firemní časopis září 2012 / číslo 60
Městské slavnosti v Polné – 770 let
Slavnosti proběhly ve třech dnech měsíce srpna.
Několikaměsíční náročná a důkladná příprava této akce se
opravdu vyplatila. Měli jsme možnost se částečně podílet na
plánech a přípravách této mimořádné události.
Mezi váženými hosty byli představitelé nejen města Polné,
ale i města Jihlavy a Kraje Vysočina. Mimořádným hostem
byl i kardinál Dominik Duka, který celebroval bohoslužbu
v nově zpřístupněném chrámu Nanebevzetí Panny Marie,
který je kulturní národní památkou.
Ten odborníci považují za jednu z nejnádherněji
vyzdobených církevních staveb v České republice. Rekonstrukci tohoto chrámu prováděla naše firma po dobu
21 měsíců. Cituji z Jihlavských listů: „Pro nás byla velká čest
opravovat to, co naši předci vytvořili. Práce, kterou předvedli
v exteriéru a především v interiéru je krásná, a věřím, že jsme
ji nepokazili, ale pomohli ji nově vzkřísit a dát jí nový život“
uvedl Martin Podzimek, ředitel třešťské firmy Podzimek
a synové, která stavbu prováděla.
Přejeme městu Polná, jeho obyvatelům a zvláště
starostovi Jindřichu Skočdopole, aby jim jejich město
vzkvétalo a budeme se těšit na další spolupráci při výstavbě
či rekonstrukci nějaké zajímavého objektu.
PODZIMEK60.indd 1
14.9.2012 21:40:27
Chrám Nanebevzetí Panny Marie v Polné během rekonstrukce
... a po rekonstrukci
Slavnostní přestřižení pásky. Zleva Martin Podzimek, hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek,
zástupkyně ředitele ROP Erika Šteflová, senátor Miloš Vystrčil a Kardinál Dominik Duka
Slavnostní příjezd
Kardinál Dominik Duka
... a Josef Podzimek
Starosta Polné Jindřich
Skočdopole a ředitel Martin
Podzimek s manželkami
PODZIMEK60.indd 2
14.9.2012 21:40:50
Rozhovor z Jihlavských listů ze 17. 8. 2012
Udělali jsme novou výmalbu, osadily se kované mříže
a zábradlí a zrestaurovaly se vnitřní dveře.
Změnilo se ale i bezprostřední okolí chrámu….
Ano, změnilo. Opravili jsme kamenný taras včetně
cihelného oplocení, zrestaurovali jsme kamenné schodiště
včetně tří soch a položili jsme nové kamenné zadláždění
cest. V neposlední řadě jsme provedli zpevnění mlatové
cesty. Před chrámem jsou umístěny nové lavičky, stojany
na kola a odpadkové koše. Chrám jsme zvenku nově
a efektně osvětlili zemními a nástřešními světly.
Kdybyste měl zmínit nejsložitější etapu oprav, která by to
byla?
Uvedl bych opravu střech. V minulých letech byly
prováděny práce uvnitř chrámu. To byl stěžejní důvod,
proč bylo nutné při výměně střešní krytiny a opravách
krovu důkladně zabezpečit interiér objektu před
zatečením. Štuková výzdoba v chrámu má nevyčíslitelnou
hodnotu.
U takto rozsáhlých rekonstrukcí bývá běžná i účast
archeologů. Ti na průběh prací nedohlíželi?
Pod dohledem archeologů probíhaly pouze zemní práce
na venkovní přilehlé zpevněné ploše u chrámu. Ta se totiž
nachází v místech původního hřbitova.
Kdybyste měl průběh stavebních prací za téměř dva roky
shrnout, co vám přinesla?
Musím říci, že rekonstrukce rozhodně nebyla
jednoduchá. Oprava chrámu totiž probíhala za jeho plného
provozu. Normálně se v něm konaly bohoslužby, svatby,
křtiny. Na druhé straně rekonstrukce Národní kulturní
památky se nerealizuje každý rok. Je skvělé, že jsem mohl
být součástí tohoto projektu, který mne obohatil mnoha
novými zkušenostmi.
David Kratochvíl
Rekonstrukci Národní kulturní
památky neděláte každý rok
Už za týden se chrám
Nanebevzetí
Panny
Marie
v Polné ukáže veřejnosti v plné
kráse. Rekonstrukci za téměř
40 milionů korun řídil stavby
vedoucí Pavel Kozina z firmy
Podzimek a synové. O průběhu
21 měsíců trvajícího stavební
úsilí se rozpovídal pro JL.
Jak probíhala rekonstrukce
chrámu?
Opravili jsme venkovní plášť, vybudovali prohlídkové
trasy v jeho vnitřních prostorech a opravili i přilehlé okolí
této polenské dominanty.
Novotou září hlavně venkovní část objektu. Co všechno
bylo součástí rekonstrukce?
Kompletně jsme vyměnili starou pozinkovanou střešní
krytinu za měděnou a provedli jsme opravy poškozených
částí krovu. Zcela jsme také opravili omítky na fasádě.
Ta dostala nový nátěr, zrestaurovali jsme její kamenné
prvky, okenní vitrážové výplně či vnější vrata a dveře.
Co nového na návštěvníky čeká uvnitř chrámu?
Po opravách ochozu kostela a schodiště vedoucího
na věž, jsme pracovali na budování prohlídkové
trasy. Provedli jsme opravy omítek, rozvody elektřiny
a slaboproud. Přeložili jsme ale také stávající cihelnou
dlažbu, kterou bylo nutné na některých místech doplnit.
Bytový dům SO 01 v areálu Jihlavských teras prošel od
minulého vydání našeho časopisu nepřeberným množstvím
změn, které se týkaly jak jeho možného využití, tak stavebních
úprav a požadavku na způsob dokončení jednotlivých
bytových jednotek. Dílo jsme předali dle smlouvy k 15. 8.
2012 a kolaudační řízení objektu proběhlo 28. 8. s tím, že
objekt je z exteriéru dokončen vyjma podlahové krytiny teras
a interiér je ponechán bez finálních povrchů podlah, obkladů
a vybavení. Věříme, že tento bytový dům bude v budoucnu
sloužit ke komfortnímu bydlení budoucích majitelů. Na závěr
bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této stavbě podíleli.
VYSOČINA
Terasy Havlíčkova Jihlava
Lukáš Teplý, vedoucí projektu
Zimní stadion Jihlava
V současné době je stavba časově zhruba ve své poslední
třetině. Na hlavním objektu SO 01 (nová sportovní hala)
jsou dokončeny všechny nosné konstrukce, skladba střešního
pláště a ke konci se také chýlí montáž provětrávaných fasád.
Uvnitř objektu jsou provedeny akustické podhledy, z větší
části malby, galerie pro diváky, hlavni rozvody VZT, včetně
osazení odvlhčovací jednotky pod střechou haly, rozvod
Terasy Havlíčkova- Jihlava
PODZIMEK60.indd 3
14.9.2012 21:40:58
Na konci prázdnin se na stavbě ZUŠ dokončují dřevěné
podpodlahy, v plném proudu jsou omítky, sádrokartony, sanační
omítky, finišují rozvody technického zabezpečení budov, montáž
oken a fasády. Jelikož se jedná o rekonstrukci objektu, vznikají
v průběhu prací poměrně zásadní změny projektu. V současné
chvíli řešíme např. plošnou vitráž pod světlíkem včetně ocelové
konstrukce, snesení trámového stropu nad rockovou sekcí
a nahrazení plechobetonem nebo pokles hlavního nosného
pilíře v přízemí, jehož složitý statický zásah právě dokončujeme.
Přestože všechny tyto práce znamenají dopad do harmonogramu
stavby, jsme rozhodnuti dílo předat investorovi s minimálně
měsíčním předstihem oproti smlouvě o dílo.
Stanislav Man, vedoucí projektu
Zimní stadion - Jihlava
Polyfunkční objekt „Betoňák“
Jihlavské terasy Havlíčkova
požární a studené vody, podvěsy a svody dešťové kanalizace
a trasové žlaby elektroinstalací. Začátkem měsíce byl na stavbu
dodán také dieselagregát (záložní zdroj), na střechu jednotka
vzduchotechniky zajišťující vytápění, větrání a částečně
odvlhčování, jednotka chlazení a sestava strojovny chlazení
ledové plochy umístěná v garážích. Následujících zhruba
6 týdnů bude hala pro všechny mimo technologů samotné
ledové plochy uzavřena. V objektu SO 02 (rekonstrukce
fitness centra) jsou kompletně dokončeny bourací práce,
vyzděny nové konstrukce a předány do předčasného užívání
kobky nových trafostanic včetně přeložky VN zajišťující
v současnosti provoz stávajícího hlavního zimního stadionu.
