Smartphone
MEDION®
Návod na použitie
Obsah
1.
2.
3.
Pokyny k tomuto návodu ................................... 4
1.1.
Symboly a signálne slová použité
v tomto návode ................................................... 5
1.2.
Účel používania ................................................... 7
1.3.
Obmedzené použitie ......................................... 8
1.4.
Dodatočné náklady pri používaní
internetu a roamingu ........................................ 9
Bezpečnostné pokyny ......................................10
2.1.
Telefonovanie počas jazdy ............................10
2.2.
Všeobecné informácie.....................................14
2.3.
Čistenie a ošetrovanie .....................................18
2.4.
Zálohovanie údajov .........................................19
2.5.
Pokyny k displeju ..............................................20
2.6.
Pokyny k akumulátorovým batériám a
batériám ...............................................................21
2.7.
Okolité podmienky...........................................23
2.8.
Pri poruchách .....................................................25
2.9.
Osoby s implantovaným
kardiostimulátorom .........................................26
2.10. Osoby s načúvacími aparátmi ......................26
2.11. Núdzové volania................................................27
2.12. Pre núdzové prípady si telefónne
číslo uložte...........................................................28
Rozsah dodávky ................................................29
3.1.
Prehľad zariadenia ............................................30
3.1.1. Predná strana .....................................................30
3.1.2. Ľavá strana ..........................................................31
1 / 78
4.
5.
6.
2 / 78
3.1.3. Pravá strana.........................................................31
3.1.4. Vrchná strana......................................................32
3.1.5. Spodná strana ....................................................32
3.1.6. Zadná strana .......................................................33
Prípravné kroky na uvedenie do prevádzky...34
4.1.
SIM karta ..............................................................34
4.2.
Vloženie SIM karty ............................................35
4.3.
Vloženie karty microSD ..................................36
4.4.
Vloženie akumulátorovej batérie ................36
4.5.
Nabíjanie akumulátorovej batérie ..............37
Obsluha .............................................................38
5.1.
Zapnutie telefónu .............................................38
5.2.
Ovládanie telefónu...........................................38
5.3.
Po zapnutí ............................................................39
Prvé uvedenie do prevádzky ...........................39
6.1.
Vypnutie telefónu .............................................41
6.2.
Prepnutie do režimu spánku. .......................42
6.3.
Zobudenie z režimu spánku .........................42
6.4.
Hlavná obrazovka .............................................43
6.5.
Symboly stavu a oznámení ...........................45
6.6.
Používanie poľa oznámení ............................47
6.7.
Kontrola/vykonanie nastavení .....................48
6.7.1. Bezdrôtové pripojenie a siete.......................48
6.7.2. Zariadenie............................................................49
6.7.3. Používateľ ............................................................50
6.7.4. Účty ........................................................................50
6.7.5. Systém...................................................................51
6.8.
Zoznam Obľúbené ...........................................53
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
6.9.
Telefonovanie .....................................................54
6.9.1. Prijatie hovorov .................................................54
6.9.2. Odmietnutie hovoru ........................................54
6.9.3. Odmietnutie hovorov s odoslaním SMS...54
6.9.4. Kontakty ...............................................................55
6.10. SMS/MMS.............................................................55
6.10.1. Napísanie novej správy ...................................56
6.11. Google Mail™ .....................................................57
Vytvoriť internetové pripojenie ......................58
7.1.
Pridanie nového spojenia s dátovou
sieťou.....................................................................59
7.2.
Dodatočné náklady pri používaní
internetu a roamingu ......................................60
7.3.
Internet .................................................................61
7.4.
Obmedzenie dátového prenosu .................62
7.5.
Zmena dátového objemu ..............................63
7.6.
Aktivovanie siete WLAN..................................64
Likvidácia ..........................................................65
Informácie o zhode podľa smernice R&TTE ...66
Technické údaje ................................................67
Informácie o licencii..........................................69
Tiráž ...................................................................77
Register..............................................................78
3 / 78
1. Pokyny k tomuto návodu
Túto kapitolu aj celý návod si pozorne prečítajte a riaďte sa všetkými uvedenými pokynmi.
Zabezpečíte tým spoľahlivú prevádzku a dlhú
životnosť svojho zariadenia. Tento návod majte uschovaný vždy po ruke v blízkosti svojho
zariadenia.
Tento návod si dobre uschovajte, aby ste ho
pri predaji zariadenia mohli odovzdať novému
majiteľovi.
Ochranné známky: Google, Android, Google Play a iné
značky Google sú ochrannými známkami spoločnosti
Google Inc.
„microSD“ je ochranná známka SD-3C, LLC
Ostatné ochranné známky sú vlastníctvom príslušných
majiteľov.
4 / 78
1.1. Symboly a signálne slová
použité v tomto návode
NEBEZPEČENSTVO!
Výstraha pred bezprostredným
ohrozením života!
VÝSTRAHA!
Výstraha pred možným ohrozením života alebo pred ťažkým
nezvratným poranením!
VAROVANIE!
Varovanie pred možným stredne ťažkým alebo ľahkým poranením!
UPOZORNENIE!
Dbajte na pokyny, aby ste predišli
materiálnym škodám!
POZNÁMKA!
Ďalšie informácie o používaní tohto zariadenia!
5 / 78
POZNÁMKA!
Dbajte na pokyny v tomto návode na používanie!
VÝSTRAHA!
Výstraha pred nebezpečenstvom
zásahu elektrickým prúdom!
VÝSTRAHA!
Výstraha pred nebezpečenstvom
vysokej hlasitosti!
6 / 78
•
Bod v zozname informácií / informácia o
udalosti počas obsluhy

Pokyn na vykonanie určitej činnosti
1.2. Účel používania
Vaše zariadenie vám ponúka rozmanité možnosti využitia:
• Zariadenie je určené len na súkromné využitie. Zariadenie nie určené na priemyselné/komerčné využitie.
Upozorňujeme vás, že v prípade nesprávneho používania
záruka zaniká:
• Zariadenie bez nášho súhlasu neprestavujte a nepoužívajte žiadne dodatočné zariadenia, ktoré neboli
schválené alebo dodané.
• Používajte iba náhradné diely a príslušenstvo, ktoré
bolo dodané našou spoločnosťou.
• Dbajte na všetky informácie v tomto návode na používanie, hlavne na bezpečnostné pokyny. Akékoľvek iné
používanie je v rozpore s účelom používania a môže
viesť k poraneniam osôb alebo majetkovým škodám.
• Zariadenie nepoužívajte pri extrémnych okolitých
podmienkach.
7 / 78
1.3. Obmedzené použitie
Telefón bezpodmienečne vypnite v nasledujúcich situáciách:
• Pred vstupom do lietadla alebo pred vložením do batožiny. Používanie mobilných zariadení v lietadlách
môže mať nebezpečný vplyv na riadenie lietadiel, ktoré môžu prerušiť rádiové spojenie, a preto je zakázané.
• V nemocniciach, klinikách alebo iných zdravotných
centrách a na všetkých miestach v bezprostrednej blízkosti medicínskych prístrojov.
• Na všetkých miestach, na ktorých hrozí riziko explózie (napr. čerpacích staniciach, v prašnom prostrední,
napr. s kovovým prachom).
• Na miestach, na ktorých je predpísané vypnutie mobilných zariadení, napr. na veľkých staveniskách alebo na
miestach s odpaľovacími prácami.
• Keď vediete motorové vozidlo a nemáte pre telefón
namontované žiadne zariadenie zabezpečujúce jeho
používanie bez rúk.
8 / 78
1.4. Dodatočné náklady pri
používaní internetu a roamingu
Pri aktivovanom internete prostredníctvom mobilnej siete
môžu byť za využitý dátový objem účtované vysoké sumy.
