OBSAH - CONTENTS
02
03. Príhovor riaditeľa spoločnosti
Foreword of the Executive Director
04. Charakteristika spoločnosti
Company Profile
06. Predmet činnosti
Field of Operation
07. Organizačná štruktúra
Organisational Structure
08. Vrcholový manažment
Top Management
09. Systémy manažérstva
Management Systems
10. Stavby 2011
Constructions of 2011
17. Súvaha a výkaz ziskov a strát
Balance Sheet and Profit and Loss Statement
20. Vybrané ekonomické ukazovatele
Selected Economic Indicators
21. Ekonomická analýza
Economic Analysis
22. Správa audítora
Auditor’s Report
22. Predpokladaný vývoj v budúcnosti
Anticipated Future Development
23. Podpora regiónu
Region Support
24. Kontaktné údaje
Contact
Príhovor riaditeľa spoločnosti
Foreword of the Executive Director
Vážení kolegovia, priatelia, partneri.
Obhliadnuc sa za udalosťami a vývojom roka 2011 musím konštatovať, že tento rok bol v histórii spoločnosti, vzhľadom k zložitej
situácii v stavebnom odvetví, najnáročnejší. Spájali sa s ním komplikované a niekedy aj nepríjemné rozhodnutia a bolo potrebné
vynaložiť množstvo úsilia na to, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili.
Úvod hospodárskeho roka 2011 bol poznačený značnou neistotou, ktorá vyplývala z toho, že realizácia viacerých významných
projektov bola prerušená alebo odložená. Napriek tomu, že sme mali zabezpečenú čiastočnú kontinuitu produkcie na prelome
rokov, prejavil sa vplyv sezónnosti na trhu a naplno „rozbehnúť“ sa nám podarilo až v druhom štvrťroku kedy sme začali realizovať niekoľko nových projektov.
Z realizovaných stavieb chcem upriamiť pozornosť k dielu Malá veža – prístavba k OC Optima v Košiciach. Táto architektonicky
zaujímavá a zároveň časovo náročná stavba bola pre nás výbornou referenciou a mala vplyv na propagáciu našej spoločnosti,
keďže sa nachádza na jednom z najfrekventovanejších miest v Košiciach. Dôležitými stavbami z ekonomického pohľadu boli
Skladové haly KOMFOS v Prešove a supermarkety TESCO v Martine a Smižanoch, ktoré nám pomáhali udržať kontinuitu peňažných
tokov. Samozrejme, aj ostatné, čo do objemu menšie stavby, boli pre nás rovnako dôležité a za ich kvalitnú realizáciu patrí
pochvala a poďakovanie všetkým zamestnancom, ktorí sa na nich podieľali.
Preto, aj keď oblasť stavebníctva je jednou z najviac hospodárskou krízou zasiahnutých odvetví hospodárstva, môžem so spokojnosťou konštatovať, že rok 2011 bol pre našu spoločnosť priaznivým. Napriek miernemu poklesu tržieb, dokázali sme si zachovať
primeranú efektivitu a dosiahli zisk adekvátny k súčasnému stavu v stavebnom odvetví. Významným prvkom pri dosiahnutí tohto
pozitívneho výsledku bolo aj pružné zvýšenie podielu súkromných zákaziek oproti verejným.
Za hlavný predpoklad úspechu tímovej práce, ktorou práca v stavebníctve rozhodne je, považujem dôslednú komunikáciu
a vzájomnú dôveru. Základom úspešného zvládnutia nástrah hospodárskej krízy je kvalita a efektivita práce všetkých zamestnancov, ktorým v mene svojom, aj v mene spoločníkov ďakujem za lojalitu a profesionalitu.
Moje úprimné poďakovanie za vynikajúcu spoluprácu a korektné vzťahy patrí zároveň všetkým obchodným partnerom, subdodávateľom a investorom.
Verím, že napriek nesmelým prognózam a vyhliadkam v stavebnom odvetví do nasledujúceho roka, sa nám spoločnými silami
podarí dosiahnuť úspech aj v roku 2012.
Dear colleagues, friends and partners.
Looking back at the events and developments of 2011, I must say that this year was the most challenging in company's history
due to a difficult situation in the construction sector. Difficult and often unpleasant decisions were associated with this year
and an enormous amount of effort was necessary to achieve the goals we have set.
The beginning of the 2011 business year was marked by considerable uncertainty that stemmed from the fact that the implementation of several major projects was interrupted or postponed. Despite the fact that partial continuity of production at the
turn of the year was secured, the impact of seasonality on the market was evident and not until the second quarter have we
succeeded to “get the business off the ground” when several new projects started.
Small Tower – an extension to shopping centre Optima in Košice is one of the projects I would like to draw attention to. This
architecturally interesting and time demanding building became our excellent reference and had a great impact on promoting
our company, as it is located in one of the busiest places in Kosice. In economic terms KOMFOS storage premises in Prešov and
TESCO supermarkets in Martin and Smižany were important projects which helped us keep the continuity of cash flow. Of course,
other, smaller projects in terms of volume were also important to us and our praise and thanks for the quality work goes to all
employees who took part in the construction process.
Although construction sector is one of the most affected by the economic crisis, I can proudly say that 2011 was a very successful
year for our company. Despite a slight decline in sales, we were able to maintain a reasonable efficiency and a profit adequate
to the current situation in the construction sector. Flexible increase in the proportion of private versus public procurement was
an important element in achieving this positive result.
I find consistent communication and mutual trust to be the main precondition of successful teamwork, which work in the
construction industry definitely is. The basis for successful management of challenges of the economic crisis is quality and
efficiency of the work of all employees whom I would like to thank for their loyalty and professionalism on my behalf and on
behalf of our partners.
My sincere thanks also go to all business partners, subcontractors and investors for excellent cooperation and sound relations.
I believe that in spite of the timid forecasts and prospects in the construction sector for the following year, with joint efforts we
can achieve success in 2012.
p. Matúš Barkóci
riaditeľ spoločnosti BETPRES, s.r.o.
03
CHARAKTERISTIKA SPOLOČNOSTI
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. bola založená v roku 1994. Od svojho vzniku sa zaoberá stavebnou a obchodnou činnosťou, v minulosti
aj výrobou malej prefabrikácie. Prvoradou podnikateľskou aktivitou je stavebná výroba, či je to už výstavba nových objektov,
alebo rekonštrukcia použitím moderných technologických postupov.
Profesionálnym prístupom k požiadavkám partnerov, kvalitou poskytovaných prác a dodržiavaním podmienok uzavretých zmlúv si
spoločnosť BETPRES, s.r.o. získala svoje stabilné postavenie na trhu, pričom v regióne východného Slovenska patrí medzi popredné subjekty. Významným prvkom pri budovaní imidžu a pozície na trhu bolo v roku 2008 nadobudnutie novej administratívnej
budovy, ktorá bola zrekonštruovaná pomocou moderných stavebných postupov a materiálov a predstavuje reprezentatívne sídlo
spoločnosti. Počas svojej histórie spoločnosť pôsobila výlučne na slovenskom trhu. V roku 2012 spoločnosť BETPRES rozšírila svoje
pôsobenie aj do zahraničia a zriadila organizačnú zložku v Českej republike so sídlom v Prahe.
Od svojho vzniku sa spoločnosť presadzovala ako dodávateľ pridruženej stavebnej výroby, pričom sa zameriavala na realizáciu
elektro a vodoinštalácií a kanalizácií. Prirodzeným vývojom sa spoločnosť BETPRES, s.r.o. v rokoch 2000 a 2001 s cieľom posilniť
svoje postavenie na slovenskom stavebnom trhu presadila ako dodávateľ komplexnej činnosti pri výstavbe nových objektov, čoho
neoddeliteľnou súčasťou bol nárast realizovaných stavebných prác ako aj preinvestovaných prostriedkov a realizácia stavieb pre
významných investorov. Od tejto doby spoločnosť v rozhodujúcej miere vystupuje ako generálny dodávateľ realizovaných prác.
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. sa zameriava na realizáciu najmä pozemných stavieb rôzneho druhu – od inžinierskych a líniových
stavieb, cez priemyselné haly a objekty k stavbám občianskeho charakteru. Doposiaľ spoločnosť realizovala desiatky novostavieb
i rekonštrukcií škôl, nemocníc, administratívnych budov, obchodných centier, autosalónov či priemyselných a skladových hál, ale
aj obecných vodovodov a kanalizácií.