Hala i objekt rekonstrukce jsou zabezpečeny novými vstupními
dveřmi a pásovými okny. Na ocelové konstrukci atria (mezi
objekty), sjezdové a výjezdové rampy podzemních garáží je
namontováno prosklené zastřešení. V druhé polovině srpna
byly zahájeny práce na zpevněných plochách. Vzhledem
k blížícímu se začátku hokejové sezóny jsme vyšli vstříc
provozovateli HZS a přednostně provádíme zadláždění ploch
mezi stávající a novou halou. Sem směřuje část únikových
východů, které musely být pro veřejnost dočasně uzavřeny
a kapacita HZS se tak naší výstavbou „nuceně“ omezila. Na
závěr už jen hodně zdaru pro dokončení zakázky a našim
sousedům z Dukly mnoho štěstí pro nové boje o dlouho
očekávaný návrat do extraligy.
„Betoňák“ - Jihlava
V průběhu dokončování objektu SO 01 v areálu Jihlavských
teras se nám podařilo získat zakázku na realizaci přístaveb
a venkovních objektů v budoucnu rekonstruovaného
polyfunkčního objektu SO 07 „Betoňáku“ v témže areálu.
V současné době realizujeme založení přístaveb a s kolegy
ze střediska monolitických konstrukcí zvedáme ze země
jednotlivé objekty, které jsou tvořeny kombinací monolitu
a ocelových konstrukcí. Dále připravujeme napojení objektu
na jednotlivé inženýrské sítě. Doufáme, že v co nekratší době
bude rozhodnuto o intériéru a vlastním využití rozsáhlého
stávajícího objektu a my budeme moci navázat na již
zasmluvněné práce v podobě vlastní rekonstrukce objektu.
Pavel Podolský, vedoucí projektu a Jan Polák, stavbyvedoucí
Rekonstrukce a rozvoj Základní
umělecké školy v Jihlavě
Lukáš Teplý, vedoucí projektu
Rekonstrukce synagogy a rabínského
domu v Polné
Je konec srpna a práce na opravě obou objektů pokračují, avšak
jsou brzděny nerozhodností investora, projektovými změnami
a zápornými závaznými stanovisky pracovníků památkové péče.
V současné době se dokončují práce na odvlhčení
základového zdiva u obou objektů za pomocí tzv. vzdušníků,
kde je základové zdivo pod úrovní terénu vysoušeno přirozeným
prouděním vzduchu odvětrávacím kanálkem. Současně se
provádí nové vyzdívky uvnitř objektu, statické zajištění zdí
a kleneb, restaurátorský a archeologický průzkum, hrubé
rozvody kanalizace a montáž a betonáž provětrávaných
podlah. Na jižní straně rabínského domu bylo postaveno
lešení a započali jsme s opravou střešních atik, nadstřešních
částí komínů a opravou fasády.
Pavel Kozina, vedoucí projektu
Čelní fasáda ZUŠ Jihlava
PODZIMEK60.indd 4
14.9.2012 21:41:23
PRAHA
Havlova knihovna
(dům U Drahomířina sloupu)
V dubnu 2012 jsme převzali staveniště a začali pracovat
v objektu č. p. 108 na Loretánském náměstí v Praze na
Hradčanech. Jedná se o objekt, který se místně nazývá
U Drahomířina sloupu a ve kterém poslední léta bydlela
paní Hana Benešová, manželka bývalého československého
prezidenta Edvarda Beneše. V tomto objektu má vzniknout
knihovna Václava Havla a soukromá rezidence. Jedná se
o projekt, který je odbornou, ale i laickou veřejností přijímán
Rabínský dům - Polná
Revitalizace Spolkového domu ve
Slavonicích
Se začátkem letošních prázdnin je spojen také skutečný start
dalšího projektu naší firmy – Revitalizace Spolkového domu
ve Slavonicích. Jedná se o projekt přestavby památkově cenné
budovy v blízkosti centra města Slavonice, který byl zařazen
mezi projekty Zelené památky. Cílem stavby je podstatné
snížení energetické náročnosti daného objektu. Objekt bude
po dokončení přestavby využíván pro společenské účely.
Termín dokončení stavby je určen na podzim roku 2013.
Současný stav prací je následující:
Během měsíce července byly provedeny bourací práce
na okolních přístavbách včetně interiéru (bylo vybouráno
a odklizeno přes 2000 m3 suti). Začátkem srpna byly zahájeny
stavební práce na ztužení objektu. Při těchto prací byly odkryty
středověké hradby z 12. století. V těchto dnech probíhá
příprava inženýrských sítí a objekt je připraven na podchycení
stávajících základů a nástup železobetonářů. Realizační tým
tvoří Michal Rys, Stáňa Malá a Vlastimil Krejčí.
Havlova knihovna - Praha
Michal Rys, vedoucí projektu
velmi rozpačitě, někteří jsou jím nadšeni, jiní proti němu
bojují a zatracují ho. To s sebou přináší nemalé problémy
při získávání povolení na realizaci jednotlivých částí projektu.
V současné době probíhají záchranné a zabezpečovací
práce nařízené stavebním úřadem, které mají za cíl zajistit
konstrukce v objektu tak, aby nedocházelo k jejich dalšímu
chátrání. Jedná se o odstrojení historicky cenných truhlářských
prvků, odstrojení objektu od novodobých vestaveb, sanace
stropních trámů a jejich posílení a konzervace. Dále v objektu
probíhá archeologický průzkum násypů stropů a kleneb
a archeologický průzkum dvora, kde archeologové postupně
odhalují geologické vrstvy, cenné střepy a části pohřebiště,
restaurátorské práce na malovaných stropech a tesařská
oprava barokního krovu. V srpnu jsme od investora získali
další povolení na opravu fasády a výměnu střešní krytiny
a věříme, že v relativně krátkém čase získá investor stavební
povolení, a práce se rozjedou naplno.
Vzhledem k prestiži tohoto projektu, mediálnímu zájmu
a složitému a náročnému týmu investora, jsem byl Martinem
Podzimkem pověřen jeho přímým řízením. V týmu se mnou
pracují stavbyvedoucí František Molzer, Ondřej Březina
a Jakub Veselý. Přípravu zajišťuje Zdeňka Drbalová (dříve
Pálková) ve spolupráci se Šárkou Milatovou, která ještě
zajišťuje administrativní stránku projektu.
Spolkový dům - Slavonice
Zámek Třešť - modernizace 35 koupelen
Rekonstrukci koupelen na zámku v Třešti jsme zahájili
počátkem června, v současné chvíli jsou hotovy čtyři koupelny
a pokračování prací předpokládáme v polovině září. Vše
záleží na obsazenosti hotelu, jelikož všechny práce probíhají
za provozu.
Stanislav Man, vedoucí projektu
Milan Veselý, výrobní ředitel
PODZIMEK60.indd 5
14.9.2012 21:41:39
Matematický ústav
V červenci jsme podepsali smlouvu na výměnu výtahu
a výtahové šachty a opravu schodiště v objektu Matematického
ústavu AVČR v Praze 2, Žitné ulici 25. Stavební práce začaly
v srpnu rekonstrukcí silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace ve schodišťovém prostoru, odstrojováním a přípravou
na demontáž staré výtahové šachty a výtahu.
Řízením projektu byl pověřen Jiří Jozsa, přípravu zajišťuje
Šárka Milatová.
Milan Veselý, výrobní ředitel
Rodinný dům Nad Trojou
Bytový dům Veleslavín
před a po rekonstrukci
- Praha
stavební a montážní práce, úklid, revize a zkoušky technologií,
demontáže a likvidace zařízení staveniště.
Stavba probíhala za účasti současných nájemníků; postihly
nás silné mrazy, vichřice i tropická vedra, vytopila nás voda
z nebe i z prasklých rozvodů, překvapily nás požadavky
některých nájemníků a představy vedení bytového družstva
odlišné od uzavřené smlouvy o dílo.
Podle dohody vedení se stavebním úřadem a realitní
kanceláří proběhne kolaudace přístaveb v tzv. kolaudačním
minimu, tj. v takové podobě dokončenosti interiérů bytů, aby
je jejich budoucí majitelé mohli pružně a levně přizpůsobit
svým představám.
