20.
M
RA
G
O
PR
Slovenská urologická spoločnosť SLS,
Slovenská spoločnosť sestier a pôrodných asistentiek,
Sekcia sestier pracujúcich v urológii pri SLS
výročná konferencia
Slovenskej urologickej spoločnosti SLS
a
Konferencia sestier pracujúcich
v urológii pri SLS
PROGRAM
12. – 14. jún 2013
Hotel Holiday Inn, Trnava
www.sus.sk
20. výročná konferencia
OBSAH:
Príhovor
4. str.
Vedecký a organizačný výbor
5. str.
Sekretariát konferencie
5. str.
Všeobecné informácie
Prehľad odborného programu
Odborný program
Odborný program Sesterskej sekcie
6. - 8. str.
9. str.
10. - 20. str.
21. str.
20. výročná konferencia
Príhovor
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
je pre mňa cťou privítať Vás na 20. výročnej konferencii Slovenskej
urologickej spoločnosti v Trnave.
Táto vrcholová akcia urológov a sestier pracujúcich v urológii sa koná v dňoch 12. – 14. 6. 2013 v priestoroch hotela Holiday Inn. Našou snahou bolo pripraviť toto podujatie na najvyššej
možnej úrovni. Vedecký program bol zostavený prvýkrát
v spolupráci s Výborom Slovenskej urologickej spoločnosti. Tešíme sa na
vysokú odbornú úroveň pôvodných prác z pracovísk na Slovensku, ale
ako každoročne aj na príspevky od našich priateľov z Českej republiky.
V rámci urológie nerobíme rozdiely medzi krajinami a myslím, že aj naši
českí priatelia sem chodia s dobrým pocitom vítaných hostí. Súčasťou
programu je aj tradičná Európska škola urológie.
Malý Rím, ako Trnavu pre množstvo kostolov nazývajú, má
veľmi bohatú históriu. Prvá písomná zmienka o Trnave pochádza
z roku 1211. Málokto vie, že Trnava bola prvým mestom na území
dnešného Slovenska, ktoré dostalo výsady kráľovského mesta.
V roku 1635 založil Peter Pázmani Trnavskú univerzitu. Lekárska fakulta bola
otvorená až v roku 1769. Do 18. storočia vstupovala Trnava ako univerzitné mesto známe v celej Európe. Stratu pocítila až v dobe, keď Mária Terézia presťahovala univerzitu do Budína. Odvtedy uplynulo množstvo času
a dnes je toto mesto centrom kultúry, vedy a vysoko rozvinutého priemyslu.
Dúfame, že konferencia v Trnave splní Vaše očakávania po odbornej
stránke a že prijmete naše pozvanie i na spoločenské stretnutia, ktoré
sú sprievodnými aktivitami pri príležitosti tohto podujatia. Organizovanie
konferencie je vzhľadom ku známym zložitým podmienkam veľmi komplikované, organizačný výbor však spravil maximum pre úspech tohto odborného podujatia.
Teším sa na stretnutie v Trnave
4.
MUDr. Erich Mikurčík
20. výročná konferencia
vedecký a organizačný výbor
Prezident konferencie MUDr. Erich Mikurčík
Vedecký výbor
MUDr. Vladimír Baláž, PhD.
Dr. h. c. Prof. MUDr. Ján Breza, DrSc.
Prof. MUDr. Peter Bujdák, PhD.
Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.
Doc. MUDr. Ján Ľupták, PhD.
MUDr. Ladislav Macko
Doc. MUDr. Ivan Minčík, PhD.
Prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.
Prof. MUDr. Ladislav Valanský, PhD.
Organizačný výbor
MUDr. Marián Cvik
MUDr. Erich Mikurčík
MUDr. Ľubomír Uherčík
Augustína Karelová
Zastúpenie SLS, účastnícke poplatky
Pavol Vician
Slovenská lekárska spoločnosť
Kongresové oddelenie
Cukrová 3
813 22 Bratislava
e-mail: [email protected]
tel.: + 421 2 5292 2017, + 421 2 5292 2019
fax: + 421 2 5292 2022
Sekretariát konferencie, registrácia, ubytovanie,
TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
TAJPAN s.r.o.
Kazanská 30
821 06 Bratislava
e-mail: [email protected]
tel: + 421 2 3300 4380
mobil: + 421 918 655 121, + 421 911 454 292
www.20uro.com
5.
20. výročná konferencia
všeobecné informácie
Dátum
12. – 14. jún 2013
Miesto konania
Hotel Holiday Inn, Hornopotočná 5, Trnava
Rokovacie jazyky slovenčina, čeština, angličtina (bez tlmočenia)
REGISTRÁCIA:
12. 6. 2013 (streda)
13. 6. 2013 (štvrtok)
14. 6. 2013 (piatok)
12.00 - 19.00
7.30 - 18.00
7.30 - 10.00
ÚČASNÍCKY POPLATOK V MIESTE PODUJATIA
Zdravotné sestry
15 EUR
Členovia SUS alebo ČUS
60 EUR
Nečlenovia SUS alebo ČUS
70 EUR
Rezidenti organizovaní v SLS
zdarma
MENOVKY
Každý účastník konferencie dostane pri registrácii menovku, ktorá ho
oprávňuje k vstupu do konferenčných, výstavných a stravovacích
priestorov. Účastníci a vystavovatelia sú povinní nosiť menovku na
viditeľnom mieste počas celého trvania podujatia.
6.
20. výročná konferencia
všeobecné informácie
POKYNY PRE PREDNÁŠATEĽOV
Žiadame prednášateľov o dodanie prezentácií v dostatočnom časovom
predstihu pred začatím bloku programu, v ktorom sa prezentácia uvedie. Na tieto účely bude v priestoroch pred kongresovou sálou zriadený
slide-room.
Prednášajúcich prosíme, aby rešpektovali stanovené časové limity
svojich príspevkov tak, ako je uvedené v programe. Trvanie všetkých
prednášok je počas celej konferencie striktne monitorované časovačom
a predsedajúci sekcií majú právo predčasne ukončiť prednášku pri
prekročení časového limitu.
POSTERY
Postery budú vystavené v kongresovej sále. Príjem posterov je
v priestoroch registrácie.
UPOZORNENIE
Akékoľvek záznamy prednášok (fotografovanie alebo zvukové nahrávky) účastníkmi podujatia sú počas odborného programu zakázané.
7.
20. výročná konferencia
všeobecné informácie
POTVRDENIA O ÚČASTI
Potvrdenia o účasti budú vydávané v priestoroch registrácie.
Pasívna účasť
LEKÁRI
SESTRY
12. 6. 2013 I STREDA
4 kredity
4 kredity
13. 6. 2013 I ŠTVRTOK
8 kreditov
4+2 kredity
14. 6. 2013 I PIATOK
6 kreditov
6 kreditov
Sestry sa môžu zúčastniť aj odborného programu pre lekárov. V prípade
účasti len na sesterskej sekcii dňa 13. 6. 2013 je počet pridelených kreditov 4.
AKTÍVNA ÚČASŤ
Autor prednášky, posteru (lekár, sestra)
10 kreditov
Spoluautor prednášky, posteru (lekár, sestra)
5 kreditov
Prednáška v cudzom jazyku (autor)
15 kreditov
Prednáška v cudzom jazyku (spoluautor)
10 kreditov
The ESU course is accredited with 3 ACME points
Kredity možno priznať najviac dvom spoluautorom. Aktívnym účastníkom
sa kredity za aktívnu a pasívnu účasť sčítavajú.
8.
