STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín I, 280 02 Kolín 2
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Spisová zn.:
SPU 324766/2013
2RP43558/2012-130705/03/04
Vyřizuje: Ing. Jitka Málková
Tel: 321744269
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
DATUM: 6. 8. 2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pučery a v části katastrálních území
Mančice, Chotouchov, Lošánky a Poďousy – oznámení o vyložení soupisu nároků
vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek
V rámci zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pučery a
v části katastrálních území Mančice, Chotouchov, Lošánky a Poďousy zabezpečil Krajský
pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín (dále jen „pobočka“) v souladu s
ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vypracování
soupisu nároků vlastníků pozemků (dále jen „soupis nároků“) podle jejich ceny, výměry,
vzdálenosti a druhu, včetně omezení vyplývajících ze zástavního práva, předkupního práva a
věcného břemene. Vyhotovením soupisu nároků (vč. ocenění pozemků) byl pověřen
zpracovatel návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pučery a v části
katastrálních území Mančice, Chotouchov, Lošánky a Poďousy – firma Geoprogres, spol.
s r o., Stoliňská 819/6, 193 00 Praha 9, úředně oprávněný projektant Ing.Daniel Beneš.
Tento soupis nároků je počínaje dnem 23.8.2013 vyložen po dobu 15 dnů na Obecních
úřadech v Kořenicích, Bečvárech, Dolních Chvátlinách a v Lošanech. Současně je také k
nahlédnutí na Pobočce Státního pozemkového úřadu v Kolíně, Karlovo náměstí 45.
Zároveň je pobočka povinna doručit vlastníkům, jejichž pobyt je znám, příslušnou soupisu
část nároků, která se jich týká.
Podkladem pro vypracování soupisu nároků byly údaje z katastru nemovitostí vedeného
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín, Karlovo náměstí 45
a výsledky zaměření skutečného stavu řešeného území a zjišťování průběhu hranic pozemků
(stanovení obvodu pozemkových úprav). Soupis nároků obsahuje všechny pozemky
evidované katastrálním úřadem na Vašem listu vlastnictví (listech vlastnictví). Tyto
pozemky jsou rozděleny na pozemky v obvodu pozemkových úprav – řešené dle § 2 zákona,
pozemky v obvodu pozemkových úprav – neřešené dle § 2 zákona a pozemky mimo obvod
pozemkových úprav (převážně zastavěná část obce).
Pro ocenění pozemků v obvodu pozemkových úprav – řešených dle § 2 zákona byla použita
vyhláška Ministerstva financí č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, (oceňovací vyhláška). Dle ustanovení § 8 odst. 3 a 4 zákona základem pro ocenění
zemědělských pozemků jsou bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) evidované
v číselných a mapových podkladech. Při oceňování zemědělských pozemků se pro stanovení
nároků v řízení o pozemkových úpravách použije základní cena podle přílohy č. 22
oceňovací vyhlášky, která se zjistí podle BPEJ evidovaných v celostátní databázi a
vztažených k zaměření skutečného stavu v terénu. Upozorňujeme, že tato cena slouží
výhradně pro řízení o pozemkových úpravách a nezohledňuje možné úpravy uvedené
v příloze č. 23 oceňovací vyhlášce.
K předloženému soupisu nároků mohou vlastníci pozemků uplatnit námitky u pobočky a to
v termínu do 23.9.2013; k námitkám proti opravám výměr pozemků vyplývajícím z nového
zaměření skutečného stavu v terénu se nepřihlíží. Námitky projedná pobočka se sborem
zástupců, popřípadě s katastrálním úřadem, jde-li o námitky proti údajům z katastru
nemovitostí. O vyřízení námitek budou vlastníci pobočkou písemně vyrozuměni. Námitky
podané k pozemkům neřešeným v pozemkových úpravách předá pobočka katastrálnímu
úřadu k rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů).
Ve Vašem vlastním zájmu Vás žádáme o překontrolování a odsouhlasení všech údajů
uvedených v soupisu nároků (jméno, adresa, rodné číslo příp. jiný identifikátor, údaje o
pozemcích). Pokud zjistíte v těchto údajích nesrovnalosti, popřípadě budete mít k těmto
údajům námitky, uveďte tyto na poslední stranu soupisu nároků nebo v samostatné příloze.