Václav Kopáček, vedoucí projektu
.
Pohled na rodinný dům Nad Trojou - Praha
Dodávka stavebních konstrukcí je ukončena v požadovaném
rozsahu a kvalitě, navíc jsme investorům vyšli vstříc se
zpracováním značného objemu změn a víceprací. Investoři po
celou dobu výstavby akceptovali stavební peripetie a na řešení
problémů se aktivně podíleli. Spokojené jsou obě strany. O to
víc mě mrzí, že nám koncovku pobořil dodavatel podlahových
krytin, který nedodržel smluvní termín a odvedl řemeslně
nekvalitní práci.
Antonín Novák, vedoucí projektu
Vily Bubeneč
V srpnu byla zahájena výstavba dvou reprezentačních vil
v pražské Bubenči. Vila V1 je umístěna v místě původní
vily, která byla odstraněna před naším nástupem na stavbu.
Druhá vila je umístěna v původní zahradě. V jejím půdorysu
byl před zahájením výstavby proveden archeologický výzkum
a byly zde nalezeny pozůstatky osídlení z doby 3000 let
před naším letopočtem. Obě vily jsou osazeny do svažitého
terénu suterénem, ke kterému přiléhá venkovní bazén
a prvky zahradní architektury. Obě vily mají jedno podzemní
a dvě nadzemní podlaží a střešní altán umožňující výstup na
zelenou střechu, kde je umístěn whirpool. Na veškeré prvky
oken vč. žaluzií a dveří obou vil budou použity prvky systému
JOSKO. Obě vily se vyznačují vysokým standardem vnitřního
vybavení a množstvím různých architektonických detailů
a prvků. Autorem je architektonický ateliér SHA jmenovitě
lng. arch. Hájek. Stavba má být dokončena do konce srpna 2013.
Stavbu provádí tým pod vedením Ing. Petra Zacha,
stavbyvedoucí Martin Tůma a Ing. Jaroslav Velíšek a přípravu
má na starosti Božena Slížková spolu s Ing. Martinem
Veselým.
Rekonstrukce a nástavba bytového
domu Veleslavín, Praha 6
Prázdniny pomalu končí, kolaudace je za dveřmi a náš
vlastní developerský projekt viditelně vylepšil vzhled jedné
veleslavínské ulice. Z neudržovaného činžáku se stal pohledný
bytový dům v zelené okrajové čtvrti, blízko od obory Hvězda,
Šáreckého údolí, koupaliště Džbán i budoucího metra.
Postupně jsme (Jiří Jozsa – stavbyvedoucí, Martin Veselý
– příprava, Pavel Šárka – zástupce investora) od loňského
léta zpevnili základy tryskovou injektáží, provedli sanace
proti vlhkosti, novou kanalizaci, zateplili objekt v programu
Zelená úsporám včetně nové fasády, přistavěli výtahy
a vstupní haly, vyměnili okna a rozvody, opravili stávající
byty, zušlechtili interiéry včetně sklepů, vybudovali parkovací
plochy s chodníčky i s úpravou terénu pozemku. Ale hlavně
nad 3. NP namísto havarijních prádelen a sušáren vzniklo
ve dvoupodlažní nástavbě 8 nových bytů, z nichž polovina
má terasu. Nyní v objektu a jeho okolí probíhají dokončovací
PODZIMEK60.indd 6
14.9.2012 21:41:43
Rodinný dům Maštěřovského
štukové omítky a podlaha z keramické dlažby. V současné
době jsou práce opět přerušeny, neboť objekt je památkově
chráněn a objednateli se do dnešního dne nepodařilo zajistit
souhlas PPÚ s výměnou výkladce a vstupních dveří spojenou
s rekonstrukcí uliční fasády tohoto domu.
Stavbu provádí tým pod vedením Ing. Petra Zacha,
stavbyvedoucí Martin Tůma a přípravu má na starosti Božena
Slížková.
Petr Zach, vedoucí projektu
Po deseti letech na místě činu
- palác Žofín
Základy rodinného domu v ul. Maštěřovského - Praha
V červnu byla zahájena stavba rodinné vily v ulici
Maštěřovského na pražské Ladronce. Na pozemku stál starý
rodinný dům, který byl v rámci naší zakázky odstraněn a na
jeho místě má být do konce srpna příštího roku vybudována
nová vila ve stylu vilové zástavby třicátých let. Na stavbě jsou
ke konci srpna dokončeny demolice a výkopové práce. Jsou
zahájeny železobetonové konstrukce suterénu, které provádí
naše stř. 240. Stavbu realizuje tým pod vedením Ing. Petra
Zacha, stavbyvedoucí Ing. Antonín Novák a přípravu má na
starosti Božena Slížková.
Oprava dvorní fasády VŠ, Vltavská 12
Terasa Paláce Žofín - Praha
Zadáním této naší akce je kompletní rekonstrukce dvorní
fasády objektu VŠ finanční a správní, Vltavská v Praze 5.
Při předání staveniště koncem června letošního roku bylo
převzato lešení, které pro nás zajistil objednatel. Součástí
dodávky bylo osekání všech stávajících omítek, jejich znovu
provedení včetně špalet oken opatřených šambránami
a kompletní rekonstrukce střech v dvorní části objektu
vysoké školy a to vše přes prázdniny do zahájení školního
roku. Stavba je velmi náročná neboť se nalézá v uzavřeném
vnitrobloku a veškerý materiál se musí dopravovat ručně přes
hlavní vchod a po dvou schodištích do dvora. V současné době
se dokončují fasády a je demontováno lešení. Ještě nás čeká
rekonstrukce ležaté kanalizace s opravou podlah a sanační
omítky v suterénních prostorách školy.
Stavba směřuje pod vedením stavbyvedoucího Martina
Tůmy k úspěšnému konci.
V roce 2002 zasáhla Prahu povodeň s více než pětisetletou
silou. Při zkáze, kterou za sebou zanechala, poškodila
historicky a umělecky cenné objekty, včetně paláce Žofín.
Tyto povodňové škody odstraňovala firma Podzimek
a synové za provozu tohoto reprezentačního centra. Palác
Žofín tak jako první budova v Praze obnovil po katastrofální
povodni společenský život v plném rozsahu. Součástí prací
byla kompletní rekonstrukce po povodni: vysušení objektu,
otlučení a nové sádrové omítky, oprava izolací objektu, repase
elektroinstalace atd. Při rekonstrukci budovy byly provedeny
také restaurátorské práce, obnova malířské a štukové výzdoby
stropů, včetně zhotovení repliky původní kazetové podlahy.
Druhou částí realizace byla ochrana před rizikem opětovných
povodní historicky cenného objektu paláce Žofín. Myšlenka
se zrodila v hlavě ing. Jana Podzimka a následně došlo okolo
stavby k vybudování mobilního protipovodňového hrazení
membránového typu. A my jsme se na místo činu vrátili! Firma Podzimek
a synové se podílela na dodávce a zprovoznění dieselagregátu,
který slouží jako náhradní zdroj pro výrobu elektřiny při
čerpání dešťových a průsakových vod. Součástí zakázky bylo
zhotovení elektrorozvodů se čtyřmi kusy ponorných čerpadel
a příslušenstvím. Agregát se uvádí do provozu až při ohrožení
Žofína, kdy dojde k vypnutí trvalého přívodu od PRE. Spolu s
těmito pracemi byla kompletně vyčištěna dešťová kanalizace,
včetně oprav stávajících zařízení.
Oprava nebytových prostor v Praze,
Štefánikova 40
Stavba byla zahájena v září 2011 a okamžitě přerušena
z důvodu nevydání stavebního povolení vzhledem k zásahům
do nosných stěn. Po jeho vydání v červnu letošního roku
byla rekonstrukce nebytových prostor zahájena statickými
podchytávkami nosného rohového pilíře ve kterém měl být
vybourán otvor pro vstup do sociálního zařízení a vyklízením
prostoru vč. vybourání podlah a osekání omítek. Po provedení
statických podchycení byl vybourán otvor a zrekonstruováno
sociální zázemí obchodu, které bylo doposud umístěno na
chodbě činžovního domu. Dále byly provedeny kompletní
Jaroslav Velíšek, stavbyvedoucí
Lucie Podsedníková, marketing
PODZIMEK60.indd 7
14.9.2012 21:41:51
Rodinný dům, Ústí nad Labem
Celkový pohled na rodinný dům v Ústí nad Labem
Na začátku srpna 2011 jsme zahájili stavbu rodinného domu
v Ústí nad Labem v lokalitě Svádov-Olšinky. O tomto projektu
jsme vás již informovali na vánoční besídce v roce 2011.