20. výročná konferencia
PREHĽAD ODBORNÉHO PROGRAMU
Streda 12. 6. 2013
14.00 - 15.00
15.05 - 16.05
16.10 - 17.10
17.15 - 18.15
18.15 - 19.15
Sympózium Konzervatívna liečba ľahkej a strednej inkontinencie
Sympózium Aktuálne témy v urológii
Sympózium Nová možnosť v liečbe LUTS/BPH a ED
Sympózium Aktuálny stav liečby karcinómu prostaty v roku 2013
Spoločné zasadnutie Výborov Slovenskej a Českej urologickej spoločnosti
Štvrtok 13. 6. 2013
08.00 - 08.30
Slávnostné otvorenie konferencie
08.30 - 09.50
Hosťovské prednášky
09.50 - 10.00
Prestávka
10.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 13.55
13.55 - 16.30
Karcinóm prostaty
Valné zhromaždenie SUS
Obed (lekári)
Interventional Therapy for BPO – Surgical Treatment for BPO
European School of Urology
16.30 - 16.45
Prestávka
16.45 - 17.45
Sympózium Budúcnosť v liečbe OAB
17.50 - 18.50
Sympózium Manažment mužov so symptomatickou BPH v riziku progresie
18.50 - 20.00
Večera
Piatok 14. 6. 2013
08.00 – 09.50
BPH + Urolitiáza + Inkontinencia moču
09.50 – 10.00
Prestávka
10.00 – 11.30
Karcinóm obličky
11.30 – 11.40
Prestávka
11.40 – 13.10
Testikulárny a urotelový karcinóm
13.10 – 13.20
Prestávka
13.20 – 14.40
Vária
14.40 – 14.45
Záver konferencie
SESTERSKÁ SEKCIA
Štvrtok 13. 6. 2013
09.30 – 11.30
Sesterská sekcia (sála TRIAS)
11.30 – 12.30
13.00 – 14.45
Obed (sestry)
Workshop Správny výber absorpčnej pomôcky
9.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
STREDA 12. 6. 2013 PROGRAM
14.00 - 15.00
KONZERVATÍVNA LIEČBA ĽAHKEJ A STREDNEJ INKONTINENCIE
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Hartmann-Rico
Moderátor: Ľ. Lachváč
Etiopatogenéza inkontinencie u ženy, možnosti liečby Ľ. Lachváč (Košice)
20 min.
Rehabilitace pánevního dna při inkontinenci J. Vlková (Liberec)
20 min.
Diskusia 20 min.
15.05 - 16.05
AKTUÁLNE TÉMY V UROLÓGII
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Bayer
Moderátor: J. Marenčák
Súčasný stav systémovej cielenej liečby metastatického
karcinómu z obličkových buniek M. Rečková (Poprad)
20 min.
Testosterón a prostata v roku 2013 J. Marenčák (Skalica)
20 min.
Diskusia 20 min.
16.10 - 17.10
NOVÁ MOŽNOSŤ V LIEČBE LUTS/BPH A ED
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Eli Lilly
Moderátor: J. Kliment
Epidemiológia LUTS/BPH a ED I. Bartl (Bratislava
15 min.
Ateroskleróza - základné princípy a jej dopad na zdravie človeka J. Sumbal (Bratislava)
15 min
Tadalafil na liečbu LUTS/BPH a ED: mechanizmus účinku a klinické dáta M. Gajdoš (Piešťany)
15 min.
Diskusia 15 min.
17.15 - 18.15
AKTUÁLNY STAV LIEČBY KARCINÓMU PROSTATY V ROKU 2013
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Ferring
Moderátor: J. Breza
10.
Stratégia a bezpečnosť hormonálnej liečby karcinómu prostaty J. Marenčák (Skalica)
15 min.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
Intermitentná hormonálna terapia karcinómu prostaty J. Kliment (Martin)
15 min.
Nové údaje o liečbe karcinómu prostaty GnRH antagonistami P. Bujdák (Bratislava)
15 min.
Diskusia 15 min.
18.15 - 19.15
Spoločné zasadnutie Výborov Slovenskej a Českej urologickej spoločnosti
ŠTVRTOK 13. 6. 2013 PROGRAM
8.00 - 8.30
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONFERENCIE
8.30 - 9.50
HOSŤOVSKÉ PREDNÁŠKY
Predsedníctvo: J. Kliment, J. Breza
1. Léčba stresové inkontinence u žen pomocí single incision slingů R. Zachoval (Praha)
20 min.
2. Prostate cancer biomarkers - is there any place for optimism in 2013? M. Král (Olomouc)
10 min.
3. Lymfokéla po transplantácii obličky J. Breza ml. (Bratislava)
10 min.
4. Mechanizmus kontinencie u žien, klinické implikácie P. Zvara (Vermont)
20 min.
5. Problematika inovácií v situácii narastajúcej rezistencie na antibiotiká R. Babeľa (Bratislava)
20 min.
9.50 - 10.00
Prestávka
10.00 - 12.00
KARCINÓM PROSTATY
Predsedníctvo: L. Valanský, P. Bujdák
6. Klinická studie imunoterapie fáze I/II pomocí dendritických buněk u nemocných s karcinomem prostaty a biochemickou recidivou L. Jarolím, R. Spíšek, M. Podrazil, M. Babjuk, J. Fučíková, A. Fialová, I. Minárik,
H. Hromádková, J. Bartůňková (Praha)
7 min.
7. Perioperačné komplikácie pacientov po radikálnej prostatektómii Porovnanie otvorenej retropubickej prostatektómie s roboticky
asistovanou prostatektómiou
V. Novotný, M. Fröhner, M. Wirth, (Dresden, D)
7 min.
11.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
8. Chirurgická léčba vesiko-rektální píštěle po radikální prostatektomii M. Broďák, J. Košina, M. Balík, P. Hušek, L. Holub,
J. Pacovský, J. Örhalmi (Hradec Králové)
7 min.
9. Delší interval mezi biopsií prostaty a radikální prostatektomií nemá vliv na zhoršení parametrů definitivního preparátu
O. Čapoun, Z. Feherová, R. Sobotka, T. Hanuš (Praha)
7 min.
10. Chemoterapie II. linie CRPC – vinorelbin + hydrokortizon
Prospektivní multicentrická studie
M. Matoušková, J. Katolická, M. Hanuš, K. Divišová, S. Rottnaglová,
P. Filipenský (Praha, Brno)
7 min.
11. Kostní postižení u karcinomu prostaty, úspěšnost a bezpečnost aplikace 153Samaria u algického syndromu
M. Matoušková, J. Kubinyi, M. Hanuš, V. Králová (Praha)
7 min.
12. Komparace 3T MRI prostaty s TRUS biopsií A. Šobrová, V. Eret, O. Dolejšová, J. Ferda, J. Kastner, O. Hes, M. Hora (Plzeň)
7 min.
13. Roboticky asistovaná radikální prostatektomie V. Študent, I. Hartmann, M. Grepl, A. Vidlář, V. Študent jr. (Olomouc)
7 min.
14. Záchyt karcinomu prostaty v rebiopsiích na Urologické klinice FN Olomouc
Š. Kudláčková, M. Grepl (Olomouc)
7 min.
15. Imunoterapie karcinomu prostaty. Současné režimy a vlastní zkušenosti. 7 min.
M. Hanuš, M. Matoušková (Praha)
16. Multicentrická analýza prvých klinických skúseností s denosumabom v liečbe kostných metastáz u pacientov s karcinómom prostaty
I. Minčík (Prešov)
7 min.
17. Histoscannig a histoscanningem navigované biopsie v diagnostice karcinomu prostaty
F. Záťura, P. Klézl, V. Mašková (Olomouc, Praha)
5 min.
18. Génový polymorfizmus EGF A61G a riziko vzniku karcinómu prostaty: pilotná štúdia v slovenskej populácii
(Komentovaný poster)
S. Mahmood, M. Kmeťová Sivoňová, D. Dobrota, M. Vilčková, R. Dušenka,
J. Kliment (Martin)
3 min.
