Číslo 32.
Ročník 5.
V Prešporku, 7. augusta 1914.
K Mojim národom!
Najvrelejšou Mojou túžbou bolo, aby
som posledné Moje roky z Božej milosti
:obetoval dielam mieru a Moje národy za­
choval pred obetami a ťarchami vojny.
Prozreteľnosť inak určila.
Nenávisťou naplnené pletichy nepriateľa
nútia Ma k tomu, aby som po dlhých ro­
koch mieru vytiahol meč na obranu statoč­
nosti monarchie, k ochrane jej auktority,
veľmocenského postavenia a k zabezpeče­
niu jej territoriálnej integrity.
Kráľovstvo srbské, ktorému sme od jeho
štátneho vzniknutia až po najnovšie časy,
tak Moji predkovia ako i Ja, oporu a pomoc
poskytovali, už pred rokami nastúpilo cestu
nepriateľstva s rýchlo zapomínajúcou nev­
ďačnosťou,
jo
Moje ustanovenie, ktorým Som po troj­
ročnom požehnanom miernom panovaní
rozprestrel svoje panovnícke práva na
Bosnu a Hercegovinu, prijaté bolo v Srb­
sku výbuchmi nezaúzdenej náruživosti a
rozhorčenej nenávisti, ačpráve v ničom
nenarušilo krajinské práva. Moja vláda
použijúc krásne právo mocnejšieho, až do
nekonečnosti viedla svoju shovievavosť a
povoľnosť, len toľko žiadala od Srbska,
aby svoj vojenský počet snížilo na riadny
mierový kontingent a aby v budúcnosti
kráčalo cestou pokoja a priateľstva.
Keď pred dvoma rokmi Srbsko bolo vo
vojne s tureckou ríšou, Moja vláda vedená
miernym duchom obmedzila sa len na
ochranu významnejších životných pod­
mienok monarchie. Srbsko v prvom rade
tomuto konaniu malo čo ďakovať dosia­
hnutie cieľov vojny.
Nesplnila sa nádej, že srbské kráľovstvo
bude ceniť dlhú trpělivost a mierumilov­
nosť Mojej vlády a splní svoje slovo.
Nenávisť proti Mne a Mojej Vlasti dosa­
huje vždy vyšších vln. Vždy odkrytejšie
vstupuje do popredia snaha, ktorá smeruje
na odtrhnutie k Rakúsko-Uhorsku neod­
deliteľne patriacich území.
Cez hranicu prenikol hriešny smer, kto­
rý cieli na oslabenie základov štátneho po­
riadku v juho-východných čiastkach mo­
narchie, na odvrátenie vernosti proti pa­
novníckemu domu a vlasti, na zavedenie
rastúcej mládeže a na pobúrenie ku hrieš­
nym skutkom šialenosti. Celý rad vražedlných attentátov, systematicky osnované a
vykonané sprisahanie, ktorého úžasný
úspech ranil srdce Moje a Mojich verných
národov: hľa, toto sú ďaleko viditeľné
krvavé znaky zo Srbska podniknutých a
konaných tajných činov .
Túto neznesiteľnú podkopnú prácu treba
zastaviť, týmto neprestajným provokáciám
Srbska treba urobiť koniec, jestli chceme
zachovať dôstojnosť a česť našej monar­
chie, jestli jej štátny, hospodársky a vojen­
ský rozvoj chceme zachrániť od ustavič­
ných potrasení.
rovoľne vydal dušu svoju za nás, veľkým
dušičky
bojišti.
Zo dušičky
nana bojišti.
Za
Zahučaly hory, zahučaly lesy od náreku
slabých žien a polosirôt v chvíli, keď sa
nám ztratily pokojné časy, ktoré nám zničila srbská ukrutnosť, keď nastala vojna.
Ctíme si slzy zanechanej manželky, lkánie dietok, vzdychy našich matiek. Veď i
Spasiteľ, bárs dobrovoľne podstúpil vykúpenie sveta, vzdychol si na hor i olivetskej:
Pane, je-li možná, nech je odňatý odo mňa
tento kalich. A keď visel na kríži, volal hlasom velikým: Otče môj, prečo si mňa opustil? Ale za to šiel na horu kalvárie a dob-
hlasom volajúc: Dokonáno jest.
pili vlasť našu.
Márne urobila Moja vláda posledný po­
kus, aby pokojným spôsobom dosiahla
tohto cieľa a vážnym upozornením pohla
Srbsko k obratu.
Srbsko zavrhlo mierne a spravedlivé ži­
adosti Mojej vlády a odoprelo vyplniť po­
vinnosti, ktoré sú prirodzenými a potreb­
nými základmi pokojného spolužitia náro­
dov a štátov.
Zbrannou silou treba Mi teda pre Moje
štáty vymôcť potrebné garancie vnútornej
spokojnosti a stáleho vonkajšieho pokoja.
V túto vážnu hodinu som si povedomý
celého dosahu Svojho rozhodnutia a zod­
povednosti Svojej pred Všemohúcim.
Všetko som si rozvážil a rozmyslel.
S pokojným svedomím vstupujem na
cestu povinnosti.
Dôverujem v Moje národy, ktoré vo
všetkých víchroch verne a sjednoteno
hrnuly sa vždycky k Môjmu trónu a za česť
Svojej otčiny, jej veľkosť a moc vždycky
hotové stály i obete donášať.
Dôverujem v chrabrú armádu Rakúsko
Uhorska, naplnenú sebažertvujúcim odu­
ševnením. A dôverujem vo Všemohúceho,
že Mojím zbraniam dá víťazstvo.
V I s c h l i, 28. júla 1914.
FRANC JOZEF v. r.
Or. Stefan Tisza v. r.
soch slzy vydávaly svedoctvo, jak ľúbi
Slovák svoju ženičku a deťušky.
Tak m á m e a my d o b r o v o r n e a zmu
Boh nemôže dať zahynúť takej rodine.
*
Slovák je vrúcny, jak oheň, keď sa jedná
o
jeho
dušu. V týchto veľkých časoch vrú­
Dokonáno je, že bude vojna, vojna velicne vzdychy pred oltármi Božími vydáva­
ká. Keď sme ale videli potoky slz v očiach ly svedoctvo, jak ľúbi Slovák Pána Boha:
ženských, to neznamenalo am nespokoj- večnú slávu svojej duše.
nosť s dopuštěním Božím, ani chabosť na­
Boh nemôže dať zahynúť takej rodine.
šeho ľudu, lež svätú modlitbu našu slzami
ú
Buď
vôľa
tvoja,
jako
v
nebi,
tak
i
písan
:
Slovák je pevný, jak lipová húžva, keď
fia
z e m i A p r e t 0 ) ž e j e B ó h spravodlivý, tá
sa
jedná o jeho vlasť, o povinnosť k nej.
v ô f a n e m ô ž e byť iná, jak žeby sme zkárali
Skromne, bez chvály a chvästania, ale bez
našimi zbraniami tých, ktorí hroznou sararozčúlenia odhodlaný, do Božej vôle odo­
jevskou vraždou a jej zastavaním tuto voj- vzdaný kráča plniť svoju povinnosť oproti
nu zapríčinili.
vlasti, plniť vôľu Božiu bez očakávania na
Slovák je mäkký, jak dieťa, keď sa jedná
oslavu, na odmenu tu na zemi.
o jeho milú rodinku. V týchto veľkých ča-
_
CWo 23
S L CtYfiNSJL^_ĽU D O V g_N 0V.1NY.
A ohľadom tohoto, oh radom bezžistnej
vernosti, náboženskej svedomitosti bude
Slovák v tomto svetovom boji národov
bárs aj najmenší počtom, ale najväčší du­
chom.
Milí Bratia, ktorí ste zanechali rodnú ko­
lísku, teplé ohnisko, milostný náš oltár,
buďte pevní jak vôľa Božia, buďte verní,
jak vaša dôvera v Boha.
A Boh nedá zahynúť takej rodine, lebo
tak bezžistne, bez všetkého nároku na
chváľu, na zisk, jedine z čistej lásky a ver­
nosti ku kráľovi, k vlasti, asnáď ani jeden
národ neide do tohoto svetového boja, jak
náš národ slovenský.
Ideme nezbadané, nechválené, jak pravý
Popelvár, hrdina našich povestí, jeho beznáročnosfou, ale aj jeho húževnatosíou,
zručnosťou, vernosťou do boja.
A veríme, že naše pluky, jak dosiaľ
vždycky s vavrinami víťazstva sa navrátia
z bitky. Srbská kosa prudkosti narazí v
slovenskej chladnokrevnej neústupnosti na
tvrdý kameň.
Ruskému návalu snadno odolá sloven­
ská húževnatosť, trpezlivá vytrvanlivosť.
A čo by chladnokrevná neústupnosť a
trpezlivá húževnatosť nedostačila, io dolo­
ží pomoc Božia, lebo spravodlivý boj boju­
jeme. Bojujeme boj za dynastiu našu, ktorá
je jediná na svete úprimne, otvorene aj úradne katolícka.
Bojujeme za krajinu našu, ktorú by po­
rušili nepriatelia, jestli by sme nezvíťazili.
Bojujeme za národ náš, áno, aj za tú na­
šu slovenčinu, lebo ona len v našej ríši jak
v záhradke rastnúť, prekvitať môže.
Slovenskej
národnosti
podmienkou
je uhorská krajina, habsburgská monar­
chia.
A preto Vy drahí bratia, ktorí už stojíte
v zbrani, bojujte známou slovenskou hú­
ževnatosťou, oddanosťou do vôľe Božej, z
ktorej pochádza Vaša neohrožená pevnosť
a vytrvanlivosť, jak trvácnosť kremeňa.
Kremeň je náš kameň. Kremenisté je
srdce Slováka, a bárs aj oko jeho neraz
pustí slzu pri myšlienke na milú žienku a
na ľúbezné deťušky, slza slovenská je vždy
ligotavá od iskry, ktorú naše oko vždy há­
dže, keď srdce naše kremenisté narazí na
oceľ nepriateľa.
A oceľ nepriateľa vyštrbí sa na kremenistej duši Slováka.
A vy doma ostalé sestry, bratia, keď očujete o hrmote kanónov, o rachote pušiek,
o vichre vzdychov, shrbte sa dovedna blíž
k sebe jak ovečky počas búrky a milujte sa
a z a s t á v a j t e sa, p o m á h a j t e s i
vospolok. Jestli voľakedy sa má uskutočňo­
vať stále opakovaný príkaz staručkého sv.