Původní termín dokončení stavby byl stanoven na září 2012.
Od dokončení stavby v tomto termínu jsme byli nuceni upustit
a zcela pozastavit veškerou stavební činnost z rozhodnutí
investora ke dni 30. 6. 2012. Dům jsme investorovi předali
zakonzervovaný s dokončenými rozvody inženýrských sítí
a prosklenými fasádami. Na střeše je provedena izolace, vyjma
ochranné vrstvy kačírku a oplechování atiky. Stavbu prováděl
realizační tým střediska 220 pod vedením výrobního ředitele
Milana Veselého a hlavního stavbyvedoucího Jaroslava
Velíška. Cena díla je dle SOD bez přímých dodávek investora
přes 28 milionů korun. Stavba je dvoupodlažní objekt
(35x8 m), jehož součástí jsou garáže pro 3 auta, vinárna, sauna
a bazén na střeše 1. NP (8x4 m), který je přístupný z terasy
ve 2. NP, kde je také navržena venkovní kuchyně. Základní
nosnou konstrukcí je železobetonový systém, střechy jsou
ploché, jednoplášťové. Větrání objektu umožňuje atypický
hliníkový fasádní systém s trojitým zasklením. Součástí prací
při realizaci stavby, byla zajímavá a náročná úprava terénu,
kde byl výškový rozdíl 21 m (tedy úhel sklonu terénu mezi
25–30%). Naše činnost na projektu zahrnovala také stálou
údržbu jediné úzké a strmé příjezdové komunikace. Ta
má ovšem parametry umožňující pohyb pouze osobních
aut. Dalším náročným úkolem bylo sehnat mezideponii do
vzdálenosti 2 km, kde by bylo možné dočasně ukládat část
výkopu, štěrků a obkladového kamene v objemu cca 200 m3. Tým střediska 220: vedoucí projektu Jaroslav Velíšek, výrobní
příprava Pavel Pecen, středisko monolitů Robert Bubník.
Rodinný dům v Ústí nad Labem
Jaroslav Velíšek, vedoucí projektu
Lucie Podsedníková, marketing
Hala CORTEX
V dubnu 2012 jsme získali zakázku na dokončení rozestavěné
stavby Hala CORTEX. Stavbu jsme přebírali ve fázi, kdy byl
dokončen monolitický skelet. Jedná se o administrativní
budovu a skladovou budovu v Praze-Vysočanech, v ulici
U Elektry. Obvodový plášť je vyzdívaný s obkladem pásky
Klinker se zasklením hliníkovým systémem Shücko. Stavba
je vybavena nejmodernější technikou úsporného vytápění
(tepelná čerpadla), větrání a chlazení. V současné době
stavba finišuje k závěru. Stavbu za naší firmu realizuje tým
pod vedením Ing. Petra Turka – vedoucího projektu, Michala
Bárty – mistr a Ing. Pavla Pecna – příprava.
Hala Cortex - Praha
Milan Veselý, výrobní ředitel
PODZIMEK60.indd 8
14.9.2012 21:42:02
OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
TŘEŠŤ
PRAHA
Napřed několik informací k zakázkám zmíněných v minulém
článku.
Práce na stavbě Revitalizace Spolkového domu ve Slavonicích jsou už v plném proudu a nyní se podchytávají základové
konstrukce.
Terasy Havlíčkova – SO.07b, SO.07c – Polyfunkční objekt
„Betoňák“ – podávali jsme nabídku na celý objekt, prozatím
ale realizujeme pouze venkovní stavební úpravy.
Od začátku letošního roku jsme se v obchodním oddělení
v Praze věnovali více jak 120 obchodním případům
a v několika soutěžích se nám podařilo uspět. Jednalo se jak
o zakázky pro soukromé investory, tak pro veřejné
zadavatele.
Vzhledem k situaci ve stavebnictví jsme se zaměřili i na
zakázky menšího rozsahu a v současné době realizujeme
několik menších zakázek v Praze 5 a v Praze 1. Dále jsme
před několika dny podepsali smlouvu na výměnu oken a menší
stavební úpravy několika bytových domů v Praze 3.
Bohužel u ostatních nabídek jsme již úspěšní nebyli.
• Výstavba logistického centra pro firmu GLS CZ s.r.o.
– zakázku jsme nezískali.
• Výstavba výrobní haly firmy EV VA Guard Tišnov
– výběrové řízení bylo zrušeno.
Z nově podaných nabídek pro soukromé investory:
• IS a komunikace REZIDENCE KASKÁDA Jihlava- Horní Kosov – zakázku jsme nezískali.
• Swoboda CZ Jihlava – skladová a výrobní hala VH C / I. etapa
– v závěrečném jednání zůstaly 2 firmy, bohužel nám
patřilo to 2. místo.
• KOLEJE BOTIČ, ul. K Botiči 1439/5, Praha 10 za více
než 80 mil. Kč – skončili jsme na 3. místě.
• Hala Doucha – přístavba haly Střítež, ČOV Kostelec
– Dolní Cerekev, MBNS-International, spol. s r.o.
– stavební práce v Brně, Swoboda Stamping – rekonstrukce
kotelny – i tyto zakázky skončily nezdarem.
• RIVER GARDENS – Z4 – tříkolová nabídka, konečná
cena přes 300 mil. Kč – zatím v jednání, investor rozhodne
na podzim.
Několik veřejných zakázek, které byly rovněž neúspěšné:
• Energeticky úsporná opatření – Základní škola Otokara
Březiny, Demlova 34, Jihlava.
• ZZS Kraje Vysočina – výjezdové stanoviště Moravské
Budějovice.
• Gymnázium O.B. a SOŠ Telč – stavební opravy krčku.
• Markvartice – zateplení a výměna zdroje tepla v obecním
úřadě s kulturním sálem.
Ze soukromých zakázek bych jmenoval zahájení výstavby
většího rodinného domu v ulici Maštěřovského, nedaleko
parku a usedlosti Ladronka. Dále jsme získali zakázku na
výstavbu dvou luxusních vil v Praze 6, kde jsme v posledních
dnech zahájili výstavbu.
Také jsme uspěli v první části výběrového řízení (došlo
k podpisu rámcové smlouvy) s MČ Praha 10 a příštích letech
budeme oslovováni do jednotlivých výběrových řízení na
dodavatele stavebních prací při opravách objektů ve vlastnictví
této městské části. Sice máme za sebou jen první krok, ale
věříme, že i v jednotlivých výběrových řízeních budeme
úspěšní.
Ze zakázek ve výhledu bych jmenoval například výstavbu
luxusní vily v Praze na Hanspaulce, kde jsme se dostali mezi
poslední dva uchazeče.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem kolegům v obchodním
oddělení v Praze, že i v této době se nám přes velkou
konkurenci daří získávat zakázky a výrobní středisko v Praze
má v současnosti dostatek práce.
Martin Sojka, vedoucí obchodního oddělení
V současné době není vůbec snadné získat jakoukoliv
zakázku. Veřejných výběrových řízení znatelně ubylo a tak
není výjimkou i 20 zájemců na jednu zakázku. U soukromých
investorů bývá šance větší, ale výběrová řízení mají i několik
kol, kdy po všech peripetiích skončíme na 2. nebo na 3. místě.
Nezřídka se také stává, že investor zakázku zruší či odloží.
Zatím situace není příliš optimistická, a tak musíme bojovat,
aby vstup do roku 2013 byl co nejúspěšnější.
Zdeňka Jeřábková, obchodní oddělení Třešť
Výjezdní zasedání 2012 – Zaječí
Letošní výjezdní zasedání se konalo 7. září v kouzelném
prostředí Pálavských vrchů v penzionu U Kapličky.
Na zasedání, kterého se zúčastnilo 66 techniků z firmy
Podzimek a synové, seznámilo vedení společnosti všechny
přítomné s aktuální situací ve firmě, s plánovanými změnami
a opatřeními, které firmu čekají. Po pracovním programu
jsme navštívili nedaleké vinařství Sonberk. Po jeho prohlídce
jsme si již užívali pohostinnosti penzionu U Kapličky a mohli
se kochat fantastickým panoramatem vinic.