19. Štúdium molekulových zmien p53 a p21 génov u pacientov s karcinómom prostaty
(Komentovaný poster)
M. Kmeťová Sivoňová, M. Vilčková, J. Jurečeková, S. Mahmood,
R. Dušenka, S. Grobarčíková, D. Dobrota, J. Kliment (Martin)
3 min.
20. Štúdium PvuII a XbaI polymorfizmov estrogénového receptora α
u pacientov s karcinómom prostaty
(Komentovaný poster)
J. Jurečeková, M. Kmeťová Sivoňová, J. Kliment, D. Dobrota (Martin)
3 min.
21. Zhodnotenie výsledkov transrektálnej biopsie prostaty (Komentovaný poster)
P. Čech, J. Ľupták, P. Slezák (Bojnice, Martin, Bratislava)
3 min.
Diskusia
12.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
12.00 - 13.00
VALNÉ ZHROMAŽDENIE SUS
13.00 - 13.55
Obed
13.55 - 16.30
INTERVENTIONAL THERAPY FOR BPO - SURGICAL
TREATMENT FOR BPO
ESU organised course at the time of the 20th Annual Conference of the Slovak Urologic Society
Place: Trnava, Slovakia
Date: 13 June 2013
Chair: E. Liatsikos, Patras (GR)
ESU course is accredited within the EU-ACME programme by EBU with 3 ACME points
13.55 - 14.00
European School of Urology: Unique education opportunity for urologists E. Liatsikos, Patras (GR)
5 min.
14.00 - 14.20
The scientific basis of BPO treatment – equipment and technical aspects T. Herrmann, Hanover (DE)
20 min.
14.20 - 14.40
TURP (mono and bipolar) – is it still the gold standard? E. Liatsikos, Patras (GR)
20 min.
14.40 - 15.00
HoLEP – replicating the optimal results of open prostatectomy? T. Herrmann, Hanover (DE)
20 min.
15.00 - 15.20
PVP – is the initial excitement still justified? E. Liatsikos, Patras (GR)
20 min.
15.20 - 15.40
Thulium – a new player in the BPO field T. Herrmann, Hanover (DE)
20 min.
15.40 - 16.00
Novel minimal invasive therapies for BPO E. Liatsikos, Patras (GR)
20 min.
13.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
16.00 - 16.20
Interactive case discussion L. Uhercik, Trnava (SK), N. Striezencova, Trnava (SK)
T. Herrmann, Hanover (DE), E. Liatsikos, Patras (GR)
20 min.
16.20 - 16.30
Close
16.30 - 16.45
Prestávka
16.45 - 17.45
BUDÚCNOSŤ V LIEČBE OAB
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti Astellas
Moderátor: J. Švihra
Hyperaktívny močový mechúr v roku 2013 J. Marenčák (Skalica)
15 min.
Súčasná miniinvazívna liečba hyperaktívneho močového mechúra (OAB) J. Švihra (Martin)
15 min.
Budúcnosť v liečbe OAB - mirabegron P. Laurinc (Žilina)
15 min.
Diskusia 15 min.
17.50 - 18.50
MANAŽMENT MUŽOV SO SYMPTOMATICKOU BPH
V RIZIKU PROGRESIE
Sympózium podporené edukačným grantom spoločnosti GlaxoSmithKline
Moderátor: P. Bujdák
Prečo je dôležité identifikovať progresiu BPH? R. Tomaškin (Martin)
15 min.
Aké sú dôkazy pre liečbu pacientov s BPH na základe ich rizika
progresie?
P. Laurinc (Žilina)
15 min.
Benefity a riziká liečby pacientov s BPH v riziku progresie P. Bujdák (Bratislava)
15 min.
Diskusia 15 min.
18.50 - 20.00
14.
Večera
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
PIATOK 14. 6. 2013 PROGRAM
8.00 - 9.50
BPH + UROLITIÁZA + INKONTINENCIA MOČU
Predsedníctvo: J. Švihra, E. Mikurčík
22. Skúsenosti s liečbou mužov s Parkinsonovou chorobou a BPH J. Marenčák, R. Moro, E. Králik, P. Rusková, D. Lapatko (Skalica)
5 min.
23. Fotoselektivní vaporizace prostaty (PVP) s laparoskopickou divertikulektomií (LD)
M. Hora, V. Eret, T. Ürge, I. Trávníček, Z. Chudáček, P. Stránský (Plzeň)
5 min.
24. Neobvyklá komplikace po transuretrální resekcii prostaty, imitující masívní krvácení z gastrointestinálního traktu
V. Kotek, H. Reiter, F. Hadjikarimian, E. Reiter (Waidhofen an der Thaya/A)
5 min.
25. Prvé krátkodobé skúsenosti so zeleným laserom 180-W XPS v liečbe BPH
(Komentovaný poster)
J. Kliment ml., R. Tomaškin (Martin)
3 min.
26. Medzinárodné skóre prostatických príznakov a kvalita života - analýza
výsledkov u mužských pacientov urologických ambulancií
(Komentovaný poster)
T. Višvaderová, M. Jankovich, F. Goncalves, M. Hladík, P. Kertes,
M. Helbich (Bratislava, Banská Štiavnica)
3 min.
27. Možnosti endoskopického řešení komplexní urolitiázy u dětí nízkého věku
A. Petřík, J. Starczewski, J. Doležal, V. Smrčka (České Budějovice)
5 min.
28. Zhodnotenie výsledkov extrakorporálnej litotripsie/ESWL/
za rok 2011 a 2012
Z. Lenčová, J. Barta, A. Maňák, K. Duranka, M. Korček (Nitra)
5 min.
29. Multimodální přístup v léčbě komplexní urolitiázy J. Černý, A. Petřík (České Budějovice)
5 min.
30. Pokrok v liečbe urolitiázy R. Kňazík, M. Chudý (Banská Bystrica)
5 min.
31. Tubeless PCNL – antegrádne zavedenie double pig-tailu
po perkutánnej extrakcii konkrementu ako alternatíva
konvenčnej externej drenáže nefrostómiou
(Komentovaný poster)
M. Chudý, R. Kňazík, V. Baláž (Banská Bystrica)
3 min.
32. Zabudnuté ureterálne stenty (Komentovaný poster)
M. Gojdič, J. Breza (Bratislava)
3 min.
33. Perzistence léčby anticholinergiky 1. volby v klinické praxi J. Krhut, M. Gärtner, M. Petzel, R. Sýkora, J. Tvrdík (Ostrava)
5 min.
34. Neskoré chirurgické komplikácie suspenzie uretry pomocou suburetrálnej pásky Ľ. Lachváč, L. Valanský, V. Nagy, Ľ. Tešľa (Košice)
5 min.
15.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
35. Operační léčba postprostatektomické inkontinence E. Burešová, A. Vidlář, Z. Jurutková, V. Študent (Olomouc)
5 min.
36. Analýza účinnosti intravezikálnej terapie roztokom hyaluronátu sodného a chondroitín sulfátu pri recidivujúcej cystitíde
spôsobenej infekciou
(Komentovaný poster)
R. Ľuník, I. Minčík (Prešov)
3 min.
37. Urgentometria 2.0 – nové meranie pacientovho vnímania intenzity urgencie (PPIUS)
(Komentovaný poster)
J. Švihra, J. Ľupták, J. Kliment, P. Zvara (Martin, Vermont)
3 min.
38. Atypia močových ciest pri ureterickej inkontinencii (Komentovaný poster)
P. Ďubjaková, V. Polák, K. Slebodníková (Bratislava)
3 min.