V oblasti riadenia kvality bol pre spoločnosť rozhodujúci rok 2000, v ktorom bol úspešne uvedený do praxe systém riadenia
kvality podľa normy STN EN ISO 9002, a dňa 28.2.2001 jej bol udelený certifikát od spoločnosti TÜV BAYERN SACHSEN. O zvyšovaní
kvality systému riadenia svedčí fakt, že spoločnosť bola v roku 2003 recertifikovaná na nový systém riadenia STN EN ISO 9001,
ktorý bol udelený spoločnosťou TÜV SÜDDEUTSCHLAND.
04
V priebehu nasledujúcich rokov sa zvyšovali nároky na ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
Na tento trend sa kvalitne pripravila aj spoločnosť BETPRES, s.r.o., keď bol v roku 2006 do praxe úspešne uvedený systém
environmentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14 001 a v roku 2008 bola spoločnosť certifikovaná podľa systému
OHSAS 18001:1999. Všetky tieto manažérske systémy sú každoročne kontrolované externým orgánom a certifikáty sú pravidelne
obnovované. Vedenie spoločnosti dôrazne dbá na dodržiavanie týchto noriem aj v praxi a preto vďaka komplexnému systému
riadenia kvality je spoločnosť BETPRES, s.r.o. schopná presvedčiť nových zákazníkov, že dokáže popri dohodnutých cenách
a termínoch zrealizovať objednané dielo v najvyššej kvalite a zároveň zabezpečiť ochranu životného prostredia aj vlastných
zamestnancov.
Hlavným pilierom spoločnosti BETPRES, s.r.o. sú jej zamestnanci, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia orientovaného
na zákazníka. Aj vďaka ich vysokej odbornosti, zručnosti, skúsenostiam a zodpovednému prístupu získala spoločnosť
BETPRES, s.r.o. povesť a imidž spoľahlivého a korektného partnera. Vedenie spoločnosti si však uvedomuje aj potrebu vzdelávania
nových odborníkov, preto spoločnosť úzko spolupracuje so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. pri svojej činnosti kladie vysoký dôraz na kvalitu a profesionálny prístup ku klientom, čo sa pozitívne
prejavuje vo viacnásobnej až dlhodobej spolupráci s viacerými obchodnými partnermi. Napriek viacerým oceneniam, ktoré
spoločnosť získala od významných slovenských agentúr či odborných subjektov a periodík, je pre vedenie spoločnosti najväčším
zadosťučinením spokojnosť klientov a zamestnancov.
COMPANY PROFILE
BETPRES, Private Limited Company, was founded in 1994. Since its beginning the company has been dedicated to the constructing and commercial activities. In the past it used to deal mostly with small production of prefabs. Now its principal business
activity is focused on building production, new constructions or existing civil, residential as well as industrial buildings conversions using modern technological practices.
BETPRES Company has obtained a stable place on the market, with a professional approach to the demand of the customers,
both, in the quality of services provided and in the successful completion of contract. It also plays the role of one of the leading
entities on the market of Eastern Slovakia. In 2008, the acquisition of new administration premises was a significant element in
company’s image and market position growth. The building was reconstructed through state of art construction techniques and
materials and thus truly represents the identity of the entity. Throughout its history, the company operated only on the Slovak
market. In 2012 the company expanded its operations also abroad and set up a new branch office in the Czech Republic, based
in Prague.
Since its inception the company had been promoted as a supplier of the associated building production with constant focus on
the implementation of electric and water plumbing as well as on the sewer systems. As a result of natural development, in
2000-2001 BETPRES Company decided to confirm its place on the Slovak building market and to make a push as a supplier of
complex constructing activity providing new buildings. An inseparable part of this change was an increase of its own building
works, increase of spent financial resources and increase of building projects for significant investors. From this period on, the
company has predominantly acted as the general contractor for the undertaken works and projects. BETPRES Company, Ltd. puts
stress mainly on the production of building constructions of various types – from civil engineering and line structures, through
industrial halls and premises to the constructions of civil and residential character. So far, the company carried out dozens of new
buildings and renovations of the schools, hospitals, administration premises, commercial centers, car showrooms, industrial halls
and warehouses as well as municipal water supply systems and sewer systems.
The year of 2000 was a crucial one for the company in the area of quality. In that year the company successfully introduced into
practice the Quality Management System: STN EN ISO 9002, and on 28 February 2001 it obtained the certificate from TÜV BAYERN
SACHSEN Company. BETPRES Company still aspired after upgraded quality management, and in 2003 it obtained a recertification
on the new Management System: STN EN ISO 9001, which was granted by TÜV SÜDDEUTSCHLAND Company.
In the following years, the requirements for environmental protection as well as for health and safety at work rapidly increased.
Therefore the company BETPRES replied to such demand and well prepared itself through successful implementation of environmental management system in accordance with the norm of STN EN ISO 14 001 in 2006, and in 2008 the company was certified
in compliance with the system of OHSAS 18001:1999. All of these management systems are annually audited by an external
body and certificates are updated regularly. The management of the company fully realizes a need to observe these norms and
due to the quality of their work and complex quality management system implemented, the company is able to persuade new
customers that its completed work is of the best quality as well as the best arranged prices and terms, while the protection of
the environment and their own employees is also fully ensured.
The employees are considered the main pillar of BETPRES. They represent an inseparable part of the management oriented
towards customers. Thanks to their professionalism, abilities, experience and responsible approach, BETPRES Company has gained
the reputation and image of a trustworthy and loyal partner. The management of the company, however, seriously recognizes
the need for training and education of new professionals and specialists. Therefore the company closely cooperates with the
Faculty of Engineering at the Technical University in Košice.
In their work activities, the company BETPRES, Ltd. places great emphasis on the quality and professional approach to their
clients, which results in a positive effect in multiple and long-term cooperation with several business partners. Despite a number
or awards that the company received from prominent agencies or professional bodies or periodicals, the management of the
company considers the customers’ and employees’ satisfaction the most valuable reward.
05
06
PREDMET ČINNOSTI
FIELD OF OPERATION
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. je v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní zapísaná do zoznamu podnikateľov vzhľadom na to, že
disponuje potrebnými materiálovými, strojnými a technickými
prostriedkami, ako aj kvalifikovanými pracovníkmi s vysokou
úrovňou odbornosti na vykonávanie svojej činnosti. Stavebné
aktivity sú zamerané na hlavnú stavebnú činnosť /HSV/ a pridruženú stavebnú činnosť /PSV/.
The company BETPRES is registered into the list of entrepreneurs
in accordance with the Act on Public Procurement whereas it
disposes of necessary material, mechanical and technical equipment as well as of qualified employees with high level of
expertness to execute their activities. The construction activities
target the main construction works and associated construction
works.
Hlavná stavebná výroba HSV:
• zemné práce;
• debnenie a betonárske práce;
• murárske práce;
• tesárske práce;
• novodobé fasádne systémy;
• úpravy povrchov tradičné, tenkovrstvové;
• komunikácie zo zámkovej a inej dlažby;
• terénne a sadové úpravy.
Main Construction Work:
• earth-works;
• sheathing, concreting work;
• masonry;
• timberwork;
• latter facing systems;
• conventional surfacing, thin-layered;
• cam pavement and other communications;
• ground and garden shaping;
Pridružená stavebná výroba PSV:
• elektroinštalácie a bleskozvody;
• sadrokartónové systémy a minerálne pohľady;
• antistatické podlahy, liate podlahy;
• zdravotnícke inštalácie;
• klampiarske konštrukcie a strešné krytiny;
• stolárske konštrukcie;
• keramické dlažby a obklady;
• podlahy plávajúce, vlysové a pod.;
• interiérové sadrové stierky, maľby, nátery;
• aplikácia sanačných systémov.
Associated Construction Work:
• electrical installation and lightning rod;
• plasterboard system and mineral soffit;
• antistatic flooring, cast flooring;
• sanitary installation;
• plumber construction and roof covering;
• carpenter construction;
• ceramic paving and tiling;
• floating flooring, timber flooring, etc.;
• indoor plaster squilgee, painting, surface coating;
• reconstruction systems application;
V zmysle druhu stavieb zameriava spoločnosť BETPRES, s.r.o.
svoje stavebné aktivity na realizáciu:
As far as the sort of construction is concerned the company ranges
most of its construction production in the following way:
Občianskej a bytovej výstavby:
• administratívne a obytné budovy;
• polyfunkčné objekty;
• zdravotnícke zariadenia;
• objekty športového charakteru;
• autosalóny;
• obchodné centrá;
• rekonštrukcia historických budov;
Civil and Residential Construction:
• administration and residential buildings;
• multifunctional buildings;
• healthcare facilities;
• sport facilities;
• motor showrooms;
• commercial and shopping centers;
• reconstruction of historical sights;
Priemyselných stavieb:
• výrobné, skladové a expedičné haly rôzneho charakteru;
• stavebné práce pri rekonštrukciách a dostavbách priemyselných stavieb a budov;
Industrial Buildings:
• diverse production, warehousing and dispatching halls;
• construction works within reconstructions and additional
buildings under the section of industrial constructions and
buildings;
Inžinierskych stavieb:
• prečerpávacie stanice;
• vodovody, kanalizácie;
• skládky odpadov;
• spevnené plochy;
• parkoviská, komunikácie;
• čistiarne odpadových vôd.