Jedno vyhotovení (s orientačním mapovým zákresem parcel ve Vašem vlastnictví) si
ponechte pro vlastní potřebu, druhé (podepsané, včetně uvedení možných námitek) zašlete
nejpozději do výše uvedeného data na adresu pobočky.
Pobočka, k podpoře práv vlastníků pozemků, doporučuje všem vlastníkům pozemků,
aby využili příležitost k podrobnějšímu vysvětlení a bližšímu seznámení s obsahem
soupisu jejich nároků. Touto příležitostí je bezplatná konzultace, kterou poskytne
zpracovatel návrhu pozemkových úprav.
Jednání se uskuteční ve dnech:
23.8.2013 v době od 9.00 hod. do 17.00 hod.
27.8.2013 v době od 9.00 hod. do 17.00 hod.
v místnosti obecní knihovny v Pučerech
a
26.8.2013 v době od 9.00 hod. do 17.00 hod.
v zasedací místnosti Pobočky SPÚ v Kolíně, Karlovo nám. 45,
budovy C,
2. patro
Případný vhodnější termín a místo schůzky lze domluvit také osobně :
-se zpracovatelem KoPÚ - telefon: 284 810 283, e-mail: [email protected]
-na Pobočce SPÚ v Kolíně - telefon: 321 744 269, 725 424 705,
e-mail: [email protected]).
Vzhledem k tomu, že další etapou zpracování návrhu komplexních pozemkových
úprav bude návrh nového uspořádání pozemků, vyzýváme Vás k využití této
konzultace, k předání svých námětů a požadavků týkajících se uspořádání Vašich
pozemků (např. umístění pozemků, jejich scelení, tvar, vyrovnání hranic, zabezpečení
přístupu, rozdělení spoluvlastnictví).
Touto veřejnou vyhláškou se oznámení o zpracování a vyložení soupisu nároků, stanovení
lhůty k uplatnění připomínek, včetně oznámení termínu konzultace, doručuje všem
vlastníkům dotčeným probíhající pozemkovou úpravou a dalším subjektům, kteří nejsou
pozemkovému úřadu v době oznámení známi a jejichž práva mohou být pozemkovou úpravou
dotčena.
Ing. Jana Zajícová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
Zveřejněno dne :
Elektronicky zveřejněno dne :
Sejmuto dne :
Elektronicky sejmuto dne :
Rozdělovník účastníků řízení :
vlastníci dle evidence nemovitostí
Jméno (Název)
Seznam čísel LV
Adamcová Helena
Bydliště (Sídlo)
Opletalova 180, Kutná Hora-Šipší, 284 01
Kutná Hora 1
Adámek Jan
Pučery 45, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73 - Pučery
Adámek Jan
Pučery 45, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 112 - Pučery
Adámek Jan
Pučery 45, Kořenice, 281 44 Zásmuky
112 - Pučery
Adámek Jan
Pučery 45, Kořenice, 281 44 Zásmuky
113 - Pučery
Adámek Jan
Pučery 45, Kořenice, 281 44 Zásmuky
113 - Pučery
Andersen John
Forrest Street 1227, Ms 39180-5009 Vicksburg 370 - Pučery
Barák Martin Ing.
Barák Vladimír Ing.
Vrchlického 789, Kolín-Kolín IV, 280 02 Kolín 2 -485, 195, 483, 485 - Pučery
Mírová 425/30, Lysá nad Labem-Litol, 289 22
Lysá nad Labem
-485, 195, 485 - Pučery
BENZ spol.s.r.o.
Suchdol 234, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
704 - Pučery
Brandová Daniela
Bedřichov 151, Špindlerův Mlýn, 543 51
Špindlerův Mlýn
466 - Mančice -2, 73, 366 Pučery
Brožek František
Brožková Antonie
Bříza Jan
Na Magistrále 770, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín
2
Poznámka
195, 208 - Pučery
459 - Pučery
Opatrovník
459 - Pučery
Opatrovník
609 - Chotouchov -4, 608 Pučery
Bříza Viktor
Pučery 39, Kořenice, 281 44 Zásmuky
Břízová Jana
Masarykova 843, Kolín II, 280 02 Kolín 2
609 - Chotouchov -4, 608 Pučery
609, 609 - Chotouchov -4, 4, 608, 608 - Pučery
Buchlová Vladimíra
Kamarýtova 1596/10, Tábor, 390 02 Tábor 2
589 - Pučery
Bzenecká Ivana
Na Staré silnici 60/21, Praha-Horní Počernice,
193 00 Praha 913
462 - Pučery
Cukr Zdeněk
Nad Panskou Zahradou 553, Horoměřice, 252
62 Horoměřice
Josefa Suka 210, Kolín-Kolín III, 280 02 Kolín
2
Čábela Karel
Pašinka 13, 280 02 Kolín 2
Cestr Ivan JUDr.