Diskusia
9.50 - 10.00
Prestávka
10.00 - 11.30
KARCINÓM OBLIČKY
Predsedníctvo: J. Ľupták, I. Minčík
39. Vybrané molekulární markery tkáně tumoru a možnosti jejich využití v predikci účinnosti systémové léčby metastatického karcinomu ledviny
I. Trávníček, M. Hora, P. Stránský, O. Hes, L. Holubec, T. Vaněček (Plzeň)
5 min.
40. LESS (laparoendoscopic single site surgery) nefrektomie – má své místo v běžné klinické praxi?
M. Hora, V. Eret, T. Ürge, I. Trávníček, O. Hes, P. Stránský (Plzeň)
5 min.
41. Laparoskopická resekce (LR) tumorů ledvin – standardizace operační techniky
M. Hora, V. Eret, T. Ürge, I. Trávníček, Z. Chudáček, J. Ferda,
O. Hes, P. Stránský (Plzeň)
5 min.
42. Laparoskopická resekce v léčbě nádorů ledvin M. Babjuk (Praha)
5 min.
43. LESS nefrektomie v léčbě nádorů ledvin M. Babjuk (Praha)
5 min.
44. Roboticky asistovaná parciálna resekcia obličky J. Babeľa, V. Baláž, V. Kubas, R. Farra (Banská Bystrica)
5 min.
45. Laparoskopická adrenalektómia: skúsenosti z jedného pracoviska u 108 pacientov
J. Ľupták, J. Švihra, J. Kliment jr., B. Eliáš, J. Kliment (Martin)
5 min.
16.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
46. Karcinóm obličky na Slovensku v rokoch 2011 a 2012; údaje z klinického registra
J. Kliment, J. Šulgan, S. Grobarčíková, R. Ľuník, M. Korček, R. Kňazík, D. Kubej,
T. Kička, L. Bajánková, V. Lenko, T. Málek, M. Miháliková, M. Cvik, I. Kalinay,
P. Čech, E. Králik, M. Švancárová
(Martin, Prešov, Nitra, Banská Bystrica, Košice, Žilina, Bratislava, Trnava,
Nové Zámky, Bojnice, Skalica, Levoča)
5 min.
47. Laparoskopická adrenalektomie pro metachronní metastázu po ipsilaterální nefrektomii pro renální karcinom
(Komentovaný poster)
T. Hyndrák, P. Stránský, V. Eret (Plzeň)
3 min.
48. Použitie lokálneho hemostatika na báze ľudského fibrinogénu
a trombínu pri parciálnej laparoskopickej nefrektómii
pre karcinóm obličky
(Komentovaný poster)
J. Mikuláš, P. Laurinc, R. Mráz, J. Polika, Ľ. Čimbora (Žilina)
3 min.
49. Analýza onkologických výsledkov u pacientov po laparoskopickej nefrektómii
(Komentovaný poster)
R. Ľuník, I. Minčík, I. Viľcha (Prešov)
3 min.
50. Xantogranulomatózní pyelonefritída imitující tumor ledviny-kazuistika
(Komentovaný poster)
V. Vyhnánková, D. Pacík, A. Čermák, V. Vít (Brno)
3 min
51. Riešenie arterio-kalikálnej fistuly po resekcii obličky (Komentovaný poster)
Z. Kováčová-Majerová, R. Zachoval, J. Vaníček,
I. Quwarah, J. Andriycuk (Třebíč, Brno)
3 min.
52. Případ hraniční indikace resekce tumorů solitární ledviny (Komentovaný poster)
F. Hruška, I. Hartmann, Š. Kudláčková (Olomouc)
3 min.
53. Neoadjuvantná targetová terapia sunitinibom v chirurgickej 3 min.
liečbe karcinómu obličky (kazuistika)
(Komentovaný poster)
J. Mikuláš, R. Mráz, P. Laurinc, P. Kohútek, A. Kohuteková, V. Bartoš (Žilina, Trenčín)
54. Mikrovlnná ablácia tumorov obličiek (Komentovaný poster)
P. Ďurková, V. Žákovič, E. Mikurčík, M. Cvik, Ľ. Uherčík (Trnava)
3 min.
55. Zhoubný nádor ledviny u velmi mladé pacientky (Komentovaný poster)
D. Hradil (Olomouc)
3 min.
Diskusia
11.30 - 11.40
Prestávka
17.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
11.40 - 13.10
TESTIKULÁRNY + UROTELOVÝ KARCINÓM
Predsedníctvo: B. Eliáš, V. Baláž
56. Sekundárne malignity po liečbe testikulárneho nádoru D. Ondruš, M. Ondrušová (Bratislava)
5 min.
57. Zhodnotenie výsledkov liečby nádorov semenníkov za roky 2008-2012 vo FN Nitra M. Korček, J. Barta (Nitra)
5 min.
58. Laparoskopická retroperitoneální lymfadenektomie po chemoterapii pro generalizovaný neseminomový nádor varlete (Komentovaný poster)
O. Havránek, J. Hájek, J. Krhut (Ostrava)
3 min.
59. Malígny mezotelióm tunica vaginalis testis (Komentovaný poster)
M.Jankovich, T. Višvaderová, D. Ondruš, J. Dubravický (Bratislava)
3 min.
60. Roboticky asistovaná radikálna cystoprostatektómia s ortotopickou náhradou močového mechúra (videoprezentácia)
R. Wagenhoffer, L. Schachtner, A. Manseck (Ingolstadt, D)
5 min.
61. Výsledky radikální cystektomie u pacientů s nádorem močového měchýře
M. Babjuk, V. Soukup, A. Brisuda, O. Čapoun,
J. Hrbáček, L. Jarolím, T. Hanuš (Praha)
5 min.
62. Detekce volné DNA v moči pacientů s nádory močového měchýře M. Babjuk, A. Brisuda, V. Soukup, J. Hrbáček, O. Čapoun, A. Hořínek,
M. Korabečná, E. Pazourková (Praha)
5 min.
63. Časné perioperační komplikace po radikální cystektomii s ortotopní náhradou měchýře
D. Míka, J. Krhut (Ostrava)
5 min.
64. Systematické vyhodnotenie peri- a pooperačných komplikácií 5 min.
a prežívanie pacientov starších ako 75 rokov so závažnou komorbiditou V. Novotný, M. Wirth (Dresden/D)
65. Laserová ablácia uroteliálneho karcinómu obličkovej panvičky (Komentovaný poster)
M. Cvik, N. Striežencová (Trnava)
3 min.
66. Rychle progredující uroteliální tumor pánvičky levé ledviny s trombózou renální žíly
(Komentovaný poster)
B. Látalová, M. Grepl, I. Hartmann (Olomouc)
3 min.
67. Stanovení panelů nových nádorových markerů: protokol projektu mezioborové spolupráce klinicko - výzkumných pracovišť
a soukromého sektoru
T. Hanuš, O. Čapoun, V. Soukup, R. Sobotka, A. Žák, Š. Svačina, T. Zima,
M. Kalousová, Z. Krška, L. Petruželka (Praha)
5 min.
18.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
68. Využití 18FDG PET-CT k detekci metastatického postižení lymfatických uzlin u karcinomu penisu
I. Trávníček, M. Hora, J. Ferda, E. Ferdová, O. Hes, P. Stránský, T. Hyndrák,
A. Šobrová (Plzeň)
5 min.
69. Urologické nádory v gravidite J. Marenčák, R. Moro, E. Králik, P. Rusková (Skalica)
5 min.
Diskusia
13.10 - 13.20
Prestávka
13.20 - 14.40
VÁRIA
Predsedníctvo: V. Nagy, F. Goncalves
70. Spontánne a traumatické krvácanie z obličiek do retroperitonea V. Nagy, J. Beck, Ľ. Lachváč (Košice)
5 min.