Aby ste tieto náklady obmedzili, odporúčame objednať si
paušál na internet.
POZNÁMKA!
Pri prvom uvedení do prevádzky je využívanie
roamingovej služby deaktivované.
Pred použitím zariadenia si overte sadzbu
za využívanie mobilných služieb a príp. až
do úspešnej aktivácie paušálu na internetovú službu si využívanie dátového prenosu cez
mobilnú telefónnu sieť vypnite.
9 / 78
2. Bezpečnostné pokyny
2.1. Telefonovanie počas jazdy
V dôsledku zníženej koncentrácie môže prichádzať k úrazom (motorové vozidlá, ale aj
bicykle). Nasledujúce pokyny je nutné striktne dodržiavať.
Je priestupkom, keď počas jazdy držíte v
ruke telefón alebo ho máte zastrčený medzi
ramenom a hlavou, aby ste mohli telefonovať, alebo keď využívate počas jazdy službu
SMS, e-mail alebo iné programy. Porušovanie predpisov sa trestá pokutou alebo záznamom do centrálneho dopravného registra.
Používanie zariadení umožňujúcich obsluhu
telefónu bez použitia rúk je povolené.
10 / 78
VAROVANIE!
Náhlavná súprava (headset) nie je
zariadením umožňujúcim obsluhu
telefónu bez použitia rúk, a preto sa
počas jazdy nesmie používať.
VAROVANIE!
Príliš silná hlasitosť pri používaní slúchadiel vytvára nadmerný akustický tlak a môže viesť
k strate sluchu. Pred prehrávaním nastavte hlasitosť na najnižšiu hodnotu. Spustite prehrávanie a hlasitosť zvyšujte až
po úroveň, ktorá je pre vás príjemná. Hlasitosť sa môže zvýšiť
zmenou základného nastavenia
ekvalizéra a spôsobiť tak trvalé
poškodenie sluchu.
11 / 78
Ďalej môže zmena ovládačov,
softvéru, ekvalizéra, operačného systému atď. spôsobiť zvýšenie hlasitosti, a tým tiež spôsobiť
trvalé poškodenie sluchu. Keď sa
zariadenie používa so slúchadlami dlhší čas pri zvýšenej hlasitosti, môže dôjsť k poškodeniu sluchu počúvajúceho.
• Montáž zariadenia umožňujúceho obsluhu telefónu bez použitia rúk prenechajte
výlučne vyškolenému odbornému personálu. Chybná montáž alebo údržba môže
mať nebezpečné následky a môže viesť k
zániku záruky, aj vozidla. Pôsobenie žiarenia na palubnú elektroniku vozidla by
mohlo viesť k vážnym poruchám a priviesť vás a iné osoby do nebezpečenstva
ohrozenia života.
• Počas šoférovania nepoužívajte mailovú
schránku. Odkazy si vypočujte až potom,
ako ste zaparkovali vozidlo.
12 / 78
• Keď počas jazdy prijmete hovor cez zariadenie umožňujúce obsluhu telefónu bez
použitia rúk, rozhovor podľa možnosti čo
najviac zostručnite. Koncentrujte sa na šoférovanie. Predtým, ako použijete telefón,
vyhľadajte parkovisko.
• Ak mobilný telefón používate pri šoférovaní v zahraničí, dodržiavajte národné
predpisy.
• Keď musíte počas šoférovania telefonovať
častejšie, mali by ste si vo vozidle nechať
namontovať zariadenie umožňujúce obsluhu telefónu bez použitia rúk. Toto zariadenie bolo špeciálne vyvinuté na tento účel.
• Uistite sa, že telefón ani zariadenie umožňujúce obsluhu telefónu bez použitia rúk
nezhoršujú funkčnosť bezpečnostných
modulov vo vozidle.
• Pri vozidlách s airbagom: Pamätajte na to,
že pri aktivácii airbagu sa uvoľňuje veľká
sila. Preto pevne nainštalované telefónne
vybavenie nikdy neupevňujte do oblas13 / 78
ti nad airbagom ani do priestoru, ktorý by
zaberal nafúknutý airbag.
• Keď je telefón alebo jeho príslušenstvo
upevnené nesprávne a airbag sa otvorí,
môže to viesť k závažným zraneniam.
VAROVANIE!
Keď nebudete tieto predpisy dodržiavať, môže to mať za následok
ťažké poranenie osôb alebo materiálne škody. Porušovanie predpisov sa trestá.
2.2. Všeobecné informácie
• Nedovoľte deťom, aby sa bez dozoru hrali s elektrickými zariadeniami. Deti nie sú
vždy schopné odhadnúť možné riziká.
• Obalový materiál, napr. fólie, uložte mimo
dosahu detí. Pri nesprávnom použití
môže hroziť nebezpečenstvo udusenia.
14 / 78
NEBEZPEČENSTVO!
Nikdy neotvárajte kryt zariadenia ani napájacieho adaptéra! Pri
otvorenom kryte hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom so smrteľným následkom.
• Do vnútrajška zariadenia nezasúvajte cez
štrbiny a otvory žiadne predmety. Mohlo
by tým dôjsť ku skratu, zásahu elektrickým prúdom alebo dokonca požiaru, čo
by malo za následok poškodenie vášho
zariadenia.
• Zariadenie nevystavujte kvapkajúcej ani
striekajúcej vode a neklaďte naň žiadne
predmety, ktoré sú naplnené kvapalinou
– napr. vázy. Kvapalina, ktorá vnikne do
zariadenia, môže ohroziť elektrickú bezpečnosť.
15 / 78
• Napájací adaptér zapájajte len do uzemnených elektrických zásuviek AC 100 –
240 V~, 50/60 Hz. Ak si nie ste istí kvalitou
napájania prúdom na mieste inštalácie, opýtajte sa u príslušného dodávateľa
elektrickej energie.
• Zásuvka sa musí nachádzať blízko zariadenia a musí byť ľahko dostupná.
• Napájací adaptér používajte len s priloženým USB-káblom.
• Z dôvodu zvýšenej bezpečnosti vám odporúčame používať prepäťovú ochranu,
ochránite tak svoje zariadenie pred poškodením napäťovými špičkami alebo
bleskom prichádzajúcim cez sieť.
• Keď chcete zariadenie odpojiť od elektrickej siete, najprv vytiahnite napájací adaptér zo zásuvky a potom zástrčku zariadenia. Pri opačnom poradí by sa mohol
poškodiť napájací adaptér alebo zariadenie. Pri vyťahovaní vždy držte zástrčku.
Nikdy neťahajte za kábel.
16 / 78
• Kábel uložte tak, aby naň nemohol nikto
stúpiť alebo sa oň potknúť.
• Na káble nestavajte žiadne predmety,
pretože sa môžu poškodiť.
• Na zástrčkové spojenia nesmú pôsobiť
žiadne veľké sily, napr. zboku. Mohlo by
tým dôjsť k poškodeniu vášho zariadenia.
• Káble a zástrčky nepripájajte násilne a
dbajte na správnu orientáciu zástrčiek.
• Predchádzajte skratu a zlomeniu kábla tak, že kábel nebudete stláčať ani silno
ohýbať.
• Udržujte odstup aspoň jeden meter od
vysokofrekvenčných a magnetických
zdrojov rušenia (televízny prijímač, reproduktory, mobilný telefón, telefóny DECT
atď.), aby ste zabránili poruchám funkcií a
strate údajov.
• K zariadeniu sa smú pripájať iba zariadenia, ktoré spĺňajú normu EN60950
„Zariadenia informačných technológií.