Výjezdní zasedání - vinařství Sonberk
PODZIMEK60.indd 9
14.9.2012 21:42:06
Rozhovor s ředitelem Strojíren
Podzimek, s.r.o. Ing. Jiřím Kotrbou
Firma Strojírny Podzimek působí i v zahraničí. Jaké
zakázky tam v současné době realizujete?
Do zahraničí můžeme vyvážet ten druh výrobku,
který umíme. Specializujeme se na výrobu pásových
dopravníků, proto dva zásadní projekty, které v současné
době realizujeme, jsou dodávky těchto zařízení do Ruska
a do Turecka.
Za dlouhou, dobu po kterou
vedete společnost, jste jistě získal
mnoho zkušeností a musel řešit
řadu nelehkých situací. Zvláště
v době, kterou výrazně postihla
a stále ovlivňuje celosvětová
krize. Při své účasti na veletrhu
v kamenolomu Mokrá u Brna,
který se konal 5.–7. června 2012,
jste se zajisté setkal i s řediteli
dalších společností z oboru.
Jak vnímáte dopad současné
situace?
Tohoto veletrhu se účastníme pravidelně, letos již po
deváté. S řediteli různých společností jsem se samozřejmě
potkal. Tato setkání jsou velmi důležitá k získání nových
zakázek. Stejně tak jsou ale důležitá setkání s dalšími
vystavovateli, s našimi dodavateli, ale i s konkurencí.
K nejdůležitějším setkáním řadím rozhovory s uživateli
našich linek – s mistry, vedoucími údržby a údržbáři
v lomech. Návštěvnost veletrhu byla vysoká, odhaduji,
že přišlo na 8500 osob.
Pásové dopravníky pro Rusko
Můžete upřesnit základní informace o realizaci v Rusku?
Naše firma tam získala zakázku o objemu přesahujícím
20 milionů korun. Ta je velmi atypická a je určena pro
linku na zpracování vápence do ruské oblasti, nacházející
se přibližně 200 km jižně od Moskvy.
Můžete přiblížit jednotlivé části projektu?
Tým konstruktérů zpracoval návrhy na 18 atypických
pásových dopravníků a na 7 ocelových konstrukcí pod
stroje. Hmotnost dílů činí bezmála 300 tun. Ocelové
konstrukce jsou určeny pod drtiče, třídiče, podavače,
odhliňovač a velín. Firma Strojírny Podzimek zajišťuje
nejen výrobu, předmontáž konstrukcí, ale i expedici
k zákazníkovi, kde budou ocelové konstrukce a skluzy
uskladněny do doby montáže.
Se kterou firmou spolupracujete?
Na realizaci projektu se podílí nejen naši zaměstnanci,
ti hlavně, ale spolupracujeme s množstvím firem v jihlavském regionu.
Přinesl veletrh nějaké změny? Na veletrhu bylo o něco méně vystavovatelů, ale
návštěvnost samotná byla nad očekávání. Tradičně se
úvodní večer konalo společné setkání vystavovatelů na
brněnské hvězdárně, kde byl veletrh oficiálně zahájen.
Servis a služby pořadatele, což je Těžební unie, byly jako
vždy na vysoké úrovni a pořadatelé svoji roli zvládli dobře.
Zajímavým zpestřením veletrhu byla ukázka rozpojování
kameniva clonovým odstřelem. Pro nové lidi v oboru je
zážitkem, když se v několika málo sekundách zvedne
tisíce tun kameniva.
Pásové dopravníky pro přepravu izolačních
materiálů pro Turecko
Mluvil jste také o druhé zahraniční zakázce.
Naši zaměstnanci teď intenzivně pracují na zakázce
do Turecka. Směřují tam speciální pásové dopravníky.
Navazujeme na podobně realizovaný projekt se stejným
dodavatelem. Projekt je zatím ve fázi přípravy v technickém
oddělení. Probíhá odsouhlasení návrhu s dodavatelem,
ladění detailů. Začali jsme objednávat komponenty s delší
dobou dodání, zajišťujeme hutní materiál. Do infosystému
zadáváme technologické postupy celé výroby.
Na co jste letos lákali návštěvníky? V našem stánku jsme představili násypku s podavačkou.
Návštěvníci měli možnost si vyzkoušet její zapnutí
i vypnutí a regulovat rychlost podávání materiálu.
K čemu budou dopravníky sloužit?
Jedná se o speciální dopravníky, které jsou určeny
k navážení vstupní suroviny do výrobní linky na výrobu
izolačních materiálů.
Jaké jsou podle vás hlavní formy prezentace firem
v současné době a jak by měly do své propagace investovat?
Firmy je dnes určitě nutné prezentovat na internetu.
Spustili jsme nový web, který propojujeme s odkazy na
firemní facebook a tiskové zprávy. To jsou velmi silné
prostředky v komunikaci, které možná do jisté míry
tradiční formy, jako například veletrhy, nahrazují. Veletrhy
jsou totiž finančně nákladné. Nejdůležitější formou
prezentace ale bylo, je a podle mne nadále zůstává, dobře
fungující dílo, které slouží bez poruchy určenému účelu.
Vznikne tím skvělá reference a vy máte šanci s touto
informací naložit a získat další dobrou zakázku.
Máte zkušenosti s výrobou takto specifických technologií?
Podobná zařízení naše firma již realizovala v minulých
letech v Portugalsku, Finsku a Rusku. Tato realizace je již
šestou zakázkou pro stálého partnera z Německa, který
je nositelem know-how pro výrobu kamenné – minerální
– foukané izolace. Export této zakázky bude dokončen do
konce října roku 2012.
Lucie Podsedníková, marketing
10
PODZIMEK60.indd 10
14.9.2012 21:42:07
Byli u nás IZOUNI
Od listopadu roku 2011 probíhá v Tyršově ulici v Jihlavě
rekonstrukce vedlejší haly zimního stadionu pro účely
projektu Veřejné sportoviště pro lední sporty. Projekt za 180
milionů, z čehož 150 dala Evropská unie, odstartoval demolicí
parkoviště vedle Horáckého zimního stadionu. Při stavbě
nové haly padla k zemi i vrátnice s pokladnou stojící v rohu
na křižovatce Tolstého a Tyršovy ulice. Místo ní byl navržen
a realizován vjezd do podzemního parkoviště pod novou
halou pro 70 vozů. Stavbu dodává spolu s firmou Podzimek
a synové, s.r.o. firma Metrostav, a.s.
Naše firma Strojírny Podzimek se na této rekonstrukci
výrazně podílela. Vedoucí projektu této akce byl Zdeněk Pittner,
dílenskou dokumentaci pro nás zpracoval ing. František Veselý,
náš bývalý kolega, který s námi stále spolupracuje. Od dubna
do června 2012 se v areálu firmy výráběla ocelová konstrukce
zaštřešení této haly, ocelová konstrukce zastřešení atria a ocelová konstrukce zaštřešení vjezdu již zmiňovaných garáží.
Otevření zrekonstruovaného zimního stadionu se předpokládá
v květnu 2013, na což se obyvatelé celého regionu jistě velice těší.
Na jaře tohoto roku se tradičně ve Strojírnách Podzimek
konal dozorčí audit integrovaného systému řízení. Tři zkušení
pracovníci nadnárodní certifikační organizace Bureau
Veritas velice pečlivě prověřili zavedený systém. Poděkování
patří všem našim zaměstnancům, kteří se na dobu dvou
dnů stali průvodci auditorů a odpovídali na zvídavé otázky.
S výsledkem můžeme být spokojeni – nebyla nalezena žádná
neshoda oproti popsanému systému.
Neznamená to však, že bychom byli bezchybní. Právě
ti pracovníci, kteří odpovídali na otázky a měli možnost
diskutovat s auditory potvrdí, že v průběhu nás auditoři
upozorňovali na slabá místa. Berme tyto jejich poznatky jako
doporučení ke zlepšení.