Engineering Construction:
• pumping stations;
• water-supply systems and sewer systems;
• waste dumps;
• hard landscaping;
• parking lots and communications;
• sewage treatment plants;
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA / ORGANISATIONAL STRUCTURE
Výkonný riaditeľ
Executive Director
Manažér pre ISR
Integrated Management System Manager
Asistentka riaditeľa
Assistant of Director
Životné prostredie
Environmental Protection
ABT a Požiarna ochrana
Accredited Safety Officer & Fire Protection
Právnik
Lawyer
Výrobný riaditeľ
Production Manager
Obchodno-technický riaditeľ
Commercial & Technical Manager
Ekonomicko-personálny riaditeľ
Economic & HR Manager
Prípravár, rozpočtár
Preparatory & Estimating clerk
Vedúci účtovník
Account Supervisor
Marketingový pracovník
Marketing Employee
Samostatný ekonóm
Independent Economist
Personálna referentka
Human Resources Reporter
Manažér nákupu
Purchasing Department Manager
Vedúci dopravy a mechanizácie
Chief of Transportation & Mechanization
Strojník
Machinist
Stavbyvedúci
Chiefbuilder
Majster
Master
Referent výrobného úseku
Assistant of Production Manager
Vodič
Driver
Výrobný zamestnanec
Manufacturing Employee
Mzdová účtovníčka
Wages Accountant
07
08
VRCHOLOVÝ MANAŽMENT
SPOLOČNOSTI
TOP MANAGEMENT OF
THE COMPANY
Riaditeľ spoločnosti
Executive Director
Matúš Barkóci
Vek: 56
Vzdelanie: SPŠ Stavebná Košice
Pôsobenie v spoločnosti BETPRES:
Riaditeľ spoločnosti od roku 1994
Matúš Barkóci
Age: 56
Education: Secondary Industrial Constructional School in Košice
Career in BETPRES: Executive Director of the Company since
1994
Výrobný riaditeľ
Production Manager
Ing. Emil Hrešo
Vek: 55
Vzdelanie: SPŠ Stavebná Prešov
Vysoká škola technická Košice, Stavebná fakulta
Pôsobenie v spoločnosti BETPRES:
Výrobný riaditeľ spoločnosti od roku 2011
Ing. Emil Hrešo
Age: 55
Education: Secondary Industrial Constructional School in
Prešov, Technical University in Košice, Faculty of Civil
Engineering
Career in BETPRES: Production Manager of the Company since 2011
Obchodno – technický riaditeľ
Commercial and Technical Manager
Ing. Róbert Beták
Vek: 50
Vzdelanie: Gymnázium Humenné
Vysoká škola technická Košice, Stavebná fakulta
Pôsobenie v spoločnosti BETPRES:
Obchodno – technický riaditeľ spoločnosti od roku 2009
Ing. Róbert Beták
Age: 50
Education: Secondary grammar school Humenné,
Technical University in Košice, Faculty of Civil Engineering
Career in BETPRES: Commercial and Technical Manager
of the Company since 2009
Ekonomicko – personálny riaditeľ
Economic and Human Resources Manager
Ing. Matúš Barkóci
Vek: 30
Vzdelanie: Gymnázium Vranov nad Topľou,
Ekonomická unverzita v Bratislave, Národohospodárska
fakulta
Pôsobenie v spoločnosti BETPRES:
Ekonomicko – personálny riaditeľ spoločnosti od roku 2008
Ing. Matúš Barkóci
Age: 30
Education: Secondary grammar school Vranov nad Topľou,
University of Economics in Bratislava, Faculty of National
Economy
Career in BETPRES: Economic and Human Resources Manager
of the Company since 2008
SYSTÉMY MANAŽÉRSTVA
MANAGEMENT SYSTEMS
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. sa už od svojho vzniku neustále
sústreďuje v rámci interných aj externých procesov na kontinuálne zvyšovanie kvality svojej produkcie. O tomto zodpovednom riadení a smerovaní svedčí v prvom rade kvalita
postavených diel, avšak z formálneho hľadiska sú to pre
potenciálnych klientov, investorov a partnerov predovšetkým
certifikáty osvedčujúce existenciu a platnosť zavedených
systémov manažérstva, ktoré spoločnosť priebežne nadobúda a obnovuje od roku 2000.
Since its entrance on the market, the company BETPRES has
been constantly focused on continuous improvement of the
production quality in its internal as well as external processes.
High quality of finished projects is the first indicator that
witnesses this responsible approach. However, as far as the
formal aspect of harmonized evaluation is concerned, the
official certificates attesting management systems applied
in the company since 2000, are the ones that prove such
an attitude in a significant way towards potential customers,
investors and partners.
Spoločnosť TÜV BAYERN SACHSEN udelila spoločnosti
BETPRES, s.r.o. vo februári 2001 certifikát osvedčujúci systém
riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002, ktorý bol
v spoločnosti BETPRES, s.r.o. zavedený v roku 2000. V roku
2003 bola spoločnosť recertifikovaná na nový systém
riadenia podľa normy STN EN ISO 9001:2000 spoločnosťou
TÜV SÜDDEUTSCHLAND. Tento systém bol následne recertifikovaný v máji 2009 spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia
na STN EN ISO 9001:2009.
S vysokou dávkou zodpovednosti voči okoliu a životnému
prostrediu, ktorá je v dnešnej dobe základným predpokladom trvaloudržateľného rozvoja, spoločnosť BETPRES, s.r.o.
implementovala do svojich procesov v roku 2006 aj systém
enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO
14001:2005, ktorý jej certifikovala spoločnosť TÜV SÜD
Slovakia.
In February 2001, the company TÜV BAYERN SACHSEN
granted the company BETPRES the certificate on Quality
Management System which was established in the company
in 2000 in accordance with STN EN ISO 9002. In 2001, the
company was recertified by the TÜV SÜDDEUSCHLAND
Company in new Quality Management System according
to STN EN ISO 9001:2000. This system was consequently
recertified on the STN EN ISO 9001:2009 by the TÜV SÜD
Slovakia in May 2009.
In 2006, with the supreme recognition of responsibility for
the environment, that is nowadays considered the most
crucial precondition for sustainable development, the company BETPRES implemented environmental management
system according to STN EN ISO 14001:2005. This management system was certified by the company TÜV SÜD Slovakia.
So zvyšujúcou sa náročnoťou výrobných technologických
postupov rastú aj požiadavky na ochranu zamestnancov
pri práci. Spoločnosť BETPRES, s.r.o. zaviedla a používa
systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, ktorý bol certifikovaný podľa požiadaviek špecifikácie OHSAS 18001:2008 v roku 2008 spoločnosťou
TÜV SÜD Slovakia.
The top management of BETPRES has also been focusing
its attention to the protection of employees whereas the
demandingness of production technological proceedings
increases continually. The company has established and
applies Safety Management System that was certified
according to the requirements of OHSAS 18001:2008 in June
2008 by the company TÜV SÜD Slovakia.
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. kladie dôraz nie len na administratívnu stránku integrovaného manažérskeho systému, ale
najmä na jeho dôsledné dodržiavanie v praxi. Jeho praktické
využívanie zabezpečuje nielen transparentnosť vnútrofiremných procesov, ale zároveň cielené dosahovanie najvyššej
kvality na realizovaných stavbách za súčasnej ochrany
životného prostredia a zamestnancov spoločnosti.
The company BETPRES emphasizes not only the administrative aspects of the integrated management system, but
especially its strict observance in practice. Its practical
application ensures not only the transparency of internal
processes, but also targeted achieving of the highest quality
of constructions made, white protecting the environment
and employees at the same time.