Jána: Deťušky, milujte sa, nuž včuľ nastal
tomu čas.
V bázni poslúchajte predstavených a bez
reptania vyplňte každý rozkaz. Nebuďte
úzkostlivé starostliví, čo budeme jesť a piť.
Spasiteľ nás učil modliť: chlieb náš vozdaj­
ší daj nám dnes. Krajíčok chleba teda dos­
tačí, vody je všade a všetko, čo je na vy­
sej, zbytočné, odstráňme, aby nás nepriklopila bieda, hlad v čas neskorší.
Zvlášť alkohol, čertové mlieko budiž
prekliate. Nádhera v rúchu ,zbytok v jedle,
hodbáby a čačky buďte odstránené.
A ťažký hriech pácha, kto po krčmách
po večeroch huláka, lebo uráža vážnosť.
Co sa dosiaľ prepilo, prefajčilo, na zby­
točnej káve, na nádhere rúcha premárnilo,
obetujme za verné dušičky tých, ktorí sú na
bojišti na podporu ranených a chudobných
rodín doma zanechatých.
A vy ženičky, pozrite sa častejšie na ob­
raz Matičky Sedmiboľastnej, Patrónky
slovenskej. To je obraz ženskej sily. Keď
on celý doráňaný, už aj dušu vydal, ona,
Boľastná Matička netráca ducha, koná
svoju povinnosť, prežije boľasti, vyčká v
trpezlivosti jeho návratu.
To je tajemstvo ženskej múdrosti, žen­
skej sily, že keď mužské rameno klesá? oko
jeho slzou sa kalí, prsia mužské boFastným
stonom sa zdvíhajú, ženská vtedy prestane
plakať, nenarieka, lež v tichosti robí, rany
zaväzuje, deti okýpuje a kde je dobrá mať,
deti takmer ani nepocítia, že otca doma
niet.
Zažeňte zkormúcujúcu mysel, žiaľ i bôľ.
Robte od svitu do mraku v manželskej ver­
nosti, aby dcérky rástly v panenskej pocti­
vosti a synovia v detinskej poslušnosti.
A iba večer, keď zazvonia na kľakánie,
keď sa budete s deťuškami modliť za du­
šičky v očistci, zmyslíte si otčenášom aj
„za dušičky na bojišti".
Svetová vojna.
V dnešnej chvíli, keď vlasť naša stojí pred
vážnymi udalosťami, povinnosťou našou
nech je: preukázať vernosť a oddanosť k na­
šej monarchii a k jej vznešenému panovní­
kovi Jeho Veličenstvu Františkovi Jozefovi.
Vieme, že staručký náš kráľ, milovaný
František Jozef žil ideálnej snahe po zacho­
vaní mieru. Avšak prozreteľnosť Božia ináč
určila. Budeme preto všetci ochotne a radi
konať, čo plniť nám prikazuje nielen svetský
zákon, ale i zákon Božský.
Predovšetkým musíme všetci pamätať na
našich drahých synov a bratov, ktorí sú vo
zbraniach, ale nesmieme zabudnúť ani na je­
jich opustené rodiny.
Pomáhajme, ako len môžeme radou i skut­
kom, prácou rúk svojich i darmi, pomáhajme
i modlitbou. Toto bude najúčinlivejší prejav
našej vernosti a oddanosti.
Hore teda srdcia, s dôverou v Boha hraď­
me do budúcnosti !
Bože chráň nášho vznešeného kráľa!
Bože opatruj náš ľud!
Bože opatruj našu vlasť!
Bože chráň a sprevádzaj naše vojsko!
nie som, jako druhí ľudia, dráči, nespravod­ a neštudovaných ľudí, medzi ktorých pociťu­
liví, cudzoložníci, alebo jako i tento mýtnik. jem i moju „šusterskú hodnosť".
Tam pod vrchom Ďumbierom v krásnom
Postievam sa dvakrát do týždňa, dávam de­
r. ••••' 11 • -•, •
,
.,
:
siatky zo všetkého, čím vládnem. A mýtnik venci večne zeleňajúcich sa hôr, v tesnej do­
stál zdaleka, a nechcel ani oči pozdvihnúť k line nachodí sa malá asi šesťdesiat čísel počí­
nebu; lež bil sa v prsá svoje a riekol: Bože, tajúca dedina Bystrá. Pred štyridsať rokmi
Cilanle z prvého listu sv. Pavla ku Korinťanom h. 12.. buď milostivý
mne hriešnikovi. Pravím kvitol tu i hámornícky priemysel, teraz všet­
v. ?—II.
vám: Tento odišiel ospravedlnený do domu ci obyvatelia Bystranskí sú zamestnaní v
nad tamtoho, lebo každý, kto sa železodielni Podbrezovskej.
Bratři! Viete, že keď ste boli pohani k ne­ svojeho,
povyšuje,
bude ponížený; a kto sa ponižuje,
Od pätnástych rokov chystajú sa Bystramým modlám ste chodili, jako ste bývali vo­ bude povýšený.
nia
ku stavbe kostolíka, ktorý majú započať
dení. Prôto vám známo Činím, že žiaden, kto
stavať
už po tieto dni, lebo malá kaplnka, do
mluví v Duchu Božom, nezlořečí Ježišovi; a
ktorej sa sotva 60 ľudí zmestí, už dávno ne­
že nikto nemôže riecť: Pán Ježiš! leda v
vyhovuje svojmu cieľu.
Duchu Svätom. A milosti sú síce mnohoná­
Vo svätodušné sviatky, strasúc so seba
sobné, ale ten istý Duch. Aj (cirkevné) úrady
obchodné
starosti, v krásnom popoľudňajšom
sú mnohonásobne, ale ten istý Boh, ktorý
Obrátok z f í ornej Zvolenskej.
čase vybral som sa na Bystrú, vzdialenú pol
účinkuje všetko vo všetkých. A jednomu
Namaľoval Janko Aničkin.
hodiny cesty od môjho terajšieho bydliska
každému udelené býva objavenie Ducha k
úžitku. Jednomu uděluje sa skrze Ducha reč
Boly Svätodušné sviatky. Tešil scmi sa im, Mýta. Moja túžba bola obzrel kaplnku a jej
múdrosti, druhému však reč vedomosti že budem si môcť oddýchnuť od sklepárskej zariadenie a prípadne jestli sa dá a zodpovie
podľa roho istého Ducha, inému viera v tom a obuvníckej práce, lebo ja v jednej osobe i niečo z nej zachrániť pre naše Museum v
istom Duchu, inému milosť k uzdravovaniu som kupec a obuvník, a keď mi príde spiso­ Turč. Sv. Martine.
v jednom Duchu, inému konať divy, inému vateľská nálada, nuž i spisovateľ. Nuž ale
Bolo po odpoludňajších službách Božích,
prorokovať, inému rozoznávať duchov, iné­ nevysmějte ma ctení čitatelia, že sa chválim keď som došiel na Bystrú. Pensionista Ond­
mu rozmanité jazyky, inému vykladať reči. spisovateľstvom a že som len dedinským rej K o m á r kostolník a kurátor tešil sa mo­
Ale toto všetko účinkuje jeden a ten istý šustrom. Ale i to každý gymnasista vie, že i jej návšteve a s vďačnosťou otvoril mi ka­
Duch, ktorý uděluje jednomu každému tak, Ján Sachs bol obuvníkom a pritom spisova­ plnku.
jako chce.
teľom, ktorého duch ešte i dnes žije vo všet­
Vnišli sme dnu. Pri dverách na pravo asi
kých chrámoch mús. No nechcem sa stavať na meter na vyvýšenom mieste je malý Štyri
Evanjelium-sv. Lukáša h. 18., v. 9—14.
na úroveň môjho slávneho kolegu — od ko­ registrovaný organ. Sadfi sme si mlčky oba
Za onoho čas* riekol Ježiš niektorým, kto­ pyta — Sachsa, že jednu-druhú moju nedo­ za organčok. Ja hodil som zrak na oltárny
rí dôverovali sebe, že sú spravodliví, a inými konalú prácu, jedon-druhý časopis uverejní, obraz, predstavujúci sv. Fioriánka a prvý
pohŕdali, toto podobenstvo: Dvaja ľudia to sa stáva len preto, že nemáme škôl, kde prerušil som tichosť posväteného miesta.
„Ale je krásny ten obraz sv. Floriána*'.
'irišli hor uo chrámu, aby sa modlili; jeden by sa mohli vzdelať slovenskí spisovatelia a
Farisej a druhý mýtnik. Farisej zastanúc tak v nedostatku dobrých prác, naše Časo­
„Krásny obraz", opakoval kostolník, „len­
modlil sa v sebe takto: Bože, ďakujem ti, že pisy prinútené sú uverejňovať i práce laikov že dva obrazy sožrala nám zloba ľudská.
Kalendár cirkevný. 9. N. Roman m. 10. P. Vavřinec.
II. U. Zuzanna. 12. S. Klára p. 13. S. Hlppoilt kň. 14.
P. Eusebius. 15. S. Naneb. P. M.
1
Ha desiatu nsdiľu pi Siítom Ducho
Besednica.
Všeobecná mobilizácia v naše} monarchii.
ta o 4. hodine ráno nemeckému generálnemu
štábu prišla nasledovná zpráva: Tejto noci
ruské predstráže pri Eichenriede urobili ňtok na železničný most nad riekou Warthe.
Útok Nemci odbili. Z nemeckej strany dvaja
ľudia boli ľahšie ranení. Ztráty Rusov sú ne­
známe. Rusko teda napadlo územie nemec­
kej ríše a začalo vojnu.
