Ročná správa
Annual Report
2
0
1
0
Obsah
Content
Príhovor výkonného riaditeľa...........................................3
Foreword of the Executive Director................................3
Charakteristika spoločnosti...............................................4
Company Profile...................................................................4
Predmet činnosti...................................................................6
Field of Operation................................................................6
Organizačná štruktúra.........................................................7
Organisational Structure...................................................7
Systémy manažérstva..........................................................8
Management Systems........................................................8
Vrcholový manažment .......................................................9
Top Management..................................................................9
Stavby 2010 . ....................................................................... 10
Constructions of 2010...................................................... 10
Vybrané ekonomické ukazovatele . ............................... 16
Selected Economic Indicators ......................................... 16
Ekonomická analýza ........................................................ 20
Economic Analysis............................................................. 20
Správa audítora................................................................... 21
Auditor’s Report................................................................. 21
Predpokladaný vývoj v budúcnosti ............................ 22
Anticipated Future Development................................ 22
Podpora regiónu ............................................................... 23
Region Support . ................................................................ 23
Kontaktné údaje................................................................. 24
Contact................................................................................... 24
2
Príhovor výkonného riaditeľa
Foreword of the Executive Director
Vážení kolegovia, priatelia, partneri.
Dear colleagues, partners and friends,
Obhliadnuc sa za udalosťami a vývojom roka 2010
musím konštatovať, ze tento rok bol z pohľadu
dosiahnutého obratu najlepší v histórii spoločnosti
ale zároveň aj najnáročnejší. Spájali sa s ním komplikované rozhodnutia a bolo potrebné vynaložiť množstvo úsilia na to aby sme dosiahli ciele, ktoré sme
si stanovili.
Úvod hospodárskeho roka 2010 bol poznačený
značnou neistotou, ktorá vyplývala z toho, že realizácia viacerých významných projektov bola prerušená.
Výpadok produkcie sme sa snažili operatívne nahrádzať inými, menšími, zákazkami s krátkou dobou realizácie, aby sme túto vzniknutú medzeru v produkcii
čo najlepšie vyplnili.
V druhom štvrťroku sa nám podarilo úspešne naštartovať niekoľko nových projektov a zároveň sa naplno rozbehla realizácia prác na našej najväčšej stavbe
„Rekonštrukcia objektu na Tajovského ul. v Košiciach“.
Osobitne chcem spomenúť stavbu „Rekoštrukcia
fasády administratívnej budovy JE Mochovce“, ktorá preverila naše integrované manažérske systémy
a dala nám nové obzory a skúsenosti v oblasti dodržiavania zásad BOZP.
Preto, aj keď oblasť stavebníctva je jednou z najviac
hospodárskou krízou zasiahnutých odvetví hospodárstva, môžem s hrdosťou konštatovať, že rok 2010
bol pre našu spoločnosť veľmi úspešným. Dosiahli sme nárast tržieb o viac ako 27 %, dokázali sme
zachovať primeranú efektivitu a dosiahli zisk adekvátny k súčasnému stavu v stavebnom odvetví. Významným prvkom v boji proti kríze bolo aj diverzifikovanie
portfólia zákaziek medzi verejný a súkromný sektor.
Za hlavný predpoklad úspechu tímovej práce, ktorou práca v stavebníctve rozhodne je, považujem
dôslednú komunikáciu a vzájomnú dôveru. Základom úspešného zvládnutia nástrah hospodárskej
krízy je kvalita a efektivita práce všetkých zamestnancov, ktorým v mene svojom, aj v mene spoločníkov
ďakujem za lojalitu a profesionalitu.
Moje úprimné poďakovanie za vynikajúcu spoluprácu a korektné vzťahy patrí zároveň všetkým obchodným partnerom, subdodávateľom a investorom.
Verím, že napriek nesmelým prognózam a vyhliadkam v stavebnm odvetví do nasledujúceho roka,
sa nám spoločnými silami podarí dosiahnuť úspech
aj v roku 2011
Looking back at the events and developments in
2010, I must say that in terms of turnover it was the
best year in the company’s history but the most challenging one at the same time. Difficult decisions were
associated with this year and an enormous amount
of effort was necessary to achieve the goals we have
set.
The beginning of the marketing year 2010 was
marked by considerable uncertainty that stemmed
from the fact that the implementation of several major projects was interrupted. We tried to operatively
substitute production outage by other smaller shortterm projects, in order to fill out the created production gap in the best possible way.
In the second quarter we were able to successfully
launch several new projects, while the full implementation of our biggest project “Reconstruction of the
object on Tajovského street in Košice” started. In particular, I would like to mention the “Reconstruction
of the facade of the Office building at the Mochovce
Nuclear Power Plant”, which tested our integrated
management systems and gave us new horizons
and experience in compliance with the principles of
WSHP.
Although the construction sector is one of the most
affected ones by the economic crisis, I can proudly say
that 2010 was a very successful year for our company.
Our revenue grew by more than 27%, and we were
able to maintain reasonable efficiency and a profit
adequate to the current situation in the construction
sector. An important element in combating the crisis
was a portfolio of contracts well diversified between
public and private sectors.
I find consistent communication and mutual trust
to be the main precondition of the success of teamwork, and construction work definitely is teamwork.
The basis for successful coping with problems linked
to the economic crisis is the quality and efficiency of
all workers whom I would like to thank for their loyalty and professionalism on my behalf and on behalf
of our partners.
My sincere thanks also go to all business partners,
subcontractors and investors for excellent cooperation and sound relations.
I believe that in spite of the timid forecasts and prospects in the construction sector for the following year,
with joint efforts we can achieve success in 2011.
3
Charakteristika spoločnosti
Company Profile
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. bola založená v roku 1994.
Od svojho vzniku sa zaoberá stavebnou a obchodnou
činnosťou, v minulosti aj výrobou malej prefabrikácie. Prvoradou podnikateľskou aktivitou je stavebná
výroba, či je to už výstavba nových objektov, alebo
rekonštrukcia starých budov použitím moderných
technologických postupov.
BETPRES, Private Limited Company, was founded in
1994. From the beginning the company concerned
itself with constructing and commercial activities. In
Profesionálnym prístupom k požiadavkám partnerov, kvalitou poskytovaných prác a dodržiavaním
podmienok uzavretých zmlúv si spoločnosť BETPRES, s.r.o. získala svoje stabilné postavenie na trhu.
Počas svojej histórie spoločnosť pôsobila výlučne
na slovenskom trhu, kde predstavuje jeden z významných regionálnych subjektov.
Po počiatočnom vstupe na trh, ako dodávateľ pridruženej stavebnej výroby, sa spoločnosť BETPRES, s.r.o.
v rokoch 2000 a 2001 s cieľom posilniť svoje postavenie na slovenskom stavebnom trhu presadila ako
dodávateľ komplexnej činnosti pri výstavbe nových
objektov, čoho neoddeliteľnou súčasťou bol nárast
vlastných stavebných prác ako aj preinvestovaných
prostriedkov a realizácia stavieb pre významných
investorov. Spoločnosť sa teda zameriava na reali-
the past it used to deal mostly with small production
of prefabs. Now its principal business activity is building production, new constructions or existing civil,
residential as well as industrial buildings conversions
using modern technological practices.
BETPRES Company has obtained a stable place on the
market, with a professional approach to the demand
of the customers, both in the quality of services provided and in the successful completion of contracts.
záciu pozemných stavieb rôzneho druhu – od inžinierskych a líniových stavieb, cez priemyselné haly
a objekty k stavbám občianskeho charakteru, pričom
v rozhodujúcej miere vystupuje ako generálny dodávateľ realizovaných prác.
