ŠTÁTNY VETERINÁRNY A POTRAVINOVÝ ÚSTAV KOŠICE
Hlinkova 1, 043 65 KOŠICE
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2013
Košice, január 2014
Vypracoval: manažment ŠVPÚ Košice
OBSAH
1.
Identifikácia organizácie
3
1.1.
Identifikácia organizácie
3
2.
Poslanie a strednodobý výhľad
4
2.1.
Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
4
3.
Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie
8
4.
Činnosti, produkty organizácie a ich náklady
10
4.1.
Činnosti organizácie
10
4.2.
Vecné plnenie cieľov programovej štruktúry
12
4.3.
Rozpočet organizácie
20
5.
Personálne otázky
24
5.1.
Organizačná štruktúra
24
5.2.
Zamestnanci
26
5.3.
Vzdelávanie zamestnancov
27
6.
Ciele organizácie a prehľad ich plnenia
29
6.1.
Prínos organizácie
29
6.2.
Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2013
30
7.
Záver
32
7.1.
Hlavné skupiny užívateľov výstupov
32
Zoznam skratiek
33
Príloha č. 1 – Prehľad účasti na medzilaboratórnych porovnávacích
testoch a skúškach
Príloha č. 2 - Vyhodnotenie činností národných referenčných laboratórií
Príloha č. 3 - Vyhodnotenie činností jednotlivých oddelení ŠVPÚ
2
1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE
1.1. Identifikácia organizácie
Názov:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Sídlo:
Hlinkova 1, 043 65 Košice
Kontakt:
Tel.: 055/6330111-13, 6330194, 6337267, 6339293
Fax: 055/6330193
Webové sídlo: www.svpuke.sk
Rezort:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Forma hospodárenia:
príspevková organizácia
Riaditeľ:
MVDr. Anton Mudrák
Tel. 055/6330120, 0917954407, e-mail: [email protected]
Členovia vedenia:
MVDr. Milena Bobáková, CSc. – námestník
pre odbornú činnosť,
Tel. 055/6330111, e-mail: [email protected]
Ing. Zlata Vasiľová, námestník pre ekonomickú činnosť
Tel.055/6339825, e-mail: [email protected]
3
2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHĽAD
2.1. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie
Vznik organizácie je datovaný 3.11.1948, kedy bola založená pobočka Štátneho vedeckého
veterinárneho ústavu v Bratislave.
Od jeho vzniku prešiel rôznymi hospodársko-ekonomickými formáciami od preddavkovej
organizácie cez rozpočtovú až na súčasnú príspevkovú organizáciu.
Hlavné činnosti
Štátny veterinárny a potravinový ústav v Košiciach (ďalej len „ŠVPÚ“) je špecializovanou
organizáciou na vykonávanie odborných veterinárnych činností a poskytovanie služieb
laboratórnej diagnostiky a skúšania, v zmysle zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej
starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o veterinárnej starostlivosti“) a
zákona NR SR č. 152/1995 Z. z. o potravinách (ďalej len „zákon o potravinách“) v znení
neskorších predpisov.
Vo svojich hlavných činnostiach ŠVPÚ:
a/ vykonáva laboratórnu diagnostiku, laboratórne vyšetrenia, analýzy alebo testy úradných
vzoriek,
b/ vykonáva skúšanie úradných vzoriek odobratých pri výkone potravinového dozoru podľa
úradných metód ustanovených osobitným predpisom,
c/ vykonáva určené analýzy úradných vzoriek krmív podľa úradných metód ustanovených
osobitným predpisom,
d/ predkladá výsledky mikrobiologických analýz, laboratórnej diagnostiky, analýz a testov
na rezíduá riaditeľom regionálnych veterinárnych a potravinových správ
(ďalej len „RVPS“) a vo vyhradených oblastiach ústrednému riaditeľovi Štátnej
veterinárnej a potravinovej správy SR (ďalej len „ŠVPS SR“),
e/ poskytuje služby laboratórnej diagnostiky, vyšetrovania, analýz alebo skúšania vzoriek
iných ako úradných vzoriek vrátane skúšania fyzikálno-chemických parametrov,
f/ plní zmluvy uzatvorené ŠVPS s príslušnými referenčnými laboratóriami Európskej únie najmä
na zabezpečenie:
-
školenia a preškoľovania svojich zamestnancov s cieľom získať potrebné odborné
znalosti a aktualizovať ich,
4
- účasti na pravidelných porovnávacích testoch na úrovni európskych laboratórií,
zásobovania štandardnými sérami, referenčnými činidlami a materiálmi,
bunkovými kultúrami a inými diagnostickými alebo analytickými materiálmi,
g/ plní zmluvy uzatvorené ŠVPS SR s príslušnými národnými referenčnými laboratóriami
(ďalej len „NRL“) členských štátov, ak ide o vyšetrenia v rámci prehliadok, mikrobiologické
analýzy, laboratórne analýzy a diagnostiku a stanovovanie rezíduí, ktoré nie sú v Slovenskej
republike zavedené; v tom prípade zabezpečuje balenie vzoriek a ich rýchlu prepravu do
príslušného NRL členského štátu,
h/ vykonáva analýzy vzoriek krmív na zistenie prítomnosti mikroorganizmov, nežiaducich
látok, látok a produktov v krmivách podľa požiadaviek ustanovených osobitným predpisom
i/ prednostne zabezpečuje plnenie úloh podľa bodu a/ - d/ a h/.
Strednodobý výhľad
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) svojim
Rozhodnutím č. 4819/2013-250 zo dňa 26.11.2013 zrušilo k 31.12.2013 splynutím bez likvidácie
Štátny veterinárny a potravinový ústav Košice, ako aj ostatné ústavy v rámci Slovenska
a s účinnosťou od 1.1.2014 zriadilo štátnu príspevkovú organizáciu Štátny veterinárny
a potravinový ústav so sídlom Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín.
V súlade s vyššie uvedenou zmenou vydala Slovenská národná akreditačná služba (ďalej len
„SNAS“) na základe rozhodnutia č. 486/4907/2014/4 zo dňa 02.01.2014 nové Osvedčenie
o akreditácii č. S-239, ktorým osvedčuje, že Štátny veterinárny a potravinový ústav Jánoškova
1611/58, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 42 355 613, Veterinárny a potravinový ústav v Košiciach
Skúšobné laboratórium VEHYDIS Hlinkova 1, 043 65 Košice (ďalej len „VPÚ-SL-VEHYDIS“)
je
spôsobilé
vykonávať
senzorické,
mikrobiologické,
biologické,
fyzikálno-chemické,
inštrumentálno-sérologické a chemické skúšky požívatín, krmív, potravinárskych surovín, vôd,
klinického, biologického a patologického materiálu podľa rozsahu akreditácie uvedeného
v prílohe osvedčenia.
Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením
požiadaviek normy ISO/IEC 17025:2005.
Akreditácia udelená dňa 2.1.2014 platí do 03.09.2016.
V rámci národného Kontaktného bodu pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym
úradom pre bezpečnosť potravín (ďalej len „EFSA“) aj v roku 2014 pracovisko bude prehlbovať
spoluprácu, zúčastňovať sa na spoločných stretnutiach organizácií nominovaných podľa čl. 36
Nariadenia (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002, ktorým sa
ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre
5
bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín. Hlavný cieľom
tejto spolupráce bude výmena informácií o vedeckej spolupráci, príprava vedeckých konferencií,
zber dát a hodnotenie rizika.
V roku 2014 hlavné smery a priority VPÚ-SL-VEHYDIS budú zamerané na tvorbu
podmienok trvalo udržateľného rozvoja laboratórnej diagnostiky vo vzťahu k ochrane a tvorbe
aktívneho
zdravia
zvierat,
zabezpečenia
hygienickej
kvality živočíšnych,
rastlinných
a zmiešaných produktov, ako aj životného prostredia a ekológie.
Zo strany VPÚ v Košiciach aj naďalej bude kladený dôraz na rozširovanie kontaktov s NRL
v EÚ, vrátane účastí na organizovaných workshopoch, na organizovaní porovnávacích meraní
pre úradné laboratóriá v SR a pod.
V oblasti vyšetrovania dioxínov pomocou Bioassay metódy, ŠVPÚ bude aj naďalej vyvíjať
aktivity pre obstaranie prístrojovej techniky HRGC/HRMS a v tomto smere rozvíjať technológie
a ďalšiu nadstavbu zameranú na analýzu dioxínov a dioxínom podobným polychlórovaným
bifenylom v potravinových a krmovinových matriciach.
ŠVPÚ na základe požiadaviek kontrolných orgánov veterinárnej služby bude aj naďalej svoju
činnosť zameriavať a orientovať na laboratórnu diagnostiku so zameraním na bezpečnosť a
zdravotnú nezávadnosť potravín.
Aj v budúcom období bude naďalej prehlbovať a rozširovať spoluprácu v oblasti
konfirmačných metód na stanovenie mykotoxínov a antikokcidík v biologickom materiály podľa
Nariadenia vlády SR č. 320/2003 o monitorovaní určitých látok a ich rezíduí v živých zvieratách
a v produktoch živočíšneho pôvodu v znení neskorších predpisov.
Na základe poverenia ministra pôdohospodárstva SR č.1563/2007-100 zo dňa 9.5.2007
a podľa § 25 ods. 3 zákona o potravinách a článku 33 nariadenia (EÚ) č. 882/2004 Európskeho
parlamentu a rady o úradných kontrolách uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia
dodržiavania potravinového a krmivového práva a predpisov o zdraví zvierat a o starostlivosti
o zvieratá bol ŠVPÚ Košice poverený k autorizácií nasledovných NRL:
-
NRL pre chemické prvky v potravinách živočíšneho pôvodu,
-
NRL pre ťažké kovy v potravinách a krmivách,
-
NRL pre polychlorované bifenyly,
-
NRL pre tyreostatiká (celoslovenská pôsobnosť),
-
NRL pre mykotoxíny,
-
NRL pre kokcidiostatiká (celoslovenská pôsobnosť),
-
NRL pre antihelmintiká (celoslovenská pôsobnosť),
-
NRL pre sedatíva (celoslovenská pôsobnosť),
-
NRL pre dioxíny a dioxínom podobné PCB (celoslovenská pôsobnosť),
-
NRL pre detekciu živočíšnych proteínov (celoslovenská pôsobnosť).
6
V rámci svojich činností aj naďalej budú NRL spolupracovať s referenčnými laboratóriami
Európskej únie v oblasti svojej kompetencie, budú koordinovať činnosť úradných laboratórií
zodpovedných za analyzovanie vzoriek, organizovať porovnávacie testy medzi úradnými
laboratóriami a zabezpečovať vhodné následné kroky po takýchto porovnávacích testoch.
V súvislosti so schválením a zaradením našej organizácie pre pomoc EFSA k ďalším
aktivitám je potrebné priradiť aj zintenzívnenie spolupráce s EFSA pri riešení úloh operatívne
zverejňovaných na webovom sídle: www.efsa.europa.eu/en.html.
Pre vzájomnú a rýchlu informovanosť je nevyhnutné dobudovať jednotný informačný systém
(prepojenie Labsystém a VIS - Veterinárny informačný systém) medzi ŠVPÚ, ŠVPS SR a pre
potreby EFSA.
Aj v nasledujúcich rokoch je potrebné sústrediť pozornosť na rozvoj a činnosť referenčných
pracovísk a laboratórií, prehĺbiť odborný rast zamestnancov, zamerať sa na nové formy
zvyšovania produktivity práce a poskytovať kvalitné diagnostické služby pri zabezpečovaní
ochrany a kontroly zdravia zvierat pred nákazami, kontroly zdravotnej bezpečnosti potravín
živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu vrátane krmív.
V rámci úloh v oblasti reakreditácie a zavádzania nových laboratórnych metód a postupov,
ako aj pre ďalšie napredovanie pracoviska je prioritou:
-
zaviesť stanovenie alergénu zeler metódou PCR,
-
rozšíriť akreditáciu o alergény: vlčí bôb, sezam, vlašské orechy, horčica, mandle,
-
zaviesť stanovenie voľného chlóru vo vodách,
-
zaviesť stanovenie amoniaku a amónnych iónov vo vodách.
7
3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE S ÚSTREDNÝM ORGÁNOM
A JEHO PLNENIE
Listom č. 1023/2013-330 zo dňa 24.01.2013 bol pre ŠVPÚ Košice stanovený zriaďovateľom
rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2013 v objeme 384 925,- €, ktorý bol v súlade
s uzavretým Kontraktom o poskytnutí bežného transferu pre rok 2013 uzavretý medzi MPRV SR
a ŠVPÚ č.330/2012-520/MPRV SR zo dňa 21.12.2012.
Tab. č. 1 - Rozpis záväzných ukazovateľov
I.
Príjmy organizácie
Záväzný ukazovateľ (zdroj 111)
V ekonomickej klasifikácii (310)
II. Výdavky organizácie celkom
A. Bežné výdavky spolu (600)
B. Kapitálové výdavky (700)
384 925,- €
384 925,- €
384 925,- €
384 925,- €
384 925,- €
0,- €
Tab. č. 2 - Rozpis limitov podľa programov
- 08W0101 – Veterinárna prevencia a ochrana
- 08W0102 – Potravinový dozor
- 08W0201 – Diagnostika a skúšanie potravín
124 458,- €
194 310,- €
66 157,- €
Dodatkom ku kontraktu č. 330/2012-520/MPRV SR zo dňa 11.12.2013 a úpravou záväzných
ukazovateľov – list č. 1023/2013-330, zázn. č. 34706/2013 zo dňa 11.12.2013 boli upravené
objemy vo forme presunov z účelovej činnosti - 08W0102 – Potravinový dozor na účelovú
činnosť - 08W0101 – Veterinárna prevencia a ochrana vo výške 10 986,- € a z účelovej činnosti
– 08W0201 Diagnostika a skúšanie potravín na účelovú činnosť - 08W0101 – Veterinárna
prevencia a ochrana vo výške 5 514,- €.
Celkový objem finančných prostriedkov na účelovú činnosť Veterinárna prevencia a ochrana bol
upravený na 140 958,- €, na účelovú činnosť Potravinový dozor na 183 324,- € a na účelovú
činnosť Diagnostika a skúšanie potravín na 60 643,- € .
Dodatkom ku kontraktu č. 330/2012-520/MPRV SR zo dňa 19.12.2013 a úpravou záväzných
ukazovateľov – list č. 1023/2013-330, z. č. 35645/2013 zo dňa 27.12.2013 sa zvýšil objem
finančných prostriedkov kontraktu na 402 305,28 €.
Finančné prostriedky vo výške 11 226,87,- € boli upravené na účelovú činnosť Veterinárna