09
SUPERMARKET TESCO MARTIN
- ĽADOVEŇ
SUPERMARKET TESCO IN MARTIN
- ĽADOVEŇ
Investor:
Investor:
Dodávateľ:
Doba realizácie:
Kontaktná osoba:
10
TESCO STORES SR, a.s.,
Kamenné námestie 1/A, Bratislava
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
05/2011 – 09/2011
Ing. Jozef Fejda,
+421 903 452 345
Objekt samotného supermarketu, nachádzajúceho sa
na sídlisku Ľadoveň v Martine, má architektonický výraz
podľa štandardu spoločnosti TESCO. Je to jednopodlažný
objekt, z ktorého na strane zásobovacej rampy vystupuje
ľahká konštrukcia zastrešenia zásobovacieho vstupu. Hlavná
vstupná fasáda je orientovaná k parkovisku a peším nástupom návštevníkov. Výtvarné riešenie využíva moderný dizajn
ľahkého montovaného obvodového plášťa a zasklených stien
s kombináciou drevom ako prírodným prvkom. Stavba
pozostáva zo samotnej predajnej plochy a zázemia, ktoré
tvoria skladové, technologické a administratívne priestory.
Predmetom stavby bola realizácia samotného objektu, ktorý
je založený na pilótach a hlavnú nosnú konštrukciu tvorí
železobetónový skelet a obvodový a strešný plášť
s termoizoláciou. Dodávka pozostávala aj z realizácie
všetkých vnútorných inštalácií, zabezpečovacieho systému,
podláh a priečok s definitívnou úpravou povrchu. Zároveň
bolo realizované vonkajšie parkovisko a napojenie
na križovatku s hlavnou cestou.
Supplier:
Period of execution:
Contact person:
TESCO STORES SR, a.s.,
Kamenné námestie 1/A, Bratislava
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
05/2011 – 09/2011
Ing. Jozef Fejda,
+421 903 452 345
Supermarket building itself, located in a housing estate
Ľadoveň in Martin, has architectural expression in accordance
with the standard of TESCO. It is a single-storey building,
from which a light roofing construction of delivery entrance
projects on the side of a delivery ramp. The main entrance
facade is oriented to a parking lot and pedestrian entrance
for visitors. Artistic solution uses a modern design of a
lightweight prefabricated external cladding and glazed walls
with combination of wood as a natural element. The
building consists of sales area and background areas that
make up storage, processing and administrative areas.
The subject of supply was construction of the object itself,
which is set on piles and the main supporting structure
consists of a reinforced concrete frame, cladding and roof
coat with thermal insulation. The supply also consisted of
the construction of all internal installations, security system,
floors and walls with a final finish. The supply also included
the outdoor parking lot and connections to the intersection
with the main road.
ROZŠÍRENIE - PRÍSTAVBA OBJEKTU
NA TAJOVSKÉHO Č. 11, 13 V KOŠICIACH
EXTENSION OF THE BUILDING ON
TAJOVSKÉHO STREET NO. 11, 13 IN KOŠICE
Investor:
Investor:
Dodávateľ:
Doba realizácie:
Kontaktná osoba:
Ekonomická univerzita,
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Združenie „Chemkostav, a.s.
- BETPRES, s.r.o., Vranov n. T.“
06/2009 – 02/2011
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD,
+421 2 6729 5111
Jedná sa projekt výstavby a zabezpečenia vnútorného
vybavenia vzdelávacích priestorov pre Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave, so sídlom
v Košiciach. Stavba je financovaná z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja. Konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet na železobetónových pásoch. V podzemnom
podlaží sa nachádza parkovisko s kapacitou 56 parkovacích
miest. Pred výkopom stavebnej jamy bolo potrebné previesť
archeologický prieskum a realizovať statické zabezpečenie
stavebnej jamy, nakoľko v tesnej blízkosti stoja okolité
budovy, ktoré sú tiež podpivničené.
Prvé nadzemné podlažie tvoria učebne s malou aulou,
sociálne zariadenia a hala. Nakoľko okolitá zástavba
nedovoľovala dostatočné presvetlenie, toto je zabezpečené
tromi átriami. Na druhom nadzemnom podlaží sa okrem
učební nachádza veľká aula s výmerou 321m2. Prístup
na jednotlivé podlažia je riešený schodiskom a osobno
– nákladným výťahom. Predmetom diela je okrem stavebných prác aj komplexná dodávka rozvodov a inštalácií
všetkých médií a sietí, nábytku a počítačového vybavenia.
Supplier:
Period of implementation:
Contact person:
Economic University,
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Group “Chemkostav, a.s.
- BETPRES, s.r.o., Vranov n. T.”
06/2009 – 02/2011
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD,
+421 2 6729 5111
The aim of this project is to construct educational facilities
for the Faculty of Business Economics in Bratislava with the
seat in Košice and to provide internal equipment. The
construction is financed from the European Regional
Development fund. The frame is made of reinforced concrete
skeleton placed on reinforced concrete base. Parking lot for
56 cars is located on the underground floor. Prior to pit
excavation, it was necessary to carry out an archaeological
investigation and statically secure the pit because there are
other buildings with basements in the close vicinity of the
construction.
First aboveground floor shall be constituted by classrooms
with a small auditorium, bathrooms and a hall. As the
surrounding buildings do not allow for an adequate
lightning, this shall be provided for by means of three
atriums. Second aboveground floor shall be constituted by
a big auditorium of 321 m2. Each floor is accessed by stairs
and passenger-freight elevator. Apart from construction
works, the objective also is to distribute and install all media
and networks, furnishings and computer equipment.
Completion of the construction is expected.
11
REKONŠTRUKCIA SOŠ DREVÁRSKEJ
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
RECONSTRUCTION OF THE SECONDARY
VOCATIONAL SCHOOL OF WOODPROCESSING IN SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Investor:
Investor:
Dodávateľ:
Doba realizácie:
Kontaktná osoba:
12
Košický samosprávny kraj,
Nám. Maratónu mieru 1, Košice
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
06/2010 – 10/2011
Ing. Štefan Kandráč,
+421 57 726 82 67
Výstavba diela bola rozdelená do dvoch samostatných
celkov. V prvej fáze prebiehala rekonštrukcia budovy
samotnej školy, ktorá pozostávala z výmeny okien, vybudovania novej termo a hydroizolácie strechy, zateplenia celého
objektu kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnou
vlnou a rekonštrukciou vnútorného vybavenia. Tá pozostávala z výmeny rozvodov vody a kanalizácie, s kompletnou
obnovou sociálnych zariadení. Boli vykonané opravy omietok
a nové interiérové maľby celého objektu.
Druhý celok predstavoval komplexnú rekonštrukciu telocvične, spojovacej chodby s budovou školy a rekonštrukciu
školskej plavárne. V telocvični bola rekonštruovaná strecha
a bol realizovaný nový obvodový plášť z PUR panelov.
Zároveň boli vybudované všetky súčasti vnútorného vybavenia a špeciálna športová podlaha. Súčasťou budovy sú aj
zmodernizované šatne a sociálne priestory. Vykonaná bola aj
rekonštrukcia bazéna s inštaláciou nového solárneho ohrevu.
Dielo tak predstavuje moderný športový komplex určený pre
pestovanie viacerých druhov športov a spĺňajúcu požiadavky
na organizovanie športových podujatí.
Košice Self-governing Region,
Nám. Maratónu mieru 1, Košice
Supplier:
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
Period of execution: 06/2010 – 10/2011
Contact person:
Ing. Štefan Kandráč,
+421 57 726 82 67
The construction work was divided into two separate phases.
In the first phase renovation of the building itself took place,
which consisted of replacing windows, building new hydro
and thermal roof insulation, insulation of the entire building
using a contact insulation system from mineral wool and
reconstruction of the interior. It consisted of the exchange
of water pipes and sewers, including complete renovation of
sanitary facilities. Plasters were renovated and the interior
of the whole object was newly painted.
The second phase consisted of a complex reconstruction of
the gym, connecting corridors with the school building and
reconstruction of school swimming pool. The gym roof was
restored and new cladding from PUR panels was
constructed. At the same all internal fittings were built and
a special sports floor was laid. Modernization of dressing
rooms and social areas was also part of the reconstruction.
The reconstruction of a swimming pool was performed and
new solar heating system installed. The building is now
a modern sports complex for several sports fulfilling the
requirements for organising sport events.