V oblasti kvality bol pre spoločnosť rozhodujúci rok
2000, v ktorom bol úspešne uvedený do praxe systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002,
a dňa 28.2.2001 jej bol udelený certifikát od spoločnosti TÜV BAYERN SACHSEN. O zvyšovaní kvali-
After its initial introduction on the market as a supplier of associated product, from 2000-2001 the BETPRES Company decided to confirm its place on the
Slovak building market and to make a push as a supplier of complex constructing activity providing new
buildings. An inseparable part of this change was an
increase of its own building works, increase of spent
financial resources and increase of building projects
for significant investors.
4
Charakteristika spoločnosti
Company Profile
ty systému riadenia svedčí fakt, že spoločnosť bola
10.12.2003 recertifikovaná na nový systém riadenia
STN EN ISO 9001, ktorý bol udelený spoločnosťou
TÜV SÜDDEUTSCHLAND.
The year of 2000 was a crucial one for the company
in the area of quality. In that year the company successfully introduced into practice the Quality Management System: STN EN ISO 9002, and on 28 February 2001 it obtained the certificate from TÜV BAYERN
SACHSEN Company. The BETPRES Company still aspired after upgraded quality management, and on
10 December 2003 it obtained a recertification on the
new Management System: STN EN ISO 9001, which
was granted by TÜV SÜDDEUTSCHLAND Company. In
2006 the company applied for issue of the certificate
of environmental management: STN ISO 14001 which
was granted by TÜV Slovakia limited company.
V priebehu nasledujúcich rokov sa zvyšovali nároky na ochranu životného prostredia a bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci. Na tento trend sa kvalitne pripravila aj spoločnosť BETPRES, s.r.o. keď v roku
2006 bol úspešne uvedený do praxe systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO
14 001 a v roku 2008 bola spoločnosť certifikovaná
podľa systému OHSAS 18001:1999. Všetky tieto manažérske systémy sú každoročne kontrolované externým orgánom a certifikáty sú pravidelne obnovované.
Vedenie spoločnosti si plne uvedomuje potrebu
dodržiavania týchto noriem a vďaka kvalitnej práci
je spoločnosť BETPRES, s.r.o. schopná presvedčiť
nových zákazníkov, že dokáže popri dohodnutých
cenách a termínoch zrealizovať objednané dielo
v najvyššej kvalite.
Významným prvkom pri budovaní imidžu a pozície
na trhu bolo v roku 2008 nadobudnutie novej
administratívnej budovy, ktorá bola zrekonštruovaná
pomocou moderných stavebných postupov a materiálov a predstavuje reprezentatívne sídlo spoločnosti.
The BETPRES company puts immense stress on the
interests and security of its employees, and therefore
it has established and applied Safety Management
System that was certified in accordance with the requirements of OHSAS 18001:1999 in 2008.
The management of the company fully realizes the
need to observe these norms and due to the quality
of their work the company is able to persuade new
customers that its completed work is the best quality
as well as the best arranged prices and terms.
In 2008, the acquisition of new administration premises was a significant element in company’s image
and market position growth. The building was reconstructed through state of art construction techniques
and materials and thus truly represents the identity
of the Entity.
The employees are considered the main pillar of the
BETPRES Company. They represent an inseparable
part of the management oriented towards customers.
Thanks to their professionalism, abilities, experience
and responsible approach, the BETPRES Company
has gained the reputation and image of a trustworthy and loyal partner.
Hlavným pilierom spoločnosti BETPRES, s.r.o. sú jej
zamestnanci, ktorí sú neoddeliteľnou súčasťou riadenia orientovaného na zákazníka. Aj vďaka ich vysokej
odbornosti, zručnosti, skúsenostiam a zodpovednému prístupu získala spoločnosť BETPRES, s.r.o. povesť
a imidž spoľahlivého a korektného partnera.
5
Predmet činnosti
Field of operation
Spoločnosť BETPRES, s.r.o. je v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní zapísaná do zoznamu podnikateľov
vzhľadom na to, že disponuje potrebnými materiálovými, strojnými a technickými prostriedkami, ako
aj kvalifikovanými pracovníkmi s vysokou úrovňou
odbornosti na vykonávanie svojej činnosti. Stavebné aktivity sú zamerané na hlavnú stavebnú činnosť
/HSV/ a pridruženú stavebnú činnosť /PSV/.
The BETPRES Company is registered into the list of
entrepreneurs in accordance with the Act on Public
Procurement whereas it disposes of necessary material, mechanical and technical equipment as well as
of qualified employees with high level of expertness
to execute its activities. The construction activities
target the main construction works and associated
construction works.
Hlavná stavebná výroba HSV:
• zemné práce;
• debnenie a betonárske práce;
• murárske práce;
• tesárske práce;
• novodobé fasádne systémy;
• úpravy povrchov tradičné, tenkovrstvové;
• komunikácie zo zámkovej a inej dlažby;
• terénne a sadové úpravy.
Main construction work:
• earth-works;
• sheathing, concreting work;
• masonry;
• timberwork;
• latter facing systems;
• conventional surfacing, thin-layered;
• cam pavement and other communications;
• ground and garden shaping;
Pridružená stavebná výroba PSV:
• elektroinštalácie a bleskozvody;
• sadrokartónové systémy a minerálne pohľady;
• antistatické podlahy, liate podlahy;
• zdravotnícke inštalácie;
• klampiarske konštrukcie a strešné krytiny;
• stolárske konštrukcie;
• keramické dlažby a obklady;
• podlahy plávajúce, vlysové a pod.;
• interiérové sadrové stierky, maľby, nátery;
• aplikácia sanačných systémov.
Associated construction work:
• electrical installation and lightning rod;
• plasterboard system and mineral soffit;
• antistatic flooring, cast flooring;
• sanitary installation;
• plumber construction and roof covering;
• carpenter construction;
• ceramic paving and tiling;
• floating flooring, timber flooring, etc.;
• indoor plaster squilgee, painting, surface coating;
• reconstruction systems application;
V zmysle druhu stavieb zameriava spoločnosť
BETPRES, s.r.o. svoje stavebné aktivity na realizáciu:
As far as the sort of construction is concerned the
company ranges most of its construction production
in the following way:
Občianskej a bytovej výstavby:
• administratívne a obytné budovy;
• polyfunkčné objekty;
• zdravotnícke zariadenia;
• objekty športového charakteru;
• autosalóny;
• obchodné centrá;
• rekonštrukcia historických budov;
Civil and Residential Construction:
• administration and residential buildings;
• multifunctional buildings;
• healthcare facilities;
• sport facilities;
• motor showrooms;
• commercial and shopping centers;
• reconstruction of historical sights;
Priemyselných stavieb:
• výrobné, skladové a expedičné haly rôzneho
charakteru;
• stavebné práce pri rekonštrukciách a dostavbách
priemyselných stavieb a budov;
Industrial Buildings:
• diverse production, warehousing and dispatching
halls;
• construction works within reconstructions and
additional buildings under the section of industrial
constructions and buildings;
Inžinierskych stavieb:
• prečerpávacie stanice;
• vodovody, kanalizácie;
• skládky odpadov;
• spevnené plochy;
• parkoviská, komunikácie;
• čistiarne odpadových vôd.