71. Vplyv abdominálnej obezity na hladinu testosterónu a erektilnú dysfunkciu J. Fillo, J. Breza, J. Luha, M. Levčíková (Bratislava)
5 min.
72. Androgenní substituce testosteronem undecanoatem u mužů po oboustranné orchiektomii pro nádory varlat
J. Jarabák, R. Zachoval (Praha)
5 min.
73. Syndróm vyhorenia u lekárov - prieskum I. Gulášová (Bratislava)
5 min.
74. Naše skúsenosti s liečbou pacientov s chlopňou zadnej uretry P. Bartoň, V. Polák (Bratislava)
5 min.
75. ABU – léčíme správně?
M. Hanuš, M. Matoušková, H. Kiacová (Praha)
5 min.
76. Liečba hypospádie tubulizáciou incidovanej platničky - TIP uretroplastikou
Z. Kurcinová, R. Bartl, M. Benhatchi (Košice)
5 min.
77. Prvé skúsenosti liečby erektilnej dysfunkcie razovými vlnami na Slovensku S. Gerbel, E. Mikurčík, I. Vacula (Trnava)
5 min.
78. Aktuálne laboratórne postupy v diagnostike močových infekcií (Komentovaný poster)
J. Hanzen, Ľ. Perďochová (Bratislava)
3 min.
79. Prevencia HPV infekcie u mužov (Komentovaný poster)
M. Hrivňák (Košice)
3 min.
19.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
80. Nečakaný nález v transplantovanej obličke (Komentovaný poster)
M. Benhatchi, Ľ. Lachváč, L. Valanský, V. Vyhnálková, Ľ. Beňa (Košice)
3 min.
81. Útvar na perineu- perineální ektopie třetího varlete nebo ultrazvukový hoax?
(Komentovaný poster)
J. Šarapatka, O. Šmakal (Olomouc)
3 min.
82. Autoamputace penisu a jeho replantace u pacienta s primomanifestací schizofrenie
(Komentovaný poster)
M. Král, D. Stehlík, L. Klenovcová, P. Christodolou, O. Šmakal,
J. Pernička, B. Zálešák, V. Študent (Olomouc)
3 min.
83. Strangulačné poranenia penisu (Komentovaný poster)
P. Čech (Bojnice)
3 min.
84. Laparoskopická transpozícia retrokaválneho močovodu (Komentovaný poster)
Ľ. Uherčík, M. Cvik (Trnava)
3 min.
85. Význam TRUS riadenej punkcie a aspirácie v liečbe abscesu prostaty – naše skúsenosti
(Komentovaný poster)
V. Lenko, M. Obšitník, M. Ondriš (Bratislava)
3 min.
Diskusia
14.40 - 14.45
ZÁVER KONFERENCIE
20.
20. výročná konferencia
ODBORNÝ PROGRAM
ŠTVRTOK 13. 6. 2013 PROGRAM
9.30 - 11.30
SESTERSKÁ SEKCIA (Sála Trias)
1. Manažment ošetrovania pacientky s ureterosigmostómiou A. Bosá, D. Eliášová, M. Ištvancová (Trnava)
10 min.
2. Menežment MWA liečby pacienta s TU obličky na urologickom oddelení FN Trnava
J. Kloknerová, A. Karelová (Trnava)
10 min.
3. Vyhorenie sestier I. Gulášová (Bratislava)
10 min.
4. Hľadanie možností zvýšenia urologických preventívnych vyšetrení - prednáška pre sekciu sestier
V. Luleiová, J. Barta, L. Macko (Vráble, Nitra, Levice)
10 min.
5. Urologické oddelenie Trnava - 55 rokov Z. Práznovská, I. Stachová (Trnava)
10 min.
6. Neuromodulácia pri dysfunkcii dolných močových ciest G. Harceková, O. Žňavová, J. Švihra (Martin)
10 min.
7. Odlišnosti perioperačnej starostlivosti pri laserovej vaporizácii prostaty
J. Gordíková, R. Pinterová, R. Tomaškin (Martin)
10 min.
8. Psychosociálne problémy pacientov pred transplantáciou obličiek E. Hajrová, P. Bobríková (Bratislava)
10 min.
9. Jednotka intenzívnej starostlivosti, práca sestry na JIS, kompetencie sestry, syndróm vyhorenia
J. Vargová (Bratislava)
10 min.
Diskusia
11.30 - 12.30
Obed
13.00 - 14.45
SPRÁVNY VÝBER ABSORPČNEJ POMÔCKY
Workshop podporený edukačným grantom spoločnosti SCA
Moderátorka: A. Szalmová
21.
20. výročná konferencia
PARTNERI
Slovenská urologická spoločnosť SLS
ďakuje všetkým PARTNEROM A VYSTAVOVATEĽOM za podporu
pri organizácii podujatia
HLAVNÍ PARTNERI
Oficiálny partner SUS
PARTNERI
22.
20. výročná konferencia
Vystavovatelia
R
Nasledujúce strany sú inzercia.
23.
Eligard®® znižuje
znižuje
Eligard
hladinu testosterónu
testosterónu
hladinu
a drží ju nízko
leuprorelin acetate
leuprorelin acetate
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU
SKRÁTENÁ
INFORMÁCIA
O LIEKU
Eligard 7,5
mg, 22,5 rng,
45 mg prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Kvalitatívne a kvanEligard
7,5 mg,
22,5 rng,
45injekčná
mg prášok
a rozpúšťadlo
na injekčný
Kvalitatívne
kvantitatívne
zloženie:
Jedna
striekačka
naplnená
práškom roztok.
na injekčný
roztok aobsahuje
titatívne
injekčná
striekačka naplnená
práškom 6,96
na injekčný
roztok
7,5 mg,zloženie:
22,5 mg,Jedna
45 mg
leuprorelíniumacetátu,
čo zodpovedá
mg, 20,87
mg aobsahuje
41,7 mg
7,5leuprorelínu.
mg, 22,5 mg,
45 mg leuprorelíniumacetátu,
čo indikovaný
zodpovedána
6,96
mg, pokročilého
20,87 mg ahormonálne
41,7 mg
Terapeutické
indikácie: Eligard je
liečbu
leuprorelínu.
Terapeutické
indikácie:
Eligard ajespôsob
indikovaný
na liečbuEligard
pokročilého
hormonálne
závislého karcinómu
prostaty.
Dávkovanie
podávania:
7,5 mg,
22,5 mg,
45 mg karcinómu
sa podáva ako
jednorazová
podkožná
injekcia podávania:
každý mesiac,
tri mesiace,
resp.
šesťmg,
mezávislého
prostaty.
Dávkovanie
a spôsob
Eligard
7,5 mg,
22,5
Precitlivenosť
na injekcia
leuprorelíniumacetát,
agonisty
LH-RH
45siacov.
mg sa Kontraindikácie:
podáva ako jednorazová
podkožná
každý mesiac,natri iné
mesiace,
resp.
šesť alebo
mena ktorúkoľvek
z pomocných
látok. Unapacientov,
ktorí v minulosti
podstúpili
(tak
siacov.
Kontraindikácie:
Precitlivenosť
leuprorelíniumacetát,
na iné
agonistyorchiektómiu
LH-RH alebo
iné agonisty
LH-RH, anilátok.
Eligard
ďalšív pokles
sérového
testosterónu
v prípade
na ako
ktorúkoľvek
z pomocných
U nespôsobuje
pacientov, ktorí
minulosti
podstúpili
orchiektómiu
(tak
kastrácie).
monoterapia
u pacientov
karcinómom
prostaty
s tlakom vnaprípade
miechu
akochirurgickej
iné agonisty
LH-RH, Ako
ani Eligard
nespôsobuje
ďalšís pokles
sérového
testosterónu
alebo preukázanými
v chrbtici.