Bezpečnosť“ alebo normu EN60065 „Audioprístroje, videoprístroje a podobné
17 / 78
elektronické prístroje. Požiadavky na bezpečnosť“.
2.3. Čistenie a ošetrovanie
Životnosť zariadenia môžete predĺžiť nasledujúcimi opatreniami:
• Pred čistením vždy vytiahnite sieťový kábel a všetky pripojovacie káble.
• Nepoužívajte žiadne rozpúšťadlá, žieravé
alebo plynotvorné čistiace prostriedky.
• Na čistenie obrazovky používajte iba
vhodné čistiace prostriedky napr. čistiaci
prostriedok na sklo alebo monitory (možno zakúpiť v špecializovaných predajniach).
• Obrazovku vyčistite mäkkou handričkou,
ktorá nepúšťa chĺpky.
• Obrazovku nevystavujte silnému slnečnému svetlu ani ultrafialovému žiareniu.
• Dbajte na to, aby na zariadení nezostali
vodné kvapky. Voda môže spôsobiť trvalé
zafarbenie.
18 / 78
• Baliaci materiál si dobre uschovajte a používajte ho výlučne na prepravu zariadenia.
UPOZORNENIE!
Pod krytom zariadenia sa nenachádzajú žiadne diely, ktoré by si vyžadovali údržbu alebo čistenie.
2.4. Zálohovanie údajov
POZNÁMKA!
Po každej aktualizácii údajov si údaje zálohujte vo forme kópií na externé pamäťové nosiče. Uplatnenie
nároku na náhradu škody pre stratu údajov a s tým spojených škôd je
vylúčené.
19 / 78
2.5. Pokyny k displeju
• Na zariadenie neklaďte žiadne predmety a na obrazovku nevyvíjajte silný tlak. V
opačnom prípade sa môže obrazovka zlomiť.
• Obrazovky sa nedotýkajte hranatými
predmetmi, aby ste predišli jej poškodeniu.
• Keď sa obrazovka zlomí, hrozí nebezpečenstvo poranenia. V takomto prípade si
navlečte ochranné rukavice a prasknuté diely zabaľte a odošlite ich na odbornú
likvidáciu do servisného centra. Ruky si
potom umyte mydlom, pretože nemožno
vylúčiť, či nedošlo k úniku chemikálií.
• Zariadenie chráňte pred vlhkosťou, kvapkajúcou a striekajúcou vodou. Aby ste
predišli poruchám prevádzky, vyhýbajte
sa otrasom, prachu, teplu a priamemu slnečnému žiareniu.
20 / 78
2.6. Pokyny k akumulátorovým
batériám a batériám
Zariadenie obsahuje jednu lítium-iónovú
akumulátorovú batériu. Pri manipulácii s (lítium-iónovými) akumulátorovými batériami a batériami dodržiavajte nasledujúce pokyny:
• Akumulátorovú batériu pravidelne nabíjajte, podľa možnosti na maximum. Akumulátorovú batériu nenechávajte dlho vo
vybitom stave.
• Akumulátorovú batériu alebo batériu
uchovávajte mimo zdrojov tepla, napr. vyhrievacích telies, ako aj otvoreného ohňa,
napr. sviečok. Hrozí nebezpečenstvo výbuchu!
• Ak sa zariadenie dá zapnúť iba vtedy, keď
je pripojené k elektrickej sieti, obráťte sa
prosím na servis.
• Nepoužívajte žiadne nabíjačky, batérie
ani akumulátorové batérie, ktoré sú nejakým spôsobom poškodené.
21 / 78
• Akumulátorovú batériu používajte iba na
určený účel použitia v tomto telefóne.
• Batérie / akumulátorové batérie nerozoberajte ani nepretvarujte. Mohli by ste si
poraniť ruky alebo prsty alebo by sa vám
mohla do očí alebo na pokožku dostať
elektrolytická kvapalina z batérie. Ak by
k tomu došlo, príslušné miesta si opláchnite veľkým množstvom čistej vody a
okamžite informujte lekára.
• Batérie a akumulátorové batérie ukladajte
mimo dosahu detí. Ak nedopatrením dôjde k prehltnutiu batérií alebo akumulátorových batérií, okamžite privolajte lekára.
• Pred vložením akumulátorovej batérie
skontrolujte, či sú kontakty v zariadení a
na batériách čisté a prípadne ich vyčistite.
• Nikdy nezamieňajte polaritu. Dbajte na
to, aby boli póly batérie plus (+) a mínus
(-) vložené správne, a predišlo sa tak skratu.
22 / 78
NEBEZPEČENSTVO!
Pri neodbornej výmene akumulátorovej batérie hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
• Akumulátorovú batériu nenechávajte ležať na horúcich alebo studených
miestach, napr. v lete alebo v zime v aute.
Extrémne teploty znižujú nabíjaciu schopnosť akumulátorovej batérie.
• Akumulátorovú batériu neskratujte. Skrat
na kontaktoch môže akumulátorovú batériu a s ňou spojený predmet poškodiť.
• Počas dlhšej prestávky od používania by
sa mala akumulátorová batéria zo zariadenia vybrať.
2.7. Okolité podmienky
• Telefón udržiavajte suchý.
• Nevystavujte ho extrémne horúcim alebo
studeným teplotám.
• Neukladajte ho do blízkosti zapálených
cigariet, otvoreného ohňa alebo iných
zdrojov tepla.
23 / 78
• Telefón nenechajte spadnúť a neudierajte
ani netraste ním. Pri drsnom zaobchádzaní môže prasknúť vnútorná doska plošných spojov.
• Na telefón nemaľujte, pretože farba môže
prekážať slúchadlu, mikrofónu alebo pohyblivým dielom a môže zabrániť normálnemu používaniu.
• S telefónom narábajte opatrne a majte ho
uložený na čistom a bezprašnom mieste.
• Telefón ani akumulátorová batéria sa v
žiadnom prípade nesmú otvárať. Každá
zmena na zariadení je neprípustná a vedie k strate nároku na záruku.
• Vyzváňací tón sa prehráva cez slúchadlo.
Aby ste predišli poškodeniu sluchu, najprv prijmite hovor a potom si telefón priložte k uchu.
• S týmto smartfónom používajte výlučne
dodané stereoslúchadlá.
24 / 78
POZNÁMKA!
Pri používaní káblových náhlavných súprav (headsetov)/hovorových súprav dbajte na vhodné zapojenie zástrčky (pozri technické
údaje).
2.8. Pri poruchách
• Pri poškodení napájacieho adaptéra, pripojovacieho kábla alebo zariadenia ihneď
vytiahnite napájací adaptér zo zástrčky.
• V žiadnom prípade sa nepokúšajte zariadenie alebo napájací adaptér sami otvárať
a/alebo opravovať. V prípade poruchy sa
obráťte na naše servisné centrum alebo
iný autorizovaný servis.
25 / 78
2.9. Osoby s implantovaným
kardiostimulátorom
Pri používaní telefónu udržiavajte bezpečnostnú vzdialenosť minimálne 15 cm od implantovaných kardiostimulátorov, aby ste
predišli prípadným poruchám.
Telefón v zapnutom stave nikdy nenoste v
náprsnom vrecku. Telefón držte pri uchu,
ktoré je na opačnej strane ako kardiostimulátor, aby ste predišli prípadnému rušeniu.
Telefón okamžite vypnite, ak máte podozrenie na akékoľvek rušenie.
2.10. Osoby s načúvacími aparátmi
Ak používate načúvací aparát, informujte sa
u svojho lekára alebo u výrobcu načúvacieho aparátu o prípadnom vplyve rádiových
vĺn.
