jVj.!O / lJJt!/
ŠTATISTICKÉ A EVIDENČNÉ VYDAVATElSTVO TLAČív a.s., ŠEVT a.s.
Stredisko školských tlačív, Cementárenská cesta 16, 97472 Banská Bystrica,
tel.: 048/2941 220, 2941 221, 2941 222, fax: 048/2941 223
e-mail: [email protected]
vrane
V jednom vyhotovení vyplnenú a potvrdenú objednávku
späl najneskôr do 14 dní. Termín dodržal, objednávka je záväzná. Údaje vypísať kompletne!
,
~
ADRESA FAKTURÁCIE
l.~.[.c...~ í/tk11Y/0.
Ulica
..J.A.M,N./.f.: 101.
Mesto
J..1:..
Číslo účtu ..J..'I();
..
Kontakt na
B.t:.."!.l!/ť.Pť..iJ.
PSČ .. P.//!?
Y.N.i7:<.
,
Okres .. .:$l:..N..ť.t:.r .t!.~$..
Z9f!.~}f..f.~f..~lf.
IČO ..lf?Í.:.9.,.#.1.{.
z:
IČ DPH ..!P.!~l.ttl/l
l·..
Číslo objednávky
Vyučovací jazyk
tel./fax
.7..
K_ontaktna
email
.
.
b.....
P.?(;o/<;~(?!(?/if.?!. !!!/IIC'
f.:P../.~
žiakov ..
.
"L
.
./;1..
.
v ADRESA DODANIA TOVARU
-!<. !f~1<.
~.!l:;PN!J.. ,:1./~P.~.11"'":1..1. ~y.IyD~
JIf..MN/K
dt..'1
JIJ.MN.rt:... _
e-mail
zo dňa 1.{ ..1I/.
počet tried
$(Q.fé?IJ..4.7
l
'Škola
Ulica
Mesto
f.iy'!.ľc '!.1t...:?-!
[:
.
eu.
./
1..f.t.
PSČ
tel./fax
P..J} ..lP.
.
k/?l!1.~ /!.e...f!.
ť.f)1..1t..
9..f:.. .f(Q
Okres ..$..ľ..-
.l~.7~J~%/fJJ1.~
..
a;jiljiE.sl:_
y ;' :!I-
.
.
.
.
OBJEDNÁVKA SOFTVÉROVÝCH SLUŽIEB
Záväzne si objednávam licenciu označeného programu. Licencia bude platná 12 mesiacov od dátumu úhrady.
eŠkola (databázová aplikácia)
eTlačivá (elektronické formuláre a predlohy na bianco tlačivá)
eRozvrhy (lednoduchá tvorba rozvrhov a suplovanie)
Komplexná školská agenda (eŠkola + eTlačivá + eRozvrhy)
O
O
O
O
Prijatie objednávky Vám potvrdíme emailom. Informácie k Objednávkam Vám poskytneme telefonicky na 0850 111184 alebo prostredníctvom emailu [email protected]
Licenčné podmienky, cenník, elektronickú verziu objednávky a všetky dalšie potrebné informácie nájdete na www.etlaciva.sk
1.0BJEDNÁVKA
školských tlačív na školský rok 2013/2014
Tabul'ku nevyplňovat'!
Objednané
množstvo
Skladové
číslo
Názov tovaru
Vyhotovenie
a formát/rozsah
DIPLOMY - FAREBNÉ A OBRÁZKOVÉ
(PRE RÔZNE SÚŤAŽE, PRílEŽiTOSTI, PODUJATIA, OCENENIA, POCHVALY, SLÁVNOSTNÉ SITUÁCIE, ŠKOLSKÉ ŠPORTOVÉ VÝKONY A POD.)