Engineering Construction:
• pumping stations;
• water-supply systems and sewer systems;
• waste dumps;
• hard landscaping;
• parking lots and communications;
• sewage treatment plants;
6
Organizačná štruktúra
Organisation Structure
Výkonný riaditeľ
Executive Director
Manžér pre ISR
Integrated Management System Manager
Asistentka riaditeľa
Assistant of Director
Životné prostredie
Environmental Protection
Správca nehnuteľností
Facilities administrator
ABT a Požiarna Ochrana
Accredited Safety Officer & Fire Protection
Právnik
Lawyer
Výrobný riaditeľ
Production Manager
Obchodno-technický riaditeľ
Commercial & Technical Manager
Prípravár, rozpočtár
Preparatory & Estimating clerk
Marketingový pracovník
Marketing Employee
Manažér nákupu
Purchasing Department Manager
Ekonomicko-personálny riaditeľ
Economic & HR Manager
Vedúci účtovník
Accounts Supervisor
Samostatný ekonóm
Independent Economist
Personálna referentka
Human Resources Reporter
Mzdová účtovníčka
Wages Accountant
Vedúci dopravy a mechanizácie
Chief of Transportation & Mechanization
Strojník
Machinist
Stavbyvedúci
Chiefbuilder
Vodič
Driver
Majster
Master
Výrobný zamestnanec
Manufacturing Employee
Asistent výrobného riaditeľa
Assistant of Production Manager
7
Systémy manažérstva
Management Systems
Spoločnosť BETPRES sa už od svojho vzniku neustále
sústreďuje v rámci interných aj externých procesov
na kontinuálne zvyšovanie kvality svojej produkcie.
O tomto zodpovednom riadení a smerovaní svedčí
v prvom rade kvalita postavených diel, avšak z formálneho hľadiska sú to pre potenciálnych klientov,
investorov a partnerov predovšetkým certifikáty
osvedčujúce existenciu a platnosť zavedených systémov manažérstva, ktoré spoločnosť priebežne nadobúda a obnovuje od roku 2000.
Spoločnosť TÜV BAYERN SACHSEN udelila spoločnosti BETPRES vo februári 2001 certifikát osvedčujúci systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9002,
ktorý bol v spoločnosti BETPRES zavedený v roku 2000.
V roku 2003 bola spoločnosť recertifikovaná na nový
systém riadenia podľa normy STN EN ISO 9001:2000
spoločnosťou TÜV SÜDDEUTSCHLAND. Tento systém
bol následne recertifikovaný v máji 2009 spoločnosťou TÜV SÜD Slovakia na STN EN ISO 9001:2009
S vysokou dávkou zodpovednosti voči okoliu a životnému prostrediu, ktorá je v dnešnej dobe základným
predpokladom trvaloudržateľného rozvoja, spoločnosť BETPRES implementovala do svojich procesov
v roku 2006 aj systém enviromentálneho manažérstva podľa normy STN EN ISO 14001:2005, ktorý jej
certifikovala spoločnosť TÜV SÜD Slovakia.
So zvyšujúcou sa náročnoťou výrobných technologických postupov rastú aj požiadavky na ochranu
zamestnancov pri práci. Spoločnosť BETPRES zaviedla
a používa systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorý bol certifikovaný podľa
požiadaviek špecifikácie OHSAS 18001:2008 v roku
2008 spolčnosťou TÜV SÜD Slovakia.
Všetky certifikáty udelené spoločnosti BETPRES
dosvedčujú implementáciu a používanie systému
manažérstva v oblasti realizácie hlavnej a pomocnej stavebnej výroby a rekonštrukčných prác na bytových, občianskych, priemyselných, inžinierskych
a vodohospodárskych stavbách, v oblasti inžinierskej činnosti a obchodnej
činnosti so stavebným
materiálom.
Since its entrance on the market, the BETPRES Company has been constantly focused on continuous
improvement of the production quality in its internal as well as external processes. High quality of finished projects is the first indicator that witnesses this
responsible approach. However, as far as the formal
aspect of harmonized evaluation is concerned, the
official certificates attesting management systems
applied in the company since 2000, are the ones that
prove such an attitude in a significant way towards
potential customers, investors and partners.
In February 2001, the company TÜV BAYERN
SACHSEN granted the BETPRES Company the certificate on Quality Management System which was established in the company in 2000 in accordance with
STN EN ISO 9002. In 2001, the company was recertified by the TÜV SÜDDEUSCHLAND Company in new
Quality Management System according to STN EN
ISO 9001:2000. This system was consequently recertified on the STN EN ISO 9001:2009 by the TÜV SÜD
Slovakia in May 2009.
In 2006, with the supreme recognition of responsibility for the environment, that is nowadays considered
the most crucial precondition for sustainable development, the BETPRES Company implemented environmental management system according to STN EN
ISO 14001:2005. This management system was certified by the company TÜV SÜD Slovakia.
The top management of BETPRES has also been focusing its attention to the protection of employees
whereas the demandingness of production technological proceedings increases continually. The
company has established and applies Safety Management System that was certified according to the
requirements of OHSAS 18001:2008 in June 2008 by
the company TÜV SÜD Slovakia.
All the certificates that have been granted to the
BETPRES company certify the establishment and application of management systems for main and supporting construction works related to civil, residential, industrial, engineering and watermanagement
buildings as well as their reconstructions, engineering and commercial activity
with building material.
8
Vrcholový manažment spoločnosti
Top Management Of The Company
Výkonný riaditeľ
Executive Director
Matúš Barkóci
Vek: 55
Vzdelanie: SPŠ Stavebná Košice
Pôsobenie v spoločnosti BETPRES:
Výkonný riaditeľ spoločnosti od roku 1994
Matúš Barkóci
Age: 55
Education: Secondary Industrial Constructional
School in Košice
Career in BETPRES: Executive Director of
the Company since 1994
Výrobný riaditeľ
Production Manager
Milan Zelizňak
Vek: 38
Vzdelanie: SPŠ Stavebná Bardejov
Pôsobenie v spoločnosti BETPRES:
Výrobný riaditeľ spoločnosti od roku 2002
Milan Zelizňak
Age: 38
Education: Secondary Industrial Constructional
School in Bardejov
Career in BETPRES: Production Manager of
the Company since 2002
Obchodno – technický riaditeľ
Ing. Róbert Beták
Vek: 49
Vzdelanie: Gymnázium Humenné
Vysoká škola technická Košice, Stavebná fakulta
Pôsobenie v spoločnosti BETPRES:
Obchodno – technický riaditeľ spoločnosti
od roku 2009
Commercial and Technical Manager
Ing. Róbert Beták
Age: 49
Education: Secondary grammar school Humenné,
Technical University in Košice, Faculty of Civil Engineering Career in BETPRES: Commercial and Technical Manager of the Company since 2009
Ekonomicko – personálny riaditeľ
Economic and Human Resources Manager
Ing. Matúš Barkóci
Vek: 29
Vzdelanie: Gymnázium Vranov nad Topľou,
Ekonomická unverzita v Bratislave,
Národohospodárska fakulta
Pôsobenie v spoločnosti BETPRES:
Ekonomicko – personálny riaditeľ spoločnosti
od roku 2008
Ing. Matúš Barkóci
Age: 29
Education: Secondary grammar school Vranov nad
Topľou, University of Economics in Bratislava, Faculty
of National Economy Career in BETPRES: Economic
and Human Resources Manager of the Company
since 2008
9
Rozšírenie-prístavba objektu
na Tajovského č. 11,13 v Košiciach.
Extension of the building on
Tajovského street no. 11, 13 in Košice
Investor: Ekonomická univerzita
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Dodávateľ: Združenie „Chemkostav, a.s.
