ŠTATISTICKÉ A EVIDENÈNÉ VYDAVATE¼STVO TLAÈÍV a.s., ŠEVT a.s.
Stredisko školských tlaèív, Cementárenská cesta 16, 974 72 Banská Bystrica,
tel.: 048/29 41 220, 29 41 221, 29 41 222, fax: 048/29 41 223
e-mail: [email protected]
V jednom vyhotovení vyplnenú a potvrdenú objednávku vráťte späť najneskôr do 14 dní. Termín dodržať, objednávka je záväzná. Údaje vypísať kompletne!
ADRESA FAKTURÁCIE
Škola ..................................................................................................................................................................
Ulica ..................................................................................................................... PSÈ .....................................
Mesto ..................................................................................... Okres ..............................................................
IÈO ......................................................................................... IÈ DPH .............................................................
Číslo účtu .........................................................................................................................................................
Kontakt na ............................................................................... tel./fax .............................................................
e-mail ................................................................................................................................................................
Číslo objednávky ..................................................................... zo dňa ..............................................................
ADRESA DODANIA TOVARU
Škola ..................................................................................................................................................................
Ulica ..................................................................................................................... PSÈ .....................................
Mesto ..................................................................................... Okres ..............................................................
Kontakt na ............................................................................... tel./fax .............................................................
e-mail ................................................................................................................................................................
O B J E D N Á V K A
tlačív pre vysoké školy
Tabuľku nevyplňovať!
Skladové
èíslo
Názov tlaèiva
Vyhotovenie
a formát / rozsah
49 372 0
Výkaz o štúdiu na vysokej škole (index - klasický)
knižka A6/34
49 372 1
Výkaz o mimoriadnom štúdiu
zošit A6/10
49 372 2
Výkaz o štúdiu na vysokej škole (index - kreditový)
knižka A6/34
49 375 0
Žiados o priznanie sociálneho štipendia v akademickom roku
dvojlist A4
49 380 0
Zápis o štátnej skúške
dvojlist A4
49 382 0
Vysvedèenie o štátnej skúške
list A4
49 383 2
List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - na výšku
list A4
49 383 3
List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním - na šírku
list A4
96 260 2
Diplom (bianco) s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR, sériou a číslovaním
list A5
49 400 0
Prihláška na vysokoškolské štúdium: bakalárske - prvý stupeň alebo spojené - prvý a druhý
stupeň v jednom celku
dvojlist A4
49 400 1
Prihláška na vysokoškolské štúdium: magisterské, inžinierske - druhý stupeň
dvojlist A4
Objednané
množstvo
Skladové
èíslo
49 400 2
Vyhotovenie
a formát / rozsah
Názov tlaèiva
Prihláška na vysokoškolské štúdium: doktorandské - tretí stupeň
Objednané
množstvo
dvojlist A4
50 997 0
Vysvedèenie o pedagogickej spôsobilosti
list A4
50 997 1
Vysvedèenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti
list A4
MIMORIADNE FORMY ŠTÚDIA NA VYSOKEJ ŠKOLE
49 416 0
Žiados o uznanie skúšok (dia¾kové štúdium)
list A4
49 426 0
Potvrdenie o vykonaných skúškach
list A4
TLAČIVÁ PRE AŠPIRANTOV - DOKTORANDOV
50 975 0
Osobný zväzok doktoranda (obal)
dvojlist A4
50 984 0
Výroèné hodnotenie doktoranda
list A4
50 986 0
Potvrdenie o ukonèení doktorandského štúdia (pre VŠ)
list A4
50 986 1
Potvrdenie o ukonèení doktorandského štúdia - odpis
list A4
50 986 2
Potvrdenie o ukonèení doktorandského štúdia (pre externé vzdelávacie inštitúcie)
list A4
50 987 0
Študijný program doktoranda
dvojlist A4
50 989 0
Oznámenie obhajoby doktorskej dizertaènej práce
súprava A4/3
50 990 0
Oznámenie o udelení hodnosti doktora vied
súprava A4/3
50 991 0
Oznámenie o udelení vedecko-akademickej hodnosti - umelecko-akademickej hodnosti
list A4
Tubusy a obaly
96 149 0
Tubus (modrý zamatový)
330 mm
96 149 1
Tubus (bordový zamatový)
330 mm
96 149 2
Tubus (èervený zamatový)
330 mm
96 149 3
Tubus (modrý celastik)
330 mm
96 149 4
Tubus (èervený celastik)
330 mm
96 149 5
Tubus (zelený zamatový)
330 mm
96 149 6
Tubus (bordový celastik)
330 mm
96 149 7
Tubus (modrý celastik)
220 mm
96 149 8
Tubus (červený celastik)
220 mm
96 149 9
Tubus (svetlomodrý)
330 mm
96 150 0
Tubus (èervený zamatový)
440 mm
96 150 1
Tubus (hnedý - režné plátno)
460 mm
96 150 2
Tubus (látkový)
100 mm
96 150 3
Tubus
1000 mm
96 150 4
Tubus
1200 mm
96 150 5
Obal - tvrdé dosky (modrý celastik)
A4
96 150 6
Tubus (tmavomodrý zamatový so zlatým okrajom)
350 mm
96 150 7
Tubus (bordový zamatový so zlatým okrajom)
350 mm
96 150 8
Tubus (bordový zamatový so zlatým okrajom)
440 až 450 mm
96 195 0
Obal na certifikát (koženkový, bordový)
A3
96 195 1
Obal (zamatový, bordový)
A4
96 195 2
Obal (zamatový, tmavomodrý)
A4
96 226 0
Obal na vysokoškolské diplomy - modrý
obal A5 na A6
96 226 1
Obal na vysokoškolské diplomy - èervený
obal A5 na A6
96 226 2
Obal na vysokoškolské diplomy - hnedý
obal A5 na A6
96 226 3
Obal na vysokoškolské diplomy - tmavozelený
obal A5 na A6
Diplomy prosíme objednáva samostatnou objednávkou s priloženými vzormi.
.............................................................................................
peèiatka a podpis objednávate¾a
Download

objedn á vka