I
karta A4
I
Školská olympiáda
karta A4
I
Školská olympiáda
karta A4
i
96 3089
Diplom
96 3054
96 3053
(univerzálny)
Objednané
množstvo
Názov tovaru
Skladové
číslo
Vyhotovenie
a formát/rozsah
zošit A4/26
96 178 O
Evidencia zastupovania
49 207 O
Učitel'ský zápisník
knižka A5/55
PAPIERE PRE ETLAČIVÁ
·100
1
49 3832
List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
49 446 O
listA4
balík 50 listov A4
List bianco - karta kartónová 160 g
ZÁKLADNÉ ŠKOLY
zošit A4/30
s
2-
4
49 210 OA
Triedna kniha pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)
49 2101
Triedna kniha pre nultý/prípravný ročník (ISCED)
49 211 OA
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)
49 2111A
Triedny výkaz pre primárne vzdelávanie (lSCED 1)
49 211 2A
Katalógový list žiaka pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)
49 211 3
Obal z PVC (tvrdé dosky) - červený + skrutky
49 211 5
Triedny výkaz pre nultý/prípravný ročník (ISCED)
49 211.7
Príloha katalógového listu žiaka
49 212 5A
110 Vysvedčenie pre nultý ročník pre ZŠ
49 212 ON
103 Vysvedčenie pre 1. - 4. ročník ZŠ
49 213 OA
Klasifikačný záznam pre primárne vzdelávanie (lSCED 1)
492131A
Klasifikačný záznam pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED ZA)
49 215 OA
Rozvrh hodín pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)
49 216 O
49 230 OA
49 2301
tJ.f
239 Vysvedčenie o absolvovaní kurzu vzdelávania na získanie základného vzdelania
zošit A4/24
súprava A4/6
karta A4
215x305
zošit A4/24
karta A4
list A4
list A4
zošit A4/16
zošit A4/22
dvojlist A4
list A4
zošit A4/32
Triedna kniha pre nižšie stredné vzdelávanie (lSCED 2A)
Záznam o práci vo volitel'nom predmete, v nepovinnom predmete a v záujmovom útvare
2x dvojlist A4
zošit A4/26
49 231 OA
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)
49 2311A
Triedny výkaz pre nižšie stredné vzdelávanie (lSCED 2A)
49 231 2A
Katalógový list žiaka pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)
súprava A4/5
karta A4
215x305
49 231 3
Obal z PVC (tvrdé dosky) - modrý + skrutky
49 2321 N
107 Vysvedčenie pre 5. - 9. ročník ZŠ
49 234 OA
Rozvrh hodín pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)
49 235 OL
Žiacka knižka pre základné školy - 1. motív
49 235 OM
Žiacka knižka pre základné školy - 2. motív
49 235 ON
Žiacka knižka pre základné školy - 3. motív
49 235 OO
Žiacka knižka pre základné školy - 4. motív
49 236 O
Moja prvá žiacka knižka
49 240 OA
Výpis z tried_ileho výkazu pre nižšie stredné vzdelávanie (ISCED 2A)
49 240 iA
Výpis z triedneho výkazu pre primárne vzdelávanie (ISCED 1)
77 3043
zošit A4/28
list A4
dvojlist A4
zošit A5/12
zošit A5/12
zošit A5/12
zošit A5/12
zošit A6/20
list A4
list A4
Skrutky PVC 1,5 cm
ŠKOLY SLOVENSKO - MAĎARSKÉ
50 352 O
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne základné školy s VJM
zošit M/8
50 354 O
Evidencia dochádzky detí materskej školy s VJM
50 3541
Evidencia stravovanosti (pre materské školy s VJM)
dvojlist A4
234sk+mad Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ s vyučovacím jazykom
50 356 O
maďarským
50 357 O
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie s VJM
50 358 O
Osobný spis dieťaťa pre školský klub detí s VJM
50 359 O
zošit M/25