- BETPRES, s.r.o., Vranov n. T.
Doba realizácie: 06/2009 – 02/2011
Kontaktná osoba: prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD
+421 2 6729 5111
Investor: Economic University,
Dolnozemská cesta 1, Bratislava
Supplier: Group “Chemkostav, a.s. - BETPRES, s.r.o., Vranov n. T.”
Period of
implementation: 06/2009 – 02/2011
Contact person: prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD,
+421 2 6729 5111
Jedná sa projekt výstavby a zabezpečenia vnútorného vybavenia vzdelávacích priestorov pre Podnikovohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity
v Bratislave, so sídlom v Košiciach. Stavba je financovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Konštrukciu objektu tvorí železobetónový skelet
na železobetónových pásoch. V podzemnom podlaží
sa nachádza parkovisko s kapacitou 56 parkovacích
miest. Pred výkopom stavebnej jamy bolo potrebné
The aim of this project is to construct educational facilities for the Faculty of Business Economics in Bratislava with the seat in Košice and to provide internal
equipment. The construction is financed from the
European Regional Development fund. The frame is
made of reinforced concrete skeleton placed on reinforced concrete base. Parking lot for 56 cars is located
on the underground floor. Prior to pit excavation, it
was necessary to carry out an archaeological investigation and statically secure the pit because there are
other buildings with basements in the close vicinity
of the construction.
previesť archeologický prieskum a realizovať statické
zabezpečenie stavebnej jamy, nakoľko v tesnej blízkosti stoja okolité budovy, ktoré sú tiež podpivničené. Prvé nadzemné podlažie tvoria učebne s malou
aulou, sociálne zariadenia a hala. Nakoľko okolitá
zástavba nedovoľovala dostatočné presvetlenie, toto
je zabezpečené tromi átriami. Na druhom nadzemnom podlaží sa okrem učební nachádza veľká aula
s výmerou 321m2. Prístup na jednotlivé podlažia
je riešený. schodiskom a osobno – nákladným výťahom. Predmetom diela je okrem stavebných prác
aj komplexná dodávka rozvodov a inštaláciíí všetkých
médií a sietí, nábytku a počítačového vybavenia.
First aboveground floor shall be constituted by classrooms with a small auditorium, bathrooms and a hall.
As the surrounding buildings do not allow for an adequate lightning, this shall be provided for by means
of three atriums. Second aboveground floor shall be
constituted by a big auditorium of 321 m2. Each floor
is accessed by stairs and passenger-freight elevator.
Apart from construction works, the objective also is
to distribute and install all media and networks, furnishings and computer equipment.
10
Hypermarket TESCO Žarnovica
Hypermarket TESCO Žarnovica
Investor: TESCO Stores SR, a.s.
Kamenné námestie 1/A,
Bratislava
Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.
Vranov nad Topľou
Doba realizácie: 08/2010 – 11/2010
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Fejda,
+421 903 452 345
Investor: TESCO Stores SR, a.s.
Kamenné námestie 1/A
Bratislava
Supplier: BETPRES, s.r.o.
Vranov nad Topľou
Period of implementation: 08/2010 – 11/2010
Contact person: Ing. Jozef Fejda,
+421 903 452 345
Objekt samotného hypermarketu, nachádzajúceho
sa v centre mesta, má architektonický výraz podľa
The building of the hypermarket itself, which is located in the city centre, has an architectural expression
in accordance with TESCO standards. It is a one storey
building from which a lightweight roofing construction of the supply entrance protrudes at the supply
side. The main entrance facade is oriented toward the
parking lot and the entrance space for pedestrians.
Artistic solution uses the contrast of vertically divided
light prefabricated cladding and glazed walls in combination with protruded roof entrances unloading
areas. The construction consists of floor space and facilities, which constitute storage, processing and administrative areas. The whole construction included
štandardu spoločnosti TESCO. Je to jednopodlažný
objekt, z ktorého na strane zásobovacej rampy vystupuje ľahká konštrukcia zastrešenia zásobovacieho
vstupu. Hlavná vstupná fasáda je orientovaná k parkovisku a peším nástupom návštevníkov. Výtvarné
riešenie využíva kontrast vertikálne členeného ľahkého montovaného obvodového plášťa a zasklených
stien s kombináciou s vystupujúcimi zastrešenými
vstupmi a vykladacími plochami. Stavba pozostáva
zo samotnej predajnej plochy a zázemia, ktoré tvoria
skladové, technologické a administratívne priestory.
Predmetom stavby bola realizácia samotného objektu, ktorý je založený na pilótach a hlavnú nosnú
konštrukciu tvorí železobetónový skelet a skladaný
obvodový a strešný plášť s termoizoláciou. Dodávka
pozostávala aj z realizácie všetkých vnútorných inštalácií, zabezpečovacieho systému, podláh a priečok s
definitívnou úpravou povrchu. Zároveň bolo realizované vonkajšie parkovisko a napojenie na križovatku
s hlavnou cestou.
11
of the construction of the object itself, which is built
on posts, the main supporting structure consists of
reinforced concrete frame and a pleated curtain and
a roof cladding with thermal insulation. The supply
consists of the installation of all internal installations,
security system, flooring and walls with a final finish.
Outdoor parking and connections to junction with
a main road was also built.
Rekonštrukcia fasády administratívnej
budovy Elektrárne Mochovce
Reconstruction of the façade of the
office building at the Mochovce Nuclear
Power Plant
Investor: Slovenské elektrárne, a.s.,
Mlynské Nivy 47, Bratislava
Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.,
Vranov nad Topľou
Doba realizácie: 03/2010 – 11/2010
Kontaktná osoba: Ing. Július Kliman,
+421 905 287 155
Investor: Slovenské elektrárne, a.s.,
Mlynské Nivy 47, Bratislava
Supplier: BETPRES, s.r.o.,
Vranov nad Topľou
Period
of implementation: 03/2010 – 11/2010
Contact person:
Ing. Július Kliman,
+421 905 287 155
Predmetom stavby bola kompletná obnova obvodového plášťa na administratívnej budove v Jadrovej
elektrárni Mochovce. Pôvodný hliníkový plášť ukotvený na oceľovej nosnej konštrukcii, ktorý nespĺňal
súčasné technické a ani estetické požiadavky bol
postupne po častiach demontovaný a nahradený
moderným hliníkovým fasádnym systémom ALUCOBOND. Súčasne prebiehala výmena okien a na ostatných častiach budovy bolo realizované zateplenie
kontaktným zatepľovacím systémom s minerálnou
vlnou. Súčasťou stavby bola aj obnova hydroizolácie strechy, dodávka nového svetelného označenia
a prístavba prístrešku pre fajčiarov.
The objective of the construction was a complete restoration of the cladding of the office building at the
Mochovce Nuclear Power Plant. The original aluminium cladding anchored to a steel supporting structure
which did not meet the current technical or aesthetic
requirements was gradually dismantled and replaced
by a modern aluminium facade system ALUCOBOND.
At the same time replacement of windows and insulation other parts of the building using a contact
insulating system with mineral wool was carried out.
Restoration of the water insulation of the roof, new
lighting and a shelter for smokers was also part of the
construction.
Náročnosť stavby umocňovalo to, že bola realizovaná
za plnej prevádzky, preto rekonštrukcia prebiehala
po etapách. Vzhľadom k prostrediu, kde sa nachádza, bol kladený vysoký dôraz na dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a všetci
zamestnanci absolvovali špeciálne vstupné školenie.