OC OPTIMA KOŠICE
– PRÍSTAVBA MALÁ VEŽA
SHOPPING CENTRE OPTIMA KOŠICE
– SMALL TOWER EXTENSION
Investor:
Investor:
Dodávateľ:
Doba realizácie:
Kontaktná osoba:
Palm Corp s.r.o.,
Saratovská 13, Bratislava
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
05/2011 – 11/2011
Peter Šimkanin, +421 55 6446 345
Obchodné centrum Optima Košice predstavuje jedno
z najfrekventovanejších miest v meste. Preto realizácia
prístavby bola podriadená náročným bezpečnostným
požiadavkám určených na ochranu zákazníkov centra. Stavba
je založená na vŕtaných pilótach a mohutnom štrkovom
násype, ktorý musel byť realizovaný, kvôli nesúrodému
podložiu. Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet.
Následne bola realizovaná strecha s mohutným svetlíkom
nad obchodnou pasážou a skladaný obvodový plášť
s izoláciou z minerálnej vlny. Predmetom dodávky boli aj
kompletné vnútorné inštalácie – vykurovanie, vzduchotechnika, elektro a vodoinštalácia, požiarna signalizácia a slaboprúdové rozvody. Interiér stavby pozostával z obchodných
prevádzok jednotlivých nájomcov a spoločnej obchodnej
pasáže. Vonkajšie priečelia je vybudované ako moderná
hliníková konštrukcia s veľkým podielom sklenených častí.
Zároveň bolo inštalované aj nové svetelné logo centra.
Prístavba je vybudovaná v modernom architektonickom štýle
s dôrazom na čisté a jednoduché línie a prirodzené presvetlenie použitím výrazných prvkov na fasáde a streche.
Supplier:
Period of execution:
Contact person:
Palm Corp s.r.o.,
Saratovská 13, Bratislava
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
05/2011 – 11/2011
Peter Šimkanin, +421 55 6446 345
Shopping centre Optima Košice is one of the busiest
places in the city. Therefore, construction of the extension
was subject to intensive security requirements to protect
customers of the shopping centre. The construction is
based on drilled piles and a massive gravel embankment,
which had to be used due to heterogeneous subsoils.
Nosnú konštrukciu stavby tvorí oceľový skelet. Then,
a roof with a large skylight above the mall and pleated
cladding with mineral wool insulation was constructed.
The supply also included complete indoor fittings
- heating, ventilation, electrical and plumbing, fire alarm
and low-voltage wiring. The interior consisted of commercial premises of individual tenants and a joint shopping
arcade. The external facade is built as a modern
aluminium construction with a large proportion of glass
parts. At the same time, a new lighted logo of the
shopping centre was installed.
The extension is built in a modern architectural style with
an emphasis on clean, simple lines and natural illumination using major elements on the facade and roof.
13
14
SKLADOVÉ HALY KOMFOS PREŠOV
KOMFOS STORAGE PREMISES IN PREŠOV
Investor:
IMPOL, spol. s r.o.,
Ľubochnianska 2, Ľubotice
Dodávateľ:
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
Doba realizácie: 03/2011 – 09/2011
Kontaktná osoba: p. Miroslav Micheľ, +421 905 711 443
Investor:
Predmetom stavby bola výstavba nového halového objekt
nachádzajúceho sa v priemyselnej časti mesta Prešov
na Ľubochnianskej ulici, ako súčasť existujúceho skladového
komplexu. Je prístupná po vnútroareálovej komunikácii,
ktorá je napojená na cestný komunikačný systém mesta.
Pred zahájením výstavby bolo nevyhnutné vybúranie
spevnených plôch a zostatkov pôvodnej stavby. Samotná
stavba bola realizovaná na železobetónových základových
pätkách. Nosným systémom haly je oceľová konštrukcia
pričom obvodový plášť ako aj strecha sú realizované s použitím sendvičových panelov. Interiér stavby je rozčlenený
na viacero skladovacích častí s obslužnými priestormi
a na administratívne zázemie. Vnútorné deliace priečky boli
klasickej murovanej konštrukcie. Podlahy sú priemyselného
charakteru z betónu a sčasti z keramických dlaždíc. Predmetom diela bola realizácia kompletných rozvodov a inštalácii
vodovodu, kanalizácie, vykurovania, vzduchotechniky
a elektrickej energie. Súčasťou diela bola aj dodávka špeciálnych zásobovacích rámp a vonkajších úprav, ktoré pozostávali z príjazdovej cesty, parkovísk, oplotenia a oporného
múru. Napojenie objektu na energie a jednotlivé prípojky je
riešené cez existujúce inžinierske siete, ktoré sú súčasťou
areálu v tejto priemyselnej zóne.
The subject of supply was the construction of a new indoor
facility located in the industrial part of Prešov at Ľubochnianska Street, as part of an existing warehouse complex. It is
accessible via a road at the premises, which is connected to
the city road system.
Before the construction could commence, demolition of
reinforced surfaces and remains of the original building was
necessary. The building itself stands on reinforced concrete
footings. The core system of the building is a steel structure,
while the curtain wall and roof are made using sandwich
panels. The interior of the building is divided into several
storage parts with operating spaces and office facilities.
Interior partitions are a traditional brick construction.
The floors are of industrial nature and are made of concrete
and partly of ceramic tiles. The subject of supply was the
construction of complete wiring and installation of water
supply, drainage, heating, air conditioning and electricity.
The supply also included construction of specialty supply
ramps and external adjustments, consisting of driveways,
parking lots, fences and a retaining wall. Connection of the
object to electricity and individual connections was carried
out using the existing distribution networks that are part of
the complex in the industrial zone.
IMPOL, spol. s r.o.,
Ľubochnianska 2, Ľubotice
Supplier:
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
Period of execution: 03/2011 – 09/2011
Contact person:
Mr. Miroslav Micheľ, +421 905 711 443
SUPERMARKET TESCO SMIŽANY
SUPERMARKET TESCO IN SMIŽANY
Investor:
TESCO STORES SR, a.s.,
Kamené námestie 1/A, Bratislava
Dodávateľ:
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
Doba realizácie: 07/2011 – 10/2011
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fejda, +421 903 452 345
Investor:
Stavba supermarketu TESCO je situovaná v širšom centre
obce Smižany a je prístupná priamo z hlavnej cesty. Samotný
hlavný objekt sa vyníma zo štandardu TESCO už tým že jeho
konštrukcia je murovaná. Zakladanie stavby bolo realizované
na betónových základových pásoch a nosnú konštrukciu
tvoria železobetónové stĺpy, s tehlovým výplňovým
murivom. Strecha je sedlová a jej nosnú konštrukciu tvoria
väzníky z lepeného dreva. Na fasádu bola použitá omietka.
Interiér stavby je rozčlenený na predajnú plochu a zázemie,
kde sa nachádzajú skladovacie a administratívne priestory
a časť pre zamestnancov. Vnútorné priečky sú murované,
sčasti sadrokartónové. Povrchovú úpravu stien tvorí omietka,
v sociálnych a časti v časti skladovacích priestoroch keramický obklad. Na podlahu na predajnej ploche bola použitá
odolná keramická dlažba, v skladovacích priestoroch je
podlaha betónová. Súčasťou dodávky boli aj všetky vnútorné
inštalácie a prípojky na vonkajšie siete.
Predmetom diela bolo aj vybudovanie vonkajších objektov –
parkoviska a chodníkov, príjazdovej cesty, nakladacej rampy
a vybudovanie križovatky pre napojenie na hlavnú cestu.
TESCO supermarket building is located near the centre of the
town of Smižany and is accessible directly from the main
road. The actual main building differs from the TESCO
standard in that its structure is bricked. Foundations of the
building are composed of concrete foundation strips and
supporting structure consists of reinforced concrete columns
with infill brick masonry. The roof is gabled and its supporting structure is made of glued wood trusses. The façade
is plastered. The interior of the building is divided into sales
area and a rear part, where storage and office spaces and
facilities for the staff are located. Interior walls are made of
bricks and partly of drywall. Walls are plastered, and walls
in the social facilities and in parts of the storage area are
covered with ceramic tiles. Sales area floor is covered with
resistant ceramic tiles; storage area floor is made from
concrete. Indoor plumbing and connections to external
networks were also part of the supply.
Outdoor facilities - parking lot and sidewalks, driveway,
loading ramp and junction for connection to the main road
were also built as a part of the supply.