Systém jakosti, tak jak je ve strojírnách vystavěný odpovídá
době jeho vzniku – certifikováni jsme od roku 1996! Na
vypracování a úpravách se v průběhu let podílelo mnoho dnes
již bývalých zaměstnanců a je nezbytně nutné, aby se s ním
seznámili i nově příchozí. Měl by to být také jejich systém, ve
kterém se dokonale orientují. Seznámení je nutnou podmínkou
fungování, ale samo o sobě to nestačí. Je úkolem manažerů
na všech stupních řízení zapojit všechny (takže i nové)
zaměstnance do tvorby systému. Jen tak všichni pochopíme,
co vlastně je integrovaný systém řízení. Že to není pouze
o kvalitě výrobku, ale hlavně o výstavbě a neustálém
zlepšování systému a jednotlivých procesů. Takového
systému, který v konečném důsledku vede k jednoznačné
a nekompromisní kvalitě, která je produktem všech
navazujících procesů. Výsledkem jednoho procesu může být
kvalitní nátěr, výsledkem dalšího správně vyplněný dodací list,
výsledkem dalšího správně dodaný materiál či převodovka.
A tak se lze dívat na každý jednotlivý dílčí proces. Úklidem
kantýny počínaje a předáním funkční technologie nekonče.
Smyslem všeho snažení by pak mělo být, že získáme
spokojeného zákazníka, který u nás bude dál a dál objednávat
výrobky pro potřebu jeho provozovny nebo zlepšení jeho
vlastního procesu.
Pokud vám ve výše uvedeném textu něco chybí, máte pravdu.
Žádný systém, ať už dobrý nebo přímo vynikající, nikdy nic
sám nevyprodukuje, nikdy nemůže existovat bez člověka.
Za vším hledejte lidi. Za vším hledejte sebe.
Vodní dílo Mšeno – subdodávka
Přehrada Mšeno - realizace protipovodňových úprav
V prosinci roku 2011 byla v Jablonci nad Nisou zahájena
výstavba systému protipovodňových opatření. Přehrada Mšeno
je umístěna nad zástavbou města a nelze připustit zhoršení
současné úrovně bezpečnosti během povodní. Podstatou
projektu je proto úprava historického protipovodňového
systému odklánějící zvýšené průtoky do nádrže vodního díla
Mšeno. Jedná se o systém založený na převodu povodňových
průtoků štolovými přivaděči, jenž je v podmínkách České
republiky do značné míry unikátní. Zadavatelem této akce
je sdružení firem Metrostav, a.s. a SYNER, s.r.o. Projekt je
spolufinancován z programu Ministerstva zemědělství České
republiky – Podpora prevence před povodněmi II.
Jiří Kotrba, ředitel společnosti
Zimní stadion Jihlava – subdodávka
Naše firma Strojírny Podzimek se podílí na této úpravě
výrobou a montáží technologických strojních zařízení:
• rozdělovacího stavidla Lužická Nisa
• stavidla Pasecké štoly
• rozdělovacího stavidla Bílá Nisa
• stavidla Loučenské štoly
• segmentových uzávěrů vtokového objektu
Výroba uvedených zařízení začala v červenci v areálu firmy.
Montáže stavidel budou probíhat v září a říjnu tohoto roku.
V březnu 2013 budou namontovány segmentové uzávěry.
Vedoucí projektu v naší firmě je Zdeněk Pittner. Ukončení
celé stavby se plánuje na červen 2013.
Po letech koncepční a projektové přípravy tak dojde
k podstatnému zvýšení ochrany Jablonce nad Nisou před
škodlivými účinky povodní.
Markéta Kalábová, sekretářka ředitele
Jihlavský zimní stadion
11
PODZIMEK60.indd 11
14.9.2012 21:42:13
pro střední Evropu zabýváme zpracováním moderního
materiálu nové generace HI-MACS® – umělého kamene
– ale to je na další vyprávění.
Rozhovor s ředitelem Dřevovýroby
Podzimek s.r.o.
Ing. Václavem Sobotkou
Dobře, vraťme se ke dřevu. V čem se podle vás lišíte od
konkurence?
Řekl bych, že především zkušenostmi. Práce se
dřevem je součástí rodinné řemeslné tradice Podzimků
od nepaměti a předává se z generace na generaci. Díky
kvalitnímu CNC stroji jsme z masivu schopni vyrobit ty
nejsložitější tvary. Dokážeme splnit specifické požadavky
zákazníka. Například nyní dílna vyrábí pro rakouského
klienta nábytek z masivu na zakázku. Troufám si říci, že
při rekonstrukcích a opravách historicky cenných objektů
s nejpřísnějším režimem ochrany, naše výroba splní i velmi
náročné požadavky památkářů. Velkou školou pro výrobu
bylo zpracování zakázkové výroby s použitím CNC stroje
pro prodejnu Louis Vuitton v Paříži. Je to již několik let,
kdy tato spolupráce s francouzským obchodním partnerem
proběhla. Dodnes na ni lidé ve firmě vzpomínají jako na
mimořádně náročnou, zato velmi přínosnou.
Výroba tradiční třešťské firmy
předvedla své schopnosti na
veletrhu Bydlení a interiér, který
se každoročně koná ve Vídni.
Veletrhu se za firmu zúčastnili
noví zaměstnanci obchodního
oddělení, aby zdokonalili svoje
obchodní dovednosti, ale také
technici výroby, aby se seznámili
se zahraničními trendy.
Ředitel Ing. Václav Sobotka
účast na veletrhu komentoval
slovy: Hlavním cílem, který
měla účast na veletrhu přinést, bylo zjistit, zda jsme
schopni obstát na zahraničním trhu v porovnání
s konkurencí a zároveň představit novinky v naší výrobě.
Kdo je tedy pro vás po rozšíření programu ve zpracování
dřeva cílovou skupinou?
Především jsou to vlastníci a správci historických
objektů. Lidé, kteří mají vztah ke krásné architektuře,
památkově chráněným objektům a potřebují repasovat či
vyměnit stará špaletová okna, dveře, nebo podlahy. Jsme
schopni atypické výroby dle zadaných požadavků, ale
také zhmotnit jejich vlastní ideje.
O jaké produkty jste rozšířili výrobu?
Jsou to především kvalitní dřevěná dvojitá špaletová
a jednoduchá okna z masivu a repliky historických
interiérových dveří.
Co tvořilo váš dosavadní výrobní program?
Dosud jsme se specializovali především na pokládku
podlah z masivního dřeva z domácích i exotických dřevin
u developerských projektů a na rekonstrukce a repasování
podlah v historicky cenných objektech – tedy původních
parket či historických čtverců.
Vraťme se k veletrhu ve Vídni. Považujete vaší účast na
něm za úspěšnou?
Otázkou je, co pro vás znamená, zda byla úspěšná.
Z mého pohledu určitě. Podařilo se nám získat zakázky
v Rakousku. Nyní například realizujeme zakázku
na krásném středověkém hradě movitého investora.
Je to jakýsi pilotní projekt, který když dobře dopadne,
odstartuje naši spolupráci na dalších nemovitostech. Je to
úžasný úspěch, ale vždy také zkušenost.
Proč se tedy pouštíte do nové, pro vás neznámé oblasti
výroby?
Kdybych odpověděl, že je to pro nás výzva, znělo by to
jako klišé, a možná jako riskantní a neuvážený krok v dnešní
nejisté době. Na druhou stranu, každá moderní společnost
se musí posouvat a zdokonalovat. V práci se dřevem jsme
byli vždy výborní. Máme kvalitní zázemí ve výrobním
areálu v Třešti, máme zkušenosti. Proč u stavebních
projektů neposkytnout co nejkomplexnější rozsah prací
ze dřeva? Nově se v unikátním certifikovaném středisku
Plánujete se za rok zúčastnit veletrhu znovu?
Vážně uvažujeme o tom, že účast zopakujeme.
Lucie Podsedníková, marketing
Žofín
Dřevovýroba Podzimek v tomto roce provádí výměnu
podlahové krytiny v tanečním sále krásného paláce Žofín.
Přesně po deseti letech se tak vrátila na místo, kde
pomáhala s rekonstrukcí a revitalizací po katastrofálních
povodních, které prošly Prahou v roce 2002. Podle vyjádření
současného ředitele společnosti Ing. Václava Sobotky jde
o nutné opravy, které souvisejí s užíváním prostor: Tento
proces obnovy je logický. Byť se nám časový horizont může
jevit jako krátký, není to způsobeno použitím nekvalitního
materiálu, ani neprofesionálně odvedenou prací. Musíme
si uvědomit, že podlaha je vystavována obrovskému tlaku.
Ženy zde tančí na vysokých podpatcích, často jehlových,
a těžiště jejich váhy je soustředěno i na méně než 1 cm2 plochy.
Po deseti letech intenzivního využívání prostor pro společenské
tance a události, je oprava podlah nutností. Pracujeme kvalitně
a intenzivně a doufáme, že tanečníkům půjde tanec „od
podlahy“.