prevencia a ochrana a vo výške 6 153,41 € na účelovú činnosť Diagnostika a skúšanie potravín,
8
na odstupné, odchodné a odvody v súvislosti so skončením pracovných pomerov z organizačných
dôvodov so 7 zamestnancami ŠVPÚ.
Tab. č. 3 - Konečná úprava záväzných ukazovateľov pre rok 2013
I.
Príjmy organizácie
Záväzný ukazovateľ (zdroj 111)
V ekonomickej klasifikácii (310)
II. Výdavky organizácie celkom
A. Bežné výdavky spolu
402 305,28,- €
402 305,28,- €
402 305,28,- €
402 305,28,- €
402 305,28,- €
Tab. č. 4 - Rozpis limitov podľa programov v definitívnej podobe
- 08W0101 – Veterinárna ochrana a kontrola
- 08W0102 – Potravinový dozor
- 08W0201 – Diagnostika a skúšanie potravín
152 184,87,- €
183 324,00,- €
66 796,41,- €
9
4. ČINNOSTI, PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY
4.1. Činnosti organizácie
ŠVPÚ v roku 2013 svoju činnosť zameral najmä na:
-
fyzikálno-chemické, inštrumentálne, senzorické, mikrobiologické vyšetrenia vzoriek
potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu, reziduá inhibičných látok,
-
označovanie rastlinných a živočíšnych komodít, vyšetrenie sterov z prostredia na
účinnosť dezinfekcie, na prítomnosť salmonel a Listeria monocytogenes, vyšetrenie
sterov z tiel jatočných zvierat na celkový počet zárodkov čeľade Enterobacteriaceae,
-
stanovenie prítomnosti alergénov v potravinách a surovinách rastlinného a živočíšneho
pôvodu,
-
diagnostiku porúch vnútorného prostredia hospodárskych zvierat, toxikologické
vyšetrenia orgánov a tkanív zvierat,
-
veterinárno-dietetické hodnotenie krmív a výživy hospodárskych zvierat, mykologickú
diagnostiku,
-
vyšetrenie prítomnosti živočíšnych proteínov v kŕmnych zmesiach a rybacích múčkach,
-
fyzikálno-chemické a bakteriologické vyšetrenie vôd,
-
diagnostiku pôvodcov vírusových ochorení hospodárskych zvierat,
-
sérologické a parazitologické vyšetrenia,
-
epizootologické analýzy a imunologický profil zvierat,
-
vyšetrenie včiel,
-
komplexnú bakteriologickú diagnostiku chorôb hospodárskych zvierat,
-
testovanie antimikrobiálneho profilu bakteriálnych izolátov,
-
patologicko-anatomickú a histologickú diagnostiku chorôb hospodárskych zvierat,
-
vyšetrenie potravín a surovín rastlinného a živočíšneho pôvodu na zdravotnú bezpečnosť
potravín,
-
detekciu cudzorodých látok v potravinách, krmivách, vodách.
Špecializoval sa najmä na:
-
analýzy prídavných látok v potravinách,
-
analýzy chemických prvkov, PCB, chlórovaných uhľovodíkov, organofosfátov v
potravinách, krmivách, vodách,
-
analýzy mykotoxínov, antibakteriálnych látok, kokcidiostatík, antihelmintík v potravinách
a krmivách,
-
analýzy polyaromatických uhľovodíkov v potravinách,
-
analýzy tyreostatík v potravinách, krmivách, biologickom materiály,
-
stanovenie antibiotík a kokcidiostatík v medikovaných krmivách,
10
-
analýzy podľa cieleného sledovania na dioxíny, furány, dioxínom podobných PCB vo
vybraných potravinách a krmivách,
-
vyšetrenie prítomnosti živočíšnych proteínov prežúvavcov v kŕmnych zmesiach
a rybacích múčkach.
Všetky úlohy vyplývali z poslania špecializovanej organizácie na vykonávanie odborných
veterinárnych činností a poskytovanie služieb laboratórnej diagnostiky a skúšania potravín
v zmysle zákona o veterinárnej starostlivosti, zákona o potravinách, zákona č. 271/2005 Z. z.
o výrobe, uvádzaní na trh a používaní krmív (ďalej len „krmivársky zákon“), zákona č. 264/1999
Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o technických požiadavkách
na výrobky“) a pod.
Tieto činnosti aj v roku 2013 koordinovala ŠVPS SR cestou RVPS v SR v zmysle vyššie
citovaných zákonov.
11
4.2.Vecné plnenie cieľov programovej štruktúry
Na ŠVPÚ v roku 2013 bolo prijatých celkom 44 287 vzoriek a jednotlivé oddelenia ŠVPÚ
zabezpečili 74 949 vyšetrení podľa odborných činností.
Úradne odobratých vzoriek za rok 2013 bolo celkom 39 115 a vykonaných vyšetrení z úradne
odobratých vzoriek bolo 59 234.
Prehľad o prijatých vzorkách a vykonaných vyšetreniach v porovnaní s rokom 2012 je
uvedený v nasledovných tabuľkách:
Tab. č. 5 - Celkový počet prijatých vzoriek na ŠVPÚ podľa odborných činností za rok 2013
v porovnaní s rokom 2012
Odbor, Oddelenie
Zdravie zvierat
Hygiena potravín
Hygiena výživy a krmivá +
(v tom vz. na DNA)
Cudzorodé látky (napr.
kontaminanty, prídavné
látky, farbivá, sladidlá,
mimo hygieny potravín
rastlinných komodít)
Toxikológia
Rastlinné komodity
SPOLU:
Počet vzoriek Počet vzoriek
celkom r.2013
celkom r.2012
39 063
1 745
Počet úradne
odobratých
vzoriek
r.2013
37 869
35 759
1 702
752
Počet úradne
odobratých
vzoriek
r.2012
34 456
908
1 058
1 095
592
713
1 502
1 737
1 482
1 610
1
918
44 287
1
958
43 362
0
530
39 115
0
834
38 521
12
Počet vyšetrení vykonaných v priebehu roku 2013 na ŠVPÚ podľa jednotlivých odborov
a oddelení udáva nasledujúca tabuľka.
Tab. č. 6 - Celkový počet vyšetrení podľa odborných činností za rok 2013
s porovnaním z r. 2012
Odbor, Oddelenie
Počet vyšetrení Počet vyšetrení
celkom r.2012
celkom r.2013
Zdravie zvierat
Hygiena potravín
Hygiena výživy a krmivá
52 943
3 188
56 364
2 861
3 754
3 479
Cudzorodé látky
(kontaminanty, prídavné
látky, farbivá, sladidlá
mimo hygieny
potravín)
Toxikológia
Rastlinné komodity
SPOLU:
Počet vyšetrení
z úradne
odobratých
vzoriek
r.2012
Počet vyšetrení
z úradne
odobratých
vzoriek
r.2013
46 442
1 604
45 691
1 299
2 202
2 771
8 167
9 674
7 802
8 886
17
2 409
70 203
17
2 279
74 949
0
1 920
60 539
0
1 156
59 234
Zdroj – 111 – Program 08W0101
Veterinárna prevencia a ochrana + Národný program kontroly rezíduí
V rámci uvedeného programu boli v roku 2013 úlohy plnené v súlade s vydanými platnými
metodikami a metodickými pokynmi vydanými ŠVPS SR pre úsek VPO v oblasti zdravia zvierat
a ochrany štátneho územia a v oblasti veterinárnej prevencie a ochrany krmív. Uvedené činnosti
koordinovala ŠVPS SR.
Jednotlivé úkony vykonané v rámci daného predmetu činnosti vychádzali z požiadaviek
zákona o veterinárnej starostlivosti, zákona o potravinách, zákona o technických požiadavkách na
výrobky, zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v zmení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o metrológii“), krmivárskeho zákona.
13
Tab. č. 7 - Počet vzoriek vyšetrených na úseku zdravia zvierat v roku 2013 v porovnaní
s rokom 2012
Rok 2012
VPO
NPKR
Rok 2013
Rozdiel ±
37 869
39 063
+1194
659
658
-1
Tab. č. 8 - Nákladová časť čerpania finančných prostriedkov podľa programu VPO
v roku 2013 v eurách
Pôvodný plán
Program
Upravený
Skutočné čerpanie
% plnenia
152 184,87
100
plán
124 458,00
08W0101-VPO+NPKR
152 184,87
Tab. č. 9 - Zhodnotenie výdavkov programu VPO a NPKP čerpaných z prostriedkov
štátneho rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2013 v eurách
Ekon.klasifikácia
Položka/Podpoložka
610
620
630
642
632001
632002
632003
633006
633008
635004
635009
637004
637011
637035
08W0101
Názov
Schválený Upravený
%
plán
plán
Čerpanie plnenia
Mzdy
40500,00 56769,69 56769,69
100
Odvody
15100,00 23855,56 23855,56
100
Tovary a služby
68858,00 64038,50 64038,50
100
Transf.jednotliv.(odchod.,odstup.)
0,00
7521,12
7521,12
100
Energie
27000,00 29348,38 29348,38
100
Vodné,stočné
1000,00
0,00
0,00
0
Poštové a telekom.služby
3000,00
207,22
207,22
100
Všeobecný materiál
26658,00 30104,25 30104,25
100
Krv a krvné výrobky
1200,00
678,45
678,45
100
Údržba prev.strojov,prís.
1000,00
1975,40
1975,40
100
Údržba softveru
1000,00
0
0
0
Všeobecné služby
2000,00
1701,07
1701,07
100
Štúdie, expertízy,posudky
5000,00
0
0
0
Dane
1000,00
23,73
23,73
100
CELKOM
124458,00 152184,87 152184,87
100
14
Zdroj – 111 – Program 08W0102
Potravinový dozor
V roku 2013 ŠVPÚ plnil úlohy v rámci Potravinového dozoru (ďalej len „PD“), ktoré
vyplývali z metodických pokynov a dodatkov k jednotlivým metodickým pokynom vydaným pre
rok 2013 s hlavným zameraním na kontrolu potravín, na skúšanie a vyšetrovanie vzoriek potravín
rastlinného, živočíšneho a zmiešaného pôvodu podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(ES) č.178/2002, ktorým sa ustanovujú všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva,
zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti
potravín, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úradných kontrolách
uskutočňovaných za účelom zabezpečenia overenia dodržiavania potravinového a krmivového
práva a predpisov o zdraví zvierat a starostlivosti o zvieratá, nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady č. 854/2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na produkty živočíšneho pôvodu
určených na ľudskú spotrebu, zákona o potravinách v znení neskorších predpisov, zákona
o veterinárnej starostlivosti a pod.
Tab. č. 10 - Počet vzoriek vyšetrených na úseku potravinového dozoru v r. 2013 v porovnaní
s rokom 2012
PD
Rok 2012
5493
Rok 2013
5010
Rozdiel±
- 483
Tab. č. 11 - Nákladová časť čerpania finančných prostriedkov podľa programu PD v roku
2013 v eurách
Program
Pôvodný plán
Upravený
Skutočné čerpanie
% plnenia
plán
194 310,00
183 324,00
183 324,00
100
08W0102- PD
15
Tab. č. 12 - Zhodnotenie výdavkov program PD čerpaných z prostriedkov štátneho
rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2013 v eurách
Ekon.klasifikácia
Položka/Podpoložka
610
620
630
632001
633006
633008
635002
635004
635005
637001
637004
637005
637006
637035
08W0102
Názov
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Energie
Všeobecný materiál
Krv a krvné výrobky
Rut. a štand. údržba - výp.
technika
Prev. strojov, prístroj. tech.
zar. a p.
Špec. st rojov, príst., zariadení
a p.
Služby-škol.,kurzy,semin.,por.
- všeobecné služby
- špeciálne služby
- náhrady
- dane
CELKOM
Schválený Upravený
plán
plán
Čerpanie
106000,00 102714,36 102714,36
39500,00 38955,75 38955,75
48810,00 41653,89 41653,89
10000,00
0
0
29773,00 39201,49 39201,49
500,00
0
0
2000,00
102,00
102,00
%
plnenia
100
100
100
0
100
0
100
2500,00
2350,40
2350,40
100
1037,00
0
0
0
500,00
0
0
1000,00
0
0
500,00
0
0
500,00
0
0
500,00
0
0
194310,00 183324,00 183324,00
0
0
0
0
0
100
Zdroj – 111 – Program 08W0201
Diagnostika a skúšanie potravín
Úlohy vyplývajúce z programu diagnostika a skúšanie potravín (ďalej len „LD“)
boli
zamerané predovšetkým na:
-
rozširovanie akreditácie,
-
zavádzanie, udržiavanie a vylepšovanie systému kvality,
-
medzilaboratórne porovnávacie merania,
-
validáciu štandardných operačných postupov,
-
referenčné činnosti v zmysle nariadenia vlády č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých
látok a ich reziduí v živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu, vrátane
diagnostiky dioxínov Bioassay metódou a autorizácie vydanej MPRV SR pod č.707/04100 zo dňa 23.3.2004,
-
metrologické zabezpečenie merania v Skúšobnom laboratóriu VEHYDIS.
V priebehu roku 2013 v rámci LD boli do laboratórnej praxe zavedené a akreditované metódy
na:
- stanovenia alergénov vlčí bôb, sezam, horčica boli zavedené, ale nie akreditované,
- rozšírenie akreditácie - stanovenie ochratoxínu A v sušenom ovocí, zearalenonu
v živočíšných tkanivách, emamectínu a mebendazolu v živočíšnych tkanivách, v mlieku
16
a krmive a stanovenie dekochinátu vo vajciach, živočíšných tkanivách a krmive.
Uvedené metódy boli zavedené a akreditované a sú súčasťou fixného rozsahu akreditácie
Skúšobného laboratória VEHYDIS.
Tab. č. 13 - Nákladová časť čerpania finančných prostriedkov podľa programu LD v roku
2013 v eurách
Program
Pôvodný plán
Upravený
Skutočné čerpanie
% plnenia
plán
66 57,00
08W0102- LD
66 796,41
66 796,41
100
Tab. č. 14 - Zhodnotenie výdavkov programu LD čerpaných z prostriedkov štátneho
rozpočtu podľa rozpočtovej klasifikácie k 31.12.2013 v eurách
Ekon.klasifikácia
Položka/Podpoložka
610
620
630
642
632001
633006
635004
636002
637001
637004
637005
637011
637012
637035
08W0201
Názov
Schválený Upravený
plán
plán
Mzdy
Odvody
Tovary a služby
Transf.jednotliv.(odchod.,odstup.)
Energie
Všeobecný materiál
Prev.strojov,prístroj.tech.zar. a p.
Nájom prev.strojov
Služby-škol.,kurzy,sem.,porady
Všeobecné služby
19500,00
3400,00
43257,00
0,00
8239,00
11518,00
7000,00
10000,00
1000,00
1000,00
9886,17
5559,42
46651,77
4699,05
0
16395,54
2004,85
10403,96
186,00
175,00
Špeciálne služby
Služby- štúdie,expertízy,posudky
Poplatky a odvody
Dane
CELKOM
2000,00
1500,00
0,00
1000,00
66157,00
12191,88
1452,00
3651,00
190,94
66796,41
%
Čerpanie plnenia
9886,17
100
5559,42
100
46651,77
100
4699,05
100
0
0
16395,54
100
2004,85
100
10403,96
100
186,00
100
175,00
100
12191,88
100
1452,00
100
3651,00
100
190,94
100
66796,41
100
ŠVPÚ ako jediné v rámci veterinárnej služby na Slovensku získalo v roku 2004 licenciu na