TESCO STORES SR, a.s.,
Kamenné námestie 1/A, Bratislava
Supplier:
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
Period of execution: 07/2011 – 10/2011
Contact person:
Ing. Jozef Fejda, +421 903 452 345
15
16
AUGUSTINIÁNSKE CENTRUM
V KOŠICKEJ NOVEJ VSI
AUGUSTINIAN CENTRE
IN KOŠICKÁ NOVÁ VES
Investor:
Rehoľa sv. Augustína na Slovensku,
Herlianska 52, Košická Nová Ves
Dodávateľ:
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
Doba realizácie: 04/2010 – 10/2011
Kontaktná osoba: Jozef Jurdák, +421 55 633 36 54
Investor:
Účelom Augustiniánskeho centra bolo vytvoriť dôstojné
priestory pre život členov rehole, s potenciálom pre ich
využitie aj mimo komunitu. Samotná realizácia bola
rozčlenená na dve etapy. V prvej etape bol vybudovaný
kláštor spolu s napojením na inžinierske siete a parkoviskom, v druhej etape bude realizovaný kostol a internát
pre mládež.
Samotná budova kláštora architektonicky rozčlenená na dve
časti ktoré majú rozdielnu výšku. Nachádza sa v lokalite
s náročnými geologickými pomermi, preto už pri zakladaní
bol kladený vysoký dôraz na eliminovanie vplyvov spodnej
vody. Je postavená na betónových základových pásoch a je
klasickej murovanej konštrukcie s tepelne izolovanou
pultovou strechou. Vonkajšia fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Predmetom diela bola aj
dodávka vnútorných inštalácií a plynovej kotolne, ktorá bude
v budúcnosti vykurovať aj ostatné objekty. Súčasťou stavby
bola aj realizácia vonkajších spevnených plôch, príjazdovej
cesty a terénne a sadové úpravy.
The purpose Augustinian centre was to create dignified living
spaces for members of the Order, with the potential for their
use outside the community. Construction works were divided
into two stages. In the first stage a monastery was built
along with connections to civil engineering infrastructure
and a parking lot, in the second phase a church and a youth
boardinghouse will be built.
The monastery building itself is architecturally divided into
two parts of different height. It is located in the area with
challenging geological conditions, therefore great emphasis
was put on the elimination of the effects of groundwater as
early as during foundation works. It is built on a concrete
foundation strips with a traditional brick construction with
thermal insulated pent roof. The outer facade is insulated by
a contact insulation system. The subject of supply was
construction of interior installations and a gas boiler room,
which will be used in the future for heating other buildings.
Construction works also included reinforcement of exterior
grounds, construction of a driveway and landscaping works.
The Order of St. Augustine in Slovakia,
Herlianska 52, Košická Nová Ves
Supplier:
BETPRES, s.r.o., Vranov nad Topľou
Period of execution: 04/2010 – 10/2011
Contact person:
Jozef Jurdák, +421 55 633 36 54
SÚVAHA / BALANCE SHEET
AKTÍVA / ASSETS
€ 2010
€ 2011
-
-
10 156
4 352
dlhodobý hmotný majetok
long-term tangible assets
910 780
796 085
dlhodobý finančný majetok
long-term financial assets
-
-
5 509 161
2 417 473
zásoby
inventories
11 093
3 621
dlhodobé pohľadávky
long-term receivables
69 546
96 100
krátkodobé pohľadávky
short-term receivables
3 517 966
1 030 629
finančné účty
financial assets
1 910 556
1 287 123
10 936
3 193
6 441 033
3 221 103
1 458 045
1 304 818
základné imanie
basic capital
33 195
33 195
kapitálové fondy
capital funds
42 674
42 674
fondy zo zisku
retained earnings from net profits
51 656
51 656
výsledok hospodárenia minulých rokov
profit/loss of previous years
573 699
573 699
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
profit/loss of current accounting period
756 821
756 821
4 982 985
1 915 479
66 102
124 076
dlhodobé záväzky
long-term liabilities
249 931
360 692
krátkodobé záväzky
short-term liabilities
4 335 179
1 160 678
270 032
208 292
3
806
6 441 033
3 221 103
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
Subscription accounts recievable
Stále aktíva / Fixed assets
dlhodobý nehmotný majetok
long-term intangible assets
Obežné aktíva / Current assets
Časové rozlíšenie Accruals / Deferrals
Aktíva spolu / Total assets
PASÍVA / EQUITY AND LIABILITIES
Vlastné imanie / Equity
Záväzky / Accounts Payable
rezervy
reserves
bankové úvery a výpomoci
bank loans and financial assistance
Časové rozlíšenie Accruals / Deferrals
Pasíva spolu / Total equity and liabilities
17
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT
€ 2010
18
€ 2011
Tržby z predaja tovaru
Revenue from sale of merchandise
-
-
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Costs of goods sold
-
-
Obchodná marža
Sales margin
-
-
Výroba
Production
11 986 130
10 589 157
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Revenues from sale of own products and services
11 986 130
10 589 157
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Change in internal inventory
-
-
Aktivácia
Capitalization
-
-
Výrobná spotreba
Production consumption
9 659 819
8 421 394
Spotreba materiálu a energie
Material and energy consumption
1 037 944
1 100 777
Služby
Services
8 621 875
7 320 617
Pridaná hodnota
Added value
2 326 311
2 167 763
Osobné náklady
Personnel expenses
1 179 225
1 273 775
881 695
962 028
-
-
268 780
281 599
Sociálne náklady
Social expenses
28 750
30 148
Dane a poplatky
Taxes and fees
17 263
11 854
195 022
166 954
8 671
4 313
620
699
3 411
22 144
Mzdové náklady
Labour expenses
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Praemiums for board members
Náklady na sociálne poistenie
Social insurance expenses
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Depreciation of long-term tangible and intangible assets
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Revenues from sale of long-term assets and materials
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
Net book value of long-term assets and materials sold
Opravné položky k pohľadávkam
Provisions for recievables
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT
€ 2010
€ 2011
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
Other economic actual revenues
118 466
158 896
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Other economic actual expenses
45 075
59 734
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
Transfer of economic actual revenues
-
-
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
Transfer of economic actual expenses
-
-
1 012 832
795 812
Výnosové úroky
Revenues interests
1 718
2 052
Nákladové úroky
Expenses interests
15 677
31 802
-
61
1 105
82
-
-
46 907
13 644
Prevod finančných výnosov
Transfer of financial activities revenues
-
-
Prevod finančných nákladov
Transfer of financial activities expenses
-
-
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Profit/loss from financial activitities
-61 971
- 43 415
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
Profit/loss from current activities before tax
950 861
752 397
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Income tax on current activities
- splatná/payable
- odložená/deferred
194 040
148 803
190 095
3 945
158 769
-9 966
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
Profit/loss from current activities after tax
756 821
603 594
Mimoriadne výnosy
Extraordinary revenues
-
-
Mimoriadne náklady
Extraordinary expenses
-
-
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
Income tax on extraordinary activities
-
-
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Profit/loss from economic actual
Kurzové zisky
Exchange rate profit
Kurzové straty
Exchange rate loss
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Other financial activities revenues
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Other financial activities expenses
19
VÝKAZ ZISKOV A STRÁT / PROFIT AND LOSS STATEMENT
€ 2010
€ 2011
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Profit/loss from extraordinary activities
-
-
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
Tranfer of shares to the partners
-
-
950 861
752 397
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Net profit/loss for the accounting period
VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
SELECTED ECONOMIC INDICATORS
20
2008
2009
2010
2011
2010/2011
Celkové výnosy
Total Output
EUR
11 388 204
10 118 839
12 114 985
10 754 479
-11,23%
Tržby zo stavebnej činnosti
Revenues from own production
EUR
11 312 488
9 409 649
11 986 130
10 589 157
-11,65%
Pridaná hodnota
Added value
EUR
2 320 355
2 370 424
2 326 311
2 167 763
- 6,82%
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Profit before Tax
EUR
1 079 333
854 301
950 861
752 397
-20,87%
Výsledok hospodárenia po zdanení
Profit after Tax
EUR
868 751
666 522
756 821
603 594
-20,25%
69
71
70
58
-17,14 %
Priemerný evidenčný počet pracovníkov
Number of Employees
15 000 000 €
12 000 000 €
9 000 000 €
6 000 000 €
3 000 000 €
2008
2009
2010
2011
EKONOMICKÁ ANALÝZA
ECONOMIC ANALYSIS
Po reštrukturalizácii hospodárstva, zavedení ozdravujúcich
reforiem a vstupe Slovenskej republiky do NATO a Európskej
únie zaznamenával národný stavebný sektor vysoko pozitívne tendencie vývoja. Toto rýchle napredovanie však bolo
v druhej polovici roka 2008 zastavené nástupom hospodárskej a finančnej krízy. Bolo pozastavených alebo úplne zrušených mnoho projektov a významne sa znížil dopyt na trhu.