Plná moc
195, 481 - Pučery
195, 263 - Pučery
443 - Pučery
Čábela František
195, 480 - Pučery
Opatrovník
Čábelová Božena
195, 480 - Pučery
Opatrovník
Čábelka Jan
Ke Hřbitovu 531, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
636 - Pučery
Čech Karel
Poďousy 17, Bečváry, 281 43 Bečváry
498 - Pučery
Černíková Hana Ing.
Bílinská 493/1, Praha-Prosek, 190 00 Praha 9
600 - Pučery 400 - Lošánky
Černíková Hana Ing.
Bílinská 493/1, Praha-Prosek, 190 00 Praha 9
600 - Pučery 400 - Lošánky
Černíková Marie
Bečváry 93, 281 44 Zásmuky
265, 281 - Pučery
Černý František
Suchdol 69, 285 02 Suchdol u Kutné Hory
496 - Pučery
ČR - Státní pozemkový Husinecká 1024/11a, Praha-Žižkov, 130 00
úřad
Praha 3
73, 113, 10002 - Pučery
ČR - Ředitelství silnic a Na Pankráci 546/56, Praha-Nusle, 140 00
dálnic
Praha 4
698 - Pučery
Dejdová Stanislava
Pionýrů 48, Poděbrady II
73, 113, 183 - Pučery
Drožová Růžena
Horní Chvatliny 340, Dolní Chvatliny, 281 44
Zásmuky
-195, 195 - Pučery
Dubská Jiřina
Bratříkov 2, Pěnčín, 468 21 Bratříkov
466, 489 - Pučery
Dušinská Lenka
Pučery 46, Kořenice, 281 44 Zásmuky
Horková Romana
Tyršova 776, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
38, 73 - Pučery
609 - Chotouchov -4, 608 Pučery
Hrdina František
Hubalová Lenka
Lipanská 391, Kolín-Kolín III, 280 02 Kolín 2
Chadraba Karel
Mančice 22, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
435 - Pučery
609 - Chotouchov -3, 608 Pučery
153, 195 - Pučery 399 Lošánky
Chase Jaroslava
Strojnická 1429/9, Praha-Holešovice, 170 00
Praha 7
221 - Pučery
Chuchvalec Karel
Kacovská Monika
458, 489 - Pučery
Kaňovská Květoslava
Pučery 10, Kořenice, 281 44 Zásmuky
Na Vlčovce 1959/7, Praha-Dejvice, 160 00
Praha 6
109 - Pučery
Karbusický Josef
Pražská 33, Velim, 281 01 Velim
370 - Pučery
Kašpar Miloslav
Pučery 56, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 265, 553 - Pučery
507 - Pučery
Kmoch Antonín
K Jakubu 98/33, Kutná Hora-Karlov, 284 01
Kutná Hora 1
náměstí Svobody 282, Kolín-Kolín V, 280 02
Kolín 2
Kmoch Josef
Pučery 63, Kořenice, 281 44 Zásmuky
497 - Pučery
Kmoch Josef PaedDr.