Lucie Podsedníková, marketing
12
PODZIMEK60.indd 12
14.9.2012 21:42:15
Zaměstnanci autorizovaných společností musí před
udělením certifikátu absolvovat speciální školení. Jsou na ně
kladeny vysoké nároky na znalosti technických parametrů,
specifik materiálu a především na jeho precizní zpracování
při samotných realizacích. Členové autorizovaného
zpracovatelského HI-MACS® centra a jeho zaměstnanci
zaručují nejvyšší kvalitu dodaného a zpracovaného materiálu,
včetně odborného servisu. Vysoce profesionální přístup
ve všech oblastech prodlužuje standardní záruční dobu
na materiál HI-MACS® z 10 let na záruku v trvání 15 let.
Libor Vítek zdůraznil: Výsledky se dostavují dnes a denně.
Vyřizujeme mnoho poptávek od nových i stálých odběratelů
a výroba aktivně pracuje na zakázkách. Obracejí se na nás
lidé s velmi specifickými zakázkami. Přírodní umělý kámen
HI-MACS® se totiž skvěle hodí pro individuální design. Můžete
tak dát tvar kreativním myšlenkám.
Žofín- Praha
Víme, jak ohýbat kámen
Dřevovýroba Podzimek s.r.o. je známým kvalitním
zpracovatelem dřeva. Víte ale, že umíme ohýbat i kámen?
A jsme v tomto směru uznávanými specialisty! Tradiční výrobu a zpracování dřeva, včetně exotických
dřevin, jsme přizpůsobili nejnovějším trendům a poptávce
na trhu. Libor Vítek, vedoucí výroby a obchodu HI-MACS®,
říká: V areálu v Třešti vzniklo školicí středisko s certifikací
autorizovaného zpracovatele materiálu HI-MACS® pro střední
Evropu. V rámci České republiky, Slovenska a Maďarska, jsme
jediné autorizované specializované středisko pro zpracování
materiálu s vysokou odborností.
Dílna je vybavena kvalitním vakuovým lisem a speciálním
nástroji pro zpracování HI-MACS ®. Tento přírodní umělý
kámen umožňuje 2D a 3D tváření – při zpracování má
vlastnosti mezi tvrdým dřevem a hliníkem.
V červnu 2012 byl společnosti Dřevovýroba Podzimek
s.r.o. oficiálně udělen Certifikát autorizovaného zpracovatele
umělého kamene HI-MACS® společností LG HAUSYS.
Certifikáty jsou udělovány na základě splnění náročných
kritérií, která se řídí a jsou podmiňována, jednotným systémem
podmínek. Realizací z HI-MACS® umyvadlové pulty - Košice
V rozhovoru jsme přešli ke konkrétním zakázkám:
V nedávné minulosti jsme předali několik zajímavých realizací.
Z našeho hlediska byla hodně zajímavá dodávka a montáž
umyvadlových pultů pro společnost Betpres s.r.o. v obchodním
centru Optima v Košicích. Umyvadlové pulty jsme upevňovali
na místě. Autorem projektu je lng. arch. Ján Ruňanin
z ateliéru proARP s.r.o., kde hodnota této zakázky přesahuje čtvrt
milionu korun.
Vedoucí výroby a obchodu Libor Vítek pokračuje: V červenci
byla předána zakázka, které se mezi zaměstnanci říká Plznička
Brno. Hádejte, proč tento název? Realizaci totiž můžete vidět
v Plzeňské pivnici v ulici Česká 29 v Brně. Autorem projektu
je Ing. arch. Jan Špaček pro KS Real spol. s.r.o. Jedná se
o dodávku a montáž barového pultu. Technická specifikace:
zhotovení pracovních desek u výčepu s vyfrézovanými
drážkami a předními okapovými hranami (2 ks – spodní
a horní patro), součástí je dodávka a montáž polic z HI-MACS®
pro odkládání sklenic a půllitrů. Dodávka zahrnuje montáž
2 kusů ohnutých krytů (lemů) výčepních hlavic se vsazenými logy
Pilsner Urquell. Hodnota zakázky je 220 tisíc korun.
Libor Vítek dodává: Během srpna jsme zrealizovali, dokonči-li
a předali mnoho dalších zajímavých realizací, včetně zakázek pro
soukromé investory. Spokojenost a splnění přání zákazníků jsou
pro nás vždy na prvním místě.
Libor Vítek, vedoucí výroby a obchodu HI-MACS
Lucie Podsedníková, marketing
Ukázka realizací z HI-MACS® - výčepní pult - Brno
13
PODZIMEK60.indd 13
14.9.2012 21:42:30
P&S v Bavorsku
P&S
O víkendu 7. až 9. září se vydala naše společnost P&S na
zájezd do Bavorska, konkrétně na průplav Rýn-Mohan-Dunaj
a do Regensburgu (Řezna) na Dunaji. V pátek jsme se
ještě zastavili v Domažlicích a na hřebenech Českého lesa
a přespali v Chodské chalupě u pomníku J. S. Koziny.
Díky tomu, že nám celý zájezd přálo počasí, jsme
úspěšně zvládli sobotní maraton po „nej“ místech
v jednom z nejkrásnějších údolí Německa, údolí řeky
Altmühl – nejvyšší plavební komora Hilpoltstein, historická města Berching, Riedenburg, Essing a Kelheim,
hrad Radneck a monument Befreiungshalle nad soutokem
Altmühlu s Dunajem. Sobotní večer a nedělní dopoledne
nás čekala prohlídka velkolepého Regensburgu, kde
jsme mohli navštívit pivní festival Dult (obdoba
mnichovského Oktoberfestu) a na závěr cesty jsme se ocitli
v monumentální Valhalle tyčící se nad údolím Dunaje.
Všichni jsme byli nadšeni ze všeho, co jsme během naší
cesty viděli a těšíme se, co nám přinese příští zájezd.
Tomáš Kolařík
Náš největší čistící stroj
Čistící stroj pro vodní elektrárnu v Litoměřicích
V měsíci červenci 2012 jsme dokončili a předali firmě
ENERGO-PRO čistící stroj jemných česlí pro nově
budovanou elektrárnu na Labi v Litoměřicích.
Stroj pojíždí po kolejové dráze v délce cca 30m
a čistí česle do hloubky cca 20 m. Je vybaven mostovým
jeřábem nosnosti 15 t pro manipulaci s uzávěry vtoků
turbín. Celková hmotnost čistícího stroje je 32t a je
naším největším vyrobeným čistícím strojem. Návrh
i kompletní projekční a výrobní dokumentaci stroje
vypracoval Ing. Peter Ferenc.
Milan Bryscejn, ředitel společnosti
nahoře: P&S u sochy psa Chody u Chodské chalupy
dole: Výhled z hradu Radneck na údolí Altmühl
Nominace na titul Stavbu roku 2012
Jako horkou aktualitu můžeme s radostí oznámit, že jsme
z 53 přihlášených získali nominaci na titul Stavba roku
2012 se stavbou Fabrika hotel v Humpolci. Jsme tedy mezi
patnácti nominovanými stavbami z celé České republiky.
Diplom převzal investor MHA, s.r.o. Petr Hendrych, autor
projektu OK PLAN ARCHITECTS, s.r.o. Luděk Rýzner a za
dodavatele Podzimek a synové s.r.o. Josef Podzimek.
Dana Koubová
14
PODZIMEK60.indd 14
14.9.2012 21:42:46
FIREMNÍ SPORTOVNÍ VÍKEND
Rožnění selete ve strojírnách
Jedna z odvážných účastnic vodního lyžování - Žaneta
„Ukončení léta“ ve Strojírnách Podzimek
Vodní lyžování
Poslední srpnový den v areálu naší firmy proběhla firemní
akce – Ukončení léta. Jelikož nám počasí moc nepřálo,
museli jsme si svépomocí postavit „pergolu“ k opékání selátka
a postavit stan k posezení. Selátko se peklo již od rána, aby
k začátku bylo hotové. Celý pracovní den nás provázela libá
vůně opékaného masa. Zaměstnanci se mohli celý den těšit,
až bude akce zahájena. Kolem patnácté hodiny jsme se všichni
sešli pod pergolou a pod stanem a pustili se do jídla a pití.