The construction was demanding also due to the
fact that it was realized in full operation, so the reconstruction was carried out in stages. Given the environment where the object is located, all employees
have received special training, because high priority
was placed on compliance with the health and safety
rules at work.
12
Rekonštrukcia výrobnej haly
Senoble Zvolen
Reconstruction of production hall
Senoble - Zvolen
Investor: SENOBLE CENTRALE EUROPE, s.r.o.,
M.R. Štefánika 1396/52, Zvolen
Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.,
Vranov nad Topľou
Doba realizácie: 09/2009 – 02/2010
Kontaktná osoba: Florent Remy,
Investor: SENOBLE CENTRALE EUROPE, s.r.o.,
M.R. Štefánika 1396/52, Zvolen
Supplier: BETPRES, s.r.o.,
Vranov nad Topľou
Period
of implementation: 09/2009 – 02/2010
Contact person: Florent Remy
Vykonané dielo predstavuje kompletnú rekonštrukciu haly na spracovanie a výrobu mliečnych jogurtov,
pričom táto pozostáva z výrobnej časti, skladovacích
priestorov a administratívneho vybavenia. Samotná
realizácia bola rozdelená do dvoch samostatných
častí. V prvej etape prebiehali búracie práce a príprava prostredia pre realizáciu samotnej rekonštrukcie. V druhej etape výstavba pokračovala realizáciou
nových rozvodov vnútorných inštalácií, obnovou
omietok a vykonaním povrchovej úpravy, výmenou okien a dveri. Boli realizované nové betónové
podlahy so špeciálnou vrchnou keramickou dlažbou.
V skladovacích priestoroch bolo dodané nové zariadenie na chladenie. Súčasťou stavby bola aj úprava
nakladacej rampy a vybudovanie nových nakladacích mostíkov pre zásobovanie.
Stavba bola náročná na dodržiavanie techlogických procesov a špeciálne potravinárske prostredie
kládlo osobitné nároky na hygienu samotnej prevádzky. Preto boli pri realizácii používané osobitné
postupy a špeciálne materiály zaručujúce hygienickú
nezávadnosť prostredia.
13
The construction included a complete reconstruction of the hall for processing and production of milk
yogurts, which consists of the production parts storage and administrative facilities. The implementation itself was divided in two individual parts. In the
first stage, demolition works and preparatory works
of the environment for the reconstruction itself took
place. In the second stage the construction continued by installation of new internal wiring, renewal of
plasters and its finish, replacement of windows and
doors. New concrete floors were build and covered
with special ceramic flooring. New cooling devices
were supplied to the storage premises. Modification
of a loading ramp and construction of new loading
bridges was also part of the construction. The construction was difficult to comply with technological
processes and special food environment created spe-
cial requirements on the hygiene of the plant itself.
Therefore, special procedures were implemented and
special materials were used ensuring wholesomeness
of the environment.
Nadstavba a prístavba bytového domu
Jesenná 20, Košice
Superstructure and extension
of apartment building on
Jesenná street no. 20, Košice
Investor: servis REALITY, s.r.o. Košice
Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.,
Vranov nad Topľou
Doba realizácie: 05/2010 – 12/2010
Kontaktná osoba: Ing. Peter Stubendek,
+421 904 812 491
Investor: servis REALITY, s.r.o. Košice
Supplier: BETPRES, s.r.o.,
Vranov nad Topľou
Period of
implementation: 05/2010 – 12/2010
Contact person: Ing. Peter Stubendek,
+421 904 812 491
Bytový dom sa nachádza v centre Košíc na Jesennej
ulici. Jedná sa o štvorpodlažnú stavbu s tehlovou
nosnou konštrukciou a sedlovou strechou.Realizácia
diela spočívala v prvom rade v demontáži strechy
a vykonania novej hydroizolácie aby sa zamedzilo
zatekaniu dažďovej vody počas stavebných prác.
Predmetom diela bolo vymurovanie piateho a šiesteho nadzemného podlažia a novej strechy s podkrovím. Nosné obvodové steny a vnútorné priečky
sú murované z porobetonových tvárnic, v interiéri
so štukovou omietkou. Konštrukcia strechy pozostáva
z časti z ocele a z časti z dreveného krovu, s krytinou
z tehlovej škridly. Výplne otvorov predstavujú plastové okná a drevené strešné okná. Súčasťou bolo
The apartment house is located in the centre of Košice
on Jesenná street. It is a four storey building with
brick bearing structure and gable roof. Implementation of the work consisted primarily of removing the
roof and the implementation of a new waterproofing
to prevent rainwater to leak in during construction
works. The work consisted of building fifth and sixth
floors and new roof with an attic. Supporting walls
and internal walls are made of porous concrete blocks,
the interior walls are covered with stucco plaster. The
roof structure consists of steel parts and a wooden
roof frame, with roofing tiles. Openings are covered
with plastic windows and wooden attic windows. The
construction included new water supply, sewerage,
electricity, gas and heating and low voltage distributions. Final treatment of wall surfaces and floorings
are provided by individual apartment owners.
The construction included insulation of the whole
object using a contact insulation system, construction of a parking lot for apartment owners, planting
works and construction of outer lift shaft.
vybudovanie nových rozvodov vody, kanalizácie,
elektrickej energie, plynu a kúrenia a slaboprúdových rozvodov. Definitívne úpravy povrchov stien
a podlách sú riešené priamo novými majiteľmi jednotlivých bytov.
Predmetom stavby bola aj realizácia zateplenia celého objektu kontaktným zatepľovacím systémom,
výstavba parkoviska pre obyvateľov bytov, sadové
úpravy a vystavba vonkajšej výťahovej šachty.
14
Reconstruction of school and gym
of SOŠ (Secondary vocational schol)
Ostrovského Košice
Rekonštrukcia školy a telocvične
SOŠ Ostrovského Košice
Investor: Košický samosprávny kraj,
Nám. Maratónu mieru 1, Košice
Dodávateľ: BETPRES, s.r.o.,
Vranov nad Topľou
Doba realizácie: 04/2009 – 09/2010
Kontaktná osoba: Ing. Štefan Kandráč,
+421 57 726 82 67
Výstavba diela bola rozdelená do dvoch samostatných celkov. V prvej etape prebiehala rekonštrukcia
budovy samotnej školy, ktorá pozostávala z výmeny
okien, vybudovania novej termo a hydroizolácie strechy, zateplenia celého objektu kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnou vlnou a rekonštrukciou vnútorného vybavenia. Tá pozostávala z výmeny
rozvodov kúrenia a elektroinštalácie, vody a kanalizá-
cie, s kompletnou obnovou sociálnych zariadení. Boli
vykonané opravy omietok a nové interiérové maľby
celého objektu.
Druhá etapa predstavovala dobudovanie multifunkčnej telocvične a vybudovanie novej spojovacej
chodby s budovou školy. V telocvični bola dokončená strecha a bol realizovaný nový obvodový plášť z
PUR panelov. Zároveň boli vybudované všetky súčasti vnútorného vybavenia, nová tribúna a špeciálna
športová podlaha. Vnútorné steny sú kvôli bezpečnosti obložené dreveným obkladom. Súčasťou budovy sú aj novovybudované šatne a sociálne priestory.
Dielo tak predstavuje modernú telocvičňu určenú
pre pestovanie viacerých druhov športov a spĺňajúcu
požiadavky na organizovanie aj vrcholových športových podujatí.