Z tohto pohľadu bolo nevyhnutné zvýšiť podiel štátnych
zákaziek a snažiť sa nahradiť absenciu privátnych investícií.
Negatívne trendy na trhu sa bytostne dotkli aj našej
spoločnosti, keď sme v roku 2009 po niekoľkých úspešných
rokoch rastu zaznamenali pokles objemu produkcie. V nasledujúcom roku sme však opätovne zaznamenali nárast tržieb
a naším cieľom do budúcnosti je udržať túto úroveň.
Úvod roka 2011 bol z pohľadu objemu prác a počtu stavieb
priaznivý, keďže viacero projektov bolo ukončených v jarných mesiacoch. Zároveň sa nám podarilo získať nové projekty, čo zabezpečilo kontinuitu výroby. Na záver roka 2011
sa prejavil vplyv sezónnosti v stavebníctve a realizácia
dôležitých pripravovaný zákaziek bola pozastavená. Objem
tržieb za rok 2011 predstavoval 10 589 tis. €, čo znamená
v relatívnom vyjadrení pokles výroby o 11,65% v porovnaní
s rokom 2010. Objem zisku po zdanení za rok 2011 predstavoval 603 tis. € a v relatívnom vyjadrení ide o pokles o 20,23%.
After the restructuring of national economy, implementation
of recovery reforms and Slovak accession to NATO and to the
European Union, the construction sector recorded highly positive
development trend. However, the rise of economic and financial
crisis during the second half of 2008 stopped this rapid advancement in construction industry. Many projects were either
suspended or completely cancelled and market demand was
significantly reduced. It was thus necessary to raise the share
of government contracts and try to find compensation for private
investments. Our company was also affected by negative market
tendencies and after several successful years, we have recorded
a drop in the volume of production. The following years, however, we repeatedly recorded revenues increase and it is our aim
for the future to keep this track.
The introduction of 2011 was favourable in terms of volume of
works and number of constructions, since more projects were
completed in Spring months. At the same time we managed to
participate in new projects which ensured our production continuity. At the end of 2011 we came across the impact of
seasonality in construction industry and the implementation
of significant upcoming projects was suspended. The volume of
total output in 2011 amounted to €10,589 thousand which is, in
relative terms, a production downturn of 11.65% when compared to 2010. The volume of net profit for 2011 amounted to
€603 thousand which is, in relative terms, a decline of 20.23%.
V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 58 zamestnancov,
pričom ich priemerný evidenčný počet rástol v minulosti
medziročne len veľmi mierne najmä v dôsledku nedostatku
pracovnej sily. V súčasnosti je však situácia opačná a nedostatok dopytu spôsobuje prebytok pracovnej sily, najmä
s nižšou kvalifikáciou. Túto skutočnosť sa spoločnosť BETPRES
snaží využiť v prospech skvalitnenia profesijnej, odbornej
a výkonnostnej štruktúry zamestnancov. Snaha o efektivitu
výroby vedie k udržaniu pridanej hodnoty a rastu produktivity práce, ktorá dosiahla v spoločnosti BETPRES v roku 2011
na zamestnanca 76 tis. €. Zamestnanci spoločnosti sú jej
najvyššou hodnotou za čo si zaslúžia primerané ocenenie.
Priemerný mesačný zárobok dosiahol v roku 2011 v spoločnosti BETPRES 1 319 €, čo je vysoko nad slovenský priemer
v odvetví stavebníctva, nakoľko spoločnosť podporuje
každoročný rast miezd a ocenenia zamestnancov.
Ukazovateľ bežnej likvidity, ktorá medziročne vzrástla
na úroveň 2,0 jasne poukazuje na stabilizovanú finančnú
situáciu a adekvátny pomer krátkodobých aktív a záväzkov.
Zo záväzkov voči bankám v roku 2011 evidovala spoločnosť
BETPRES najmä dlhodobý úver poskytnutý v roku 2008
21
Excellent efficiency of work, which is performed responsibly
and with high deployment of the BETPRES employees, is reflected in the return indicators which accurately characterize the
results of business efforts and the ability to make a profit.
In 2011, the return on revenues was 7.10%. In comparison
to 2010, the decline of return on revenues by 0.83% reflects
complicated situation on the market as well as the efforts for
maximum capacity utilization. Return on total assets was
23.35% and return on equity ratio was 57.66%. The economic
situation is considered stable and the company is not provided
excessive amount of loans.
The company currently employs 58 employees, but the average
personnel number grew very slightly in the past year, mainly
due to labour shortage. At present, the situation is opposite and
the lack of demand causes a surplus of labour, especially with
lower qualifications. Out of such development, the management
of the company endeavours to make a difference for improvement of professional, technical and performance structure of the
employees. The effort to raise the efficiency of production helps
in keeping the added value and productivity of labour, in which
BETPRES in 2011 reached the value €76 thousand per employee.
The employees of the company represent its supreme value,
therefore they deserve an adequate recognition. In 2011, the
average monthly salary in the company reached 1,319 EUR
which is significantly above Slovak average in construction
industry, as the company supports annual employees wages
and evaluation growth.
The indicator of working capital ratio slightly increased to the
level of 2.00 which clearly suggests stability of financial situation
and appropriate relation of receivables and payables. In 2011,
the company accounted mainly for a long-term bank loan
▼
O vysokej efektívnosti práce, ktorú zodpovedne a s vysokým
nasadením vykonávajú zamestnanci spoločnosti BETPRES,
s.r.o, svedčia v prvom rade ukazovatele rentability, ktoré
najpresnejšie charakterizujú výsledok podnikového úsilia
a schopnosť dosahovať zisk. Rentabilita tržieb bola za rok
2011 na úrovni 7,10%. Pokles rentability o 0,83% oproti
roku 2010 odzrkadľuje náročnú situáciu na trhu a snahu
o maximálne vyťaženie kapacít. Rentabilita celkových aktív
predstavovala 23,35% a rentabilita vlastného imania predstavovala 57,66%. Ekonomickú situáciu považujeme za stabilnú a spoločnosť nemá poskytnuté nadmerné množstvo úverov.
EKONOMICKÁ ANALÝZA
na kúpu administratívnej budovy,
pričom krátkodobé úvery a iné finančné výpomoci boli čerpané len
v minimálnej miere.
granted in 2008 for the purchase of
administrative building. Short-term
loans and other forms of financial contribution have been drawn at a minimum.
Spomínané výsledky sú pre všetkých
zamestnancov spoločnosti silnou inšpiráciou k ich udržaniu aj v nasledujúcom roku a výzvou k dosahovaniu
lepších výsledkov v tomto náročnom
období.
The abovementioned positive economic results strongly inspire all employees of the company to further growth
and even better results in this challenging period.
PREDPOKLADANÝ VÝVOJ V
BUDÚCNOSTI
22
ECONOMIC ANALYSIS
Priebeh globálnej hospodárskej a finančnej krízy negatívne
poznamenal odvetvie stavebníctva aj na Slovensku. Očakávaný
rozmach stavebného priemyslu a presun developerských aktivít
zo západného Slovenska do iných regiónov vrátane východu
nenastal, a množstvo rozpracovaných a plánovaných projektov
bolo pozastavených alebo zrušených. Napriek údajom o postupnom náraste produkcie v iných odvetviach hospodárstva, v stavebníctve naďalej pretrváva medziročný pokles produkcie a aj
v roku 2012 očakávame trvanie depresie v tomto odvetví.
Vychádzajúc z odborných analýz a skúseností z roka 2011, v budúcnosti by mala významnejšiu časť stavebnej produkcie
predstavovať dopravná a technická infraštruktúra. Verejný sektor a samosprávy sa nachádzajú v nepriaznivej finančnej situácii,
preto predpokladáme realizáciu projektov len s orientáciou na
financovanie s využitím fondov Európskej únie. V nasledujúcich
rokoch očakávame len mierny nárast súkromných investícií.
Napriek hospodárskej a finančnej kríze, rok 2011 povzbudzuje zamestnancov spoločnosti BETPRES, s.r.o. k vyšším
výkonom aj v roku 2012. Vzhľadom k útlmu na stavebnom
trhu a výsledkom dosiahnutým v roku 2011 bol stanovený
ročný plán reálne s pohľadom na už zazmluvnenú produkciu
na 12 000 tis. € s predpokladaným ziskom pred zdanením
720 tis. €. Miera rentability tržieb by sa mala pohybovať na
hranici 6%. Z hľadiska štruktúry stavebnej výroby je silnou
víziou manažmentu spoločnosti správne diverzifikovanie
výroby do súkromných a verejných zákaziek a snaha
o maximálnu efektivitu výroby a znižovanie nákladov.