Akonáhle prišiel do Berlína prvý chýr o
všeobecnej ruskej mobilizácii, petrohradský
nemecký veľvyslanec gróf Pourtales dostal
úpravu, aby vyzval ruskú vládu, aby zas­
tavila mobilizáciu, namerenú proti Nemecku
a Rakúsko-Uhorsku. Nemecký veľvyslanec
dal Rusku na odpoveď 12 hodín času, či mo­
bilizáciu Rusko zastaví, alebo nie. Toto sa
stalo o pol noci s 31. júla na 1. augusta. Jestli
by odpoveď Ruska bola záporná, nemecký
veľvyslanec bol poverený, aby vyhlásil pred
ruskou vládou, že sa Nemecko považuje v
nepriateľskom stave voči Rusku. Ruská vlá­
da však neodpovedala, a ačkoľvek telegra­
fická premávka nebola narušená medzi Petrohradom a Berlínom, nedošla ani zpráva,
či nemecký veľvyslanec oddal Rusku zprávu
o válečnom stave. Miesto toho dňa 1. augus-
vyhovie žiadosti cárovej a týmto cieľom hneď
zakročil vo Viedni. A tu vyšla na javo ruská
falošnosť. Pokým totižto tieto vyjednávania
trvaly, ruský cár nariadil mobilizáciu proti
našej monarchii. Prv teda, než by boli vo
Viedni rozhodli o sprostredkujúcich návr­
hoch, Rusko nariadilo mobilizáciu celej svo­
jej zbrannej moci. Na toto nemecký cisár po­
Rusi prekročili nemeckú hranicu na viace­ slal cárovi telegramm a sdělil mu, že ho rus­
rých miestach.
ká mobilizácia núti k poriadkom. Zodpoved­
Alleiistein (Uhorská telegrafičná kancel­ nosť ale za vojnu, ktorá teraz hrozí svetu, ne­
lária): Na hranici nemecko-ruskej, oznamuje padá na neho, ale padá na ruského cára. Fa­
lesný kurátor v Biale, väčší oddiel ruského lošnosť Ruska odhalená je aj s inej strany.
vojska i s delami pri Sviderne prekročil ne­
Ruský zahraničný minister Sasonov, minis­
meckú hranicu a že dve stotiny kozákov jaz­
ter
vojny Suchomlinov a náčelník ruského ge­
dia smerom ku Johannisburgu. Telefonová
čiara medzi Lyckom a Bialou je pretrhnutá. nerálneho štábu jednomyselne a sami od se­
Z ruskej strany asi dvanásti padli. So strany ba dali svoje čestné slovo nášmu petrohrad­
Nemcov boli niekoľkí ranení.
skému veľvyslancovi grófovi Szapárymu,
Kônigsberg (Uh. tel. kancellária): V Eyd- že nezamýšľajú žiadnej nepriateľskej akcie
tkuhnene zjavila sa jedna ruská patrola. Poš­
proti Rakúsko-Uhorsku. A vzdor tomu v ten
tový úrad v Bilderwaitschene, ako z istého
prameňa sdelujú, spustošili. Nepriateľ na istý čas cár nariadil mobilizáciu ruskej ar­
mády na hraniciach našej monarchie. Pre
mnohých miestach prekročil hranicu.
tento
nepochopiteľný fakt, nemecký cisár na­
Berlín, 2. aug. (Uh. tel. kancellária): V
Thorne na železničnom moste jeden človek riadil mobilizáciu a vypovedal Rusku vojnu.
chcel vyhodiť z vlaku bombu, ale ho v tom Ruský veľvyslanec Swerbejev v Berlíne dňa
ešte zavčasu prekazili a zatkli.
3. augusta o pol 12. hodine dopoludnia opustil
Gdánsko, 2. aug. (Uh. tel. kancellária): V
blízkosti Illova Rusi strelili na nemeckých Berlín.
železničných robotníkov. Robotníci sa utia­
hli.
Francúzski letúni hádžu na nemecké mestá
—^SSSHEľ
bomby.
Falošnosť Ruska.
Viaceré viedenské časopisy jednomyselne
Berlín, 2. aug. (Uh. tel. kancellária): Dľa
píšu, že Rusko svojou hriešnou politikou na­ sem došlej zprávy vojenskej, dňa 2. augusta
rušilo svetový pokoj. Keď dňa 29. júla ruský predpoludním na okolí Núrnbergu francúzski
cár poslal telegramm nemeckému cisárovi, v vetroplavci hodili bomby. Týmito bolo ura­
ktorom ho úprimne prosí, aby mu bol cisár v zené medzinárodné právo. Francúzi prekro­
čili nemeckú hranicu ešte prv, než bola vy­
tomto vážnom okamihu na pomoci a aby upovedaná vojna. Francúzske čaty obsadily
robil všetko možné, aby našu monarchiu za­ mestá: Qottesthalt, Metzeralt, Markircht a
držal od toho, aby priďaleko nezašla. Cisár Schluftpasst. Francúzsky veľvyslanec v
na to hneď odtelegrafoval cárovi, že ochotne Berlíne opustil Berlín.
Náš bývalý — blahej pamäti — pán učitef
Anton Emerik Timko vedel i so štetcom na­
rábať a vymaľoval nám na stenu na epištolskej strane obraz sv. Štefana kráľa, na evanjeliumovej strane ale sv. bratov Cyrilla a
Methoda. Zloba ľudská rozkázala obraz sv.
bratov vápnom zabielif. Bielilo sa to dvakrát,
trikrát, ale obraz nedaj Bože niako zamazat.
Konečne asi po dvanástom bielení sv. Bratia
so steny zmizli a zostal len obraz sv. Štefa­
na. Nuž ale vyzeralo to potom tak niako na
jednej strane oltára obraz, na druhej nič, nuž
k vôli vkusu a symetrii zamazali sme potom
i obraz sv. Štefana kráľa".
„Bol to chýrny človek ten Timko, len ško­
da, že za jeho umenie v udeľ daná mu bola
Bystrá. A dlho tu rechtorčil?" tázal som sa.
„Len šesť rokov a učil i mňa. V ustavičnom
rozopre žil s našim farárom, ktorý mu na­
tískal ako mládencovi svoju gazdinú za ženu,
čo on urobiť nechcel, majúc už snúbenicu,
dcéru istého súkeníckeho majstra v Qáči, v
Novohrade a preto volil odísť preč odtiaľto.
I odišiel z Bystrej kamsi do Liptova, kde po­
budol len jedon mesiac a odtiaľ odišiel do
Trhanovej, kde popri svojej učiteľskej postá­
ti, redigoval i „Vlastenský Kalendár" a tam
1904. roku i zomrel. Bol to človek nadaný
pre svoj stav a nebol on nádenníkom na po­
státi učiteľskej", vzdychol kostolník a zaml­
čal sa. Po malej prestávke pokračoval.
„Hej, bolo že to i za žiactvo, čo on vyučoval.-Každý jeho žiak mohol by byt notárom.
Dnes je to ináč. Pred pár rokmi dostali sme
boli učiteľa istého Ďura Kopáňa. Akej viery
bol, to veru neviem, ale tak sa hovorilo, že
bol kalvín. Začal sa fatinkovať istej švárnej
dievčine. Namyslená dievčina preto, že jej
dvoril „pán štátny učiteľ", nebola by sa ani
za svet potom shovárala s našou mládežou,
s ktorou i ona riastla. Co ale za tým nasle­
dovalo, nechcem vám to povedať, aby som
nezneuctil tým posvätnosť domu Božieho",
hovoril nábožne s pohnutím duše kostolník.
Bolo, mne to už dávnejšie známe, čo sa mi
bál kostolník v kostole sdeliť, že totiž namy­
slená dievčina bola potrestaná od Pána Boha.
Keď ale priatelia pokornej dievčice, pána učiteľa nahovárali, že aby sa sosobášil, vys­
lovil sa, že on veru nepozná na svete toho
kňaza, ktorý by jeho sosobášil. Dal sa akosi
nahovoriť aspoň k civilnému sobášu a sved­
kov ku nemu ďoviedol si židov."
„Úbohé deti, ktoré ste sverené, výchove
takého učiteľa" vzdychol som. „A čo je te­
raz s učiteľom a „pani učiteľovou"?
„Krátky čas po sobáši preložený bol do
trenčianskej, ona zostala ale doma i s dvoma
deťmi na ťarchu rodičom. Nik ju teraz neľu­
tuje, že tak pochodila, nemala si tak vysoko
viesť, ba mnohí tešia sa z jej nešťastia. A te­
raz nie je ani dievčaťom, ani ženou, ani vdo­
vou".
„Krásne zástavy máte" prehovoril som,
chcejúc obrátiť rozhovor na iný predmet. „A
nápisy na nich slovenské. „S Bohom posled­
ný krát", „Pamätaj na smrť".
„Obrazy vymaľoval istý Urban, Cech pô­
vodom a úradník z Hrončianskej lejárne, plát­
no a ozdobu kúpili sme v Brezne a učiteľka
— v ten čas škola bola ešte katolícka — nám
to prispôsobila k svojmu účefu".
Jeho c. a k. apoštolské Veličenstvo so dňa
31. júla ráčilo nariadiť všeobecnú mobilizá­
ciu vojska, válečného námorníctva, obidvoch
domobraní, ako aj povolanie a mobilizovanle
landšturmu. Všeobecná mobilizácia nariade­
ná bola preto, lebo mobilizáciu nariadilo aj
Rusko. Rozkaz Jeho Veličenstva nezahrňuje
v sebe žiadneho napádajúceho úmyslu, lež je
reč výlučne o poriadkoch, prevedených z opatrnosti v záujme obrany monarchie.
Všeobecná mobilizácia v Rusku.
Úradný telegramm z Petrohradu oznamu­
je, že v Rusku cár nariadil všeobecnú mobili­
záciu armády a námorníctva .
Všeobecná mobilizácia vo Francúzsku.
Uhorská telegrafická kancellária oznamu­
je z Berlína: Francúzska vláda v sobotu po­
poludní o 5. hodine nariadila všeobecnú mo­
bilizáciu francúzskej armády aj válečnej
flotty.
Nemecko mobilizovalo tiež a odkázalo
Rusku vojnu.
„A kto tu odbavuje organistské výkony,
keď učiteľ nevie slovensky?" pýtal som sa.
„Ktožeby iný, nuž ja!"
„A viete organovať?"
„Nie. Zriedka sa tu odbavujú služby Božie,
len keď je niekedy pohrab a v deň sv. Floriánka, nebeského patróna kaplnky. A odbaví­
me pobožnosť i bez organa. Učiteľ sa bol vy­
slovil, že keby organ bol spôsobnejší, že by
sa on chytil organovať a ja žeby som spieval
v sprievode organa, ale že keď je organ sta­
rý, bezcenný, že nesadne ku nemu".
Na vrchu organa boly položené tri knihy. 1
prezrel som ich, pomysliac si: „No Bože
môj! Músea sháňajú sa za podobnými kni­
hami a ony práchnivejú pozahadzované ka­
de kde po farských a školských pôjdoch.
Jedna z kníh bola Rituál tlačený v Trnave v
kláštorskej tlačiarni r. 1625, druhá kniha ob­
sahovala Epištoly a Evanjelia, tlačená v Ban­
skej Bystrici r. 1796. a tretia istotne nie nov­
šia od týchto prvších, Koncionál, bez titul­
ného listu a letopočtu.