26 / 78
2.11. Núdzové volania
Tento telefón používa rádiové signály, bezdrôtové a pozemné siete, ako aj funkcie, ktoré naprogramoval používateľ. Z tohto dôvodu nie je možné za každých okolností zaručiť
spojenie. Preto by ste sa pri dôležitej komunikácii (napr. v medicínskych núdzových prípadoch) nemali spoliehať výlučne na telefóny.
V niektorých mobilných telefónnych sieťach
alebo v prípade, že sa používajú isté sieťové služby alebo telefónne funkcie, nie sú núdzové volania prípadne možné. Kontaktujte
svojho prevádzkovateľa siete.
27 / 78
2.12. Pre núdzové prípady si
telefónne číslo uložte.
Ak by ste sa stali účastníkom nehody, zranili by ste sa a mali by ste pri sebe svoj mobilný telefón, je pre záchrannú službu dôležité,
aby ste upovedomili dôvernú osobu. Pre záchranárov však nie je na prvý pohľad jasné,
ktorý kontakt majú v telefónnom zozname
mobilného telefónu vytočiť.
Z tohto dôvodu bola stanovená pre núdzové prípady medzinárodná skratka, ktorá záchrannej službe rýchlo umožní upovedomiť
jednu alebo viaceré osoby.
V telefónnom zozname si preto uložte kontakt pod menom „ICE“ alebo „IN“ (= „In Case
of Emergency“ resp. „Im Notfall“). Ak majú
byť upovedomené viaceré osoby, môžete
použiť ICE1, ICE 2 resp. IN 1, IN 2 atď.
28 / 78
3. Rozsah dodávky
Skontrolujte úplnosť dodávky a informujte nás do 14 dní
od kúpy, ak je dodávka neúplná.
Spolu s produktom, ktorý ste si kúpili, ste dostali (pozri aj
„10. Technické údaje“ na strane 67):
• smartfón
• akumulátorovú batériu
• pamäťovú kartu microSD (voliteľné príslušenstvo)
• napájací adaptér
• USB-dátový a nabíjací kábel
• stereo náhlavnú súpravu (voliteľné príslušenstvo)
• dokumenty týkajúce sa záruky
29 / 78
3.1. Prehľad zariadenia
3.1.1. Predná strana
1
2
3
4
5
Ref.
označenie
1
slúchadlo
2
kamera
3
dotykový displej
4
5
30 / 78
ťuknúť na tlačidlo: zobrazí možnosti aktuálneho zobrazenia (voliteľné tlačidlo)
Ťuknutie na tlačidlo: Návrat na úvodnú obrazovku (tlačidlo Štart)
Ťuknutie na tlačidlo: späť na posledné zobrazenie (tlačidlo Späť)
Mikrofón
3.1.2. Ľavá strana
6
Ref.
6
označenie
Tlačidlo zapnutia/vypnutia
3.1.3. Pravá strana
7
Ref.
7
označenie
Tlačidlo hlasitosti
31 / 78
3.1.4. Vrchná strana
8
Ref.
8
označenie
3,5 mm konektor pre náhlavnú súpravu
3.1.5. Spodná strana
9
Ref.
9
32 / 78
označenie
Micro-USB prípojka
3.1.6. Zadná strana
10
11
12
Ref.
označenie
10
Kamera
11
LED blesk
12
Kryt akumulátorovej batérie s otvorom reproduktora
33 / 78
4. Prípravné kroky na uvedenie
do prevádzky
Predtým, ako môžete telefón začať používať, musíte vložiť
SIM kartu a nabiť akumulátorovú batériu.
POZNÁMKA!
Toto zariadenie disponuje možnosťou súčasného používania 2 SIM kariet.
POZNÁMKA!
Rýchly prenos údajov (WCDMA) je možné používať iba s kartou SIM1.
4.1. SIM karta
Pri výbere SIM karty si vyberáte poskytovateľa telefónnej
siete a prijímate aj jeho sadzby.
Preto sa pred kúpou SIM karty informujte, aké tarify u akého poskytovateľa siete najlepšie zodpovedajú vašim telefonovacím potrebám.
Pri výbere SIM karty vám bude pridelené aj telefónne číslo. Okrem toho môžu SIM karty obsahovať dodatočné pamäťové funkcie (napr. pre váš telefónny zoznam alebo
SMS).
• Všetky SIM karty si preto uložte mimo dosahu malých
detí.
34 / 78
•
So SIM kartou narábajte opatrne, pretože karta a jej
kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškriabaním alebo
ohnutím.
POZNÁMKA!
Rýchly prenos údajov (WCDMA) je možné používať iba s kartou SIM1.
POZNÁMKA!
Používajte výlučne štandardné SIM karty, aby
ste predišli ohrozeniu. Adaptéry MicroSIM alebo NanoSIM môžu zariadenie poškodiť.
4.2. Vloženie SIM karty
UPOZORNENIE!
Tieto kroky vykonávajte vždy s vypnutým telefónom, aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo karty.
 Odoberte kryt akumulátorovej batérie.
 Vyberte akumulátorovú batériu.
 SIM kartu, resp. SIM karty, zasuňte do príslušného priečinka. Kontakty smerujú nadol, sploštený roh sa nachádza vpravo dole.
35 / 78
4.3. Vloženie karty microSD
UPOZORNENIE!
Tieto kroky vykonávajte vždy s vypnutým telefónom, aby ste predišli poškodeniu zariadenia alebo karty.
 Ak ste to doposiaľ neurobili, odoberte kryt akumulátorovej batérie.
 Kartu microSD zasuňte do príslušného priečinka. Kontakty musia smerovať nadol.
4.4. Vloženie akumulátorovej
batérie
 Ak ste to doposiaľ neurobili, odoberte kryt akumulátorovej batérie.
 Pred vložením akumulátorovej batérie vložte najprv
SIM kartu a podľa želania aj kartu microSD, ako je opísané v predchádzajúcich odsekoch.
36 / 78
 Akumulátorovú batériu vložte do svojho priečinka.
Kontakty na akumulátorovej batérii sa musia dotýkať
príslušných kontaktov na telefóne.
4.5. Nabíjanie akumulátorovej
batérie
POZNÁMKA!
Pre nabitie akumulátorovej batérie nehrá žiadnu úlohu, či je vložená SIM karta.
 Pred nabitím akumulátorovej batérie dbajte na to, aby
bol kryt akumulátorovej batérie znovu pevne nasadený.
 Zástrčku Micro-USB zasuňte do príslušného konektora na telefóne. Zabezpečte, by bola zástrčka zapojená
do zásuvky správnym smerom. Nepostupujte pritom
násilne.
 Druhú stranu kábla zapojte do USB prípojky svojho
počítača alebo použite priložený napájací adaptér.
 Napájací adaptér zapojte do jednej zásuvky, ktorá je
dobre prístupná v blízkosti zariadenia.
37 / 78
5. Obsluha
5.1. Zapnutie telefónu
 Tlačidlo zapnutia/vypnutia držte stlačené, kým sa nezapne displej.
 Pre každú vloženú SIM kartu zadajte štvor- až osemmiestny kód PIN a potvrďte ho
ťuknite na
X
. Ak sa pomýlite,
.
5.2. Ovládanie telefónu
Telefón sa ovláda končekmi prstov. Nepoužívajte žiadne
špicaté predmety ani predmety s ostrými hranami.
 Ťuknite na displej, aby ste zvolili aplikácie alebo ich
otvorili.
 Ak prst podržíte na zadávacom poli, zobrazia sa možnosti, ktoré sú k dispozícii.
 Prst ťahajte po displeji, aby ste ho presunuli nahor,
dole, doprava alebo doľava.