list A4
dvojlist A4
list A4
Triedna kniha pre školské stredisko záujmovej činnosti a centrum voľného času s VJM
zošit A4/6
zošit A4/28
50 360 O
Triedna kniha v školskom klube detí s VJM
51 1006
Triedna kniha pre nultý/prípravný ročník s VJM (ISCED)
zošit A4/24
Objednané
množstvo
Skladové
číslo
,
J
Vyhotovenie
a formát/rozsah
96 3069
Diplom (Wiliam Shakespeare)
96 3062
Diplom (W. A. Mozart)
karta A4
96 3072
Diplom (l. V Beethoven)
karta A4
96 3029
Diplom (l da Vinci)
karta A4
96 3068
Diplom (Rembrandt Harmenszoon van Rijn)
karta A4
96 3058
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 3023
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 3022
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 3084
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 2785
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 302 1
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 3027
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 277 6
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 3095
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 3024
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 3025
Diplom (univerzálny)
karta A4
96 3096
Diplom (univerzálny)
karta A4
11 001 O
Preukaz používatefaknižnice
11 001 2b
Preukaz použtvatera knižnice Ibalíčkované po 20 ks
karta A6
11 002 Ob
Prihláška za používateľa Ibalíčkované po 20 ks
karta A6
11 003 O
Zoznam používatel'ov
11 006 Ob
Evidenčný lístok dokumentu Ibalíčkované po 20 ks
11 008 Ob
Prihláška za používateľa do 15 rokov I balíčkované po 20 ks
11 009 O
Evidenčný list použlvatela
11 012 Ob
Katalógový lístok (biely) Ibalíčkované po 20 ks
karta 75x125
11 015 O
Prírastkový zoznam
blok A4/1 OO
11 018 O
Denník o činnosti knižnice
blok A4/74
11 020 Ob
Upomienka čitateľov I., II. Ibalíčkované po 20 ks
karta A6
11 026 Ob
Evidencia časopisov - týždenníky, mesačníky Ibalíčkované po 20 ks
karta A6
11 027 Ob
Evidencia novín - denníky Ibalíčkované po 20 ks
karta A6
11 036 Ob
Prezenčné výpožičky Ibalíčkované po 20 ks
11 052 O
Zoznam úbytkov
11 062 Ob
Prezenčný výpožičný lístok /bianko/ - balíčkované po 20 ks
11 0631
Absenčný výpožičný lístok Ibianko, samoprlepts/
,-
J
Názov tovaru
karta A4
ŠKOLSKÉ KNiŽNICE
zošit BOx 120/16
zošit A4/20
karta 75x125
karta A6
zošit A6/6
karta A6
zošit A4/50
list A6
súprava A6/2
ADMINISTRATíVA
49 145 O
Prihláška na štúdium na strednej škole
list A4
49 1454
Zápisný lístok na štúdium na strednej škole
list A4
49 1471
Evidencia tlačív osvedčení a ročníkových vysvedčení
49 150 O
Záznam o registrovanom školskom úraze
list A4
49 151 1
Potvrdenie o navšteve školy
list A3
51 013 O
Záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia
list A4
51 150 O
Inventár - obal
51 150 l
Inventár - vložka
51 156 O
Agendový protokol - obal
51 1561
Agendový protokol - vložka
51 158 O
Index normálií - obal
zošit A4/50
dvojlist A4
dvojlist A4
dvojlist A4
dvojlist A4
dvojlist A4
:
I
I
Objednané'
množstvo
Skladové
číslo
Názov tovaru
51 1581
Index norrnalu - vložka
51 172 O
Zápisnica o prevzatí školy
Vyhotovenie
a formát/rozsah
dvojlist A4
dvojlist A4
MATERSKÉ ŠKOLY
49 177 O
Triedna kniha pre materské školy a špeciálne základné školy
49 1761
Evidenčný lístok - Záznam o dieťati
