Okres Trebišov
tel.: 056/6783367
fax: 056/
mobil:
stankovce@minet.sk
PSČ 076 61
Bačkov
starosta:
Ing,Ján Krucovčin
Počet obyvateľov: 194
Rozloha: 442 ha
Prvá písomná správa: 1335
Strážne
Obecný úrad:
Ružová 157/21
PSČ 076 52
Veľký Horeš
Okres Trebišov
tel.: 056/6397241
fax: 056/6397241
mobil: 0907337573
ocu.strazne@post.sk
www.strazne.sk
starosta:
Július Horváth
Počet obyvateľov: 700
Rozloha: 1500 ha
Prvá písomná správa: 1310
Streda nad Bodrogom
Obecný úrad:
Hlavná 391/174
PSČ 076 31
Streda nad Bodrogom
Okres Trebišov
tel.: 056/6283990
fax: 056/6283991
mobil:
obecstredanb@stonline.sk
www.stredanadbodrogom.estranky.sk
starosta:
Ing. František Gecse
Počet obyvateľov: 2459
Rozloha: 170 ha
Prvá písomná správa: 1273
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
PASTELKY
kód: KC2478_99
Cena: od 0,18 €/ks
Pastelky, 6ks v papierovej krabičke, farba: multicolor
rozmer: 4.6 x 9 x 0.7 cm
Svätá Mária
Obecný úrad:
Svätá Mária 29
PSČ 076 35
Somotor
Okres Trebišov
tel.: 056/6285200
fax: 056/6285201
mobil:
svata.maria@zoznam.sk
www.svatamaria.ocu.sk
starosta:
Štefan Hornyák
Počet obyvateľov:
Rozloha: ha
Prvá písomná správa:
Svätuše
Obecný úrad:
Kvetná 3
PSČ 076 83
Svätuše
Okres Trebišov
tel.: 056/6284490
fax: 056/6284491
mobil: 0918678023
obecsvatuse@stonline.sk
starosta:
Gustáv Liszkai
Počet obyvateľov: 906
Rozloha: 1100 ha
Prvá písomná správa: 1239
Svinice
Obecný úrad:
Hlavná 75/3
PSČ 076 37
Rad
Okres Trebišov
tel.: 056/6391510
fax: 056/6391510
mobil: 0908607537
obec.svinice@pobox.sk
www.obecsvinice.sk
starosta:
Ing. Magdaléna Kondášová
Počet obyvateľov: 239
Rozloha: 526 ha
Prvá písomná správa: 1337
Trebišov
Mestský úrad:
M.R.Štefánika 862/204
PSČ 075 01
Trebišov
strana 114
Okres Trebišov
tel.: 056/6713337
fax: 056/6726668
mobil:
trebisov@trebisov.sk
www.trebisov.sk
primátor:
Ing.Marián Kolesár
Počet obyvateľov: 23326
Rozloha: 1074 ha
Prvá písomná správa: 1204
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Trnávka
Obecný úrad:
Sečovská 82/4
PSČ 078 01
Sečovce
Okres Trebišov
tel.: 056/6782359
fax: 056/
mobil: 0911235979
obectrnavka@pobox.sk
www.trnavka.ocu.sk
starosta:
Martina Polčová
Počet obyvateľov: 152
Rozloha: 602 ha
Prvá písomná správa: 1259
Veľaty
Obecný úrad:
Staničná 8
PSČ 076 15
Veľaty
Okres Trebišov
tel.: 056/6686830
fax: 056/6686832
mobil: 0918702996
ocu@velaty.sk
www.velaty.sk
starosta:
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc.
Počet obyvateľov: 829
Rozloha: 1204 ha
Prvá písomná správa: 1220
Veľká Tŕňa
Obecný úrad:
Hlavná 122
PSČ 076 82
Veľká Tŕňa
Okres Trebišov
tel.: 056/6793312
fax: 056/6793312
mobil:
obecvelkatrna@post.sk
www.miestnykanal.com/VelkaTrna
starosta:
Vojtech Bodnár
Počet obyvateľov: 486
Rozloha: 110 ha
Prvá písomná správa: 1220
Veľké Ozorovce
Obecný úrad:
Hlavná 264
PSČ 078 01
Veľké Ozorovce
Okres Trebišov
tel.: 056/6789041
fax: 056/6789041
mobil: 0905397413
ocuvozorovce@slovanet.sk
www.velkeozorovce.ocu.sk
starostka:
Alena Kováčová
Počet obyvateľov: 720
Rozloha: 1377 ha
Prvá písomná správa: 1304
Veľké Trakany
Obecný úrad:
Rákocziho 419
PSČ 076 42
Veľké Trakany
Okres Trebišov
tel.: 056/6355129
fax: 056/6355129
mobil: 0905232175
ou.vel.tr@stonline.sk
www.velketrakany.sk
starosta:
József Kopasz
Počet obyvateľov: 1456
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná správa: 1329
Veľký Horeš - región Medzibodrožie
Obecný úrad:
Družstevná 333/2
PSČ 076 52
Veľký Horeš
tel.: 056/6397209
fax: 056/6397211
mobil: 09018727300
velkyhorec@gmail.com
www.velkyhores.sk
Okres Trebišov
starosta:
PaedDR. Zoltán Pál
Počet obyvateľov: 1041
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1214
Veľký Kamenec
Obecný úrad:
Veľký Kamenec 255
PSČ 076 36
Veľký Kamenec
Okres Trebišov
tel.: 056/6283216
fax: 056/
mobil:
kamenec@post.sk
www.velkykamenec.ocu.sk
starosta:
Attila Nagy
Počet obyvateľov: 860
Rozloha: 1200 ha
Prvá písomná správa: 1247
Viničky
Obecný úrad:
Tokajská 191/5
PSČ 076 31
Streda nad Bodrogom
Okres Trebišov
tel.: 056/6373281
fax: 056/6373281
mobil: 0918372965
obecvinicky@kid.sk
www.vinicky.ocu.sk
starosta:
Michal Takáč
Počet obyvateľov: 503
Rozloha: 884 ha
Prvá písomná správa: 1029
tel.: 056/6783409
fax: 056/
mobil:
obec.visnov@azet.sk
starosta:
Ing.Martin Tomko
Počet obyvateľov: 220
Rozloha: 477 ha
Prvá písomná správa: 1270
tel.: 056/6761138
fax: 056/6761328
mobil: 0917464965
vojcice1@gbs.eu.sk
www.vojcice.ocu.sk
starosta:
Mgr. Vlastimil Királ-Varga
Počet obyvateľov: 2086
Rozloha: 1789 ha
Prvá písomná správa: 1217
Višňov
Obecný úrad:
Hlavná 22
PSČ 067 61
Bačkov
Okres Trebišov
Vojčice
Obecný úrad:
P.O. Hviezdoslava 408/1
PSČ 076 22
Vojčice
Okres Trebišov
strana 115
VÚC KOŠICE
ALMANACH obce.info
Vojka
Obecný úrad:
Hlavná 84/26
PSČ 076 83
Svätuše
Okres Trebišov
tel.: 056/6394243
fax: 056/6394209
mobil: 0908143829
vojka@post.sk
starosta:
Štefan Juhász
Počet obyvateľov: 500
Rozloha: 874 ha
Prvá písomná správa: 1245
Zatín
Obecný úrad:
Hlavná 241/45
PSČ 076 53
Boľ
Okres Trebišov
tel.: 056/6392741
fax: 056/6283135
mobil: 0907588586
ocu.zatin@centrum.sk
www.zatin.ocu.sk
starosta:
Zoltán Szaxon
Počet obyvateľov: 790
Rozloha: 2178 ha
Prvá písomná správa: 1233
Zbehňov
Obecný úrad:
Hlavná 68
PSČ 078 01
Sečovce
Okres Trebišov
tel.: 056/6782981
fax: 056/
mobil: 0905234947
obeczbehnov@post.sk
www.zbehnov.sk
starosta:
Martin Timko
Počet obyvateľov: 294
Rozloha: ha
Prvá písomná správa: 1240
Zemplín
Obecný úrad:
Zemplín 49
PSČ 076 34
Ladmovce
Okres Trebišov
tel.: 056/6286115
fax: 056/6286115
mobil: 0917464659
obeczemplin@kid.sk
www.obeczemplin.sk
starosta:
Mikuláš Takács
Počet obyvateľov: 400
Rozloha: 1460 ha
Prvá písomná správa: 1214
Zemplínska Nová Ves
Obecný úrad:
Hlavná 182
PSČ 076 16
Úpor
Okres Trebišov
tel.: 056/6798612
fax: 056/
mobil: 0911223794
obeczemplinskanovaves@kid.sk
www.zemplinskanovaves.ocu.sk
starosta:
Michal Šlepkovský
Počet obyvateľov: 938
Rozloha: 2200 ha
Prvá písomná správa:
Zemplínska Teplica
Obecný úrad:
Okružná 340/2
PSČ 076 64
Zemplínska Teplica
Okres Trebišov
tel.: 056/6796222
fax: 056/6688620
mobil: 0905289274
ocuzteplica@slovanet.sk
www.zemplinskateplica.sk
starosta:
Jozefína Uhaľová,Bc.
Počet obyvateľov: 1550
Rozloha: 2681 ha
Prvá písomná správa: 1263
Zemplínske Hradište
Obecný úrad:
Obecná 392
PSČ 076 01
Zemplínske Hradište
Okres Trebišov
tel.: 056/6727323
fax: 056/6727323
mobil: 0907977290
bocianopolis@azet.sk
www.zemplinskehradiste.sk
starosta:
Ján Oláh
Počet obyvateľov: 1201
Rozloha: 2016 ha
Prvá písomná správa: 1328
Zemplínske Jastrabie
Obecný úrad:
Hlavná 27
PSČ 076 05
Cejkov
Okres Trebišov
tel.: 056/6681990
fax: 056/6681990
mobil: 0911602640
obeczjastrabie@centrum.sk
www.zemplinskejastrabie.sk
starosta:
Miroslav Maďar
Počet obyvateľov: 643
Rozloha: 1073 ha
Prvá písomná správa: 1272
tel.: 056/6688860
fax: 056/6688860
mobil: 0948281600
obeczbranc@e-max.sk
starosta:
Ing. Jozef Toth
Počet obyvateľov: 478
Rozloha: 750 ha
Prvá písomná správa: 1722
Zemplínsky Branč
Obecný úrad:
Kostolná 42
PSČ 076 02
Novosad
Pondelok: 7.30 - 12.30 13.00-15.30
Utorok: 7.30 - 12.30 13.00-15.30
Streda: 7.30 - 12.30 13.00-17.00
Štvrtok: 7.30 - 12.30 13.00-15.30
Piatok: 7.30 - 12.30 13.00-14.00
Okres Trebišov
IGELITOVÁ TAŠKA JEDNOFAREBNÁ POTLAČ
popis: Igelitová taška so zosilneným držadlom, rozmer: 350x450 +50 mm, s jednofarebnou potlačou, materiál: plast,
farba: multicolor, minimálny odber: 250 ks
Cena: od 0,23 €/ks
strana 116
Ceny sú uvedené bez DPH a ceny potlače. Informácie na 0905 410 624 Objednávky shop@datatrade.sk
Download

VÚC KOŠICE - Obce.info