15
Investor: Košický samosprávny kraj
(Self-governing Region of
Košice), Nám. Maratónu
mieru 1, Košice
Supplier: BETPRES, s.r.o.,
Vranov nad Topľou
Period
of implementation: 04/2009 – 09/2010
Contact person: Ing. Štefan Kandráč,
+421 57 726 82 67
The construction was divided into two individual
parts. In the first stage the reconstruction of the
school building was carried out. It consisted of replacement of windows, construction of new thermal
and hydro insulation of the roof, insulation of the
whole object using a contact insulation system with
mineral wool and reconstruction of interior facilities, which consisted of replacement of heating lines,
electrical installation, water and sewage lines with
a complete renovation of sanitary facilities. Interior
plasters and paintings in the whole objects were renewed. The second stage consisted of finalizing the
construction of multipurpose gym and construction
of a new hallway the gym with the main building. The
construction of the roof of the gym was finalized and
a new cladding made of PUR panels was built. At the
same time, all interior parts, new stands and special
flooring were fitted. Due to safety reasons interior
walls were covered with wooden facing. The building
is equipped with newly-built changing rooms and social facilities. The building represents a modern gym
that can be used for various sports and fulfils the requirements for organising top sport events.
Súvaha / Balance Sheet
AKTÍVA / ASSETS
€ (Thousands)
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
2009
€ (Thousands)
2010
-
-
15 960
18 960
1 007 479
719 005
-
-
3 128 354
5 491 702
20 788
11 093
5 524
69 546
2 029 222
3 500 507
1 072 820
1 910 556
250 710
28 395
4 402 503
6 441 033
1 367 746
1 458 045
33 195
33 195
42 674
42 674
51 656
51 656
573 699
573 699
666 522
756 821
2 626 713
4 857 779
60 694
66 102
188 852
249 931
1 983 653
4 209 973
393 514
331 773
Subscription accounts recievable
Stále aktíva / Fixed assets
- dlhodobý nehmotný majetok
long-term intangible assets
- dlhodobý hmotný majetok
long-tem tangible assets
- dlhodobý finančný majetok
Obežné aktíva / Current assets
- zásoby
inventories
- dlhodobé pohľadávky
long-term receivables
- krátkodobé pohľadávky
short-term receivables
- finančné účty
financial assets
Časové rozlíšenie / Accruals Deferrals
Aktíva spolu / Total assets
PASÍVA / EQUITY AND LIABILITIES
Vlastné imanie / Equity
- základné imanie
basic capital
- kapitálové fondy
capital funds
- fondy zo zisku
retained earnings from net profits
- výsledok hospodárenia minulých rokov
profit/loss of previous years
- výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
profit/loss of current accounting period
Záväzky Accounts Payable
- rezervy
reserves
- dlhodobé záväzky
long-term liabilities
- krátkodobé záväzky
short-term liabilities
- bankové úvery a výpomoci
bank loans and financial assistance
Časové rozlíšenie / Accruals/Deferrals
Pasíva spolu / Total equity and liabilities
16
408 044
125 209
4 402 503
6 441 033
Výkaz ziskov a strát / Profit and Loss Statement
€
Tržby z predaja tovaru
2009
€
2010
-
-
-
-
-
-
9 409 649
11 986 130
9 409 649
11 986 130
-
-
-
-
7 039 225
9 659 819
1 374 027
1 037 944
5 665 198
8 621 875
2 370 424
2 326 311
1 183 563
1 179 225
875 616
881 695
-
-
268 374
268 780
39 573
28 750
13 893
17 263
173 708
195 022
15 018
8 671
-
620
7 995
3 411
Revenue from sale of merchandise
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
Costs of goods sold
Obchodná marža
Sales margin
Výroba
Production
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
Revenues from sale of own products and services
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob
Change in internal inventory
Aktivácia
Capitalization
Výrobná spotreba
Production consumption
Spotreba materiálu a energie
Material and energy consumption
Služby
Services
Pridaná hodnota
Added value
Osobné náklady
Personnel expenses
Mzdové náklady
Labour expenses
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Praemiums for board members
Náklady na sociálne poistenie
Social insurance expenses
Sociálne náklady
Social expenses
Dane a poplatky
Taxes and fees
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Depreciation of long-term tangible and intangible assets
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Revenues from sale of long-term assets and materials
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
Net book value of long-term assets and materials sold
Opravné položky k pohľadávkam
Provisions for recievables
17
Výkaz ziskov a strát / Profit and Loss Statement
Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti
691 561
118 466
764 450
45 075
-
-
-
-
933 394
1 012 832
2 608
1 718
28 720
15 677
4
-
976
1 105
-
-
52 009
46 907
-
-
-
-
-
-
268 374
268 780
39 573
28 750
13 893
17 263
173 708
195 022
15 018
8 671
-
620
7 995
3 411
-79 093
- 61 971
Other economic actual revenues
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
Other economic actual expenses
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
Transfer of economic actual revenues
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
Transfer of economic actual expenses
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
Profit/loss from economic actual
Výnosové úroky
Revenues interests
Nákladové úroky
Expenses interests
Kurzové zisky
Exchange rate profit
Kurzové straty
Exchange rate loss
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
Other financial activities revenues
Ostatné náklady na finančnú činnosť
Other financial activities expenses
Prevod finančných výnosov
Transfer of financial activities revenues
Prevod finančných nákladov
Transfer of financial activities expenses
Odmeny členom orgánov spoločnosti
Praemiums for board members
Náklady na sociálne poistenie
Social insurance expenses
Sociálne náklady
Social expenses
Dane a poplatky
Taxes and fees
Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku
Depreciation of long-term tangible and intangible assets
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
Revenues from sale of long-term assets and materials
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a materiálu
Net book value of long-term assets and materials sold
Opravné položky k pohľadávkam
Provisions for recievables
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
Profit/loss from financial activitities
18
Výkaz ziskov a strát / Profit and Loss Statement
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
854 301
950 861
187 779
194 040
181 886
190 095
Profit/loss from current activities before tax
Daň z príjmov z bežnej činnosti
Income tax on current activities
- splatná/payable
- odložená/deferred
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
5 893
3 945
666 522
756 821
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
854 301
950 861
Profit/loss from current activities after tax
Mimoriadne výnosy
Extraordinary revenues
Mimoriadne náklady
Extraordinary expenses
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
Income tax on extraordinary activities
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti
Profit/loss from extraordinary activities
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
Tranfer of shares to the partners
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
Net profit/loss for the accounting period
VYBRANÉ EKONOMICKÉ UKAZOVATELE
SELECTED ECONOMIC INDICATORS
Celkové výnosy
Total Output
Tržby zo stavebnej činnosti
Revenues from own production
Pridaná hodnota
Added value
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Profit before Tax
Výsledok hospodárenia po zdanení
Profit after Tax
Priemerný evidenčný počet pracovníkov
Number of Employees
2007
2008
2009
2010 2010/09
EUR
10 736 308
11 388 204
10 118 839
12 114 985
19,73%
EUR
10 354 312
11 312 488
9 409 649
11 986 130
27,38%
EUR
1 984 897
2 320 355
2 370 424
2 326 311
- 1,86%
EUR
1 013 942
1 079 333
854 301
950 861
11,30%
EUR
814 048
868 751
666 522
756 821
13,54%
60
69
71
70
- 1,4 %
15 000 000 €
12 000 000 €
Celkové výnosy
Total Output
9 000 000 €
Tržby zo stavebnej činnosti
Revenues from own production
6 000 000 €
Pridaná hodnota
Added value
3 000 000 €
Výsledok hospodárenia pred zdanením
Profit before Tax
0
2007
2008
2009
2010
19
Výsledok hospodárenia po zdanení
Profit after Tax
Ekonomická analýza
Economic Analysis
Po reštrukturalizácii hospodárstva, zavedení ozdravujúcich reforiem a vstupe Slovenskej republiky do
NATO a Európskej únie zaznamenával národný stavebný sektor vysoko pozitívne tendencie vývoja. Toto
rýchle napredovanie však bolo v druhej polovici roka
2008 zastavené nástupom hospodárskej a finančnej
krízy. Bolo pozastavených alebo úplne zrušených
mnoho projektov a významne sa znížil dopyt na trhu.