vyšetrovanie dioxínov pomocou Bioassay CALUX z Holandska.
Z uvedeného je vidieť, že činnosti vykonávané ŠVPÚ sú jednoznačne definované
a zabezpečované v zmysle platnej legislatívy, predovšetkým zákona o veterinárnej starostlivosti
a zákona o potravinách.
V procese akreditácie má ŠVPÚ v súčasnosti akreditovaných 263 laboratórnych metodík.
17
Tab. č. 15 - Počet vyšetrených vzoriek v rámci tzv. „štátnej objednávky - odpočtu“ podľa
programov v porovnaní s rokom 2013
Počet vyšetrených
vzoriek r. 2012
Program
08W0101 - VPO+NPKR
08W0102 - PD
SPOLU
Počet vyšetrených
vzoriek r. 2013
9 226
2 015
11 241
Pokles/nárast
10 554
1 815
12369
+ 1 328
- 200
+ 1 128
Tab. č. 16 - Čerpanie finančných prostriedkov v rámci výkonov - tzv. „ODPOČTU“ za rok
2013 v eurách
Program
08W0101-VPO+NPKR
08W0102- PD
Schválený
plán
124 458,00
194 310,00
Upravený
Skutočné čerpanie
% plnenia
152 184,87
183 324,00
152 184,87
143 886,15
100,00
78,49
Aj v priebehu roka 2013 dochádzalo k nesúladu pri úradných odberoch zodpovednými
pracovníkmi RVPS, čo smerovalo k tomu, že sa plány odberov vzoriek neplnili priebežne tak
v rámci potravinového dozoru, ako aj v rámci veterinárnej prevencie a ochrany územia
i národného programu kontroly rezíduí, kedy koncom roka bolo potrebné vyzývať niektoré
RVPS, aby zabezpečili odbery vzoriek v súlade s pokynmi ŠVPS SR.
Príspevková forma hospodárenia ŠVPÚ vyplýva z Rozhodnutia č. 2079/1993-100 z 21.6.1993
vydaného MPRV SR a v plnej miere sú rešpektované ustanovenia zákona č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o rozpočtových pravidlách verejnej správy“).
ŠVPÚ hospodáril v roku 2013 s finančnými prostriedkami štátneho rozpočtu
s hlavným
dôrazom na hospodárne a účelné vynakladanie a využívanie pridelených finančných
prostriedkov.
V súvislosti s nepriaznivou finančnou situáciou organizácia kládla hlavný dôraz na
dodržiavanie úsporného, resp. krízového režimu a do značnej miery boli v priebehu roka 2013
realizované len také výdavky, ktoré boli nevyhnutné pre zabezpečenie chodu organizácie.
Tab. č. 17 - Prídel finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu za obdobie rokov 2007 –
2013 v eurách
Rok
2007
724059
2008
495850
2009
500687
2010
400339
2011
468094
2012
437066
2013
402305,28
ŠVPÚ v roku 2013 v rozpočte nemal pridelené žiadne iné prostriedky, či už z fondov EÚ, ani
iné finančné prostriedky zo zahraničia, ktoré by boli poskytnuté na základe medzinárodných
zmlúv uzavretých medzi SR a inými štátmi, resp. mimorozpočtové prostriedky.
18
Znižovanie objemu finančných prostriedkov do značnej miery obmedzuje poskytovanie
služieb tak, ako je to uvedené v štatúte organizácie, značne je obmedzený ďalší odborný rast
odborných pracovníkov cestou stážových pobytov, atestačných školení a pod.
19
4.3. Rozpočet organizácie
Celková úroveň hospodárenia, výšku výnosov a nákladov podľa položiek a dosiahnutý
hospodársky výsledok v roku 2013 dokumentujú nasledovné tabuľky:
Tab. č. 18 - Tržby organizácie v celkovom objeme
Položka
Tržby za vlastné výkony
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
Zákonné rezervy a finančné výnosy
SPOLU
Suma v €
270 490,40
1 153,51
10 910,31
282 554,22
Tab. č. 19 - Výška dosiahnutých tržieb za poskytované služby od jednotlivých
odberateľských subjektov
Odberateľ
Suma v €
ŠVPS SR
54 540,30
RVPS SR
115 128,50
Ostatné subjekty
100 821,60
Z celkových príjmov za veterinárne úkony v objeme
270 490,40 € tvorili fakturácie za
veterinárne služby od ŠVPS SR objem 54 540,30 € (t.j. 20,16%). Išlo o vyšetrenia v rámci
eradikačných programov – IBR, trichinely ošípaných, domáce zabíjačky, diviačej zveri, líšok,
orálna vakcinácia líšok, vyšetrenie vzoriek na Listeria monocytogenes, salmonela brojlerov,
spoločná organizácia trhu, dioxíny a pod.
Fakturácia pre RVPS tvorila čiastku 115 128,50 Eur (t.j. 42,56%).
Príjmy od ostatných subjektov vo výške 100 821,60 Eur (t.j. 37,28%).
Tab. č. 20 - Výnosy a tržby organizácie za rok 2013
Druh výnosov
Tržby za vlastné
výkony a tovar
Ostatné výnosy
Zákonné rezervy
a finančné výnosy
Výnosy z transferov
Popis
Suma v €
% podiel na
celkových
výnosoch
602-Tržby z predaja služieb
644-Zmluvné pokuty, penále
a úroky z omeškania
648-Ostatné výnosy
z prevádzkovej činnosti
652-Rezervy za nevyčerpanú
dovolenku a odvody
681-Výnosy z bežných
transferov zo ŠR
270490,40
39,50
83,53
0,01
1069,98
0,16
10910,31
1,59
402305,28
58,74
Výnosy celkom
684859,50
20
Tab. č. 21 – Náklady organizácie za rok 2013
Druh nákladov
Spotrebované nákupy
Služby
Osobné náklady
Dane a poplatky
Ostatné náklady na
prevádzkové činnosti
Odpisy, rezervy
a opravné položky
z prevádzkovej
a finančnej činnosti
a zúčtovanie časového
rozlíšenia
Náklady celkom
501-Spotreba materiálu
502-Spotreba energie
511-Opravy a údržba
512-Cestovné
513-Náklady na reprezentáciu
518-Ostatné služby
521-Mzdové náklady
525-Zákonné soc. poistenie
527-Zákonné soc. náklady
532-Daň z nehnuteľnosti
538-Ostatné dane a poplatky
548-Ostatné náklady
134652,52
75200,10
29442,67
1425,61
136,55
68585,78
302771,04
106935,90
32561,78
3084,00
3502,70
1059,56
% podiel na
celkových
nákladoch
16,39
9,15
3,58
0,17
0,02
8,35
36,86
13,02
3,96
0,38
0,43
0,13
551-Odpisy
552-Zákonné rezervy
563-Kurzové straty
568-Ostatné finančné náklady
48454,38
10704,75
19,50
2882,28
5,90
1,30
0,01
0,35
Popis
Tab. č. 22 - Hospodársky výsledok organizácie za rok 2013
Výnosy
Náklady
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Suma v €
821419,12
684859,50
821419,12
-136559,62
21
Tab. č. 23 - Porovnanie čerpania finančných prostriedkov rozpočtu podľa položiek
a dosiahnutý hospodársky výsledok v roku 2013 s rokom 2012 v eurách
Rozpočtová položka
Účet Čerpanie %
Čerpanie %
r.2013
plnenia
r.2012
plnenia
Spotreba materiálu
501
134652
16,39
126922
14,42
Spotreba energie
502
75200
9,15
79833
9,07
Opravy a udržiavanie
511
29443
3,58
73569
8,36
Cestovné
512
1426
0,17
3183
0,36
Reprezentačné
513
136
0,02
194
0,02
Ostatné služby
518
68586
8,35
100397
11,41
Mzdové náklady
521
302771
36,86
287343
32,65
Zákonné sociálne poistenie
524
106936
13,02
96007
10,91
Zákonné sociálne náklady
527
32562
3,96
19591
2,23
Daň z nehnuteľností
532
3084
0,38
1957
0,22
Ostatné dane a poplatky
538
3503
0,43
3765
0,43
Ostatné náklady na prev. činnosť
548
1059
0,13
1095
0,12
činnosti
552
10705
1,30
10910
1,24
Odpisy DHM,DNHM
551
48454
5,90
72873
8,28
Kurzové straty
563
20
0,01
121
0,02
Ostatné finančné náklady
568
2882
0,35
2286
0,26
Tvorba
zákonných
rezerv
z prev.
Náklady celkom
821419
880046
Tržby z predaja služieb
602
270490
297399
39,98
Iné ostatné výnosy, rezervy
648
1154
9313
1,25
Prevádzkové dotácie
691
402305
437066
58,77
684859
743778
-136560
-136268
Výnosy celkom
Výsledok hospodárenia
22
V porovnaní s rokom 2012 došlo k poklesu výnosov o 58 918,66 € ako aj k nižšiemu čerpaniu
nákladov o 58 626,88 €.
Tab. č . 24 - Štruktúra majetku v organizácii v roku 2013
013 - Nehmotný majetok
041 – Obstaranie dlhodob. nehm. majetku
021 – Budovy, stavby
022 - Stroje, prístroje, zariadenia
023 – Dopravné prostriedky
031 – Pozemky
028 – Drobný dlhodobý hmot. majetok
029 – Inventár
34727,18
3726,31
1591469,86
2204073,92
79622,49
35009,59
878,00
78440,84
V roku 2013 pre ŠVPÚ nebol pridelený kapitálový transfer. Celková výška neobežného
majetku organizácie k 31.12.2013 predstavovala výšku 4 027 948,19 €. Z vlastných zdrojov
v roku 2013 bol zakúpený drobný hmotný majetok vo výške 2 901,36 €. Do účtovnej evidencie
bol zaradený laboratórny Ph-meter, laboratórna trepačka, 1 počítač a 5 ks monitorov.
Organizácia za rok 2013 vykázala záväzok vo výške 36,68 €. Jedná sa o mylnú platbu, ktorá
začiatkom roku 2014 bude vysporiadaná, resp. vrátená odberateľovi.
Pohľadávky v roku 2013 tvorili výšku 92 118,93 €. Sú to pohľadávky za veterinárne úkony,
ktoré pochádzajú z obdobia minulých rokov a boli na ŠVPÚ delimitované z bývalého ŠVÚ
Michalovce. Jedná sa o pohľadávky už dnes neexistujúcich poľnohospodárskych podnikov, ktoré
sa priebežne odpisujú, resp. sú vymáhané súdnou cestou alebo exekučne.
Celková hodnota obežného majetku k 31.12.2013 predstavovala hodnotu 1 216 509,35 €.
23
5. PERSONÁLNE OTÁZKY
5.1. Organizačná štruktúra
Riaditeľ:
MVDr. Anton Mudrák – od 1.11.2012
Tel. 055/6330120, 0917954407, e-mail: [email protected]
Členovia vedenia:
MVDr. Milena Bobáková, CSc. – námestník
pre odbornú činnosť,
Tel. 055/6330111, e-mail: [email protected]
Ing. Zlata Vasiľová, námestník pre ekonomickú činnosť
Tel.055/6339825, e-mail: [email protected]
Manažér kvality:
RNDr.Helena Šalitrošová od 17.3.2010
– počas materskej dovolenky Ing. I. Hajdukovej
Ekonomický námestník: Ing.Zlata Vasiľová
V roku 2013 činnosť ŠVPÚ zabezpečovalo 6 odborov, v ktorých je začlenených 9 oddelení.
Odbor zdravia zvierat tvorí oddelenie:
Patologickej morfológie a histológie – vedúci oddelenia: MVDr. Martin Oravec
Bakteriológie – vedúci oddelenia - MVDr. Gabriela Gadusová
Virológie, sérológie a parazitológie – vedúca oddelenia MVDr. Milena Bobáková, CSc.
Odbor hygieny potravín tvorí oddelenie:
Hygieny potravín – poverená vedením MVDr. Danka Saladiová
Chémie – vedúca oddelenia RNDr. Helena Šalitrošová
Odbor cudzorodých látok tvorí oddelenie:
Cudzorodých látok – vedúca oddelenia RNDr. Kvetoslava Kutschyová
Odbor hygieny krmív tvorí oddelenie:
Hygieny krmív – vedúci oddelenia MVDr. Tomáš Danielis
Odbor komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu tvorí oddelenie:
Komodít rastlinného a zmiešaného pôvodu – vedúca oddelenia Ing. Marianna Gubová
Odbor ekonomiky a vnútornej správy – vedúca oddelenia Ing. Zlata Vasiľová
24
5.2. Zamestnanci
Tab. č. 25 - Kvalifikačná štruktúra a počet zamestnancov ŠVPÚ v roku 2013
Celkový počet
pracovníkov
43
Vysokoškolsky
vzdelaní
Vet. lekári
Iní
9
11
Stredoškolsky
vzdelaní
laborant
17
Iní
1
Pomocný personál
vodiči
Iní
2
3
Tab. č. 26 – Veková štruktúra
Veková kategória
Počet celkom
s vysokoškolským
so stredoškolským
vzdelaním
vzdelaním
do 30 rokov
4
4
0
31 - 40 rokov
7
5
2
41 - 50 rokov
7
2
5
51 - 60 rokov
22
6
16
nad 60 rokov
3
3
0
V roku 2013 boli do pracovného pomeru na ŠVPÚ prijatí 3 zamestnanci, z toho boli obsadené 2
laborantské miesta (1 miesto na dohodu o vykonaní práce) a 1 miesto odborného pracovníka
s vysokoškolským vzdelaním. Z materskej dovolenky sa k 1.8.2013 vrátila 1 zamestnankyňa.
K 31.10.2013
požiadal
o ukončenie
pracovného
pomeru
dohodou
1
zamestnanec
s vysokoškolským vzdelaním. V nadväznosti na prebiehajúcu reštrukturalizáciu rezortu MPRV
SR a na základe potrebného objemu šetrenia osobných nákladov zriaďovateľ identifikoval ako
primerané, znížiť počet pracovných miest o 7. K uvedenej organizačnej zmene vedenie
organizácie pristúpilo tým, že 7 zamestnancom boli k 31.12.2013 dané výpovede v súlade
s ustanoveniami zákonníka práce.
MPRV SR vydalo rozhodnutie (4819/2013-250 zo dňa 26.11.2013) na základe záverov 37.
porady vedenia ministerstva zo dňa 21. novembra 2013 a predchádzajúceho písomného súhlasu
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/026159/2013-441 zo dňa 22. novembra 2013,
podľa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
v znení neskorších predpisov a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým došlo
k zrušeniu bez likvidácie - splynutím s účinnosťou 31. decembra 2013 Štátnych veterinárnych
a potravinových ústavov Košice, Bratislava a Dolný Kubín a Štátneho veterinárneho ústavu
26
Zvolen. Ako právny nástupca splynutím zanikajúcich organizácií bol od 1.1.2014 zriadený Štátny
veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne.
5.3. Vzdelávanie zamestnancov
Pre zvyšovanie
kvalifikácie pracovníkov vedenie ŠVPÚ vyžadovalo od
svojich
zamestnancov zúčastňovať sa na ďalšom vzdelávaní v zmysle výnosu MPRV SR č. 28/2001/2-10.
Plán ďalšieho vzdelávania bol zabezpečovaný v dvoch rovinách:
a/ interné školenia zameriavané na zavádzanie nových skúšobných postupov (STN ISO EN) do
skúšobnej praxe, ďalších legislatívnych noriem vo vzťahu k odbornej problematike,
b/ externé školenia – zameriavané na špecializačné školenia vysokoškolských a stredoškolských
pracovníkov. Inovačné kurzy organizované IVVL Košice, SNAS, ÚNMS slúžili k obnoveniu
znalostí v oblasti odbornej problematiky a legislatívnych noriem.
c/ účasť na rôznych školeniach, seminároch, workshopoch, konferenciách s medzinárodnou
účasťou zameraných na rozvoj nových diagnostických metód, získavanie odborných
znalostí pri zavádzaní progresívnych metód do laboratórnej praxe.
V priebehu roku 2013 absolvovali zahraničné pracovné cesty:

Workshop - pracovné stretnutie zástupcov NRL EURL – pre živočíšne proteíny,
MVDr. E. Mišková, 16. - 18.4.2013, Ljubljana, Slovinsko

Workshop 2013 EURL rezíduá veterinárnych liečiv, Mgr. J. Mačák, 15. - 16.5.2013,
Berlín

Workshop EURL pre mykotoxíny, RNDr. V. Kukura, 9. – 12.6.2013, Rím , Taliansko

Workshop EURL pre ťažké kovy, RNDr. L. Farkašová, 23. - 24.9.2013 , Brusel,
Belgicko

Workshop EURL - CEFAO výsledky porovnávacích testov, novinky v legislatíve,
RNDr. L. Farkašová, 7. – 8.10.2013, Rím, Taliansko
Ďalšie aktivity boli vyvíjané aj v oblasti ďalšieho vzdelávania vlastných pracovníkov účasťou na
školeniach a seminároch. Vzdelávacie aktivity boli zamerané predovšetkým do oblasti
implementácie legislatívy EÚ. V plnom rozsahu sa pracovisko zameralo na úlohy súvisiace
s rozšírením akreditácie podľa STN ISO 17025.
Účasť zamestnancov na školeniach, kurzoch, seminároch, pracovných poradách

Analýza výsledkov vnútorných auditov, KIČ, Veterinárna a úradná kontrola potravín
živočíšneho pôvodu, RNDr. K. Kutschyová, 20. – 22.2.2013, IVVL Košice
27

Stretnutie organizácií nominovaných podľa čl. 36 pre spoluprácu s EFSA, MPRV SR,
Mgr. J. Mačák, 16.4.2013, Bratislava

Stretnutie predstaviteľov národných referenčných laboratórií, MPRV SR, MVDr. Z.
Miklášová, RNDr. P. Očenáš, 25.4.2013, Bratislava

Tokaj 2013 XV. Ročník medzinárodnej súťaže a výstavy vín, Ing. M. Gubová,
16.5.2013, Viničky

Stretnutie zástupcov národných referenčných laboratórií, MVDr. G. Gadusová,
MVDr. E. Mišková, 23.5.2013, ŠVÚ Zvolen

Odborný kurz – Letná škola HPCL, praktické cvičenia z kvapalinovej chromatografie,
Mgr. V. Kukura, 17. – 21.6.2013, Bratislava

Vysledovateľnosť
hroznových
vín,
evidencia
pri
výrobe
a predaji,
zavedenie
a dodržiavanie HACCP vo výrobe a predaji, Ing. M. Gubová, RNDr. H. Šalitrošová,
Mgr. J. Mačák, 19. – 20.6.2013, Dudince

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa, MVDr. E. Mišková,
RNDr.L. Farkašová, 3.– 7. 6.2013, IVVL Košice

Aktív SNAS, RNDr. H. Šalitrošová, Mgr. J. Mačák, 19.– 20.6.2013, Vyhne

Atestačná príprava na atestačnú skúšku 1. stupňa, MVDr. E. Mišková,
RNDr.L. Farkašová, 17.– 18. 9.2013, IVVL Košice

Školenie – Taníny pri výrobe bielych a červených vín, rozdelenie tanínov pri výrobe vína,
Ing. M. Gubová, M. Miklošová, 11. – 12. 9.2013, Dudince

Konferencia – Cudzorodé látky v požívatinách, RNDr. K. Kutschyová, Ing. M. Gubová,
25.- 27.9.2013, Štrbské Pleso

Nové legislatívne predpisy pre potraviny rastlinného pôvodu, Ing. M. Gubová,
2.– 3. 10.2013 IVVL Košice

Rozsah chemických analýz v rámci NPKR a úradnej kontroly potravín pre rok 2014,
Ing. M. Gubová, K. Kutschyová, MVDr. G. Gadusová, 21.10.2013, IVVL Košice

Odborný seminár Merck Millipore organizovaný spoločnosťou Merck s.r.o.,
MVDr. E. Mišková, MVDr. G. Gadusová, 23.10.2013, Košice

Odborný seminár – Automatizovaná purifikácia a izolácia nukleových kyselín a Real
Time PCR systémy, MVDr. E. Mišková, MVDr. G. Gadusová, 22.10.2013 Košice

Vedecká konferencia – mladí vedci – bezpečnosť potravinového reťazca, MPRV SR,
RNDr. L. Farkašová, RNDr. V. Kukura, 7.– 8.11.2013, Bratislava