293 - Pučery
Kmoch Ladislav
Dělnická 790, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
Vysočanská 235/97, Praha-Střížkov, 190 00
Praha 9
293 - Pučery
Kopřiva Rudolf
Bečváry 115, 281 43 Bečváry
52 - Pučery
Košík Jiří
Tři Dvory 300, 280 02 Kolín 2
19 - Pučery
Košík Miloš
Tři Dvory 312, 280 02 Kolín 2
19 - Pučery
Kmínková Jindra
Plná moc
73, 366 - Pučery
293 - Pučery
Opatrovník
Opatrovník
Košíková Libuše
Tři Dvory 25, 280 02 Kolín 2
19, 706 - Pučery
Středočeský krajKrajská správa a
údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková
organizace
Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, 150 21
249 - Poďousy 574 Mančice 294 - Chotouchov
294 - Pučery
Králová Jiřina
I. P. Pavlova 450/19, Karlovy Vary, 360 01
Karlovy Vary 1
609 - Chotouchov -4, 608 Pučery
Kubásková Lenka
Macharova 1338, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2 622 - Pučery
Kubelka Josef
Grégrova 399, Kolín-Kolín III, 280 02 Kolín 2
122 - Pučery
Kučerová Zdeňka
Kuchar Jaromir Gerard
Dr.
Oleška 153, 281 62 Oleška u Českého Brodu
5 - Pučery
Stifter Strasse 81, Andernach
370 - Pučery
Landa Josef
Smilovice 73, 294 42 Luštěnice
466, 489 - Pučery
Landa Petr
Dělnická 791, Kolín II, 280 02 Kolín 2
465 - Pučery
Ledašilová Marie
Labské nábř. 44, Děčín-Děčín XI-Horní Žleb,
405 02 Děčín 2
-453, 73 - Pučery
Lesák Josef
Solopysky 63, Suchdol, 285 02 Suchdol u
Kutné Hory
265, 304 - Pučery
Lesák Josef
Solopysky 63, Suchdol, 285 02 Suchdol u
Kutné Hory
100 - Pučery
Lesák Martin
Prokopa Velikého 361, Kolín III, 280 02 Kolín 2
-733, 733 - Pučery
Lesák Petr
Bečváry 57, 281 43 Bečváry
-733, 733 - Pučery
Dědic
Plná moc
Libánský Josef
435 - Pučery
Opatrovník
Libánská Marie
435 - Pučery
Opatrovník
Linhartová Vlasta
Zahradní 226, Rataje nad Sázavou, 285 07
Rataje nad Sázavou
Malá Miroslava
Pučery 49, Kořenice, 281 44 Zásmuky
Marek Oldřich
Mančice 46, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
Marková Miloslava
Mančice 46, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
Maryšková Ludmila
Bečváry 125, 281 43 Bečváry
Mašín Vlastimil
Vávrova 807, Kolín-Kolín IV, 280 02 Kolín 2
292 - Pučery
609 - Chotouchov -4, 608 Pučery
Mašínová Libuše
Stará Kysibelská 598/31, Karlovy VaryDrahovice, 360 01 Karlovy Vary 1
609 - Chotouchov -4, 608 Pučery
Maxová Anna
Pučery 16, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 439 - Pučery
Měšťánková Barbora
Horní Řasnice 182, 464 01 Frýdlant v Čechách -113, -73, 73, 113 - Pučery
Michálek Zdeněk
Pučery 47, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 137 - Pučery
Michálková Libuše
Ministerstvo
zemědělství
Pučery 40, Kořenice, 281 44 Zásmuky
20, 696 - Pučery
Těšnov 65/17, Praha-Nové Město, 117 05
703 - Pučery
Miškovská Irena
Lošánky 2, Lošany, 280 02 Kolín 2
436 - Pučery
Mládek Antonín
U Nadjezdu 360, Kutná Hora-Sedlec, 284 03
Kutná Hora 3
456 - Pučery
Mlázovská Věra
Bečváry 72, 281 43 Bečváry
138 - Pučery
Mlázovský Josef
Bečváry 72, 281 43 Bečváry
138 - Pučery
Mlázovský Josef
Dürerova 2175/14, Praha-Strašnice, 100 00
Praha 10
70 - Pučery
Mlázovský Petr
Blatovská 2302/7, Praha-Strašnice, 100 00
Praha 10
70 - Pučery
475, 489 - Pučery
15 - Pučery
278 - Mančice 194, 195 Pučery
278 - Mančice 194, 195, 486
- Pučery
MNV Dolní Chvatliny,
IČO 235351
Dolní Chvatliny , 281 44 Zásmuky
195 - Pučery
MNV Kořenice, IČO
235466
Kořenice , 280 02 Kolín 2
1 - Pučery
Moravec František Ing.