 Keď budete aplikáciu držať stlačenú dlhšie, môžete ju
po displeji ťahať a odložiť ju na iné miesto alebo zmazať.
 Potiahnite súčasne dva prsty na displeji od seba alebo
na displej dvakrát ťuknite, aby ste zväčšili/zmenšili webovú stránku.
38 / 78
5.3. Po zapnutí
S telefónom môžete používať rozličné aplikácie z portfólia
Google™. V mnohých prípadoch na to potrebujete zriadený účet Google™. Tento účet vám umožňuje využívať ešte
väčší počet služieb, napr. Google Mail™.
6. Prvé uvedenie do prevádzky
Pri prvom zapnutí telefónu vykonajte nasledujúce nastavenia:
 Zvoľte jazyk a ťuknite na ►.
 Zvoľte WLAN a postupujte podľa pokynov alebo ťuknite na Preskočiť a postupujte podľa pokynov, aby ste
mohli pokračovať bez bezdrôtovej siete WLAN.
 Aktivujte alebo deaktivujte možnosti stanovišťa
Google™ tak, že ťuknete na príslušný odsek a na pokračovanie ťuknete na ►.
 Na návrat späť k výberu siete WLAN ťuknite na ◄.
 Nastavte želaný dátum a želaný čas a ťuknite na ► a
postupujte podľa pokynov.
 Ak po prvýkrát používate novú SIM kartu, alebo ste
SIM kartu dali do iného priečinka, postupujte podľa
dodatočných pokynov.
39 / 78
POZNÁMKA!
Displej môžete používať buď vo formáte na
výšku alebo na šírku. Telefón stačí držať zvisle
alebo na boku.
Na vytvorenie účtu Google™ a prihlásenie sa
vyžaduje internetové pripojenie. To môžete
vytvoriť prostredníctvom SIM karty alebo cez
sieť WLAN. Zohľadnite, že špeciálne pri internetovom pripojení cez mobilného operátora
vám môžu vznikať ďalšie náklady, ak nemáte
žiadny paušál.
40 / 78
6.1. Vypnutie telefónu
 Tlačidlo zapnutia/vypnutia podržte stlačené, až kým sa
nezobrazí výberová ponuka s nasledujúcimi možnosťami:
Vypnutie
(úplne vypína telefón).
Reboot
(reštartuje telefón).
Snímka obrazovky
(vytvorí snímku aktuálneho zobrazenia na obrazovke).
Režim lietadla
(prepne telefón do režimu lietadla).
Vypnutie zvonenia
(prepne telefón do režimu vypnutého zvonenia).
Vibrovanie
(prepne telefón do režimu vibrovania).
Tóny
(aktivuje všetky akustické signály telefónu).
41 / 78
6.2. Prepnutie do režimu spánku.
V režime spánku sa zariadenie prepne do stavu s nižšou
spotrebou energie pri vypnutom displeji, aby sa šetrila
spotreba akumulátorovej batérie. Vaše zariadenie okrem
toho automaticky prejde do režimu spánku, keď sa displej
po určitom čase vypne.
Tento čas môžete nastaviť v ponuke Nastavenia  Displej  Režim spánku.
 Na prepnutie do režimu spánku stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
6.3. Zobudenie z režimu spánku
Toto je štandardné nastavenie a je možné ho v ponuke
zmeniť.
 Na aktivovanie displeja znovu stlačte tlačidlo zapnutia/vypnutia.
 Symbol ťahajte tým smerom, kým sa nezobrazí
rýchly prístup.
42 / 78
6.4. Hlavná obrazovka
O tom, čo sa bude zobrazovať na úvodnej obrazovke, rozhodujete vy. Vyberte si pozadie, pridajte rýchle odkazy
pre miniaplikácie alebo aplikácie, ktoré potrebujete alebo
ich podľa želania odstráňte.
1
2
10
9
3
4
5
6
7
8
(obrázok nemusí úplne zodpovedať skutočnosti)
43 / 78
1
Stav a oznámenia
2
Zadávacie okno Google
3
Nainštalované aplikácie
4
Funkcia telefónu
5
Zoznam kontaktov
6
Hlavná ponuka
7
Ponuka SMS/MMS
8
Internetový prehliadač
9
Zadanie jazyka
10
Zobrazenie siete/stavu nabitia akumulátorovej
batérie/dátumu
44 / 78
6.5. Symboly stavu a oznámení
Váš telefón vás informuje o stave jednoduchými symbolmi. V nasledujúcej časti sú uvedené významy jednotlivých
symbolov:
G
Používa sa GPRS
Žiadny signál
E
Používa sa EDGE
Sila signálu
3G Používa sa 3G
Funkcia GPS aktívna
H
HSDPA sa
používa
Hovor sa nahráva
USB-spojenie
Nastavený alarm
Veľmi slabá úroveň nabitia akumulátorovej batérie
Spojenie so sieťou WLAN
Akumulátorová
batéria takmer
prázdna
Zapnutá funkcia Bluetooth
Slabá úroveň nabitia akumulátorovej batérie
Reproduktor zapnutý
45 / 78
46 / 78
Akumulátorová
batéria úplne nabitá
Problém s doručením
SMS/MMS
Akumulátorová
batéria sa nabíja
Nová okamžitá správa
Synchronizovanie
Blížiaca sa udalosť
Režim vibrovania
Všetky akustické signály
sú aktivované
Režim lietadla
Prehrávanie skladieb
Vypnutie zvonenia
Prehratie cez pripojené
slúchadlá
Nová SMS/MMS/
zvuková správa
Prebieha sťahovanie údajov
Nová správa
Google Mail
USB-tethering je aktivovaný
Zmeškaný hovor
Je aktivovaný mobilný
WLAN-hotspot
Vytváranie spojenia
Čakajúci hovor
6.6. Používanie poľa oznámení
(obrázok nemusí úplne zodpovedať skutočnosti)
Prstom ťahajte zhora cez stavovú lištu nadol, aby ste otvorili pole oznámení, na ktorom sa zobrazia udalosti kalendára, nové správy a aktuálne nastavenia ako presmerovanie hovoru alebo stav volania. Okrem toho môžete
odtiaľto otvárať správy, pripomienky atď. Potom stlačte
, aby ste otvorili ponuku rýchleho nastavenia.
47 / 78
6.7. Kontrola/vykonanie nastavení
 Na zmenu alebo zobrazenie nastavení vášho telefónu
a ťuknite na Nastavenia.
stlačte
6.7.1. Bezdrôtové pripojenie a siete
Symbol
48 / 78
Názov
ponuky
Popis
Správa
SIM
Stanovte, cez ktorú SIM kartu sa
majú vytvárať jazykové hovory,
videohovory, SMS a internetové
spojenie, ako aj roaming.
WLAN
Konfigurácia a správa vášho
WLAN spojenia.
Bluetooth
Konfigurácia a správa vašich spojení Bluetooth®. Povolenie mobilného dátového spojenia a virtuálnych súkromných sietí.
Dátová
spotreba
Konfigurácia nastavenia dátovej
spotreby, napr. limit pre údaje a
cyklus dátovej spotreby.
Viac
Nastavenie režimu lietadla, VPN,
tethering a mobilný hotspot, internet cez USB a mobilné telefónne siete.
6.7.2. Zariadenie
Symbol
Názov
ponuky
Popis
Zvuko- Nastavenie tónových nastavení,
vý profil napr. vyzváňania a oznamovania.
Displej
Nastavenie nastavení displeja,
napr. jasu.
Pamäť
Kontrola dostupnej pamäte na
pamäťovej karte a v internej pamäti telefónu.
Akumu- Informácie o spotrebe a stave
látoro- nabitia akumulátorovej batérie.
vá batéria
Aplikácie
Správa mobilných aplikácií a inštalácia nových aplikácií.