Osobitné
upozornenia
a opatrenia
prinapoužívaní:
chirurgickej
kastrácie). metastázami
Ako monoterapia
u pacientov
s karcinómom
prostaty
s tlakom
miechu
Leuprorelíniumacetát,
rovnako ako
iné agonisty
LH-RH,
spôsobujea počas
prvého
liečby
alebo
preukázanými metastázami
v chrbtici.
Osobitné
upozornenia
opatrenia
pri týždňa
používaní:
dočasné zvýšenie sérových
koncentrácií
testosterónu,
dihydrotestosterónu
a kyseliny
fosfátovej.
Leuprorelíniumacetát,
rovnako ako
iné agonisty
LH-RH, spôsobuje
počas prvého
týždňa
liečby
Pacientizvýšenie
môžu pociťovať’
existujúcich
symptómov,
alebo objavenie
sa nových
symptódočasné
sérových zhoršenie
koncentrácií
testosterónu,
dihydrotestosterónu
a kyseliny
fosfátovej.
mov. Má
sa pociťovať’
zvážiť dodatočné
podávanie
príslušného
antiandrogénu
tri dni pred
začiatkom
liečby
Pacienti
môžu
zhoršenie
existujúcich
symptómov,
alebo objavenie
sa nových
symptóleuprorelínom
a počas
prvých
dvoch až
troch týždňov
liečby. Pri tri
liečbe
agonistami
LH-RH
boli
mov.
Má sa zvážiť
dodatočné
podávanie
príslušného
antiandrogénu
dni pred
začiatkom
liečby
pozorovane aprípady
močovodu
a tlaku
na miechu,
ktoré
sa môžu
podieľaťLH-RH
na paralýze
leuprorelínom
počasobštrukcie
prvých dvoch
až troch
týždňov
liečby. Pri
liečbe
agonistami
boli
s fatálnymiprípady
komplikáciami
alebo
bez nich.a Ak
sana
objavia
komplikácie,
ako tlak
na miechu
a/alebo
pozorovane
obštrukcie
močovodu
tlaku
miechu,
ktoré sa môžu
podieľať
na paralýze
poruchy komplikáciami
obličiek, má saalebo
začaťbez
s ich
štandardnou
liečbou.
Pacienti sako
metastázami
v mieche
alebo
s fatálnymi
nich.
Ak sa objavia
komplikácie,
tlak na miechu
a/alebo
poruchy obličiek, má sa začať s ich štandardnou liečbou. Pacienti s metastázami v mieche alebo
v mozgu rovnako ako pacienti s obštrukciou močových ciest majú byt’ dôkladne sledovaní
v počas
mozguprvých
rovnako
ako liečby.
pacienti
s obštrukciou
ciest majú
byt’ dôkladne
týždňov
Časť
pacientov mámočových
tumory necitlivé
na hormonálnu
liečbu.sledovaní
Napriek
počas
prvýchsupresii
týždňovtestosterónu
liečby. Časť jepacientov
tumorypríznačná
necitlivé na
hormonálnu
liečbu.zlepšenia,
Napriek
adekvátnej
pre tietomáprípady
absencia
klinického
adekvátnej
supresii
testosterónu
je pre
prípady Lekárska
príznačná literatúra
absenciauvádza
klinického
zlepšenia,
a preto ďalšia
liečba
liekom Eligard
nie tieto
je prínosom.
zníženú
hustotu
a kosti
pretou ďalšia
liekom Eligard
je prínosom.
Lekárska
literatúra
uvádza
zníženú hustotu
mužov liečba
s orchiektómiou
alebonie
u mužov
liečených
agonistami
LH-RH.
U niektorých
pacientov uliečených
LH-RH
zaznamenane
v glukózovej
tolerancii.
Odporúča
kosti
mužov s agonistami
orchiektómiou
aleboboli
u mužov
liečenýchzmeny
agonistami
LH-RH. U
niektorých
paciensa liečených
častejšie kontrolovať’
diabetických
pacientov. Nežiaduce
Sú tolerancii.
väčšinou spôsobené
tov
agonistami LH-RH
boli zaznamenane
zmeny v účinky:
glukózovej
Odporúča
farmakologickým
pôsobením
liečiva Nežiaduce
leuprorelín, účinky:
ktoré spôsobuje
najmä
zvýšenie
sašpecifickým
častejšie kontrolovať’
diabetických
pacientov.
Sú väčšinou
spôsobené
a zníženie hladín
určitých hormónov.
Veľmiliečiva
často leuprorelín,
hlásenými vedľajšími
účinkami najmä
sú návaly
tepla,
špecifickým
farmakologickým
pôsobením
ktoré spôsobuje
zvýšenie
nauzea,
únavahormónov.
a dočasne
lokálne
v mieste účinkami
vpichu. Zaradenie
lieku
a nevoľnosť,
zníženie hladín
určitých
Veľmi
častopodráždenie
hlásenými vedľajšími
sú návaly tepla,
podľa spôsobu
lieku je lokálne
viazaný na
lekársky predpis.
Držiteľ
rozhodnutia
o regisnevoľnosť,
nauzea,výdaja:
únavaVýdaj
a dočasne
podráždenie
v mieste
vpichu.
Zaradenie
lieku
trácii:spôsobu
Astellas Pharma
100/94,
186 00predpis.
Praha, Česká
Registračné
podľa
výdaja: s.r.o.,
Výdaj Sokolovksá
lieku je viazaný
na lekársky
Držiteľrepublika.
rozhodnutia
o regisčíslo:Astellas
56/0009/05-S,
56/0010/05-S,
56/0473/07-S.
Dátum Česká
revízierepublika.
textu: marec
2013.
trácii:
Pharma s.r.o.,
Sokolovksá 100/94,
186 00 Praha,
Registračné
Pred podaním
lieku si, 56/0010/05-S,
prosím, prečítajte56/0473/07-S.
úplne SPC.
číslo:
56/0009/05-S,
Dátum revízie textu: marec 2013.
Pred podaním lieku si, prosím, prečítajte úplne SPC.
Odzačiatku...
začiatku...
Od
(dutasteride/tamsulosin
kapsuly
(dutasteride/tamsulosin
HCI)HCI)
kapsuly
• Overená účinnosť
• Flexibilné dávkovanie 4 mg a 8 mg 1,2
• Zlepšenie príznakov OAB už v 1. týždni 6
Antimuskarinikum
s jedinečným
farmakologickým
profilom 1,2,3,4
• Dobrý bezpečnostný profil a tolerabilita
• Menej ako 1%-ný výskyt prerušenia
liečby z dôvodu suchosti v ústach 2,5
• Nízky výskyt zápchy a nežiaducich účinkov zo strany CNS 2,5
• Účinnosť závislá od dávky 1,2
• Zvýšenie účinnosti v závislosti od dávky na rozdiel od solifenacínu, darifenacínu a tolterodínu 1,2
SKRÁTENÁ INFORMÁCIA O LIEKU • TOVIAZ 4 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním • TOVIAZ 8 mg tablety s predĺženým uvoľňovaním
Farmakoterapeutická skupina: močové spazmolytikum, ATC kód: G04B D11. Zloženie: Každá tableta obsahuje 4 mg alebo
8 mg fesoterodíniumfumarátu, čo zodpovedá 3,1 mg alebo 6,2 mg fesoterodínu. Lieková forma: tablety s predĺženým uvoľňovaním.