Slnko zapadalo za vrch Diel, keď opustili
sme kaplnku. V žiari večerného slnka zaho­
rela kaplnka a koruny stovekých líp pred
ňou nachodiacich sa v íchž korunách vtác­
tvo prespevovalo večerné piesne, chváliac a
zvelebujúc svojho nebeského Gazdu. Malý
šuhajčok ponáhľal sa zvoniť na Anjel Pána.
Sotva že kostolník zamkol dvere kaplnky,
už dolinou bystrianskou niesol sa hlas večer­
ného zvona. Smekli sme klobúky s hláv a po
skončenej modlitbe podajúc si ruky rozišli
sme sa.
Str. 4.
.SX'-QVCNSjCe
Válečný stav v celej krajine.
Sobotňajšie číslo úradného časopisu pri­
nieslo pod č. 5735. M. E. .nariadenie uhorskej
vlády, ktorým dňa 26. júla len na isté stolice
a kraje Uhorska nariadený výnimečný (válečený)stav rozšírila na celé územie sv. štefanske] koruny.
Minister pravosúdia vydal nariadenie, kto­
rým pravotenie, exekúcie a licitácie až na
malé výnimky zastavuje, kým
výnimečný
stav v krajine trvá.
Neslobodno písaf ani o vojenských záležito­
stiach ríše nemeckej.
Nemecko jako verný spojenec spoločne s
nami ide proti spoločným neprateľom a preto
uhorská vláda nariadila, že práve tak jako o
vojenských
záležitostiach rakúsko - uhor­
ských, neslobodno pisaí ani o nemeckých a
platnosť nariadenia, ktoré vydala na základe
LXHI. zák. či. z r. 1912. pod č 3482. M. E.
rozšírila dnes aj na záležitosti nemeckej ar­
mády. Kdo by sa previnil proti zákazu, bude
prísne trestaný.
Moratórium.
Vzhľadom na všeobecnú mobilizáciu mi­
nisterstvo vydalo nasledovné nariadenie
ohľadom moratória:
Kráľ. uhorské ministerstvo na základe mu
daného splnomocnenia v 16. §-e zák. či.
LXIII. z roku 1912. o mimoriadnych opatre­
niach na prípad vojny nariaďuje nasledovné:
§. 1 Na vykonanie všetkých tých zaviazaností, ktoré zakladajú sa na zmenke, šeku,
kupeckej poukážke, kupeckom alebo akom­
koľvek inom súkromnom výkone, ktoré po­
vstaly pred 1. augustom 1914. a už sběhly
alebo sbelinú včetně až po 14. -august 1914.
dáva sa štrnásťďňové odročenle tým spôso­
bom, že čas tohoto odročenia treba rátať od
zbežnosti a ak zbežnosf táto nastala už pred
1. augustom 1914. tak od 1. augusta 1"14.
Počas trvania tohoto odročenia pod prvé
započatie padajúcu zmenku, šek a kupeckú
poukázku neslobodno prezentovat ani ku
protestu predložiť. Na vzdor tomuto vyko­
nané prezentovanie a protestovanie účinku
nemá.
Ohľadom takých zaviazaností, pri ktorých
dľa dohovoru alebo dľa zákona ide úrok,
možno úrok zarátať aj na čas tohoto odro­
čenia.
§. 2. Dľa prvého paragrafu určený čas v
ohľade tam spomenutých požiadavok ne­
môže sa zarátať ani do termínu zastarania,
ani do žiadneho inakšieho na uplatnenie práv
ustanoveného termínu. Po vypršaní v prvom
paragrafe ustanoveného času ďalej idúce za­
staranie neskončí sa v čase štrnásť dní krat­
šom.
§. 3. V prítomnom nariadení povolené odročenie nerozprestlera sa:
1. pri ústavoch s vkladovým obchodom sa
zaoberajúcich, alebo pri obnosocli na bežný
účet uložených po obnos dvesto (200) korún;
2. na požiadavky povstalé z prenájmu bytu
alebo inej miestnosti alebo dajakej movité]
veci. výjmuc ak zaviazaná osoba koná vojen­
skú službu alebo padá pod ten istý zreteľ,
ako osoby vojenskú službu konajúce;
3. na požiadavky zo služobnej smluvy po­
vstalé, tu rozumejúc aj požiadavky z poľno­
hospodárskeho alebo priemyselného robot­
níckeho pomeru povstalé;
4. na požiadavky vydržiavania, zaopatre­
nia, alebo životnej renty;
5. na úroky štátnych, alebo štátne garan­
tovaných dlhov, ich amortizačné čiastice a
renty;
6. na všetky tie požiadavky, ktoré minis­
terstvo určí v osobitnom nariadení.
§ 4. Minister pravosúdia ohľadom judika­
tury v Horvatsko-Slavonsku
splnomocňuje
bána, aby ku vykonaniu tohoto nariadenia
potrebné podrobné poriadky cestou nariade­
nia ustálil a toto svoje nariadenie mohol dľa
potreby doplňovať, alebo preinačif.
§ 5. Právomoc tohoto nariadenia, nakoľko
sa vzťahuje ono na právne pomery usporiadan ézákonom platným na celom území uhor­
ĽUDOVÉ
Číslo 32
NOVINY
skej svätej koruny, rozprestiera sa aj na
Hoťvatsko-Slavonsko.
Nariadenie toto vstúpi do života 1. augusta
1914.
Dané v Budapešti, 31. júla 1914.
Gróf Štefan Tlsza
kráľ. úhor. ministerpredseda.
Vojna rusko-nemecká.
Bombardovanie ruského prístavu.
Berlín, 3. aug. (Uh. tel. kancellária). Kri­
žiak „A u g s b u r g" bezdrôtovým telegrarnmom oznamuje: Bombardujem vojenský lod­
ný pristav Libau. Bojujem s jedným nepria­
teľským križiakom. Míny sme uložili. Vojen­
ský prístav Libau je v plameňoch. Tento pri­
stav leží v Severnom mori.
Berlín, 3. aug. (Uhorská tel. kancellária).
Nemecké vojsko obsadilo Censtochovú, Ka­
liš a Bendzin. Censtochova leží v Ruskom
Poľsku a je známa pre svoje chýrne pútnické
miesto k Čiernej Matke Božej.
Francúzi sa pokusili nakaziť vodu bacillami
cholery.
Metz, 3. aug. Jeden francúzsky lekár za
pomoci dvoch preoblečených francúzskych
dôstojníkov chcel bacillami cholery nakaziť
vodu jednej studne. Štatarialnou cestou ho
zastrelili.
Taliansko ostane doma?
Rím. 3. aug. Nemecký veľvyslanec šľachtic
Flotow dostavil sa do talianskeho zahranič­
ného úradu a sdělil zahraničnému ministrovi
San Guilinnovi úradne, že medzi Nemeckom
a Ruskom nastal válečný stav. Zahraničný
minister vzal to na vedomie a vyhlásil, že
Taliansko dľa ducha a písmeny smluvy trojspolkovej zachová neutralitu. Minister potom
da! výraz svojich citov naproti Nemecku a
Rakúsko-Uhorsku.
Dľa zprávy Slef.miho agencie povolané
boly do vojenskej služby prvé kategorie roč­
níkov 1889 a 1890 vojska od 8. t. m., taktiež i
ročníky 1889 a 1890 kráľ. námorníctva.
Úradná zpráva z bojišťa.
„Na srbskom bojišti sa 2. augusta neuda­
la žiadna pozoruhodná udalosť. Sberanie síl
ide hladko, bez trenie dľa predpísaného plá­
nu. Ačpráve dľa všeobecného položenia
dnešného dňa nemožno rátat na zprávy z
bojišťa, z úradných miest predsa nezameška­
jú denne dvakrát konštatovať, že sa nič ne­
stalo, aby to ani zďaleka nevyzeralo tak. že
sa na úradných miestach tak málo starajú o
uspokojenie pochopiteľnej zvedavosti širokej
verejnosti. V časoch tak veľkého napnutia z
počiatku pomalý tak udalostí, ba celé dni
trvajúci celkovitý nedostatok udalostí iste
nestoji v súhlase s vnútornou nedočkavosťou
jednoho každého a otvára uši aj pre tie naj­
dobrodružnejšie chýry. Toľko zdravého roz­
sudku musí ale v storočí všeobecného vzde­
lania ľudu každý zachovať, aby slepo neveril
tým udajne „z povolaných úst" alebo „z ob­
zvláštně vysokého miesta" pochádzajúcim
rozprávkam a nesadnul na lep každému roz­
širovateľovi tatárskych zpráv. Pravda je, že
prísna cenzúra počas vojny podporuje ľahkovernosf. ale musí sa opätovne zdôrazniť, že
sa táto cenzúra rozprestiera len na držanie v
tajnosti prípravných vojenských opatrení.
Zprávy o skutočne statýcli udalostiach ale,
aspoň v podstate, keď pomenovanie na nich
zúčastnených vojenských čiat neni ešte mož­
né, podajú sa verejnosti zaraz a pravde zodpovedave."
Takto sa píše z úradného miesta a je to
„lekcia" pre tých. ktorí vo svojej nedočka­
vosti uveria akémukoľvek pochabému chýru.
Keď tedy shrneme všetky doteraz z úrad­
ného miesta vyšlé zprávy, dostaneme nasle­
dujúci obraz:
Srbi pokúsili sa viackrát o zničenie želez­
ničného mostu zemúnského ponad Sávu (Zemún i Belehrad ležia totiž na pravom brehu
Dunaja a leží medzi nimi Sáva, ktorá tu vte­
ká do Dunaja a je práve tak široká ako Du­
naj) ale sa im to len čiastočne podarilo a doš­
lo to z týchto príležitosti ku delostreleckému
boju našich troch, pred Belehradom stojacich
dunajských monitorov;
naše vojská ešte nepřekročily hranicu
srbskú;
srbské vojsko stojí v pozíciách za vodou
vo vzdialenosti poldruha kilometra od našich
pozícií a striela menovite na lode Dunajom
tiahnuce;
ku vážnejšej srážke to ešte nedošlo.
Toto je všetko, ľo ostatné čo sa povráva,
sú len vymyšleniny rozpálených modzgov
najviac takých ľudí, ktorí o vojenčení ani po­
chopu nemajú.
Anglicko vypovedalo
Nemecku
vojnu.
Berlín, Uh. tel. kancellária oznamuje, že
dňa 5. augusta po 7. hodine večer veľvysla­
nec anglicky v Berlíne S i r G o s h e n nav­
štívil nemeckého zahraničného ministra Jagowa, a v mene svojej vlády vypovedal Ne­
mecku vojnu. Veľvyslanec anglický ihneď si
pýtal aj svoje pasy a opustil Berlín.