49 / 78
6.7.3. Používateľ
Symbol
Názov
ponuky
Stanovište
Popis
Zvoľte zdroje, ktoré sa majú použiť pri určení stanovišťa.
Bezpeč- Vytvorenie odblokovacích vzonosť
rov, stanovenie blokovania SIM
karty alebo správa pamäte pre
prihlasovacie údaje pre váš telefón.
50 / 78
Jazyk a
zadávanie
Nastavenie jazyka operačného
systému a jazyka, ako aj možností zadávania textu. Zriadenie
rozpoznania jazyka a možností
„text-na-jazyk“.
Zálohovanie a
návrat
na pôvodné
nastavenia
Konfigurácia nastavení ochrany
údajov, napr. zálohovanie, obnova a osobné údaje.
6.7.4. Účty
Symbol
Názov
ponuky
Pridať
účet
Popis
Tu môžete vytvoriť nový účet
alebo spojiť už existujúci účet s
aktuálnym používateľským účtom (napr. účtom Google).
6.7.5. Systém
Symbol
Názov
ponuky
Dátum
a čas
Popis
Nastavenie dátumu, času, časovej zóny a formátu dátumu/času.
Zapnu- Nastavenie času a dňa automatie/vyp- tického zapnutia a vypnutia.
nutie
podľa
časového plánu
Pomôcky ovládania
Po inštalácii aplikácií na podporu
zadávania je tu možné nastaviť
rôzne možnosti.
51 / 78
52 / 78
Tlačiť
Tu máte možnosť vyhľadať a nakonfigurovať tlačiareň (prípadne
je potrebný dodatočný softvér
výrobcu tlačiarne, ktorý získate
cez obchod Play Store).
Cez telefón
Zobrazenie údajov telefónu, stavu telefónu, právnych poznámok
a aktualizácie systému.
6.8. Zoznam Obľúbené
4
2
1
3
5
1
Začať volanie
2
Kontakty
Prístup k všetkým kontaktom na mobile
3
Otvoriť hlavnú ponuku
4
SMS/MMS správy
5
Otvoriť internetový prehliadač
53 / 78
6.9. Telefonovanie
Keď po prvýkrát prijmete alebo chcete uskutočniť hovor
so SIM kartou, ktorá je pre zariadenie nová, musíte najprv
zvoliť štandardnú SIM kartu.
Stanovte štandardnú SIM kartu alebo aktivujte Vždy sa
opýtať, aby ste otázku dostali pri každom otvorení centra
správ telefónu.
 Ťuknite na úvodnej obrazovke na symbol telefónu.
 Zadajte telefónne číslo.
 Ťuknite na , aby ste začali proces vytáčania.
Existuje aj možnosť začatia hovoru zo zoznamu kontaktov,
zoznamu hovorov alebo z textovej správy.
6.9.1. Prijatie hovorov
 Potiahnite symbol telefónneho slúchadla na zelený
symbol telefónneho slúchadla.
6.9.2. Odmietnutie hovoru
 Potiahnite symbol telefónneho slúchadla na červený
symbol telefónneho slúchadla.
6.9.3. Odmietnutie hovorov s odoslaním
SMS
 Potiahnite symbol telefónneho slúchadla na symbol
SMS/MMS.
54 / 78
6.9.4. Kontakty
Kontakty môžete ukladať do pamäte telefónu alebo na
SIM kartu. V pamäti telefónu je možné uložiť o kontakte
viac informácií ako na SIM karte. Napríklad adresy, fotky,
prezývky, webové správ a ešte viac.
Keď po prvýkrát kontakty otvoríte so SIM kartou, ktorá je
pre zariadenie nová, musíte najprv zvoliť štandardnú SIM
kartu.
Stanovte štandardnú SIM kartu alebo aktivujte Vždy sa
opýtať, aby ste otázku dostali znovu pri každom otvorení
karty s kontaktmi.
 Svoje kontakty zavoláte tak, že ťuknete na Kontakty.
Obrazovka s kontaktmi obsahuje nasledujúce záložky:
Kontakty, Obľúbené a Skupiny.
6.10. SMS/MMS
Pod SMS/MMS máte prístup ku krátkym správam (SMS)
alebo multimediálnym správam (MMS).
SMS a MMS správy môžete prijímať a odosielať.
55 / 78
Keď dostanete novú správu, môžete ju otvoriť z poľa
oznámení alebo z obrazovky správ. Aby ste si správu
mohli prečítať, stačí na ňu kliknúť.
Keď chcete po prvýkrát písať alebo čítať SMS/MMS so SIM
kartou, ktorá je pre zariadenie nová, musíte najprv zvoliť
štandardnú SIM kartu.
Stanovte štandardnú SIM kartu alebo aktivujte Vždy sa
opýtať, aby ste otázku dostali pri každom otvorení centra
správ SMS/MMS.
6.10.1. Napísanie novej správy
 Ťuknite na (SMS/MMS).
 Ťuknite na
 Zadajte číslo alebo meno príjemcu. Počas zadávania sa
zobrazia zhodujúce sa kontakty. Aby ste kontakt, ktorý vám bol ponúknutý, mohli pridať ako príjemcu, ťuknite naň.
 Ťuknite na Zadať textovú správu a potom napíšte
správu.
, aby ste textovú správu odoslali.
 Ťuknite na
 Keď chcete k textovej správe pridať prílohu, ťuknite na
a zvoľte prílohu. SMS sa potom automaticky skonvertuje na MMS správu.
+
56 / 78
6.11. Google Mail™
Google MailTM je webová e-mailová služba, ktorá sa nakonfiguruje, keď si založíte účet GoogleTM. V závislosti od
nastavení synchronizácie je možné Google MailTM na vašom telefóne automaticky synchronizovať s vaším Google
MailTM účtom na internete.
 Na hlavnej obrazovke ťuknite na tlačidlo
.
 Ťuknite na GMail.
 Ťuknite na E-Mail schreiben (Napísať e-mail)
.
 V poli Komu zadajte e-mailovú adresu príjemcu. Keď
e-mail posielate viacerým osobám, oddeľte e-mailové
adresy vždy čiarkou. Môžete pridať viacero príjemcov.
 Zadajte predmet a text správy.
 Stlačte tlačidlo ponuky a ťuknite na Odoslať.
57 / 78
7. Vytvoriť internetové
pripojenie
Môžete používať nastavenia štandardného pripojenia, aby
ste sa k internetu pripojili cez mobilnú telefónnu sieť alebo použite bezdrôtovú sieť WLAN.
Aby bol prístup na internet možný cez mobilnú dátovú
sieť, musí byť vo vašej zmluve táto služba aktivovaná.
POZNÁMKA!
Aby ste predišli zbytočne vysokým
poplatkom za využívanie mobilnej
siete, pozorne si prečítajte kapitolu
„Internet“.
Na mobilného operátora sa obráťte aj vtedy, keď na vašom telefóne neboli nakonfigurované nastavenia pre prístup do mobilnej dátovej siete. Ak nastavenia zmeníte bez
toho, aby ste kontaktovali mobilného operátora, je možné, že váš telefón potom nebude už funkčný.
58 / 78
7.1. Pridanie nového spojenia s
dátovou sieťou
Váš telefón je prednastavený na internetové pripojenie u
väčšiny európskych mobilných operátorov.
Ak by ste napriek tomu museli pridávať nové spojenie s
dátovou sieťou, vyžiadajte si u svojho mobilného operátora nasledujúce informácie.
• Názov prístupového bodu (APN)
• Prípadne používateľské meno a heslo
• IP servera a číslo portu, keď sieť používa server Proxy.