Horní Kruty 36, 281 46 Horní Kruty
467 - Pučery
Moťka Otakar
Radnické Schody 172/7, Praha-Hradčany
(Praha 1), 118 00 Praha 011
715 - Pučery
Nádvorníková Olga
Malenovice 12, Suchdol, 284 01 Kutná Hora 1
494 - Pučery
Nedvěd Václav Ing.
Bečváry 174, 281 43 Bečváry
700 - Pučery
Němeček Otto
Chotouchov 3, Kořenice, 281 44 Zásmuky
701 - Pučery
Novák Zdeněk
Pučery 2, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 298 - Pučery
Nováková Jaroslava
Pučery 2, Kořenice, 281 44 Zásmuky
-73 - Pučery
Nováková Jaroslava
Pučery 2, Kořenice, 281 44 Zásmuky
-73, 73 - Pučery
Nováková Jaroslava
Pučery 2, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73 - Pučery
Novotná Marie
Bečváry 144, 281 43 Bečváry
Novotný Josef
Kořenice 12, Kořenice, 280 02 Kolín 2
494 - Pučery
245 - Mančice 121, 195 Pučery
Novotný Vladimír
Hašplířská 565, Kutná Hora-Hlouška, 284 01
Kutná Hora 1
73, 705 - Pučery
Nykl Ladislav
Molákova 581/28, Praha-Karlín, 186 00 Praha
86
468 - Pučery
Obec Dolní Chvatliny
Dolní Chvatliny , 281 44 Zásmuky
488 - Pučery
Obec Kořenice
Kořenice 78, 280 02 Kolín 2
10001 - Chotouchov 10001 Pučery 401 - Lošánky
Obec Kořenice
Kořenice 78, 280 02 Kolín 2
-265, -195, 195, 195, 195,
195, 195, 265, 265, 265, 435,
435, 435, 435, 435, 435, 435,
446, 446, 458, 459, 459, 473,
473, 477, 477, 480, 480, 482,
482, 489 - Pučery
Ofukaný Miroslav
Bečváry 143, 281 43 Bečváry
455, 489 - Pučery
Opplová Hana
Křižíkova 616, Uhlířské Janovice, 285 04
Uhlířské Janovice
463, 489 - Pučery
Panenka Jaroslav
Horní Zájezd 251, Konárovice, 281 25
Konárovice
-469, 489 - Pučery
Panenka Petr
Benešova 756, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
469 - Pučery
Pastorková Drahuše
Václavské náměstí 824/29, Praha-Nové Město
(Praha 1), 110 00 Praha 1
Pazdera Josef
Mlékovice 51, Toušice, 281 44 Zásmuky
622 - Pučery
466 - Mančice -2, 73, 366,
579 - Pučery
Pedálová Marie
Sibiřská 371, Ústí nad Labem-Neštěmice, 403
31 Ústí nad Labem 16
-606, 606 - Pučery
Pěnička Jan
Bečváry 121, 281 43 Bečváry
-489, 489 - Pučery
Pěnička Miloš
Bečváry 155, 281 43 Bečváry
633 - Pučery
Pěničková Marie
Bečváry 121, 281 43 Bečváry
Peroutková Yveta
U Borků 682, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2
-489, 489 - Pučery
609 - Chotouchov -4, 608 Pučery
Petráš Miroslav
Dr. Konečného 908, Kostelec Nad Černými
Lesy, 281 63 Kostelec nad Černými Lesy
176 - Pučery
Petrová Ludmila
Dělnická 803, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
37, 489 - Pučery
Píša Ivan
Bečváry 109, 281 43 Bečváry
470, 489 - Pučery
Píša Alois
265, 473 - Pučery
Plná moc
Opatrovník
Opatrovník
Píšová Anna
265, 473 - Pučery
Podhajská Barbora
Bečváry 127, 281 43 Bečváry
471 - Pučery
Podhajský František
Bečváry 127, 281 43 Bečváry
Poledne Josef Ing.
Jižní 503, Zásmuky, 281 44 Zásmuky
471 - Pučery
276, 600 - Pučery 400 Lošánky
Polesná Libuše
Na Patnácti kopách 718, Kolín-Kolín IV, 280
02 Kolín 2
270 - Mančice 185 - Pučery
Polesný Josef
Na Patnácti kopách 718, Kolín-Kolín IV, 280
02 Kolín 2
270 - Mančice 185 - Pučery
Poplerová Marie Mgr.