Belgicko a Nemecko.
N e m e c k o obrátilo sa na
belgickú
vládu, aby dovolila n e m e c k ý m čatám prejsť cez Belgicko na hranice fran­
cúzske. Nemecko uistilo belgickú vládu, že
po vojne garantuje úplnú integritu Belgicka
a dá úplnú náhradu za škody, ktoré by pov­
staly. Belgicko s odvolaním sa na svoju neu­
tralitu, o d p o v e d a l o z á p o r n e , na čo
Nemecko poslalo ultimát a oznámilo, že jej
vojsko vtiahne na územie Belgicka. Belgicko
aj ultimát zavrhlo, na čo nemecký vyslanec
opustil Briissel. Belgicky kráľ a dvor presí­
dlil z Brússelu do A n t w e r p.
Modlitba včas války.
Modlime sa:
Bože, ktorý
potlačuješ
války a mocnou ochranou porážaš tých,
ktorí útočia na dúfajúcich v Tebe: Po­
máhaj služobníkom svojím, ktorí vžívajú mi­
losrdenstvo Tvoje, aby poraziac divokosť
nepriateľov svojich, neustávajúcim
vďakovzdainui Teba chválit mohli!
I y si Boh, ktorý sám konáš divy: Známou
učinil si medzi národami silu svoju.
Osvobodil si národ ramenom svojim, sy­
nov Izraelských a Jozefových. Vytrhni nás z
rúk nepriateľov, Bože náš, a vysvoboď nás
pred tými, ktorí povstávají! proti nám!
Bože, nesplácaj nám podľa hriechov na­
šich, ani podľa neprávostí našich.
Bože,
nespomínaj
neprávosti
našich
predkov. Rýchlo nech sa nás dotkne milosr­
denstvo Tvoje, lebo chudobnými učinení sme
veľmi. Prispej nám. Bože spásou našou a pre
slávu mena svojho, Bože, vysvoboď nás: A
milostivý buď hriechom našim pre meno
svoje!
Dopisy.
Ružomberok (Liptov).
Povetrie je plné vojenských a válečných
zpráv. Ulice, obchody, sklepy sú preplnené.
Ľud horeká a božcká. Nik nevie, čo nám pri­
nesie zajtrajšok. V takýchto neistých časiech
zasadla samospráva do výboru. Nie menej,
ako K} bodov sa malo pretriasať. Z tých pätdesiaťosem bodov bolo aspoň 30, ktoré nové
ťarchy valia na plecia úbohého měšťanstva.
Nehovoríme o nemocnici, ktorá vyžaduje pô­
žičku 400.000 korún, nespomíname vodovod
pre obce Cernovú, Bielyporok, Ludrovu a
Vlkolinec, ktorý pohltí 120.000 korún. Ria­
denie úpustu pri gátre vyžaduje 12.000 kor.
Kronerovi, nemocnému námiestnemu mešťa­
nostovi odhlasoval výbor 1000 korún na lieč­
bu. Kautmkovi 150 korún. Šoošovi zarátali
18 rokov do pensie.
Rada by bola chcela odhlasovať 60.000 K
na jakýsi regulačný plán a rozmeranie mesta
dat odhlasovat. No salonní a rade zaviazaní
Slováci pokrokoví: Bella, Srobár, Burján,
Peter Makovický to s najväčšou ochotou od­
hlasovali. Jedným hlasom padol návrh rady
a zvíťazil návrh st. Jančeka a Hlinku. Podiv-
Číslo 32.
né je, že intelligencia slovenská nemá nič
menej, ani viacej citu za potreby ľudu, ako
'ostatní nemešťania. Tým nepomáha nič, dô­
vod, reč, núdza a ostatné veci. Oni hlasujú
ani na kommando na návrh rady. Preto sa
aj menujú dvornými, alebo salónnymi Slo­
vákmi. Trochu na vonok ukázaf, pustiť nie­
koľko jalových fras a rečičiek za slovenčinu,
to je celá práca. Ešte aj za podzemok pod
kostol a spoločný cintorín sa vedia rozplamenif, ale biedu a ston ľudu? Tomu oni ani
nechcú, ale ani nedovedú porozumef.
Pravda, čože tých pánov zaujíma priráž­
ka? Co oni majú pochop o núdzi? Intelligentovi ľahko prídu groše, ľahko ich aj odhla­
suje.
Odhlasovali jednohlasne výmenu vodovo­
du za 85.000 korún, pravda okrem 250.000 K
obligácie u hypotekárnej banky, ktorú mesto
už dávno prevzalo od inžiniera Vargu.
Najšteklivejší bod bol 33. Prípis P. Petra
Makovického a spoločníkov ohľadom vyučo­
vania slovenčiny v stredných a ľudových
školách. Starý zvyk, že pri týchto kultúr­
nych a spoločenských veciach sa vytrhne
strašiak politiky a národnostnej otázky. Ra­
da narádzala otázku sniaf s denného poriad­
ku pod zámienkou, že nechce politisovaf. No
výbor ináč smýšľal. Tu dobre objasnil stano­
visko dp. Andrej Hlinka, že sa tu vôbec ne­
jedná o politiku, al o chlebovú a kultúrnu otázku. No a že vedieť po slovensky treba, ve­
dieť menovite úradníkom, to uzná každý. Z
Ružomberka vychodí mnoho učbárov, učite­
ľov a iných intelligentov, ktorí budú viest
národ. A koľko človek rečí rozumie, toľko
ľudí platí. Ľud, keď vie po maďarsky, je dob­
re — skorej príde k ľahšiemu chlebu a službičke nejakej, aby úradník vedci správne po
slovensky, to vyžaduje jeho postavenie. Bez
učenia nemožno vedieť. Rumuni majú až 3
stredné školy, aj iné národnosti a Slováci ne­
majú ani len ovody.
Návrh odôvodnil i st. Ján Janček, preho­
voril i Bella. Návrh rady bol odmietnutý 36
hlasmi proti 15 a poslal sa prípis na ministe­
rium, žeby sa v stredných školách sloven­
čina vyučovala. Ako znak času zaznačujeme,
že 8 židov hlasovalo proti rade, medzi nimi
aj Klein čestný rada.
V pondelok sa pokračovalo o iných menej
významných bodoch. Konečne sa vylosovalo
30 výborníkov, ktorí padnú pod voľbu. A tak
jestli nebudú nepokoje, budeme mať čoskoro
výbornícku voľbu.
Dnes začala účinkovať hlasy popisujúca
kommissia, čo vám budúce opíšeme. Ružom­
berok tedy žije.
SLOVENSKÉ ĽUDOYE NOVINY
tiež aj za hrobom, keď je pomoc najpotreb­
nejšia.
Po kázni velebný kazateľ oznámil nám, že
pri minuloročnej slávnosti almužny na opra­
vu kostola sosbieralo sa 250 korún. Celá summa na opravu kostola obnáša 2000 korún a s
toľkou summou oprava kostola začať sa eš­
te nemôže. Peniaze s vedomím p. biskupa uložené sú v Podhradskej sporiteľni.
Miestny pán farár sa vyslovili, že sú ocho­
tný kostolík tento ozdobyť aj peknou vežou,
keď potrebná summa peňazí by sa sosbierala. Ctitelia sv. Anny tu a v Amerike, ktorí tu
putujeme, alebo sme putovali, chopme sa do
toho, aby sa to stalo. Nech bude ozdobený
slušne príbytok tej, ktorá z lásky k nám mie­
sto toto sebe obľúbila. Kostol bez veže nevy­
zerá jako kostol katolícky.
St.
Str.
5.
mládež. Bratia, nieže tak. Ak chcete, aby ste
boli vážení od druhých, dajte vy im úctu prv.
Ale najprv treba sa vám vzdelávať. Před­
plaťte sa na dobré časopisy, jako je „Kriti­
ka", kde sa dočítate mnoho poučného. Na
svatbě prítomný bol i p. Ján Miller, salonista v Suterville, dobrý Slovák. '
Pri tejto príležitosti spomeniem ešte jedno.
Pavel Hoza z príležitosti svojich menín vy­
strojil malú hostinu, na ktorú povolal svoju
rodinu. Na hostine tejto v prospech kostola
v Star Junction sosbieralo sa 1.70 dl. Vďaka!
Práve odkladám pero, keď sa prihnala
strašná búrka, narobiac mnoho škody meno­
vite vo vinohradoch.
Janko Štofan.
Chýry,
Následník trónu v Budapešti. Dňa 2. augu­
sta popoludní zavítal následník trónu Karol
Franc Jozef aj so svojou manželkou arcikňažnou Zitou do Budapeště.
Na vý­
chodnom nádraží vítalo arcikniežací pár
tisíce obecenstva s hromovitým éljenov Trnave, Rákóci u.
vaním. Potom mešťanosta Dr. B á r c z y
s vrelými
slovami
privítal
arciknie­
poisťuje proti ohňu, fadovcu a vlá­ žací pár v mene mesta. Dedič trónu odpo­
maniu, ďalej poisťuje na život a proti vedal nasledovne: „Jeho Veličenstvo kráľ,
ktorého zdržujú ťažké panovnícke povinno­
úrazom pri najvýhodnejších podmienkach. sti, ráčil ma poveriť, aby som v týchto váž­
nych chvíľach odišiel do uhorského hlavné­
Zastupiteľstvo:
ho mesta. Toto, aj žiadosti môjho srdca zod­
poverenie naplnilo ma najhlbšou
„Hazai" poisťujúcej úč. sp. v Prešporku. povedajúce
radosťou. S povznesenými citami prišiel som
teraz do Uhorska, keď uhorský národ na čele
s hlavným mestom krajiny bez rozdielu tried,
strany, náboženstva a národnosti, v zdedenej
vernosti ku svojmu kráľovi a vo vlastenec­
Wickhaven, P a . (Amerika).
tve javiacom sa v skutkoch sovrený posky­
Ctená redakcia, poprajte miesta týmto mo­ tuje dušu povznášajúci pohJad, hrdosťou a
dôverou ma naplňuje, že národ s okázalou od­
jim riadkom. Chcem sa zmieniť o našom žití- hodlanosťou a obetavosťou upomínajúcou
bytí. Robota dva-tri dni do týždňa. Co pri na jeho najskvelejšie časy a v najúplnejterajšej drahote nestačí na živobytie. Ta­ šom spolucítení s trónom ide v ústrety
kému, čo má rodinu, trudno vyrobiť na suchý osudom mu nanúteným ťažkým zkúškam.