Práca s chemickými faktormi, chemickými látkami a prípravkami, MVDr. Z. Miklášová,
5.11.2013, Košice
28
6. CIELE ORGANIZÁCIE A PREHĽAD ICH PLNENIA
6.1. Prínos organizácie
Pre rok 2013 ŠVPS SR vypracovala „Rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu podľa
jednotlivých krajov SR“. Súčasťou týchto záväzných ukazovateľov je i laboratórna diagnostika v
oblasti:
- veterinárna prevencia a ochrana,
- laboratórna diagnostika na úseku epizootológie,
- orálna vakcinácia proti besnote,
- národný program kontroly rezíduí ,
- potraviny a suroviny,
- živé zvieratá, krmivá,
- havárie a došetrenia,
- laboratórne vyšetrenia spojené s kontrolou výkonu potravinového dozoru,
- laboratórne analýzy – potravinový dozor.
Uvedená činnosť tvorila v roku 2013 viac ako 60% príjmov za laboratórnu diagnostickú
činnosť ŠVPÚ. Zostávajúcu činnosť
tvorili príjmy plynúce z dodávateľsko-odberateľských
vzťahov medzi ústavom a ostatnými fyzickými osobami a právnickými subjektmi.
29
6.2. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2013
Diagnostické pracovisko v Košiciach vzniklo v roku 1948. Počas viac ako 60-ročnej
existencie ústav prešiel aj rôznymi hospodárskymi zmenami, od preddavkovej organizácie cez
rozpočtovú, po súčasnú príspevkovú formu hospodárenia. Ako príspevková organizácia zriadená
MPRV SR č. 917/2002-920/162 zo dňa 14.5.2002, súčasťou ktorého je i nová zriaďovacia listina,
ktorá okrem dovtedy vykonávaných činností zameraných hlavne na vykonávanie laboratórnej
diagnostiky a skúšanie v predmetnej oblasti rozšírila činnosť aj na laboratórne analýzy potravín a
surovín živočíšneho pôvodu slúžiace pre príslušné orgány veterinárnej a potravinovej správy a na
kontrolné činnosti vyplývajúce z príslušnej legislatívy.
Táto činnosť je zameraná predovšetkým na:
1. kontrolu zdravotnej bezpečnosti potravín:
- v prvovýrobe,
- v potravinárskom priemysle,
- v obchodnej sieti,
2. veterinárnu ochranu štátneho územia:
- pred zavlečením veľmi nebezpečných a nebezpečných nákaz,
- pri dovoze potravín a potravinárskych produktov.
Rozsah vyšetrení a analýz je v súlade s nariadeniami, smernicami a požiadavkami EÚ, ktoré
sú potrebné pre voľný pohyb potravín vo vnútri EÚ, ale aj pri obchodnej výmene s tretími
krajinami.
Činnosti vykonávané našim pracoviskom sú jednoznačne definované a zabezpečované
v zmysle platnej legislatívy, predovšetkým zákona o veterinárnej starostlivosti a zákona
o potravinách.
V procese akreditácie má ústav akreditovaných 263 metodík.
V dôsledku racionalizačných opatrení, ku ktorým dochádzalo v predchádzajúcich obdobiach,
či už znížením stavu pracovníkov, a taktiež krátením finančných prostriedkov v rámci
kontraktov, v súčasnosti je organizácia na hranici únosnosti, čo sa týka zabezpečenia odborných
činností ako personálne, tak aj materiálne. V prípade ďalšieho zužovania činností, resp.
znižovaním objemu finančných prostriedkov v rámci prideľovaných kontraktov naše pracovisko
by do značnej miery bolo nútené obmedziť, resp. pozastaviť hlavne:
- poskytovanie služieb tak, ako je to uvedené v štatúte organizácie,
- obmedzilo, resp. zastavilo ďalší odborný rast pracovníkov cestou stážových pobytov,
atestačných školení a pod.,
- sťažilo, resp. obmedzilo plnenie akreditačných kritérií,
30
- zastavilo plnenie povinností vyplývajúcich z poverenia MPRV SR vo veci národných
referenčných činností, vrátane spolupráce s EFSA.
V záujme zabezpečenia kvalitného a objektívneho vykonávania analýz z hľadiska bezpečnosti
zdravia občanov veľkých mestských aglomerácií ako sú Košice (druhé najväčšie mesto v SR) je
nevyhnutné zachovať činnosť nášho diagnostického pracoviska, ktoré má vyše 60 ročnú tradíciu
v rámci laboratórnej diagnostiky.
Zároveň ŠVPÚ pôsobí v centre veterinárnych vied, spolupracuje s akademickou obcou v rámci
Košického kraja a je najbližšie k Schengenskej hranici.
Činnosť referenčných laboratórií tak ako sú uvedené v nariadení vlády SR č. 320/2003 Z. z.
o monitorovaní určitých látok a ich reziduí v živých zvieratách a produktoch živočíšneho pôvodu,
vrátane Referenčného pracoviska pre dioxíny a dioxínom podobné PCB, Referenčného
pracoviska pre diagnostiku cicavčích proteínov v kŕmnych zmesiach a autorizácie MPRV SR pod
č.707/04-100 zo dňa 23.3.2004 je zamerané na:
–
uvádzanie nových laboratórnych metód a metodických postupov do praxe,
–
koordináciu používaných laboratórnych metód v laboratóriách s rovnakým predmetom
činnosti,
–
poskytovanie odborných konzultácií a umožnenie odborných stáží určeným pracovníkom
za účelom harmonizácie diagnostických metód,
–
účasť na odborných rokovaniach k danej problematike na národnej a medzinárodnej úrovni,
–
poskytovanie odbornej a vedeckej pomoci pre potreby ŠVPS SR – najmä v prípadoch
sporu o výsledok laboratórneho vyšetrenia iných laboratórií,
–
v spolupráci so ŠVPS SR zvolávať porady pracovníkov iných laboratórií, ktoré sa zaoberajú
predmetnou diagnostikou.
Podrobnejšia analýza jednotlivých NRL je obsiahnutá v prílohe č. 2.
31
7. ZÁVER
7.1. Hlavné skupiny užívateľov výstupov
Cieľom činnosti ŠVPÚ je zabezpečiť, aby vykonávané skúšania slúžili ku kontrole a
posúdeniu nezávadnosti výrobkov pri riadených výrobných procesov v potravinárskom a
krmovinárskom priemysle, k stabilizácii nákazovej situácie, k zlepšovaniu životného prostredia
pri využívaní dostupných objektivizovaných, resp. dohodnutých autorizovaných metód skúšania
v zmysle požiadaviek zákazníka pri preukázaní vysokej miery profesionality a dôveryhodnosti.
Stratégia riadenia činnosti pracoviska vychádza z neustáleho vývoja požiadaviek spoločnosti a
zákazníkov na úseku skúšobnej činnosti, a to hlavne:
- neustále zdokonaľovanie kvality služieb,
- dodržiavanie odborných noriem a postupov,
- dodržiavanie etických princípov,
- plnenie požiadaviek spoločnosti na ochranu životného prostredia,
- spokojnosť zákazníka.
Základnou metódou práce v SL VEHYDIS je sústavná analytická činnosť spojená s kontrolou
plnenia prijatých úloh a operatívnym vypracovávaním opatrení na
odstránenie zistených
nedostatkov.
Výsledky práce a činnosti ŠVPÚ slúžia nielen pre inštitúcie poľnohospodárskopotravinárskeho komplexu, pre výrobcov, dovozcov a predajcov tovarov a produktov potravín,
pre výrobcov kŕmnych zmesí, ale aj pre spotrebiteľskú verejnosť.
Výsledky laboratórnych vyšetrení na úseku zabezpečenia veterinárnej ochrany územia SR, na
úseku veterinárnej starostlivosti a na úseku potravinového dozoru v prvom rade slúžia pre
ŠVPS SR, RVPS v SR ako aj pre súkromných veterinárnych lekárov a drobných chovateľov
úžitkových a spoločenských zvierat.
Pre ďalšie napredovanie pracoviska je potrebné v budúcnosti sústrediť pozornosť na
rozvoj a činnosť referenčných pracovísk a laboratórií, prehĺbiť odborný rast zamestnancov,
zamerať sa na nové formy zvyšovania produktivity práce a poskytovať kvalitné
diagnostické služby pri zabezpečovaní ochrany a kontroly zdravia zvierat pred nákazami.
Realizovať úlohy pri tvorbe aktívneho zdravia zvierat, ich ochrane pred infekčnými
a produkčnými ochoreniami.
Aktivizovať činnosť pri zabezpečovaní úloh súvisiacich
s kontrolou hygienickej kvality potravinových zdrojov a potravín, kontrolou zdravotnej
bezpečnosti potravín živočíšneho, rastlinného a zmiešaného pôvodu vrátane krmív.
32
ZOZNAM SKRATIEK
DNA – deoxyribonukleová kyselina
EFSA – Európsky úrad pre bezpečnosť potravín
EN – európska norma
EP – Európsky parlament
ER – Európska rada
EURL – Referenčné Laboratórium Európskeho Spoločenstva
EÚ – Európska únia
HPLC/DAD – vysoko účinná kvapalinová chromatografia s detektorom diódového poľa
HPLC/FLD – vysoko účinná kvapalinová chromatografia s fluorescenčným detektorom
HRGC/HRMS – vysoko účinná plynová chromatografia s vysoko účinným hmotnostným
spektrometrom
IBR – Infekčná bovinná rhinotracheitída
ISO – International Organisation for Standardization
LD – laboratórna diagnostika
NRL – Národné referenčné laboratórium
PCB – polychlórované bifenyly
PCR – polymerázová reťazová reakcia
PD – potravinový dozor
RVPS – Regionálna veterinárna a potravinová správa
SL – Skúšobné laboratórium
SNAS – Slovenská národná akreditačná služba
SR – Slovenská republika
STN – Slovenská technická norma
ŠVPS – Štátna veterinárna a potravinová správa
ŠVPÚ – Štátny veterinárny a potravinový ústav
ÚNMAS – Úrad normalizácie, metrológie a skúšania
VIS – veterinárny informačný systém
VPO – veterinárna prevencia a ochrana
VPÚ – Veterinárny a potravinový ústav
VEHYDIS – Veterinary Hygiene Ecotoxicology and Desease
(Veterinárna hygiena, ekotoxikológia a choroby)
33
PRÍLOHA č. 1
Prehľad účasti na medzinárodných porovnávacích testoch a skúškach
34
P.č.
1.
parameter/analyt
endoparazity
typ vzorky/matrica
metóda
trus mačky,koňa,psa
flotačná,sedi-
organizátor testu
z - score
ŠVPÚ Bratislava
vyhovuje
vyhovuje
mentačná,larvoskopická
2.
vodivosť
med
konduktometria
ŠVPÚ Dolný Kubín
3.
salinomycin
kŕmne zmesi
LC-MS/MS
Ústřední kontrolní
0,12
salinomycin
premix
a zkušební ústav
0,54
monensin
kŕmne zmesi
zemedelský Brno
0,43
monensin
premix
robenidin
kŕmne zmesi
-0,33
robenidin
premix
-0,48
nikarbazin
kŕmne zmesi
-0,99
nikarbazin
premix
-0,08
voda
maslo
4.
gravimetrická
tuk
výpočet
beztuková sušina
extrakčná
chloridy
5.
0,54
fenbendazole
FAPAS
-0,8
0,8
-0,5
odmerná analýza
kravské mlieko
LC-MS/MS
0,7
FAPAS
0,6
oxfendazole
6.
T-2
0,5
živočíšne krmivo
HPLC/FLD
FAPAS
-2,4
HT-2
7.
Aspergillus flavus
-2,4
čistá kultúra
kultivačná
ŠVPÚ Bratislava
Aspergillus fumiga-
zhoda
zhoda
tus
8.
Altenaria spp.
zhoda
Fusarium spp.
zhoda
benzo-a-antracén
olivový olej
HPLC/FLD
benzo-b-flurantén
9.
11.
-0,8
-0,4
chryzén
-0,6
aflatoxin B1
pistácie
HPLC/FLD
PCB 52
živočíšny tuk
GC/ECD
PCB 101
Enzymatická-
PCB 138
DR.CALUX
ROMER LABS
-0,7
Diagnostic GmbH
-0,8
EURL for Dioxins and
PCBs on feed and
food
-1,6
31,4
2,2
PCB 153
32,3
PCB 180
-1,5
PCDD/F+DL-PCB
-3,9
kyselina benzoová
majonéza
HPLC/DAD
RÚVZ Prešov
kyselina sorbová
12.
-0,8
benzo-a-pyrén
aflatoxin B2
10.
EURL-Polycyclic
Aromatic
Hydrocarbons
deoxynivalenol
0,18
-0,54
kukuričné zrno
chlebová múka
Ústřední kontrolní
HPLC/DAD
a zkušební ústav
-1,9
-0,07
35
zearalenon
13.
HPLC/FLD
zemedelský Brno
0,53
ochratoxin A
-0,62
fumonisin B1
-1,12
alkohol
whisky
GC/FID
FAPAS
0,5
etanol
-2,8
etylacetát
0,2
metanol
14.
-0,3
propan-1-ol
2,5
2-methylpropan
3,2
2-methylbuttan
-7,3
aflatoxin B1
kukurica
HPLC/FLD
FAPAS
-0,3
aflatoxin B2
0,6
aflatoxín G1
11,3
aflatoxin G2
0,9
15.
histamín
rybacia konzerva
HPLC/FLD
FAPAS
16.
Cd
mrazené mäso
ICP-MS
EURL for Chemical
-0,5
AMA-254
elements in food of
0,1
Pb
Hg
1,7
animal origin
-0,3
Cu
17.
Hg
-1,5
rastlinný materiál
Cd
AMA-254
RÚVZ Prešov
0,15
ICP-MS
-0,38
Cu
-0,62
Pb
18.
leptospiróza
-0,09
krvné sérum
chlamydióza
MAL
ŠVPÚ Košice
KFT
vyhovuje
vyhovuje
19.
trichinely
mäso
tráviaca
NRM pro oblast
parazitu,SVÚ
Olomouc
20.
trichinely
mäso
tráviaca
Parazitologický ústav vyhovuje
ICP-MS
SAV Košice
Institute for
reference
21.
As
huby
Cd
AMA-254
Pb
materials and
measurements
(IRMM)
Hg
22.
As
zmesné krmivo
ICP-MS
IRMM
AMA-254
-1,4
-0,2
0,18
-1,83
Pb
-1,31
Hg
-0,53
brix
nápoj
HPLC/UV-VIS
FAPAS
pH
24.
-1,5
-0,3
Cd
23.
nevyhovuje
0,4
0,4
kyselina sorbová
-1,8
cyklamát
-1,8
sacharín
2,4
fumonizín FB1
kukuričná múka
HPLC/FLD
FAPAS
-0,7
fumonizín FB2
celk.fumonizíny
-1
-0,8
36
25.
infekčná epididy-
krvné sérum
mitída baranov
ELISA
ŠVPÚ Dolný Kubín
KFT
SL Prešov
vyhovuje
IDT
26.
PCB 28
mliečny tuk
GC/ECD
PCB 52
Enzymatická-
PCB 101
DR.CALUX
EURL for Dioxins and
PCBs on feed and
food
0
0,6
-0,1
PCB 138
1,5
PCB 153
0,7
PCB 180
0,2
PCDD/F+DL-PCB
PCDD/F+DL-PCB
27.
1
sušené mlieko
1,6
PCB 28
0,9
PCB 52
0,5
PCB 101
0,9
PCB 153
1
PCB 180
0,1
tuk
mäsový výrobok
voda
gravimetrická
ŠVPÚ Bratislava
uspeli
ELISA
popol
celkové bielkoviny
sójové bielkoviny
množstvo mäsa
28.
acetaldehyd
liehovina
etylacetát
GC/FID
RÚVZ Prešov
0,21
pyknometrický
0,9
metanol
-0,05
bután-2-ol
1,69
propan-1-ol
-0,2
2-metylpropán-1-ol
0,57
bután-1-ol
0,29
suma 2 metylbután-
-0,05
1-ol a 3-metylbután1-ol
etanol
29.
30.
BHA
-0,36
olej
HPLC
FAPAS
-1,1
BHT
-0,2
propylgalát
-3,5
salmonela
hydinový trus
kultivačná
ŠVPÚ Bratislava
uspeli
uspeli
31.
žiovčíšne proteíny
kŕmne zmesi
mikroskopická
NRL Salmonelóz
EURL Animal
Proteins
32.
živočíšne proteíny
komponenty sucho-
mikroskopická
NRL ÚKZÚZ, Brno
vyhovuje
HPLC
FAPAS
uspeli
zemských zvierat
komponenty z rýb
33.
sedatíva
prasacia svalovina
37
34.
pesticídy beta-HCH
hydinové mäso
GC
EURL for Pesticdes in
-1,5
food of animal origin
and commodities
with
high fat content,
Nemecko
35.
Cd
med
ICP-MS
Pb
EURL for Chemical
-0,1
elements in food of
-0,2
animal origin
36.
patulín
jablkový džús vz.A
HPLC
EURL for mycotoxins
-0,9
jablkový džús vz.B
37.
deoxynivalenol
cereálie vz.A
-0,1
HPLC
EURL for mycotoxins
-1
vz.B
aflatoxín B1
cereálie vz.A
-1,4
HPLC
EURL for mycotoxins
0,2
vz.B