Indikácie: Liečba príznakov (zvýšená frekvencia močenia a/alebo naliehavá potreba močenia a/alebo urgentná inkontinencia moču),
ktoré sa môžu vyskytovať u dospelých pacientov so syndrómom hyperaktívneho močového mechúra. Dávkovanie: Dospelí – na úvod
4 mg jedenkrát denne, podľa odpovede sa môže zvýšiť na 8 mg jedenkrát denne. Maximálna denná dávka je 8 mg (pri užívaní
silných inhibítorov CYP3A4 4 mg denne). U pacientov s poruchou funkcie obličiek a pečene je denná dávka závislá na závažnosti
poruchy a súčasnom užívaní inhibítorov CYP3A4. Tablety sa užívajú celé, môžu sa podávať s jedlom alebo bez jedla. Deti a dospievajúcii:
k dispozícii nie sú žiadne údaje. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo, niektorú z pomocných látok, arašidy alebo sóju, retencia
moču, retencia žalúdočného obsahu, nekontrolovaný glaukóm s uzavretým uhlom, myasthenia gravis, ťažká porucha funkcie pečene
(Child Pugh C), súčasné užívanie silných inhibítorov CYP3A4 u pacientov so strednou až ťažkou poruchou, funkcie pečene alebo obličiek,
závažná ulcerózna kolitída, toxický megakolón. Osobitné upozornenia: Opatrne postupovať u pacientov s: rizikom retencie moču
pri klinicky závažnej obštrukcii močového mechúra; obštrukčnými poruchami alebo zníženou motilitou gastrointestinálneho traktu (GIT);
gastroezofageálnym refluxom; autonómnou neuropatiou; kontrolovaným glaukómom s uzavretým uhlom; rizikom predĺženia QT intervalu
a prítomnými ochoreniami srdca. Je nutné opatrne titrovať: pri poruche funkcie pečene a obličiek; pri súbežnom podávaní silných alebo
stredne silných inhibítorov CYP3A4 a silného inhibítora CYP2D6. Pred začiatkom liečby sa musí vylúčiť organická príčina hyperaktivity
detruzora a posúdiť iné príčiny častého močenia. Súčasné užívanie fesoterodínu so silným induktorom CYP3A4 sa neodporúča. Pacienti
s dedičnými problémami galaktózovej intolerancie, laponským deficitom laktázy alebo glukózo-galaktózovej malabsorpcie nemajú užívať
tento liek.*Pri liečbe fesoterodínom bol v niektorých prípadoch hlásený angioedém. V takom prípade treba liečbu ukončiť.* Interakcie:
Fesoterodín môže: pri súčasnom podávaní s antimuskarinikami alebo anticholinergikami zvýrazniť terapeutické a nežiadúce účinky;
znižovať účinok liekov, ktoré stimulujú motilitu GIT. Pri súčasnom podávaní so silnými a stredne silnými inhibítormi CYP3A4 dochádza
k zvýšenej expozícii aktívnemu metabolitu fesoterodínu. Indukcia CYP3A4 môže viesť k subterapeutickým plazmatickým hladinám
aktívneho metabolitu. Súčasné podávanie silného inhibítora CYP2D6 môže mať za následok zvýšenie expozície aktívnemu metabolitu.
Gravidita a laktácia: Podávanie počas gravidity sa neodporúča. Fesoterodín sa nemá užívať u žien počas dojčenia. Ovplyvnenie
schopnosti viesť vozidlá a obsluhovať stroje: Treba dbať na opatrnosť pri vedení vozidiel a obsluhovaní strojov z dôvodu
možného výskytu vedľajších účinkov, ako sú rozmazané videnie, závrat a ospalosť. Nežiaduce účinky: Liečba môže spôsobovať mierne
až stredne závažné antimuskarínové účinky ako sucho v ústach, suché oči, dyspepsiu a zápchu. Veľmi časté: sucho v ústach; časté:
závrat, bolesť hlavy, suché oči, sucho v hrdle, bolesť brucha, hnačka, dyspepsia, zápcha, nevoľnosť dyzúria, nespavosť; menej časté:
tachykardia, palpitácie, dysgeúzia, ospalosť, rozmazané videnie, vertigo, faryngolaryngeálna bolesť, kašeľ, sucho v nose, abdominálny
dyskomfort, flatulencia, gastroezofágový reflux, retencia moču, *oneskorený štart močenia*, vyrážky, suchá pokožka, pruritus, infekcia
močových ciest, únava, zvýšenie ALT a GGT; zriedkavé: angioedém, urtikária, stav zmätenosti. Po uvedení lieku na trh boli popísané
prípady retencie moču, ktoré si vyžadovali katetrizáciu, zvyčajne v rámci prvého týždňa liečby fesoterodínom. Väčšinou boli postihnutí
starší pacienti (≥ 65 rokov) mužského pohlavia s anamnézou benígnej hyperplázie prostaty. Uchovávanie: Uchovávajte pri teplote
neprevyšujúcej 25 °C, v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred podaním
lieku sa zoznámte s úplným znením Súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC). Dátum revízie textu: október 2012. Držiteľ
rozhodnutia o registrácii: Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Veľká Británia. Miestne zastúpenie držiteľa
rozhodnutia o registrácii: PFIZER Luxembourg SARL, o.z., tel.: +42123355 5500. *Všimnite si, prosím, zmenu(y) v informácii o lieku.
1) Súhrn charakteristických vlastností lieku Toviaz®. Dátum poslednej revízie textu: Október 2012. 2) Khullar V, Rovner ES, Dmochowski R, Nitti V, Wang J, Guan Z. Fesoterodine dose response in subjects with overactive bladder syndrome.Urology. 2008 May;71(5):839-43. 3) Michel MC, Hegde SS. Treatment
of the overactive bladder syndrome with muscarinic receptor antagonists: a matter of metabolites? Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 2006 Nov;374(2):79-85. 4) Michel MC. Fesoterodine: a novel muscarinic receptor antagonist for the treatment of overactive bladder syndrome. Expert Opin Pharmacother.
2008 Jul;9(10):1787-96. 5) Chapple C, Van Kerrebroeck P, Tubaro A, Haag-Molkenteller C, Forst HT, Massow U, Wang J, Brodsky M. Clinical efficacy, safety, and tolerability of once-daily fesoterodine in subjects with overactive bladder. Eur Urol. 2007 Oct;52(4):1204-12. 6) Wyndaele JJ et al. Fesoterodine 4 mg
once daily improved overactive bladder symptoms in subjects dissatisfied with tolterodine treatment. Eur Urol Suppl 2009;8(4):167
OAB (overactive bladder)
= hyperaktívny močový mechúr
Pfizer Luxembourg SARL, Pribinova 25, 811 09 BA, tel.: 02/3355 5500, fax.: 02/3355 5499, www.pfizer.sk
SK-13-051
HORMONÁLNA LIEČBA
KARCINÓMU PROSTATY ...