Citami týmito preniknutý z hĺbky srdca
chlebíček. Keďby obchody nedávaly na ú- vyslovujem pane mešťanosta vám moje
ver, musel by hladovať. Počasie nie najlep­ poďakovanie za toto oduševnené priví­
šie — Horúčosti veľké. A biedny majner veľ­ tanie a prosím vás, aby ste moju vďaku
mi trpí, lebo na horúčosti nie je zvyknutý. vyslovili aj veškerému občianstvu Buda­
Ale myslím, že toho smutného bude už i dosť. pešti". — Po tejto maďarskej reči nas­
ledovalo predstavenie notabilít, a následník
Teraz o niečom veselom. Mali sme tu peknú trónu mal ku každému dakoľko slov. Keď sa
slovenskú svatbu. Náš spolubrat Andrej To- následník trónu aj so svojou manželkou vie­
majko zunoval mládenčeme. Pojal sebe za zol do hradu, na ceste vítalo ho obecenstvo
Od „Svätej Anny" (stol. šarišská).
družku svojho života si. Mariu Filických. Br. spôsobom najokázalejším. Pred večerom ar­
cikniežací pár v sprievode mešťanostu na­
My Sarišania z okolia „Svätej Anny" kaž­ A. Tomajko je jedným z tých, žiaľ teraz už vštívil špitál „Červeného kríža".
doročne očakávame tunajší rožný jarmok, zriedkavých mladíkov, ktorý zachováva
lebo jarmok pri „Svätej Anne" je jedon z tu­ štvrtý príkaz Boží: Cti otca svojho i matku
Vojna a peňažné ústavy. Od osvieteného
najších jarmokov najväčších. Prichádza tu svoju. Nehanbí sa za svoj "pôvod, za svoju pána župana prešporského dostali sme riad­
kupcov mnoho a my, celé okolie náš dobytok reč. Jeho rodičia vystrojili mu bohatú svat­ ky tieto: Ako sa dozvedáme, na jednotlivých
lepšie jako inde v blízkosti môžeme predať. bu, na ktorú pozvali všetkých priateľov a miestach krajiny vkladatelia,
menovite
Toho leta práve krátky čas pred dňom sv. známych. Zabavili sme sa svojsky, čo je dô­ menší hospodári pred strachom válečného
Anny pre chorosť jarmoky boly zakázané a kazom, že panuje medzi nami svornosť. Naj­ stavu húfne navštivujú peňažné ústavy, aby
náš dobytok zostal nám doma, čo nám za­ väčšie žarty na svadbe vystrájal Martin si svoje vklady von vybrali. Na tento strach
Lopšárisky. Ale pri tom všetkom nezabudli
príčiňuje značné škody.
v meste Prešporku a vôbec v celej prešporK slávnosti sv. Anny pútnikov sišlo sa o sme na svoju kresťanskú povinnost. Zrobili skej stolici nieto žiadnej príčiny, lebo mesto
mnoho viac, jako druhýraz. Okrem pútnikov sme sbierku na náš sirotinec, poťažne na ol­ Prešporok a peňažné ústavy (banky) stolice
spišských a šarišských, ktorí prichádzajú tu tár v našom ústave v Middletown, Pa. Ku prešporskej na tak pevnom základe sú zalo­
v krásnych prôvodoch, videli sme tu pútni­ sbierke prispeli: po 1 dol. K. Tomajko, A. To­ žené, že sa obecenstvo, menovite vkladatelia
majko; po 50 c. S. Roth, E. Budinský, J. Kakov aj zo stolice gemerskej a abaujskej.
môžu tým najväčším uspokojením a dôverou
pinus st., J. Školník, A. Sekel, ostatní dali po
Slávnu sv. omšu slúžil dp. Dr. Ján B e l i e voči týmto bankám chovať. Ale ináč strach
25 c, po 20 c, 10 a 5 c. Sbierka činila 10.40.
k ý, farár krompašský a dvaja vyberaní ka­
obecenstva je i preto neodôvodneným a ne­
Mladomanželom blahoželám.
zatelia boli dp. František H a n z e I y, farár
miestnym, lebo však v b a n k á c h u l o ž e ­
Tiež oznamujem vám, bratia, ktorí ste pri­
zo Žehry bisk. spišské a dp. Jozef C á r s k y
né p e n i a z e p o v a ž u j ú s a z a p r i ­
speli na sbierku pre starokraj, že peniaze
z Košíc. Prvý predvečer slávnosti veľmi
v á t n y majetok, k t o r ý ani vláda,
som zaslal do kraja prostredníctvom banky
dojímavé kázal nám o sv. Anne čo vzoru
ani
vojenská vrchnosť
ba ani
br. Michala Bosáka.
kresťanských manželiek a matiek a druhý o
c u d z á moc n e m ô ž e a n e s m i e na
sv. Anne, čo vzoru dietok, jako majú uctiť
Minule bol som na slovenskej svatbě na n i a k ý c i e !ľ s h a b a ť. Naše presvedče­
svojich rodičov nielen vtedy, keď dietky na Blithdale. Ale nič dobrého som tam nezkusil. nie je to, že sa obecenstvo čoskoro uspokojí,
rodičov svojich majú potrebu, ale zvláště Blithedaleská Slovač je v tme, ich jediným aby následkom utratených úrokov (keď sa
vtedy, keď rodičia majú potrebu na pomoc svetlom je galon páleného a pivo peniace v peniaze vyberajú) jednotlivcov ešte
aj
detinskú, totiž v starobe, v núdzi a nemoci a pohári. Týmto dvom svetlám holduje najviac hmotná ztráta nezastihla.
Seredshá ľudová Banka Filiálka
Zmeny vo Spiši. Do Hunsdorfu je poslaný
za administrátora Stefan H a j ó š vlašský
kaplán. Dp. Karol Machay z Tvrdošína je
preložený do V. Bobrovca. L Qallovič z V.
Bobrovca do Tvrdošína. Tejto zmene sa tešia
v Tvrdošíne len židia. Karoľ Machay platil v
ľvrdošíne za veľmi horlivého a vzorného
kňaza. Horlil za čest Božiu a dobro ľudu.
Nemohol zniesť, žeby zo sakristie cez oblok
bolo vidno korheľov ako sa potackajú, a svoje
nezbednosti vykonávajú. O Machayovi len
dobré bolo počuť. A dnes na žiadosf žida
Treuera je preložený. Ľud sa búri, a každá
kresťanská duša sa iiorší nad týmto mieša­
ním sa do vecí cirkevných. Nie lepšie veci
a zprávy idú o Erdúdke. Chcú sa vari opa­
kovat časy roku 1906. No to si veru ľúbií
nedáme. My pravdu povieme každému a
vždycky.
Pastiersky list kardinála-prímaša. Kurdinál-prímaš vo svojom najnovšom pastier­
skom liste, ktorý upravil na svoje kňažstvo,
medzi iným nariaduje, aby kňažstvo počnúc
od nedele počas trvania vojny každú nedeľu
a sviatok slúžilo spievanú sv. omšu pod vy­
ložením prevelebnej Sviatosti oltárnej a aby
omšu slúžiaci kňazia každý deň odriekali
modlitbu o vojne.
Kardinál - knieža prímas Dr. .lán C e r ­
il o c h na vojenské ciele daroval 20.000 kor.
Polovicu z tohoto obnosu dostanú rodiny
narukovaných rezervistov, a druhú polovicu
spolok „Červeného kríža".
Rišsko-nemecká pôžička. Ríšskej
rade
predložený bol k súrnemu pojednávaniu ná­
vrh zákona, tvoriaci doplnok k rozpočtové­
mu zákonu na rok 1914, dľa ktorého sa ríšsky
kancelár má splnomocniť, cestou úveru lik­
vidovať päť milliard mariek na mimoriadne
výdavky len raz sa vyskytnuvšie, čo v prostorozumnej mluve toľko znamená, aby ríšsky
kancelár tých 5 milliard vypožičal na útraty
už vypuknutej nemecko-ruskej a nemeckofrancúzskej vojny. Povolenie tejto pôžičky sú
tie rozhodnutia, ktorých jednosvorné a rých­
le vybavenie cisár Vilhelm vo svojej trónnej
reči tak úprimne žiada a dozaista sa aj tak
stane, lebo ako sme to boli už spomenuli, aj
socialisti — a je ich na ríšskej rade hojne —
budú za ňu hlasovať.
Dar Jeho Veličenstva. Jeho Veličenstvo
kráľ daroval zo svojej pokladnice pol mitliona korún pre členov rodín narukovaných vo­
jakov a spolku „Červeného kríža". Podobnú
summu daroval na tieto cieľe aj v Rakúsku.
Teda daroval jeden million korún. Pán Boh
zaplať!
me sa nazpät do kruhovej miestnosti, VII!.
okres Mária Terézia-tér č. 16. — Riaditeľ­
stvo zo správy kruhu.
Oznam. Budapeštiansky Katolícky Dělnic­
ky Kruh usporiada púť pre slovenských ve­
riacich na milostné miesto Maria Bešňov, púť
bude trvať dva dni. Dňa 15. augusta bude v
Jozefovskom kostole ráno o (>-tej hodine
svätá omša za pútnikov a po skončení sv.
omše pohnú sa pútnici v mene Božom a dora­
zia na milostné miesto Maria BešňOv okolo 3.
hodiny. Podvečer o 7. hodine pôjdu ku stud­
ničke s processiou, kde sa Panna Maria zja­
vila, a budú vybavovať modlitby a spevy k
úcte blahoslavenej Panny Marie a po skon­
čení modlitby vrátia sa s processiou nazpät
do kostola. Na druhý deň ráno o 7. hodine
bude veľká sv. omša so slovenským spevom
za pútnikov; taktiež aj kázeň slovenská. Po
skončení služieb Božích sa vrátia pútnici v
mene Božom s processiou do Budapeště a do­
razia večer okolo 8. hodiny do chrámu Jozefovského. Bratia a sestry v Kristu, zúčastnite
sa v čím valnejšom počte na slávnosti Ma­
riánskej. Vodcom púte bude známy duchovný
Dr. Pavel Z i ž k a, predseda Kruhu. Riadite­
lia púte zo správy Katolíckeho Dělnického
Kruhu Ján Krajci, Juraj Dírer, modleník:
Vincent Jonec.