fumonizín B1
vz.A
0,5
HPLC
EURL for mycotoxins
-3,6
vz.B
38.
39.
RIL
živočíšne proteíny
-5
surové kravské
screening
mlieko
(Kalidos)
krmivo
PCR
ŠVPÚ Dolný Kubín
nedodané
výsledky
EURL for animal pro- vyhovuje
teins in feedingstuffs
38
PRÍLOHA č. 2
Vyhodnotenie činností národných referenčných laboratórií
39
Správa o činnosti
Národného referenčného laboratória (ďalej len „NRL“) pre mykotoxíny
Aktivity NRL v roku 2013:
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:
Národné referenčné laboratórium pre mykotoxíny pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2013
zúčastnilo 2 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných Európskym referenčným
laboratóriom (ďalej len „EURL“). V prvom teste bola stanovovaná hladina patulínu
v jablkovom džúse v dvoch vzorkách a v druhom teste boli stanovené hladiny aflatoxínu B1,
fumonizínov B1 a B2 a deoxynivalenolu v cereáliach, takisto v dvoch vzorkách.
Ďalej sa NRL pre mykotoxíny pri ŠVPÚ v Košiciach v roku 2013 zúčastnilo
3 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných FAPAS-om. V týchto testoch boli
stanovované hladiny T-2 a HT-2 toxínov v krmive, hladiny aflatoxínov B1, B2, G1, G2 a suma
aflatoxínov v kukurici a hladiny fumonizínov B1 a B2 v kukuričnej múčke.
Ďalších medzinárodných porovnávacích testov, ktorých sa NRL pre mykotoxíny
pri ŠVPÚ v Košiciach v roku 2013 zúčastnilo boli testy organizované spoločnosťou Romer
Labs a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským (ďalej len „ÚKZÚZ“)
v Brne. V týchto testoch boli stanovené hladiny aflatoxínov B1 a B2 (Romer Labs)
v pistáciách respektíve hladiny deoxynivalenolu, ochratoxínu A, zearalenonu a fumonizínov
B1 a B2 v krmivách a potravinách.
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR:
NRL v roku 2013 organizovalo medzilaboratórny porovnávací test na stanovenie hladiny
aflatoxínov B1 a B2 tým spôsobom, že oslovilo úradné laboratória (ďalej len „ÚL“)
v Bratislave a v Dolnom Kubíne s možnosťou zúčastniť sa testu na stanovenie aflatoxínov
v pistáciách. Túto možnosť využilo ÚL v Dolnom Kubíne a ÚL v Bratislave sa daného testu
zúčastnilo až po zakúpení vzorky z našich finančných prostriedkov.
Medzinárodná spolupráca:
NRL v zastúpení RNDr. Vladimíra Kukuru sa zúčastnilo v dňoch 10. a 11. júna 2013 na
8. workshope pre mykotoxíny, ktorý sa konal v Instituto Superiore di Sanita (ISS), Italian
National Health Institute v Ríme v Taliansku. Na workshope boli hodnotené výsledky testov,
ktoré boli dosiahnuté jednotlivými laboratóriami za rok 2013.
40
Z tohto workshopu boli poskytnuté informácie pre ÚL v Bratislave, v Dolnom Kubíne
a ŠVPS SR.
NRL v roku 2013 spolupracovalo s EURL IRMM pre mykotxíny v Geele, Belgicko.
NRL sa zúčastnilo štúdie mykotoxínov deoxynivalenolu a nivalenolu na prelome rokov
2012 a 2013, ktorú organizoval IRMM (Institute for Reference Materials and Measurement)
v Geele. Výsledkom tejto štúdie, bolo zavedenie nového certifikovaného referenčného
materiálu, ktorý bude možné zakúpiť od apríla 2014.
Správu predkladá: RNDr. Vladimír Kukura
41
Správa o činnosti
NRL pre kokcidiostatiká
Aktivity NRL v roku 2013:
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:
NRL pre kokcidiostatiká pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2013 zúčastnilo
medzinárodného porovnávacieho testu organizovaného ÚKZÚZ. V teste boli stanovované
hladiny salinomycínu, mononzínu, robenidínu a nikarbazínu v krmive a premixe.
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR:
Nakoľko
kokcidiostatiká
analyzuje
len
ŠVPÚ
v Košiciach,
medzilaboratórne
porovnávacie testy v rámci ŠVPÚ sa neorganizujú.
Medzinárodná spolupráca:
NRL v zastúpení
Mgr. Jozefa Mačáka sa zúčastnilo v dňoch 15. a 16. mája 2013
na workshope v Berlíne, v Nemecku. Na workshope boli hodnotené výsledky testov, ktoré
boli dosiahnuté jednotlivými laboratóriami za rok 2013.
NRL v roku 2013 spolupracovalo s EURL pre kokcidiostatiká v Berlíne, Nemecko.
Správu predkladá: RNDr. Vladimír Kukura
42
Správa o činnosti
NRL pre sedatíva
Aktivity NRL v roku 2013:
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:
NRL sa nezúčastnilo medzilaboratórneho porovnávacieho testu na stanovenie sedatív,
nakoľko EURL neorganizovalo porovnávací test v tomto roku. NRL sa plánuje zúčastniť
porovnávacieho testu v roku 2014.
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR:
Nakoľko sedatíva analyzuje len ŠVPÚ v Košiciach, medzilaboratórne porovnávacie testy
v rámci ŠVPÚ sa neorganizujú.
Medzinárodná spolupráca:
V rámci EÚ je zriadené EURL na stanovovanie sedatív v Bilthovene, Holandsko,
Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), ktoré má informáciu o našej
referencii.
Správu predkladá: RNDr. Vladimír Kukura
43
Správa o činnosti
NRL pre antihelmintiká
Aktivity NRL v roku 2013:
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:
NRL pre antihelmintiká pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2013 zúčastnilo medzinárodného
porovnávacieho testu organizovaného FAPAS-om. V teste boli stanovované hladiny
fenbendazolu a oxfendazolu v kravskom mlieku.
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR:
Nakoľko antihelmintiká analyzuje len ŠVPÚ v Košiciach, medzilaboratórne porovnávacie
testy v rámci ŠVPÚ sa neorganizujú.
Medzinárodná spolupráca:
NRL v roku 2013 spolupracovalo s EURL pre antihelmintiká v Berlíne, Nemecko.
Správu predkladá: RNDr. Vladimír Kukura
44
Správa o činnosti
NRL pre polychlorované bifenyly
Aktivity NRL v roku 2013:
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:
NRL pre polychlorované bifenyly pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2013 zúčastnilo 2
medzinárodných porovnávacích testov organizovaných EURL. V týchto testoch boli
stanovované hladiny kongenérov PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180 v matriciach: živočíšny
tuk, mliečny tuk a mliečny prášok.
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR:
NRL v roku 2013 organizovalo medzilaboratórny porovnávací test na stanovenie
kongenérov PCB 28, 52, 101, 138, 153 a 180 tým spôsobom, že oslovilo ÚL v Bratislave
a v Dolnom Kubíne s možnosťou zúčastniť sa testu na stanovenie PCB v mliečnom tuku
a mliečnom prášku. Túto možnosť využilo iba laboratórium v Dolnom Kubíne.
Medzinárodná spolupráca:
NRL pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2013 nezúčastnilo ani jedného workshopu
zameraného na problematiku dioxínov a PCB v potravinách a krmivách, nakoľko po
komunikácii so Slovenskou zdravotníckou univerzitou (ďalej len „SZU“) v Bratislave s Ing.
Čonkom sa dospelo k záveru, že účasť na týchto workshopoch bude striedavo zabezpečovať
raz ŠVPÚ v Košiciach a raz SZU v Bratislave. V roku 2013 bola účasť zabezpečená
zástupcami SZU v BA.
NRL v roku 2013 spolupracovalo s EURL pre PCB a dioxíny Freiburg, Nemecko.
Správu predkladá: RNDr. Lívia Farkašová
45
Správa o činnosti
NRL pre ťažké kovy v potravinách a krmivách a chemické prvky v potravinách
živočíšneho pôvodu
Aktivity NRL v roku 2013:
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:
Národné referenčné laboratórium pre ťažké kovy pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2013
zúčastnilo 4 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných EURL. 2 testy boli
z EURL CEFAO-ISS Rím (Taliansko) a 2 testy z EURL HM-IRRM Geel (Belgicko). V
týchto testoch boli stanovované hladiny Pb, Cd, As, Cu a Hg v matriciach ako mrazené mäso,
med, huby a zmesné krmivo. V roku 2013 sa NRL pre ťažké kovy pri ŠVPÚ v Košiciach
taktiež zúčastnilo jedného medzilaboratórneho porovnávania organizovaného Regionálnym
úradom verejného zdravotníctva v Prešove. Jednalo sa o stanovenie Cd, Pb, Cu a Hg
v rastlinnom materiály.
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR:
NRL v roku 2013 oslovilo ÚL v Bratislave a v Dolnom Kubíne s možnosťou zúčastniť sa
testu na stanovenie ťažkých kovov organizovaného EURL na stanovenie ťažkých kovov.
Túto možnosť nevyužilo ani jedno laboratórium.
Medzinárodná spolupráca:
NRL v zastúpení RNDr. L. Farkašovej sa zúčastnilo v dňoch 7-8. októbra 2013 na
workshope, ktorý sa konal v Community reference laboratory for Chemical Elements in Food
of Animal Origin (EURL CEFAO) na Istituto Superiore della Sanitá v Ríme. Na workshope
boli hodnotené výsledky testov, ktoré boli dosiahnuté jednotlivými laboratóriami za rok 2013.
NRL v zastúpení RNDr. L. Farkašovej sa zúčastnilo dňa 24. septembra 2013 na workshope,
ktorý organizovalo Community reference laboratory for heavy metals (EURL HM) na
Institute for Reference Materials and Measurements (IRMM) v Bruseli (Belgicko). Taktiež na
tomto workshope boli hodnotené výsledky testov dosiahnutých jednotlivými laboratóriami.
Organizátorom týchto testov bol EURL-IRMM Geel. Z týchto workshopov boli poskytnuté
informácie pre ÚL (BA, DK) a ŠVPS SR.
NRL v roku 2013 spolupracovalo s EURL CEFAO Rím, Taliansko ako aj s EURL IRMM
Geel, Belgicko.
Spolupráca s úradnými laboratóriami orgánov verejného zdravotníctva
NRL pri ŠVPÚ v Košiciach v roku 2013 tiež spolupracovalo s ÚL orgánov verejného
zdravotníctva, ktorým poskytlo možnosť zúčastniť sa testu na stanovenie ťažkých kovov
46
organizovaného EURL na stanovenie ťažkých kovov. Túto možnosť nevyužilo ani jedno
laboratórium.
Správu predkladá: RNDr. Lívia Farkašová
47
Správa o činnosti
NRL pre tyreostatiká
Aktivity NRL v roku 2013:
Účasť na medzinárodných porovnávacích testoch:
Na prelome rokov 2012-2013 sa NRL zúčastnilo porovnávacieho testu na stanovenie
tyreostatík v moči organizovaným FAPAS-om.
Medzilaboratórne porovnávacie testy organizované NRL v rámci ŠVPÚ SR:
Nakoľko tyreostatiká analyzuje len ŠVPÚ Košice, medzilaboratórne porovnávacie testy v
rámci ŠVPÚ sa neorganizujú.
Medzinárodná spolupráca:
NRL v roku 2013 spolupracovalo s EURL RIKILT, Holandsko.
Správu predkladá: RNDr. Lívia Farkašová
48
Správa o činnosti
NRL pre detekciu živočíšnych proteínov krmivách
Ministerstvo pôdohospodárstva SR rozhodnutím č. 1563/2007/100 zo dňa 9.5.2007
poverilo vykonávaním činnosti NRL vo veci detekcie živočíšnych proteínov v krmivách ŠVPÚ
Košice.
Odborná činnosť:
1. Výsledky:
V roku 2013 bolo vyšetrených 179 vzoriek na prítomnosť živočíšnych proteínov
v krmivách.
Mikroskopickou metódou bolo vyšetrených 99 vzoriek a metódou PCR 80 vzoriek.
V tabuľkách 1- 8 sú vyšetrenia rozdelené podľa VÚC SR a jednotlivých druhov kŕmnych zmesi
a kŕmnych komponentov.
Tabuľka 1 Prešovský VÚC 2013
HD 02
OŠ 03
HYD 03 OV 02
HD 03 HD 10 OŠ 05
Obilná
Okres
HYD10 OV 03 zmes
KZ
HD 04 HD 11 OŠ 06
SEŠ,KZ RYBY
HYD 02 OV 05
HD 06 HD 12 OŠ 04
VT
0
5
0
3
1
1
1
SL
2
0
0
1
2
2
0
BJ
1
3
0
0
0
2
0
PO
0
1
0
3
2
4
0
SK
4
1
1
0
1
0
0
PP
3
3
2
0
2
1
2
HE
6
2
2
1
1
0
0
Spolu:
16
15
5
8
9
10
3
Tabuľka 2 Banskobystrický VÚC 2013
HD 01 HYD 01 OŠ 01
Okres HD 11 HYD 03 OŠ 02 KZ
HD 05 HYD 10 OŠ 09 RYBY
BB
3
1
0
2
RS
0
0
2
0
LC
0
2
1
0
VK
1
4
0
0
ZV
0
1
0
1
ZH
0
0
0
1
Spolu:
4
8
3
4
49
Tabuľka 3 Košický VÚC 2013
HD 02 HD 10
HYD 01 OV 02
OŠ 02
Obilná
Okres HD 03 HD 11
HYD 02 OV 03
zmes
OŠ 06
pre HD,
HD 05 HD 12
HYD 10 OV 05
OŠ
OŠ 03
KE
0
0
0
0
0
1
KS
2
0
1
2
0
4
SN
2
2
1
1
1
3
TV
3
3
0
2
0
2
RV
2
5
0
0
2
1
MI
1
1
5
0
0
3
Spolu:
10
11
7
5
3
14
Tabuľka 4 Žilinský VÚC 2013
HYD 01
Okres
OŠ 03 KZ pre KZ pre
HYD 02
RYBY MORKY
ZA
0
1
0
0
CA
2
0
0
0
LM
1
0
1
1
DK
0
0
2
0
MT
0
0
1
0
Spolu:
3
1
4
1
Tabuľka 5 Nitriansky VÚC 2013
HYD 02
Okres
OŠ 05
HYD 03
OŠ 04
KN
1
1
NR
2
1
LV
0
1
Spolu: 3
3
Tabuľka 6 Trenčiansky VÚC 2013
HYD 10
Okres
OŠ 05 KZ pre Obilná
HYD 01
RYBY zmes
TN
1
0
0
2
PD
1
1
0
0
NM
2
0
0
0
PB
0
0
1
0
PU
0
0
1
0
Spolu:
4
1
2
2
50
Tabuľka 7 Trnavský VÚC 2013
OŠ 06
Okres HD 12 O 04 OŠ 03 HYD 01
OŠ 04
SE
0
0
1
0
TT
1
0
3
0
NZ
0
0
2
0
TO
0
0
1
1
GA
0
1
1
1
DS
0
0
1
3
Spolu: 1
1
9
5
Tabuľka 8 Bratislavský VÚC 2013
HYD 10
Okres
OŠ 03
SC
2
2
Spolu:
2
2
V roku 2013 nebol zaznamenaný žiaden pozitívny nález.
2. Účasť na podujatiach a spolupráca:
 Účasť na workshope EURL-AP organizovanom pre NRL 17.-18.4.2013,
Ljubljana, Slovinsko,
 Spolupráca s EURL-AP, Gembloux, Belgicko,
 Spolupráca s NRL Česká republika,
 Organizovanie medzilaboratórneho skúšobného merania „December 2013“ –
Merania sa zúčastnili 3 úradné laboratória. Vzorky pozostávali z 3 kŕmnych
zmesi pre hovädzí dobytok.
Účasť na medzinárodných testoch spôsobilosti:
1) Medzinárodný porovnávací test EURL-AP, Gembloux, Belgicko – (November 2012
– Január 2013) pre NRL – vyhovujúci výsledok
2) Medzinárodný porovnávací test organizovaný NRL Českej republiky – (November
2013) – vyhovujúci výsledok
3) Medzinárodný porovnávací test EURL-AP na detekciu DNA prežúvavcov v krmivách
– (Apríl 2013) - 100% úspešnosť
4) Medzinárodný porovnávací test EURL-AP na stanovenie živočíšnych proteínov v KZ
– (November 2013) – vyhodnotenie prebieha
51
Plány v roku 2014:
 Účasť na workshope NRL organizovanom EURL-AP v Rige, Lotyšsko,