Josef Podzimek s paní Hanou přišli také mezi nás, stejně tak
i Martin Podzimek a velice si vše pochvalovali. I přes nepřízeň
počasí se nám Ukončení léta vydařilo, selátko se snědlo, pivo
vypilo a bylo nám veselo. Všichni se už těšíme, že si toto
neformální setkání příští rok zopakujeme.
Letos bylo jubilejní – desáté. Za těch deset let se na hladině
Kosteleckého rybníka vystřídala celá řada odvážlivců, kteří
se snažili pokořit jeho hladinu. Tentokrát nám předpověď
neslibovala slunečné počasí, ale i přesto přišli noví i staronoví
„lyžaři“. Členové klubu vodního lyžování všem dali základní
informaci, aby úspěšně zdolali vodní hladinu a hlavně se nad
ní dostali. Paradoxně si všichni libovali, že ve vodě je lépe než
venku. Zázemí, včetně výborného občerstvení, nám připravili
členky vodního klubu, bez kterých by to prostě nebylo ono.
Těšíme se, že příští rok si užijeme nových prostor nad novou
loděnicí, kde bude příjemné posezení i kouzelná vyhlídka.
K tomu si budeme přát hezké počasí a hodně příznivců
vodního sportu.
XIX. tenisový turnaj
Účastníci charitativního cyklovýletu
Strojírny Podzimek na kole Vysočinou
V sobotu 8. září odstartoval z Telče 2. ročník charitativního
cyklovýletu na podporu pediatrického oddělení Nemocnice
Jihlava. Této vyjížďky jsme se také zúčastnili. Trať dlouhá
něco přes 72 km vedla přes Třešť do Jihlavy, pak do Batelova,
Řásné a zpět do Telče. Zde byl připraven doprovodný program:
losování tomboly, přednáška Josefa Zimovčáka, koncert kapel
Indienami a ROSES. Počasí nám přálo a všichni se těšíme na
další ročník.
Markéta Kalábová, sekretářka ředitele
Účastníci tenisového turnaje
Ten se odehrál na kurtech Šiškova mlýna ve Vanově.
Účastnilo se ho pět dvojic. Tahle tenisová „partička“
si turnaj jaksepatří užila a pochvalovala si příjemné počasí
a dobře připravené zázemí. První místo v turnaji si zaslouženě
vybojovala dvojice Lukáš Teplý a Pavel Podolský, druhá
příčka patřila dvojici Josef Kadlec a Rudolf Kašparovský, třetí
místo patří „nováčkům“ Karlu Hlaváčovi a Vlastovi Krejčímu.
Ostatní Pavel Lindner, Martin Urbánek, Radek Kříž a Dana
Koubová si pořádně protáhli tělo a měli radost z příjemně
stráveného dne. Příští rok náš čeká jubilejní X X. ročník. Takže
jste srdečně zváni! Děkujeme za podporu obou sportovních
akcí.
Dana Koubová
BLAHOPŘÁNÍ
Srdečně blahopřejeme dvěma novomanželským párům
Ing. Zdeňce Pálkové, která 26. května přijala nové příjmení
Drbalová a Ing. Lucii Kopicové, která od 14. července užívá nové
příjmení Benešová. Oběma manželským párům přejeme
mnoho štěstí, zdraví, lásky a spokojenosti po dlouhá léta.
15
PODZIMEK60.indd 15
14.9.2012 21:53:46
PERSONÁLNÍ KOUTEK
Vzpomínka na našeho ředitele
Dne 30. srpna 2012 by se dožil
padesáti let náš ředitel Jan Podzimek.
Byl spolumajitelem rodinných stavebních, strojírenských a developerských firem. 9. prosince 2007 ho
zasáhl krutý osud, kdy tragicky
zahynul v rakouských Alpách.
Mnozí jsme s ním pracovali více
než desítku let. Díky jeho nezměrné
pracovitosti, mimořádnému osobnímu nasazení a vizionářství dokázal stavební firmu vyvést z nelehké situace
a stát se jednou z významných stavebních rodinných
firem v České republice. Měli jsme tu čest po jeho
boku pracovat a podílet se na úspěších naší firmy od
roku 1994. Byl to nejen skvělý manažer a ředitel, ale
především člověk s velkým srdcem. Máme na paměti
jeho neustálý úsměv a pozitivní a optimistický přístup
k životu. Vzpomínáme s úctou.
Kolektiv zaměstnanců
K firmě Podzimek a synové s.r.o. nastoupili:
Dušek Milan, Janák Josef,
Šťastný Jaroslav, Kalný Patrik
Kaňa Ondrej, Veselý Jakub, Matal Filip
Fárka Rostislav, Neklapil Roman
Erberová Lenka, Bc., Holíková Pavlína, Ing. stř. 210
stř. 220
stř. 230
stř. 501
Z firmy Podzimek a synové s.r.o. odešel:
Bulíř Pavel
stř. 220
K firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o. nastoupili:
Bíbrle Jiří, Brychta Miroslav, Marešová Jana, Nosková
Věra, Ondráček Pavel, Petrů Rostislav, Stiborová Lucie Bc.,
Svoboda Jaroslav, Štok Jan, Uhlíř Pavel, Uhlířova Pavla,
Pivoňka Martin
Z firmy Dřevovýroba Podzimek s.r.o. odešli:
Máčel Jiří, Hurka Miloslav, Kašparovský Rudolf, Ing.,
Tůma Václav
K firmě Strojírny Podzimek s.r.o. nastoupili:
Doležal Čestmír, Ing., Pavlásek Robert, Říšský Miroslav
Z firmy Strojírny Podzimek s.r.o. odešli:
Třešňovka 2012
Marek Jiří, Brychta Radek Bc.
K firmě PPP podlahy a.s. nastoupil:
Kraus David
Z firmy PPP podlahy a.s. odešel:
Yeuheniy Kalchen
K firmě Polytrade CE s.r.o. nastoupili:
Kotálová Renata, Havlišta Miloš
Z firmy Polytrade CE s.r.o. odešli:
Kotalová Zdeňka, Kašparovský Rudolf, Ing.
Životní jubilea v Seskupení firem
Podzimek oslaví:
Ve firmě Podzimek a synové s.r.o.:
Letošní posezení v třešňovém sadu proběhlo ve
slavnostním duchu, neboť jsme se šéfem a jeho ženou
Hankou oslavili jejich společné 150. narozeninové
výročí. Nechyběl tradiční dort, který opět upekla paní
Fousová. Jako překvapení jsme předali dárkový set
v námořním stylu, ve kterém byla ukryta koštovací sada
s třešňovicí. Ta se nechala vypálit z loňských třešní,
které natrhali naši pracovníci právě v tomto třešňovém
sadu. Šéf nejen z dárků, ale také z toho, že se sad nechal
dosázet novými mladými třešněmi, měl velkou radost.
Poctivě se svojí dárkovou sadou obcházel hosty a připíjel
na zdraví až do pozdních večerních hodin. Oproti
loňskému roku nám počasí přálo. K poslechu a tanci
hrála kapela pana Marečka. Řezníci za pomoci Františka
Sedláčka se postarali o výborné pohoštění. Všechno
ostatní mělo opět na starosti středisko zásobování,
dopravy a správy budov. Všem za to moc děkujeme.
Příští rok bude naše Třešňovka slavit plnoletost
(18 let), tak se budeme těšit na viděnou.
25 let
23. 10. Fárka Rostislav
stř. 230
30 let
30. 8. 1. 9. 23. 9.
Kaňa Ondrej
Machynková Eva, Ing.
Tůmová Kateřina, Ing.
stř. 220
stř. 220
stř. 501
35 let 27. 8. Hlaváč Karel
stř. 210
45 let
10. 10.
10. 11.
20. 11.
Kodysová Helena
Podolský Pavel
Tvrz Ladislav
stř. 210
stř. 210
stř. 210
55 let 1. 10.
Němcová Lenka
stř. 251
60 let
15. 9.
8. 12.
26. 12.
Veselý Karel
Ševčík Jan
Tetour Miloslav
stř. 210
stř. 210
stř. 210
Ve firmě Dřevovýroba Podzimek s.r.o.:
35 let
24. 9.
Kremlička Lubomír
Ve firmě Strojírny Podzimek s.r.o.:
35 let
Dana Koubová
20. 10.
Adam Miroslav
Redakce: Dana Koubová Jazyková korektura: Dr. Jan Mazáč
16
PODZIMEK60.indd 16
14.9.2012 21:43:23
Download

Číslo 60 - Seskupení firem Podzimek