Cteným p . obuvníkom — čižmárom a c t obe­
censtvu do pozornosti odporúčame kresťanský
obchod s kozami. J á n F r a n g e r a s p o l .
Prešporok, Posta u. číslo 1. ktorá firma stále
má na sklade najlepší kožený tovar, jako:
kožu na podošvy, na priehlavky a na vrchné
čiastky. V obchode tomto dostanete všetko
najlepšie a najlacnejšie a preto vo vlastnom
záujme kupujte u nás, jestli takto neučiníte
obanujete.
Pozor robotníci I Keď potrebujete robot­
nícke šaty, Jako: pekári, šlosiari, alebo mä­
siari, taktiež i košele a bielizeň (spodné šaty)
pozrite si v Prešporku veľký sklad Jána
KaindI, na rohu Drevenej aj Uhorskej ulice
čls. 13 tam kúpite všetko lacno. — Tento ob­
chod je kresťanský.
Hlavného štábneho lekára a fysikusa dr. Q. Schmidts
ušný olej
odstraňuje rýchlo a dôkladne časovú hluchotu, tok
z uší, hučanie v ušiach a nahluchlosť i v zastaralých
prípadoch.
Cena láhvy i koruny s návodom o pouiiti,
Ministerský predseda gróf Štefan Tisza
a jeho manželka na podporovanie rodín na­
rukovaných vojakov daroval 5000" korún.
Pán Boh zaplať!
dostaniu v lekárni „SALVÁTOR" v Prešporku,
Pozsony.
XIII. katolícky krajinský sjazd ktorý mal
byť vydržiavaný v dňoch 11., 12. a 13. ok­
tóbra v Budapešti, pre vojnu na neistý čas
odročili.
Hospodárstvo.
Jaurésa zastrelili. Vodcu francúzskych so­
cialistických strán J e a n a J a u r é s a jedon
mladík v jednom parížskom hostinci ked
večeral z revolvera zastrelil. Jaurés naskut­
ku zomrel. Útočníka zatkli. Vražda má prav­
depodobne politické príčiny, lebo Jaurés sa
ohradzoval proti tomu, aby Francúzsko brá­
nilo Srbsko. Kolujú chýry, že vraha najalo
Rusko. Vražda zapríčinila v celom Francúz­
sku veľké vzrušenie. Jaurés narodil sa roku
1859 a bol jedným z najväčších politikov á
sociológov Francúzska.
omdlievam je väčšmi účinné, ako trenie
vodou.
s
Omámenie bleskom.
Človek, ktorý bol siahnutý bleskom, býva
obyčajne nápadne červený, alebo modrý,
oči má krvou zabehnuté, zdá sa, ako by mu
srdce nebilo, na tele máva často dosť vážne
popáleniny. Takémuto človeku treba vyz­
liecť šaty, alebo aspoň uvoľniť, položme ho
horeznačky, ale tak, aby hlava bola vyššie,
ako ostatné údy. Zaveďme umelé dýchanie,
ako už v spomenutom prvom paragrafe. S
nabytým dechom počne pracovať srdce a
kolovanie krvi, a aby sa posilil, pozdvihnime
mu hlavu a podáme mu trochu vina. Odpo­
rúča sa ďalej trieť telo studenou vodou a na
každý pád treba zavolať lekára.
Hiijfažší dobytok docielite
prikrmovaním pravým
krmným vápnom.
5 kg obdržíte za K 2.50 h.
Pište si o cenník na adresu:
Rudolf Detony, Szakoicza(Nyitram.)
Vápenná voda.
Hasime-li vápno, vždy radšej nalejeme o
niečo viac vody, a ked sa vápno uhasené ustojí, na povrchu zostane voda, ktorá však, čo
je aj dosť čistá, nemá už vlastností vody pred
tým potrebovanej. Vodu takúto soberme a vo
fľaške opatrujme v domácej lekárni, poneváč
sa hodí ako liek a ináče musíme ju kupovať
v lekárni.
Proti silným kŕčom vypijeme trochu usta­
tej vápenej vody a skoro pocítime utíšenie.
Pri záškrte natierame dákym pierkom hr­
tan, alebo užívame ako kíoktadlo.
Pri popáleninách namočíme obkladok do
vápenej vody, tento utišuje trhanie boľasti a
rana sa nejatrí, a tak sa skorej zahojí.
Vaselin.
Teglíčok vaselínu kúpime za 10 hal. v apatieke a máme v domácnosti liek pohodlný,
masť na popukané pery, ruky a kožu vôbec,
aby sme sa nemuseli s dákou inou masťou
liečiť. Takúto službu preukazuje aj glycerín.
Domáca liečba.
Ocot.
Dobrý vínový ocot smiešaný s vodou a
cukrom je dobrý občerstvujúci nápoj pri ho­
rúčke.
Pri bolení v krku opatríme si kíoktadlo z
rozriedeného octu, dáme do neho trochu soli
a papriky. Pre malé deti však toto kíoktadlo
neodporúčame, poneváč tomu, Co kloktať
nevie, ľahko mu príde kíoktadlo do hrdla a
spôsobí mu nepríjemné a dosť nebezpečné
Budapeštiansky kat. dělnicky kruh dňa dávenie, zvláště u kloktadiel
nepríjemnej
20. augusta r. 1914. k úcte sv. Stefana prvého chuti.
kráľa uhorského, bude brať účasť na sprie­
Kíoktadlo octové je veľmi dobré a prípra­
vode držanom v Budíne. Z tejto príležitosti
vyzývame všetkých slovenských katolíkov, va jeho je rýchla a snadná.
ktorí i z vidieku poprichoďia, aby sa v spo­
Pri bolení hlavy stačí aj to, keď octovú
menutý deň o 7 hodine ráno čím vo väčšom handričku priložíme na čelo. Zvláštnou chla­
počte shromáždili v Jozefovskom
farskom
kostole, odkiaľ sa slovenská processia pohne dnosťou octu sa bolasť zmierňuje, nesmie sa
pod kruhovou zástavou. Po slávnosti vráti­ však dlho nechať zohriať. Trenie octom pri
MALÝ OZNAMOVATEĽ.
všetkého druhu shoStolárske
práce
(ovujem lacno a
dobre so zárukou. Na žiadosf podám vysvetlenie, pri­
padne dojdem do domu. Obsluha rýchla. Ceny ttvaé.
Eduard Vyhaálek, Stupava (Stomta, Pozsony m).
I - f f a H á t n s u c e n 0 mladého kovácskehí pomocn i a U d l l l nika na stálu prácu, miesto možno
nastúpif hneď. Fiat dľa dohovoru. Andrej Clpko'
kováč v Bánovciach (Trencsénbán)
Dom napredaj v RužombBrhu ;&;•"?.
travilárom aj s pobočními staviskami. Cena dta do­
hovoru. Bližšie vysvetlenie, podá Jan Slimák, (v
Rybárpoli) Rózsahegy-fonógyár.
d0 sv
no
P r i i t r i A t n tl*1#»ŕf
°l
Specerajného
ľ r i J I I I C i T l n n C U obchodu súceho chlapca
do učenia alebo mladého vyučenca Július Zimmer
v Ružomberku L. (Rózsahegy)
S L O V E N S K É Ľ U D O V Í NOVINY
Okná, dvere, strechy (krovy)
Organizácia Katolíckych Sokolov v Spoj. dostanete najlepšie a najlacnejšie u firmy
Štátoch amerických týmto vypisuje pre slo­
venských spisovateľov a slovenských študu­
júcich, literárny súbeh a síce na články pojed­
návajúce asi o nasledujúcich thémach:
pre dospelých Sokolov, bo pre ich dorost
pôvodné, bo prevzaté cvičby telocviku či
prostné, čí na náradí;
poučné pojednávania z oboru telocviku,
vyšívania, pletenia a podobných ženských
ručných prác;
praktičné pokyny riadenia sboru, kníhvedenia, zakladania knihovne, rozširovania a
podporovania kat. časopisov, zachovanie
cirkevného a národného ducha v sboroch a
Ich údoch.
Sokolské piesne s notami či už ku cvičbám
Stern a Glaser, Malacká
alebo ku zábave; zábavnú spoločenskú hru
pre podrost sokolský;
továreň na okná a dvere aj parná pila.
populárne pojednávanie z vierovedy —
výchovo vedy — socializmu — zdravot­
níctva;
črty z dejín slovenskej literatúry, bo
historie nášho národa, alebo z dejín sveta.
Heslom Kat. Sokolov je: Za Boha a národ!
Úradný pozdrav Kat. Sokolov je: ZDAR
BOH!
Všetky práce určené pre Sborník majú
byt doposlané na adressu redaktora orgánu
a to najneskoršie do 25. septembra t. r.
Obnos odmeny určí redakcia dľa akosti
doposlanej leterárnej práce.
Literárne práce treba zaslať na adressu:
Str
7.
Mám čest týmto ct. obecensťu oiyorúčaf nasledujúci môj tovar, ktorý na žhdost
rozosielam hneď:
Prvotriedna chrbetná jemne údená biela
slanina v kusoch 10—15 kg.jeden kg. za K. 1*44
Údená alebo paprikovaná jeden kg. za K. 1 52
Svinská mast v sudoch jeden kg. za K. 1*52
z hrncoch „ „ „ „ 160
odené mäso bočná lopatka alebo karmenádel jeden kg. za
K. 168
Šunka
jeden kg. za K. 1*80
Klobásy
„ „ „ „ 1*80
Letná saláma
„ „ „ „ 1*36
Krakovská saláma . . . „ „ „ „ 1'6'>
I. uhorská saláma . . . „ „ „ „ 3-20
Prosím o ct. objednávky
Fridrich Schmidt, Szererf.
Svinská mast v 100 kg. sudoch, salám.i
a údené mäso pri 25 kg. objednávke sn
zdarma balí. Pri menšej objednávke balenie
zarátam. 5 kg. balíky sú o 10 h. drahšie.
!•
Y Zohori na ulici vedúcej so stanice
Filiálka v Šaštíne číslo 27 pri mýte
Rev. FRANTIŠEK ŠKUTIL,
Boonton, N. J.
na
Válcový
mlyn
K Ä * Ť K K„J'a'nskej
SÍ
stolici, na stálej vode s dostatkom meliva od mesla
a železničnej stanice na '/« hodiny dialky, ku nemu
patri 2«> mier role 1. triednej zeme, predá pod vý­
hodnými plateb podmenkami, Ozvald Brázda, závod
pre s'avbu mlynov v Přerove (Morava).