21.-22.5.2014
 Organizovanie porovnávacieho merania pre úradné laboratória SR
 Spolupráca s EURL-AP, Gembloux, Belgicko
 Spolupráca s vybranými NRL – Česká republika, Poľsko, Slovinsko
 Spolupráca s IVVL
 Spolupráca s UVLF
Správu predkladá: MVDr. Tomáš Danielis
52
Správa o činnosti
NRL pre dioxíny a PCB podobné dioxínom
Aktivity NRL v roku 2013:
Účasť na medzinárodnom porovnávacom teste PT 2013:
NRL pre dioxíny a PCB podobné dioxínom pri ŠVPÚ v Košiciach sa v roku 2013
zúčastnilo 2 medzinárodných porovnávacích testov organizovaných EURL Freiburg Nemecko:
1. január - apríl v matrici: tuk na kŕmenie - stanovenie sumy dioxínov metódou DR CALUX,
2. september - november v matriciach - mliečny tuk a mliečny prášok - stanovenie sumy dioxínov
metódou DR CALUX.
Medzinárodná spolupráca:
Účasť na workshopoch EURL bola v roku 2013 zabezpečená zástupcami NRL SZU
v Bratislave po dohode s Ing. Čonkom, že účasť na týchto workshopoch bude striedavo
zabezpečovať raz ŠVPÚ v Košiciach a raz SZU v Bratislave. Všetky prejednané témy sú
k nahliadnutiu na EURL portáli.
NRL v roku 2013 ďalej spolupracovalo s BDS Holandsko v súvislosti s novou
legislatívou a požiadavkami bioanalytickej metódy s Dr.Emielom Felzelom.
Správu predkladá: MVDr. Zuzana Miklášová
53
PRÍLOHA č. 3
Vyhodnotenie činností jednotlivých oddelení ŠVPÚ
54
ODDELENIE PATOLÓGIE A HISTOLÓGIE
Na oddelení patológie a histológie v roku 2013 bolo prijatých 942 vzoriek.
Z týchto vzoriek bolo pat. anatomicky vyšetrených:
- 82 vzoriek plodových obalov a abortov,
- 53 vzoriek krvi,
-
9 orgánov hovädzieho dobytka,
- 19 vzoriek plodových obalov a abortov,
- 20 vzoriek krvi,
- 20 orgánov,
- 110 vzoriek plodových obalov a abortov,
- 73 vzoriek krvi,
-
6 orgánov,
-
2 kadávery oviec,
- 10 vzoriek plodových obalov a abortov,
-
2 vzorky krvi od kozy,
-
3 vzorky plodových obalov a abortov od kobyly,
- 416 vzoriek 1 dňových kurčiat,
-
6 vzoriek nosníc a mládok,
- 30 vajec,
-
1 kadáver husi a morky,
-
8 kadáverov a 5 orgánov psa,
-
1 kadáver jeleňa,
-
1 kadáver pstruha potočného,
-
2 orgány feneka ušatého,
-
1 kadáver sokola sťahovavého,
-
2 kadávery myši laboratórnej,
-
1 kadáver mačky,
-
2 orgány kulana turkménskeho,
-
2 orgány kozy kamerúnskej,
-
1 kadáver kapybary močiarnej ,
-
1 kadáver ovce karakulskej,
-
1 kadáver majny rotchschildovej.
55
V laboratóriu besnoty v roku 2013 bolo dodaných 601 vzoriek, u ktorých bolo
vykonaných 4207 vyšetrení. Celkovo bolo vykonaných 31 biologických pokusov. U všetkých
zvierat v priebehu celého roku nebol diagnostikovaný pozitívny nález.
V rámci laboratórneho vyšetrenia v súvislosti s kontrolou účinnosti orálnej vakcinácie líšok proti
besnote bolo celkovo prijatých 586 líšok. Z celého počtu vyšetrených líšok nebolo u žiadnej
vzorky v rámci kontroly účinnosti orálnej vakcinácie detegovaný antigén vírusu besnoty.
Predkladá: MVDr. Martin Oravec, vedúci oddelenia
56
ODDELENIE BAKTERIOLÓGIE
Oddelenie bakteriológie na ŠVPÚ Košice zahŕňa laboratórium špeciálnej bakteriológie,
laboratórium referenčných kmeňov a laboratórium prípravy živných médií, ktoré zabezpečuje
prípravu živných pôd pre všetky oddelenia ústavu, ktoré využívajú mikrobiologické metódy.
Činnosť oddelenia bakteriológie zaisťuje jeden vysokoškolsky vzdelaný pracovník –
veterinárny lekár a dvaja stredoškolsky vzdelaní pracovníci.
V roku 2013 bolo na oddelení vyšetrených celkovo 1 366 vzoriek klinického materiálu
registrovaných na oddelení bakteriológie. Oddelenie bakteriológie v roku 2013 vykonalo 3 884
vyšetrení vzoriek. V tomto počte okrem vyšetrenia vzoriek klinického materiálu sú zahrnuté
vyšetrenia sekčného materiálu a vyšetrenie vzoriek registrovaných na oddelení parazitológie.
Bolo vyšetrených 222 vzoriek abortovaných plodov či plodových obalov na Brucella sp.,
1 377 vzoriek trusu, čižmových vzoriek, rektálnych výterov či vnútorných orgánov na Salmonella
sp., 33 vzoriek výplaškov predkožkového vaku plemenných býkov na Campylobacter fetus, 51
vzoriek výterov koní a kobýl na Taylorella equigenitalis. Ďalej bolo vyšetrených 95 vzoriek
mastitídnych mliek od hovädzieho dobytka a kôz, pričom v 88 prípadoch bol prítomný
bakteriologický nález. Na oddelení bolo vykonaných tiež 24 mykologických vyšetrení vzoriek
klinického i pitevného materiálu. Laboratórium prípravy živných médií celkovo pripravilo 502
litrov živných pôd.
Okrem diagnostiky závažných nákaz zvierat oddelenie zabezpečuje aj komplexnú
bakteriologickú diagnostiku klinických vzoriek rôznych druhov zvierat v prípade zdravotných
problémov i testovanie antimikrobiálneho profilu bakteriálnych izolátov .
Odborné aktivity
V roku 2013 sa MVDr. Gadusová stala externou spolupracovníčkou
so Slovenskou
národnou akreditačnou službou v oblasti mikrobiológie.
Oddelenie dlhodobo spolupracuje s Univerzitou veterinárneho lekárstva a farmácie
v Košiciach (ďalej len „UVLF“) a Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV.
MVDr. Gadusová bola zaškolená do PCR metódy na stanovenie živočíšnej bielkoviny
prežúvavcov.
MVDr. Gadusová poskytovala odborné prednášky pre poslucháčov 4. ročníka hygieny potravín
a 3. ročníka všeobecného veterinárskeho lekárstva UVLF.
Vedúca oddelenia sa zúčastnila mnohých odborných seminárov:
-
odborný seminár Hermes LabSystems,
-
odborný seminár Merck Millipore,
57
-
odborný seminár Automatizovaná purifikácia a izolácia nukleových kyselín a real-time
PCR systémy.
ŠVPS SR v priebehu roka 2013 zorganizovala poradu zástupcov NRL a úradných laboratórií
a poradu zástupcov ŠVPÚ, ktorej sa zúčastnila vedúca oddelenia bakteriológie.
Medzilaboratórne porovnanie oddelenia v roku 2013
-
december 2013: Medzilaboratórny porovnávací test detekcie salmonel z hydinového trusu
– NRL salmonelóz Bratislava
Hodnotenie: 100% zhoda
Predkladá: MVDr. Gabriela Gadusová, vedúca oddelenia
58
ODDELENIE SÉROLÓGIE, VIROLÓGIE A PARAZITOLÓGIE
Na oddelení je akreditovaných 29 metodík. V spolupráci s oddelením chémie a hygieny
potravín sa oddelenie podieľa na ďalších 6 akreditovaných metodikách (konečné prevedenie
ELISA testu), na akreditovanej metodike detekcie dioxínov (biologická časť – príprava
tkanivovej kultúry na kultivačných flašiach i na mikroplatničkách) a na akreditovanej metodike
dôkazu živočíšnych proteínov prežúvavcoch v krmovinách PCR metódou.
Serológia a virológia:
V roku 2013 sme vyšetrili 16 098 vzoriek a vykonali 26 010 vyšetrení. Hlavnou náplňou
oddelenia bolo plnenie plánu veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia pred nákazami
zvierat. Počet vzoriek predstavoval zhruba 75% náplne práce oddelenia. 95% vyšetrených
vzoriek tvorili vzorky od hovädzieho dobytka. Najviac vzoriek bolo vyšetrených na enzootickú
bovinnú
leukózu
a brucelózu
s negatívnym
výsledkom.
Na
infekčnú
bovinnú
rhinotracheitídu/infekčnú pustulárnu vulvovaginitídu (IBR/IPV) bolo vyšetrených 7 957 vzoriek
a z toho bolo 248 pozitívnych (3,2%). Séropozitívni reagenti boli vo všetkých okresoch nasávacej
oblasti spolu v 23 lokalitách. U kráv -zmetaliek sa vyšetrovali párové vzorky na brucelózu, Qhorúčku, chlamydiózu, leptospirózu a podľa statusu chovu 1x IBR. Séropozitivitu sme
zaznamenali len pri Q-horúčke v 1 prípade v 1 lokalite v okrese TV a pri IBR (7 séropozitívnych
vzoriek v 3 okresoch – TV, KS, a SN). Od oviec a kôz sme vyšetrili spolu 4 082 vzoriek. Najviac
vzoriek bolo vyšetrených na brucelózu (B. melitensis), 2 767 s negatívnym výsledkom. U oviec
- zmetaliek bola zaznamenaná u 37 vzoriek séropozitivita na chlamydiózu (inf. zmetanie oviec)
v 11 lokalitách okresov KS, SN, RV. Od ošípaných sme vyšetrili iba 82 vzoriek s negatívnym
výsledkom, pričom zhruba 90% tvorili séra od ošípaných - zmetaliek (smer vyšetrenia brucelóza,
Aujeszkyho choroba, KMO). U koní sme vyšetrili 190 vzoriek. Séropozitivitu sme zaznamenali
len pri vyšetrení na infekčnú arteritídu koní v 2 prípadoch okresu RV (3,9% pozitivita z 51
vyšetrených vzoriek). U mäsožravcov a zoo zvierat sme vyšetrili spolu 32 vzoriek. Z toho 1
vzorka bola pozitívna na toxoplazmózu u psa z okresu Košice - mesto.
Parazitológia a reprodukcia:
Na oddelení je akreditovaných 7 metodík. V roku 2013 bolo na oddelení vyšetrených 20
046 vzoriek a vykonaných 21 301 vyšetrení. V laboratóriu parazitológie bolo vyšetrených 93
vzoriek trusu rôznych druhov zvierat a 63 vzoriek sekčného materiálu odstúpeného z oddelenia
patológie, čo dokopy predstavovalo 328 vyšetrení. Najčastejším nálezom u hovädzieho dobytka,
oviec a kôz boli žalúdočno-črevné červy a kokcídie, menej motolice a pásomnice. Najväčšiu časť
vyšetrenia na oddelení tvorili vyšetrenia na trichinelózu. Bolo vyšetrených 19 449 vzoriek od
ošípaných a 150 vzoriek od diviakov a líšok. Pozitivitu sme zaznamenali len u líšok (11x)
59
z okresov KS, MI, SN a RV. Leptospiróza sa v rámci štátnej objednávky vyšetrovala iba u kráv zmetaliek. Séropozitivita bola zaznamenaná u 18 vzoriek z 255 vyšetrených. Najčastejšie boli
detegované protilátky proti L. sejroe (11x) a L. hardjo (7x).
Odborné aktivity:
Oddelenie dlhodobo spolupracuje s UVLF a Inštitútom vzdelávania veterinárnych
lekárov v Košiciach. Dr. Pengerová viedla odborné praxe poslucháčov 4. ročníka hygieny
potravín a 3. ročníka všeobecného veterinárskeho lekárstva UVLF. Dr. Bobáková sa ako členka
odbornej komisie pre
obhajoby dizertačných prác v študijnom odbore
6.3.7. Infekčné
a parazitárne choroby zvierat UVLF zúčastňovala všetkých obhajob dizertačných prác na UVLF
v tomto študijnom odbore. Dr. Mišková sa zúčastnila na týchto podujatiach: 18-19.4.2013
Workshop EURL-AP-Ljubljana, 23.5.2013 porada NRL vo Zvolene, 3-7.6.2013 atestačná
príprava prvého stupňa, 3. časť Košice, 17-18.9.2013 atestačná príprava prvého stupňa, 4. časť
Košice, 21.10.2013 Real-time PCR systémy Košice, 23.10.2013 seminár MERCK Millipore
Košice.
Predkladá: MVDr. Milena Bobáková, vedúca oddelenia
60
ODDELENIE HYGIENY POTRAVÍN
V roku 2013 bolo na oddelení hygieny potravín vyšetrených spolu 1 473 vzoriek
živočíšneho a rastlinného pôvodu. V porovnaní s rokom 2012 bolo vyšetrených o 8 vzoriek viac.
Zo spádovej oblasti ŠVPÚ bolo v rámci potravinového dozoru vyšetrených 525 úradných
vzoriek, čo je o 152 vzoriek menej ako v roku 2012. Celkový počet vyšetrení na našom oddelení
bolo 2 210, z toho bolo 788 vyšetrení z úradne odobratých vzoriek.
V rámci potravinového dozoru predstavovalo väčšinu vzoriek vyšetrenie potravín
živočíšneho pôvodu na mikrobiologické parametre. V 3 vzorkách bola zistená prítomnosť
Listeria monocytogenes. Senzoricky bolo komisionálne vyšetrených 31 vzoriek, z nich 2 boli
nevyhovujúce. V sledovanom období bolo komisionálne posúdených aj 34 sťažností, z nich bolo
14 opodstatnených. Na označenie potravín bolo posúdených 16 vzoriek a 1 z nich bola
nevyhovujúca. Mikrobiologicky bolo vyšetrených 42 vzoriek rastlinného pôvodu.
Na oddelení pracovali do konca roku 3 pracovníci (1 vysokoškolský pracovník a 2
laborantky). Oddelenie sa v roku 2013 zúčastnilo (vzhľadom na zlú finančnú situáciu ústavu) na
jednom medzilaboratórnom teste z ŠVPÚ Dolný Kubín v decembri 2013, ( 4 vzorky mlieka na
dôkaz RIL), výsledok nám ešte doposiaľ nebol oznámený. MVDr. Danka Saladiová bola v roku
2013 autorkou a spoluautorkou 4 odborných článkov uverejnených v Slovenskom veterinárnom
časopise a v Infovete.
Predkladá: MVDr. Danka Saladiová, poverená vedením oddelenia
61
ODDELENIE CHÉMIE POTRAVÍN A TOXIKOLÓGIE
Odelenie chémie a toxikológie v hodnotenom období zabezpečovalo potrebné fyzikálnochemické skúšky potravín živočíšneho pôvodu, toxikologické vyšetrenia pre oddelenie
patologickej anatómie, chemické skúšky pitných a napájacích vôd a iné. V priebehu roka 2013
sme vyšetrili 283 vzoriek, čo predstavuje 688 vyšetrení.
Na úseku chémie potravín bolo analyzovaných 272 vzoriek, ktoré činia 651 vyšetrení.
Vyšetrenia boli zamerané podľa metodického pokynu ŠVPS SR a podľa požiadaviek v
rámci samokontroly. Väčšinou to boli stanovenia obsahu tuku, vody, sušiny, celkových
bielkovín, hydroxyprolínu, kolagénu, aktivity vod , čistých svalových bielkovín, pomeru voda celkové bielkoviny, tuk - celkové bielkoviny, množstvo mäsa, popola, sacharózy,
hudroxymetylfurfuralu, vodivosti, obsahu peroxidového čísla, čísla kyslosti, dusitanov,
dusičnanov a iné. Z uvedeného počtu vzoriek 1 vzorka agátového medu pre zvýšený obsah
hydroxymetylfurfuralu nevyhovovala Vyhláške MPRV SR č. 41/2012 Z. z. o mede.
V súvislosti s cielenými kontrolami na alergény (sójová bielkovina, vaječná bielkovina,
mliečna bielkovina, arašidy, lieskovce), ktoré boli zrealizované v priebehu roka sme vyšetrili
spolu 86 vzoriek živočíšneho a rastlinného pôvodu. Z uvedeného počtu 2 vzorky nevyhovovali
Potravinovému kódexu na označovanie. Z hľadiska ochrany zdravia spotrebiteľov je dôležité,