Z tohto pohľadu bolo nevyhnutné zvýšiť podiel štátnych zákaziek a snažiť sa nahradiť absenciu privátnych investícií. Negatívne trendy na trhu sa bytostne
dotkli aj našej spoločnosti, keď sme v roku 2009 po
niekoľkých úspešných rokoch rastu zaznamenali pokles objemu produkcie. Napriek negatívnym vyhliadkam na začiatku roka 2010, kedy bolo prerušených
viacero našich projektov sa nám podarilo dosiahnuť
nárast produkcie takže objem celkových výnosov
za rok 2010 predstavoval 12 272 tis. €, čo znamená
v relatívnom vyjadrení nárast výroby o 18,45% v porovnaní s rokom 2009. Objem zisku po zdanení za rok
2010 predstavoval 757 tis. € a v relatívnom vyjadrení
ide o nárast o 13,55%.
After the restructuring of national economy, implementation of recovery reforms and Slovak accession
to NATO and to the European Union, the construction
sector has recorded highly positive development
trend. However, the rise of economic and financial
crisis during the second half of 2008 has stopped this
rapid advancement in construction industry. Many
projects were either suspended or completely cancelled and market demand was significantly reduced.
It was thus necessary to raise the share of government
contracts and try to find compensation for private investments. Our company was also affected by negative market tendencies and after several successful
years, we have recorded a drop in the volume of production. The volume of total output amounted to €
10 118 thousand which is, in relative terms, a production downturn of 11.14% when compared to 2008.
The volume of net profit amounted to €666 thousand
which is, in relative terms, a decline of 23.27%.
O vysokej efektívnosti práce, ktorú zodpovedne
a s vysokým nasadením vykonávajú zamestnanci spoločnosti BETPRES, s.r.o, svedčia v prvom rade ukazovatele rentability, ktoré najpresnejšie charakterizujú
výslednosť podnikového úsilia a schopnosť dosahovať zisk. Rentabilita tržieb bola za rok 2010 na úrovni
6,30%. Pokles rentability o 0,77% oproti roku 2009
odzrkadľuje náročnú situáciu na trhu a snahu o maximálne vyťaženie kapacít. Rentabilita celkových aktív
predstavovala 11,75%, pričom nárast celkových aktív
bol oproti roku 2009 o 46,32%. Rentabilita vlastného
imania predstavovala 51,92%. Ekonomickú situáciu
považujeme za stabilnú a spoločnosť nemá poskytnuté nadmerné množstvo úverov.
V súčasnosti spoločnosť zamestnáva 70 zamestnancov, pričom ich priemerný evidenčný počet rástol v minulosti medziročne len veľmi mierne najmä
v dôsledku nedostatku pracovnej sily. V súčasnosti
je však situácia opačná a nedostatok dopytu spôsobuje prebytok pracovnej sily, najmä s nižšou kvalifikáciou. Túto skutočnosť sa spoločnosť BETPRES snaží
využiť v prospech skvalitnenia profesnej, odbornej
a výkonnostnej štruktúry zamestnancov. Snaha
o efektivitu výroby vedie k udržaniu pridanej hodnoty a produktivity práce, ktorá dosiahla v spoločnosti BETPRES v roku 2010 na zamestnanca 65 tis. €.
Zamestnanci spoločnosti sú jej najvyššou hodnotou.
Excellent efficiency of work, which is performed responsibly and with high deployment of the BETPRES
employees, is reflected in the return indicators which
accurately characterize the results of business efforts
and the ability to make a profit. In 2009, the return
on revenues was 7.08% which is comparable to 2008.
Return on total assets was 15.14% and return on equity ratio was 48.73%. Despite the decline of these
indicators when compared to 2008, we successfully
managed to maintain above-average results in the
sector.
The company currently employs 71 employees but
the average personnel number grew very slightly in
the past year, mainly due to labour shortage. At present, the situation is opposite and the lack of demand
causes a surplus of labour, especially with lower qualifications. The effort to raise the efficiency of production helps in keeping the added value and productivity of labour, which in BETPRES in 2008 reached €74
thousand per employee. The employees of the company represent its supreme value. In 2009, the average monthly salary in the company reached 1 067
EUR which is well above Slovak average in construction industry. Compared to 2008, it makes a relative
increase of 3.91%.
The indicator of working capital ratio maintained
the level of 1.58 which clearly suggests stability of
financial situation and adequate relation of receivables and payables. In 2009, the company registered
20
Ekonomická analýza
Economic Analysis
Priemerný mesačný zárobok dosiahol v roku 2010
v spoločnosti BETPRES 1 093 €, čo je vysoko nad
slovenský priemer v odvetví stavebníctva, pričom
ide v rámci spoločnosti o relatívny nárast oproti roku
2009 o 2,43%.
a long-term bank loan granted in 2008 for the purchase of administrative building. Short-term loans
and other forms of financial contribution have been
drawn at a minimum.
Ukazovateľ bežnej likvidity, ktorá si medziročne
zachovala úroveň 1,30, jasne poukazuje na stabilizovanú finančnú situáciu a adekvátny pomer pohľadávok a záväzkov. Zo záväzkov voči bankám v roku 2010
evidovala spoločnosť BETPRES najmä dlhodobý úver
poskytnutý v roku 2008 na kúpu administratívnej budovy, pričom krátkodobé úvery a iné finančné výpomoci boli čerpané len v minimálnej miere.
Spomínané pozitívne výsledky sú pre všetkých zamestnancov spoločnosti silnou inšpiráciou k ďalšiemu rastu a výzvou k ešte lepším výsledkom v tomto
náročnom období.
21
The abovementioned positive economic results
strongly inspire all employees of the company to further growth and even better results in the future.
Predpokladaný vývoj v budúcnosti
Anticipated Future Development
Nástup globálnej hospodárskej a finančnej krízy negatívne poznamenal odvetvie stavebníctva
aj na Slovensku. Očakávaný rozmach stavebného
priemyslu a presun developerských aktivít zo západného Slovenska do iných regiónov vrátane východu
nenastal, a množstvo rozpracovaných a plánovaných
projektov bolo pozastavených alebo zrušených. Napriek údajom o postupnom náraste produkcie v iných
odvetviach hospodárstva, v stavebníctve sa tieto informácie neprejavili a v roku 2011 očakávame trvanie
stagnácie v odvetví. Vychádzajúc z analýz a skúseností
z roka 2010, v budúcnosti by mala významnejšiu časť
stavebnej produkcie predstavovať dopravná a technická infraštruktúra, modernizácia škôl a nemocníc
s orientáciou na financovanie prostredníctvom verejného sektora, spoločne s využitím fondov Európskej
únie, na úkor privátnych investícií.
The entry of global economic crisis during the second
half of 2008 has also negatively affected construction
industry in Slovakia. Anticipated expansion and the
movement of developers’ activities from the west
to other regions, Eastern Slovakia included, did not
take place. A number of pending projects and project in-process were either suspended or completely
cancelled. Deducing from the analyses, transport
and technical infrastructure financed through public
sector ought to overweight the non-residential construction as well as any other private investments in
the future.