Poslanie spoločnosti:
• byť reprezentatívnou firmou v oblasti stavebníctva podľa
kvality poskytovaných služieb;
• byť kvalitným a konkurencieschopným dodávateľom
komplexných stavebných prác na vnútornom trhu;
• zákazníkov a obchodných partnerov získavať profesionálnym a korektným spôsobom podloženým na kvalite
vykonávaných prác;
• prosperitou firmy zabezpečovať rast, stabilitu a istoty
zamestnancov.
ANTICIPATED FUTURE
DEVELOPMENT
The entry of global economic crisis during the second half
of 2008 has also negatively affected construction industry
in Slovakia. Anticipated expansion and the movement of
developers’ activities from the west to other regions, Eastern
Slovakia included, did not take place. A number of pending
projects and project in-process were either suspended or
completely cancelled. Despite the indication of the gradual
growth of production in other sectors of the economy, construction industry is still on year-to-year decline in production and in
2012 we expect the duration of the depression in the industry.
Deducing from the analyses and experiences from the period
of 2011, transport and technical infrastructure financed through
public sector ought to overweight the non-residential construction as well as any other private investments in the future.
The public sector as well as local municipal governments find
themselves in adverse financial situation, therefore we expect
only the implementation of projects with focus on finance
using the EU Funds. In the coming years we anticipate
a modest increase in private investments sphere.
Despite the economic and financial crisis, the year of 2011
encourages the employees of the company BETPRES to improved performance in 2012. Due to the downturn in the construction market and the results achieved in 2011, the annual plan
was fixed with realistic view of the already contracted volume
to produce 12,000 thousand of EUR with expected profit before
tax of 720 thousand of EUR. The rate of return on sales would
be moved to the threshold of 6%. In terms of the structure
of building production, it is a strong vision of the company’s
management to properly diversify production to private
and public contracts and the quest for maximum production
efficiency with optimal cost reduction at the same time.
Company Mission
• To be a representative company of building industry according
to the quality of services provided;
• To be high quality and competitive contractor of complex
building operations on the internal market;
• To gather the customers and trading partners in a professional
and respectable way based on high quality performance;
• To guarantee the development, stability and confidence of
our employees on the ground of company’s prosperity;
PODPORA REGIÓNU
REGION SUPPORT
Manažment spoločnosti BETPRES, s.r.o. pociťuje hlbokú
zodpovednosť voči rozvoju vlastnej krajiny, najmä však voči
rozvoju regiónu, v ktorom pôsobí. Svojimi výkonmi sa zamestnanci spoločnosti snažia v maximálnej miere zveľaďovať
zverené hodnoty a prispievať tak výstavbou diel pre investorov
k zvyšovaniu atraktívnosti a kvality životného prostredia.
Na druhej strane im však nie sú ľahostajné ani ostatné aspekty
spoločenského života a rozvoja. Preto vedenie spoločnosti
každoročne podporuje rôzne skupiny obyvateľstva a organizácie odkázané na dobročinnosť iných.
The management of the company BETPRES senses deep
responsibility towards the development of own country,
especially towards the development of the region where this
company operates. All the employees of the company strive to
develop entrusted values by their performance in the
maximum volume possible and thus contribute to the increase
of attractiveness and of environment quality by the build-up of
the constructions for investors. On the other hand they are not
indifferent about other aspects of the social life and development. Therefore the management of the company annually
supports various groups of population and organizations that
are philanthropy reliant.
V roku 2011 spoločnosť BETPRES, s.r.o. finančne podporila
v najvýraznejšej miere ženský hádzanársky klub IUVENTA
Michalovce, ktorý aj vďaka významnej podpore sponzorov
dosahuje vynikajúce výsledky na domácej aj európskej športovej scéne. V oblasti športu smerovala podpora aj Mestskému
futbalovému klubu vo Vranove nad Topľou ako aj Bedmintonovému klubu Lokomotíva Košice. Spoločnosť BETPRES podporila
v rámci zdravotníctva a sociálnych služieb Klub Sclerosis
Multiplex, Občianske združenie Narcis a Vranovskú nemocnicu
n.o.. V oblasti kultúry putovala finančná podpora Združeniu
speváckych zborov Ozvena, ktoré už desaťročia úspešne
reprezentuje Slovensko na významných medzinárodných
podujatiach po celom svete, ako aj na organizáciu Zemplínskeho majálesu. Zároveň spoločnosť už niekoľko rokov prostredníctvom agentúry TA-DE-S z Vranova nad Topľou podporuje rozvoj
a prezentáciu mladých talentov z tohto regiónu. V neposlednom rade spoločnosť BETPRES finančne podporuje aktivity
katolíckej cirkvi v regióne aj mimo neho.
V dôsledku akútneho nedostatku odborne kvalifikovanej
pracovnej sily na trhu práce sa spoločnosť BETPRES rozhodla
spolupracovať aj so vzdelávacími inštitúciami a prispieť
k zvýšeniu atraktívnosti štúdia v oblasti stavebníctva ako aj
k zvýšeniu jeho kvality. V tomto zmysle spoločnosť konkrétne
finančne podporuje a spolupracuje so Stavebnou fakultou
Technickej univerzity v Košiciach.
In 2010 the company BETPRES financially supported Women
Handball Club IUVENTA Michalovce in the most significant way
in comparison to other recipients. This club has been achieving
excellent results on domestic as well as European sport scene
for years also thanks to the support of their sponsors. In the
sport field the company also supported Football Club in Vranov
nad Topľou and Badminton Club Lokomotíva Košice. In the
healthcare and social scope the company BETPRES financially
assisted to Sclerosis Multiplex Club, Civic Association Narcis and
Home of Social Services in Vranov nad Topľou. As far as the
cultural development is concerned, Choirs Association Ozvena
that has been representing Slovakia within eminent international events all over the world was also donated financial
support. Moreover the settlement of Zemplín rag-day was
supported. For several years the company has been supporting
the development and presentation of young talented people
from the region through the agency TA-DE-S from Vranov nad
Topľou. Last but not least the company BETPRES financially
supports the activities of Catholic Church within domestic
region as well as beyond it.
In consequence of the acute shortage of skilled workforce on
the labour market the company BETPRES decided to cooperate
with educational institutions and to contribute to the increase
of construction studies quality and attractiveness. In this sense
the company specifically financially supports and cooperates
with the Faculty of Civil Engineering of the Technical University
in Košice.
23
Obchodný názov / Business Name:
Adresa / Registered Seat:
BETPRES, s. r. o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 VRANOV nad Topľou
Štatutárny orgán / Management Body:
Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti / Managing and Executive Director
Ing. Jozef Baláž – konateľ spoločnosti / Managing Director
Ing. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti / Managing Director
Bankové spojenie / Bank Office:
Číslo účtu / Bank Account Number:
IČO / Identification Number:
IČ DPH / Tax Identification Number:
VÚB, a.s., pobočka Vranov nad Topľou
VÚB, a.s., Branch Office in Vranov nad Topľou
219041632/0200
31684343
SK2020527861
Tel. / Phone:
Fax:
E-mail:
00421 57 487 07 11
00421 57 487 07 39
[email protected]
Pobočka Prešov / Branch Office in Prešov:
Adresa / Address:
Keratsínske námestie 1
080 01 Prešov
Tel. / Phone:
Fax:
E-mail:
00421 51 758 20 94
00421 51 758 20 96
[email protected]
Zápis v obch. registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.1502/P
Inscription into the Register of Business Names in District Court of Prešov, section: Sro, Insert Number 1502/P
Organizačná zložka v ČR / Branch Office in the Czech Republic:
Adresa / Address:
BETPRES, s. r. o. – organizační složka v ČR
BETPRES, s. r. o. – Branch Office in the Czech Republic
Na Strži 1702/65
PRAHA 4 – NUSLE
140 00 Praha 4
Bankové spojenie / Bank Office:
Číslo účtu / Bank Account Number:
IČO / Identification Number:
DIČ / Tax Identification Number:
ČSOB, pobočka Anglická 20, Praha
251622381/0300
24228893
CZ24228893
Vedúci organizačnej zložky / Head of the Branch: Ing. Matúš Barkóci
Zápis v obch. registri vedenom Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 74928
Inscription into the Register of Business Names in City Court of Praha, section: A, Insert Number 74928
www.betpres.sk
Download

Ročná správa 2011