aby označovanie potravín umožnilo spotrebiteľa dokonale informovať o potravine. Medzi
nevyhovujúce vzorky patrili sušienky s kúskami horkej čokolády a špekáčky pre chýbajúce
označenie mliečnej bielkoviny na etikete výrobku.
Na úseku toxikológie bola analyzovaná 1 vzorka, čo predstavuje 17 vyšetrení. Išlo
o bežné toxikologické vyšetrenia. Na úseku biochémie bolo analyzovaných 10 vzoriek krvi HD
na ALT a AST.
Predkladá: RNDr. Helena Šalitrošová, vedúca oddelenia
62
ODDELENIE CUDZORODÝCH LÁTOK
Činnosť oddelenia cudzorodých látok k 1.3. 2013 zabezpečovalo 8 pracovníkov, z toho 4
vysokoškolsky vzdelaní, 3 stredoškolsky vzdelaní - chemické laborantky, 1 pracovníčka na
zadávanie vstupných údajov pre jednotlivé monitoringy a zhotovovanie protokolov pre činnosť
oddelenia.
Na základe záznamu o kontrole pracovníkmi ŠVPS SR z 5.8.2011, k 1.3.2013 bol prijatý na
oddelenie cudzorodých látok RNDr. Peter Očenáš (9 pracovníkov), avšak stav oddelenia sa znížil
k 1.11.2013, kedy ukončil pracovný pomer Mgr. Jozef Mačák (8 pracovníkov).
Za rok 2013 bolo na oddelení cudzorodých látok celkovo analyzovaných 1977 vzoriek, čo
predstavuje 10 941 vyšetrení. Vzoriek, ktoré vybavovalo a ukončovalo oddelenie cudzorodých
látok bolo 1794, čo predstavuje 9674 vyšetrení.
Na oddelení cudzorodých látok bolo analyzovaných 1719 úradne odobratých vzoriek, čo
predstavuje 8886 vyšetrení z úradne odobratých vzoriek.
V rámci Národného plánu kontroly rezíduí ( ďalej len „NPKR“) v živých zvieratách a
produktoch živočíšneho pôvodu v SR, ktorý je súčasťou Viacročného plánu kontrol, bolo
analyzovaných 658 vzoriek (632 vzoriek potravín, čo predstavuje 4604 vyšetrení, 26 vzoriek
krmív, čo predstavuje 136 vyšetrení), čo predstavuje 4740 vyšetrení. Pri rozsahu analýz sa
postupovalo podľa metodického pokynu na rok 2013 k NPKR v živých zvieratách a produktoch
živočíšneho pôvodu v SR.
V NPKR bol nárast vzoriek oproti roku 2012 o jednu vzorku, avšak nárast vyšetrení sa zvýšil
o 343.
V roku 2013 bol Monitoring poľovnej zveri a rýb (ďalej len „MPZ“) zameraný na
získanie informácií o voľne žijúcej zveri (vysoká zver, diviak) a rýb (dravé, nedravé) vo
vybraných oblastiach SR. V danom roku bol monitoring zameraný na detekciu rezíduí
chemických prvkov (As, Hg, Pb, Cd, Ni), PCB a chlorovaných pesticídov. U rýb sa analyzovali
rezíduá perzistentných organických polutantov POPs (chlorované pesticídy a dioxíny), rezíduá
chemických prvkov (As, Hg, Pb, Cd, Ni, U238), PCB. U voľne žijúcej zveri do monitoringu boli
zaradené chlórované pesticídy a analyzovala sa vzorka krmiva (trávny porast) z lokality odstrelu
vysokej zveri.
V rámci MPZ bolo analyzovaných 75 vzoriek, čo predstavuje 769 vyšetrení. Pri vyšetreniach sa
postupovalo v zmysle metodického pokynu na rok 2013.
V MPZ bol nárast vzoriek oproti roku 2012 o 19 vzoriek, nárast vyšetrení sa zvýšil o 198.
63
V rámci Veterinárnej prevencie a ochrany (ďalej len „VPO - krmivá“) bolo
analyzovaných 216 vzoriek, čo predstavuje 1185 vyšetrení.
Analýzy boli zamerané na chemické prvky (As, Hg, Pb, Cd, Ni), mikroprvky (Zn, Cu), aflatoxín
B1, ochratoxín A, deoxynivalenol, zearalenon, fumonizíny B1 a B2,T-2 a HT-2 toxín, chlorované
uhľovodíky, kongenery PCB, organofosfáty, kokcidiostatiká, tetracyklíny, tyreostatiká,
sulfónamidy.
Do monitoringu VPO - krmivá bola zahrnutá aj pitná voda (stanovenie dusitanov, dusičnanov,
ťažké kovy Cd, Pb, Hg, As, Ni).
Vo VPO - krmivá bol pokles oproti roku 2012 o 9 vzoriek, nárast vyšetrení sa zvýšil o 20.
V rámci potravinového dozoru: rastlinné komodity – import - bolo analyzovaných 219
vzoriek, čo predstavuje 561 vyšetrení.
rastlinné komodity – tuzemsko - bolo analyzovaných 210
vzoriek, čo predstavuje 492 vyšetrení.
živočíšne komodity – import - bolo analyzovaných 131
vzoriek, čo predstavuje 454 vyšetrení.
živočíšne komodity – tuzemsko - bolo analyzovaných 101
vzoriek, čo predstavuje 407 vyšetrení.
Na pokyn ŠVPS SR v roku 2013 boli vykonané cielené previerky v obchodnej sieti, ktoré boli
zamerané na ochranu spotrebiteľa. V rámci cielených kontrol bolo analyzovaných 99 vzoriek,
čo predstavuje 255 vyšetrení. ŠVPS SR do plánu zahrnula aj monitoring na stanovenie
metylortute v rybách, analyzovaných bolo 8 vzoriek. Vybavovali sa 2 vzorky ako sťažnosť,
v ktorých bolo analyzovaných 15 vyšetrení.
Z celkového počtu (1977) analyzovaných vzoriek nevyhovovalo platnej legislatíve (PK SR,
nariadenia (ES), nariadenia vlády SR) 22 vzoriek, čo predstavuje 1,11%.
Nevyhovujúce vzorky:
monitoring poľovnej zveri a rýb: 3 vzorky
VPO potraviny: 15 vzoriek
VPO - krmivá: 2 vzorky
Cielené kontroly: 2 vzorky
Okrem úradných vzoriek bolo analyzovaných 70 neúradných vzoriek, čo predstavuje 520
vyšetrení (20 vzoriek potravín, čo predstavuje 209 vyšetrení, 50 vzoriek krmív, čo predstavuje
502 vyšetrení).
64
V roku 2013 sa oddelenie cudzorodých látok zúčastnilo viacerých medzilaboratórnych skúšok
spôsobilosti (Fapas, EURL, medzilaboratórne testy).
V marci 2013 bola na oddelení cudzorodých látok vykonaná kontrola pracovníkmi ŠVPS
SR, ktorá bola zameraná na plnenie požiadaviek na analýzy cudzorodých látok v potravinách
a krmivách, na kontrolu dodržiavania vyšetrovacích metód, účasti na testoch spôsobilosti,
zhodnotenie kapacitných možností vyšetrovania úradných vzoriek potravín a krmív.
V septembri 2013 na ŠVPÚ a oddelení cudzorodých látok prebehol plánovaný dohľad
(SNAS). Na základe požiadavky ŠVPS SR bolo potrebné pre NPKR na rok 2014 rozšíriť
niektoré analyty už pri akreditovaných metódach. V októbri 2013 bol vykonaný dodatočný
dohľad zo strany SNAS-u, a to rozšírenie analytov (benzimidazoly - mebendazol, avermektíny emamectin, kokcidiostatiká – dekochinát), a taktiež mykotoxín zearalenon v matrici - živočíšne
tkanivo.
Na podnet a závery z auditu na ŠVPS SR bolo oddelenie a jeho NRL listom
z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR požiadané o zabezpečenie spolupráce
NRL s úradnými laboratóriami orgánov verejného zdravotníctva, ktoré patria pod Ministerstvo
zdravotníctva SR. Vedúci NRL na oddelení cudzorodých látok sa zúčastnili pracovnej porady
zástupcov NRL. Zo záverov z tejto pracovnej porady vyplynulo, že NRL pre ťažké kovy ostalo
v kompetencii na ŠVPÚ Košice, a teda riadi a koordinuje činnosť ÚL orgánov verejného
zdravotníctva. NRL pre ťažké kovy pri tejto spolupráci zabezpečovalo kompletné správy
z workshopov, ktoré boli organizované EURL. Vedúca NRL RNDr. Farkašová sa zúčastnila
medzilaboratórnych
porovnávacích
testov,
poskytovala
dostupné
informácie
z EURL
a poradenstvo. Pracovnej porady sa zúčastnili Mgr. Mačák a RNDr. Očenáš.
Zástupcovia NRL sa zúčastnili workshopov v EURL:
RNDr. Farkašová
workshop Rím: ťažké kovy
workshop Brusel: ťažké kovy
RNDr. Kukura:
workshop Rím: mykotoxíny
Mgr. Mačák:
workshop Berlín: kokcidiostatiká
Z povinností a kompetencií NRL, vedúci týchto referenčných laboratórií zorganizovali
pre ostatné ÚL porovnávacie testy spôsobilosti.
Pracovníci cudzorodých látok sa v priebehu roka 2013 zúčastňovali viacerých
odborných seminárov:
65
-
firma Hermes Labsystems, Merck, Pragolab: RNDr. Farkašová, Mgr. Mačák, RNDr.
Kukura, RNDr. Kutschyová, RNDr. Očenáš
-
RNDr .Farkašoví, RNDr. Kukura: konferencia Mladí vedeckí pracovníci
-
Mgr. Mačák: aktív SNAS
-
RNDr. Kutschyová: konferencia Prídavné látky a kontaminanty v potravinách
školenia:
-
RNDr. Farkašová, RNDr. Kukura, Mgr. Mačák: Vyhodnotenie činnosti NRL za rok
2012, Plán práce NRL na rok 2013 s konkretizáciou jednotlivých činností
-
RNDr. Kutschyová: Rozsah výsledkov vnútorných auditov, KIČ, Veterinárna a úradná
kontrola potravín živočíšneho pôvodu na rok 2013, plánovanie a odber vzoriek produktov
živočíšneho pôvodu
-
RNDr. Kutschyová, Mgr. Mačák: Rozsah chemických analýz v rámci NPKR a úradnej
kontroly potravín pre rok 2014, pokyn pre odber vzoriek v rámci úradnej kontroly
potravín - rastlinné e živočíšne komodity na rok 2014
ŠVPS SR počas roka zorganizovala pracovnú poradu pre zástupcov ŠVPÚ,
pracovníkov oddelení cudzorodých látok, oddelení fyzikálno-chemických analýz a
mikrobiológie a bakteriológie v Žiline: RNDr. Kutschyová, Mgr. Mačák
V rámci činnosti oddelenia boli poskytované odborné prednášky pre študentov UVLF,
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika: RNDr. Kutschyová, RNDr.
Farkašová, Mgr. Mačák, Mgr. Kukura, RNDr. Očenáš
Predkladá: RNDr. Kvetoslava Kutschyová, vedúca oddelenia
66
ODDELENIE HYGIENY KRMÍV A VÝŽIVY ZVIERAT
Oddelenie v roku 2013 v rámci svojej činnosti vykonávalo:
1. Vyšetrenie a hodnotenie krmív po stránke zdravotnej neškodnosti, na požiadanie aj
výživnej hodnoty,
2. Mykologickú diagnostiku,
3. Vyšetrenie potravín na obsah proteínov,
4. Vyšetrenie prítomnosti živočíšnych proteínov v kŕmnych zmesiach a rybacích múčkach,
5. Vyšetrenie vôd,
6. Vyšetrenie mlynských výrobkov na číslo poklesu.
V roku 2013 bolo na oddelení vyšetrených 766 vzoriek, z toho mykologicky 99 vzoriek,
bakteriologicky 419 vzoriek, 58 vzoriek na obsah proteínov v potravinách, 179 vzoriek na
prítomnosť živočíšnych proteínov, 8 vzoriek na číslo poklesu, 85 vzoriek vôd, 27 vzoriek na
fyzikálno-chemické vyšetrenie.
Z vyšetrených vzoriek bolo zaslaných v rámci VPO 350 vzoriek. Z celkového počtu
vyšetrených vzoriek bolo 619 zdravotne neškodných, 12 podmienečne použiteľných a 22
závadných vzoriek.
Hlavné príčiny neposúdenia vzoriek ako neškodných boli fyzikálno-chemické závady
v 15 prípadoch, v 19 prípadoch sa jednalo o bakteriologické závady, v 5 prípadoch o
mykologické závady.
Predkladá: MVDr. Tomáš Danielis
67
ODDELENIE RASTLINNÝCH A ZMIEŠANÝCH KOMODÍT
Oddelenie
rastlinných
a zmiešaných
komodít
zabezpečuje
analýzy
rastlinných
a zmiešaných komodít a krmív v rozsahu platných metodických pokynov ŠVPS SR: č. 1/2013,
monitoring prítomnosti dioxínov, furánov a dioxínom podobných PCB, VPO krmív, NPKR
a Monitoring poľovnej zveri a rýb.
Na oddelení rastlinných a zmiešaných komodít bolo vyšetrených 918 vzoriek, čo je 2279
vyšetrení , z toho 1156 vyšetrení bolo z úradne odobraných vzoriek.
Analýzy boli vyhodnotené v zmysle Potravinového kódexu SR, vyhlášok MPRV SR, zákona
o vinohradníctve a vinárstve a platných nariadení EP a EK.
Nevyhovujúcich bolo spolu 46 vzoriek v 88 znakoch (išlo hlavne o nesúlad v označení,
v senzorických vlastnostiach, výskyt škodcov, prímesí a nečistôt, zvýšená hladina SO2
v požívatinách, etanol a cukor mimo povoleného limitu, ....).
Nevyhovujúce protokoly boli zaslané formou mailovej správy s fotodokumentáciou na ŠVPS SR
MVDr. Buchlerovej, Ing. Matúšovej, Ing. Štulcovi a odbornému pracovníkovi pre danú
komoditu.
Protokoly vzoriek vín boli zasielané na ŠVPS SR Ing. Závrackému a boli odovzdané
inšpektorovi, ktorý vzorky odobral.
V roku 2013 sme sa zúčastnili v medzilaboratórnych porovnávacích testoch Fapas na
stanovenie oBrix
a pH v nápoji a medzilaboratórne porovnávanie výsledkov na stanovenie
etanolu v brandy. Vo všetkých týchto testoch sme boli úspešní.
Účasť na školeniach organizovaných IVVL bola zabezpečená vedúcou oddelenia Ing.
Gubovou, konkrétne:
1) Vysledovateľnosť hroznových vín. Povinná evidencia pri výrobe a predaji hroznových
vín. Zavedenie a dodržiavanie HACCP vo výrobe a predaji
2) Taníny pri výrobe bielych a červených vín, rozdelenie tanínov pri výrobe vína. Nové
enologické prípravky pri výrobe hroznových vín uvedených v nariadení Komisie (ES)
č. 606/2009
3) Nové legislatívne predpisy pre potraviny rastlinného pôvodu
4) Rozsah chemických analýz v rámci NPKR a úradnej kontroly potravín pre rok 2014,
pokyn pre odber vzoriek v rámci úradnej kontroly potravín – rastlinné a živočíšne
komodity na rok 2014
Taktiež sme sa zúčastnili XV. Ročníka medzinárodnej súťaže a výstavy vín Tokaj 2013, kde Ing.
Gubová bola členom poroty pre tiché biele a ružové vína.
68
Spolu s vedúcou oddelenia cudzorodých látok RNDr. Kutschyovou sa Ing. Gubová zúčastnila
Medzinárodnej konferencie Additives and Contaminants in Foodstuffs 2013.
Ing. Gubová sa zúčastnila odborných seminárov usporiadaných firmami Merck, Pragolab
a Hermes Labsystems.
Pracovníci oddelenia sa zúčastnili pravidelných školení spojených s poradou pre rezort Víno: Ing.
Gubová a p. Miklošová, a tiež porady zástupcov NRL na MPRV SR: MVDr. Miklášová.
MVDr. Miklášová získala Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu
ďalšieho vzdelávania: Práca s chemickými faktormi, chemickými látkami a prípravkami.
Oddelenie bolo súčasťou výukového procesu študentov UVLF pre oblasť senzorickej
analýzy potravín. Podieľali sme sa na príprave študentov Strednej veterinárnej školy v Barci, kde
p. Miklošová názorne predviedla a zaučila študentov na povinnú analýzu na súťaž stredných škôl
v Prahe.
Súčasťou oddelenia je NRL pre dioxíny a dioxínom podobné PCB, ktoré tvorí samostatnú
správu.
Predkladá: Ing. Mariana Gubová, vedúca oddelenia
69
Download

vo formáte .pdf