•
Vy Ste ešte iste nejedli výbornej chuti
Bryndzu
lebo Ste si neobjednali od
ĽUDEVITA ŠTEINDL
v S k l a b i n e j (Szklabina, T u r ó c m . )
ktorý dorába bryndzu z čistého ovčieho
karpatského syra každodenne a preto u
neho dostaf vždy čerstvú. Nesadajte na
lepnikomu, ale objednajte si v kresťanskom
slovenskom obchode podfa hesla „Svoj
k svojmu 1"
Ceny sú nasledovné:
NajjemnejSia jakost, mastná pochúfka
1 kg
K 1-70
emná jakost mastná pochúfka 1 kg. „ 1-50
[onkurrenčná jakost, dobrá, sipká 1 kg. „ 1*30
Maslo, kravské čerstvé, čisté, pôvodné
1 kg
•
2-40
v drevenných nádoných poštou vyplatené na
dobierku.
{
a Expozitúry v Prešporku, Vysoká u. 3. a v Prešporskej Bystrici,
prijímajú a uíačne opatrujú úspory (vklady) našich roľníkov a remeselníhov, a platia od nich
4 V | 0 s daňou (porciou) 5°| 0 úrokov
Zaoberajú sa so všetkými bankovými obchodmi. Solídne a slušne
580
obslúžia vždy a v každom prípade.
Bratia, sestry Slováci, podporujte svojské banky na Záhorí!
!! Hospodárske stroje !!
-^
ako: mláťačky
~' ručné a žentúrové, žentúre
! (geple), sečkoj vice, rajtáre, re­
začky na repu,
žacie stroje na
obylie i na trávu,
šrotovníky najduko nalejšej sústavy, stroje na siatie
atcf., zhotovené z najlepšieho materiálu,
v každom ohľade spoľahli vé, odporúčajú
pp.
roľníkom
BRATŘÍ ORDELTOVÉ,
továreň na stroje a slieváreň železa
v Lipníku (Morava).
Prijmú sa tiež zástupcovia pre okolie. Obrá­
zkové cenníky na žiadosť zdarma a franko.
Potiraý spolok u kláštore pod Zniovom
príjme do svojho obchodu obeh odvedúceho s počia­
točným platom K. 1000. , bytné 120 K. a Vi % z
tržoby ktorej je 112,000, kor. ročne. Kaucia sa žiada
1000 kor. Potrebuje sa znalost slovenskej a maďarskej
reči, příhlasy, spolu s vysvedčeniami treba zaslaf do
9 aug. t. r. správa tohože polku. Miesto treba
zaujat do 15 augusta.
P. T. hostinský a obchodníci;
Údeniny najlepšej jakosti
dostanete u firmy F. Potměšil, Brno,
Ferdinandova ul. Hotel. Pri obednávke ráčte vždy úplnú adressu písať. Žiadajte cenník.
Máci, M a Katolíci Slováci!
Sereďská Ľudová banka úč.
sp. v Seredi a jej filiálka v
| Trnave na Dofnej hrubej ul. č.
35. ktoré banky platia čistých
4'|20|0 s daňou (porciou)
5°|0 interesov
sú najistejšie banky pre vklada­
teľov preto, lebo sú založené na
širokých vrstvách nášho roľníc­
keho ľudu. Tieto banky prevád­
zajú všetky, možné obchody, za­
mieňajú cudzie peniaze, majú to­
varové oddelenie všetkých hospo­
dárskych strojov, lacno a vý­
hodne poskytujú pôžičky úve[ ruschopným občanom.
Kto potrebuje na kúpu, na
stavbu atď. pôžičku, alebo
kto má usporené groše, nech
sa rozpomenie na katolícky slo­
venský peňažný ústav a nech
vyhľadá
Sereďskú ľudovú banku
úč. spol. v Seredi
a jej filiálku v Trnave Dolná hrubá
ulica číslo 35
ktoré banky Vás ochotne obslúžia. S*ľ
n*m 32
„SLOVENSKÉ LUDOVÉ NOVINY'
*»! 8
Všade omnoho drahšie
Uhersko • mM průmyslová banha filiálka v Frešporhu
Telefon č. 10—17.
Mihály u 14.
Založena Českou průmyslovou ban­
kou v Prahe s akc. kap. K 40,000.000,
Vklady na knížky
&r
Telefon č. 10-17.
Adressa pre telegrammy. „Indusr bank."
————
4-^-412 - * a
Vklady vyplácajú sa s výpoveďou dfa dohodnutia.
Prevádza všetky obchody bankovně jako: kúpu a odpredaj cen­
ných papierov (losov akcii), valut (cudzích míne) eskont zmeniek
atd. Akreditiny (poverovacie listy) na všetky (lázeňské! miesta. Predaj
losov na mierne mesačné splátky a poisťovanie proti ztrate kursovej.
Na všetky dotazy bezplatne a rýchlo dáme Odpoveď a vy­
svetlenie.
,
a
Sprava
Dom s pekárskym obchodom
na velmi dobrom mieste v malom mes­
tečku pri dráhe je lacno na predaj.
Mária Schikuta, V. Leváre.
Nagylévárd (Pozsonym.)
m
HBliinlAo-AiiiiWi Liiia
*
ROTTERDAM.
ĽUDEVÍT LEPŠ,
Nizozemsko - Amerikánska paroloďná účastinárska spoločnosť.
Nový Hrádek n|Metuji č. 50 (Cechy).
^—s«^i awv-.^»<-^w n
V Uhorsku zaznačená firma.
Jún Schone nástupcu
Rudolf Pullmann, Prešporok
Uhorská u. č. 19(Schondorfergasse Nr. 19
obchod s múkou a obilím.
Kresťanská firma.
Wadístojné duchovenstvo
upozorňujem na rozoslané najnovšie ob­
šírne cenníky v barvách umelecký dfa ori­
ginálu malebne prevedené najstaršej od
100 rokov osvedčenej továrni c k. dvorného
dodávateľa cirkev, paramentov, náčinia a
práporov Jozefa Neškudlu v Jabloném
č. 86 nad Orlici, Cechy.
Cenník tento na iiadost pošleme kaž­
dému zdarma a franko.
Pozor: bavlnená priadza!
DOUBLE
:: (cvernová priadza) :: 5 7 5
surovo a bieleno v najlepšej jakosti
.'•• • • dodáva zvláštne lacno
E. Haselbauer :: Prešporok
Rázga Pál-u. čisto 14.
Žiadajte vzorky a cenník. Kres'anská firma.
platíte zbožie tkalcovské. Hfacfte na jakost zbo­
žia a porovnávajte ho a tak rozhodnite cenu.
Píšte si o vzorky ktoré zdarma a franko
oodržíte i zefíry ktoré tu nabídneme.
Kto chce kúpif krásne zefíry 76 vzorov
najnovších na košele, blúzy, šaty, zástery ručne
vypracované, stále len čerstvé zbožie, zaručená
barva a pri objednávke môže si vybrat dfa
vzoriek kořko z ktorého chce
30 metrov za 17 kor. fco
na dobierkou. Oxfordy bez vzoriek ktoré nezasielam pevné na robotnícke košele, ručná práca
30 metrov za 16 kor. fco
dobierkou. Takého zbožia a taký výber zefírov
ručne pracovaných dosiaľ nikto eíte nekúpi)
Kdo objedná 2 balíky zefiru po 17 korún
dostane slušný dar.
Každý kto u mňa bude objednávať bude
čestne obslúžený.
V dobe podzimně] žiadajte vzorky ktoré
zašlem zdarma. Ďalej zbožie flantlové, barch
tové, trikové a t. ď.
Zbožie vybrané podľa vzoriek zasielam od
20 kor fco a dobierkou.
Kto by nebol niekedy spokojný, prosím
zabalte a pošlite za 8 dní nefeo zpäť, peniaze
na halier vrátim.
Nemeškajte objednať
Týždenný odchod lodi medzi
ručná tkalcovna
E. Burian, Prešporok
HottBPdam-BBwprh-Hanada
Dunajská u. č. 2 (Duna-utca 2. sz.)
Budapest, VII., ThObOy-út í. 10.
Zabíjanie ošípaných a dielňa na klobásy.
Masť a slanina prvotriedna 1 kg. za K 1*52.
===== Kancellárla: =====
Tel©±03Q.
780.
Len na krátky č a s !
Káva o 501 lacnejšia TO!!!
Amerikánska Úsporná káva, veľmi voňavá, výdatná
a úsporná. 5 funtov vrecúško na próbu K 5-— franko
na dobierku zasiela
A. S c h a p i r a , vývoz kávy a čaju
Tlszabogdány č. 25S.
by mal už dnes
každý vedef
že najlepšiu zdravotnú
žitnú kávu
v ručnikovora sáčku
Milé prekvapenie
každému kto objedná sebe od najlevnejšeho tkalcovského podniku
J . K R Č M A , Častolovice, Čechy
30 metrov kanafasu len za
. .
K 12 —
30 metrov zefiru jemného pekného K 14-—
23 metrov orlické véby pevné
K 10 —
40 metrov združených látok . .
K 15 —
ífd látok mimo mnohých
40 metrov najlepších
veľmi cenných látok obsahujú na 1 dámske
čistovlnené šaty a na 1 mužské nitěné šaty
všetko len za
K 22-—
1 výtečná výbava pre každého.
6 ľanových prestieradiei, 1 obrus, 12 ruč­
níkov, 12 kapesníkov, 6 uterákov, 3 pánske
zefirové, 3 dámske vyšívané košele za K 30*—.
Vzorky od hore uvedeného nezasielam,
od súken dámskych látok a veškerého
tkalcovského zbožia zašlem obratom.
S hg. balík za H 3 6 0
i s peknou cennou prémiou pre
kuchyňu a domácnost franco na
dobierku zasiela len firma
Jozef Skála,
zasielateľstvo kávy v Prahe III., Cechy.
Založené v 1799.
VEĽKOOBCHOD S VÍNOM
E. Schmidt a Spol.
v PrBšpoFbo, Lamačská cesta His. Sa 7.
Založený r. 1885.
odporúča svoje chýrne uhorské vína v
sudoch a vo flašiach.
I
Uiji'cJ • vydavatel; Nakladatelský, knlhtlačiarsky a kníhkupecký Hpolok. úcastinántka spoločnosť v Preaporku. Zodpovedný redaktor Ferko Sk y t á k kraj. vyslaná*,
'írtihtla.čiareň k a t o l i c k é h o l i t e r á r n e h o aoolku úČAStinJ-i-sVel «ooloŕ*nn*tt v Preftporltu.
Download

K Mojim národom!