Legionářská 453, Pardubice-Rosice, 533 51
Pardubice 17
478 - Pučery
Pospíšil Ivan
Sokolovksá 789, Plzeň-Severní Předměstí,
323 00 Plzeň 23
472 - Pučery
Pospíšilová Marie Ing.
Hlízov 135, 285 32 Hlízov
370 - Pučery
Procházka Jan Ing.
193, 265 - Pučery
Procházková Helena
Tyršova 811, Kolín-Kolín II, 280 02 Kolín 2
Na Průhonech 462, Zásmuky, 281 44
Zásmuky
Pšenicová Jitka
náměstí Svobody 22, Dobříš, 263 01 Dobříš
-195, 195 - Pučery
Raková Matylda
Rejhová Hana
Pučery 23, Kořenice, 281 44 Zásmuky
551 - Pučery
Rytina Jaroslav
Zahradní 130, Ratboř, 281 41 Ratboř
67 - Pučery
Rytina Josef
435 - Pučery
Bečváry 167, 281 43 Bečváry
Dědic
370 - Pučery
195 - Pučery
Růžička Alois
Opatrovník
Opatrovník
Opatrovník
67 - Pučery
Říha Antonín
Bečváry 61, 281 43 Bečváry
16, 489 - Pučery
Říhová Zdeňka
Bečváry 61, 281 43 Bečváry
Sedláček František
Mančice 19, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
16, 489 - Pučery
245 - Mančice 121, 195 Pučery
Sobotka Jiří JUDr.,
advokát
Palackého 223/5, Nymburk, 288 02 Nymburk 2
447, 447, 620 - Pučery
Sobotková Eva
Mančice 8, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
195, 486 - Pučery
SPRÁVA MAJETKU
HS s.r.o.
Masarykova 1, Častolovice, 517 50
Častolovice
656 - Pučery
Správa železniční
dopravní cesty, státní
organizace
Dlážděná 1003/7, Praha-Nové Město, 110 00
Praha 1
189 - Pučery
Srb Miloš
Jateční 800, Kolín-Kolín IV, 280 02 Kolín 2
195, 208 - Pučery
Stárek Jan
Krymlov 35, Oleška, 281 63 Kostelec nad
Černými Lesy
73, 113, 258 - Pučery
Starý Libor
Poďousy 18, Bečváry, 281 44 Zásmuky
190 - Pučery
Starý Tomáš
Poďousy 18, Bečváry, 281 44 Zásmuky
190, 265 - Pučery
Strašil Jan
Chelčického 736, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2 265, 304 - Pučery
Strašilová Lenka
Chelčického 736, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2 265, 304 - Pučery
Strašilová Lenka
Chelčického 736, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2 100 - Pučery
Středočeský kraj
Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, 150 00
Praha 5
249 - Poďousy 574 Mančice 294 - Chotouchov
294 - Pučery
Stuchlová Růžena
Mezi Poli 295, Praha-Šeberov, 149 00 Praha
415
622 - Pučery
Svátek Vladimír Ing.
Havlíčkova 346, Kolín-Kolín IV, 280 02 Kolín 2
73, 113, 452 - Pučery
Svoboda Josef
Bečváry 65, 281 43 Bečváry
474 - Pučery
Svoboda Milan Ing.