zošit A4/28
karta A6
49 179 O
Evidencia dochádzky detí MŠ
zošit A4/8
49 1791
Evidencia stravovanosti
dvoilist A4
49 180 O
234 Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - MŠ
49 1810
Osobný spis dieťaťa pre predprimárne vzdelávanie
dvojlist A4
49 182 O
Ranný filter
list A4/74
96 206 O
Plán výchovno-vzdelávacej činnosti v predškolských zariadeniach
list A4
blok A4/74
ŠKOLSKÉ KLUBY DETí
·1
49 185 O
Triedna kniha v školskom klube detí
49 1851
Rozvrh týždennej činnosti v školskom klube detí
49 186 O
Prehľad prázdninovej činnosti školského klubu detí
49 1871
Osobný spis dieťaťa pre školský klub detí
49 188 O
Triedna kniha pre školské stredisko záujmovej činnosti a centrum voľného času
zošit A4/28
list A4
súprava A4/8
list A4
zošit A4/6
TLAČiVÁ PRE ZARIADENIA ŠKOLSKÉHO STRAVOVANIA
04 017 O
Stravný list na deň (pre zariadenia školského stravovania)
04 018 O
Lístky na obedy v zariadení školského stravovania
04 022 O
Výkaz stravovaných osôb (pre zariadenia školského stravovania)
list A3
04 024 O
Stravný list - normovací hárok (pre zariadenia školského stravovania)
list A3
04 027 O
Jedálny lístok (pre zariadenia školského stravovania)
list A4
04 053 O
Lístky na obedy pre jedálne (červený, modrý, zelený, žltý)
49 664 O
Inšpekčný záznam pre zariadenia školského stravovania
blok A4/100
blok 200x200/1 OO
blok 140x300/1 OO
blok A4/60
49 665 O
Evidencia odpadu
list A4
49 666 O
Záznam o odkladaní vzoriek
list A4
49 667 O
Prehlad inkasa stravného za mesiac
IistA4
49 668 O
Zápisný lístok stravníka (pre deti a žiakov)
list A4
49 669 O
Zápisný lístok stravníka (pre dospelých)
list A4
01 088 O
Kniha objednávok
blok A5/150
01 0882
Kniha objednávok (samopriepis)
blok A5/150
02 472 O
Peňažný lístok
zošit A4/50
blok AS/100
10 0641
Dodací list
30 419 9b
Skladová karta zásob (typ al/balíčkované po 20 ks
30 4229
Obratová súpiska zásob
30 9089
Kniha došlých - odoslaných faktúr
49 202 O
Potvrdenie o presťahovaní žiaka
49 2021
Potvrdenie o preradení žiaka
49 203 O
Záznamy o práci v záujmovom útvare
2x dvojlist A4
49 205 O
karta A4
list A3
zošit MISa
TLAČiVÁ SPOLOČNÉ
J-
dvojlist A4
dvojlist A4
Obal z PVC v rôznych farbách (na zošity, triednu knihu, triedny výkaz a pod.)
PVC obal A4
49 2051
Obal z PVC (na zošity, žiacku knižku a pod.)
PVC obal AS
49 2052
Obal z PVC (priesvitný, na slovník)
PVC obal A6
49 206 O
Vzdelávací poukaz pre ZŠ a SŠ
list A4
49 2141
Prehl'ad o učitel'och a týždenných úväzkoch podľa predmetov
list A3
49 2142
Rozvrh hodín podla tried
list A3
49 255 O
Protokol o komisionálne) skúške
list A4
UPOZORNENIE:
Tlač a distnbucía tlačív sa na základe objednávok škôl uskutočňuje v troch etapách:
I. k začiatku školského roka (triedne knihy a výkazy, katalógové listy)
II. k polročnej a koncoročnej klasifikácii (výpisy slov. hodnotenia alebo klasif. prospechu a správania žiaka,
koncoročné vysvedčenia)
III. k ukončovaniu štúdia (k maturitným a záverečným skúškam)
Žiadame vás o dodržanie termínu a správnosti objednávky.
Prosíme venovať väčšiu pozornosť kolónke: Vyhotovenie a formát / rozsah.
Pri doobjednávkach v priebehu školského roka prosíme uvádzaf presnú adresu školy, IČO a okres - urýchli to vybavenie Vašej
doobjednávky.
Download

null