 Na hlavnej obrazovke ťuknite na
.
 Ťuknite na Nastavenia  Viac...  Mobilné siete 
Prístupové body.
 Stlačte tlačidlo ponuky a ťuknite na Nový APN.
 Ťuknite na Názov, aby ste zadali názov svojho prístupového bodu (je možné ľubovoľne zvoliť).
 Ťuknite na APN, aby ste zadali APN, ktorý chcete pridať.
 Ťuknite na Proxy a Port, aby ste zadali IP servera a
port, keď sieť využíva server Proxy.
 Ťuknite na Používateľské meno Heslo a zadajte potrebné údaje. (Ak nemáte používateľské meno alebo
heslo, nechajte toto pole prázdne.)
59 / 78
 V prípade potreby ťuknite na Tyy-APN.
 Stlačte tlačidlo ponuky a ťuknite na Uložiť, aby ste
proces ukončili.
POZNÁMKA!
Na nastavenie APN na štandardné
nastavenia stlačte tlačidlo ponuky a
ťuknite na Vrátiť štandardné nastavenia.
POZNÁMKA!
UMTS je možné používať iba s kartou SIM1.
7.2. Dodatočné náklady pri
používaní internetu a roamingu
Pri aktivovanom internete prostredníctvom mobilnej telefónnej siete môžu byť za využitý dátový objem účtované
vysoké sumy. Aby ste tieto náklady obmedzili, odporúčame objednať si paušál na internet.
Informujte sa u svojho mobilného operátora o rôznych
možnostiach. Informujte sa aj o podmienkach používania
telefónu v zahraničí (roaming), pretože aj tu môžu byť účtované vysoké poplatky.
60 / 78
POZNÁMKA!
Pri prvom uvedení do prevádzky je
dátový roaming (používanie dátového prenosu do inej mobilnej siete ako
je domáca sieť vášho mobilného operátora, napr. do zahraničia) deaktivovaný.
Pred použitím zariadenia si overte sadzbu za využívanie
mobilných služieb a príp. až do úspešnej aktivácie paušálu
na internetovú službu si využívanie dátového prenosu cez
mobilnú telefónnu sieť vypnite. Postupujte takto:
7.3. Internet
Pri aktivovanom internete prostredníctvom mobilnej siete môžu byť za využitý dátový objem účtované poplatky.
Pred použitím zariadenia si overte sadzbu za využívanie
mobilných služieb a príp. až do úspešnej aktivácie paušálu
na internetovú službu si využívanie dátového prenosu cez
mobilnú telefónnu sieť vypnite. Postupujte takto:
 Ťuknite na
.
 Ťuknite po sebe na Nastavenia  Viac... .
 Ťuknite po sebe na Mobilné siete  Dátové spojenie.
 Ťuknite na Vyp. a deaktivujte tým dátové spojenie..
61 / 78
Cez mobilnú sieť sa teraz nebudú prenášať žiadne údaje.
Keď budete chcieť dátový prenos inokedy znovu aktivovať, začiarknite na rovnakom mieste.
POZNÁMKA!
Rýchly prenos údajov (WCDMA) je možné používať iba s kartou SIM1.
7.4. Obmedzenie dátového prenosu
Telefón disponuje automatickým obmedzením mobilných
údajov. Ak vami nastavenú hodnotu prekročíte, dátové
spojenie sa deaktivuje.
 Ťuknite na
.
 Ťuknite po sebe na Nastavenia  Dátová spotreba.
 Teraz zvoľte, či dátovú spotrebu chcete nastaviť cez
mobilnú sieť alebo cez sieť WLAN.
POZNÁMKA!
Časový priestor pre zobrazenie mesačnej dátovej spotreby môžete stanoviť v možnosti Datenverbrauchzyklus (Cyklus dátovej spotreby).
 Zvoľte dátum pre vrátenie cyklov využívania.
 Ťuknite na Prevziať, aby ste dátum uložili.
62 / 78
7.5. Zmena dátového objemu
Pretože dnes mobilní operátori ponúkajú v svojich zmluvách internetových paušálov dátové objemy v rôznom
rozsahu, je rozumné si v dátovom obmedzení telefónu
stanoviť limit dátového objemu podľa zmluvy o využívaní
mobilných služieb.
Ak by ste napr. mali mesačnú internetovú sadzbu s obmedzením max. 1 GB, nastavte červenú čiarku (limit) na hodnotu 1 GB.
Žltú čiaru (výstraha) nastavte na nižšiu hodnotu.
 Ťuknite na tabuľku a červenú čiaru (limit) potiahnite
na 1 GB.
 Žltú čiaru (výstraha) potiahnite na nižšiu hodnotu.
 Ťuknite na tlačidlo Stanoviť limit, aby ste aktivovali
monitorovanie dátovej spotreby.
63 / 78
7.6. Aktivovanie siete WLAN
So sieťou WLAN disponujete prístupom na internet cez
vzdialenosť niekoľkých metrov.
.
 Na hlavnej obrazovke ťuknite na tlačidlo
 Ťuknite na Nastavenia  WLAN.
 Funkciu zapnite aktivovaním kontrolného rámčeka
WLAN,
 Teraz sa zobrazia názvy všetkých sietí WLAN, ktoré sú
pre váš telefón viditeľné, ako aj ich bezpečnostné nastavenia (otvorené alebo zabezpečené).
 Ťuknite na sieť, ku ktorej sa má vytvoriť spojenie.
 Ťuknite na Scannen (Skenovať), aby ste aktualizovali
viditeľné siete vo svojom okolí.
POZNÁMKA!
Keď sa pokúsite vytvoriť spojenie so zabezpečenou sieťou, potrebujete pre prístup heslo.
64 / 78
8. Likvidácia
Zariadenie
Zariadenie na konci jeho životnosti nikdy nezahadzujte do normálneho domáceho odpadu. Informujte sa o možnostiach ekologickej likvidácie.
Akumulátorové batérie
Prázdne akumulátorové batérie nepatria do komunálneho odpadu! Musia byť odovzdané do separovaného odpadu pre staré akumulátorové batérie.
Balenie
Toto zariadenie je na ochranu pred poškodením
počas prepravy zabalené. Obaly sú vyrobené z takých materiálov, ktoré je možné ekologicky likvidovať a odborne recyklovať.
65 / 78
9. Informácie o zhode podľa
smernice R&TTE
S týmto zariadením bolo dodané nasledujúce zariadenie
na bezdrôtový prenos:
• Wireless LAN
• Bluetooth
Spoločnosť Medion AG týmto vyhlasuje, že produkt sa
zhoduje s nasledujúcimi európskymi požiadavkami:
• Smernica R&TTE 1999/5/ES
• Smernica pre ekodizajn 2009/125/ES
• Smernica 2011/65/EÚ.
Úplné vyhlásenia o zhode sú k dispozícii na www.medion.
com/conformity.