....A JE NAĎALEJ V HRE
† Definované ako rozdiel rizika zlyhania kontroly PSA alebo smrti medzi
degarelixom a leuprorelínom. HR: 0.664, 95%CI 0.385-1.146; p=0.05 log-rank
(populácia ITT - so zámerom liečiť)1
1. Tombal B, et al. Eur Urol 2010;57:836-42 2. Klotz L, et al. BJU Int 2008;102:1531-8.
Skrátená informácia o lieku Firmagon®
Zloženie: Účinná látka 80 mg (120 mg) degarelixu vo forme degarelix acetátu. Lieková forma: Prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok. Indikácia: Liečba dospelých mužov s pokročilým
hormonálne závislým karcinómom prostaty. Spôsob podávania: Firmagon sa podáva len subkutánne a nesmie sa podávať intravenózne. Pokyny na použitie sa musia dôkladne dodržiavať, nakoľko
koncentrácia vplýva na tvorbu gélovej depotnej formy. Dávkovanie: Štartovacia dávka: 240 mg podaných ako dve samostatné subkutánne injekcie, každá s obsahom 120 mg. Udržiavacia dávka: 80 mg
ako jedna subkutánna injekcia podávaná v mesačných intervaloch. Prvá udržiavacia dávka sa má
podať jeden mesiac po štartovacej dávke. Kontraindikácie: Precitlivenosť na liečivo alebo na
ktorúkoľvek z pomocných látok. Liekové a iné interakcie: Je potrebné zvážiť súbežné podávanie degarelixu s liekmi, ktoré predlžujú QTc interval alebo liekmi indukujúcimi torsades de pointes. Veľmi časté nežiaduce účinky: Návaly tepla, zvýšenie telesnej hmotnosti a reakcie
FIR/03/04/2013V.1
Firmagon pomôže vašim pacientom získať kontrolu
nad svojím životom vďaka 34% zlepšeniu prežívania
bez progresie PSA† v porovnaní s leuprorelínom,
ako aj rýchlej a trvalej supresii testosterónu, PSA a FSH
hneď od začiatku liečby1,2
v mieste podania injekcie. Osobitné upozornenia: Predĺženie QT/QTc intervalu. Možný účinok na
zmenu denzity kostí. Možný vývoj alebo zhoršenie diabetu. Opatrnosť sa odporúča u pacientov so závažným
poškodením funkcie obličiek, s anamnézou závažnej neliečenej astmy, anafylaktických reakcií alebo závažnej žihľavky alebo angioedému. U pacientov s potvrdeným alebo suspektným ochorením pečene sa odporúča sledovanie funkcie pečene. Lieková závislosť: Liek neobsahuje omamné alebo psychotropné látky. Výdaj lieku: Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Balenie: Štartovacie balenie: 2 injekčné
liekovky s práškom a 2 naplnené injekčné striekačky s rozpúšťadlom. Udržiavacie balenie: 1 injekčná liekovka s práškom a 1 naplnená injekčná striekačka s rozpúšťadlom. Ostatná aktualizácia textu:
jún 2012. Pred podaním sa oboznámte
s úplným znením súhrnu charakteristických vlastností tohto lieku (SPC).
FERRING Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava, Tel: +4212/544 160 10,
www.ferring.sk, www.karcinomprostaty.sk
POD KONTROLOU HNEĎ OD ZAČIATKU
Dlhodobo účinkujúci testosterón
Nebido je jediný dlhodobo účinkujúci injekčný testosterón
umožňujúci dosiahnuť fyziologické hladiny iba 4-5 injekciami
Skrátená informácia o produkte.
Názov lieku: Nebido 1000 mg/4 ml injekčný roztok. Zloženie lieku: Každý ml injekčného roztoku obsahuje 250 mg
testosterónundekanoátu, čo zodpovedá 157,9 mg testosterónu. Ampulka so 4 ml injekčného roztoku obsahuje
1 000 mg testosterónundekanoátu. Lieková forma: Injekčný roztok. Terapeutické indikácie: Testosterónová
substitučná liečba mužského hypogonadizmu v prípade potvrdenia nedostatku testosterónu na základe klinických
prejavov a biochemických testov. Kontraindikácie: Použitie Nebida je kontraindikované pri androgén-dependentnom
karcinóme prostaty alebo mužskej prsnej žľazy, nádoroch pečene (súčasných alebo prekonaných), precitlivenosti
na liečivo alebo ktorúkoľvek z pomocných látok. Osobitné upozornenia a opatrenia pri používaní: Nebido
sa neodporúča používať u detí a dospievajúcich, u pacientov starších ako 65 rokov sú skúsenosti s používaním
obmedzené. U pacientov liečených testosterónom treba dôkladne a pravidelne sledovať prostatu a prsníky. U
pacientov trpiacich závažnou insuficienciou srdca, pečene alebo obličiek alebo s ischemickou chorobou srdca môže
liečba testosterónom spôsobiť vážne komplikácie charakterizované vznikom edému s možným kongestívnym
zlyhaním srdca. Androgény môžu urýchľovať rozvoj subklinického karcinómu prostaty a benígnej hyperplázie
prostaty. U užívateľov hormonálnych liečiv typu androgénnych látok sa hlásili prípady benígnych a malígnych
nádorov pečene.. Nebido treba používať opatrne u pacientov s epilepsiou a migrénou, pretože môže spôsobiť
zhoršenie týchto stavov. Liekové interakcie: Testosterón a jeho deriváty podľa skúseností zvyšujú účinok
perorálnych antikoagulancií. Súbežné podávanie testosterónu s ACTH alebo kortikosteroidmi môže zvýšiť
tvorbu edémov. Nežiaduce účinky: Časté: Polycytémia, zvýšená telesná hmotnosť, nával horúčavy, akné,
zvýšená hladina prostatického špecifického antigénu, abnormálny výsledok vyšetrenia prostaty, benígna
hyperplázia prostaty, reakcie v mieste vpichu (bolesť, pruritus, erytém, hematóm a iné). Menej časté:
Zvýšené počty a hladiny: estradiolu, testosterónu, hemoglobínu, hematokritu, erytrocytov, triglyceridov,
cholesterolu, aspartátaminotransferázy, kreatínfosfokinázy. Precitlivenosť, depresia, agresivita, migréna, tras,
kardiovaskulárna porucha, hypertenzia, závrat, bronchitída, sinusitída, kašeľ, dýchavica, hnačka, nevoľnosť,
abnormálne funkčné pečeňové testy, alopécia, vyrážka, pruritus, artralgia, svalové poruchy, poruchy močových
ciest, noktúria, dyzúria, intraepitelový nádor prostaty, indurácia prostaty, prostatitída, zmeny libida, bolesť
semenníkov, indurácia prsníkov, gynekomastia, únava, asténia, hyperhidróza. Po injekcii Nebida sa hlásili
suspektné anafylaktické reakcie. Dávkovanie a spôsob podávania: Každých 10 až 14 týždňov jedna
ampulka (1 000 mg testosterónundekanoátu) veľmi pomaly intramuskulárne hlboko do gluteálneho
svalu. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Nemecko. Registračné číslo:
56/0144/05-S. Dátum aktualizácie skrátenej informácie o produkte: 02/2012. Dátum revízie Súhrnu
charakteristických vlastností lieku: 01/2012. Výdaj lieku je viazaný na lekársky predpis. Pred
predpísaním lieku si prečítajte Súhrn charakteristických vlastností lieku.
Bayer spol. s r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Tel.: +421 2 5921 3338, Fax: +421 2 5921 3334
www.bayer.sk
Literatúra:
1. Jovkenhovel Male hypogonadism. UNI-MED, 2004, ISBN 978-3-89599-859-1
2. Saad et al. More than eight years hands-on experience with the novel
long-acting parenteral testosterone undecanoat. asian J Androl 2007; 9 (3):
291-297
INZERCIA
L.SK.08.2012.0447
20. výročná konferencia
Spoločenský večer
Pri príležitosti 20. výročnej konferencie Slovenskej urologickej spoločnosti
SLS a Konferencie sestier pracujúcich v urológii pri SLS sa uskutočnia dva
spoločenské večery, na ktoré vás srdečne pozývame.
Vstupenky je možné zakúpiť priamo na mieste v priestoroch registrácie.
Streda I 12. 6. 2013
Slávnostný uvítací večer pod záštitou
primátora mesta Trnava v Bazilike
sv. Mikuláša a v Arcibiskupskom paláci
Vstupné 10 EUR/osobu
Začiatok o 19.30
Štvrtok I 13. 6. 2013
Spoločensko-diskusný večer
v priestoroch hotela Holiday Inn
Vstupné 15 EUR/osobu
Začiatok o 20.30
20. výročná konferencia
HOTEL HOLIDAY INN
Arcibiskupský palác
Bazilika sv. Mikuláša
Download

PROGRAM - TAJPAN