Dr. Antonína Dvořáka 1486/10, Nymburk, 288
02 Nymburk 2
444 - Pučery
Plná moc
Plná moc
Plná moc
Svoboda Miroslav
K Rybníku 21, Radovesnice I, 280 02 Kolín 2
73, 113, 183 - Pučery
Svoboda Stanislav
Baranova 1878/10, Praha-Žižkov, 130 00
Praha 3
73, 113, 183 - Pučery
Svobodová Libuše
Dr. Antonína Dvořáka 1486/10, Nymburk, 288
02 Nymburk 2
-113, -73, 73, 113 - Pučery
Šedivá Anna
Kolbenova 764/12, Praha-Vysočany (Praha 9),
190 00 Praha 9
264, 265 - Pučery
Šedivá Marie
Bečváry 98, 281 43 Bečváry
55 - Pučery
Šedivý Martin
Mančice 58, Dolní Chvatliny, 281 44 Zásmuky
167 - Pučery
Šimková Věra
Prosecká 680/121, Praha-Prosek, 190 00
Praha 9
73, 113, 445 - Pučery
Školová Stanislava
Spojovací 262, Kojetice, 250 72 Kojetice u
Prahy
73, 113, 445 - Pučery
Šmídová Alena
Bílé Podolí 42, 285 72 Bílé Podolí
209 - Pučery
Špačková Růžena
477 - Pučery
Opatrovník
Špaček Jan
477 - Pučery
Opatrovník
Štěpánek Vladimír
702 - Pučery
Štréglová Jitka
Drahobudice 4, 281 44 Zásmuky
U Plováren 484/11, Hradec Králové-Slezské
Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
Švec Josef
Pučery 36, Kořenice, 281 44 Zásmuky
719 - Pučery 188 - Lošánky
Švecová Růžena
Pučery 20, Kořenice, 281 44 Zásmuky
454 - Pučery
Tejnická Anna
Pučery 52, Kořenice, 281 44 Zásmuky
73, 113, 136 - Pučery
Tejnický František
Tejnický Zdeněk
Strážnická 976/13, Brno-Slatina, 627 00 Brno
27
Dolní Kruty 41, Horní Kruty, 281 46 Horní
Kruty
Tlapáková Anna
Tománková Olga
Ulrichová Jaroslava
Úřad pro zastupování
státu ve věcech
majetkových
Václavíčková Ivana
Ing.
73, 113, 258 - Pučery
73, 113, 136 - Pučery
73, 113, 136 - Pučery
446 - Pučery
Kozolupská 279/2, Plzeň-Křimice, 322 00
Plzeň 22
Zápská 532/10, Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav-Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs
n.Labem-St.Bol.1
Rašínovo nábřeží 390/42, Praha-Nové Město,
128 00 Praha 28
Opatrovník
170, 195 - Pučery
464 - Pučery
60000 - Pučery
Brankovická 331, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2 170, 195 - Pučery
Vajglová Miloslava
Třebešovská 214/102, Praha-Horní Počernice,
193 00 Praha 913
370 - Pučery
Veselá Jana
Bečváry 131, 281 43 Bečváry
156, 489 - Pučery
Verner Antonín
Vernerová Anna
435 -Pučery
Opatrovník
435 -Pučery
Opatrovník
Větrovec Vladimír
Okružní 575, Uhlířské Janovice, 285 04
Uhlířské Janovice
20, 696 - Pučery
Vojáčková Jaroslava
Na Obci 87, Starý Kolín, 281 23 Starý Kolín
256 - Mančice 87 - Pučery
Volf Milan
Rokycanova 514, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
53, 73 - Pučery
Vondráček František
Mlékovice 46, Toušice, 281 44 Zásmuky
709 - Pučery
Vondráček Jan
Pučery 26, Kořenice, 281 44 Zásmuky
568 - Pučery
Vondráček Pavel
Bečváry 9, 281 43 Bečváry
-73, 73 - Pučery
Vondráčková Božena
Žehuň 106, 289 05 Žehuň
709 - Pučery
Všetečková Dana
Pučery 46, Kořenice, 281 44 Zásmuky
38, 73 - Pučery
Zahajská Ludmila
Bečváry 132, 281 43 Bečváry
605 - Pučery
Zahajský Jaroslav
Bečváry 122, 281 43 Bečváry
605 - Pučery
Plná moc
Zápotocký Alois
Neratovice
476 - Pučery
ZAS Bečváry a.s.
Bečváry 193, 281 43 Bečváry
113, 606, 671, 733 - Pučery
Zemědělské obchodní
družstvo Dolní
Chvatliny
Dolní Chvatliny , 281 44 Zásmuky
494 - Pučery
ZEVOS, s.r.o.
Lošany 61, 280 02 Kolín 2
556 - Pučery 339 - Lošánky
Zvoníková Eva
Okružní 575, Uhlířské Janovice, 285 04
Uhlířské Janovice
123 - Pučery
Břízová Jana, v.z.