0700
66 / 78
10. Technické údaje
Rozmery
Hmotnosť
Pásmo
UMTS
WLAN
Bluetooth
Veľkosť displeja
Rozlíšenie
Kamera
Rozlíšenie prednej kamery
Rozlíšenie kamery
na zadnej strane
Kapacita pamäte
cca. 11 x 69 x 134 mm
cca. 145 g (s akumulátorovou batériou)
GSM 900/1800/1900 MHz
900/2100 Mhz
IEEE 802.11 b/g/n (2,4 Ghz)
V4.0
11,43 cm/4,5“ dotyková
obrazovka
540 x 960
Typ senzora CMOS snímka
2 milióny pixlov
5 miliónov pixlov
zásuvka microSD, max. 32
GB
USB-rozhranie
USB 2.0, Micro-USB
Napájací adaptér
HKC0035055-3G
Výrobca:
Huntkey, Čína
AC vstup
100 – 240 V~ (50/60 Hz)
0,2 A
DC výstup
5,0 V
0,55 A
Napájací adaptér (alternatívny)
KSAS3R50500068VEU
Výrobca:
Ktec Co., Ltd., Čína
AC vstup
100 – 240 V~ (50/60 Hz)
0,15 A
67 / 78
DC výstup
5,0 V
0,68 A
Napájací adaptér (alternatívny)
KSAS0050500100VEU
Výrobca:
Ktec Co., Ltd., Čína
AC vstup
100 – 240 V~ (50/60 Hz)
0,18 A
1,0 A
DC výstup
5,0 V
Napájací adaptér (alternatívny)
KSA24A0500100HE
Výrobca:
Ktec Co., Ltd., Čína
AC vstup
100 – 240 V~ (50/60 Hz)
0,15 A
DC výstup
5,0 V
1,0 A
Napájací adaptér (alternatívny)
KSAS0060500100VEU
Výrobca:
Ktec Co., Ltd., Čína
AC vstup
100 – 240 V~ (50/60 Hz)
0,18 A
DC výstup
5,0 V
1,0 A
Napájací adaptér (alternatívny)
ASSA1e 050200
Výrobca:
AQUIL STAR, Čína
AC vstup
100 – 240 V~ (50/60 Hz)
0,45 A
DC výstup
5,0 V
2.0 A
Akumulátorová batéria
lítium-iónová, typ.:
HD395759AR, 3,7 V, 1700
mAh (6,29 W)
Výrobca:
Zhuhai Sunda technology
Co., Ltd.
Súprava slúchadiel/mikrofónu:
3,5 mm, CTIA štandard
SIM:
mini-SIM
68 / 78
Teploty
V prevádzke
Mimo prevádzky
Relatívna vzdušná vlhkosť
(bez kondenzácie)
+5 °C – +35 °C
0 °C – +60 °C
10 – 90 %
11. Informácie o licencii
Tento výrobok sa sčasti zakladá na softvéri otvoreného
kódu (open source), ktorého používanie podlieha GNU
General Public License (GPL) vo verzii 2. Tým sa výrobca
zaväzuje, že príslušný, prípadne zmenený zdrojový kód
pod touto licenciou tiež sprístupní. Zdrojový kód pre tento produkt môžete získať nasledujúcim spôsobom:
1)
Navštívte MEDION Service na webovej adrese
http://www.medion.com/de/service/start a vo vyhľadávacom poli zadajte meno, číslo MD alebo číslo MSN svojho zariadenia. Tieto údaje nájdete na
zadnej strane svojho prístroja. V nasledujúcom zobrazenom okne zvoľte kategóriu „Softvér“.
2)
Alternatívne vám môžeme zdrojový kód bezplatne poslať na dátovom nosiči. Na tento účel pošlite prosím e-mail na adresu [email protected]
com.
Vezmite na vedomie, že zdrojový kód je zaujímavý iba pre
softvérových vývojárov. Pre vás ako bežného používateľa
výrobku zvyčajne nemá žiadne využitie.
Kompletný text GPL nájdete v nasledujúcej časti, ako aj na
zariadení v ponuke Nastavenia / Über das Telefon / Recht69 / 78
liche Hinweise (Nastavenia / O telefóne / Právne poznámky). Ďalšie informácie o GPL, ako aj oficiálne preklady do
rôznych jazykov nájdete na stránke http://www.fsf.org/licensing.
GNU General Public Licence
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989,
1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
MA 02110-1301, USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom
to share and change it. By contrast, the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software-to make sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software Foundation‘s software and to
any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Lesser General
Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
this service if you wish), that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use pieces of it in new free
programs; and that you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute
copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis
or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And
you must show them these terms so they know their rights.
70 / 78
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2)
offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author‘s protection and ours, we want to make certain
that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want
its recipients to know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the original authors‘
reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents.
We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone‘s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a
notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The „Program“, below, refers
to any such program or work, and a „work based on the Program“ means
either the Program or any derivative work under copyright law: that is to
say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or
with modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term „modification“.)
Each licensee is addressed as „you“.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered
only if its contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program). Whether that is true
depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program‘s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright
notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to
71 / 78
this License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you
may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of
it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating
that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof,
to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when
run, you must cause it, when started running for such interactive use in
the most ordinary way, to print or Displej an announcement including
an appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive
but does not normally print such an announcement, your work based on
the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can
be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the
same sections as part of a whole which is a work based on the Program,
the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus
to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your
rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the
right to control the distribution of derivative or collective works based
on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the
72 / 78
Program with the Program (or with a work based on the Program) on a
volume of a storage or distribution medium does not bring the other
work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable
source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give
any third party, for a charge no more than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it contains, plus any associated
interface definition files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable
runs, unless that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent access to copy
the source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source
along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to
copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties
73 / 78
who have received copies, or rights, from you under this License will not
have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed
it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute
the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law
if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing
the Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the
Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients‘ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise)
that contradict the conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License.
If you cannot distribute so as to satisfy SIMultaneously your obligations
under this License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free redistribution of the Program
by all those who receive copies directly or indirectly through you, then
the only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any
particular circumstance, the balance of the section is intended to apply
and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents
or other property right claims or to contest validity of any such claims;
this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by public license
practices. Many people have made generous contributions to the wide
range of software distributed through that system in reliance on consis-
74 / 78
tent application of that system; it is up to the author/donor to decide if
he or she is willing to distribute software through any other system and
a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be
a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain
countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding those countries,
so that distribution is permitted only in or among countries not thus
excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions
will be SIMilar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program
specifies a version number of this License which applies to it and „any
later version“, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a version number
of this License, you may choose any version ever published by the Free
Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free
programs whose distribution conditions are different, write to the
author to ask for permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by
the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO
WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM „AS
IS“ WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MER-
75 / 78
CHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH
YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED
TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY
WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT
OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE
PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
LGPL VERSION 2.1
76 / 78
12. Tiráž
Copyright © 2014
Všetky práva vyhradené.
Tento návod na používanie je chránený autorským právom.
Rozmnožovanie v mechanickej, elektronickej alebo
akejkoľvek inej forme bez písomného povolenia výrobcu
je zakázané.
Copyright prináleží firme:
Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Nemecko
Návod je možné doobjednať cez servisnú hotline a je k
dispozícii na stiahnutie na servisnom portáli www.medionservice.de.
77 / 78
13. Register
A
Akumulátorová batéria . 36
B
Bezpečnostné pokyny 4, 10
C
Čistenie a ošetrovanie.... 18
D
Dátový objem ................... 63
G
Google Mail ....................... 57
I
Informácie o licencii ....... 69
Internet ............................... 61
K
Karta microSD ................... 36
N
Načúvacie prístroje ......... 26
Núdzové volania .............. 27
O
Okolité podmienky ......... 23
Osoby s implantovaným
kardiostimulátorom ... 26
P
Pokyny k displeju ............. 20
Pokyny k lítium-iónovým
batériám......................... 21
Predaj ...................................... 4
78 / 78
Predná strana .................... 30
Pri poruchách.................... 25
R
Roaming ................................ 9
Rozsah dodávky ............... 29
S
SIM karta ............................. 34
SMS/MMS ........................... 55
T
Tlačidlo Späť ...................... 30
Tlačidlo Štart ..................... 30
V
Vytvoriť internetové pripojenie ................................. 58
W
WLAN ................................... 64
Z
Zadná strana ..................... 33
Zálohovanie údajov ........ 19
Download

MD 98942 Tesco SK Content Final.indd