Napriek hospodárskej a finančnej kríze rok 2010
povzbudzuje zamestnancov spoločnosti BETPRES,
s.r.o. k vyšším výkonom aj v roku 2011. Vzhľadom
k útlmu na stavebnom trhu a výsledkom dosiahnutým v roku 2010 bol stanovený ročný plán reálne
s pohľadom na už zazmluvnenú produkciu na 12 000
tis. € s predpokladaným ziskom pred zdanením 720
tis. €. Miera rentability tržieb by sa mala pohybovať
na hranici 6%. Z hľadiska štruktúry stavebnej výroby je silnou víziou manažmentu spoločnosti správne
diverzifikovanie výroby do súkromných a verejných
zákaziek na celkovej produkcii a snaha o maximálnu
efektivitu výroby a znižovanie nákladov.
Company Mission
• To be a representative company of building industry according to the quality of services provided;
• To be high quality and competitive contractor of
complex building operations on the internal market;
• To gather the customers and trading partners in
a professional and respectable way based on high
quality performance;
• To guarantee the development, stability and confidence of our employees on the ground of company’s prosperity;
Poslanie spoločnosti:
• byť reprezentatívnou firmou v oblasti stavebníctva
podľa kvality poskytovaných služieb;
• byť kvalitným a konkurencieschopným
dodávateľom komplexných stavebných prác
na vnútornom trhu;
• zákazníkov a obchodných partnerov získavať
profesionálnym a korektným spôsobom
podloženým na kvalite vykonávaných prác;
• prosperitou firmy zabezpečovať rast, stabilitu
a istoty zamestnancov
22
Podpora regiónu
Region Support
Manažment spoločnosti BETPRES, s.r.o. pociťuje
hlbokú zodpovednosť voči rozvoju vlastnej krajiny,
najmä však voči rozvoju regiónu, v ktorom pôsobí.
Svojimi výkonmi sa zamestnanci spoločnosti snažia
v maximálnej miere zveľaďovať zverené hodnoty
a prispievať tak výstavbou diel pre investorov k zvyšovaniu atraktívnosti a kvality životného prostredia.
Na druhej strane im však nie sú ľahostajné ani ostatné
aspekty spoločenského života a rozvoja. Preto vedenie spoločnosti každoročne podporuje rôzne skupiny
obyvateľstva a organizácie odkázané na dobročinnosť iných.
The BETPRES Company’s management senses deep
responsibility towards the development of own country, especially towards the development of the region
where this company operates. All the employees of
the company strive to develop entrusted values by
their performance in the maximum volume possible
and thus contribute to the increase of attractiveness
and of environment quality by the build-up of the
constructions for investors. On the other hand they
are not indifferent about other aspects of the social
life and development. Therefore the management
of the company annually supports various groups of
population and organizations that are philanthropy
reliant.
V roku 2010 spoločnosť BETPRES, s.r.o. finančne podporila v najvýraznejšej miere ženský hádzanársky
klub IUVENTA Michalovce, ktorý aj vďaka významnej
podpore sponzorov dosahuje vynikajúce výsledky
na domácej aj európskej športovej scéne. V oblasti
športu smerovala podpora aj Mestkému futbalovému klubu vo Vranove nad Topľou ako aj Bedmintonovému klubu Lokomotíva Košice. Spoločnosť BETPRES
podporila v rámci zdravotníctva a sociálnych služieb
Klub Sclerosis Muptiplex, Občianske združenie Narcis
a Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou.
V oblasti kultúry putovala finančná podpora Združeniu speváckych zborov Ozvena, ktoré už desaťročia úspešne reprezentuje Slovensko na významných
medzinárodných podujatiach po celom svete, ako
aj na organizáciu Zemplínskeho majálesu. Zároveň
spoločnosť už niekoľko rokov prostredníctvom agentúry TA-DE-S, Vranov nad Topľou podporuje rozvoj
a prezentáciu mladých talentov z tohto regiónu.
V neposlednom rade spoločnosť BETPRES finančne
podporuje aktivity katolíckej cirkvi v regióne aj mimo
neho.
V dôsledku akútneho nedostatku odborne kvalifikovanej pracovnej sily na trhu práce sa spoločnosť
BETPRES rozhodla spolupracovať aj so vzdelávacími
inštitúciami a prispieť k zvýšeniu atraktívnosti štúdia
v oblasti stavebníctva ako aj k zvýšeniu jeho kvality.
V tomto zmysle spoločnosť konkrétne finančne podporuje a spolupracuje so Stavebnou fakultou Technickej univerzity v Košiciach.
23
In 2010 the BETPRES Company financially supported
Women Handball Club IUVENTA Michalovce in the
most significant way in comparison to other recipients. This club has been achieving excellent results
on domestic as well as European sport scene for
years also thanks to the support of their sponsors.
In the sport field the company also supported Football Club in Vranov nad Topľou and Badminton Club
Lokomotíva Košice. In the healthcare and social scope
the Betpres Company financially assisted to Sclerosis
Multiplex Club, Civic Association Narcis and Home of
Social Services in Vranov nad Topľou. As far as the cultural development is concerned, Choirs Association
Ozvena that has been representing Slovakia within
eminent international events all over the world was
also donated financial support. Moreover the settlement of Zemplín rag-day was supported. Last but not
least the BETPRES Company financially supports the
activities of Catholic Church within domestic region
as well as beyond it.
In consequence of the acute short-age of skilled
workforce on the labour market the BETPRES Company decided to cooperate with educational institutions and to contribute to the increase of construction studies quality and attractiveness. In this sense
the company specifically financially supports and cooperates with the Faculty of Building of the Technical
University in Košice.
Kontaktné údaje
Contact
BETPRES, s.r.o.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
BETPRES, Ltd.
Boženy Němcovej 1698
093 01 Vranov nad Topľou
SLOVAKIA
Štatutárny orgán:
Matúš Barkóci - konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Baláž – konateľ spoločnosti
Ing. Matúš Barkóci – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
VÚB Vranov nad Topľou
Číslo účtu: 219041632/0200
IČO:
31684343
IČ DPH: SK2020527861
Tel.:
Fax:
E-mail: 00421 57 487 07 11
00421 57 487 07 39
[email protected]
Pobočka Prešov:
Tel.:
00421 51 758 20 94
Fax :
00421 51 758 20 96
E-mail: [email protected]
www.betpres.sk
Zápis v Obchodnom registri
Okresného súdu Prešov,
oddiel: Sro, vložka č.1502/P.
Statutory Body:
Matúš Barkóci – Feasor and Executive Director
Ing. Jozef Baláž – Feasor
Ing. Matúš Barkóci - Feasor
Bank Connection: VÚB Vranov nad Topľou
Bank Account Number:
219041632/0200
Identification Number of Organization:
31684343
Tax Identification Number of Organization: SK2020527861
Phone: 00421 57 487 07 11
Fax: 00421 57 487 07 39
E-mail: [email protected]
Branch Office in Prešov:
Phone: 00421 51 758 20 94
Fax: 00421 51 758 20 96
E-mail: [email protected]
www.betpres.sk
Inscription into the Register of Business Names in
District Court of Prešov, section: Sro, Insert Number
1502/P.
PL
PREŠOV
CZ
VRANOV n/T
KOŠICE
HU
BRATISLAVA
A
24
UA
Download

Ročná správa 2010