Břízy Tomáše a
Břízové Renaty
právní zástupci
Masarykova 843, Kolín II, 280 02 Kolín 2
609, 609 - Chotouchov -4, 4, 608, 608 - Pučery
Plná moc
Bílinská 493/1, Praha-Prosek, 190 00 Praha 9
600 - Pučery 400 - Lošánky
Plná moc
Lesák Josef, Špačkové Solopysky 63, Suchdol, 285 02 Suchdol u
Miloslavy
Kutné Hory
100 - Pučery
Plná moc
Novotný Josef,
v.z.Novotné Aleny
Kořenice 12, Kořenice, 280 02 Kolín 2
245 - Mančice 121, 195 Pučery
Plná moc
Sobotka Jiří JUDr.,
advokát, v.z. Rumlové
Evy MUDr. A Rumla
Karla
Palackého 223/5, Nymburk, 288 02 Nymburk 2
447, 447, 620 - Pučery
Plná moc
SPRÁVA MAJETKU
HS s.r.o., v.z. Hardegg
Alexandry
Masarykova 1, Častolovice, 517 50
Častolovice
656 - Pučery
Plná moc
Strašilová Lenka, v.z.
Špačkové Miloslavy
Chelčického 736, Kolín-Kolín V, 280 02 Kolín 2 100 - Pučery
Plná moc
Volf Milan, v.z. Volfa
Jana
Rokycanova 514, Kolín IV, 280 02 Kolín 2
53, 73 - Pučery
Plná moc
SPÚ odloučené
pracoviště Kutná Hora
Benešova 97, 284 01 Kutná Hora
73, 113, 10002 - Pučery
Úřad pro zastupování
státu ve věcech
majetkových
Karlovo náměstí 45, 280 50 Kolín
6000 - Pučery
Zborovská 81/11, Praha-Smíchov, 150 21
249 - Poďousy 574 Mančice 294 - Chotouchov
294 - Pučery
Černíková Hana Ing.,
v.z.Jedličkové Vandy
Krajská správa a
údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková
organizace
opatrovníci
Obec Kořenice
Kořenice 78, 280 02 Kolín 2
-265, -195, 195, 195, 195,
195, 195, 265, 265, 265, 435,
435, 435, 435, 435, 435, 435,
446, 446, 458, 459, 459, 473,
473, 477, 477, 480, 480, 482,
482, 489 - Pučery
Hrdina Stanislav
Lošánky 19, Lošany, 280 02 Kolín 2
435 - Pučery
Opatrovník
Landa Petr
Dělnická 791, Kolín II, 280 02 Kolín 2
465 - Pučery
Dědic
Opatrovník
předpokládaní dědici
Pospíšil Ivan
Sokolovská 789, Plzeň-Severní Předměstí,
323 00 Plzeň 23
Jméno (Název)
Bydliště (Sídlo)
472 - Pučery
účastníci řízení z věcných břemen
Česká republika
Seznam čísel LV
671, 700, 701, 702 - Pučery
ČESKÁ TELEVIZE
Na hřebenech II 1132/4, Praha-Podolí, 147 00
Praha 47
ČEZ Prodej, s.r.o.
Duhová 425/1, Praha-Michle, 140 00 Praha 4
73 - Pučery
GE Money Bank, a.s.
Vyskočilova 1422/1a, Praha-Michle, 140 28
671 - Pučery
Jínová Anna
671 - Pučery
Komerční banka, a.s.
adresa neznámá
Na Příkopě 969/33, Praha-Staré Město, 114
07
Landa Josef
adresa neznámá
465 - Pučery
Landová Kateřina
adresa neznámá
465 - Pučery
Pazderková Růžena
adresa neznámá
466 - Mančice
Pazderová Barbora
adresa neznámá
466 - Mančice
Petrová Kristina
adresa neznámá
671 - Pučery
Svoboda Miroslav
Pučery 49, Kořenice, 281 44 Zásmuky
15 - Pučery
Vondráček Pavel
Bečváry 9, 281 43 Bečváry
73 - Pučery
Všeobecná zdravotní
pojišťovna České
republiky
Orlická 2020/4, Praha-Vinohrady, 130 00
Praha 3
73 - Pučery
obce v jejichž obvodu probíhají KoPÚ
Obec Kořenice
Obec Dolní Chvátliny
Obec Bečváry
Obec Lošany
na vědomí
Povodí Labe, s.p.
Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
73 - Pučery
671 - Pučery
Dědic
Download

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Pučery a